REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 28. august 2007 kl i byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00. i byrådssalen"

Transkript

1 REFERAT Tirsdag den 28. august 2007 kl i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard, Tina Tving Stauning, Jens Ross Andersen, Allan Madsen, Jesper Henriksen, Jesper Thorup, Grethe Olsen, Pia Adelsteen, Kenneth Jensen, Jens Brogaard Jensen, Ole Søbæk, Carsten Cederholm, John Schmidt Andersen, Mads Bondo Dydensborg, Lis Olsen, Michael Harder, Bente Nielsen, Preben Gøttsche, Guri Bjerregaard, Torben Petterson, Hanne Kyvsgaard, Mogens Andersen Fraværende: Michael Harder, Allan Madsen, Jens Ross Andersen, Tina Tving Stauning, Anne-Mette Worch fraværende under sag 123 til 140 Mødet slut: 20.50

2 Indholdsfortegnelse Åbent møde Sag nr. 123 Regnskaber Kommunale ældreboliger administreret af DAB for Skibby og Jægerspris kommuner for året 2006 Sag nr. 124 Genbehandling af endelig aftale om deling af Frederiksborg Amt og Hovedstadens Udviklingsråd Sag nr. 125 Omlægning af lån til almene boliger Frederikssund Andels Boligforening afd. 7, Falkenborgvej 8, Frederikssund Sag nr. 126 Ansøgning om skema C godkendelse Ådalsparken, almene boliger Sag nr. 127 Valgsteder Sag nr. 128 Orientering om status i Frederikssund Kommunes og den selvejende institution Sct. Georg Gårdens børnehaves retssager mod Sct. Georgs Fonden Sag nr. 129 Høringssvar til Region Hovedstadens forslag til politik for sundhedsforskning Sag nr. 130 Vedtægter for Klagerådet Sag nr. 131 Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2007 Sag nr. 132 Delegering af kompetence vedrørende magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten Sag nr. 133 Frigivelse af anlægsmidler til budgetkonto til konsulentbistand til kloakforsyningen Sag nr. 134 Frigivelse af anlægsmidler til budgetkonto til kloakrenovering Sag nr. 135 Frigivelse af anlægsmidler. Kloakforsyning, SRO på pumpestationer Sag nr. 136 Frigivelse af anlægsmidler. Vand og kloak i Esrogårdudstykningen 2

3 Sag nr. 137 Frigivelse af anlægsmidler. Vand og kloak i nyt erhvervsområde i Jægerspris Sag nr. 138 Frigivelse af anlægsmidler til inspektion af hovedkloakledninger Sag nr. 139 Frigivelse af anlægsmidler. Spildevandskloak til udstykning Duemosevej / Snogekær omfattet af lokalplan 77, Jægerspris Sag nr. 140 Frigivelse af anlægsmidler. Kloakforsyningen. Etape 1, Karolinehøj, Jægerspris By Sag nr. 141 Frigivelse af anlægsmidler. Forsinkelsesbassin på Åvej (bag biografen) i Slangerup Sag nr. 142 Frigivelse af anlægsmidler. Vand og kloak til udstykningen omfattet af lokalplan 76, Jægerspris Sag nr. 143 Frigivelse af anlægsmidler. Kloak til udstykningen Bygaden 9, Jørlunde Sag nr. 144 Frigivelse af anlægsmidler. Vand og kloak til 9 grunde på Birkekæret i Jægerspris Sag nr. 145 Frigivelse af anlægsmidler til renovering af kloak Sag nr. 146 Frigivelse af anlægsmidler til kontrol af vandmåler i drift Sag nr. 147 Frigivelse af anlægsmidler. Ådalens vandværk Hævning af boringer Sag nr. 148 Frigivelse af midler til Askelundskrydset Sag nr. 149 Egnsmuseet Færgegården Kommunal drift 1. januar 2007 Sag nr. 150 Forslag til kommuneplantillæg 007 for nyt butikscenter i Frederikssund, ved Nygade, A.C. Hansensvej og Baneledet Sag nr. 151 Forslag til Lokalplan 007 for Nyt butikscenter i Frederikssund ved Nygade, A.C. Hansensvej og Baneledet Sag nr. 152 Bevilling til hydrauliske og kysttekniske undersøgelser omkring Strandparken, Sydbyen, Frederikssund 3

4 Sag nr. 153 Miljøvurdering af påtænkt butikscenter m.v. på betonvaregrun- den i Frederikssund Forslag til VVM-redegørelse anbefales offentliggjort 2. høring Sag nr. 154 Lokalplan 006, Erhvervsområde Vest i Slangerup, behandling af høringssvar og endelig vedtagelse Sag nr. 155 Lokalplan 008 for fire parceller i Røgerup, behandling af høringssvar og endelig vedtagelse Sag nr. 156 Frigivelse af anlægsbevilling 2007 Ny by ved Store Rørbæk Sag nr. 157 Selvstændigt vejnavn til kommende bebyggelse på Bygaden 9, Jørlunde Sag nr. 158 Meddelelser Lukket møde Sag nr. 159 Sydbyen. Udbud af enkeltparceller i etape 2 A og 2 B 4

5 Åbent møde Sag nr. 123 Journal nr.: Sag fra: Regnskaber Kommunale ældreboliger administreret af DAB for Skibby og Jægerspris kommuner for året S55 Regnskabschefen Lovgrundlag: Lov om almene boliger m.v. 25 stk. 3 Sagsfremstilling: DAB fremsender jf. administrationsaftalen reviderede driftsregnskaber og revisionsprotokollater for året De foreløbige regnskaber er indarbejdet i de 2 kommuners årsregnskaber, som blev forelagt den 29. maj Regnskaberne er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Vedrørende Skibby ældreboliger, Omsorgscentret Nordhøj er der dog taget forbehold for udgiftsfordelingen vedrørende forsikringer, renholdelse og forbrugsafgifter, med 46 % til boligdelen og resten til kommunale formål, da fordelingsaftalen ikke forefindes skriftligt. Regnskabet for Skibby ældreboliger, Omsorgscentret Nordhøj udviser et overskud på kr. Regnskabet for Skibby ældreboliger, Nordhøj 2 udviser et overskud på kr. Regnskabet for Jægerspris Kommunale Ældeboliger afd. De 3 Ege udviser et underskud på kr. som henlægges til fremtidige udligning. Endvidere er der en ændring i forhold til det foreløbige regnskab benævnt korrektion vedr. tidligere år på kr. denne vil blive reguleret i Frederikssund kommunes 2007 regnskab. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen Ingen. Bilag: 1. Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2006 for Skibby ældreboliger, Omsorgscentret Nordhøj 2. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2006, Omsorgscentret Nordhøj 3. Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2006 for Skibby ældreboliger, Nordhøj 2 4. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2006, Nordhøj 2 5. Årsregnskab 2006 for Jægerspris kommunale plejeboliger 6. Revisionsprotokollat til årsregnskab

6 Indstilling: Regnskabschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for : 1. anbefaler, at regnskaberne godkendes. Beslutninger: Økonomiudvalget den 21. august 2007: Anbefales. den 28. august 2007: Godkendt. 6

7 Sag nr. 124 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Genbehandling af endelig aftale om deling af Frederiksborg Amt og Hovedstadens Udviklingsråd P16 Regnskabschefen Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 om deling af amterne, med senere ændring i bekendtgørelse nr. 380 af 25. april I forbindelse med kommunalreformen blev det besluttet at nedlægge amterne og etablere regioner. Frederiksborg Amt blev en del af Region Hovedstaden. Derudover nedlægges Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) ligeledes pr. 1. januar Kontant kompensation (betaling) til Region Hovedstaden. Frederikssund Kommune besluttede, i forbindelse med nedlæggelsen af amterne og overførsel af opgaver til kommunerne, kun at overtage Skalinstitutionerne fra Frederiksborg Amt. Dette bevirker, at Frederikssund Kommune kontant skal afregne kr til Region Hovedstaden. (se bilag 1, side 2) Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) blev ligeledes nedlagt i forbindelse med strukturreformen. Frederikssund Kommunes andel af nettoformuen til kommuner på kr udgør kr svarende til 2,35 pct. og skal kontant afregnes til Region Hovedstaden. (se bilag 2, side 1) Samlet skal der kontant afregnes kr til Regions Hovedstaden, hvilket beløb ikke er indregnet i budgettet for 2007 og foreslås finansieret af kassebeholdningen. Kompensationsbeløbet har ingen indflydelse på kommunens driftsresultat i 2007, da beløbet vedrører de finansielle poster (finansforskydninger). Nettoformue Frederikssund Kommune overtager en samlet nettoformue på kr fra Frederiksborg Amt. Den samlede nettoformue til fordeling udgør kr , hvor Frederikssund Kommunes andel udgør 1,710 pct. (se bilag 1, side 3) 7

8 Nettoformuen fremkommer således: Aktiver: Mio. kr. Bygninger og motorkøretøjer 17,1 Indefrosne ejendomsskatter 15,7 I alt (se bilag 1, side 5) 32,8 Passiver: Forpligtelse på tjenestemandspension -1,1 Gæld -1,6 I alt (se bilag 1, side 6) -2,7 Nettoformue oprindelig (se bilag 1, side 3) Kontant afregning til Regionen ( se bilag 1, side 2) Nettoformue til Frederikssund Kommune efterreguleret (se bilag 1, side 3) 30,1-16,3 13,8 Finansiering af Indefrosne ejendomsskatter Det undersøges via Indenrigs- og Sundhedsministeriet, om beløbet vedrørende indefrosne ejendomsskatter på 15,7 mio. kr., er låneberettiget. Bevilling: Tillægsbevilling til finansforskydninger på kr i 2007, finansieret af kassebeholdningen. Økonomiske og personale-mæssige bemærkninger: Frederikssund Kommune overtager nettoformue fra Frederiksborg Amt på kr samt kr fra Hovedstadens Udviklingsråd. Udgift til kompensation til Regionen på kr Bilag: 1. Opgørelse over kompensationsbeløb for deling af Frederiksborg Amt 2. Opgørelse over kompensationsbeløb for deling af Hovedstadens Udviklingsråd. Indstilling: Regnskabschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for 1. anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på kr til finansforskydninger, finansieret af kassebeholdningen 8

9 Beslutninger: Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2007: Anbefales den 26. juni 2007: Godkendt. Supplerende sagsfremstilling: Indenrigs- og Sundhedsministeriet blev i skrivelse af 28. juni 2007 ansøgt om tilladelse til at lånefinansiere, de overtagne indefrosne ejendomsskatter fra Frederiksborg Amt på 15.7 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddeler afslag på ansøgningen i skrivelse af 16. juli godkendte på mødet den 26. juni 2007 at afregne den kontante kompensation på kr i Med baggrund i afslaget fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet henviser administrationen til Bekendtgørelsen om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen af 16. september I 41 kan den myndighed, som skal yde kompensationen, erlægge kompensationen i form af en betalingsrække fordelt som en annuitet på op til 10 år med én årlig ydelse og en rente svarende til diskontoen plus 1 pct., hvilket på nuværende tidspunkt svarer til en forrentning på 5 pct. Supplerende bilag: Supplerende indstilling: 1. Afslag fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om belåning af de overtagne indefrosne ejendomsskatter fra Frederiksborg Amt. Regnskabschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for 1. anbefaler, at kompensationsbeløbet på kr fordeles over 10 år med én årlig ydelse og en forrentning svarende til diskontoen plus 1 pct., hvilket på nuværende tidspunkt svarer til 5 pct. Beslutninger: Økonomiudvalget den 21. august 2007: Anbefales. den 28. august 2007: Godkendt. 9

10 Sag nr. 125 Omlægning af lån til almene boliger Frederikssund Andels Boligforening afd. 7, Falkenborgvej 8, Frederikssund Journal nr.: G00/ Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Chefen for Politisk Sekretariat Lovbekendtgørelse nr. 341 af 13. april 2007 om almene boliger m.v. Bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri Realkredit Danmark anmoder på vegne af Frederikssund Andels Boligforening, afd. 7, Falkenborgvej 8, om tilladelse til konvertering af to lån på oprindelig kr. og kr. til nyt lån på kr. Det nye lån er et kontantlån med en effektiv rente på 6,55. Restløbetid ændres fra 20 år til 20,5 år. Frederikssund Kommune har ikke ydet garanti for det eksisterende lån. BRFkredit anmoder på vegne af samme boligforening om tilladelse til konvertering af et lån på oprindelig kr. til nyt lavere forrentet lån på kr. med en lånerente på 4,24788% og uden overskydende kontantprovenu. Restløbetiden ændres fra 8,5 år til 9 år. BRFkredit anmoder endvidere Frederikssund Kommune overfor Økonomistyrelsen at vedstå tidligere afgivne regarantiforpligtelser 71,6% vedr. BRFkreditlån kr., kr. og kr. samt eventuelle garantier/regarantier for efterstående lån. Efter lov om almene boliger 29 kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering, i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Efter 5 i bekendtgørelse om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri må låneprovenuet højst svare til indfrielsesbeløbet på det indfriede lån med tillæg af konverteringsomkostninger m.v. Konverteringslånet skal have samme løbetid som det indfriede lån, men ved optagelse af fastforrentede lån kan løbetiden afrundes til hele år og ved rentetilpasningslån kan løbetiden afrundes til nærmeste refinansieringstidspunkt., jf. 5, stk. 3. Efter 13 overføres offentlige garantier til det nye lån med samme procentsats og på samme vilkår som for det indfriede lån. Lovens og bekendtgørelsens vilkår overholdes i forbindelse med de ønskede konverteringer. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Ingen Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger. Ingen. 10

11 Indstilling: Chefen for Politisk Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget overfor anbefaler, 1. at konvertering af lånene og udstedelse af pantebrevene godkendes som ansøgt, og 2. at kommunale garantier og regarantier overføres til de nye lån med samme procentvise garanti som for de indfriede lån. Beslutninger: Økonomiudvalget den 21. august 2007: Anbefales. den 28. august 2007: Godkendt. 11

12 Sag nr. 126 Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Ansøgning om skema C godkendelse Ådalsparken, almene boliger G00/4548 Chefen for Politisk Sekretariat Lovbekendtgørelse nr. 341 af 13. april 2007 om almene boliger m.v. Bekendtgørelse nr. 643 af 15. juni 2006 om støtte til almene boliger m.v. Frederikssund Byråd har på sit møde den 28. november 2006 (sag nr.159) godkendt endeligt skema B. Bebyggelsen, der er opført i henhold til 104 i lov om almene boliger af Frederikssund Boligselskab v/ Boligselskabet AKB v/ Kuben Boplan A/S, indeholder 16 almene familieboliger med et gennemsnitligt bruttoareal inkl. andel af fællesareal på 73,9 m 2. Bebyggelsen indeholder 16 carporte samt et fælleshus, hvoraf de almene boligers andel udgør 50%. Der resterer et afsætningsbeløb på ,62 kr. vedr. færdiggørelse af legeplads og skur (august/september 2007), og såfremt de skønnede omkostninger hertil kommer til at svare til de faktiske omkostninger, vil der samlet set være tilnærmelsesvis overensstemmelse mellem byggesagens afsatte og forbrugte midler. Bebyggelsens samlede bruttoareal udgør uændret 1.182,4 m 2, og den samlede anskaffelsessum for bebyggelsen udgør kr. Anskaffelsessummen finansieres, jfr. Lov om almene boliger 118, stk. 1, jfr. 118a således: Boliger incl. fællesarealer: Realkreditlån på 91 % af anskaffelsessummen Kommunal grundkapital på 7% af anskaffelsessummen Beboerindskud på 2 % af anskaffelsessummen. Frederikssund Kommune deltager som nævnt med en kommunal grundkapital på 7 % af de samlede anskaffelsesudgifter, eller kr. Grundkapitalen forfaldt i 2003, og kommunen vil ikke få yderligere udgifter ved godkendelse af skema C. Boplan har oplyst, at den årlige leje udgør kr. pr m 2, svarende til kr. pr. måned for en lejlighed på 75,4 m 2. Udgifterne til vand og varme udgør á conto pr. måned henholdsvis 280,00 kr. og 894,00 kr. har meddelt tilsagn til projektet i henhold til støttebekendtgørelsen 26, stk. 1., i øvrigt på vilkår som tilsagn givet ved brev af 17. december Der foretages indberetning til BOSSINF systemet af skema C-tilsagnet. Godkendelse af skema C medfører ikke udgifter for kommunen. Bevilling: 12

13 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger. 1. Skema C Chefen for Juridisk Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget overfor anbefaler, 1. at skema C godkendes og 2. at der sker indberetning til BOSSINF-systemet. Beslutninger: Økonomiudvalget den 21. august 2007: Anbefales. den 28. august 2007: Godkendt. 13

14 Sag nr. 127 Valgsteder Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Chefen for Politisk Sekretariat Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Der skal der tages stilling til den fremtidige placering af valgsteder i Frederikssund Kommune. I Jægerspris Kommune var der 4 valgsteder: Jægerspris Rådhus, Skoven Forsamlingshus, Gerlev Kro og Solbakkehallen. I Skibby Kommune var der kun et valgsted: Skibby Idrætshal. I Slangerup Kommune var der 3 valgsteder fordelt på Lindegårdsskolen, Slangerup Idræts- og kulturcenter samt Uvelse Skole, som nu ligger i Hillerød Kommune. I Frederikssund Kommune var der 6 valgsteder: Elværket, Marienlystskolen, Oppe Sundbyskole, St. Rørbæk forsamlingshus, Græse Gl. skole og Græse Bakkebyskole. Der var således i alt 13 valgsteder i de 4 kommuner, som nu udgør Frederikssund Kommune. Antallet af valgsteder kan overvejes i forbindelse med tilrettelæggelse af fremtidige valg. Skibby Kommune reducerede ved sidste valg antallet af valgsteder fra 3 til 1 valgsted. Administrationen foreslår, at der i Frederikssund Kommune fremover etableres 8 valgsteder. En reduktion i antallet af valgsteder forventes at betyde en større robusthed i forbindelse med afviklingen af valg. I forslag til fremtidig placering af valgsteder er det administrationens vurdering, at borgerne er sikret god tilgængelighed. De 8 valgsteder kan fordeles på følgende måde: Jægerspris: Kignæshallen og Solbakkehallen. Skibby: Skibby Idrætshal Slangerup: Lindegårdsskolen og Slangerup Idræts- og kulturcenter Frederikssund: Oppe Sundbyskole, Frederikssund Hallen og Græse Bakkebyskole. En eventuel besparelse ved nedlæggelse af valgsteder er vanskelig at opgøre. 14

15 Med udgangspunkt i erfaringer fra tidligere Slangerup Kommune, kan besparelsen ved nedlæggelse af 1 valgsted dog skønsmæssigt opgøres til ca kr. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Ingen Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger til sagen. 1. Kort over valgsteder i de 4 tidligere kommuner 2. Kort over mulig fremtidig placering af 8 valgsteder Chefen for Politisk Sekretariat indstiller at Økonomiudvalget indstiller overfor 1. anbefaler at antallet af fremtidige valgsteder skal reduceres til 8 jævnfør den skitserede model. Beslutninger: Økonomiudvalget den 21. august 2007: 1. 8 valgsteder anbefales. 2. Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at der for hvert valgsted udpeges 5 valgstyrere, samt 3. at der blandt disse vælges 8 valgstyrerformænd svarende til hvert valgsted. Navnene på valgstyrerformændene vil foreligge til s behandling af sagen, samt 4. at der indkaldes i alt 118 valgstyrere / tilforordnede vælgere. den 28. august 2007: 1. Godkendt. 2. Godkendt. 3. Følgende valgstyrerformænd blev valgt: Allan Madsen (A) Tina Tving Stauning (A) Kim Rochill (A) Knud B. Christoffersen (A) Anne-Mette Worch (V) Hans Henning Bjørnsen (V) Jens Ross Andersen (V) Morten Skovgard (C) 4. Godkendt. 15

16 Sag nr. 128 Orientering om status i Frederikssund Kommunes og den selvejende institution Sct. Georg Gårdens børnehaves retssager mod Sct. Georgs Fonden Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Chefen for Politisk Sekretariat Dagtilbudsloven om selvejende daginstitutioner. Sagen er senest behandlet i Frederikssund Kommune i den 28. februar 2006 (sag nr. 32). Der verserer to retssager, der omhandler retsforholdene mellem de tre parter Sct. Georgs Fonden, den selvejende daginstitution og kommunen samt om den faste ejendom, Tollerupparken 2-4, hvorfra børnehaven drives. Sagerne føres af KL s advokat Norrbom & Vinding. Retssagen Sct. Georgs Fonden mod børnehaven I februar 2006 udtog Sct.Georgs Fonden stævning mod den selvejende institution Sct. Georgs Gården med påstand om at institutionen skal fraflytte den faste ejendom, fordi institutionen har nægtet at betale husleje svarende til tidligere tiders renter og afdrag (kr årligt), og at institutionen skal betale en husleje-restance på kr Retssagen kommunen mod Sct. Georgs Fonden Kommunen udtog i marts 2006 stævning mod fonden med påstand om, at fonden er forpligtet til at stille ejendommen vederlagsfrit til rådighed for kommunen og den selvejende institution mod, at fondens positive udgifter på ejendommen dækkes, at fonden skal tilbagebetale kr vedrørende uretmæssigt opkrævet husleje (beløbet er det beløb, der svarer til tidligere tiders renter og afdrag m.v., og som kommunen/børnehaven er blevet opkrævet, efter at prioritetsgælden var indfriet i 2001), og at fonden senest pr. 1. januar 2050 skal tilbageskøde ejendommen vederlagsfrit til kommunen. Østre Landsret har imod fondens anmodninger og i overensstemmelse med synspunkter fremført af kommunens advokat afsagt kendelser om, at sagerne skal behandles ved retten i Frederikssund og ikke ved landsretten, og at sagerne skal behandles samlet dér og ikke adskilt, ligesom enkelte spørgsmål ikke skal udskilles til særskilt behandling. Fondens advokat, Anders Drachmann har trukket sagen i langdrag med sine mange anmodninger til retten og ved i øvrigt at komplicere retssagsforløbet unødigt. Det komplicerede retssagsforløb har derfor påført kommunen større advokatomkostninger end oprindeligt forventet. Næste forberedende retsmøde er foreløbig fastsat til den 29. august 2007, hvor advokaterne sammen med retten skal fastsætte en dato for domsforhandling og frister for eventuelle afsluttende processkrifter. 16

17 Højesteret afsagde den 15. maj 2007 dom i Nykøbing-Rørvig-sagen, der omhandler lignende problemstillinger, om end der også er forskelle i forhold til retssagerne i Frederikssund Kommune. I lyset af Højesterets dom af 15. maj 2007 vurderes det trods forskellene som meget sandsynligt, at Frederikssund Kommune og den selvejende institution vil få medhold ved retten i Frederikssund. Det kan ikke udelukkes, at Sct. Georgs Fonden til sin tid vil anke Frederikssunds rets domme, i det omfang fonden ikke får medhold. (Retten i Allerød afsagde boligrets dom den 29. juni 2007 i en lignende sag, og fonden har anket denne dom til landsretten.) Omvendt kan det heller ikke udelukkes, at Sct. Georgs Fonden inden en domsforhandling i Frederikssunds-sagen vil være indstillet på at afslutte sagen ved forlig i lyset af Højesterets dom i Nykøbing-Rørvigsagen. Forvaltningen anbefaler, at sagen i givet fald alene forliges i overensstemmelse med de påstande, som Frederikssund Kommune og børnehaven har nedlagt under retssagen. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Pr. 30. juni 2007 har Frederikssund Kommune betalt kr plus moms i advokatsalær og kr i andre omkostninger vedrørende de to retssager. Såfremt retssagerne gennemføres med domsforhandling m.v. ved retten i Frederikssund, anslås de yderligere advokatomkostninger at udgøre kr plus moms og kr i andre omkostninger. Der er dækning på andre konti på hovedkonto 06 til merudgifterne i forbindelse med retssagerne. Økonomisk Afdeling har ingen bemærkninger. Ingen Chefen for Politisk Sekretariat anbefaler, at Økonomiudvalg indstiller over for : 1. At orienteringen tages til efterretning. Beslutninger: Økonomiudvalget den 21. august 2007: Orienteringen anbefales taget til efterretning. den 28. august 2007: Orienteringen taget til efterretning. 17

18 Sag nr. 129 Høringssvar til Region Hovedstadens forslag til politik for sundhedsforskning Journal nr.: Sag fra: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Sundhedschefen Lov nr. 546 af 24.juni 2005, Sundhedsloven Frederikssund Kommune har den 28.juni 2007, modtaget forslag til politik for sundhedsforskning fra Region Hovedstaden til høring i kommunen. Sundhedslovens 194, siger at Regionsrådet skal sikre udviklings- og forskningsarbejde, således at ydelser efter denne lov samt uddannelse af sundhedspersoner kan varetages på et højt fagligt niveau. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal medvirke ved udviklings og forskningsarbejde, således at ydelser efter denne lov samt uddannelse af sundhedspersoner kan varetages på et højt fagligt niveau. Endvidere siger Sundhedslovens 119 stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren mv. samt rådgivning mv. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1. og 2. Der lægges altså op til dels en rådgivningsforpligtigelse fra regionen overfor kommunerne og dels et tæt samarbejde omkring udvikling og forskning. Sundheds- og forebyggelsesafdelingen har gennemgået regionens forslag til politik for sundhedsforskning og vedlægger forslag til Frederikssund Kommunes høringssvar. Da høringssvaret skal være Region Hovedstaden i hænde senest den 24.august 2008, anbefales at svaret sendes efter behandling i økonomiudvalget, med forbehold for byrådets endelige godkendelse den 28.august Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Sektorbudget har ingen bemærkninger. 1. Region Hovedstadens forslag til politik for sundhedsforskning (Sendes også i papir). 2. Forslag til høringssvar fra Frederikssund Kommune til Region Hovedstaden. 18

19 Indstilling: Sundhedschefen indstiller at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler byrådet: 1. at godkende forslag til høringssvar på Region Hovedstadens forslag til sundhedsforskningspolitik 2. at høringssvaret fremsendes til regionen efter behandling i økonomiudvalget, med angivelse af at svaret er under forudsætning for byrådets godkendelse den 28.august Beslutninger: Sundheds- og forebyggelsesudvalgets møde den 14. august 2007: Udvalget anbefaler høringssvaret til godkendelse. Økonomiudvalget den 21. august 2007: Anbefales. den 28. august 2007: Godkendt. 19

20 Sag nr. 130 Journal nr.: Sag fra: Vedtægter for Klagerådet I06 (BJ) Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Kommunikation Lovgrundlag: Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen skal nedsætte et klageråd, der har til formål: a) at følge hjemmehjælpsområdet og medvirke til at hjemmehjælpsopgaverne i praksis udføres i overensstemmelse med målsætningerne, b) drøfte, vurdere og videreformidle klager over afgørelser om tilbud efter 83 og 84 i lov om social service, c) at udtale kritik, komme med forslag og henstillinger om ændringer til kommunalbestyrelsen, d) at bidrage til udvikling af hjemmehjælpsområdet gennem dialog med kommunalbestyrelsen, e) at tage spørgsmål op af både generel karakter og de, der udspringer af konkrete sager, f) at være med til udarbejdelse af retningslinier for tilbagemelding på klager. Kommunalbestyrelsen sørger for, at der vælges medlemmer til klagerådet mindst hvert fjerde år. Klagerådet består af 6 medlemmer, fordelt som følger: a) 3 medlemmer vælges blandt ældrerådet medlemmer b) 2 medlemmer vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer c) 1 medlem vælges af invalideorganisationerne Kommunen betaler udgifterne ved klagerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Klagerådet har udarbejdet forslag til vedtægter for Klagerådet virke. Ingen Sektorbudget har ingen bemærkninger. 1. Forslag til vedtægter for Klagerådet Direktøren for Social, Arbejdsmarked og Kommunikation anbefaler, at: 1. Social- og ældreudvalget godkender vedtægter for klagerådet 2. Vedtægter for klagerådet sendes til orientering for Byråd 20

21 Beslutninger: Social- og ældreudvalget den 15. august 2007: Indstillingen tiltrådt. Økonomiudvalget den 21. august 2007: Anbefales. den 28. august 2007: Orienteringen taget til efterretning. 21

22 Sag nr. 131 Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2007 Journal nr.: Sag fra: P23 (BJ) Direktøren for Social, arbejdsmarked og kommunikation Lovgrundlag: Serviceloven 83 Sagsfremstilling: Forvaltningen fremlægger kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp til revision. Der er foreslået ændringer i to af standarderne for praktisk hjælp, nemlig tøjvask(bilag 8B) og indkøb(bilag 9B) Ændringen for tøjvask vedrører leveringsformen af ydelsen, og vil gøre det muligt for leverandøren at tage borgeren tøj med til eget vaskeri. For indkøb drejer ændringen sig om Ærinder til Apotek. I dele af kommunen benytter borgerne sig af dosisdispensering, og har brug for afhentning hver 14. dag i stedet for, som nu, hver 4. uge. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Bilag: Indstilling: Ingen Sektorbudget har ingen bemærkninger. 1. Bilaget omfatter kun dele af Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2007 tøjvask og indkøb, hvor der er rettelser til. Direktøren for Social, Arbejdsmarked og kommunikation anbefaler at: 1. Social- og Ældreudvalget drøfter kvalitetsstandarderne og fremsender dem til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. 2. at sagen genoptages på næste møde med henblik på endelig godkendelse i Social- og Ældeudvalget samt Beslutninger: Social og ældreudvalget den 15. august 2007: Udvalget anbefaler ændringer overfor. Høringssvar fra Handicaprådet og Ældrerådet vil foreligge til mødet. Økonomiudvalget den 21. august 2007: Anbefales. den 28. august 2007: Godkendt. 22

23 Sag nr. 132 Journal nr.: Sag fra: Delegering af kompetence vedrørende magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten P24 (BJ) Direktøren for Social, arbejdsmarked og kommunikation Lovgrundlag: Lov om Social Service 82 samt Sagsfremstilling: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Loven retter sig mod personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger samtykke fra den enkelte. I Ældreområdet drejer det sig om borgere med Demenssygdomme. Loven giver hjemmel til, at Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at kunne: - Anvende personlige alarmer eller pejlesystemer og særlige døråbnere til yderdøre. -Fastholde eller at føre en person til et andet rum og fastholdelse i hygiejnesituationer. - Fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen eller føre denne tilbage til boligen. - Fastspænde en person med stofsele for at forhindre fald. - Optage en person i særlige botilbud. Med baggrund i tal for 2006, må der forventes sager om året hvor loven kommer i anvendelse. Der udarbejdes en årlig redegørelse til Social- og Ældreudvalget om anvendelse af loven. Ældrerådet informeres samtidig. Den eller de personer der har fået tildelt kompetencen til at igangsætte ovenstående tvangsforanstaltninger har pligt til at træffe afgørelse om, registrere og indberette magtanvendelse. Ældreområdet anbefaler, at kompetencen til iværksættelse og registrering af magtanvendelse tildeles områdeledere og funktionslederen for plejecentrene får ansvar for den årlige redegørelse. Hvor private leverandører står for plejen skal Demenskonsulenten inddrages. Bevilling: Ingen 23

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen REFERAT Ekstraordinært møde Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00 i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard,

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget. Tirsdag den 26. juni kl i Byrådssalen

REFERAT. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget. Tirsdag den 26. juni kl i Byrådssalen REFERAT Ekstraordinært møde Tirsdag den 26. juni kl. 17.45 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard,

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Torsdag den 18. februar 2010 Kl. 17.30 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med

3. gebyrer og afgifter i forbindelse med REGULATIV om salg af almene familieboliger SIDE 3 l 8 Regulativ om SALG AF ALMENE FAMILIEBOLIGER I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 j, har bestyrelsen for Landsbyggefonden med godkendelse fra

Læs mere

Dagsorden til møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Dagsorden til møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Dagsorden til møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 3. marts 2010 kl. 08.15 i Mødelokale F 5 Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kasper

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Onsdag den 7. marts 2012 kl. 08.15 i F 5 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen (O) Kristian Moberg

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl. 15.00 i Byrådssalen, Frederikssund Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen (A) Carsten Cederholm (A) Jesper Thorup (V) Ole Søbæk

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Økonomiudvalget. Onsdag den 25. juni 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Onsdag den 25. juni 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra EKSTRAORDINÆRT møde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 17.45 i F 6 Mødet slut kl. 18.10 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl REFERAT Tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 16.00 i mødelokale F7 (lokale E303 bunkerne) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund. Mødedeltagere: Grethe Olsen, Kenneth Jensen, John Schmidt Andersen og

Læs mere

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00

Mødested: Mødelokalet 1. sal. Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 , tirsdag den 7. marts 2006 kl. 14:00 Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Mødetidspunkt: 7. marts 2006, kl. 14:00 Åben sag: 385. 10 boliger ved Jegindø Havn - Kloakering

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab

Punkt 2 Ansøgning om 100 pct. kommunal garanti på lån til renovering af Grantoftens institutioner fra Ballerup almennyttige Boligselskab Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 20-06-2016 Økonomiudvalget - 20-06-2016 20.06.2016 kl. 17:45 Mødecenter C - Lokale 32 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herlev Kommunes spildevandsplan Almen overtagelse af fællesprivate kloakanlæg.

Tillæg nr. 3 til Herlev Kommunes spildevandsplan Almen overtagelse af fællesprivate kloakanlæg. Tillæg nr. 3 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Almen overtagelse af fællesprivate kloakanlæg. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG. 3 3. VILKÅR FOR ALMEN OVERTAGELSE AF KLOAKKER.

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

U DSKRIFT. 13. januar 2004 kl i m ødelokale nr. 9

U DSKRIFT. 13. januar 2004 kl i m ødelokale nr. 9 Det sociale udvalg den 13. januar 2004 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Det sociale udvalg 13. januar 2004 kl. 16.30 i m ødelokale nr. 9 Mødedeltagere: Lis Olsen, Tina Tving Stauning, Kurt Mikkelsen,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Referat fra møde Onsdag den 7. marts 2012 kl. 08.15 i F 5 Mødet slut kl. 11.00 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen

Læs mere

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Mårslet, lp 761, byggemodning og salg af villa-, stor- og institutionsparceller.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST

ENERGI VIBORG VAND A/S Drikkevandsforsyningen BUDGET 2015 UDKAST Forventet Regnskab Budget Regnskab Budget 2013 2014 2014 2015 Note Kr. Kr. Kr. Kr. Nettoomsætning Salg af vand 1 16.148.335 15.869.000 15.869.000 15.869.000 Fast afgift 2 9.199.771 9.138.000 9.138.000

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk

Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen. E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Varde Kommune Att. Valdemar Jepsen 19. november 2013 Sag 12/05639 / CF E-mail: vaje@varde.dk; finl@varde.dk; vardekommune@varde.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger

Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger BEK nr 227 af 01/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2011-3761 Senere

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.50 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra mødet den kl. 8.30 i Teknisk Forvaltning, Hurup - mødelokale 1 Medlemmer: Arne Hyldahl, Arnold Larsen, Benny B. Christensen, Bjarne Holm,, Morten Bo Bertelsen, Viggo Iversen Mødet hævet kl.:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

GIV ET BUD. Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev. Jordstykke på m2 udbydes til salg.

GIV ET BUD. Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev. Jordstykke på m2 udbydes til salg. GIV ET BUD Parcel på Violvej, Breum, 7870 Roslev Jordstykke på 1.005 m2 udbydes til salg. Violvej, Breum, 7870 Roslev. Skive Kommune udbyder matr. nr. 3m Breum by, Grinderslev beliggende på Violvej i Breum

Læs mere

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus

Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj Beder - omdannes til almen ældreboligafdeling under ALBOA - Almen Boligorganisation Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. maj 2016 Åben dagsorden Omdannelse af Bofællesskabet Stenhøj Beder til almen Den selvejende institution - Bofællesskabet Stenhøj

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 30. september 2008 kl i byrådssalen

REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 30. september 2008 kl i byrådssalen REFERAT Tirsdag den 30. september 2008 kl. 19.00 i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard, Tina Tving

Læs mere