ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10"

Transkript

1 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede Frandsen, Per Nørgaard, Aage Dahl, Frede Skovsted, Anders Bøge, Inge Lise Lyse, Else Theill Sørensen, Knud Bjerre Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Solceller - reduktioner og afledt drift - bevillingssag Åbent Energibesparende foranstaltninger - bevillingssag Åbent Skive Spildevand - Køb af jord Åbent Sdr. Thisevej 5 / Lyngbakken - Kystbeskyttelse - bevillingssag Åbent Affaldsplan for Skive kommune Åbent Bortforpagtning af Det Gamle Rådhus Åbent Sport & Event Center Jebjerg - ansøgning om tillægsbevilling til KIGprojektet Åbent Pålæg af bødestraf ved afgivelse af urigtige oplysninger til folkeregistret Åbent Proces og tidsplan for udarbejdelse af kvalitetskontrakter Åbent Nedsættelse af en boligkommission Åbent Åbent Kommuneplantillæg - Temaplan for vindmøller Åbent Byrådets introduktionsforløb 2010 Åbent Styrelsesvedtægt for Skive Byråd Åbent Ansøgning om dispensation fra lånerammer - finansloven 2010 Åbent Udbud af kontorlokaler - Rådhusudbygning Åbent Økonomiudvalget efterretningssager Åbent Valg af Skive kommunes hovedpengeinstitutforbindelse Lukket Personalesag Lukket...40 Underskriftsark...41 Samlet bilagsliste...i SIDE 1

3 1. SOLCELLER - REDUKTIONER OG AFLEDT DRIFT - BEVILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Tina Sonne TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 4. NOVEMBER 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Peter Østergaard Inddstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og miljøudvalg Økonomiudvalg Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, At der til Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger i 2010 gives en driftstillægsbevilling til konto 010 på kr. At udgiften på kr. finansieres af kr. Konto 301 Børne- og Familieudvalget kr. Konto 513 Børne- og Familieudvalget kr. Konto 650 Økonomiudvalget kr. Konto 350 Erhvervs- og Kulturudvalget At der af de afsættes kr. til afledt drift på Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger på konto 010. SAGSFREMSTILLING I møde i Skive Byråd d. 28. april 2009 meddeltes en anlægsbevilling på 45,4 mio. kr. til etablering af solceller. Det blev samtidigt besluttet, at energibudgettet for de ejendomme, hvorpå solcellerne monteres, reduceres med den årligt opnåede besparelse. Forvaltningen har nu beregnet reduktionerne af de igangsatte projekter i Der udføres solcelleprojekter for kr. i Besparelsen herved er beregnet til kr. årligt fra Børne- og Familieudvalgets serviceramme skal reduceres med kr. årligt, økonomiudvalget med kr. årligt og Erhvervs- og kulturudvalget med kr. årligt. Gennemførelsen af de energibesparende foranstaltninger i denne bevilling vil medføre afledte driftsomkostninger til målinger, visualisering på internettet, gæster m.v. De årlige omkostninger hertil kan opgøres til kr. årligt fra 2010 af de i 2009 gennemførte SIDE 2

4 projekter. Disse afledte driftsomkostninger var midlertidig ikke forudsat, da bevillingen blev givet, hvorfor der søges driftsbevilling hertil. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Projekterne giver fra 1. januar 2010 en reduktion på driftsbudgettet på i alt kr. Den afledte drift af projekterne er beregnet til kr. I bilag ses specifikationer af de enkelte delprojekter. Projekterne fordeler sig således: Solceller: Konto Investering kr. Reduktion kr. Afledt drift kr. Tilbagebetalingstid i år Skivehus Skole ,6 Daginstitution Rosenbakken ,7 Skive ny Rådhus ,9 Skive ny Bibliotek ,9 I alt Der er i budget 2010 forlods indregnet reduktioner på energibesparende foranstaltninger på kr. på konto 010 i teknisk forvaltning driftsbudget. Der søges derfor om en tillægsbevilling på kr. til denne konto, finansieret af de fire kontoafsnit, og at der af de kr. afsættes kr. til afledt drift. De kr. nedskrives således med nettobeløbet på kr. Den endelig investeringssum - og dermed reduktion - på de tre sidstnævnte ligger endnu ikke fast, der vil derfor kunne forekomme en justering af reduktionsbeløbene i BILAG Solceller SIDE 3

5 2. ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER - BEVILLINGSSAG ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Tina Sonne TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 4. NOVEMBER 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Peter Østergaard Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og miljøudvalg Økonomiudvalg Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller, at der til Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger i 2010 gives en driftstillægsbevilling til konto 010 på udgifter kr. at udgiften på kr. finansieres af Børne- og Familieudvalgets serviceramme således: kr. Konto 301 skoleområdet kr. Konto 513 daginstitutionsområdet at der af de kr. afsættes kr. til afledt drift på konto 010 i 2010 på Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger. At der i budget 20 indregnes en driftsbevilling på kr. på Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger, hvoraf der afsættes kr. til afledte driftsudgifter. De kr. finansieres af kr. Konto 301 skoleområdet kr. Konto 513 daginstitutionsområdet kr. Konto 0.31 stadion SAGSFREMSTILLING I møde i Skive Byråd d. 28. april 2009 meddeltes en anlægsbevilling på kr. til energibesparende foranstaltninger på en række skoler og daginstitutioner. Det blev samtidig besluttet, at budgettet for de enkelte skoler og institutioner skal reduceres med de besparelser der opnås, ved at gennemføre de energibesparende foranstaltninger. Forvaltningen har nu beregnet reduktionerne af de igangsatte tiltag i Der udføres delprojekter for kr. i Besparelsen herved er beregnet til kr. år- SIDE 4

6 ligt fra Børne- og Familieudvalgets serviceramme skal derfor reduceres med kr. Gennemførelsen af de energibesparende foranstaltninger i denne bevilling vil medføre afledte driftsomkostninger til servicekontrakter, serviceeftersyn, olieskift, reparationer samt tilsyn med pillefyr på de institutioner, hvor der ikke er tilknyttet serviceledere. De årlige omkostninger hertil kan opgøres til kr. årligt fra 2010 af de i 2009 gennemførte projekter. Disse afledte driftsomkostninger var midlertidig ikke forudsat, da bevillingen blev givet, hvorfor der søges driftsbevilling hertil. For anlæg udført i 2010 er besparelsen beregnet til kr. pr. år fra 20. Børne- og Familieudvalgets serviceramme skal reduceres med kr. årligt fra 20 og udvalget for Kultur og Erhverv skal reduceres med kr. Skal indarbejdes i budget 20. Den afledte drift af disse delprojekter er beregnet til kr. årligt fra 20 som indarbejdes i Teknik- og Miljøudvalgets serviceramme i budget 20. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Projekterne fordeler sig således: Område Investering 2009 Afledt drift 2010 Reduktion 2010 Investering 2010 Reduktion 20 Afledt drift 20 Skoler Daginstitutioner Stadion Engvej I alt Jebjerg Skole, rettelse til indregnet reduktion) Skoler, zonestyring og energireg. (reduktion er indregnet) Daginsti. solvarme og energire. (reduktion er indregnet) I alt I bilag ses en specifikation af de enkelte projekter. Projekter mærket med kursiv, er projekter iværksat i 2009, men på anlægsbevillinger givet i 2009, hvor der allerede er indregnet reduktioner, men ikke afledt drift, som der således søges penge til nu. Er ligeledes specificeret i bilag. SIDE 5

7 I budget 2010 er der forlods indregnet reduktioner på kr. på Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger på konto 010. Der søges derfor om en tillægsbevilling på kr. til konto 010 i 2010 finansieret af kr. fra skoleområdet konto 301 (inkl. Jebjerg Skole) og kr. fra daginstitutionsområdet konto 513. Af de kr. søges der afsat kr. til afledte driftsudgifter af projekterne på konto 010. Dvs. at de nedskrives med nettobeløbet på kr. I budget 20 indregnes kr. på Teknik- og Miljøudvalgets politikområde Bygninger på konto 010 finansieret af kr. fra skoleområdet konto kr. fra daginstitutionsområdet konto kr. fra stadionområdet konto 0.31 Af de kr. søges der afsat kr. til afledte driftsudgifter af projekterne på konto 010. Illustration af driftsbesparelser på minikraftvarme og træpillestoker ses i bilag, hvor driftsbesparelsen er skitseret grafisk, efter at er taget højde for ydelser på lån, drift af værket samt afledte driftsudgifter til vedligeholdelsen. BILAG EBF tiltag i reduktioner i 2010.pdf EBF tiltag i tidligere bevilling - reduktioner i 2010.pdf EBF tiltag i reduktioner i 20.pdf EBF tiltag i tidligere bevilling - reduktioner i 20.pdf Grafisk illustration af driftsbesparelser.pdf SIDE 6

8 3. SKIVE SPILDEVAND - KØB AF JORD ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jørgen Rasmussen TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 4. NOVEMBER 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Peter Østergaard Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning, Skive Spildevand indstiller at byrådet godkender køb af jord til etablering af pumpestationer, adgangsvej og forsinkelsesbassin følgende steder: Tøndering Kirkevej 3, køb af areal til pumpestation ca. 36 m 2 Vasehøjvej 12, køb af areal til pumpestation ca. 49 m 2 Hesselbjergvej, køb af areal til pumpestation, adgangsvej og forsinkelsesbassin SAGSFREMSTILLING I forbindelse med etablering af regn- og spildevandsledninger er det nødvendigt at erhverve arealer til følgende projekter: Vasehøjvej 12: I Skive Kommunes spildevandsplan er ejendommen beliggende i kloakopland, hvorfor Skive Kommune, Skive Spildevand er forpligtiget til aftage spildevand fra ejendommen. Ejendommen nuværende septiktank er i så dårlig stand at der skal ske en omkobling til offentlig kloak. I forbindelse med etablering af afskærende ledning fra Sdr. Ørum til Vinkel er det blevet muligt at forsyne ejendommen som en del af dette projekt. Byrådet har den givet bevilling til etablering af den afskærende ledning fra Sdr. Ørum til Vinkel. Omkostningerne til køb af arealet andrager 3500 kr. som afholdes af denne bevilling. Skive Kommune afholder omkostningerne til handlens berigtigelse. Tøndering Kirkevej 3: I forbindelse med at bokseklubben skal bygge til ejendommen, med bl.a. nye toiletter, som medføre at der kan holdes større arrangementer, er der indgået aftale med bokseklubben om tilslutning til det offentlige kloaksystem. I forbindelse med kloakering er det nødvendigt at etablere en pumpestation, hvortil der skal erhverves areal. Byrådet har den givet bevilling til akutte sanerings- og udbygningsopgaver. Omkostningerne til køb af arealet andrager 5200 kr. som afholdes af denne bevilling. Skive Kommune afholder omkostningerne til handlens berigtigelse. SIDE 7

9 Hesselbjergvej: I forbindelse med etablering af erhvervsgrunde langs Herningvej skal regnvandet ledes til Killlemos kanal Dette betyder at der skal etableres forsinkelsesbassin inden udløbet til Kildemose kanal. Forsinkelsesbassinet er planlagt til ca m 2. Til forsinkelsesbassinet skal der etableres adgangsvej så den nødvendige drift kan udføres, adgangsvejen er planlagt til ca m 2. I forbindelse med etablering af spildevandsledningen skal der etableres en pumpestation som placeres umiddelbart op af adgangsvejen. Arealet til pumpestationen er planlagt til at andrage ca. 36 m 2 Byrådet har den givet bevilling til etablering af spildevandsanlæg på Hesselbjergvej. Omkostningerne til køb af arealet andrager ca kr. som afholdes af denne bevilling. Skive Kommune afholder omkostningerne til handlens berigtigelse. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Hesselbjergvej - tegning Hesselbjergvej, Købsaftale Tøndering Kirkevej 3, købsaftale Tøndering Kirkevej 3, tegning Vasehøjvej 12, købsaftale Vasehøjvej 12, tegning SIDE 8

10 4. SDR. THISEVEJ 5 / LYNGBAKKEN - KYSTBESKYTTELSE - BEVILLINGSSAGÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Holger Prahm TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 4. NOVEMBER 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Peter Østergaard Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller, at at at at der til konto 2.42 meddeles anlægsudgiftsbevilling på kr til etablering/udskiftning af kystsikring ved Sdr. Thisevej 5 der til konto 2.42 meddeles anlægsindtægtsbevilling på kr til at oppebære tilskud fra fonden Smukkere kyster der meddeles, udgiftsrådighedsbeløb i 2009 på kr indtægtsrådighedsbeløb i 2009 på kr nettorådighedsbeløbet i 2009 på kr finansieres af Teknik og miljøudvalgets driftsbevilling politikområde Natur og miljø SAGSFREMSTILLING På sidste udvalgsmøde blev det besluttet, at sagen om fællesprojektet for kystsikring ved Sdr. Thisevej 5 og ved Skive Kommunes areal screenes færdig, således at Kystdirektoratet kan afslutte sagsbehandlingen af ansøgningen om udskiftning af gammel kystsikring foran kyststrækningen. Der er tilbud fra et entreprenørfirma på projektet til en pris på maksimalt kr., hvor Skive Kommunes andel af regningen beløber sig til kr. Der er søgt om tilskud til projektet fra fonden Smukkere Kyster, hvor der er udsigt til et tilskud på 50 % af det samlede beløb, således at Skive Kommunes udgift kan komme ned i kr. eller endnu mindre. SIDE 9

11 SIDE 10

12 5. AFFALDSPLAN FOR SKIVE KOMMUNE ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Michael Ermann Gramkow TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 4. NOVEMBER 2009 Fraværende: Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Peter Østergaard Indstilles til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller: at Affaldsplan sendes i høring i overensstemmelse med de gældende retningslinjer. SAGSFREMSTILLING Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til Affaldsplan Planen gælder hele planperioden, men har særlig vægt på periodens første fire år. Affaldsplanen skulle oprindeligt være vedtaget 1. januar 2009, men kommunerne har fået et års udsættelse, så den skal være vedtaget 1. januar Det bliver desværre ikke muligt at overholde denne tidsfrist, da planen skal i 8 ugers offentlig høring inden endelig vedtagelse. Affaldsplanens titel er for at følge årstalsangivelse på den tidligere plan, men langt det meste af indholdet er tilpasset til perioden Affaldsplanen består af fire dele: Del 1 er planens hoveddel. Her findes indledningen til Kommunens Affaldsplan, Kommunens overordnede målsætninger og korte resumeer af planens initiativer. Del 2 (bilag 1) er kommunens plan som opslagsværk. Den rummer en beskrivelse af de enkelte planinitiativer på et detaljeret niveau med beskrivelser af alle planens initiativer, samt status og målsætninger for de enkelte affaldstypers mængder. Del 3 (bilag 2) er kortlægningsdelen. Den indeholder en status for Kommunens affaldsordninger, evaluering af den tidligere affaldsplan, og en kortlægning af affaldsmængderne i kommunen, prognoser for fremtidige affaldsmængder, økonomi samt beskrivelse af affaldsanlæg og -kapacitet. SIDE

13 Del 4 er en samlet tidsplan over initiativer i den kommende periode Der er anvendt data indtil 2008 som udgangspunkt for husholdningsaffaldet. Data er leveret af Skive Renovation 4-S. For erhvervsaffald er der anvendt data indtil 2007, da affaldsstatistikken (ISAG) ikke er tilgængelig for Datamaterialet stammer fra modtageanlæggenes årlige indberetninger til Miljøstyrelsen, 4-S og transportørindberetninger til Kommunen. Dataene er af varierende kvalitet. Det betyder, at for nogle affaldstyper/sektorer giver datamaterialet en vis usikkerhed på status og fremskrivninger. Regeringens Affaldsstrategi indeholder kun få nye målsætninger for affaldsbehandlingen for denne periode. Miljøministeriet har meldt ud at målsætningerne fra Affaldsstrategi stadig er gældende, indtil det kommer et nyt udspil. En af målsætningerne i Affaldsstrategi er en skærpelse af deponeringsandelen for den samlede affaldsmængde. Den er sat ned fra 8 procent i 2008 til 6 procent i Skive Kommune forventer at kunne nå målet for Der vil en ske en omstrukturering af affaldsområdet i Konsekvenserne er beskrevet i Hovedplanens afsnit 5. Der er så vidt muligt forsøgt at tage højde for de nye tiltag i planen, hvor det er muligt, men visse tiltag som f.eks. vedtagelse af en ny affaldsbekendtgørelse og nye standard-regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald er endnu ikke på plads. Skive Kommune vil tilpasse sig de nye retningslinjer efterhånden som de bliver vedtaget. JURA (herunder lovgrundlag) Bekendtgørelse nr om affald ØKONOMI BILAG Affaldsplan - Forslag TMU - Bilag 1.pdf Affaldsplan - Forslag TMU - Bilag 2.pdf Affaldsplan - Forslag TMU - Hovedplan.pdf Affaldsplan - Forslag TMU - Tidsplan.pdf SIDE 12

14 6. BORTFORPAGTNING AF DET GAMLE RÅDHUS ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Erland A Nielsen ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Oversendes til byrådet. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalg Byråd INDSTILLING Forvaltningen indstiller til udvalget: At udvalget tager en principiel drøftelse af Borgerplatforms forslag om, at Det Gamle Rådhus bortforpagtes til cafe At sagen fremsendes til byrådets behandling med en anbefaling af, hvorvidt økonomiudvalget kan støtte det stillede forslag SAGSFREMSTILLING Borgerplatform ved byrådsmedlem Leo B Rasmussen har den 13. november 2009 indsendt følgende forslag, som ønskes forelagt økonomiudvalg og byråd, der citeres: Det gamle rådhus forpagtes ud til et kvalitets spisested, hvor egnens fine fødevarer er grundelementerne i menukortet. Egnens fine fødevarer fortjener at blive markedsført lokalt og internationalt i form af et godt lokalt og centralt beliggende spisested. Er der nogen bedre placering end i et gammelt rådhus i hjertet af Skive by. Lokalerne ud mod rådhustorvet skal fungere, som en moderne cafe med udendørs servering om sommeren. Skive bymidte mangler en centralt beliggende cafe, der kan servere det, vi forbinder med et cafemiljø. Forskellige kaffe og the sorter, et udvalg af forskellige kager og et udvalg af frokost menuer. Byrådet skal i sin annoncering stile højt, så stedet både er et madmæssigt kvalitetsløft til borgerne i Skive Kommune og gæster, der besøger Skive by. Det må stilles som betingelse i forpagtningen at spisestedet har åbent alle dage i ugen, samt fra frokosttid. Vi synes at Skive byråd skal give vores bidrag til at skabe mere liv i Skive bymidte til gavn for borgerne, til gavn for turisterne og ikke mindst handelslivet i bymidten. Vi skal ikke drive forretning, man vi må godt stille en bygning til rådighed på ganske almindelige forretningsmæssige betingelser. Det gamle rådhus er en smuk gammel bygning og fortjener at skal bruges til andet end bryllupslokale og mødelokale for administrationen. I forbindelse med bygning af nyt rådhus skulle alle administrationsmøder ligge i det nye rådhus for at øge effektiviteten og sammenhængskraften. Citat slut. Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget tager en principiel drøftelse af forslaget, samt videresender forslaget til byrådets behandling og med økonomiudvalgets anbefaling af hvorvidt forslaget skal nyde fremme eller ej. SIDE 13

15 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI SIDE 14

16 7. SPORT & EVENT CENTER JEBJERG - ANSØGNING OM TILLÆGSBEVILLING TIL KIG-PROJEKTET ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Peter Svendsen UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME 2009 DEN 10. NOVEM- BER 2009 Fraværende: Ingen fraværende Udvalget anbefaler at der bevilges kr til projektet, og foreslår en finansiering ved at overføre kr fra Kulturhusbådens drift til anlæg Sport & Event Center Jebjerg ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra KEFT-udvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Forvaltningen indstiller At udvalget drøfter ansøgningen og beslutter, om der skal søges en anlægstillægsbevilling på kr Forvaltningen kan ikke anvise nogen finansiering af en evt. tillægsbevilling SAGSFREMSTILLING På baggrund af et indgået samarbejde mellem Skive Gymnastikforening og Sport & Event Center Jebjerg om på sigt, at oprette et elitekraftcenter for kvindelig redskabsgymnastik i Jebjerg, søgte Sport & Event Center Jebjerg om et anlægstilskud på 1,0 mio. kr. til finansiering af en tilbygning på 198 m2 til de kvindelige redskabsgymnaster. Anlægstilskuddet udgjorde 50 % af den forventede finansiering på i alt 2,0 mio. kr. og Spar Midt Vest Fondene ville bevilge et tilsvarende beløb på 1,0 mio. kr. En udflytning af de kvindelige redskabsgymnaster fra Brårup skole til Jebjerg, vil frigøre 8-12 timer ugentligt i Brårup hallen, og det vil være til stor gavn for de øvrige foreninger, da der i forvejen er kapacitetsproblemer i Skive by. Skive Byråd afsatte i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010 et anlægstilskud på kr. til udbygning af Sport & Event Center Jebjerg. Der har nu været afholdt licitation, og resultatet viste desværre en samlet anlægssum på ,38 kr. inkl. moms. Projektet har efterfølgende været igennem en sparerunde og der er fundet besparelser på i alt ,50 så det samlede projekt nu har en anlægssum på ,88 kr. inkl. moms. SIDE 15

17 Der arbejdes stadig på at nedbringe anlægssummen, men da støtten fra Spar Midt Vest Fondene på 1,0 mio. kr. var betinget af et tilsvarende anlægstilskud fra Skive Kommune på 1,0 mio. kr. søger bestyrelsen for Sport & Event Center Jebjerg om et yderligere tilskud fra Skive Kommune på kr. Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter den manglende finansiering på kr. og beslutter om der skal søges en anlægs tillægsbevilling til 2010 på kr. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Ansøgning om forhøjelse af kommunens anlægstilskud med kr. til så Spar Midt Vest Fondene ligeledes udbetaler i anlægstilskud. SIDE 16

18 8. PÅLÆG AF BØDESTRAF VED AFGIVELSE AF URIGTIGE OPLYSNINGER TIL FOLKEREGISTRET ÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Mette Jakobsen UDVALGET FOR KULTUR, ERHVERV, FRITID OG TURISME 2009 DEN 10. NOVEM- BER 2009 Fraværende: Ingen fraværende Forvaltningens indstilling anbefales til godkendelse ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen fra KEFT-udvalget anbefaledes. FORVENTET SAGSGANG Udvalget for Økonomiudvalget Byrådet INDSTILLING Kultur og Borgerservice indstiller: At borgerservicechefen bemyndiges til at pålægge bøder for overtrædelse af reglerne i CPR-loven på op til kr. i overensstemmelse med nedenstående sagsfremstilling. SAGSFREMSTILLING I følge aftale mellem Socialministeriet og Kommunernes Landsforening kan der hvert andet år foretages en temarevision. Temaerne fastsættes på skift af Beskæftigelsesministeriet og Indenrigs- og Socialministeriet (tidligere Velfærdsministeriet). I november 2008 besluttede Velfærdsministeriet, at temaet for 2009 skulle være kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser. I forbindelse med Temarevisionen skal Skive Kommune redegøre for hvilke tiltag kommunen har igangsat mod misbrug af sociale ydelser. Efter CPR-loven er det muligt for Byrådet at pålægge bødestraf efter CPR-lovens 26, stk. 1 (urigtige oplysninger om adresser i udlandet) og 57, stk. 1 (afgivelse af forkerte oplysninger til CPR i øvrigt). Lov om Det Centrale Personregister fastlægger regler for Byrådets administration af CPR. Ifølge loven kan der pålægges straf i form af bøde for visse overtrædelser af CPR-loven, såfremt overtrædelsen er sket forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Der er intet maksimum for størrelsen af den bøde, der gives efter 57, stk. 1. Kommunen skal dog tage hensyn til den pågældendes økonomiske forhold og forseelsens grovhed jf. straffelovens 51, stk. 3. SIDE 17

19 Vurdering: For at kunne udnytte lovgivningens sanktionsmuligheder i videst mulige omfang og derved signalere, at man er en aktiv medspiller i indsatsen mod sort økonomi og misbrug af de sociale ydelser foreslås det, at Byrådet bemyndiger borgerservicechefen til at pålægge bødestraf på indtil kr. for overtrædelse af CPRloven efter følgende retningslinjer: Overtrædelsens art. Lovhenvisning Bødestørrelse Ikke rettidig flytteanmeldelse 57 stk. 1, nr. 1 Kr Manglende anmeldelse 57, stk. 1, nr. 2 Kr af en opgivet flytning Afgivelse af forkerte oplysninger om selve flytningen 26, stk. 1 og 57, stk. 1, nr. 3 Kr Undladelse af at give ønskede oplysninger eller afgivelse af urigtige oplysninger 26 stk. 1 og 57, stk. 1, nr. 5 Kr Som hovedregel skal der kun pålægges bøder, hvor der er tale om fortsæt eller ved grov uagtsomhed og undladelsen har medført økonomisk fordel for den pågældende borger eller dennes bekendtskabskreds. Bødestørrelsen skal fastsættes under hensyntagen til den pågældendes økonomiske situation, forseelsens grovhed samt eventuelt gentagelsestilfælde. Borgeren vil altid skriftligt være advaret om en eventuel bøde jf. ovenstående via information på flytteanmeldelse eller logiværterklæring. Borgerservice har kontaktet andre kommuner for afdækning af deres anvendelse af bødeforlæg og bødernes størrelse. Silkeborg Kommune har ikke ændret på deres takster fra 2001 (600 kr kr.) Kommunen har hidtil kun pålagt én bøde, men bruger beføjelsen præventivt. Sagen har ikke været behandlet i ny Silkeborg. Holstebro Kommune har ikke ændret på deres takster fra 2001 (600 kr kr.) - Kommunen har hidtil ikke pålagt bøder. Sagen har ikke været behandlet i ny Holstebro. Herning Kommune har ikke vedtaget bødestørrelser efter kommunesammenlægningen, og der er p.t. ingen planer om det. Viborg Kommune har ikke vedtaget nogen bødetakster (hverken i gl. eller ny Viborg) - men de overvejer at gøre dette. Økonomiudvalget i gl. Skive Kommune har tidligere behandlet sagen vedr. bøder og gebyrer vedrørende folkeregisteroplysninger på møde den Byrådet i gl. Skive Kommune tiltrådte efterfølgende Økonomiudvalgets indstilling på møde den Sagen har ikke været behandlet i ny Skive Kommune. Der har ikke tidligere været givet bødeforlæg i gl. Skive Kommune. Men beføjelsen er anvendt forebyggende på blandt andet logiværterklæringer. Der var ikke fastsat bødetakster i gl. Sallingsund, Spøttrup og Sundsøre kommune. JURA (herunder lovgrundlag) Lov om det centrale personregister 26, stk. 1 og 57, stk. 1 samt straffelovens 51, stk. 3. SIDE 18

20 ØKONOMI Ingen bemærkninger. SIDE 19

21 9. PROCES OG TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF KVALITETSKONTRAKTERÅBENT Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Majbritt Kold ØKONOMIUDVALG DEN 24. NOVEMBER 2009 Fraværende: ingen Indstillingen blev tiltrådt. FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, - at Økonomiudvalget tiltræder forslag til proces og tidsplan for udarbejdelse af kvalitetskontrakter SAGSFREMSTILLING 1. Nye regler om kvalitetskontrakter Den 1. juli 2009 blev Styrelseslovens regler om servicestrategier ændret. Bag reglerne ligger et ønske om at forny og udvikle kvaliteten i den offentlige service med fokus på bedre velfærd for borgerne. Kvalitetskontrakterne afløser de hidtidige servicestrategier. De skal forpligte kommunalbestyrelserne til systematiske overvejelser om, hvordan man kan sikre kvalitet i opgaveløsningen og opstille mål herfor. Kontrakten skal dermed understøtte byrådets fokus på politik og målfastsættelse. Målet med de nye kvalitetskontrakter er - At sikre klare og kvantitative målsætninger for hvert serviceområde i kommunen - At fungere som redskab til udvikling af service og kvalitet - At give ledere og medarbejdere i kommunerne og hos kommunale og private leverandører et fælles fokus på udvikling af serviceområderne i overensstemmelse med Byrådets vedtagne strategier - At synliggøre de politiske mål for borgerne og give klar information om, hvilket serviceniveau kommunen arbejder hen imod En kvalitetskontrakt skal være kort, enkel og overskuelig og består af 2 dele: - Det ønskede - konkrete og kvantificerbare - mål - En kort beskrivelse af veje til at opfylde de opstillede mål Målene fastsættes for hvert borgerrettet serviceområde, som Byrådet har ansvaret for. Afgrænsningen af serviceområder afhænger af den enkelte kommunes organisering af opgavevaretagelsen. Den beslutter selv, hvilke delområder, den vil fokusere på. Der kan evt. opstilles mål, som bidrager til at opfylde landsdækkende mål aftalt mellem regeringen og KL. Kvalitetskontrakterne er ikke som servicestrategien bundet op på en bestemt periode. De skal tilpasses løbende, og derfor skal der ske en årlig opfølgning på dem. SIDE 20

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

SAMSPILLET I EN POLITISK LEDET ORGANISATION

SAMSPILLET I EN POLITISK LEDET ORGANISATION SAMSPILLET I EN POLITISK LEDET ORGANISATION Egedal Byråds seminar fredag den 15. april 2016 Eftermiddagens emner Arbejdsdelingen i den politiske organisation Borgmesterens og udvalgsformændenes roller

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 30. maj 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. Vision samt overordnede værdier og mål for beskæftigelsesindsatsen 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af 10.09.2014 03.09.2010 Ingen bemærkninger 19.01.2012 Forslag 3c placerer ingen mølle på areal tilhørende Grønhedevej 10 04.12.2012 Plan- og Miljøudvalget beslutter

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3

Byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende arrangementer 3 Byrådssekretariatet Regulativ for kurser og udlandsrejser Gældende for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og for byrådsmedlemmers og medarbejders deltagelse i udlandsrejser Indholdsfortegnelse Byrådsmedlemmers

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. februar 2014. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 4. februar 2014. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 4. februar 2014 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 074. Møde med Danmarks Naturfredningsforening 3 075. Budgetorientering - marts

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:30 Mødet afsluttet: kl. 18:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Ditte Staun

Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben Andersen, Erik Mortensen, Ole Priess, Ditte Staun ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 5. januar 016 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Borgmesterens Afdeling Magistratens 4. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 26. august 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2210 Jour. nr.: M0/2003/01376-084 Ref. FH/SHJ Indstilling om ny organisering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

/JHJ. Sanering af vindmøller

/JHJ. Sanering af vindmøller 02.11.07/JHJ Sanering af vindmøller 1. Fyns Amts Regionplan 2005- (offentliggjort december 2005) indeholder mulighed for opstilling af nye vindmøller i udpegede lokaliseringsområder for vindmøller, samt

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere