INKASSO DRACHMANN ADVOKATER. Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INKASSO DRACHMANN ADVOKATER. Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor"

Transkript

1 INKASSO Inddrivelse af udeståender gennem dit advokatkontor DRACHMANN ADVOKATER

2 Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Marts

3 DRACHMANN ADVOKATER Firmaet kan føres tilbage til ca. 1906, da sagfører V. Hansen grundlagde advokatfirmaet. I 1929 overtog landsretssagfører Engelstoft firmaet og drev dette indtil 1967, fra hvilket tidspunkt landsretssagfører C. Heiberg Sørensen overtog. I 1985 tiltrådte advokat Anders Drachmann firmaet, og blev medejer i Da han i 1995 overtog firmaet, fik det sit nuværende navn. Den 1. januar 1998 blev Morten Hansen-Nord og Jakob Vinding optaget som partnere. Efterfølgende er Søren Hansen d. 1. januar 2007 og Mette Rude Clemmesen d. 1. januar 2008 optaget som partnere. ADVOKATFIRMAET ER SÅLEDES DET ÆLDSTE NUVÆRENDE ADVOKATFIRMA I HELSINGØR Advokatfirmaet har siden sin start til dato drevet en efter tiderne moderne og omfattende advokatvirksomhed, der dækker alle branchens hovedområder med tilknyttede specialer. Firmaet yder således rådgivning til private, til små og mellemstore erhvervsvirksomheder samt til offentlige myndigheder. Gennem tiderne har advokatfirmaet haft forskellige beliggenheder i Helsingør, og som følge af firmaets ekspansive udvikling op gennem 90 erne, var det naturligt for firmaet at flytte til nye lokaler i FIRMAFILOSOFI HOS DRACHMANN ADVOKATER Advokatfirmaets filosofi er at tilbyde en rådgivning på et højt fagligt niveau i overensstemmelse med klienternes behov og i øvrigt prøve at tænke moderne, dynamisk og utraditionelt for at opnå de bedste resultater for vore klienter. Vi lægger vægt på at optræde loyalt, tillidsfuldt og fortroligt i forhold til vore klienter, ligesom vi prioriterer klientens specielle behov højt i forbindelse med den enkelte sag. Advokatfirmaet optræder således som vi med klienten, og vi fastholder vores engagement til sagen er helt afsluttet. Advokatfirmaets sagsbehandling er tilrettelagt således, at der er lagt afgørende vægt på, at klientens sag bliver behandlet effektivt, kompetent og hurtigt. Ved at tilsikre en konstant uddannelse af alle medarbejdere, mener vi, at vi er i stand til at yde både en generel rådgivning men at vi også herved formår at besidde en sådan specialviden, som kan hjælpe vores klient til det bedst mulige resultat i en konkret sag. ARBEJDSOMRÅDER Firmaet anvender den seneste informations- og kommunikationsteknologi, således at hver medarbejder har adgang til såvel internet som intranet samt til alle relevante databaser, herunder direkte opkobling til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (elektronisk registrering af nye selskaber), tingbogen, RKI-databaser m.v. Advokatfirmaet er sig bevidst, at Helsingør i forhold til København udgør en del af provinsen, og derfor er advokatfirmaets arbejdsområder baserede på at kunne betjene privatkunder samt små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Netop med henblik herpå har advokatfirmaet sikret sig en viden, der er optimal til betjening af disse klienter, og vi har derfor fastholdt traditionelle arbejdsopgaver som retssager, rådgivning indenfor selskabsret og erhvervsret, virksomhedsrådgivning, skatterådgivning, rådgivning indenfor handel med fast ejendom, herunder erhvervsejendomme, generationsskifte, testamenter, ægtepagter, ligesom vi rådgiver indenfor kommunalret og forvaltningsret. Endelig behandler vi konkursboer, ligesom advokatfirmaet har en RKI-autoriseret inkassoafdeling og autorisation som bobestyrer til behandling af dødsboer for det offentlige. 3

4 Indhold INDLEDNING INKASSOSAGENS FORLØB HVAD KOSTER INKASSO når debitor betaler når debitor ikke betaler BASISINKASSO ALM. INKASSO RKI KREDIT INFORMATION INKASSOKLIENTEN

5 Indledning I denne pjece kan du læse om hvorledes en inkassosag forløber samt hvilke udgifter, der er forbundet med at inddrive sine udeståender ved inkasso. Både som erhvervsdrivende og som privatperson kan man komme i den situation, at debitor ikke betaler sit udestående, også selvom der måtte være leveret mangelfri ydelse til tiden. Ud over at rykke for betaling, er der som menigmand, ikke meget man kan gøre over for en dårlig betaler. Ved at lade inddrivelsen overgå til advokatinkasso hos DRACHMANN ADVOKATER, åbnes der for en række yderligere muligheder for at opnå betaling. Sammenlignet med inddrivelsesmulighederne hos inkassobureauer vil klienten, der henvender sig til advokatinkasso have muligheden for at få sit krav ført til domstolen med efterfølgende fogedforretning imod debitor. Hos DRACHMANN ADVOKATER lægges der vægt på en hurtig og effektiv sagsbehandling, hvorved unødig ventetid i inkassoforløbet undgås. 5

6 Inkassosagens forløb Samme dag, som sagen oprettes i vort edb-system, sendes der inkassobrev til debitor. Sammen med brevet modtager debitor et frivilligt forlig med transport i overskydende skat, herunder samtykke til overførsel fra bankkonti. For at debitor allerede i første inkassobrev kan pålægges inkassoomkostninger, er det imidlertid vigtigt, at debitor inden har modtaget en rykker med inkassovarsel. Der skal i rykkeren være angivet en frist på mindst 10 dage for debitor til at betale, ligesom det skal fremgå, at fordringen vil overgå til inkassoretlig inddrivelse, og at dette vil påføre debitor yderligere omkostninger. I inkassobrevet gives der 10 dages frist for debitor til indbetaling af det samlede udestående, herunder inkassoomkostninger, såfremt ovennævnte betingelser er opfyldt. Er der efter 10 dage ikke modtaget betaling eller underskrevet frivilligt forlig, vil der blive udarbejdet betalingspåkrav, hvilket indleveres direkte til Fogedretten, dette forudsat, at der er tale om et krav på under kr ,00. Svarer debitor ikke i sagen, vil betalingspåkravet blive konverteret til en dom, hvorefter debitor kan tilsiges Fogedretten. Er der tale om et krav på over kr ,00 skal der udarbejdes en stævning, hvilken indleveres til Civilretten. Også i denne situation vil manglende svar fra debitor i sagen medføre, at der afsiges dom, dog således at dommen, herefter af advokatkontoret efter udløbet af en 14 dages betalingsfrist fra domsafsigelsen, indleverer sagen til Fogedretten. Det ovenfor beskrevne hændelsesforløb forudsætter, at der ikke er tale om basisinkasso, hvilket du kan læse om under overskriften Hvad koster inkasso?. Såfremt der ikke tidligere er gjort indsigelser overfor kravet, vil betalingspåkrav eller en stævning oftest medføre en udeblivelsesdom over debitor. Udeblivelsesdommen forudsætter naturligvis, at der ikke kommer indsigelser fra debitor. I fogedretten vil debitor blive afhørt vedrørende dennes økonomi og muligheder for at betale. I fogedretten taler debitor under strafansvar. Såfremt debitor ejer aktiver, såsom fast ejendom, bil, båd, aktier/anparter, dyrt indbo, indeståender på bankkonti, udeståender denne ikke har inddrevet, depositum i forbindelse med lejeaftaler, eller i det hele taget måtte have ting eller rettigheder, der kan formodes at have værdi, vil der i fogedretten blive foretaget udlæg heri. Udlægget har den betydning, at debitor ikke kan sælge det pågældende aktiv, uden at der erlægges betaling direkte til udlægshaver. Ligeledes giver udlægget mulighed for, at udlægshaver kan fordre aktivet solgt på tvangsauktion, under forudsætning af, at en accepteret afdragsordning ikke overholdes. I fogedretten, vil der udover foretagelse af udlæg, blive indgået en afdragsordning med debitor til rimelig afvikling af gælden. Såfremt debitor ikke giver møde i fogedretten, uden at have meddelt lovligt forfald eksempelvis ved sygdom og efterfølgende fremvist lægeattest, medfører dette anholdelse af debitor. Der kan også foretages udkørende fogedforretning på debitors bopæl, eller dennes erhvervsvirksomhed med henblik på udlæg og øjeblikkelig afhentning af aktiver. 6

7 Hvad koster inkasso - når debitor betaler. Udgangspunktet er, at debitor skal afholde kreditors omkostninger i forbindelse med inddrivelse af udeståendet. Allerede i inkassobrevet pålægges debitor at betale inkassosalær, der skal dog henvises til de tidligere opregnede betingelser herfor under overskriften Inkassosagens forløb. Betales der i henhold til inkassobrevet vil kreditor typisk få samtlige omkostninger dækket af debitor. I de tilfælde, hvor der må indleveres betalingspåkrav eller udtages stævning imod debitor, fordi denne ikke betaler i henhold til inkassobrevet, vil retten tilkende sagsomkostninger til den vindende part. I de tilfælde, hvor der er tale om en udeblivelsesdom, vil de tilkendte sagsomkostninger typisk kunne dække de faktiske omkostninger til advokatkontoret, og debitors betaling i henhold til dommen vil således medføre, at kreditor ikke vil have udgifter i forbindelse med inddrivelse af udeståendet. Skal sagen fremmes for fogedretten, vil debitor ligeledes være pligtig at betale det erlagte fogedgebyr samt et mødesalær, der tilkendes kreditors repræsentant i fogedretten. Hos DRACHMANN ADVOKATER vil kreditor altid blive repræsenteret ved advokat eller advokatfuldmægtig. Alt afhængig af hvor omfattende fogedsagen bliver, vil betaling efter fogedretsmøde ligeledes betyde, at kreditor i et væsentligt omfang får sine omkostninger dækket af debitor. Ovenstående forudsætter at debitor kan betale. 7

8 Hvad koster inkasso? - når debitor ikke betaler. At betaling udebliver hænger tit sammen med, at debitor ikke er i stand til at betale. Denne mulighed skal der ligeledes tages højde for, når man kører en inkassosag. DRACHMANN ADVOKATER tilbyder at føre inkassosagen præcis som klienten, inden for lovens rammer, måtte ønske det. Der kan dog tilbydes to former for inkasso, nemlig basisinkasso og alm. inkasso. Basisinkasso Basisinkasso er en service, som tilbydes klienten, der ønsker en ydelse, som svarer meget til den, der kan tilbydes af inkassobureauer, der ikke kan tilbyde advokatinkasso. For en pris på kr. 500,00 plus moms opretter vi sagen og fremsender inkassobrev vedlagt frivilligt forlig med transport i overskydende skat, herunder samtykke til overførsel fra bankkonti, samt budgetskema til udfyldelse. Såfremt dette ikke fører til betaling, vil der fra kontoret ikke blive foretaget yderligere. Denne ydelse er egnet til den klient, der ikke ønsker at indlevere betalingspåkrav eller udtage stævning, men alene ønsker at rykke debitor for kravet gennem et advokatkontor. Når brevet kommer fra et advokatkontor, og idet det af brevet fremgår, at der vil blive indleveret betalingspåkrav eller udtaget stævning, har brevet god effekt på mennesker, som ikke er vant til at skylde penge, hvorfor der ofte betales. Alm. inkasso Forskellen på basisinkasso og alm. inkasso er, at der i en alm. inkassosag indleveres betalingspåkrav eller udtages stævning imod debitor, opnås en dom, samt køres en efterfølgende fogedsag. Dette naturligvis forudsat, at der ikke opnås betaling på et tidligere tidspunkt. Det er på dette punkt, at advokatinkasso adskiller sig fra anden inkasso. Fordelene er klare, idet opnåelse af dom over debitor ikke alene åbner muligheden for en fogedsag, men tillige sikrer, at kravet nu forældes efter en periode på 10 år og ikke 3 år. At der indleveres betalingspåkrav eller udtages stævning og indledes fogedsag sætter også i langt højere grad debitor under pres, idet dette giver mulighed for foretagelse af udlæg med en evt. tvangsafhændelse af debitors aktiver til følge. Udsigten til, at éns bolig sættes på tvangsauktion, kan få de fleste til at grave lidt dybere i lommen. Omkostningerne til alm. inkasso er også højere, idet der fra advokatkontorets side anvendes mere tid, og idet der skal betales retsafgifter og fogedgebyrer. Såfremt der ikke opnås betaling fra debitor, må kreditor afholde disse omkostninger, og betale salæret til advokatkontoret. En inkassosag, hvor der opnås udeblivelsesdom med efterfølgende fogedsag vil sædvanligvis løbe op i ca. kr , ,00 ekskl. retsafgift og fogedgebyr. Der må dog tages forbehold for denne prisfastsættelse, idet hver sag behandles konkret, og idet der i hver sag kan forekomme situationer, der kræver yderligere tiltag. 8

9 RKI Kredit Information DRACHMANN ADVOKATER er tilsluttet RKI s advokatinkasso. Det betyder, at vi på advokatkontoret kan indberette debitor til RKI, hvis klienten ønsker det. Når debitor er registreret offentligt i RKI, vil denne ikke længere have mulighed for at optage lån i almindelige pengeinstitutter, realkreditinstitutter og finansieringsselskaber. Debitor vil ligeledes ikke være i stand til at købe på afbetaling eller i øvrigt opnå kredit hos en lang række af landets butikskæder. Der kan først foretages offentlig registrering af debitor, når beløbet, der skyldes, er større end kr ,00 og der er underskrevet frivilligt forlig eller iværksat retslige skridt mod debitor. Fordringen må dog i henhold til Persondataloven ikke være ældre end 5 år ved registreringen. DRACHMANN ADVOAKTER er ligeledes tilsluttet RKI s database, og kan derigennem hente en række oplysninger vedrørende debitor. Kontoret er ligeledes tilsluttet databaser som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, CPR-registret, folkeregistret, tingbogen, bilbogen og personbogen. Kontoret er således i stand til at indhente en lang række oplysninger, der kan bidrage til indsigten i debitors økonomi, og derved optimere sagsbehandlingen af inkassosagen. Indhentning af enkelte af disse oplysninger er dog forbundet med udgifter. Inkassoklienten Hos DRACHMANN ADVOKATER er det af stor vigtighed, at klienten hele tiden holdes orienteret omkring sagens gang, og personalet i inkassoafdelingen er altid opmærksomme på, såfremt en sag har udsigt til at løbe op i omkostninger uden udsigt til betaling fra debitor. Klienten vil i forbindelse med dennes beslutning om yderligere tiltag modtage kvalificeret rådgivning herom. I inkassosager kan der komme indsigelser fra debitor vedrørende kravet, hvorfor en inkassosag kan udvikle sig til en regulær retssag. I disse tilfælde vil der ikke længere være tale om inkassosag, som beskrevet i denne pjece. Klienten vil da blive orienteret om sagens videre forløb, herunder hvilke tiltag advokatkontoret mener, vil være mest hensigtsmæssige. Henvendelse vedrørende inkasso kan ske telefonisk eller pr. til DRACHMANN ADVOKATER på tlf og 9

10 Egne notater 10

11 Nordhavnsvej 1 Strandpromenaden Grønnehavevej Allégade Havnegade Trækbanen Kulturhavn Kronborg I. L.Tvedesvej Kronborgvej Kongevejen Stengade Jernbanevej Kronborg Nordhavnsvej 1, 2. sal Postbox 199 DK-3000 Helsingør Telefon: Telefax: Åbningstider: Mandag torsdag kl Fredag kl

12 Vidste du at domme, pantebreve, gældsbreve og frivillige forlig forældes efter 10 år, at der kan foretages udlæg i en lejers depositum, at der kan rettes krav imod samtlige ejere af en fast ejendom, når kravet vedrører arbejde udført på ejendommen, at de respektive interessenter i interessentskaber hæfter med hele deres personlige formue, at solidarisk hæftende, hver især hæfter for hele kravet. Spørg din advokat DRACHMANN ADVOKATER Nordhavnsvej 1, 2., 3000 Helsingør Tlf , Telefax ,

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

VIRKSOMHEDENS AFTALER

VIRKSOMHEDENS AFTALER VIRKSOMHEDENS AFTALER En påregnelig fremtid DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER De første tips om at afhænde - og købe en virksomhed DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG

TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG TÆNK DIG OM, FØR DU KØBER BOLIG DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

IMMATERIELLE RETTIGHEDER IMMATERIELLE RETTIGHEDER Patenter, Brugsmodeller, Varemærker, Designbeskyttelse og Ophavsret DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure...

Indhold. Om Euler Hermes Danmark... 3. Polen... 13 Rykkerprocedure... 13. Gode råd ved salg i ind- og udland... 4. Danmark... 5 Rykkerprocedure... Inkassoguiden Indhold Om Euler Hermes Danmark... 3 Gode råd ved salg i ind- og udland... 4 Danmark... 5 Rykkerprocedure... 5 Euler Hermes... 5 Retslig inkasso... 5 Konkurs... 7 Finland.... 8 Rykkerprocedure...

Læs mere

Kreditsikring Brugerhåndbog

Kreditsikring Brugerhåndbog Kreditsikring Brugerhåndbog Indhold 1. Kom godt i gang... 4 2. Start Kreditsikring... 5 2.1 Hvornår og hvem må du kreditvurdere... 5 2.2 Hvornår må du bruge RKI registret i din rykkerprocedure og indberette

Læs mere

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager

Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Vejledning om behandling af almindelige fogedsager Denne vejledning omfatter de almindelige fogedsager. Vejledningen er udarbejdet af fogedretterne på baggrund af drøftelser på møder, hvor advokater og

Læs mere

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.

Forord. Undervisningsmaterialet vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Forord Danmarks Domstole det vil sige 24 byretskredse, Østre og Vestre Landsret, Højesteret, Sø- og Handelsretten, Procesbevillingsnævnet, Den særlige Klageret og Domstolsstyrelsen er en organisation,

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning BIND II RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning KOMMENTERET RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012 REDIGERET AF BERNHARD GOMARD, JENS MØLLER,

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering

Sådan søger du gældssanering. Jørgen Juel Hansen. Sådan søger du gældssanering Sådan søger du gældssanering Jørgen Juel Hansen (FORSIDEBILLEDE) Sådan søger du gældssanering JJH Forlag 2009 Sådan søger du gældssanering 1. udgave, December 2009 Copyright 2009 by JJH Forlag Forsideillustration:

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig

Køberinformation. Det skal du vide, når du køber bolig Køberinformation Det skal du vide, når du køber bolig Indhold Nogle ord om denne folder 5 Mangler 18 Ejendomsværdibeskatning 29 Forløbet af et typisk boligkøb 6 Sælgers ansvarsfraskrivelse 19 Ejendomsavanceskatning

Læs mere

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital

Bonusordninger til bestyrelse og direktion ved virksomhedsoverdragelser. Corporate Fokus. Tinglysningen bliver digital JURIDISK NyhedsbreV Nr. 03/2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Corporate Fokus Erstatningsansvar for

Læs mere