Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007."

Transkript

1 HBM/12/4/ Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april april 2007 J.nr UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch Carsten B. Jensen Tina Lambrecht Tine Nielsen Solvejg Pedersen Kirsten Ægidius Anders Grønborg Sørensen, observatør for de fysioterapeutstuderende Fraværende med afbud: Tina Frank Fra sekretariatet: Elisabeth Haase, sekretariatsleder Nina Holten (under punkt 2.1, og 3.7) Kenneth Engstrøm (under punkt 2.1, ) Ann Sofie Orth (under punkt 2.1, ) Annelene Jalving (under punkt 3.5, 3.6 og 3.10) Jan Erik Rasmussen (under punkt 3.5 og 3.6) Jesper Farbøl (under punkt og ) Marie Louise Larsen (under punkt og ) Jens Peter Vejbæk (under punkt ) Petra Kernel (under punkt 4.2 og 4.3) Hanne Aasted (under punkt E.3) Mikael Mølgaard, fagbladsreferent Ulla Hansen, referent Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift Der forelå ingen godkendte referater til underskrift. Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetsliste J.nr , HBM Til orientering i Hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden På forespørgsel blev der redegjort for følgende møder: Den : Møde med Ghita Parry, formand for Kost & Ernæring for indledende sonderinger om et evt. samarbejde om mad og motion. Den : Møde med Vagn Ry Nielsen om ministeriets overvejelser om at myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi flyttes fra Sygesikringen til kommunerne.

2 HBM/12/4/ Den : Møde med Stig Langvad, formand for De Samvirkende Invalideorganisationer om vederlagsfri fysioterapi og deres holdninger til udvikling af tilbuddene. Den : Generalforsamling i Fagforum for Børnefysioterapeuter hvor Birgitte F. Kure holdt indlæg om kommunalreformens betydning for børneområdet. På et kommende HB møde ønskes en samlet drøftelse af Danske Fysioterapeuters strategi på børneområdet, der i 2004 blev udvalgt som et fokusområde. Herunder snitflader i forhold til folkeskoleloven, serviceloven og sundhedsloven samt det aspekt, at børn i regionalt regi ofte henhører til flere forvaltninger. Den : Møde med Birgitte Josefsen, sundhedspolitisk ordfører i Venstre som led i drøftelser med de sundhedspolitiske ordførere om genoptræningsplaner. Den : Johnny Kuhr på arbejdspladsbesøg på Viborg Sygehus og debat om genoptræningsplaner. Artikel herom bringes i fagbladet. Under punktet blev der givet en uddybende orientering om strategi og initiativer på genoptræningsområdet og specielt vedr. genoptræningsplaner. Aktionsplan og statements blev uddelt. Der afholdes bl.a. møde for ledende fysioterapeuter på sygehuse den , som følges op af regionale tværsektorielle møder for lederne. Strategi og initiativer på genoptræningsområdet / genoptræningsplaner drøftes igen på HBM/10/5/2007 inkl. tiltag for at sikre faglige kompetencer i forhold til de patientgrupper, der fremover skal genoptrænes i kommunalt regi mod tidligere på sygehusene. Derudover ønskes notat om finansieringsmodeller på genoptræningsområdet inkl. DUT-midler. Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning 3.1 Udpegning af medlemmer til udvalg for sundhedspolitik og analyse J.nr , Udvalg for sundhedspolitik og analyse Hovedbestyrelsen besluttede som generelt princip for de 3 udvalg, at der kun udpeges 3 medlemmer og for en 2-årig periode med mulighed for genvalg. Til udvalg for sundhedspolitik og analyse var der modtaget 5 ansøgninger, som blev vurderet ud fra de fastsatte kompetenceprofiler: Erfaring og kompetencer inden for sundheds- og beskæftigelsespolitik. Derudover repræsentation fra de forskellige sektorer. Hovedbestyrelsen udpegede følgende medlemmer til udvalg for sundhedspolitik og analyse for en 2-årig periode og med mulighed for genvalg: Per Friis Madsen, praktiserende fysioterapeut Anne Birgitte Østergaard, dagcenter leder i kommunalt regi Anette Juhl Skov, afdelingsfysioterapeut på hospital. Fra Hovedbestyrelsen er der tidligere foretaget udpegning af: Johnny Kuhr (formand for udvalget), Tina Lambrecht, Tina Frank og Lise Hansen. 3.2 Udpegning af medlemmer til udvalg for uddannelse og professionsudvikling J.nr , Udvalg for uddannelse og professionsudvikling Til udvalg for uddannelse og professionsudvikling var der modtaget 10 ansøgninger, som blev vurderet ud fra de fastsatte kompetenceprofiler: Erfaring og kompetence på et eller flere af følgende områder: Uddannelsespolitik, uddannelsessystemet og professionsudvikling Forskning og forskningspolitik Kvalitets- og kompetenceudvikling

3 HBM/12/4/ Internationale forhold I relation til udpegningen blev det tilkendegiver, at udvalget vil inddrage de relevante kompetencer i forbindelse med forskningsemner. Hovedbestyrelsen udpegede følgende medlemmer til udvalg for uddannelse og professionsudvikling for en 2-årig periode og med mulighed for genvalg: Susanne Testrup, kandidat i almen pædagogik Dorte Drachmann, Cand. Pæd. Gurli Petersen, MSc, ExamMT Fra Hovedbestyrelsen er der tidligere foretaget udpegning af: Birgitte Kure (formand for udvalget), Carsten B. Jensen og Eva Hasselbalch. 3.3 Udpegning af medlemmer til udvalg for medlemsservice og organisationsudvikling J.nr , Udvalg for medlemsservice og org. Udvikling Til udvalg for medlemsservice og organisationsudvikling var der modtaget 6 ansøgninger, som blev vurderet ud fra de fastsatte kompetenceprofiler: Kompetence og erfaring fra arbejde i organisationen f.eks. kreds/regionsarbejde, tillidsrepræsentant, kontaktperson, sikkerhedsrepræsentant eller lignende. Derudover repræsentation fra de forskellige sektorer og gerne en fysioterapeutstuderende. Hovedbestyrelsen udpegede følgende medlemmer til udvalg for medlemsservice og organisationsudvikling for en 2-årig periode og med mulighed for genvalg: Marianne Kongsgaard, praksissektoren Lisbet Jensen, sygehussektoren Lene Banke-Hansen, kommunale sektor Anders Grønborg Sørensen, fysioterapeutstuderende og som observatør. Fra Hovedbestyrelsen er der tidligere foretaget udpegning af: Birgitte Kure (formand for udvalget), Charlotte Fleischer og Lene Christoffersen Som bilag 1 til referatet vedlægges beskrivelse af den politiske udvalgsstruktur, hvor udpegningerne er inddraget Uddannelse til regionsformændene J.nr , Regionsformænd valg mv. Regionsformændene havde oplistet en lang række emner, som der vurderes at være behov for kurser/uddannelse inden for. Begrundelsen herfor er, at regionsformændene udgør en stor del af det politiske arbejde i foreningen, hvorfor det er vigtigt, at de løbende har mulighed for at opkvalificere deres kompetencer. Det var foreslået fra regionsformændene, at der afsættes midler hertil på det centrale budget, da regionsformændene er en del af hele foreningens politiske beredskab. Hovedbestyrelsen opdelte kompetencebehovene for såvel formand, næstformand som regionsformænd i basiskompetencer/indskoling, et udviklingsniveau inkl. personlige kompetencer samt et fratrædelsesniveau/afvikling. Nogle af kompetencerne vil kunne opnås ved at deltage i foreningens egne organisatoriske kurser.

4 HBM/12/4/ Hovedbestyrelsen besluttede, at sekretariatet udarbejder et oplæg til hvordan Danske Fysioterapeuters fuldtidsvalgte politikere løbende kan opkvalificeres inkl. et økonomisk overslag. Oplægget forelægges til drøftelse i Hovedbestyrelsen snarest muligt og gerne inden sommerferien. 3.6 Deltagelse i regionale debatmøder om kvaliteten i den offentlige sektor J.nr. 88, Eksterne repræsentationer FTF og LO har inviteret tillidsrepræsentanter til at deltage i 4 regionale debatmøder om kvaliteten i den offentlige sektor. Debatmøderne afholdes: Mandag den 7. maj 2007, Århus Tirsdag den 8. maj 2007, Kolding Onsdag den 9. maj 2007, Ålborg Mandag den 14. maj 2007 København Birgitte F. Kure deltager i debatmødet den 7. maj Øvrige HB-medlemmer der ønsker at deltage bedes give besked til sekretariatet. 3.7 Referat af møde i Internationalt udvalg den 13. marts 2007 J.nr , Internationalt udvalg Udvalget blev orienteret om den nye politiske udvalgsstruktur, hvor det internationale område integreres i udvalget om uddannelse og professionsudvikling. Det blev anbefalet at overveje, om formen kan være ad hoc grupper i forbindelse med dagsordener til General Meeting på hhv. Europæisk og WCPT plan. Udvalget gennemgik dagsordenen til General Meeting i WCPT den 31. maj til 2. juni 2007 med indstillinger om Danske Fysioterapeuters holdninger til de enkelte punkter. Hovedbestyrelsen blev uddybende orienteret om dagsordenen, som også var drøftet på den nordiske samarbejdskonference. Der er udarbejdet forslag til nye Policy Statements om doping i sport og omskæring af kvinder, og der er f.eks. forslag om dannelse af en ny regions for det østlige middelhavsområde. Under indkomne forslag er der bl.a. forslag om, at fysioterapeuter som eksperter i rehabilitering skal være medvirkende til udarbejdelse af politik for forebyggelse og planlægning ved katastrofer. Danske Fysioterapeuter har været med til at opstille Marilyn Moffat fra USA til formandsposten for WCPT, og der er ingen andre kandidater. Zola Dantile fra Sydafrika er ligeledes eneste kandidat til næstformandsposten. Hovedbestyrelsen godkendte indstillinger i forbindelse med dagsordenen til General Meeting i WCPT den 31. maj 2. juni Derudover blev referatet taget til efterretning. 3.8 Referat af møde i FU-SOK den 14. marts 2007 med indstilling om valg til Praksisfondens bestyrelse J.nr , FU-SOK På mødet i forhandlingsudvalget drøftedes overordnet følgende: Sammensætningen af FU-SOK og udvalgets opgaver i medfør af nedlæggelsen af Praksisudvalget samt indstilling om udpegning til Praksisfondens bestyrelse Overenskomstkrav fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn

5 HBM/12/4/ Indtjenings- og omkostningsundersøgelse 2005 samt lønsammenligning med offentligt ansatte fysioterapeuter, herunder anvendelsen af undersøgelsen i forbindelse med forestående overenskomstforhandlinger Hovedbestyrelsen godkendte indstilling om udpegning af Birgitte F. Kure og Per Norman Jørgensen til Praksisfondens bestyrelse. Derudover blev referatet taget til efterretning. 3.9 Etablering af voldgift / tvisteløsningsinstans J.nr. 27, Udvikling på praksisområdet Som led i handleplan vedr. praksissektoren forelå der notat om etablering af en tvisteløsningsinstans/voldgift til brug for løsning af juridiske tvister mellem praksissektorens medlemmer. Etablering af en voldgift i foreningens regi er tænkt som supplement til sekretariatets juridiske service og med brug af eksterne advokater til vurdering af tvister i forhold til overholdelse af foreningens standardkontrakter mellem ejere og lejere samt kontraktlige forhold mellem flere ejere. Forslaget indbefatter også, at der etableres mulighed for, at foreningen kan henvise til advokatfirmaer, som uafhængigt af foreningen kan rådgive medlemmerne om juridiske forhold. Denne second opinion kan bruges, hvis medlemmet er i tvivl om foreningens vurdering af situationen. Forslaget omhandler ikke de ansatte på klinikker for fysioterapi. Hovedbestyrelsen godkendte, at sekretariatet arbejder videre med etablering af en voldgift i foreningens regi til løsning af tvister på praksisområdet, der indbefatter følgende: Der indgås aftaler med to advokatkontorer om at kunne henvise medlemmer dertil for yderligere rådgivning. Hensigten er, at ejerne henvises til et advokatkontor for rådgivning, og lejerne til et andet advokatkontor. Det er det enkelte medlem der afgør, om der ønskes brug af ekstern advokatbistand. Medlemmet betaler selv udgifterne til advokatbistand. Der etableres en voldgift i foreningens regi, hvor Østre Landsret bedes udpege en formand for voldgiften og hvor de to sidedommere kan vælges af parterne i den pågældende sag. Som et tillæg til standardkontrakten for lejere og ejere udarbejdes en voldgiftsklausul, hvoraf det fremgår, at tvister vedr. samarbejdet skal afgøres ved foreningens voldgift. Tilbud om mediation forinden en egentlig domsforhandling overvejes Voldgiften kan pålægge parterne i en voldgiftssag sanktioner i form af betaling af bod, erstatning eller godtgørelse. Endvidere kan det fastsættes, at voldgiften kan pålægge medlemmer af foreningen advarsler, misbilligelse osv. Bemyndigelse til eksklusion af foreningen (voldgiften eller HB) skal fremgå af voldgiftens vedtægter Udgifterne til etablering af voldgiften afholdes af de af Hovedbestyrelsen afsatte midler til forebyggelse af konflikter i praksissektoren i alt kr i 2007 og 2008 Udgifter til sagers afgørelse i voldgiften afholdes af parterne i sagerne

6 HBM/12/4/ Det endelige forslag til etablering af en voldgift/tvisteløsningsinstans forelægges til Hovedbestyrelsens godkendelse. Voldgiften forventes at træde i kraft omkring august måned Etablering af et etisk / kollegialt råd J.nr. 402, Kollegiale vedtægter Som led i handleplan vedr. praksissektoren forelå der notat om etablering af et Kollegialt råd, som kan behandle og sanktionere etisk/kollegiale sager. Formålet er at regulere medlemmernes etiske og kollegiale adfærd som supplement til foreningens kollegiale vedtægter og etiske retningslinier. Det kollegiale råd skal fungere sideløbende med det nuværende Etiske udvalg, som tager stilling til etiske problemstillinger i foreningens regi. Det kollegiale råd skal behandle etisk/kollegiale sager for hele medlemsskaren, og skal være uafhængigt af sekretariatet. Rådet foreslås sammensat af 3 medlemmer valgt af og blandt foreningens medlemmer samt valg af 3 suppleanter. Det ene af medlemmerne fungerer som rådets formand. Det kollegiale råd afgør suverænt den pågældende sag. Det skal nærmere afklares, hvilke sanktioner rådet kan pådømme et medlem i form af påtale, advarsel og bod af varierende størrelse, alt efter sagens karakter. Endelig bør rådet i særlige tilfælde kunne indstille til Hovedbestyrelsen, at et medlem ekskluderes af foreningen. Udgifterne til etablering og drift af et kollegialt råd afholdes af beløbet afsat til konfliktforebyggelse i praksissektoren. Hovedbestyrelsen kommenterede forslag om et Kollegialt råd: Ved idømmelse af bod bør denne doneres til et velgørende formål og ikke til en af parterne. Der savnedes nærmere ang. valg/udpegning af de 3 medlemmer til rådet og kompetenceprofiler. Et af medlemmerne bør have etiske kompetencer og skal ikke være et medlem af Etisk udvalg. Der ønskes en uddybende beskrivelse af rådets sanktionsmuligheder og herunder rammer for størrelse af bod. Ligeledes savnes en nærmere beskrivelse af hvordan en sag rejses i det kollegiale råd samt plan for formidling til medlemmerne om procedure ved kollegiale klagesager. Et kollegialt råd henhører til udvalg for medlemsservice og organisationsudvikling, som dermed også skal forestå evaluering af rådets arbejde. Ud fra Hovedbestyrelsens kommentarer udarbejdes udkast til vedtægter for et Kollegialt råd, der forelægges til godkendelse i Hovedbestyrelsen. Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering 4.1 Regionernes Lønnings- og Takstnævns krav til fornyelse af overenskomsten for fysioterapi og ridefysioterapi 21, Overenskomster, praktiserende Sekretariatet har modtaget krav fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn til fornyelse af overenskomsten for de praktiserende fysioterapeuter og ridefysioterapeuterne. Kravene har været forelagt FU-SOK på udvalgets møde den 14. marts 2007, hvor de overordnet blev drøftet. På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder sekretariatet notater til de enkelte krav, hvor der er behov for yderligere redegørelser. Der er endnu ikke fastsat datoer for forhandling med Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

7 HBM/12/4/ Konklusion. Orienteringen blev taget til efterretning. 4.2 Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i 2006 i forhold til den økonomiske ramme 210.9, Diverse, OK praktiserende Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi var 487,6 mio. kr. i Den økonomiske ramme i henhold til overenskomstens økonomiprotokollat var overskredet med 22,6 mio. kr. svarende til ca. 4,7 % af de samlede udgifter (rammen beregnes som antallet af patienter gange den gennemsnitlige udgift pr. patient fra 1999 med tillæg af senere honorarstigninger og reguleringer). Dette vel at mærke efter den forhøjelse af rammen på 11,8 mio. kr. for udviklingen i patienternes alder og i antallet af afstandstillæg, som Danske Fysioterapeuter aftalte med Amtsrådsforeningen sidste år. Danske Fysioterapeuter har over for Danske Regioner argumenteret for, at indskærpelsen af Sundhedsstyrelsens retningslinier vedrørende fysisk handicappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi i efteråret 2005 har ført til, at de mindst behandlingskrævende patienter er faldet ud af ordningen, og at dette har været hovedårsagen til, at gennemsnitsudgiften pr. patient er steget og dermed til overskridelsen af den økonomiske ramme. Danske Regioner og sekretariatet for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), hvor også Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet er repræsenteret, har accepteret Danske Fysioterapeuters argument. Honorarerne for almen fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi er derfor fra 1. april 2007 blevet ligestillet for første gang siden RLTN skal formelt godkende aftalen, men det forventes at være en formsag. Orienteringen blev taget til efterretning. 4.3 Danske Fysioterapeuters indtjenings- og omkostningsundersøgelse for 2005 J.nr. 24, Indtægtsopgørelser praktiserende Danske Fysioterapeuter har i 2006 foretaget en indtjenings- og omkostningsundersøgelse af fysioterapeuternes klinikker for året Formålet med undersøgelsen er først og fremmest at undersøge og følge udviklingen i de praktiserende fysioterapeuters omkostninger sammenholdt med bruttoindtægten. Undersøgelsen viser de gennemsnitlige indtjenings- og omkostningsforhold for en praktiserende fysioterapeut. Undersøgelsen er en del af den løbende dokumentation af fysioterapeuternes økonomi. Undersøgelsens svarprocenter er relativt lave, særligt vedrørende lejerne, men undersøgelsens overordnede resultater skønnes dog at være valide. Ejernes indtjening i alt udgjorde i gennemsnit kr. i Driftsomkostningerne udgjorde kr., og ejernes nettoindtægt udgjorde således kr. i Lejernes indtjening udgjorde i gennemsnit kr. i Lejernes driftsomkostninger var kr., og lejernes nettoindtjening var således kr. i Lejernes lokaleomkostningsprocent (lokaleomkostninger i forhold til indtægterne fra patientbehandling) steg fra 36,1 % i 2001 til 37,9 % i 2005.

8 HBM/12/4/ En praktiserende fysioterapeut (ejere og lejere under ét) havde i 2005 i gennemsnitlig indtjening på kr. og udgifter på kr. Nettoindtægten var dermed kr. i Undersøgelsen indeholder endvidere resultater vedrørende klinikforhold og arbejdstid. Hovedbestyrelsen fandt det bekymrende, at den gennemsnitlige totale pensionsindbetaling for en praktiserende fysioterapeut kun var kr./år i Danske Fysioterapeuter vil fortsat opfordre de praktiserende til at øge deres pensionsindbetalinger. Orienteringen blev taget til efterretning. 4.4 Overenskomst mellem HK og Danske Fysioterapeuter for kliniksekretærer Forhandlingsstof. 4.5 Projekt elektronisk medlemsservice status J.nr. 77, DFs hjemmeside Tine Nielsen havde bedt om en orientering ang. status for projekt elektronisk medlemsservice og strategien efter at webredaktør Martin Goldbach Olsen har opsagt sin stilling med virkning fra den På HBM/11-12/9/1006/3.1 var det forventet, at projektplan vedr. elektronisk medlemsservice forelå til HBs stillingtagen januar I HB cirk. /25/1/2007 blev Hovedbestyrelsen orienteret om Martin Goldbach Olsens opsigelse og at projektplanen søges udarbejdet fra 1. februar 2007 og ca. 3 måneder frem. Det forventes nu, at den kan foreligge umiddelbart inden sommerferien grundet de mange øvrige opgaver i ITafdelingen. På forespørgsel blev der redegjort for samarbejde med bl.a. Synkron og IBM om etablering af en unik elektronisk medlemsservice for foreningens medlemmer. Orienteringen blev taget til efterretning. Med HB cirk. udsendes notat med ajourført status og tidsplan for projekt elektronisk medlemsservice. 4.6 Referat af TR-rådsmøde den 19. marts 2007 J.nr , TR-rådet På TR-råds mødet drøftedes opfølgningen på Hovedbestyrelsens arbejde med den fremtidige udvalgsstruktur. Rådet arbejdede med planlægning af Årskonferencen 2007 og færdiggørelse af oplægget vedr. TR-uddannelsen. Derudover blev der lagt en plan for revision af TR-håndbogen. Hovedbestyrelsen blev opfordret til at deltage i årskonferencen for TR den 9. maj 2007, Hotel Nyborg Strand, hvor der er udsendt særskilt invitation. Referatet blev taget til efterretning.

9 HBM/12/4/ Referat af møde i Redaktionspanel for Fysioterapeuten den 27. februar 2007 J.nr. 713, Redaktionspanel Mødet var det andet møde i det nye redaktionspanel. Hovedemnet denne gang var diskussion af mulige artikel-ideer både i kølvandet på kommunalreformen og almindelige faglige artikler. Referatet blev taget til efterretning. 4.8 Referat af møde i det videnskabelige panel den 27. marts 2007 J.nr. 713, Redaktionspanel Der var afholdt møde i panelet vedrørende De Studerendes Pris. Det er besluttet, at sende tre artikler til det Særlige udvalg, der beslutter, hvem der skal vinde priskonkurrencen. Referatet blev taget til efterretning. Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt E.1 Vederlagsfri fysioterapi (Johnny Kuhr) Hovedbestyrelsen blev uddybende orienteret om den aftale, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en såkaldt 3. vej for adgang til vederlagsfri fysioterapi. Tilbudet omfatter holdtræning til personer med sygdomme, som indebærer et forudsigeligt tab af funktionsevner, og for hvilke det kan være vigtigt at indlede fysioterapi tidligt for at forhale forringelse af funktionsevnen. Samtidig skal kriteriet om et svært fysisk handicap revurderes. Aftalen indbefatter også at myndighedsansvaret for fysioterapi og træning til handicappede samles i kommunerne fra den 1. januar 2008 med det formål at skabe en kvalitetsforbedring og en bedre anvendelse af ressourcerne. Forligsteksten mv. blev uddelt. HB vil løbende blive orienteret om de fortsatte drøftelser om vederlagsfri fysioterapi og herunder udarbejdelse af lovforslag til gennemførelse af aftalen. E.2 Genoptræningsinitiativer / genoptræningsaftaler (Johnny Kuhr) Punktet er behandlet under punkt 2.1. Der blev uddelt materiale fra rapporten: Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987, Statens institut for Folkesundhed samt presseomtale vedr. sundhedsaftaler og genoptræning. E.3 Konfliktvarsel på SOSU-skolerne (Johnny Kuhr) Hovedbestyrelsen blev orienteret om den seneste udvikling, hvor der samme dag er møde i SKAF for drøftelse af forslag fra Personalestyrelsen om et såkaldt administrationsgrundlag, hvor nuværende overenskomst på området fortsætter frem til Der er dog mange uafklarede punkter både hvad angår det egentlige indhold i administrationsgrundlaget og tidsfastsættelsen. Hovedbestyrelsen gav mandat til at varslede konflikt på 3 SOSU skoler, der indbefatter 7 fysioterapeuter og med ikrafttræden den 16. april 2007 annulleres, hvis der ved drøftelserne i SKAF er opbakning til det nye udspil fra Personalestyrelsen.

10 HBM/12/4/ E.4 Personalesag (Johnny Kuhr) Hovedbestyrelsen blev orienteret om, at faglig konsulent Ulla Hansen havde opsagt sin stilling til fratræden med udgangen af april Ulla har valgt efter 23 år i Danske Fysioterapeuters sekretariat at søge ny arbejdsmæssige græsgange. Stillingens genbesættelse vil blive drøftet i ledelsen, og Hovedbestyrelsen vil blive orienteret om opslag. E.5 Accenture, Københavns Kommune (Solvejg Pedersen) I tidligere notat til Hovedbestyrelsen fra forhandlingsafdelingen, offentlig af er der redegjort for de endelige aftaler vedr. problemer med lønudbetalinger fra Københavns Kommune. E.6 Ad hoc gruppe vedr. principper for aflønning af politisk valgte (Tina Lambrecht) Nedsættelse af ad hoc gruppen blev besluttet på HBM/15/3/2007/3.2 inkl. kommissorium og sammensætning. Det blev anbefalet, at ad hoc gruppen også drøfter lønniveau og fratrædelsesordning for regionsformændene. E.7 Program for forårsseminar for de praktiserendes kontaktpersoner den 16. og 17. april (Tina Lambrecht) Regionsformændene er inviteret til at deltage den første dag indtil kl. 16, der bl.a. omhandler sundhedsaftaler, genoptræningsaftaler og snitflader mellem sundhedslov, sociallov og vederlagsfri fysioterapi. Resten af dagen er afsat til erfaringsudveksling mellem kontaktpersonerne. Derudover er forårsseminaret tilrettelagt som et kursus for kontaktpersonerne i deres egenskab af tillidsvalgte for de praktiserende. Der blev opfordret til, at der ved fremtidig planlægning af seminar mv. for kontaktpersonerne indtænkes muligheder for at skabe netværk med regionsformændene. Ad dagsordenens punkt 6: Evaluering af HB-mødet Evalueringen blev foretaget ud fra følgende disposition: Forberedelsen af de enkelte dagsordenspunkter (notater, bilag mv.) Mødeledelsen Tidsrammen i forhold til dagsordenspunkterne Aktiviteten på mødet (blev alle hørt mv.). Hovedbestyrelsen evaluerede HB mødet jvfr. ovenstående. For referat Ulla Hansen Faglig konsulent

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. HBM/18/1/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. 31. januar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. december 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/8-9/9/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. september 2004. 8. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Marianne

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: 15.08.13 9.00 15.00 Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 9. december 2010. 11. januar 2011 J.nr. 421.1 JF/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Tina Frank Kirsten Ægidius

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding.

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding. Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark 08.05.2014/ MT/Bej Referat Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 22.4.14, kl. 13-17.30 Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Frank Kure Brian Errebo-Jensen Solvejg Pedersen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

Frank Kure Brian Errebo-Jensen Solvejg Pedersen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/7/2/2006 1 21. februar 2006 J.nr. 421.1 UH Referat af hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2006. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Erik Døssing ( punkt 4.2, 5 og 6) Carsten B. Jensen

Læs mere

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar

14. marts 9-15. PKT 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Tina og Charlotte) Der var TR netværksmøde d. 28. februar Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen i Region Nordjyllan Dato for møde: 14. marts 9-15 Dagsorden PKT 1: Valg af ordstyrer og referent PKT 2: Godkendelse af dagsorden. PKT 3: Opfølgning fra sidst

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende)

Marianne Stannum (indtrådt som suppleant for Kirsten Dennis) Jacob Lindgreen, observatør for de fysioterapeutstuderende) 7. februar 2002 J.nr. 411.10 ULA Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. januar 2002. Til stede: Afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Maila Pedersen Lise Hansen Solvejg

Læs mere

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 2. - 3. maj 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 2.-3. maj 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 6. maj 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.

Hovedbestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9. Hovedbestyrelsesmøde Tid: Torsdag d. 21. juni 2012 (kl. 9.15-17) Sted: Danske Fysioterapeuter, mødelokale A19 Nørre Voldgade 90, 1358 København K Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. januar 2010. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen

Klaus Jespersen Lisbeth Jallbjørn Lars Bjørnstrup Mitzi Hansen Glostrup, den 3. februar 2014 Referat Den 30. januar 2014 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 75 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

HBM/4/2/2003 1. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003.

HBM/4/2/2003 1. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003. HBM/4/2/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2003. 12. februar 2003 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Suppleanter: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen (

Læs mere

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat

Forhandlingsafdelingen. Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Forhandlingsafdelingen Det offentlige team Det private team Sundhedskartellets sekretariat Sundhedskartellet Dansk Sygeplejeråd Medlemstal 72.523 Formand Grete Christensen Jordemoderforeningen Medlemstal

Læs mere

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet

21.11.3 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om tjeneste- og lejeboliger m.v. for ansatte inden for sygehusområdet Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK SYGEPLEJERÅD DANSKE BIOANALYTIKERE JORDEMODERFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET AFTALE om tjeneste- og lejeboliger

Læs mere

13.12. 2011, kl. 13-17.30

13.12. 2011, kl. 13-17.30 Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 13.12. 2011, kl. 13-17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.12. 2011 Deltagere: Helene Benfeldt,

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER

KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER KOMMISSORIUM OVERENSKOMSTUDVAL- GET (OU) 2014-2015 FADL-VAGTER OU er rådgivende og forhandlende i overenskomstspørgsmål, og fra OU udpeges en forhandlingsdelegation, der vælger forhandlingsdelegationens

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

L For referat: Kirsten Ægidius

L For referat: Kirsten Ægidius Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 22. februar 2013 Dato for udarbejdelse: 2. april 2013 L For referat: Kirsten Ægidius Deltagere: Kirsten Ægidius Pernille Hoppe Lisbet Jensen Tilde Randsborg

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet.

Referater fra HBM d. 22. oktober og d. 7. december 2012 blev underskrevet. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 24. januar 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 24. januar 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9.januar 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2013 kl. 10.15 Slut: 9.1.2013 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Referatet fra hovedbestyrelsesmødet d. 29. august 2013 blev underskrevet.

Referatet fra hovedbestyrelsesmødet d. 29. august 2013 blev underskrevet. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 22. oktober 2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Mikael Mølgaard 22. oktober 2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Lise Hansen, Brian Errebo-Jensen,

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Den Fælles Kapitalforvaltning

Den Fælles Kapitalforvaltning Den Fælles Kapitalforvaltning Løbenr. 42086/15 BAB/mni REFERAT AF MØDE i Den Fælles Kapitalforvaltning, afholdt torsdag den 16. april 2015 i Århus Bispegård, Århus Stift Tilstede var: Fra bestyrelsen:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere