ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10"

Transkript

1 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede Frandsen, Per Nørgaard, Aage Dahl, Frede Skovsted, Anders Bøge, Inge Lise Lyse, Else Theill Sørensen, Knud Bjerre Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Solceller - reduktioner og afledt drift - bevillingssag Åbent Energibesparende foranstaltninger - bevillingssag Åbent Skive Spildevand - Køb af jord Åbent Sdr. Thisevej 5 / Lyngbakken - Kystbeskyttelse - bevillingssag Åbent Affaldsplan for Skive kommune Åbent Bortforpagtning af Det Gamle Rådhus Åbent Sport & Event Center Jebjerg - ansøgning om tillægsbevilling til KIGprojektet Åbent Pålæg af bødestraf ved afgivelse af urigtige oplysninger til folkeregistret Åbent Proces og tidsplan for udarbejdelse af kvalitetskontrakter Åbent Nedsættelse af en boligkommission Åbent Åbent Kommuneplantillæg - Temaplan for vindmøller Åbent Byrådets introduktionsforløb 2010 Åbent Styrelsesvedtægt for Skive Byråd Åbent Ansøgning om dispensation fra lånerammer - finansloven 2010 Åbent Udbud af kontorlokaler - Rådhusudbygning Åbent Økonomiudvalget efterretningssager Åbent Valg af Skive kommunes hovedpengeinstitutforbindelse Lukket Personalesag Lukket...40 Underskriftsark...41 Samlet bilagsliste...i SIDE 1

3 1. SOLCELLER - REDUKTIONER OG AFLEDT DRIFT - BEVILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Tina Sonne TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 4. NOVEMBER 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Peter Østergaard Inddstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og miljøudvalg Økonomiudvalg Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, At der til Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger i 2010 gives en driftstillægsbevilling til konto 010 på kr. At udgiften på kr. finansieres af kr. Konto 301 Børne- og Familieudvalget kr. Konto 513 Børne- og Familieudvalget kr. Konto 650 Økonomiudvalget kr. Konto 350 Erhvervs- og Kulturudvalget At der af de afsættes kr. til afledt drift på Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger på konto 010. SAGSFREMSTILLING I møde i Skive Byråd d. 28. april 2009 meddeltes en anlægsbevilling på 45,4 mio. kr. til etablering af solceller. Det blev samtidigt besluttet, at energibudgettet for de ejendomme, hvorpå solcellerne monteres, reduceres med den årligt opnåede besparelse. Forvaltningen har nu beregnet reduktionerne af de igangsatte projekter i Der udføres solcelleprojekter for kr. i Besparelsen herved er beregnet til kr. årligt fra Børne- og Familieudvalgets serviceramme skal reduceres med kr. årligt, økonomiudvalget med kr. årligt og Erhvervs- og kulturudvalget med kr. årligt. Gennemførelsen af de energibesparende foranstaltninger i denne bevilling vil medføre afledte driftsomkostninger til målinger, visualisering på internettet, gæster m.v. De årlige omkostninger hertil kan opgøres til kr. årligt fra 2010 af de i 2009 gennemførte SIDE 2

4 projekter. Disse afledte driftsomkostninger var midlertidig ikke forudsat, da bevillingen blev givet, hvorfor der søges driftsbevilling hertil. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Projekterne giver fra 1. januar 2010 en reduktion på driftsbudgettet på i alt kr. Den afledte drift af projekterne er beregnet til kr. I bilag ses specifikationer af de enkelte delprojekter. Projekterne fordeler sig således: Solceller: Konto Investering kr. Reduktion kr. Afledt drift kr. Tilbagebetalingstid i år Skivehus Skole ,6 Daginstitution Rosenbakken ,7 Skive ny Rådhus ,9 Skive ny Bibliotek ,9 I alt Der er i budget 2010 forlods indregnet reduktioner på energibesparende foranstaltninger på kr. på konto 010 i teknisk forvaltning driftsbudget. Der søges derfor om en tillægsbevilling på kr. til denne konto, finansieret af de fire kontoafsnit, og at der af de kr. afsættes kr. til afledt drift. De kr. nedskrives således med nettobeløbet på kr. Den endelig investeringssum - og dermed reduktion - på de tre sidstnævnte ligger endnu ikke fast, der vil derfor kunne forekomme en justering af reduktionsbeløbene i BILAG Solceller SIDE 3

5 2. ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER - BEVILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Tina Sonne TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 4. NOVEMBER 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Peter Østergaard Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og miljøudvalg Økonomiudvalg Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, at der til Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger i 2010 gives en driftstillægsbevilling til konto 010 på udgifter kr. at udgiften på kr. finansieres af Børne- og Familieudvalgets serviceramme således: kr. Konto 301 skoleområdet kr. Konto 513 daginstitutionsområdet at der af de kr. afsættes kr. til afledt drift på konto 010 i 2010 på Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger. At der i budget 20 indregnes en driftsbevilling på kr. på Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger, hvoraf der afsættes kr. til afledte driftsudgifter. De kr. finansieres af kr. Konto 301 skoleområdet kr. Konto 513 daginstitutionsområdet kr. Konto 0.31 stadion SAGSFREMSTILLING I møde i Skive Byråd d. 28. april 2009 meddeltes en anlægsbevilling på kr. til energibesparende foranstaltninger på en række skoler og daginstitutioner. Det blev samtidig besluttet, at budgettet for de enkelte skoler og institutioner skal reduceres med de besparelser der opnås, ved at gennemføre de energibesparende foranstaltninger. Forvaltningen har nu beregnet reduktionerne af de igangsatte tiltag i Der udføres delprojekter for kr. i Besparelsen herved er beregnet til kr. år- SIDE 4

6 ligt fra Børne- og Familieudvalgets serviceramme skal derfor reduceres med kr. Gennemførelsen af de energibesparende foranstaltninger i denne bevilling vil medføre afledte driftsomkostninger til servicekontrakter, serviceeftersyn, olieskift, reparationer samt tilsyn med pillefyr på de institutioner, hvor der ikke er tilknyttet serviceledere. De årlige omkostninger hertil kan opgøres til kr. årligt fra 2010 af de i 2009 gennemførte projekter. Disse afledte driftsomkostninger var midlertidig ikke forudsat, da bevillingen blev givet, hvorfor der søges driftsbevilling hertil. For anlæg udført i 2010 er besparelsen beregnet til kr. pr. år fra 20. Børne- og Familieudvalgets serviceramme skal reduceres med kr. årligt fra 20 og udvalget for Kultur og Erhverv skal reduceres med kr. Skal indarbejdes i budget 20. Den afledte drift af disse delprojekter er beregnet til kr. årligt fra 20 som indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets serviceramme i budget 20. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Projekterne fordeler sig således: Område Investering 2009 Afledt drift 2010 Reduktion 2010 Investering 2010 Reduktion 20 Afledt drift 20 Skoler Daginstitutioner Stadion Engvej I alt Jebjerg Skole, rettelse til indregnet reduktion) Skoler, zonestyring og energireg. (reduktion er indregnet) Daginsti. solvarme og energire. (reduktion er indregnet) I alt I bilag ses en specifikation af de enkelte projekter. Projekter mærket med kursiv, er projekter iværksat i 2009, men på anlægsbevillinger givet i 2009, hvor der allerede er indregnet reduktioner, men ikke afledt drift, som der således søges penge til nu. Er ligeledes specificeret i bilag. SIDE 5

7 I budget 2010 er der forlods indregnet reduktioner på kr. på Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger på konto 010. Der søges derfor om en tillægsbevilling på kr. til konto 010 i 2010 finansieret af kr. fra skoleområdet konto 301 (inkl. Jebjerg Skole) og kr. fra daginstitutionsområdet konto 513. Af de kr. søges der afsat kr. til afledte driftsudgifter af projekterne på konto 010. Dvs. at de nedskrives med nettobeløbet på kr. I budget 20 indregnes kr. på Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger på konto 010 finansieret af kr. fra skoleområdet konto kr. fra daginstitutionsområdet konto kr. fra stadionområdet konto 0.31 Af de kr. søges der afsat kr. til afledte driftsudgifter af projekterne på konto 010. Illustration af driftsbesparelser på minikraftvarme og træpillestoker ses i bilag, hvor driftsbesparelsen er skitseret grafisk, efter at er taget højde for ydelser på lån, drift af værket samt afledte driftsudgifter til vedligeholdelsen. BILAG EBF tiltag i reduktioner i 2010.pdf EBF tiltag i tidligere bevilling - reduktioner i 2010.pdf EBF tiltag i reduktioner i 20.pdf EBF tiltag i tidligere bevilling - reduktioner i 20.pdf Grafisk illustration af driftsbesparelser.pdf SIDE 6

8 3. SKIVE SPILDEVAND - KØB AF JORD ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jørgen Rasmussen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 4. NOVEMBER 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Peter Østergaard Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning, Skive Spildevand indstiller at byrådet godkender køb af jord til etablering af pumpestationer, adgangsvej og forsinkelsesbassin følgende steder: Tøndering Kirkevej 3, køb af areal til pumpestation ca. 36 m 2 Vasehøjvej 12, køb af areal til pumpestation ca. 49 m 2 Hesselbjergvej, køb af areal til pumpestation, adgangsvej og forsinkelsesbassin SAGSFREMSTILLING I forbindelse med etablering af regn- og spildevandsledninger er det nødvendigt at erhverve arealer til følgende projekter: Vasehøjvej 12: I Skive Kommunes spildevandsplan er ejendommen beliggende i kloakopland, hvorfor Skive Kommune, Skive Spildevand er forpligtiget til aftage spildevand fra ejendommen. Ejendommen nuværende septiktank er i så dårlig stand at der skal ske en omkobling til offentlig kloak. I forbindelse med etablering af afskærende ledning fra Sdr. Ørum til Vinkel er det blevet muligt at forsyne ejendommen som en del af dette projekt. Byrådet har den givet bevilling til etablering af den afskærende ledning fra Sdr. Ørum til Vinkel. Omkostningerne til køb af arealet andrager 3500 kr. som afholdes af denne bevilling. Skive Kommune afholder omkostningerne til handlens berigtigelse. Tøndering Kirkevej 3: I forbindelse med at bokseklubben skal bygge til ejendommen, med bl.a. nye toiletter, som medføre at der kan holdes større arrangementer, er der indgået aftale med bokseklubben om tilslutning til det offentlige kloaksystem. I forbindelse med kloakering er det nødvendigt at etablere en pumpestation, hvortil der skal erhverves areal. Byrådet har den givet bevilling til akutte sanerings- og udbygningsopgaver. Omkostningerne til køb af arealet andrager 5200 kr. som afholdes af denne bevilling. Skive Kommune afholder omkostningerne til handlens berigtigelse. SIDE 7

9 Hesselbjergvej: I forbindelse med etablering af erhvervsgrunde langs Herningvej skal regnvandet ledes til Killlemos kanal Dette betyder at der skal etableres forsinkelsesbassin inden udløbet til Kildemose kanal. Forsinkelsesbassinet er planlagt til ca m 2. Til forsinkelsesbassinet skal der etableres adgangsvej så den nødvendige drift kan udføres, adgangsvejen er planlagt til ca m 2. I forbindelse med etablering af spildevandsledningen skal der etableres en pumpestation som placeres umiddelbart op af adgangsvejen. Arealet til pumpestationen er planlagt til at andrage ca. 36 m 2 Byrådet har den givet bevilling til etablering af spildevandsanlæg på Hesselbjergvej. Omkostningerne til køb af arealet andrager ca kr. som afholdes af denne bevilling. Skive Kommune afholder omkostningerne til handlens berigtigelse. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Hesselbjergvej - tegning Hesselbjergvej, Købsaftale Tøndering Kirkevej 3, købsaftale Tøndering Kirkevej 3, tegning Vasehøjvej 12, købsaftale Vasehøjvej 12, tegning SIDE 8

10 4. SDR. THISEVEJ 5 / LYNGBAKKEN - KYSTBESKYTTELSE - BEVILLINGSSAGÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Holger Prahm TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 4. NOVEMBER 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Peter Østergaard Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, at at at at der til konto 2.42 meddeles anlægsudgiftsbevilling på kr til etablering/udskiftning af kystsikring ved Sdr. Thisevej 5 der til konto 2.42 meddeles anlægsindtægtsbevilling på kr til at oppebære tilskud fra fonden Smukkere kyster der meddeles, udgiftsrådighedsbeløb i 2009 på kr indtægtsrådighedsbeløb i 2009 på kr nettorådighedsbeløbet i 2009 på kr finansieres af Teknik og miljøudvalgets driftsbevilling politikområde Natur og miljø SAGSFREMSTILLING På sidste udvalgsmøde blev det besluttet, at sagen om fællesprojektet for kystsikring ved Sdr. Thisevej 5 og ved Skive Kommunes areal screenes færdig, således at Kystdirektoratet kan afslutte sagsbehandlingen af ansøgningen om udskiftning af gammel kystsikring foran kyststrækningen. Der er tilbud fra et entreprenørfirma på projektet til en pris på maksimalt kr., hvor Skive Kommunes andel af regningen beløber sig til kr. Der er søgt om tilskud til projektet fra fonden Smukkere Kyster, hvor der er udsigt til et tilskud på 50 % af det samlede beløb, således at Skive Kommunes udgift kan komme ned i kr. eller endnu mindre. SIDE 9

11 SIDE 10

12 5. AFFALDSPLAN FOR SKIVE KOMMUNE ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Michael Ermann Gramkow TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 4. NOVEMBER 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Peter Østergaard Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller: at Affaldsplan sendes i høring i overensstemmelse med de gældende retningslinjer. SAGSFREMSTILLING Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til Affaldsplan Planen gælder hele planperioden, men har særlig vægt på periodens første fire år. Affaldsplanen skulle oprindeligt være vedtaget 1. januar 2009, men kommunerne har fået et års udsættelse, så den skal være vedtaget 1. januar Det bliver desværre ikke muligt at overholde denne tidsfrist, da planen skal i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse. Affaldsplanens titel er for at følge årstalsangivelse på den tidligere plan, men langt det meste af indholdet er tilpasset til perioden Affaldsplanen består af fire dele: Del 1 er planens hoveddel. Her findes indledningen til Kommunens Affaldsplan, Kommunens overordnede målsætninger og korte resumeer af planens initiativer. Del 2 (bilag 1) er kommunens plan som opslagsværk. Den rummer en beskrivelse af de enkelte planinitiativer på et detaljeret niveau med beskrivelser af alle planens initiativer, samt status og målsætninger for de enkelte affaldstypers mængder. Del 3 (bilag 2) er kortlægningsdelen. Den indeholder en status for Kommunens affaldsordninger, evaluering af den tidligere affaldsplan, og en kortlægning af affaldsmængderne i kommunen, prognoser for fremtidige affaldsmængder, økonomi samt beskrivelse af affaldsanlæg og -kapacitet. SIDE

13 Del 4 er en samlet tidsplan over initiativer i den kommende periode Der er anvendt data indtil 2008 som udgangspunkt for husholdningsaffaldet. Data er leveret af Skive Renovation 4-S. For erhvervsaffald er der anvendt data indtil 2007, da affaldsstatistikken (ISAG) ikke er tilgængelig for Datamaterialet stammer fra modtageanlæggenes årlige indberetninger til Miljøstyrelsen, 4-S og transportørindberetninger til Kommunen. Dataene er af varierende kvalitet. Det betyder, at for nogle affaldstyper/sektorer giver datamaterialet en vis usikkerhed på status og fremskrivninger. Regeringens Affaldsstrategi indeholder kun få nye målsætninger for affaldsbehandlingen for denne periode. Miljøministeriet har meldt ud at målsætningerne fra Affaldsstrategi stadig er gældende, indtil det kommer et nyt udspil. En af målsætningerne i Affaldsstrategi er en skærpelse af deponeringsandelen for den samlede affaldsmængde. Den er sat ned fra 8 procent i 2008 til 6 procent i Skive Kommune forventer at kunne nå målet for Der vil en ske en omstrukturering af affaldsområdet i Konsekvenserne er beskrevet i Hovedplanens afsnit 5. Der er så vidt muligt forsøgt at tage højde for de nye tiltag i planen, hvor det er muligt, men visse tiltag som f.eks. vedtagelse af en ny affaldsbekendtgørelse og nye standard-regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald er endnu ikke på plads. Skive Kommune vil tilpasse sig de nye retningslinjer efterhånden som de bliver vedtaget. JURA (herunder lovgrundlag) Bekendtgørelse nr om affald ØKONOMI BILAG Affaldsplan - Forslag TMU - Bilag 1.pdf Affaldsplan - Forslag TMU - Bilag 2.pdf Affaldsplan - Forslag TMU - Hovedplan.pdf Affaldsplan - Forslag TMU - Tidsplan.pdf SIDE 12

14 6. BORTFORPAGTNING AF DET GAMLE RÅDHUS ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Erland A Nielsen ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Oversendes til byrådet. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalg Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller til udvalget: At udvalget tager en principiel drøftelse af Borgerplatforms forslag om, at Det Gamle Rådhus bortforpagtes til cafe At sagen fremsendes til byrådets behandling med en anbefaling af, hvorvidt økonomiudvalget kan støtte det stillede forslag SAGSFREMSTILLING Borgerplatform ved byrådsmedlem Leo B Rasmussen har den 13. november 2009 indsendt følgende forslag, som ønskes forelagt økonomiudvalg og byråd, der citeres: Det gamle rådhus forpagtes ud til et kvalitets spisested, hvor egnens fine fødevarer er grundelementerne i menukortet. Egnens fine fødevarer fortjener at blive markedsført lokalt og internationalt i form af et godt lokalt og centralt beliggende spisested. Er der nogen bedre placering end i et gammelt rådhus i hjertet af Skive by. Lokalerne ud mod rådhustorvet skal fungere, som en moderne cafe med udendørs servering om sommeren. Skive bymidte mangler en centralt beliggende cafe, der kan servere det, vi forbinder med et cafemiljø. Forskellige kaffe og the sorter, et udvalg af forskellige kager og et udvalg af frokost menuer. Byrådet skal i sin annoncering stile højt, så stedet både er et madmæssigt kvalitetsløft til borgerne i Skive Kommune og gæster, der besøger Skive by. Det må stilles som betingelse i forpagtningen at spisestedet har åbent alle dage i ugen, samt fra frokosttid. Vi synes at Skive byråd skal give vores bidrag til at skabe mere liv i Skive bymidte til gavn for borgerne, til gavn for turisterne og ikke mindst handelslivet i bymidten. Vi skal ikke drive forretning, man vi må godt stille en bygning til rådighed på ganske almindelige forretningsmæssige betingelser. Det gamle rådhus er en smuk gammel bygning og fortjener at skal bruges til andet end bryllupslokale og mødelokale for administrationen. I forbindelse med bygning af nyt rådhus skulle alle administrationsmøder ligge i det nye rådhus for at øge effektiviteten og sammenhængskraften. Citat slut. Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager en principiel drøftelse af forslaget, samt videresender forslaget til byrådets behandling og med økonomiudvalgets anbefaling af hvorvidt forslaget skal nyde fremme eller ej. SIDE 13

15 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 14

16 7. SPORT & EVENT CENTER JEBJERG - ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING TIL KIG-PROJEKTET ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter Svendsen UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME 2009 DEN 10. NOVEM- BER 2009 Fraværende: Ingen fraværende Udvalget anbefaler at der bevilges kr til projektet, og foreslår en finansiering ved at overføre kr fra Kulturhusbådens drift til anlæg Sport & Event Center Jebjerg ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra KEFT-udvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Forvaltningen indstiller At udvalget drøfter ansøgningen og beslutter, om der skal søges en anlægstillægsbevilling på kr Forvaltningen kan ikke anvise nogen finansiering af en evt. tillægsbevilling SAGSFREMSTILLING På baggrund af et indgået samarbejde mellem Skive Gymnastikforening og Sport & Event Center Jebjerg om på sigt, at oprette et elitekraftcenter for kvindelig redskabsgymnastik i Jebjerg, søgte Sport & Event Center Jebjerg om et anlægstilskud på 1,0 mio. kr. til finansiering af en tilbygning på 198 m2 til de kvindelige redskabsgymnaster. Anlægstilskuddet udgjorde 50 % af den forventede finansiering på i alt 2,0 mio. kr. og Spar Midt Vest Fondene ville bevilge et tilsvarende beløb på 1,0 mio. kr. En udflytning af de kvindelige redskabsgymnaster fra Brårup skole til Jebjerg, vil frigøre 8-12 timer ugentligt i Brårup hallen, og det vil være til stor gavn for de øvrige foreninger, da der i forvejen er kapacitetsproblemer i Skive by. Skive Byråd afsatte i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010 et anlægstilskud på kr. til udbygning af Sport & Event Center Jebjerg. Der har nu været afholdt licitation, og resultatet viste desværre en samlet anlægssum på ,38 kr. inkl. moms. Projektet har efterfølgende været igennem en sparerunde og der er fundet besparelser på i alt ,50 så det samlede projekt nu har en anlægssum på ,88 kr. inkl. moms. SIDE 15

17 Der arbejdes stadig på at nedbringe anlægssummen, men da støtten fra Spar Midt Vest Fondene på 1,0 mio. kr. var betinget af et tilsvarende anlægstilskud fra Skive Kommune på 1,0 mio. kr. søger bestyrelsen for Sport & Event Center Jebjerg om et yderligere tilskud fra Skive Kommune på kr. Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter den manglende finansiering på kr. og beslutter om der skal søges en anlægs tillægsbevilling til 2010 på kr. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Ansøgning om forhøjelse af kommunens anlægstilskud med kr. til så Spar Midt Vest Fondene ligeledes udbetaler i anlægstilskud. SIDE 16

18 8. PÅLÆG AF BØDESTRAF VED AFGIVELSE AF URIGTIGE OPLYSNINGER TIL FOLKEREGISTRET ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Mette Jakobsen UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME 2009 DEN 10. NOVEM- BER 2009 Fraværende: Ingen fraværende Forvaltningens indstilling anbefales til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra KEFT-udvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Udvalget for Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur og Borgerservice indstiller: At borgerservicechefen bemyndiges til at pålægge bøder for overtrædelse af reglerne i CPR-loven på op til kr. i overensstemmelse med nedenstående sagsfremstilling. SAGSFREMSTILLING I følge aftale mellem Socialministeriet og Kommunernes Landsforening kan der hvert andet år foretages en temarevision. Temaerne fastsættes på skift af Beskæftigelsesministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet (tidligere Velfærdsministeriet). I november 2008 besluttede Velfærdsministeriet, at temaet for 2009 skulle være kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser. I forbindelse med Temarevisionen skal Skive Kommune redegøre for hvilke tiltag kommunen har igangsat mod misbrug af sociale ydelser. Efter CPR-loven er det muligt for Byrådet at pålægge bødestraf efter CPR-lovens 26, stk. 1 (urigtige oplysninger om adresser i udlandet) og 57, stk. 1 (afgivelse af forkerte oplysninger til CPR i øvrigt). Lov om Det Centrale Personregister fastlægger regler for Byrådets administration af CPR. Ifølge loven kan der pålægges straf i form af bøde for visse overtrædelser af CPR-loven, såfremt overtrædelsen er sket forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Der er intet maksimum for størrelsen af den bøde, der gives efter 57, stk. 1. Kommunen skal dog tage hensyn til den pågældendes økonomiske forhold og forseelsens grovhed jf. straffelovens 51, stk. 3. SIDE 17

19 Vurdering: For at kunne udnytte lovgivningens sanktionsmuligheder i videst mulige omfang og derved signalere, at man er en aktiv medspiller i indsatsen mod sort økonomi og misbrug af de sociale ydelser foreslås det, at Byrådet bemyndiger borgerservicechefen til at pålægge bødestraf på indtil kr. for overtrædelse af CPRloven efter følgende retningslinjer: Overtrædelsens art. Lovhenvisning Bødestørrelse Ikke rettidig flytteanmeldelse 57 stk. 1, nr. 1 Kr Manglende anmeldelse 57, stk. 1, nr. 2 Kr af en opgivet flytning Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen 26, stk. 1 og 57, stk. 1, nr. 3 Kr Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger 26 stk. 1 og 57, stk. 1, nr. 5 Kr Som hovedregel skal der kun pålægges bøder, hvor der er tale om fortsæt eller ved grov uagtsomhed og undladelsen har medført økonomisk fordel for den pågældende borger eller dennes bekendtskabskreds. Bødestørrelsen skal fastsættes under hensyntagen til den pågældendes økonomiske situation, forseelsens grovhed samt eventuelt gentagelsestilfælde. Borgeren vil altid skriftligt være advaret om en eventuel bøde jf. ovenstående via information på flytteanmeldelse eller logiværterklæring. Borgerservice har kontaktet andre kommuner for afdækning af deres anvendelse af bødeforlæg og bødernes størrelse. Silkeborg Kommune har ikke ændret på deres takster fra 2001 (600 kr kr.) Kommunen har hidtil kun pålagt én bøde, men bruger beføjelsen præventivt. Sagen har ikke været behandlet i ny Silkeborg. Holstebro Kommune har ikke ændret på deres takster fra 2001 (600 kr kr.) - Kommunen har hidtil ikke pålagt bøder. Sagen har ikke været behandlet i ny Holstebro. Herning Kommune har ikke vedtaget bødestørrelser efter kommunesammenlægningen, og der er p.t. ingen planer om det. Viborg Kommune har ikke vedtaget nogen bødetakster (hverken i gl. eller ny Viborg) - men de overvejer at gøre dette. Økonomiudvalget i gl. Skive Kommune har tidligere behandlet sagen vedr. bøder og gebyrer vedrørende folkeregisteroplysninger på møde den Byrådet i gl. Skive Kommune tiltrådte efterfølgende Økonomiudvalgets indstilling på møde den Sagen har ikke været behandlet i ny Skive Kommune. Der har ikke tidligere været givet bødeforlæg i gl. Skive Kommune. Men beføjelsen er anvendt forebyggende på blandt andet logiværterklæringer. Der var ikke fastsat bødetakster i gl. Sallingsund, Spøttrup og Sundsøre kommune. JURA (herunder lovgrundlag) Lov om det centrale personregister 26, stk. 1 og 57, stk. 1 samt straffelovens 51, stk. 3. SIDE 18

20 ØKONOMI Ingen bemærkninger. SIDE 19

21 9. PROCES OG TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF KVALITETSKONTRAKTERÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Majbritt Kold ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen blev tiltrådt. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, - at Økonomiudvalget tiltræder forslag til proces og tidsplan for udarbejdelse af kvalitetskontrakter SAGSFREMSTILLING 1. Nye regler om kvalitetskontrakter Den 1. juli 2009 blev Styrelseslovens regler om servicestrategier ændret. Bag reglerne ligger et ønske om at forny og udvikle kvaliteten i den offentlige service med fokus på bedre velfærd for borgerne. Kvalitetskontrakterne afløser de hidtidige servicestrategier. De skal forpligte kommunalbestyrelserne til systematiske overvejelser om, hvordan man kan sikre kvalitet i opgaveløsningen og opstille mål herfor. Kontrakten skal dermed understøtte byrådets fokus på politik og målfastsættelse. Målet med de nye kvalitetskontrakter er - At sikre klare og kvantitative målsætninger for hvert serviceområde i kommunen - At fungere som redskab til udvikling af service og kvalitet - At give ledere og medarbejdere i kommunerne og hos kommunale og private leverandører et fælles fokus på udvikling af serviceområderne i overensstemmelse med Byrådets vedtagne strategier - At synliggøre de politiske mål for borgerne og give klar information om, hvilket serviceniveau kommunen arbejder hen imod En kvalitetskontrakt skal være kort, enkel og overskuelig og består af 2 dele: - Det ønskede - konkrete og kvantificerbare - mål - En kort beskrivelse af veje til at opfylde de opstillede mål Målene fastsættes for hvert borgerrettet serviceområde, som Byrådet har ansvaret for. Afgrænsningen af serviceområder afhænger af den enkelte kommunes organisering af opgavevaretagelsen. Den beslutter selv, hvilke delområder, den vil fokusere på. Der kan evt. opstilles mål, som bidrager til at opfylde landsdækkende mål aftalt mellem regeringen og KL. Kvalitetskontrakterne er ikke som servicestrategien bundet op på en bestemt periode. De skal tilpasses løbende, og derfor skal der ske en årlig opfølgning på dem. SIDE 20

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Mødet suspenderet kl. 16.30 og genoptaget kl. 20.00. Mødet hævet kl. 22.25

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. byrådssal 17-04-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 13.00 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 Deltagere: Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Ruth Kristensen, Aage Dahl,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. april 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. april 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 19-04-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomiudvalg 13.00 15.45 Næste møde afholdes d. 29. maj 2006 kl. 9.00 Deltagere: Else Theill

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 07-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.20 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 18. februar 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 18. februar 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter

Læs mere