Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015"

Transkript

1 Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø)

2 Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden ØU/TM - Placeringer til dagligvarebutik i Hvalsø...2

3 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 1 1. TM - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Dagsordenen blev godkendt. Afbud: Ivan Mott (Ø) Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 2 2. ØU/TM - Placeringer til dagligvarebutik i Hvalsø Sagsnr.: 14/9461 Resumé: Økonomiudvalget besluttede den 16. juni 2015, at drøfte en placering af en eventuel ny dagligvarebutik i Hvalsø, og sammenhænge mellem kommuneplanlægning og trafikplanlægning, på et fælles møde mellem Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik & Miljø. Som grundlag for drøftelsen præsenterer administrationen fordele og ulemper ved fire mulige placeringer i bymidten. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at mulige placeringer til en ny dagligvarebutik i Hvalsø drøftes. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Drøftet. Besluttet at administrationen går i videre dialog med REMA 1000 om fordele og ulemper ved mulige placeringer i Kirke Hyllinge, Gevninge, Osted og Hvalsø Afbud: Ivan Mott (Ø) Sagsfremstilling: Placeringen af yderligere dagligvarebutikker i Hvalsø har været drøftet flere gange over de seneste år. Seneste politiske behandling i Udvalget for Teknik og Miljø var den 10. september 2014 og i Økonomiudvalget den 16. juni 2015, hvor det blev besluttet, at en placering af en eventuel ny dagligvarebutik i Hvalsø skulle drøftes på et fælles møde mellem de to udvalg. Ydermere har byens borgere i den første fase af Hvalsø byudviklingsprojekt fra november 2014 til februar 2015 drøftet fordele og ulemper ved placeringen af en ny dagligvarebutik i byen. Trafikplanlægning I Hvalsøprojektet har der siden projektets begyndelse i efteråret 2014 været stor opmærksomhed om trafikken i byen. Der er nu udarbejdet en trafikplan for byen, der beskriver de trafikale udfordringer i byen og peger på strækninger, der vil være fornuftige at prioritere trafiksikkerhedsmidler til i årene fremad. Planen er også tænkt som et levende og fleksibelt dokument, hvor konkrete forslag til ændringer i trafiknettet drøftes, justeres og tilpasses inden for de overordnede rammer og i takt med nye udviklingsprojekter i byen. Trafikale udfordringer i forbindelse med placering af en ny detailhandelsbutik skal derfor ses og drøftes i sammenhæng med trafikplanen. Trafikplanen for Hvalsø har været i offentlig høring frem til 30. juni 2015, men ikke endeligt politisk behandlet endnu. Planen kan hentes her: Detailhandel I kommuneplan 2013 er det maksimale bruttoetageareal til detailhandel i Hvalsø Bymidte (rammeområde 6.C1) sat til m 2. Af dem er i dag ca m 2 udnyttet, heraf ca m 2 til dagligvarer. Hertil kommer bl.a. Netto nord for stationen.

5 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 3 Som forarbejde til Kommuneplan 2013 har Lejre Kommune bedt Institut for Centerplanlægning (ICP) om at udarbejde en detailhandelsanalyse for Lejre Kommune. Rammen på de m 2 er fastsat på baggrund af denne analyse og bygger på en vurdering både af de bestående butikker og udnyttelsesmulighederne i de eksisterende lokalplaner, herunder også Søtorvet. I analysens konklusion om dagligvarehandlen i Hvalsø skriver ICP: at der kan etableres op til m 2 yderligere i forhold til det nuværende udbud. I de m 2 indgår en eventuel genudnyttelse af de gamle Nettoog Fakta-butikker. I den forbindelse skal det nævnes, at hverken den gamle Netto eller Fakta ligger hensigtsmæssigt for dette. Siden ICP s analyse i 2012 er der sket ændringer i antallet af dagligvarebutikker. Der er nu ca. 800 m 2 færre udnyttet til butikker, der regnes under dagligvarebutikker. Der er ikke ændret i antallet af supermarkeder, men der er blevet færre butikker med kioskfunktioner i byen. Nye butikker skal placeres inden for detailhandelsområdet i midtbyen (rammeområde 6.C1). Fra banen i nord til og med Superbrugsen i syd, samt fra Søvej i vest til Hovedgaden i øst inkl. den østlige karré. Hvis en butik ønskes placeret uden for det afgrænsede område kræver det et kommuneplantillæg. I forbindelse med kommuneplantillægget skal i der ifølge planloven - udarbejdes en opdateret statistisk afgrænsning af bymidten, der sikrer, at nye butikker ikke bliver placeret uden relation til den eksisterende bymidte. I detailhandelsanalysen fra 2012, side 37, er vist den statistiske afgrænsning der blev udarbejdet forud for Kommuneplan Detailhandelsanalysen er vedlagt som bilag. I Lokalplan LK 30 for Søtorvet er skabt rammer for 5000 m 2 til detailhandel. Det er muligt at etablere mindre dagligvarebutikker i Søtorvet, men med en maksimal butiksstørrelse 500 m 2. For at skabe synergi mellem butikkerne vurderer ICP bl.a. i detailhandelsanalysen, at det er væsentligt, at kunderne kan parkere ét sted og både klare dagligvare- og udvalgsvareindkøb. For at konkretisere diskussionen om placering af yderligere dagligvarebutikker i byen giver administrationen her fire bud på placeringer: A) Hovedgaden 2A Det gamle Mejeri B) Hovedgaden 8 Den gamle Netto C) Søtorvet nord D) Søtorvet vest A) Hovedgaden 2A - Mejeriet Fordele Butikken vil understøtte de eksisterende butikker i området Området vil blive byfornyet. En ombygning af krydset Søvej/Åsen kan være med til at forbedre trafiksikkerheden i området, hvor der over de seneste år har været to dødsulykker. Ulemper Det gamle mejeri Sølyst, der er en del stationsbyens kulturmiljø, vil blive revet ned. Den gamle del af mejeriet er blevet vurderet som en kulturhistorisk meget vigtig bygning i den SAVE-registrering, der er ved at blive færdiggjort. SAVEregistreringen er en vurdering af de kulturhistoriske bevaringsværdier i Hvalsø bymidte. Der vil komme mere trafik til et område, hvor der i forvejen er problemer med trafikken.

6 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 4 Tilkørselsforholdene til en butik på Hovedgaven 2A/Åsvejen 2 kræver større ændringer og investeringer i de trafikale forhold i området. Placeringen i den nordlige del af detailhandelsområdet er ikke optimal i forhold til at understøtte livet i et kommende Søtorv. Kunderne vil typisk ikke kun parkere ét sted for klare både dagligvare- og udvalgsvareindkøb. B) Hovedgaden 8 Den gamle Netto Fordele Placeringen ligger centralt i Kommuneplanens udpegede detailhandelsområde og kan have synergi med både butikker i den nordlige del og sydlige del. Parkering vil kunne foregå på de eksisterende parkeringsarealer på Søvej. En nybygget butik og en gentænkning af parkeringsarealerne og forbindelsen kan være med til at forskønne Søvejsområdet og skabe mere liv ved og forbindelse til søområdet. Det kan også skabe en bedre forbindelse med Hovedgaden, hvis Hovedhuset (Hovedgaden 8) rives ned. Eventuelt kan Hovedgaden 6 (tidligere Ellegårds) også inddrages. C) Søtorvet Nord Fordele Placeringen ligger centralt i Kommuneplanens udpegede detailhandelsområde Placeringen vil understøtte det samlede byliv på Søtorvet. D) Søtorvet Vest Fordele Placeringen er tæt på de planlagte parkeringspladser til Søtorvsprojektet. Placeringen vil understøtte livet i Ulemper Den gamle Netto-bygning lever ikke op til nutidens rammer. I dag er tilladt at bygge op til 1000 m 2 mod 800 m 2 tidligere. Det vil fordyre projektet, da den gamle Netto formodentlig skal rives ned. Der er en risiko for, at en kommende butik vil vende bagsiden til Hovedgaden, hvis Hovedhuset (Hovedgaden 8) og evt. Hovedgaden 6 inddrages i projektet. Ulemper Placeringen er et stykke vej fra de planlagte parkeringspladser, der er tilknyttet Søtorvsprojektet. Det er vanskeligt at placere nye parkeringspladser i direkte nærhed af butikken og tilkørselsforholdene via Hovedgaden er vanskelige blandt andet fordi Hovedgaden svinger, særligt, hvis butikken lægges i den sydlige karré. Det kræver dispensation til butiksstørrelsen, da den maksimale butiksstørrelse i lokalplanen er sat til 500 m 2. Ulemper Der kommer til at ligge tre dagligvarebutikker på stribe ud mod Søvej og det giver mindre variation i butiksudbuddet i centret som helhed.

7 Lejre Kommune Udvalget for Teknik & Miljø Side 5 Søtorvet. Det kræver dispensation til butiksstørrelsen, da den maksimale butiksstørrelse i lokalplanen er sat er 500 m 2. Der er en risiko for, at en kommende butik vil vende bagsiden til Søvej. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at de særlige trafikale udfordringer, der kan vise sig ved placering af en ny dagligvarebutik i Hvalsø, skal håndteres i den fortsatte dialog om og brug af trafikplanen for Hvalsø, der er i høring frem til 30. juni Alle placeringer har fordele og ulemper for den fremtidige udvikling af byen. Administrationen vurderer, at en placering inden for rammerne af lokalplanen for Søtorvet, er mest fordelagtig for den fremtidige understøttelse og udvikling af detailhandlen i Hvalsø. Dels i forhold til at koncentrere handlen, dels i forhold til de kulturhistoriske hensyn. Ved placering i Søtorvet nord anbefales en placering i den nordlige karré, da det er tættest på de eksisterende parkeringspladser. Det kræver dog, at der arbejdes med bedre forbindelse mellem parkering og Søtorvsområdet. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske aspekter Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Økonomiudvalget/Udvalget for Teknik & Miljø Bilag: 1. Kort over Hvalsø detailhandelsramme 2. Detailahandelsanalyse for Lejre Kommune

8 Bilag: 2.1. Kort over Hvalsø detailhandelsramme Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø Mødedato: 25. august Kl. 17:20 Adgang: Åben Bilagsnr: 55262/15

9 GST 200m Hvalsø detailhandelscentrum Mulige placeringer af dagligvarebutik Tidspunkt: :43:39 Målestoksforhold: 1:4000

10 Bilag: 2.2. Detailahandelsanalyse for Lejre Kommune Udvalg: Udvalget for Teknik & Miljø Mødedato: 25. august Kl. 17:20 Adgang: Åben Bilagsnr: 55277/15

11 Lejre Kommune Detailhandelsanalyse - Lejre Kommune 4. januar 2013

12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konklusioner 3 2. Detailhandel i Lejre kommune Befolknings- og forbrugsforhold Handelsbalance og oplande Statistisk bymidteafgrænsning 34 Bilag 1: Branchefortegnelse

13 Vurderinger og konklusion 3

14 Vurderinger og konklusion Lejre Kommune har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at gennemføre en detailhandelsanalyse bl.a. med henblik på at afdække hvilke detailhandelsmæssige udviklingsmuligheder, der er i en række af kommunens byer, herunder hvor meget areal der bør udlægges for at sikre denne udvikling. Detailhandelsanalysen vil sætte de generelle udviklingstendenser i relation til den forventede udvikling i detailhandelen i Lejre Kommune. De detailhandelsmæssige udviklingsmuligheder vurderes overordnet for de forskellige byer dels i lyset af konkurrencesituationen byerne imellem, dels i lyset af konkurrencen med byer uden for kommunen som Tølløse, Holbæk og Roskilde og endelig i forhold til udviklingen inden for detailhandelen generelt, herunder nethandel. Analysen er for Hvalsøs vedkommende gennemført i starten af 2012, mens analysen for kommunen i øvrigt er gennemført ultimo Analyserne ICP har foretaget en rekognoscering af butikkerne i kommunen, herunder opgjort de enkelte butikkers bruttoareal samt indsamlet informationer om omsætningen i Endvidere er der foretaget en beregning af det nuværende og fremtidige forbrug af detailhandelsvarer i forskellige relevante områder. Endelig er det detailhandelsmæssige udviklingspotentiale vurderet for en række byer, herunder Hvalsø, Kirke Hyllinge, Lejre, Ejby, Kirke Såby, Gevninge og Osted. Vurderingen af udviklingspotentialet tager i nogle tilfælde udgangspunkt i konkrete henvendelser fra især dagligvareoperatører, i andre tilfælde i et mere generelt ønske om at få afdækket mulighederne i de forskellige byer. 4

15 Vurderinger og konklusion Detailhandelen I alt er der 69 butikker i Lejre Kommune, heraf var der 42 dagligvarebutikker og 27 udvalgsvarebutikker. Hertil kommer 7 forhandlere af særligt pladskrævende varer (bilforhandlere, campingvognforhandlere og byggemarkeder/tømmerhandler) Hvalsø er kommunens mest betydende udbudspunkt med 23 butikker i bymidten. I Kirke Hyllinge bymidte er der 6 butikker og i Osted bymidte 5. Der er 16 større dagligvarebutikker i Lejre kommune, herunder supermarkeder, discountbutikker og minimarkeder. Der er en del supermarkeder og discountbutikker, der ligger i nye, effektive lokaler, men ellers er det generelle indtryk, at butikkerne ligger i relativt små og utidssvarende lokaler. Ofte hænger butikken sammen med en bolig eller der er tale gamle produktionslokaler. Generelt forekommer udbuddene i bymidterne usammenhængende, da der er mange boligejendomme mellem butikkerne og de kundeorienterede servicefunktioner i øvrigt. Dette problem er mindst i Hvalsø. De større dagligvarebutikker er generelt relativt attraktive. Der findes tre større supermarkeder i Hvalsø, Kirke Hyllinge og Borrevejle samt 6 discountbutikker i Osted, Lejre, Hvalsø, Ejby og Kirke Hyllinge. Den samlede detailhandelsomsætning i Lejre kommune udgjorde i mio. kr. incl. moms. Heraf var ca. 600 mio. kr. dagligvareomsætning. Heraf udgjorde detailhandelsomsætningen i Hvalsø bymidte ca. 225 mio. kr., hvoraf ca. 41 mio. kr. var udvalgsvareomsætning. En mere opdelt omsætningsopgørelse kan ikke offentliggøres på grund af hensynet til de enkelte butikkers anonymitet. Det samlede butiksbruttoareal er ca m 2 i hele Lejre kommune, heraf anvendes ca m 2 til dagligvarer. 5

16 Vurderinger og konklusion De ca m 2 ligger i Hvalsø bymidte, som den er defineret i dag. Heraf er mindre end m 2 disponeret til udvalgsvarer. De større dagligvarebutikker har generelt en relativt høj attraktion. Det samme gør sig gældende for en række dagligvarespecialbutikker som bagere, slagtere og grønthandlere. Udvalgsvarebutikkernes gennemsnitlige attraktion er generelt relativ lav. Mindre end halvdelen af butikkerne i Lejre kommune er medlem af et profileret kædesamarbejde. Af udvalgsvarebutikkerne er det mindre end en tredjedel. Det nuværende og fremtidige forbrug Det samlede dagligvareforbrug i kommunen er ca. 700 mio. kr. i 2011, mens udvalgsvareforbruget er beregnet til ca. 780 mio. kr. Det forventes, at dagligvareforbruget frem til 2021kun stiger ubetydeligt, mens der ventes en stigning i udvalgsvareforbruget på ca. 12 %. Hertil kommer forbruget i de ca sommerhuse, der ikke anvendes til helårsbeboelse. Dette forbrug vurderes at udgøre mio. kr. incl. moms i 2011inden for dagligvarer samt et tilsvarende beløb inden for udvalgsvarer. Den overordnede konkurrencesituation På dagligvareområdet er konkurrencesituationen de seneste år blevet skærpet, hvor der især er blevet etableret flere og nye discountbutikker i Hvalsø, Lejre, Osted og Ejby. Etableringen af Fakta i Lejre vurderes også at have betydet, at en del kunder fra Hvalsøs opland handler i denne butik på vej hjem fra arbejde i Københavns-området. I Tølløse er der planer om en udvidelse af SuperBrugsen. Fakta er p.t. lukket, men genåbnes formentlig sammen med en ny og udvidet Netto i løbet af

17 Vurderinger og konklusion Detailhandelen i Tølløse er præget af en stor spredning og med flytningen af Fakta til butiksområdet ved Vestergade/Sønderstrupvej, vil der ikke være nogen større dagligvarebutikker til at støtte hovedparten af udvalgsvarebutikkerne, der ligger langs Tølløsevej. I Holbæk er der i 2012 åbnet et Føtex varehus. Desuden ligger der discountbutikker i både Vipperød og i den vestlige del af Holbæk by. I Svogerslev ligger der et supermarked og en discountbutik, mens der på Hyrdehøj i den vestlige udkant af Roskilde ligger et stort Kvickly varehus og en Fakta. I Viby Sj. ligger der et supermarked og to discountbutikker. I Skibby ligger der et større supermarked samt to discountbutikker. Inden for udvalgsvareområdet, hvor den generelle afmatning har betydet en skarpere konkurrence, men hvor også etableringen af større shoppingcentre som f.eks. Ros Torv og Ringstedet samt større udvalgsvarebutikker som f.eks. Elgiganten, har betydet, at forbrugerne er blevet mere troløse. Desuden har e-handel især indenfor vareområder som bøger, elektronik, musik og foto taget en betragtelig del af markedet. Det må forventes, at e-handelens andel af den samlede udvalgsvaredetailhandel vil stige markant frem mod Der arbejdes på at konkretisere og realisere tre relativt store detailhandelsprojekter i Roskilde bymidte, ligesom Bauhaus er i færd med at etablere sig ved Trekroner i den østlige del af Roskilde. I Frederikssund er Sillebroen Shoppingcenter etableret i Det vurderes, at Frederikssund således i den nordlige del af Lejre kommune har øget sin betydning. Handelsbalance Handelsbalancen er forholdet mellem den realiserede omsætning og det samlede forbrug i kommunen. Handelsbalancen for dagligvarer i Lejre kommune er 86 %. Det vil sige, at dagligvareomsætningen i butikkerne i Lejre kommune er 14 % mindre end det samlede dagligvareforbrug i kommunen. Ser man på tallet i relation til den overordnede konkurrencesituation, er der tale om et tilfredsstillende niveau. Der er dels en del supermarkeder og discountbutikker i Tølløse, Skibby, Svogerslev og Viby, dels varehuse i både Holbæk, Frederikssund, Roskilde og Ringsted. Handelsbalancen inden for udvalgsvarer er 13 %. Dette tyder generelt på en udvalgsvareforsyning på et lavt niveau. Renser man omsætningstallene for omsætningen til private i byggemarkeder og holder man Hvalsø-området ude af beregningerne, er der ingen af de øvrige ni områder i kommunen, hvor handelsbalancen ligger væsentligt over 10 %. I otte af de ni områder udgør handelsbalancen noget under 10 %. Disse tal indikerer sammen med rekognosceringen, at der i Lejre kommune, ud over Hvalsø, ikke kan tales om nogen egentlig generel udvalgsvareforsyning. 7

18 Vurderinger og konklusion Udviklingsmuligheder og anbefalinger Analyserne danner sammen med vor generelle viden om udviklingstendenserne i detailhandelen grundlag for ICP s analyser og anbefalinger. Det skal nævnes, at der sket en væsentlig liberalisering af Lov om Butikstid, der har betydet, at især de større dagligvarebutikker og de større, organiserede udbudspunkter inden for udvalgsvarer, har fået en konkurrencefordel på bekostning af f.eks. mindre supermarkeder og minimarkeder, fødevarespecialbutikker samt de mindre udbudspunkter inden for udvalgsvarer. Hvalsø Det er Lejre Kommunes ønske at markere Hvalsø som det detailhandelsmæssige centrum i Lejre kommune. Dette gøres bedst ved, at der gives mulighed for at udvide arealet til detailhandel, så det i videst mulige omfang styrker det nuværende udbud og hvor det bedst støttes af de store dagligvarebutikker. Ser man på oplandet til Hvalsø, ligger en væsentlig del af forbrugernes indkøb i Hvalsøs dagligvarebutikker. Det vurderes dog, at der er mulighed for at øge byens betydning i oplandet. Inden for udvalgsvarer er der et stort uudnyttet forbrugspotentiale. Det vurderes, at dette især anvendes i butikkerne i Roskilde, Holbæk og i mindre omfang i Ringsted. Frem til 2021 ventes det, at forbruget i oplandet til Hvalsø vil stige med 5-8 % for så vidt angår dagligvarer, mens det forventes at stige % for udvalgsvarer. Udviklingen på dagligvareområdet skal ses i lyset af forventningen om en begrænset stigning i forbruget af dagligvarer pr. person og en forventning om en stigning i indbyggertallet i Hvalsø skoledistrikt på omkring 6 % frem til

19 Vurderinger og konklusion Der er en generel tendens til, at arealeffektiviteten målt som omsætning pr. m 2 bruttoareal inden for detailhandelen generelt er faldende i disse år. I dag ligger effektiviteten i Hvalsø på ca kr./m 2 inden for dagligvarer og mindre end kr./m 2 inden for udvalgsvarer, hvilket allerede er en relativt lav effektivitet. Nye butikstyper, mere rationel håndtering af varer og nylokaliseringer er omvendt faktorer, der indebærer, at mange butikker har behov for stadig mere areal. Nogle butikker accepterer en lavere arealbelastning for at give kunderne den rigtige oplevelse. Personale og lagerfaciliteter substitueres således med et større salgsareal. Indenfor dagligvarer, vurderes det bl.a. i lyset af de konkurrerende udbud, at der kan etableres op til m 2 yderligere i forhold til det nuværende udbud. I de m 2 indgår en eventuel genudnyttelse af de gamle Netto- og Fakta-butikker. I den forbindelse skal det nævnes, at hverken den gamle Netto eller Fakta ligger hensigtsmæssigt for dette. Skal Hvalsø også fremover have et udbud af udvalgsvarebutikker, er det væsentligt, at der planlægningsmæssigt åbnes mulighed for, at der i tæt forbindelse med de store dagligvarebutikker (SuperBrugsen og Fakta), centralt i bymidten etableres en koncentration af udvalgsvarebutikker i tidssvarende lokaler. I forhold til byens og oplandets størrelse og den overordnede konkurrencesituation er det indtrykket, at der er en del brancheområder, hvor der enten ikke er butikker eller hvor butiksforsyningen er relativt begrænset. Det gælder f.eks. flere områder inden for beklædning, sport, optik og køkkenudstyr. Inden for udvalgsvarebrancher der er repræsenteret i Hvalsø, er der kun én butik i hver branche, hvilket gør udbuddet sårbart. Det er ICP s vurdering, at man, under de rette omstændigheder, realistisk kan supplere udvalgsvaredetailhandelen i Hvalsø med enkelte butikker inden for f.eks. beklædning, en profileret skobutik, en butik inden for køkkenudstyr og gaver, en sportsbutik samt en profileret optiker. En bebyggelse centralt i bymidten ville måske kunne tiltrække nogle af de kædebutikker, som bymidten i dag mangler. Desuden ville en række af de eksisterende butikker med fordel kunne placeres mere centralt i bymidten i attraktive og tidssvarende lokaler. Det gælder dels butikker i Hovedgaden, dels bl.a. apoteket og farvehandelen, der i dag ligger udenfor det mest centrale strøg. Tager man højde for ovenstående, er det ICP s vurdering, at der i 2021 vil være et behov for yderligere bruttoareal til dagligvarer på op til m 2 (incl. dagligvarespecialbutikker og evt. eventuel genudnyttelse af den gamle Netto-bygning) og op til ca m 2 til udvalgsvarer i Hvalsø, under forudsætning af, at nogle af de eksisterende butikker relokaliseres til en central bebyggelse. Det er væsentligt, at arealerne til både dagligvarer og udvalgsvarer som nævnt placeres så tæt på SuperBrugsen og Fakta, centralt i bymidten, syd for banen som muligt. I den forbindelse er der udarbejdet en såkaldt statistisk bymidteafgrænsning (se side 37), der kan være med til at åbne mulighed for skarpere at definere, hvorledes bymidten skal afgrænses. Det er ICP s vurdering, at bymidten bør afgrænses yderligere i forhold til den statistiske bymidteafgrænsning, således at bymidten alene er Hovedga- 9

20 Vurderinger og konklusion den syd for banen til og med SuperBrugsen, i et område mellem Søvej i vest og facadegrundene mod øst incl. området omkring Kropladsen. Det er i øvrigt væsentligt, at kunderne f.eks. kan parkere et sted og klare både dagligvare- og udvalgsvareindkøb og at der er et forløb, hvor butikker og andre kundeorienterede servicefunktioner ligger tæt. Dette gøres bedst i området omkring Søvej, Skolevej og af Hovedgaden ved Kropladsen. I den forbindelse skal det bemærkes, at Netto, for at styrke den øvrige handel i bymidten, burde have været placeret i bymidten syd for banen samt at især den fraflyttede Fakta nord for banen ikke bør genanvendes til detailhandelsformål. Lejre Kommune bør i øvrigt planlægningsmæssigt forholde sig positivt til muligheden for, at der etableres liberale erhverv i stueetagerne langs f.eks. Hovedgaden i Hvalsø. For at tilføre Hvalsø bymidte mere liv, bør så mange offentlige funktioner som muligt etableres så centralt i bymidten som muligt. Desuden bør der arbejdes med at tilføre store byrum som f.eks. Kropladsen aktiviteter, der giver liv og som giver bymidten identitet som et rart og vedkommende sted at opholde sig. Den centrale bymidte skal være det primære mødested for folk fra byen og oplandet. Der kan arbejdes med markedsdage, farmers marked, etablering af legeplads, motionstiltag, lokale sports- og foreningsbegivenheder etc. En udbygning af detailhandelen og ovennævnte tiltag vil kunne tilføre hinanden synergieffekter til berigelse af bylivet i Hvalsø bymidte. Kommunen i øvrigt Større dagligvarebutikker Som nævnt er der i Lejre Kommune over de seneste fem år etableret tre nye discountbutikker. Desuden er der som nævnt i dag en omsætning i forhold til forbruget på et tilfredsstillende niveau. ICP er blevet bedt om at vurdere en mulig etablering af tre konkrete potentielle dagligvarebutikker. Ejby I Ejby, der har færre end indbyggere, ligger der i dag en Nettodiscountbutik, et minimarked samt en tankstation. Ejby og det omgivende landområde har en omsætning i forhold til forbrug inden for dagligvarer, der, når man tager højde for det forbrugspotentiale, som ligger i de sommerhuse, der ikke anvendes til helårsbeboelse, ligger lidt over 100 %. Frem til 2021 ventes det, at befolkningstallet vil falde med ca. 5 %, hvilket betyder et stort set uændret dagligvareforbrug. Det vurderes samtidig, at ingen af de tre eksisterende dagligvarebutikker har en arealeffektivitet (omsætningen pr. m 2 ), der er højere end et normalt niveau. 10

21 Vurderinger og konklusion Således må det konkluderes, at der i dag er en tilfredsstillende dagligvareforsyning. Såfremt der etableres en dagligvarebutik på indtil m 2 i Ejby, vil dette kunne betyde, at minimarkedet bliver lukningstruet. Osted I Osted bor der godt personer. Vej 14, hvor der dagligt passerer biler, går gennem byen. I Osted-området som helhed er der et forhold mellem dagligvareomsætning og forbrug på noget over 100 %. Dette vurderes primært at skyldes den overordnede vej gennem byen. I byen ligger der en Netto ved vej 14 og en DagliBrugsen og en SPAR i den oprindelige bymidte. Desuden ligger der et par dagligvarespecialbutikker, bl.a. Osted Mejeri, der vurderes at have et betydeligt opland. Byen ligger relativt tæt på både Hvalsø og Viby, hvor der både findes supermarkeder og discountbutikker. Desuden er det relativt nemt at komme til Kvickly på Hyrdehøj i Roskilde. Arealeffektiviteten i butikkerne ligger på et normalt niveau. Det er ICP s vurdering, at der er en tilfredsstillende dagligvareforsyning, byens størrelse og beliggenhed taget i betragtning. Såfremt der etableres yderligere en dagligvarebutik på indtil m 2 i Osted, vil dette kunne betyde, at SPAR eller DagliBrugsen bliver lukningstruet. Omvendt er der koncepter inden for discountsektoren, f.eks. Rema 1000 og KIWI Minipris, der fører et, i forhold til discountsektoren, relativt bredt udvalg. Det vurderes, at mange forbrugere ville opfatte det som en forbedring af deres indkøbsforhold, såfremt der blev etableret en sådan butik. Gevninge I dag ligger der i Gevninge en DagliBrugsen samt en bager. Desuden ligger der en radio/tv-butik. 11

22 Vurderinger og konklusion Byen har ca indbyggere og i det umiddelbare opland i kommunen bor der yderligere ca indbyggere. I området som helhed ventes der en tilbagegang i befolkningstallet på ca. 200 personer frem til Dagligvareforsyningen i området består dels af DagliBrugsen i Gevninge, dels bruger forbrugerne i den vestlige del af området Super SPAR i Borrevejle, udbuddet i Lejre samt ikke mindst udbuddet i Svogerslev og Hyrdehøj i Roskilde. Etableres der en dagligvarebutik på indtil m 2 i Gevninge, vil dette betyde, at DagliBrugsen bliver lukningstruet samt at Super SPAR i Borrevejle og dagligvarebutikkerne i Lejre vil få forringet deres driftsvilkår. Detailhandel i øvrigt Kirke Hyllinge Butiksudbuddet i Kirke Hyllinge består af et SuperBest supermarked, en Fakta discountbutik, en slagter og en blomsterhandel, en tankstation samt inden for udvalgsvarer en el-installatør. Butikkerne er generelt attraktive. Desuden ligger der i bymidten 11 kundeorienterede servicefunktioner i øvrigt. Der er tale om f.eks. pizzeria, bodega, ejendomsmæglere, tandlæger og andre behandlere. I den centrale bymidte, der strækker sig fra Fakta på Bygaden 38 til tandlægen og ejendomsmægleren på Bygaden 9 - en strækning på mere end 500 m, ligger der således 15 butikker og kundeorienterede servicefunktioner i øvrigt. Der opnås således ikke nogen egentlig fornemmelse af, at man bevæger sig i en bymidte. De detailhandelsmæssige udviklingsmuligheder begrænses af oplandets størrelse, konkurrencesituationen i forhold til de større udbudspunkter, herunder Skibby og væsentligst i forhold til det nuværende udbud. 12

23 Vurderinger og konklusion Inden for dagligvarer vurderes det, at SuperBest, Fakta og specialbutikkerne udgør et attraktivt udbud. Det vurderes, at det vil være vanskeligt yderligere at etablere dagligvarespecialbutikker i Kirke Hyllinge. Inden for udvalgsvarer vurderes det, at det ikke vil være muligt systematisk at planlægge for en udvalgsvaredetailhandel, der vil opnå kritisk masse. Der er en række grunde til dette: I dag ligger der kun en udvalgsvarebutik i bymidten. Der er for lidt at bygge videre på. Konkurrencesituationen i forhold til Skibby, Frederikssund, Roskilde og Holbæk er hård. Derfor vurderes oplandet at være for lille til en egentlig udvalgsvarekoncentration. Det vil være meget vanskeligt at opnå kritisk masse for et egentligt udbud. Det vil være meget vanskeligt at finde interesserede lejeremner til en udvalgsvarekoncentration i Kirke Hyllinge. Kirke Hyllinge har dog, især i området omkring gadekæret, plænen og p- pladsen ved præstegården en række kvaliteter, der kan udnyttes til at gøre byen mere attraktiv både i forhold til befolkningen i oplandet og turister. Her kan der tilføres byen mulighed for mere liv, ved at tilføre aktiviteter, der giver liv og som giver bymidten identitet som et rart og vedkommende sted at opholde sig. Dette vil nok langt hen ad vejen skulle ske med et væsentligt element af frivillighed. Dette område kan efter en bearbejdning måske i højere grad blive et mødested for folk fra byen og oplandet. Der kan arbejdes med aktiviteter som loppemarked, etablering af legeplads, motionstiltag, lokale sports- og foreningsbegivenheder etc. forhold der er parallelle med det, som er nævnt under mulige tiltag i Hvalsø. 13

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen

Brøndby Kommune. Analyse af detailhandelen Brøndby Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Detailhandelen i Brøndby kommune 2013 18 3. Udviklingen i detailhandelen i Brøndby Kommune 2009

Læs mere

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Virum Sorgenfri Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 11 3. Befolknings-

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Udviklingsmuligheder i Hedehusene Marts 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 2. Detailhandelen i Hedehusene 5 3. Befolknings og forbrugsforhold i

Læs mere

Ballerup kommune. Analyse af detailhandelen

Ballerup kommune. Analyse af detailhandelen Ballerup kommune Analyse af detailhandelen April 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Ballerup kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 27 4. Handelsbalance

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse

Gladsaxe Kommune. Detailhandelsanalyse Gladsaxe Kommune Detailhandelsanalyse 15. maj 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Gladsaxe kommune 17 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance 39

Læs mere

Silkeborg kommune. Analyse af detailhandelen

Silkeborg kommune. Analyse af detailhandelen Silkeborg kommune Analyse af detailhandelen December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Silkeborg kommune 13 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24

Læs mere

Ballerup Kommune. Analyse af detailhandelen

Ballerup Kommune. Analyse af detailhandelen Ballerup Kommune Analyse af detailhandelen Juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og udvikling af Skovlunde bymidte 3 2. Detailhandelen i Ballerup kommune 2013 18 3. Detailhandelen i Ballerup kommune

Læs mere

Vordingborg Kommune. Detailhandelsanalyse

Vordingborg Kommune. Detailhandelsanalyse Vordingborg Kommune Detailhandelsanalyse Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder 5 2. Detailhandelen i Vordingborg Kommune 17 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance 39 Bilag

Læs mere

Ikast-Brande kommune. Analyse af detailhandelen

Ikast-Brande kommune. Analyse af detailhandelen Ikast-Brande kommune Analyse af detailhandelen December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Ikast-Brande kommune 14 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Solrød Kommune. Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser

Solrød Kommune. Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser Solrød Kommune Detailhandelsanalyse vurderinger og konsekvenser April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Anbefalinger - udviklingsmuligheder 3 Vurderinger og konsekvenser 7 Detailhandelen i Solrød kommune 27 Befolknings-

Læs mere

Haderslev kommune. Analyse af detailhandelen

Haderslev kommune. Analyse af detailhandelen Haderslev kommune Analyse af detailhandelen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Haderslev Kommune 18 3. Befolknings- og forbrugsforhold 26

Læs mere

Frederikssund Kommune. Detailhandelsanalyse

Frederikssund Kommune. Detailhandelsanalyse Frederikssund Kommune Detailhandelsanalyse November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Frederikssund Kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24

Læs mere

Allerød kommune. Analyse af detailhandelen

Allerød kommune. Analyse af detailhandelen Allerød kommune Analyse af detailhandelen Marts 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Allerød Kommune 9 3. Statistisk bymidteafgrænsning 18 4. Forbrug

Læs mere

Høje-Taastrup kommune

Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Analyse af detailhandelen Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arealudlæg i Høje-Taastrup 3 2. Detailhandelen i Høje-Taastrup Kommune 7 3. Forbrug i Høje-Taastrup kommune 11 4. Handelsbalance

Læs mere

Greve kommune. Detailhandelsanalyse

Greve kommune. Detailhandelsanalyse Greve kommune Detailhandelsanalyse Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Greve kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 31 4. Handelsbalance

Læs mere

Tønder kommune. Analyse af detailhandelen

Tønder kommune. Analyse af detailhandelen Tønder kommune Analyse af detailhandelen Juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Tønder kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24 4. Handelsbalance

Læs mere

Skive kommune. Analyse af detailhandelen

Skive kommune. Analyse af detailhandelen Skive kommune Analyse af detailhandelen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Skive Kommune 15 3. Befolknings- og forbrugsforhold 24 4. Handelsbalance

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune

Foto: Marianne Diers. Odsherred Kommune. Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune Foto: Marianne Diers Odsherred Kommune Detailhandelsanalyse - Odsherred Kommune 14. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Odsherred Kommune 27

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune. Analyse og vurdering af Bilka-placeringer

Lyngby-Taarbæk kommune. Analyse og vurdering af Bilka-placeringer Lyngby-Taarbæk kommune Analyse og vurdering af Bilka-placeringer April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Den nuværende konkurrencesituation 21 3. Befolknings- og forbrug i markedsområdet

Læs mere

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012

Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 Louise Tarp Vordingborg den 12. juni 2012 ICP A/S Eksempler påp investorer og entreprenører rer Aareal Bank Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA Dan-Ejendomme DSB ECE Projektmanagement

Læs mere

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg

detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg & detailhandel planlov Koncentrationstendenserne er blevet bremset, men de er ikke blevet afgørende ændret. Per Nyborg Produktivitetskommissionen har iværksat et frontalt angreb på planlovens restriktioner

Læs mere

Design Outlet Center, Billund. Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2

Design Outlet Center, Billund. Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2 Design Outlet Center, Billund Vurdering af konsekvenserne for detailhandelen ved 20.000 m 2 Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Billund kommune 10 3. Nuværende

Læs mere

Næstved Kommune. Detailhandelsanalyse - Næstved kommune

Næstved Kommune. Detailhandelsanalyse - Næstved kommune Næstved Kommune Detailhandelsanalyse - Næstved kommune 22. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Næstved kommune 28 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Aalborg kommune. Analyse af detailhandelen

Aalborg kommune. Analyse af detailhandelen Aalborg kommune Analyse af detailhandelen Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Detailhandelen i Aalborg kommune 30 3. ICP Shopping Index 44 4. Befolknings- og

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

PLAN 21 Detailhandelsanalyse Bilag til Forslag til kommuneplan 2009-2021

PLAN 21 Detailhandelsanalyse Bilag til Forslag til kommuneplan 2009-2021 PLAN 21 Detailhandelsanalyse Bilag til Forslag til kommuneplan 2009-2021 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger.................. 4 2. Detailhandelen i Vordingborg kommune..................

Læs mere

Naturstyrelsen. Analyse af detailhandelsudviklingen på Fyn

Naturstyrelsen. Analyse af detailhandelsudviklingen på Fyn Naturstyrelsen Analyse af detailhandelsudviklingen på Fyn December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning: Baggrund og metode 5 1. Konklusion 9 2. Byerne på Fyn kvalitativ analyse 21 3. Detailhandelsudviklingen

Læs mere

Esbjerg Kommune. Analyse af detailhandelen

Esbjerg Kommune. Analyse af detailhandelen Esbjerg Kommune Analyse af detailhandelen Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 Fremtidig centerstruktur 4 2. Konsekvenser ved flytning af butikker 11 Etablering af

Læs mere

Vestegnssamarbejdet. Detailhandelsanalyse

Vestegnssamarbejdet. Detailhandelsanalyse Vestegnssamarbejdet Detailhandelsanalyse Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arealudlæg og regionale vurderinger 3 2. Detailhandelen på Vestegnen 17 3. Forbrug på Vestegnen 22 4. Handelsbalance og opland

Læs mere

Detailhandel i 10 byer

Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer Detailhandel i 10 byer COWI A/S for Naturstyrelsen Layout og fotos af COWI A/S Februar 2015 Indhold Detailhandlen i 10 byer Aarhus 260.000 indbyggere Kolding 58.000 indbyggere Holbæk

Læs mere

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte

Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Bilag nr. 3: Notat med behandling af høringssvar Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 - Udvidelse af Butiksområde i Viborg Bymidte Forslag til tillæg nr. 24 har været i offentlig høring

Læs mere

Hørsholm Kommune. Udviklingsmulighederne

Hørsholm Kommune. Udviklingsmulighederne Kommune Udviklingsmulighederne September 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner, vurderinger og anbefalinger 1 2. Tendenser på detailhandelsområdet 19 3. Detailhandelen i kommune 31 4. ICP Shopping Index

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Detailhandelsanalyse. Detailhandelsanalyse Assens. Hedensted Kommune

Detailhandelsanalyse. Detailhandelsanalyse Assens. Hedensted Kommune Detailhandelsanalyse Detailhandelsanalyse Assens Hedensted Kommune 2008 2008 Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Hedensted Kommune, 2008 COWI A/S i samarbejde med Hedensted

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE

Detailhandlen i byerne. Tal, Tendenser og Erfaringer. Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 18 JUNI 2015 DETAILHANDLEN I BYERNE Detailhandlen i byerne Tal, Tendenser og Erfaringer Kristian Løbner Projektleder, detailhandelsudvikling 1 1. Bymidterne er udfordet Detailhandlens udvikling 130 Siden 2007 er omsætningen i detailhandlen

Læs mere

Ringsted Kommune. Analyse af detailhandelen

Ringsted Kommune. Analyse af detailhandelen Ringsted Kommune Analyse af detailhandelen Maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode, begreber og definitioner 4 1. Konklusioner og vurderinger 7 2. Detailhandelen i Ringsted kommune 2015 29 3.

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT

MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT MAJ 2012 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM KOMMUNE RAPPORT 2 DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM Foto: Hovedgaden, Hørsholm DETAILHANDELSANALYSE HØRSHOLM 3 INDHOLD 5 INDLEDNING 6 SAMMENFATNING 10 BUTIKSANALYSE 20

Læs mere

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal

Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Att: Erik Schjeldal Dato: 09-08-2013 J.nr.: 2013313 Bemærkning til debatoplæg vedrørende Detailhandel i Rønne (med fokus på etablering

Læs mere

Kolding kommune. Analyse af detailhandelen

Kolding kommune. Analyse af detailhandelen Kolding kommune Analyse af detailhandelen Januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 3 2. Tendenser i detailhandelen 18 3. Detailhandelen i Kolding kommune og udvikling

Læs mere

Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006

Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006 Per Nyborg Hillerød, den 28. september 2006 Detailhandelsudviklingen i Hovedstadsområdet det Jeg vil komme ind på.. 1. Strukturen i Hovedstadsområdet det 2. Hvad er der påp vej? 3. Hvad efterspørger rger

Læs mere

MARTS 2014 DETAILHANDELSANALYSE BORNHOLM RAPPORT

MARTS 2014 DETAILHANDELSANALYSE BORNHOLM RAPPORT MARTS 2014 RAPPORT 2 3 INDHOLD 5 SAMMENFATNING 14 BUTIKSANALYSE 30 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 36 BEHOV FOR NYE DAGLIGVAREBUTIKKER 38 EFFEKTER VED NYE DAGLIGVAREBUTIKKER 54 ORDFORKLARING 56 BRANCHEFORTEGNELSE

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Den gode lokalitet, hvor ligger den?

Den gode lokalitet, hvor ligger den? Den gode lokalitet, hvor ligger den? 1. Coop og Butiksudvikling 2. Investorsynspunkt (udlejer og Coop) 3. Kundesynspunkter (3 trends) 4. Den ikke levende bymidte 5. Hvad munder det ud i for Coop? Den optimale

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Roskilde Kommune

Analyse af detailhandlen i Roskilde Kommune Analyse af detailhandlen i Roskilde Kommune Roskilde Kommune Januar 2009 Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsrapport, Roskilde Kommune 2009 COWI A/S i samarbejde med Roskilde Kommune Layout: COWI A/S Fotos:

Læs mere

Kortudsnit fra Google Earth. Roskilde Kommune. Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge

Kortudsnit fra Google Earth. Roskilde Kommune. Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge Kortudsnit fra Google Earth Roskilde Kommune Roskilde som vinderby - Vision og tidsrækkefølge August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Roskilde som vinderby 3 2. Profilanalyse af detailhandelen 16 3. Nuværende

Læs mere

Plan09 projekt om Detailhandel og bymidtestrategier. 1. Baggrund. 2. april 2008. Plan09 projektplan Vordingborg Kommune

Plan09 projekt om Detailhandel og bymidtestrategier. 1. Baggrund. 2. april 2008. Plan09 projektplan Vordingborg Kommune Plan09 projekt om Detailhandel og bymidtestrategier 2. april 2008 Plan09 projektplan Vordingborg Kommune 1. Baggrund Vordingborg og Faaborg-Midtfyn Kommuner er udvalgt af styregruppen i Plan09 til at deltage

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 11 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE EO.E.11 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation

INDHOLD ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER. 1 Indledning. 2 Østjysk Våbenhandel A/S - præsentation HEDENSTED KOMMUNE ØSTJYSK VÅBENHANDEL A/S - VURDERING AF DETAILHANDELSMÆSSIGE KONSEKVENSER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 1 INDHOLD

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

MAJ 2013 DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT

MAJ 2013 DETAILHANDELSANALYSE VIBORG KOMMUNE RAPPORT MAJ 2013 RAPPORT 2 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 12 BUTIKSANALYSE 18 FORBRUGSUDVIKLING OG AREALBEHOV 30 EFFEKTER VED UDVIDELSE AF AFLASTNINGSCENTRET 34 ORDFORKLARING 40 BRANCHEFORTEGNELSE 4 5 SAMMENFATNING

Læs mere

Helsingør Kommune. Analyse af detailhandelen

Helsingør Kommune. Analyse af detailhandelen Helsingør Kommune Analyse af detailhandelen December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusioner og vurderinger 3 2. Scenarier for fremtiden i Helsingør 33 3. Detailhandelen i Helsingør Kommune 2013 45 4.

Læs mere

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer

September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer September 2014 Detailhandlen i provinsbyerne Tal, tendenser og erfaringer Notat 2 Detailhandel i Provinsbyerne Detailhandel i Provinsbyerne 3 detailhandlen i provinsbyerne Provinsbyerne i Danmark er under

Læs mere

DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE

DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE PLANLÆGNINGSFIRMAET ERIK AGERGÅRD ApS JUNGGREENSVEJ FREDERIKSBERG DETAILHANDELEN PÅ AMAGERBROGADE EN ANALYSE OG PROGNOSE MARTS 8 TELEFON: 87768 TELEFAX: 87768 Email: post@erikagergaard.dk - CVRnr. 786

Læs mere

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013

Per Nyborg. Odense Kommune, den 28. august 2013 Per Nyborg Odense Kommune, den 28. august 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme

Læs mere

Detailhandelsanalyse Kerteminde

Detailhandelsanalyse Kerteminde Detailhandelsanalyse Kerteminde 2008 Udarbejdet af COWI A/S Langegade i Kerteminde Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Kerteminde Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI A/S Indhold 04

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Detailhandelsanalyse Langeland Kommune

Detailhandelsanalyse Langeland Kommune Detailhandelsanalyse Langeland Kommune 2008 Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Langeland Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI A/S Indhold

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Redegørelse om detailhandelsplanlægning

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Redegørelse om detailhandelsplanlægning Miljøministeriet Naturstyrelsen Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2011 1. december 2011 KOLOFON Titel: Redegørelse om detailhandelsplanlægning 2011 Udgiver: Miljøministeriet, december 2011 Ansvarlig

Læs mere

Detailhandelsanalyse Ærø Kommune

Detailhandelsanalyse Ærø Kommune Detailhandelsanalyse Ærø Kommune 2008 Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Ærø Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI A/S Indhold 04 Indledning 06 Butiksstruktur

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget den 19-01-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Byplanudvalget Protokol Onsdag den 19. januar 2011 kl. 08:15 afholdt Byplanudvalget møde i udvalgsværelse 1. Medlemmerne var til stede, undtagen:

Læs mere

Detailhandelsanalyse Assens

Detailhandelsanalyse Assens Detailhandelsanalyse Redegørelse om detailhandel Assens Kommuneplan 2013 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S COWI A/S i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune Layout:

Læs mere

Per Nyborg Nordkraft, den 8. januar 2013

Per Nyborg Nordkraft, den 8. januar 2013 Per Nyborg Nordkraft, den 8. januar 2013 ICP A/S Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand Cargill Carlsberg Grontmij Carl Bro Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomsudvikling AS ECE

Læs mere

Detailhandelsanalyse Assens

Detailhandelsanalyse Assens Detailhandelsanalyse Redegørelse om detailhandel Assens Kommuneplan 2009 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde

Læs mere

Detailhandelsanalyse Nordfyns Kommune

Detailhandelsanalyse Nordfyns Kommune Detailhandelsanalyse Nordfyns Kommune 2008 Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Søndersø Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Nordfyns Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

SØTORVET HVALSØ MARTS 2014 - REVIDERET OKTOBER 2014. Mangor & Nagel

SØTORVET HVALSØ MARTS 2014 - REVIDERET OKTOBER 2014. Mangor & Nagel SØTORVET HVALSØ MARTS 2014 - REVIDERET OKTOBER 2014 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A SØTORVET, Hvalsø - Super Brugsen - Becker & Nielsen - Mangor & Nagel arkitektfirma - Marts 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af Føtex-butik på Ro s Torv i Roskilde i Roskilde Kommune

Afgørelse i sagen om etablering af Føtex-butik på Ro s Torv i Roskilde i Roskilde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 5. oktober 2006 J.nr.: NKN-33-00559 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Detailhandelsanalyse Svendborg Kommune

Detailhandelsanalyse Svendborg Kommune Detailhandelsanalyse Svendborg Kommune 2008 Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 Butiks- og omsætningsvurderingerne er gennemført i samarbejde med COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: COWI

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Detailhandelsanalyse Faaborg-Midtfyn. Assens. Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S

Detailhandelsanalyse Faaborg-Midtfyn. Assens. Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse Faaborg-Midtfyn Assens 28 28 Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 28 COWI A/S i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune Layout: COWI A/S Fotos: COWI

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013

Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013 Jens Chr. Petersen Holbæk, den 7. maj 2013 Eksempler på investorer og entreprenører Aareal Bank Alm. Brand A/S Rødovre Centrum By og Havn A/S Cargill Carlsberg Ceraco DADES/DATEA DEAS DSB Ejendomme A/S

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

August 2014. Fredericia kommune

August 2014. Fredericia kommune August 2014 Fredericia kommune Rapport 2 3 Indhold 5 Sammenfatning 18 Rammebetingelser og regionale forhold 24 Butiksanalyse 42 forbrugsudvikling og arealbehov 48 ordforklaring 50 Branchefortegnelse 4

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Detailhandelsanalyse Fyn

Detailhandelsanalyse Fyn Detailhandelsanalyse Fyn 2008 Udarbejdet af COWI A/S Detailhandelsanalyse, Fyn 2008 COWI A/S i samarbejde med Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Svendborg og Ærø samt med bidrag

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere

MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT

MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT MARTS 2013 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA KOMMUNE RAPPORT 2 DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA DETAILHANDELSANALYSE AABENRAA 3 INDHOLD 4 SAMMENFATNING 8 BUTIKSANALYSE 18 BYMIDTEAFGRÆNSNINGER 22 OPLANDSANALYSE

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2013 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk 87 32 27 00 Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj www.okologi.dk - Tlf. 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske

Læs mere