Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011"

Transkript

1 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade København S

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Formål Forudsætninger Læsevejledning Overordnet vejledning Vejledning til drejebogen Vejledning til udbudsskabelonerne og rammeudbudsmaterialet Det enstregede beskæftigelsessystem Drejebog Strategisk afklaring Strategisk afklaring af udbudskonstruktion Formålet med konkurrenceudsættelse og inddragelse af andre aktører Strategisk brug af konkurrenceudsættelse Udbudsform Rammeaftale eller enkeltstående kontrakter Brug af kontrolbud Rollefordeling mellem politisk og administrativt niveau Kontraktvarighed samt øvrige krav til rammeaftaler og kontrakter Medarbejderinddragelse i udbudsprocessen Tidsplan Afregningsmodel Markedsdialog Strategisk afklaring om indhold af de udbudte opgaver Sikring af virksomhedsrettede metoder og aktiviteter ny refusionsmodel... 36

3 2.2.2 Udbud med fokus på opgave eller målgruppe Afgrænsning/definition af målgrupper Målsætninger for de udbudte opgaver Anvendelse af optioner Strategisk afklaring i forhold til organisering Den organisatoriske modenhed Snitflader til øvrig organisation Strategisk afklaring af samarbejdet Procedurer for tilsyn og kontrol/anvendelse af resultatopfølgningsmodel Drejebog regelgrundlaget for konkurrenceudsættelse af beskæftigelsesindsatsen Annonceringspligt for kontrakter over kr Bilag II B-ydelser (EU s Udbudsdirektiv) Særlige regler på beskæftigelsesområdet Nye vilkår for indsatsen for sygemeldte En ny refusionsmodel Et fælles rådighedsloft Fritagelse af grupper af syge fra aktive tilbud og samtaler Konsekvenser for kommunernes inddragelse af andre aktører Myndighedsopgaver Drejebog Udbudsskabeloner Del 1 Udbudsbetingelser Forhandlingsmøder Mindstekrav og forbehold Alternative tilbud... 61

4 4.1.4 Tildelingskriterier Del 2 Kontrakt Tilmelding og betaling til uddannelsesinstitutionerne Flytning og afbrydelse af et forløb Kvalitet Opfølgning og kontrol Omfattede medarbejdere Sociale klausuler Databehandling, datasikkerhed mv Anfordringsgaranti Misligholdelsesbeføjelser samt erstatningsansvar Rettigheder Del 3 Kontraktbilag Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 2 Anden aktørs løsningsbeskrivelse Bilag 3 Samarbejdsorganisation Bilag 4 Tidsplan Bilag 5 Medarbejderforhold Bilag 6 Priser og afregning Bilag 7 Kundens medvirken Drejebog Tildeling og implementering Tildeling Tilbudspræsentationer Implementering

5 APPENDIKS Appendiks 1: Kravspecifikation eksempler på opgavebeskrivelser Appendiks 2: Pris- og afregningsmodeller - eksempler

6 1 Indledning 1.1 Formål Denne drejebog har til formål at inspirere og understøtte kommunerne i forbindelse med konkurrenceudsættelse og brug af andre aktører. Drejebogen er en overbygning på Udbudsportalens trin-for-trin -vejledning, der behandler de særlige og specifikke forhold, der gør sig gældende for konkurrenceudsættelse af beskæftigelsesopgaver. Materialet udgør helt bevidst ikke et fuldstændigt udbudsmateriale eller vejleder i almene, udbudsmæssige forhold. Men det er hensigten, at drejebog og skabelon er så konkrete, at brugerne med en almindelig faglig indsigt i opgaveområdet og kendskab til udbudsreglerne kan udforme et udbudsmateriale. Der er herudover lagt særligt vægt på at beskrive regelgrundlaget samt at give konkret vejledning i udformning af kravspecifikationer (opgavebeskrivelser) samt udformning af resultatafhængige betalingsmodeller. Derfor henvises i en række tilfælde til "trin-for-trin"-vejledningen i relation til mere generelle udbudsfaglige problemstillinger, som følgelig er behandlet mere dybtgående dér. Drejebogen er udarbejdet for udbudsportalen af Rambøll Management Consulting. 1 OBS Overvejer man som kommune at konkurrenceudsætte beskæftigelsesindsatsen, er det væsentlig at være opmærksom på, at Tilbudslovens regler om annoncering af bilag II B-ydelser er ophævet pr. 1. januar Hvad ændringerne betyder ved indkøb af bilag II B-ydelser, kan du læse mere om på udbudsportalens hjemmeside 2. Vejledningen er endnu ikke opdateret ift. ændringerne af Tilbudsloven. Dette vil ske primo Der er tale om en revision og opdatering af en tidligere vejledning, udarbejdet i regi af STS-projektet Effektivisering gennem konkurrenceudsættelse, hvor der var nedsat en særlig arbejdsgruppe vedrørende konkurrenceudsættelse af den kommunale beskæftigelsesindsats. Arbejdsgruppen havde deltagelse af KL, Frederiksberg Kommune samt Rambøll Management Consulting. Revisionsprocessen har særligt haft til hensigt at tage højde for de ændringer, som følger af etableringen af det enstregede beskæftigelsessystem samt af ændringerne af refusionsreglerne som følge af den politiske aftale herom i november

7 1.2 Forudsætninger Det indgår som forudsætning for drejebogen og skabelonen, at konkurrenceudsættelsen: Gennemføres som begrænset udbud (materialet kan også med mindre justeringer bruges ved offentligt udbud eller annoncering af opgaver under tærskelværdien). Gennemføres med henblik på indgåelse af en kontrakt (dvs. ikke en rammeaftale, se også den strategiske afklaring) Ikke omfatter overdragelse af tjenestemænd. 1.3 Læsevejledning Overordnet vejledning Konkurrenceudsættelse af beskæftigelsesindsatsen rummer et bredt spektrum af samarbejder med andre aktører. Begrebsafklaring Drejebogen anvender begrebet "andre aktører" i bred forstand, hvor andre end myndigheden selv udfører dennes opgaver (det være sig private virksomheder, organisationer, kommuner og andre), og hvor disse opgaver kan omfatte enten den aktive indsats (herunder tilbud efter beskæftigelseslovens kap ) eller sagsbehandlingen, herunder kontaktforløbet, eller begge dele i medfør af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, samt opgaver i medfør af lov om sygedagpenge samt lov om aktiv socialpolitik. 3 Vær opmærksom på, at de enkelte kapitler i Arbejdsmarkedsstyrelsens Vejledning og Bekendtgørelse om andre aktører m.fl., har forskellige (og nogle af dem lidt snævrere) anvendelsesområder, jf. nærmere bekendtgørelsens 1 og vejledningen hertil. Leverandører af vejledning og opkvalificering betragtes således af praktiske grund ikke som andre aktører, og her har den ledige f.eks. ikke frit valg mellem andre aktører 3 Andre aktører har med Lov 480 af 12. juni 2009 bl.a. fået kompetence til at træffe afgørelse efter dele af disse to love. 7

8 Drejebogen anvender desuden begrebet opgaver som en fælles betegnelse for opgaver, funktioner, indsatser og øvrige, tilsvarende betegnelser for de opgaver, som kan være genstand for konkurrenceudsættelse. Som den ene yderlighed indgår konkurrenceudsættelse af korte, enkeltstående forløb, som konkurrenceudsættes gennem annoncering, såfremt værdien overstiger kr. Som en anden yderlighed vælger nogle kommuner at udbyde stadigt større og mere sammenhængende dele af beskæftigelsesindsatsen, hvorved der bliver tale om udbud af komplekse opgaver med egentlig virksomhedsoverdragelse. Eksempel på henholdsvis enkelte forløb og sammenhængende forløb Et enkelt forløb er når kommunen udbyder et fast defineret forløb. Eksempler herpå kan være udbud af et træningsforløb for en afgrænset gruppe modtagere af sygedagpenge og kontanthjælpsmodtagere eller udbud af fleksjobplacering af den gruppe konkrete borgere. Sammenhængende forløb er udtryk for, at flere opgaver udbydes, og at disse er relaterede. Et eksempel herpå kan være udbud af jobsøgnings-, vejlednings- og opkvalificeringsforløb i det samme udbud. Et andet eksempel er et sammenhængende udbud af jobformidling, evt. formidling til kompetencegivende uddannelse samt gennemførelse af arbejdsprøvninger. Drejebogen og udbudsskabelonerne giver vejledning til kommunerne, uanset om kommunerne står i den ene eller den anden situation. Det er klart, at kommunens beslutninger bliver mere forretningskritiske, når den konkurrenceudsatte opgave vokser i omfang og kompleksitet. Drejebogen og skabelonerne tager derfor afsæt i et egentligt udbud. Men der er samtidig løbende i materialet gjort opmærksom på, hvornår kommunen bør overveje, om man eventuelt skal slække på detaljeringsgraden af materialet, af kravene til samarbejdsstrukturen osv. Spørgsmålet om det strategiske fokus med konkurrenceudsættelsen behandles mere indgående i den strategiske afklaring generelt (Del 1 i drejebogen). 8

9 1.3.2 Vejledning til drejebogen Drejebogen indeholder en række handlingsanvisninger og anbefalinger for udbud af beskæftigelsesforanstaltninger med særlig vægt på de specifikke forhold, som gælder for udbud inden for beskæftigelsesområdet. Drejebogen omfatter følgende delelementer: Drejebog Strategisk afklaring Drejebog Det retlige grundlag Drejebog Vejledning til udarbejdelse af udbudsbetingelser, kontrakt, kontraktbilag, herunder brug af skabelon Drejebog Tildeling af ordren samt implementering. Drejebogen vejleder på den måde både i udarbejdelse af selve udbudsmaterialet, herunder i anvendelse af rammeudbudsmaterialet, samt i de beslutninger, som går forud for og ligger i forlængelse af selve udbudsprocessen Vejledning til udbudsskabelonerne og rammeudbudsmaterialet Udbudsskabelonerne omfatter de dokumenter, som typisk indgår i et udbudsmateriale: Udbudsbetingelser Kontrakt Kontraktbilag Udbudsskabelonerne konkretiserer drejebogen med konkrete oplæg til de væsentligste afsnit i udbudsmaterialet på de punkter, som er særligt relevante for beskæftigelsesområdet. Udbudsskabelonerne har til formål at lette arbejdet med at udarbejde et egentligt udbudsmateriale for kommunerne, da bilagene indeholder mere eller mindre færdige udkast på en række områder. 9

10 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 I udbudsskabelonerne er der foretaget forskellige markeringer, som kommunen skal tage stilling til i forbindelse med anvendelsen af det samlede udbudsmateriale. Der forekommer i alt fire forskellige markeringstyper: 1. Kommunenavn, navn på anden aktør, produktnavn, ydelsesnavn etc.: Markeringer vedrørende specifikke navne er markeret med eksempelvis <NAVN> Kommune eller <BESKÆFTIGELSESOPGAVERNE>. For disse markeringer vil det være muligt at foretage en søg/erstat i dokumentet og indsætte det korrekte navn. 2. Faktuelle oplysninger, antal og omfang: Markeringer ved. faktuelle oplysninger (eks. den ordregivende myndighed i udbudsbetingelserne) eller vedr. antal og/eller omfang er markeret med eksempelvis <kontaktperson>, <X> eller <INDSÆT MÆNGDE>, fx <X> dage eller <X> kr. For disse markeringer vil det ikke være muligt at foretage en søg/erstat i dokumentet. Kommunen skal ved disse markeringer selv vurdere antallet/omfanget eller på anden vis indsætte den konkrete oplysning. 3. Markering af hele tekstafsnit: I skabelonerne er visse afsnit markeret med gul farve. Markeringen indikerer, at kommunen skal tage stilling til afsnittet, før kommunen anvender skabelonteksten. Det kan alt efter kommunens vurdering betyde, at tekstafsnittet bortfalder, skal omformuleres eller fastholdes. 4. Kommentarer: I kontrakten og i udbudsbetingelserne er der indsat en række kommentarer, som kommunen skal tage stilling til, før kommunen anvender disse dokumenter. Sammenhængen mellem drejebog og skabeloner kan illustreres således: Drejebog: Udbudsstrategisk afklaring Rammeudbudsmateriale Udbudsbetingelser Kontrakt Kontraktsbilag Drejebog: Ramme- Udbudsmateriale, herunder beskrivelse af retsgrundlag Baggrundsinformation Drejebog: Tildeling og implementering 10

11 1.4 Det enstregede beskæftigelsessystem Det enstregede beskæftigelsessystem er etableret ved lov nr. 483 af 12. juni 2009 og trådte i kraft 1. august Med lovændringen har kommunerne overtaget den samlede beskæftigelsesindsats, konkret forankret i de kommunale jobcentre, der nu har ansvaret for både de forsikrede ledige og de ikke-forsikrede ledige. Det vil sige, at der er én indgang for borgere og virksomheder og én fælles politisk og administrative ledelse i forhold til at planlægge og udføre en sammenhængende og målrettet beskæftigelsesindsats. Ændringerne ligger i forlængelse af de ændringer, der allerede blev gennemført i forbindelse med udmøntning af kommunalreformen pr. 1. januar 2007, hvor jobcentrene blev etableret. Med ændringerne er der altså sket en samling af ansvaret på det tværs af de to målgrupper, der tidligere blev betjent af henholdsvis den statslige og den kommunale del af jobcenteret. Alle tidligere statslige opgaver og målgrupper i jobcenteret er således overgået til kommunen. Dette har forskellige konsekvenser i forhold til inddragelsen af andre aktører. For det første betyder det, at kommunerne nu har mulighed for at foretage en samlet, udbudsstrategisk vurdering på tværs af målgrupper af, hvordan man bedst muligt inddrager andre aktører. Der er i eksempelsamlingen indsat konkrete bud på, hvordan kommuner har valgt at gennemføre udbud på tværs af målgrupper. For det andet betyder det, at der nu gælder identiske regler for inddragelse af andre aktører, uanset om de borgere, der indgår, er forsikrede eller ikke-forsikrede ledige. På det generelle plan var det før 1. august 2009 nødvendigt at skelne mellem indsatsen i den statslige del af jobcenteret, der var omfattet af det statslige udbudscirkulære, og indsatsen i den kommunale del af jobcenteret, der ikke var. Med ændringerne gælder nu, at jobcenterets ikke er omfattet af det statslige udbudscirkulære, jf. i øvrigt drejebogens beskrivelse af regelgrundlaget i afsnit 3 nedenfor. På det mere specifikke plan var der i de specifikke regler på beskæftigelsesområdet et antal forskelle i regelgrundlaget. Som et markant eksempel var der krav om, at inddragelsen af andre aktører i den statslige del af jobcenteret skulle foregå under anvendelse af en fælles resultatafhængig betalingsmodel. En sådan model er ikke længere obligatorisk. 11

12 Der er også som følge af etableringen af det enstregede beskæftigelsessystem foretaget en række konkrete konsekvensrettelser i det samlede regelgrundlag. Vejledningen tager højde for disse ændringer, vel at mærke uden konkret at gøre rede for, at her er der ændret i regelgrundlaget, da vejledningen først og fremmest har til hensigt at give et opdateret indblik i, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan gennemføre konkurrenceudsættelse af beskæftigelsesopgaver ud fra det nuværende regelsæt. Det skal endelig kort nævnes, at der også efter etableringen af det enstrengede beskæftigelsessystem er gennemført et antal væsentlige ændringer, mest markant med aftalen om En ny og mere effektiv beskæftigelsesindsats i november Dette behandles mere indgående nedenfor i drejebogens behandling af den udbudsstrategiske afklaring. 12

13 2 Drejebog Strategisk afklaring Forud for enhver konkurrenceudsættelse er der en række strategiske afklaringspunkter, som kommunen bør håndtere. For konkurrenceudsættelse af beskæftigelsesindsatsen drejer det sig om punkterne i følgende skema, som er forsøgt grupperet af hensyn til overblikket: Strategisk afklaring af udbudskonstruktion Strategisk afklaring af indhold i de udbudte indsatser Strategisk afklaring i forhold til organisering Strategisk afklaring i forhold til samarbejde Formålet med konkurrenceudsætte lse og inddragelse af andre aktører Strategisk brug af konkurrenceudsætte lse Udbudsform Rammeaftale eller enkeltkontrakt Brug af kontrolbud Rollefordelingen mellem politisk og administrativt niveau Sikring af virksomhedsrettede aktiviteter og metoder ny refusionsmodel Fastlæggelse af udbudte opgaver Afgrænsning/definition af matchgrupper Målsætninger for de udbudte opgaver Brug af optioner Den organisatoriske modenhed Snitflader til øvrig organisation Procedurer for tilsyn og kontrol / Anvendelse af resultatopfølgningsm odel Kontraktvarighed Medarbejderinddrag else i udbudsprocessen Tidsplan Afregningsmodel Markedsdialog Punkterne gennemgås i det følgende. 13

14 2.1 Strategisk afklaring af udbudskonstruktion Formålet med konkurrenceudsættelse og inddragelse af andre aktører Kommunen bør tidligt gøre sig klart, hvad formålet med konkurrenceudsættelsen af beskæftigelsesindsatsen er, herunder hvilke succeskriterier, der gælder for processen og de efterfølgende resultater. Med reformen Flere i arbejde vedtaget 2002 blev der sat fokus på at udvide arbejdsudbuddet ved at få flere ledige i arbejde og forøge arbejdsstyrken. Det bærende princip i aftalen er, at den enkelte ledige skal hurtigst muligt i arbejde, og at dette skal gøres gennem en målrettet indsats bestemt af den lediges individuelle behov. Et centralt element i reformen var en øget inddragelse af andre aktører i beskæftigelsespolitikken. Baggrunden herfor er, at en målrettet indsats kræver specialiseret viden om, hvilke arbejdsmarkedsbarrierer der er gældende for særlige grupper af ledige, og hvilke muligheder arbejdsmarkedet rummer. Ved at udlægge dele af beskæftigelsesindsatsen til andre aktører med en specialiseret viden om særlige grupper er det forventningen, at der kan opnås bedre resultater. Hensigten med inddragelse af andre aktører er således at sikre en målrettet og skræddersyet indsats, der fremmer den korteste vej til selvforsørgelse. Beskæftigelsesministeriets handleplan for 2005 påpeger ligeledes behovet for, at den lediges vej til selvforsørgelse bliver så kort så mulig, og at tiltagene til at fremme beskæftigelsen kan ske gennem strategisk anvendelse af anden aktør. Brugen af andre aktører skal tage udgangspunkt i konkrete arbejdsmarkedspolitiske problemstillinger og have et klart arbejdsmarkedspolitisk rationale, ofte omtalt som kompetencestrategien. Andre aktører skal varetage indsatsen over for de ledige, hvor der er behov for særlig indsigt og kompetencer til at bringe den ledige tilbage i beskæftigelse, og ikke, når jobcentret selv har tilsvarende kompetencer og skaber tilfredsstillende resultater. 14

15 Videre er der med aftalen om en ny og effektiv beskæftigelsesindsats fra 5. november 2010 sat yderligere fokus på at fortsætte og forstærke en jobrettet aktiv beskæftigelsespolitik. 4 Hovedelementet i aftalen er en ny refusionsmodel. Modellen indebærer, at kommunerne får en høj refusion, når de giver ledige aktive tilbud på en virksomhed (løntilskud eller virksomhedspraktik) og tilbud om ordinær uddannelse. Til gengæld får kommunerne en lavere refusion, når ledige får tilbud om vejledning og opkvalificering, seks ugers selvvalgt uddannelse og i perioder, hvor ledige ikke er i aktivering. Den nye refusionsmodel indebærer også, at refusionssatserne sættes ned, så den høje refusionssats uanset forsørgelse bliver 50 procent, og den lave sats bliver 30 procent. Se i øvrigt nedenfor, hvor regelændringerne gennemgås mere detaljeret. Samlet indebærer ovenstående, herunder målsætningerne om en aktiv indsats samt udnyttelse af særlige spidskompetencer, at der er behov for anvendelse af et bredt spektrum af andre aktører, blandt andet med henblik på at nyttiggøre forskellige aktørers kompetencer og viden samt understøtte metodefrihed og nytænkning i beskæftigelsesindsatsen. Det betyder, at der er behov for at inddrage såvel større som mindre aktører i beskæftigelsesindsatsen og afprøve nye alternative metoder til at få den ledige hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. I anvendelsen af flere aktører er det helt centralt, at der fastholdes et fokus på, hvilke aktører der dokumenteret leverer de bedste resultater. Det implicerer, at kommunen anbefales at arbejde fokuseret med en systematisk og ensartet opfølgning på resultater og effekter af indsatsen på baggrund af et ensartet dokumentationsgrundlag. Samlet set bør kommunen overveje følgende: Hvad er det beskæftigelsesmæssige rationale for inddragelse af andre aktører? Hvor har vi selv særlige udfordringer i forhold til at sikre, at den enkelte opnår en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvordan følger vi op på opnåede resultater og bruger det i valg af andre aktører? 4 Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkepart, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Se aftalen her: s%20aktivering%20ledige%20skal%20ud%20paa%20virksomhederne.aspx 15

16 2.1.2 Strategisk brug af konkurrenceudsættelse Kommunens konklusioner på den overordnede vurdering af behovet for inddragelse af andre aktører kan give anledning til vidt forskellige konklusioner i forhold til omfanget af konkurrenceudsættelsen. Konkret vil kommunen blandt andet skulle overveje følgende: Omfatter konkurrenceudsættelsen korte forløb eller længerevarende og mere komplekse forløb? Udbydes forløb eller mere sammenhængende dele af indsatsen? I hvilket omfang skal myndighedsudøvelsen inddrages i udbuddet (se også afsnit 3.4, hvor dette behandles yderligere)? Skal der udbydes opgaver eller målgrupper (se også nedenfor, hvor dette behandles mere indgående)? Hvilken betydning har egentlig udlicitering for de interne kompetencer? Eksempelvis kan udbud af langvarige forløb, hvor store dele af beskæftigelsesindsatsen omfattes, give anden aktør mulighed for at levere en mere helhedsorienteret indsats, men samtidig sætter det også særlige krav til kommunens styring og opfølgning. På samme måde er det væsentligt, at kommunen overvejer, om den vil udbyde en bestemt opgave i beskæftigelsesindsatsen, eller om den finder det mere hensigtsmæssigt at udbyde alle opgaver relateret til en bestemt målgruppe. Her bør kommunen især overveje, hvordan udbuddet er kompatibelt med dets interne organisering. Det er også centralt at være opmærksom på at sætte de rigtige rammer for anden aktørs beslutningsbeføjelser i myndighedsafgørelser. Endelig bør kommunen også relatere udbuddet til den interne kompetencestrategi. Såfremt bestemte kompetenceområder udliciteres fuldstændigt, vil det medføre en afgang blandt bestemte medarbejdergrupper. Dette kan være en udfordring for kommunen i forhold til at fastholde væsentlige kompetencer i organisationen, hvilket også kan skabe udfordringer til fastsættelse af de rigtige mål og resultater samt til opfølgningen på disse. 16

17 2.1.3 Udbudsform Kommunen skal overveje, hvilken udbudsform det vil være hensigtsmæssigt at anvende. Valget vil typisk stå mellem offentligt udbud eller begrænset udbud. I forhold til udbud af beskæftigelsesindsatsen er det værd at bemærke, at der er store variationer i opgaverne, hvilket betyder, at der ligeledes er betydelig variation i antallet af mulige andre aktører. På opgaveområder, hvor der må forventes et stort antal andre aktører, kan det således være hensigtsmæssigt at gennemføre et begrænset udbud, mens det på opgaveområder med et begrænset antal andre aktører kan være mere hensigtsmæssigt at lave et offentligt udbud. Skabelonerne til drejebogen tager afsæt i et begrænset udbud, da dette ofte vil være den mest hensigtsmæssige udbudsform. Dette skyldes, at markedet med mulige andre aktører til at varetage beskæftigelsesindsatsen generelt anses for at være stort. Kommunen kan derfor forvente et større antal tilbud i forbindelse med konkurrenceudsættelse af beskæftigelsesindsatsen, såfremt kommunen ikke vælger et begrænset udbud, hvor et antal potentielle andre aktører prækvalificeres til at byde på opgaven. I de tilfælde hvor kommunen vurderer, at markedet med mulige andre aktører er relativt lille, kan kommunen overveje et offentligt udbud for at øge antallet af tilbudsgivere. Et offentligt udbud kan fx komme på tale, hvis opgaven har en sådan karakter, at der kun er et begrænset antal af andre aktører, der kan løfte opgaven. En anden dimension, som bør afklares, er, hvorvidt der skal anvendes fællesudbud. Mange jobcentre har en størrelse, der vanskeliggør udbud inden for de ressourcer, der er til rådighed. Ligeledes medfører hensynet til resultat- og effektopfølgningen også, at det er uhensigtsmæssigt, at alle jobcentre gennemfører hver deres udbudsforretning og indgår forskellige typer af aftaler med andre aktører. Et stort antal potentielt forskellige kontrakter udfordrer således mulighederne for opfølgning på tværs. Hertil kommer, at de administrative byrder ved udbudsprocesserne kan blive uforholdsmæssigt store. Fordelene ved fællesudbud omfatter ud over en reduktion af administrationsomkostningerne også, at den større volumen i den udbudte opgave muliggør bedre priser. 17

18 2.1.4 Rammeaftale eller enkeltstående kontrakter I udbudssammenhæng kan der skelnes mellem enkeltstående kontrakter og rammeaftaler. Med en enkeltstående kontrakt indgås en aftale om en konkret, afgrænset opgave, der kan defineres, og hvis omfang er kendt og fastlagt. En rammeaftale er derimod karakteriseret ved, at omfanget ikke ligger fast, og at kommunen kan bestille konkrete opgaver under rammeaftalen. Rammeaftaler kan indgås med en eller flere aktører. Med en rammeaftale sikrer udbyderen sig en ret, men ikke en pligt, til at få de omfattede opgaver løst hos andre aktører på rammeaftalen, hvor der derfor på et senere tidspunkt kan indgås såkaldte delaftaler om løsning af konkrete opgaver. Anden aktør får ingen garanti for omsætning. Før etableringen af det enstrengede beskæftigelsessystem var der særligt i forhold til de forsikrede ledige en tradition for at anvende rammeaftaler, mens indsatsen rettet mod kontanthjælpsmodtagere i højere grad blev indkøbt via brug af enkeltstående kontrakter om konkrete opgaver. Drejebog og skabeloner tager afsæt i dette og vejleder konkret i, hvordan man udarbejder enkeltstående kontrakter og tilhørende bilag. Dette forhindrer naturligvis ikke, at kommunen vælger at indgå rammeaftaler. Drejebogen og skabelonerne er dog ikke fuldt anvendelige i denne situation, men vil dog på mange områder kunne bruges uanset. Juridisk set er der er en række forskelle mellem en enkeltstående kontrakt og en rammeaftale. Tilsvarende vil vejledning i udarbejdelse af kravspecifikationer til en rammeaftale typisk være mindre omfattende, da opgaven ikke hensigtsmæssigt kan beskrives lige så specifikt, når der er tale om en rammeaftale. Det vil i stedet ske ved gennemførelse af efterfølgende miniudbud/bestilling af en opgave, hvor drejebogen derfor vil kunne anvendes Brug af kontrolbud 18

19 Det bør overvejes, om der ønskes foretaget et kontroludbud. Hvorvidt kommunen ønsker at udarbejde et kontrolbud, og herunder lade egen udfører medvirke til dette, eller alene ønsker at udarbejde en kontrolberegning, er de fleste steder et spørgsmål om kommunens udbudspolitik. Markedet er for en række af opgaverne relativt velkonsolideret, men på nye områder med begrænset konkurrence kan et kontrolbud dog være et godt signal at sende til markedet om, at opgaven ikke skal udliciteres for enhver pris. Brug af kontrolbud kan også ses som et positivt signal til medarbejderne. Kommunen bør i den forbindelse sikre sig, at man giver den fornødne tid til at forberede den kommunale udfører på at udarbejde kontrolbuddet, så medarbejderne oplever at have en reel chance for at byde på opgaven og genoverveje den måde, man har organiseret sig på i dag. Det er klart optimalt, hvis kommunen kan få medarbejderne til at gå aktivt ind i konkurrencen og tage konkurrenceudsættelsen som en udfordring, man vil vinde. Såfremt en kommunal udførervirksomhed byder på opgaven, er det centralt at være opmærksom på, at habiliteten overholdes. Det er således afgørende, at der er en skarp adskillelse mellem den del af forvaltningen, der udarbejder kontroludbuddet, og den del, der udarbejder udbudsmaterialet og vurderer tilbuddene. Fra 1. juli 2008 er der med en bekendtgørelse fra velfærdsministeren indført bindende regler for kommuners kontrolbud Rollefordeling mellem politisk og administrativt niveau Det er væsentligt, at rollefordelingen mellem det administrative og politiske niveau fastlægges. Det politiske niveau, her kommunalbestyrelsen, træffer beslutning om de overordnede prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen samt rammer og vilkår for konkurrenceudsættelse af såvel egen driftsvirksomhed som opgaver, der traditionelt købes eksternt. Politikerne bør endvidere træffe beslutninger om igangsættelse af konkrete udbudsforretninger, herunder hvilke målgrupper udbuddet omfatter. 19

20 Forvaltningen har ansvaret for konkret at gennemføre udbuddene, herunder foretage eventuel forundersøgelse, udforme udbudsmateriale, fastlægge udvælgelses- samt tildelingskriterier mv. Det endelige udbudsmateriale og kontrakten bør som grundregel afhænge af kommunens udbudspolitik, men kommunen bør forud for processen gøre sig overvejelser herom. Det samme gælder modtagelse og vurdering af indkomne tilbud. Kommunen kan endelig overveje, hvordan man vil informere og eventuelt samarbejde med det lokale Beskæftigelsesråd i forhold til konkurrenceudsættelsen Kontraktvarighed samt øvrige krav til rammeaftaler og kontrakter Bekendtgørelse om andre aktører m.fl. fastsætter følgende regler om rammeaftaler og kontrakter, herunder deres varighed: 5 Kapitel 5 Rammeaftaler og kontrakter 11. For alle rammeaftaler, som andre aktører og jobcenteret indgår om beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om sygedagpenge skal gælde betingelserne i stk. 3. Stk. 2. Ved rammeaftale forstås en aftale, som efter en udbudsproces eller en annoncering er indgået mellem en eller flere ordregivende myndigheder og en eller flere aktører med det formål at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der skal indgås i løbet af en given periode. Stk. 3. De følgende betingelser skal indsættes i rammeaftalerne: 1) Rammeaftaler må højst gælde for en periode på 4 år. 2) Rammeaftaler kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en måned af begge parter. 5 Reglerne finder alene anvendelse i forhold til rammeaftaler, delaftaler og andre kontrakter indgået om varetagelse af beskæftigelsesindsatsen, dvs. ikke vedrørende køb af tilbud om vejledning og opkvalificering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 20

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledningspakke udbud af plejecentre

Vejledningspakke udbud af plejecentre Udbudsportalen.dk Vejledningspakke udbud af plejecentre Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 INTRODUKTION OG

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011

Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Vejledning i udbud af ESCO Februar 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 OPBYGNING... 2 1.2 BAGGRUNDEN FOR ESCO-PROJEKTER...

Læs mere

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013

Bilag. Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 Bilag Konkurrence om kommunernes sygedagpengeopgaver 2013 2 Indhold 1. Case: Allerød Kommune 3 2. Case: Haderslev Kommune 10 3. Case: Horsens Kommune 17 4. Case: Hørsholm Kommune 24 5. Case: Københavns

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet

Vejledning. Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Vejledning Værktøj til funktionsudbud på vejområdet 2012 Titel: Værktøj til funktionsudbud på vejområdet Hele vejledningen, svarende til kapitel 1-9 er udarbejdet af Ernst & Young for Udbudsrådets sekretariat.

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2

Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2 Udbudsportalen.dk Eksempelsamling: Prisbilag Appendix 2 August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Århus... 8 Leverandørens

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere