Panthaverdeklarationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Panthaverdeklarationer"

Transkript

1 NFT 1/1993 Panthaverdeklarationer og forholdet mellem panthavere og forsikringsselskaber af advokat (L) HD (F) Philip Graff, Dragsted Advokater, Danmark I de senere år har der været ført adskillige sager mellem panthavere, låne- eller finansieringsselskaber og forsikringsselskaber i forbindelse med skader, hvor forsikringsselskabet ikke har ment sig forpligtet til at udbetale til financieren, mens denne har krævet at få udbetalt forsikringssummen til sig til dækning af sit tilgodehavende. Særligt har der været problemer i forbindelse med anvendelse af panthaverdeklarationer. Panthaverdeklarationsvilkår supplerer de generelt gældende regler i Forsikringsaftaleloven. Denne artikel omtaler alene panthaveres retsstilling, omend der i vidt omfang gælder en lignende retstilstand for andre sikrede. Der foretages ikke en nærmere afgrænsning af kredsen af sikrede. Philip Graff Forsikringsaftaleloven Den deklaratoriske (fravigelige) regel i den danske forsikringsaftalelovs (FAL) 54 statuerer, at: Er tingsforsikring tegnet uden angivelse af nogen bestemt interesse, anses forsikringen tegnet til fordel for enhver, der som ejer, panthaver eller indehaver af anden tinglig ret, eller fordi han bærer faren for tingen vil lide tab ved, at den forringes eller går til grunde. Reglen gælder kun i tingsforsikring, og kun hvis forsikring er tegnet uden angivelse af en bestemt interesse. Hvorvidt forsikringen er tegnet med eller uden angivelse af en bestemt interesse, beror ganske på en fortolkning af aftalen. Højesteret tog i januar 1991 stilling til et konkret tilfælde ved dom refereret i UfR 1991, 175H. Sagen var anlagt af Nykredit mod Hafnia, og det var anført i de fortrykte forsikringsvilkår, pkt. 1.ll, at forsikringen dækkede: Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. Østre Landsret udtalte, at bestemmelsen findes efter formuleringen ikke at give fornødent grundlag for at fastslå, at meningen med bestemmelsen har været til skade for ejendommens panthaver at fravige den almindelige regel i Forsikringsaftalelovens 54 om forsikring af tredjemands interesse. Dette støttes af, at forsikringsbetingelserne flere steder synes at forudsætte, at forsikringen også dækker de øvrige berettigede i ejendommen. Forsikringen må derfor anses som en tingsforsikring tegnet uden angivelse af nogen bestemt interesse, men til fordel for enhver, der som ejer, panthaver eller indehaver af anden tinglig ret vil lide tab ved at tingen forringes eller går til grunde. Til brug for Højesterets behandling spurgte parternes advokater Assurandør-Societetet blandt andet, om det var praksis, at det udtrykkeligt skulle anføres i forsikringsbetingelserne, såfremt Forsikringsaftaleloven skulle fraviges. Assurandør-Societetet svarede, at der for så vidt ikke forelå en fælles opfattelse i selskaber- 32

2 ne, om det nævnte vilkår indebar en fravigelse af reglen i FAL 54. Assurandør-Societetet udtalte også, at vilkårene var sædvanlige. Højesteret fastslog kort, at Nykredit i sin egenskab af panthaver var sikret i medfør af FAL 54, der ikke kunne anses for at være fraveget ved forsikringsbetingelserne. Forsikringstageren var dømt for efterfølgende at have hældt vand på ejendommen, således at bygningsbeskadigelsen blev langt større end den forudgående brandskade, og havde derfor ikke krav på erstatning på anden bygningsbeskadigelse i medfør af FAL l8. Landsretten fastslog, at panthaveren måtte havde krav på dækning af sit tab, uanset om forsikringstagerens krav på erstatning helt eller delvist måtte være bortfaldet i medfør af FAL 18. Højesteret udtalte sig ikke nærmere herom, og det må derfor antages, at Højesteret var enig i Landsrettens resultat og begrundelse. Det almindelige princip, om at der blandt flere sikrede ikke er identifikation ved forsæt udvist af en af de sikrede, blev således fastslået her. 1 Af ovennævnte ses, at domstolene i overensstemmelse med almindelig kontraktsfortolkning, fortolker hele kontrakten. Selvom det enkelte vilkår ikke i sig selv er uklart, vil en samlet gennemgang af vilkårene ofte bevirke, at flere vilkår virker uklare, når de sammenholdes. Det var tilfældet i sagen, idet forsikringsbetingelserne flere steder forudsatte, at også de øvrige berettigede i ejendommen var dækket. Selvom pkt i sig selv var klart og en streng ordmæssig fortolkning ville indebære, at panthavere ikke var dækket, bevirkede en samlet gennemgang af vilkårene, at en streng ordmæssig fortolkning af pkt ikke var på sin plads. Det kan ikke udelukkes, at det havde en vis betydning, at der var tale om et fortrykt og ikke et individuelt indsat vilkår om, hvem der var dækket. Der blev ikke procederet kraftigt på FAL 3, som bestemmer, at deklaratoriske bestemmelser i FAL kun kommer til anvendelse, når ikke andet er udtrykkeligt er aftalt eller må anses indeholdt i aftalen. Formentlig var FAL 3 ikke 1) Jfr. P. Lyngsø: Kommenteret FAL, 4. udg., pag af afgørende betydning jfr. ovenstående om samlet fortolkning af alle aftalens bestemmelser. Uanset om vilkåret var sædvanligt, kan det ikke udelukkes, at retterne tillige har haft i tankerne, at konsekvensen af den af Hafnia hævdede fortolkning ville være yderst vidtrækkende for panthavere og at der derfor måtte foretages en ekstra tydelig understregning af, at der forelå en fravigelse af FAL 54. Det virker sandsynligt, at dommerne endvidere har lagt vægt på motiverne til FAL 54 2 og således fundet, at der blandt lovgiverne i 1925 var ganske bred enighed om formuleringen af paragraffen, som lovgiverne opfattede som ganske rimelig. Det er naturligvis ikke muligt ud fra dommen at vurdere, hvorledes forsikringsselskaberne i fremtiden skal formulere vilkår for, at FAL 54 er fraveget. Et af Hafnias argumenter var, at man ved positivt at opregne, at forsikringstageren var dækket i egenskab af ejer eller bruger, også negativt havde afgrænset, hvem der ikke var dækket. Indsættelse af ordene kun eller alene ville have været en tydeligere angivelse og særlig præcisering 3 af, at panthavere ikke var dækket. Det er ikke udelukket, at en sådan bestemmelse især hvis bestemmelsen samtidig opregner, hvem forsikringsselskabet ikke dækker vil kunne anses som en fravigelse af FAL 54. Andre selskaber har enslydende klausul i deres forsikringsbetingelser som Hafnia. Imidlertid er der en tilføjelse om, at panthavere alene er sikret, som det i øvrigt fremgår af forsikringsbetingelserne. Af forsikringsbetingelsernes klausul om panthaverdækning fremgår det, at panthavere alene er dækket ved bygningsbrand, jfr. FAL 86. Tiden vil formentlig vise, om der ved en sådan positiv 2) Jfr. betænkning 1925 om udkast til Lov om Forsikringsaftaler, side 94f, 113f og ) Jfr. Drachmann Bentzon og Knud Christensen: Lov om Forsikringsaftaler, 2. udg., pag. 312, Gawinetski: Husejerforsikring, pag

3 opregning af panthaveres forsikringsdækning kan sluttes modsætningsvis, således at forsikringsselskabet ikke er forpligtet til at dække panthavere i videre omfang end en streng ordmæssig fortolkning af klausulerne om panthaveres dækning tilsiger. Ved brandforsikring stilles der nok yderligere krav, og det er sandsynligt, at det konkret skal anføres, at reglen i FAL 54 (eventuelt stk. 1, første punktun) er fraveget 4. En konsekvens af, at en panthaver er sikret jfr. FAL 54, er, at FAL 57 er relevant, hvorefter retten til erstatning tilkommer den, hvis interesser forsikringen dækker. Af FAL 58 følger det, at ved forsikring, der samtidig omfatter ejerens og panthaverens interesser, kan erstatningsbeløbet udbetales til ejeren, når skaden er udbedret, den forsikrede bygning genopført, andre af forsikringen og panteretten omfattede genstande genanskaffet, eller lige så betryggende sikkerhed for panthavers fyldestgørelse er stillet. Det samme gælder, hvis forsikringen dækker andre berettigede i tingenes interesse. I Højesterets dom refereret i U91.642H, havde en panthaver ikke krav på yderligere erstatning i forbindelse med, at et forsikringsselskab havde afsluttet et forlig med ejerne om opgørelse af forsikringsydelse, uden at der var indhentet erklæring fra panthaverne. Grunden hertil var, at aftalen mellem ejerne og forsikringsselskabet indebar, at erstatningsbeløbet skulle anvendes til genopførelse af de beskadigede bygninger og der ikke var risiko for, at beløbet blev frigivet hurtigere end byggearbejdets udførelse. Forsikringsselskabet fandtes herefter i medfør af Forsikringsaftalelovens 58, jfr. 57, stk.2, berettiget til at træffe den indgåede aftale med bindende virkning for panthaverne. Såfremt beløbet ikke var blevet anvendt til genopførelse af de beskadigede bygninger eller at beløbet blev frigivet hurtigere end byggearbejdets udførelse, ville forsikringsselskabet have været forpligtet til at erstatte 4) Jfr. højesteretsdommer Jørgen Nørgaard på møde i Det danske selskab for Forsikringsret AIDA den panthaveren dennes eventuelle tab. Finder istandsættelse eller genanskaffelse ikke sted, bliver erstatningsbeløbet fordelt mellem ejeren og de andre berettigede under iagttagelse af legitimationsreglen i 57, 2. stk. Denne paragraf fastslår, at forsikringstageren kan forhandle med forsikringsselskabet, med mindre en af følgende tre situationer er opstået en bestemt angiven person af forsikringstageren er opgivet, eller nogen selv har anmeldt sig til selskabet som berettiget, eller den sikrede har en ved tinglysning sikret ret i den forsikrede faste ejendom. Ved Vestre Landsrets dom refereret i UfR , blev et forsikringsselskab, der havde generelt kendskab til, at der var foretaget udlæg i den hos forsikringsselskabet forsikrede varevogn, dømt til at godtgøre udlægskreditor dennes tilgodehavende i forbindelse med, at bilen blev stjålet, idet forsikringssummen følgelig derefter skulle udbetales til de berettigede i henhold til FAL 57 stk. 1 sammenholdt med 54 stk. 1. Retten lagde vægt på, at forsikringsselskabet ikke havde gjort noget forsøg på at fremskaffe nærmere oplysninger om de foretagne udlæg, og at forsikringsselskabet derfor ikke var frigjort over for udlægskreditor. Ved dom af afgjorde Vestre Landsrets 5. afd. ankesag B2l41/87 (utrykt). M købte i 1984 en bil af P. Bilen var oprindeligt forsikret i F1, men afmeldt i 1985 med brev til P som panthaver. Herefter blev forsikring tegnet i F2 uden panthaverdeklaration. På F2 s totalskadeformular bekræftede M ved kryds, at der var restgæld i køretøjet. P udbetalte den fulde erstatning til M. P stævnede F2, og byretten fandt, at selv om der ikke var nogen panthaverdeklaration, burde F2 have indset, at det var overvejende sandsynligt, at der var gæld med sikkerhed i bilen. Udbetalingen af hele erstatningsbeløbet til M kunne indebære en nærliggende risiko for tilsidesættelse af en kreditors rettighed. F2 blev derfor dømt til at betale P s tilgodehavende. Denne dom blev stadfæstet af Vestre Landsret, og følger i vidt omfang dommen refereret i U V. Vestre Landsret begrundede yderligere resultatet med, at forsikringsselskabets taksator havde kendskab ti1, at afbetalingskøberen afsonede fængselsstraf. Forsikringsselskabet kunne derfor ikke med frigørende virkning udbetale forsikringssum- 34

4 men til forsikringstageren 5. Københavns Byrets afdeling J afsagde den 7. juni 1985 dom i sag nr. J 2046/1984, hvor en panthaver blandt andre indstævnede et forsikringsselskab med påstand om betaling af et beløb, som panthaveren havde tabt, fordi forsikringssummen for en bil var blevet udbetalt til køberen af bilen i stedet for panthaveren (sælgeren). En medarbejder hos forsikringsselskabet havde forespurgt den noterede panthaver (finansieringsselskabet) om størrelsen af restgælden, hvortil det blev oplyst, at restgælden var indfriet. Derfor udbetaltes hele erstatningsbeløbet til forsikringstageren. Imidlertid viste det sig, at panthaveren på grund af misligholdelse af kontrakten havde overgivet kravet til inkasso hos sin advokat. Denne havde herefter indfriet kontrakten hos finansieringsselskabet og fået udleveret kontrakt og panthaverdeklaration. I denne situation blev forsikringsselskabet frikendt. Dommeren fandt, at der intet var at bebrejde selskabet, da selskabet ikke havde fået oplysning om ændringen i det noterede panthaverforhold, jf. FAL 57, stk. 2. Dommen blev anket af panthaveren til Østre Landsret, men anken blev kort forinden domsforhandlingen ophævet. Dommen refereret i UfR 1992, 343SH, afsagt af Sø- og Handelsretten drejede sig om fordeling af en forsikringssum, der kom til udbetaling i anledning af, at en fiskekutter forliste. På fiskekutteren befandt sig et Sonaranlæg, som var leaset hos et finansieringsselskab. Finansieringsselskabet havde overgivet skibsforsikringsforeningen en udateret fotokopi af leasingaftale underskrevet af leasingtager, men ikke af finansieringsselskabet. Forsikringsforeningen påstemplede kopien som modtaget og notering foretaget. Sø- og Handelsretten fastslog, at der var sket en sådan anmeldelse til skibsforsikringsforeningen fra finansieringsselskabet, at foreningen ikke kunne udbetale forsikringssummen uden hensyntagen til finansieringsselskabet, jf. herved FAL 57 og Dansk Søforsikringskonvention 100. Vestre Landsretsdommene anlægger en ganske vid fortolkning af kravene til forsikringsselskaber i FAL 57, stk. 2. I ingen af de to 5) Jfr. Drachmann Bentzon og Knud Christensen: Lov om Forsikringsaftaler, 2. udg., pag , særligt 343. domme havde forsikringsselskaberne fået angivet en bestemt person af forsikringstageren. Der var alene tale om, at man generelt havde fået oplysning om, at der kunne være interesserede berettiget. Det følger, at der stilles ganske store, og større end ordlyden af FAL 57, stk. 2, tilsiger, krav til medarbejdere i forsikringsselskaber 6. Såfremt der er mindste anledning til at foretage undersøgelse, vil domstolene være tilbøjelige til at pålægge forsikringsselskaberne undersøgelsespligt, og i det omfang denne pligt ikke opfyldes, vil forsikringsselskaberne være erstatningsansvarlige over for den eller de, der måtte lide tab herved. Det er således ikke tilstrækkeligt at kontrollere, hvorvidt der er panthaverdeklaration eller ej, inden udbetaling finder sted. Det er en vurdering af sagens samlede fakta, der må ligge til grund for, om forsikringsselskabet vidste eller burde vide, hvorvidt der var andre interesser forsikret i forbindelse med den pågældende udbetaling af forsikringssum. Søforsikring Ved henvisning til Dansk Søforsikringskonvention af 2. april 1934 (DSK) i forsikringsbetingelserne, vil FAL s regler ikke finde anvendelse i det omfang, de er fraveget ved DSK 7. Ved Søforsikring, både i Dannark og internationalt, er udgangspunktet ganske anderledes end anført i FAL DSK 4, stk. 3 bestemmer følgende: Er den forsikrede angivet i forsikringsaftalen, omfatter forsikringen, når andet ikke er aftalt, kun hans interesse. I praksis vil den forsikredes navn næsten altid være nævnt i policen med den følge, at forsikringen som udgangspunkt kun omfatter hans interesse. 6) Jfr. P. Lyngsø: Kommenteret Forsikringsaftalelov, 4. udg. 1992, pag ) Jfr. P. Lyngsø: Kommenteret Forsikringsaftalelov, 4. udg., pag

5 Den sikrede kreds af personer er således mere begrænset i medfør af DSK, omend det ses i policer, at der i policen er indsat navne på flere forsikrede. Panthaverdeklarationer eller panthaverforsikringer er således af større betydning ved Søforsikring end ved almindelig skadesforsikring. Ved søforsikring sker der identifikation 9, hvilket i praksis medfører, at panthavere ofte tegner en panthaverinteresseforsikring i eget navn, hvorefter skade hidført ved forsikringstagerens fortsæt eller groft uagtsomme handling er dækket. Panthaverdeklarationsvilkår er standardiserede i Danmark 10, men vil på grund af deres relativt specielle og komplicerede karakter ikke blive gjort til genstand for yderligere gennemgang her. Panthaverdeklarationer 8) Jfr. Niels Tybjerg: DSK af 2. april 1934, 2. udg., pag. 18, note 3. 9) Jfr. Niels Tybjerg: DSK ad 248, pag. 218, jfr. note 1. 10) Se eksempel herpå: Niels Tybjerg: DSK, Tillæg F. I 1967 indgik et stort antal forsikringsselskaber aftale om anvendelse af fælles blanketter til panthaverdeklarationer. Blanketterne er senere blevet opdateret, senest i Som et led i aftalen blev det vedtaget, at selskaberne alene måtte godkende panthaverdeklarationer, hvor der ikke var individuelle vilkår, således at der for fremtiden alene blev anvendt standardblanketter. Det er alene nedenstående 5 standardblanketter, der anvendes i praksis. 1. Panthaverdeklaration (motorkøretøjsforsikring) Formular A er hyppigt anvendt i praksis og udvider panthaverens ret til at få udbetalt forsikringssummen i tilfælde, hvor der slet ikke ville være forsikringsdækning, fx på grund af forsikringstagerens præmierestance eller konfiskation af bilen. Af deklarationsvilkårenes 4 fremgår det, at deklarationen træder i kraft, når den, påklæbet gebyrmærke, fremkommer til selskabets hovedkontor, eller når den, påklæbet gebyrmærke makuleret med firmastempel, fremkommer til bank, sparekasse eller finansieringsselskab, jfr. også Assurandør-Societetets responsum (ASR) nr Gebyrmærkets pris er kr. 300,00 og er den pris, som forsikringselskaberne tager for den udvidede dækning, jfr. ASR Vedhæftet erklæringen er deklarationsvilkår, som vil blive nærmere gennemgået nedenfor under Panthaverdeklaration (motorkøretøjsforsikring) Formular B udvider ikke panthaverens dækningområde, men er alene en formel erklæring til forsikringsselskabet om at udbetale erstatningsbeløb, som efter skade ikke anvendes til køretøjets reparation til kreditor. Det er gratis at indsende denne panthaverdeklaration til forsikringsselskaberne. 3. Forespørgsel vedrørende panthaverdeklaration (motorkøretøjets forsikring eller løsørebrandforsikring m.v.) Formular C er alene til brug for potentielle panthavere eller andre interesserede, som ønsker at rette henvendelse til forsikringsselskaber med henblik på forespørgsel om eksisterende panthaverdeklarationer. Selskaberne har forpligtet sig til alene at besvare forespørgsler udfyldt på formularen, men denne aftale håndhæves ikke fuldt ud i praksis. Forespørgsler på formular C er gratis. Formular C er sjældent anvendt jfr. ASR nr (utrykt). 4. Panthaverdeklaration (løsørebrandforsikring m.v.) Formular D udvider panthaverens forsikringsdækning ved ikke at suspendere dækning, nedsætte forsikringssum eller sætte forsikringen ud af kraft uden underretning til panthaveren og således at panthaveren har 4 uger til eventuelt at fortsætte forsikringsforholdet. Den noteres kun, hvis gebyrmærke på kr. 300,00 er påklæbet inden fremsendelse til selskabet. 5. Forsikringsdeklaration leasing (løsørebrandforsikring m.v.) Denne deklaration anvendes i tilfælde, hvor der er tale om forsikring af leasede genstande. Dækningsområde og pris for gebyrmærke er som ved formular D. Deklarationsvilkår formular A Det fremgår af deklarationsvilkårene pkt. 1 a, at 36

6 deklarationen sikrer kreditor ved skadetilfælde, som er dækningsberettigede under kasko- /brandforsikring og hvor erstatningsbeløbet ikke anvendes til køretøjets reparation. Denne passus sikrer kreditor i tilfælde, hvor forsikringsselskabet har udbetalt forsikringssummen til forsikringstageren, som derefter ikke har anvendt beløbet til køretøjets reparation. Som det er gennemgået ovenfor, vil kreditor, såfremt forsikringsselskabet burde vide, at kreditor havde interesse i forsikringssummen, ligeledes være dækket i medfør af Fal 54 og 57, jfr. også ASR nr af 12. januar Imidlertid er der ingen form for bevisproblemer for kreditor, såfremt der er fremsendt deklaration. Der er ikke afgørende, om forsikringstageren har anmeldt skaden jfr. ASR Ifølge deklarationsvilkårenes pkt. 2b er selskabets hæftelse betinget af, at der i de under pkt. 1a og pkt. 1b nævnte tilfælde er sket en kasko-/brandskade. I adskillige forsikringsselskaber, Ankenævnet for Forsikring (jfr. Ak 1879, forsikring 1977 nr. 26) og vist nok også Assurandør-Societetet er denne bestemmelse tidligere blevet fortolket således, at der alene er dækning i henhold til panthaverdeklarationen, når der er dækning for forsikringstageren/debitor under kasko-/brandforsikringen. Dette ville føre til, at i det omfang debitors ret til erstatning helt eller delvist var bortfaldet, ville der ikke være dækning under panthaverdeklarationen. Denne fortolkning er næppe holdbar jfr. nedenstående. I dommen refereret i UfR 91, 695H, påstod en bank i henhold til panthaverdeklaration et forsikringsselskab F forpligtet til at dække bankens tab i forbindelse med, at ejerens/forsikringstagerens samlever skilte den forsikrede bil ad med henblik på at sælge af enkeltdelene som reservedele. F hævdede, at der ikke var dækning, idet forsikringsbegivenheden var fremkaldt med forsæt. Banken tiltrådte, at forsikringstageren havde mistet retten til at få udbetalt forsikringssummen. Østre Landsret fastslog, at banken i henhold til panthaverdeklarationens pkt. 1a-b havde erhvervet et krav på dækning af det tab, der måtte opstå, dog højst efter opgørelse i overensstemmelse med deklarationens bestemmelser. F appellerede til Højesteret, og Assurandør-Societetet afgav responsum nr. 2813, jfr. 2659, hvoraf det fremgik, at panthaverdeklarationen efter sin ordlyd alene sikrer panthaver ved skader, der er dækket under kasko-/brandforsikringen. Denne dækning er i forhold til panthaver kun udvidet i tilfælde af konfiskation eller bortkomst som nævnt i pkt. 1c og 1d. Selskabernes praksis er, såvidt det er Societetet bekendt, i overensstemmelse med deklarationens ordlyd. Efter kort at have gennemgået forsikringsbetingelserne tiltrådte Højesteret, at indstævnte ifølge panthaverdeklarationens pkt. 1b havde krav på dækning, selv om forsikringstagerens ret til erstatning var bortfaldet efter bestemmelserne i betingelsernes pkt (om forsæt). Baggrunden for Højesterets dom er formentlig, at Højesteret har taget udgangspunkt i forsikringens principielle dækningsområde, og det er klart, at en handling som den pågældende havde været dækket af forsikringen, såfremt den ikke havde været foretaget af forsikringstagerens samlever. Der må tillige lægges vægt på det almindelige princip om, at i det omfang, der er flere sikrede, jfr. FAL 54, udelukker den ene sikredes forsæt til at forvolde skade på det forsikrede ikke de andre sikrede fra at kræve forsikringsdækning under policen, jfr. FAL l8. Der sker således ikke identifikation mellem flere sikrede (jfr. U91.175H). Det ses ikke nævnt i dommen, men det har måske haft betydning, at det generelle formål med panthaverdeklarationer er, at panthaverens stilling mod betaling bliver forbedret 11. Panthaverdeklarationer kan derfor ikke anvendes til at indskrænke det dækningsområde, som tilkommer panthaveren efter de almindelige regler i FAL. Hvis en skade ikke er dækket under kasko- /brandforsikringens principielle dækningsområde, vil den naturligvis heller ikke være dækket af panthaverdeklarationen. Almindelige forsikringsretlige regler, så som at forsikring- 37

7 stageren/panthaveren har bevisbyrden for, at der er indtrådt en forsikringsbegivenhed, gælder også ved panthaverdeklarationer. Ved Københavns byrets afd. K s dom nr. K 1526/88 afsagt den 2. maj 1989 blev det fastslået, at et forsikringsselskab ikke var forpligtet til at erstatte en sælger et beløb, som denne som selvskyldnerkautionist havde indfriet en købekontrakt med, overfor et finansieringsselskab. Der var modtaget panthaverdeklaration hos forsikringsselskabet. Forsikringstageren havde forsøgt at totalskade bilen, hvilket forsøg blev afbrudt ved politiets mellemkomst. Senere anbragte forsikringstageren bilen hos en autoforhandler, hvis navn han efterfølgende ikke kunne huske og det måtte vist nok lægges til grund, at nogen af forsikringstagerens kammarater havde overtaget bilen. Retten fandt ikke, at der i sagen var tilstrækkeligt bevis for, at bilen var stjålet og forsikringsselskabet blev frikendt, fordi der ikke var fastslået skade på det forsikrede køretøj. Omend forsikringsselskaberne ofte oplyser panthavere om eventuelle andre rettighedshavere, er der ikke noget krav herom og notering af panthaverdeklaration giver ikke kreditor sikkerhed for, at bilen ikke er yderligere behæftet med for eksempel udlæg, jfr. ASR I overensstemmelse med de almindelige forsikringsretlige regler og praksis er det ikke nødvendigt for forsikringsselskabet at fremsætte påkrav om præmiebetaling ved anbefalet skrivelse 12. Meddelelser omtalt i FAL 33, så som afmeldelse af deklaration, kan ligeledes fremsendes som almindelig post og ikke i form af anbefalede skrivelser, jfr. Østre Landsretsdommen refereret i U73.396Ø, ASR nr af , ASR 2719, ASR nr af og utrykt Københavns Byretsdom nr. B 2206/1988, afsagt den 11. juni Panthaverdeklarationen giver en yderligere dækning udover kaskoforsikringen for panthaveren, jfr. pkt. 1 c, 1 d og 5 b. 11) Jfr. P. Lyngsø i Dansk Forsikringsret, 6. udg., pag Af pkt. 1 c fremgår det, at deklarationen sikrer kreditor ved konfiskation af køretøjet som følge af strafbar handling. Denne bestemmelse har hidtil ikke været hyppigt anvendt, men bestemmelsen er blevet ganske aktuel, da der den 1. juli 1991 blev indsat en ny bestemmelse i færdselslovens 133 a, hvorefter der kan ske konfiskation af køretøjet, såfremt det må anses for påkrævet for at forebygge yderligere overtrædelser af færdselsloven. Konfiskation kan således ske ved gentagne tilfælde af spirituskørsel og det må således forventes, at vilkåret i fremtiden får større praktisk betydning. Ad deklarationens pkt. 1 d fremgår det, at deklarationen sikrer kreditor ved bortkomst af køretøjet i udlandet uden at der er tale om tilfælde omfattet af pkt. a. Der er syv betingelser for, at selskabet hæfter jfr. panthaverdeklarationens pkt At kreditor på selskabets anmodning søger sit tilgodehavende inddrevet (pkt. 2. c). 2. Køretøjet er dansk registreret (pkt. 2 d, første led). 3. Køretøjet ikke er forsynet med prøveeller grænsenummerplader (pkt. 2 d, andet led). 4. Det skal godgøres, at køretøjet er forsvundet til udlandet (pkt. 2 e, første sætning, første led). 5. At der uden unødigt ophold sker anmeldelse til dansk politi (pkt. 2 e, første sætning, andet led). 6. At forfaldne afdrag ikke betales rettidigt (pkt. 2 e, anden sætning). 7. Køretøjet ved bortkomst i udlandet ikke er meldt fundet inden 4 uger efter anmeldelse til politiet (pkt. 2 g). ASR nr af omhandler den første betingelse og fastslår, at der først indtræder betalingspligt for selskabet, når der foreligger insolvenserklæring eller en lignende klar 12) Jfr. P. Lyngsø: Kommenteret Forsikringsaftalelov, 4. udg., pag

8 konstatering af debitors manglende betalingsevne. Det retskridt, der i det enkelte tilfælde er nødvendigt, må afgøres konkret for hver enkelt tilfælde for sig. Den fjerde betingelse har givet anledning til problemer, idet der har været tvivl om, hvorvidt godtgørelsen skal bære præg af egentlig bevisførelse eller om sandsynliggørelse er tilstrækkelig til, at selskabets dækning bør indtræde. Udgangspunktet er, at panthaveren må godtgøre, at køretøjet er forsvundet til udlandet, selv om det formentlig kan lægges til grund, at en sandsynliggørelse af, at køretøjet er bortkommet till udlandet, er tilstrækkelig til, at selskabets dækningspligt intræder. I ASR nr. 2810, refereret i UfR 89, 315, udtalte Societetet, at der i tilfælde, hvor en forsikringstager havde måttet overdrage det tyrkiske toldvæsen et motorkøretøj uden frist til genindløsning af dette, ikke var tale om bortkomst, da det senere blev konstateret, at bilen var videresolgt af det tyrkiske toldvæsen på auktion. Af ASR nr. 2813, refereret i UfR 89, 315 fremgår det, at bestemmelsen i panthaverdeklarationens pkt. 1 d om bortkomst af køretøjet i udlandet ikke omfatter ophugning af biler. ASR nr fastslår, at panthaverdeklarationsbestemmelser om konfiskation eller bortkomst ikke omfatter et tilfælde, hvor en bil blev solgt på tvangsauktion i det daværende Vesttyskland. Den afsagde Køpbenhavns Byrets afd. C dom i sag nr. C 23/1990, hvor forsikringstageren (debitor) var emigreret til England, dog med ukendt opholdssted. Panthaveren og debitor kommunikerede dels direkte, dels gennem debitors søster og debitor forsikrede, at bilen ville komme hjem i god stand og at den befandt sig hos hende. På denne baggrund bestred forsikringsselskabet, at der var tale om bortkomst af køretøjet. I forbindelse med sagen blev der indhentet responsum fra Assurandør- Societetet, refereret i UfR , hvoraf det fremgår, at ordet bortkomst i deklarationens pkt. 1 d næppe kan fortolkes strengt bogstaveligt. Det antages videre, at en afbetalingssælger eller lignende, som reelt må antages at være forhindret i at tilbagetage køretøjet, da det trods rimelige efterforskningsskridt ikke er lykkedes at finde frem til dette, må kunne kræve dækning under pkt. 1 d, jfr. også ASR nr (utrykt). Københavns Byret fastslog, at finansieringsselskabet havde godtgjort, at køretøjet var bortkommet og at forsikringsselskabet derfor var forpligtet til at dække i henhold til panthaverdeklarationens pkt. 1 d. I praksis er der vist nok ikke foretaget en sondring imellem de tilfælde, hvor bilen er forsvundet til udlandet og de tilfælde, hvor bilen er forsvundet i udlandet. En ordmæssig fortolkning af bestemmelsen tyder på, at alene tilfælde, hvor bilen er forsvundet i Danmark til udlandet er omfattet. Såfremt forsikringstageren selv har ført bilen til udlandet, hvor den er forsvundet, er det ud fra en ordmæssig fortolkning ikke uden videre givet, at tilfældet er omfattet af dette punkt i panthaverdeklarationen. Pkt. 3 e handler om opgørelse, hvorefter der under de i pkt. 1 c og pkt. 1 d nævnte tilfælde gælder en selvrisiko på 10% af erstatningsbeløbet, dog mindst 3.000,- kr. Denne specielle opgørelsesmetode er ikke uforenelig med forsikringsaftalen og FAL 54, idet pkt. 1 c og pkt. 1 d netop omfatter tilfælde, som ikke er dækket under forsikringsaftalen. De øvrige vilkår om opgørelse vil ikke blive gennemgået i denne artikel. Af vilkårenes pkt. 5 b fremgår det, at deklarationen ophører 16 uger efter, at kreditor har modtaget selskabets meddelelse om kasko- /brandforsikringens ophør. Der ydes op til 16 ugers ekstra dækning eller en 16 ugers frist for panthaveren til at få tegnet ny forsikring. I praksis er vilkåret af væsentlig betydning. Konklusion Der er, på grund af de vidtgående konsekvenser af fravigelse af FAL 54, stillet ganske store krav til tydeligheden af en fravigelse i vilkårene. Det må antages, at det hvert fald negativt skal angives, hvem af panthavere og andre sikrede, som ikke dækkes. Vedrørende bygningsbrandforsikringen kan det ikke ude- 39

9 lukkes, at FAL 54 direkte skal fraviges i vilkåret. Domstolene har i de senere år pålagt forsikringsselskaberne en streng undersøgelsespligt vedrørende legitimationsreglen i FAL 57, stk. 2. Det må tilrådes forsikringsselskaberne at foretage en yderst grundig gennemgang af sagens faktiske sammenhæng, førend udbetaling foretages til forsikringstageren, især for såvidt angår motorkøretøjsforsikring. Reglerne om kredsen af sikrede, om identifikation og dermed om panthaverdeklarationer, er ganske anderledes ved søforsikring, jfr. DSK end ved anden skadeforsikring. Panthaverdeklarationers praktiske betydning er, at en del bevisproblemer undgås, medens panthaverdeklarationer i vidt omfang alene specificerer rettigheder, som panthaveren allerede var tillagt i medfør af FAL. Panthaverdeklarationer kan ikke fortolkes således, at de indskrænker panthaverens rettigheder i forhold til FAL. I de tilfælde, hvor panthaverdeklarationen rent faktisk udvider panthaverens dækning, er det især interessant, at ordet bortkomst ikke kan fortolkes strengt ordmæssigt, men at der er blevet foretaget en friere og udvidende fortolkning i praksis, således at forsikringsselskabernes dækningsområde er blevet udvidet. 40

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Bemærkninger til vilkår for R-deklaration vedrørende Finansiering/Leasing

Bemærkninger til vilkår for R-deklaration vedrørende Finansiering/Leasing Panthaverdeklarationer Dato 06.04.2006 Journalnr. 1.6.9.4-006 Vores ref JPT/nle Bemærkninger til vilkår for R-deklaration vedrørende Finansiering/ Leasing for motorkøretøjer, der er omfattet af en erhvervsløsøreforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Entrepriseforsikringens dækninger

Entrepriseforsikringens dækninger Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven

Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven TBB2012.231 Entrepriseforsikringsbetingelsernes dækningsundtagelsers overensstemmelse med forsikringsaftaleloven Er entrepriseforsikringers sædvanlige dækningsundtagelser vedrørende fx»skade som skyldes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103

Forsikringsbetingelser RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (01.06.10) 0103 RETSHJÆLPSFORSIKRING ERHVERV (0.06.0) 003 Side Sikrede............................................. Forsikringen dækker............................... 3 Forsikringen dækker ikke..........................

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01

Fællesbetingelser. Forsikringsbetingelser. Version Privat 01 Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser Version Privat 01 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen

4. Tvister omfattet af dækningen. 1. Hvem er dækket (sikret af retshjælpsforsikringen) 5. Tvister, der ikke er omfattet af dækningen Side 31 af 35 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Dækningens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved retstvister, der kan indbringes for domstole eller voldgiftsretten.

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere