REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 28. august 2007 kl i byrådssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00. i byrådssalen"

Transkript

1 REFERAT Tirsdag den 28. august 2007 kl i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard, Tina Tving Stauning, Jens Ross Andersen, Allan Madsen, Jesper Henriksen, Jesper Thorup, Grethe Olsen, Pia Adelsteen, Kenneth Jensen, Jens Brogaard Jensen, Ole Søbæk, Carsten Cederholm, John Schmidt Andersen, Mads Bondo Dydensborg, Lis Olsen, Michael Harder, Bente Nielsen, Preben Gøttsche, Guri Bjerregaard, Torben Petterson, Hanne Kyvsgaard, Mogens Andersen Fraværende: Michael Harder, Allan Madsen, Jens Ross Andersen, Tina Tving Stauning, Anne-Mette Worch fraværende under sag 123 til 140 Mødet slut: 20.50

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde Sag nr. 123 Regnskaber Kommunale ældreboliger administreret af DAB for Skibby og Jægerspris kommuner for året 2006 Sag nr. 124 Genbehandling af endelig aftale om deling af Frederiksborg Amt og Hovedstadens Udviklingsråd Sag nr. 125 Omlægning af lån til almene boliger Frederikssund Andels Boligforening afd. 7, Falkenborgvej 8, Frederikssund Sag nr. 126 Ansøgning om skema C godkendelse Ådalsparken, almene boliger Sag nr. 127 Valgsteder Sag nr. 128 Orientering om status i Frederikssund Kommunes og den selvejende institution Sct. Georg Gårdens børnehaves retssager mod Sct. Georgs Fonden Sag nr. 129 Høringssvar til Region Hovedstadens forslag til politik for sundhedsforskning Sag nr. 130 Vedtægter for Klagerådet Sag nr. 131 Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2007 Sag nr. 132 Delegering af kompetence vedrørende magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten Sag nr. 133 Frigivelse af anlægsmidler til budgetkonto til konsulentbistand til kloakforsyningen Sag nr. 134 Frigivelse af anlægsmidler til budgetkonto til kloakrenovering Sag nr. 135 Frigivelse af anlægsmidler. Kloakforsyning, SRO på pumpestationer Sag nr. 136 Frigivelse af anlægsmidler. Vand og kloak i Esrogårdudstykningen 2

3 Sag nr. 137 Frigivelse af anlægsmidler. Vand og kloak i nyt erhvervsområde i Jægerspris Sag nr. 138 Frigivelse af anlægsmidler til inspektion af hovedkloakledninger Sag nr. 139 Frigivelse af anlægsmidler. Spildevandskloak til udstykning Duemosevej / Snogekær omfattet af lokalplan 77, Jægerspris Sag nr. 140 Frigivelse af anlægsmidler. Kloakforsyningen. Etape 1, Karolinehøj, Jægerspris By Sag nr. 141 Frigivelse af anlægsmidler. Forsinkelsesbassin på Åvej (bag biografen) i Slangerup Sag nr. 142 Frigivelse af anlægsmidler. Vand og kloak til udstykningen omfattet af lokalplan 76, Jægerspris Sag nr. 143 Frigivelse af anlægsmidler. Kloak til udstykningen Bygaden 9, Jørlunde Sag nr. 144 Frigivelse af anlægsmidler. Vand og kloak til 9 grunde på Birkekæret i Jægerspris Sag nr. 145 Frigivelse af anlægsmidler til renovering af kloak Sag nr. 146 Frigivelse af anlægsmidler til kontrol af vandmåler i drift Sag nr. 147 Frigivelse af anlægsmidler. Ådalens vandværk Hævning af boringer Sag nr. 148 Frigivelse af midler til Askelundskrydset Sag nr. 149 Egnsmuseet Færgegården Kommunal drift 1. januar 2007 Sag nr. 150 Forslag til kommuneplantillæg 007 for nyt butikscenter i Frederikssund, ved Nygade, A.C. Hansensvej og Baneledet Sag nr. 151 Forslag til Lokalplan 007 for Nyt butikscenter i Frederikssund ved Nygade, A.C. Hansensvej og Baneledet Sag nr. 152 Bevilling til hydrauliske og kysttekniske undersøgelser omkring Strandparken, Sydbyen, Frederikssund 3

4 Sag nr. 153 Miljøvurdering af påtænkt butikscenter m.v. på betonvaregrun- den i Frederikssund Forslag til VVM-redegørelse anbefales offentliggjort 2. høring Sag nr. 154 Lokalplan 006, Erhvervsområde Vest i Slangerup, behandling af høringssvar og endelig vedtagelse Sag nr. 155 Lokalplan 008 for fire parceller i Røgerup, behandling af høringssvar og endelig vedtagelse Sag nr. 156 Frigivelse af anlægsbevilling 2007 Ny by ved Store Rørbæk Sag nr. 157 Selvstændigt vejnavn til kommende bebyggelse på Bygaden 9, Jørlunde Sag nr. 158 Meddelelser Lukket møde Sag nr. 159 Sydbyen. Udbud af enkeltparceller i etape 2 A og 2 B 4

5 Åbent møde Sag nr. 123 Journal nr.: Sag fra: Regnskaber Kommunale ældreboliger administreret af DAB for Skibby og Jægerspris kommuner for året S55 Regnskabschefen Lovgrundlag: Lov om almene boliger m.v. 25 stk. 3 Sagsfremstilling: DAB fremsender jf. administrationsaftalen reviderede driftsregnskaber og revisionsprotokollater for året De foreløbige regnskaber er indarbejdet i de 2 kommuners årsregnskaber, som blev forelagt den 29. maj Regnskaberne er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Vedrørende Skibby ældreboliger, Omsorgscentret Nordhøj er der dog taget forbehold for udgiftsfordelingen vedrørende forsikringer, renholdelse og forbrugsafgifter, med 46 % til boligdelen og resten til kommunale formål, da fordelingsaftalen ikke forefindes skriftligt. Regnskabet for Skibby ældreboliger, Omsorgscentret Nordhøj udviser et overskud på kr. Regnskabet for Skibby ældreboliger, Nordhøj 2 udviser et overskud på kr. Regnskabet for Jægerspris Kommunale Ældeboliger afd. De 3 Ege udviser et underskud på kr. som henlægges til fremtidige udligning. Endvidere er der en ændring i forhold til det foreløbige regnskab benævnt korrektion vedr. tidligere år på kr. denne vil blive reguleret i Frederikssund kommunes 2007 regnskab. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen Ingen. Bilag: 1. Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2006 for Skibby ældreboliger, Omsorgscentret Nordhøj 2. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2006, Omsorgscentret Nordhøj 3. Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2006 for Skibby ældreboliger, Nordhøj 2 4. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2006, Nordhøj 2 5. Årsregnskab 2006 for Jægerspris kommunale plejeboliger 6. Revisionsprotokollat til årsregnskab

6 Indstilling: Regnskabschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for : 1. anbefaler, at regnskaberne godkendes. Beslutninger: Økonomiudvalget den 21. august 2007: Anbefales. den 28. august 2007: Godkendt. 6

7 Sag nr. 124 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Genbehandling af endelig aftale om deling af Frederiksborg Amt og Hovedstadens Udviklingsråd P16 Regnskabschefen Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om deling af amterne, med senere ændring i bekendtgørelse nr. 380 af 25. april I forbindelse med kommunalreformen blev det besluttet at nedlægge amterne og etablere regioner. Frederiksborg Amt blev en del af Region Hovedstaden. Derudover nedlægges Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) ligeledes pr. 1. januar Kontant kompensation (betaling) til Region Hovedstaden. Frederikssund Kommune besluttede, i forbindelse med nedlæggelsen af amterne og overførsel af opgaver til kommunerne, kun at overtage Skalinstitutionerne fra Frederiksborg Amt. Dette bevirker, at Frederikssund Kommune kontant skal afregne kr til Region Hovedstaden. (se bilag 1, side 2) Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) blev ligeledes nedlagt i forbindelse med strukturreformen. Frederikssund Kommunes andel af nettoformuen til kommuner på kr udgør kr svarende til 2,35 pct. og skal kontant afregnes til Region Hovedstaden. (se bilag 2, side 1) Samlet skal der kontant afregnes kr til Regions Hovedstaden, hvilket beløb ikke er indregnet i budgettet for 2007 og foreslås finansieret af kassebeholdningen. Kompensationsbeløbet har ingen indflydelse på kommunens driftsresultat i 2007, da beløbet vedrører de finansielle poster (finansforskydninger). Nettoformue Frederikssund Kommune overtager en samlet nettoformue på kr fra Frederiksborg Amt. Den samlede nettoformue til fordeling udgør kr , hvor Frederikssund Kommunes andel udgør 1,710 pct. (se bilag 1, side 3) 7

8 Nettoformuen fremkommer således: Aktiver: Mio. kr. Bygninger og motorkøretøjer 17,1 Indefrosne ejendomsskatter 15,7 I alt (se bilag 1, side 5) 32,8 Passiver: Forpligtelse på tjenestemandspension -1,1 Gæld -1,6 I alt (se bilag 1, side 6) -2,7 Nettoformue oprindelig (se bilag 1, side 3) Kontant afregning til Regionen ( se bilag 1, side 2) Nettoformue til Frederikssund Kommune efterreguleret (se bilag 1, side 3) 30,1-16,3 13,8 Finansiering af Indefrosne ejendomsskatter Det undersøges via Indenrigs- og Sundhedsministeriet, om beløbet vedrørende indefrosne ejendomsskatter på 15,7 mio. kr., er låneberettiget. Bevilling: Tillægsbevilling til finansforskydninger på kr i 2007, finansieret af kassebeholdningen. Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger: Frederikssund Kommune overtager nettoformue fra Frederiksborg Amt på kr samt kr fra Hovedstadens Udviklingsråd. Udgift til kompensation til Regionen på kr Bilag: 1. Opgørelse over kompensationsbeløb for deling af Frederiksborg Amt 2. Opgørelse over kompensationsbeløb for deling af Hovedstadens Udviklingsråd. Indstilling: Regnskabschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for 1. anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på kr til finansforskydninger, finansieret af kassebeholdningen 8

9 Beslutninger: Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2007: Anbefales den 26. juni 2007: Godkendt. Supplerende sagsfremstilling: Indenrigs- og Sundhedsministeriet blev i skrivelse af 28. juni 2007 ansøgt om tilladelse til at lånefinansiere, de overtagne indefrosne ejendomsskatter fra Frederiksborg Amt på 15.7 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddeler afslag på ansøgningen i skrivelse af 16. juli godkendte på mødet den 26. juni 2007 at afregne den kontante kompensation på kr i Med baggrund i afslaget fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet henviser administrationen til Bekendtgørelsen om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen af 16. september I 41 kan den myndighed, som skal yde kompensationen, erlægge kompensationen i form af en betalingsrække fordelt som en annuitet på op til 10 år med én årlig ydelse og en rente svarende til diskontoen plus 1 pct., hvilket på nuværende tidspunkt svarer til en forrentning på 5 pct. Supplerende bilag: Supplerende indstilling: 1. Afslag fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om belåning af de overtagne indefrosne ejendomsskatter fra Frederiksborg Amt. Regnskabschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for 1. anbefaler, at kompensationsbeløbet på kr fordeles over 10 år med én årlig ydelse og en forrentning svarende til diskontoen plus 1 pct., hvilket på nuværende tidspunkt svarer til 5 pct. Beslutninger: Økonomiudvalget den 21. august 2007: Anbefales. den 28. august 2007: Godkendt. 9

10 Sag nr. 125 Omlægning af lån til almene boliger Frederikssund Andels Boligforening afd. 7, Falkenborgvej 8, Frederikssund Journal nr.: G00/ Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Chefen for Politisk Sekretariat Lovbekendtgørelse nr. 341 af 13. april 2007 om almene boliger m.v. Bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri Realkredit Danmark anmoder på vegne af Frederikssund Andels Boligforening, afd. 7, Falkenborgvej 8, om tilladelse til konvertering af to lån på oprindelig kr. og kr. til nyt lån på kr. Det nye lån er et kontantlån med en effektiv rente på 6,55. Restløbetid ændres fra 20 år til 20,5 år. Frederikssund Kommune har ikke ydet garanti for det eksisterende lån. BRFkredit anmoder på vegne af samme boligforening om tilladelse til konvertering af et lån på oprindelig kr. til nyt lavere forrentet lån på kr. med en lånerente på 4,24788% og uden overskydende kontantprovenu. Restløbetiden ændres fra 8,5 år til 9 år. BRFkredit anmoder endvidere Frederikssund Kommune overfor Økonomistyrelsen at vedstå tidligere afgivne regarantiforpligtelser 71,6% vedr. BRFkreditlån kr., kr. og kr. samt eventuelle garantier/regarantier for efterstående lån. Efter lov om almene boliger 29 kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Efter 5 i bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri må låneprovenuet højst svare til indfrielsesbeløbet på det indfriede lån med tillæg af konverteringsomkostninger m.v. Konverteringslånet skal have samme løbetid som det indfriede lån, men ved optagelse af fastforrentede lån kan løbetiden afrundes til hele år og ved rentetilpasningslån kan løbetiden afrundes til nærmeste refinansieringstidspunkt., jf. 5, stk. 3. Efter 13 overføres offentlige garantier til det nye lån med samme procentsats og på samme vilkår som for det indfriede lån. Lovens og bekendtgørelsens vilkår overholdes i forbindelse med de ønskede konverteringer. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Ingen Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger. Ingen. 10

11 Indstilling: Chefen for Politisk Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget overfor anbefaler, 1. at konvertering af lånene og udstedelse af pantebrevene godkendes som ansøgt, og 2. at kommunale garantier og regarantier overføres til de nye lån med samme procentvise garanti som for de indfriede lån. Beslutninger: Økonomiudvalget den 21. august 2007: Anbefales. den 28. august 2007: Godkendt. 11

12 Sag nr. 126 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Ansøgning om skema C godkendelse Ådalsparken, almene boliger G00/4548 Chefen for Politisk Sekretariat Lovbekendtgørelse nr. 341 af 13. april 2007 om almene boliger m.v. Bekendtgørelse nr. 643 af 15. juni 2006 om støtte til almene boliger m.v. Frederikssund Byråd har på sit møde den 28. november 2006 (sag nr.159) godkendt endeligt skema B. Bebyggelsen, der er opført i henhold til 104 i lov om almene boliger af Frederikssund Boligselskab v/ Boligselskabet AKB v/ Kuben Boplan A/S, indeholder 16 almene familieboliger med et gennemsnitligt bruttoareal inkl. andel af fællesareal på 73,9 m 2. Bebyggelsen indeholder 16 carporte samt et fælleshus, hvoraf de almene boligers andel udgør 50%. Der resterer et afsætningsbeløb på ,62 kr. vedr. færdiggørelse af legeplads og skur (august/september 2007), og såfremt de skønnede omkostninger hertil kommer til at svare til de faktiske omkostninger, vil der samlet set være tilnærmelsesvis overensstemmelse mellem byggesagens afsatte og forbrugte midler. Bebyggelsens samlede bruttoareal udgør uændret 1.182,4 m 2, og den samlede anskaffelsessum for bebyggelsen udgør kr. Anskaffelsessummen finansieres, jfr. Lov om almene boliger 118, stk. 1, jfr. 118a således: Boliger incl. fællesarealer: Realkreditlån på 91 % af anskaffelsessummen Kommunal grundkapital på 7% af anskaffelsessummen Beboerindskud på 2 % af anskaffelsessummen. Frederikssund Kommune deltager som nævnt med en kommunal grundkapital på 7 % af de samlede anskaffelsesudgifter, eller kr. Grundkapitalen forfaldt i 2003, og kommunen vil ikke få yderligere udgifter ved godkendelse af skema C. Boplan har oplyst, at den årlige leje udgør kr. pr m 2, svarende til kr. pr. måned for en lejlighed på 75,4 m 2. Udgifterne til vand og varme udgør á conto pr. måned henholdsvis 280,00 kr. og 894,00 kr. har meddelt tilsagn til projektet i henhold til støttebekendtgørelsen 26, stk. 1., i øvrigt på vilkår som tilsagn givet ved brev af 17. december Der foretages indberetning til BOSSINF systemet af skema C-tilsagnet. Godkendelse af skema C medfører ikke udgifter for kommunen. Bevilling: 12

13 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger. 1. Skema C Chefen for Juridisk Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget overfor anbefaler, 1. at skema C godkendes og 2. at der sker indberetning til BOSSINF-systemet. Beslutninger: Økonomiudvalget den 21. august 2007: Anbefales. den 28. august 2007: Godkendt. 13

14 Sag nr. 127 Valgsteder Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Chefen for Politisk Sekretariat Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Der skal der tages stilling til den fremtidige placering af valgsteder i Frederikssund Kommune. I Jægerspris Kommune var der 4 valgsteder: Jægerspris Rådhus, Skoven Forsamlingshus, Gerlev Kro og Solbakkehallen. I Skibby Kommune var der kun et valgsted: Skibby Idrætshal. I Slangerup Kommune var der 3 valgsteder fordelt på Lindegårdsskolen, Slangerup Idræts- og kulturcenter samt Uvelse Skole, som nu ligger i Hillerød Kommune. I Frederikssund Kommune var der 6 valgsteder: Elværket, Marienlystskolen, Oppe Sundbyskole, St. Rørbæk forsamlingshus, Græse Gl. skole og Græse Bakkebyskole. Der var således i alt 13 valgsteder i de 4 kommuner, som nu udgør Frederikssund Kommune. Antallet af valgsteder kan overvejes i forbindelse med tilrettelæggelse af fremtidige valg. Skibby Kommune reducerede ved sidste valg antallet af valgsteder fra 3 til 1 valgsted. Administrationen foreslår, at der i Frederikssund Kommune fremover etableres 8 valgsteder. En reduktion i antallet af valgsteder forventes at betyde en større robusthed i forbindelse med afviklingen af valg. I forslag til fremtidig placering af valgsteder er det administrationens vurdering, at borgerne er sikret god tilgængelighed. De 8 valgsteder kan fordeles på følgende måde: Jægerspris: Kignæshallen og Solbakkehallen. Skibby: Skibby Idrætshal Slangerup: Lindegårdsskolen og Slangerup Idræts- og kulturcenter Frederikssund: Oppe Sundbyskole, Frederikssund Hallen og Græse Bakkebyskole. En eventuel besparelse ved nedlæggelse af valgsteder er vanskelig at opgøre. 14

15 Med udgangspunkt i erfaringer fra tidligere Slangerup Kommune, kan besparelsen ved nedlæggelse af 1 valgsted dog skønsmæssigt opgøres til ca kr. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Ingen Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger til sagen. 1. Kort over valgsteder i de 4 tidligere kommuner 2. Kort over mulig fremtidig placering af 8 valgsteder Chefen for Politisk Sekretariat indstiller at Økonomiudvalget indstiller overfor 1. anbefaler at antallet af fremtidige valgsteder skal reduceres til 8 jævnfør den skitserede model. Beslutninger: Økonomiudvalget den 21. august 2007: 1. 8 valgsteder anbefales. 2. Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at der for hvert valgsted udpeges 5 valgstyrere, samt 3. at der blandt disse vælges 8 valgstyrerformænd svarende til hvert valgsted. Navnene på valgstyrerformændene vil foreligge til s behandling af sagen, samt 4. at der indkaldes i alt 118 valgstyrere / tilforordnede vælgere. den 28. august 2007: 1. Godkendt. 2. Godkendt. 3. Følgende valgstyrerformænd blev valgt: Allan Madsen (A) Tina Tving Stauning (A) Kim Rochill (A) Knud B. Christoffersen (A) Anne-Mette Worch (V) Hans Henning Bjørnsen (V) Jens Ross Andersen (V) Morten Skovgard (C) 4. Godkendt. 15

16 Sag nr. 128 Orientering om status i Frederikssund Kommunes og den selvejende institution Sct. Georg Gårdens børnehaves retssager mod Sct. Georgs Fonden Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Chefen for Politisk Sekretariat Dagtilbudsloven om selvejende daginstitutioner. Sagen er senest behandlet i Frederikssund Kommune i den 28. februar 2006 (sag nr. 32). Der verserer to retssager, der omhandler retsforholdene mellem de tre parter Sct. Georgs Fonden, den selvejende daginstitution og kommunen samt om den faste ejendom, Tollerupparken 2-4, hvorfra børnehaven drives. Sagerne føres af KL s advokat Norrbom & Vinding. Retssagen Sct. Georgs Fonden mod børnehaven I februar 2006 udtog Sct.Georgs Fonden stævning mod den selvejende institution Sct. Georgs Gården med påstand om at institutionen skal fraflytte den faste ejendom, fordi institutionen har nægtet at betale husleje svarende til tidligere tiders renter og afdrag (kr årligt), og at institutionen skal betale en husleje-restance på kr Retssagen kommunen mod Sct. Georgs Fonden Kommunen udtog i marts 2006 stævning mod fonden med påstand om, at fonden er forpligtet til at stille ejendommen vederlagsfrit til rådighed for kommunen og den selvejende institution mod, at fondens positive udgifter på ejendommen dækkes, at fonden skal tilbagebetale kr vedrørende uretmæssigt opkrævet husleje (beløbet er det beløb, der svarer til tidligere tiders renter og afdrag m.v., og som kommunen/børnehaven er blevet opkrævet, efter at prioritetsgælden var indfriet i 2001), og at fonden senest pr. 1. januar 2050 skal tilbageskøde ejendommen vederlagsfrit til kommunen. Østre Landsret har imod fondens anmodninger og i overensstemmelse med synspunkter fremført af kommunens advokat afsagt kendelser om, at sagerne skal behandles ved retten i Frederikssund og ikke ved landsretten, og at sagerne skal behandles samlet dér og ikke adskilt, ligesom enkelte spørgsmål ikke skal udskilles til særskilt behandling. Fondens advokat, Anders Drachmann har trukket sagen i langdrag med sine mange anmodninger til retten og ved i øvrigt at komplicere retssagsforløbet unødigt. Det komplicerede retssagsforløb har derfor påført kommunen større advokatomkostninger end oprindeligt forventet. Næste forberedende retsmøde er foreløbig fastsat til den 29. august 2007, hvor advokaterne sammen med retten skal fastsætte en dato for domsforhandling og frister for eventuelle afsluttende processkrifter. 16

17 Højesteret afsagde den 15. maj 2007 dom i Nykøbing-Rørvig-sagen, der omhandler lignende problemstillinger, om end der også er forskelle i forhold til retssagerne i Frederikssund Kommune. I lyset af Højesterets dom af 15. maj 2007 vurderes det trods forskellene som meget sandsynligt, at Frederikssund Kommune og den selvejende institution vil få medhold ved retten i Frederikssund. Det kan ikke udelukkes, at Sct. Georgs Fonden til sin tid vil anke Frederikssunds rets domme, i det omfang fonden ikke får medhold. (Retten i Allerød afsagde boligrets dom den 29. juni 2007 i en lignende sag, og fonden har anket denne dom til landsretten.) Omvendt kan det heller ikke udelukkes, at Sct. Georgs Fonden inden en domsforhandling i Frederikssunds-sagen vil være indstillet på at afslutte sagen ved forlig i lyset af Højesterets dom i Nykøbing-Rørvigsagen. Forvaltningen anbefaler, at sagen i givet fald alene forliges i overensstemmelse med de påstande, som Frederikssund Kommune og børnehaven har nedlagt under retssagen. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Pr. 30. juni 2007 har Frederikssund Kommune betalt kr plus moms i advokatsalær og kr i andre omkostninger vedrørende de to retssager. Såfremt retssagerne gennemføres med domsforhandling m.v. ved retten i Frederikssund, anslås de yderligere advokatomkostninger at udgøre kr plus moms og kr i andre omkostninger. Der er dækning på andre konti på hovedkonto 06 til merudgifterne i forbindelse med retssagerne. Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger. Ingen Chefen for Politisk Sekretariat anbefaler, at Økonomiudvalg indstiller over for : 1. At orienteringen tages til efterretning. Beslutninger: Økonomiudvalget den 21. august 2007: Orienteringen anbefales taget til efterretning. den 28. august 2007: Orienteringen taget til efterretning. 17

18 Sag nr. 129 Høringssvar til Region Hovedstadens forslag til politik for sundhedsforskning Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Sundhedschefen Lov nr. 546 af 24.juni 2005, Sundhedsloven Frederikssund Kommune har den 28.juni 2007, modtaget forslag til politik for sundhedsforskning fra Region Hovedstaden til høring i kommunen. Sundhedslovens 194, siger at Regionsrådet skal sikre udviklings- og forskningsarbejde, således at ydelser efter denne lov samt uddannelse af sundhedspersoner kan varetages på et højt fagligt niveau. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal medvirke ved udviklings og forskningsarbejde, således at ydelser efter denne lov samt uddannelse af sundhedspersoner kan varetages på et højt fagligt niveau. Endvidere siger Sundhedslovens 119 stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren mv. samt rådgivning mv. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1. og 2. Der lægges altså op til dels en rådgivningsforpligtigelse fra regionen overfor kommunerne og dels et tæt samarbejde omkring udvikling og forskning. Sundheds- og forebyggelsesafdelingen har gennemgået regionens forslag til politik for sundhedsforskning og vedlægger forslag til Frederikssund Kommunes høringssvar. Da høringssvaret skal være Region Hovedstaden i hænde senest den 24.august 2008, anbefales at svaret sendes efter behandling i økonomiudvalget, med forbehold for byrådets endelige godkendelse den 28.august Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Sektorbudget har ingen bemærkninger. 1. Region Hovedstadens forslag til politik for sundhedsforskning (Sendes også i papir). 2. Forslag til høringssvar fra Frederikssund Kommune til Region Hovedstaden. 18

19 Indstilling: Sundhedschefen indstiller at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler byrådet: 1. at godkende forslag til høringssvar på Region Hovedstadens forslag til sundhedsforskningspolitik 2. at høringssvaret fremsendes til regionen efter behandling i økonomiudvalget, med angivelse af at svaret er under forudsætning for byrådets godkendelse den 28.august Beslutninger: Sundheds- og forebyggelsesudvalgets møde den 14. august 2007: Udvalget anbefaler høringssvaret til godkendelse. Økonomiudvalget den 21. august 2007: Anbefales. den 28. august 2007: Godkendt. 19

20 Sag nr. 130 Journal nr.: Sag fra: Vedtægter for Klagerådet I06 (BJ) Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Kommunikation Lovgrundlag: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen skal nedsætte et klageråd, der har til formål: a) at følge hjemmehjælpsområdet og medvirke til at hjemmehjælpsopgaverne i praksis udføres i overensstemmelse med målsætningerne, b) drøfte, vurdere og videreformidle klager over afgørelser om tilbud efter 83 og 84 i lov om social service, c) at udtale kritik, komme med forslag og henstillinger om ændringer til kommunalbestyrelsen, d) at bidrage til udvikling af hjemmehjælpsområdet gennem dialog med kommunalbestyrelsen, e) at tage spørgsmål op af både generel karakter og de, der udspringer af konkrete sager, f) at være med til udarbejdelse af retningslinier for tilbagemelding på klager. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der vælges medlemmer til klagerådet mindst hvert fjerde år. Klagerådet består af 6 medlemmer, fordelt som følger: a) 3 medlemmer vælges blandt ældrerådet medlemmer b) 2 medlemmer vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer c) 1 medlem vælges af invalideorganisationerne Kommunen betaler udgifterne ved klagerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Klagerådet har udarbejdet forslag til vedtægter for Klagerådet virke. Ingen Sektorbudget har ingen bemærkninger. 1. Forslag til vedtægter for Klagerådet Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Kommunikation anbefaler, at: 1. Social- og ældreudvalget godkender vedtægter for klagerådet 2. Vedtægter for klagerådet sendes til orientering for Byråd 20

21 Beslutninger: Social- og ældreudvalget den 15. august 2007: Indstillingen tiltrådt. Økonomiudvalget den 21. august 2007: Anbefales. den 28. august 2007: Orienteringen taget til efterretning. 21

22 Sag nr. 131 Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2007 Journal nr.: Sag fra: P23 (BJ) Direktøren for Social, arbejdsmarked og kommunikation Lovgrundlag: Serviceloven 83 Sagsfremstilling: Forvaltningen fremlægger kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp til revision. Der er foreslået ændringer i to af standarderne for praktisk hjælp, nemlig tøjvask(bilag 8B) og indkøb(bilag 9B) Ændringen for tøjvask vedrører leveringsformen af ydelsen, og vil gøre det muligt for leverandøren at tage borgeren tøj med til eget vaskeri. For indkøb drejer ændringen sig om Ærinder til Apotek. I dele af kommunen benytter borgerne sig af dosisdispensering, og har brug for afhentning hver 14. dag i stedet for, som nu, hver 4. uge. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Ingen Sektorbudget har ingen bemærkninger. 1. Bilaget omfatter kun dele af Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2007 tøjvask og indkøb, hvor der er rettelser til. Direktøren for Social, Arbejdsmarked og kommunikation anbefaler at: 1. Social- og Ældreudvalget drøfter kvalitetsstandarderne og fremsender dem til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. 2. at sagen genoptages på næste møde med henblik på endelig godkendelse i Social- og Ældeudvalget samt Beslutninger: Social og ældreudvalget den 15. august 2007: Udvalget anbefaler ændringer overfor. Høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet vil foreligge til mødet. Økonomiudvalget den 21. august 2007: Anbefales. den 28. august 2007: Godkendt. 22

23 Sag nr. 132 Journal nr.: Sag fra: Delegering af kompetence vedrørende magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten P24 (BJ) Direktøren for Social, arbejdsmarked og kommunikation Lovgrundlag: Lov om Social Service 82 samt Sagsfremstilling: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Loven retter sig mod personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. I Ældreområdet drejer det sig om borgere med Demenssygdomme. Loven giver hjemmel til, at Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at kunne: - Anvende personlige alarmer eller pejlesystemer og særlige døråbnere til yderdøre. -Fastholde eller at føre en person til et andet rum og fastholdelse i hygiejnesituationer. - Fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen eller føre denne tilbage til boligen. - Fastspænde en person med stofsele for at forhindre fald. - Optage en person i særlige botilbud. Med baggrund i tal for 2006, må der forventes sager om året hvor loven kommer i anvendelse. Der udarbejdes en årlig redegørelse til Social- og Ældreudvalget om anvendelse af loven. Ældrerådet informeres samtidig. Den eller de personer der har fået tildelt kompetencen til at igangsætte ovenstående tvangsforanstaltninger har pligt til at træffe afgørelse om, registrere og indberette magtanvendelse. Ældreområdet anbefaler, at kompetencen til iværksættelse og registrering af magtanvendelse tildeles områdeledere og funktionslederen for plejecentrene får ansvar for den årlige redegørelse. Hvor private leverandører står for plejen skal Demenskonsulenten inddrages. Bevilling: Ingen 23

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 22. oktober 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 22. oktober 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson, Edith Harriet

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 5. Indhold. Kloakfornyelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 5 Kloakfornyelse Indhold 1 Kloakfornyelse... 2 1.1 Plan... 2 1.2 Kloakfornyelse... 2 1.3 Pumpestationer... 3 2 Oplæg til kloakfornyelsesplanlægning...

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 4. juni 2014. Kl. 09.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 4. juni 2014. Kl. 09.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 4. juni 2014. Kl. 09.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S

Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Notat Oprettelsesdato: 22. oktober 2010 Udarbejdet af: Jacob Støving Sagsnummer: Likviditetsbudget 2012 - Middelfart Spildevand A/S Budget 2012 for Middelfart Spildevand A/S indeholder anlægsinvesteringer

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget

BESLUTNINGSREFERAT. Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 13/2011 Sted : Gæstekantinen, Rådhuset, Grenaa Dato : 29. september 2011 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 15:45 Medlemmer Niels Erik Iversen (A) Jytte

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 30. januar 2007 kl. 19.00. i byrådssalen, Frederikssund Rådhus

REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 30. januar 2007 kl. 19.00. i byrådssalen, Frederikssund Rådhus REFERAT Tirsdag den 30. januar 2007 kl. 19.00 i byrådssalen, Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Knud B. Christoffersen, Kim Rockhill, Allan Madsen, Jesper Henriksen, Kenneth Jensen, Carsten

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Referat af ordinært bestyrelsesmøde d. 26.01.2011 kl. 15.00. Mødested: Århusvej 22 C, 8500 Grenaa. Sag nr.: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 15.12.2010. 2. Redegørelse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 14. januar 2015. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere