Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april 2007."

Transkript

1 HBM/12/4/ Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. april april 2007 J.nr UH Til stede: Johnny Kuhr Birgitte F. Kure Lene Christoffersen Charlotte Fleischer Lise Hansen Eva Hasselbalch Carsten B. Jensen Tina Lambrecht Tine Nielsen Solvejg Pedersen Kirsten Ægidius Anders Grønborg Sørensen, observatør for de fysioterapeutstuderende Fraværende med afbud: Tina Frank Fra sekretariatet: Elisabeth Haase, sekretariatsleder Nina Holten (under punkt 2.1, og 3.7) Kenneth Engstrøm (under punkt 2.1, ) Ann Sofie Orth (under punkt 2.1, ) Annelene Jalving (under punkt 3.5, 3.6 og 3.10) Jan Erik Rasmussen (under punkt 3.5 og 3.6) Jesper Farbøl (under punkt og ) Marie Louise Larsen (under punkt og ) Jens Peter Vejbæk (under punkt ) Petra Kernel (under punkt 4.2 og 4.3) Hanne Aasted (under punkt E.3) Mikael Mølgaard, fagbladsreferent Ulla Hansen, referent Ad dagsordenens punkt 1: Referater til underskrift Der forelå ingen godkendte referater til underskrift. Ad dagsordenens punkt 2: Mødeaktivitetsliste J.nr , HBM Til orientering i Hovedbestyrelsen var vedlagt mødeaktivitetsliste med oversigt over møder med deltagelse af hovedbestyrelsesmedlemmer og sekretariat for perioden På forespørgsel blev der redegjort for følgende møder: Den : Møde med Ghita Parry, formand for Kost & Ernæring for indledende sonderinger om et evt. samarbejde om mad og motion. Den : Møde med Vagn Ry Nielsen om ministeriets overvejelser om at myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi flyttes fra Sygesikringen til kommunerne.

2 HBM/12/4/ Den : Møde med Stig Langvad, formand for De Samvirkende Invalideorganisationer om vederlagsfri fysioterapi og deres holdninger til udvikling af tilbuddene. Den : Generalforsamling i Fagforum for Børnefysioterapeuter hvor Birgitte F. Kure holdt indlæg om kommunalreformens betydning for børneområdet. På et kommende HB møde ønskes en samlet drøftelse af Danske Fysioterapeuters strategi på børneområdet, der i 2004 blev udvalgt som et fokusområde. Herunder snitflader i forhold til folkeskoleloven, serviceloven og sundhedsloven samt det aspekt, at børn i regionalt regi ofte henhører til flere forvaltninger. Den : Møde med Birgitte Josefsen, sundhedspolitisk ordfører i Venstre som led i drøftelser med de sundhedspolitiske ordførere om genoptræningsplaner. Den : Johnny Kuhr på arbejdspladsbesøg på Viborg Sygehus og debat om genoptræningsplaner. Artikel herom bringes i fagbladet. Under punktet blev der givet en uddybende orientering om strategi og initiativer på genoptræningsområdet og specielt vedr. genoptræningsplaner. Aktionsplan og statements blev uddelt. Der afholdes bl.a. møde for ledende fysioterapeuter på sygehuse den , som følges op af regionale tværsektorielle møder for lederne. Strategi og initiativer på genoptræningsområdet / genoptræningsplaner drøftes igen på HBM/10/5/2007 inkl. tiltag for at sikre faglige kompetencer i forhold til de patientgrupper, der fremover skal genoptrænes i kommunalt regi mod tidligere på sygehusene. Derudover ønskes notat om finansieringsmodeller på genoptræningsområdet inkl. DUT-midler. Ad dagsordenens punkt 3: Sager til diskussion/beslutning 3.1 Udpegning af medlemmer til udvalg for sundhedspolitik og analyse J.nr , Udvalg for sundhedspolitik og analyse Hovedbestyrelsen besluttede som generelt princip for de 3 udvalg, at der kun udpeges 3 medlemmer og for en 2-årig periode med mulighed for genvalg. Til udvalg for sundhedspolitik og analyse var der modtaget 5 ansøgninger, som blev vurderet ud fra de fastsatte kompetenceprofiler: Erfaring og kompetencer inden for sundheds- og beskæftigelsespolitik. Derudover repræsentation fra de forskellige sektorer. Hovedbestyrelsen udpegede følgende medlemmer til udvalg for sundhedspolitik og analyse for en 2-årig periode og med mulighed for genvalg: Per Friis Madsen, praktiserende fysioterapeut Anne Birgitte Østergaard, dagcenter leder i kommunalt regi Anette Juhl Skov, afdelingsfysioterapeut på hospital. Fra Hovedbestyrelsen er der tidligere foretaget udpegning af: Johnny Kuhr (formand for udvalget), Tina Lambrecht, Tina Frank og Lise Hansen. 3.2 Udpegning af medlemmer til udvalg for uddannelse og professionsudvikling J.nr , Udvalg for uddannelse og professionsudvikling Til udvalg for uddannelse og professionsudvikling var der modtaget 10 ansøgninger, som blev vurderet ud fra de fastsatte kompetenceprofiler: Erfaring og kompetence på et eller flere af følgende områder: Uddannelsespolitik, uddannelsessystemet og professionsudvikling Forskning og forskningspolitik Kvalitets- og kompetenceudvikling

3 HBM/12/4/ Internationale forhold I relation til udpegningen blev det tilkendegiver, at udvalget vil inddrage de relevante kompetencer i forbindelse med forskningsemner. Hovedbestyrelsen udpegede følgende medlemmer til udvalg for uddannelse og professionsudvikling for en 2-årig periode og med mulighed for genvalg: Susanne Testrup, kandidat i almen pædagogik Dorte Drachmann, Cand. Pæd. Gurli Petersen, MSc, ExamMT Fra Hovedbestyrelsen er der tidligere foretaget udpegning af: Birgitte Kure (formand for udvalget), Carsten B. Jensen og Eva Hasselbalch. 3.3 Udpegning af medlemmer til udvalg for medlemsservice og organisationsudvikling J.nr , Udvalg for medlemsservice og org. Udvikling Til udvalg for medlemsservice og organisationsudvikling var der modtaget 6 ansøgninger, som blev vurderet ud fra de fastsatte kompetenceprofiler: Kompetence og erfaring fra arbejde i organisationen f.eks. kreds/regionsarbejde, tillidsrepræsentant, kontaktperson, sikkerhedsrepræsentant eller lignende. Derudover repræsentation fra de forskellige sektorer og gerne en fysioterapeutstuderende. Hovedbestyrelsen udpegede følgende medlemmer til udvalg for medlemsservice og organisationsudvikling for en 2-årig periode og med mulighed for genvalg: Marianne Kongsgaard, praksissektoren Lisbet Jensen, sygehussektoren Lene Banke-Hansen, kommunale sektor Anders Grønborg Sørensen, fysioterapeutstuderende og som observatør. Fra Hovedbestyrelsen er der tidligere foretaget udpegning af: Birgitte Kure (formand for udvalget), Charlotte Fleischer og Lene Christoffersen Som bilag 1 til referatet vedlægges beskrivelse af den politiske udvalgsstruktur, hvor udpegningerne er inddraget Uddannelse til regionsformændene J.nr , Regionsformænd valg mv. Regionsformændene havde oplistet en lang række emner, som der vurderes at være behov for kurser/uddannelse inden for. Begrundelsen herfor er, at regionsformændene udgør en stor del af det politiske arbejde i foreningen, hvorfor det er vigtigt, at de løbende har mulighed for at opkvalificere deres kompetencer. Det var foreslået fra regionsformændene, at der afsættes midler hertil på det centrale budget, da regionsformændene er en del af hele foreningens politiske beredskab. Hovedbestyrelsen opdelte kompetencebehovene for såvel formand, næstformand som regionsformænd i basiskompetencer/indskoling, et udviklingsniveau inkl. personlige kompetencer samt et fratrædelsesniveau/afvikling. Nogle af kompetencerne vil kunne opnås ved at deltage i foreningens egne organisatoriske kurser.

4 HBM/12/4/ Hovedbestyrelsen besluttede, at sekretariatet udarbejder et oplæg til hvordan Danske Fysioterapeuters fuldtidsvalgte politikere løbende kan opkvalificeres inkl. et økonomisk overslag. Oplægget forelægges til drøftelse i Hovedbestyrelsen snarest muligt og gerne inden sommerferien. 3.6 Deltagelse i regionale debatmøder om kvaliteten i den offentlige sektor J.nr. 88, Eksterne repræsentationer FTF og LO har inviteret tillidsrepræsentanter til at deltage i 4 regionale debatmøder om kvaliteten i den offentlige sektor. Debatmøderne afholdes: Mandag den 7. maj 2007, Århus Tirsdag den 8. maj 2007, Kolding Onsdag den 9. maj 2007, Ålborg Mandag den 14. maj 2007 København Birgitte F. Kure deltager i debatmødet den 7. maj Øvrige HB-medlemmer der ønsker at deltage bedes give besked til sekretariatet. 3.7 Referat af møde i Internationalt udvalg den 13. marts 2007 J.nr , Internationalt udvalg Udvalget blev orienteret om den nye politiske udvalgsstruktur, hvor det internationale område integreres i udvalget om uddannelse og professionsudvikling. Det blev anbefalet at overveje, om formen kan være ad hoc grupper i forbindelse med dagsordener til General Meeting på hhv. Europæisk og WCPT plan. Udvalget gennemgik dagsordenen til General Meeting i WCPT den 31. maj til 2. juni 2007 med indstillinger om Danske Fysioterapeuters holdninger til de enkelte punkter. Hovedbestyrelsen blev uddybende orienteret om dagsordenen, som også var drøftet på den nordiske samarbejdskonference. Der er udarbejdet forslag til nye Policy Statements om doping i sport og omskæring af kvinder, og der er f.eks. forslag om dannelse af en ny regions for det østlige middelhavsområde. Under indkomne forslag er der bl.a. forslag om, at fysioterapeuter som eksperter i rehabilitering skal være medvirkende til udarbejdelse af politik for forebyggelse og planlægning ved katastrofer. Danske Fysioterapeuter har været med til at opstille Marilyn Moffat fra USA til formandsposten for WCPT, og der er ingen andre kandidater. Zola Dantile fra Sydafrika er ligeledes eneste kandidat til næstformandsposten. Hovedbestyrelsen godkendte indstillinger i forbindelse med dagsordenen til General Meeting i WCPT den 31. maj 2. juni Derudover blev referatet taget til efterretning. 3.8 Referat af møde i FU-SOK den 14. marts 2007 med indstilling om valg til Praksisfondens bestyrelse J.nr , FU-SOK På mødet i forhandlingsudvalget drøftedes overordnet følgende: Sammensætningen af FU-SOK og udvalgets opgaver i medfør af nedlæggelsen af Praksisudvalget samt indstilling om udpegning til Praksisfondens bestyrelse Overenskomstkrav fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn

5 HBM/12/4/ Indtjenings- og omkostningsundersøgelse 2005 samt lønsammenligning med offentligt ansatte fysioterapeuter, herunder anvendelsen af undersøgelsen i forbindelse med forestående overenskomstforhandlinger Hovedbestyrelsen godkendte indstilling om udpegning af Birgitte F. Kure og Per Norman Jørgensen til Praksisfondens bestyrelse. Derudover blev referatet taget til efterretning. 3.9 Etablering af voldgift / tvisteløsningsinstans J.nr. 27, Udvikling på praksisområdet Som led i handleplan vedr. praksissektoren forelå der notat om etablering af en tvisteløsningsinstans/voldgift til brug for løsning af juridiske tvister mellem praksissektorens medlemmer. Etablering af en voldgift i foreningens regi er tænkt som supplement til sekretariatets juridiske service og med brug af eksterne advokater til vurdering af tvister i forhold til overholdelse af foreningens standardkontrakter mellem ejere og lejere samt kontraktlige forhold mellem flere ejere. Forslaget indbefatter også, at der etableres mulighed for, at foreningen kan henvise til advokatfirmaer, som uafhængigt af foreningen kan rådgive medlemmerne om juridiske forhold. Denne second opinion kan bruges, hvis medlemmet er i tvivl om foreningens vurdering af situationen. Forslaget omhandler ikke de ansatte på klinikker for fysioterapi. Hovedbestyrelsen godkendte, at sekretariatet arbejder videre med etablering af en voldgift i foreningens regi til løsning af tvister på praksisområdet, der indbefatter følgende: Der indgås aftaler med to advokatkontorer om at kunne henvise medlemmer dertil for yderligere rådgivning. Hensigten er, at ejerne henvises til et advokatkontor for rådgivning, og lejerne til et andet advokatkontor. Det er det enkelte medlem der afgør, om der ønskes brug af ekstern advokatbistand. Medlemmet betaler selv udgifterne til advokatbistand. Der etableres en voldgift i foreningens regi, hvor Østre Landsret bedes udpege en formand for voldgiften og hvor de to sidedommere kan vælges af parterne i den pågældende sag. Som et tillæg til standardkontrakten for lejere og ejere udarbejdes en voldgiftsklausul, hvoraf det fremgår, at tvister vedr. samarbejdet skal afgøres ved foreningens voldgift. Tilbud om mediation forinden en egentlig domsforhandling overvejes Voldgiften kan pålægge parterne i en voldgiftssag sanktioner i form af betaling af bod, erstatning eller godtgørelse. Endvidere kan det fastsættes, at voldgiften kan pålægge medlemmer af foreningen advarsler, misbilligelse osv. Bemyndigelse til eksklusion af foreningen (voldgiften eller HB) skal fremgå af voldgiftens vedtægter Udgifterne til etablering af voldgiften afholdes af de af Hovedbestyrelsen afsatte midler til forebyggelse af konflikter i praksissektoren i alt kr i 2007 og 2008 Udgifter til sagers afgørelse i voldgiften afholdes af parterne i sagerne

6 HBM/12/4/ Det endelige forslag til etablering af en voldgift/tvisteløsningsinstans forelægges til Hovedbestyrelsens godkendelse. Voldgiften forventes at træde i kraft omkring august måned Etablering af et etisk / kollegialt råd J.nr. 402, Kollegiale vedtægter Som led i handleplan vedr. praksissektoren forelå der notat om etablering af et Kollegialt råd, som kan behandle og sanktionere etisk/kollegiale sager. Formålet er at regulere medlemmernes etiske og kollegiale adfærd som supplement til foreningens kollegiale vedtægter og etiske retningslinier. Det kollegiale råd skal fungere sideløbende med det nuværende Etiske udvalg, som tager stilling til etiske problemstillinger i foreningens regi. Det kollegiale råd skal behandle etisk/kollegiale sager for hele medlemsskaren, og skal være uafhængigt af sekretariatet. Rådet foreslås sammensat af 3 medlemmer valgt af og blandt foreningens medlemmer samt valg af 3 suppleanter. Det ene af medlemmerne fungerer som rådets formand. Det kollegiale råd afgør suverænt den pågældende sag. Det skal nærmere afklares, hvilke sanktioner rådet kan pådømme et medlem i form af påtale, advarsel og bod af varierende størrelse, alt efter sagens karakter. Endelig bør rådet i særlige tilfælde kunne indstille til Hovedbestyrelsen, at et medlem ekskluderes af foreningen. Udgifterne til etablering og drift af et kollegialt råd afholdes af beløbet afsat til konfliktforebyggelse i praksissektoren. Hovedbestyrelsen kommenterede forslag om et Kollegialt råd: Ved idømmelse af bod bør denne doneres til et velgørende formål og ikke til en af parterne. Der savnedes nærmere ang. valg/udpegning af de 3 medlemmer til rådet og kompetenceprofiler. Et af medlemmerne bør have etiske kompetencer og skal ikke være et medlem af Etisk udvalg. Der ønskes en uddybende beskrivelse af rådets sanktionsmuligheder og herunder rammer for størrelse af bod. Ligeledes savnes en nærmere beskrivelse af hvordan en sag rejses i det kollegiale råd samt plan for formidling til medlemmerne om procedure ved kollegiale klagesager. Et kollegialt råd henhører til udvalg for medlemsservice og organisationsudvikling, som dermed også skal forestå evaluering af rådets arbejde. Ud fra Hovedbestyrelsens kommentarer udarbejdes udkast til vedtægter for et Kollegialt råd, der forelægges til godkendelse i Hovedbestyrelsen. Ad dagsordenens punkt 4: Sager til orientering 4.1 Regionernes Lønnings- og Takstnævns krav til fornyelse af overenskomsten for fysioterapi og ridefysioterapi 21, Overenskomster, praktiserende Sekretariatet har modtaget krav fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn til fornyelse af overenskomsten for de praktiserende fysioterapeuter og ridefysioterapeuterne. Kravene har været forelagt FU-SOK på udvalgets møde den 14. marts 2007, hvor de overordnet blev drøftet. På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder sekretariatet notater til de enkelte krav, hvor der er behov for yderligere redegørelser. Der er endnu ikke fastsat datoer for forhandling med Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

7 HBM/12/4/ Konklusion. Orienteringen blev taget til efterretning. 4.2 Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i 2006 i forhold til den økonomiske ramme 210.9, Diverse, OK praktiserende Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi var 487,6 mio. kr. i Den økonomiske ramme i henhold til overenskomstens økonomiprotokollat var overskredet med 22,6 mio. kr. svarende til ca. 4,7 % af de samlede udgifter (rammen beregnes som antallet af patienter gange den gennemsnitlige udgift pr. patient fra 1999 med tillæg af senere honorarstigninger og reguleringer). Dette vel at mærke efter den forhøjelse af rammen på 11,8 mio. kr. for udviklingen i patienternes alder og i antallet af afstandstillæg, som Danske Fysioterapeuter aftalte med Amtsrådsforeningen sidste år. Danske Fysioterapeuter har over for Danske Regioner argumenteret for, at indskærpelsen af Sundhedsstyrelsens retningslinier vedrørende fysisk handicappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi i efteråret 2005 har ført til, at de mindst behandlingskrævende patienter er faldet ud af ordningen, og at dette har været hovedårsagen til, at gennemsnitsudgiften pr. patient er steget og dermed til overskridelsen af den økonomiske ramme. Danske Regioner og sekretariatet for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), hvor også Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet er repræsenteret, har accepteret Danske Fysioterapeuters argument. Honorarerne for almen fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi er derfor fra 1. april 2007 blevet ligestillet for første gang siden RLTN skal formelt godkende aftalen, men det forventes at være en formsag. Orienteringen blev taget til efterretning. 4.3 Danske Fysioterapeuters indtjenings- og omkostningsundersøgelse for 2005 J.nr. 24, Indtægtsopgørelser praktiserende Danske Fysioterapeuter har i 2006 foretaget en indtjenings- og omkostningsundersøgelse af fysioterapeuternes klinikker for året Formålet med undersøgelsen er først og fremmest at undersøge og følge udviklingen i de praktiserende fysioterapeuters omkostninger sammenholdt med bruttoindtægten. Undersøgelsen viser de gennemsnitlige indtjenings- og omkostningsforhold for en praktiserende fysioterapeut. Undersøgelsen er en del af den løbende dokumentation af fysioterapeuternes økonomi. Undersøgelsens svarprocenter er relativt lave, særligt vedrørende lejerne, men undersøgelsens overordnede resultater skønnes dog at være valide. Ejernes indtjening i alt udgjorde i gennemsnit kr. i Driftsomkostningerne udgjorde kr., og ejernes nettoindtægt udgjorde således kr. i Lejernes indtjening udgjorde i gennemsnit kr. i Lejernes driftsomkostninger var kr., og lejernes nettoindtjening var således kr. i Lejernes lokaleomkostningsprocent (lokaleomkostninger i forhold til indtægterne fra patientbehandling) steg fra 36,1 % i 2001 til 37,9 % i 2005.

8 HBM/12/4/ En praktiserende fysioterapeut (ejere og lejere under ét) havde i 2005 i gennemsnitlig indtjening på kr. og udgifter på kr. Nettoindtægten var dermed kr. i Undersøgelsen indeholder endvidere resultater vedrørende klinikforhold og arbejdstid. Hovedbestyrelsen fandt det bekymrende, at den gennemsnitlige totale pensionsindbetaling for en praktiserende fysioterapeut kun var kr./år i Danske Fysioterapeuter vil fortsat opfordre de praktiserende til at øge deres pensionsindbetalinger. Orienteringen blev taget til efterretning. 4.4 Overenskomst mellem HK og Danske Fysioterapeuter for kliniksekretærer Forhandlingsstof. 4.5 Projekt elektronisk medlemsservice status J.nr. 77, DFs hjemmeside Tine Nielsen havde bedt om en orientering ang. status for projekt elektronisk medlemsservice og strategien efter at webredaktør Martin Goldbach Olsen har opsagt sin stilling med virkning fra den På HBM/11-12/9/1006/3.1 var det forventet, at projektplan vedr. elektronisk medlemsservice forelå til HBs stillingtagen januar I HB cirk. /25/1/2007 blev Hovedbestyrelsen orienteret om Martin Goldbach Olsens opsigelse og at projektplanen søges udarbejdet fra 1. februar 2007 og ca. 3 måneder frem. Det forventes nu, at den kan foreligge umiddelbart inden sommerferien grundet de mange øvrige opgaver i ITafdelingen. På forespørgsel blev der redegjort for samarbejde med bl.a. Synkron og IBM om etablering af en unik elektronisk medlemsservice for foreningens medlemmer. Orienteringen blev taget til efterretning. Med HB cirk. udsendes notat med ajourført status og tidsplan for projekt elektronisk medlemsservice. 4.6 Referat af TR-rådsmøde den 19. marts 2007 J.nr , TR-rådet På TR-råds mødet drøftedes opfølgningen på Hovedbestyrelsens arbejde med den fremtidige udvalgsstruktur. Rådet arbejdede med planlægning af Årskonferencen 2007 og færdiggørelse af oplægget vedr. TR-uddannelsen. Derudover blev der lagt en plan for revision af TR-håndbogen. Hovedbestyrelsen blev opfordret til at deltage i årskonferencen for TR den 9. maj 2007, Hotel Nyborg Strand, hvor der er udsendt særskilt invitation. Referatet blev taget til efterretning.

9 HBM/12/4/ Referat af møde i Redaktionspanel for Fysioterapeuten den 27. februar 2007 J.nr. 713, Redaktionspanel Mødet var det andet møde i det nye redaktionspanel. Hovedemnet denne gang var diskussion af mulige artikel-ideer både i kølvandet på kommunalreformen og almindelige faglige artikler. Referatet blev taget til efterretning. 4.8 Referat af møde i det videnskabelige panel den 27. marts 2007 J.nr. 713, Redaktionspanel Der var afholdt møde i panelet vedrørende De Studerendes Pris. Det er besluttet, at sende tre artikler til det Særlige udvalg, der beslutter, hvem der skal vinde priskonkurrencen. Referatet blev taget til efterretning. Ad dagsordenens punkt 5: Eventuelt E.1 Vederlagsfri fysioterapi (Johnny Kuhr) Hovedbestyrelsen blev uddybende orienteret om den aftale, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en såkaldt 3. vej for adgang til vederlagsfri fysioterapi. Tilbudet omfatter holdtræning til personer med sygdomme, som indebærer et forudsigeligt tab af funktionsevner, og for hvilke det kan være vigtigt at indlede fysioterapi tidligt for at forhale forringelse af funktionsevnen. Samtidig skal kriteriet om et svært fysisk handicap revurderes. Aftalen indbefatter også at myndighedsansvaret for fysioterapi og træning til handicappede samles i kommunerne fra den 1. januar 2008 med det formål at skabe en kvalitetsforbedring og en bedre anvendelse af ressourcerne. Forligsteksten mv. blev uddelt. HB vil løbende blive orienteret om de fortsatte drøftelser om vederlagsfri fysioterapi og herunder udarbejdelse af lovforslag til gennemførelse af aftalen. E.2 Genoptræningsinitiativer / genoptræningsaftaler (Johnny Kuhr) Punktet er behandlet under punkt 2.1. Der blev uddelt materiale fra rapporten: Sundhed og sygelighed i Danmark & udviklingen siden 1987, Statens institut for Folkesundhed samt presseomtale vedr. sundhedsaftaler og genoptræning. E.3 Konfliktvarsel på SOSU-skolerne (Johnny Kuhr) Hovedbestyrelsen blev orienteret om den seneste udvikling, hvor der samme dag er møde i SKAF for drøftelse af forslag fra Personalestyrelsen om et såkaldt administrationsgrundlag, hvor nuværende overenskomst på området fortsætter frem til Der er dog mange uafklarede punkter både hvad angår det egentlige indhold i administrationsgrundlaget og tidsfastsættelsen. Hovedbestyrelsen gav mandat til at varslede konflikt på 3 SOSU skoler, der indbefatter 7 fysioterapeuter og med ikrafttræden den 16. april 2007 annulleres, hvis der ved drøftelserne i SKAF er opbakning til det nye udspil fra Personalestyrelsen.

10 HBM/12/4/ E.4 Personalesag (Johnny Kuhr) Hovedbestyrelsen blev orienteret om, at faglig konsulent Ulla Hansen havde opsagt sin stilling til fratræden med udgangen af april Ulla har valgt efter 23 år i Danske Fysioterapeuters sekretariat at søge ny arbejdsmæssige græsgange. Stillingens genbesættelse vil blive drøftet i ledelsen, og Hovedbestyrelsen vil blive orienteret om opslag. E.5 Accenture, Københavns Kommune (Solvejg Pedersen) I tidligere notat til Hovedbestyrelsen fra forhandlingsafdelingen, offentlig af er der redegjort for de endelige aftaler vedr. problemer med lønudbetalinger fra Københavns Kommune. E.6 Ad hoc gruppe vedr. principper for aflønning af politisk valgte (Tina Lambrecht) Nedsættelse af ad hoc gruppen blev besluttet på HBM/15/3/2007/3.2 inkl. kommissorium og sammensætning. Det blev anbefalet, at ad hoc gruppen også drøfter lønniveau og fratrædelsesordning for regionsformændene. E.7 Program for forårsseminar for de praktiserendes kontaktpersoner den 16. og 17. april (Tina Lambrecht) Regionsformændene er inviteret til at deltage den første dag indtil kl. 16, der bl.a. omhandler sundhedsaftaler, genoptræningsaftaler og snitflader mellem sundhedslov, sociallov og vederlagsfri fysioterapi. Resten af dagen er afsat til erfaringsudveksling mellem kontaktpersonerne. Derudover er forårsseminaret tilrettelagt som et kursus for kontaktpersonerne i deres egenskab af tillidsvalgte for de praktiserende. Der blev opfordret til, at der ved fremtidig planlægning af seminar mv. for kontaktpersonerne indtænkes muligheder for at skabe netværk med regionsformændene. Ad dagsordenens punkt 6: Evaluering af HB-mødet Evalueringen blev foretaget ud fra følgende disposition: Forberedelsen af de enkelte dagsordenspunkter (notater, bilag mv.) Mødeledelsen Tidsrammen i forhold til dagsordenspunkterne Aktiviteten på mødet (blev alle hørt mv.). Hovedbestyrelsen evaluerede HB mødet jvfr. ovenstående. For referat Ulla Hansen Faglig konsulent

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004.

HBM/21/6/2004 1. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. HBM/21/6/2004 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 21. juni 2004. 13. juli 2004 J.nr. 4212 ULA Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Vibeke Laumann Solvejg Pedersen Lena Olsen Lise Hansen

Læs mere

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005.

HBM/25/11/2005 1. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. HBM/25/11/2005 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2005. 13. december 2005 J.nr. 421.1 UH Til stede: Fraværende med afbud: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Birgitte Kure Brian Errebo-Jensen

Læs mere

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003.

HBM/12/3/2003 1. Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. HBM/12/3/2003 1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 12. marts 2003. Til stede: Fra sekretariatet: Johnny Kuhr Brian Errebo-Jensen ( punkt 5 og 6) Tina Lambrecht ( punkt 5 og 6) Carsten B. Jensen Lise Hansen

Læs mere

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således:

RM/22-23/10/2004 1. Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: RM/22-23/10/2004 1 Beslutningsreferat repræsentantskabsmøde 2004. REFERAT 25. november 2004 J.nr. 412-2004 ULA/vv Danske Fysioterapeuters ordinære repræsentantskabsmøde 2004 blev afholdt således: Tid:

Læs mere

BERETNING september 2002 september 2004

BERETNING september 2002 september 2004 BERETNING september 2002 september 2004 D A N S K E F Y S I O T E R A P E U T E R Forord Hvad skal være Danske Fysioterapeuters vision og værdier? Og hvordan skal foreningens struktur være, for at vi kommer

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010

Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Hovedbestyrelsens beretning 2008-2010 Medlemmerne involveres På de følgende sider finder du beretningen for Jordemoderforeningens virke i perioden fra kongressen i november 2008 og frem til juni 2010.

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

DANSK PLEJERFORENING Beretning for perioden 1984-85 Også perioden novb. 1984 til novb. 1985 har som den forudgående beretningsperiode været præget af

DANSK PLEJERFORENING Beretning for perioden 1984-85 Også perioden novb. 1984 til novb. 1985 har som den forudgående beretningsperiode været præget af DANSK PLEJERFORENING Beretning for perioden 1984-85 Også perioden novb. 1984 til novb. 1985 har som den forudgående beretningsperiode været præget af offentlighedens og mediernes interesse for de psykiatriske

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Danske Regioners redegørelse for den økonomiske situation i regionerne. Likviditetsopgørelse for 2009 opgjort efter kassekreditreglen

Danske Regioners redegørelse for den økonomiske situation i regionerne. Likviditetsopgørelse for 2009 opgjort efter kassekreditreglen Forretningsudvalgets møde den 26. januar 2010 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 32.01 Meddelelse nr. 32.02 Meddelelse nr. 32.03 Meddelelse nr. 32.05 Meddelelse nr. 32.06 Meddelelse nr. 32.07 Meddelelse

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25 BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Leila

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere