arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?"

Transkript

1 Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers \ bopæl: Kreditors j Anmelder: nr. (udfyldes af dommerkontoret) tealw arøo- mm s* 8SH1HJ SIØII %tetrøø^ i,-<sv Køta^nriø: 6, H -9 é «& sr i # ^ H? :t Bfe^åør :{ tøiiiti»i, II & &.& f s 1 «ur te. t$nfrfcgr par^i fe# s&* 189 m%* %%tøf #$^ig^ i#åi»la^ $f»#ai If $&$& Bestillingsformular Jensen & Kjeldskov A/S, Kobenhavn

2 fwfwisé JfeifciiM' gtm^iiåf æl^så«* fcrøgt* Parterne erklærer på tro og love at købesummen er lig med ejendommens værdi i handel og vandel. &&åø&m& ^^^mmp- $& W #i, ^% $& te* $& $#% fisåfti; *s& ift^t^fi føi^igtip? gåg tril $gg& Q$& $$ ia&$- imteit^agøii ite*. ^itån ^^111% 'i^^^^# må m&$$$>w& pémémé% wm&nm&t iwtatei^å^irtpt tei% fe^ ^ m*:^*.^ i^t ^ # ^^ft ^m& i»e-.^j^åø^ >i

3 ftt&l^^iritei? m Wååm i«ø?^^#i ttifc^- må. zm d.1/ ^i^:. 4ø& 1. september.1972 Som køber: Set. Georgs Gaarden' Inger Larsen Jørgen Schrøder J. Rasmussen Formand for bestyrelsen Som sælger: Haderslev kommunalbestyrelse,.;',, p H. G. Carstensen/ / ^Ifølge Iandbrugsmlnl8terlet 8 godkendelse af 4/ udgør arealet lage liaasq.ejerlav fiooo Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet, udgør ikke en landejendom eller r ogen del af en sådan og er Ikke 1 matriklen noteret som dej af en samlet ejendom Haderstev kommune, ejendomsskattekontoret, d, / Jes Christensen I. Andersen ^ Indført i dagbogen for retten i Haderslev ^ den LU. ilul I i_ * JL «J alene som skøde. Skødet Bf endeligt Godkendelse fra Tilsynsrådet for Sønderjyllands Amt forevist glldttftuø«h*iw«n Genpartens rigtighed bekræftes. Tlnflly»nln B «koi»tor»t 1 Harfersl«v d.u... <*4r

4 Mtr. nr., ejerlav, sogn: Matr.nr. 189 (i København kvarter). Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) eller (i de sønderjydske lands- ^dr. Otting dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: t>igåméé? e $ SxtJL SUO-^l^r- Kreditors bopæl: ^m^r^dvokatfirmaet 7 7 // i, s*< Æ/f/^ Buch og Boje 61oo Haderslev PANTEBREV (Ejerpantebrev) Underskrevne Sø%# meddeler herved mig selv eller den, til hvem dette pantebrev overdrages, panteret for et beløb af kr.: # $4$» Qé perspnligt gældsansyar for mig for det anførte beløb i tilfælde af pantebrevets overdragelse til andre. uden være. sig; til ejendom:eller til sikkerhed,.hvilke g%$e &UJ^réåé ^ M "tesi "tlxs&aåé«.i^^^^^«^««øre e g forpligter mig til at forrente fra overdragelsens tidspunkt at regne med,^ %, hvilke.^ ^^^^ ^^.»;-.A^^.*r^^^ procent årlig erlægges i hver 11. juni og 11. december termin, første gang i den første efter overdragelsen indtrædende termin for det da forløbne tidsrum. Kapitalen er forfalden på anfordring., : Til sikkerhed for alle betalinger efter dette pantebrev giver jeg herved kreditor ^ prioritets panteret den mig ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom" m a ^ f & ^ 189 Sdl* OtMllg &$é%%&% Haderslev& #r a 6 m. Panteretten er oprykkende efter de nedennævnte hæftelser efterhånden og for så vidt som disse afdrages eller til et forud angivet bestemt tidspunkt indfries. CSbenhavn Otto B. Wroblewski, Nytorv 19,145 København K

5 Foranstående og jævnsides pantehæftelser: lug^ji Med hensyn til de ejendommen påhvilende servitutter og andre byrder fce&våee& %l% é måowménø Meddelelser i h. t. retsplejelovens 561 og øvrige meddelelser, der i h. t. loven skal tilgå pantekreditor, bedes sendt tm ^&-^lep&^^ i$&é?&tw ; -. der iøvrigt bemyndiges til på mine vegne at underskrive påtegninger af enhver art på nærværende pantebrev, herunder kvitterings-, transport-, moderations- og relaksationspåtegninger. løvrigt underkaster jeg mig nedenstående trykte bestemmelser. (Justitsministeriets pantebrevformular I.) %M&æé%&* : > den...18,-.a*.1972 : Af hensyn til stempelafgiftens beregning erklærer vi herved på tro og love, pantets, værdi pr. dato. ikke -overstiger kr. 9o»ooo,- M. Mortensen Lis Madsen J. Rasmussen Inger Larsen J. Schrøder Inger Larsen Underskrevne bevidner herved, at ovenstående underskrift af debitor er ægte, at underskriftens dato er rigtig, og at debitor er myndig. Navn: Navn: Stillin 9 : Bopae. ARN5 ANDERSEN BANKASSfST-SNT SØVANG 9 61 HADERSLEV Stilling: Bopæl: PETER FALK BANXRJUDMÆGTKS- AARØSUNDVEJ HADERSLEV Tinglysningspåtegninger: Indført i dagbogen fer retten i Haderslev den 2.NOV7 2* 1 9 LySt. /Adkomstdokument forevist Legitimation forevist EMehauf«H*a n Tin* ty *.. : ;.'r.j: ::... :»* \ Ha«eralev ci.u.8. *

6 ' * * ' lustitsministeriets genpartpapir. Til skøder skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). GO ex ro r^, C^ CT) O CO C/-; Q ~ ~> ---.] O!-+ P-* to g* *v$ P *-*!*r sg * fejr o $»* $» 45*^ &$ jy $** ;4 M»*' fen. >* -f 9? P cjcf Hi^f* ^ J&S ti 5 «s fe * f*co*-» jf» S* Jr* W J > $ $k ^si V & U H t-ntf» trf J«4 * <"> <8 KS < t*i fif* et * * $2 e$ -e:.* O- o- # O o-» 1» o- wjs-*^- C4 fo$ *%*<4 sp*æ' 1*4 Js*^ H» ffcøå # ^ # & ii«;. t-jj, «$ <t Mi!% <& '?& fe H. 4 $y*$.&'. H- '% f$ 4[:- es* at *fe * *<».fe*i. M=-'»- s*. ss m Hsil *»» & #< {S «fr *:& & *. # <&.- <' &*. * -# # ; # i$- H W ' $t ^. & > m r* cy> rf O. O rv> <{ H KO -J f> c. ro. * %* U) O c+ cp ( 4 ^ OQ 4 pi T rt fa 1 (O O tao (D C_). w 4 cf P S c+ cy 4 ;..! rv 4 fv) U1 < Q_ -Q - C.. M CQ H- W W <} o. S Æ Cr Q. -i ^ " O tq ^n -!!» ftj.!- ^ S' 1 c/» - O to CQ O ^ ^ 4) <i 2. ~i 'Z; o. n ^ >< CL 7T CL (O ^^^ "" -1?*"' S. O" -, fb. '. r. ni" - 1L2 "^ ro' ~» 5- ^ to * r* CO ft) O r-r 1 P^ 4 O KO O ing Stempe S9 *S 2. o. n»»1 fi» -o I i

7 Stempel: øre /Mf. Skab nr. (udfyldes i af dommerkontoret Matr. nr., ejerlav, sogn: 18o9 Sdr. Otting Gade og hus nr.: Ma> GENPART Kreditors bopæ 1: Anmelder: ns C: :?- ;: tv.?.; ~ ':'.-' " ^ Mirrrsgcds SI, 61 [GO I-i adss-s'ev T:;.(U-*)S ;GS af påtegning på stort o pr. kr. tinglyst den ijerpantebrev med meddelelse til A/S^be^erns^ndsbank, ^pxktefeodexxodsbedtckbc 425.,- 2o.ll.1972 f&mmé&smimktmiémx Haderslev Meddelelser Ifølge retsplejelovens 561 * * «^ * ^ der efter lovgivningen skal tlisen.es r-antekredltor, bedes der eftei sendt til SPAREKASSEN SYDJYLLAND 61 Haderslev der.øvrigt brmyndiges til pi mine vegne.t underdrive pitegninaer.f enhver =rt pi «rv«r«nde pantebrev, bunder kvlrtngs-, transport-, moderations- og relaksationspategninger r den / idet bemærkes, at den til A/S Arbejdernes Landsbank, Haderslev afgivne fuldmagt bortfalder samtidig hermed. Haderslev, den 1 tiltrædes: A/S Arbejdernes Landsbank P.Schmidt. Mortensen Set. Georg Gården: Hans D. Peters J. Schrøder J. Rasmussen Inger Larsen Lis Madsen Der meddeles herved samtykke til, at der med rang forud for :. nærværende ejerpantebrev fremtidig yderligere må tinglyses: kr. 145.,- 4.2oo,- Jyllands Kreditforening o.s. kont. samme o.s. kont. Med hensyn til servitutter og andre byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. De øvrige bestemmelser i dokumentet forbliver uændrede. - n * /? tn-jo Haderslev, den 1 2 OKT Uønznuv 21, 61 GO Haders'sv TIL $?) 52 SS 8 List Drachmann Jensen & Kjeldskov A/S, København

8 Indført i dagbogen for retten i Haderslev den. UKT Lyst. [egitimation forevise s-$&&*4**>%p JØ^***-«*^

9 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) el/er (i de sønderjydske /andsdele)bd.og bl. i tingbogen, Sdr. art. nr., ejerlav, sogn. Matr. nr. Stempel: 79- kr. Otting øre Købers Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) \ bopæl: Haderslev Gade og hus nr.: Anmelder: Advokatfirmaet Buch & Boge 61 Haderslev EKSTRAKT UDSKRIFT A F ENDELIGT SKØDE Undertegnede Haderslev Kommune 61 Haderslev sælger, skøder og endeligt ovårdrager herved til medundertegnede Den selvejende institution Set. Georgs Gaarden 61 Haderslev den ubebyggede parcel, skyldsat under matr. nr. 189 Sdr. Otting. ejerlav, Haderslev p af areal ifølge tingbogen 6 m. Set. Georgs Gaarden er forpligtet til, hvis det forlanges af kommunen, med 5 års forudgående varsel, dog tidligst år 2 vederlagsfrit til kommunen at tilbageskøde matr. nr. 189 Sdr. Otting ejer^av, Haderslev med samtlige påstående bygninger, installationer, hegn, træer, m.v., hvilket også skal være gældende såfremt Set. Georgs Gaarden opløses eller ophører med på grunden at drive byggelegeplads, eller hvis institutionen efter kommunalbestyreisens skøn ikke drives på fuld forsvarlig måde, giver anledning til berettigede klager etc. Nærværende begæres tinglyst på ejendommen, idet alle- Jensen & Kjeldskov A/S, København

10 rede tinglyste byrder og forhæftelser respekteres, men saledes at nærværende servitut ikke er til hinder for ejendommens bebyggelse eller prioritering. Påtaleberettiget er Haderslev Kommune, Haderslev. Haderslev, den 1. september 1972 Som køber: Set. Georgs Gaarden Inger Larsen Jørgen Schrøder J. Rasmussen formand for Bestyrelsen^ / f ø ^ - ^ Lis Madsen ul&b&lig/ M. Mortensen Som sælger: Haderslev kommunalbestyrelse den, 1. september 1972 H. C, Carstensen / m M * / Tage Madsen Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, underskrivernes myndighed og dateringens rigtighed: Poul Boje landsretssagfører Haderslev. tndfptt 1 Indført 1 dag bogen f r retten i rj^derslef;, åen Z1.DEL7-i*- 15 2$ - Lyst«. ' servitut stiftende. 'Legitimation forevist Underskrift af Lis Madsen, R. Bjerregård og M. Mortensen er sket efter skødets lysning den : 2o/lI' 1972

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I 1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid 1107994 1 Il I II III KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen. GENPART Den 3/11-1977 1. Stadskonduktørens direktorat 2. Direktoratet for Københavns skattevæsen

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V

1111 uii. Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. Vesterbrogade 97 1620 København V. Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V Del af matr.nr. 53 b Strøby by, Strøby. ( Købers bopæl : Vesterbrogade 97 1620 København V Anmelder : EGV-Boligfonden Vesterbrogade 97 1620 København V BETINGET SKØDE Underskrevne Enemærke & Petersen A/S

Læs mere

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum.

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum. Fast og variabel afgift kr. 37.400,00 Matr. nr.: 13a, Smørumnedre by, Smørum Anmelder: Ledøje-Smøru ^ Kommune Beliggenhed: Smørumnedrevej Flodvej 77 `2765 Smørum 2765.S,,:,rum Tlf. 44 87 87 87 STEMPELMÆRKE

Læs mere

-;- Forbydende alle og enhver 1 imod det, som foreskrevet står 9 hinder at gøre uden betaling '-.- -. * -. - ).

-;- Forbydende alle og enhver 1 imod det, som foreskrevet står 9 hinder at gøre uden betaling '-.- -. * -. - ). Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) Stempel: kr. øre Akt: Skab**% (udfyldes af dommerkontoret) 11\ ( l^z d r! Y 1 Ske J ands ' Matr c nr Q 34 ar Q ~ ' dele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr.,

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved Mtr. nr., ejerlav, sogn:1-a og lo -c Stempel:176o kr. øre (i København kvarter) Vestenbæk by, Kalvehave sogn. eller (i de sender)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf.

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf. ADVOKATERNE HANS CHR. LEDET - JAN REINAU Akt: Skab J\ nr.. «af Akt: Skab^W^65 dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) ' BRINCK SEIDELINSGADE 9-9800 HJØRRING - TELEFON 98 92 08 33 1703.43.18 ia A1M'

Læs mere

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter Retten i Helsingør Sagsnr. SKS 550/2005 Skifteretsattest om uskiftet bo 29. august 2005 Det attesteres, at boet efter Navn CPR-nr. Hans Kristian Klausen Adresse Kastanievej 2, 3000 Helsingør Død den 200121-0303

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). 1264 '2 0 JUNI 1950( Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8h, 2og. og 2b Nakke

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k "" 0 - ENDELIGT SKØDE

a a, R cl A c) c, 4-( cru Å k  0 - ENDELIGT SKØDE a a,,.,giødesen, advokat (H) :-Iella Hammerby, advokat NICOLAI GIØDESEN C _ 257 I. C. Mortensens Eftf. Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Ç to Tlf. 33 15 84 45 R cl A c) c, Fax 33 13 79 20 4-( cru

Læs mere

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2  ' Stempel kr. Matr. nr. 2Tfa; Vejlby. By, Elievang hl.000 ' Akt: Skab/ij^nr. I få (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Tornebakken 11-45 Anmelder: Landinspektørerne B. Bøggild

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere