BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014)"

Transkript

1 BILAGSPAKKE TIL PUNKT 5 (Udviklingsstrategi 2014) Til punkt 5 (godkendelse af udviklingsstrategi 2014) på møde den 18. marts i Den Administrative Styregruppe vedlægges følgende bilag: Udkast til udviklingsstrategi 2014, inkl.: a. Udviklingsstrategiens bilag 1: Fælleskommunalt partnerskab på kommunikations- og hjerneskadeområdet b. Udviklingsstrategiens bilag 2 og 3: Oversigt over kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien 2014 som myndighed og driftsherrer c. Udviklingsstrategiens bilag 4: Status på udviklingsplan for Sødisbakke d. Udviklingsstrategiens bilag 5: Notat om lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger: opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Udkast til dagsordenspunkt til KKR-møde den 12. april 2013 om godkendelse af udviklingsstrategien

2 Udviklingsstrategi 2014 (UDKAST) Indhold 1. Indledning Politiske visioner for det specialiserede social- og specialundervisningsområde Hovedtendenser på specialundervisningsområdet Center for Døvblindhed og Høretab samt Institut for Syn og Hørelse Taleinstituttet Hovedtendenser på det specialiserede socialområde Udviklingen i efterspørgslen efter tilbud/pladser Udviklingen i kapaciteten i tilbud/pladser Udviklingen i forhold til de forskellige målgrupper Fokusområder Udpegning af fokusområder for udviklingsstrategi Godkendelse og tilsyn (ministeremne 2014) Kvalitet i fokus (videreført fra udviklingsstrategi 2013) Udviklingen af en fælles samarbejdsstrategi (videreført fra udviklingsstrategi 2013) Afrapportering af fokusområderne fra udviklingsstrategi Familieplejeanbringelser (ministeremne 2013) Hjerneskadeområdet ADHD/autismeområdet Status for særlige tilbudstyper Børnehus Nord Fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere i Nordjylland Botilbud med over 100 pladser Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Lands- og landsdelsdækkende tilbud Sikrede afdelinger

3 Bilagsoversigt Bilag 1: Fælleskommunalt partnerskab på kommunikations- og hjerneskadeområdet Bilag 2: Oversigt over kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien 2014 Bilag 3: Oversigt over driftsherreindmeldinger Bilag 4: Status på udviklingsplan for Sødisbakke Bilag 5: Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger: opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Bilag 6: Oversigt over tilbudsviften i Nordjylland på baggrund af udtræk fra Tilbudsportalen (foreligger kun elektronisk) 2

4 1. Indledning rne har siden 2011 haft ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde, og siden 2012 også for specialundervisningsområdet. Koordineringen af områderne indebærer ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale. Rammeaftalen er et redskab for kommunalbestyrelserne i regionerne til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne. Formålet med rammeaftalen er mere specifikt, at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer at skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling, og at sikre koordinering og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt at regulere regionernes forsyningspligt Rammeaftalen skal bestå af to dele - dels en udviklingsstrategi, dels en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftalen). Vedtagelsen af udviklingsstrategien og styringsaftalen er tidsmæssigt adskilte, men skal indholdsmæssigt spille sammen. Udviklingsstrategien skal fastlægges senest den 1. juni, mens fristen for indgåelse af rammeaftalens styringsdel er den 15. oktober. Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud, samt på behovet for nye tilbud. Af udviklingsstrategien fremgår kommunernes ændringer i forbrug af pladser, samt et overblik over, hvilke foranstaltninger som kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, som kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på det sociale område. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med, samt det årlige tema, som Socialministeren udmelder for området. Udviklingsstrategien er blevet udarbejdet gennem konkrete input fra kommunerne 1, Region Nordjylland, faglige netværk, dialogmøder med politiske udvalg, brugerorganisationer og forvaltninger samt drøftelser i Den Administrative Styregruppe for social- og specialundervisningsområdet. Et vigtigt element i rammeaftalen er at sikre, at der altid er de rigtige tilbud til en omkostningseffektiv pris. For at løfte denne opgave, er det afgørende, at såvel kommunerne som regionen orienterer om evt. ændringer til rammeaftalen så tidligt som muligt. Det skal tilstræbes, at større ændringer indmeldes indenfor årshjulets rammer, men såfremt en kommune eller Regionen i særlige tilfælde foretager en større ændring udenfor årshjulet, skal de øvrige kommuner og Region Nordjylland orienteres så tidligt som muligt og senest, når beslutningen er truffet. Rammeaftalen 1 Der er til udviklingsstrategi 2014 modtaget input fra 10 af de 11 kommuner. Rebild kommune har meddelt, at man på tidspunktet for udarbejdelsen af udviklingsstrategien ikke har et tilstrækkeligt grundlag at basere en indmelding på grundet en igangværende sagsgenopretningsproces. 1

5 er rammen for samarbejde og dialog, og det er således afgørende, at der udvises rettidig omhu både som driftsherre og myndighed. 2. Politiske visioner for det specialiserede social- og specialundervisningsområde rnes politiske visioner for det specialiserede social- og specialundervisningsområde er gennemgående kendetegnet ved at have fokus på: Nærhed i form af en indsats i nærmiljøet Inklusion i almensystemet En sammenhængende og helhedsorienteret indsats Forebyggelse i form af tidlig indsats Indmeldingerne tegner et tydeligt billede af en fælles strategi om at orientere sig mod de nære og innovative løsninger for borgerne i de enkelte kommuner, men samtidig sikre, at de nødvendige højt specialiserede tilbud til især små målgrupper fastholdes og udvikles. Der udtrykkes fra kommunal side ønske om stor fleksibilitet i de eksisterende tilbud, så der i videst mulige omfang er adgang til individualiserede og graduerede ydelser. I forhold til den faglige kvalitetsudvikling lægges der vægt på en mestrings- og rehabiliteringstankegang, hvor fokus er på udviklingen af borgers kompetencer i forhold til fastsatte mål. 3. Hovedtendenser på specialundervisningsområdet Rammeaftalen for specialundervisningsområdet har hidtil alene omfattet Region Nordjyllands tilbud på området. Det drejede sig i sidste års rammeaftale om tre tilbud, nemlig: Center for Døvblindhed og Høretab Institut for Syn og Hørelse Taleinstituttet I det følgende beskrives kort hovedtendensen i kommunernes efterspørgsel efter ydelserne på disse tre tilbud, samt det udviklingsbehov, som efterspørgselsmønsteret giver anledning Center for Døvblindhed og Høretab samt Institut for Syn og Hørelse De nordjyske kommuner har i forbindelse med udviklingsstrategiens udarbejdelse tilkendegivet forventning om uændret efterspørgsel i 2014 efter ydelserne på Center for Døvblindhed og Høretab samt Institut for Syn og Hørelse. Der vurderes på den baggrund ikke at være væsentlige ændrings-/udviklingsbehov Taleinstituttet rne har siden kommunalreformen gradvist hjemtaget en række opgaver fra Taleinstituttet. Omfanget har varieret fra kommune til kommune, men den samlede effekt har været, at driftsgrundlaget for Taleinstituttets aktiviteter er blevet reduceret med ca. 20 pct. fra 2008 til Der blev som led i indmeldingerne til sidste års rammeaftale varslet yderligere hjemtagelser af opgaver til kommunerne. 2

6 Region Nordjylland vurderede på den baggrund, at det fremtidige driftsgrundlag for Taleinstituttet var usikkert. Det blev derfor aftalt, at der i løbet af andet halvår af 2012 skulle indgås en aftale om de fremtidige vilkår for Taleinstituttets virke. Processen i 2012 førte imidlertid ikke til en aftale, men afdækkede i stedet udfordringer med at forene kommunernes ønsker til den fremtidige opgavevaretagelse med det, Region Nordjylland fandt realiserbart i forhold til at kunne drive et bæredygtigt højt specialiseret tilbud på Taleinstituttet. Til udviklingsstrategien for 2014 er der på den baggrund udarbejdet forslag til en model for kommunal organisering af samtlige de opgaver indenfor kommunikations- og hjerneskadeområdet, som Taleinstituttet hidtil har varetaget. Den foreslåede model indebærer, at den samlede opgavevaretagelse vil blive fordelt på tre niveauer, nemlig hos 1) de enkelte kommuner, 2) fire klyngebaserede centre for kommunikation og undervisning, og 3) med specialistfunktioner placeret i Aalborg, der løfter opgaverne i forhold til særligt små målgrupper og grupper, der har behov for en særligt specialiseret indsats. Modellen er beskrevet i detaljer i udviklingsstrategiens bilag Hovedtendenser på det specialiserede socialområde rne indberetter hvert år - som et fast led i udarbejdelsen af rammeaftalen deres vurderinger af behov og udviklingstendenser i forhold til målgrupperne på det specialiserede socialområde og de tilbudstyper, der er omfattet af rammeaftalen. rnes indberetninger er selvsagt baseret på skøn, da de vedrører en udvikling, som ligger et år frem i tiden samtidig indebærer forskelle i kommunernes demografiske sammensætning. Der vil derfor altid være en forventelig forskel i de enkelte kommuners oplevelser og vurderinger af behovene, kapaciteten og udviklingstendenserne på området 2. En nærmere analyse af kommunernes indberetninger gør det dog muligt at udlede visse hovedtendenser for udviklingen, som vil blive beskrevet i det følgende Udviklingen i efterspørgslen efter tilbud/pladser rnes indberetninger om deres forventede forbrug i 2014 af tilbuddene under rammeaftalen viser, at kun få kommuner venter et øget forbrug af de sociale tilbud. For socialområdet gælder, at halvdelen af kommunerne melder, at man ingen ændringer forudser i forbruget. Meldingerne fra den anden halvdel af kommunerne er mere blandede - med forventninger om faldende pladsbehov til nogen målgrupper og stigende behov til visse andre. Det varierer, hvilke målgrupper, der konkret peges på, men tendensen er, at de målgrupper, hvor der forventes et stigende behov, har en betydeligt mindre volumen, end de, hvor der ventes et faldende pladsbehov. De kommuner, der venter et faldende forbrug begrunder det først og fremmest med udviklingen i egne tilbud. Der henvises desuden mere principielt til, at et generelt øget inklusionsfokus forventes at indebærer en vis omlægning fra døgn- til dagtilbud. 2 rnes respektive indmeldinger er samlet i et baggrundsnotat, der er vedlagt som udviklingsstrategiens bilag 2, og desuden er tilgængelig på hjemmesiden 3

7 Billedet af, at der helt overordnet vil være en moderat faldende efterspørgsel efter pladser omfattet af rammeaftalen, understøttes også af kommunernes indmeldinger om udviklingen i egne tilbud. rne er blevet bedt om at indberette, hvis man inden for de seneste 2 år har nyoprettet egne tilbud eller at planlægger at gøre det indenfor de kommende 2 år dvs. tilbud, der ikke er omfattet af rammeaftalen, og hvor adgangen som udgangspunkt er forbeholdt kommunens egne borgere. Her har alle kommuner bortset fra to (Morsø og Læsø) meldt, at man har etableret nye tilbud, og de fleste af kommunerne har også planer om yderligere oprettelser de kommende år. Det er forskellige typer af tilbud, som de enkelte kommuner har valgt at oprette, men det overordnede billede er klart: de politiske prioriteter om at prioritere nærhed i tilbudsviften følges i væsentlig omfang op af en lokal kapacitetsudvidelse og en massiv ombygning og modernisering af eksisterende tilbud Udviklingen i kapaciteten i tilbud/pladser Vendes blikket fra kommunernes efterspørgsel til rammeaftalens udbudsside - den kapacitet, som planlægges udbudt så tegner der sig i det store hele et billede af status quo. Der er således kun planlagt få ændringer i kapaciteten i forhold til de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen for Region Nordjylland har ingen indmeldinger om ændringer i kapaciteten i For så vidt angår de kommunale driftsherrer, er Aalborg den eneste, der har varslet kapacitetsændringer. Aalborg varsler konkret, at man ønsker at trække to botilbud til sindslidende (hhv. Restrup Kærvej og Sandtuevej) ud af rammeaftalen, da tilbuddene begge har ledig kapacitet, og ikke benyttes af de øvrige kommuner. Aalborg melder på et andet område om en mulig kapacitetsudvidelse i 2014, idet man har tentative planer om at oprette et nyt tilbud til udviklingshæmmede misbrugere, samt udvide et eksisterende botilbud for udviklingshæmmede med 6 pladser. Sammenholdes rammeaftalens udbuds- og efterspørgselssiden er billedet dermed, at der planlægges udbudt stort set uændret kapacitet, mens der samlet set ventes en let vigende kommunal efterspørgsel efter tilbuddene under rammeaftalen. I den udstrækning forventningerne realiseres, vil der derfor være risiko for overkapacitet. rne og regionen er konkret blevet bedt om at vurdere, om de oplever over- eller underkapacitet på området. Der er konkret blevet spurgt, om de oplever problemstillinger med enten tomme pladser eller ventelister. Tilbagemeldingerne her indikerer også, at problemer med overkapacitet er mest udbredt. Der er således ingen, der melder om problemer med venteliste, hvorimod fire kommuner oplyser, at man enten har eller forudser at få problemer med tomme pladser Udviklingen i forhold til de forskellige målgrupper I de foregående afsnit om udviklingen i forbrug og kapacitet er det de samlede ændringer under ét, der er beskrevet, uden skelen til, at der kan være væsentlige forskelle i udviklingen alt efter hvilke målgruppe, der konkret er tale om. I de følgende afsnit ses der derfor nærmere på, hvordan de kommunale tilbagemeldinger fordeler sig i forhold til de forskellige målgrupper. Gennemgangen underbygger et billede af, at kommunerne prioriterer at opbygge egne tilbud til de største målgrupper, og fortrinsvis efterspørger tilbud udenfor egne rækker til specialer med lille volumen. 4

8 Målgrupperne for den specialiserede socialindsats er helt overordnet: psykisk handicappede (borgere med en psykisk funktionsnedsættelse) o fx udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelse (herunder ADHD og autismespektrumforstyrrelser), sindslidelse, hjerneskade fysisk handicappede (borgere med en fysisk funktionsnedsættelse) o fx hørenedsættelse, synsnedsættelse, døvblindhed, mobilitetsnedsættelse socialt udsatte o fx misbrug, hjemløshed, overgreb Voksne med psykiske handicap Inden for psykiatriområdet retter den største kommunale efterspørgsel efter tilbud uden for egne rækker sig til specialiserede tilbud med forholdsvis lille målgruppe. Det gælder eksempelvis borgere med dobbelt- /trippeldiagnoser og udadreagerende adfærd, eller tilbud til demente eller domfældte udviklingshæmmede med udadreagerende adfærd. rne udtrykker også en vis efterspørgsel efter tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, om end der på dette område er stor spredning i kommunernes indmeldinger. Der er således to kommuner, der forventer et stigende behov efter dag- og døgnpladser på området, mens to andre kommuner venter et faldende behov. Cirka halvdelen af kommunerne tilkendegiver imidlertid, at man fremadrettet fortsat vil efterspørge specialiserede tilbud uden for kommunen til borgere med erhvervet hjerneskade. Det bemærkes i den forbindelse, at Frederikshavn har oprettet et center med 24 pladser (SenhjerneskadeCenter Nord), der forventes indmeldt under rammeaftalen næste år. Til gengæld melder flere kommuner om et faldende behov efter tilbud under rammeaftalen til udviklingshæmmede og til sindslidende. Også i forhold til borgere med udviklingsforstyrrelser er der tendens til faldende kommunal efterspørgsel, om end ikke helt så udtalt. For så vidt angår udviklingen i forhold til borgere med udviklingsforstyrrelser rapporterer flere kommuner om et stigende antal borgere med ADHD eller autisme, men i forhold til kapaciteten på området melder de fleste kommuner om enten uændret eller faldende efterspørgsel efter pladserne under rammeaftalen. Konkret melder tre kommuner (Brønderslev, Hjørring, Vesthimmerland), at de forventer et faldende behov efter de nugældende pladser som følge af udviklingen i egne tilbud. Desuden oplyser Frederikshavn, at man afsøger muligheden for selv at oprette opgangsfællesskaber til borgere fra målgruppen. Kun én kommune (Aalborg) forventer at øge sin brug af pladserne under rammeaftalen. Det bemærkes i den forbindelse, at Aalborg selv er driftsherre på mange af tilbuddene, da der i Nordjylland er indgået en aftale med Aalborg om at drive det samlede autismetilbud i regionen. Voksne med fysiske handicap Der er generelt få indmeldinger vedrørende behovene for tilbud til borgere med fysiske handicap, men flere kommuner fremhæver eksplicit deres fortsatte behov for at kunne trække på tilbud til døve og døvblinde, og to kommuner vurderer, at de vil få et stigende behov for pladser til døvblinde. 5

9 Socialt udsatte voksne rnes indmeldinger vedrørende socialt udsatte voksne har primært fokus på behovet for tilbud til de hårdest ramte misbrugere. De fleste kommuner har udbyggede ambulante misbrugstilbud, hvorimod der i Nordjylland ingen offentlige døgnbehandlingstilbud er til stof- eller alkoholmisbrugere. To kommuner (Aalborg og Frederikshavn) melder på den baggrund om stigende behov for døgntilbud til voksne misbrugere, mens én kommune (Brønderslev) melder om en fortsat efterspørgsel efter afgiftnings-/afrusningstilbud. Flere kommuner efterspørger desuden tilbud, der kan håndtere borgere med dobbelt/trippelbelastninger (jf. afsnittet om borgere med psykiske handicap ovenfor), og fremhæver i den forbindelse, at misbrug meget ofte udgør én af belastningerne. På hjemløse/forsorgsområdet fremhæver flere kommuner (Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring) forsorgshjemmene som et specialiseret tilbud, som man også fremadrettet vil efterspørge ud af kommunen. Børne- og ungeområdet rnes tilbagemeldinger om, hvor de særligt oplever nye målgrupper og problemstillinger, har i stort omfang fokus på ungeområdet. Indmeldingerne indikerer, at der kan være behov for nye tilbud til unge med svært misbrug. Der efterspørges konkret tilbud om afrusning/afgiftning, som er specifikt målrettet unge, da der opleves et stigende behov, og det samtidig vurderes, at de fleste nuværende tilbud er målrettet en ældre målgruppe. Sindslidende unge udgør et andet indsatsområde, hvor der er stor kommunal fokus. Godt halvdelen af kommunerne vurderer, at der er brug for nye tilbud eller et kompetenceløft på dette område. Flere fremhæver, at man oplever en stigning af unge med dobbeltbelastninger ofte kombinationer af misbrug og et psykisk handicap og at det kan være vanskeligt at finde de rigtige tilbud til disse unge indenfor de eksisterende rammer. Målgruppen omfatter eksempelvis sent udviklede eller omsorgssvigtede unge med misbrug, eller unge med en sindslidelse, selvskadende adfærd og et misbrug. I forhold til efterspørgslen efter de eksisterende tilbud under rammeaftalen til børn/unge melder kun en enkelt kommune, at man forventer væsentlige ændringer i forhold til sit hidtidige behov. Det drejer sig om Aalborg, der forventer et faldende behov for døgntilbud til udsatte børn/unge og til unge med erhvervet hjerneskade. Forventningen begrundes med et øget fokus på inklusion og anvendelse af plejefamilier og netværkspleje. 5. Fokusområder Et væsentligt formål med udviklingsstrategien er at fastsætte, hvilke temaer, der i det kommende år skal sættes særligt fokus på i det tværkommunale og regionale samarbejde under rammeaftalen. Valget af fokusområder skal afspejle de udviklingstendenser, som kommunerne oplever på området. Derudover har Social- og Integrationsministeren mulighed for at udmelde et centralt tema til at indgå i strategien. 6

10 Arbejdet med de udvalgte fokusområder for udviklingsstrategien påbegyndes umiddelbart efter udviklingsstrategiens vedtagelse med henblik på afrapportering i 1. kvartal året efter med henblik på udmøntning af anbefalingerne. I de følgende afsnit afrapporteres først status og anbefalinger for de temaer, som indgik i udviklingsstrategi 2013, herefter gennemgås de nye fokusområder, der er besluttet for udviklingsstrategi Udpegning af fokusområder for udviklingsstrategi 2014 I udviklingsstrategien for 2014 fastlægges i alt tre temaer, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland vil arbejde særligt med det kommende år. Som nyt ministeremne har Social- og Integrationsministeren udmeldt emnet Godkendelse og tilsyn. De to andre temaer er emner, der bliver videreført uændret fra sidste udviklingsstrategi det drejer sig om Udviklingen af en fælles samarbejdsstrategi samt Kvalitet i fokus Godkendelse og tilsyn (ministeremne 2014) Ministeren benytter i år adgangen til at udmelde godkendelse og tilsyn som særligt tema til rammeaftalerne. Baggrunden er reformen af tilsynsområdet, der indebærer, at der skal etableres fem nye socialtilsyn til at føre det generelle tilsyn med de kommunale, regionale og private tilbud og plejefamilier. Ministeren fremhæver, at den nye tilsynsmodel forudsætter et løbende samarbejde om tilsynsopgaven på tværs af kommune- og regionsgrænser, og at godkendelses- og tilsynsområdet fremover vil blive et fast tema i rammeaftalerne. Ministeren anmoder derfor de involverede parter om at indlede drøftelserne af, hvordan det fremtidige samarbejde om opgaven mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges, så der tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som de får efter loven. I Nordjylland er der på den baggrund udarbejdet et kommissorium og nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til en tilsynspolitik for det gode tilsyn. Tilsynspolitikken skal beskrive principper, som kan understøtte samarbejdet mellem tilsynsenheden og kommunerne/regionen, herunder principper for dialog, åbenhed, samarbejde samt gensidig forståelse for kommunernes forskellige roller og behov. Hjørring kommune, der er udpeget til at løfte opgaven som socialtilsyn i Nordjylland, varetager formandskabet for arbejdsgruppen Kvalitet i fokus (videreført fra udviklingsstrategi 2013) Der har i regi af rammeaftalen været fokus på at arbejde med den Faglige Kvalitets Oplysning (FKO). Modellen er et dokumentationsredskab som også kan være med til at understøtte Voksenudredningsmetoden (VUM) på udførersiden. Der arbejdes også i regi af rammeaftalen med at udbrede viden og erfaringer med VUM viden. Arbejdet med kvalitet videreføres fra udviklingsstrategi 2013 til 2014, i det der fortsat er behov for at have et fælles fokus på harmonisering af dokumentation på tværs af tilbuddene, på dokumentation af effekten af indsatsen, og på at få et fælles dialogværktøj mellem borger, udfører og myndighed. Dette er alle elementer i FKO. Der planlægges i marts/april 2013 et temamøde for medarbejdere og ledere i de nordjyske kommuner og region, hvor fokus vil være på VUM og FKO. 7

11 Udviklingen af en fælles samarbejdsstrategi (videreført fra udviklingsstrategi 2013) Det blev i sidste års rammeaftale besluttet at sætte fokus på at få en fælles strategi for, hvad kommunerne og regionen i særlig grad skal samarbejde om herunder om nogle områder er så specialiserede, at de skal sikres gennem et mere forpligtende strategisk samarbejde end hidtil. Den nedsatte arbejdsgruppe har det forgangne år gennemført en kortlægning af alle de sociale tilbud, som er i regionen, samt udarbejdet en samlet oversigt over de tilbud, som kommunerne via en rundspørgen har udpeget som særligt uerstattelige. Arbejdsgruppens arbejde blev præsenteret ved et politisk dialogmøde afholdt af KKR den 4. december 2012 med bred deltagelse fra kommunerne og regionen. Præsentationen dannede grundlag for en politisk drøftelse, der gav arbejdsgruppen anledning til at udarbejde et forslag til revideret kommissorium. Fokus for det kommende arbejde er at udarbejde et baggrunds-/inspirationskatalog over handlemuligheder, der kan tjene som platform for, at der politisk kan fastlægges en strategi for det fremtidige samarbejde omkring opretholdelsen af specialiserede tilbud i Nordjylland. Arbejdet med at udvikle en fælles samarbejdsstrategi videreføres på den baggrund som fokusområde i udviklingsstrategi Afrapportering af fokusområderne fra udviklingsstrategi 2013 I den udviklingsstrategi, der blev vedtaget sidste år (udviklingsstrategi 2013) blev der i alt udpeget fem fokusområder. Som netop beskrevet videreføres to af emnerne i indeværende udviklingsstrategi, mens de øvrige tre emner er blevet afsluttet. Det drejer sig om: Familieplejeanbringelser (ministeremnet i udviklingsstrategien for 2013) Hjerneskadeområdet ADHD/autismeområdet I det følgende resumeres kort de afrapporteringer, der er blevet udarbejdet for de tre fokusområder, der er blevet afsluttet i det forgangne år Familieplejeanbringelser (ministeremne 2013) Social- og Integrationsministeren udpegede Familieplejeanbringelser som særligt fokusområde for Udviklingsstrategien Ministeren ønskede, at kommunerne skulle have fokus på de muligheder og udfordringer, der er ved i højere grad at anvende familiepleje som led i indsatsen overfor udsatte børn og unge. En tværkommunal arbejdsgruppe bestående af ledelsesrepræsentanter og fagfolk fra børne- og ungeområderne har i løbet af 2012 analyseret anbringelsesformen, og udarbejdet en række anbefalinger til sikring af fortsat udvikling af kvaliteten, indholdet og kapaciteten på familieplejeområdet. Arbejdsgruppen fremhæver, at der gode argumenter for at sikre, at de børn og unge der har behov for anbringelse, og som vurderes at kunne profitere af anbringelse i familiepleje, tilbydes denne mulighed. Anbringelse i familiepleje er en god mulighed for at give barnet nye omsorgspersoner og nye udviklingsbetingelser, men at det altid er under forudsætning af, at de rigtige forhold og omstændigheder for 8

12 anbringelsen er til stede. Arbejdsgruppen anbefaler på den baggrund at området gives ledelses- og ressourcemæssig prioritet. Arbejdsgruppen har særligt haft fokus på vigtigheden af en målrettet uddannelsesindsats for familieplejekonsulenterne og plejefamilierne. Der opfordres i den forbindelse til at etablere og opretholde et tværkommunalt samarbejde omkring praksisudvikling og uddannelsestilbud på området. Arbejdsgruppens samlede rapport og alle anbefalinger er publiceret på hjemmesiden Hjerneskadeområdet Temaet voksne med erhvervet hjerneskade har været udpeget som tema både i udviklingsstrategi 2012 og Arbejdet med temaet har resulteret i en række anbefalinger og initiativer, som bl.a. omfatter: Fokus på at sikre, at der i Nordjylland er en fælles vision for tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, så kommunerne og Regionen har en fælles forståelse og sprog på området o Status: Fokus på den rehabiliterende indsats og styrkelse af koordinerede helhedsforløb er et det fælles og gennemgående træk ved det arbejde, som kommunerne har iværksat. De fleste nordjyske kommuner har ansat hjerneskadekoordinatorer, og flere kommuner arbejder med Voksenudredningsmetoden (VUM) som udredningsværktøj Fokus på at fastholde de specialiserede rehabiliterings- og behandlingstilbud i Nordjylland o Status: Der er som del af udviklingsstrategien (jf. bilag1) udarbejdet forslag til en fremtidig struktur til at sikre en fortsat forsyning af de ydelser, som hidtil er blevet leveret af Taleinstituttet, herunder Hjerneskadecentret (de ikke-døgnbaserede fase tre tilbud). Fokus udfordringerne ved overgangene fra de somatiske behandlingstilbud til de kommunale/regionale rehabiliteringstilbud o Status: der er nedsat en tværsektoriel koordinerings- /styringsgruppe for voksne med erhvervet hjerneskade. Gruppen skal sikre samarbejdet mellem social- og sundhedsområdet på tværs af kommuner og region Etablering af fælles uddannelsesprogram målrettet nøglepersoner på hjerneskadeområdet i Nordjylland o Status: Det fælles uddannelsesprogram er igangsat og forløber planlagt. Arbejdsgruppens analyse og anbefalinger og en nærmere beskrivelse af det iværksatte uddannelsesprogram kan findes på hjemmesiden ADHD/autismeområdet Autisme- og ADHD-området blev udpeget som temaområde i udviklingsstrategien for både 2012 og 2013, da de kommunale tilbagemeldinger viste et behov for pladser/tilbud indenfor disse områder. De faglige netværk på hvert af disse områder har på den baggrund arbejdet med at analysere og beskrive udviklingen samt give pejlemærker og anbefalinger til fremtidig styrkelse af områderne. Arbejdet har udmøntet sig i to rapporter i løbet af 2012, hhv. Spot på ADHD i Nordjylland og Spot på Autisme status og udvikling på området i Nordjylland. 9

13 Der er i begge rapporter gennemført spørgeskemaundersøgelser i de nordjyske kommuner, og for ADHD rapportens vedkommende også i Region Nordjylland. De to rapporter findes på Rapporten vedrørende ADHD området opsummerer, at der er et stigende antal borgere, der diagnosticeres med ADHD, men at der er store forskelle mellem de nordjyske kommuner på antallet af borgere, som får diagnosen. Der kan i rapporten ikke tegnes et entydigt billede af, om der mangler tilbud til målgruppen, men flere kommuner efterspørger tilbud, som kan rumme borgere med ADHD, der samtidig har misbrugsproblematikker eller andre sideproblematikker og/eller er dobbeltdiagnosticerede. Mange peger på, at selvhjælpsgrupper og undervisning i egen sygdom (psykoeducation), vil være oplagte indsatser at fokusere på. Rapporten vedrørende Autismeområdet opsummerer, at den nordjyske tilbudsvifte til borgere med autismespektrumsforstyrrelser er bred, og at indholdet strækker sig fra vejledning og støtte over midlertidige og/eller længerevarende botilbud til enkeltmandsprojekter. Det faglige netværk på autismeområdet anbefaler følgende på baggrund af rapporten: En styrkelse af det tværkommunale samarbejde på sagsbehandlerniveau Mere fokus på (efter-)uddannelse af personale Fortsat fokus på fælles kurser og temadage i den nordjyske region. Større fokus på behandling og placering i tilbud af dobbeltdiagnosticerede borgere Forbedring og udvikling af søgeredskaber til sagsbehandlerne Anbefalingerne er tiltrådt af Den Administrative Styregruppe for socialområdet, og vil således præge den fremadrettede løbende udvikling af områderne. 6. Status for særlige tilbudstyper Udviklingsstrategien skal give en kort status på udviklingen inden for en række forskellige, særlig tilbudstyper eller initiativer. Fokus i opsamlingerne er på, om der er sket ændringer det forgangne år, der kan have fælles interesse for de nordjyske kommuner Børnehus Nord I forbindelse med Satspuljeaftalen 2012 blev der nedsat en arbejdsgruppe i regi af Sundhedsstyrelsen som et fælles initiativ mellem Social- og Integrationsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Justitsministeriet med henblik på at bidrage til ministeriernes belysning af det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sager om overgreb mod børn. Arbejdsgruppen anbefalede, at der skulle etableres en landsdækkende børnehusordning hvor kommunerne i hver region etablerer et børnehus. KKR Nordjylland har besluttet, at Børnehuset i Region Nordjylland skal forankres og drives af Aalborg. Lovgivningen vedr. børnehusene angiver, at børnehusene er omfattet af rammeaftalerne. Dvs. at driftskommunen (Aalborg ) har forsyningsforpligtigelse i forhold til de nordjyske kommuner. Særligt for børnehusene er dog, at kommunerne ikke kan stå udenfor børnehussamarbejdet og skal benytte børnehuset i de sager, hvor et barn eller en ung har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb eller hvor der er mistanke herom. 10

14 Der udarbejdes i løbet 2013 samarbejdsaftaler med de nordjyske kommuner, Region Nordjylland, Nordjyllands Politikreds og Region Midtjylland (Skejby Sygehus). Børnehus Nord indskrives i den faglige udviklingsstrategi for 2014 og frem. I lovgivningen angives, at kommunerne skal drøfte børnehusets aktiviteter, drift mv. hvert år i forbindelse med drøftelserne om rammeaftalerne. Der vil i den forbindelse fremover blive vurderet, om der er særlige temaer omkring Børnehus Nord, som er relevante for alle nordjyske kommuner, og som derfor skal tages op i udviklingsstrategien Fælles samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere i Nordjylland rne i Nordjylland har, i regi af rammeaftalen, etableret et fælleskommunalt Samråd for udviklingshæmmede lovovertrædere. Samrådet afgiver vejledende udtalelser til anklagemyndigheden om målgruppen samt sanktionsformer for mennesker med udviklingshæmning, der overtræder loven. Der er i 2012 ikke modtaget indmeldinger fra samrådet om observationer, der kunne indikere en ændret udvikling på området i Botilbud med over 100 pladser Det er lovgivningsmæssigt fastlagt, at alle botilbud, der har mere end 100 pladser, skal have en udviklingsplan, som udarbejdes af driftsherren. Det er desuden fastlagt, at der skal ske en årlig opfølgning på udviklingsplanerne, som skal fremgå af udviklingsstrategien. Der er i Nordjylland kun ét tilbud med over 100 pladser nemlig Sødisbakke, som har 122 døgnpladser til længere ophold ( 108), og som drives af Region Nordjylland. Regionen udarbejdede en udviklingsplan for Sødisbakke i 2008, og den årlige opfølgning på denne plan er vedlagt udviklingsstrategien som bilag Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsstrategien på det specialiserede social- og undervisningsområde har kommunerne ansvaret for at sikre en indbyrdes koordinering mellem regionerne af de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Der er i 2014 syv landsdækkende tilbud, fem landsdelsdækkende tilbud og otte tilbud med sikrede afdelinger. 3 Nedenfor er opsummeret de helt overordnede hovedtendenser omkring kapacitet og belægning samt kommunernes efterspørgsel og behov efter disse typer af tilbud. Tilbuddenes udvikling i forhold til kapacitet, belægning og tendenser i forhold til kommunernes efterspørgsel er beskrevet særskilt for hvert af de tilbud, der i bekendtgørelsen er defineret som henholdsvis lands- og landsdelsdækkende og sikrede afdelinger i bilag Lands- og landsdelsdækkende tilbud Samlet set har belægningen på de lands- og landsdelsdækkende tilbud været på 94 procent i Belægningen på tilbuddene svinger dog fra 30 til 141 procent. Samlet forventer driftsherrerne ikke de store forandringer i tilbuddenes kapacitet frem mod Dog vil to tilbud (Center for Døvblindhed og Høretab 3 To af tilbuddene ligger i Nordjylland, nemlig Center for Døvblindhed og Høretab samt Den Sikrede Institution Kompasset. 11

15 og CFD (Center for Døve)) øge antallet af pladser fra 2012 til 2014, mens to tilbud (Center for Høretab og Kofoedsminde) har nedjusteret antallet af pladser i Det landsdækkende tilbud Nyborgskolen har haft faldende belægning i en årrække, og Region Syddanmark er i dialog med Ministeriet for Børn og Undervisning om tilbuddets fremtid. De øvrige tilbud forventer på nuværende tidspunkt en uændret kapacitet frem til De lands- og landsdelsdækkende tilbud bliver overvejende belagt med borgere fra kommunerne i beliggenhedsregionen eller de omkringliggende regioner. Gennemgående oplyser kommunerne, at efterspørgslen efter de lands- og landsdelsdækkende tilbud i 2014 vil være uændret Sikrede afdelinger Belægningen på de sikrede afdelinger var i 2012 samlet set på 70 procent, der spændte fra 56 til 89 procent på de enkelte tilbud. Den sikrede afdeling Kompasset, der blev oprettet den 1. september 2012, og havde lav belægning de første måneder. Driftsherrerne for de sikrede afdelinger forudsætter en belægningsprocent på 85 for de sikrede afdelinger. I 2012 blev der nedlagt 19 sikrede pladser fordelt på fem tilbud drevet af henholdsvis Region Syddanmark, Midtjylland, Sjælland og Hovedstaden. Med den samtidige etablering af Kompasset på 8 pladser blev der samlet set foretaget en nedjustering på 11 pladser. Pladserne på de sikrede afdelinger bliver primært belagt med borgere fra kommuner i den region, hvor tilbuddet ligger, eller fra omkringliggende regioner. Borgere fra Hovedstadsregionen er dog forholdsvist højt repræsenteret i alle beliggenhedsregioner. Tilsvarende de lands- og landsdelsdækkende tilbud oplyser landets kommuner, at efterspørgslen efter de sikrede afdelinger i 2014 gennemgående vil være uændret. Flere kommuner på tværs af landet fremhæver i den forbindelse, at det alene er med afsæt i lægehenvisning eller efter domsafsigelse, at der bliver trukket på tilbuddene. rne oplever det derfor svært at prognosticere på, hvordan henvisnings- og domsmønstre vil være i

16 FÆLLESKOMMUNALT PARTNERSKAB PÅ KOMMUNIKATIONS- OG HJERNESKADEOMRÅDET

17 Indhold 1 Fælleskommunalt partnerskab på kommunikations- og hjerneskadeområdet Baggrund Bærende principper for partnerskabet Den fælleskommunale ramme om opgaverne på kommunikationsområdet Organisatoriske niveauer på kommunikationsområdet Fordelingen af opgaverne på kommunikationsområdet Den fælleskommunale ramme om opgaverne på hjerneskadeområdet Overordnede hensyn ved opgavevaretagelse på specialiseret niveau Organisatoriske niveauer og opgavefordeling på hjerneskadeområdet Opgaver i Specialistfunktionen på hjerneskadeområdet Sigtelinjer for en styringsaftale Medarbejdere Bilag 1: Opgavefordeling for ydelserne på kommunikations- og hjerneskadeområdet... 15

18 1 Fælleskommunalt partnerskab på kommunikations- og hjerneskadeområdet rne i Nordjylland varetager fremadrettet samtlige opgaver indenfor kommunikations- og hjerneskadeområdet, som tidligere blev løst af Taleinstituttet. I dette notat beskrives modellen for kommunal organisering af de områder, som Taleinstituttet hidtil har varetaget. Taleinstituttet har overordnet leveret ydelser inden for to områder: Børn, unge og voksne med forskellige former for vanskeligheder indenfor kommunikationsområdet (tale/sprog-vanskeligheder) Børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade og behov for udredning og rehabilitering på specialiseret niveau Overordnet bygger modellen på et netværksbaseret fælleskommunalt partnerskab, der involverer organisering på tre niveauer. Den samlede opgavevaretagelse fordeles mellem 1) de enkelte kommuner 2) fire klyngebaserede centre for kommunikation og undervisning, og 3) med specialistfunktioner placeret i Aalborg for kommunikationsområdet og hjerneskadeområdet. Den skitserede model vil bidrage til, at der i praksis også fremover vil ske en frugtbar udveksling af ekspertise og erfaring de to områder imellem. Specialistfunktionen løfter opgaver i forhold til særligt små målgrupper og grupper, der har behov for en særligt specialiseret indsats. Organiseringen giver nye muligheder for en fleksibel tilrettelæggelse af indsatsen, der tager udgangspunkt i et samspil mellem lokale kompetencer og de specialiserede på centre eller i Specialistfunktionen. Herigennem styrkes fagligheden på flere niveauer til gavn for borger og den samlede ressourceanvendelse på området. Indledningsvist redegøres baggrunden for udviklingen af modellen, samt de principper, der er lagt til grund for organiseringen mellem de tre niveauer i modellen. Herefter præsenteres den kommunale organisering af de to områder af fremstillingsmæssige og praktiske årsager separat for hvert område. Behandlingen af tale/sprog-vanskeligheder, som følge af erhvervet hjerneskade (afasi) er beskrevet under både hjerneskadeområdet og kommunikationsområdet, da begge områder løfter opgaver i forhold til borgere med denne lidelse. 1.1 Baggrund rne har efter kommunalreformen gradvist hjemtaget en række opgaver fra Taleinstituttet. Omfanget har varieret fra kommune til kommune, men den samlede effekt har været, at driftsgrundlaget for Taleinstituttets aktiviteter gradvist er blevet reduceret med ca. 20 pct. fra 1

19 2008 til I 2012 svarede det til en omsætning på rammeaftaleområdet på ca. 22 mio. kr., med nogenlunde lige store andele til henholdsvis kommunikationsområdet og hjerneskadeområdet, herunder afasi. Der blev til Rammeaftalen 2013 varslet yderligere hjemtagelser af opgaver til kommunerne. Region Nordjylland vurderede på den baggrund, at det fremtidige driftsgrundlag for Taleinstituttet var usikkert. I Rammeaftalen for 2013 blev det derfor aftalt, at der i løbet af andet halvår af 2012 skulle indgås en aftale om de fremtidige vilkår for instituttets virke. Processen i 2012 førte imidlertid ikke til en aftale, men afdækkede i stedet udfordringer med at forene kommunernes ønsker til den fremtidige opgavevaretagelse med det, Region Nordjylland fandt realiserbart i forhold til at kunne drive et bæredygtigt højt specialiseret tilbud på Taleinstituttet. Borgmesterkredsen i Nordjylland drøftede på den baggrund sagen på et møde den 31. januar 2013, hvor der på det foreliggende grundlag var enighed om at indstille til, at opgaverne fremadrettet varetages i kommunalt regi, herunder at ydelserne på det specialiserede hjerneskadeområde samles i Aalborg. Notatet indgår som bilag til Udviklingsstrategien på det social- og specialundervisningsområdet. Inden forelæggelsen for kommunalbestyrelserne er modellen blevet behandlet i KKR Nordjylland, samt i Dialogforum, der er KKR Nordjyllands forum for dialog med brugerorganisationerne på social- og specialundervisningsområdet. Den model, der fremlægges i det følgende er desuden behandlet af Den Administrative Styregruppe for social- og specialundervisningsområdet, hvor alle kommuner og Region Nordjylland er repræsenteret på direktørniveau. 1.2 Bærende principper for partnerskabet Det er en helt afgørende forudsætning for den kommunale models funktionsdygtighed og kvaliteten i opgaveløsningen, at de formelle aftaler mellem kommunerne om fordeling af opgaver, ansvar og finansiering understøttes af et velfungerende fælleskommunalt samarbejde. Det fordrer, at samarbejdet organiseres som et netværksbaseret partnerskab, der bygger på dialog, tillid og et indgående kendskab til hinanden. De bærende principper for dette partnerskab er: rne har en fælles interesse i og ansvar for, at der fortsat er høj kvalitet i opgavevaretagelsen i hele regionen. Alle borgere i regionen skal uanset bopæl have mulighed for at modtage et fagligt kvalificeret tilbud i tæt sammenhæng med de øvrige indsatser i kommunerne Alle kommuner er indstillet på at indgå aftaler om køb og salg af ydelserne på området Det er et fælles ansvar, at de ønskede tilbud er økonomisk bæredygtige Alle parter er indstillet på at bidrage aktivt til at sikre kontinuerlig videns- og kompetenceudvikling gennem struktureret samarbejde og systematisk videndeling i faglige netværk 2

20 Der er en fælles forståelse af, at opgavefordelingen mellem de forskellige niveauer er dynamisk, og vil ændre sig over tid i takt med, at de faglige kompetencer udvikles i de enkelte centre og lokalt Det er endvidere en afgørende præmis for partnerskabsmodellen, at det altid er primærkommunen, der har det samlede ansvar for at bestille og koordinere indsatserne i en sag. Det sikrer en helhedsorienteret sagsbehandling, hvor den iværksatte indsats på såvel kommunikations- som hjerneskadeområdet sker i nær sammenhæng med øvrige kommunale indsatser på andre områder. Det sikrer også, at den iværksatte indsats er i overensstemmelse med det politisk fastsatte serviceniveau i den enkelte kommune. 2 Den fælleskommunale ramme om opgaverne på kommunikationsområdet En kommunal opgavevaretagelse af ydelserne inden for kommunikationsområdet involverer organisering på tre forskellige niveauer. Den samlede opgavevaretagelse vil være fordelt på følgende niveauer: Lokalt i de 11 nordjyske kommuner Fælleskommunale klynger, der er organiseret rundt om fire kommunale Centre for Kommunikation og Undervisning. (Centrene placeres i Vendsyssel (Hjørring), Thy (Thisted), Himmerland (Aars) og Aalborg). Centralt, ved en specialistfunktion, der er placeret i Aalborg. Afgørelsen af, på hvilket niveau, en opgave løses, afhænger af behovet for specialiseret kompetencer/indsats i den konkrete sag, samt hvilken viden og faglige kompetencer, der rådes over lokalt. De enkelte kommuner og de enkelte centre har forskellige forudsætninger og kompetencer for opgavevaretagelsen. Det vil være forskelligt, hvor lang erfaring man har med en opgave, hvilke faglige kompetencer man råder over og hvilken volumen, man kan planlægge med. 2.1 Organisatoriske niveauer på kommunikationsområdet I det følgende gennemgås mere detaljeret de tre niveauer, som den kommunale opgavevaretagelse fordeles på. Det skal understreges, at udførerne på de tre niveauer vil arbejde tæt sammen, og at der i den enkelte sag altid vil være mulighed for at trække på/søge råd og vejledning hos de andre parter på samme eller næste niveau. De nordjyske kommuner Den enkelte kommune varetager rollen som sagskoordinator, men herudover kan den enkelte kommune også selv være udfører af nogle af de konkrete ydelser inden for tale-/sprogområdet. 3

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar. Udviklingsstrategi Rammeaftale 2014 Nordjylland KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2014 Udviklingsstrategien er en del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftalen omfatter de nordjyske

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015

UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 UDVIKLINGSSTRATEGI 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overordnet ambition... 4 Temaer... 4 1. Ministertema: anbragte børn og unges undervisning/uddannelse... 4 2. Det gode ældre liv for borgere med

Læs mere

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse

Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Finansieringsmodel for Taleinstituttets opgaveportefølje efter overdragelse til kommunal varetagelse Resumé Bilaget beskriver finansieringsmodellen for varetagelse af Taleinstituttets samlede, nuværende

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2013

BILAG Udviklingsstrategi 2013 BILAG Udviklingsstrategi 2013 Bilag...2 Bilag 1: Tilbud omfattet af Udviklingsstrategien...2 Bilag 2: Særlige forhold...3 Bilag 3: Tendenser og behov...6 Bilag 4: Procedurer for koordinering af lands og

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Februar 2013 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands-

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper

Læs mere

BILAG Udviklingsstrategi 2015

BILAG Udviklingsstrategi 2015 BILAG Udviklingsstrategi 2015 Bilag 1: Bekendtgørelse for de to rammeaftaler a) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde I medfør af 6, stk. 4, og 108,

Læs mere

BESVARELSEN ER FORETAGET AF:

BESVARELSEN ER FORETAGET AF: S K E M A T I L I N D B E R E T N I N G A F F R E M T I D I G E B E H O V O G U D V I K L I N G S T E N D E N S E R I M Å L G R U P P E R O G T I L B U D F O R 2 0 1 5 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE:

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale. Frederikshavn Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Frederikshavn Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på

Læs mere

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2014. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012

Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag til møde i DAS 1. marts 2012 Bilag 1. pkt. 3: Udkast til Udviklingsstrategien, 2013 s. 2 Bilag 2. pkt. 3: BILAG A til Udviklingsstrategien: Opsummering af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien

Læs mere

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar NORDJYLLAND

Udviklingsstrategi KKR. 1. januar NORDJYLLAND KKR NORDJYLLAND 1. januar Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategien er den ene del af den samlede rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen omfatter

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 Version 1.0 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Rammeaftale 2013. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2013. Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede

Læs mere

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune

Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010. Tilbud omfattet af Rammeaftale. Jammerbugt Kommune Kommunal redegørelse vedr. socialområdet 2010 Tilbud omfattet af Rammeaftale Jammerbugt Kommune Indledning Skabelonen skal udfyldes ud fra kommunens forventninger til ændring af forbrug af pladser på sociale

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Samlet kapacitet og belægning på de lands- og

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

Bilag 5 - Styringsaftale 2014

Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Bilag 5 - Styringsaftale 2014 Kommissorium for task force vedrørende de mest specialiserede tilbud Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 BAGGRUND Som en delmængde af de højt specialiserede

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Dagtilbuddet. Hviddalen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet 1. januar 2015 Hviddalen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Dagtilbuddet Hviddalen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland

Rammeaftale 2015. Udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi. De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Rammeaftale 2015 Udviklingsstrategi De 19 kommuner i regionen og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016

I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 I N D B E R E T N I N G S S K E M A T I L U D V I K L I N G S S T R A T E G I E N I R A M M E A F T A L E 2016 FRIST FOR FREMSENDELSE AF BESVARELSE: Senest mandag den 16.marts 2015 BESVARELSEN SENDES TIL:

Læs mere

1. januar. Årsberetning. Årsberetning for Sekretariat for rammeaftaler 2011

1. januar. Årsberetning. Årsberetning for Sekretariat for rammeaftaler 2011 1. januar Årsberetning 2011 Årsberetning for Sekretariat for rammeaftaler 2011 Sekretariat for rammeaftaler er et fælleskommunal sekretariat for de 11 kommuner beliggende i region Nordjylland. Sekretariatet

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2014 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2014 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Udviklingstendenser

Læs mere

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på;

Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus på; Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer (DH) & Skole og Forældre's repræsentanter i det regionale dialogforum, Nordjylland. Overordnet er der nogle generelle problematikker vi gerne vil rette fokus

Læs mere

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen

Årsrapport for Botilbuddet. Kridtsløjfen. 1. januar. Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet 1. januar 2015 Kridtsløjfen Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Botilbuddet Kridtsløjfen Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning

Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011. Opbygning Del 2. Behov for og forventet forbrug af tilbud i 2011 I denne del skal der svares på: Overordnede spørgsmål vedr. kommunens rolle som efterspørger af tilbud set i forhold til foregående år (2009/2010)

Læs mere

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER I: HJERNESKADEOMRÅDET OG DE MEST SPECIALISEREDE TILBUD v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund og status 2013/14 Fokusområde i rammeaftale 2012, 2013

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013

Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 Kommunal indberetning RAMMEAFTALE 2013 INTRODUKTION TIL SPØRGESKEMA Skemaet er udarbejdet med henblik på at få belyst hvilke planer og forventninger kommunerne har til afvigelser i udbud og efterspørgsel

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV.

KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. KOMMUNERNES OG REGIONENS INDMELDINGER VEDR. STRATEGIER OG TENDENSER MV. Myndighed Driftsherre Brønderslev Der er udarbejdet en Masterplan for det specialiserede område i Brønderslev, der er godkent i Social-

Læs mere

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune

Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010. for tilbud omfattet af rammeaftalen. Jammerbugt Kommune Skabelon for udarbejdelse af Kommunal redegørelse vedr. specialundervisningsområdet 2010 for tilbud omfattet af rammeaftalen Jammerbugt Kommune Indledning Denne skabelon omfatter kommunernes forventninger

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 5 - Udviklingsstrategi 2013 Dybdegående analyse af behov og udviklingstendenser for 2013 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 UDVIKLINGSTENDENSER

Læs mere

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland

Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for 2008. Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Sammendrag af udviklingsrådets redegørelse for Udviklingen på det sociale område og specialundervisningsområdet i region Nordjylland Indhold Forord... 1 s virke og sammensætning... 1 Nye strukturer med

Læs mere

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011

Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Roskilde den 23. maj 2012 Særligt dyre anbringelser i region sjælland 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af: Dorte Olsen, Kalundborg kommune Leif Stockholm, Region Sjælland Pia Winther, Roskilde

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Bilag til DAS. 10. juni 2015

Bilag til DAS. 10. juni 2015 Bilag til DAS 10. juni 2015 Punkt 3: Første udkast til styringsaftale 2016 Bilag 1: Udkast styringsaftalen 2016. NB: ny tekst er markeret med rød skrift Bilag 2: Udkast til styringsaftalen 2016 bilag 1

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner

Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner Kommunale redegørelser Kategoriseret efter emner 1 Forventninger til udbud og efterspørgsel Har kommunen forventninger om væsentlige ændringer i forbruget i 2012? De forventes, at pladserne som resultat

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftale 2014 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland Indholds fortegnelse Sammenfatning: 3 Indledning

Læs mere

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$!

& $ & ' $ ( ( 6 +!! $! +! &..5$! !""#$ %"" !"#!!$ % $$! & & $ & ' $ ( )!$*$+!$$$,)-.+!+$+/#+!$ & &.+!+$+ +0! 1 ' +!$+!$+2! 3 3 4+25++$2 ( ( 6 +!! $! +! & 7++$ # $$ % 7++$ +#$ & 7++$ #+!# $$ + &# 8$)..5$! 7 2+8 2 ' &()$* $ $ 1&"0$$$ $

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Forslag til rammeaftale 2009

Forslag til rammeaftale 2009 Forslag til rammeaftale 2009 På det sociale område og specialundervisningsområdet i Syddanmark 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Kapitel 1: Opsummering...2 Kapitel 2: Udarbejdelse af Rammeaftale

Læs mere

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken

Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Årsrapport for Specialbørnehaven Birken 1. januar 2015 Det forstærkede samarbejde en overbygning på rammeaftalen Årsrapport for Specialbørnehaven Birken Indhold 1. Opsamling og særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Rammeaftale. Syddanmark

Rammeaftale. Syddanmark Rammeaftale 2016 Rammeaftalen for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale. Rammeaftalen dækker de 22 syddanske kommuner og Region

Læs mere

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften

Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for og forventet forbrug af tilbud i 2015 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema omfatter alle målgrupper

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici

Notat. 1. Overtagelse af regionale botilbud overtagelsesøkonomi, finansiering og risici Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dato: 24. april 2015 Sagsnr.: 2015-004708-2 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Finansiering. Klart ansvar for de svageste. Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde

Finansiering. Klart ansvar for de svageste. Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Finansiering Finansieringsmodel for det højt specialiserede socialog special-undervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6

1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 Indhold 1. Indledning... 4 2. Visioner... 5 3. Forslag til strategiske indsatsområder... 6 3.1 Alle medborgeres resurser skal have mulighed for at blive brugt gennem et aktivt medborgerskab... 6 3.2 Fremtidens

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

28. november 2012. Kortlægning af specialiseret viden Socialområdet og specialundervisningsområdet

28. november 2012. Kortlægning af specialiseret viden Socialområdet og specialundervisningsområdet 28. november 2012 Kortlægning af specialiseret viden Socialområdet og specialundervisningsområdet Kortlægning af specialiseret viden. Socialområdet og specialundervisningsområdet Kolofon: Udgivet af Social-

Læs mere

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne

Redegørelse til Det Regionale Udviklingsråd Tilbud til voksne SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE NOTAT Staben, Social, Sundhed og Beskæftigelse Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 6. februar 2008/rev. 28. februar 2008/uba og js Redegørelse til Det Regionale

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND

RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND RAMMEAFTALE PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I NORDJYLLAND 2012 KKR NORDJYLLAND Forord... 1 Indledning... 2 2. Rammeaftalens parter... 4 2.3 Bruger- og interesseorganisationer... 5 3. Rammeaftalens proces

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger

Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Bilag 1: Appendiks til Rammeaftale 2016: Rammeaftalens parter, parternes gensidige forpligtelser, fælles mål & principper og oversigt over kommunernes tilbagemeldinger Indholds fortegnelse Bilag 1: Appendiks

Læs mere

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde

Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Vejledning til standardkontrakter vedr. sociale tilbud på det specialiserede børne- og ungeområde og voksenområde Standardkontrakternes formål I styringsaftalen for 2014, indgået mellem kommunerne i region

Læs mere

Kortlægning af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen

Kortlægning af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen Kortlægning af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen Afrapportering af resultater i fase 1 og model for samarbejde August 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde

Læs mere

1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL

1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL 1. AFKRYDSNINGSSKEMAER OG FRI-TEKST VEDR. SAMMENHÆNG MELLEM UDBUD OG EFTERSPØRGSEL VOKSENOMRÅDET 1. I hvilken grad oplever kommunen sammenhæng mellem kommunens behov for specialiserede tilbud til nedenstående

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2

Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Udfyldningsaftale for Diabetes type 2 Patienter med type 2-diabetes er oftest karakteriserede ved diabetesdebut efter 30 års alderen. Årsagen til type 2-diabetes er i princippet for lidt insulindannelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden

Kommunikationsstrategi 2014. Socialtilsyn Hovedstaden Kommunikationsstrategi 2014 Socialtilsyn Hovedstaden Forord Socialtilsyn Hovedstaden etableres som følge af Lov om Socialtilsyn, der træder i kraft den 1. januar 2014. Socialtilsyn Hovedstaden godkender

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen

PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II. v/ Mogens Raun Andersen PROJEKTER II: MEST SPECIALISEREDE TILBUD II OG HJERNESKADEPROJEKTET II v/ Mogens Raun Andersen HJERNESKADEOMRÅDET Baggrund: Hjerneskadeområdet Baggrund Fokusområde i Rammeaftale 2012, 2013 og 2014 KLs

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT KOMMUNIKATIONSCENTRENE (SYN, HØRE OG TALE)

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT KOMMUNIKATIONSCENTRENE (SYN, HØRE OG TALE) SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT KOMMUNIKATIONSCENTRENE (SYN, HØRE OG TALE) MARTS 2013 1 INDLEDNING... 3 KONKLUSIONER... 3 TEMA 1: KOMMUNIKATIONSCENTRENES OPGAVER OG ORGANISERING...6 1.1 Kommunikationscentrenes

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 24. juni 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Rammeaftale Specialundervisning 2008

Rammeaftale Specialundervisning 2008 Rammeaftale Specialundervisning 2008 Indholdsfortegnelse 1. ET SAMMENDRAG AF RAMMEAFTALEN----------------------------------------------------------------------- 5 2. BAGGRUND FOR RAMMEAFTALEN ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Hvad er et kommunikationscenter?

Hvad er et kommunikationscenter? Hvad er et kommunikationscenter? Et kommunikationscenter hjælper personer med nedsat tale-, høre- eller synsevne. Hjælper personer med tale- og kommunikationsvanskeligheder fx på grund af erhvervet hjerneskade,

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere