Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden AB, Copenhagen, Byggeteknik Rørhaven Vejle Tlf.: Fax: Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Cyclohexanon Tetrahydrofuran Methylethylketon R0 Xn;R20 F;R R9 Xi;R6/7 F;R Xi;R6 R66 R ) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynet s liste over organiske opløsningsmidler. Se punkt 6 for ordlyd af R-sætninger. Fareidentifikation Meget brandfarlig. Kan danne eksplosive peroxider. Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Yderlig information Langvarig eller gentagen påvirkning ved hudkontakt eller ved indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet. Produktet indeholder tetrahydrofuran, som er optaget på Arbejdstilsynets liste over reproduktionsskadende stoffer. 4. Førstehjælpsforanstaltninger Indånding Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Fremkald ikke opkastning. vis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Søg læge. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad. ud Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag. Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge og vis lægen dette sikkerhedsdatablad. Forbrænding Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus; fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen. 5. Brandbekæmpelse Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager. vis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Ved brand dannes ætsende saltsyredampe. Produktet kan danne eksplosive dampe ved opvarmning. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild inddæmmes og opsamles med sand, kattegrus eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt for bortskaffelse. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr. Rygning og brug af åben ild forbudt.

2 Revideret den: /LW 7. åndtering og opbevaring åndtering Rygning og brug af åben ild forbudt. Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. Opbevaring Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Skal opbevares på et godt ventileret sted. Brandfareklasse og oplag Brandfareklasse I-2, oplagsenhed liter. Der må højst opbevares 25 enheder uden brandmyndighedernes godkendelse. 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler Forholdsregler ved brug Arbejdet skal foregå under effektiv mekanisk ventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter. Åndedrætsværn Produktet indeholder lavtkogende væsker der absorberes dårligt på kulfiltre, anvend derfor friskluftforsynet åndedrætsværn. andsker og beskyttelsestøj Brug beskyttelseshandsker af teflon eller 4. Øjenværn Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Grænseværdier Indholdsstoffer Grænseværdi Anmærkninger tetrahydrofuran cyclohexanon Methylethylketon 50 ppm 48 mg/m 0 ppm 40 mg/m 50 ppm 45 mg/m De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-Vejledning C.0., oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer) Anmærkninger : Betyder at stoffet kan optages gennem huden. Kontrolmetoder De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger. 9. Fysisk/kemiske egenskaber Udseende: Gennemsigtig/let uklar væske Lugt: Sødlig, aromatisk Kogepunkt: 66 C Massefylde: 0,99 g/ml Opløselighed i vand: Blandbar med vand Flammepunkt: -7 C Selvantændelighed: Ikke selvantændeligt Eksplosionsgrænser:,-6 vol% Damptryk: 80 mbar Viskositet: mpa*s 0. Stabilitet og reaktivitet Meget brandfarlig. Ved brand kan dannes saltsyredampe. Ved opvarmning kan dannes eksplosive peroxider. Ved brug kan der dannes brandbare dampe eller eksplosive damp-luftblandinger. 2

3 Revideret den: /LW. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber) Akut Indånding Dampe irriterer åndedrætsorganerne. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse. Indtagelse Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal. Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved opkastning. udkontakt Affedter huden. Lang tids påvirkning kan give irritation og evt. betændelse. Kan optages gennem huden og give samme symptomer som ved indånding. Øjenkontakt Irriterer øjnene. Langtidsvirkninger Risiko for skader på reproduktion Produktet indeholder tetrahydrofuran, som anses for at være reproduktionsskadende ved middel dosisniveau ( mg/kg legemsvægt pr. dag). Risiko for skader på nervesystem Langvarig eller gentagen påvirkning ved hudkontakt eller indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet. Risiko for uoprettelige skader Indeholder tetrahydrofuran, som er mistænkt for at kunne give anledning til lever- og nyreskader. 2. Miljøoplysninger Miljøoplysninger for produktet Undgå dog udslip til kloak eller overfladevand. Nedbrydelighed Produktet er biologisk nedbrydeligt.. Bortskaffelse Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. ver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top. Kemikalieaffaldsgruppe: Affaldsfraktion: 02.2 EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

4 Revideret den: /LW 4. Transportoplysninger Transporten skal finde sted efter nationale og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej, bane og sø i henhold til ADR, RID og IMDG. UN Proper shipping name adhæsiver (klæbestoffer), indeholder hydrofuran ADESIVES containing flammable liquid, contains hydrofuran Klassificeringskode: F Fareseddel ADR/RID: Farenummer: Flammepunkt: -7 C Fareseddel IMDG: IMDG EmS.: F-E, S-D Transport efter afsnit...6. (den undtagne mængde/frimængde): Faktor:. Maksimal samlet mængde per transporterende enhed: kg. Klasse Emballagegrp II II ADR/RID IMDG Begrænsede mængder ADR/RID: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 20 l pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen max. l pr. indvendig emballage og max. 20 l pr. kolli. Samlet max. 20 kg brutto pr. kolli. IMDG: Max. 5 l pr. indvendig emballage og max. 0 kg brutto pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg brutto pr. kolli. 5. Oplysninger om regulering Farebetegnelse: Lokalirriterende; Meget brandfarlig Faresymboler: Xi;F Indeholder Cyclohexanon, Methylethylketon, Tetrahydrofuran R-sætninger Meget brandfarlig. (R) Kan danne eksplosive peroxider. (R9) Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne. (R6/7) Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. (R67) S-sætninger Opbevares utilgængeligt for børn. (S2) oldes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. (S6) Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26) Må ikke tømmes i kloakafløb. (S29) Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. (S46) Anden mærkning Følbar mærkning. MAL-kode: 4- (99) Produktet indeholder lavtkogende væsker. Anvendes der åndedrætsværn skal dette være luftforsynet. Anvendelsesbegrænsning Unge under 8 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 5 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse. Krav om uddannelse Der er ingen særlige krav, men brugere skal kende Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter. 4

5 Revideret den: /LW 6. Andre oplysninger Branche Byggebranchen. Emballage kg dåse. Anvendte kilder Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde, 56/996. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter 02/99. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 0/99. Justitsministeriets bekendtgørelse om brandfarlige væsker, 6/985. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 29/2002. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 49/2002. Transportregulativer for ADR/RID 200 udgave og IMDG 200 udgave. Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 69/2000 samt Kommisionens beslutning 200/8/EF. Øvrige oplysninger Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende). Ordlyd af R-sætninger i punkt 2 R0 Brandfarlig. R Meget brandfarlig. R9 Kan danne eksplosive peroxider. R20 Farlig ved indånding. R6 Irriterer øjnene. R6/7 Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne. R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Ændringer Der er sket ændringer i punkt, 2, 8,, 4 og 6. 5

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK

Sikkerhedsdatablad. Neodisher FA. 82 12 12 12 (Giftlinien) Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 01.00 / DNK Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 18-07-2011 Version: 0100 / DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Neodisher FA Varenummer:

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010.

Sikkerhedsdatablad EL16 - All colour I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. Sikkerhedsdatablad I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret ved Forordning (EU) nr. 453/2010. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad iht. (EF) nr. 1907/2006 Loctite Super Attak All Plastics Side 1 fra 8 SDB-nr. : 361604 V001.1 revideret d.: 16.04.2012 Trykdato: 07.01.2014 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad Lutensol TO 89. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1.1 Produktidentifikator Produktidentifikatorer Produktregestreringsnummer 418205 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret udgave nr. : 0 Side : 1 óm 2.1 : brandfarlige gasser. PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Sikkerhedsdatablad nr : : 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhedsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhedsdatablad af 16/5/2015, version 3 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudafoam 1K All Season SIKKERHEDSDATABLAD Efter Forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 og Bilag II 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt: Produktnavn:

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Terrasse Produktets anvendelse Ukrudtsmiddel

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Flex 1.1.1. Kemisk navn Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 8 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Gel CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Ultra 1.1.1. Kemisk navn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 9 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn Roundup Bio CLP Bilag VI Indeks nr. C&L ID Nr Ikke

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All

SIKKERHEDSDATABLAD. Soudal Fix-All SIKKERHEDSDATABLAD Baseret på direktiv 2001/58/EF af den Europæiske Unions Kommission Soudal Fix-All 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet:

Læs mere

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Introduktion til laboratoriesikkerhed og god laboratoriepraksis i et kemisk laboratorium MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Hvorfor? Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal de studerende være instrueret,

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER I HENHOLD TIL ADR Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne

Læs mere

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation

SKRIFTLIGE ANVISNINGER. Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation SKRIFTLIGE ANVISNINGER Foranstaltninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation I tilfælde af en ulykke eller en nødsituation, der kan opstå eller forekomme under transport, skal medlemmerne af køretøjets

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154812 DENM/2P PPE 325288

Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154812 DENM/2P PPE 325288 L154812 DENM/2P PPE 325288 Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA

Læs mere