Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007."

Transkript

1 HBM/12/4/ Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april april 2007 J.nr UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch Carsten B. Jensen Tina Lambrecht Tine Nielsen Solvejg Pedersen Kirsten Ægidius Anders Grønborg Sørensen, observatør for de fysioterapeutstuderende Fraværende med afbud: Tina Frank Fra sekretariatet: Elisabeth Haase, sekretariatsleder Nina Holten (under punkt 2.1, og 3.7) Kenneth Engstrøm (under punkt 2.1, ) Ann Sofie Orth (under punkt 2.1, ) Annelene Jalving (under punkt 3.5, 3.6 og 3.10) Jan Erik Rasmussen (under punkt 3.5 og 3.6) Jesper Farbøl (under punkt og ) Marie Louise Larsen (under punkt og ) Jens Peter Vejbæk (under punkt ) Petra Kernel (under punkt 4.2 og 4.3) Hanne Aasted (under punkt E.3) Mikael Mølgaard, fagbladsreferent Ulla Hansen, referent Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift Der forelå ingen godkendte referater til underskrift. Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetsliste J.nr , HBM Til orientering i Hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden På forespørgsel blev der redegjort for følgende møder: Den : Møde med Ghita Parry, formand for Kost & Ernæring for indledende sonderinger om et evt. samarbejde om mad og motion. Den : Møde med Vagn Ry Nielsen om ministeriets overvejelser om at myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi flyttes fra Sygesikringen til kommunerne.

2 HBM/12/4/ Den : Møde med Stig Langvad, formand for De Samvirkende Invalideorganisationer om vederlagsfri fysioterapi og deres holdninger til udvikling af tilbuddene. Den : Generalforsamling i Fagforum for Børnefysioterapeuter hvor Birgitte F. Kure holdt indlæg om kommunalreformens betydning for børneområdet. På et kommende HB møde ønskes en samlet drøftelse af Danske Fysioterapeuters strategi på børneområdet, der i 2004 blev udvalgt som et fokusområde. Herunder snitflader i forhold til folkeskoleloven, serviceloven og sundhedsloven samt det aspekt, at børn i regionalt regi ofte henhører til flere forvaltninger. Den : Møde med Birgitte Josefsen, sundhedspolitisk ordfører i Venstre som led i drøftelser med de sundhedspolitiske ordførere om genoptræningsplaner. Den : Johnny Kuhr på arbejdspladsbesøg på Viborg Sygehus og debat om genoptræningsplaner. Artikel herom bringes i fagbladet. Under punktet blev der givet en uddybende orientering om strategi og initiativer på genoptræningsområdet og specielt vedr. genoptræningsplaner. Aktionsplan og statements blev uddelt. Der afholdes bl.a. møde for ledende fysioterapeuter på sygehuse den , som følges op af regionale tværsektorielle møder for lederne. Strategi og initiativer på genoptræningsområdet / genoptræningsplaner drøftes igen på HBM/10/5/2007 inkl. tiltag for at sikre faglige kompetencer i forhold til de patientgrupper, der fremover skal genoptrænes i kommunalt regi mod tidligere på sygehusene. Derudover ønskes notat om finansieringsmodeller på genoptræningsområdet inkl. DUT-midler. Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning 3.1 Udpegning af medlemmer til udvalg for sundhedspolitik og analyse J.nr , Udvalg for sundhedspolitik og analyse Hovedbestyrelsen besluttede som generelt princip for de 3 udvalg, at der kun udpeges 3 medlemmer og for en 2-årig periode med mulighed for genvalg. Til udvalg for sundhedspolitik og analyse var der modtaget 5 ansøgninger, som blev vurderet ud fra de fastsatte kompetenceprofiler: Erfaring og kompetencer inden for sundheds- og beskæftigelsespolitik. Derudover repræsentation fra de forskellige sektorer. Hovedbestyrelsen udpegede følgende medlemmer til udvalg for sundhedspolitik og analyse for en 2-årig periode og med mulighed for genvalg: Per Friis Madsen, praktiserende fysioterapeut Anne Birgitte Østergaard, dagcenter leder i kommunalt regi Anette Juhl Skov, afdelingsfysioterapeut på hospital. Fra Hovedbestyrelsen er der tidligere foretaget udpegning af: Johnny Kuhr (formand for udvalget), Tina Lambrecht, Tina Frank og Lise Hansen. 3.2 Udpegning af medlemmer til udvalg for uddannelse og professionsudvikling J.nr , Udvalg for uddannelse og professionsudvikling Til udvalg for uddannelse og professionsudvikling var der modtaget 10 ansøgninger, som blev vurderet ud fra de fastsatte kompetenceprofiler: Erfaring og kompetence på et eller flere af følgende områder: Uddannelsespolitik, uddannelsessystemet og professionsudvikling Forskning og forskningspolitik Kvalitets- og kompetenceudvikling

3 HBM/12/4/ Internationale forhold I relation til udpegningen blev det tilkendegiver, at udvalget vil inddrage de relevante kompetencer i forbindelse med forskningsemner. Hovedbestyrelsen udpegede følgende medlemmer til udvalg for uddannelse og professionsudvikling for en 2-årig periode og med mulighed for genvalg: Susanne Testrup, kandidat i almen pædagogik Dorte Drachmann, Cand. Pæd. Gurli Petersen, MSc, ExamMT Fra Hovedbestyrelsen er der tidligere foretaget udpegning af: Birgitte Kure (formand for udvalget), Carsten B. Jensen og Eva Hasselbalch. 3.3 Udpegning af medlemmer til udvalg for medlemsservice og organisationsudvikling J.nr , Udvalg for medlemsservice og org. Udvikling Til udvalg for medlemsservice og organisationsudvikling var der modtaget 6 ansøgninger, som blev vurderet ud fra de fastsatte kompetenceprofiler: Kompetence og erfaring fra arbejde i organisationen f.eks. kreds/regionsarbejde, tillidsrepræsentant, kontaktperson, sikkerhedsrepræsentant eller lignende. Derudover repræsentation fra de forskellige sektorer og gerne en fysioterapeutstuderende. Hovedbestyrelsen udpegede følgende medlemmer til udvalg for medlemsservice og organisationsudvikling for en 2-årig periode og med mulighed for genvalg: Marianne Kongsgaard, praksissektoren Lisbet Jensen, sygehussektoren Lene Banke-Hansen, kommunale sektor Anders Grønborg Sørensen, fysioterapeutstuderende og som observatør. Fra Hovedbestyrelsen er der tidligere foretaget udpegning af: Birgitte Kure (formand for udvalget), Charlotte Fleischer og Lene Christoffersen Som bilag 1 til referatet vedlægges beskrivelse af den politiske udvalgsstruktur, hvor udpegningerne er inddraget Uddannelse til regionsformændene J.nr , Regionsformænd valg mv. Regionsformændene havde oplistet en lang række emner, som der vurderes at være behov for kurser/uddannelse inden for. Begrundelsen herfor er, at regionsformændene udgør en stor del af det politiske arbejde i foreningen, hvorfor det er vigtigt, at de løbende har mulighed for at opkvalificere deres kompetencer. Det var foreslået fra regionsformændene, at der afsættes midler hertil på det centrale budget, da regionsformændene er en del af hele foreningens politiske beredskab. Hovedbestyrelsen opdelte kompetencebehovene for såvel formand, næstformand som regionsformænd i basiskompetencer/indskoling, et udviklingsniveau inkl. personlige kompetencer samt et fratrædelsesniveau/afvikling. Nogle af kompetencerne vil kunne opnås ved at deltage i foreningens egne organisatoriske kurser.

4 HBM/12/4/ Hovedbestyrelsen besluttede, at sekretariatet udarbejder et oplæg til hvordan Danske Fysioterapeuters fuldtidsvalgte politikere løbende kan opkvalificeres inkl. et økonomisk overslag. Oplægget forelægges til drøftelse i Hovedbestyrelsen snarest muligt og gerne inden sommerferien. 3.6 Deltagelse i regionale debatmøder om kvaliteten i den offentlige sektor J.nr. 88, Eksterne repræsentationer FTF og LO har inviteret tillidsrepræsentanter til at deltage i 4 regionale debatmøder om kvaliteten i den offentlige sektor. Debatmøderne afholdes: Mandag den 7. maj 2007, Århus Tirsdag den 8. maj 2007, Kolding Onsdag den 9. maj 2007, Ålborg Mandag den 14. maj 2007 København Birgitte F. Kure deltager i debatmødet den 7. maj Øvrige HB-medlemmer der ønsker at deltage bedes give besked til sekretariatet. 3.7 Referat af møde i Internationalt udvalg den 13. marts 2007 J.nr , Internationalt udvalg Udvalget blev orienteret om den nye politiske udvalgsstruktur, hvor det internationale område integreres i udvalget om uddannelse og professionsudvikling. Det blev anbefalet at overveje, om formen kan være ad hoc grupper i forbindelse med dagsordener til General Meeting på hhv. Europæisk og WCPT plan. Udvalget gennemgik dagsordenen til General Meeting i WCPT den 31. maj til 2. juni 2007 med indstillinger om Danske Fysioterapeuters holdninger til de enkelte punkter. Hovedbestyrelsen blev uddybende orienteret om dagsordenen, som også var drøftet på den nordiske samarbejdskonference. Der er udarbejdet forslag til nye Policy Statements om doping i sport og omskæring af kvinder, og der er f.eks. forslag om dannelse af en ny regions for det østlige middelhavsområde. Under indkomne forslag er der bl.a. forslag om, at fysioterapeuter som eksperter i rehabilitering skal være medvirkende til udarbejdelse af politik for forebyggelse og planlægning ved katastrofer. Danske Fysioterapeuter har været med til at opstille Marilyn Moffat fra USA til formandsposten for WCPT, og der er ingen andre kandidater. Zola Dantile fra Sydafrika er ligeledes eneste kandidat til næstformandsposten. Hovedbestyrelsen godkendte indstillinger i forbindelse med dagsordenen til General Meeting i WCPT den 31. maj 2. juni Derudover blev referatet taget til efterretning. 3.8 Referat af møde i FU-SOK den 14. marts 2007 med indstilling om valg til Praksisfondens bestyrelse J.nr , FU-SOK På mødet i forhandlingsudvalget drøftedes overordnet følgende: Sammensætningen af FU-SOK og udvalgets opgaver i medfør af nedlæggelsen af Praksisudvalget samt indstilling om udpegning til Praksisfondens bestyrelse Overenskomstkrav fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn

5 HBM/12/4/ Indtjenings- og omkostningsundersøgelse 2005 samt lønsammenligning med offentligt ansatte fysioterapeuter, herunder anvendelsen af undersøgelsen i forbindelse med forestående overenskomstforhandlinger Hovedbestyrelsen godkendte indstilling om udpegning af Birgitte F. Kure og Per Norman Jørgensen til Praksisfondens bestyrelse. Derudover blev referatet taget til efterretning. 3.9 Etablering af voldgift / tvisteløsningsinstans J.nr. 27, Udvikling på praksisområdet Som led i handleplan vedr. praksissektoren forelå der notat om etablering af en tvisteløsningsinstans/voldgift til brug for løsning af juridiske tvister mellem praksissektorens medlemmer. Etablering af en voldgift i foreningens regi er tænkt som supplement til sekretariatets juridiske service og med brug af eksterne advokater til vurdering af tvister i forhold til overholdelse af foreningens standardkontrakter mellem ejere og lejere samt kontraktlige forhold mellem flere ejere. Forslaget indbefatter også, at der etableres mulighed for, at foreningen kan henvise til advokatfirmaer, som uafhængigt af foreningen kan rådgive medlemmerne om juridiske forhold. Denne second opinion kan bruges, hvis medlemmet er i tvivl om foreningens vurdering af situationen. Forslaget omhandler ikke de ansatte på klinikker for fysioterapi. Hovedbestyrelsen godkendte, at sekretariatet arbejder videre med etablering af en voldgift i foreningens regi til løsning af tvister på praksisområdet, der indbefatter følgende: Der indgås aftaler med to advokatkontorer om at kunne henvise medlemmer dertil for yderligere rådgivning. Hensigten er, at ejerne henvises til et advokatkontor for rådgivning, og lejerne til et andet advokatkontor. Det er det enkelte medlem der afgør, om der ønskes brug af ekstern advokatbistand. Medlemmet betaler selv udgifterne til advokatbistand. Der etableres en voldgift i foreningens regi, hvor Østre Landsret bedes udpege en formand for voldgiften og hvor de to sidedommere kan vælges af parterne i den pågældende sag. Som et tillæg til standardkontrakten for lejere og ejere udarbejdes en voldgiftsklausul, hvoraf det fremgår, at tvister vedr. samarbejdet skal afgøres ved foreningens voldgift. Tilbud om mediation forinden en egentlig domsforhandling overvejes Voldgiften kan pålægge parterne i en voldgiftssag sanktioner i form af betaling af bod, erstatning eller godtgørelse. Endvidere kan det fastsættes, at voldgiften kan pålægge medlemmer af foreningen advarsler, misbilligelse osv. Bemyndigelse til eksklusion af foreningen (voldgiften eller HB) skal fremgå af voldgiftens vedtægter Udgifterne til etablering af voldgiften afholdes af de af Hovedbestyrelsen afsatte midler til forebyggelse af konflikter i praksissektoren i alt kr i 2007 og 2008 Udgifter til sagers afgørelse i voldgiften afholdes af parterne i sagerne

6 HBM/12/4/ Det endelige forslag til etablering af en voldgift/tvisteløsningsinstans forelægges til Hovedbestyrelsens godkendelse. Voldgiften forventes at træde i kraft omkring august måned Etablering af et etisk / kollegialt råd J.nr. 402, Kollegiale vedtægter Som led i handleplan vedr. praksissektoren forelå der notat om etablering af et Kollegialt råd, som kan behandle og sanktionere etisk/kollegiale sager. Formålet er at regulere medlemmernes etiske og kollegiale adfærd som supplement til foreningens kollegiale vedtægter og etiske retningslinier. Det kollegiale råd skal fungere sideløbende med det nuværende Etiske udvalg, som tager stilling til etiske problemstillinger i foreningens regi. Det kollegiale råd skal behandle etisk/kollegiale sager for hele medlemsskaren, og skal være uafhængigt af sekretariatet. Rådet foreslås sammensat af 3 medlemmer valgt af og blandt foreningens medlemmer samt valg af 3 suppleanter. Det ene af medlemmerne fungerer som rådets formand. Det kollegiale råd afgør suverænt den pågældende sag. Det skal nærmere afklares, hvilke sanktioner rådet kan pådømme et medlem i form af påtale, advarsel og bod af varierende størrelse, alt efter sagens karakter. Endelig bør rådet i særlige tilfælde kunne indstille til Hovedbestyrelsen, at et medlem ekskluderes af foreningen. Udgifterne til etablering og drift af et kollegialt råd afholdes af beløbet afsat til konfliktforebyggelse i praksissektoren. Hovedbestyrelsen kommenterede forslag om et Kollegialt råd: Ved idømmelse af bod bør denne doneres til et velgørende formål og ikke til en af parterne. Der savnedes nærmere ang. valg/udpegning af de 3 medlemmer til rådet og kompetenceprofiler. Et af medlemmerne bør have etiske kompetencer og skal ikke være et medlem af Etisk udvalg. Der ønskes en uddybende beskrivelse af rådets sanktionsmuligheder og herunder rammer for størrelse af bod. Ligeledes savnes en nærmere beskrivelse af hvordan en sag rejses i det kollegiale råd samt plan for formidling til medlemmerne om procedure ved kollegiale klagesager. Et kollegialt råd henhører til udvalg for medlemsservice og organisationsudvikling, som dermed også skal forestå evaluering af rådets arbejde. Ud fra Hovedbestyrelsens kommentarer udarbejdes udkast til vedtægter for et Kollegialt råd, der forelægges til godkendelse i Hovedbestyrelsen. Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering 4.1 Regionernes Lønnings- og Takstnævns krav til fornyelse af overenskomsten for fysioterapi og ridefysioterapi 21, Overenskomster, praktiserende Sekretariatet har modtaget krav fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn til fornyelse af overenskomsten for de praktiserende fysioterapeuter og ridefysioterapeuterne. Kravene har været forelagt FU-SOK på udvalgets møde den 14. marts 2007, hvor de overordnet blev drøftet. På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder sekretariatet notater til de enkelte krav, hvor der er behov for yderligere redegørelser. Der er endnu ikke fastsat datoer for forhandling med Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

7 HBM/12/4/ Konklusion. Orienteringen blev taget til efterretning. 4.2 Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i 2006 i forhold til den økonomiske ramme 210.9, Diverse, OK praktiserende Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi var 487,6 mio. kr. i Den økonomiske ramme i henhold til overenskomstens økonomiprotokollat var overskredet med 22,6 mio. kr. svarende til ca. 4,7 % af de samlede udgifter (rammen beregnes som antallet af patienter gange den gennemsnitlige udgift pr. patient fra 1999 med tillæg af senere honorarstigninger og reguleringer). Dette vel at mærke efter den forhøjelse af rammen på 11,8 mio. kr. for udviklingen i patienternes alder og i antallet af afstandstillæg, som Danske Fysioterapeuter aftalte med Amtsrådsforeningen sidste år. Danske Fysioterapeuter har over for Danske Regioner argumenteret for, at indskærpelsen af Sundhedsstyrelsens retningslinier vedrørende fysisk handicappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi i efteråret 2005 har ført til, at de mindst behandlingskrævende patienter er faldet ud af ordningen, og at dette har været hovedårsagen til, at gennemsnitsudgiften pr. patient er steget og dermed til overskridelsen af den økonomiske ramme. Danske Regioner og sekretariatet for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), hvor også Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet er repræsenteret, har accepteret Danske Fysioterapeuters argument. Honorarerne for almen fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi er derfor fra 1. april 2007 blevet ligestillet for første gang siden RLTN skal formelt godkende aftalen, men det forventes at være en formsag. Orienteringen blev taget til efterretning. 4.3 Danske Fysioterapeuters indtjenings- og omkostningsundersøgelse for 2005 J.nr. 24, Indtægtsopgørelser praktiserende Danske Fysioterapeuter har i 2006 foretaget en indtjenings- og omkostningsundersøgelse af fysioterapeuternes klinikker for året Formålet med undersøgelsen er først og fremmest at undersøge og følge udviklingen i de praktiserende fysioterapeuters omkostninger sammenholdt med bruttoindtægten. Undersøgelsen viser de gennemsnitlige indtjenings- og omkostningsforhold for en praktiserende fysioterapeut. Undersøgelsen er en del af den løbende dokumentation af fysioterapeuternes økonomi. Undersøgelsens svarprocenter er relativt lave, særligt vedrørende lejerne, men undersøgelsens overordnede resultater skønnes dog at være valide. Ejernes indtjening i alt udgjorde i gennemsnit kr. i Driftsomkostningerne udgjorde kr., og ejernes nettoindtægt udgjorde således kr. i Lejernes indtjening udgjorde i gennemsnit kr. i Lejernes driftsomkostninger var kr., og lejernes nettoindtjening var således kr. i Lejernes lokaleomkostningsprocent (lokaleomkostninger i forhold til indtægterne fra patientbehandling) steg fra 36,1 % i 2001 til 37,9 % i 2005.

8 HBM/12/4/ En praktiserende fysioterapeut (ejere og lejere under ét) havde i 2005 i gennemsnitlig indtjening på kr. og udgifter på kr. Nettoindtægten var dermed kr. i Undersøgelsen indeholder endvidere resultater vedrørende klinikforhold og arbejdstid. Hovedbestyrelsen fandt det bekymrende, at den gennemsnitlige totale pensionsindbetaling for en praktiserende fysioterapeut kun var kr./år i Danske Fysioterapeuter vil fortsat opfordre de praktiserende til at øge deres pensionsindbetalinger. Orienteringen blev taget til efterretning. 4.4 Overenskomst mellem HK og Danske Fysioterapeuter for kliniksekretærer Forhandlingsstof. 4.5 Projekt elektronisk medlemsservice status J.nr. 77, DFs hjemmeside Tine Nielsen havde bedt om en orientering ang. status for projekt elektronisk medlemsservice og strategien efter at webredaktør Martin Goldbach Olsen har opsagt sin stilling med virkning fra den På HBM/11-12/9/1006/3.1 var det forventet, at projektplan vedr. elektronisk medlemsservice forelå til HBs stillingtagen januar I HB cirk. /25/1/2007 blev Hovedbestyrelsen orienteret om Martin Goldbach Olsens opsigelse og at projektplanen søges udarbejdet fra 1. februar 2007 og ca. 3 måneder frem. Det forventes nu, at den kan foreligge umiddelbart inden sommerferien grundet de mange øvrige opgaver i ITafdelingen. På forespørgsel blev der redegjort for samarbejde med bl.a. Synkron og IBM om etablering af en unik elektronisk medlemsservice for foreningens medlemmer. Orienteringen blev taget til efterretning. Med HB cirk. udsendes notat med ajourført status og tidsplan for projekt elektronisk medlemsservice. 4.6 Referat af TR-rådsmøde den 19. marts 2007 J.nr , TR-rådet På TR-råds mødet drøftedes opfølgningen på Hovedbestyrelsens arbejde med den fremtidige udvalgsstruktur. Rådet arbejdede med planlægning af Årskonferencen 2007 og færdiggørelse af oplægget vedr. TR-uddannelsen. Derudover blev der lagt en plan for revision af TR-håndbogen. Hovedbestyrelsen blev opfordret til at deltage i årskonferencen for TR den 9. maj 2007, Hotel Nyborg Strand, hvor der er udsendt særskilt invitation. Referatet blev taget til efterretning.

9 HBM/12/4/ Referat af møde i Redaktionspanel for Fysioterapeuten den 27. februar 2007 J.nr. 713, Redaktionspanel Mødet var det andet møde i det nye redaktionspanel. Hovedemnet denne gang var diskussion af mulige artikel-ideer både i kølvandet på kommunalreformen og almindelige faglige artikler. Referatet blev taget til efterretning. 4.8 Referat af møde i det videnskabelige panel den 27. marts 2007 J.nr. 713, Redaktionspanel Der var afholdt møde i panelet vedrørende De Studerendes Pris. Det er besluttet, at sende tre artikler til det Særlige udvalg, der beslutter, hvem der skal vinde priskonkurrencen. Referatet blev taget til efterretning. Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt E.1 Vederlagsfri fysioterapi (Johnny Kuhr) Hovedbestyrelsen blev uddybende orienteret om den aftale, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en såkaldt 3. vej for adgang til vederlagsfri fysioterapi. Tilbudet omfatter holdtræning til personer med sygdomme, som indebærer et forudsigeligt tab af funktionsevner, og for hvilke det kan være vigtigt at indlede fysioterapi tidligt for at forhale forringelse af funktionsevnen. Samtidig skal kriteriet om et svært fysisk handicap revurderes. Aftalen indbefatter også at myndighedsansvaret for fysioterapi og træning til handicappede samles i kommunerne fra den 1. januar 2008 med det formål at skabe en kvalitetsforbedring og en bedre anvendelse af ressourcerne. Forligsteksten mv. blev uddelt. HB vil løbende blive orienteret om de fortsatte drøftelser om vederlagsfri fysioterapi og herunder udarbejdelse af lovforslag til gennemførelse af aftalen. E.2 Genoptræningsinitiativer / genoptræningsaftaler (Johnny Kuhr) Punktet er behandlet under punkt 2.1. Der blev uddelt materiale fra rapporten: Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987, Statens institut for Folkesundhed samt presseomtale vedr. sundhedsaftaler og genoptræning. E.3 Konfliktvarsel på SOSU-skolerne (Johnny Kuhr) Hovedbestyrelsen blev orienteret om den seneste udvikling, hvor der samme dag er møde i SKAF for drøftelse af forslag fra Personalestyrelsen om et såkaldt administrationsgrundlag, hvor nuværende overenskomst på området fortsætter frem til Der er dog mange uafklarede punkter både hvad angår det egentlige indhold i administrationsgrundlaget og tidsfastsættelsen. Hovedbestyrelsen gav mandat til at varslede konflikt på 3 SOSU skoler, der indbefatter 7 fysioterapeuter og med ikrafttræden den 16. april 2007 annulleres, hvis der ved drøftelserne i SKAF er opbakning til det nye udspil fra Personalestyrelsen.

10 HBM/12/4/ E.4 Personalesag (Johnny Kuhr) Hovedbestyrelsen blev orienteret om, at faglig konsulent Ulla Hansen havde opsagt sin stilling til fratræden med udgangen af april Ulla har valgt efter 23 år i Danske Fysioterapeuters sekretariat at søge ny arbejdsmæssige græsgange. Stillingens genbesættelse vil blive drøftet i ledelsen, og Hovedbestyrelsen vil blive orienteret om opslag. E.5 Accenture, Københavns Kommune (Solvejg Pedersen) I tidligere notat til Hovedbestyrelsen fra forhandlingsafdelingen, offentlig af er der redegjort for de endelige aftaler vedr. problemer med lønudbetalinger fra Københavns Kommune. E.6 Ad hoc gruppe vedr. principper for aflønning af politisk valgte (Tina Lambrecht) Nedsættelse af ad hoc gruppen blev besluttet på HBM/15/3/2007/3.2 inkl. kommissorium og sammensætning. Det blev anbefalet, at ad hoc gruppen også drøfter lønniveau og fratrædelsesordning for regionsformændene. E.7 Program for forårsseminar for de praktiserendes kontaktpersoner den 16. og 17. april (Tina Lambrecht) Regionsformændene er inviteret til at deltage den første dag indtil kl. 16, der bl.a. omhandler sundhedsaftaler, genoptræningsaftaler og snitflader mellem sundhedslov, sociallov og vederlagsfri fysioterapi. Resten af dagen er afsat til erfaringsudveksling mellem kontaktpersonerne. Derudover er forårsseminaret tilrettelagt som et kursus for kontaktpersonerne i deres egenskab af tillidsvalgte for de praktiserende. Der blev opfordret til, at der ved fremtidig planlægning af seminar mv. for kontaktpersonerne indtænkes muligheder for at skabe netværk med regionsformændene. Ad dagsordenens punkt 6: Evaluering af HB-mødet Evalueringen blev foretaget ud fra følgende disposition: Forberedelsen af de enkelte dagsordenspunkter (notater, bilag mv.) Mødeledelsen Tidsrammen i forhold til dagsordenspunkterne Aktiviteten på mødet (blev alle hørt mv.). Hovedbestyrelsen evaluerede HB mødet jvfr. ovenstående. For referat Ulla Hansen Faglig konsulent

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. 24. januar 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005.

HBM/8/2/2005 1. Dato J.nr. 411.10 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. HBM/8/2/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. februar 2005. Dato J.nr. 411.10 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Lise Hansen Solvejg

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. HBM/18/1/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 18. januar 2007. 31. januar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007. HBM/6/2/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 6. februar 2007. 23. februar 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen ( punkt 1, 2, 3.1 og 3.3) Charlotte Fleischer

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. 5. december 2007 J.nr. 421.1 JPC/EH Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. november 2007. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Carsten B. Jensen Tina Lambrecht

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. 3. juli 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. juni 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank (deltog

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2007

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2007 HBM/15/3/2007 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. marts 2007 3. april 2007 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Tina Frank Lise Hansen Eva

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. april 2010. 6. maj 2010 J.nr. 421.1 JK/jpc Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen (pkt. 3.1, 3.2, 3.3 & 3.5) Tina Lambrecht Brian Errebo-Jensen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen, Brian Errebo-Jensen, Morten Høgh Referat af møde i Udvalg for praksisoverenskomster (UP) den 12-09-2013 l Dato for udarbejdelse: 18-09-2013 Deltagere Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne

Læs mere

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen.

UDVALGSREFERAT. Sidste punkt er indstillinger til DFs hovedbestyrelse (fast punkt). Kirsten Ægidius bød velkommen. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet den 1/09/2009 (møde 3/2009) J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 29.september 09 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Sussi

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. 17. februar 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2009. Til stede: Johnny Kuhr (deltog ikke under pkt. 3.6, 3.7, 4.1) Tine Nielsen (deltog ikke under pkt. 3.5, 3.6, 3.7,

Læs mere

HBM/14/6/2005 1. 27. juli 2005 J.nr. 4212

HBM/14/6/2005 1. 27. juli 2005 J.nr. 4212 HBM/14/6/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2005 27. juli 2005 J.nr. 4212 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Carsten B. Jensen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. 15. april 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. april 2008. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine Nielsen

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. 10. juni 2008 J.nr. 421.1 JD/JPC Referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. maj 2008. Til stede: Johnny Kuhr (under pkt. 3.2 & 3.4, 5 & 6) Birgitte F. Kure Brian Errebo-Jensen Tina Lambrecht Tina Frank Tine

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december Mødeaktivitetslisten foreligger for perioden TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 9. december 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 28.10.2010 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 -

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job.

Afbud: Sussi Rasmussen (ferie). Sanne Ifversen Hansen er på barsel til 1. september og hendes suppleant Merete Mørch har fået nyt job. UDVALGSREFERAT Referat af møde i TR-rådet (møde 3/2008) den 22/08/2008 J.nr. 4461 Dato for udarbejdelse: 5. sept. 2008 Fulde navn: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Karima

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2007. 25. juni 2007 J.nr. 421.1 EH/VV Referat af hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2007. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch Carsten B.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. maj 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. maj 2007. 15. maj 2007 J.nr. 421.1 EH/VV Referat af hovedbestyrelsesmøde den 10. maj 2007. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch Carsten B. Jensen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 27.-28. aug. 2014 Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsen 27.-28. august 2014 For referat: Udarbejdelse: Mette Winsløw August

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 20. januar 2011 Dagsorden 1. Referat til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 09.12.10 2. Sager til diskussion/beslutning

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

13. november 2008 J.nr JD/VV (rettet )

13. november 2008 J.nr JD/VV (rettet ) 13. november 2008 J.nr. 421.1 JD/VV (rettet 28.11.2008) Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. oktober 2008. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Brian Errebo-Jensen Tina

Læs mere

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012

Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 Referat af TR regionsnetværksmødet d.9. oktober 2012 1) Velkomst og godkendelse af dagsordenen Charlotte bød velkommen særlig til de nye TR. Præsenterede Pernille Hoppe, som nu er TRR s medlem. Vi gennemgik

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010

Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 Indkaldelse til HB-møde den 18. maj 2010 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 15/04/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1 Mødeaktivitetslisten foreligger for

Læs mere

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning

Indkaldelse. Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december Dagsorden. 1. Referat fra HBM d. 10. oktober Sager til diskussion/beslutning Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 10. december 2013 Dagsorden 1. Referat fra HBM d. 10. oktober 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Uddelinger fra Fonden for Forskning, Uddannelse og Praksisudvikling

Læs mere

REFERAT FRA HELDAGS REGIONSBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. JUNI 2008

REFERAT FRA HELDAGS REGIONSBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. JUNI 2008 REFERAT FRA HELDAGS REGIONSBESTYRELSESMØDE MANDAG D. 2. JUNI 2008 Tilstede: Bente, Ulla, Helle, Tonni, Annette, Birthe, Lisbeth, Lene, Marianne og Tina. Afbud: Vibeke og Birgitte. Referent: Helle Dagsorden:

Læs mere

HBM/16/4/2002 1. 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA

HBM/16/4/2002 1. 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA HBM/16/4/2002 1 15. maj 2002 J.nr. 411.10 ULA Referat af hovedbestyrelsesmøde den 16. april 2002. Til stede: Afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen Lena Olsen Maila Pedersen Lise Hansen

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: 15.08.13 9.00 15.00 Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2011 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Hovedbestyrelsesmøde 14. juni. 2011 For referat: Dato for udarbejdelse: Janus Pill Christensen 15. juni 2011 Deltagere: Johnny Kuhr, Lise Hansen, Tina Lambrecht,

Læs mere

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008.

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. Dato 12.11.2008 Med ændring i Sundhedsloven er der behov for et overblik over den nye opgave, som kommunerne har fået. Der har ikke været

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen

Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen, Lene Lebech og Lisbet Jensen Referat af møde i TR-rådet den 7. januar 2015 Dato for udarbejdelse: 21. januar 2015 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Kirsten Thoke, Lone Guldbæk Kristensen, Charlotte Larsen,

Læs mere

Referat. TR-rådets møde 3/2015. TR-rådet 2. juni Karen Fischer-Nielsen 11. juni 2015

Referat. TR-rådets møde 3/2015. TR-rådet 2. juni Karen Fischer-Nielsen 11. juni 2015 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 2. juni 2015 For referat: Dato for udarbejdelse: Karen Fischer-Nielsen 11. juni 2015 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Lene Lebech (LL), Kirsten Thoke

Læs mere

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/8-9/9/2004 1. Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/8-9/9/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. og 9. september 2004. 8. oktober 2004 J.nr. 411.10 ULA Til stede: Fraværende: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Marianne

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 4 Dokumentnr. 5432/06 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG DANSKE FYSIOTERAPEUTER AFTALE MELLEM SYGESIKRINGENS

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4.

Udvalgs-/mødereferat. Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012. L For referat: Karen Fischer-Nielsen. Dato for udarbejdelse: 4. Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 14. december 2012 Dato for udarbejdelse: 4. december 2013 L For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius, Pernille Hoppe, Lisbet Jensen,

Læs mere

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv

HMB/15/12/2009. 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv 5. februar 2010 J.nr. 421.1 /vv Referat af hovedbestyrelsesmøde den 15. december 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen

Læs mere

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2

Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen. Punkt 1. Meddelelser... 2 Referat af møde i UPP den 20-02-2013 l Dato for udarbejdelse: 25-02-2013 Deltagere: Tina Lambrecht, Sanne Jensen, Preben Weller, Marianne Kongsgaard, Stefan Kragh, Marianne Breyen Sekretariatet: Karen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007.

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007. Hospitalsenheden Vest Den: 21. marts 2007 Sags nr: 2007020028A Sagsbehandler: Birgit Ebbensgaard Direkte nr.: E-mail: subek Administrationen Løn- og personalefunktionen Lægårdvej 12 7500 Holstebro Tlf.:

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3)

Notat. Gennemgang af forhandlingsresultat OK Danske Fysioterapeuter. Aftalens økonomi. Reguleringsordningen (P/L) (side 3) Notat Danske Fysioterapeuter Gennemgang af forhandlingsresultat OK 2014 Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) indgik den 19. juni 2014 en aftale om fornyelse af overenskomsterne

Læs mere

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13

Referat. Dagsorden. 8.4.2013, kl. 9-12. Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark. Es/Bej 12.04.13 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 8.4.2013, kl. 9-12 For referat: Dato for udarbejdelse: Es/Bej 12.04.13 Deltagere: Helle Bruun, Peter Kromann, Esther Skovhus,

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 18/08/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 16. september 2015, kl. 13.45-16.00. For referat: Janus Pill Christensen Sted: Videokonference via LifeSize. Deltagere: Martin B. Josefsen, Bente Andersen,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Redegørelse for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i 2007

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Redegørelse for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i 2007 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 021-08 Redegørelse for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind

Referat 30. oktober. Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Referat 30. oktober 2012 Dato: 30. oktober Tid: Kl. 13 14.00 Sted: KL-huset, lokale S-08 Afbud: Niels Højberg, Per Røner, Per Flemming Laursen, Henrik Kolind Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Kredsenes fremtidige

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Mødested: Administrationscentret i Vrå (det store mødelokale i kælderen). Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå.

Mødested: Administrationscentret i Vrå (det store mødelokale i kælderen). Sdr. Vråvej 5, 9760 Vrå. Hjørring Kommune Administration og Service, SÆH området Sdr. Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 35 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Vrå, den 08-09-2008 Sagsnr.: 16.00.43-A06-2-08

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. august 2007.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. august 2007. 28. august 2007 J.nr. 421.1 EH/JPC/VV Referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. august 2007. Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch Carsten

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 28. OKTOBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 28. OKTOBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 28. OKTOBER 2010 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 21.-22.09.10 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden 2.1

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009.

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009. 28. maj 2009 J.nr. 421.1 JD/jpc Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. maj 2009. Til stede: Afbud: Johnny Kuhr Lise Hansen Tina Lambrecht Tina Frank Brian Errebo-Jensen Marianne Breyen Tine Nielsen Solvejg

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 8. december 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM oktober 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Behandling af

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

32.17.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FARMAKONOMFORENINGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE FYSIOTERAPEUTER JORDEMODERFORENINGEN DANSKE BIOANALYTIKERE DANSK SYGEPLEJERÅD KOST & ERNÆRINGSFORBUNDET DANSK

Læs mere

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15

1. Godkendelse af referatet fra BM 02/12/15 Dagsorden for møde i: Bestyrelsen for Dato for møde: 21. januar 2016, kl. 18.30-20.30. For referat: Sted: Video - LifeSize Deltagere: Bente Andersen, Bjarne Rittig-Rasmussen, Anette Spence, Hans Stryger

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Referat af Regionsbestyrelsesmøde Start: torsdag den 16. april 2009 kl. 9.00-16.30

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding.

Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding. Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark 08.05.2014/ MT/Bej Referat Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 22.4.14, kl. 13-17.30 Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000

Læs mere

Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009

Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009 Til Hovedbestyrelsen 02-11-2009 09-0331/LE Godkendt Referat fra HB-mødet den 1. oktober 2009 Til stede: Susanne Engstrøm, formand, Christina Durinck, næstformand, Bente Bøhm (Region Hovedstaden), Susanne

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

HBM/12/1/2006 1. Brian Errebo-Jensen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende

HBM/12/1/2006 1. Brian Errebo-Jensen Carsten Hansen, observatør for de fysioterapeutstuderende HBM/12/1/2006 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. januar 2006. 19. januar 2006 J.nr. 421.1 UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte Kure (under punkt 3.5, punkt 5 og 6) Erik Døssing Frank Kure Vibeke Laumann

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006.

Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Referat fra møde i den administrative styregruppe vedr. sundhedsaftaler den 7. august 2006. Dato: 17-08-2006 Sagsbehandler: Charlotte Jensen Tlf.:

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Bilag 6. ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer

Bilag 6. ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer DANSKE FYSIOTERAPETER EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2017 Bilag 6 ÆNDRINGSFORSLAG: To sektioner for ordinære medlemmer Fremsat af: Hovedbestyrelsen AD DAGSORDENENS PUNKT 4a FORSLAG TIL ÆNDRINGER

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter

Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden Referater til underskrift Sager til diskussion/beslutning Sager til orientering Koordineringspunkter Indkaldelse Hovedbestyrelsesmøde d. 14. maj 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 1. og 15. marts 2013. 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere