Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 20. september /17 SVØMMEPOSTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 20. september 2004 1/17 SVØMMEPOSTEN"

Transkript

1 Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 20. september /17 Nummer 6, 12. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 26. oktober 2004 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon: Fax: Hjemmeside: Generelt Medlemstal 2004: Dansk Svømmeunion fjerdestørst Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har offentliggjort medlemstallene for Her fremgår det, at Dansk Svømmeunion også i 2004 udgør det fjerdestørste af DIFs i alt 57 forbund. Største forbund er DBU (fodbold) med medlemmer. Herefter følger DGF (gymnastik) med medlemmer og DHF (håndbold) med medlemmer. Dansk Svømmeunion indtager fjerdepladsen med medlemmer efterfulgt af DGU (golf) med Dansk Svømmeunions medlemstal er faldet med 315 siden Medlemmerne fordeler sig på 215 foreninger, hvilket er seks færre foreninger sammenlignet med Der er tale om en svag stigning i DIFs samlede medlemstal sammenlignet med DIFs medlemstal er i 2004 oppe på i alt Ligesom tilfældet var sidste år, er golf også i år den store vinder med en medlemsfremgang på siden Ifølge Idrætsliv (nummer 9), ser det ud til, at de indendørs holdidrætter over en bred kam har vendt udviklingen. Her fremhæves især volleyball og basketball, der, efter års tilbagegang, nu atter har fået vendt udviklingen i positiv retning. Samtidig fremgår det af Idrætsliv, at ketchersporterne må notere en vis medlemssivning. Hele oversigten kan ses på DIFs hjemmeside: vælg linket Idrætten i tal. Nora Thomsen, informationsmedarbejder Telefon: Officielle klubhenvendelser Dansk Svømmeunion modtager løbende skrivelser (mails eller breve) fra medlemmer, hvis indhold principielt bør behandles af Dansk Svømmeunions bestyrelse eller af administrationens chefgruppe. Indholdet i disse skrivelser kan være af forskellig karakter lige fra ændringsforslag, nye idéer til klager og påmindelser. Bestyrelsen og chefgruppen prioriterer naturligvis at behandle disse henvendelser. For imidlertid at sikre, at der ikke bruges unødig tid på henvendelser, som ikke reelt burde ligge på bestyrelsens bord, har bestyrelsen vedtaget, at skrivelser, for at blive behandlet af bestyrelsen, for fremtiden skal være af klar officiel karakter og dermed have én af klubbens bestyrelsesmedlemmer som afsender. På den måde sikres en hurtig og korrekt sortering i de henvendelser, som Dansk Svømmeunion modtager fra såvel klubber, faggrupper som enkeltpersoner. Pia Holmen, direktør Telefon: DMH-folder i trykken Folderen vedrørende Danske Mesterskaber for Hold 2004 er nu i trykken. Når folderen er fremme på kontoret i Farum vil to eksemplarer blive tilsendt de klubber, som har tilmeldt sig DMH Folderen kan derudover købes hos Dansk Svømmeunion og koster 25 kroner eksklusive moms og forsendelse. På Dansk Svømmeunions hjemmeside vil DMH-folderen ligeledes kunne downloades i pdf-format snarest. Morten Kjær, klubchef Telefon:

2 20. september /17 Forsikring via medlemskab hos Dansk Svømmeunion Via medlemskab af Dansk Svømmeunion er svømmeklubber dækket af en kollektiv aftale mellem DIF/DGI og forsikringsselskabet Alm. Brand. Forsikringerne omfatter: Ansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, foreningen kan pådrage sig i forbindelse med sine aktiviteter, herunder som ejer eller bruger af den ejendom aktiviteten drives fra. Forsikringen dækker også ansvar som arrangør, produktansvar ved salg af sportstøj og ved brug af en godkendt klatrevæg. Skade forvoldt af det enkelte medlem skal dækkes af dennes privat-ansvarsforsikring. Det er Dansk Svømmeunions opfattelse, at forsikringerne er en fordel for klubberne. Præmien er lavere end, hvad man normalt skal betale for lignende forsikringer, og ordningen sikrer, at klubben ikke er hverken under- eller overforsikret, ligesom skiftende besætning i bestyrelsen ikke risikerer at påvirke foreningens forsikringsforhold negativt. Anmeldelse af skader under ovennævnte forsikringer rettes til SOS alarmcentralen, der har døgnåbent på telefon: Læs mere på Morten Kjær, klubchef Telefon: Arbejdsskadeforsikringen dækker følgerne, hvis ansatte i foreningen skulle komme ud for uheld under arbejde. Arbejdet behøver ikke at være lønnet. Forsikringen giver økonomisk sikkerhed i forbindelse med dødsfald. Ligeledes dækker forsikringen ved tab af erhvervsevne eller andre varige mén. Klubberne kan få økonomisk hjælp til sygebehandling, optræning og hjælpemidler. Forsikringen dækker ligeledes skader på briller. Kollektiv ulykkesforsikring dækker bestyrelsen, medlemmer af foreningsudvalg og holdledere, hvis de skulle komme ud for ulykker under arbejde for foreningen. Rejseforsikringen dækker alle ansatte og frivillige ledere, instruktører og andet personale ved rejser i hele verden. Bagageforsikringen dækker, hvis der ikke er dækning via en privattegnet forsikring. Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse retslige konflikter. Et eksempel kan være de retslige omkostninger klubben har, hvis det orkester, som er hyret til sommerfesten, ikke dukker op, og klubben ender i en retslig konflikt. Denne forsikring har tidligere været betalt via DIFs budget, men en kombination af stigning i forsikringspræmien og nedskæring hos DIF, har betydet, at klubberne fra 2004 selv må betale en del af disse forsikringer.

3 20. september /17 Regnskabsmedarbejder stopper i Dansk Svømmeunion Dansk Svømmeunions regnskabsmedarbejder Morten Stützer stopper med udgangen af september måned Nye udfordringer i en IT-virksomhed bliver pr. 1. oktober Mortens hverdag. Morten Stützer har i løbet af de knap halvandet år, ansættelsen har varet, formået at skabe et effektivt overblik over regnskabsdelen i Dansk Svømmeunion, her ikke mindst etableringen af informative budgetopfølgninger til glæde for såvel bestyrelsen, administrationen som sektionerne. Dansk Svømmeunion ønsker Morten Stützer held og lykke i det nye job. Der arbejdes p.t. på at finde en ny regnskabsmedarbejder. Således har der været afholdt et par jobsamtaler. Når en ny medarbejder er fundet, vil dette blive kommunikeret ud via SvømmePosten og hjemmesiden Pia Holmen, direktør Telefon: SVØMME TRÆNINGSLEJR OVERALT I EUROPA Blue Water tilbyder fremragende træningslejre mange steder i Europa. Lejrene er ledet af tidligere olympiske svømmere JP og MC. Blue Water har kendskab til og erfaring i at organisere den perfekte lejr for din club. Vi tilbyder faciliteter i Spanien, Frankrig, Slovenien, Italien, Australien, Amerika m. fl. For mere information eller se vores hjemmeside

4 20. september /17 Anders Jensen stoppet som formand i Region Øst Formand for Region Øst, Anders Jensen, har besluttet at trække sig fra formandsposten. Beskeden kom på et møde i Region Øst mandag, den 9. august. I foråret blev Anders den lykkelige far til et hold tvillingepiger, hvilket naturligvis betyder, at tiden for den nu travle far er yderst knap, ikke mindst, når der også er et civilt job at passe ved siden af. Anders har taget konsekvensen af dette og trækker sig nu mellem to repræsentantskabsmøder. Om dette udtaler den afgående formand: - Det er aldrig optimalt at trække sig fra en post midt i en periode. Derfor er det også med beklagelse, at jeg har truffet min beslutning. Det er imidlertid samtidig med nogen lettelse, at Anders forlader formandsposten, for, som han siger: - Det vil lette min dårlige samvittighed for alle de opgaver og projekter, som jeg ikke har haft tid til at engagere mig i og heller ikke vil få tid til i den nærmeste fremtid. Om end Anders nu ikke længere er at finde i bestyrelsen i Region Øst, forsvinder han heldigvis ikke helt ud af dansk svømnings univers, idet han til daglig fungerer som forretningsfører i GI40. Anders Jensen har gjort en flot indsats for svømningen generelt og i Region Øst især. Dansk Svømmeunion takker Anders for indsatsen og glædes over, at der fortsat er mulighed for at hilse på den nu afgående formand i forbindelse med forskellige svømmerelaterede begivenheder. Dansk Svømmeunion Mandag, den 9. august havde vi bestyrelsesmøde i Region Øst. Den dag meddelte Anders Jensen, at han ønskede at stoppe som formand for regionen. Først og fremmest: Dernæst: Hvad nu?: På bestyrelsens vegne Arthur Brander Vi siger tak til Anders for den tid, han har fungeret som formand for Region Øst, og for det arbejde, han har udført til gavn for svømningen. Ønsker vi Anders - og hans familie - al mulig lykke, held og glæde med livet i og for familien. Det bliver - uden tvivl - en pragtfuld arbejdsopgave, der ligger forude - rigtig god arbejdslyst. Vi må konstatere, at bestyrelsen har fået noget af en arbejdsopgave med at finde en løsningsmodel, der kan fungere - i det mindste frem til næste repræsentantskabsmøde. Hvordan vi løser opgaven, diskuteres på et ekstra bestyrelsesmøde den 24. august. Region Øst fortsætter uden formand frem til næste repræsentantskabsmøde Tirsdag, den 24. august blev der holdt bestyrelsesmøde i Region Øst, hvor der skulle findes en løsning, efter at Anders Jensen har meddelt, at han trækker sig som formand for regionen. Frem til repræsentantskabsmødet i marts måned 2005 vil regionen fungere uden formand. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som vil stå for det løbende arbejde samt fungere som kontaktpersoner overfor foreninger, samarbejdspartnere med mere. Arbejdsgruppen består af: Arthur Brander, Tommy Jensen, Birthe Jensen og Kirsten Christiansen. Arthur Brander vil fungere som koordinator for arbejdsgruppen. På bestyrelsens vegne Arthur Brander

5 20. september /17 Eliteafdelingen Ny struktur i eliteafdelingen Eliteafdelingen ønsker yderligere at optimere sin struktur i forhold til at udnytte involverede personers kompetencer bedre samt yderligere at opnå mere specifik sparring og forankring af beslutninger og nye tiltag. Det forventes, at alle grupperne mødes første gang i løbet af oktober. Forslaget er behandlet og godkendt på et bestyrelsesmøde i marts 2004 og på et styregruppemøde i juni Formålene med den nye struktur er: - at udnytte de i eliteafdelingen involverede personers kompetencer bedst muligt - motivere personer med et snævert kompetenceområde til at levere en begrænset indsats på et for dem vigtigt område - at sikre, at der i henhold til Eliteplan 2002 sker den fornødne forankring og sparring af de forskellige beslutninger, der træffes i eliteafdelingen Konsekvenserne af den nye struktur: - eliteudvalg nedlægges - flere rådgivende eksperter tilknyttes o flere bliver hørt! Beskrivelse af den nye struktur Der skal på udvalgte nøgleområder nedsættes en række rådgivende ekspertgrupper. Gruppernes formål er at komme med anbefalinger til eliteafdelingens arbejdsgruppe samt at kunne sparre med eliteafdelingen på områder som arbejdsgruppen finder relevante at lægge ud til sparring. De rådgivende grupper skal mødes en - to gange årligt og skal have én fra gruppen valgt leder. Gruppen skal også kunne mødes elektronisk via telefonmøder og sparre/give rådgivning på enkeltstående emner via . De fem - syv medlemmer udpeges af eliteafdelingens arbejdsgruppe, men skal søges udvalgt efter at repræsentere SvømmeDanmark bedst muligt. Vigtigste udvælgelsesparameter for gruppens medlemmer er dog faglig kompetence og indsigt i det relevante fagområde. Der skal være en repræsentant fra arbejdsgruppen i hver gruppe. Elitechef eller landstræner skal være/har ret til at være til stede ved alle møder. Til møder hvor særlige emner behandles, kan relevante gæster inviteres. Medlemmerne af grupperne udvælges for to år ad gangen, herefter vurderes det, om medlemmet eventuelt skal fortsætte eller erstattes af ny person. I forbindelse med opstarten af grupperne vil halvdelen af personerne dog få et-årige mandater, dette af hensyn til en glidende udskiftning af gruppernes medlemmer. Aktivrepræsentanterne (Morten Fruelund og Anders Beck) fordeler tilhørsforhold til grupperne. Lederen af hver ekspertgruppe har følgende opgaver: - koordination med elitechef at indkalde og udarbejde dagsorden til møder - være mødeleder - ansvarlig for at gruppens ansvarsområde/opgaveoversigt løbende opdateres og udvikles - budgetansvarlig for gruppens mødebudget - ansvarlig for opfølgning på diverse opgaver og løse ender i forbindelse med arbejdet i ekspertgruppen - sørge for at referat af møde bliver udarbejdet/uddelegeret (fortsætter næste side)

6 20. september /17 (fortsat fra forrige side) Grupperne Trænergruppe: Målsætningen for gruppens arbejde er at give input og nytænkning til eliteafdelingens arbejde på det sportslige område. - kravtider til internationale mesterskaber - aktiviteter for bruttogrupper - give input til sportsmedicingruppen omkring testning - temaer for TUP - træningsmængde anbefalinger international benchmarking - generelle tendenser/iagttagelser hos danske svømmere - samarbejde med holdledere på træningslejre og til stævner - evaluering af sæsonplan, resultater med mere Holdledergruppe: Målsætningen for holdledergruppen er at sørge for, at der er tilstrækkelig med egnede ledere af begge køn til bruttogruppeopgaverne, samt at sørge for at niveauet blandt lederne vedligeholdes og udvikles så det matcher den sportslige udvikling. - rekruttering af nye ledere - uddannelse og retningslinier for ledere - sørge for rød tråd i lederbemanding i forskellige bruttogrupper - samarbejde med trænere på træningslejre og til stævner - evaluering af sæson i forhold til lederindsats Sportsmedicingruppe: Målsætningen for sportsmedicingruppen er praktisk at få ført svømmerelevante test ud i livet samt at få disse tests forankret hos Team Danmark Testcenter. Gruppen skal også selvstændigt komme med input til nye svømmespecifikke testmetoder. - samarbejde med IMT fra Team Danmark skadesforebyggelse screenings - samarbejde med Team Danmark Testcenter fysiologisk testning biomekanisk testning mentaltræning - international benchmarking i forhold til svømmespecifikke test - nye projekter eksempelvis højdetræning - evaluering af sæson Kraftcentergruppe: Målsætningen er fortsat at udvikle og evaluere på det nedskrevne kraftcenterkoncept (inklusive TUP) samt at sørge for modspil til KC- og TUP-ansvarlig. - KC- og TUP-ansvarlig skal sidde her - i form af allerede eksisterende netværksmøder med KC og TUP ansvarlige - kontinuerlig udvikling og evaluering af aktiviteter og kraftcenterkoncept - komme med input til TUP og kraftcenter sæsonplan Lars Sørensen, elitechef Telefon:

7 20. september /17 Udtagelse af juniorsvømmere til EKM 2004 i Wien Eliteafdelingen har besluttet at supplere EKM-holdet med seks juniorsvømmere. De seks højst IPS-scorende juniorsvømmere vil, uanset køn, blive udtaget til at deltage ved EKM. De seks juniorsvømmere udvælges blandt ikke i forvejen kvalificerede svømmere. Yngste årgange, der måtte kvalificere sig via denne ordning, forventes ligeledes at deltage ved NJM. Årgangene, der kan kvalificere sig via denne ordning, er de årgange, der deltog ved EJM 2004 (piger: 1988 og 1989, drenge: 1986 og 1987). Kvalifikationsperioden er identisk med den officielle kvalifikationsperiode for EKM (11. december november 2004). Der gælder samme krav omkring formstabilitet som annonceret under kravtidssættet på Lars Sørensen, elitechef Telefon: Ta på træningslejr på Bornholm Gudhjem svømmehal tilbyder: Træningsfaciliteter/kortbane Vi har alt i træningstilbehør Overnatning i seks-personers huse Forplejning efter eget ønske Transport til og fra færge Ring og hør nærmere Gudhjem svømmehal: Adresse: Sportsvænget 16, 3760 Gudhjem Se også hjemmesiden på: Vælg linket Indeks og dér linket Svømmehallen

8 20. september /17 Kravtider til VM 2005 i Montreal, Canada Damer: Disciplin Distance Tid Fri Fri Fri Fri Fri Fri Brystsvømning Brystsvømning Brystsvømning Butterfly Butterfly Butterfly Rygsvømning Rygsvømning Rygsvømning Individuel medley Individuel medley Fri 4 x Fri 4 x Medley 4 x Herrer: Disciplin Distance Tid Fri Fri Fri Fri Fri Fri Brystsvømning Brystsvømning Brystsvømning Butterfly Butterfly Butterfly Rygsvømning Rygsvømning Rygsvømning Individuel medley Individuel medley Fri 4 x Fri 4 x Medley 4 x Kvalifikationsperiode Tider opnået i perioden 14. august 2004 til 27. marts Stabilitetskrav Hvis kvalifikation til internationalt mesterskab sker mellem 11-7 måneder før mesterskabet, skal stabilitetskrav svømmes hjem senest ved DM på langbane den marts I specielle tilfælde kan der dispenseres fra månedsafgrænsningerne og datoerne. Stabilitetskravene: - opnå en tid, der ikke er mere end et halvt sekund pr. 50 m over den relevante kravtid. - hvis stabilitetskrav ikke klares, er kvalifikation til mesterskabet ikke godkendt. - i særlige tilfælde kan der dispenseres fra stabilitetskrav (eksempelvis ved dokumenteret sygdom/skader). Elitechef/landstræner kan alene dispensere. Stabilitetskravene kan blive ændret i formen, eventuelt i form af at skulle følge et testprogram opsat og udført af Dansk Svømmeunion og Team Danmark Testcenter. Lars Sørensen, elitechef Telefon:

9 20. september /17 Internationalt LENs nyhedsbreve tilgængelige på nettet Som noget nyt kan man nu finde LENs officielle nyhedsbrev LEN Circular på LENs hjemmeside LEN status på OL-medaljehøsten Det europæiske svømmeforbund LEN har gjort status på den europæiske medaljehøst ved de netop afsluttede Olympiske Lege i Athen og sammenlignet med tilsvarende resultater opnået ved OL 2000 i Sydney. I 2004 blev der svømmet medaljer hjem til 12 europæiske nationer. Til sammenligning var der medaljer til 11 europæiske nationer i De 12 lande er: Holland, Rusland, Italien, Ukraine, Rumænien, Ungarn, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Kroatien, Østrig og Polen. I 2004 stod der europæiske svømmere bag syv guldmedaljer (14 guldmedaljer i 2000), 13 sølvmedaljer (11 sølvmedaljer i 2000) og 14 bronzemedaljer (11 bronzemedaljer i 2000).

10 20. september /17 Livredning Dansk Svømmeunions livredningssektion afholder Danmarks Mesterskaber i konkurrence-livredning (Still Water) Hvornår: Søndag, den 24. oktober 2004 Hvor: Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg, Vinkelvej 32, 8800 Viborg Stævnet afvikles på 25 m bane. Deltager: Stævnet afvikles som et åbent senior stævne, hvor man konkurrerer om løbspræmier i samtlige løb. Kun danske deltagere fra klubber i Dansk Svømmeunion kan konkurrere om DM-titlerne. Discipliner: A = Individuelle konkurrencer B = Holdkonkurrencer Nordisk = Nordiske holdkonkurrencer Nr. Disciplin Beskrivelse Klasse 1 Nordisk Nordisk holdkonkurrence Herre 2 Nordisk Nordisk holdkonkurrence Damer 3 Nordisk Nordisk holdkonkurrence Mix 4 A1 200 m svømning med forhindringer Herre 5 A1 200 m svømning med forhindringer Damer 6 B m svømning med forhindringer holdkap Herre 7 B m svømning med forhindringer holdkap Damer 8 A2 50 m bjærgning af dukke Herre 9 A2 50 m bjærgning af dukke Damer 10 A3 100 m kombineret bjærgningsmedley Herre 11 A3 100 m kombineret bjærgningsmedley Damer 12 B m holdkap med dukke Herre 13 B m holdkap med dukke Damer 14 A4 100 m bjærgning af dukke med svømmefødder Herre 15 A4 100 m bjærgning af dukke med svømmefødder Damer 16 A5 100 m redning af dukke med svømmefødder Herre 17 A5 100 m redning af dukke med svømmefødder Damer 18 A6 200 m super livredder Herre 19 A6 200 m super livredder Damer 20 B m medley redningsholdkap m/redningstorpedo Herre 21 B m medley redningsholdkap m/redningstorpedo Damer Nordisk holdkonkurrence: I den nordiske holdkonkurrence indgår et førstehjælps-genoplivningsmoment på land, som holdet skal have gennemført og godkendt, inden holdet kan deltage i vandet. Til danske mesterskaber 2004 vil tre af følgende situationer blive brugt: - Bevidstløs tilstand - Åndedræts- og kredsløbsbesvær - Forbrænding - Blødning - Fald og kropsskader (fortsætter næste side)

11 20. september /17 (fortsat fra forrige side) Der dømmes ud fra Røde Kors Førstehjælp, Instruktion i HLR. I forbindelse med konkurrencerne i øvrigt dømmes der efter ILS reglerne. Yderligere beskrivelse af disciplinerne vil blive annonceret på De kan ydermere rekvireres hos Rune Høy på Tidsplan: 09:00-11:00: Førstehjælpsopgaver for hold til den nordiske konkurrence 12:00-13:00: Opvarmning i bassin 13:00: Stævnestart for konkurrencerne i bassinet 17:00: Forventet sluttidspunkt Anmeldelsesgebyr: Anmeldelsesgebyr er i individuelle løb 25 kroner pr. start og i holdkapløb 75 kroner pr. start. Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke stiller til start. Gebyret vil blive opkrævet klubben via Dansk Svømmeunion. Anmeldelse/anmeldelsesfrist: Tilmeldinger med en af træneren anført anmeldelsestid sendes til: Dansk Svømmeunion, klubchef Morten Kjær, Ryttergaardsvej 118, 3520 Farum. Telefon: / Anmeldelsesfristen er fredag, den 8. oktober Vi opfordrer deltagende klubber til at tilmelde officials til mesterskabet. Bespisning samt overnatning: Der vil være mulighed for at reservere overnatning på skolen, ligesom der er mulighed for at anvise anden form for indkvartering. Såfremt der er tilstrækkelig tilslutning, vil der blive mulighed for morgenmad søndag morgen og madpakkesmøring til søndag. Henvendelse vedrørende overnatning og bespisning til kontaktperson: Peter Fuglsang - senest fredag, den 8. oktober. Lokal kontaktperson: Peter Fuglsang Telefon privat: /arbejde: Livredningssektionens sportsudvalg

12 20. september /17 Udspring Invitation til Danske Hold Mesterskaber i udspring 2004 Arrangør: Dansk Svømmeunion og Frem Odense. Hvornår: Weekenden den oktober Hvor: Odense Universitets Svømmehal, Campusvej 55, 5230 Odense M. Faciliteter 2 x 1 m vippe og 1 x 3 m vippe. Desuden forefindes der 5 m platform. Konkurrencer Der konkurreres efter Dansk Svømmeunions Mesterskabsbestemmelser for Udspring, afsnit Mesterskaber generelt. Konkurrenceprocedurer jævnfør FINAs regler herfor; D3, D4, D5 og D6. Dansk Svømmeunions Mesterskabsbestemmelser kan downloades fra Dansk Svømmeunions hjemmeside vælg Om unionen, Regler & vedtægter. Holdmesterskabsreglerne kan downloades her. Tilmelding og indlevering af springlister Tilmeldingsblanket juniorer 1 meter klik her. Tilmeldingsblanket juniorer 3 meter klik her. Tilmeldingsblanket seniorer 1 meter klik her. Tilmeldingsblandet seniorer 3 meter klik her. Tilmelding til mesterskaberne skal ske skriftligt på ovenstående tilmeldingsblanketter. Tilmeldingerne skal være den DM Ansvarlige (DMA) i hænde senest onsdag, den 29. september Se nedenfor. Indlevering af springlister senest fredag, den 22. oktober 2004, klokken 11:15. De deltagende klubber opfordres til at indsende tilmeldinger og springlister i god tid. Der opkræves et tilmeldingsgebyr på 400 kroner pr. hold. Forplejning og ophold Denne sker for de deltagende organisationers egen omkostning. Frem Odense tilbyder forplejning og ophold. Program: Fredag, den 22. oktober afholdes Regionsmatch. Lørdag, den 23. oktober: 08:00: Indspring 10:00: Teknisk møde 11:00: Officiel åbning af stævnet 11:15: Gr. A 3 m / Gr. B 3 m / Gr. C 3 m 13:00: Frokost 13:45: Gr. D 3 m / Senior 1 m 18:00: Fælles spisning Søndag, den 24. oktober: 08:00: Indspring 10:00: Gr. A 1 m / Gr. B 1 m / Gr. C 1 m 12:00: Frokost 12:45: Gr. D 1 m / Senior 3 m Dommere De deltagende organisationer bedes påføre navnene på dommere. Dommerpaneler sammensættes af DMA eller dennes stedfortræder. Kontaktpersoner Spørgsmål til mesterskaberne bedes rettet til: Randi Eibner, DM-Ansvarlig Neptunvej 99, 3 tv Viby J. Telefon: eller til: Nomi Mortensen, springleder i Svømmeklubben Frem Rosenørnsvej 39, 2. tv Odense M Telefon: Springlister Korrekt udfyldte springlister skal være DMA i hænde senest 24 timer før det i programmet angivne tidspunkt for start af den pågældende konkurrence. Det anbefales at sende springlisterne i god tid.

13 20. september /17 Vandpolo Vandpolosektionen inviterer til seminar Seminaret, som oprindeligt skulle have været afholdt dette efterår, er flyttet til den februar Afviklingssted er ikke endeligt på plads, men det bliver enten i Jylland eller på Fyn. Nærmere information herom følger senere. Målgruppen er klubledere, klubtrænere, dommere og øvrige med interesse i at udvikle dansk vandpolo. Program i hovedpunkter (ret til ændringer forbeholdes): Lørdag, den 5. februar: Velkomst, præsentation ved sektionslederen Orientering om udviklingsprojekt i vandpolosektionen ved Pia Holmen/sektionslederen Dommerudvikling ved psykolog Peter Holm Iversen Dommerens udstråling, hvordan leder man en kamp, magt, forebyggelse og løsning af konflikter Frokost Internationale tendenser i vandpolo ved Kent Sørensen og Claus Trasbo Kaffe Drøftelse i plenum (internationale tendenser) Klubudvikling - hvordan skaffer man frivillige ledere, rekruttering, opsøgende arbejde, klubopbygning ved Svend Holm Aktivitet Aftensmad og socialt samvær Søndag, den 6. februar: Morgenmad Forsættelse af proces med Svend Holm Dansk Svømmeunions eliteafdeling: På vej mod OL i Beijing ved Mark Regan, landstræner i svømning Frokost Pris for deltagelse er 250 kroner. Sektionen yder tilskud til seminaret. Foreløbig tilmelding til sekretær Tina Sørensen på eller til Dansk Svømmeunion, Ryttergaardsvej 118, 2. sal, 3520 Farum. Information om bindende tilmelding udsendes i løbet af efteråret. Pia Holmen, direktør Telefon:

14 20. september / plads til Danmark ved B EM 2004 Det danske herrelandshold i vandpolo deltog i begyndelsen af september måned ved B EM i Tyrkiets hovedstad Istanbul. Målsætningen var at slutte blandt de otte bedste og derved undgå en placering blandt mesterskabernes nederste tredjedel. Men lad det være sagt med det samme Danmark sluttede på en samlet 10. plads. Holdet spillede dog flere lovende kampe, og det var tydeligt, at generationsskiftet nu er endeligt gennemført. Derfor er vurderingen også, at det har været et tilfredsstillende stævne for det danske hold trods den lave slutplacering. Da holdet rejste til Tyrkiet, havde det ikke spillet landskampe i 11 måneder. Som turneringen skred frem, blev det danske spil synligt bedre og bedre. Spillernes form var i top, hvilket udelukkende skyldtes selvtræning og enkelte fællestræninger, da den hjemlige turnering sluttede allerede i begyndelsen af juni. Nedenfor følger de danske resultater. For uddybende information om hver enkelt kamp se Seneste nyheder. Resultater: Kamp 1: Danmark Malta: 6 14 Perioderesultater: (2 4) (0 5) (2 3) (2 2) Kamp 3: Danmark Tyrkiet: 14 5 Perioderesultater: (0 3) (2 4) (1 4) (2 3) Kamp 5: Danmark Polen: 15 6 Perioderesultater: (1 2) (5 0) (4 1) (5 3) Kamp 7: Danmark Ukraine: 7 13 Perioderesultater: (2 4) (2 3) (1 4) (2 2) Kamp 2: Danmark Portugal: 11 6 Perioderesultater: (5 2) (2 0) (1 2) (3 2) Kamp 4: Danmark Israel: 7 9 Perioderesultater: (2 3) (2 2) (2 3) (1 1) Kamp 6: Danmark Schweiz: 9 6 Perioderesultater: (1 1) (2 1) (3 3) (3 1) Kamp 8: Danmark Israel: 7 11 Perioderesultater: (0 4) (2 3) (3 2) (2 2) Det danske herre-landshold i vandpolo fik spillet til at fungere stadig bedre, som turneringen skred frem. Nu er det tid for planlægning af en ny to-årsplan henimod næste B-EM. Kent Sørensen, landsholdskoordinator Medlem af vandpolosektionen

15 20. september /17 Masters-svømning Kontaktperson på nedenstående notitser vedrørende masters-svømning er Ken Andersen, mastersudvalget, som kan kontaktes på telefon: Få ledige pladser på Clinic 2004 Det er glædeligt, at interessen for Masters Clinic 2004 i Ringe på Fyn den oktober har været stor, og at der kommer deltagere fra både Danmark, Sverige og Norge. Dermed kommer clinicen også til at opfylde en af dens visioner om erfaringsudveksling og netværksdannelse på tværs af de nordiske lande. I Danmark udviklede DSLF (i dag Dansk Svømmeunion, red.) det første MastersKursus i 1996, som helt traditionelt tog udgangspunkt i selve træningen i svømmehallen. Masterstrænerens/ mastersorganisationens hverdag ser dog helt anderledes ud, idet der skal tilmeldes til stævner, laves PR-arbejde, organiseres fester, forhandles økonomi med klubbens bestyrelse og meget mere for at få et mastershold til at fungere optimalt. Årets Masters Clinic tager udgangspunkt i masterstrænerens/mastersorganisationens reelle arbejdsbetingelser og sætter fokus på både træningen i svømmehallen og de interne/eksterne forhold, der påvirker mastersorganisationen, samt hvorledes organisationen omvendt selv kan påvirke disse. Clinicen er et led i visionen Norden som Masters- Kraftcenter - ikke bare i Europa men på verdensplan. Norden som region har større potentiale end de enkelte nordiske lande i sig selv til at udvikle/udbrede best practice på såvel klub- som forbunds-niveau. Der er endnu få ledige pladser på Masters Clinic Tilmelding til kursuskoordinator Kirsten Christiansen Læs mere om Masters Clinic 2004 på: Mesterskabsarrangør søges til Nordiske Masters 2006 Mastersudvalget under Dansk Svømmeunion søger en arrangør af Nordiske Masters 2006, som afvikles den oktober Interesserede klubber kan henvende sig til Anni Brander på eller pr. telefon: Danmark var arrangør af NM i 2001, hvor Helsingør Svømmeklub stod for et flot stævne. Interessen for Masters Clinic 2004 er stor, og der er kun få ledige pladser tilbage. Dansk fælles indkvartering ved EM 2005 i Stockholm De danske EM-svømmere får igen mulighed for fælles indkvartering ved European Masters Championship i Stockholm, som afvikles den august Rejseleder Alex Nielsen har foreløbig booket plads til omkring 50 EM-svømmere på Hotel Zinkensdamm og det tilhørende vandrerhjem blot to kilometer fra Eriksdalsbadet, hvor EM afholdes. Priserne kommer til at ligge mellem kroner pr. overnatning afhængig af, om man vælger overnatning på hotellet eller vandrerhjemmet. Den præcise tilmeldingsprocedure og de præcise priser vender det danske mastersudvalg tilbage med senere på efteråret. Du kan læse mere om Hotel Zinkensdammn på Det undersøges p.t., om det er muligt at leje en bus fra København til Stockholm til rimelige penge. Også dette vender mastersudvalget tilbage med i løbet af efteråret. Mere information om EM i Stockholm finder du på

16 20. september /17 Svømning Tid til fornyelse og oprettelse af licenser Licenser, der er oprettet inden den 1. august 2004, skal nu fornyes. Er du administrator af klubbens svømme-licenser, er det nu tid at forny licenser for de svømmere, der skal have registreret tider i Dansk Svømmeunions database. - Tag derfor den nye sæsons holdlister og forny licenserne i licenssystemet på de svømmere, der fik licens sidste år. - Er der kommet nye svømmere i konkurrenceafdelingen, skal du oprette licenser på disse i løbet af august/september, således at alle svømmere, der stiller op til officielle stævner har enten klubstævnelicens eller mesterskabslicens, når du anmelder svømmeren til stævner. - Hvis der er flyttet svømmere til klubben fra en anden klub, skal deres licenser overflyttes til den nye klub. Dette gøres ved til undertegnede. - Giv træneren og holdlederen en udskrift fra licenssystemet, så de har numrene, når de er ude til stævner. - Ved fornyelse eller oprettelse af licenser skal du være opmærksom på, at licenstypen er korrekt. - Mesterskabslicenser skal være indløst på anmeldelsestidspunktet til regionale, danske, europæiske og verdens mesterskaber. Dette gælder også for masters svømmere. - Desuden skal opmærksomheden henledes på, at der også skal være løst mesterskabslicens ved deltagelse i Danmarks Mesterskaber for Hold. Klubstævnelicenser er gratis, mens mesterskabslicenser koster 110 kroner for et år ( ). Dansk Svømmeunion henstiller til, at fornyelse af licenser sker senest med udgangen af september Har du som administrator glemt dit password til licenssystemet, kan et nyt indhentes hos nedenstående kontaktperson. Morten Kjær, klubchef Telefon: Nye nåletider gældende pr. 1. september 2004 Pr. 1. september er Dansk Svømmeunions nåletider for svømning blevet ændret. Nåletiderne blev ændret i 2003, så tiderne på kortbane blev beregnet ud fra verdensrekordtiderne pr med samme formel, som benyttes i den tyske pointtabel ; mens langbanetiderne var beregnet ud fra kortbanetiderne ved tillæg af de sædvanlige omregningsfaktorer. Ved den nye ændring beregnes nåletiderne på langbane nu også direkte ud fra verdensrekordtiderne pr Pointtallene for nålene er nu de samme for kort- og langbane. Denne fremgangsmåde anvendes i det nye tidsadministrationssystem WinGrodan statistik. DO-data programmet TIDER kan ikke håndtere de nye nåletider. Der er således ingen ændringer for nåletider på kortbane - kun for nåletider på langbane. Tiderne fremgår af Dansk Svømmeunions hjemmeside - under Svømning, Tider og Nåletider. Morten Kjær, klubchef Telefon: Anmeldelse af stævner På Svømmesektionens områdemøde i april 2004 blev Supplerende Stævnereglement tilrettet, så det nu optræder i en mere moderne udgave. Denne er udsendt til medlemsklubber og overdommere. Af teksten i reglementet fremgår det ikke længere, at stævner skal anmeldes til Dansk Svømmeunion. På svømmesektionsmødet den 10. september 2004, besluttede sektionen, at denne praksis fortsat skal anvendes. Stævner skal således fortsat anmeldes til unionen for at kunne betragtes som officielle, således at tiderne eksempelvis kan anvendes som kravtider til mesterskaber, eller godkendes som rekorder. Anmeldelse kan foretages pr. på Anmeldte svømmestævner fremgår af aktivitetsoversigten på hjemmesiden. Morten Kjær, klubchef Telefon:

17 20. september /17 Afvikling af DMH 2004 skal ske med WinGrodan Svømmesektionen har besluttet, at stævneafviklingen ved DM for Hold 2004 skal ske med det nye stævneprogram WinGrodan. Sektionen er bekendt med, at dette kan volde problemer, da klubberne kun har begrænset erfaring med programmet. Vi har dog valgt dette, da der er problemer med at levere resultatet fra DO-data Holdstævne til Grodan Statistik. Desuden er der en forskel i pointberegningen i de to programmer, så de ikke altid kan sammenlignes. Sektionen vil i videst muligt omfang være behjælpelig ved stævneafvikling med WinGrodan. Hvis I har brug for hjælp, bedes I henvende jer til Marianne Rom på adressen Her vil der være mulighed for at opnå en aftale om, at en superbruger hjælper klubben med brugen af WinGrodan ved stævnet. Morten Kjær, klubchef Telefon:

Generelt. KODA/Gramex afgifter Dansk Svømmeunion er blevet opmærksom på, at der ved en del svømmestævner bør betales afgifter til KODA/Gramex.

Generelt. KODA/Gramex afgifter Dansk Svømmeunion er blevet opmærksom på, at der ved en del svømmestævner bør betales afgifter til KODA/Gramex. Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 14. marts 2003 1/7 Nummer 2, 11. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 4. april 2003 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 11. marts 2005 1/10 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 11. marts 2005 1/10 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 11. marts 2005 1/10 Nummer 2, 13. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 31. marts 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 7. oktober 2005 1/14 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 7. oktober 2005 1/14 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 7. oktober 2005 1/14 Nummer 6, 13. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 2. november 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper:

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 6. maj 2004 1/11 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 6. maj 2004 1/11 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 6. maj 2004 1/11 Nummer 3, 12. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 26. maj 2004 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00

Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Velkommen til: Dansk Svømmeunions generalforsamling Lørdag, den 24. april 2010 klokken 13.00 Bilag 1 Bestyrelsens beretning for 2009 Kaj Aagaard (formand) John Pihlkjær (næstformand) Kjeld Egebo Larsen

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00

Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Repræsentantskabsmøde 2015 Dansk Volleyball Forbund Lørdag den 6. juni 2015 kl. 10.00 Hotel Scandic, Kolding Indhold Indhold... 2 Praktiske oplysninger... 3 Dagsorden... 4 Beretninger... 6 Bestyrelsen...

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Program 2007-2008. Svømning Livredning Synkro Udspring Vandpolo

Program 2007-2008. Svømning Livredning Synkro Udspring Vandpolo Program 2007-2008 Svømning Livredning Synkro Udspring Vandpolo 1 Svømme Region Øst E-mail: sroekontor@svoem.dk Hjemmeside: www.svoem.dk/t2w_375.asp Formand Arthur Brander Marienlyst Allé 30, 106 3000 Helsingør

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Bent Birkemose er natten til mandag den 23. oktober pludselig afgået ved døden.

Bent Birkemose er natten til mandag den 23. oktober pludselig afgået ved døden. Bent Birkemose er natten til mandag den 23. oktober pludselig afgået ved døden. Nekrolog om Bent Birkemose 3 Medlemstal 3 NYT I VEST Nr. 69 NOVEMBER JULI 2006 2006 Svømme Region Vest s forretningsudvalg

Læs mere

Henning R. Jensen Torben Mogensen Erik S. Neergaard Allan Hansen

Henning R. Jensen Torben Mogensen Erik S. Neergaard Allan Hansen Nr. 11 december 2001 TEMA: Henning R. Jensen Torben Mogensen Erik S. Neergaard Allan Hansen Lørdag den 23. februar 2002 træder Poul Hyldgaard tilbage som formand for Dansk Boldspil-Union. Fire kandidater

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015 s Årsberetning 2015 Årsberetning 2014-2015 Indholdsfortegnelse Beretning 2014-2015 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 19 Dommerudvalget

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2014 s Årsberetning 2014 Årsberetning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Beretning 2013-2014 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

DBU-fodboldskole i Grønland

DBU-fodboldskole i Grønland DBU Bulletin fra leg til landshold I Nyhedsmagasin udgivet af Dansk Boldspil-Union I Nr. I August 200 I DBU-fodboldskole i Grønland I flere sæsoner har DBU-konsulent Svend Pedersen været fodboldskoleleder

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere