Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015"

Transkript

1 Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø)

2 Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden ØU/TM - Placeringer til dagligvarebutik i Hvalsø...2

3 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 1 1. TM - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Dagsordenen blev godkendt. Afbud: Ivan Mott (Ø) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 2 2. ØU/TM - Placeringer til dagligvarebutik i Hvalsø Sagsnr.: 14/9461 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 16. juni 2015, at drøfte en placering af en eventuel ny dagligvarebutik i Hvalsø, og sammenhænge mellem kommuneplanlægning og trafikplanlægning, på et fælles møde mellem Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik & Miljø. Som grundlag for drøftelsen præsenterer administrationen fordele og ulemper ved fire mulige placeringer i bymidten. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at mulige placeringer til en ny dagligvarebutik i Hvalsø drøftes. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Drøftet. Besluttet at administrationen går i videre dialog med REMA 1000 om fordele og ulemper ved mulige placeringer i Kirke Hyllinge, Gevninge, Osted og Hvalsø Afbud: Ivan Mott (Ø) Sagsfremstilling: Placeringen af yderligere dagligvarebutikker i Hvalsø har været drøftet flere gange over de seneste år. Seneste politiske behandling i Udvalget for Teknik og Miljø var den 10. september 2014 og i Økonomiudvalget den 16. juni 2015, hvor det blev besluttet, at en placering af en eventuel ny dagligvarebutik i Hvalsø skulle drøftes på et fælles møde mellem de to udvalg. Ydermere har byens borgere i den første fase af Hvalsø byudviklingsprojekt fra november 2014 til februar 2015 drøftet fordele og ulemper ved placeringen af en ny dagligvarebutik i byen. Trafikplanlægning I Hvalsøprojektet har der siden projektets begyndelse i efteråret 2014 været stor opmærksomhed om trafikken i byen. Der er nu udarbejdet en trafikplan for byen, der beskriver de trafikale udfordringer i byen og peger på strækninger, der vil være fornuftige at prioritere trafiksikkerhedsmidler til i årene fremad. Planen er også tænkt som et levende og fleksibelt dokument, hvor konkrete forslag til ændringer i trafiknettet drøftes, justeres og tilpasses inden for de overordnede rammer og i takt med nye udviklingsprojekter i byen. Trafikale udfordringer i forbindelse med placering af en ny detailhandelsbutik skal derfor ses og drøftes i sammenhæng med trafikplanen. Trafikplanen for Hvalsø har været i offentlig høring frem til 30. juni 2015, men ikke endeligt politisk behandlet endnu. Planen kan hentes her: Detailhandel I kommuneplan 2013 er det maksimale bruttoetageareal til detailhandel i Hvalsø Bymidte (rammeområde 6.C1) sat til m 2. Af dem er i dag ca m 2 udnyttet, heraf ca m 2 til dagligvarer. Hertil kommer bl.a. Netto nord for stationen.

5 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 3 Som forarbejde til Kommuneplan 2013 har Lejre Kommune bedt Institut for Centerplanlægning (ICP) om at udarbejde en detailhandelsanalyse for Lejre Kommune. Rammen på de m 2 er fastsat på baggrund af denne analyse og bygger på en vurdering både af de bestående butikker og udnyttelsesmulighederne i de eksisterende lokalplaner, herunder også Søtorvet. I analysens konklusion om dagligvarehandlen i Hvalsø skriver ICP: at der kan etableres op til m 2 yderligere i forhold til det nuværende udbud. I de m 2 indgår en eventuel genudnyttelse af de gamle Nettoog Fakta-butikker. I den forbindelse skal det nævnes, at hverken den gamle Netto eller Fakta ligger hensigtsmæssigt for dette. Siden ICP s analyse i 2012 er der sket ændringer i antallet af dagligvarebutikker. Der er nu ca. 800 m 2 færre udnyttet til butikker, der regnes under dagligvarebutikker. Der er ikke ændret i antallet af supermarkeder, men der er blevet færre butikker med kioskfunktioner i byen. Nye butikker skal placeres inden for detailhandelsområdet i midtbyen (rammeområde 6.C1). Fra banen i nord til og med Superbrugsen i syd, samt fra Søvej i vest til Hovedgaden i øst inkl. den østlige karré. Hvis en butik ønskes placeret uden for det afgrænsede område kræver det et kommuneplantillæg. I forbindelse med kommuneplantillægget skal i der ifølge planloven - udarbejdes en opdateret statistisk afgrænsning af bymidten, der sikrer, at nye butikker ikke bliver placeret uden relation til den eksisterende bymidte. I detailhandelsanalysen fra 2012, side 37, er vist den statistiske afgrænsning der blev udarbejdet forud for Kommuneplan Detailhandelsanalysen er vedlagt som bilag. I Lokalplan LK 30 for Søtorvet er skabt rammer for 5000 m 2 til detailhandel. Det er muligt at etablere mindre dagligvarebutikker i Søtorvet, men med en maksimal butiksstørrelse 500 m 2. For at skabe synergi mellem butikkerne vurderer ICP bl.a. i detailhandelsanalysen, at det er væsentligt, at kunderne kan parkere ét sted og både klare dagligvare- og udvalgsvareindkøb. For at konkretisere diskussionen om placering af yderligere dagligvarebutikker i byen giver administrationen her fire bud på placeringer: A) Hovedgaden 2A Det gamle Mejeri B) Hovedgaden 8 Den gamle Netto C) Søtorvet nord D) Søtorvet vest A) Hovedgaden 2A - Mejeriet Fordele Butikken vil understøtte de eksisterende butikker i området Området vil blive byfornyet. En ombygning af krydset Søvej/Åsen kan være med til at forbedre trafiksikkerheden i området, hvor der over de seneste år har været to dødsulykker. Ulemper Det gamle mejeri Sølyst, der er en del stationsbyens kulturmiljø, vil blive revet ned. Den gamle del af mejeriet er blevet vurderet som en kulturhistorisk meget vigtig bygning i den SAVE-registrering, der er ved at blive færdiggjort. SAVEregistreringen er en vurdering af de kulturhistoriske bevaringsværdier i Hvalsø bymidte. Der vil komme mere trafik til et område, hvor der i forvejen er problemer med trafikken.

6 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 4 Tilkørselsforholdene til en butik på Hovedgaven 2A/Åsvejen 2 kræver større ændringer og investeringer i de trafikale forhold i området. Placeringen i den nordlige del af detailhandelsområdet er ikke optimal i forhold til at understøtte livet i et kommende Søtorv. Kunderne vil typisk ikke kun parkere ét sted for klare både dagligvare- og udvalgsvareindkøb. B) Hovedgaden 8 Den gamle Netto Fordele Placeringen ligger centralt i Kommuneplanens udpegede detailhandelsområde og kan have synergi med både butikker i den nordlige del og sydlige del. Parkering vil kunne foregå på de eksisterende parkeringsarealer på Søvej. En nybygget butik og en gentænkning af parkeringsarealerne og forbindelsen kan være med til at forskønne Søvejsområdet og skabe mere liv ved og forbindelse til søområdet. Det kan også skabe en bedre forbindelse med Hovedgaden, hvis Hovedhuset (Hovedgaden 8) rives ned. Eventuelt kan Hovedgaden 6 (tidligere Ellegårds) også inddrages. C) Søtorvet Nord Fordele Placeringen ligger centralt i Kommuneplanens udpegede detailhandelsområde Placeringen vil understøtte det samlede byliv på Søtorvet. D) Søtorvet Vest Fordele Placeringen er tæt på de planlagte parkeringspladser til Søtorvsprojektet. Placeringen vil understøtte livet i Ulemper Den gamle Netto-bygning lever ikke op til nutidens rammer. I dag er tilladt at bygge op til 1000 m 2 mod 800 m 2 tidligere. Det vil fordyre projektet, da den gamle Netto formodentlig skal rives ned. Der er en risiko for, at en kommende butik vil vende bagsiden til Hovedgaden, hvis Hovedhuset (Hovedgaden 8) og evt. Hovedgaden 6 inddrages i projektet. Ulemper Placeringen er et stykke vej fra de planlagte parkeringspladser, der er tilknyttet Søtorvsprojektet. Det er vanskeligt at placere nye parkeringspladser i direkte nærhed af butikken og tilkørselsforholdene via Hovedgaden er vanskelige blandt andet fordi Hovedgaden svinger, særligt, hvis butikken lægges i den sydlige karré. Det kræver dispensation til butiksstørrelsen, da den maksimale butiksstørrelse i lokalplanen er sat til 500 m 2. Ulemper Der kommer til at ligge tre dagligvarebutikker på stribe ud mod Søvej og det giver mindre variation i butiksudbuddet i centret som helhed.

7 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 5 Søtorvet. Det kræver dispensation til butiksstørrelsen, da den maksimale butiksstørrelse i lokalplanen er sat er 500 m 2. Der er en risiko for, at en kommende butik vil vende bagsiden til Søvej. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de særlige trafikale udfordringer, der kan vise sig ved placering af en ny dagligvarebutik i Hvalsø, skal håndteres i den fortsatte dialog om og brug af trafikplanen for Hvalsø, der er i høring frem til 30. juni Alle placeringer har fordele og ulemper for den fremtidige udvikling af byen. Administrationen vurderer, at en placering inden for rammerne af lokalplanen for Søtorvet, er mest fordelagtig for den fremtidige understøttelse og udvikling af detailhandlen i Hvalsø. Dels i forhold til at koncentrere handlen, dels i forhold til de kulturhistoriske hensyn. Ved placering i Søtorvet nord anbefales en placering i den nordlige karré, da det er tættest på de eksisterende parkeringspladser. Det kræver dog, at der arbejdes med bedre forbindelse mellem parkering og Søtorvsområdet. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske aspekter Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Økonomiudvalget/Udvalget for Teknik & Miljø Bilag: 1. Kort over Hvalsø detailhandelsramme 2. Detailahandelsanalyse for Lejre Kommune

8 Bilag: 2.1. Kort over Hvalsø detailhandelsramme Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø Mødedato: 25. august Kl. 17:20 Adgang: Åben Bilagsnr: 55262/15

9 GST 200m Hvalsø detailhandelscentrum Mulige placeringer af dagligvarebutik Tidspunkt: :43:39 Målestoksforhold: 1:4000

10 Bilag: 2.2. Detailahandelsanalyse for Lejre Kommune Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø Mødedato: 25. august Kl. 17:20 Adgang: Åben Bilagsnr: 55277/15

11 Lejre Kommune Detailhandelsanalyse - Lejre Kommune 4. januar 2013

12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konklusioner 3 2. Detailhandel i Lejre kommune Befolknings- og forbrugsforhold Handelsbalance og oplande Statistisk bymidteafgrænsning 34 Bilag 1: Branchefortegnelse

13 Vurderinger og konklusion 3

14 Vurderinger og konklusion Lejre Kommune har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at gennemføre en detailhandelsanalyse bl.a. med henblik på at afdække hvilke detailhandelsmæssige udviklingsmuligheder, der er i en række af kommunens byer, herunder hvor meget areal der bør udlægges for at sikre denne udvikling. Detailhandelsanalysen vil sætte de generelle udviklingstendenser i relation til den forventede udvikling i detailhandelen i Lejre Kommune. De detailhandelsmæssige udviklingsmuligheder vurderes overordnet for de forskellige byer dels i lyset af konkurrencesituationen byerne imellem, dels i lyset af konkurrencen med byer uden for kommunen som Tølløse, Holbæk og Roskilde og endelig i forhold til udviklingen inden for detailhandelen generelt, herunder nethandel. Analysen er for Hvalsøs vedkommende gennemført i starten af 2012, mens analysen for kommunen i øvrigt er gennemført ultimo Analyserne ICP har foretaget en rekognoscering af butikkerne i kommunen, herunder opgjort de enkelte butikkers bruttoareal samt indsamlet informationer om omsætningen i Endvidere er der foretaget en beregning af det nuværende og fremtidige forbrug af detailhandelsvarer i forskellige relevante områder. Endelig er det detailhandelsmæssige udviklingspotentiale vurderet for en række byer, herunder Hvalsø, Kirke Hyllinge, Lejre, Ejby, Kirke Såby, Gevninge og Osted. Vurderingen af udviklingspotentialet tager i nogle tilfælde udgangspunkt i konkrete henvendelser fra især dagligvareoperatører, i andre tilfælde i et mere generelt ønske om at få afdækket mulighederne i de forskellige byer. 4

15 Vurderinger og konklusion Detailhandelen I alt er der 69 butikker i Lejre Kommune, heraf var der 42 dagligvarebutikker og 27 udvalgsvarebutikker. Hertil kommer 7 forhandlere af særligt pladskrævende varer (bilforhandlere, campingvognforhandlere og byggemarkeder/tømmerhandler) Hvalsø er kommunens mest betydende udbudspunkt med 23 butikker i bymidten. I Kirke Hyllinge bymidte er der 6 butikker og i Osted bymidte 5. Der er 16 større dagligvarebutikker i Lejre kommune, herunder supermarkeder, discountbutikker og minimarkeder. Der er en del supermarkeder og discountbutikker, der ligger i nye, effektive lokaler, men ellers er det generelle indtryk, at butikkerne ligger i relativt små og utidssvarende lokaler. Ofte hænger butikken sammen med en bolig eller der er tale gamle produktionslokaler. Generelt forekommer udbuddene i bymidterne usammenhængende, da der er mange boligejendomme mellem butikkerne og de kundeorienterede servicefunktioner i øvrigt. Dette problem er mindst i Hvalsø. De større dagligvarebutikker er generelt relativt attraktive. Der findes tre større supermarkeder i Hvalsø, Kirke Hyllinge og Borrevejle samt 6 discountbutikker i Osted, Lejre, Hvalsø, Ejby og Kirke Hyllinge. Den samlede detailhandelsomsætning i Lejre kommune udgjorde i mio. kr. incl. moms. Heraf var ca. 600 mio. kr. dagligvareomsætning. Heraf udgjorde detailhandelsomsætningen i Hvalsø bymidte ca. 225 mio. kr., hvoraf ca. 41 mio. kr. var udvalgsvareomsætning. En mere opdelt omsætningsopgørelse kan ikke offentliggøres på grund af hensynet til de enkelte butikkers anonymitet. Det samlede butiksbruttoareal er ca m 2 i hele Lejre kommune, heraf anvendes ca m 2 til dagligvarer. 5

16 Vurderinger og konklusion De ca m 2 ligger i Hvalsø bymidte, som den er defineret i dag. Heraf er mindre end m 2 disponeret til udvalgsvarer. De større dagligvarebutikker har generelt en relativt høj attraktion. Det samme gør sig gældende for en række dagligvarespecialbutikker som bagere, slagtere og grønthandlere. Udvalgsvarebutikkernes gennemsnitlige attraktion er generelt relativ lav. Mindre end halvdelen af butikkerne i Lejre kommune er medlem af et profileret kædesamarbejde. Af udvalgsvarebutikkerne er det mindre end en tredjedel. Det nuværende og fremtidige forbrug Det samlede dagligvareforbrug i kommunen er ca. 700 mio. kr. i 2011, mens udvalgsvareforbruget er beregnet til ca. 780 mio. kr. Det forventes, at dagligvareforbruget frem til 2021kun stiger ubetydeligt, mens der ventes en stigning i udvalgsvareforbruget på ca. 12 %. Hertil kommer forbruget i de ca sommerhuse, der ikke anvendes til helårsbeboelse. Dette forbrug vurderes at udgøre mio. kr. incl. moms i 2011inden for dagligvarer samt et tilsvarende beløb inden for udvalgsvarer. Den overordnede konkurrencesituation På dagligvareområdet er konkurrencesituationen de seneste år blevet skærpet, hvor der især er blevet etableret flere og nye discountbutikker i Hvalsø, Lejre, Osted og Ejby. Etableringen af Fakta i Lejre vurderes også at have betydet, at en del kunder fra Hvalsøs opland handler i denne butik på vej hjem fra arbejde i Københavns-området. I Tølløse er der planer om en udvidelse af SuperBrugsen. Fakta er p.t. lukket, men genåbnes formentlig sammen med en ny og udvidet Netto i løbet af

17 Vurderinger og konklusion Detailhandelen i Tølløse er præget af en stor spredning og med flytningen af Fakta til butiksområdet ved Vestergade/Sønderstrupvej, vil der ikke være nogen større dagligvarebutikker til at støtte hovedparten af udvalgsvarebutikkerne, der ligger langs Tølløsevej. I Holbæk er der i 2012 åbnet et Føtex varehus. Desuden ligger der discountbutikker i både Vipperød og i den vestlige del af Holbæk by. I Svogerslev ligger der et supermarked og en discountbutik, mens der på Hyrdehøj i den vestlige udkant af Roskilde ligger et stort Kvickly varehus og en Fakta. I Viby Sj. ligger der et supermarked og to discountbutikker. I Skibby ligger der et større supermarked samt to discountbutikker. Inden for udvalgsvareområdet, hvor den generelle afmatning har betydet en skarpere konkurrence, men hvor også etableringen af større shoppingcentre som f.eks. Ros Torv og Ringstedet samt større udvalgsvarebutikker som f.eks. Elgiganten, har betydet, at forbrugerne er blevet mere troløse. Desuden har e-handel især indenfor vareområder som bøger, elektronik, musik og foto taget en betragtelig del af markedet. Det må forventes, at e-handelens andel af den samlede udvalgsvaredetailhandel vil stige markant frem mod Der arbejdes på at konkretisere og realisere tre relativt store detailhandelsprojekter i Roskilde bymidte, ligesom Bauhaus er i færd med at etablere sig ved Trekroner i den østlige del af Roskilde. I Frederikssund er Sillebroen Shoppingcenter etableret i Det vurderes, at Frederikssund således i den nordlige del af Lejre kommune har øget sin betydning. Handelsbalance Handelsbalancen er forholdet mellem den realiserede omsætning og det samlede forbrug i kommunen. Handelsbalancen for dagligvarer i Lejre kommune er 86 %. Det vil sige, at dagligvareomsætningen i butikkerne i Lejre kommune er 14 % mindre end det samlede dagligvareforbrug i kommunen. Ser man på tallet i relation til den overordnede konkurrencesituation, er der tale om et tilfredsstillende niveau. Der er dels en del supermarkeder og discountbutikker i Tølløse, Skibby, Svogerslev og Viby, dels varehuse i både Holbæk, Frederikssund, Roskilde og Ringsted. Handelsbalancen inden for udvalgsvarer er 13 %. Dette tyder generelt på en udvalgsvareforsyning på et lavt niveau. Renser man omsætningstallene for omsætningen til private i byggemarkeder og holder man Hvalsø-området ude af beregningerne, er der ingen af de øvrige ni områder i kommunen, hvor handelsbalancen ligger væsentligt over 10 %. I otte af de ni områder udgør handelsbalancen noget under 10 %. Disse tal indikerer sammen med rekognosceringen, at der i Lejre kommune, ud over Hvalsø, ikke kan tales om nogen egentlig generel udvalgsvareforsyning. 7

18 Vurderinger og konklusion Udviklingsmuligheder og anbefalinger Analyserne danner sammen med vor generelle viden om udviklingstendenserne i detailhandelen grundlag for ICP s analyser og anbefalinger. Det skal nævnes, at der sket en væsentlig liberalisering af Lov om Butikstid, der har betydet, at især de større dagligvarebutikker og de større, organiserede udbudspunkter inden for udvalgsvarer, har fået en konkurrencefordel på bekostning af f.eks. mindre supermarkeder og minimarkeder, fødevarespecialbutikker samt de mindre udbudspunkter inden for udvalgsvarer. Hvalsø Det er Lejre Kommunes ønske at markere Hvalsø som det detailhandelsmæssige centrum i Lejre kommune. Dette gøres bedst ved, at der gives mulighed for at udvide arealet til detailhandel, så det i videst mulige omfang styrker det nuværende udbud og hvor det bedst støttes af de store dagligvarebutikker. Ser man på oplandet til Hvalsø, ligger en væsentlig del af forbrugernes indkøb i Hvalsøs dagligvarebutikker. Det vurderes dog, at der er mulighed for at øge byens betydning i oplandet. Inden for udvalgsvarer er der et stort uudnyttet forbrugspotentiale. Det vurderes, at dette især anvendes i butikkerne i Roskilde, Holbæk og i mindre omfang i Ringsted. Frem til 2021 ventes det, at forbruget i oplandet til Hvalsø vil stige med 5-8 % for så vidt angår dagligvarer, mens det forventes at stige % for udvalgsvarer. Udviklingen på dagligvareområdet skal ses i lyset af forventningen om en begrænset stigning i forbruget af dagligvarer pr. person og en forventning om en stigning i indbyggertallet i Hvalsø skoledistrikt på omkring 6 % frem til

19 Vurderinger og konklusion Der er en generel tendens til, at arealeffektiviteten målt som omsætning pr. m 2 bruttoareal inden for detailhandelen generelt er faldende i disse år. I dag ligger effektiviteten i Hvalsø på ca kr./m 2 inden for dagligvarer og mindre end kr./m 2 inden for udvalgsvarer, hvilket allerede er en relativt lav effektivitet. Nye butikstyper, mere rationel håndtering af varer og nylokaliseringer er omvendt faktorer, der indebærer, at mange butikker har behov for stadig mere areal. Nogle butikker accepterer en lavere arealbelastning for at give kunderne den rigtige oplevelse. Personale og lagerfaciliteter substitueres således med et større salgsareal. Indenfor dagligvarer, vurderes det bl.a. i lyset af de konkurrerende udbud, at der kan etableres op til m 2 yderligere i forhold til det nuværende udbud. I de m 2 indgår en eventuel genudnyttelse af de gamle Netto- og Fakta-butikker. I den forbindelse skal det nævnes, at hverken den gamle Netto eller Fakta ligger hensigtsmæssigt for dette. Skal Hvalsø også fremover have et udbud af udvalgsvarebutikker, er det væsentligt, at der planlægningsmæssigt åbnes mulighed for, at der i tæt forbindelse med de store dagligvarebutikker (SuperBrugsen og Fakta), centralt i bymidten etableres en koncentration af udvalgsvarebutikker i tidssvarende lokaler. I forhold til byens og oplandets størrelse og den overordnede konkurrencesituation er det indtrykket, at der er en del brancheområder, hvor der enten ikke er butikker eller hvor butiksforsyningen er relativt begrænset. Det gælder f.eks. flere områder inden for beklædning, sport, optik og køkkenudstyr. Inden for udvalgsvarebrancher der er repræsenteret i Hvalsø, er der kun én butik i hver branche, hvilket gør udbuddet sårbart. Det er ICP s vurdering, at man, under de rette omstændigheder, realistisk kan supplere udvalgsvaredetailhandelen i Hvalsø med enkelte butikker inden for f.eks. beklædning, en profileret skobutik, en butik inden for køkkenudstyr og gaver, en sportsbutik samt en profileret optiker. En bebyggelse centralt i bymidten ville måske kunne tiltrække nogle af de kædebutikker, som bymidten i dag mangler. Desuden ville en række af de eksisterende butikker med fordel kunne placeres mere centralt i bymidten i attraktive og tidssvarende lokaler. Det gælder dels butikker i Hovedgaden, dels bl.a. apoteket og farvehandelen, der i dag ligger udenfor det mest centrale strøg. Tager man højde for ovenstående, er det ICP s vurdering, at der i 2021 vil være et behov for yderligere bruttoareal til dagligvarer på op til m 2 (incl. dagligvarespecialbutikker og evt. eventuel genudnyttelse af den gamle Netto-bygning) og op til ca m 2 til udvalgsvarer i Hvalsø, under forudsætning af, at nogle af de eksisterende butikker relokaliseres til en central bebyggelse. Det er væsentligt, at arealerne til både dagligvarer og udvalgsvarer som nævnt placeres så tæt på SuperBrugsen og Fakta, centralt i bymidten, syd for banen som muligt. I den forbindelse er der udarbejdet en såkaldt statistisk bymidteafgrænsning (se side 37), der kan være med til at åbne mulighed for skarpere at definere, hvorledes bymidten skal afgrænses. Det er ICP s vurdering, at bymidten bør afgrænses yderligere i forhold til den statistiske bymidteafgrænsning, således at bymidten alene er Hovedga- 9

20 Vurderinger og konklusion den syd for banen til og med SuperBrugsen, i et område mellem Søvej i vest og facadegrundene mod øst incl. området omkring Kropladsen. Det er i øvrigt væsentligt, at kunderne f.eks. kan parkere et sted og klare både dagligvare- og udvalgsvareindkøb og at der er et forløb, hvor butikker og andre kundeorienterede servicefunktioner ligger tæt. Dette gøres bedst i området omkring Søvej, Skolevej og af Hovedgaden ved Kropladsen. I den forbindelse skal det bemærkes, at Netto, for at styrke den øvrige handel i bymidten, burde have været placeret i bymidten syd for banen samt at især den fraflyttede Fakta nord for banen ikke bør genanvendes til detailhandelsformål. Lejre Kommune bør i øvrigt planlægningsmæssigt forholde sig positivt til muligheden for, at der etableres liberale erhverv i stueetagerne langs f.eks. Hovedgaden i Hvalsø. For at tilføre Hvalsø bymidte mere liv, bør så mange offentlige funktioner som muligt etableres så centralt i bymidten som muligt. Desuden bør der arbejdes med at tilføre store byrum som f.eks. Kropladsen aktiviteter, der giver liv og som giver bymidten identitet som et rart og vedkommende sted at opholde sig. Den centrale bymidte skal være det primære mødested for folk fra byen og oplandet. Der kan arbejdes med markedsdage, farmers marked, etablering af legeplads, motionstiltag, lokale sports- og foreningsbegivenheder etc. En udbygning af detailhandelen og ovennævnte tiltag vil kunne tilføre hinanden synergieffekter til berigelse af bylivet i Hvalsø bymidte. Kommunen i øvrigt Større dagligvarebutikker Som nævnt er der i Lejre Kommune over de seneste fem år etableret tre nye discountbutikker. Desuden er der som nævnt i dag en omsætning i forhold til forbruget på et tilfredsstillende niveau. ICP er blevet bedt om at vurdere en mulig etablering af tre konkrete potentielle dagligvarebutikker. Ejby I Ejby, der har færre end indbyggere, ligger der i dag en Nettodiscountbutik, et minimarked samt en tankstation. Ejby og det omgivende landområde har en omsætning i forhold til forbrug inden for dagligvarer, der, når man tager højde for det forbrugspotentiale, som ligger i de sommerhuse, der ikke anvendes til helårsbeboelse, ligger lidt over 100 %. Frem til 2021 ventes det, at befolkningstallet vil falde med ca. 5 %, hvilket betyder et stort set uændret dagligvareforbrug. Det vurderes samtidig, at ingen af de tre eksisterende dagligvarebutikker har en arealeffektivitet (omsætningen pr. m 2 ), der er højere end et normalt niveau. 10

21 Vurderinger og konklusion Således må det konkluderes, at der i dag er en tilfredsstillende dagligvareforsyning. Såfremt der etableres en dagligvarebutik på indtil m 2 i Ejby, vil dette kunne betyde, at minimarkedet bliver lukningstruet. Osted I Osted bor der godt personer. Vej 14, hvor der dagligt passerer biler, går gennem byen. I Osted-området som helhed er der et forhold mellem dagligvareomsætning og forbrug på noget over 100 %. Dette vurderes primært at skyldes den overordnede vej gennem byen. I byen ligger der en Netto ved vej 14 og en DagliBrugsen og en SPAR i den oprindelige bymidte. Desuden ligger der et par dagligvarespecialbutikker, bl.a. Osted Mejeri, der vurderes at have et betydeligt opland. Byen ligger relativt tæt på både Hvalsø og Viby, hvor der både findes supermarkeder og discountbutikker. Desuden er det relativt nemt at komme til Kvickly på Hyrdehøj i Roskilde. Arealeffektiviteten i butikkerne ligger på et normalt niveau. Det er ICP s vurdering, at der er en tilfredsstillende dagligvareforsyning, byens størrelse og beliggenhed taget i betragtning. Såfremt der etableres yderligere en dagligvarebutik på indtil m 2 i Osted, vil dette kunne betyde, at SPAR eller DagliBrugsen bliver lukningstruet. Omvendt er der koncepter inden for discountsektoren, f.eks. Rema 1000 og KIWI Minipris, der fører et, i forhold til discountsektoren, relativt bredt udvalg. Det vurderes, at mange forbrugere ville opfatte det som en forbedring af deres indkøbsforhold, såfremt der blev etableret en sådan butik. Gevninge I dag ligger der i Gevninge en DagliBrugsen samt en bager. Desuden ligger der en radio/tv-butik. 11

22 Vurderinger og konklusion Byen har ca indbyggere og i det umiddelbare opland i kommunen bor der yderligere ca indbyggere. I området som helhed ventes der en tilbagegang i befolkningstallet på ca. 200 personer frem til Dagligvareforsyningen i området består dels af DagliBrugsen i Gevninge, dels bruger forbrugerne i den vestlige del af området Super SPAR i Borrevejle, udbuddet i Lejre samt ikke mindst udbuddet i Svogerslev og Hyrdehøj i Roskilde. Etableres der en dagligvarebutik på indtil m 2 i Gevninge, vil dette betyde, at DagliBrugsen bliver lukningstruet samt at Super SPAR i Borrevejle og dagligvarebutikkerne i Lejre vil få forringet deres driftsvilkår. Detailhandel i øvrigt Kirke Hyllinge Butiksudbuddet i Kirke Hyllinge består af et SuperBest supermarked, en Fakta discountbutik, en slagter og en blomsterhandel, en tankstation samt inden for udvalgsvarer en el-installatør. Butikkerne er generelt attraktive. Desuden ligger der i bymidten 11 kundeorienterede servicefunktioner i øvrigt. Der er tale om f.eks. pizzeria, bodega, ejendomsmæglere, tandlæger og andre behandlere. I den centrale bymidte, der strækker sig fra Fakta på Bygaden 38 til tandlægen og ejendomsmægleren på Bygaden 9 - en strækning på mere end 500 m, ligger der således 15 butikker og kundeorienterede servicefunktioner i øvrigt. Der opnås således ikke nogen egentlig fornemmelse af, at man bevæger sig i en bymidte. De detailhandelsmæssige udviklingsmuligheder begrænses af oplandets størrelse, konkurrencesituationen i forhold til de større udbudspunkter, herunder Skibby og væsentligst i forhold til det nuværende udbud. 12

23 Vurderinger og konklusion Inden for dagligvarer vurderes det, at SuperBest, Fakta og specialbutikkerne udgør et attraktivt udbud. Det vurderes, at det vil være vanskeligt yderligere at etablere dagligvarespecialbutikker i Kirke Hyllinge. Inden for udvalgsvarer vurderes det, at det ikke vil være muligt systematisk at planlægge for en udvalgsvaredetailhandel, der vil opnå kritisk masse. Der er en række grunde til dette: I dag ligger der kun en udvalgsvarebutik i bymidten. Der er for lidt at bygge videre på. Konkurrencesituationen i forhold til Skibby, Frederikssund, Roskilde og Holbæk er hård. Derfor vurderes oplandet at være for lille til en egentlig udvalgsvarekoncentration. Det vil være meget vanskeligt at opnå kritisk masse for et egentligt udbud. Det vil være meget vanskeligt at finde interesserede lejeremner til en udvalgsvarekoncentration i Kirke Hyllinge. Kirke Hyllinge har dog, især i området omkring gadekæret, plænen og p- pladsen ved præstegården en række kvaliteter, der kan udnyttes til at gøre byen mere attraktiv både i forhold til befolkningen i oplandet og turister. Her kan der tilføres byen mulighed for mere liv, ved at tilføre aktiviteter, der giver liv og som giver bymidten identitet som et rart og vedkommende sted at opholde sig. Dette vil nok langt hen ad vejen skulle ske med et væsentligt element af frivillighed. Dette område kan efter en bearbejdning måske i højere grad blive et mødested for folk fra byen og oplandet. Der kan arbejdes med aktiviteter som loppemarked, etablering af legeplads, motionstiltag, lokale sports- og foreningsbegivenheder etc. forhold der er parallelle med det, som er nævnt under mulige tiltag i Hvalsø. 13

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune Foto: Marianne Diers Odsherred Kommune Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune 14. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Odsherred Kommune 27

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 19-01-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Onsdag den 19. januar 2011 kl. 08:15 afholdt Byplanudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen:

Læs mere

Kortudsnit fra Google Earth. Roskilde Kommune. Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge

Kortudsnit fra Google Earth. Roskilde Kommune. Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge Kortudsnit fra Google Earth Roskilde Kommune Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Roskilde som vinderby 3 2. Profilanalyse af detailhandelen 16 3. Nuværende

Læs mere

August 2014. Fredericia kommune

August 2014. Fredericia kommune August 2014 Fredericia kommune Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 18 Rammebetingelser og regionale forhold 24 Butiksanalyse 42 forbrugsudvikling og arealbehov 48 ordforklaring 50 Branchefortegnelse 4

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

Analyse af detailhandlen Helsingør Kommune Butiksstruktur Holdninger Forbrugeradfærd Mangler og Muligheder

Analyse af detailhandlen Helsingør Kommune Butiksstruktur Holdninger Forbrugeradfærd Mangler og Muligheder Analyse af detailhandlen Helsingør Kommune Butiksstruktur Holdninger Forbrugeradfærd Mangler og Muligheder Udarbejdet af Sven Allan Jensen as for Helsingør Kommune 2007 Forord Analyse af detailhandlen

Læs mere

Analyserapport. Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov. November 2013

Analyserapport. Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov. November 2013 Analyserapport Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov November 2013 Retail Institute Scandinavia A/S Hasselager Centervej 29, 8260 Viby J. Tlf.: + 45 70 23 30 10 E mail:

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Detailhandelsanalyse. Fredensborg Kommune. September 2014. Retail Institute Scandinavia A/S ~ 1 ~

Detailhandelsanalyse. Fredensborg Kommune. September 2014. Retail Institute Scandinavia A/S ~ 1 ~ Detailhandelsanalyse Fredensborg Kommune September 2014 Retail Institute Scandinavia A/S ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Side 1. Resumé 5 2. Forbruger og detailhandelstendenser 6 3. Det regionale perspektiv

Læs mere

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive

Bymidte detailhandel bydelscenter. butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 469 Offentligt Bymidte detailhandel bydelscenter klare regler større butikker pladskrævende butikker entydige regler bymidteafgrænsning objektive kriterier

Læs mere

DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE

DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE PLANLÆGNINGSFIRMAET ERIK AGERGÅRD ApS JUNGGREENSVEJ FREDERIKSBERG DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE MARTS 8 TELEFON: 87768 TELEFAX: 87768 Email: post@erikagergaard.dk - CVRnr. 786

Læs mere

Kommuneplan 2003-2015

Kommuneplan 2003-2015 Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommune Kommuneplan 2003-2015 Glostrup Kommunes Kommuneplan 2003-2015 er vedtaget af Glostrup Kommunalbestyrelse den 14. april 2004 og offentliggjort den 5. maj 2004. Udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune

Kommuneplan 2005-2017. for Blaabjerg Kommune Kommuneplan 2005-2017 for Blaabjerg Kommune Blaabjerg - et godt sted at leve også i fremtiden I Blaabjerg Kommune sætter vi samarbejde og visioner højt. Siden beslutningen om kommunesammenlægningen med

Læs mere

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense.

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense. JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION Ringsted Kommune Roskilde Køge Odense Ringsted station Næstved Projektnr. Dokumentnr. A028248 JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE Udgivelsesdato

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Masterplan for Korsør by

Masterplan for Korsør by Plan og Erhvervsudvikling Februar 2013 1 Masterplan for Korsør by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 4 Bolig... 5 Erhverv... 6 Detailhandel... 8 Offentlig service... 9 Kultur

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og 20-34 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune

Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune Potentialeafklaring for hjemmeplejen Hillerød Kommune April 2013 Forord Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S 1 Post@udbudsportalen.dk Forord Potentialeafklaringen er udarbejdet af Udbudsportalen

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

Innovativ service og ældres vilkår. Centrale anbefalinger og eksempelsamling

Innovativ service og ældres vilkår. Centrale anbefalinger og eksempelsamling Innovativ service og ældres vilkår Centrale anbefalinger og eksempelsamling Innovativ service og ældres vilkår centrale anbefalinger og eksempelsamling Udarbejdelse: Hans Thor Andersen, Helle Nørgaard

Læs mere

Virksomheders værdisætning af byrummets kvaliteter Panduro, Toke Emil; Lundhede, Thomas; Thorsen, Bo Jellesmark

Virksomheders værdisætning af byrummets kvaliteter Panduro, Toke Emil; Lundhede, Thomas; Thorsen, Bo Jellesmark university of copenhagen Virksomheders værdisætning af byrummets kvaliteter Panduro, Toke Emil; Lundhede, Thomas; Thorsen, Bo Jellesmark Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere