Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010"

Transkript

1 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr

2 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår Skadeforsikring 9 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter 13 Skat 13 Modelmæssig resultatprognose for Anvendt regnskabspraksis Halvårsregnskab Koncernen 14 Resultatopgørelse 15 Totalindkomstopgørelse 16 Aktiver 17 Passiver 18 Pengestrømsopgørelse 19 Egenkapitalopgørelse 20 Segmentoplysninger 21 Noter Halvårsregnskab Moderselskabet 23 Nøgletal 24 Resultatopgørelse 25 Aktiver 26 Passiver 27 Egenkapitalopgørelse 28 Noter 30 Ledelsespåtegning Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon Telefax Internet: Side 2

3 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 HOVED- OG NØGLETAL KONCERNEN Året 1. halvår 1. halvår Mio. kr Præmieindtægter: Skadeforsikring Livsforsikring Resultater: Skadeforsikring Livsforsikring Resultat før skat Skat Resultat Egenkapital moderselskabet primo Resultat Betalt udbytte Andre egenkapitalbevægelser Egenkapital moderselskabet ultimo Udskudt skat af sikkerhedsfonde Egenkapital koncernen ultimo Hensættelser til forsikringsog investeringskontrakter: Skadeforsikring Livsforsikring Skadeforsikring Bruttoerstatningsprocent 73,1 74,3 76,0 Nettogenforsikringsprocent 3,1 2,2 3,8 Skadeforløb 76,2 76,5 79,8 Bruttoomkostningsprocent 14,9 14,8 15,5 Combined ratio 91,1 91,3 95,3 Operating ratio 90,1 89,8 94,4 Aktiver, i alt Egenkapitalforrentning i procent 35,3 15,3 7,9 Side 3

4 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Resultat for 1. halvår 2010 Resultatet efter skat for 1. halvår 2010 blev 363 mio. kr. mod 617 mio. kr. i 1. halvår Resultatet før skat faldt fra 790 mio. kr. i 1. halvår 2009 til 484 mio. kr. i 1. halvår Resultatet af skadeforsikring faldt fra 734 mio. kr. til 390 mio. kr. i 1. halvår Denne resultatudvikling skyldes for det første, at det forsikringstekniske resultat i 1. halvår 2010 blev 209 mio. kr. lavere end i 1. halvår For det andet var investeringsresultatet i skadeforsikring på 134 mio. kr. lavere end i 1. halvår 2009 som følge af de negative finansmarkeder i 2. kvartal Årsagen til tilbagegangen i det forsikringstekniske resultat er, at Topdanmark Forsikring i 1. halvår 2010 havde vinterrelaterede skader, der var 300 mio. kr. højere end i samme periode sidste år. Underliggende er der således tale om en forbedring af det forsikringstekniske resultat. Resultatet af livsforsikring steg fra 56 mio. kr. i 1. halvår 2009 til 93 mio. kr. i 1. halvår Fremgangen skyldes primært, at der i 1. halvår 2010 blev indtægtsført risikotillæg på 26 mio. kr. i Liv V, mens der i 1. halvår 2009 hverken kunne oppebæres risikotillæg i Liv I eller Liv V. Udvikling i resultat før skat 1. halvår 1. halvår Mio. kr Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Resultat før skat Selskabet udlodder dags dato ekstraordinært udbytte på 400 mio. kr. til moderselskabet Topdanmark A/S. Skadeforsikring Præmieindtægten udgjorde mio. kr. i 1. halvår 2010, hvilket var 2,2 pct. mindre end i 1. halvår Den negative præmieudvikling hænger sammen med den økonomiske afmatning og en negativ præmieregulering fra Topdanmark Forsikring forventer, at den økonomiske afmatning fortsætter uændret i Topdanmark Forsikring har en forholdsmæssig større markedsandel blandt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder end på markedet generelt. Specielt har Topdanmark Forsikring en relativ stor eksponering mod håndværkere og mindre entreprenører segmenter, der er særligt hårdt ramt af afmatningen. Den præmiemæssige effekt af den økonomiske afmatning forudsættes at ligge i størrelsesordenen 2-3 procentpoint. Den økonomiske afmatning har navnlig ramt arbejdsskadeforsikringer, der er en lovpligtig forsikring mod arbejdsulykker, som virksomheder skal betale for alle ansatte. I 1. halvår 2010 foretog Topdanmark Forsikring en negativ præmieregulering på arbejdsskade-, erhvervsansvarsog løsøreforsikringer på 62 mio. kr. På arbejdsskadeforsikringsområdet fastsættes og betales præmien eksempelvis ud fra et anslået antal medarbejdere i de enkelte virksomheder og reguleres endeligt, når året er omme. Antallet af ansatte lå imidlertid lavere i 2009 end først anslået af virksomhederne. Den registrerede præmieindtægt for 2009 har således været 62 mio. kr. for høj, mens den registrerede præmieindtægt i 1. halvår 2010 modsvarende var 62 mio. kr. for lav. For 1. halvår 2010 havde præmiereguleringer, primært på arbejdsskadeforsikring, en negativ effekt på præmieindtægten på 1,5 procentpoint. Topdanmark Forsikring har annonceret prisforhøjelser, som alt andet lige vil øge præmieniveauet med 150 mio. kr. i 2010 og med yderligere 150 mio. kr. i I prognosen for 2010 i kvartalsrapporten for 1. kvartal var det forudsat, at prisforhøjelserne netto ville påvirke præmieindtægten positivt med 1 procentpoint. Prisforhøjelserne har medført en lidt større kundeafgang end forventet blandt erhvervsvirksomheder, mens kundeafgangen på privatområdet har været mere begrænset. Samlet har nettoeffekten af prisforhøjelserne på præmieindtægten ligget på omkring 1,1 procentpoint. Skadeforløbet steg fra 76,5 i 1. halvår 2009 til 79,8 i 1. halvår 2010 svarende til en tilbagegang på 3,3 procentpoint. Forværringen som følge af øgede vinterrelaterede skadeudgifter svarer til 7,1 procentpoint. Underliggende er der således tale om en forbedring af skadeforløbet. Side 4

5 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Der er i 1. halvår 2010 udgiftsført vinterrelaterede skader på 300 mio. kr. svarende til det i delårsrapporten for 1. kvartal 2010 forudsatte. Præmiereguleringerne på 62 mio. kr. slår igennem i 2010, uagtet at reguleringen i realiteten vedrører Den tilsvarende regulering i 1. halvår 2009 lå på 25 mio. kr. Forskellen i præmiereguleringer har forøget skadeforløbet med 0,9 procentpoint. Arbejdsskaderne antog et mindre omfang i 1. halvår 2010 end i den samme periode sidste år. Den positive udvikling skyldes bl.a. et lavere antal skader i forhold til den opgjorte risiko og en nedjustering af den forventede lønudvikling. Ændringerne svarer til en forbedring af skadeforløbet på 2,5 procentpoint. Brandskaderne lå i 1. halvår 2009 på et usædvanligt højt niveau på grund af en række store brande på erhvervsområdet i 1. kvartal I 1. halvår 2010 lå brandskadeniveauet på et normalt niveau. Samlet set er omfanget af brandskader faldet fra 438 mio. kr. i 1. halvår 2009 til 345 mio. kr. i 1. halvår Det svarer til en forbedring af skadeforløbet på 2,2 procentpoint. Som følge af det faldende omfang af store brandskader har Topdanmark Forsikring fået refunderet mindre fra genforsikringsselskaberne end i samme periode sidste år. Det har forøget skadeforløbet med 0,5 procentpoint. Omfanget af tyveriskader faldt fra 254 mio. kr. i 1. halvår 2009 til 230 mio. kr. i 1. halvår 2010 svarende til en forbedring af skadeforløbet på 0,6 procentpoint. Udviklingen dækker over et faldende skadeforløb på erhvervssegmentet, mens skadeforløbet på privatsegmentet ikke er nævneværdigt forbedret. Alle erstatningshensættelser tilbagediskonteres til nutidsværdi, hvilket betyder, at et lavere renteniveau medfører en højere erstatningsprocent. Det lavere renteniveau i 1. halvår 2010 sammenlignet med 1. halvår 2009 har således forøget skadeforløbet med 0,7 procentpoint. Afløbsgevinster f.e.r. lå ligesom i 1. halvår 2009 på 100 mio. kr. i 1. halvår Af afløbsgevinsterne i 1. halvår 2010 hidrører 59 mio. kr. fra arbejdsskadeforsikring. Dette hænger bl.a. sammen med præmiereguleringerne for 2009, idet erstatningsudgifterne for arbejdsskade opgøres med udgangspunkt i antallet af forsikrede personer. Et la- Side 5

6 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 vere end forudsat antal forsikrede medfører derfor ikke kun negative præmiereguleringer, men også afløbsgevinster. Omkostningsprocenten steg fra 14,8 til 15,5 påvirket af den faldende præmieindtægt. De samlede udgifter til skader, genforsikring samt salg og administration set i forhold til præmieindtægten (combined ratio) steg herefter fra 91,3 i 1. halvår 2009 til 95,3 i 1. halvår Eksklusive afløbsgevinster steg combined ratio fra 93,6 til 97,6. Prognoseteknisk forudsættes vejrligsskader på 75 mio. kr. i 1. halvår. I 1. halvår 2010 lå skader relateret til den strenge vinter på 300 mio. kr. Justeret for omfanget af ekstraordinære vejrligsrelaterede skader på 225 mio. kr. (5,3 procentpoint) samt præmiereguleringer på 62 mio. kr. (1,5 procentpoint) lå combined ratio underliggende på 90,9 eksklusive afløbsgevinster i 1. halvår Genforsikringsprogrammet vedrørende storm er fornyet for perioden 1. juli og et år frem og ligger uændret på 5,1 mia. kr. inklusive et selvbehold på 100 mio. kr. Fornyelsen blev gennemført med en mindre besparelse i genforsikringsomkostningerne. Yderligere oplysninger om stormprogrammet fremgår af Risikostyring Genforsikring. Hovedtal - Skadeforsikring Året 1. halvår 1. halvår Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Resultat af afgiven forretning Teknisk resultat Andre poster Investeringsafkast Resultat af skadeforsikring Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 73,1 74,3 76,0 Nettogenforsikringsprocent 3,1 2,2 3,8 Skadeforløb 76,2 76,5 79,8 Bruttoomkostningsprocent 14,9 14,8 15,5 Combined ratio 91,1 91,3 95,3 Operating ratio 90,1 89,8 94,4 Segmentrapportering Topdanmark Forsikring har opdelt skadeforretningen i segmenterne Privat, Erhverv og Industri. pct. Præmieforhøjelser på hus- og indboforsikringer samt sundhedsforsikringer har forøget præmieindtægten i 1. halvår svarende til 0,8 procentpoint. Privat Privat sælger forsikringer til private husstande gennem Topdanmark Forsikrings egne salgskanaler og distributionspartnere. Præmieindtægten steg med 1,5 pct. til mio. kr. i første halvår, mens væksten i 2. kvartal var på 2,1 pct. Fremgangen gennem Topdanmark Forsikrings egne salgskanaler lå i 1. halvår 2010 på 3,3 pct., mens præmieindtægten gennem bankdistribution m.v. faldt med 0,7 Det forsikringstekniske resultat faldt i 1. halvår 2010 med 13 mio. kr. til 218 mio. kr. Skadeforløbet steg med 0,4 procentpoint til 76,8. Stigningen skyldes den hårde vinter i 1. kvartal. Modsat blev skadeforløbet i 2. kvartal forbedret med 4,6 procentpoint til 75,2. Skadeforløbet på brand i 1. halvår 2010 lå 0,2 procentpoint bedre end i samme periode sidste år, og afløbsresultatet blev forbedret med 0,3 procentpoint. Ska- Side 6

7 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 deforløbet på tyveri lå 0,3 procentpoint dårligere end sidste år Omkostningsprocenten faldt fra 15,0 til 14,7. Combined ratio steg marginalt fra 91,4 i 1. halvår 2009 til 91,5 i 1. halvår Eksklusive afløbsresultatet steg combined ratio fra 93,3 til 93,7. Privat Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 75,0 78,7 74,3 75,2 75,2 Nettogenforsikringsprocent 1,2 1,1 0,9 1,2 1,6 Skadeforløb 76,2 79,8 75,2 76,4 76,8 Bruttoomkostningsprocent 15,3 14,5 14,2 15,0 14,7 Combined ratio 91,5 94,3 89,4 91,4 91,5 Operating ratio 90,5 93,3 88,9 90,1 90,7 Erhverv Erhverv udbyder forsikringer til erhvervs- og landbrugsvirksomheder med under 50 ansatte gennem Topdanmark Forsikrings salgsorganisation og samarbejdspartnere. Præmieindtægten faldt med 6,0 pct. til mio. kr. i 1. halvår, mens den i 2. kvartal faldt med 4,4 pct. De mindre og mellemstore erhvervsvirksomheders vanskelige situation har ramt erhvervssegmentet ganske hårdt, idet Topdanmark Forsikring har en relativ høj markedsandel i dette segment, specielt inden for byggeri og håndværk. Præmieindtægten faldt især på grund af mistet præmieindtægt på arbejdsskadeforsikring bl.a. som følge af nedgangen i antallet af ansatte i virksomhederne. Den mistede præmieindtægt på arbejdsskade svarer til et fald i præmien på 4,6 procentpoint i forhold til 1. halvår Desuden mærkes afmatningseffekten fortsat på andre områder i form af færre biler, navnlig varevogne, reduceret produktionsapparat, flere konkurser m.v. De gennemførte prisforhøjelser til de mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder har medført en lidt større kundeafgang end forventet. Det forsikringstekniske resultat faldt i 1. halvår 2010 med 120 mio. kr. til 54 mio. kr. hovedsagelig på grund af den hårde vinter med mange snetryksskader specielt på landbrugsejendomme. Skadeforløbet steg med 4,4 procentpoint til 80,7 påvirket af vinterskader på 220 mio. kr. (13,3 procentpoint). Modsat faldt omfanget af brandskader svarende til 7,5 procentpoint. I 2. kvartal blev skadeforløbet forbedret med 7,1 procentpoint til 65,3. Dette skyldes bl.a. færre brandog tyveriskader i de mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Omkostningsprocenten steg 1,9 procentpoint til 16,9 påvirket af den faldende præmieindtægt. Combined ratio steg fra 91,3 i 1. halvår 2009 til 97,6 i samme periode af Eksklusive afløbsresultatet steg combined ratio fra 94,3 til 101,7. Side 7

8 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Erhverv Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 72,0 67,9 64,4 75,4 78,4 Nettogenforsikringsprocent 3,0 4,5 0,9 0,9 2,3 Skadeforløb 75,0 72,4 65,3 76,3 80,7 Bruttoomkostningsprocent 14,6 14,9 16,2 15,0 16,9 Combined ratio 89,6 87,3 81,5 91,3 97,6 Operating ratio 88,5 86,2 81,0 89,5 96,5 Industri Industri udbyder forsikringer til danskbaserede virksomheder med over 50 ansatte samt captivebaserede forsikringer. Præmieindtægten i 1. halvår 2010 faldt med 7,5 pct. i forhold til 1. halvår sidste år, mens præmieindtægten i 2. kvartal faldt med 2,7 pct. Præmieudviklingen skyldes langt overvejende tab af enkelte større kundeforhold på arbejdsskade samt regulering af præmien i 1. halvår på grund af færre ansatte i de forsikrede virksomheder. Præmieindtægten er endvidere påvirket af det lavere aktivitetsniveau i virksomhederne, idet præmierne ikke indekseres, men fastsættes efter værdier, omsætningen og antallet af ansatte. Det forsikringstekniske resultat faldt i 1. halvår 2010 med 74 mio. kr. til -34 mio. kr. Skadeforløbet steg i 1. halvår fra 77,7 til 95,2 svarende til 17,5 procentpoint. Det forværrede skadeforløb skyldes bl.a. præmiereguleringer (3,0 procentpoint) og afløbstab (5,9 procentpoint). Hertil kommer vinterskaderne fra 1. kvartal (4,0 procentpoint). I 2. kvartal steg skadeforløbet med 15,2 procentpoint til 91,4 primært på grund af to storskader i transportbranchen. Omkostningsprocenten steg med 0,9 procentpoint til 14,5. Dette skyldes det faldende præmieniveau. Combined ratio steg herefter fra 91,3 i 1. halvår 2009 til 109,8 i 1. halvår Eksklusive afløbsresultatet steg combined ratio fra 93,1 til 105,8. Industri Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 68,1 62,4 71,1 64,9 72,0 Nettogenforsikringsprocent 14,1 13,8 20,4 12,8 23,3 Skadeforløb 82,2 76,2 91,4 77,7 95,2 Bruttoomkostningsprocent 14,0 13,6 13,7 13,6 14,5 Combined ratio 96,2 89,8 105,1 91,3 109,8 Operating ratio 95,4 89,5 104,5 90,5 108,9 Side 8

9 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Livsforsikring Resultatet af livsforsikring blev et overskud på 93 mio. kr. for 1. halvår 2010 mod et overskud på 56 mio. kr. for samme periode sidste år. Resultatet af livsforsikringsaktiviteterne består af summen af overskuddene fra Liv I og Liv V med fradrag af finansieringsomkostninger i Liv Holding. Disse overskud er beregnet efter livsforsikringsselskabernes overskudsprincip, jf. Forretning Livsforsikring Overskudsprincip. Resultat - Livsforsikring 1. halvår 1. halvår Mio. kr. Liv I Liv V Koncern Liv I Liv V Koncern Investeringsafkast Risikotillæg Overført til skyggekonto Resultat i Topdanmark Link Finansiering Liv Holding -6-1 Beregnet godtgørelse m.m. 1-8 Resultat af livsforsikring Skyggekonto ultimo Kunderne i gennemsnitsrentemiljøet er opdelt i to selskaber, Liv I og Liv V. Forsikringer tegnet siden 1. juli 1994 med ydelsesgarantier på 2,5 og 1,5 pct. er placeret i Liv I, der samtidig er det selskab, hvor nye kunder indtegnes. Ordninger fra før 1. juli 1994, som indeholder ydelser baseret på en 4,5 pct. opgørelsesrente, er placeret i Liv V. Ophævelse/aktivering af kursværn Kursværn er en midlertidig foranstaltning, der tages i anvendelse i perioder, hvor markedsværdien af kundernes aktiver er lavere end summen af kundernes depoter, og tjener alene det formål, at der sker en korrekt opgørelse af depotet for kunder, der vil ud af ordningen før tid. Afkastet af kundemidler før PAL i 1. halvår 2010 var 2,5 pct. i Liv I og 8,8 pct. i Liv V. Efter pensionsafkastskat og ændring i hensættelse til styrkelse af indgåede garantier blev nettoafkastet 1,8 pct. i Liv I og 2,7 pct. i Liv V. Egenkapitalens investeringsafkast var 3,1 pct. i Liv I og 4,7 pct. i Liv V. Egenkapitalen deltager ikke i investeringsafkast af aktier og instrumenter til afdækning af garantiforpligtelser. Grundet udviklingen på de finansielle markeder blev der i 1. halvår 2010 ikke oparbejdet et tilstrækkeligt realiseret resultat til, at Liv I kunne indtægtsføre periodens risikotillæg. Periodens risikotillæg på 39 mio. kr. er således overført til skyggekontoen, der ved udgangen af 1. halvår 2010 udgjorde 180 mio. kr. Skyggekontoen vil blive indtægtsført på et senere tidspunkt. Trækket på de individuelle bonuspotentialer på fripolicer er formindsket fra 185 mio. kr. til 115 mio. kr. i 1. halvår Kollektivt bonuspotentiale udgør 0 mio. kr. I Liv V er der oppebåret fuldt risikotillæg for 1. halvår 2010 på 26 mio. kr., og kollektivt bonuspotentiale er forøget med 63 mio. kr. til 248 mio. kr. ved udgangen af halvåret. Udviklingen på de finansielle markeder har medført, at det kollektive bonuspotentiale i Liv I blev opbrugt i 2008, ligesom det blev nødvendigt at trække på porteføljens individuelle bonuspotentialer. Træk på de individuelle bonuspotentialer skal udlignes, før aktionærerne igen kan indtægtsføre risikotillæg. Indtil da vil risikotillæg blive overført til skyggekontoen til senere indtægtsførsel. Som konsekvens af trækket på de individuelle bonuspotentialer på fripoliceydelser blev der i 2008 indført kursværn i Liv I. Kursværnet blev løbende nedsat i 2009 og helt fjernet den 12. april På baggrund af uroen på de finansielle markeder omkring halvårsskiftet har det igen været nødvendigt at aktivere kursværnet i Liv I en kort periode. Kursværnet på 0,7 pct. blev aktiveret 7. juli 2010 og ophævet igen 6. august For Liv V har der ikke på noget tidspunkt været indført kursværn. Side 9

10 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Depotrente Den 31. oktober 2008 indgik Økonomi- og Erhvervsministeriet, Nationalbanken og Forsikring & Pension en aftale om finansiel stabilitet på pensionsområdet. Et centralt element i aftalen er, at fastlæggelse af bonusrenter skal ske, så selskaberne som udgangspunkt ikke påtager sig forpligtelser ud over de aftalte pensionsgarantier. Depotrenten blev primo 2010 forøget i Liv I til 2,65 pct. før PAL og fastholdt i Liv V på 3,5 pct. før PAL. Depotrenten er som tidligere år fastsat med forbehold for ændringer, hvis udviklingen på de finansielle markeder viser sig anderledes end forventet. Som følge af udviklingen på de finansielle markeder i 1. kvartal 2010 og den deraf afledte ophævelse af kursværnet er det besluttet at øge depotrenten i Liv I til 3,25 pct. før PAL med virkning fra 1. maj Præmieudvikling Bruttopræmierne udgjorde mio. kr. i 1. halvår 2010 mod mio. kr. i samme periode i 2009, hvilket svarer til en stigning på 4,7 pct. Topdanmark Forsikring fokuserer på præmiefremgang på løbende præmier. Det er præmier, der indbetales år efter år typisk i forbindelse med firmaaftaler, hvor firmaet løbende indbetaler på medarbejdernes pensionsordninger. De løbende præmier udgjorde mio. kr. i 1. halvår 2010 mod mio. kr. i samme periode i 2009 svarende til et fald på 4,7 pct. Det er Topdanmark Forsikrings opfattelse, at skattereformen og ikke mindst usikkerheden omkring udligningsskatten har haft negativ indflydelse på lysten til indbetaling på pensionsordninger i 1. halvår Engangsindskud udgjorde 358 mio. kr. i 1. halvår 2010 mod 209 mio. kr. i samme periode Stigningen i indskud er bl.a. påvirket af, at de fleste selskaber har fjernet deres kursværn, og stigningen i præmieindtægt er en naturlig konsekvens af den heraf følgende større mobilitet på firmapensionsområdet. Stigningen i engangsindskud skal ses i sammenhæng med en tilsvarende stigning i overførslen af depoter fra Topdanmark Forsikring til andre aktører i markedet. periode året før svarende til en stigning på 44,0 pct. Markedsrenterelaterede produkter stod i 1. halvår 2010 for 32,7 pct. af nytegningen af livsforsikringsprodukter. Ud over den regnskabsmæssige præmieindtægt var der 57 mio. kr. i præmieindtægter på investeringskontrakter. Disse går direkte på balancen fordelt med 19 mio. kr. som løbende præmier og 37 mio. kr. som indskud. De samlede præmieindtægter på investeringskontrakter faldt med 10,0 pct. i forhold til samme periode I delårsrapporten for 1. kvartal 2010 forventedes en vækst i løbende præmier på 5 pct. for På baggrund af udviklingen i 1. halvår forventes nu en nulvækst i løbende præmier i Investeringsaktiviteter Topdanmark Forsikring koncernen eksklusive livsforsikringskoncernen Resultatet af investeringsvirksomhed i Topdanmark Forsikring koncernen eksklusive Topdanmark Livsforsikring koncernen udgjorde 344 mio. kr. i 1. halvår 2010 inklusive kursregulering af hensættelser og indtægter fra associerede virksomheder, men før overførsel til forsikringsteknisk resultat. Efter 1. halvår 2009 udgjorde det tilsvarende investeringsafkast 526 mio. kr. Afkastet for 1. halvår 2010 er 100 mio. kr. mindre end forudsat for halvåret i den modelmæssige resultatprognose for 2010 (delårsrapporten for 1. kvartal 2010). De finansielle markeder var generelt trykkede ved halvårsskiftet. Knap halvdelen af afvigelsen til den modelmæssige resultatprognose kan henføres til aktier og aktieinstrumenter. Herudover bidrog det negativt, at Topdanmark Forsikring ikke var positioneret til 2. kvartals rentefald. Det er Topdanmark Forsikrings politik at acceptere et vist niveau af finansiel risiko, hvilket skal ses i sammenhæng med den stærke likviditetsposition og den stabile, høje indtjening fra forsikringsdriften. Topdanmark Forsikring har bl.a. investeret i aktier, ejendomme og CDO s med henblik på at opnå en forbedring af det gennemsnitlige investeringsafkast. Præmieindtægterne på markedsrenteprodukter udgjorde 383 mio. kr. for 1. halvår 2010 mod 266 mio. kr. i samme Side 10

11 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Ved udgangen af 1. halvår 2010 udgjorde værdien af associerede virksomheder 59 mio. kr. af de samlede investeringer i aktier på mio. kr. Aktieeksponeringen udgjorde 622 mio. kr. efter skat, når der ses bort fra associerede virksomheder, og når påvirkningen af afledte finansielle instrumenter indregnes. Aktieporteføljerne er veldiversificerede og uden større enkeltpositioner. Porteføljerne er sammensat med udgangspunkt i OMXCCAP for danske aktier, som pr. 30. juni 2010 udgjorde ca. 35 pct. af porteføljen, og i MSCI World i originalvaluta for udenlandske aktier. Markedsværdien af rentebærende fordringer tilhørende koncernen eksklusive livsforsikring udgjorde ved udgangen af 2. kvartal mia. kr. svarende til 90 pct. af de samlede investeringsaktiver. Koncernen har ingen væsentlig koncentration af kreditrisici på investeringssiden, når der ses bort fra investeringerne i AAA-ratede danske realkreditobligationer, der anses for særligt sikre aktiver i henhold til lov om finansiel virksomhed. Danske forsikringsselskaber og pensionskasser har siden 31. oktober 2008 opgjort værdien af hensættelserne ved brug af en diskonteringsrente, som findes ved sammenvejning af swaprenten og den optionsjusterede rente på danske realkreditobligationer. Porteføljen består altovervejende af realkreditobligationer af høj kvalitet, og der er således sammenhæng mellem investeringsafkast og diskonteringsrente. De underliggende aktiver i CDO s med en rating under AA (609 mio. kr.) består for størstedelens vedkommende af "leveraged loans" (517 mio. kr.), mens den resterende del især udgøres af CDO s med "investment grade investeringer" som underliggende aktiv. De underliggende aktiver i CDO s med rating på AA og AAA (120 mio. kr.) består fortrinsvis af "leveraged loans" (79 mio. kr.) og "investment grade obligationer" m.m. (41 mio. kr.). CDO s Afkast og beholdninger Koncern ekskl. Liv Liv Mio. kr. Q2 09 Q2 10 H1 09 H1 10 Q2 09 Q2 10 H1 09 H1 10 Afkast AAA og AA Lavere end AA Afkast i alt Renter Kursreguleringer Afkast i alt Bogført værdi 30. juni AAA og AA Lavere end AA Bogført værdi i alt Aktuelt investerer Topdanmark Forsikring ikke yderligere i CDO s. Tabellen viser koncernens CDO-afkast pr. 30. juni 2010 samt beholdningernes markedsværdi pr. samme dato. Løbetiden for investeringerne i CDO s afhænger af udviklingen i de underliggende aktivers betalinger, der igen er afhængige af udviklingen i den generelle økonomi, og det er derfor ikke muligt at angive en egentlig plan for afvikling af porteføljen. Modelpriser Som en udløber af den finansielle krise ophørte markedsdannelsen på en del af Topdanmarks investeringsaktiver. En regnskabsmæssig regulering til markedspris kan derfor ikke umiddelbart lade sig gøre på disse aktiver, og Topdanmark har ikke ønsket at overgå til princippet om værdiansættelse til amortiseret kostpris, som er bredt anvendt i banksektoren. Topdanmark har i stedet fra og med 4. kvartal 2008 anvendt mark-to-model metoden på en del af CDO-porteføljen og andre strukturerede produkter samt illikvide lån og kreditobligationer. I modellen antages det, at misligholdelsesfrekvensen på lån og kreditobligationer vil udgøre 10 pct. p.a. til og med 3. kvartal 2011, hvorefter frekvensen gradvist falder til et normalt niveau på 3 pct. p.a. Recovery-rates antages at udgøre 60 pct. på seniorgæld og 20 pct. på efterstillet gæld. Kalkulationsrenten er 10 pct. p.a. Aktiverne optages kun efter mark-to-model, såfremt det ud fra en konkret bedømmelse vurderes, at der stadig ikke findes en robust markedsdannelse for det pågældende Side 11

12 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 aktiv. I takt med bedringen af markedet for kreditter siden begyndelsen af 2. halvår 2009 er en væsentlig del af de investeringsaktiver, der ved udgangen af 2008 var optaget til modelpris, nu igen optaget til observerbar værdi. Det har ikke siden udgangen af 2008 været nødvendigt at føje yderligere aktiver til mark-to-model. I koncernen eksklusive livsforsikring er der ved udgangen af 2. kvartal 2010 en aktiveksponering til en samlet værdi af 638 mio. kr., der er opgjort ved hjælp af mark-to-model metoden, mens det tilsvarende tal ved udgangen af 1. kvartal 2010 var 581 mio. kr. At mark-to-model aktiveksponeringen er steget i 2. kvartal skyldes den stigende USD og ordinære kursreguleringer i henhold til modellen. Finansiering Målsætningen for moderselskabet Topdanmarks kapitalstruktur har hidtil været, at den ansvarlige kapital i form af egenkapital og hybridkapital skal være tilstrækkelig til at sikre den løbende drift. Egenkapital herudover udbetales til aktionærerne via et løbende tilbagekøb af aktier hen over året. Denne tilgang til kapitalstrukturen betyder, at Topdanmark finansierer en del af investeringen i forsikringskoncernen ved lån. På det foreliggende grundlag vurderes det, at den fremtidige regulering af forsikringssektoren vil medføre, at forsikringsholdingselskaber skal være i besiddelse af solvenskapital af en sådan størrelse, at den minimum modsvarer solvenskravet i de underliggende koncernselskaber. Topdanmark agter ikke at opbygge unødvendig kapital i koncernselskaberne, og fremadrettet forventes det derfor at blive sådan, at den ansvarlige kapital i moderselskabet i store træk vil være tilstrækkelig til at finansiere investeringerne i koncernselskaberne. Moderselskabet vil følgelig ikke have behov for nettofinansiering ud over den ansvarlige kapital. Solvency II Det fremgår af moderselskabet Topdanmarks delårsrapport for Q1 2010, at Topdanmark agter at opbygge en solvenskapital på i alt mio. kr. inden udgangen af 2012 (før vækst). Den nødvendige solvenskapital forudsættes at bestå af egenkapital (3.850 mio. kr.), hybridkapital (400 mio. kr.) og ansvarlige lån (250 mio. kr.), jf. Corp. Gov. Værdiskabelse Kapitalmodel. Det fremgår også, at såfremt kapitalkravet bliver højere end forventet, vil forskellen blive dækket ved udstedelse af supplerende lånekapital. Topdanmark Forsikring har i juni 2010 indfriet et ansvarligt lån på 250 mio. kr. og udstedt et nyt ansvarligt lån på 350 mio. kr. Differencen på 100 mio. kr. betragtes som et sikkerhedstillæg i forhold til det forventede kapitalkrav. De mio. kr. i fremtidig solvenskapital var Topdanmarks bedste bud på den nødvendige fremtidige kapital, givet at Topdanmarks interne model bliver godkendt, og givet at der skal være en vis margin til minimumskravet efter det forventede Solvency II regelsæt. Vurderingen af den nødvendige fremtidige kapitalstørrelse var baseret på de informationer, der var til rådighed i maj, herunder udkastet til tekniske specifikationer for QIS5. Den 6. juli 2010 har EU-Kommissionen offentliggjort de endelige tekniske specifikationer for QIS5. Sammenholdt med udkastet fra maj indebærer de endelige QIS5-specifikationer en række ændringer herunder bl.a.: Øget mulighed for at indregne illikviditetstillæg i diskonteringsrenten Spread risk er reduceret. Specielt bemærkes, at kapitalkravet til spread risk på AAA covered bonds er reduceret fra 1 pct. af obligationens værdi gange varigheden til 0,6 pct. af obligationens værdi gange varigheden Rullende hedgeprogrammer kan indregnes som risikoreducerende, eksempelvis afdækning af valutarisiko med terminsforretninger, der har en løbetid på mindre end et år Dødelighedsstødet ændres fra 25 pct. til 20 pct. fald i dødeligheden for hvert alderstrin De endelige QIS5-specifikationer indebærer tilsyneladende et lidt lavere fremtidigt kapitalkrav, end man kunne forvente på baggrund af udkastet. Imidlertid skal det bemærkes, at Finanstilsynet, parallelt med implementeringen af de nye solvenskrav, har stillet krav om, at de nye solvenskrav skal beregnes efter opdeling af livsforsikringsporteføljen i homogene rentegrupper. Topdanmark har endnu ikke kvantificeret konsekvenserne af de forskellige ændringer, men det er forventningen, at kapitalkravet til livsforsikringsforretningen bliver højere end tidligere vurderet, mens kapitalkravet til skadeforsikringsforretningen vil falde i forhold til det tidligere forventede. Samlet set forventes et kapitalkrav på niveau med det tidligere udmeldte, og Topdanmark har derfor ikke ændret på målsætningen om at opbygge en solvenskapital på mio. kr. inden Såfremt Topdanmark mod forventning ikke kan anvende en intern model til opgørelse af skadeforsikringsrisici, men i stedet skal anvende standardmodellen, vil kravet til solvenskapital stige med i størrelsesordenen 1 mia. kr. I givet fald vil forskellen mellem solvenskravet ved Side 12

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2009. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2009 CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen Fokus på 2009 og forventninger til 2010 4 Overskud på 1.483

Læs mere

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017

Årsrapport 2011. Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Årsrapport 2011 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring årsrapport 2011. Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 955 mio. kr. i 2011 4 Skadeforsikring 9 Livsforsikring 11 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2007

Topdanmarks årsrapport 2007 11. marts 2008 Meddelelse nr. 03/2008 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt årsrapporten for 2007. Hovedelementerne er: Resultatet efter skat for 2007 udgjorde 1.271 mio. kr. mod 1.692 mio. kr. i 2006.

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017

Topdanmark A/S. CVR-nr. 78040017 Topdanmark A/S CVR-nr. 78040017 ÅRSRAPPORT 2013 TOPDANMARKS EQUITY STORY Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici ylav omkostningsprocent

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2003

Topdanmarks årsrapport 2003 9. marts 2004 Meddelelse nr. 03/2004 Topdanmarks bestyrelse har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2003. Hovedelementerne er: Overskuddet for 2003 blev 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095

Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Topdanmark Livsforsikring koncernen CVR-nr. 19625095 Årsrapport 2011 Topdanmarks equity story Topdanmark-aktien er en værdi-case ikke en vækst-case Fokuseret strategi ydansk aktør ystabile forsikringsrisici

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug

Gartnernes Forsikring.... Dansk Jordbrug Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Koncernoversigt... 2 Ledelse... 3 Nøgletal Koncern... 4 Nøgletal Gartnernes Forsikring GS... 5 1 Ledelsesberetning... 6

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT CVR: 15 46 59 72 2013 1 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAB... 10 LEDELSESPÅTEGNING... 10 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER... 11 RESULTATOPGØRELSE...

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3

Indholdsfortegnelse. 7Begivenheder efter balancedagen DANICA PENSION ÅRSRAPPORT 2013 1/46 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 20B2 21B3 Indholdsfortegnelse 2BLEDELSESBERETNING 3BUDVALGTE HOVEDTAL 4BDANICA STRATEGI 5BREGNSKABSBERETNING 6BÅrets resultat 7Begivenheder efter balancedagen 8BForventninger til 2014 9BAfkast og markedsudvikling

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Årsrapport 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Halvårsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning... side 4 Ledelsesberetning... side 5 REGNSKAB Resultatopgørelse...

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger

PFA Pension. Årsrapport for 2011. Selskabsoplysninger PFA Pension Årsrapport for 2011 Selskabsoplysninger PFA Pension, forsikringsaktieselskab Sundkrogsgade 4 2100 København Ø Telefon 39 17 50 00 Telefax 39 17 59 50 www.pfa.dk pension@pfa.dk CVR-nr. 13594376

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30

ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2014 CONCORDIA FORSIKRING AS CVR-NR. 17 39 46 30 INDHOLD ERKLÆRINGER M.V. SELSKABSFORHOLD 5 LEDELSESPÅTEGNING 6 DE UAFHÆNGIGE REVISORERS ERKLÆRINGER 7 LEDELSESBERETNING 8 REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere