Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010"

Transkript

1 Topdanmark Forsikring koncernen Halvårsrapport 2010 CVR-nr

2 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 4 Resultat for 1. halvår Skadeforsikring 9 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter 13 Skat 13 Modelmæssig resultatprognose for Anvendt regnskabspraksis Halvårsregnskab Koncernen 14 Resultatopgørelse 15 Totalindkomstopgørelse 16 Aktiver 17 Passiver 18 Pengestrømsopgørelse 19 Egenkapitalopgørelse 20 Segmentoplysninger 21 Noter Halvårsregnskab Moderselskabet 23 Nøgletal 24 Resultatopgørelse 25 Aktiver 26 Passiver 27 Egenkapitalopgørelse 28 Noter 30 Ledelsespåtegning Topdanmark Forsikring A/S Borupvang Ballerup Telefon Telefax Internet: Side 2

3 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 HOVED- OG NØGLETAL KONCERNEN Året 1. halvår 1. halvår Mio. kr Præmieindtægter: Skadeforsikring Livsforsikring Resultater: Skadeforsikring Livsforsikring Resultat før skat Skat Resultat Egenkapital moderselskabet primo Resultat Betalt udbytte Andre egenkapitalbevægelser Egenkapital moderselskabet ultimo Udskudt skat af sikkerhedsfonde Egenkapital koncernen ultimo Hensættelser til forsikringsog investeringskontrakter: Skadeforsikring Livsforsikring Skadeforsikring Bruttoerstatningsprocent 73,1 74,3 76,0 Nettogenforsikringsprocent 3,1 2,2 3,8 Skadeforløb 76,2 76,5 79,8 Bruttoomkostningsprocent 14,9 14,8 15,5 Combined ratio 91,1 91,3 95,3 Operating ratio 90,1 89,8 94,4 Aktiver, i alt Egenkapitalforrentning i procent 35,3 15,3 7,9 Side 3

4 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Resultat for 1. halvår 2010 Resultatet efter skat for 1. halvår 2010 blev 363 mio. kr. mod 617 mio. kr. i 1. halvår Resultatet før skat faldt fra 790 mio. kr. i 1. halvår 2009 til 484 mio. kr. i 1. halvår Resultatet af skadeforsikring faldt fra 734 mio. kr. til 390 mio. kr. i 1. halvår Denne resultatudvikling skyldes for det første, at det forsikringstekniske resultat i 1. halvår 2010 blev 209 mio. kr. lavere end i 1. halvår For det andet var investeringsresultatet i skadeforsikring på 134 mio. kr. lavere end i 1. halvår 2009 som følge af de negative finansmarkeder i 2. kvartal Årsagen til tilbagegangen i det forsikringstekniske resultat er, at Topdanmark Forsikring i 1. halvår 2010 havde vinterrelaterede skader, der var 300 mio. kr. højere end i samme periode sidste år. Underliggende er der således tale om en forbedring af det forsikringstekniske resultat. Resultatet af livsforsikring steg fra 56 mio. kr. i 1. halvår 2009 til 93 mio. kr. i 1. halvår Fremgangen skyldes primært, at der i 1. halvår 2010 blev indtægtsført risikotillæg på 26 mio. kr. i Liv V, mens der i 1. halvår 2009 hverken kunne oppebæres risikotillæg i Liv I eller Liv V. Udvikling i resultat før skat 1. halvår 1. halvår Mio. kr Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Resultat før skat Selskabet udlodder dags dato ekstraordinært udbytte på 400 mio. kr. til moderselskabet Topdanmark A/S. Skadeforsikring Præmieindtægten udgjorde mio. kr. i 1. halvår 2010, hvilket var 2,2 pct. mindre end i 1. halvår Den negative præmieudvikling hænger sammen med den økonomiske afmatning og en negativ præmieregulering fra Topdanmark Forsikring forventer, at den økonomiske afmatning fortsætter uændret i Topdanmark Forsikring har en forholdsmæssig større markedsandel blandt mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder end på markedet generelt. Specielt har Topdanmark Forsikring en relativ stor eksponering mod håndværkere og mindre entreprenører segmenter, der er særligt hårdt ramt af afmatningen. Den præmiemæssige effekt af den økonomiske afmatning forudsættes at ligge i størrelsesordenen 2-3 procentpoint. Den økonomiske afmatning har navnlig ramt arbejdsskadeforsikringer, der er en lovpligtig forsikring mod arbejdsulykker, som virksomheder skal betale for alle ansatte. I 1. halvår 2010 foretog Topdanmark Forsikring en negativ præmieregulering på arbejdsskade-, erhvervsansvarsog løsøreforsikringer på 62 mio. kr. På arbejdsskadeforsikringsområdet fastsættes og betales præmien eksempelvis ud fra et anslået antal medarbejdere i de enkelte virksomheder og reguleres endeligt, når året er omme. Antallet af ansatte lå imidlertid lavere i 2009 end først anslået af virksomhederne. Den registrerede præmieindtægt for 2009 har således været 62 mio. kr. for høj, mens den registrerede præmieindtægt i 1. halvår 2010 modsvarende var 62 mio. kr. for lav. For 1. halvår 2010 havde præmiereguleringer, primært på arbejdsskadeforsikring, en negativ effekt på præmieindtægten på 1,5 procentpoint. Topdanmark Forsikring har annonceret prisforhøjelser, som alt andet lige vil øge præmieniveauet med 150 mio. kr. i 2010 og med yderligere 150 mio. kr. i I prognosen for 2010 i kvartalsrapporten for 1. kvartal var det forudsat, at prisforhøjelserne netto ville påvirke præmieindtægten positivt med 1 procentpoint. Prisforhøjelserne har medført en lidt større kundeafgang end forventet blandt erhvervsvirksomheder, mens kundeafgangen på privatområdet har været mere begrænset. Samlet har nettoeffekten af prisforhøjelserne på præmieindtægten ligget på omkring 1,1 procentpoint. Skadeforløbet steg fra 76,5 i 1. halvår 2009 til 79,8 i 1. halvår 2010 svarende til en tilbagegang på 3,3 procentpoint. Forværringen som følge af øgede vinterrelaterede skadeudgifter svarer til 7,1 procentpoint. Underliggende er der således tale om en forbedring af skadeforløbet. Side 4

5 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Der er i 1. halvår 2010 udgiftsført vinterrelaterede skader på 300 mio. kr. svarende til det i delårsrapporten for 1. kvartal 2010 forudsatte. Præmiereguleringerne på 62 mio. kr. slår igennem i 2010, uagtet at reguleringen i realiteten vedrører Den tilsvarende regulering i 1. halvår 2009 lå på 25 mio. kr. Forskellen i præmiereguleringer har forøget skadeforløbet med 0,9 procentpoint. Arbejdsskaderne antog et mindre omfang i 1. halvår 2010 end i den samme periode sidste år. Den positive udvikling skyldes bl.a. et lavere antal skader i forhold til den opgjorte risiko og en nedjustering af den forventede lønudvikling. Ændringerne svarer til en forbedring af skadeforløbet på 2,5 procentpoint. Brandskaderne lå i 1. halvår 2009 på et usædvanligt højt niveau på grund af en række store brande på erhvervsområdet i 1. kvartal I 1. halvår 2010 lå brandskadeniveauet på et normalt niveau. Samlet set er omfanget af brandskader faldet fra 438 mio. kr. i 1. halvår 2009 til 345 mio. kr. i 1. halvår Det svarer til en forbedring af skadeforløbet på 2,2 procentpoint. Som følge af det faldende omfang af store brandskader har Topdanmark Forsikring fået refunderet mindre fra genforsikringsselskaberne end i samme periode sidste år. Det har forøget skadeforløbet med 0,5 procentpoint. Omfanget af tyveriskader faldt fra 254 mio. kr. i 1. halvår 2009 til 230 mio. kr. i 1. halvår 2010 svarende til en forbedring af skadeforløbet på 0,6 procentpoint. Udviklingen dækker over et faldende skadeforløb på erhvervssegmentet, mens skadeforløbet på privatsegmentet ikke er nævneværdigt forbedret. Alle erstatningshensættelser tilbagediskonteres til nutidsværdi, hvilket betyder, at et lavere renteniveau medfører en højere erstatningsprocent. Det lavere renteniveau i 1. halvår 2010 sammenlignet med 1. halvår 2009 har således forøget skadeforløbet med 0,7 procentpoint. Afløbsgevinster f.e.r. lå ligesom i 1. halvår 2009 på 100 mio. kr. i 1. halvår Af afløbsgevinsterne i 1. halvår 2010 hidrører 59 mio. kr. fra arbejdsskadeforsikring. Dette hænger bl.a. sammen med præmiereguleringerne for 2009, idet erstatningsudgifterne for arbejdsskade opgøres med udgangspunkt i antallet af forsikrede personer. Et la- Side 5

6 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 vere end forudsat antal forsikrede medfører derfor ikke kun negative præmiereguleringer, men også afløbsgevinster. Omkostningsprocenten steg fra 14,8 til 15,5 påvirket af den faldende præmieindtægt. De samlede udgifter til skader, genforsikring samt salg og administration set i forhold til præmieindtægten (combined ratio) steg herefter fra 91,3 i 1. halvår 2009 til 95,3 i 1. halvår Eksklusive afløbsgevinster steg combined ratio fra 93,6 til 97,6. Prognoseteknisk forudsættes vejrligsskader på 75 mio. kr. i 1. halvår. I 1. halvår 2010 lå skader relateret til den strenge vinter på 300 mio. kr. Justeret for omfanget af ekstraordinære vejrligsrelaterede skader på 225 mio. kr. (5,3 procentpoint) samt præmiereguleringer på 62 mio. kr. (1,5 procentpoint) lå combined ratio underliggende på 90,9 eksklusive afløbsgevinster i 1. halvår Genforsikringsprogrammet vedrørende storm er fornyet for perioden 1. juli og et år frem og ligger uændret på 5,1 mia. kr. inklusive et selvbehold på 100 mio. kr. Fornyelsen blev gennemført med en mindre besparelse i genforsikringsomkostningerne. Yderligere oplysninger om stormprogrammet fremgår af Risikostyring Genforsikring. Hovedtal - Skadeforsikring Året 1. halvår 1. halvår Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Resultat af afgiven forretning Teknisk resultat Andre poster Investeringsafkast Resultat af skadeforsikring Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 73,1 74,3 76,0 Nettogenforsikringsprocent 3,1 2,2 3,8 Skadeforløb 76,2 76,5 79,8 Bruttoomkostningsprocent 14,9 14,8 15,5 Combined ratio 91,1 91,3 95,3 Operating ratio 90,1 89,8 94,4 Segmentrapportering Topdanmark Forsikring har opdelt skadeforretningen i segmenterne Privat, Erhverv og Industri. pct. Præmieforhøjelser på hus- og indboforsikringer samt sundhedsforsikringer har forøget præmieindtægten i 1. halvår svarende til 0,8 procentpoint. Privat Privat sælger forsikringer til private husstande gennem Topdanmark Forsikrings egne salgskanaler og distributionspartnere. Præmieindtægten steg med 1,5 pct. til mio. kr. i første halvår, mens væksten i 2. kvartal var på 2,1 pct. Fremgangen gennem Topdanmark Forsikrings egne salgskanaler lå i 1. halvår 2010 på 3,3 pct., mens præmieindtægten gennem bankdistribution m.v. faldt med 0,7 Det forsikringstekniske resultat faldt i 1. halvår 2010 med 13 mio. kr. til 218 mio. kr. Skadeforløbet steg med 0,4 procentpoint til 76,8. Stigningen skyldes den hårde vinter i 1. kvartal. Modsat blev skadeforløbet i 2. kvartal forbedret med 4,6 procentpoint til 75,2. Skadeforløbet på brand i 1. halvår 2010 lå 0,2 procentpoint bedre end i samme periode sidste år, og afløbsresultatet blev forbedret med 0,3 procentpoint. Ska- Side 6

7 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 deforløbet på tyveri lå 0,3 procentpoint dårligere end sidste år Omkostningsprocenten faldt fra 15,0 til 14,7. Combined ratio steg marginalt fra 91,4 i 1. halvår 2009 til 91,5 i 1. halvår Eksklusive afløbsresultatet steg combined ratio fra 93,3 til 93,7. Privat Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 75,0 78,7 74,3 75,2 75,2 Nettogenforsikringsprocent 1,2 1,1 0,9 1,2 1,6 Skadeforløb 76,2 79,8 75,2 76,4 76,8 Bruttoomkostningsprocent 15,3 14,5 14,2 15,0 14,7 Combined ratio 91,5 94,3 89,4 91,4 91,5 Operating ratio 90,5 93,3 88,9 90,1 90,7 Erhverv Erhverv udbyder forsikringer til erhvervs- og landbrugsvirksomheder med under 50 ansatte gennem Topdanmark Forsikrings salgsorganisation og samarbejdspartnere. Præmieindtægten faldt med 6,0 pct. til mio. kr. i 1. halvår, mens den i 2. kvartal faldt med 4,4 pct. De mindre og mellemstore erhvervsvirksomheders vanskelige situation har ramt erhvervssegmentet ganske hårdt, idet Topdanmark Forsikring har en relativ høj markedsandel i dette segment, specielt inden for byggeri og håndværk. Præmieindtægten faldt især på grund af mistet præmieindtægt på arbejdsskadeforsikring bl.a. som følge af nedgangen i antallet af ansatte i virksomhederne. Den mistede præmieindtægt på arbejdsskade svarer til et fald i præmien på 4,6 procentpoint i forhold til 1. halvår Desuden mærkes afmatningseffekten fortsat på andre områder i form af færre biler, navnlig varevogne, reduceret produktionsapparat, flere konkurser m.v. De gennemførte prisforhøjelser til de mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder har medført en lidt større kundeafgang end forventet. Det forsikringstekniske resultat faldt i 1. halvår 2010 med 120 mio. kr. til 54 mio. kr. hovedsagelig på grund af den hårde vinter med mange snetryksskader specielt på landbrugsejendomme. Skadeforløbet steg med 4,4 procentpoint til 80,7 påvirket af vinterskader på 220 mio. kr. (13,3 procentpoint). Modsat faldt omfanget af brandskader svarende til 7,5 procentpoint. I 2. kvartal blev skadeforløbet forbedret med 7,1 procentpoint til 65,3. Dette skyldes bl.a. færre brandog tyveriskader i de mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Omkostningsprocenten steg 1,9 procentpoint til 16,9 påvirket af den faldende præmieindtægt. Combined ratio steg fra 91,3 i 1. halvår 2009 til 97,6 i samme periode af Eksklusive afløbsresultatet steg combined ratio fra 94,3 til 101,7. Side 7

8 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Erhverv Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 72,0 67,9 64,4 75,4 78,4 Nettogenforsikringsprocent 3,0 4,5 0,9 0,9 2,3 Skadeforløb 75,0 72,4 65,3 76,3 80,7 Bruttoomkostningsprocent 14,6 14,9 16,2 15,0 16,9 Combined ratio 89,6 87,3 81,5 91,3 97,6 Operating ratio 88,5 86,2 81,0 89,5 96,5 Industri Industri udbyder forsikringer til danskbaserede virksomheder med over 50 ansatte samt captivebaserede forsikringer. Præmieindtægten i 1. halvår 2010 faldt med 7,5 pct. i forhold til 1. halvår sidste år, mens præmieindtægten i 2. kvartal faldt med 2,7 pct. Præmieudviklingen skyldes langt overvejende tab af enkelte større kundeforhold på arbejdsskade samt regulering af præmien i 1. halvår på grund af færre ansatte i de forsikrede virksomheder. Præmieindtægten er endvidere påvirket af det lavere aktivitetsniveau i virksomhederne, idet præmierne ikke indekseres, men fastsættes efter værdier, omsætningen og antallet af ansatte. Det forsikringstekniske resultat faldt i 1. halvår 2010 med 74 mio. kr. til -34 mio. kr. Skadeforløbet steg i 1. halvår fra 77,7 til 95,2 svarende til 17,5 procentpoint. Det forværrede skadeforløb skyldes bl.a. præmiereguleringer (3,0 procentpoint) og afløbstab (5,9 procentpoint). Hertil kommer vinterskaderne fra 1. kvartal (4,0 procentpoint). I 2. kvartal steg skadeforløbet med 15,2 procentpoint til 91,4 primært på grund af to storskader i transportbranchen. Omkostningsprocenten steg med 0,9 procentpoint til 14,5. Dette skyldes det faldende præmieniveau. Combined ratio steg herefter fra 91,3 i 1. halvår 2009 til 109,8 i 1. halvår Eksklusive afløbsresultatet steg combined ratio fra 93,1 til 105,8. Industri Året 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Mio. kr Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Teknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Bruttoerstatningsprocent 68,1 62,4 71,1 64,9 72,0 Nettogenforsikringsprocent 14,1 13,8 20,4 12,8 23,3 Skadeforløb 82,2 76,2 91,4 77,7 95,2 Bruttoomkostningsprocent 14,0 13,6 13,7 13,6 14,5 Combined ratio 96,2 89,8 105,1 91,3 109,8 Operating ratio 95,4 89,5 104,5 90,5 108,9 Side 8

9 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Livsforsikring Resultatet af livsforsikring blev et overskud på 93 mio. kr. for 1. halvår 2010 mod et overskud på 56 mio. kr. for samme periode sidste år. Resultatet af livsforsikringsaktiviteterne består af summen af overskuddene fra Liv I og Liv V med fradrag af finansieringsomkostninger i Liv Holding. Disse overskud er beregnet efter livsforsikringsselskabernes overskudsprincip, jf. Forretning Livsforsikring Overskudsprincip. Resultat - Livsforsikring 1. halvår 1. halvår Mio. kr. Liv I Liv V Koncern Liv I Liv V Koncern Investeringsafkast Risikotillæg Overført til skyggekonto Resultat i Topdanmark Link Finansiering Liv Holding -6-1 Beregnet godtgørelse m.m. 1-8 Resultat af livsforsikring Skyggekonto ultimo Kunderne i gennemsnitsrentemiljøet er opdelt i to selskaber, Liv I og Liv V. Forsikringer tegnet siden 1. juli 1994 med ydelsesgarantier på 2,5 og 1,5 pct. er placeret i Liv I, der samtidig er det selskab, hvor nye kunder indtegnes. Ordninger fra før 1. juli 1994, som indeholder ydelser baseret på en 4,5 pct. opgørelsesrente, er placeret i Liv V. Ophævelse/aktivering af kursværn Kursværn er en midlertidig foranstaltning, der tages i anvendelse i perioder, hvor markedsværdien af kundernes aktiver er lavere end summen af kundernes depoter, og tjener alene det formål, at der sker en korrekt opgørelse af depotet for kunder, der vil ud af ordningen før tid. Afkastet af kundemidler før PAL i 1. halvår 2010 var 2,5 pct. i Liv I og 8,8 pct. i Liv V. Efter pensionsafkastskat og ændring i hensættelse til styrkelse af indgåede garantier blev nettoafkastet 1,8 pct. i Liv I og 2,7 pct. i Liv V. Egenkapitalens investeringsafkast var 3,1 pct. i Liv I og 4,7 pct. i Liv V. Egenkapitalen deltager ikke i investeringsafkast af aktier og instrumenter til afdækning af garantiforpligtelser. Grundet udviklingen på de finansielle markeder blev der i 1. halvår 2010 ikke oparbejdet et tilstrækkeligt realiseret resultat til, at Liv I kunne indtægtsføre periodens risikotillæg. Periodens risikotillæg på 39 mio. kr. er således overført til skyggekontoen, der ved udgangen af 1. halvår 2010 udgjorde 180 mio. kr. Skyggekontoen vil blive indtægtsført på et senere tidspunkt. Trækket på de individuelle bonuspotentialer på fripolicer er formindsket fra 185 mio. kr. til 115 mio. kr. i 1. halvår Kollektivt bonuspotentiale udgør 0 mio. kr. I Liv V er der oppebåret fuldt risikotillæg for 1. halvår 2010 på 26 mio. kr., og kollektivt bonuspotentiale er forøget med 63 mio. kr. til 248 mio. kr. ved udgangen af halvåret. Udviklingen på de finansielle markeder har medført, at det kollektive bonuspotentiale i Liv I blev opbrugt i 2008, ligesom det blev nødvendigt at trække på porteføljens individuelle bonuspotentialer. Træk på de individuelle bonuspotentialer skal udlignes, før aktionærerne igen kan indtægtsføre risikotillæg. Indtil da vil risikotillæg blive overført til skyggekontoen til senere indtægtsførsel. Som konsekvens af trækket på de individuelle bonuspotentialer på fripoliceydelser blev der i 2008 indført kursværn i Liv I. Kursværnet blev løbende nedsat i 2009 og helt fjernet den 12. april På baggrund af uroen på de finansielle markeder omkring halvårsskiftet har det igen været nødvendigt at aktivere kursværnet i Liv I en kort periode. Kursværnet på 0,7 pct. blev aktiveret 7. juli 2010 og ophævet igen 6. august For Liv V har der ikke på noget tidspunkt været indført kursværn. Side 9

10 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Depotrente Den 31. oktober 2008 indgik Økonomi- og Erhvervsministeriet, Nationalbanken og Forsikring & Pension en aftale om finansiel stabilitet på pensionsområdet. Et centralt element i aftalen er, at fastlæggelse af bonusrenter skal ske, så selskaberne som udgangspunkt ikke påtager sig forpligtelser ud over de aftalte pensionsgarantier. Depotrenten blev primo 2010 forøget i Liv I til 2,65 pct. før PAL og fastholdt i Liv V på 3,5 pct. før PAL. Depotrenten er som tidligere år fastsat med forbehold for ændringer, hvis udviklingen på de finansielle markeder viser sig anderledes end forventet. Som følge af udviklingen på de finansielle markeder i 1. kvartal 2010 og den deraf afledte ophævelse af kursværnet er det besluttet at øge depotrenten i Liv I til 3,25 pct. før PAL med virkning fra 1. maj Præmieudvikling Bruttopræmierne udgjorde mio. kr. i 1. halvår 2010 mod mio. kr. i samme periode i 2009, hvilket svarer til en stigning på 4,7 pct. Topdanmark Forsikring fokuserer på præmiefremgang på løbende præmier. Det er præmier, der indbetales år efter år typisk i forbindelse med firmaaftaler, hvor firmaet løbende indbetaler på medarbejdernes pensionsordninger. De løbende præmier udgjorde mio. kr. i 1. halvår 2010 mod mio. kr. i samme periode i 2009 svarende til et fald på 4,7 pct. Det er Topdanmark Forsikrings opfattelse, at skattereformen og ikke mindst usikkerheden omkring udligningsskatten har haft negativ indflydelse på lysten til indbetaling på pensionsordninger i 1. halvår Engangsindskud udgjorde 358 mio. kr. i 1. halvår 2010 mod 209 mio. kr. i samme periode Stigningen i indskud er bl.a. påvirket af, at de fleste selskaber har fjernet deres kursværn, og stigningen i præmieindtægt er en naturlig konsekvens af den heraf følgende større mobilitet på firmapensionsområdet. Stigningen i engangsindskud skal ses i sammenhæng med en tilsvarende stigning i overførslen af depoter fra Topdanmark Forsikring til andre aktører i markedet. periode året før svarende til en stigning på 44,0 pct. Markedsrenterelaterede produkter stod i 1. halvår 2010 for 32,7 pct. af nytegningen af livsforsikringsprodukter. Ud over den regnskabsmæssige præmieindtægt var der 57 mio. kr. i præmieindtægter på investeringskontrakter. Disse går direkte på balancen fordelt med 19 mio. kr. som løbende præmier og 37 mio. kr. som indskud. De samlede præmieindtægter på investeringskontrakter faldt med 10,0 pct. i forhold til samme periode I delårsrapporten for 1. kvartal 2010 forventedes en vækst i løbende præmier på 5 pct. for På baggrund af udviklingen i 1. halvår forventes nu en nulvækst i løbende præmier i Investeringsaktiviteter Topdanmark Forsikring koncernen eksklusive livsforsikringskoncernen Resultatet af investeringsvirksomhed i Topdanmark Forsikring koncernen eksklusive Topdanmark Livsforsikring koncernen udgjorde 344 mio. kr. i 1. halvår 2010 inklusive kursregulering af hensættelser og indtægter fra associerede virksomheder, men før overførsel til forsikringsteknisk resultat. Efter 1. halvår 2009 udgjorde det tilsvarende investeringsafkast 526 mio. kr. Afkastet for 1. halvår 2010 er 100 mio. kr. mindre end forudsat for halvåret i den modelmæssige resultatprognose for 2010 (delårsrapporten for 1. kvartal 2010). De finansielle markeder var generelt trykkede ved halvårsskiftet. Knap halvdelen af afvigelsen til den modelmæssige resultatprognose kan henføres til aktier og aktieinstrumenter. Herudover bidrog det negativt, at Topdanmark Forsikring ikke var positioneret til 2. kvartals rentefald. Det er Topdanmark Forsikrings politik at acceptere et vist niveau af finansiel risiko, hvilket skal ses i sammenhæng med den stærke likviditetsposition og den stabile, høje indtjening fra forsikringsdriften. Topdanmark Forsikring har bl.a. investeret i aktier, ejendomme og CDO s med henblik på at opnå en forbedring af det gennemsnitlige investeringsafkast. Præmieindtægterne på markedsrenteprodukter udgjorde 383 mio. kr. for 1. halvår 2010 mod 266 mio. kr. i samme Side 10

11 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 Ved udgangen af 1. halvår 2010 udgjorde værdien af associerede virksomheder 59 mio. kr. af de samlede investeringer i aktier på mio. kr. Aktieeksponeringen udgjorde 622 mio. kr. efter skat, når der ses bort fra associerede virksomheder, og når påvirkningen af afledte finansielle instrumenter indregnes. Aktieporteføljerne er veldiversificerede og uden større enkeltpositioner. Porteføljerne er sammensat med udgangspunkt i OMXCCAP for danske aktier, som pr. 30. juni 2010 udgjorde ca. 35 pct. af porteføljen, og i MSCI World i originalvaluta for udenlandske aktier. Markedsværdien af rentebærende fordringer tilhørende koncernen eksklusive livsforsikring udgjorde ved udgangen af 2. kvartal mia. kr. svarende til 90 pct. af de samlede investeringsaktiver. Koncernen har ingen væsentlig koncentration af kreditrisici på investeringssiden, når der ses bort fra investeringerne i AAA-ratede danske realkreditobligationer, der anses for særligt sikre aktiver i henhold til lov om finansiel virksomhed. Danske forsikringsselskaber og pensionskasser har siden 31. oktober 2008 opgjort værdien af hensættelserne ved brug af en diskonteringsrente, som findes ved sammenvejning af swaprenten og den optionsjusterede rente på danske realkreditobligationer. Porteføljen består altovervejende af realkreditobligationer af høj kvalitet, og der er således sammenhæng mellem investeringsafkast og diskonteringsrente. De underliggende aktiver i CDO s med en rating under AA (609 mio. kr.) består for størstedelens vedkommende af "leveraged loans" (517 mio. kr.), mens den resterende del især udgøres af CDO s med "investment grade investeringer" som underliggende aktiv. De underliggende aktiver i CDO s med rating på AA og AAA (120 mio. kr.) består fortrinsvis af "leveraged loans" (79 mio. kr.) og "investment grade obligationer" m.m. (41 mio. kr.). CDO s Afkast og beholdninger Koncern ekskl. Liv Liv Mio. kr. Q2 09 Q2 10 H1 09 H1 10 Q2 09 Q2 10 H1 09 H1 10 Afkast AAA og AA Lavere end AA Afkast i alt Renter Kursreguleringer Afkast i alt Bogført værdi 30. juni AAA og AA Lavere end AA Bogført værdi i alt Aktuelt investerer Topdanmark Forsikring ikke yderligere i CDO s. Tabellen viser koncernens CDO-afkast pr. 30. juni 2010 samt beholdningernes markedsværdi pr. samme dato. Løbetiden for investeringerne i CDO s afhænger af udviklingen i de underliggende aktivers betalinger, der igen er afhængige af udviklingen i den generelle økonomi, og det er derfor ikke muligt at angive en egentlig plan for afvikling af porteføljen. Modelpriser Som en udløber af den finansielle krise ophørte markedsdannelsen på en del af Topdanmarks investeringsaktiver. En regnskabsmæssig regulering til markedspris kan derfor ikke umiddelbart lade sig gøre på disse aktiver, og Topdanmark har ikke ønsket at overgå til princippet om værdiansættelse til amortiseret kostpris, som er bredt anvendt i banksektoren. Topdanmark har i stedet fra og med 4. kvartal 2008 anvendt mark-to-model metoden på en del af CDO-porteføljen og andre strukturerede produkter samt illikvide lån og kreditobligationer. I modellen antages det, at misligholdelsesfrekvensen på lån og kreditobligationer vil udgøre 10 pct. p.a. til og med 3. kvartal 2011, hvorefter frekvensen gradvist falder til et normalt niveau på 3 pct. p.a. Recovery-rates antages at udgøre 60 pct. på seniorgæld og 20 pct. på efterstillet gæld. Kalkulationsrenten er 10 pct. p.a. Aktiverne optages kun efter mark-to-model, såfremt det ud fra en konkret bedømmelse vurderes, at der stadig ikke findes en robust markedsdannelse for det pågældende Side 11

12 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 aktiv. I takt med bedringen af markedet for kreditter siden begyndelsen af 2. halvår 2009 er en væsentlig del af de investeringsaktiver, der ved udgangen af 2008 var optaget til modelpris, nu igen optaget til observerbar værdi. Det har ikke siden udgangen af 2008 været nødvendigt at føje yderligere aktiver til mark-to-model. I koncernen eksklusive livsforsikring er der ved udgangen af 2. kvartal 2010 en aktiveksponering til en samlet værdi af 638 mio. kr., der er opgjort ved hjælp af mark-to-model metoden, mens det tilsvarende tal ved udgangen af 1. kvartal 2010 var 581 mio. kr. At mark-to-model aktiveksponeringen er steget i 2. kvartal skyldes den stigende USD og ordinære kursreguleringer i henhold til modellen. Finansiering Målsætningen for moderselskabet Topdanmarks kapitalstruktur har hidtil været, at den ansvarlige kapital i form af egenkapital og hybridkapital skal være tilstrækkelig til at sikre den løbende drift. Egenkapital herudover udbetales til aktionærerne via et løbende tilbagekøb af aktier hen over året. Denne tilgang til kapitalstrukturen betyder, at Topdanmark finansierer en del af investeringen i forsikringskoncernen ved lån. På det foreliggende grundlag vurderes det, at den fremtidige regulering af forsikringssektoren vil medføre, at forsikringsholdingselskaber skal være i besiddelse af solvenskapital af en sådan størrelse, at den minimum modsvarer solvenskravet i de underliggende koncernselskaber. Topdanmark agter ikke at opbygge unødvendig kapital i koncernselskaberne, og fremadrettet forventes det derfor at blive sådan, at den ansvarlige kapital i moderselskabet i store træk vil være tilstrækkelig til at finansiere investeringerne i koncernselskaberne. Moderselskabet vil følgelig ikke have behov for nettofinansiering ud over den ansvarlige kapital. Solvency II Det fremgår af moderselskabet Topdanmarks delårsrapport for Q1 2010, at Topdanmark agter at opbygge en solvenskapital på i alt mio. kr. inden udgangen af 2012 (før vækst). Den nødvendige solvenskapital forudsættes at bestå af egenkapital (3.850 mio. kr.), hybridkapital (400 mio. kr.) og ansvarlige lån (250 mio. kr.), jf. Corp. Gov. Værdiskabelse Kapitalmodel. Det fremgår også, at såfremt kapitalkravet bliver højere end forventet, vil forskellen blive dækket ved udstedelse af supplerende lånekapital. Topdanmark Forsikring har i juni 2010 indfriet et ansvarligt lån på 250 mio. kr. og udstedt et nyt ansvarligt lån på 350 mio. kr. Differencen på 100 mio. kr. betragtes som et sikkerhedstillæg i forhold til det forventede kapitalkrav. De mio. kr. i fremtidig solvenskapital var Topdanmarks bedste bud på den nødvendige fremtidige kapital, givet at Topdanmarks interne model bliver godkendt, og givet at der skal være en vis margin til minimumskravet efter det forventede Solvency II regelsæt. Vurderingen af den nødvendige fremtidige kapitalstørrelse var baseret på de informationer, der var til rådighed i maj, herunder udkastet til tekniske specifikationer for QIS5. Den 6. juli 2010 har EU-Kommissionen offentliggjort de endelige tekniske specifikationer for QIS5. Sammenholdt med udkastet fra maj indebærer de endelige QIS5-specifikationer en række ændringer herunder bl.a.: Øget mulighed for at indregne illikviditetstillæg i diskonteringsrenten Spread risk er reduceret. Specielt bemærkes, at kapitalkravet til spread risk på AAA covered bonds er reduceret fra 1 pct. af obligationens værdi gange varigheden til 0,6 pct. af obligationens værdi gange varigheden Rullende hedgeprogrammer kan indregnes som risikoreducerende, eksempelvis afdækning af valutarisiko med terminsforretninger, der har en løbetid på mindre end et år Dødelighedsstødet ændres fra 25 pct. til 20 pct. fald i dødeligheden for hvert alderstrin De endelige QIS5-specifikationer indebærer tilsyneladende et lidt lavere fremtidigt kapitalkrav, end man kunne forvente på baggrund af udkastet. Imidlertid skal det bemærkes, at Finanstilsynet, parallelt med implementeringen af de nye solvenskrav, har stillet krav om, at de nye solvenskrav skal beregnes efter opdeling af livsforsikringsporteføljen i homogene rentegrupper. Topdanmark har endnu ikke kvantificeret konsekvenserne af de forskellige ændringer, men det er forventningen, at kapitalkravet til livsforsikringsforretningen bliver højere end tidligere vurderet, mens kapitalkravet til skadeforsikringsforretningen vil falde i forhold til det tidligere forventede. Samlet set forventes et kapitalkrav på niveau med det tidligere udmeldte, og Topdanmark har derfor ikke ændret på målsætningen om at opbygge en solvenskapital på mio. kr. inden Såfremt Topdanmark mod forventning ikke kan anvende en intern model til opgørelse af skadeforsikringsrisici, men i stedet skal anvende standardmodellen, vil kravet til solvenskapital stige med i størrelsesordenen 1 mia. kr. I givet fald vil forskellen mellem solvenskravet ved Side 12

13 Topdanmark Forsikrings halvårsrapport for 2010 brug af den interne model og standardmodellen kunne finansieres ved udstedelse af supplerende lånekapital. Forudsættes det eksempelvis, at Topdanmark udsteder supplerende lånekapital på 1 mia. kr. med en margin på 4 procentpoint til genplaceringsrenten, vil det medføre en meromkostning på 40 mio. kr. før skat (30 mio. kr. efter skat). Til sammenligning ligger Topdanmarks resultat i et normalår på omkring 1 mia. kr. efter skat. Skat Skatteudgiften udgjorde 121 mio. kr. af et før-skat resultat på 484 mio. kr., hvilket svarer til en effektiv skatteprocent på 25,0. Modelmæssig resultatprognose for 2010 Topdanmark Forsikring har ikke tradition for at offentliggøre egentlige resultatforventninger, men oplyser, i hvilket niveau resultatet forventes at ligge, såfremt en række forudsætninger om afkast på de finansielle markeder opfyldes. Afkastet på de finansielle markeder ændrer sig på daglig basis, og Topdanmark Forsikrings modelmæssige resultatprognose afviger derfor fra de faktiske forventninger allerede på det tidspunkt, hvor resultatprognosen offentliggøres. Samlet forudsættes ifølge resultatprognosemodellen et resultat for 2010 på mio. kr. efter skat. Det svarer til et resultat pr. aktie på 56 kr. Den modelmæssige resultatprognose er under forudsætning af et aktieafkast på 7,0 pct. p.a. og uændrede valutakurser i forhold til niveauet 13. august Herudover forudsættes det, at afkastet af de rentebærende fordringer, der afdækker de diskonterede hensættelser, netop er tilstrækkeligt til at dække diskontering og kursregulering af hensættelserne, mens de resterende rentebærende fordringer vil give et afkast på 3,15 pct. (den risikofri rente med et tillæg på 2,0 procentpoint). Resultatprognose 2010 Mio. kr Prognose for februar 2010 Prognose for august 2010 Skadeforsikring - Teknisk resultat Investeringsafkast efter overførsel til teknisk resultat m.m Resultat af skadeforsikring Livsforsikring Resultat før skat Skat Årets resultat Fusion med Industriens Arbejdsskade Det er besluttet, at Topdanmark Forsikring A/S fusionerer med datterselskabet Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S med førstnævnte som fortsættende selskab. Finanstilsynets godkendelse forventes inden for de nærmeste måneder. Fusionen vil have virkning fra 1. januar Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten for 2010 er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34 om delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Halvårsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2009, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Alle beløb i rapporten oplyses som udgangspunkt i hele mio. kr. eller tusind kr. Beløbene er afrundet, og der kan som følge heraf være mindre forskelle mellem summen af afrundede beløb og anførte totaler. Halvårsrapporten er urevideret og har ikke været genstand for review. Side 13

14 RESULTATOPGØRELSE KONCERNEN Året 1. halvår 1. halvår kr. Note SKADEFORSIKRING Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i bruttopræmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i bruttoerstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Koncerninterne refusioner Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt TEKNISK RESULTAT AF SKADEFORSIKRING LIVSFORSIKRING Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Præmier f.e.r Overført investeringsafkast f.e.r Udbetalte ydelser Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Forsikringsydelser f.e.r Ændring i livsforsikringshensættelser Ændring i genforsikringsandel Ændring i livsforsikringshensættelser f.e.r Bonus Ændring i hensættelser for unit-linked kontrakter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provision og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt TEKNISK RESULTAT AF LIVSFORSIKRING side 14

15 RESULTATOPGØRELSE KONCERNEN Året 1. halvår 1. halvår kr IKKE-FORSIKRINGSTEKNISK VIRKSOMHED Teknisk resultat af skadeforsikring Teknisk resultat af livsforsikring Indtægter fra associerede virksomheder Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytter m.v Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i.f.m. investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Forsikringsteknisk rente overført til skadeforsikringsvirksomhed Pensionsafkastskat Investeringsafkast overført til livsforsikringsvirksomhed Andre indtægter Andre omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS RESULTAT Moderselskabets andel Minoritetsinteressers andel PERIODENS RESULTAT TOTALINDKOMSTOPGØRELSE Periodens resultat Valutakursregulering af udenlandsk virksomhed Opskrivning af domicilejendomme Kapitalbevægelser i associerede virksomheder Overført til kollektivt bonuspotentiale Pensionsafkastskat Skat Anden totalindkomst ført på egenkapitalen PERIODENS TOTALINDKOMST side 15

16 AKTIVER KONCERNEN 31. december 30. juni 30. juni kr IMMATERIELLE AKTIVER Driftsmidler Domicilejendomme MATERIELLE AKTIVER, I ALT Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Udlån til associerede virksomheder Investeringer i associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Obligationer Pantesikrede udlån Andre udlån Indlån i kreditinstitutter Afledte finansielle instrumenter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Genforsikringsdepoter INVESTERINGSAKTIVER, I ALT INVESTERINGSAKTIVER TILKNYTTET UNIT-LINKED KONTRAKTER Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af livsforsikringshensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre tilgodehavender TILGODEHAVENDER, I ALT Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Øvrige ANDRE AKTIVER, I ALT Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER, I ALT AKTIVER, I ALT side 16

17 PASSIVER KONCERNEN 31. december 30. juni 30. juni kr. Note Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Sikkerhedsfond Andre henlæggelser Reserver, i alt Overført overskud Foreslået udbytte Minoritetsinteressers andel af egenkapitalen EGENKAPITAL, I ALT ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Præmiehensættelser Garanterede ydelser Bonuspotentiale på fremtidige præmier Bonuspotentiale på fripoliceydelser Livsforsikringshensættelser, i alt Erstatningshensættelser Kollektivt bonuspotentiale Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser til unit-linked kontrakter HENSÆTTELSER TIL FORSIKRINGS- OG INVESTERINGS- KONTRAKTER, I ALT Pensioner og lignende forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Udskudt skat af sikkerhedsfonde HENSATTE FORPLIGTELSER, I ALT GENFORSIKRINGSDEPOTER Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld til associerede virksomheder Aktuelle skatteforpligtelser Afledte finansielle instrumenter Anden gæld GÆLD, I ALT PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER PASSIVER, I ALT Eventualforpligtelser 4 Følsomhedsoplysninger 5 side 17

18 PENGESTRØMSOPGØRELSE KONCERNEN Året 1. halvår 1. halvår Mio. kr Pengestrømme fra driften Bruttopræmier Erstatninger Omkostninger Afgiven forretning Pengestrømme fra skadeforsikring Bruttopræmier Forsikringsydelser Omkostninger Afgiven forretning Pengestrømme fra livsforsikring Pengestrømme fra forsikringsvirksomhed, i alt Ind- og udbetalinger vedrørende investeringskontrakter Udbytter fra associerede virksomheder Renteindtægter og udbytter m.m Renteudgifter m.v Pensionsafkastskat Selskabsskat Andre indtægter og omkostninger Pengestrømme fra driften, i alt Investeringer Kapitalandele i associerede virksomheder Ejendomme Driftsmidler og immaterielle aktiver Kapitalandele Obligationer Pantesikrede udlån Afledte finansielle instrumenter Investeringsaktiver tilknyttet unit-linked kontrakter Mellemværender tilknyttede virksomheder Mellemværender associerede virksomheder Investeringer, i alt Finansiering Betalt udbytte Ansvarlig lånekapital Gæld til kreditinstitutter Finansiering, i alt Ændring i likvider Likvider primo Kursregulering af likvider Likvider ultimo Likvider består af følgende regnskabsposter: Likvide beholdninger Indlån i kreditinstitutter De fleste af koncernens selskaber er selskaber underlagt gældende lovgivning for forsikringsvirksomhed, hvorfor udlån og placering af penge i et vist omfang er begrænset. side 18

19 EGENKAPITALOPGØRELSE KONCERNEN kr Opskriv- Andre Minori- Aktie- ningshen- Sikker- henlæg- Overført Foreslået tetsinkapital læggelser hedsfond gelser overskud udbytte teresser I alt Egenkapital ultimo foregående år Totalindkomst Betalt udbytte Egenkapital 31. december halvår 2009 Egenkapital ultimo foregående år Totalindkomst Betalt udbytte Egenkapital 30. juni halvår 2010 Egenkapital ultimo foregående år Totalindkomst Betalt udbytte Egenkapital 30. juni side 19

20 SEGMENTOPLYSNINGER KONCERNEN Resultatopgørelsen Skade- Livs- Hus- Mio. kr. Privat Erhverv Industri Elim. forsikring forsikring leje Koncern 1. halvår 2009 Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente* Erstatninger Omkostninger Resultat af afgiven forretning Teknisk resultat af skade Livsforsikring Bruttopræmier Overført investeringsafkast Ydelser og ændring i hensættelser Omkostninger Resultat af afgiven forretning 0 0 Teknisk resultat af liv Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Overført til teknisk resultat Investeringsafkast Andre poster Resultat før skat Skat -173 Resultat halvår 2010 Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk rente* Erstatninger Omkostninger Resultat af afgiven forretning Teknisk resultat af skade Livsforsikring Bruttopræmier Overført investeringsafkast Ydelser og ændring i hensættelser Omkostninger Resultat af afgiven forretning -1-1 Teknisk resultat af liv Investeringsafkast i alt Pensionsafkastskat Overført til teknisk resultat Investeringsafkast Andre poster Resultat før skat Skat -121 Resultat 363 *Efter diskontering 165 mio. kr. (1. halvår 2009: 190 mio. kr.) side 20

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 19625087 Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2010

Topdanmarks halvårsrapport for 2010 25. august 2010 Meddelelse nr. 10/2010 Hovedelementerne i halvårsrapporten 2. kvartal 2010 Resultat efter skat på 94 mio. kr. mod 555 mio. kr. i 2. kvartal 2009. Combined ratio blev forbedret fra 91,0

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Totalindkomstopgørelse 6 Aktiver 7 Passiver 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Hovedelementer 1. kvartal 2012

Hovedelementer 1. kvartal 2012 Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2012 22. maj 2012 Meddelelse nr. 05/2012 Hovedelementer 1. kvartal 2012 Resultatet efter skat steg fra 425 mio. kr. til 561 mio. kr. Resultatet for 1. kvartal var

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser:

Hovedelementer. i 2. halvår 2012. Tilbagekøb af Topdanmark-aktier. 2. kvartal 2012. Modelmæssig resultatprognose for 2012. Eventuelle henvendelser: Topdanmarks halvårsrapport for 2012 21. august 2012 Meddelelse nr. 09/2012 Hovedelementer 1. halvår 2012 Resultatet efter skat steg fra 726 mio. kr. til 846 mio. kr. Resultatet pr. aktie steg fra 52,0

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015

TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 TOPDANMARK HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 19. august 2015 Meddelelse nr. 13/2015 Hovedelementer 1. halvår 2015 Resultat efter skat på 647 mio. kr. mod 945 mio. kr. i 1. halvår 2014. Resultatet pr. aktie blev

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008

Topdanmarks delårsrapport for 1. kvartal 2008 19. maj 2008 Meddelelse nr. 10/2008 Hovedelementerne i kvartalsrapporten er: Resultatet efter skat blev et underskud på 234 mio. kr. mod et overskud på 379 mio. kr. i 1. kvartal sidste år. I forhold til

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2014 CVR-nr. 19625087 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 7 Regnskab Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 8 Aktiver 9 Passiver 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension

HALVÅRSRAPPORT. Bankpension HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Bankpension Pensionskasse for finansansatte Dirch Passers Allé 27, 4. 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk BERETNING 1. HALVÅR 2014 Pæne afkast Afkastet af

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015

TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015 TOPDANMARK DELÅRSRAPPORT FOR Q1-Q3 2015 16. november 2015 Meddelelse nr. 16/2015 Hovedelementer Q1-Q3 2015 Resultat efter skat på 854 mio. kr. mod 1.253 mio. kr. i Q1-Q3 2014. Resultat pr. aktie på 8,4

Læs mere

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S

ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR.NR. 64 14 57 11 ALM. BRAND LIV OG PENSION A/S WWW.ALMBRAND.DK H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 A LM. S U N D F O R N U F

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Halvårsrapport 1. halvår 2006 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2013 for Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i slutningen af 2008 Livsforsikringsselskabet A/S. Herigennem tilbydes medlemmerne af PBU og deres familier muligheden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015

Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport 2015 Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal 2 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Kapitalforhold 8

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S

Halvårsrapport 2013. Skandia Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2013 Skandia Livsforsikring A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 4 Begivenheder

Læs mere

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999

Topdanmarks halvårsregnskabsmeddelelse 1999 Til Københavns Fondsbørs Halvårsregnskabsmeddelelse 1999 for Topdanmark Topdanmarks bestyrelse har d.d. tiltrådt det ureviderede halvårsregnskab for 1999. Hovedelementerne i halvårsmeddelelsen er: Topdanmark

Læs mere

Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013

Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013 Topdanmarks delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013 19. november 2013 Meddelelse nr. 15/2013 Hovedelementer 1.-3. kvartal 2013 Resultat efter skat på 1.217 mio. kr. mod 1.370 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2012

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013

Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Topdanmarks halvårsrapport for 2013 20. august 2013 Meddelelse nr. 14/2013 Hovedelementerne 1. halvår 2013 Resultat efter skat på 784 mio. kr. mod 846 mio. kr. i 1. halvår 2012 Resultatet pr. aktie var

Læs mere