MORTEN REMAR. Kom til Sankt Hans fest på Kirkestranden d. 23. juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MORTEN REMAR. Kom til Sankt Hans fest på Kirkestranden d. 23. juni"

Transkript

1 Kom til Sankt Hans fest på Kirkestranden d. 23. juni ÅRETS BÅLTALER: MORTEN REMAR Morten Remar har i over 20 år været en del af den danske musikscene, både som en del af duoen BACK TO BACK og som solist under eget navn. Han har udgivet og været med på over 20 cd er med egne originale kompositioner, stået bag flere produktioner som producer og haft en sang med i Melodi Grand Prix 1995 og 2005, men hans kendeste sang er nok stadigvæk sangen om Jonathan. Arbejder idag på P3 DR som webproducer, men er også involveret i lidt popmusik af den fede slags! Morten Remar har tidligere været tilknyttet Espergærde Ungdomsskole og bor i Espergærde-området. Nr 2 Juni årgang

2 2 PROGRAM FOR SANKT HANS FESTEN 2009 BEMÆRK: BÅLET TÆNDES TIDLIGERE I ÅR Det sker af hensyn til børnene, der jo ikke længere har fri dagen efter, da sommerferien nu er rykket en uge. KL 20.00: Pladsen og baren åbnes KL 21.00: Velkomst v/ næstformand i B&G, Stig G. Lund KL 21.05: Båltale af musiker og komponist Morten Remar KL 21.15: Bålet tændes De omdelte sange afsynges KL 21.30: Underholdning KL 24.00: Pladsen lukker Glimt fra Sankt Hans bålet i 2008, hvor det var børnene ved SFO Mørdråben, der havde fremstillet heksen. I år er det børnene i Børnehuset Georginen der velvilligt har stillet arbejdskraft til rådighed. Vi glæder os til at se resultatet...

3 3 Større butikker i EC medfører mere trafik EC s udvidelse er i sig selv nydelig, men har vi ikke mere brug for mindre trafik og flere lokale indkøbsmuligheder? Udvidelsen af Espergærde centret rejser spørgsmålet om hvad borgerne i Espergærde har brug for: ét storcenter eller decentrale dagligvarebutikker? Og hvad betyder det for trafikken, når al handel centreres ét sted? Forslaget om udvidelse af EC er begrundet i ønsket fra SuperBest og Netto om at udvide deres forretninger for at kunne yde en bedre service til deres kunder. En udvidelse, der forøger Nettos bebyggelse med 50% og SuperBests med 30%. En udvidelse som nok også er begrundet i ønsket om mere omsætning dvs. flere kunder. Det er efter foreningens opfattelse et alt for snævert formål til at begrunde en ny lokalplan, hvorfor et bredt, nyskabende og fremtidsorienteret formål ønskes medtaget i lokalplanen. Og Espergærde er befolkningsmæssigt vokset, men med udvidelsen er der vel også håb fra de to butikker om at tiltrække kunder fra Humlebæk, Snekkersten og endog Aalsgaarde. Alt andet lige vil udvidelserne medføre mere trafik, hvilket også fremgår af lokalplanen, som ved inddragelse af posthusets gård og omlægning af den sydlige parkeringsplads giver 80 p-pladser mere.

4 4 Illustration fra lokalplanforslaget, hvor posthuset er forhøjet til to etager. Ny cykelsti? Udvidelse af butiksarealet, større omsætning medfører desuden et øget behov for vareleveringer og dermed øget trafikbelastning med tunge køretøjer. Et positivt moment i trafikmæssig sammenhæng er det, at der åbnes mulighed for en cykelsti langs Nørremarken (enhed 4). Der mangler imidlertid beskrivelse af/henvisning til sammenhængen med og detaljer om resten af strækningen fra Vestermarken til Mørdrupvej forbi Mørdrup Kirke, Cirkuspladsen, Mørdrupskolen og villaerne. Regnvandsproblemer Generelt er der i disse år øget fokus på hvor stort et areal, der bliver tagdækket, asfalteret eller på anden måde befæstet. Dette problem tages der ikke højde for i denne lokalplan, der ganske vist ikke giver større asfalt- eller flise-areal, men som p.g.a. de større tagflader alligevel er med til at øge problemerne med afledning af regnvand. I forbindelse med p-pladsomlægninger bør kommune påbegynde en kusrændring, således at man kræver en befæstningstype, der muliggør bedre nedsivning af regnvand end asfalt. Samlet må det således forventes, at de miljømæssige forhold vil få en øget negativ belastning med udbygningen. B&G mener, at de trafikmæssige forhold flere kunder og mere varelevering - i sig selv nødvendiggør en miljøvurdering, men foreningen tager med beklagelse til efterretning, at kommunen ikke har foretaget denne vurdering. Kundernes behov? Den anden principielle indsigelse gælder selve serviceniveauet for kunderne. Når det gælder dagligvarer, så er behovet her anderledes end specialbutikker, idet netop dagligvare-begrebet i sig selv indikerer, at det typisk handler om de daglige indkøb vi alle foretager. Og hvorfor skal det koncentreres ét sted? Det medfører ofte unødvendig kørsel alene fordi afstanden begrunder det. Mindre decentrale muligheder for dagligvareindkøb begrænser kørsel, da det ofte er lettere og hurtigere at gå eller cykle hen om

5 5 hjørnet. Vil udvidelsen af dagligvarebutiksarealet på Centret udsulte de eksisterende to decentrale dagligvarebutikker på Kofod Anchersvej og Mørdrupvej? Og nok så interessant: vil det fjerne grundlaget for forslaget om en dagligvarebutik ved Hovvej, som er foreslået i oplægget til kommuneplan? Et udmærket forslag, som vil være en reel forbedret service for de kunder som bor i den vestlige ende af Espergærde! De fleste borgere i Espergærde vil have stor glæde af flere decentrale dagligvarebutikstilbud, da det trods alt er et fåtal der bor klods op af EC. Man bør også lægge vægt på, at en endnu en udvidelse af Espergærde Centret også bør have borgernes behov for øje ikke kun butikkernes. Den debat finder B&G bør rejses i forbindelse med Kommuneplanen og spørgsmålet om en evt. udvidelse af Espergærde Centret. Hensyn til det grønne look Når alt dette er sagt så skal B&G dog ikke undlade at påskønne selve den arkitektoniske udformning af udvidelserne, som det fremgår af lokalplanen. Det er

6 smukt samstemt med det eksisterende EC s arkitektur. Det gælder også forslaget om, at der kan bygges en etage på posthusbygningen. Og P-plads udvidelserne virker også umiddelbart tilforladelige, dog under hensyntagen til, at det grønne look fastholdes helt igennem. B & G har ved flere lejligheder kæmpet for at få etableret grønne beplantningszoner omkring P-pladser og i randzonerne. Dette er glædeligvis lykkedes i fint samarbejde med Teknisk Forvaltning samt med bidrag fra Tuborgs Grønne Fond. Såfremt intentionen nu er, at underbeplantning (krat) nu skal fjernes, vil P-pladserne med de parkerede biler blive fuldt eksponeret. Derfor er det vigtigt, at underbeplantningen, som den er idag både på Vestermarkens store P-plads og mod Kløvermarken-Søndermarken fastholdes sammen med træerne, hvad enten det er bøgepur (klippet bøgekrat) eller ildtorn m.v. som ved Kløvermarken- Søndermarken. IItet tag over torvene At bygningerne omkring Østre og Vestre Torv bliver ophøjet til bevaringsværdige huse, hilser B&G med tilfredshed. B&G er endvidere overordentlig glad for, at der én gang for alle sættes en stopper for en overdækning af Østre og Vestre Torv. Det er endvidere afgørende, at skibsmasten får lov at stå, hvilket ikke fremgår klart af forslaget. Dette markante vartegn lagde arkitekt Per Christiansen stor vægt på. Og B&G noterer med tilfredshed lokalplanens understregning af Centrets unikke miljø, karakter og bevaringsværdige arkitektur ikke mindst beskrivelsen af Centrets åbne torvemiljø, den gode atmosfære, samt hensynet til de grundlæggende arkitektoniske idéer og de grønne omgivelser. Men som sagt er B&G betænkelig, når det gælder den forøgede trafikbelastning og det manglende fokus på byens decentrale indkøbsmuligheder for dagligvarer.

7 Ved Poul Antvorskovs død Poul Antvorskov er død. Han blev 95 år og et langt virksomt liv er slut. I Borgerog Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. husker vi Poul Antvorskov som et af foreningens virkeligt engagerede og interesserede medlemmer. Antvorskov var i en lang årrække medlem af foreningens bestyrelse og derudover formand i perioden Som en anerkendelse for sit virke, blev han i 1979 udnævnt til æresmedlem. Men også i de forgangne 30 år har Poul Antvorskov interesseret sig levende for Sydkystens anliggender. Det er således kun et års tid siden han sidste gang var i telefonen og havde et par spørgsmål til udviklingen i området. Poul Antvorskov var uddannet billedskærer og blev selvstændig mester i Snekkersten i I årene fra 1936 og fremefter havde han et tæt samarbejde med Kaj Bojesen, men udførte desuden talrige bestillingsarbejder til egnens beboere og handlende. I perioden var Poul Antvorskov desuden kordegn ved Egebæksvang Kirke. Poul Antvorskov var gift med Inger f. Korsgaard og havde boet i Skellebækhus på Strandvejen 116 i Snekkersten siden Æret være Poul Antvorskovs minde. Æresmedlem af B&G, Poul Antvorskov, Snekkersten, fotograferet i (Foto: Sven Raagaard)

8 Smukke og sikre veje og stier ønskes af Kai Thaarslund trafik- og byplanlægger I forlængelse af trafikmødet på Espergærde Bibliotek 23. februar 2009 med Per Tærsbøl og Henrik Møller fra byrådet (og mig selv) i panelet, er jeg blevet bedt om at komme med et indlæg til Borgerbladet. Ved mødet kom vi rundt om mange konkrete problemstillinger, lige fra en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg til ønsket om en regulering og forskønnelse af området omkring Mørdrupsvejs udmunding i Strandvejen ved Espergærde Havn. Det første har helt sikkert meget lange udsigter, og personligt ser jeg da også nødigt, at vores nærrekreative og fredede områder skal inddrages til trafikale landanlæg af internationale dimensioner, ligeså lidt som en ny gennemgående motorvej og højhastighedsbane vil Et eksempel på en grim parkering - her på cykelstien ud for Store Strand i Espergærde (Foto: Jan Arnt)

9 9 kunne bidrage positivt til kommunens herlighedsværdier. Så hellere et smukt torv ved Espergærde Havn og smukkere veje og stier, og gerne flere af de sidste, så vi kan få et tætmasket og sammenhængende net af trafiksikre stiruter i hele kommunen. Der er ingen tvivl om, at skønhed fremmer såvel trafiksikkerhed som almindelig livsglæde, mens grimhed gør det modsatte (Det får mig til at tænke på, hvordan den seneste udvidelse af Prøvestenscentret har gjort dette så grimt, så man tror det er løgn - men også lidt fascinerende: tænk at kunne skabe den ultimative grimhed!). Grimt er det også, når parkerede biler hober sig op og ned af alle veje med to af de fire hjul solidt plantet midt på det smalle fortov, så man dårligt kan passere med en barnevogn. Eller når diverse lastbiler og sættevognstog invaderer vores små

10 10 villaveje for at aflevere et eller andet, folk har bestil over nettet. Flere mødedeltagere ønskede foranstaltninger, der kan få bilisterne til at overholde hastighedsgrænserne på Agnetevej, Mørdrupvej og Strandvejen. Her må anbefales etablering af fartdæmpende foranstaltninger i form af busvenlige bump, midtervulster og midterøer, der med fordel kan placeres ved stikrydsninger. I øvrigt er mange af de emner, der blev drøftet ved mødet, efterfølgende taget under positiv behandling i det Forslag til Kommuneplan , som blev sendt ud til offentlig høring 1. maj med høringsfrist 4. juli Planen, som kan ses på helsingorkommune.dk, er fuld af gode forslag om bl.a. flere cykelstier, bedre trafiksikkerhed og bedre vilkår for fodgængere med hensigtserklæring om at ville gøre en indsats i forhold til renholdelse af fortove, parkerede biler på fortove, ødelagte fortovsbelægninger og dårlig snerydning. Desuden vil man forbedre tilgængeligheden til busstoppesteder og stationer. Og flere af de stier, Dansk Cyklistforbund og andet godtfolk har efterlyst i årevis, indgår i planen. Så må vi jo bare håbe, der bliver råd til at leve op til alle de gode intentioner, samtidig med at millionerne ruller lystigt ud af kommunekassen til Kulturværft og renovering af vores misligholdte Marienlyst Slot. I øvrigt gør det mig lidt utryg, at Kommuneplanforslagets planer over eksisterende veje, stier og kollektiv trafik indeholder diverse fejl. Fx håber jeg ikke, at det betyder noget, at Hornbækbanen tilsyneladende har fået endestation ved Grønnehave. Det duer jo ikke, hvis man skal videre med Kystbanen eller med Lille Nord. Man skulle hellere binde Hornbækbanen sammen med Lille Nord, lige som den er blevet bundet sammen med Gribskovbanen i den anden ende. Lad mig slutte med at opfordre alle interesserede i at deltage i kommuneplandebatten og sende kommentarer og ønsker til senest 4. juli 2009! Et eksempel på en fin kombination af et stiforløb og en pæn udformning med bevarelse af gamle træer. Det kan med andre ord lade sig gøre!

11 Hvornår skal vi videre med Espergærdes torv 11 ved Strandvejen? af Jan Arnt og Stig G. Lund Espergærde har to centre et handelscenter i form af Espergærde Centret og det gamle handelscenter ved havnen, hvor Mørdrupvej munder ud i Strandvejen. Sidstnævnte er efter mange års forfald ved at rejse sig med nye restauranter m.m., men området er desværre hæmmet af de mange biler, der ikke overholder de mange trafikskilte, så der ofte opstår farlige situationer. Området kan dog med nogle få indgreb blive mere trafiksikkert og samtidig blive et endnu mere populært mødested (torveplads) for befolkningen. Debatmøde om trafik og by B&G s torveidé blev senest drøftet på det møde, som B&G afholdt i februar om trafikforholdene på Sydkysten med deltagelse af Per Tærsbøl, Henrik Møller og trafikforsker Kaj Thorslund. Her blev forslaget om et egentligt torv koblet sammen med en forøget trafiksikkerhed på Mørdrupvej og Strandvejen ved at trafiksanere det nuværende T-kryds. Det betyder, at trafikken via anden vejbelægning og indsnævrede vejbaner tvinges ned i gear, så bilerne må køre i et tempo tilpasset områdets mange bløde trafikanter. Trafikforskeren var meget positiv for forslaget ligesom Henrik Møller efterfølgende har nedsat en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med torveplanerne. Ved mødet gav Tærsbøl ikke noget klar bud på hans holdning til torveforslaget, men vi håber naturligvis, at han er gået videre med ideerne til sit bagland. B&G s overordnede tanke er, at der fremover skal være et samlet torvemiljø, som binder det nuværende lille torvehjørne sammen med havnearealet, således at indgrebet både mindsker risikoen for trafikulykker samt fremmer Espergærdes bykvalitet i overensstemmelse med Helsingør Kommunes vedtagne arkitekturpolitik. Området T-vejkrydset Mørdrupvej/ Strandvejen har i dag ikke noget navn, hvorfor B&G har foreslået, at det efter omdannelse til et egentligt torv f.eks. kunne hedde Havnetorvet eller Strandvejstorvet.

12 12 Havneområdet - set fra luften. B&G s skitse viser, hvordan torvet kunne komme til at se ud i fremtiden.

13 13 Langs den åbne strand kunne man udforme en promenade efter Sydeuropæisk forbillede med fliser, bænke, kunst m.m. cyklerne kunne så også få lidt mere plads, så der ikke opstår de mange konflikter mellem gående og cyklende. (Foto: Jan Arnt) En Øresundspromenade På mødet i februar nævnte vi fra B&G s side, at torveidéen på længere sigt kan suppleres med en vision for en ændret udformning af Strandvejen forløb, så strækningen fra Egebæksvang kirke til Stokholmsvej kan blive et folkeligt, almen nyttigt strøg eller promenade for herboende og for gæster på vores kanter. I mange byer (især i udlandet) er det normalt, at man langs en strand eller en større sø bygger en promenade belagt med smukke fliser, smukke lamper, kunst og bænke, hvor man kan sidde og sludre eller bare nyde udsigten. Hvorfor kunne man ikke gennemføre noget lignende i Espergærde, så man fik en bred promenade langs den åbne stejleplads og ud for den åbne strand i stedet for i dag, hvor cykler og gående kæmper og råber om de samme 2,50 meter. Ud over at skabe en rekreativ og

14 14 oplevelsesrig Øresundspromenade, der kan bidrage til et visuelt spændende Strandvejsmiljø, så har undersøgelser desuden påvist, at hvis man blander gående, cyklende og motoriserede køretøjer sammen, så sænkes hastigheden og opmærksomheden skærpes. Kort sagt øget bykvalitet og øget trafiksikkerhed under samme hat. Der er givet nogle der vil indvende, at etablering af et torv med sænket hastighed eller et ændret vejforløb der sænker farten over en længere strækning vil medføre trafikpropper, øget udstødning mv. Nej mon ikke den gennemkørende motoriserede trafik især den tunge lastvognstrafik hurtigt vil finde andre veje og dermed nedbringe trafikbelastningen på Strandvejen, som har været et stigende problem længe. Og nedsættelse af farten vil under alle omstændigheder gøre færdslen mere tryg. Og indvendinger mod at f.eks. nedsættelse af farten til 45, 40 eller 30 km/t ikke kan lade sig gøre på en vej af Strandvejens karakter kan afvises, idet det netop er sket længere inde ad Strandvejen mod København lidt nord for Klampenborg. Torvet er kommet med i kommuneplanforslaget. Det er glædeligt, at ideen om et torvemiljø indgår i forslaget til den nye kommuneplan for Helsingør kommune. Men ét er den gode hensigt og at torvetanken er omtalt. Noget andet er, at finde politisk fodslag og VILJE, der tager sigte på en trafikdæmpende plan, der samtidig tilgodeser en æstetisk og byplanmæssig helhed. Kom frit frem også Realdania og andre fonde ja og så selvfølgelig Helsingør kommune! Det er svært for et par cykler at komme frem blandt de mange gående på den kombinerede cykelgangsti..

15 15 Forslag om to nye huse på Espergærde Havn! af Kjeld Damgaard Et af de mere overraskende forslag - et forslag om at bygge nyt klubhus for Espergærde Sejlklub på Espergærde Havns sydmole - så dagens lys for kort tid siden. B&G er meget overraskede over forslaget, der indebærer, at sejlklubben skal bygge et hus på 283 kvm i en højde på 7½ meter på et meget følsomt sted! Begrundelsen skulle være, at det eksisterende klubhus er nedslidt og gammelt. I så fald er det kommunen der ikke har forvaltet ejendommen korrekt. B&G vil derfor se med stærkt kritiske øjne på dette forslag. Et andet forslag om at udvide havnen mod nord med et nyt bassin, vil B&G også se nærmere på i nær fremtid. Tegning over Espergærde Havn, hvor de foreslåede to nye huse er markeret med mørkerød farve. Det eksisterende fiskehus er markeret med lysrød farve, medens det forslåede nye havnebassin er markeret med blå farve.

16 16 Skovdød eller naturpleje i Anlægget? af Stig G. Lund B&G ejer et stykke jord. Så på en måde passer det udmærket, at vi ifølge foreningens navn er en grundejerforening selvom vi i virkeligheden ikke varetager opgaver, som grundejerforeninger almindeligvis gør. Foreningens jordlod ligger for enden af Mørdrupvænget og Anlæggets Allé. Vi betaler ikke grundskyld for grunden og i praksis udgør den et grønt lufthul i parcelhuskvarteret, og benyttes flittigt af børnene i nabolaget til leg året rundt huler og klatring om sommeren og kælkebakke om vinteren. Foreningen drager omsorg for at passe området i samarbejde med kommunen, som ejer den nordlige del af arealet med stien op til toppen af bakken. Pasningen indebærer, at B&G løbende sørger for at udtynde bevoksningen bl.a. hensyn til de parceller, som ligger nord for grunden, som ellers ligger hen i skygge det meste af dagen. Det gør vi så nænsomt som muligt, da der samtidig er andre beboere i området, som glæder sig over det lille stykke skov midt i villakvarteret. Vi ønsker samtidig at sikre de mest optimale legemuligheder på arealet, hvilket også kan indebære rydning af bevoksning. Der er altså flere interesser at tage højde for. Det er derfor et spørgsmål om at balancere hensynet til både at sørge for lys og sol samt grønt og et godt legemiljø. Vi håber, at de fleste i nabolaget finder, at det også lykkes, når alle hensyn skal tilgodeses bedst muligt. Men hvis der er ønsker eller synspunkter til plejen af Anlægget, så henvend jer til en af foreningens bestyrelsesmedlemmer, så vi kan prøve at tage højde for jeres forslag.

17 17 Snekkerstens nye bevarende lokalplan af Kjeld Damgaard Helsingør Kommune har med forslaget om en bevarende lokalplan for Snekkersten vist, at det godt kan lade sig gøre at gennemføre en fornuftig lokalplanlægningsprocedure. For første gang har man nemlig gennemført både borgermøder og partshøringer før forslaget overhovedet er blevet skrevet. Ganske vist er forslaget også af en anden karakter, end i de tilfælde hvor en bygherre ønsker at gennemføre et nyt byggeri. I de tilfælde udarbejdes lokalplanforslaget for bygherren og så kan den undrende befolkning stort set ikke flytte et komma bagefter. Men i Snekkersten er der som sagt kommet andre boller på suppen. Snekkersten Borgerforening har længe presset på for at få gennemført en sådan lokalplanlægning og det ser da også ud til at foreningens ønsker er blevet fulgt på en række områder. Snekkersten Borgerforenings specielle interesser omkring havnen m.v. bliver dog ikke fulgt. Faktisk omfattes havnen slet ikke af lokalplanforslaget, hvilket sandsynligvis skyldes et politisk ønske om at undgå en ufrugtbar diskussion om havnens fremtid. Ufrugtbar fordi en sådan diskussion ville kunne sinke eller besværliggøre en vedtagelse af resten af planen. Borger- og Grundejerforeningen har specielt ønsket at få indføjet en bevaringsplan for træerne på Kystskrænten. Disse er allerede i dag beskyttet, men sagen kompliceres af, at kun en del af disse er fredede. Det overvejes derfor om der kan findes en ordning for hele strækningen evt. med genplantningstvang, når gamle træer må fældes. B&G har også ytret interesse i at få gennemført et forbud mod glaserede tegl - og dette ser det ud til bliver gennemført. En undtagelse gives der dog, såfremt en husejer kan bevise at huset er født med glaserede tegl. Der gennemføres også forbud mod de såkaldte Rockerborge - dvs meterhøje mure ud imod offentlig vej. For fremtiden må sådanne mure ikke længere opføres og der skal i princippet også indrettes to P-pladser på egen grund til hvert hus. P-pladsere skal laves i forlængelse af hinanden, således at ejendommen kun har én smal indkørsel. Et påtænkt forbud mod alternative energikilder, som f.eks. solceller på husenes facader mod vej, har mødt en del kritik og vil formodetnlig blive blødt op i den endelige udgave. B&G kunne også tænke sig, at der fra kommunal side kunne gribes hurtigere og mere effektivt ind, såfremt en husejer uden tilladelse nedriver et bevaringsværdigt hus. Imidlertid er det vanskeligt at gardere sig imod skruppelløse bygherrer, men hvad er en bevarende lokalplan værd uden represaliemuligheder?

18 18 Badebroerne ved Søndre Strandvej af Mogens Aarsleff Hansen Allerede i 2005 stillede B&G sammen med Danmarks Naturfredningsforening spørgsmålet om udnyttelsen af Strandvejen og kyststrækningen syd for Trykkerdammen, herunder sanering af den overvældende mængde af badebroer med tilbehør. Foreningerne fik ikke svar, hverken fra det daværende Frederiksborg Amt eller fra andre. Det er derfor med stor glæde og tilfredshed, at B&G erfarer, at Helsingør Kommune tager sagen op og sikrer, at alle badebroer langs alle kommunens kyster bliver lovlige. B&G støtter initiativet med de udarbejdede retningslinier og opfordrer til dialog og samarbejde om et skønnere udsigt til Kronborg og Øresundskysten hinsidan, men også generelt flottere og mere naturlige kyststrækninger i hele kommunen. Det er på høje tid at ændre kurs, før byggedrømme danner for fast en præcedens. Tak til Ejendoms- og Miljøudvalget.

19 Kjeldsbjerggaards beboelsesbygninger skal istandsættes 19 Kjeldsbjerggaards forfaldne hovedbygning fotograferet i april Jordbrugskommissionen for Region Hovedstaden har den 24 september 2008 besluttet, at der i henhold til Landbrugsloven og Bekendtgørelse nr. 698 af 21 juni 2007 gives påbud om istandsættelse af beboelsesbygningen således, at den igen kan anvendes til helårsbeboelse, og bopælspligten kan blive opfyldt. Fristen for opfyldelse af påbuddet sættes til 12 måneder. af Mogens Aarsleff Hansen B&G har i en årrække haft en tro på og næret et itv. uopfyldt håb om, at den bevaringsværdige hovedbygning på Kjeldsbjerggard ville overleve tidens tand. Med hjælp fra Danmarks Naturfredningsforening kan følgende kendsgerninger oplyses. Ejendommens ejer har ved advokat Anders Drachmann påklaget påbuddet til Fødevare- Erhverv, som 24 marts 2009 afviser klagerne. Efterfølgende har Jordbrugskommissionen fastholdt påbuddet - dog med ny frist for efterkommelse til 1 marts Konsekvensen ved evt. at ignorere påbuddet er, at sagen uden yderligere varsel vil blive overdraget til Nordsjællands Politi med anmodning om bøde og dagbøder indtil forholdet er lovliggjort. B&G har altså sammen med alle andre interesserede håb om, at den efterhånden temmelig miserable hovedbygning - se medfølgende foto fra april ikke får lov at forfalde totalt. Kommunen er orienteret i sagen, men har ingen muligheder for at gribe direkte ind.

20 20 Formand: Mogens Aarsleff Hansen, Strandvejen 175, Mørdrup, 3060 Espergærde, tlf E-post: Næstformand: Stig G. Lund, Strandvangsvej 3 B, 3060 Espergærde, tlf Kasserer: Peter Pejtersen, Mørdrupvej 36, 3060 Espergærde, tlf Sekretær: Henrik Anton Svendsen, Bredgade 4, 1. tv, 1260 København K, tlf Returneres ved varig adresseændring Returadresse: Mørdrupvej 36, 3060 Espergærde KOPIER ELLER KLIP DENNE SIDE UD OG SEND DEN TIL KASSERER PETER PEJ- TERSEN, MØRDRUPVEJ 36, 3060 ESPERGÆRDE, HVIS DU VIL VÆRE MEDLEM AF BORGER- OG GRUNDEJERFORENINGEN: JA TAK, JEG VIL GERNE VÆRE MEDLEM AF B&G (Årskontingent 100 kr.) NAVN: VEJ OG NR: BY: POSTNR. OG POSTDISTRIKT: Du kan også sende indmeldelsen som mail til kassereren: Borger- og Grundejerforeningens bestyrelse m.v.: Best.medlem: Jan Arnt, Stokholmsvej 23, Mørdrup, 3060 Espergærde, tlf Best.medlem: Sven Raagaard, Anlæggets Allé 2, Mørdrup, 3060 Espergærde, Tlf Ansvh. redaktør og best.medlem: Kjeld Damgaard, Helgavej 8, Mørdrup, 3060 Espergærde, tlf ; E-post: Web-redaktør: Ole Praud, Mørdrupvej 82C, Mørdrup, 3060 Espergærde, tlf HUSK: Foreningens hjemmeside:

Meget vellykket jubilæums-arrangement

Meget vellykket jubilæums-arrangement Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014

Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 30. april 2014 Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014 Svar på spørgsmål fra Grundejerforeningerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra grundejerforeningerne

Læs mere

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede

REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede VORES BY REFERAT Dato: 27. maj 2008 Dialogmøde (5) med beboere og andre interesserede Deltagere ca. 50 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Derudover deltagere fra Carlsberg Ejendomme, Entasis

Læs mere

Grundejermødet. Mødet i Prøveh. i Prøvehallen. allen. side 4-7. November 2010. Grundejeren.d. Glemmer du.. Rotteplager Buskorridore.

Grundejermødet. Mødet i Prøveh. i Prøvehallen. allen. side 4-7. November 2010. Grundejeren.d. Glemmer du.. Rotteplager Buskorridore. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 15 November 2010 Grundejermødet i Prøvehallen side 4-7 Indhold: Den lyse ide blev skudt ned af både grundejere og lokale politikere. Sagen ligger nu

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM

SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM 29. december 2011 Indkomne indsigelser i forbindelse med offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvænget i Sejs/Svejbæk Indkomne bemærkninger:

Læs mere

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn.

Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indkomne bemærkninger til oplægget til helhedsplan for Bønnerup Havn. Indholdsfortegnelse til bilagsmappe: 1. Referat fra borgermødet på Feriehotel Kattegat den 17. januar 2009 2. Afrapportering fra de

Læs mere

Revision per 10 Oktober 2014.

Revision per 10 Oktober 2014. Feedback på høringer i Københavns Kommune Undersøgelse lavet af Øresundsgruppen, borgere på Østamager Kontakt: mailto:oeresundsgruppen@gmail.com for yderligere information Revision per 10 Oktober 2014.

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag.

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag. Silkeborg kommune Att. Afd.post Dato: 11.04.2012 Vor ref.: Projektnr.: Inst.nr.: Direkte tlf.: 8722-8932 E-mail: Lokalplanforslag nr. 10-014 Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående

Læs mere

Skema over modtagne henvendelser Bilag 3 Endelig vedtagelse af lokalplan Karens Minde med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2001.

Skema over modtagne henvendelser Bilag 3 Endelig vedtagelse af lokalplan Karens Minde med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2001. Skema over modtagne henvendelser Bilag 3 Endelig vedtagelse af lokalplan Karens Minde med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2001. Indsigelse/bemærkning 1. Maj Gibbe, Wagnersvej 14 - Mener, at de ældre

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet MAJ 2007 1 Maj 2007 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet MAJ 2007 MÅRSLET-bladet MAJ 2007 3 MÅRSLET-Bladet

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Nyt fra din grundejerforening

Nyt fra din grundejerforening Nyt fra din grundejerforening Medlemsblad for Aabyhøj Grundejerforening 26. årgang - juni 2015 FORMANDENS INDLÆG Udgiver: Aabyhøj Grundejerforening Grafisk produktion: by pernille granath www.pernillegranath.dk

Læs mere

Udnyttelsen af villagrunde!

Udnyttelsen af villagrunde! ællesforeningen af Grundejerforeninger i København 29 Maj - juni 2014 Udnyttelsen af villagrunde! Rockerborgen i Vanløse Henvendelse til retsudvalget Repræsentantskabsmødet 2014 Medlemsmøder Regnvandsmødet

Læs mere

Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening

Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening TRANDSIDEN Medlemsblad for Solrød Strands Grundejerforening Marts 2014 Oplag: 2.000 www.ssgsolrod.dk Indhold Solrød Strand 2017 Solrød STRAND 2017 Side 1-2 Solrød Kommunes lokalarkiv Vi vil så gerne have...

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere