ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10"

Transkript

1 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede Frandsen, Per Nørgaard, Aage Dahl, Frede Skovsted, Anders Bøge, Inge Lise Lyse, Else Theill Sørensen, Knud Bjerre Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Solceller - reduktioner og afledt drift - bevillingssag Åbent Energibesparende foranstaltninger - bevillingssag Åbent Skive Spildevand - Køb af jord Åbent Sdr. Thisevej 5 / Lyngbakken - Kystbeskyttelse - bevillingssag Åbent Affaldsplan for Skive kommune Åbent Bortforpagtning af Det Gamle Rådhus Åbent Sport & Event Center Jebjerg - ansøgning om tillægsbevilling til KIGprojektet Åbent Pålæg af bødestraf ved afgivelse af urigtige oplysninger til folkeregistret Åbent Proces og tidsplan for udarbejdelse af kvalitetskontrakter Åbent Nedsættelse af en boligkommission Åbent Åbent Kommuneplantillæg - Temaplan for vindmøller Åbent Byrådets introduktionsforløb 2010 Åbent Styrelsesvedtægt for Skive Byråd Åbent Ansøgning om dispensation fra lånerammer - finansloven 2010 Åbent Udbud af kontorlokaler - Rådhusudbygning Åbent Økonomiudvalget efterretningssager Åbent Valg af Skive kommunes hovedpengeinstitutforbindelse Lukket Personalesag Lukket...40 Underskriftsark...41 Samlet bilagsliste...i SIDE 1

3 1. SOLCELLER - REDUKTIONER OG AFLEDT DRIFT - BEVILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Tina Sonne TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 4. NOVEMBER 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Peter Østergaard Inddstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og miljøudvalg Økonomiudvalg Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, At der til Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger i 2010 gives en driftstillægsbevilling til konto 010 på kr. At udgiften på kr. finansieres af kr. Konto 301 Børne- og Familieudvalget kr. Konto 513 Børne- og Familieudvalget kr. Konto 650 Økonomiudvalget kr. Konto 350 Erhvervs- og Kulturudvalget At der af de afsættes kr. til afledt drift på Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger på konto 010. SAGSFREMSTILLING I møde i Skive Byråd d. 28. april 2009 meddeltes en anlægsbevilling på 45,4 mio. kr. til etablering af solceller. Det blev samtidigt besluttet, at energibudgettet for de ejendomme, hvorpå solcellerne monteres, reduceres med den årligt opnåede besparelse. Forvaltningen har nu beregnet reduktionerne af de igangsatte projekter i Der udføres solcelleprojekter for kr. i Besparelsen herved er beregnet til kr. årligt fra Børne- og Familieudvalgets serviceramme skal reduceres med kr. årligt, økonomiudvalget med kr. årligt og Erhvervs- og kulturudvalget med kr. årligt. Gennemførelsen af de energibesparende foranstaltninger i denne bevilling vil medføre afledte driftsomkostninger til målinger, visualisering på internettet, gæster m.v. De årlige omkostninger hertil kan opgøres til kr. årligt fra 2010 af de i 2009 gennemførte SIDE 2

4 projekter. Disse afledte driftsomkostninger var midlertidig ikke forudsat, da bevillingen blev givet, hvorfor der søges driftsbevilling hertil. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Projekterne giver fra 1. januar 2010 en reduktion på driftsbudgettet på i alt kr. Den afledte drift af projekterne er beregnet til kr. I bilag ses specifikationer af de enkelte delprojekter. Projekterne fordeler sig således: Solceller: Konto Investering kr. Reduktion kr. Afledt drift kr. Tilbagebetalingstid i år Skivehus Skole ,6 Daginstitution Rosenbakken ,7 Skive ny Rådhus ,9 Skive ny Bibliotek ,9 I alt Der er i budget 2010 forlods indregnet reduktioner på energibesparende foranstaltninger på kr. på konto 010 i teknisk forvaltning driftsbudget. Der søges derfor om en tillægsbevilling på kr. til denne konto, finansieret af de fire kontoafsnit, og at der af de kr. afsættes kr. til afledt drift. De kr. nedskrives således med nettobeløbet på kr. Den endelig investeringssum - og dermed reduktion - på de tre sidstnævnte ligger endnu ikke fast, der vil derfor kunne forekomme en justering af reduktionsbeløbene i BILAG Solceller SIDE 3

5 2. ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER - BEVILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Tina Sonne TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 4. NOVEMBER 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Peter Østergaard Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og miljøudvalg Økonomiudvalg Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, at der til Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger i 2010 gives en driftstillægsbevilling til konto 010 på udgifter kr. at udgiften på kr. finansieres af Børne- og Familieudvalgets serviceramme således: kr. Konto 301 skoleområdet kr. Konto 513 daginstitutionsområdet at der af de kr. afsættes kr. til afledt drift på konto 010 i 2010 på Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger. At der i budget 20 indregnes en driftsbevilling på kr. på Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger, hvoraf der afsættes kr. til afledte driftsudgifter. De kr. finansieres af kr. Konto 301 skoleområdet kr. Konto 513 daginstitutionsområdet kr. Konto 0.31 stadion SAGSFREMSTILLING I møde i Skive Byråd d. 28. april 2009 meddeltes en anlægsbevilling på kr. til energibesparende foranstaltninger på en række skoler og daginstitutioner. Det blev samtidig besluttet, at budgettet for de enkelte skoler og institutioner skal reduceres med de besparelser der opnås, ved at gennemføre de energibesparende foranstaltninger. Forvaltningen har nu beregnet reduktionerne af de igangsatte tiltag i Der udføres delprojekter for kr. i Besparelsen herved er beregnet til kr. år- SIDE 4

6 ligt fra Børne- og Familieudvalgets serviceramme skal derfor reduceres med kr. Gennemførelsen af de energibesparende foranstaltninger i denne bevilling vil medføre afledte driftsomkostninger til servicekontrakter, serviceeftersyn, olieskift, reparationer samt tilsyn med pillefyr på de institutioner, hvor der ikke er tilknyttet serviceledere. De årlige omkostninger hertil kan opgøres til kr. årligt fra 2010 af de i 2009 gennemførte projekter. Disse afledte driftsomkostninger var midlertidig ikke forudsat, da bevillingen blev givet, hvorfor der søges driftsbevilling hertil. For anlæg udført i 2010 er besparelsen beregnet til kr. pr. år fra 20. Børne- og Familieudvalgets serviceramme skal reduceres med kr. årligt fra 20 og udvalget for Kultur og Erhverv skal reduceres med kr. Skal indarbejdes i budget 20. Den afledte drift af disse delprojekter er beregnet til kr. årligt fra 20 som indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets serviceramme i budget 20. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Projekterne fordeler sig således: Område Investering 2009 Afledt drift 2010 Reduktion 2010 Investering 2010 Reduktion 20 Afledt drift 20 Skoler Daginstitutioner Stadion Engvej I alt Jebjerg Skole, rettelse til indregnet reduktion) Skoler, zonestyring og energireg. (reduktion er indregnet) Daginsti. solvarme og energire. (reduktion er indregnet) I alt I bilag ses en specifikation af de enkelte projekter. Projekter mærket med kursiv, er projekter iværksat i 2009, men på anlægsbevillinger givet i 2009, hvor der allerede er indregnet reduktioner, men ikke afledt drift, som der således søges penge til nu. Er ligeledes specificeret i bilag. SIDE 5

7 I budget 2010 er der forlods indregnet reduktioner på kr. på Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger på konto 010. Der søges derfor om en tillægsbevilling på kr. til konto 010 i 2010 finansieret af kr. fra skoleområdet konto 301 (inkl. Jebjerg Skole) og kr. fra daginstitutionsområdet konto 513. Af de kr. søges der afsat kr. til afledte driftsudgifter af projekterne på konto 010. Dvs. at de nedskrives med nettobeløbet på kr. I budget 20 indregnes kr. på Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger på konto 010 finansieret af kr. fra skoleområdet konto kr. fra daginstitutionsområdet konto kr. fra stadionområdet konto 0.31 Af de kr. søges der afsat kr. til afledte driftsudgifter af projekterne på konto 010. Illustration af driftsbesparelser på minikraftvarme og træpillestoker ses i bilag, hvor driftsbesparelsen er skitseret grafisk, efter at er taget højde for ydelser på lån, drift af værket samt afledte driftsudgifter til vedligeholdelsen. BILAG EBF tiltag i reduktioner i 2010.pdf EBF tiltag i tidligere bevilling - reduktioner i 2010.pdf EBF tiltag i reduktioner i 20.pdf EBF tiltag i tidligere bevilling - reduktioner i 20.pdf Grafisk illustration af driftsbesparelser.pdf SIDE 6

8 3. SKIVE SPILDEVAND - KØB AF JORD ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jørgen Rasmussen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 4. NOVEMBER 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Peter Østergaard Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning, Skive Spildevand indstiller at byrådet godkender køb af jord til etablering af pumpestationer, adgangsvej og forsinkelsesbassin følgende steder: Tøndering Kirkevej 3, køb af areal til pumpestation ca. 36 m 2 Vasehøjvej 12, køb af areal til pumpestation ca. 49 m 2 Hesselbjergvej, køb af areal til pumpestation, adgangsvej og forsinkelsesbassin SAGSFREMSTILLING I forbindelse med etablering af regn- og spildevandsledninger er det nødvendigt at erhverve arealer til følgende projekter: Vasehøjvej 12: I Skive Kommunes spildevandsplan er ejendommen beliggende i kloakopland, hvorfor Skive Kommune, Skive Spildevand er forpligtiget til aftage spildevand fra ejendommen. Ejendommen nuværende septiktank er i så dårlig stand at der skal ske en omkobling til offentlig kloak. I forbindelse med etablering af afskærende ledning fra Sdr. Ørum til Vinkel er det blevet muligt at forsyne ejendommen som en del af dette projekt. Byrådet har den givet bevilling til etablering af den afskærende ledning fra Sdr. Ørum til Vinkel. Omkostningerne til køb af arealet andrager 3500 kr. som afholdes af denne bevilling. Skive Kommune afholder omkostningerne til handlens berigtigelse. Tøndering Kirkevej 3: I forbindelse med at bokseklubben skal bygge til ejendommen, med bl.a. nye toiletter, som medføre at der kan holdes større arrangementer, er der indgået aftale med bokseklubben om tilslutning til det offentlige kloaksystem. I forbindelse med kloakering er det nødvendigt at etablere en pumpestation, hvortil der skal erhverves areal. Byrådet har den givet bevilling til akutte sanerings- og udbygningsopgaver. Omkostningerne til køb af arealet andrager 5200 kr. som afholdes af denne bevilling. Skive Kommune afholder omkostningerne til handlens berigtigelse. SIDE 7

9 Hesselbjergvej: I forbindelse med etablering af erhvervsgrunde langs Herningvej skal regnvandet ledes til Killlemos kanal Dette betyder at der skal etableres forsinkelsesbassin inden udløbet til Kildemose kanal. Forsinkelsesbassinet er planlagt til ca m 2. Til forsinkelsesbassinet skal der etableres adgangsvej så den nødvendige drift kan udføres, adgangsvejen er planlagt til ca m 2. I forbindelse med etablering af spildevandsledningen skal der etableres en pumpestation som placeres umiddelbart op af adgangsvejen. Arealet til pumpestationen er planlagt til at andrage ca. 36 m 2 Byrådet har den givet bevilling til etablering af spildevandsanlæg på Hesselbjergvej. Omkostningerne til køb af arealet andrager ca kr. som afholdes af denne bevilling. Skive Kommune afholder omkostningerne til handlens berigtigelse. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Hesselbjergvej - tegning Hesselbjergvej, Købsaftale Tøndering Kirkevej 3, købsaftale Tøndering Kirkevej 3, tegning Vasehøjvej 12, købsaftale Vasehøjvej 12, tegning SIDE 8

10 4. SDR. THISEVEJ 5 / LYNGBAKKEN - KYSTBESKYTTELSE - BEVILLINGSSAGÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Holger Prahm TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 4. NOVEMBER 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Peter Østergaard Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, at at at at der til konto 2.42 meddeles anlægsudgiftsbevilling på kr til etablering/udskiftning af kystsikring ved Sdr. Thisevej 5 der til konto 2.42 meddeles anlægsindtægtsbevilling på kr til at oppebære tilskud fra fonden Smukkere kyster der meddeles, udgiftsrådighedsbeløb i 2009 på kr indtægtsrådighedsbeløb i 2009 på kr nettorådighedsbeløbet i 2009 på kr finansieres af Teknik og miljøudvalgets driftsbevilling politikområde Natur og miljø SAGSFREMSTILLING På sidste udvalgsmøde blev det besluttet, at sagen om fællesprojektet for kystsikring ved Sdr. Thisevej 5 og ved Skive Kommunes areal screenes færdig, således at Kystdirektoratet kan afslutte sagsbehandlingen af ansøgningen om udskiftning af gammel kystsikring foran kyststrækningen. Der er tilbud fra et entreprenørfirma på projektet til en pris på maksimalt kr., hvor Skive Kommunes andel af regningen beløber sig til kr. Der er søgt om tilskud til projektet fra fonden Smukkere Kyster, hvor der er udsigt til et tilskud på 50 % af det samlede beløb, således at Skive Kommunes udgift kan komme ned i kr. eller endnu mindre. SIDE 9

11 SIDE 10

12 5. AFFALDSPLAN FOR SKIVE KOMMUNE ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Michael Ermann Gramkow TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 4. NOVEMBER 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Peter Østergaard Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller: at Affaldsplan sendes i høring i overensstemmelse med de gældende retningslinjer. SAGSFREMSTILLING Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til Affaldsplan Planen gælder hele planperioden, men har særlig vægt på periodens første fire år. Affaldsplanen skulle oprindeligt være vedtaget 1. januar 2009, men kommunerne har fået et års udsættelse, så den skal være vedtaget 1. januar Det bliver desværre ikke muligt at overholde denne tidsfrist, da planen skal i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse. Affaldsplanens titel er for at følge årstalsangivelse på den tidligere plan, men langt det meste af indholdet er tilpasset til perioden Affaldsplanen består af fire dele: Del 1 er planens hoveddel. Her findes indledningen til Kommunens Affaldsplan, Kommunens overordnede målsætninger og korte resumeer af planens initiativer. Del 2 (bilag 1) er kommunens plan som opslagsværk. Den rummer en beskrivelse af de enkelte planinitiativer på et detaljeret niveau med beskrivelser af alle planens initiativer, samt status og målsætninger for de enkelte affaldstypers mængder. Del 3 (bilag 2) er kortlægningsdelen. Den indeholder en status for Kommunens affaldsordninger, evaluering af den tidligere affaldsplan, og en kortlægning af affaldsmængderne i kommunen, prognoser for fremtidige affaldsmængder, økonomi samt beskrivelse af affaldsanlæg og -kapacitet. SIDE

13 Del 4 er en samlet tidsplan over initiativer i den kommende periode Der er anvendt data indtil 2008 som udgangspunkt for husholdningsaffaldet. Data er leveret af Skive Renovation 4-S. For erhvervsaffald er der anvendt data indtil 2007, da affaldsstatistikken (ISAG) ikke er tilgængelig for Datamaterialet stammer fra modtageanlæggenes årlige indberetninger til Miljøstyrelsen, 4-S og transportørindberetninger til Kommunen. Dataene er af varierende kvalitet. Det betyder, at for nogle affaldstyper/sektorer giver datamaterialet en vis usikkerhed på status og fremskrivninger. Regeringens Affaldsstrategi indeholder kun få nye målsætninger for affaldsbehandlingen for denne periode. Miljøministeriet har meldt ud at målsætningerne fra Affaldsstrategi stadig er gældende, indtil det kommer et nyt udspil. En af målsætningerne i Affaldsstrategi er en skærpelse af deponeringsandelen for den samlede affaldsmængde. Den er sat ned fra 8 procent i 2008 til 6 procent i Skive Kommune forventer at kunne nå målet for Der vil en ske en omstrukturering af affaldsområdet i Konsekvenserne er beskrevet i Hovedplanens afsnit 5. Der er så vidt muligt forsøgt at tage højde for de nye tiltag i planen, hvor det er muligt, men visse tiltag som f.eks. vedtagelse af en ny affaldsbekendtgørelse og nye standard-regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald er endnu ikke på plads. Skive Kommune vil tilpasse sig de nye retningslinjer efterhånden som de bliver vedtaget. JURA (herunder lovgrundlag) Bekendtgørelse nr om affald ØKONOMI BILAG Affaldsplan - Forslag TMU - Bilag 1.pdf Affaldsplan - Forslag TMU - Bilag 2.pdf Affaldsplan - Forslag TMU - Hovedplan.pdf Affaldsplan - Forslag TMU - Tidsplan.pdf SIDE 12

14 6. BORTFORPAGTNING AF DET GAMLE RÅDHUS ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Erland A Nielsen ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Oversendes til byrådet. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalg Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller til udvalget: At udvalget tager en principiel drøftelse af Borgerplatforms forslag om, at Det Gamle Rådhus bortforpagtes til cafe At sagen fremsendes til byrådets behandling med en anbefaling af, hvorvidt økonomiudvalget kan støtte det stillede forslag SAGSFREMSTILLING Borgerplatform ved byrådsmedlem Leo B Rasmussen har den 13. november 2009 indsendt følgende forslag, som ønskes forelagt økonomiudvalg og byråd, der citeres: Det gamle rådhus forpagtes ud til et kvalitets spisested, hvor egnens fine fødevarer er grundelementerne i menukortet. Egnens fine fødevarer fortjener at blive markedsført lokalt og internationalt i form af et godt lokalt og centralt beliggende spisested. Er der nogen bedre placering end i et gammelt rådhus i hjertet af Skive by. Lokalerne ud mod rådhustorvet skal fungere, som en moderne cafe med udendørs servering om sommeren. Skive bymidte mangler en centralt beliggende cafe, der kan servere det, vi forbinder med et cafemiljø. Forskellige kaffe og the sorter, et udvalg af forskellige kager og et udvalg af frokost menuer. Byrådet skal i sin annoncering stile højt, så stedet både er et madmæssigt kvalitetsløft til borgerne i Skive Kommune og gæster, der besøger Skive by. Det må stilles som betingelse i forpagtningen at spisestedet har åbent alle dage i ugen, samt fra frokosttid. Vi synes at Skive byråd skal give vores bidrag til at skabe mere liv i Skive bymidte til gavn for borgerne, til gavn for turisterne og ikke mindst handelslivet i bymidten. Vi skal ikke drive forretning, man vi må godt stille en bygning til rådighed på ganske almindelige forretningsmæssige betingelser. Det gamle rådhus er en smuk gammel bygning og fortjener at skal bruges til andet end bryllupslokale og mødelokale for administrationen. I forbindelse med bygning af nyt rådhus skulle alle administrationsmøder ligge i det nye rådhus for at øge effektiviteten og sammenhængskraften. Citat slut. Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager en principiel drøftelse af forslaget, samt videresender forslaget til byrådets behandling og med økonomiudvalgets anbefaling af hvorvidt forslaget skal nyde fremme eller ej. SIDE 13

15 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 14

16 7. SPORT & EVENT CENTER JEBJERG - ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING TIL KIG-PROJEKTET ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter Svendsen UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME 2009 DEN 10. NOVEM- BER 2009 Fraværende: Ingen fraværende Udvalget anbefaler at der bevilges kr til projektet, og foreslår en finansiering ved at overføre kr fra Kulturhusbådens drift til anlæg Sport & Event Center Jebjerg ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra KEFT-udvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Forvaltningen indstiller At udvalget drøfter ansøgningen og beslutter, om der skal søges en anlægstillægsbevilling på kr Forvaltningen kan ikke anvise nogen finansiering af en evt. tillægsbevilling SAGSFREMSTILLING På baggrund af et indgået samarbejde mellem Skive Gymnastikforening og Sport & Event Center Jebjerg om på sigt, at oprette et elitekraftcenter for kvindelig redskabsgymnastik i Jebjerg, søgte Sport & Event Center Jebjerg om et anlægstilskud på 1,0 mio. kr. til finansiering af en tilbygning på 198 m2 til de kvindelige redskabsgymnaster. Anlægstilskuddet udgjorde 50 % af den forventede finansiering på i alt 2,0 mio. kr. og Spar Midt Vest Fondene ville bevilge et tilsvarende beløb på 1,0 mio. kr. En udflytning af de kvindelige redskabsgymnaster fra Brårup skole til Jebjerg, vil frigøre 8-12 timer ugentligt i Brårup hallen, og det vil være til stor gavn for de øvrige foreninger, da der i forvejen er kapacitetsproblemer i Skive by. Skive Byråd afsatte i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010 et anlægstilskud på kr. til udbygning af Sport & Event Center Jebjerg. Der har nu været afholdt licitation, og resultatet viste desværre en samlet anlægssum på ,38 kr. inkl. moms. Projektet har efterfølgende været igennem en sparerunde og der er fundet besparelser på i alt ,50 så det samlede projekt nu har en anlægssum på ,88 kr. inkl. moms. SIDE 15

17 Der arbejdes stadig på at nedbringe anlægssummen, men da støtten fra Spar Midt Vest Fondene på 1,0 mio. kr. var betinget af et tilsvarende anlægstilskud fra Skive Kommune på 1,0 mio. kr. søger bestyrelsen for Sport & Event Center Jebjerg om et yderligere tilskud fra Skive Kommune på kr. Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter den manglende finansiering på kr. og beslutter om der skal søges en anlægs tillægsbevilling til 2010 på kr. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Ansøgning om forhøjelse af kommunens anlægstilskud med kr. til så Spar Midt Vest Fondene ligeledes udbetaler i anlægstilskud. SIDE 16

18 8. PÅLÆG AF BØDESTRAF VED AFGIVELSE AF URIGTIGE OPLYSNINGER TIL FOLKEREGISTRET ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Mette Jakobsen UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME 2009 DEN 10. NOVEM- BER 2009 Fraværende: Ingen fraværende Forvaltningens indstilling anbefales til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra KEFT-udvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Udvalget for Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur og Borgerservice indstiller: At borgerservicechefen bemyndiges til at pålægge bøder for overtrædelse af reglerne i CPR-loven på op til kr. i overensstemmelse med nedenstående sagsfremstilling. SAGSFREMSTILLING I følge aftale mellem Socialministeriet og Kommunernes Landsforening kan der hvert andet år foretages en temarevision. Temaerne fastsættes på skift af Beskæftigelsesministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet (tidligere Velfærdsministeriet). I november 2008 besluttede Velfærdsministeriet, at temaet for 2009 skulle være kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser. I forbindelse med Temarevisionen skal Skive Kommune redegøre for hvilke tiltag kommunen har igangsat mod misbrug af sociale ydelser. Efter CPR-loven er det muligt for Byrådet at pålægge bødestraf efter CPR-lovens 26, stk. 1 (urigtige oplysninger om adresser i udlandet) og 57, stk. 1 (afgivelse af forkerte oplysninger til CPR i øvrigt). Lov om Det Centrale Personregister fastlægger regler for Byrådets administration af CPR. Ifølge loven kan der pålægges straf i form af bøde for visse overtrædelser af CPR-loven, såfremt overtrædelsen er sket forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Der er intet maksimum for størrelsen af den bøde, der gives efter 57, stk. 1. Kommunen skal dog tage hensyn til den pågældendes økonomiske forhold og forseelsens grovhed jf. straffelovens 51, stk. 3. SIDE 17

19 Vurdering: For at kunne udnytte lovgivningens sanktionsmuligheder i videst mulige omfang og derved signalere, at man er en aktiv medspiller i indsatsen mod sort økonomi og misbrug af de sociale ydelser foreslås det, at Byrådet bemyndiger borgerservicechefen til at pålægge bødestraf på indtil kr. for overtrædelse af CPRloven efter følgende retningslinjer: Overtrædelsens art. Lovhenvisning Bødestørrelse Ikke rettidig flytteanmeldelse 57 stk. 1, nr. 1 Kr Manglende anmeldelse 57, stk. 1, nr. 2 Kr af en opgivet flytning Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen 26, stk. 1 og 57, stk. 1, nr. 3 Kr Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger 26 stk. 1 og 57, stk. 1, nr. 5 Kr Som hovedregel skal der kun pålægges bøder, hvor der er tale om fortsæt eller ved grov uagtsomhed og undladelsen har medført økonomisk fordel for den pågældende borger eller dennes bekendtskabskreds. Bødestørrelsen skal fastsættes under hensyntagen til den pågældendes økonomiske situation, forseelsens grovhed samt eventuelt gentagelsestilfælde. Borgeren vil altid skriftligt være advaret om en eventuel bøde jf. ovenstående via information på flytteanmeldelse eller logiværterklæring. Borgerservice har kontaktet andre kommuner for afdækning af deres anvendelse af bødeforlæg og bødernes størrelse. Silkeborg Kommune har ikke ændret på deres takster fra 2001 (600 kr kr.) Kommunen har hidtil kun pålagt én bøde, men bruger beføjelsen præventivt. Sagen har ikke været behandlet i ny Silkeborg. Holstebro Kommune har ikke ændret på deres takster fra 2001 (600 kr kr.) - Kommunen har hidtil ikke pålagt bøder. Sagen har ikke været behandlet i ny Holstebro. Herning Kommune har ikke vedtaget bødestørrelser efter kommunesammenlægningen, og der er p.t. ingen planer om det. Viborg Kommune har ikke vedtaget nogen bødetakster (hverken i gl. eller ny Viborg) - men de overvejer at gøre dette. Økonomiudvalget i gl. Skive Kommune har tidligere behandlet sagen vedr. bøder og gebyrer vedrørende folkeregisteroplysninger på møde den Byrådet i gl. Skive Kommune tiltrådte efterfølgende Økonomiudvalgets indstilling på møde den Sagen har ikke været behandlet i ny Skive Kommune. Der har ikke tidligere været givet bødeforlæg i gl. Skive Kommune. Men beføjelsen er anvendt forebyggende på blandt andet logiværterklæringer. Der var ikke fastsat bødetakster i gl. Sallingsund, Spøttrup og Sundsøre kommune. JURA (herunder lovgrundlag) Lov om det centrale personregister 26, stk. 1 og 57, stk. 1 samt straffelovens 51, stk. 3. SIDE 18

20 ØKONOMI Ingen bemærkninger. SIDE 19

21 9. PROCES OG TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF KVALITETSKONTRAKTERÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Majbritt Kold ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen blev tiltrådt. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, - at Økonomiudvalget tiltræder forslag til proces og tidsplan for udarbejdelse af kvalitetskontrakter SAGSFREMSTILLING 1. Nye regler om kvalitetskontrakter Den 1. juli 2009 blev Styrelseslovens regler om servicestrategier ændret. Bag reglerne ligger et ønske om at forny og udvikle kvaliteten i den offentlige service med fokus på bedre velfærd for borgerne. Kvalitetskontrakterne afløser de hidtidige servicestrategier. De skal forpligte kommunalbestyrelserne til systematiske overvejelser om, hvordan man kan sikre kvalitet i opgaveløsningen og opstille mål herfor. Kontrakten skal dermed understøtte byrådets fokus på politik og målfastsættelse. Målet med de nye kvalitetskontrakter er - At sikre klare og kvantitative målsætninger for hvert serviceområde i kommunen - At fungere som redskab til udvikling af service og kvalitet - At give ledere og medarbejdere i kommunerne og hos kommunale og private leverandører et fælles fokus på udvikling af serviceområderne i overensstemmelse med Byrådets vedtagne strategier - At synliggøre de politiske mål for borgerne og give klar information om, hvilket serviceniveau kommunen arbejder hen imod En kvalitetskontrakt skal være kort, enkel og overskuelig og består af 2 dele: - Det ønskede - konkrete og kvantificerbare - mål - En kort beskrivelse af veje til at opfylde de opstillede mål Målene fastsættes for hvert borgerrettet serviceområde, som Byrådet har ansvaret for. Afgrænsningen af serviceområder afhænger af den enkelte kommunes organisering af opgavevaretagelsen. Den beslutter selv, hvilke delområder, den vil fokusere på. Der kan evt. opstilles mål, som bidrager til at opfylde landsdækkende mål aftalt mellem regeringen og KL. Kvalitetskontrakterne er ikke som servicestrategien bundet op på en bestemt periode. De skal tilpasses løbende, og derfor skal der ske en årlig opfølgning på dem. SIDE 20

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 22. november 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 22. november 2005, kl. 18:00 Åben sag: 350. Efterretning Åben sag: 351. Mødekalender 2006 Åben sag: 352.

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget kl. 16:00 administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget Punkter på åbent møde: 106. Godkendelse af visioner og mål for

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere