2 Typologisering af internetressourcer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Typologisering af internetressourcer"

Transkript

1 2 Typologisering af internetressourcer I dette kapitel vil jeg præsentere de forskellige typer af internetdokumenter, som er relevante for fagområdet "informationsteknologi". Først vil jeg se nærmere på de karakteristiske træk ved internetressourcer og sammenligne dem med de trykte medier og CD-ROM-mediet. Derefter vil jeg - med udgangspunkt i oversætterens arbejdsmetode - dele internetressourcerne op i to hovedgrupper: de leksikografiske opslagsværker og de ikke-leksikografiske ressourcer. For hver gruppe giver jeg eksempler på oversættelsesrelevante ressourcer. Min opdeling tager udgangspunkt i Nordisk Leksikografisk Ordbogs (=NLO) definition af "opslagsværk": "Informationsformidlende tekst, oftest af større omfang, som består af en eller flere alfabetisk eller systematisk ordnede lister, hvor hvert tekstelement som regel er fulgt enten af en sproglig beskrivelse av tekstelementet selv eller af sagsoplysninger om det fænomen, som tekstelementet betegner. - Opslagsværker kan inddeles i leksikografiske og ikke-leksikografiske. Til de leksikografiske hører især ordbøger: sprogordbøger, sagordbøger og alordbøger. Til de ikkeleksikografiske hører f.eks. telefonkataloger, reservedelskataloger, kalendere, bibliografier, visse håndbøger osv. Der findes også mellemformer." (NLO 1997:196) Denne definition sigter på de trykte medier, hvor en alfabetisk eller en systematisk makrostruktur er nødvendig for at kunne finde den rette information. For elektronisk information gælder ikke samme krav, for her kan man (i princippet) foretage fuldtekstssøgninger selv i ustruktureret tekst (Indeksering gør processen dog hurtigere). Det interessante ved denne opdeling går snarere på det leksikografiske aspekt. De leksikografiske opslagsværker er udarbejdet med henblik på opslag, hvorimod de almindelige tekstressourcer er en slags primært materiale, som indeholder noget information, som ikke er af leksikografisk karakter. Derfor skal disse to typer af information behandles hver for sig. Opdelingen vil også få betydning for den konkrete søgemetode. For at sammenligne det med noget kendt, kan man vælge at betragte webbet som et "virtuelt bibliotek". Når oversætteren skal bruge noget information, vælger han mellem at slå op i et opslagsværk eller at bladre efter en bestemt information i en lærebog eller en manual, evt. efter opslag i stikordsregisteret. På Internettet svarer det til at vælge mellem at slå op i en termbase, eller søge efter tekstmateriale, dog med den 16

2 forskel, at søgemaskinens indeks udgør et komplet stikordsregister for alle tilgængelige webressourcer. WWW "virtuelt bibliotek" leksikografiske opslagsværker ikke-leksikografiske ressourcer databaser ordlister og glossarer private hjemmesider kommercielle hjemmesider andre hjemmesider Figur 2.1 : Webbets teoretiske opdeling i leksikografiske og ikke-leksikografiske ressourcer. I praksis er ressourcerne ikke skarpt adskilt (derfor den stiplede linie). I den følgende opstilling foretrækker jeg at skelne mellem primære og sekundære kilder. Denne opdeling tager udgangspunkt i internettets to hovedfunktioner som verdensomspændende fuldtekstbase (= primære kilder) og som transportvej til andre databaser (= sekundære kilder). De primære kilder er almindelige HTML-dokumenter, hvorimod de sekundære kilder er forskellige typer af data, som er tilpasset internetformatet, således at de kan læses af en browser. De store termbaser er typiske eksempler på sekundære kilder. Nogle af dem er gratis, men de fleste giver kun adgang mod betaling. WWW telnet m.fl. globalt korpus PRIMÆRE KILDER andre HTML-dokumenter ordlister og glossarer adgang til andre baser SEKUNDÆRE KILDER gratis databaser betalingsdatabaser termbaser (Eurodicautom) bibliotekskataloger Figur 2.2 : Webbets opdeling i primære og sekundære kilder 17

3 Grunden til, at det kan være interessant at skelne mellem primære og sekundære kilder er, at indholdet i sekundærkilder ikke bliver indekseret af robotter og søgemaskiner. Dvs. at en søgning efter et ord i f.eks. AltaVista ikke vil søge i f.eks. Eurodicautom. Derfor kræver de sekundære kilder en selvstændig søgning (se kap. 3). 2.1 Generelle karakteristika for internetressourcer I dette afsnit vil jeg gøre rede for internetressourcers grundlæggende karakteristika. Først præsenterer jeg de elektroniske medier (cd-rom og internet) i modsætning til papirmediet, og derefter ser jeg nærmere på internettets særlige karakteristika Præsentation af de elektroniske medier Elektroniske medier finder deres funktionalitet og brugervenlighed i de tre nøglebegreber, som bliver omtalt i det følgende. Digitalitet: Det som adskiller elektroniske medier fra andre er, at den information de indeholder foreligger i digital form, dvs. at tekst, billeder og lyd er blevet konverteret til binær information (nuller og ettaller), som kan læses af computere (og kun af computere). Det betyder, at enorme informationsmængder lynhurtigt kan gennemsøges og sorteres (eller bearbejdes på anden måde) ved hjælp af et computerprogram. Det betyder også, at elektronisk information ikke er afhængig af den samme type makrostruktur som papiropslagsværker. Bl.a. er det muligt at forlade den traditionelle alfabetiske makrostruktur til fordel for andre mere brugervenlige løsninger som hypertekststruktur. Hypertekstualitet: Hypertekstteknologien gør det muligt at "hoppe rundt" på kryds og tværs af et dokument ved at følge nogle links. Denne strategi er praktisk, idet den minder om hjernens måde at arbejde på (i associationer), men omvendt indebærer den, at man kan risikere at fare vild i dokumentet ved at lade den ene tanke følge den anden. Hele den grafiske del af Internettet, World Wide Web (WWW), er baseret på hypertekstteknologi (HTTP-protokol). Multimodalitet: Det tredje vigtige aspekt er, at et elektronisk dokument kan indeholde både tekst, billeder (evt. i bevægelse) og lyd, således at der ved hjælp af forskellige medier kan opnås en synergieffekt, som tilfører budskabet større slagkraft. 18

4 2.1.2 Internetressourcers særlige kendetegn Internettet adskiller sig væsentligt fra CD-ROM-teknologien ved at det benyttes online, dvs. ved hjælp af en netværks- eller modemforbindelse til en server, som selv er koblet til det globale netværk. Det får forskellige konsekvenser. Netværkshastighed og -kapacitet: Med internettet er man hele tiden afhængig af netværksforbindelsens tilstand. Hvis tilslutningsserveren (og/eller telefonlinien) er overbelastet eller ude af drift, kan man ikke få adgang til internettet. Typen og størrelsen af netværksforbindelsen har også indflydelse på dens hastighed, og dertil kommer, at jo flere mennesker benytter sig af en bestemt linie, jo langsommere er forbindelsen. Den eksponentielle vækst af antallet af internetbrugere kan derfor risikere at give voldsomme problemer i den nære fremtid (jvf. udtrykket World Wide Wait). Uafsluttet/interaktiv og ofte opdateret information: Internetressourcer kan ændres og opdateres efter behov. Dvs. at et dokument som er lagt ud på internettet uden problem kan rettes for evt. fejl eller ajourføres, enten spontant eller efter feed-back fra en bruger. Dermed har man via internettet mulighed for hele tiden at tilbyde den seneste information om et bestemt emne. Det er bl.a. derfor, internettet er så populært som nyhedsmedium. Hurtig, let og billig publiceringsform: Alle har mulighed for at købe sig plads på en internetserver for billige penge. Med lidt software og en kort introduktion til de relevante programmer, kan enhver oprette sin egen hjemmeside, og dermed i princippet kunne læses af hele verden. Denne brugervenlige publiceringsform gør internettet til et demokratisk medium, hvor alle kan udtale sig om alverdens emner, men det stiller tilsvarende højere krav til internetbrugerens dømmekraft. Flygtig og usikker: Det er lige så nemt at fjerne noget fra Internettet som det er at lægge det ud. Derfor er internetinformation ofte flygtig, og man kan man aldrig være sikker på at genfinde en side, som man fandt dagen før. Dette usikkerhedsmoment fører ofte til uhensigtsmæssig adfærd hos brugeren, som gemmer eller udskriver alle mulige dokumenter "bare for sikkerhedens skyld". 19

5 For overblikkets skyld kan man stille det op i et begrebssystem: medier elektroniske medier andre online elektroniske medier (off-line) andre netværker internet diskette CD-rom andre... Figur 2.3 : Internetmediets begrebsmæssige placering i forhold til andre medier Dog er grænserne mellem elektroniske og andre medier begyndt at blive noget flydende efter indførelse af digitalt TV, men det er en anden diskussion. I dette afsnit er internetressourcerne blevet beskrevet i forhold til det trykte medium på den ene side, og cd-rom-mediet på den anden side. I det følgende fokuseres der på indholdssiden, dvs. hvilke typer af oversættelsesrelevant information, man kan finde på Internettet. Først ser jeg nærmere på de leksikografiske ressourcer. 2.2 De leksikografiske opslagsværker I det følgende skelner jeg mellem to hovedtyper af leksikografiske opslagsværker: de HTML-baserede ressourcer og de eksterne databaser, som man kan få adgang til via WWW. Det jeg kalder HTML-baserede ressourcer, består af mere eller mindre omfangsrige ordlister, som oftest udnytter hypertekst i deres tilgangsstruktur. Al information i disse ressourcer foreligger i HTML-format, og derfor bliver denne information indekseret af de store søgemotorer og kan findes via opslag i dem. Derimod skal databaserne betragtes som eksterne ressourcer, som man ved hjælp af såkaldte cgi-scripts (=Common Gateway Interface) kan søge i fra en hjemmeside. Søgningen foregår her ved at indtaste et søgeord i et søgefelt, og resultatet bliver vist i browseren, eventuelt med brug af hyperlinks. Dog skal man huske, at databasens indhold ikke bliver indekseret i en søgemotor, og derfor kan man heller ikke finde frem til denne type information ved hjælp af søgeværktøjer. Dette faktum vil have betydning for søgestrategien. 20

6 Der eksisterer også andre former for ordbøger, som f.eks. metaordbøger, som på én gang søger i flere ordbøger. Denne type bliver omtalt sammen med databaserne. Inden jeg præsenterer nogle konkrete opslagsværker vil jeg gøre rede for forskellige måder at typologisere leksikografiske ressourcer på Generelt om ordbogstypologi Med udgangspunkt i NLO's brede definition, betragter jeg termerne "ordbog" og "leksikografisk opslagsværk" som synonymer. Selvfølgelig kan det være uheldigt at kalde et elektronisk opslagsværk for en ordbog, men af praktiske grunde beholder jeg denne betegnelse. Betegnelsen er også fuldt accepteret i sammensætningerne "elektronisk ordbog" og "internetordbog". Her er nogle eksempler på forskellige kriterier, som kan benyttes til at typologisere ordbøger på. Disse kriterier gælder alle ordbøger. - Efter deres oplysningstyper: En ordbog som indeholder hedder en sproglige oplysninger sprogordbog encyklopædiske oplysninger sagordbog/ leksikon både sproglige og encyklopædiske oplysninger encyklopædisk ordbog, alordbog - Efter antallet af omhandlede sprog: En ordbog som omhandler hedder en kun ét sprog monolingval ordbog to sprog bilingval ordbog flere sprog polylingval ordbog - Efter deres lingvistiske udgangspunkt: En ordbog som tager udgangspunkt i leksikalske enheders udtryksside indholdsside hedder en semasiologisk ordbog onomasiologisk ordbog - Efter deres distributionsform/-medium: En ordbog som distribueres på hedder en papir trykt ordbog CD-ROM/diskette elektronisk/ maskinlæsbar Internettet ordbog CD-ROM ordbog internetordbog 21

7 ordbog trykt ordbog maskinlæsbar ordbog [off-line] [on-line] CD-ROM ordbog internetordbog Figur 2.3 : Internetordbogens begrebsmæssige placering i forhold til andre ordbogstyper Derudover er der kriterier, som kun eller i særlig høj grad er relevante i forbindelse med elektroniske eller on-line ordbøger (Storrer/Freese 1997: ). Grad af hypertekstualisering: Er ordbogen lineær i sin fremstilling eller udnytter den hypertekstmuligheden? Multimodalitet: Består ordbogen af ren tekst, eller kombinerer den flere medier (tekst, billeder, animationer, videosekvenser, lyd)? Ordbogskoncept: Er ordbogen konciperet til det elektroniske medium, eller drejer det sig om en elektronisk version af en eksisterende trykt ordbog (med samme koncept)? Tilgangsstrukturen: Foregår søgningen ved hjælp af søgefelter, eller klikker man sig ned i et hyperteksthierarki? Grad af afsluttethed: Betragtes ordbogen som afsluttet, eller er den åben for ændringer, evt. efter reaktioner fra brugere?. Leksikografisk proces: Er ordbogen resultatet af en traditionel "top-down" proces, eller er der tale om en "bottom-up" proces, hvor slutbrugerne opfordres til at deltage i det, som Carr (1997:214) kalder det "cyberleksikografiske" arbejde? Generelt om ordbogsstruktur Hvad ordbogsstrukturen angår, genbruger jeg de eksisterende strukturtyper (fra trykte ordbøger) som basis for beskrivelsen af internetordbøgerne, men modellerne passer kun i begrænset omfang. En særlig typologi for elektroniske ordbøger mangler stadig. De mest interessante aspekter, som adskiller internetordbøger fra andre berører deres tilgangsstruktur og deres henvisningsstruktur. 22

8 Tilgangsstruktur: Der skelnes mellem ydre og indre tilgangsstruktur (NLO 1997:256). Den ydre tilgangsstruktur betegner de forskellige indikatorer som fører brugeren til ordbogsartiklen udefra, hvorimod den indre tilgangsstruktur ser på, hvordan brugeren finder informationen i ordbogen. Med udgangspunkt i den ydre tilgangsstruktur deles internetordbøger i to hovedgrupper: HTML-ressourcer og databaseressourcer. De adskiller sig derved, at HTML-ressourcerne kan betragtes som en del af Internettet, hvorimod databaserne er eksterne ressourcer, som man kan have adgang til via Internettet. Det betyder, at HTML-information bliver indekseret af de forskellige søgemaskiner, hvorimod databasernes indhold ikke gør. For at finde et ord i en database skal man søge direkte i databasen, hvorimod HTML-ordbøger er tilgængelige via søgemaskiner. Den indre tilgangsstruktur er vigtig for søgningens effektivitet. Der skelnes mellem lineær/flad struktur (hvor man skal bladre sig frem til information), hypertekststruktur, hvor man klikker sig hen til den ønskede information ved hjælp af links, og søgningsorienteret struktur, hvor man ved hjælp af cgi-scripts søger direkte i en database. De forskellige elementer kan også indgå i kombinationer. Henvisningsstruktur: I trykte ordbøger skelner man bl.a. mellem ordbogsinterne og ordbogseksterne henvisninger (NLO 1997:134). Denne opdeling kan ikke uden videre overføres til internetordbøger, fordi webbets hypertekstsstruktur ophæver grænserne mellem de forskellige webdokumenter. Dvs. at man uden at mærke det kan hoppe ud og ind af ordbogen. Derfor er det mere passende først at skelne mellem webinterne og webeksterne henvisninger, dvs. mellem hyperlinks og teksthenvisninger, og derefter dele de webinterne op i ordbogsinterne og ordbogseksterne henvisninger. I begrebssystemerne nedenfor (figur 2.5) opdeles internetordbøger i forskellige typer med udgangspunkt i deres tilgangsstruktur. Jeg foreslår to varianter af samme model: den første fokuserer på den indre tilgangsstruktur, hvorimod den anden baserer sig på den ydre tilgangsstruktur. Den anden model er den, som vil danne grundlag for opgavens videreinddeling. Den efterfølgende tekstboks giver en oversigt over de danske, franske og engelske termer, som bruges om de forskellige typer af opslagsværker på Internettet, set i relation til definitionerne i NLO

9 internetordbøger internetordbøger [simpel struktur] [kompleks struktur] [HTMLformat] [databaseformat] [HTML-baseret] [Ikke HTML] [-hypertekststruktur] [+hypertekststruktur] lineær ordliste hypertekstordbog termbase lineær ordliste hypertekstordbog termbase Figur 2.5 : Forskellige typer af internetordbøger opdelt efter hhv. deres struktur (til venstre) og deres format (til højre) (afkortet) definition fra NLO dansk engelsk fransk leks. opslagsværk, som indeholder et udvalg af et sprogs (...) ord (...), enten med ordforklaringer på samme sprog eller med ækvivalenter på et eller flere sprog. leks. opslagsværk, som består af en liste over ord, hvor der kun gives korte ordforklaringer (...) liste over ord, ofte sjældne eller alderdomlige med ordforklaringer eller ækvivalenter (...). ordbog, som først og fremmest er ment til at give information om verden uden for sproget sagordbog, som omfatter flere sagområder (...) ordbog dictionary dictionnaire (dico) ordliste word list lexique (term list) glossaire (vocabulaire) [glossar] glossary glossaire leksikon [sagordbog] lexicon [dictionnaire de choses] (lex) encyklopædi encyclopedia encyclopédie Tabel 2.1: Om ordbogsterminologi. Med udgangspunkt i NLO's definitioner vises forskellene mellem den traditionelle typologi og den anvendte typologi på Internettet, som er præget af tilfældig brug. Termerne i almindelige parenteser er termer som bruges men som ikke er angivet i NLO. Omvendt er termerne i kantede parenteser angivet i NLO men ikke fundet (eller sjældne) på Internet. 24

10 2.2.3 HTML-baserede leksikografiske opslagsværker I denne kategori finder man især de kortere ordlister, som private har opbygget som led i et studieprojekt eller med udgangspunkt i en personlig hobby. Teknisk set er de nemme at udarbejde og kræver kun minimalt kendskab til webpublishing. Derfor er der mange, som improviserer sig som (søndags-) leksikografer, med en noget svingende kvalitet til følge. Jeg skelner mellem de helt lineære lister og de lister, som benytter sig af hypertekststruktur Lineære ordlister Der er et væld af "flade" ordlister på WWW, dvs. ordlister med en lineær tekststruktur. De bruges hovedsagelig til at forklare nogle få ord eller begreber, som omtales eller nævnes på en hjemmeside. Oftest handler de om Internettets grundlæggende begreber og indeholder 10 til 30 termer, men de kan også handle om alt muligt andet (f.eks. finansbegreber på en banks hjemmeside). De har en "lokal" funktion, hvor de skal forklare nogle begreber for brugeren af hoveddokumentet. Karakteristisk for dem er at makrostrukturen er tilfældig og definitionerne præget af amateurisme Illustration 2.1: Billund kommunes internetordbog indeholder 18 termer, som står i en ganske tilfældig rækkefølge og byder på lidt blandet godt. Se bl.a. definitionen for "domænenavn". <www.billund.dk/nyhedsbrevet/ordbog.htm> Bortset fra de helt korte ordlister, som ikke "behøver" nogen særlig tilgangsstruktur, er de allerfleste ordlister udstyret med et hypertekstuelt tilgangsalfabet, som leder direkte hen til ordets begyndelsesbogstav, som i illustration

11 Illustration 2.2: Eksempel på hypertekstuelt tilgangsalfabet, fra "BABEL : A Glossary of Computer Oriented Abbreviations and Acronyms" <www.access.digex.net/~ikind/babel.html> Fordelen ved et tilgangsalfabet er, at man hurtigere finder ned til det ønskede lemma. Men inden for hvert begyndelsesbogstav er listen totalt lineær, således at man skal "bladre" i rullemenuen indtil man kommer frem til ordet. Hvis listen er lang, som det er tilfældet med Babels forkortelsesordbog, er det ikke så hensigtsmæssigt. Omvendt har en lang lineær liste den fordel, at den uden problem kan udskrives i sin helhed. Denne type ordlister kan være både monolingvale og bilingvale. Det sidste tilfælde gælder især for engelskdominerede fagområder, hvor fagterminologien skal gøres forståelig for folk fra andre sprogområder. I begge tilfælde har disse ordlister kun til formål at lette receptionen. Det forklarer deres fordelingsstruktur, som bliver reduceret til en kort definition af lemmaet. Informationsteknologi er et typisk eksempel på sådant et fagområde, som er præget af den amerikanske sprog. På grund af Internettets forhold til informationsteknologi, finder man mange eksempler på "bilingvale" ordlister, som forklarer engelske termer på fransk (eller andre sprog), som i illustration 2.3. Illustration 2.3: Eksempel på bilingval ordliste, fra "Glossaire de termes relatifs à Internet" <www.culture.fr/culture/dglf/internet.htm> Denne type af ordlister bærer præg af det trykte mediums linearitet. Derfor er deres funktionalitet begrænset. Som tidligere omtalt bygger WWW på hypertekst, som åbner for nye muligheder inden for leksikografi, bl.a. fordi den traditionelle ordbogsstruktur bliver sprængt af de nye relationer, som hypertekststrukturen muliggør. Det har man set mange eksempler på med CD-ROM-leksika, men webleksikografer har nu også få øjnene op for det nye mediums potentiale. I næste afsnit ser vi på, hvordan hypertekst kan ændre ordbogens struktur radikalt. 26

12 Hypertekstbaserede ordlister Denne kategori er nok den mest almindelige på Internet. Den består af en lang række mono- og bilingvale ordlister, hvis struktur i større eller mindre grad er bygget op omkring hypertekst-konceptet. I forrige afsnit så vi, at hypertekst kunne bruges i tilgangsstrukturen. Men formålet med hyperlinks er først og fremmest at oprette ikke-lineære relationer mellem to punkter, dvs. henvisninger, og derfor påvirker de især henvisningsstrukturen. I en ordbog som EDBLEX (se illustration 2.4) bruges hypertekst på tre niveauer: fra startside (med tilgangsalfabet) til lemmaliste, fra lemma til ordbogsartikel og fra ordbogsartikel til ordbogsinterne henvisninger (andre artikler). Derudover kan man under hver artikel hoppe til forrige eller næste artikel i rækken. Illustration 2.4: Eksempler på forskellige niveauer i hypertekststrukturen, fra EDBLEX <www.diku.dk/~khan/indhold.html> Andre ordbøger har både ordbogsinterne, ordbogseksterne og webeksterne henvisninger, som vist i illustration 2.5. Illustration 2.5: Eksempel på forskellige slags henvisninger: intern i ordbogen ("object"), ekstern til et andet websted ("Adobe Systems") og ud af webbet ("More information", som giver adresse og telefonnummer på relevant kontaktperson, fra "Sting Software Engineering Glossary" <dxsting.cern.ch/sting/glossary.html> Links ud til andre websteder kan være "farlige", idet de leder brugeren ud af ordbogen og ud i Cyberspace, hvilket kan virke forvirrende for den uerfarne internetbruger. For at undgå denne situation kan det være en fordel at sørge for, at denne type af links automatisk åbnes i nye vinduer, således at det oprindelige ordbogsvindue ikke forsvinder. 27

13 Rammestruktur: Hypertekst kan også bruges til at gøre rammestrukturen mere brugervenlig. F.eks. ved at have faste links i alle ordbogsartikler, eller - bedre - ved at dele skærmen op i to eller flere "frames", hvor den til venstre indeholder en række links og den til venstre viser ordbogsartiklens indhold. Derved kan man altid klikke sig direkte videre i ordbogen (uden at skulle tilbage først). Illustration 2.6: Eksempel på hjemmeside, som bygger på "frames", fra "Glossaire des termes les plus utilisés sur Internet" <www.i-net.ch/glossary/> Andre udvalgte eksempler I det følgende vil jeg præsentere udvalgte ordlister som på en eller anden måde går imod den generelle tendens. Antallet af sprog: Det polylingvale NETGLOS tager udgangspunkt i engelske internettermer, som bliver oversat til 8 sprog. Fra hver enkel engelsk ordbogsartikel kan man klikke på en række sprog, som fører til det pågældende sprogs ækvivalent og parallelle definition af samme term. GB F N Illustration 2.7: Eksempel på flersproget ordbog, fra NETGLOS <wwli.com/translation/netglos/glossary/glossary.html > 28

14 Illustration 2.8: Eksempel på begrebshierarki, fra "Dictionnaire panlatin de l'informatique" <www.iula.upf.es/cpt/microinf/ind_ TH.HTM > Systematisk makrostruktur: Ligesom trykte ordbøger har online ordbøger oftest en alfabetisk makrostruktur, hvor et tilgangsalfabet leder til alfabetisk ordnede lister. Men der findes eksempler på ordbøger, som bygger på en systematisk makrostruktur, hvor begrebet er i centrum. Det gælder f.eks. "Dictionnaire panlatin des termes de base de l'informatique" (se illustration 2.8), som ordner termerne i et hierarkisk begrebssystem, hvor hver term fører til en post med definition, ækvivalenter, kontekst m.fl. Denne makrostruktur har den fordel, at den gør fagsystematikken synlig, dvs. at den afgrænser fagområdet i forhold til andre, og afgrænser begreberne i forhold til hinanden. Det giver brugeren en langt større overblik over fagets sammenhæng. Det trykte medium har vist sig at være mindre egnet til denne type ordbøger. Den lineære makrostruktur og den alfabetiske tilgang udgør fysiske hindringer, som er svære at abstrahere fra, og som gør, at næsten halvdelen af siderne bruges til den alfabetiske tilgangsliste. Derimod gør hypertekstteknologien det muligt at oprette en matrixstruktur, som tager højde for begrebernes indbyrdes forhold. Derfor kommer denne type ordbøger sandsynligvis til at blive mere almindelige i fremtiden. Normative ordbøger: Ordbøger opdeles sædvanligvis i deskriptive og præskriptive (normative) ordbøger, altefter om de søger at beskrive sproget som det bruges, eller som det bør bruges. NLO skelner endvidere mellem åbent og skjult normative ordbøger. Det kan være svært at afgøre, om en given ordbog er deskriptiv eller skjult normativ, men oftest vil ordbøger, som er oprettet af enkeltpersoner have et beskrivende/forklarende formål, hvorimod ordbøger oprettet af større organisationer ofte tilsigter en normativ effekt. Jeg tænker her især på de store termbaser, hvis formål netop er at harmonisere termbrugen for at undgå misforståelser og unøjagtigheder (jvf. ISO-begrebet). En anden tendens blandt normative ordbøger er de åbent normative, som berettiger deres eksistens med sprogpolitiske hensyn. Frankrig og Québec er kendt for deres ak- 29

15 tive sprogpolitiske indsats mod den amerikanske indflydelse. Den finder anvendelse ikke mindst inden for det informationsteknologiske fagområde, hvor de centrale sproginstanser med jævnlige mellemrum udsender normative lister over det, man skal sige og det man ikke må sige. Det quebec'iske sprognævn (OLF) har et websted, som huser sådan en ordbog. Illustration 2.9: Eksempel på artikel fra åbent normativ ordbog, fra "Vocabulaire d'internet" <www.olf.gouv.qc.ca> Databaseordbøger Under denne kategori hører de eksterne databaser, som er forbundet med WWW via cgi-scripts eller lignende teknologi. De fungerer ved at man indtaster et søgeord i et søgefelt og validerer søgningen, hvorefter resultaterne bliver formateret til HTML og vist i browseren. Det betyder, at man som bruger ikke nødvendigvis opdager, at det drejer sig om "eksterne" ressourcer. Disse databaser adskiller sig fra HTML-baserede ordlister ved, at deres indhold ikke kan indekseres af almindelige søgemotorer. Det betyder, at den eneste måde at få adgang til deres information er at søge direkte i dem, eller i en metaordbog som har adgang til dem (Mere om det senere). Derfor kræver det, at man har kendskab til deres eksistens. Databaser kræver en større indsats for at være operationelle på Internettet. Derfor er de ikke så udbredte som ordlisterne. Til gengæld er de ofte større og mere raffinerede i deres struktur. I det følgende vil jeg præsentere 4 eksempler på databaser, som med fordel kan bruges i forbindelse med IT-teknisk oversættelse. Det drejer sig om de polylingvale terminologiske databaser Eurodicautom og Logos, og om de engelsksprogede IT-leksika 30

16 PC Webopædia og FOLDOC. Grunden til at jeg har valgt engelske leksika er, at der ikke findes tilsvarende hverken på fransk eller dansk (endnu) Terminologiske databaser Eurodicautom og Logos betegner sig selv som flersprogede terminologiske databaser. Det er stort set det eneste, de har tilfælles. I det følgende vil jeg præsentere databaserne for at fremhæve deres stærke og svage sider. Eurodicautom < www2.echo.lu/cgi/edic/eurodicwww.pl>: Den terminologiske database Eurodicautom blev oprettet af EU-kommissionen i I starten var den forbeholdt EU's oversætterkorps. Idag kan man få adgang til den via WWW-grænsefladen under ECHO-serveren i Luxemburg. Den klare politiske vilje til at fremme flersprogetheden i EU har spillet en klar rolle i termbasens vækst. Idag rummer den 1,2 mio. poster fordelt på 12 sprog (11 officielle sprog + latin) med ialt ca. 5 mio. lemmaer. Indholdsmæssigt dækker basen over både tekniske og EU-relevante områder. Visse sprog er bedre repræsenteret end andre, afhængig af hvor længe de har været med i EU-samarbejdet. (Bilag xx viser fordelingen mellem sprogene og mellem fagområderne.) Eurodicautom er blevet opbygget efter terminologiske principper og følger en onomasiologisk fremgangsmåde (Reichling 1998:180). Det betyder, at i centrum står begrebet, med termen som sin udtryksform. fr. term dk term eng. term begreb ty. term tjekkisk term finsk term begreb begreb dk term: xxx fr term: yyy dk term: xxx eng. term: zzz fr term: yyy eng. term: zzz osv osv Figur 2.6: Begrebet står i centrum. Det udtrykkes af en term (+evt. syn.) på hvert sprog. Figur 2.7: Hvert begreb har et kort med et antal lemmaer. Fordelen ved at benytte terminologiske principper er, at et begreb kan defineres entydigt. Derfor har termen, i modsætning til ordet, kun én betydning inden for et givet emneområde. 31

17 Hvis der er flere betydninger, er der tale om forskellige begreber, og derfor oprettes flere poster. Denne måde at håndtere sproget på gør det muligt at oprette en række poster, som i princippet er sproguafhængige, men som indeholder information om, hvilken term dækker begrebet på de forskellige sprog (se figur 2.7). Hvis der ikke er tale om fuld ækvivalens, kan en definition på hvert sprog gøre rede for ækvivalensforholdet. Informationen i Eurodicautom bliver indført og opdateret af terminologer på baggrund af oversættelsesarbejdet og bidrag fra fageksperter og leksikografer. WWW-grænsefladen har gjort Eurodicautom meget brugervenligere end tidligere. Den seneste ændring i grænsefladen stammer fra midten af september 1998, hvor hypertekstdimensionen blev indført i resultatlisten, således at det nu er nemmere at få overblik over resultaterne og klikke sig ned til de relevante resultater (se illustration 2.10). Søge- og indstillingsmulighederne er tilfredsstillende, idet det er muligt at begrænse sin søgning til visse emner, trunkere, specificere kilde- og målsproget og bestemme, hvilke angivelsestyper man ønsker i resultatet. Desværre er den grafiske/æstetiske side knap så betagende, med en grim farvesammensætning (blå/grå/gul) og en upraktisk størrelse, som ikke kan være på et enkelt skærmbillede og derfor tvinger brugeren til at bruge den vandrette rullemenu. Eurodicautom har mange stærke sider. Bestræbelserne på at forsyne lemmaerne med definitioner og referencer øger dens anvendelighed, fordi oversætteren har mulighed for at vurdere kvaliteten og opspore fejlene. Eurodicautoms centrale placering i den internationale oversættelsesverden kan bidrage til et større samarbejde på tværs af grænserne og en højere grad af harmonisering inden for fagsprogsområderne. Databasens største svaghed er stadig tidsparameteren, som ellers er uhyre vigtig for den fortravlede oversætter. Den meget svingende ekspeditionshastighed gør det til en blandet fornøjelse at benytte sig af Eurodicautom. Et andet problem, som gør sig gældende inden for visse områder, er indflydelsen fra EU-jargonen. Eurodicautoms målgruppe er stadig EU's oversætterkorps, og derfor er sproget påvirket af det administrative (ofte fransk inspirerede) EU-sprog. I andre sammenhæng kan det derfor være malplaceret eller forkert at bruge denne jargon. Men alt i alt et godt værktøj, som lever op til titlen "a translator's best friend on the web". 32

18 Hitlist: 1. processor (=INF90), 2. tilkoblet processor;coprocessor (=PIA87), 3. aritmetisk processor;aritmetisk regneenhed (=KYB85), 4. digital processor (=UIT79), 5. processorstatusord (=MIE82), 6. grafisk processor (=INF86), 7. dobbelt-processor (=INF86), 8. nano-processor (=INF86), 9. styre-processor (=INF86), 10. tilkoblet processor (=INF86), 11. numerisk processor (=MEL90), 12. audio processor (=MEL90), 13. processor til videodisplay (=MEL90), 14. programmeret processor (=MEL90), 15. 1)back-end computer;2)back-end processor;3)dedikeret processor (=OSI84), 16. vektor regneenhed;vektor processor (=INF90), 17. 1)front-end processor;2)front end processor;3)indgangs-datamat;4) (=INF90), 18. array regneenhed;array processor (=INF90), 19. associativ regneenhed;associativ processor (=ADP83), 20. digital data processor (=UIT79), 21. intern ind-uddata-processor;intern input-output-processor (=INF89), 22. knudepunkts-node-processor (=INF86), 23. processor på flydende komma (=PRI88), 24. indre ind-uddata processor (=INF86), 25. processor-styret indtastningssystem (=BAT81), Illustration 2.10: Søgning på "processor" i Eurodicautom, dansk->fransk, emneområde "Informatics" giver 25 hits. <www2.echo.lu/cgi/edic/eurodicwww.pl> 33

19 Logos <www.logos.it> er Eurodicautoms udfordrer og på mange måder diametrale modsætning. Logos er navnet på en stor italiensk oversættervirksomhed, som idag har et stab på over 160 faste oversættere. Det karakteristiske for Logos ordbogen er interaktiviteten. Mod at få gratis adgang til virksomhedens ressourcer, opfordres brugerne (især de professionelle) til at deltage aktivt i det leksikografiske arbejde., hvor alle professionelle oversættere blev opfordret til at deltage i det terminologiske arbejde. Gruppen har udviklet flere tjenester, som har været tilgængelige på webbet siden Af særlig interesse her er ordbogen (Dictionary) og tekstsamlingen (Wordtheque). Ordbogsdatabasen tæller ialt 7,5 mio indgange på alle sprog, et tal som kan være svært at sætte i perspektiv til de 30 sprog, som basen officielt beskæftiger sig med. Ved siden af ordbogen giver Logos adgang til et korpus af 286 mio. løbende ord fordelt på 18 sprog. Korpuset består af ældre romaner, tekniske tekster, oversættelser m.fl. Det danske korpus består af 114 værker, hovedsagelig skønlitteratur af ældre dato, og af Politikens elektroniske ordbog, hvilket måske er dens stærkeste side. Systemet fungerer på den måde, at brugeren udfylder et søgefelt og får et antal svar på alle tilgængelige sprog. Posterne kan bestå af ord, termer og sætninger. Hvis man vælger den professionelle brugerflade, har man mulighed for at specificere kildesproget. Resultaterne indeholder ingen definitioner, kun ækvivalenter (og evt. emneområde) som automatisk er aktiveret som hypertekst. Klikker man på et af de understregne ord, starter en søgning automatisk i Wordtheques korpus. Hvis ikke det klikkede ord forekommer i korpuset, går vejen videre til søgemaskinen Lycos (på italiensk), hvor man har mulighed for at foretage en almindelig søgning. På den måde er alle resultater forbundet med et eller andet. Der er andre sjove detaljer, f.eks. mulighed for at høre udtalen, hvis den forekommer, eller søge videre på lydfiler, som er relevante for søgeordet. Ideerne er interessante, men helhedsindtrykket er for rodet og for poppet til, at man kan forestille sig at bruge basen i oversættelsesøjemed. Den har snarere interesse som kuriosum, idet den inddrager både hovedsprog og små eksotiske sprog (bl.a. rætoromansk) under den samme brugerflade, uden i øvrigt at skelne mellem almensprog og fagsprog. Det mest brugbare i basen er de parallelle sætninger og de parallelle oversættelseskorpora, som den giver adgang til. Man kan være heldig at finde nøjagtig det man leder efter, men det virker lidt tilfældigt. Hele princippet minder mere om et oversættelseshukommelsessystem end om en terminologisk database. Her er ingen definition til at understøtte ækvivalenterne, kun 34

20 (muligvis) en kontekst. Det interaktive koncept er ideologisk tiltalende, men fremmer ikke ensartetheden. Logos' motto "non solo parole" (ikke kun ord) lever ikke helt op til forventningerne. De valgte kontekster og de mange links ud til nettet er ikke nok til at abstrahere fra, at Logos måske har for store ambitioner og satser åbenbart mere på kvantitet end på kvalitet. Illustration 2.11: Søgning på "processor" i "Logos Dictionary" giver de 2 følgende hits. Hvert ord kan klikkes for sig og derved søge efter kontekst i tekstsamlingen. <www.logos.it/query/query.html> 35

21 Efter denne gennemgang af de to mest omfattende terminologiske databaser på webbet, vil jeg nu se nærmere på to encyklopædiske databaser, som fokuserer på fagområdet "informationsteknologi" Encyklopædiske databaser Desværre findes der idag ingen større frittilgængelig database på dansk eller fransk, som beskæftiger sig med IT-området. Til gengæld findes der en række engelsksprogede baser, som i forskelligt omfang benytter sig af internetmediets fordele. Her vil jeg præsentere to eksempler på "web-it-leksika": FOLDOC og PC Webopædia. FOLDOC (Free On-Line Dictionary Of Computing <wombat.doc.ic.ac.uk/foldoc /index.html>) er et typisk internetprojekt, som startede hos computerentusiasten Denis Howe fra det britiske "Imperial College of Science, Technology and Medicine" i London. Siden 1993 har han (med hjælp af 600 bidragydere) samlet definitioner inden for fagområdet "computing". Selvom det drejer sig om en fritidsinteresse, er ordbogen præget af, at forfatteren er en fagekspert. Definitionerne er korte og koncise, og forsynet med links til relevante begreber, på samme måde som det danske EDB-LEX. Den store forskel mellem de to er søgemuligheden, som ikke findes i den danske udgave. Det er en afgørende forskel, når lemmabestanden er så stor. Et interessant aspekt i forbindelse med søgemuligheden er, at serveren registrerer de søgninger, som foretages af brugerne. Derved er det muligt at udarbejde statistikker over de mest efterspurgte termer, både i den eksisterende lemmaliste, men også blandt de termer, som ikke findes i ordbogen (endnu). Denne skjulte form for interaktivitet kan bruges til at gøre ordbogen mere målrettet mod brugerens faktiske behov. Illustration 2.12: Søgning på "processor" i "FOLDOC" giver følgende definition. De understregede ord er ordbogsinterne links til andre lemmaer. <wombat.doc.ic.ac.uk/foldoc/index.html > 36

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk

Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk SPECIALE CLM-SPANSK Opgaveskriver: Kathrine Holm Nilsson Studienr. 240762 Vejleder: Sven Tarp Spansk Institut Handelshøjskolen i Århus Udarbejdelse af it-ordbog Dansk-spansk Spansk-dansk Handelshøjskolen

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Brug internettet optimalt

Brug internettet optimalt 38,- Søg rigtigt og du skal finde Brug internettet optimalt * Find breve i en nyhedsgruppe * Hent programmer * Din egen bibliotekar * Find en e-mail adresse * Design din egen hjemmeside * Postlister, radio

Læs mere

'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH

'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH 'HQ7HNQLVN1DWXUYLGHQVNDEHOLJH%DVLVXGGDQQHOVH 6WRUJUXSSH 7LWHODen Virtuelle Virkelighed 7HPDVirkelighed og Modeller 3URMHNWSHULRGH13. oktober 2000 18. december 2000 3URMHNWJUXSSH358 6\QRSVLV 'HOWDJHUH Henrik

Læs mere

Mikkel Pagh Computermedieteori Vinter 2001/2002. Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3

Mikkel Pagh Computermedieteori Vinter 2001/2002. Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Fremgangsmåde 2 Psykologisk funderet teori om brugervenligt design på world wide web 3 Normans teori om brugervenligt design overført til world wide web 3 De rigtige mentale

Læs mere

Internet Pærelet. Steen Juhler. med Explorer 4 og 5. Steen Juhler, 2002 1

Internet Pærelet. Steen Juhler. med Explorer 4 og 5. Steen Juhler, 2002 1 Internet Pærelet med Explorer 4 og 5 Steen Juhler Steen Juhler, 2002 1 Internet, pærelet Steen Juhler ISBN 87-90467-02-7 Dato Udgave Oplag Sep 1999 2 1 1999 Steen Juhler og AHA forlaget, Skriv til forlaget

Læs mere

Tilgængelighed på Internettet

Tilgængelighed på Internettet Tilgængelighed på Internettet Af Niels Gamborg Hovedopgave Maj 2008 - Statsbiblioteket Vejleder: Niels Müller Nielsen Multimediedesigneruddannelsen - Århus Købmandsskole Rapporten må gerne offentliggøres.

Læs mere

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Cand.ling.merc, engelsk, TT CBS December 2011 Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Specialeskriver:

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær 48,- En klassiker og bestseller Start med Torben Kjær Internettet Også til Mac En begynderguide til det globale computernetværk Svar på dine spørgsmål: * internettet, surfe, e-mail, sikkerhed, * chat,

Læs mere

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen 3: Principper for brugervenlighed Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og bedre viden overføres, jo mere brugervenlig kan

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

4. WWW-SØGEVÆRKTØJER... 33

4. WWW-SØGEVÆRKTØJER... 33 4. WWW-SØGEVÆRKTØJER... 33 4.1 METODISKE OVERVEJELSER... 33 4.1.1 Udgangspunkt i virkeligheden... 33 4.1.2 Konfrontation med fænomenet... 33 4.1.3 Interaktion med fænomenet... 34 4.1.4 Teoretisk perspektiv...

Læs mere

LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard

LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard L E DA LEKSIKOGRAFER I D A N M A R K LEDA-Nyt nr. 40 Okt. 2005 ISSN 0908-355 Redigeret af Inger Schoonderbeek Hansen og Liisa Theilgaard Indhold Indkaldelse til medlemsmøde s. 3 NorNa begrebsindeks og

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

Kontrolleret sprog. Indledende analyse af virksomhedernes regelsæt og sammenligning med eksisterende regelsæt

Kontrolleret sprog. Indledende analyse af virksomhedernes regelsæt og sammenligning med eksisterende regelsæt Kontrolleret sprog Indledende analyse af virksomhedernes regelsæt og sammenligning med eksisterende regelsæt Lina Henriksen, Bart Jongejan, Bente Maegaard VID-rapport nr. 1 Center for Sprogteknologi September

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul

SPYWARE. Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul SPYWARE Gruppe 18 Bilal, Mirza og Nicolai Vejleder : Niels Christian Juul 1 Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Teknologiens betydning for hverdagen World Wide Web og internet Hvordan fungere

Læs mere

Informatik. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed

Informatik. Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår, Modellernes Virkelighed Martin Langbak Mette Larsen Morten Holst Niels Wittrup Andersen Nino Tiainen Ole Kallehave Rasmus Eriksen 2. Semester Gruppe

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

Faglige værktøjer i sygepleje

Faglige værktøjer i sygepleje Internet E-post Nyhedsgrupper Faglige værktøjer i sygepleje En introduktion 3. Reviderede udgaveó - Marts 2000 Raymond Kolbæk - Sygeplejelærer, Cand Cur. Indholdsfortegnelse Læsevejledning 1 Indledning

Læs mere

Vigdis Jensen CLM-speciale 2011

Vigdis Jensen CLM-speciale 2011 Undersøgelse af et sammenligneligt, bilingvalt ad hockorpus som fagsprogligt og fagspecifikt hjælpemiddel ved oversættelser inden for et nyt fagområde: Design og indsamling af et repræsentativt specialkorpus

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere