Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre"

Transkript

1 Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

2 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul Studieaktiviteter for modul Studieaktivitetsmodel... 3 Studieopgave 1 - modul Studieopgave 2 - modul Undervisningsplan for klinisk undervisning modul Retningslinjer for intern skriftlig prøve modul Formelle krav Obligatorisk litteraturliste - modul

3 Studieaktiviteter for modul 3 Forudsætninger for modulet Fagelementer inden for ergoterapi og de relaterede vidensfag fra modul 1 og 2. Tema Modulet rettes mod undersøgelse af funktionsevne i forhold til udviklings- og sundhedsaspekter. Der arbejdes med betydningen af nedsat funktionsevne og udvikling i aktivitetsudøvelse i forhold til livsfaser, sundhed og sygdom. Der er fokus på almindelig daglig levevis (ADL, forstået som egenomsorg, arbejde og fritid). Dominerende aktiviteter (leg, læring og arbejde) og dagliglivets sammensætning af aktiviteter (aktivitetsformer, aktivitetsmønster og aktivitetsbalance). Der arbejdes med den menneskelige udviklings betydning for forandringer i aktivitetsudøvelse med særlig vægt på barnets udvikling. I arbejdet med undersøgelse og vurdering af betydningen af nedsat funktionsevne inddrages viden om sygdomme samt deres forløb og prognose. Der arbejdes med, hvordan forbedret funktionsevne og ændringer i omgivelser livet igennem kan skabe bedre vilkår for aktivitetsudøvelse. Den kliniske undervisning rettes mod professionelle relationer og partnerskaber. Der arbejdes med aktivitetsanalyse og undersøgelse af funktionsevne som grundlag for ergoterapeutisk intervention. Ergoterapeutiske interventionsmetoder afprøves under vejledning. Der reflekteres over den terapeutiske rolle, herunder etablering af terapeutisk kontakt og anvendelse af klientcentrerede principper. Mål for læringsudbytte Den studerende: Viden kan redegøre for ideen bag hverdagsrehabiliteringen og ergoterapeutens rolle i rehabiliteringen kan forklare de forskellige udviklingspsykologiske teorier i relation til børn, voksne og ældre kan definere og forklare livsfaser og deres dominerende virksomheder kan identificere, definere og redegøre for barnets sanse-, motoriske og kognitive udvikling i relation til aktivitetsudøvelse kan redegøre for begrebet aldring og geriatriske problemstillinger som grundlag for ergoterapeutisk intervention kan redegøre for problemstillinger ved demens og mulige ergoterapeutiske tiltag har kendskab til aldringsmodeller, livskvalitet og ældre kan forklare krisereaktioner og forskellen mellem normal og patologisk sorg og krise, samt overføre denne viden til ergoterapeutisk intervention kan redegøre for og formidle columnas opbygning og funktion kan redegøre for nervesystemets fysiologi har kendskab til konfliktforståelse 1

4 Færdigheder kan reflektere over udfordringer og muligheder i hverdagsrehabilitering og tilrettelægge en rehabiliterende aktivitet kan reflektere over og analysere professionelle relationer og partnerskaber kan planlægge og demonstrere en mundtlig formidling med anvendelse af video kan udvælge og referere artikel, angive artikeltype samt diskutere relevans for anvendelse i aktuel praksis kan reflektere over konfliktadfærd i forhold til egen læring og læringsmiljø kan beskrive og anvende den ergoterapeutiske arbejdsprocesmodel OTIPM Kompetencer kan udvælge og anvende undersøgelsesmetode og -redskaber og analysere forhold, som har betydning for valg af redskaber, samt reflektere over og tilpasse disse i relation til børn, voksne og ældre kan anvende aktivitetsanalyse kan analysere og reflektere over relationer og partnerskaber samt egen rolle i den kliniske undervisning kan beskrive egne læringsmål samt reflektere over egen faglige formåen og begrænsninger i forhold til faglig udvikling Indhold i modulet og ECTS point Fag ECTS Workload Ergoterapi 5,5 154 Klinisk undervisning 3 84 Geriatri 0,5 14 Gerontologi 0,5 14 Anatomi 1,5 42 Fysiologi 2 56 Psykologi 2 56 I alt 15 ECTS 420 Studieplan I studieplan for modulet beskrives de obligatoriske delaktiviteter for overstående indhold. Se studieplan for modul 3. 2

5 Studieaktivitetsmodel Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter i modulet undervisning vejledning formidling eksamen holdmøde feedback refleksion klinisk undervisning informationssøgning Initieret af: Underviser læringssamtale mellem studerende øvelse i laboratorie studieopgave feedback forberedelse til og efterbearbejdning af klinisk undervisning teknologistøttet undervisning informationssøgning Kvadrant 1 Kvadrant 2 Deltagelse af: Underviser & Studerende Deltagelse af underviser og studerende Initieret af underviser 210 timer Deltagelse af studerende Initieret af underviser 70 timer Deltagelse af: Studerende feedback videndeling fællestimer formidling Kvadrant 4 Deltagelse af underviser og studerende Initieret af studerende 37 timer Initieret af: Studerende Kvadrant 3 Deltagelse af studerende Initieret af studerende 103 timer videndeling studentermiljø-aktiviteter studiegrupper forberedelse til eksamen forberedelse og efterbehandling af undervisning laboratorieøvelser For nærmere uddybning af tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter henvises til studieplan for modul 3. Obligatoriske delaktiviteter i modul 3 Se særskilte beskrivelser og retningslinjer ngslinjer for opgaver på modul 3. Modulprøve Se retningslinjer for intern teoretisk prøve på modul 3. Bedømmelse Intern teoretisk prøve, der bedømmes efter 7-trins-skalaen. 3

6 Studieopgave 1 - modul 3 Opgave i relation til hverdagsrehabilitering. Arbejdet foregår på halvt eller helt hold men på samme tid - undtagen formidlingen. Trin 1. Hverdagsrehabilitering (4 lektioner) Intro trin 1, 2, 3 og 4 Hverdagsrehabilitering som begreb Organisering Rollerne for de implicerede parter (for klient, visitator, SOSU-hjælper og ergoterapeut) Trin 2. Arbejdsprocesmodellen OTIPM og observation af hverdagsaktiviteter (6 lektioner) Intro trin 2 Opsamling på observation som metode fra modul 2 Oplæg om OTIPM og typer af analyser i OTIPM Arbejde med motoriske og processuelle færdigheder ud fra videocase Introduktion til trin 3 færdighedsøvelse i observation af motoriske og processuelle færdigheder Trin 3. Observation og videooptagelse af selvvalgt borger/ældre borger (7 lektioner) Interview med udgangspunkt i de 10 dimensioner Aftale opgaven og optage udførelsen Gennemføre udførelsesanalyse Definere og beskrive handlinger i opgaven, som klienten udfører og ikke udfører effektivt Trin 4. Fremlæggelse af observationsøvelse og AMPS (5 lektioner) Hver gruppe fremlægger deres observation af en hverdagsaktivitet/ den observerede opgave og fremlægger deres vurdering (halvt hold) Oplæg om AMPS (helt hold) Intro trin 5 Trin 5. Hverdagsrehabilitering - planlægning af intervention (3 lektioner) Arbejdet struktureres ud fra OTIPM Afklar og fortolk årsag(er) til personens problemer ved aktivitetsudførelse Lav en handleplan og planlæg en intervention, der er relevant for at vedligeholde eller udvikle borgerens hverdagsaktiviteter Relater jeres plan til organisering af hverdagsrehabilitering og beskriv rollerne for de implicerede parter Trin 6. Hverdagsrehabilitering og ergoterapeutens rolle i rehabiliteringen (2 lektioner) Mundtlig formidling og rollespil: OTIPM som struktur, rollespil med illustration af konkret aktivitet og ergoterapeutens rolle Opsummering af mål for læringsudbytte 4

7 Studieopgave 2 - modul 3 Opgave i anvendelse af undersøgelsesredskaber og video Opgavens indhold: Undersøgelse af et selvvalgt barn. Undersøgelsen videooptages. Til at guide den ergoterapeutiske arbejdsproces anvendes arbejdsprocesmodellen OTIPM eller CPPF. Trin 1. Introduktion Se udleveret arbejdspapir Samarbejdsaftaler i opgavegrupper. Personligt socialt læringsmål Udarbejd ved opgavens start et personligt socialt mål, som retter sig mod dit bidrag til, at gruppen får et godt samarbejde Fremlæg dit mål for gruppens medlemmer Ved opgavens slutning reflekteres over, hvordan det lykkedes dig at arbejde med målet Skriv dine egne samt de øvrige gruppemedlemmers vigtigste erfaringer vedrørende arbejdet med opgaven ind i individuel studieplan Trin 2. Forberedelse Hver gruppe (i alt 10 grupper) tager selv kontakt til et barn, der kan deltage i undersøgelsen. Skriftlig tilladelse til at videooptage barnet som led i undersøgelsen indhentes. Trin 3. Valg af undersøgelsesredskab Der vælges undersøgelsesredskab, og valget begrundes Evt. tilpasninger af redskabet i forhold til det deltagende barn En kort beskrivelse af det valgte undersøgelsesredskab placeres i mappe på Fronter (Dato oplyses ved intro til opgaven) Trin 4. Forberedelse af undersøgelsen Det klarlægges, hvor i arbejdsprocessen (brug OTIPM eller CPPF) det valgte undersøgelsesredskab er relevant at anvende Undersøgelsen planlægges, herunder o fordeling af roller som undersøger og observatør o forberedelse af kontakten til klienten/borgeren o forberedelse af introduktion til, udførelse af og afslutning af undersøgelsen o forberedelse af videooptagelse Trin 5. Udførelse af undersøgelsen med videooptagelse Undersøgelsen af det valgte barn foretages Undersøgelsen optages på video Trin 6. Efterbearbejdning Dokumentér resultaterne af undersøgelsen, fx på registreringsark tilhørende undersøgelsen, eller i prosaform (egen skriftlig fremstilling) såfremt dette er relevant Klipning af video til visning på holdet Videoen skal illustrere udvalgte dele af undersøgelsen og minimum vise o introduktion til undersøgelse 5

8 o et udsnit/flere udsnit af undersøgelsen o afslutning på undersøgelsen eller afslutning af kontakt Refleksion over klientcentreret praksis i forhold til den konkrete undersøgelse og kontakt til barnet og evt. voksne, herunder betydning af gruppens forberedelse, undersøgelsens udførelse og hvorledes kontakten blev afsluttet Trin 7. Formidling, feedback og refleksion Forberedelse og planlægning af formidling og feedback Trin 8. Mundtlig formidling: 3 lektioner på halvt hold Hver gruppe har 20 minutter til formidling af: hvilken arbejdsprocesmodel gruppen har valgt (OTIPM eller CPPF), og hvor i arbejdsprocessen den udførte undersøgelse kan placeres video med klip fra: introduktion til undersøgelse, udvalgte dele af undersøgelsen og afslutningen på undersøgelsen/kontakt resultat af/konklusion på undersøgelsen afslutningsvis en kritisk formidling af refleksion over o klientcentreret praksis i forhold til barn og eventuelle voksne o udførelse af undersøgelsen Læringsudbytte: Gruppens medlemmer formidler de 5-6 vigtigste erfaringer, de (tilsammen/i fællesskab) har fået om anvendelse af undersøgelsesredskaber og arbejde med professionelle relationer og partnerskaber. Disse 5-6 erfaringer vedrørende arbejdet med opgaven føres ind i den enkelte studerendes individuelle studieplan. Herefter 10 min. til feedback fra feedbackgruppe, hold samt underviser. 6

9 Undervisningsplan for klinisk undervisning modul 3 Professionelle relationer og partnerskaber Forudsætninger for deltagelse i klinisk undervisning modul 3 Viden, færdigheder og kompetence fra modul 1, modul 2, 4 uger i modul 3 samt klinisk undervisning modul 1 Den studerendes har udfærdiget personlige læringsmål: faglige mål, sociale mål og lærings- og udviklingsmål dokumentret i Individuelstudieplan. Læringsmålene for den kliniske undervisning modul 3 Viden Viden fra modul 1 og 2 samt 4 uger i modul 3. Færdigheder planlægge og udføre undersøgelser med fokus på ADL, dominerende aktiviteter og aktivitetsmønstre fremlægge undersøgelsesresultater og formulere behov for ergoterapeutisk intervention planlægge dele af et ergoterapeutisk interventionsforløb ved anvendelse af en ergoterapeutisk arbejdsprocesmodel anvende og reflektere over principper for klientcentreret praksis i alle faser af den ergoterapeutiske arbejdsproces demonstrere kommunikationsteknikker i den professionelle relation reflektere over og analysere professionelle relationer og partnerskab Kompetencer identificere undersøgelsesredskaber på det kliniske undervisningssted samt analysere forhold, som har betydning for valg af disse redskaber udvælge og begrunde undersøgelsesmetoder og redskaber identificere etiske dilemmaer i den ergoterapeutiske praksis overholde regler om tavshedspligt fremlægge egne læringsmål ved forventningssamtalen i samarbejde med den kliniske underviser reflektere over opnåelse af læringsmål for klinisk undervisning modul 3 Indhold i den kliniske undervisning Præsentation af det kliniske undervisningssteds ansvarsområde med fokus på målgrupper, brug af aktiviteter, afgrænsning af det ergoterapeutiske ansvarsområde og præsentation af samarbejdspartnere Undersøge aktivitetsproblemer hos barn/borger ved interview og struktureret observation Udføre undersøgelse af funktionsevne hos borgere/klienter vha følgende redskaber (ADL-taxonomi, struktur og begreber der bygger på AMPS eller ESI, interessetjekliste, COPM), og data indsamles til det ene valgte redskab med et interview og til det andet valgte redskab med observation. 7

10 Indhente oplysninger om barn/borger fra journaler, samarbejdspartnere, pårørende m.v. Anvende en ergoterapeutisk arbejdsprocesmodel i forhold til borgere (CPPF, OTIPM) Anvende aktivitetsanalyse, analyse af betydningsfuld aktivitet og arbejde med anvendelse af aktivitetsanalyse ved graduering og kompensation i den ergoterapeutiske intervention Deltage som aktør i ergoterapeutisk intervention, som indeholder handlinger i forhold til borger eller grupper af borgere Anvende og reflektere over principper for klientcentreret praksis i alle faser af den ergoterapeutiske arbejdsproces Demonstrere kommunikationsteknikker i den professionelle relation Reflektere over og analysere din professionelle rolle i partnerskab med klienten I den kliniske undervisning indgår 2 opgaver som delvist udføres som studieopgave/ hjemmeopgave: Opgave a I opgaven arbejdes med undersøgelse af nedsat funktionsevne med fokus på aktivitet og deltagelse. Den studerende observerer en opgaveudførelse af en prioriteret aktivitet. Iværksæt derefter en udførelsesanalyse og beskriv/ned skriv dine observationer fra undersøgelsen (udførligt). Afklar og beskriv hvor i OTIPM den observerede aktivitet er placeret. Opgave b I opgaven arbejdes med beskrivelse af arbejdsprocesmodellen OTIPM. Indplacer data der er indsamlet om borgeren i de enkelte trin i arbejdsprocesmodellen. I de trin der ikke er afviklet, giv et muligt bud på intervention og begrund det teoretisk. Forklar sammenhængen mellem de data, der er placeret i de enkelte trin. Opgave a og b medbringes til opsamling på klinisk undervisning, hvor de inddrages i undervisningen. Pædagogisk tilrettelæggelse På ergoterapeutuddannelsen introduceres der til den kliniske undervisning og på det kliniske undervisningssted tilrettelægges den kliniske undervisningsperiode af en klinisk underviser, som er garant for det faglige og pædagogiske indhold. På det kliniske undervisningssted introduceres til det kliniske undervisningssted, afstemmes forventninger, den studerende fremlægger sine læringsmål og den kliniske underviser formidler stedets rammer og muligheder. Den studerende arbejder med personlige læringsmål som er opstået i den teoretiske undervisning i modul 1,2 og 3 og i den kliniske undervisning modul 1. Den studerende træner i før- og eftervejledning sin evne til at opsøge informationer, aftale fokus, planlægge sin deltagelse og redegøre for sine observationer og refleksioner. 8

11 Den studerende følger ergoterapeuters arbejde, hvor den studerende efter aftale veksler mellem at observere, deltage i aktiviteten og påtage sig terapeutrollen, ved selv at udføre dele af den ergoterapeutiske intervention. Den studerende observerer og er i dialog om ergoterapeuten/ergoterapeuternes arbejdsområde, roller og relationer. Den studerende har mulighed for at drøfte tvivlspørgsmål, som opstår ved nedskrivningen af opgave a og b med den kliniske underviser. Det kliniske undervisningsforløb afsluttes med en evaluering i forhold til læringsmiljø, den studerendes opnåelse af læringsmålene for modul 3 klinisk undervisning samt den studerendes personlig mål. I evalueringen anvendes evalueringsredskaber udviklet på UCL, undervisningsplanen for klinisk undervisning i modul 3 og den studerendes individuelle studieplan. Den praktiske tilrettelæggelse Den kliniske undervisning strækker sig over 2 uger svarende til 3 ECTS point. Den studerende er på det kliniske undervisningssted svarende til 30 timer pr. uge. Den kliniske underviser planlægger timerne i forhold til stedets arbejdsopgaver og praksis. Den kliniske underviser attesterer i individuelstudieplan, at den studerende har opfyldt deltagelsespligten. 9

12 Retningslinjer for intern skriftlig prøve modul 3 Intern prøve i modul 3 - Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Iflg. bekendtgørelse nr. 832 af 13. august 2008 om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi under Undervisningsministeriet skal den studerende inden udgangen af 2. semester efter studiestart, for at kunne fortsætte uddannelsen, indstille sig til prøven. Desuden henvises til bekendtgørelse nr af 16/12/2013 om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser og bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Første studieårs eksamener skal være bestået før udgangen af andet studieår efter studiestart. Alle eksamener skal være bestået før bacheloreksamen. Tilmelding til prøven Begyndelse på et uddannelseselement, semester mv. er samtidig tilmelding til de tilhørende prøver. Ved tilmelding bruges en prøvegang, jf. 6, stk. 3. Dette gælder dog ikke, hvor den studerende bliver forhindret i at deltage i prøven på grund af dokumenteret sygdom og barsel. Prøvens udstrækning og form Prøven er en skriftlig prøve, der strækker sig over 3 dage. Opgaven udleveres kl på 1.-dagen på Fronter og afleveres på Fronter senest kl på 3.-dagen. Den interne prøve er individuel og er placeret i slutningen af modulet. Bedømmelse af læringsudbytte At den studerende: Viden kan redegøre for ideen bag hverdagsrehabiliteringen og ergoterapeutens rolle i rehabiliteringen kan forklare de forskellige udviklingspsykologiske teorier i relation til børn, voksne og ældre kan definere og forklare livsfaser og deres dominerende virksomheder kan identificere, definere og redegøre for barnets sanse-, motoriske og kognitive udvikling i relation til aktivitetsudøvelse kan redegøre for begrebet aldring og geriatriske problemstillinger som grundlag for ergoterapeutisk intervention kan redegøre for problemstillinger ved demens og mulige ergoterapeutiske tiltag har kendskab til aldringsmodeller, livskvalitet og ældre kan forklare krisereaktioner og forskellen mellem normal og patologisk sorg og krise samt overføre denne viden til ergoterapeutisk intervention kan redegøre for og formidle columnas opbygning og funktion kan redegøre for nervesystemets fysiologi har kendskab til konfliktforståelse 10

13 Færdigheder kan reflektere over udfordringer og muligheder i hverdagsrehabilitering og tilrettelægge en rehabiliterende aktivitet kan reflektere over og analysere professionelle relationer og partnerskaber kan planlægge og demonstrere en mundtlig formidling med anvendelse af video kan udvælge og referere en artikel, angive artikeltype samt diskutere relevans for anvendelse i aktuel praksis kan reflektere over konfliktadfærd i forhold til egen læring og læringsmiljø kan beskrive og anvende den ergoterapeutiske arbejdsprocesmodel OTIPM Kompetencer kan udvælge og anvende undersøgelsesmetode og -redskaber og analysere forhold, som har betydning for valg af redskaber, samt reflektere over og tilpasse disse i relation til børn, voksne og ældre kan foretage en aktivitetsanalyse kan analysere og reflektere over relationer og partnerskaber samt egen rolle i den kliniske undervisning kan beskrive egne læringsmål samt reflektere over egen faglige formåen og begrænsninger i forhold til faglig udvikling Prøven afspejler centrale fag og elementer i modulet med hovedvægt på ergoterapiteori og med inddragelse af de relaterede fag gerontologi, geriatri og psykologi. Besvarelsen af opgaven skal referere til den læste teori. Hver besvarelse indledes med det pågældende eksamensspørgsmål. Bedømmelsesgrundlaget udgøres af prøvespørgsmålene og de dertil knyttede mål. Prøven bedømmes ud fra 7-trins-skalaen. Forudsætning for modulprøven Disposition og handleplan i opgave i anatomi er godkendt. Formelle krav Der er i UCL udarbejdet fælles formmæssige krav til skriftlige opgaver, som skal benyttes i alle opgaver på Ergoterapeutuddannelsen - se linket Eksamensopgaven kan være forsynet med en grafisk side, dette er frivilligt. Der må ikke benyttes UCL-logo på opgaven. Opgaven må maksimalt fylde anslag incl. mellemrum, men excl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og evt. bilag. Opgaven skal anonymiseres, således at personer ikke kan identificeres Derudover henvises til dokument vedr. retningslinjer: df 11

14 Reeksamination Der henvises til retningslinjer for afholdelse af prøver for studerende ved Ergoterapeutuddannelsen i Odense samt Eksamensoversigt for Ergoterapeutuddannelsen, som findes på Fronter. 12

15 Obligatorisk litteraturliste - modul 3 Denne litteraturliste indeholder kun ny litteratur i forhold til tidligere i uddannelsen. Se øvrig litteratur i litteraturlisten for holdet denne opdateres løbende under uddannelsen. Ergoterapeutiske fag Ergoterapiteori Andersen, Ingrid Vej; Lauritzen, Gertrud Quist & Stokholm, Gitte (red.) (2010): Ergoterapi og børn udvikling, aktivitet og deltagelse. 2. udg. Munksgaard Danmark. ISBN nr Andresen, M og Poulsen, DV (2012). Ergoterapi og fysioterapi til ældre. Munksgaard. ISBN nr Sundhedsvidenskabelige fag Geriatri Afvendt nærmere besked inden anskaffelse af denne bog/gitte Hansen, Finn Rønholt; Moe, Claus og Schroll, Marianne (2002). Geriatri, Basisbog. 3. udg. Munksgaard. ISBN nr Humanistiske fag Psykologi Askland, Leif og Sataøen, Svein Ole (2011): Børns opvækst, udviklingspsykologiske perspektiver. 1.udg. 1. opl. København. Hans Reitzels Forlag. ISBN nr

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Ergoterapeutuddannelsen i Odense. Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Ergoterapeutuddannelsen i Odense Modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse November 2009 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse Modul 2... 1 Undervisningsplan

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik

STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik STUDIEORDNING for diplomuddannelse i fagjournalistik August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 3 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav...

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ

Studieordning. Professionsbacheloruddannelsen. Socialrådgiver. Studieordningens institutionelle del for. socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Studieordning Professionsbacheloruddannelsen Socialrådgiver Studieordningens institutionelle del for socialrådgiveruddannelserne i UCSJ Side 1 af 21 Indhold Forord... 4 Kapitel 6: Institutionelt udbudt

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere