Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser"

Transkript

1 Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser Oktober 2010

2 Indhold 1 Indledning Hvorfor nye retningslinjer for beregning af feriepengeforpligtelser En årlig opgørelse af feriepengeforpligtelsen To nye metoder til opgørelse af feriepengeforpligtelsen Uddata ØS-LDV Arbejdsdeling mellem ØSC og den enkelte virksomhed Hvad sker der med de eksisterende modeller 6 2 Beregning af feriepengeforpligtelsen ud fra det gennemsnitlige ferietilgodehavende pr. medarbejder (model 1) Antal ferieberettigede medarbejdere (årsværk) Gennemsnitligt antal skyldige feriedage pr. årsværk Den gennemsnitlige udgift pr. skyldig feriedag Særlig feriegodtgørelse Regneark 10 3 Beregning af feriepengeforpligtelsen ud fra hver medarbejders ferietilgodehavende (model 2) Antal skyldige feriedage pr. medarbejder Ferieberettiget løn pr. medarbejder Udgift pr. skyldig feriedag Særlig feriegodtgørelse Regneark 12 4 Regulering og bogføring af feriepengeforpligtelsen Bogføring i driften Bogføring på balancen 13 5 Arbejdsdeling mellem den enkelte virksomhed og ØSC Opgaver der udføres af ØSC Opgaver der udføres af den enkelte virksomhed 14 6 Bilag 15 Bilag 1 ØS-LDV uddata til understøttelse af beregningen af feriepengeforpligtelse 15 Bilag 2 Regneark til beregning af feriepengeforpligtelsen ud fra det gennemsnitlige ferietilgodehavende pr. medarbejder 17 Bilag 3 Regneark til beregning af feriepengeforpligtelsen ud fra hver medarbejders ferietilgodehavende 18

3 Ændringer i version 1.1. i forhold vejledningen af 19. februar 2010 Der er ikke ændret i selve vejledningen men udelukkende i de 2 regneark, som er tilknyttet vejledningen. I regnearket for model 1 angående beregning af den samlede feriepengeforpligtelse ud fra det gennemsnitlige ferietilgodehavende pr. medarbejder (bilag 2) er beregningen i kolonne 8 ændret. I regnearket for model 2 angående beregning af den samlede feriepengeforpligtelse ud fra det fra den enkelte medarbejders feriepengeforpligtelse (bilag 3) er beregningen af kolonne 7 ændret. Ændringen vedrører beregningen af den særlige feriegodtgørelse, som er beregnet for lavt i de udsendte regneark af 19. februar 2010.

4 1 Indledning Alle statsinstitutioner skal løbende hensætte midler på balancen til dækning af deres skyldige feriepenge. Til understøttelse af disse arbejdsgange har Økonomistyrelsen tidligere anvendt 2 forskellige modeller til beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser. Ingen af modellerne fungerer imidlertid optimalt, og begge modeller har været meget arbejdskrævende og besværlige at administrere for institutionerne. Modellerne og de tilhørende faciliteter i SLS er derfor ophævet med virkning fra 1. januar 2010, hvor bogføring og beregning af feriepengeforpligtelser i stedet skal foretages efter retningslinjerne i denne vejledning. 1.1 Hvorfor nye retningslinjer for beregning af feriepengeforpligtelser Det helt overvejende problem ved de hidtidige modeller for beregning af feriepengeforpligtelser er, at de har været knyttet til den enkelte medarbejders konkrete feriemønster. Herved har man søgt at opnå en nøjagtig registrering af, hvorledes hensættelserne forbruges i løbet af året. Arbejdsprocessen har imidlertid været besværlig og tidskrævende og har derfor ikke stået mål med informationsværdien. Hertil kommer at registreringerne alligevel ikke er blevet nøjagtige på grund af omstændelige arbejdsprocesser og dertil hørende behov for efterfølgende fejlrettelser. 1.2 En årlig opgørelse af feriepengeforpligtelsen Med de nye retningslinjer for beregning af feriepengeforpligtelser er det udelukkende et krav, at feriepengeforpligtelsen opgøres og registreres én gang årligt i forbindelse med årsafslutningen. Den enkelte virksomhed kan herudover med udgangspunkt i egne styringsbehov foretage en periode eller kvartalsvis opgørelse, hvis det vurderes hensigtsmæssigt af hensyn til vurdering af størrelsen af den årlige regulering. Hvis virksomheden ønsker det, kan en sådan løbende opgørelse også registreres i regnskabet. Med de nye retningslinjer undgår man at skulle regulere feriepengeforpligtelserne ved hver ny lønkørsel, eller hver gang en medarbejder holder ferie, hvilket vil lette arbejdet med feriepengeforpligtelser betydeligt. 4

5 1.3 To nye metoder til opgørelse af feriepengeforpligtelsen Vejledningen her indeholder 2 forskellige metoder (modeller) til hvorledes man kan opgøre den samlede feriepengeforpligtelse. Den ene metode (model 1) er baseret på en gennemsnitsbetragtning hvor den samlede feriepengeforpligtelse beregnes på baggrund af et gennemsnitligt antal skyldige feriedage pr. medarbejder og en gennemsnitlige udgift pr. skyldig feriedag. Metoden understøttes af ØSC for de institutioner, der er kunder i ØSC. Metoden er nærmere beskrevet i kapitel 2. Den anden metode (model 2) er en detailopgørelse, hvor den samlede feriepengeforpligtelse beregnes ud fra hver medarbejders eksakte ferietilgodehavende og ferieberettigede løn. Metoden understøttes ikke af ØSC. Metoden er nærmere beskrevet i kapitel 3. Begge metoder er ligeværdige, og den enkelte virksomhed bestemmer selv, om den ønsker at anvende den ene eller den anden metode. Ved opgørelsen af feriepengeforpligtelsen kan virksomheden basere sig på de opgørelser af udestående ferie mv., som i forvejen findes i virksomheden. Dette kan fx være: registreringer i et tidsregistrerings- eller ferie- og fraværssystem andre centrale opgørelser af medarbejdernes tilgodehavende ferie mv. indberetninger fra fx kontorer eller afdelinger af tilgodehavende ferie mv. ultimo året anden dokumentation for antallet af udestående feriedage mv. En detailopgørelse af feriepengeforpligtelsen vil som udgangspunkt forudsætte, at virksomheden anvender et centralt tidsregistrerings- eller ferie- og fraværsregistreringssystem 1.4 Uddata ØS-LDV Til understøttelse af beregningen af den samlede feriepengeforpligtelse er udviklet nyt uddata i ØS-LDV: Feriepengeforpligtelse - Gennemsnitlig udgift pr. medarbejder Uddataet vil være tilgængeligt med virkning fra næste frigivelse af ØS-LDV rapporter pr. primo april I bilag 1 findes et eksempel på det nye uddata med tilhørende beskrivelse af indholdet. 5

6 1.5 Arbejdsdeling mellem ØSC og den enkelte virksomhed Med de nye og mere enkle retningslinjer for beregning af feriepengeforpligtelser vil både beregning og bogføring af feriepengeforpligtelsen blive foretaget i ØSC efter model 1, mens den enkelte virksomhed fortsat vil være ansvarlig for at kontrollere og godkende beregningen. De institutioner der ønsker at opgøre feriepengeforpligtelsen efter model 2 skal selv foretage beregningen, og ØSC vil her kun understøtte bogføringen. Arbejdsdelingen er nærmere beskrevet i kapitel Hvad sker der med de eksisterende modeller De nuværende modeller for beregning af feriepengeforpligtelser i SLS er ophævet med virkning fra Samtlige institutioner er orienteret herom medio december 2009 via nyheder udsendt dels via SLS og dels via ØAV. Med offentliggørelsen af denne vejledning ophæves samtidig Økonomistyrelsens vejledning af 18. juli 2007 om Ferieforpligtelse i SLS. 6

7 2 Beregning af feriepengeforpligtelsen ud fra det gennemsnitlige ferietilgodehavende pr. medarbejder (model 1) Feriepengeforpligtelsen kan opgøres ud fra en gennemsnitsbetragtning, hvor man tager udgangspunkt i et gennemsnitligt ferietilgodehavende for den samlede medarbejdergruppe. Opgørelsen baseres på oplysninger om henholdsvis: 1. Antal årsværk / medarbejdere 2. Det gennemsnitlige antal skyldige feriedage pr. årsværk / medarbejder 3. Den gennemsnitlige udgift pr. skyldig feriedag Selve beregningen foretages ved at gange den gennemsnitlige udgift pr. skyldig feriedag med det gennemsnitlige antal skyldige feriedage og herefter gange denne udgift med antallet af årsværk i virksomheden, jf. nedenstående oversigt. Tilnærmet opgørelse af feriepengeforpligtelsen Antal ferieberettigede medarbejdere (årsværk) * Skyldige feriedage pr. årsværk * Gennemsnitlig udgift pr. skyldig feriedag + særlig feriegodtgørelse Ved anvendelse af ovenstående beregningsmetode opnås en tilnærmet opgørelse af virksomhedens samlede feriepengeforpligtelse. Beregningsmetoden giver ikke en 100 pct. nøjagtig opgørelse af feriepengeforpligtelsen, men den er tilstrækkelig nøjagtig til at give et retvisende billede af institutionens feriepengeforpligtelser. Nedenfor er nærmere beskrevet hvorledes de enkelte elementer i beregningen opgøres. 2.1 Antal ferieberettigede medarbejdere (årsværk) Opgørelsen af feriepengeforpligtelsen skal baseres på antallet af medarbejdere, der er ansat på funktionærlignende vilkår, og har optjent ret til ferie med løn i virksomheden. Dette indebærer, at fx timelønnede medarbejdere eller andre medarbejdere, hvor der afregnes feriepenge til Feriegiro eller tilsvarende, ikke skal medregnes ved opgørelsen af feriepengeforpligtelsen. 7

8 For øvrige medarbejdere skal virksomheden være opmærksom på, om de er ansat på fuld tid eller deltid, da det har betydning for opgørelsen af de øvrige elementer i beregningen. Ved beregning af feriepengeforpligtelsen på grundlag af det gennemsnitlige ferietilgodehavende pr. medarbejder anbefaler Økonomistyrelsen, at beregningerne foretages pr. årsværk, og at der således foretages en omregning af deltidsansatte til fuld tid. Beregningen af feriepengeforpligtelsen skal tage udgangspunkt i det beskæftigede antal årsværk på opgørelsestidspunktet (31.12). Opgørelsen heraf kan foretages med udgangspunkt i det relevante uddata fra ØS- LDV, jf. bilag Gennemsnitligt antal skyldige feriedage pr. årsværk Medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår optjener årligt 25 feriedage og 5 feriefridage svarende til at den enkelte medarbejder optjener 2,5 feriedag pr. måneds løbende ansættelse. Ved året start vil hver medarbejder, der har været ansat i hele det foregående år have mindst 30 feriedage til gode for det kommende ferieår (1. maj til 30. april). Herudover vil hver medarbejder have et større eller mindre antal feriedage til gode for det endnu ikke afsluttede ferieår, og nogle medarbejdere vil herudover have overført restferie fra tidligere ferieår. På baggrund af fraværsmodulet i SLS har Økonomistyrelsen opgjort, at hver fastansat medarbejder i gennemsnit har 30 feriedage til gode ved årets start for det kommende ferieår + 4,5 restferiedage for det indeværende ferieår. Dette er baseret på et gennemsnitstal for staten og vil naturligvis i en vis grad variere fra virksomhed til virksomhed. Tallet kan anvendes til at sandsynliggøre omfanget af tilgodehavende ferie i virksomheden. Afvigelser vil primært kunne henføres til eventuelle større mængder videreført restferie fra tidligere år eller større ændringer i medarbejderstaben. Opgørelse af det gennemsnitlige antal skyldige feriedage pr. årsværk Opgøres og sandsynliggøres af den enkelte virksomhed ud fra de foreliggende interne registreringer. Det gennemsnitlige antal skyldige feriedage vil ved årets start som udgangspunkt udgøre ca. 34,5 feriedage pr. årsværk. Heraf vedrører de 30 feriedage det kommende ferieår, mens de 4,5 feriedage vedrører det indeværende ferieår. 8

9 Det understreges, at tallet på 34,5 feriedage pr. årsværk udgør en gennemsnitsbetragtning for hele staten, og at man derfor må vurdere om der er væsentlige afvigelser herfra i den enkelte virksomhed. Nogle medarbejdere vil have flere feriedage til gode som følge af videreført restferie mv., mens andre vil være færre feriedage til gode fx fordi de er nye på arbejdsmarkedet eller de er ansat midt i ferieåret med feriekort. Opgørelsen giver imidlertid et rimeligt tilnærmet billede af antallet af skyldige feriedage pr. medarbejder. 2.3 Den gennemsnitlige udgift pr. skyldig feriedag Udgiften pr. skyldig feriedag er forskellig fra medarbejder til medarbejder afhængig af den enkeltes aflønning. En tilnærmet opgørelse kan foretages ved at beregne en gennemsnitlig udgift pr. skyldig feriedag for hele virksomhedens medarbejdere. Ved beregning af feriepengeforpligtelsen på grundlag af gennemsnitsudgifter pr. feriedag anbefales det, at anvende opgørelsen af den ferieberettigede løn i december, da dette svarer til de medarbejdere, der er ansat ultimo året. Den gennemsnitlige udgift pr. skyldig feriedag fås ved at dividere den ferieberettigede løn i december med 21,0 svarende til det gennemsnitlige antal arbejdsdage pr. måned. Opgørelse af gennemsnitlig udgift pr. skyldig feriedag Gennemsnitlig udgift pr. skyldig feriedag = Ferieberettiget løn i december / 21,0 Opgørelsen af den ferieberettigede løn i december kan foretages med udgangspunkt i det relevante uddata fra SLS og ØS-LDV, bilag Særlig feriegodtgørelse I forbindelse med udbetaling af lønnen i maj måned udbetales en særlig feriegodtgørelse, der beregnes som 1,5 pct. af den enkelte medarbejders ferieberettigede løn i det foregående år. Ved opgørelsen af feriepengeforpligtelsen vil det være mest korrekt, at beregne hensættelsen på grundlag af SLS s opgørelse af den ferieberettigede løn i året til de medarbejdere, der er ansat ultimo året. 9

10 Opgørelse af særlig feriegodtgørelse Særlig feriegodtgørelse = Ferieberettiget løn for året * 0,015 Opgørelsen af den ferieberettigede løn for året kan foretages med udgangspunkt i det relevante uddata fra SLS og ØS-LDV, jf. bilag Regneark I bilag 2 findes et regneark, der kan anvendes til opgørelse af feriepengeforpligtelsen ud fra det gennemsnitlige ferietilgodehavende pr. medarbejder. 10

11 3 Beregning af feriepengeforpligtelsen ud fra hver medarbejders ferietilgodehavende (model 2) I stedet for at opgøre ferieforpligtelsen ud fra det gennemsnitlige ferietilgodehavende pr. medarbejder kan virksomheden vælge at basere opgørelsen af feriepengeforpligtelsen på oplysninger om den enkelte medarbejders ferietilgodehavende og ferieberettigede løn. For at kunne anvende denne beregningsmetode skal opgørelsen af tilgodehavende feriedage typisk være understøttet af et tidsregistrerings- eller ferie- og fraværsregistreringssystem, hvorfra data kan trækkes ud og kombineres med oplysninger om den ferieberettigede løn i ØS-LDV. Den enkelte medarbejders samlede ferietilgodehavende opgøres ved at gange det skyldige antal feriedage med prisen pr. skyldig feriedag. Selve prisen pr. skyldig feriedag findes ved at dividere den ferieberettigede løn i december med antallet af arbejdsdage pr. måned (21,0 arbejdsdage). Hvis medarbejderen ikke har været ansat hele året, foretages beregningen på grundlag af den del af året, som medarbejderen har været ansat. Hertil skal lægges særlig feriegodtgørelse på 1,5 pct. af den ferieberettigede løn. Feriepengeforpligtelse pr. medarbejder med året udgang Feriepengeforpligtelse = Skyldigt antal feriedage pr. medarbejder * Udgift pr. skyldig feriedag + særlig feriegodtgørelse Nedenfor er nærmere beskrevet hvorledes de enkelte elementer i beregningen opgøres. 3.1 Antal skyldige feriedage pr. medarbejder Anvender virksomheden et centralt tidsregistrerings- eller ferie- og fraværssystem så vil antallet af skyldige feriedage pr. medarbejder kunne opgøres via disse systemer. Selve den skyldige ferie kan opdeles på henholdsvis overført ferie fra tidligere år, restferie fra indeværende år og tilgodehavende ferie for det kommende ferieår. Har virksomheden ikke mulighed for at opgøre den skyldige ferie pr. medarbejder, så må beregningen af den samlede feriepengeforpligtelse i stedet baseres på en gennemsnitsbetragtning, jf. kapitel 2. 11

12 3.2 Ferieberettiget løn pr. medarbejder Når man skal beregne virksomhedens samlede feriepengeforpligtelse, er det nødvendigt at kende den enkelte medarbejders ferieberettigede løn på beregningstidspunktet, dvs. pr. ultimo december. Der foretages i SLS en opgørelse af den enkelte medarbejders ferieberettigede løn i optjeningsåret. Ved opgørelsen af feriepengeforpligtelsen skal kun medtages de medarbejdere, der er ansat i virksomheden ultimo året. 3.3 Udgift pr. skyldig feriedag Udgiften pr. skyldig feriedag beregnes ud fra den enkelte medarbejders ferieberettigede løn. Udgiften beregnes ud fra den ferieberettigede løn for december måned. Dette beløb divideres med antallet af arbejdsdage i december (21,0 dage). Udgift pr. skyldig feriedag Udgift pr. skyldig feriedag = Ferieberettiget løn i december / 21,0 3.4 Særlig feriegodtgørelse I forbindelse med udbetaling af lønnen i maj måned udbetales en særlig feriegodtgørelse, der beregnes som 1,5 pct. af den enkelte medarbejders ferieberettigede løn i det foregående år. Ved opgørelsen af feriepengeforpligtelsen vil det være mest korrekt, at beregne hensættelsen på grundlag af SLS s opgørelse af den ferieberettigede løn i året til de medarbejdere, der er ansat ultimo året. Opgørelse af særlig feriegodtgørelse Særlig feriegodtgørelse = Ferieberettiget løn for året * 0, Regneark I bilag 3 findes et regneark, der kan anvendes til opgørelse af feriepengeforpligtelsen ud fra hver medarbejders ferietilgodehavende. Regnearket udfyldes med oplysninger om ferietilgodehavende for samtlige medarbejdere i virksomheden på opgørelsestidspunktet. 12

13 4 Regulering og bogføring af feriepengeforpligtelsen Den feriepengeforpligtelse som beregnes med udgangen af året skal svare til saldoen på den feriepengeforpligtelse, som registreres på virksomhedens balance. Selve reguleringen af feriepengeforpligtelsen opgøres ved at sammenholde den beregnede feriepengeforpligtelse med den feriepengeforpligtelse, der er registreret på balancen. Differencen mellem disse 2 størrelser angiver tilvæksten i feriepengeforpligtelse, og denne tilvækst bogføres enten som en udgift i driften, hvis den samlede feriepengeforpligtelse er vokset, eller som en indtægt, hvis den samlede feriepengeforpligtelse er reduceret. Princippet er illustreret i nedenstående tabel. Illustration af den løbende regulering af feriepengeforpligtelsen Dato Feriepengeforpligtelse i alt Registrering Konto Registrering Konto Samlet saldo 2008 ultimo 2009 ultimo 2010 ultimo 5,0 5,5 6,0 - +0,5 +0,5 5,0 5,5 6,0 4.1 Bogføring i driften Reguleringer af feriepengeforpligtelsen bogføres som en lønudgift i driften. Til formålet anvendes regnskabskonto Feriepenge. En merudgift til feriepenge (forøgelse af forpligtelsen) bogføres som en debetpostering på konto 18.16, mens en mindreudgift til feriepenge (reduktion af forpligtelsen) bogføres som en kreditpostering. 4.2 Bogføring på balancen Enhver bogføring på konto skal modsvares af en tilsvarende ændring af forpligtelsen på balancen. Til formålet anvendes regnskabskonto Skyldige Feriepenge. En forøgelse af feriepengeforpligtelsen bogføres som en kreditpostering på konto 94.11, mens en reduktion af feriepengeforpligtelsen bogføres som en debetpostering. 13

14 5 Arbejdsdeling mellem den enkelte virksomhed og ØSC Med virkning fra 2010 gælder følgende retningslinjer for arbejdsdelingen mellem den enkelte virksomhed og ØSC i relation til beregning og bogføring af feriepengeforpligtelsen. 5.1 Opgaver der udføres af ØSC ØSC foretager med udgangen af regnskabsåret 2010 en samlet opgørelse af virksomhedernes feriepengeforpligtelse ud fra det gennemsnitlige ferietilgodehavende pr. medarbejder (model 1), jf. de beskrevne retningslinjer i kapitel 2. ØSC dokumenterer beregningen ved udfyldelse af regnearket til beregning af feriepengeforpligtelsen ved årets udgang ud fra det gennemsnitlige ferietilgodehavende pr. medarbejder, jf. bilag 2. ØSC sender opgørelsen til godkendelse i den enkelte virksomhed og foretager bogføring af feriepengeforpligtelsen, når opgørelsen er godkendt i virksomheden. De nærmere tidsterminer aftales særskilt mellem ØSC og den enkelte virksomhed. Som udgangspunkt vil det sige én gang om året, men såfremt der aftales en hyppigere frekvens med kunden, administreres der efter den supplerende aftale. De institutioner, der ønsker at opgøre feriepengeforpligtelsen efter model 2, skal selv foretage beregningen, og ØSC vil her kun understøtte bogføringen. 5.2 Opgaver der udføres af den enkelte virksomhed Den enkelte virksomhed kontrollerer og godkender den foretagne opgørelse fra ØSC. Når opgørelsen er godkendt sendes den retur til ØSC med henblik på bogføring. Kontrollen skal som minimum indeholde et rimelighedscheck, hvor den beregnede feriepengeforpligtelse ses i forhold til virksomhedens samlede lønsum. Som udgangspunkt må det forventes at forpligtelsen udgør omkring 15 pct. af den samlede lønsum med udgangen af året. I den udstrækning forpligtelsen afviger væsentligt herfra, skal virksomheden nærmere undersøge årsagen hertil. 14

15 6 Bilag Bilag 1 ØS-LDV uddata til understøttelse af beregningen af feriepengeforpligtelse Ved drill down på Løngruppe foldes rapporten ud og viser data på medarbejrer (med Lønnummer) Bemærkninger til rapporten Rapporten udtrækkes på løngruppe. Trækkes rapporten for periode 12 medtages såvel udbetalt feriegivende løn til forudlønnede og bagudlønnede medarbejdere. Under Beskæftigelsesgrad angives det samlede antal årsværk beregnet ud fra den anførte beskæftigelsesgrad for de enkelte medarbejdere. Under Feriegivende løn angives den samlede udbetalte feriegivende løn for det valgte år samt den udbetalte feriegivende løn for den senest valgte regnskabsperiode (i ovenstående eksempel periode 12). 15

16 Under Gennemsnitlig udgift er beregnet dels den gennemsnitlige årlige særlige feriegodtgørelse pr. medarbejder samt den gennemsnitlige udgift pr. feriedag excl. særlige feriegodtgørelse (feriegivende løn i senest valgte regnskabsperiode divideret med 21,0) 16

17 Bilag 2 Regneark til beregning af feriepengeforpligtelsen ud fra det gennemsnitlige ferietilgodehavende pr. medarbejder 17

18 Bilag 3 Regneark til beregning af feriepengeforpligtelsen ud fra hver medarbejders ferietilgodehavende 18

Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser

Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser Beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser Indhold 1 Indledning 4 1.1 Hvorfor nye retningslinjer for beregning af feriepengeforpligtelser 4 1.2 En årlig opgørelse af feriepengeforpligtelsen 4 1.3

Læs mere

Forretningsgang 4: Feriepengeforpligtelser

Forretningsgang 4: Feriepengeforpligtelser Forretningsgang 4: Feriepengeforpligtelser 1. Indledning Indregning af skyldige beløb til feriepenge er en væsentlig post i balancen. Dette stiller store krav til den regnskabsmæssige opgørelse, opfølgning

Læs mere

Ferieafregning i HR-Løn

Ferieafregning i HR-Løn Ferieafregning i HR-Løn Side 1 af 10 I denne vejledning kan du læse, hvilke oplysninger du skal indberette i ferieafregningsbilledet i HR-Løn. Indhold 1. Brug af ferieafregningsbilledet i HR-Løn... 3 2.

Læs mere

Feriepengeforpligtelse i SLS. Feriepengeforpligtelse

Feriepengeforpligtelse i SLS. Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse i SLS januar 2009 Program for temamødet 1. Baggrund 2. Beregning i SLS 3. Ferieregnskab 4. Kontering 5. Advis fra SLS 6. Feriepengeforpligtelsen i regnskabet (modeller i SLS) 7.

Læs mere

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007

Danske Mediers Arbejdsgiverforening. Orientering nr. 65/2007. Løn- og arbejdsforhold. 23. november 2007 Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 65/2007 Løn- og arbejdsforhold 23. november 2007 Oversigt over fritvalgskontoordninger og særlig opsparing Et af resultaterne af overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Ferieloven og efterløn...

Ferieloven og efterløn... Ferieloven og efterløn... FAGLIG FÆLLES AKASSE 2 Samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn Indhold 1. Fradrag for ferie - din oplysningspligt 2. Ferie med løn 3. Ferie med feriegodtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie 1)

Bekendtgørelse om ferie 1) BEK nr 1297 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0016709 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Opslag Ferie med og uden løn

Opslag Ferie med og uden løn Opslag Ferie med og uden løn Opslag Ferie med og uden løn Overblik Indledning I dette Opslag, kan du se hvordan du skal indrapportere og behandle forskellige situationer der knytter sig til lønsagsbehandling

Læs mere

eindkomst og årsskiftet

eindkomst og årsskiftet eindkomst og årsskiftet Supplerende oplysningssedler begrænses i SLS På baggrund af de erfaringer vi har gjort i 2008 med hensyn til SKAT og eindkomst, begrænses mulighederne for at danne supplerende oplysningssedler

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier BEK nr 1554 af 18/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social, Børne og Integrationsmin., j.nr.

Læs mere

Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår

Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår Retningslinier for rettelse af fejl i tidligere finansår Retningslinierne er et supplement til Økonomistyrelsens retningslinier for foretagelse af fodnoter, kapitaladvis og øvrige primokorrektioner af

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Vejledning vedr. varigt ansatte timelønnedes overgang til månedsløn På baggrund

Læs mere

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne

Rammeaftale. provision og bonusløn. mellem. Tele Danmark A/S. AC-organisationerne Rammeaftale om provision og bonusløn mellem Tele Danmark A/S og AC-organisationerne Denne rammeaftale vedrører aftaler, der fastlægger en variabel løndel i forhold til den enkelte medarbejder på grundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere BEK nr 1375 af 02/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-8501-003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ret til supplerende dagpenge

Ret til supplerende dagpenge Bekendtgørelse om supplerende dagpenge I medfør af 58, stk. 1, nr. 1 og 2, litra b, 60, stk. 2, 62, stk. 7 og 73, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2009 Cirkulære af 16. november 2010 Perst. nr. 038-10 J.nr. 09-233-14 2 Cirkulære om ferie for statens tjenestemænd i Grønland (Til samtlige ministerier

Læs mere

Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver

Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver Den 16. maj 2007 Efterreguleringsoversigt Ribe Amt Efterregulering af aftale om fordelingen af Ribe Amts aktiver og passiver, rettigheder

Læs mere

HR-Løn: Vejledning i lønkontrol. Sådan kontrollerer I lønnen, når I indberetter via HR-Løn

HR-Løn: Vejledning i lønkontrol. Sådan kontrollerer I lønnen, når I indberetter via HR-Løn HR-Løn: Vejledning i lønkontrol Sådan kontrollerer I lønnen, når I indberetter via HR-Løn August 2011 Introduktion Formålet med denne vejledning er at beskrive de kontroller, som jeres institution har

Læs mere

Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår

Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår Praktiske oplysninger om ferielukning i forbindelse med jul og nytår 1. Indledning En del af HORESTA Arbejdsgivers medlemsvirksomheder holder lukket i en periode i forbindelse med jul og nytår. I det følgende

Læs mere

Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen

Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen Minutnormer og puljetimer Sidst opdateret 20-11-2009/version 1.0/UNI C/Jytte Michelsen og Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007 Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96 Oktober 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Hjælperordninger efter servicelovens 96 Udgiver Ankestyrelsen, oktober 2007

Læs mere

Medarbejder - Løn og ansættelsesforhold (Rapport-ID: 46)

Medarbejder - Løn og ansættelsesforhold (Rapport-ID: 46) Medarbejder - Løn og ansættelsesforhold (Rapport-ID: 46) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Indbyggede filtre / betingelser i

Læs mere

Feriepengeforpligtigelse Manuel beregning på ferietotaler (Rapport-ID: 57)

Feriepengeforpligtigelse Manuel beregning på ferietotaler (Rapport-ID: 57) Feriepengeforpligtigelse Manuel beregning på ferietotaler (Rapport-ID: 57) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport... 2 4. Faste, indbyggede

Læs mere

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår.

Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Sundhedskartellets guidelines for fleksjobberes løn- og ansættelsesvilkår. Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen, er vedtaget

Læs mere

LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE

LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE LØNSTATISTIK FOR STUDERENDE Velkommen til KS første lønstatistik for studerende Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er

Læs mere

Forretningsgang for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

Forretningsgang for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Punkt 2. Forretningsgang for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. 2013-49399. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistratens godkender, at den nuværende forretningsgang for udbetaling af tabt

Læs mere

Brug af løbenummer 098 og 099 i HR-Løn. Funktionsvederlag i HR-Løn

Brug af løbenummer 098 og 099 i HR-Løn. Funktionsvederlag i HR-Løn Brug af løbenummer 098 og 099 i HR-Løn Funktionsvederlag i HR-Løn November 2011 Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du kan udbetale funktionsvederlag i HR-Løn. Ved hjælp af løbenummer

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som sognemedhjælper Den 1. september 2009 træder ny organisationsaftale i kraft for nyansatte sognemedhjælpere. Det skal bemærkes,

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirketjener.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirketjener. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirketjener. Den 1. september 2009 træder ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte Kirketjenere. Samme organisationsaftale

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. december 2014

Økonomioverblik pr. 1. december 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 08-12-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. december 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. november 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser

Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser Notat 6. juni 2005 Vedr. Opgørelse af feriepengeforpligtelser Dette notat giver forslag til en fremgangsmåde for den beløbsmæssige opgørelsen af feriepengeforpligtelsen i åbningsbalancen pr. 1. januar

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

D O M. Afsagt den 26. september 2014 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne Tuk Bagger, Karen Hald og Ina Darby Iwersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 26. september 2014 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne Tuk Bagger, Karen Hald og Ina Darby Iwersen (kst.)). D O M Afsagt den 26. september 2014 af Østre Landsrets 7. afdeling (landsdommerne Tuk Bagger, Karen Hald og Ina Darby Iwersen (kst.)). 7. afd. nr. B-3286-13: Dansk Metalarbejderforbund s.m.f. A (advokat

Læs mere

Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v.

Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v. Høringsudkast: Bekendtgørelse om Udbetaling Danmarks kontoplan m.v. I medfør af 26, stk. 5, i lov nr. 324 af 11. april 2012 om Udbetaling Danmark fastsættes: Kontoplanen 1. Beskæftigelsesministeren fastsætter

Læs mere

Hold da helt ferie - i ferieåret 2004-2005

Hold da helt ferie - i ferieåret 2004-2005 Hold da helt ferie - i ferieåret 2004-2005 INDHOLD 1. HVEM HAR RET TIL FERIE OG FERIEPENGE?... 3 2. HVOR MEGET FERIE OPTJENER DU?... 3 2.1. HVOR MANGE FERIEPENGE OPTJENER DU?... 3 2.2. HAR DU SKIFTET ARBEJDSTID

Læs mere

Løninformation nr. 4 af 20. februar 2013 (LG 03/13, 2.)

Løninformation nr. 4 af 20. februar 2013 (LG 03/13, 2.) Løninformation nr. 4 af 20. februar 2013 (LG 03/13, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 03/13, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 28. februar 2013. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Håndtering af bunkning

Håndtering af bunkning Håndtering af bunkning Maj 2010 Indhold 1 Formål 3 2 Hvorfor nye retningslinjer for håndtering af bunkning 4 3 Håndtering af bunkning 5 3.1 Hvad er princippet i de nye retningslinjer for håndtering bunkning

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 009-10 Vedr. ændring af lov om ferie Pr. 1. juli 2010 forventes

Læs mere

Vejledning til Bekendtgørelse nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere

Vejledning til Bekendtgørelse nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere Vejledning til Bekendtgørelse nr. 706 af 26. juni 2009 om en praktikplads- og betalingsordning mv. ved uddannelse af lokomotivførere 1. Indledning I oktober 2005 blev der etableret en lokomotivføreruddannelse

Læs mere

Lønkontrolliste på medarbejder (Rapport-ID: 97)

Lønkontrolliste på medarbejder (Rapport-ID: 97) Lønkontrolliste på medarbejder (Rapport-ID: 97) Indhold 1. Hvad er formålet med rapporten?... 1 2. Overblik over rapporten... 1 3. Den færdige rapport (eksempel)... 2 4. Indbyggede filtre / betingelser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie BEK nr 1285 af 14/12/2004 (Gældende) LBK Nr. 407 af 28/05/2004 BEK Nr. 1283 af 08/12/2006 BEK Nr. 1686 af 14/12/2006 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser Vejledning om udarbejdelse af ministerieinstrukser April 2010 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Godkendelse og distribution 3 1 Forretningsområde og opdeling på virksomheder 4 Beskrivelse af forretningsområde

Læs mere

Baggrund. Skema for indberetning af regnskabsoplysninger. Regnskabsmæssig note VEJLEDNING. af 17.12.2013 (senest revideret 6.

Baggrund. Skema for indberetning af regnskabsoplysninger. Regnskabsmæssig note VEJLEDNING. af 17.12.2013 (senest revideret 6. VEJLEDNING af 17.12.2013 (senest revideret 6. juli 2016) OM UDFORMNING AF REGNSKABSMÆSSIG NOTE VEDR. BYGHERREBETALTE STØRRE FORUNDERSØGELSER OG EGENTLIGE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER Kulturministeriet, Slots-

Læs mere

Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om. Indregning af over- eller underskud i taksterne

Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om. Indregning af over- eller underskud i taksterne Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om Indregning af over- eller underskud i taksterne Model 1 Grundvilkåret for opgørelsen af, om der er opstået over- eller underskud ved

Læs mere

Budgettering af balance og drift 2008

Budgettering af balance og drift 2008 Økonomistyrelsen, den 15. marts 2007 Budgettering af balance og drift 2008 Vejledning om anvendelse af regneark til budgettering af balance og resultatopgørelse i relation til finanslovforslaget for 2008

Læs mere

PFA HOLDING OG PFA PENSION AFLØNNINGSRAPPORT FOR 2015

PFA HOLDING OG PFA PENSION AFLØNNINGSRAPPORT FOR 2015 PFA HOLDING OG PFA PENSION AFLØNNINGSRAPPORT FOR 2015 Forord Denne rapport beskriver PFA-koncernens principper for aflønning, og hvordan gældende regler blev efterlevet i 2015. Rapporten er udformet med

Læs mere

Man kan umiddelbart forestille sig 3 løsninger for de selvstændige og medarbejdende ægtefæller:

Man kan umiddelbart forestille sig 3 løsninger for de selvstændige og medarbejdende ægtefæller: Selvstændiges dækning ved barsel Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller på overført indkomst har svære vilkår, hvis de skal på barselsorlov. De skal være særligt opmærksomme, hvis de

Læs mere

Notat. Til: Social og Sundhedsudvalget. Notat vedrørende BPA efter Servicelovens 95 og 96

Notat. Til: Social og Sundhedsudvalget. Notat vedrørende BPA efter Servicelovens 95 og 96 Notat Til: Social og Sundhedsudvalget Notat vedrørende BPA efter Servicelovens 95 og 96 Dato: 29.10.2010 Sagsansvarlig: jdalb BPA efter Servicelovens 95 Udmøntningen af 95 blev tidligere kaldt den lille

Læs mere

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Overskud op til 5 procent kan overføres indenfor samme ledelsesområde/center.

Læs mere

Notat om aflønning i den finansielle sektor

Notat om aflønning i den finansielle sektor Finanstilsynet 25. november 2015 J.nr. 500-0030 GOVN/MRE Notat om aflønning i den finansielle sektor 1. Indledende bemærkninger Finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder

Læs mere

Overgangen til RejsUd fra andet rejseafregningssystem

Overgangen til RejsUd fra andet rejseafregningssystem Overgangen til RejsUd fra andet rejseafregningssystem Januar 2010 Det nye fællesstatslige rejse- og udlægsafregningssystem, RejsUd, bliver i løbet af 2010 implementeret i de offentlige institutioner under

Læs mere

SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014

SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014 SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014 NUVÆRENDE VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere

Læs mere

OVERENSKOMST 2012-14. mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE

OVERENSKOMST 2012-14. mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE OVERENSKOMST 2012-14 mellem DANSKE FÆRGER A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING for PURSERE (DAS) Gældende fra 1. maj 2012 1 Indholdsfortegnelse 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...3 2 ANCIENNITET...3 3 LØNNINGER

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S Selskabsmeddelelse nr. 12. oktober 2015 Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S I henhold til vedtægternes 11 og 12 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Danske

Læs mere

Færre fleksjobbere gennem revalidering

Færre fleksjobbere gennem revalidering 09-0379 - Mela - 21.09.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Færre fleksjobbere gennem revalidering En ny FTF-undersøgelse viser, at antallet af fleksjobbere er steget med ca. 46.000

Læs mere

Løninformation nr. 2 af 21. januar 2016 (LG 02/16, 2.)

Løninformation nr. 2 af 21. januar 2016 (LG 02/16, 2.) Løninformation nr. 2 af 21. januar 2016 (LG 02/16, 2.) Side 1 af 5 Løninformation om lønkørsel for LG 02/16, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. januar 2016. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse

Læs mere

Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping

Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping Aftale om alternative arbejdstidsregler for rengøring/housekeeping 14. februar 2012 Der etableres i overenskomstperioden, som en forsøgsordning, en aftale om "Alternative arbejdstidsregler for medhjælpere,

Læs mere

AFTALE. mellem ELTEL Networks A/S og AC-ORGANISATIONERNE

AFTALE. mellem ELTEL Networks A/S og AC-ORGANISATIONERNE AFTALE mellem ELTEL Networks A/S og AC-ORGANISATIONERNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie frihed 6 Barsel 7 Børns sygdom 8 Opsigelse 9 Tillidsmandsregler 10 Ret

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 REDERIET ESVAGT A/S MASKINMESTRENES FORENING

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 REDERIET ESVAGT A/S MASKINMESTRENES FORENING D I S - O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og REDERIET ESVAGT A/S og MASKINMESTRENES FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger LBK nr 962 af 19/09/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0074 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

FORSTÅ ELSESPÅPIR OM LÆRERNES/BØRNEHÅVEKLÅSSELEDERNES ÅRBEJDSTID I FOLKESKOLEN I SKIVE KOMMUNE

FORSTÅ ELSESPÅPIR OM LÆRERNES/BØRNEHÅVEKLÅSSELEDERNES ÅRBEJDSTID I FOLKESKOLEN I SKIVE KOMMUNE FORSTÅ ELSESPÅPIR OM LÆRERNES/BØRNEHÅVEKLÅSSELEDERNES ÅRBEJDSTID I FOLKESKOLEN I SKIVE KOMMUNE Forståelsespapiret indeholder parternes fælles forståelse af reglerne for lærernes og børnehaveklasseledernes

Læs mere

Løninformation nr. 20 af 22. september 2015 (LG 10/15, 2.)

Løninformation nr. 20 af 22. september 2015 (LG 10/15, 2.) Løninformation nr. 20 af 22. sept. 2015 (LG 10/15, 2.) Side 1 af 7 Løninformation om lønkørsel for LG 10/15, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 30. september 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Løn- og Personalenyt. 2013 forlig om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. Indhold. Orienteringsbrev nr. 2013:47 / 7. november

Løn- og Personalenyt. 2013 forlig om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger. Indhold. Orienteringsbrev nr. 2013:47 / 7. november Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2013:47 / 7. november Forlig om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger KL og BUPL indgik den 5. november 2013 forlig om nye arbejdstidsregler for skolepædagoger.

Læs mere

Bilag 3. Vejledning om ledelsesinformation i Finansministeriet

Bilag 3. Vejledning om ledelsesinformation i Finansministeriet 1 Bilag 3 Vejledning om ledelsesinformation i Finansministeriet 2 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Økonomi... 3 3. Personale... 4 4. Resultater... 4 5. Fokusområder... 4 6. Politikker... 5 7.

Læs mere

Har valg af selvkostmetoden konsekvens for regnskabsanalytiske nøgletal?

Har valg af selvkostmetoden konsekvens for regnskabsanalytiske nøgletal? 1 Har valg af selvkostmetoden konsekvens for regnskabsanalytiske nøgletal? Det følgende eksempel viser, at svaret på det stillede spørgsmål er bekræftende. Som konsekvens heraf skal nøgletal ikke overfortolkes,

Læs mere

Betingelser for Alka Tank&Tjen.

Betingelser for Alka Tank&Tjen. Betingelser for Alka Tank&Tjen. Forbrugere Gælder fra 17. maj 2016 Indledning Alka Tank&Tjen er en mobil app fra Alka Forsikring (herefter benævnt Alka), der kan downloades til mobile enheder med ios og

Læs mere

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. Punkt 9. Orientering om lovforslag om uddannelsesydelse og 6 ugers selvvalgt uddannelse. 2013-22686. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalget orientering At lovforslag

Læs mere

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren)

Sundhedssikring. Aftale om. Ind- og udtrædelse. mellem. Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) Aftale om Sundhedssikring Tegnernr.: Kundenr.: Aftalenr.: mellem Firmanavn Adresse Postnr. / By Cvr-nr. (i det følgende kaldet arbejdsgiveren) og Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4, 2750 Ballerup

Læs mere

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne

Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland. Færøerne Om efterløn eller overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland eller på Færøerne Arbejdsdirektoratet Juli 2001 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juni

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger for statens tjenestemænd i Grønland

Senior- og fratrædelsesordninger for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 047-05 PKAT: J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning...

Læs mere

Notat om Regnskabsmæssig behandling af langfristede lån.

Notat om Regnskabsmæssig behandling af langfristede lån. Notat om Regnskabsmæssig behandling af langfristede lån. Ifølge den nye Årsregnskabslov skal finansielle forpligtelser, hvorunder langfristede lån hører, værdiansættes på følgende måde: - Ved første indregning

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo i Årsafslutning og Skat Nova 2015

Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo i Årsafslutning og Skat Nova 2015 Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo i Årsafslutning og Skat Nova 2015 7. juni 2016 Indhold 1 Udskrift af personligt regnskab ved uskiftet bo... 2 1.1 Eksempel person 2 er afdød i året og person

Læs mere

Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2013

Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2013 Resultater fra Lif og DANSK BIOTEKs undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2013 August 2014 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Tidsregistrering Genoptræning og vedligeholdelsestræning i Randers Kommune

Tidsregistrering Genoptræning og vedligeholdelsestræning i Randers Kommune Tidsregistrering Genoptræning og vedligeholdelsestræning i Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 1 2 FORMÅL... 1 3 INDHOLD OG METODE... 1 3.1 Planlægning... 1 3.2 Instruktion til ledere...

Læs mere

Nr. 20 af 21. oktober 2010 (LG 11/10, 2.)

Nr. 20 af 21. oktober 2010 (LG 11/10, 2.) Nr. 20 af 21. oktober 2010 (LG 11/10, 2.) SLS-information om lønkørsel for LG 11/10, 2. lønkørsel. Løn er til disposition d. 29. oktober 2010. Til denne lønkørsel er der følgende informationer 1. Ændringer

Læs mere

Kristian Jensen / Henrik Ludolph

Kristian Jensen / Henrik Ludolph J.nr. 2007-711-0008 Dato: 30. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Modernisering af skatteadministrationen) Af Skatteminister Kristian

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Fakturering Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Massefakturering. På fanen Dagligt findes mappen Faktura. Herunder kan man vælge mellem Dagligt, Ugentligt, 14 dage

Læs mere

Regnskabspraksis for institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Hvor kan jeg finde reglerne på ØAV. 17.

Regnskabspraksis for institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Hvor kan jeg finde reglerne på ØAV. 17. Regnskabspraksis for institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Hvor kan jeg finde reglerne på ØAV 17. Juni 2016 1 HVEM ER JEG OG HVAD VIL JEG TALE OM Hvem er jeg Søren Ring Hansen

Læs mere

Pjece vedr. barselsorlov

Pjece vedr. barselsorlov Ringkøbing Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A E-mail: 122@dlf.org 6950 Ringkøbing www.dlf122.dk April 2016 Pjece vedr. barselsorlov (Gælder for fødsler, der finder sted fra og med 1. april 2015)

Læs mere

Vejledning til skabelon for resultatlønskontrakt

Vejledning til skabelon for resultatlønskontrakt GODT I GANG Vejledning til skabelon for resultatlønskontrakt Fase 4: Kontrakten udformes Formål Vejledningen giver svar på mange af de praktiske og juridiske spørgsmål, som bliver aktuelle i arbejdet med

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 5. november 2004 via Magistraten Tlf. : 8940 1553 Jour. : 00.01A00 - ÅKV/2004/02397

Læs mere

CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier mv.)

CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier mv.) CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. I forbindelse med indgåelse af ferieaftalen i 1997 var der mellem parterne enighed om, at der skulle optages forhandlinger om yderligere fleksibilitet

Læs mere

Økonomiservicecentret i

Økonomiservicecentret i Økonomiservicecentret i Statens Administration Historien om dannelsen af et statsligt servicecenter for løn og regnskab Introduktion Økonomiservicecentret (i daglig tale ØSC) i Statens Administration blev

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2016 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

C.125/11.03 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

C.125/11.03 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 125 Juni 1977 J.nr. 1103-1/77 AFSKRIFT UDBETALING AF VISSE SÆRLIGE YDELSER TIL PERSONER MED ANSÆTTELSE PÅ FUNKTIONÆRVILKÅR

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Det Grønne Hus og Køge kommune

Driftsoverenskomst mellem Det Grønne Hus og Køge kommune Køge september 2015 Driftsoverenskomst mellem Det Grønne Hus og Køge kommune Driftsoverenskomst mellem Køge Kommune og bestyrelsen for Det Grønne Hus om centerets drift som Agenda 21 Center for Køge Kommune.

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

HVORDAN INDBERETTER JEG LØN?

HVORDAN INDBERETTER JEG LØN? HVORDAN INDBERETTER JEG LØN? BRUGERMANUAL TIL REKVIRERING AF LØN PÅ DBU.DK 1 EN DEL AF NOGET STØRRE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Log på DBU.dk...3 3. Dine data...4 4. Lønindberetning...5 4.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118

Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 Kvalitetsstandard - NY Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom Lov om social service 118 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service 118 Vejledning

Læs mere

Vejledning til kopi- og printaftalen

Vejledning til kopi- og printaftalen Vejledning til kopi- og printaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet

Læs mere

Attraktive arbejdspladser er vejen frem

Attraktive arbejdspladser er vejen frem Attraktive er er vejen frem 2 Konklusion Omkring halvdelen af offentligt ansatte FTF ere er ansat på en, der ikke er attraktiv. Samtidig ses, at personer, der ansat på ikke-attraktive er i stort omfang

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H143-11.doc) L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter

Læs mere