OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING"

Transkript

1 2012 OVERLÆGEFORENINGENS ÅRSBERETNING

2 Overlægeforeningens årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Parat til forandring... 3 /01 OK-13: Udsigt til svære forhandlinger... 4 /02 Nye sygehuse og nye organisationsformer... 9 /03 Sygehusenes vilkår: Krisen bider sig fast /04 Dokumentationskrav, afbureaukratisering og it: fra afvisning til løfter /05 Arbejdsvilkårsundersøgelsen /06 Systematisk efteruddannelse /07 Læge & leder-uddannelsen /08 Forskning /09 Overlægeforeningens psykiatriudvalg /10 Sygehuslægernes optagelse i Overlægeforeningen /11 Voldgiftssag om fratrædelses godtgørelse /12 Patientombuddet /13 Medlemsbetjening og lokale forhandlinger /14 Mediepolitik og kommunikation /15 Bestyrelsen ændring af sammensætning /16 Bestyrelsens medlemmer /17 Overlægeforeningens tillidsrepræsentanter pr. 1. august /18 Psykiatriudvalgets medlemmer /19 Overlægeforeningen i tal Dette er bestyrelsens beretning for perioden siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde 8. oktober Beretningen kan også ses på Beretningen er på dagsordenen ved repræsentantskabsmødet, som afholdes lørdag den 6. oktober 2012 kl. 10 på Hotel Munkebjerg ved Vejle. Overlægeforeningens repræsentantskabsmøder er åbne for alle foreningens medlemmer. Det er dog kun repræsentanter eller suppleanter, der møder i stedet for repræsentanter, der har stemmeret. Forud for repræsentantskabsmødet afholdes fredag den 5. oktober årsmøde i FAS ligeledes på Hotel Munkebjerg. Emnet i år er:»kvalitetsudvikling hvordan kan det give mening?«programmet for årsmødet kan ses på 24 Fotograf: Claus Boesen. Billederne er taget på Herlev og Hillerød hospital Bestyrelsesfotos: Ole Bo Jensen Layout: Ugeskrift for Læger Tryk: PE-offset A/S, Varde

3 Overlægeforeningens årsberetning Forord Parat til forandring Inden for de sidste to årtier er vi blevet fem gange så mange overlæger på landets sygehuse. Vi udgør rygraden i patientbehandlingen, men opgaverne ændrer sig. Før i tiden gik overlægen kun i vagt inden for få specialer. I dag passer det store flertal af overlægerne vagten og klarer de akutte opgaver døgnet rundt. Samtidig bruger vi mere tid på administration end nogen sinde, og skemaer styrer en stadig større del af vores hverdag. Mange overlæger oplever, at de er hårdt spændt for. Hvordan skal vi sikre ordentlig uddannelse til de yngre læger og holde os fagligt ajour, når produktionskravene hele tiden sættes op? Hvordan skal vi få tid til forskning, kvalitetsudvikling og tid til at tale med patienterne? Det kan godt være, vi er blevet mange flere, men vi har ikke fået mindre travlt; tværtimod. Alle de forandringer kan være slidsomme og opleves som en forværring af arbejdsvilkårene. Ikke desto mindre leverer overlægerne sammen med alle andre ansatte i sundhedsvæsenet bedre behandling end nogensinde. Og langt de fleste overlæger er stolte over deres arbejde. I denne beretning kan du læse, hvilke opgaver Overlægeforeningen har løst det sidste år, og hvilke udfordringer der ligger foran os. En ting er sikker: Presset og udfordringerne vil ikke blive mindre de kommende år. Afdelingerne, som vi kender dem, er under forandring. Det, der var specialernes faste base, brydes op og erstattes af nye strukturer. Den akutte behandling oprustes og kræver, at stadig flere er på vagt. Udredning og behandling sættes på skema med pakkeforløb. Telemedicin vender op og ned på forestillingerne om, hvor og hvordan behandlingen bedst foregår. I nogle tilfælde rykker arbejdet ikke kun ud i patientens bolig, men også ind i lægens private hjem. Alle disse processer er Overlægeforeningen en aktiv part i. Vi arbejder for at finde praktiske løsninger, som sikrer ordentlige vilkår. Som det fremgår i denne beretning er sundhedsvæsenet under et massivt økonomisk pres. Det vil fortsat præge vores hverdag på sygehusene, og det vil ikke mindst præge de kommende overenskomstforhandlinger. Vi vil nok få at vide, at der ikke er råd til lønstigninger, og at der skal produceres mere hele døgnet rundt. Men samfundet har endnu mindre råd til at ignorere de ansattes arbejdsvilkår og vores vilje til at deltage i udviklingen af et endnu bedre sundhedsvæsen. Vi har en fælles interesse i at finde praktiske og fornuftige løsninger, og den mulighed skal udnyttes. Anja Mitchell Formand for Overlægeforeningen Vi har en fælles interesse i at finde praktiske og fornuftige løsninger, og den mulighed skal udnyttes

4 /01 OK-13: Udsigt til svære forhandlinger Det er blevet sagt næsten til hudløshed, at overlægerne såvel som stort set alle andre offentligt ansatte nu står overfor de sværeste overenskomstforhandlinger i mands minde. Desværre er vurderingen efter alt at dømme korrekt. Danske Regioner stillede med en række skrappe krav ved de sidste overenskomstforhandlinger i 2011, og det er sandsynligt, at kravene vil dukke op igen ved de næste forhandlinger. Samtidig står sygehusene i den alvorligste økonomiske situation siden begyndelsen af 1980erne, hvilket mindsker råderummet i forhandlingerne væsentligt. Danske Regioner stillede med en række skrappe krav ved overenskomstforhand lingerne i 2011, og det er sandsynligt, at kravene vil dukke op igen Forløbet i 2011 er grundigt beskrevet i sidste beretning og på repræsentantskabsmødet, men hvis man skal forstå udgangspunktet for de kommende forhandlinger, er det nødvendigt at gennemgå nogle af elementerne fra dette forhandlingsforløb. Danske Regioner stillede krav om vidtgående ændringer af overenskomstens bestemmelser om vagt- og arbejdstilrettelæggelse. Konkret ønskede man at afskaffe hyppighedsreglerne for vagtarbejde både aften, nat og weekender. Samtidig skulle bestemmelserne om udetjeneste bortfalde. Kravene var velkendte i forskellige afskygninger fra tidligere overenskomstforhandlinger, men det nye ved forhandlingerne i 2011 var, at der ikke var basis for dialog om nødvendige kompromisser og mellemløsninger. Modsat betød de svære forhandlinger også, at Overlægeforeningens krav om at minimere natarbejde og generelt fokusere på et bedre arbejdsmiljø ikke kunne fremmes og begge problemstillinger er absolut ikke blevet mindre aktuelle siden. Under drøftelserne var der mellem parterne naturligvis stor uenighed om behovet for de radikale ændringer, som regionerne ønskede. Overlægeforeningen efterlyste gentagne gange eksempler fra dagligdagen på sygehusene, hvor overenskomsten var den begrænsende faktor for opgavevaretagelsen. Men Danske Regionerne kunne ikke levere

5 Overlægeforeningens årsberetning nogen. I stedet fremførte man det generelle problem, at en hyppighedsbestemmelse er normerende for, hvor mange læger der skal være ansat. Desuden pegede regionerne på, at der er et øget behov for lægedækning eftermiddag og aften i forbindelse med prioriteringen af de akutte forløb, herunder ikke mindst i forbindelse med indførelse af fælles akut modtagelse (FAM). Lokal løndannelse Trods det svære forhandlingsforløb enedes parterne til sidst om en overenskomstfornyelse i Herfra skal forsøgsordningen med lokal løndannelse og periodeprojektet fremhæves, idet der er gjort nogle erfaringer i overenskomstperioden. Det blev aftalt, at forhandlingskompetencen i forbindelse med lokal løndannelse skulle uddelegeres til den enkelte overlæge. Det blev samtidig betonet, at forhandlingen skulle foregå med den nærmeste leder. Der er tale om en forsøgsordning, der kun løber i overenskomstperioden Ved forhandlingerne blev der for første gang, siden overlægerne overgik til lokal løndannelse, ikke afsat nye midler at forhandle om, og det medfører, at der ikke er nogen udmøntningsgaranti eller faste forhandlingsterminer i overenskomstperioden. Arbejdsgiverne har et generelt ønske om, at forhandlingskompetencen uddelegeres til den enkelte medarbejder. Overlægeforeningen er som den eneste organisation kommet dette ønske i møde med den aftalte forsøgsordning. Parterne aftalte, at forsøgsordningen med uddelegering af forhandlingskompetencen skulle evalueres inden for overenskomstperioden, og foreningen har derfor været i dialog med alle fem regioner. Det generelle indtryk er, at regionerne ikke har taget initiativ til at iværksætte lokale forhandlinger, eller i øvrigt overvejet at ændre procedurer for de lokale forhandlinger i konsekvens af forsøgsordningen for allerede ansatte. Generelt er meldingen, at der jo ikke er»nye penge«at forhandle om. I forbindelse med nyansættelser har man dog taget forsøgsordningen i brug. Samlet set vurderes det som tvivlsomt, om det giver mening at fortsætte endsige permanentgøre forsøgsordningen. Erfaringerne fra de regionale møder har desuden understreget vigtigheden af, at foreningens aftale om lokal løndannelse efterleves, således at der gennemføres lønpolitiske drøftelser og aftales forhandlingsprocedurer. Det indebærer: at der forhandles mindst en gang for hver overenskomstperiode at aftalerne om forhandlerstatistik overholdes, således tillidsrepræsentanterne modtager løndata på alle overlæger minimum en gang årligt at tillidsrepræsentanter orienteres, når en overlæge fratræder jf. MED aftalens bestemmelser at der generelt tages hensyn til, at tillidsrepræsentanter for overlægerne fungerer på sygehusniveau og ikke afdelingsniveau, hvilket kan afføde andre aftaler/procedurer end for øvrige faggruppers tillidsfolk. Det generelle indtryk er, at regionerne ikke har taget initiativ til at iværksætte lokale forhandlinger Periodeprojektet Som en del af forhandlingsresultatet blev det aftalt, at parterne i fællesskab skulle analysere arbejdstilrettelæggelsen på udvalgte sygehuse. Denne analyse det såkaldte periodeprojekt blev gennemført i efteråret Samtidig havde Overlægeforeningen bredt indkaldt medlemmer til tre interne arbejdsgrupper sideløbende med periodeprojektet. Det generelle indtryk på tværs af de tre arbejdsgrupper var, at overlægerne oplever til stadighed mere detaljeret opgavestyring og stadig større arbejdsintensitet både i dagtiden og vagtperioden. Disse problemer vil derfor være et væsentligt element i forhandlingerne ved OK-13. Rapporten støtter Overlægeforeningens ønske om, at overlæger langt hyppigere inddrages i beslutninger, samt at de får mulighed for at afsætte tid til administrative opgaver Den fælles analyse med Danske Regioner blev forestået af konsulenter fra Implement Consulting Group. Deres konklusioner peger på, at der er et stigende behov for, at speciallæger er i front på sygehusene såvel i den akutte modtagelse af patienterne som i vagterne. Men det stiller sundhedsvæsenet overfor et dilemma, da speciallægerne er en knap ressource, der efterspørges hele døgnet.

6 6 Overlægeforeningens årsberetning 2012 Rapporten peger desuden på, at forhold vedrørende ledelse, kultur og traditioner er mere bestemmende end overenskomsten, når det gælder om at få flere speciallæger i front. En anden udfordring, som behandles i rapporten, er udstrækningen af den dagtid, hvor der udføres planlagte undersøgelser og behandlinger. I dag går grænsen normalt ved kl Vurderingen er, at behovet for planlagt behandling og undersøgelser stiger i de kommende år, hvis sygehusene skal kunne imødekomme efterspørgslen. Forandringerne i sygehusstrukturen med øget centralisering og dermed færre og større enheder vil desuden øge behovet for, at speciallæger har udetjeneste, vurderer Implement i rapporten. Overlægerne oplever til stadighed mere detaljeret opgavestyring og stadig større arbejdsintensitet både i dagtiden og i vagtperioden Rapporten støtter Overlægeforeningens ønske om, at overlæger langt hyppigere inddrages i beslutninger, samt at de får mulighed for at afsætte tid til administrative opgaver. Bl.a. angives det i periodeprojektet, at speciallægerne disponeres til flere funktioner samtidig i løbet af dagen, hvor kliniske funktioner ikke kan aflyses. Det svækker overlægernes mulighed for at deltage i kvalitetsarbejdet og andre højt prioriterede projekter. Mange overlæger oplever desuden en stigende topstyring og centralisering af beslutningsprocesserne. Den videre dialog Gennemførelsen af periodeprojektet har medvirket til en fortsat kontakt og dialog mellem Danske Regioner og Overlægeforeningen bl.a. i projektets styregruppe og efterfølgende i et procesforløb faciliteret af Søren Viemose. I dette procesforløb har de respektive forhandlingsdelegationer deltaget, det vil sige Overlægeforeningens formand, Anja Mitchell, næstformand Lise Møller og bestyrelsesmedlem Vibeke Ersbak. Fra Danske Regioner (RLTN) har Jens Stenbæk, der er formand for løn- og personalepolitisk udvalg, og udvalgets næstformand Anders Kühnau deltaget. Forløbet blev afviklet i foråret Det havde til formål at bedre kommunikationen mellem parterne samt at afsøge, om parterne kunne komme længere med hensyn til at afdække muligheden for et fælles»verdensbillede«ved de kommende forhandlinger. Er det muligt at nå en enighed om, hvad der er udfordringerne i dagens sundhedsvæsen, og hvad der derfor bør være rammen for overenskomsten, lød spørgsmålet. Svaret er ikke givet, for der kan fortsat være forskellige bud på, hvad løsningen på udfordringerne er. Disse løsninger skal i givet fald findes under forhandlingerne om OK-13. Der er fortsat drøftelser mellem parterne, men om det munder ud i det ovenfor beskrevne fælles»verdensbillede«, er vanskeligt at sige på nuværende tidspunkt. Men det står fast, at forløbet har medført, at vi er blevet enige med regionerne om nogle spilleregler for parternes ageren op til og under selve forhandlingerne. Udfordringerne ved OK-13 Det er næppe nogen nyhed, at forventningerne til det økonomiske udkomme af de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige arbejdsmarked er meget lave. Dels har forhandlinger på det private arbejdsmarked i foråret 2012 vist en samlet ramme, som efter alt at dømme ikke engang sikrer reallønnen, dels er den offentlige sektor pålagt store besparelser nu og i de kommende år. Begge dele vil betyde en meget begrænset økonomisk ramme ved de kommende overenskomstforhandlinger. Man kan sige, at forhandlingerne skal gennemføres i et defensivt scenarie, hvilket ikke er det samme som en defensiv tilgang. Som tidligere beskrevet fik hverken arbejdsgiverne eller foreningen gennemført væsentlige ændringer på baggrund af de fremsatte krav ved OK-11. På baggrund af bl.a. periodeprojektets konklusioner, arbejdsgiversidens tilkendegivelser og foreningens arbejdsvilkårsundersøgelse kan det konstateres, at de problemer, som parterne hver især ønskede at adressere ved OK-11, fortsat består, hvorfor temaerne ved de kommende forhandlinger må forventes at være nogenlunde de samme som i Arbejdsgiversiden vil efter alt at dømme fortsat ønske større muligheder/frihedsgrader i arbejdstilrettelæggelsen. Det er et generelt ønske fra arbejdsgiverne på hele det offentlige arbejdsmarked, men dertil kommer et pres som følge af ændringer i hele sygehusstrukturen. De nye hospitaler, som er i støbeskeen, er bl.a. kendetegnet ved relativt færre operationsstuer, sengepladser og mindre ambulatoriekapacitet. Selv om dette til dels kan forklares med en forventning om, at telemedicinsk behandling vil

7 mindske presset på sygehusenes kapacitet, så er der næppe tvivl om, at sygehusejerne vil forsøge at åbne for planlagte behandlinger i en større del af døgnet. Derfor er det centralt for Overlægeforeningen at fokusere på arbejdsmiljøet og overlægernes mulighed for indflydelse på eget arbejde, også ved de kommende forhandlinger om OK-13. Begge parter har således fortsat væsentlige ønsker og krav til ændringer i overlægernes vilkår ved forhandlingerne i I den sammenhæng kan man spørge, hvorfor er det vigtigt med en god dialog med arbejdsgiversiden? Kan foreningen ikke bare læne sig tilbage og afvise alle krav, specielt i en situation, hvor den økonomiske ramme må forventes at blive brugt til et forsøg på at sikre reallønnen? For at tage det sidste spørgsmål først, så ligger der nogle spilleregler for organisationer og arbejdsgivere i den overordnede hovedaftale for forhandlingsområdet. Et af elementerne er en forpligtelse til at indgå i forhandlinger. Det kan godt være, at man én gang, eller enkelte gange, kan vægre sig, men på et tidspunkt kan det få den konsekvens, at arbejdsgiveren helt kan frigøre sig fra overenskomsten. Det er der set eksempler på. Afviser foreningen helt at se på overenskomsten, vil den hurtigt komme under yderligere pres, idet arbejdsgiverne vil søge at fortolke overenskomstens bestemmelser i en for dem gunstig retning. Er foreningen ikke enig i denne fortolkning, skal spørgsmålet afgøres ved en faglig voldgift. Det tager tid, er dyrt og der er en vis procesrisiko, idet det er ikke givet, at afgørelsen falder ud til foreningens fordel. Endvidere gælder, at det er arbejdsgivernes fortolkning, som træder i kraft, indtil en voldgift måtte komme til et andet resultat. Ved at indgå i forhandlinger er der en større mulighed for at kunne påvirke resultatet i en ønsket retning og/eller handle sig frem til forhold, Arbejdsgiversiden vil efter alt at dømme fortsat ønske større frihedsgrader i arbejdstilrettelæggelsen som foreningen ønsker gennemført. I et scenarie, hvor der næppe vil være nye penge at gøre godt med, vil en mulighed for at»handle sig frem«være af stor betydning. Skal der kunne nås nogle resultater, er det vigtigt, at der er et godt forhandlingsklima og en god dialog mellem parterne. Det skal ikke forveksles

8 8 Overlægeforeningens årsberetning 2012 med, at man lægger sig fladt ned og sælger ud, men derimod, at begge parter respekterer den anden parts interesser og indgår i en konstruktiv dialog. Køreplan Ved overenskomstforhandlingerne i 2011 blev der for første gang siden 1997 aftalt en to-årig overenskomst. Det betyder, at der skal forhandles ny overenskomst i vinteren 2012/2013 med ikrafttræden 1. april Regionernes krav vil medføre, at virkningen af reguleringsordningen udhules, når lavere lønnede medarbejdere erstattes af højere lønnede Overenskomstforhandlingerne forløber sædvanligvis fra ultimo oktober, hvor parterne udveksler krav pr. brev. Herefter holdes første forhandlingsmøde forventeligt inden udgangen af december. Forhandlingerne skal være afsluttet inden udgangen af februar 2013 af hensyn til evt. varsling af lovlig konflikt pr. 1. april, hvis parterne ikke kan blive enige om at forny overenskomsterne. Overlægeforeningens repræsentantskab godkendte foreningens egne krav på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 16. april 2012, og kravene blev fremsendt til Akademikernes Centralorganisation (AC) inden fristen den 3. maj. Kravene er centreret om bedre arbejdsmiljø, f.eks. i form af begrænsning af natarbejde, samt bedre muligheder for indflydelse på eget arbejde. Fra maj og frem til kravene bliver udvekslet i efteråret 2012, er der en intern koordineringsproces. Den påvirker primært de øvrige organisationer i AC, der har en fælles overenskomst, mens lægerne har deres egne overenskomster og aftaler. AC og de generelle forhandlinger Lægeforeningen er sammen med de øvrige akademikerorganisationer medlem af AC. Overlægeforeningens formand Anja Mitchell er medlem af AC s bestyrelse og Yngre Lægers formand Lisbeth Lintz sidder i AC s forhandlingsudvalg. Internt i Lægeforeningen koordineres relationerne og tilbagemeldingerne til AC i det fælles AC-udvalg. AC forhandler som hovedorganisation sammen med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) og Sundhedskartellet de generelle vilkår, det vil sige generel lønregulering, ferie, barsel m.v. Et centralt element i disse forhandlinger er reguleringsordningen, hvor Danske Regioner ved OK-11 stillede krav om en selvstændig reguleringsordning baseret på et selvstændigt beregningsgrundlag. I dag er beregningsgrundlaget den samlede lønsum for ansatte i regioner og kommuner. Arbejdstagersiden betingede sig i 2011, at en selvstændig reguleringsordning skulle tage højde for strukturforskydninger mellem medarbejdergrupper. Det skete med henvisning til, at regionerne er karakteriseret ved et stigende antal højtuddannede og dermed højere lønnede medarbejdere bl.a. læger. Regionernes krav vil medføre, at virkningen af reguleringsordningen udhules, når lavere lønnede medarbejdere erstattes af højere lønnede medarbejdere, og den samlede lønsum dermed øges. Og det vil betyde, at den enkelte medarbejder modsat OK-13 Nyheder Forhandlingsdelegationen Baggrundsmateriale Februar-marts medlemsmøder 3. maj: OK-krav sendes til Akademikernes Centralorganisation Oktober: Udveksling af krav med arbejdsgiverne 28. marts: Bestyrelse drøfter OK-krav Marts: Godkendelse af forhandlingsresultat FEB Mar Apr Maj JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR 6. februar: TR-møde om OK april: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde OK-krav drøftes og vedtager August: AC vedtager OK-krav December 2012-februar 2013: OK-forhandlinger

9 i dag ikke får en lønregulering, der kan bidrage til at sikre reallønnen, ved fortsat ansættelse i samme stilling. Reguleringsordningen er aftalt som en sikring af, at lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked udgør 80 pct. af det private arbejdsmarkeds lønudvikling. Reguleringsordningen skal aftales videreført i forbindelse med hver overenskomstfornyelse, og Danske Regioner har tilkendegivet, at hvis der fortsat skal være en reguleringsordning, skal den alene dække regionerne. Der er således lagt op til nogle meget svære forhandlinger, også på dette område. /02 Nye sygehuse og nye organisationsformer Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2007 om etablering af fælles akutmodtagelser (FAM) er nu i alle regioner omsat til en mangfoldighed af forskellige organisationsformer også inden for de enkelte regioner. For Overlægeforeningens medlemmer har udviklingen bl.a. betydet, at medicinske overlæger i vidt omfang er blevet varslet i tilstedeværelsesvagt i FAM. Det er Overlægeforeningens vurdering, at de fleste regioner har forceret oprettelsen af FAM. Konsekvensen er, at man ikke har brugt Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og den fornødne bemanding har ikke været til stede hverken i FAM eller i de medicinske afdelinger, der typisk skal levere vagtbemandingen. Prioriteringen af det akutte arbejde har samtidig resulteret i en omlægning af de lægelige ressourcer fra den ambulante virksomhed til den akutte. FAM er i sin essens ønsket om at sikre en målstyring og en effektivisering af det akutte patientforløb både fagligt og organisatorisk. I Region Syddanmark har man konkretiseret dette ønske i såkaldte pakkeforløb eller standardiserede tidsstyrede patientforløb (STP). De inddeles i: den præhospitale fase den første halve time efter ankomst til FAM de første 4 timer efter ankomst de første 48 timer efter ankomst. I den præhospitale fase afklares patientens tilstand telefonisk ved en række spørgsmål. Herefter placeres patienten i et formodet standardiseret tids-

10 10 Overlægeforeningens årsberetning 2012 styret patientforløb. Inden for den første halve time efter ankomst skal patienten triageres og ses af en speciallæge. Denne afklarer, om patientens symptomer er forenelige med det tildelte STP, om andre specialer skal inddrages, og hvilken blodprøvepakke eller billeddiagnostisk pakke der skal effektueres. Det er Overlægeforeningens vurdering, at de fleste regioner har forceret oprettelsen af FAM Inden for fire timer fra ankomsttidspunkt skal patienten igen ses af en speciallæge, der lægger en samlet plan for patienten, som omfatter foreløbig diagnose, yderligere undersøgelser, monitoreringsniveau og behandling inkl. forventning om udskrivelse/indlæggelse på stamafdeling inden for 48 timer. STP-forløb blev påbegyndt i pilottest på alle fem akutsygehuse i Region Syddanmark i oktober 2011, og der foregår løbende tilpasninger af konceptet, men en endelig evaluering er endnu ikke foretaget. Der er flere indbyggede udfordringer i konceptet, idet sammenblandingen af organisation, logistik og faglige vejledninger udgør et overvældende imperativ i retning af opdatering og tilpasning. Dels kan man bruge meget tid på at ændre STP flere gange i forløbet i takt med, at patientens tilstand udvikler sig. Dels udgør STP i sig selv et stort dokumentationsarbejde. Forudsætningen for, at en ny struktur kan blive en succes, er, at medarbejderne gennem inddragelse og ejerskab kan se mening med forandringen Det er Overlægeforeningens håb, at man er så præcis i sin evaluering af STP, at erfaringerne kan bruges nationalt og bidrage til udviklingen af en smidig logistik og organisation i FAM i en samordning med de nationale kliniske behandlingsvejledninger, der er på vej. Ny sygehusstruktur i Region Nordjylland Region Nordjylland har i foråret 2012 sendt et oplæg om den fremtidige ledelsesmæssige organisering i høring og efterfølgende minihøring hos Overlægeforeningen. Oplæggene har været behandlet i Overlægeforeningens bestyrelse, og der er afgivet høringssvar. Generelt bliver der lagt op til en ny måde at organisere sygehusvæsenet på. Tre overordnede principper er udgangspunktet i oplægget: 1. Specialisering fastholdes, da den er en del af fundamentet for den bedste patientbehandling. 2. Helheden skal samtidig vægtes, hvorfor samarbejdet mellem specialerne skal finjusteres og understøttes af organisationen. 3. Teamarbejde bliver en formel ledelsesmodel. Organisatorisk samles relevante specialer i klinikker for at understøtte samarbejdet. Klinikkerne har en samlet ledelse og er mindre end de centre, der i dag findes i Aalborg og i Vendsyssel. Arbejdet i klinikken skal bæres af en samordning af driften af afsnittene (senge, ambulatorier mv.), med den hensigt at få den mest fleksible drift. Dermed kan et sengeafsnit rumme patienter fra et eller flere specialer. De lægelige specialer foreslås således opretholdt organisatorisk på lægeside, mens sengeafsnit og ambulatorier tænkes mere bredt ledelsesmæssigt. Konsekvensen bliver, at de eksisterende delte afdelingsledelser nedlægges og erstattes af entydig ledelse af specialerne inden for klinikstrukturen og entydig ledelse af sengeafdelinger, ambulatorier, operationsafsnit mv. Klinikker og afsnit skal typisk ledes af personer med en sundhedsfaglig baggrund, der er i overensstemmelse med de medarbejdere, man har personaleledelse af. Overlægeforeningen afgav som nævnt høringssvar og kunne med tilfredshed notere sig, at der skete ændringer i oplægget efter første høringsrunde. Ledelsesmodellen blev mere detaljeret beskrevet, bl.a. ved at den før benævnte forløbschef er ændret til en forløbsansvarlig viceklinikchef. Dennes arbejdsområder blev samtidig yderligere præciseret. Det vil dog stadigvæk være en stor udfordring at omsætte de beskrevne intentioner til virkelighed i et sundhedsvæsen, der fortsat er mere budget- end kvalitetsstyret. Det kræver ikke kun en omstilling af ledelsessystemet, men en ændring i tilgang til patientbehandling på alle niveauer, for at denne store koordineringsopgave kan lykkes. Overlægeforeningen opfordrede ved minihørin-

11 gen igen til, at bevarelse af de opnåede resultater i udviklingen af det nordjyske sundhedsvæsen, herunder høj patienttilfredshed, høj kvalitet og øget produktivitet, skulle vægtes højere end opstart 1. januar 2013, hvis dette ikke er realistisk. Forudsætningen for, at en ny struktur kan blive en succes, er efter Overlægeforeningens opfattelse, at medarbejderne gennem inddragelse og ejerskab kan se mening med forandringen. I den forbindelse gentog Overlægeforeningen, at ændringen af strukturen bør afprøves i mindre målestok dvs. på ét sygehus, og at der bør ske en grundig evaluering, før strukturen evt. udbredes til hele sygehusvæsenet. Det bør genovervejes, om nye administrative lag på de mindre sygehuse vil fremme regionens beskrevne mål om: effektiv håndtering af tværgående forløb entydig og professionel ledelse LEON-princippet (laveste effektive omkostningsniveau) også vedr. ledelse mere dynamisk organisering. Det er Overlægeforeningens opfattelse, at patienterne ikke har brug for flere administrative niveauer. Patienterne har brug for at blive hørt og ikke mindst for at blive behandlet, hvilket fordrer, at det rigtige og tilstrækkeligt kvalificerede sundhedspersonale er til stede. Med andre ord vil det være særdeles vanskeligt at høste frugterne af en ny struktur, hvis hverken det faglige eller det kulturelle fundamentet er i orden. Overlægeforeningen udtrykte derfor fortsat bekymring for, om en ny struktur er midlet til at nå de mål, regionen har opstillet, og stillede sig i den forbindelse til rådighed for drøftelser i den videre proces. Sygehus Sønderjylland Sygehus Sønderjylland har ligeledes besluttet at gennemføre en ændring af organisationsstrukturen fra den 1. januar Sygehuset opdeles i 11 kliniske centre: Akutcenter, Familiecenter, Laboratoriecenter, Radiologisk center, Medicinsk center, Sammedagscenter, Center for ortopædi og medicin, Kredsløbscenter, Kirurgisk center, Anæstesicenter og Servicecenter. Sygehuset angiver fire principper som styrende for sammensætning og afgrænsning af centrene: 1. Sammenhængende patientforløb. 2. Volumen ca. 3-5 klinikker i hvert center. 3. Geografi centret samles så vidt muligt på en geografi (Sygehus Sønderjylland består af fire sygehusenheder). 4. Teknologi og arbejdsgange.

12 Antallet af klinikker inden for hvert center og deres ansvarsområder skal endeligt defineres af de nye centerledelser, som vil blive udpeget/ansat henover sommeren Centerledelserne er todelte bestående af to centerchefer med sundhedsfaglig baggrund og dermed ikke på forhånd defineret som en læge og en sygeplejerske. Der er således ikke lægelige centerchefer i alle centre. Centerledelserne har det overordnede økonomiske ansvar, hvor klinikledelserne har det faglige ansvar. Der skal fokus på, om man i den tværfaglige organisering og i det stærke fokus på patientforløb kan opretholde et frugtbart uddannelses- og forskningsmiljø Læger, der ansættes i stillingerne som centerchefer eller klinikledere, aflønnes som ledende overlæger for så vidt angår grundlønsniveauet. Organiseringen af klinikkerne sker med udgangspunkt i en række patientforløb, og indenfor klinikken defineres et antal tværfaglige team (4-6) som ansvarlige for patientforløbene. Hvert team organiseres med en flowmaster, som skal sikre optimal ressourceudnyttelse, en forløbskoordinator, som skal koordinere patientens kontakt til eller overflytning til et andet team, og endelig en teamkoordinator der bl.a. står for kontakten til klinikledelsen, men som ikke er leder. Det er hensigten, at den nye centerstruktur i en glidende overgang skal erstatte den hidtidige afdelingsstruktur frem 1. januar Overlægeforeningen har overfor Sygehus Sønderjylland betonet, at der skal fokus på, om man i den tværfaglige organisering og i det stærke fokus på patientforløb kan opretholde et frugtbart uddannelses- og forskningsmiljø inden for de lægelige specialer, så udviklingen af patientbehandlingen fastholdes. Sammenfatning Det er karakteristisk for de regionale organisatoriske nydannelser i Region Nordjylland og Region Syddanmark, at de søger at tilpasse sig det, Sten Lindahl (Karolinska Instituttet) kalder tematiske fællesskaber som fremtidens svar på effektiv sygehusdrift. Region Sjælland har gennemført flere organisationsændringer siden strukturreformen i 2007 og er nu tilbage i en afdelingsstruktur baseret på det enkelte sygehus. Også Region Midt og Re gion

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat Forhandlingskonference, 4. juni 2009 På vej mod OK-11 Referat 3 Velkomst ved Anders Bondo Christensen, formand for KTO KTO s formand Anders Bondo Christensen bød velkommen til konferencen, hvor fokus

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011

REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 2538.58 REFERAT AF KTO S 26. ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 15. DECEMBER 2011 1. Mødets åbning, herunder valg af dirigent Formanden bød velkommen til KTO s repræsentantskabsmøde. Formanden foreslog

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OPSUMMERING 6 1.1 Rammevilkår for produktivitet, effektivitet og kvalitet 7 1.2 Tendens til øget kontrol og detailstyring i den offentlige sektor 8 1.3

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver

Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Etablering af akutafdelinger i Region Sjælland - status og udviklingsperspektiver Rapport udarbejdet af Kvalitet og Udvikling og Følgegruppen for etablering af akutafdelinger Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid?

Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid? Forhandlet løndannelse i det offentlige Hvilken fremtid? En analyse baseret på interview med centrale beslutningstagere i det offentlige forhandlingssystem, udarbejdet for Lønkommissionen. Af Steen Scheuer

Læs mere

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd

Brobyggerne. Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Brobyggerne Erfaringer fra ti projekter om ledelse af fremtidens velfærd Indhold Ledelsesudfordringer i praksis 4 1. At skabe en samlende mening 6 Akutte ledelsesudfordringer 10 Marcus og meningen med

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg

Læger i kommunerne. En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne. Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Læger i kommunerne En analyse af det fremtidige behov for lægelig arbejdskraft i kommunerne Jakob Hansen Jakob Kjellberg Peder Hindborg Dansk Sundhedsinstitut December 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk

Læs mere

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet

Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013 Danske Regioner KL Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse INDHOLD DEL I BAGGRUND... 5 1 INDLEDNING OG ANBEFALINGER

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Økonomi og styring i sygehusvæsenet

Økonomi og styring i sygehusvæsenet Økonomi og styring i sygehusvæsenet Notat udarbejdet for Foreningen af Speciallæger, FOA Fag og Arbejde, HK/Kommunal, Sundhedskartellet og Foreningen af Yngre Læger Lone Bilde Anne Rytter Hansen Jes Søgaard

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere