Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 20. september /17 SVØMMEPOSTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 20. september 2004 1/17 SVØMMEPOSTEN"

Transkript

1 Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 20. september /17 Nummer 6, 12. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 26. oktober 2004 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon: Fax: Hjemmeside: Generelt Medlemstal 2004: Dansk Svømmeunion fjerdestørst Danmarks Idræts-Forbund (DIF) har offentliggjort medlemstallene for Her fremgår det, at Dansk Svømmeunion også i 2004 udgør det fjerdestørste af DIFs i alt 57 forbund. Største forbund er DBU (fodbold) med medlemmer. Herefter følger DGF (gymnastik) med medlemmer og DHF (håndbold) med medlemmer. Dansk Svømmeunion indtager fjerdepladsen med medlemmer efterfulgt af DGU (golf) med Dansk Svømmeunions medlemstal er faldet med 315 siden Medlemmerne fordeler sig på 215 foreninger, hvilket er seks færre foreninger sammenlignet med Der er tale om en svag stigning i DIFs samlede medlemstal sammenlignet med DIFs medlemstal er i 2004 oppe på i alt Ligesom tilfældet var sidste år, er golf også i år den store vinder med en medlemsfremgang på siden Ifølge Idrætsliv (nummer 9), ser det ud til, at de indendørs holdidrætter over en bred kam har vendt udviklingen. Her fremhæves især volleyball og basketball, der, efter års tilbagegang, nu atter har fået vendt udviklingen i positiv retning. Samtidig fremgår det af Idrætsliv, at ketchersporterne må notere en vis medlemssivning. Hele oversigten kan ses på DIFs hjemmeside: vælg linket Idrætten i tal. Nora Thomsen, informationsmedarbejder Telefon: Officielle klubhenvendelser Dansk Svømmeunion modtager løbende skrivelser (mails eller breve) fra medlemmer, hvis indhold principielt bør behandles af Dansk Svømmeunions bestyrelse eller af administrationens chefgruppe. Indholdet i disse skrivelser kan være af forskellig karakter lige fra ændringsforslag, nye idéer til klager og påmindelser. Bestyrelsen og chefgruppen prioriterer naturligvis at behandle disse henvendelser. For imidlertid at sikre, at der ikke bruges unødig tid på henvendelser, som ikke reelt burde ligge på bestyrelsens bord, har bestyrelsen vedtaget, at skrivelser, for at blive behandlet af bestyrelsen, for fremtiden skal være af klar officiel karakter og dermed have én af klubbens bestyrelsesmedlemmer som afsender. På den måde sikres en hurtig og korrekt sortering i de henvendelser, som Dansk Svømmeunion modtager fra såvel klubber, faggrupper som enkeltpersoner. Pia Holmen, direktør Telefon: DMH-folder i trykken Folderen vedrørende Danske Mesterskaber for Hold 2004 er nu i trykken. Når folderen er fremme på kontoret i Farum vil to eksemplarer blive tilsendt de klubber, som har tilmeldt sig DMH Folderen kan derudover købes hos Dansk Svømmeunion og koster 25 kroner eksklusive moms og forsendelse. På Dansk Svømmeunions hjemmeside vil DMH-folderen ligeledes kunne downloades i pdf-format snarest. Morten Kjær, klubchef Telefon:

2 20. september /17 Forsikring via medlemskab hos Dansk Svømmeunion Via medlemskab af Dansk Svømmeunion er svømmeklubber dækket af en kollektiv aftale mellem DIF/DGI og forsikringsselskabet Alm. Brand. Forsikringerne omfatter: Ansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, foreningen kan pådrage sig i forbindelse med sine aktiviteter, herunder som ejer eller bruger af den ejendom aktiviteten drives fra. Forsikringen dækker også ansvar som arrangør, produktansvar ved salg af sportstøj og ved brug af en godkendt klatrevæg. Skade forvoldt af det enkelte medlem skal dækkes af dennes privat-ansvarsforsikring. Det er Dansk Svømmeunions opfattelse, at forsikringerne er en fordel for klubberne. Præmien er lavere end, hvad man normalt skal betale for lignende forsikringer, og ordningen sikrer, at klubben ikke er hverken under- eller overforsikret, ligesom skiftende besætning i bestyrelsen ikke risikerer at påvirke foreningens forsikringsforhold negativt. Anmeldelse af skader under ovennævnte forsikringer rettes til SOS alarmcentralen, der har døgnåbent på telefon: Læs mere på Morten Kjær, klubchef Telefon: Arbejdsskadeforsikringen dækker følgerne, hvis ansatte i foreningen skulle komme ud for uheld under arbejde. Arbejdet behøver ikke at være lønnet. Forsikringen giver økonomisk sikkerhed i forbindelse med dødsfald. Ligeledes dækker forsikringen ved tab af erhvervsevne eller andre varige mén. Klubberne kan få økonomisk hjælp til sygebehandling, optræning og hjælpemidler. Forsikringen dækker ligeledes skader på briller. Kollektiv ulykkesforsikring dækker bestyrelsen, medlemmer af foreningsudvalg og holdledere, hvis de skulle komme ud for ulykker under arbejde for foreningen. Rejseforsikringen dækker alle ansatte og frivillige ledere, instruktører og andet personale ved rejser i hele verden. Bagageforsikringen dækker, hvis der ikke er dækning via en privattegnet forsikring. Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse retslige konflikter. Et eksempel kan være de retslige omkostninger klubben har, hvis det orkester, som er hyret til sommerfesten, ikke dukker op, og klubben ender i en retslig konflikt. Denne forsikring har tidligere været betalt via DIFs budget, men en kombination af stigning i forsikringspræmien og nedskæring hos DIF, har betydet, at klubberne fra 2004 selv må betale en del af disse forsikringer.

3 20. september /17 Regnskabsmedarbejder stopper i Dansk Svømmeunion Dansk Svømmeunions regnskabsmedarbejder Morten Stützer stopper med udgangen af september måned Nye udfordringer i en IT-virksomhed bliver pr. 1. oktober Mortens hverdag. Morten Stützer har i løbet af de knap halvandet år, ansættelsen har varet, formået at skabe et effektivt overblik over regnskabsdelen i Dansk Svømmeunion, her ikke mindst etableringen af informative budgetopfølgninger til glæde for såvel bestyrelsen, administrationen som sektionerne. Dansk Svømmeunion ønsker Morten Stützer held og lykke i det nye job. Der arbejdes p.t. på at finde en ny regnskabsmedarbejder. Således har der været afholdt et par jobsamtaler. Når en ny medarbejder er fundet, vil dette blive kommunikeret ud via SvømmePosten og hjemmesiden Pia Holmen, direktør Telefon: SVØMME TRÆNINGSLEJR OVERALT I EUROPA Blue Water tilbyder fremragende træningslejre mange steder i Europa. Lejrene er ledet af tidligere olympiske svømmere JP og MC. Blue Water har kendskab til og erfaring i at organisere den perfekte lejr for din club. Vi tilbyder faciliteter i Spanien, Frankrig, Slovenien, Italien, Australien, Amerika m. fl. For mere information eller se vores hjemmeside

4 20. september /17 Anders Jensen stoppet som formand i Region Øst Formand for Region Øst, Anders Jensen, har besluttet at trække sig fra formandsposten. Beskeden kom på et møde i Region Øst mandag, den 9. august. I foråret blev Anders den lykkelige far til et hold tvillingepiger, hvilket naturligvis betyder, at tiden for den nu travle far er yderst knap, ikke mindst, når der også er et civilt job at passe ved siden af. Anders har taget konsekvensen af dette og trækker sig nu mellem to repræsentantskabsmøder. Om dette udtaler den afgående formand: - Det er aldrig optimalt at trække sig fra en post midt i en periode. Derfor er det også med beklagelse, at jeg har truffet min beslutning. Det er imidlertid samtidig med nogen lettelse, at Anders forlader formandsposten, for, som han siger: - Det vil lette min dårlige samvittighed for alle de opgaver og projekter, som jeg ikke har haft tid til at engagere mig i og heller ikke vil få tid til i den nærmeste fremtid. Om end Anders nu ikke længere er at finde i bestyrelsen i Region Øst, forsvinder han heldigvis ikke helt ud af dansk svømnings univers, idet han til daglig fungerer som forretningsfører i GI40. Anders Jensen har gjort en flot indsats for svømningen generelt og i Region Øst især. Dansk Svømmeunion takker Anders for indsatsen og glædes over, at der fortsat er mulighed for at hilse på den nu afgående formand i forbindelse med forskellige svømmerelaterede begivenheder. Dansk Svømmeunion Mandag, den 9. august havde vi bestyrelsesmøde i Region Øst. Den dag meddelte Anders Jensen, at han ønskede at stoppe som formand for regionen. Først og fremmest: Dernæst: Hvad nu?: På bestyrelsens vegne Arthur Brander Vi siger tak til Anders for den tid, han har fungeret som formand for Region Øst, og for det arbejde, han har udført til gavn for svømningen. Ønsker vi Anders - og hans familie - al mulig lykke, held og glæde med livet i og for familien. Det bliver - uden tvivl - en pragtfuld arbejdsopgave, der ligger forude - rigtig god arbejdslyst. Vi må konstatere, at bestyrelsen har fået noget af en arbejdsopgave med at finde en løsningsmodel, der kan fungere - i det mindste frem til næste repræsentantskabsmøde. Hvordan vi løser opgaven, diskuteres på et ekstra bestyrelsesmøde den 24. august. Region Øst fortsætter uden formand frem til næste repræsentantskabsmøde Tirsdag, den 24. august blev der holdt bestyrelsesmøde i Region Øst, hvor der skulle findes en løsning, efter at Anders Jensen har meddelt, at han trækker sig som formand for regionen. Frem til repræsentantskabsmødet i marts måned 2005 vil regionen fungere uden formand. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som vil stå for det løbende arbejde samt fungere som kontaktpersoner overfor foreninger, samarbejdspartnere med mere. Arbejdsgruppen består af: Arthur Brander, Tommy Jensen, Birthe Jensen og Kirsten Christiansen. Arthur Brander vil fungere som koordinator for arbejdsgruppen. På bestyrelsens vegne Arthur Brander

5 20. september /17 Eliteafdelingen Ny struktur i eliteafdelingen Eliteafdelingen ønsker yderligere at optimere sin struktur i forhold til at udnytte involverede personers kompetencer bedre samt yderligere at opnå mere specifik sparring og forankring af beslutninger og nye tiltag. Det forventes, at alle grupperne mødes første gang i løbet af oktober. Forslaget er behandlet og godkendt på et bestyrelsesmøde i marts 2004 og på et styregruppemøde i juni Formålene med den nye struktur er: - at udnytte de i eliteafdelingen involverede personers kompetencer bedst muligt - motivere personer med et snævert kompetenceområde til at levere en begrænset indsats på et for dem vigtigt område - at sikre, at der i henhold til Eliteplan 2002 sker den fornødne forankring og sparring af de forskellige beslutninger, der træffes i eliteafdelingen Konsekvenserne af den nye struktur: - eliteudvalg nedlægges - flere rådgivende eksperter tilknyttes o flere bliver hørt! Beskrivelse af den nye struktur Der skal på udvalgte nøgleområder nedsættes en række rådgivende ekspertgrupper. Gruppernes formål er at komme med anbefalinger til eliteafdelingens arbejdsgruppe samt at kunne sparre med eliteafdelingen på områder som arbejdsgruppen finder relevante at lægge ud til sparring. De rådgivende grupper skal mødes en - to gange årligt og skal have én fra gruppen valgt leder. Gruppen skal også kunne mødes elektronisk via telefonmøder og sparre/give rådgivning på enkeltstående emner via . De fem - syv medlemmer udpeges af eliteafdelingens arbejdsgruppe, men skal søges udvalgt efter at repræsentere SvømmeDanmark bedst muligt. Vigtigste udvælgelsesparameter for gruppens medlemmer er dog faglig kompetence og indsigt i det relevante fagområde. Der skal være en repræsentant fra arbejdsgruppen i hver gruppe. Elitechef eller landstræner skal være/har ret til at være til stede ved alle møder. Til møder hvor særlige emner behandles, kan relevante gæster inviteres. Medlemmerne af grupperne udvælges for to år ad gangen, herefter vurderes det, om medlemmet eventuelt skal fortsætte eller erstattes af ny person. I forbindelse med opstarten af grupperne vil halvdelen af personerne dog få et-årige mandater, dette af hensyn til en glidende udskiftning af gruppernes medlemmer. Aktivrepræsentanterne (Morten Fruelund og Anders Beck) fordeler tilhørsforhold til grupperne. Lederen af hver ekspertgruppe har følgende opgaver: - koordination med elitechef at indkalde og udarbejde dagsorden til møder - være mødeleder - ansvarlig for at gruppens ansvarsområde/opgaveoversigt løbende opdateres og udvikles - budgetansvarlig for gruppens mødebudget - ansvarlig for opfølgning på diverse opgaver og løse ender i forbindelse med arbejdet i ekspertgruppen - sørge for at referat af møde bliver udarbejdet/uddelegeret (fortsætter næste side)

6 20. september /17 (fortsat fra forrige side) Grupperne Trænergruppe: Målsætningen for gruppens arbejde er at give input og nytænkning til eliteafdelingens arbejde på det sportslige område. - kravtider til internationale mesterskaber - aktiviteter for bruttogrupper - give input til sportsmedicingruppen omkring testning - temaer for TUP - træningsmængde anbefalinger international benchmarking - generelle tendenser/iagttagelser hos danske svømmere - samarbejde med holdledere på træningslejre og til stævner - evaluering af sæsonplan, resultater med mere Holdledergruppe: Målsætningen for holdledergruppen er at sørge for, at der er tilstrækkelig med egnede ledere af begge køn til bruttogruppeopgaverne, samt at sørge for at niveauet blandt lederne vedligeholdes og udvikles så det matcher den sportslige udvikling. - rekruttering af nye ledere - uddannelse og retningslinier for ledere - sørge for rød tråd i lederbemanding i forskellige bruttogrupper - samarbejde med trænere på træningslejre og til stævner - evaluering af sæson i forhold til lederindsats Sportsmedicingruppe: Målsætningen for sportsmedicingruppen er praktisk at få ført svømmerelevante test ud i livet samt at få disse tests forankret hos Team Danmark Testcenter. Gruppen skal også selvstændigt komme med input til nye svømmespecifikke testmetoder. - samarbejde med IMT fra Team Danmark skadesforebyggelse screenings - samarbejde med Team Danmark Testcenter fysiologisk testning biomekanisk testning mentaltræning - international benchmarking i forhold til svømmespecifikke test - nye projekter eksempelvis højdetræning - evaluering af sæson Kraftcentergruppe: Målsætningen er fortsat at udvikle og evaluere på det nedskrevne kraftcenterkoncept (inklusive TUP) samt at sørge for modspil til KC- og TUP-ansvarlig. - KC- og TUP-ansvarlig skal sidde her - i form af allerede eksisterende netværksmøder med KC og TUP ansvarlige - kontinuerlig udvikling og evaluering af aktiviteter og kraftcenterkoncept - komme med input til TUP og kraftcenter sæsonplan Lars Sørensen, elitechef Telefon:

7 20. september /17 Udtagelse af juniorsvømmere til EKM 2004 i Wien Eliteafdelingen har besluttet at supplere EKM-holdet med seks juniorsvømmere. De seks højst IPS-scorende juniorsvømmere vil, uanset køn, blive udtaget til at deltage ved EKM. De seks juniorsvømmere udvælges blandt ikke i forvejen kvalificerede svømmere. Yngste årgange, der måtte kvalificere sig via denne ordning, forventes ligeledes at deltage ved NJM. Årgangene, der kan kvalificere sig via denne ordning, er de årgange, der deltog ved EJM 2004 (piger: 1988 og 1989, drenge: 1986 og 1987). Kvalifikationsperioden er identisk med den officielle kvalifikationsperiode for EKM (11. december november 2004). Der gælder samme krav omkring formstabilitet som annonceret under kravtidssættet på Lars Sørensen, elitechef Telefon: Ta på træningslejr på Bornholm Gudhjem svømmehal tilbyder: Træningsfaciliteter/kortbane Vi har alt i træningstilbehør Overnatning i seks-personers huse Forplejning efter eget ønske Transport til og fra færge Ring og hør nærmere Gudhjem svømmehal: Adresse: Sportsvænget 16, 3760 Gudhjem Se også hjemmesiden på: Vælg linket Indeks og dér linket Svømmehallen

8 20. september /17 Kravtider til VM 2005 i Montreal, Canada Damer: Disciplin Distance Tid Fri Fri Fri Fri Fri Fri Brystsvømning Brystsvømning Brystsvømning Butterfly Butterfly Butterfly Rygsvømning Rygsvømning Rygsvømning Individuel medley Individuel medley Fri 4 x Fri 4 x Medley 4 x Herrer: Disciplin Distance Tid Fri Fri Fri Fri Fri Fri Brystsvømning Brystsvømning Brystsvømning Butterfly Butterfly Butterfly Rygsvømning Rygsvømning Rygsvømning Individuel medley Individuel medley Fri 4 x Fri 4 x Medley 4 x Kvalifikationsperiode Tider opnået i perioden 14. august 2004 til 27. marts Stabilitetskrav Hvis kvalifikation til internationalt mesterskab sker mellem 11-7 måneder før mesterskabet, skal stabilitetskrav svømmes hjem senest ved DM på langbane den marts I specielle tilfælde kan der dispenseres fra månedsafgrænsningerne og datoerne. Stabilitetskravene: - opnå en tid, der ikke er mere end et halvt sekund pr. 50 m over den relevante kravtid. - hvis stabilitetskrav ikke klares, er kvalifikation til mesterskabet ikke godkendt. - i særlige tilfælde kan der dispenseres fra stabilitetskrav (eksempelvis ved dokumenteret sygdom/skader). Elitechef/landstræner kan alene dispensere. Stabilitetskravene kan blive ændret i formen, eventuelt i form af at skulle følge et testprogram opsat og udført af Dansk Svømmeunion og Team Danmark Testcenter. Lars Sørensen, elitechef Telefon:

9 20. september /17 Internationalt LENs nyhedsbreve tilgængelige på nettet Som noget nyt kan man nu finde LENs officielle nyhedsbrev LEN Circular på LENs hjemmeside LEN status på OL-medaljehøsten Det europæiske svømmeforbund LEN har gjort status på den europæiske medaljehøst ved de netop afsluttede Olympiske Lege i Athen og sammenlignet med tilsvarende resultater opnået ved OL 2000 i Sydney. I 2004 blev der svømmet medaljer hjem til 12 europæiske nationer. Til sammenligning var der medaljer til 11 europæiske nationer i De 12 lande er: Holland, Rusland, Italien, Ukraine, Rumænien, Ungarn, Frankrig, Tyskland, Storbritannien, Kroatien, Østrig og Polen. I 2004 stod der europæiske svømmere bag syv guldmedaljer (14 guldmedaljer i 2000), 13 sølvmedaljer (11 sølvmedaljer i 2000) og 14 bronzemedaljer (11 bronzemedaljer i 2000).

10 20. september /17 Livredning Dansk Svømmeunions livredningssektion afholder Danmarks Mesterskaber i konkurrence-livredning (Still Water) Hvornår: Søndag, den 24. oktober 2004 Hvor: Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg, Vinkelvej 32, 8800 Viborg Stævnet afvikles på 25 m bane. Deltager: Stævnet afvikles som et åbent senior stævne, hvor man konkurrerer om løbspræmier i samtlige løb. Kun danske deltagere fra klubber i Dansk Svømmeunion kan konkurrere om DM-titlerne. Discipliner: A = Individuelle konkurrencer B = Holdkonkurrencer Nordisk = Nordiske holdkonkurrencer Nr. Disciplin Beskrivelse Klasse 1 Nordisk Nordisk holdkonkurrence Herre 2 Nordisk Nordisk holdkonkurrence Damer 3 Nordisk Nordisk holdkonkurrence Mix 4 A1 200 m svømning med forhindringer Herre 5 A1 200 m svømning med forhindringer Damer 6 B m svømning med forhindringer holdkap Herre 7 B m svømning med forhindringer holdkap Damer 8 A2 50 m bjærgning af dukke Herre 9 A2 50 m bjærgning af dukke Damer 10 A3 100 m kombineret bjærgningsmedley Herre 11 A3 100 m kombineret bjærgningsmedley Damer 12 B m holdkap med dukke Herre 13 B m holdkap med dukke Damer 14 A4 100 m bjærgning af dukke med svømmefødder Herre 15 A4 100 m bjærgning af dukke med svømmefødder Damer 16 A5 100 m redning af dukke med svømmefødder Herre 17 A5 100 m redning af dukke med svømmefødder Damer 18 A6 200 m super livredder Herre 19 A6 200 m super livredder Damer 20 B m medley redningsholdkap m/redningstorpedo Herre 21 B m medley redningsholdkap m/redningstorpedo Damer Nordisk holdkonkurrence: I den nordiske holdkonkurrence indgår et førstehjælps-genoplivningsmoment på land, som holdet skal have gennemført og godkendt, inden holdet kan deltage i vandet. Til danske mesterskaber 2004 vil tre af følgende situationer blive brugt: - Bevidstløs tilstand - Åndedræts- og kredsløbsbesvær - Forbrænding - Blødning - Fald og kropsskader (fortsætter næste side)

11 20. september /17 (fortsat fra forrige side) Der dømmes ud fra Røde Kors Førstehjælp, Instruktion i HLR. I forbindelse med konkurrencerne i øvrigt dømmes der efter ILS reglerne. Yderligere beskrivelse af disciplinerne vil blive annonceret på De kan ydermere rekvireres hos Rune Høy på Tidsplan: 09:00-11:00: Førstehjælpsopgaver for hold til den nordiske konkurrence 12:00-13:00: Opvarmning i bassin 13:00: Stævnestart for konkurrencerne i bassinet 17:00: Forventet sluttidspunkt Anmeldelsesgebyr: Anmeldelsesgebyr er i individuelle løb 25 kroner pr. start og i holdkapløb 75 kroner pr. start. Anmeldelsesgebyret bliver ikke refunderet, hvis svømmer/hold ikke stiller til start. Gebyret vil blive opkrævet klubben via Dansk Svømmeunion. Anmeldelse/anmeldelsesfrist: Tilmeldinger med en af træneren anført anmeldelsestid sendes til: Dansk Svømmeunion, klubchef Morten Kjær, Ryttergaardsvej 118, 3520 Farum. Telefon: / Anmeldelsesfristen er fredag, den 8. oktober Vi opfordrer deltagende klubber til at tilmelde officials til mesterskabet. Bespisning samt overnatning: Der vil være mulighed for at reservere overnatning på skolen, ligesom der er mulighed for at anvise anden form for indkvartering. Såfremt der er tilstrækkelig tilslutning, vil der blive mulighed for morgenmad søndag morgen og madpakkesmøring til søndag. Henvendelse vedrørende overnatning og bespisning til kontaktperson: Peter Fuglsang - senest fredag, den 8. oktober. Lokal kontaktperson: Peter Fuglsang Telefon privat: /arbejde: Livredningssektionens sportsudvalg

12 20. september /17 Udspring Invitation til Danske Hold Mesterskaber i udspring 2004 Arrangør: Dansk Svømmeunion og Frem Odense. Hvornår: Weekenden den oktober Hvor: Odense Universitets Svømmehal, Campusvej 55, 5230 Odense M. Faciliteter 2 x 1 m vippe og 1 x 3 m vippe. Desuden forefindes der 5 m platform. Konkurrencer Der konkurreres efter Dansk Svømmeunions Mesterskabsbestemmelser for Udspring, afsnit Mesterskaber generelt. Konkurrenceprocedurer jævnfør FINAs regler herfor; D3, D4, D5 og D6. Dansk Svømmeunions Mesterskabsbestemmelser kan downloades fra Dansk Svømmeunions hjemmeside vælg Om unionen, Regler & vedtægter. Holdmesterskabsreglerne kan downloades her. Tilmelding og indlevering af springlister Tilmeldingsblanket juniorer 1 meter klik her. Tilmeldingsblanket juniorer 3 meter klik her. Tilmeldingsblanket seniorer 1 meter klik her. Tilmeldingsblandet seniorer 3 meter klik her. Tilmelding til mesterskaberne skal ske skriftligt på ovenstående tilmeldingsblanketter. Tilmeldingerne skal være den DM Ansvarlige (DMA) i hænde senest onsdag, den 29. september Se nedenfor. Indlevering af springlister senest fredag, den 22. oktober 2004, klokken 11:15. De deltagende klubber opfordres til at indsende tilmeldinger og springlister i god tid. Der opkræves et tilmeldingsgebyr på 400 kroner pr. hold. Forplejning og ophold Denne sker for de deltagende organisationers egen omkostning. Frem Odense tilbyder forplejning og ophold. Program: Fredag, den 22. oktober afholdes Regionsmatch. Lørdag, den 23. oktober: 08:00: Indspring 10:00: Teknisk møde 11:00: Officiel åbning af stævnet 11:15: Gr. A 3 m / Gr. B 3 m / Gr. C 3 m 13:00: Frokost 13:45: Gr. D 3 m / Senior 1 m 18:00: Fælles spisning Søndag, den 24. oktober: 08:00: Indspring 10:00: Gr. A 1 m / Gr. B 1 m / Gr. C 1 m 12:00: Frokost 12:45: Gr. D 1 m / Senior 3 m Dommere De deltagende organisationer bedes påføre navnene på dommere. Dommerpaneler sammensættes af DMA eller dennes stedfortræder. Kontaktpersoner Spørgsmål til mesterskaberne bedes rettet til: Randi Eibner, DM-Ansvarlig Neptunvej 99, 3 tv Viby J. Telefon: eller til: Nomi Mortensen, springleder i Svømmeklubben Frem Rosenørnsvej 39, 2. tv Odense M Telefon: Springlister Korrekt udfyldte springlister skal være DMA i hænde senest 24 timer før det i programmet angivne tidspunkt for start af den pågældende konkurrence. Det anbefales at sende springlisterne i god tid.

13 20. september /17 Vandpolo Vandpolosektionen inviterer til seminar Seminaret, som oprindeligt skulle have været afholdt dette efterår, er flyttet til den februar Afviklingssted er ikke endeligt på plads, men det bliver enten i Jylland eller på Fyn. Nærmere information herom følger senere. Målgruppen er klubledere, klubtrænere, dommere og øvrige med interesse i at udvikle dansk vandpolo. Program i hovedpunkter (ret til ændringer forbeholdes): Lørdag, den 5. februar: Velkomst, præsentation ved sektionslederen Orientering om udviklingsprojekt i vandpolosektionen ved Pia Holmen/sektionslederen Dommerudvikling ved psykolog Peter Holm Iversen Dommerens udstråling, hvordan leder man en kamp, magt, forebyggelse og løsning af konflikter Frokost Internationale tendenser i vandpolo ved Kent Sørensen og Claus Trasbo Kaffe Drøftelse i plenum (internationale tendenser) Klubudvikling - hvordan skaffer man frivillige ledere, rekruttering, opsøgende arbejde, klubopbygning ved Svend Holm Aktivitet Aftensmad og socialt samvær Søndag, den 6. februar: Morgenmad Forsættelse af proces med Svend Holm Dansk Svømmeunions eliteafdeling: På vej mod OL i Beijing ved Mark Regan, landstræner i svømning Frokost Pris for deltagelse er 250 kroner. Sektionen yder tilskud til seminaret. Foreløbig tilmelding til sekretær Tina Sørensen på eller til Dansk Svømmeunion, Ryttergaardsvej 118, 2. sal, 3520 Farum. Information om bindende tilmelding udsendes i løbet af efteråret. Pia Holmen, direktør Telefon:

14 20. september / plads til Danmark ved B EM 2004 Det danske herrelandshold i vandpolo deltog i begyndelsen af september måned ved B EM i Tyrkiets hovedstad Istanbul. Målsætningen var at slutte blandt de otte bedste og derved undgå en placering blandt mesterskabernes nederste tredjedel. Men lad det være sagt med det samme Danmark sluttede på en samlet 10. plads. Holdet spillede dog flere lovende kampe, og det var tydeligt, at generationsskiftet nu er endeligt gennemført. Derfor er vurderingen også, at det har været et tilfredsstillende stævne for det danske hold trods den lave slutplacering. Da holdet rejste til Tyrkiet, havde det ikke spillet landskampe i 11 måneder. Som turneringen skred frem, blev det danske spil synligt bedre og bedre. Spillernes form var i top, hvilket udelukkende skyldtes selvtræning og enkelte fællestræninger, da den hjemlige turnering sluttede allerede i begyndelsen af juni. Nedenfor følger de danske resultater. For uddybende information om hver enkelt kamp se Seneste nyheder. Resultater: Kamp 1: Danmark Malta: 6 14 Perioderesultater: (2 4) (0 5) (2 3) (2 2) Kamp 3: Danmark Tyrkiet: 14 5 Perioderesultater: (0 3) (2 4) (1 4) (2 3) Kamp 5: Danmark Polen: 15 6 Perioderesultater: (1 2) (5 0) (4 1) (5 3) Kamp 7: Danmark Ukraine: 7 13 Perioderesultater: (2 4) (2 3) (1 4) (2 2) Kamp 2: Danmark Portugal: 11 6 Perioderesultater: (5 2) (2 0) (1 2) (3 2) Kamp 4: Danmark Israel: 7 9 Perioderesultater: (2 3) (2 2) (2 3) (1 1) Kamp 6: Danmark Schweiz: 9 6 Perioderesultater: (1 1) (2 1) (3 3) (3 1) Kamp 8: Danmark Israel: 7 11 Perioderesultater: (0 4) (2 3) (3 2) (2 2) Det danske herre-landshold i vandpolo fik spillet til at fungere stadig bedre, som turneringen skred frem. Nu er det tid for planlægning af en ny to-årsplan henimod næste B-EM. Kent Sørensen, landsholdskoordinator Medlem af vandpolosektionen

15 20. september /17 Masters-svømning Kontaktperson på nedenstående notitser vedrørende masters-svømning er Ken Andersen, mastersudvalget, som kan kontaktes på telefon: Få ledige pladser på Clinic 2004 Det er glædeligt, at interessen for Masters Clinic 2004 i Ringe på Fyn den oktober har været stor, og at der kommer deltagere fra både Danmark, Sverige og Norge. Dermed kommer clinicen også til at opfylde en af dens visioner om erfaringsudveksling og netværksdannelse på tværs af de nordiske lande. I Danmark udviklede DSLF (i dag Dansk Svømmeunion, red.) det første MastersKursus i 1996, som helt traditionelt tog udgangspunkt i selve træningen i svømmehallen. Masterstrænerens/ mastersorganisationens hverdag ser dog helt anderledes ud, idet der skal tilmeldes til stævner, laves PR-arbejde, organiseres fester, forhandles økonomi med klubbens bestyrelse og meget mere for at få et mastershold til at fungere optimalt. Årets Masters Clinic tager udgangspunkt i masterstrænerens/mastersorganisationens reelle arbejdsbetingelser og sætter fokus på både træningen i svømmehallen og de interne/eksterne forhold, der påvirker mastersorganisationen, samt hvorledes organisationen omvendt selv kan påvirke disse. Clinicen er et led i visionen Norden som Masters- Kraftcenter - ikke bare i Europa men på verdensplan. Norden som region har større potentiale end de enkelte nordiske lande i sig selv til at udvikle/udbrede best practice på såvel klub- som forbunds-niveau. Der er endnu få ledige pladser på Masters Clinic Tilmelding til kursuskoordinator Kirsten Christiansen Læs mere om Masters Clinic 2004 på: Mesterskabsarrangør søges til Nordiske Masters 2006 Mastersudvalget under Dansk Svømmeunion søger en arrangør af Nordiske Masters 2006, som afvikles den oktober Interesserede klubber kan henvende sig til Anni Brander på eller pr. telefon: Danmark var arrangør af NM i 2001, hvor Helsingør Svømmeklub stod for et flot stævne. Interessen for Masters Clinic 2004 er stor, og der er kun få ledige pladser tilbage. Dansk fælles indkvartering ved EM 2005 i Stockholm De danske EM-svømmere får igen mulighed for fælles indkvartering ved European Masters Championship i Stockholm, som afvikles den august Rejseleder Alex Nielsen har foreløbig booket plads til omkring 50 EM-svømmere på Hotel Zinkensdamm og det tilhørende vandrerhjem blot to kilometer fra Eriksdalsbadet, hvor EM afholdes. Priserne kommer til at ligge mellem kroner pr. overnatning afhængig af, om man vælger overnatning på hotellet eller vandrerhjemmet. Den præcise tilmeldingsprocedure og de præcise priser vender det danske mastersudvalg tilbage med senere på efteråret. Du kan læse mere om Hotel Zinkensdammn på Det undersøges p.t., om det er muligt at leje en bus fra København til Stockholm til rimelige penge. Også dette vender mastersudvalget tilbage med i løbet af efteråret. Mere information om EM i Stockholm finder du på

16 20. september /17 Svømning Tid til fornyelse og oprettelse af licenser Licenser, der er oprettet inden den 1. august 2004, skal nu fornyes. Er du administrator af klubbens svømme-licenser, er det nu tid at forny licenser for de svømmere, der skal have registreret tider i Dansk Svømmeunions database. - Tag derfor den nye sæsons holdlister og forny licenserne i licenssystemet på de svømmere, der fik licens sidste år. - Er der kommet nye svømmere i konkurrenceafdelingen, skal du oprette licenser på disse i løbet af august/september, således at alle svømmere, der stiller op til officielle stævner har enten klubstævnelicens eller mesterskabslicens, når du anmelder svømmeren til stævner. - Hvis der er flyttet svømmere til klubben fra en anden klub, skal deres licenser overflyttes til den nye klub. Dette gøres ved til undertegnede. - Giv træneren og holdlederen en udskrift fra licenssystemet, så de har numrene, når de er ude til stævner. - Ved fornyelse eller oprettelse af licenser skal du være opmærksom på, at licenstypen er korrekt. - Mesterskabslicenser skal være indløst på anmeldelsestidspunktet til regionale, danske, europæiske og verdens mesterskaber. Dette gælder også for masters svømmere. - Desuden skal opmærksomheden henledes på, at der også skal være løst mesterskabslicens ved deltagelse i Danmarks Mesterskaber for Hold. Klubstævnelicenser er gratis, mens mesterskabslicenser koster 110 kroner for et år ( ). Dansk Svømmeunion henstiller til, at fornyelse af licenser sker senest med udgangen af september Har du som administrator glemt dit password til licenssystemet, kan et nyt indhentes hos nedenstående kontaktperson. Morten Kjær, klubchef Telefon: Nye nåletider gældende pr. 1. september 2004 Pr. 1. september er Dansk Svømmeunions nåletider for svømning blevet ændret. Nåletiderne blev ændret i 2003, så tiderne på kortbane blev beregnet ud fra verdensrekordtiderne pr med samme formel, som benyttes i den tyske pointtabel ; mens langbanetiderne var beregnet ud fra kortbanetiderne ved tillæg af de sædvanlige omregningsfaktorer. Ved den nye ændring beregnes nåletiderne på langbane nu også direkte ud fra verdensrekordtiderne pr Pointtallene for nålene er nu de samme for kort- og langbane. Denne fremgangsmåde anvendes i det nye tidsadministrationssystem WinGrodan statistik. DO-data programmet TIDER kan ikke håndtere de nye nåletider. Der er således ingen ændringer for nåletider på kortbane - kun for nåletider på langbane. Tiderne fremgår af Dansk Svømmeunions hjemmeside - under Svømning, Tider og Nåletider. Morten Kjær, klubchef Telefon: Anmeldelse af stævner På Svømmesektionens områdemøde i april 2004 blev Supplerende Stævnereglement tilrettet, så det nu optræder i en mere moderne udgave. Denne er udsendt til medlemsklubber og overdommere. Af teksten i reglementet fremgår det ikke længere, at stævner skal anmeldes til Dansk Svømmeunion. På svømmesektionsmødet den 10. september 2004, besluttede sektionen, at denne praksis fortsat skal anvendes. Stævner skal således fortsat anmeldes til unionen for at kunne betragtes som officielle, således at tiderne eksempelvis kan anvendes som kravtider til mesterskaber, eller godkendes som rekorder. Anmeldelse kan foretages pr. på Anmeldte svømmestævner fremgår af aktivitetsoversigten på hjemmesiden. Morten Kjær, klubchef Telefon:

17 20. september /17 Afvikling af DMH 2004 skal ske med WinGrodan Svømmesektionen har besluttet, at stævneafviklingen ved DM for Hold 2004 skal ske med det nye stævneprogram WinGrodan. Sektionen er bekendt med, at dette kan volde problemer, da klubberne kun har begrænset erfaring med programmet. Vi har dog valgt dette, da der er problemer med at levere resultatet fra DO-data Holdstævne til Grodan Statistik. Desuden er der en forskel i pointberegningen i de to programmer, så de ikke altid kan sammenlignes. Sektionen vil i videst muligt omfang være behjælpelig ved stævneafvikling med WinGrodan. Hvis I har brug for hjælp, bedes I henvende jer til Marianne Rom på adressen Her vil der være mulighed for at opnå en aftale om, at en superbruger hjælper klubben med brugen af WinGrodan ved stævnet. Morten Kjær, klubchef Telefon:

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret.

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret. Dato: 24-25. marts 2007 Svømmehal: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup 1. Bassinet er 25 m. med 6 baner og el-tid Stævnestart: Stævneafsnit 1 Lørdag 24. marts kl. 11:30 Stævneafsnit

Læs mere

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere.

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere. tildegrafisk.dk den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Bedste præsentation efter Finas pointtabel: Svøm stærkt og vind... 1. 5.000 kr. / 2. 3.000 kr. / 3. 2.000

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 11. marts 2005 1/10 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 11. marts 2005 1/10 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 11. marts 2005 1/10 Nummer 2, 13. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 31. marts 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN

NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN NATIONALT TRÆNINGSCENTER (NTC) BELLAHØJ SVØMMESTADION KØBENHAVN Her kan du læse mere om NTC og om: Bolig Spiseordning Skole, job og uddannelse Træningstider Økonomi Procedure for optagelse Kommunikation

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

Generelt. KODA/Gramex afgifter Dansk Svømmeunion er blevet opmærksom på, at der ved en del svømmestævner bør betales afgifter til KODA/Gramex.

Generelt. KODA/Gramex afgifter Dansk Svømmeunion er blevet opmærksom på, at der ved en del svømmestævner bør betales afgifter til KODA/Gramex. Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 14. marts 2003 1/7 Nummer 2, 11. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 4. april 2003 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon:

Læs mere

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Kolding Svømmeklub og Slotssøbadet har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne, afviklet i to bassiner samtidigt! Et

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006

Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006 Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006 Hvornår: 7-8 oktober, 2006 Hvor: Vollsmose Svømmehal, 6 baner, 25 m, elektronisk

Læs mere

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM

Velkommen. Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM 26/8-2012 Velkommen Præsentation TAK for hjælpen LF SWIM Aktivitetskalender for efterår 2012 / forår 2013. Hvorfor ser den sådan ud? Hvor ser jeg om mit barn har kravtider til mesterskabsstævnerne? Officials

Læs mere

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse Velkommen IF Lyseng Svømning og Dansk Svømmeunion byder herved velkommen til DMH-Å, som finder sted den 2-3 februar 2013. Vi håber vi sammen kan få nogle rigtig gode og spændende oplevelser i denne weekend.

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016

DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANSK SVØMMEUNION AFTALE OM NATIONALE UDTAGELSESKRITERIER OL RIO DE JANEIRO 2016 Introduktion FINA s internationale kvalifikationskrav og DIF s generelle danske OL-udtagelseskrav

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august.

Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Velkommen til Silkeborg Swim Cup 2015 den. 21-23 august. Det er en fornøjelse igen i år at kunne byde velkommen til Silkeborg Swim Cup. 2015-udgaven afholdes helt i samme ånd som tidligere. Vi starter

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Dansk. Svømmeunion. inviterer til. Danske. Langbane 2013. Lørdag den 4. maj

Dansk. Svømmeunion. inviterer til. Danske. Langbane 2013. Lørdag den 4. maj Holstebro SvømmeClub & Dansk Svømmeunion inviterer til Danske Open Masters Langbane 2013 Lørdag den 4. maj i Holstebro Badeland PRAKTISKE OPLYSNINGER Dato: Lørdag den 4. maj 2013. Svømmehal: El-tid: Holstebro

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion. inviterer til. Danske Open Masters. Kortbane 2012. Lørdag d. 14. april & søndag d. 15.

Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion. inviterer til. Danske Open Masters. Kortbane 2012. Lørdag d. 14. april & søndag d. 15. Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion inviterer til Danske Open Masters Kortbane 2012 Lørdag d. 14. april & søndag d. 15. april i Holstebro Badeland PRAKTISKE OPLYSNINGER Dato: Lørdag den 14.april og

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 22. december 2004 1/13 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 22. december 2004 1/13 SVØMMEPOSTEN Dansk Svømmeunion x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 22. december 2004 1/13 Nummer 8, 12. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 17. januar 2005 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold.

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold. INVITATION VANDPOLO Kære vandpolospillere, trænere, dommere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for vandpolo til Hans Christian Andersen City Games Vandpolostævne.

Læs mere

CONCORDIA FORSIKRING CUP

CONCORDIA FORSIKRING CUP Oplysninger til klubberne CONCORDIA FORSIKRING CUP (Thisted Cup) 26. 28. september 2014 Bassin: Stævnet afvikles i 25m bassin 8 baner El-tidtagning med flyvende start. Følg stævnet live på: www.livetiming.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2013/2014 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12

SVØMMESEKTIONEN. 3. Drøftelse af målsætning og handleplan for sektionen Fremgår af bilag 2 på siderne 10-12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4 9 Efter behandling af beretningen vil der blive drøftelse af følgende emner i minde grupper:

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Forum Horsens Cup 2015 2014

Forum Horsens Cup 2015 2014 inviterer til Forum Horsens Cup 2015 2014 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler på i alle 50 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Forum Horsens Cup 2015 Horsens svømmeklub har hermed fornøjelsen af at

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14.

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14. 24. 26. JANUAR Dato 24. 26. Januar 2014 Sted afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 3-4: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej

Læs mere

AGF Svømning indbyder til Aarhus Open 2014

AGF Svømning indbyder til Aarhus Open 2014 AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 30. maj - 1. juni 2014 på Aarhus Svømmestadion Aarhus Open tilbyder: 50 meter-konkurrencebassin med 10 baner 5 aldersgruppe-inddelinger

Læs mere

DANISH OPEN MASTERS 2010

DANISH OPEN MASTERS 2010 DANISH OPEN MASTERS 2010 D. 8. MAJ 2010 PÅ LANGBANE I GENTOFTE Gentofte Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til Danish Open Masters på langbane i Kildeskovshallen i Gentofte d. 8. maj 2010. Dato:

Læs mere

AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion

AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion AGF Svømning indbyder i samarbejde med maxpuls.dk og Arena til Aarhus Open i dagene 31. maj - 2. juni 2013 på Aarhus Svømmestadion Aarhus Open tilbyder: 50 meter-konkurrencebassin med 10 baner 5 aldersgruppe-inddelinger

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

INVITATION TIL SVØMME-CAMP

INVITATION TIL SVØMME-CAMP INVITATION TIL SVØMME-CAMP Kære svømmere, trænere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for svømning til Hans Christian Andersen City Games. Arrangementet vil i 2014

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus Svømmestadion

AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus Svømmestadion AGF Svømning indbyder til Handelsbanken Aarhus Open 5. 7. juni 2015 AGF Svømning indbyder i samarbejde med Handelsbanken og Arena til Handelsbanken Aarhus Open i dagene 5. juni - 7. juni 2015 på Aarhus

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

SVØMMEPOSTEN. Generelt

SVØMMEPOSTEN. Generelt x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 18. december 2006 1/9 Nummer 8, 14. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 28. januar 2007 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon: 4439 4450

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00

Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 Velkommen til: Synkrosektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09-00 1 Dagsorden for Synkrosektionens områdemøde 2011 1. Valg af dirigent 2. Synkrosektionens beretning 3. Drøftelse af målsætning

Læs mere

SRØ. Info. Juni 2006. Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst...

SRØ. Info. Juni 2006. Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst... Info SRØ 3 2006 Juni 2006 Så kan planlægningen for den kommene sæson komme i gang. Go arbejdslyst... 16. ÅRG. NR. 3 JUNI 2006 Udgivet af Dansk Svømmeunion Region Øst Indhold Leder 3 Opslagstavlen 4 Adresseinformation

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2002

FINA MASTERS REGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 MGR Masters 02-03 MSW Masters Svømmeregler 04-07 MOWS Masters Langdistancesvømning (åbent vand) 08-09 MD Masters Springregler 10-17 MSS Masters

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

GI40/Hermes og Danske Bank

GI40/Hermes og Danske Bank GI40/Hermes og Danske Bank Indbyder hermed til Danske Bank Cup 2010 Lørdag den 30. og søndag den 31. oktober 2010 Frederiksberg Svømmehal, Helgesvej 29, 2000 Frederiksberg/ Damsøbadet, Sønderjyllands Allé

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Dansk Svømmeunion Områdemøde svømning 30. april 2006

Dansk Svømmeunion Områdemøde svømning 30. april 2006 Lise Møller bød velkommen til områdemødet for svømning på Vejle Idrætshøjskole. 1. Valg af dirigent Sektionen foreslog Marianne Sørensen af advokatfirmaet Bech Bruun som dirigent. Marianne blev valgt med

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Jubilæum Det 25. internationale

Jubilæum Det 25. internationale Jubilæum Det 25. internationale 2011 11. - 12. og 13. November Resen Hallen Skive Indbydelse Hancock Box Cup 2011 11. - 12. og 13. november Det er med glæde og stor forventning, at vi igen kan invitere

Læs mere

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 16. oktober 2006 1/13 SVØMMEPOSTEN

Generelt. x. februar 2001 x/x. Dansk Svømmeunion. Nyhedsbrevet. 16. oktober 2006 1/13 SVØMMEPOSTEN x. februar 2001 x/x Nyhedsbrevet 16. oktober 2006 1/13 Nummer 6, 14. årgang Redaktør: Nora Thomsen Deadline for næste nr.: den 5. november 2006 Ryttergaardsvej 118, 2. sal 3520 Farum Telefon: 7743 4400

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder søndag den 19 maj 2013 Kl. 12.50 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til SENIOR DM 2013 i TeamGym Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SVØMMEUNION NUVÆRENDE 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Information til nye svømmere og deres forældre

Information til nye svømmere og deres forældre Information til nye svømmere og deres forældre Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen i Slagelse Svømmeklubs Konkurrenceafdeling. Du har allerede fået udlevet en Opflytningsseddel med beskrivelse

Læs mere

Vilkår og budget for Optimistlandsholdet

Vilkår og budget for Optimistlandsholdet Vilkår og budget for Optimistlandsholdet Den dag, hvor udtagelserne til de internationale stævne slutter færdiggøres ranglisten, som viser hvem, der får muligheden for at komme til et af de internationale

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Helsingør Svømmeklub

Helsingør Svømmeklub Helsingør Svømmeklub Introduktionsfolder Konkurrenceafdelingen 2012-2013 Svømmeklubben Konkurrenceafdelingens opbygning Konkurrenceafdelingen består af 4 hold. Der er tale om følgende: Hold Træner Træningsdage

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 02.06.14. kl 18.00 22.00 Sted: Ane Gleerup Engblommevej 9 7850 Stoholm Tlf: 4089 0646 Tilstede: Afbud: Kirsten Vestergaard 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden:

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 DM Forbundsmesterskaber mini - kvalifikation i TeamGym Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Kære gymnastikvenner Vi er meget glade for at

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Kaunertal, Uge 47, 2014

Kaunertal, Uge 47, 2014 AlpinCamp for personer med fysisk handicap til Kaunertal, Østrig, 6 dage Målgruppe: Transport/Ophold: Instruktion: Personer med et fysisk handicap. Familier og pårørende til personer med et fysisk handicap,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2015/2016 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2015-16. Vi bestræber os hele

Læs mere

Verdens Mesterskaberne i svømning på langbane. Mediaguide. Rom, Italien 26. juli - 2. august 2009

Verdens Mesterskaberne i svømning på langbane. Mediaguide. Rom, Italien 26. juli - 2. august 2009 Verdens Mesterskaberne i svømning på langbane 2009 Mediaguide Rom, Italien 26. juli - 2. august 2009 Verdens Mesterskaberne i svømning 2009 VM i Rom Det er anden gang i VM svømningens historie, at Italiens

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere