Fredningsforslag i Norddjurs Kommune Fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredningsforslag i Norddjurs Kommune Fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt"

Transkript

1 Fredningsforslag i Norddjurs Kommune Fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening December 2012 Sønderbjerg, der rummer øens højeste punkt. Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade København Ø Tlf

2 2

3 Dato: 12. december 2012 Sagsbehandler: Christina Steenbeck, tlf , Fredningsnævnet for Midtjylland, Østlig del Retten i Århus Vester Allé Århus C Fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for forslaget side 5 2. Beskrivelse af fredningsområdet side 6 3. Planlægnings og fredningsmæssige forhold side Forslag til fredningsbestemmelser side 13 Bilag: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3A: Bilag 3B: Bilag 3C: Bilag 4: Bilag 5: Areal og lodsejerliste Budgetoverslag Budgetoverslag i høring Naturstyrelsens budgethøringssvar Norddjurs Kommunes budgethøringssvar International naturbeskyttelse Redegørelse for eksisterende fredninger Kortbilag: Kortbilag 1: Fredningskort i 1:5.500, oversigtskort i 1:20.000, delområdekort i 1: Kortbilag 2: 3 registrerede arealer 3

4 4

5 Fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt Danmarks Naturfredningsforening (DN) rejste i 2008 et fredningsforslag for arealer på Anholts vestkyst. Året efter afholdt fredningsnævnt offentligt møde i sagen. Her fremsatte bl.a. Naturstyrelsen, Norddjurs Kommune, Borgerforeningen og Grundejerforeningen en række synspunkter, der efterfølgende blev indarbejdet i det endelige fredningsforslag dateret 30. september Fredningsnævnet traf imidlertid ikke en afgørelse i sagen, der derfor faldt for den 2årige tidsfrist i Baggrunden for forslaget Indledning I december 2011 var et stormvejr skyld i at en del af Nordstrandvej nær havnen blev skyllet væk. Campingpladsen nord for vejen mistede også store arealer, der primært havde været benyttet til teltslagning. Stormens ødelæggelser betyder, at der skal findes en ny placering til campingpladsen. En placering i klitterne syd for Sailorhouse har været drøftet. Dette areal indgik i DN s fredningsforslag fra DN vurderer, at det er relevant at fremsætte et fredningsforslag for arealer ved Anholts vestkyst. Formålet er at sikre, at Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjergs landskabelige og naturmæssige kvaliteter i første instans opretholdes, men i næste instans også forbedres, idet fredningen som noget nyt giver kommunen mulighed for at udføre naturpleje på Sønderbjerg. Fredningen har endvidere til formål at sikre og forbedre offentlighedens adgang. Fredningsforslaget rummer en modernisering af de to eksisterende fredninger Nordbjerg og Vesterklitfredningen (1972) og Sønderbjergfredningen (1960) samt nyfredning af skrænten bag havnen og klitarealet syd for Sailorhouse. Forslaget omhandler 163,34 ha, hvoraf de 148,44 ha allerede er fredet. Forslaget tager højde for de synspunkter, der blev fremsat ved det offentlige møde i 2009 i den tidligere fredningssag. Vesterstrand med Sønderbjerg i baggrunden I den eksisterende fredning for Nordbjerg og Vesterklit er der indskrevet en mulighed for at realisere et hotel på plateauet mellem matr. nr. 43 bd og matr. nr. 43 aæ. Formålet med at revidere 1972fredningen er at fjerne den mulighed for hotelbyggeri, der er i den oprindelige kendelse. Nutidens generelle lovgivning vil næppe muliggøre realisering af den 40 år gamle 5

6 mulighed for hotelbyggeri, og den bør udskrives af fredningen, når den revideres. I forbindelse med spørgsmålet om placering af erstatningsarealer for campingpladsen peger DN på arealerne syd for Nordsstrandvej. Det er praktisk, fordi arealet ligger i umiddelbar tilknytning til den eksisterende campingplads og faciliteter. Endvidere er der hjemmel hertil i 1972 fredningen. Formålet med at revidere Sønderbjergfredningen er primært at give kommunen ret til at udføre naturpleje på Sønderbjerg, da der ikke er hjemmel til det i 1960fredningen. Som det er tilfældet med Nordbjergfredningen, er der i Sønderbjergfredningen nogle byggeretter på selve Sønderbjergplateauet. Den generelle lovgivning vil ligeledes her næppe tillade realisering af disse byggeretter, hvorfor de bør udskrives af en ny fredning. Det foreslås endvidere at ophæve den del af fredningen, hvor der i dag er vedtaget en lokalplan (lokalplan nr. 21 for et sommerhusområde sydøst for Anholt By). Forslaget er begrundet i, at den eksisterende lokalplan fungerer godt, og at den del af sommerhusområdet næsten er fuldt udbygget. Derfor foreslås det af praktiske årsager at ophæve den del af fredningen, der er lokalplanlagt. Bestemmelserne i 1960fredningen foreslås fastholdt for den øvrige del af de fredede arealer. Ud over at modernisere de to eksisterende fredninger, foreslås skrænten mellem havnen og Nordbjerg samt de nærmeste klitter syd for havnen fredet. Begrundelsen er, at naturarealerne bør sikres mod byudviklingsinteresser. Området tilhørte oprindeligt staten og er nu ejet af Grenaa Havn A/S, der i sidste ende er et kommunalt aktieselskab. Kommunen vedtog i 2003 en lokalplan, der tillod byggeri af ferieboliger op ad skrænten bag havnen et område, der ikke indgår som en del af havneområdet. Naturklagenævnet vurderede dog, at planerne var ugyldige for en del af det lokalplanlagte område. Forreste klitrække er dog stadig lokalplanlagt til erhvervsformål med en bebyggelsesprocent på 50, byggeri i 2 etager og 8,5 m høje bygninger (lokalplan 158, Anholt Havn), og derfor har DN vurderet det relevant at medtage de markante sandklitter i fredningsforslaget. Det er hensigten med fredningen at sikre de landskabelige hensyn nær havnen. Havneområdet rummer udviklingsmuligheder på andre, flade dele af havnearealet. DN foreslår endvidere, at der etableres en gennemgående stiforbindelse mellem Havnebakken og Vesterklit. Ved at nyetablere ca. 150 m sti kan eksisterende tracéer forbindes, sådan at der fastlægges et stiforløb på 1,5 km, hvoraf meget går gennem urørt skov. Dette er vigtigt, fordi den urørte skove byder på særlige naturoplevelser, som offentligheden bør have ordentlig adgang til. Endelig ønsker DN med fredningsforslaget at sikre nogle eksisterende stiforløb i Vesterklit og på Sønderbjerg, der ligger på privat grund og som i dag ikke er sikret. 2. Beskrivelse af fredningsområdet Landskabsformer Øens vestlige bakkeland står i skarp kontrast til det østlige, vidtstrakte klitlandskab. De blødt kuplede bakker i vest dækker et areal på ca. 3 km 2. De bærer præg af at være eroderet af vind og hav, og omkring Nord og Sønderbjerg afgrænses de af markante skrænter. Den nordligste af morænebakkerne er Nordbjerg (39 m), der ligger lige øst for havnen. Her er velbesøgte udsigtspunkter med fantastiske udsigter tværs over øen til fyret i øst. Når man følger kysten mod syd rejser Vesterklits bakkedrag sig, hvis højeste punkt er 31 m, og længst mod syd følger bakkerne inden for Sønderbjergfredningen. De lyngklædte bakker på 39 m, 32 m og 48 m (Sønderbjerg) udgør tilsammen et flot og storslået element i landskabet. Fra Sønderbjerg er der nogle steder en fantastisk udsigt over havet og ørkenen, og hvis ikke skråningerne var så stærkt tilgroede af især bjergfyr og ene, ville der være mange muligheder for pragtfulde udsyn over landskaberne. 6

7 En del af stien ved Sønderbjerg Geologi Geologisk set er Anholt særdeles interessant, fordi en række landskabelige hovedtræk så tydeligt fortæller om landskabets tilblivelse. Det meget forskelligartede landskab skyldes, at øen landskabsgeologisk falder i to forskellige hovedenheder: Bakkerne i vest er opstået i glacialtiden, mens ørkenen i øst er en postglacial strandvoldsslette. Bakkelandskabet er den sidste tilbageværende erosionsrest af noget, der oprindeligt var betydeligt større. I fastlandstiden stod havet meget lavere end i dag, og Anholt var landfast med Jylland. Da den sidste istids iskappe smeltede tilbage, skabtes sammen med den samtidige havstigning Stenalderhavet og dermed også øen Anholt, som dengang kun bestod af bakkelandet i vest. I midten af bakkelandet lå en fjord, som forsvandt med den senere landhævning. Der opstod efterfølgende en sø. Dræning har betydet, at der i dag ligger et par 3 registrerede moser og vandhuller tilbage i det område, hvor fjorden lå. Arealerne inden for fredningsforslaget Nordbjerg Området omfatter Nordbjergfredningen og den vestvendte skrænt mellem havnen og Nordbjerg. Terrænet hæver sig allerede få meter bag havnebassinet pga. den markante forreste klitrække. Umiddelbart bag havnen er området omgivet af veje og gennemskåret af trampestier. Trævegetationen udgøres af spredte partier bjergfyr. Bag klitterne står Nordbjerg som det ene af øens to markante højdedrag. Selve skrænten er stedvis tæt bevokset med bjergfyr, lave enebærbuske og løvfældende træer. Oppe på selve plateauet er terrænet relativt jævnt og også her bevokset med især bjergfyr og birk. Bortset fra skrænten bag havnen er det meste af den ubebyggede og fredede del af Nordbjerg 3 registreret som hede. Der løber en trampesti tæt ved skrænten. Sønderbjerg Dette område udgør den sydlige ende af Anholts kystlinje mod vest. Ud over selve Sønderbjerg, som med sine 48 m er øens højeste punkt, rummer området flere andre distinkte morænebakker. På grund af havets erosion rejser de tæt tilgroede skrænter sig stejlt af den smalle forstrand. Det meste af Sønderbjerg er 3 registreret hede, og ved den nordvendte fod 7

8 af Sønderbjerg ligger en 3 registreret eng. Morænebakkerne er tilgroet med bl.a. revling og lyng, men desværre har især bjergfyr bredt sig utroligt meget på Sønderbjerg. Disse træer har vokset sig meterhøje og tætte, så de hindrer udsigten mange steder. Området indeholder med sin beliggenhed, geologi og særegne natur et stort potentiale for helt enestående naturoplevelser, hvorfor naturpleje i området bør prioriteres. Vesterklit Landskabeligt adskiller Vesterklit sig ikke væsentligt fra Sønderbjerg, bortset fra at bakkerne ved Vesterklit er mindre. Størstedelen af Vesterklit er 3 registreret som hede, og en mindre del af arealet inden for fredningsforslaget er 3 registreret overdrev. Der løber en trampesti tæt ved skrænten. Skrænten bag havnen International naturbeskyttelse En stor del af arealet inden for fredningsforslaget er udpeget som habitatområde. En meget lille del inden for fredningsforslaget er udpeget som fuglebeskyttelsesområde. Habitat og fuglebeskyttelsesområdet udgør tilsammen et Natura2000 område. Der henvises til bilag 4 for en detaljeret redegørelse for den internationale naturbeskyttelse på Anholt. Offentlighedens adgang Oven for skrænten på Nordbjerg er der i dag et stiforløb, der er sikret ved kendelsen fra Forbuddet mod færdsel på Flakket opretholdes. Færdselsforbuddet blev indført i 1939 for at sikre ro til ynglende fugle. Det skal selvfølgelig fortsat være muligt at gå på stranden nord for Flakket. Med fredningen ønskes en sikring af det eksisterende stiforløb omkring Vesterklit og Sønderbjerg. Det starter ca. 150 m nord for Vesterklit lige ved skovbrynet til Wilhelminelyst. Det har karakter af en trampesti, der primært ligger på privatejede matrikler. Stien er ikke sikret i 1960fredningen, hvorfor den foreslås permanent sikret med det forløb, der er indtegnet på kortbilag 1. I fredningsforslaget stilles der endvidere forslag om at sikre et stiforløb gennem Wilhelminelyst, der er udlagt som urørt skov. Det betyder, at den byder på nogle anderledes, særlige naturoplevelser. Det er i offentlighedens interesse, at der er nem adgang til skoven. 8

9 Der findes allerede en jægersti gennem Wilhelminelyst: Den går gennem skoven omtrent som angivet på kortbilag 1. Mod syd støder den op til stien mellem Vesterklit og Sønderbjerg. Mod nord ender stien blindt ca. 150 m før matrikelskel til 56 a (Havnebakken). Vedligehold af det eksisterende stiforløb og rydning til en trampesti på de sidste 150 m vil være et lille indgreb med stor positiv effekt: Det vil resultere i et spændende stiforløb gennem både skov og strandklitter langs hele øens vestkyst. Et sådant stiforløb vil give mulighed for nogle helt andre og i dag i praksis utilgængelige naturoplevelser end turen langs stranden eller vejen, hvor skoven desværre ikke indbyder til benyttelse, fordi den for mange virker lukket og ufremkommelig. En del af stien, der skal nyanlægges, ligger i fredsskov, der tilhører Grenå Havn A/S. En mindre del af stiforløbet (ca. 150 m), der skal nyanlægges, ligger i den privatejede del af skoven, hvor der er indgået aftale om urørt skov. Naturpleje Der er hjemmel til at udføre naturpleje i Nordbjerg og Vesterklitfredningen, og der foreligger en konkret aftale om kommunal naturpleje på Nordbjerg. Den går ud på, at der én gang om året med en buskrydder fjernes opvækst af især birk, men også bjergfyr. Formålet er endvidere at sikre friholdelsen af nogle særligt flotte udsigtssteder. Denne naturpleje ønskes opretholdt med dette fredningsforslag. Der er ikke i 1960fredningen for Sønderbjerg hjemmel til at udføre naturpleje, hvilket hermed foreslås ændret. Oprindeligt gjorde de hårde vækstbetingelser det vanskeligt for buske og træer at trives på Anholt, men med sommerhusenes indtog i sidste halvdel af det 20. århundrede blev der plantet bjergfyr på grundene. Den trivedes og spredte sig så meget, at den i dag er særdeles dominerende i bakkelandskabet på Sønderbjerg. DN foreslår, at der etableres nogle udsigtskiler visse steder på Sønderbjerg. Dele af Sønderbjerg er under tilgroning med ene, fordi fredningen ikke giver hjemmel til naturpleje. 9

10 Såfremt fredningen gennemføres foreslår fredningsrejser følgende mål for naturplejen på Sønderbjerg: Der sker en rydning af træbevoksningen, således at man igen kan opleve terrænformer og udsigter, og de oprindelige naturtyper retableres. Den naturligt hjemmehørende bevoksning på skrænterne af ene mv. bør opretholdes, dog med mulighed for naturpleje, hvis den bliver for tæt. Inden for Sønderbjergs delområde A bør plejeplanen sikre, at arealer, der ifølge kortbilag 2 er 3 registreret som eng, fremover opretholdes som ugødsket ferskeng. De øvrige arealer inden for delområdet bør opretholdes som hede eller overdrev med spredt forekomst af ene. I delområde Sønderbjerg A bør naturplejen tillægge de biologiske, geologiske og landskabelige værdier særlig vægt. Der bør opretholdes en skærmende beplantning af hjemmehørende løvtræer, evt. iblandet skovfyr og/eller ene omkring ejendommene beliggende på matr. nr. 41 c, 41 k og 47 b Anholt By, Anholt, således at bygningerne så vidt muligt fremstår afskærmet for indsyn. Inden for Sønderbjergs delområde B bør de rekreative og landskabelige værdier tillægges særlig vægt. Der foreslås gennemført forbud mod plantning af invasive arter, og der skal gennem naturplejen lægges særlig vægt på bekæmpelse af invasive arter. For at styrke borgerinddragelsen omkring naturplejen foreslås det, at der nedsættes et plejeudvalg på 4 medlemmer, bestående af en repræsentant for plejemyndigheden, en repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening, en repræsentant for Grundejerforeningen og en repræsentant for Anholt Borgerforening. Plejeudvalget skal være rådgivende for plejemyndigheden, og endvidere have forelagt nye plejeplaner til udtalelse. Turisme og rekreation Anholt er i dag et populært feriemål: Turistforeningen oplyser, at øen i hvert år besøges af mennesker. Etableringen af en ny trampesti vil, sammen med målrettet naturpleje, give den aktive turist og øens borgere nye muligheder for natur og landskabsoplevelser. 3. Planlægnings og fredningsmæssige forhold Fredningsforslagets afgrænsning fremgår af kortbilag 1. Norddjurs kommunes kommuneplan 2009 Af kommuneplan 2009 fremgår det, at kommunalbestyrelsens har fokus på tre initiativer i indeværende planperiode. Disse er at bevare Anholts særlige natur og naturkvaliteter, at øge antallet af overnatningsmuligheder i form af alternative overnatningsmuligheder, samt at Anholt bliver vedvarende energiø. Fredningssagen er tre steder berørt af kommuneplanen: Campingpladsen er omfattet af kommuneplanramme 8 F1, der bestemmer, at området skal friholdes for bebyggelse bortset fra bygninger (såsom campinghytter, kiosk, cafeteria, toiletbygninger o.l.), der må anses for nødvendige for områdets anvendelse som campingplads. Havnen er omfattet af kommuneplanramme 8 H1. Området er udpeget som erhvervsområde med en bebyggelsesprocent på 50, max. etageantal på 2, og en max. bygningshøjde på 8,5 m, dog med mulighed for undtagelse. Området skal anvendes til havneformål, herunder lystbådehavn, samt erhvervsformål og turistfaciliteter, som efter kommunalbestyrelsens skøn har en naturlig tilknytning til havneområdet såsom mindre industri, håndværks, handels og oplagsvirksomhed samt restaurationer, butikker, 10

11 Sommerhusområdet ved Sønderstrandvej er omfattet af kommuneplanramme 8 S3. Den indeholder bestemmelser om, at området skal anvendes som sommerhusområde med en bebyggelsesprocent på 15 og byggeri med max. 1 etage og en max. bygningshøjde på 5 m. Der er et arealoverlap mellem Sønderbjergfredningen og lokalplanområdet. Udsigt over Sønderbjerg Lokalplaner Campingpladsen, havnen og sommerhusområdet er endvidere lokalplanlagte: Campingpladsen er omfattet af lokalplan 72 og Lokalplan 72 blev vedtaget i 1988 og dækker et areal på ca. 3,5 ha. Den sikrer, at området anvendes til campingplads med tilknyttede faciliteter. I lokalplanen er de landskabelige værdier i området fastholdt mest muligt, f.eks. ved sin beplantning, så den er indpasset bedst muligt i det omgivende landskab. Pladsen omfatter 175 campingenheder. Lokalplan for campingpladsen blev vedtaget i Baggrunden er, at campingpladsen gennem nogle år er blevet reduceret i areal på grund af kysterosion. Et område på ca m 2 mod vest er derfor ikke længere brugbart til teltpladscampering. Lokalplanen dækker et areal på ca m 2 mod øst, som skal anvendes til campingplads. Havnen er omfattet af lokalplan 158, der blev vedtaget i 2003 og revideret i Planen muliggør erhvervsbyggeri på havnearealerne og opdeler havnen i 5 delområder. Delområde 2 (klitområde øst for havnen) ligger inden for fredningsforslaget, og delområde 4 (vest for Sailorhouse) ligger også inden for fredningen. For delområde 2 tillader lokalplanen en bebyggelsesprocent på 50, max. etageantal på 2, og en max. bygningshøjde på 8,5 m, dog med mulighed for undtagelse. DN vurderer, at en realisering af lokalplanen i de høje, markante sandklitter øst for havnen vil være i strid med landskabsinteresserne, hvorfor klitterne er 11

12 medtaget i fredningsforslaget. I delområde 4 er der udlagt et byggefelt til en evt. udvidelse af bygningsmassen. Fredningsgrænsen støder op til byggefeltet. Sommerhusområdet ved Sønderstrandvej er omfattet af lokalplan 21, Sommerhusområde sydøst for Anholt By, der blev vedtaget i 1981, der har til formål at regulere byggeri i sommerhusområdet. Lokalplanen rummer klare bestemmelser vedrørende byggeriets størrelse og udseende. En del af det lokalplanlagte område er samtidig omfattet af Sønderbjergfredningen, der er noget uklar i formuleringerne omkring byggemuligheder. Af den årsag, og fordi sommerhusområdet er stort set udbygget, foreslås det at ophæve Sønderbjergfredningen for den del af lokalplanområdet, der ligger øst for Sønderstrandvej. Redegørelse for eksisterende fredninger Hovedparten af Anholt er allerede fredet via tre kendelser: Ørkenen blev fredet i 1939, Sønderbjerg blev fredet i 1960 og fik også en tillægskendelse (1960) for to matrikler i tilknytning til Sønderbjerg samt en supplerende kendelse fra 1980 for arealer øst for Sønderbjerg. Nordbjerg og Vesterklitområdet blev fredet i Der henvises til bilag 5 for en mere detaljeret redegørelse for de eksisterende fredninger inden for fredningsforslaget. Natura 2000 plan for område nr. 46 Anholt og havet nord for Naturstyrelsen har udarbejdet et forslag til en Natura 2000 plan. Natura 2000området udgøres af størsteparten af Anholt, herunder vestkystens skrænter mod nord og syd, Nordbjerg og Sønderbjerg, sammen med det store vådområde Flakket på den nordvestlige del af øen. På Sønderbjerg og Nordbjerg findes store partier af naturtypen enebær på klit. I Flakket, som er domineret af tagrør yngler bl.a. flere ternearter. Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper. Tilgroning med buske er den største trussel i området, bl.a. af den invasive art bjergfyr. Målsætningen er at Natura 2000området fortsat indeholder store uforstyrrede naturarealer, som er levested for en række sjældne arter af bl.a. laver. Ørkenen skal forblive lysåben, og den fri dynamik sikres, så successionen af klitnaturtyper kan bevares. Der foregår fortsat dannelse af nye klitter langs vandet og i vindbrud, som kan skabe grundlag for klitlavninger, grøn og gråklitter, klithede, grårisklit, enebærklit og skovklit længere inde i landet. Indsatsen vil helt overvejende dreje sig om sikring af og/eller genindføre lysåbne forhold ved rydning af opvækst på de terrestriske naturtyper. Desuden skal de marine naturtyper sikres og samtidig sikres levestederne for områdets udpegede arter. Endelig foretages der bekæmpelse af invasive arter. Dette skal i stort omfang foregå ved rydning og fjernelse af uønsket opvækst, herunder bekæmpelse af invasive arter. Sikring af natur, der endnu ikke er beskyttet samt sikring og forbedring af levesteder er andre vigtige indsatsområder. Friluftsstrategi Norddjurs Kommune har udsendt et udkast til en natur og friluftsstrategi, der forventes endeligt vedtaget i september Strategien går i korthed ud på at fremme kendskabet til og benyttelsen af mange af kommunens naturområder og perler. Dette skal bl.a. ske ved at adgangen til naturen forbedres på udvalgte steder, ved at skabe sammenhæng mellem eksisterende stier og ved at udbrede kendskabet til naturens mangfoldighed. En gennemførelse af fredningsforslaget vil være et skridt i den rigtige retning i forhold til en realisering af strategien. 12

13 4. Forslag til fredningsbestemmelser Det foreslås, at fredningen tinglyses med følgende bestemmelser: Afgrænsningen af det samlede fredningsforslag fremgår af kortbilag 1. Sønderbjerg er opdelt i delområde A og B, hvilket også fremgår af kortbilag 1. 1 Fredningens formål At sikre opretholdelsen af områdets landskabelige og naturmæssige kvaliteter, herunder at bevare og forbedre levemulighederne for plante og dyreliv At sikre og forbedre de landskabelige oplevelses og udsigtsmuligheder i tilknytning til Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg At sikre og styrke offentlighedens adgang At sikre og styrke de geologiske kvaliteter I særlig grad at tilgodese de biologiske, geologiske og landskabelige interesser i delområde A på Sønderbjerg I særlig grad at tilgodese de landskabelige og rekreative interesser i delområde B ved Sønderbjerg At medvirke til at sikre en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som området er udpeget for 2 Tilstandsændringer, byggeri, tekniske anlæg, oplag mv. Der må ikke opføres bebyggelse eller etableres anlæg, medmindre sådanne tilstandsændringer umiddelbart er tilladt i de efterfølgende bestemmelser. Der må ikke opstilles kiosker, skure, elmaster, boder, udsigtsplatforme eller overhovedet anbringes andre faste indretninger. Om og tilbygning af eksisterende, lovligt opførte ejendomme, herunder opførelse af f.eks. skur eller garage, skal forelægges Fredningsnævnet til godkendelse mht. placering, form og farvevalg. Fredningsnævnet kan gøre sin godkendelse af bebyggelse betinget af beplantning, hvorved bebyggelsen skjules. Såfremt der beplantes, skal det ske med naturligt hjemmehørende arter. Plantes der nåletræer, skal det være skovfyr og/eller ene. Ændringer i terrænet eller i terrænformerne, herunder sand, grus, ral eller lergravning, opfyldning og planering er ikke tilladt. Fredning er ikke til hinder for råstofindvinding af sand, grus og ral som hidtil til lokal brug på øen på et nærmere angivet areal, der fremgår af kortbilag 1. Deponering må ikke finde sted, og arealerne må ikke anvendes til oplags og/eller losseplads. Arealerne må ikke opdyrkes, tilplantes, gødskes eller sprøjtes. Der må ikke plantes invasive arter. Der må ikke opstilles hegn af nogen art. Indhegninger til dyr kan etableres med godkendelse fra Fredningsnævnet. Udenfor have og gårdspladsarealer må der ikke anbringes campingvogne eller lignende, og teltslagning må ikke finde sted. Opstilling af nye skilte er forbudt. Fredningen er ikke til hinder for, at der på et efter plejeplanen nærmere angivet areal kan opsættes informationstavler mv. til formidling af fredningen. Fredningen er ikke til hinder for, at vandindvinding kan ske som i hidtil eksisterende omfang. 13

14 3 Naturpleje Plejemyndigheden gennemfører pleje af de fredede arealer. For pleje gælder den til enhver tid gældende bekendtgørelse om pleje af fredede arealer. Plejen skal foretages med henblik på at opnå fredningens formål. Der nedsættes et plejeudvalg på 4 medlemmer, bestående af en repræsentant for plejemyndigheden, en repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening, en repræsentant for Grundejerforeningen og en repræsentant for Anholt Borgerforening. Plejeudvalget er rådgivende for plejemyndigheden og skal have forelagt plejeplanen til udtalelse. Endelige plejeplaner sendes til alle lodsejere efter at have været forelagt plejeudvalget. Uenighed om planens indhold forelægges Fredningsnævnet til afgørelse. Forslag til plejeplan skal foreligge senest 3 år efter fredningens gennemførelse. Plejeplanen revideres første gang efter 5 år, herefter hvert tiende år. I delområde A på Sønderbjerg skal plejen sikre, at arealer, der ifølge kortbilag 2 er 3 registreret som eng, plejes som ugødsket ferskeng. Plejen på de øvrige arealer inden for delområde A skal sikre, at de udvikler sig til hede eller overdrev med spredt forekomst af ene. Plejen skal endvidere sikre fastholdelsen af eksisterende udsigtspunkter samt blotlægning af geologiske former. De to formål må gerne være sammenfaldende. Plejeplanen skal respektere og udmønte bevaringsmålsætningen for Natura2000 området. I første plejeplan skal plejemyndigheden nærmere fastlægge forløbet af en trampesti fra Havnebakken og frem til den eksisterende nordsyd gående trampesti i Wilhelminelyst i alt ca. 150 m. Stien er markeret med rødt på kortbilag 1. Trampestien mellem Havnebakken og den eksisterende sti skal etableres ved markering og rydning senest 2 år efter færdiggørelsen af plejeplanen. Af plejeplanen skal det fremgå hvilken naturpleje, der skal udføres. Såfremt det skønnes nødvendigt, skal det være muligt at foretage en prioritering af plejeindsatsen, således at den prioriteres i nævnte rækkefølge med førstnævnte højest: Delområde Sønderbjerg A, Nordbjerg, øvrige plejekrævende arealer. For de nåletræsarealer, der efter fredningsbestemmelserne skal ryddes af hensyn til synliggørelse af områdets geologiske former, skal plejeplanen angive i hvilket omfang rydningen skal ske. Efter at have været forelagt plejeudvalget sendes planen til alle berørte lodsejere. Pleje af privatejede arealer skal ske uden udgift for den enkelte ejer og med ejernes samtykke, eller i mangel heraf med Fredningsnævnets godkendelse. Ejeren har ret til selv at udføre plejen inden for en af kommunen fastsat frist. Plejen skal ske på de vilkår, der er angivet i plejeplanen. Hvis lodsejeren selv foretager pleje på det fredede areal, fjerner lodsejeren selv det fældede træ. Uanset om plejen gennemføres af plejemyndigheden eller af ejeren, tilfalder træet altid ejeren. Ejeren kan ikke stille krav om opskæring, sammenkørsel eller kørsel til fast vej af det fældede træ. Der kan iværksættes særlige tiltag for at forbedre levevilkårene for det naturligt hjemmehørende plante og dyreliv samt de landskabelige og naturmæssige kvaliteter. Plejeplanen skal sikre en aktiv bekæmpelse af invasive arter. 4 Offentlighedens adgang Stier, der fremgår af kortet, må ikke nedlægges. Der anlægges en trampesti fra Havnebakken og frem til trampestien mellem Vesterstrandsvej og Vesterstrand. Offentlighedens adgang sker i øvrigt i henhold til de til enhver tid gældende almindelige adgangsbestemmelser i 14

15 naturbeskyttelsesloven. Adgangen til Flakket er forbudt for almenheden. Færdsel langs stranden nord for Flakket er dog tilladt. 5 Særbestemmelser I delområde Sønderbjerg A er der et generelt forbud mod byggeri. Eksisterende lovlig bebyggelse skal i tilfælde af brand eller anden ødelæggelse genopføres inden for max. 2 år. Overskrides denne tidsfrist tabes byggeretten og arealet overgår til natur. I delområde Sønderbjerg B er det tilladt flg. matrikler at være bebygget med ét sommerhus og 1 udhus: 41 i, 41 h, 41 g, 41 b, 41 q, 41 v og 41 u, alle Anholt By, Anholt. Byggeri skal placeres inden for det på kortbilag 1 angivne delområde B. Øvrige matrikler inden for delområde B må ikke bebygges. Byggeplaner skal forelægges Fredningsnævnet til godkendelse mht. placering, form og farvevalg. Byggeri skal placeres diskret i terrænet og udseende og materialevalg skal følge anvisningerne den gældende lokalplan, for tiden lokalplan 21 for et sommerhusområde sydøst for Anholt By. Jagthytten beliggende på matr. nr. 43 a Anholt By, Anholt må ikke udvides eller ombygges. Jagthytten skal fremstå i jordfarver. Hyttens placering fremgår af kortbilag 1. Fredningen er ikke til hinder for opførelsen af en ny hytte på matr. nr. 43 a. Hytten skal fremstå i jordfarver, have en maksimal højde på 3,5 m over terræn og skal placeres diskret i landskabet inden for det angivne byggefelt på kortbilag 1. Byggeriet skal forelægges Fredningsnævnet til godkendelse mht. placering, form og farvevalg. Forbudsbestemmelsen om opstilling af telte og campingvogne gælder ikke den eksisterende campingplads på matr. nr. 56 a og b Anholt By, Anholt. Campingpladsens areal fremgår af kortbilag 1. 6 Retsvirkning Midlertidig retsvirkning af forslaget træder i kraft så snart Fredningsnævnet har offentliggjort forslaget i Statstidende. 7 Dispensation Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelserne, såfremt det ansøgte ikke strider mod fredningens formål, jf. Naturbeskyttelseslovens 50, stk Ophævelse af tidligere fredninger Nærværende fredningsforslag erstatter følgende kendelser, som derfor ophæves helt: Fuldstændig ophævelse af fredningen af Sønderbjerg for delområde A, B og C (16. december 1960) Fuldstændig ophævelse af tillægskendelsen vedrørende fredningen af Sønderbjerg (16. december 1960). Fuldstændig ophævelse af fredningen af Nordbjerg og Vesterklitområder (20. november 1972). Et kig fra Vesterstrand mod havnen. 15

16 Bilag 1: Areal og lodsejerliste Lb.nr.: Matr.nr.: Ejerlav: 1 del af 43a Anholt By, Anholt 2 a smst. Ejer: Jens Christian R von der Maase H.C.Andersens Boulevard København V Ønskes fredet: Ca.ha. 62,25 10,49 72,74 Antal lodder 2+ sti 1 Heraf omfattet af NBLs bestemmelser om: beskyttelse slinier omkring sø / å 16 og fortidsminder 18 0,84 søer, vandløb, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev 3 56,31 9,78 strandbesk. 15 og klitfredning 8 20,26 4,12 Heraf omfattet af fredskovspligt 2,96 stenog jorddiger museumslovens 29 ca.m Tidl. fredet alt alt Stier ny/ eksistere nde 160/ 3699 /475 Bemærkninger landbrug do 2 43 aæ smst. Boet efter Jytte Ryefelt v/ Advokat Henrik Holmblad Amaliegade 12, København K 0,72 1 0,39 alt 3 del af 43 ar smst. Jørgen Rostgaard von der Maase Toften 5 Mou 9280 Storvorde 0,35 1 0,35 alt 4 del af 43 bø smst. Tine Nielsen Forårsvej Birkerød 0,94 1 0,92 alt 5 del af 43 fi 41 r Norddjurs Kommune Torvet Grenå 1,32 0, ,30 0,003 alt alt alt /260 e smst. andel i fælleslod lb.nr. 17 0,02 1,91 1 alt vej

17 6 del af 5 c Anholt By, Anholt Kim SteffenNielsen Forårsvej Birkerød Jette Nielsen Forårsvej Birkerød Tine Nielsen Forårsvej Birkerød 0,07 1 0,05 alt 7 del af 43 as smst. Thomas Harrit Odinsvej Birkerød 0,48 1 0,46 alt /35 8 del af 43 aq smst. Pia Vibeke Sjelborg Pandebjergvej Nykøbing F 0,59 1 0,58 alt /26 9 del af 56 a smst. Grenå Havn A/S Neptunvej Grenaa 38,27 1 0,84 19,72 34,62 10,55 22,98 168/ b smst. Jens Schjøth ApS Nordstrandvej 150 4,24 1 2,22 3,75 alt e Anholt By, Anholt GrenaaAnholt Færgefart Færgevej Grenaa 0,10 1 alt 0,04 17

18 Ca.ha. Antal lodder beskyttelse slinier omkring sø / å 16 og fortidsminder 18 søer, vandløb, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev 3 strandbesk. 15 og klitfredning 8 fredskovspligt stenog jorddiger museumslovens 29 ca.m ny/ eksistere nde 12 8 c smst. Finn Anders Ottendahl Ørkenvej 5 3,24 1 3,20 alt alt 13 11a smst. Søren Brochdorff Clausen Ålundsvej Egå 5,58 1 3,96 3,48 alt /82 Ole Kjeld Sandhøj Herluf Trolles Gade Århus N 14 9 b smst. Elvira Kirstine Steffensen Bygaden 34 4,15 1 0,33 2,47 alt 15 4 a smst. Elva og Flemming Madsen Skåde Højgårdsvej Højbjerg 4,58 1 2,23 3,93 alt ab del af 41 an og 41 ap smst. Norddjurs kommune lbnr. 5 Boet efter Ellinor Karen Johansson lb.nr. 35 0,61 0,34 0,11 1, ,61 alt 0,09 alt alt alt fælleslod fælleslod vej, fælleslod Nina Vang Jørgensen Østervej 55 Fortsættes Verner Hylby Vejdammen 73 Gl. Holte 2840 Holte del af lb.nr

19 16 41 ab Anholt By, Anholt Fortsættelse Tanja Astrid Bryder Nordstrandvej 11B st. Ca.ha. Antal lodder beskyttelse slinier omkring sø / å 16 og fortidsminder 18 søer, vandløb, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev 3 strandbesk. 15 og klitfredning 8 fredskovspligt stenog jorddiger museumslovens 29 ca.m ny/ eksistere nde del af 41 an og 41 ap smst. Fortsættes Peter Andersen Guldsmedegade 21, Århus C Elsa Larsen lb.nr. 17 Svend O. PaludanMüller Gassehaven 14 Gl. Holte 2840 Holte Anders Rytter Ørkenvej 6 Tine Rytter Nordstrandvej 3 Kurt Arend Rasmussen Kirsten Østergaard Rasmussen Østervej 29 Maria von der Maase Bendtsen Jernbane Alle Espergærde Flemming Pedersen Digterparken Ballerup 19

20 16 41 ab Anholt By, Anholt Fortsættelse Marianne Boisen Neksøvej Århus V Ca.ha. Antal lodder beskyttelse slinier omkring sø / å 16 og fortidsminder 18 søer, vandløb, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev 3 strandbesk. 15 og klitfredning 8 fredskovspligt stenog jorddiger museumslovens 29 ca.m ny/ eksistere nde del af 41 an og 41 ap smst Poul Anker Boisen Østervej 2 Carsten Birger Brabrand og Helene Hennings Bygaden 26 Eigil Nielsen Østervej 37 Frank Svensson Ageren 1 Per Christensen Snogegårdsvej Søborg Ingrid Feldschau Hylby Vestervang Svinninge Jette Hylby Vejdammen 173 Gl Holte 2840 Holte Dorit Marie Sørensen Sct. Laurentii Vej Skagen 20

Fredningsforslag i Norddjurs Kommune Fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt

Fredningsforslag i Norddjurs Kommune Fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt Fredningsforslag i Norddjurs Kommune Fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening december 2012, efterbehandlet 1. november 2013 Sønderbjerg,

Læs mere

Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt

Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt Fredningsforslag i Norddjurs Kommune Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening Juni 2008 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Dato: 30. september 2009 Sagsbehandler: Christina Steenbeck,

Læs mere

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Oplæg til drøftelse af fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt", forud for offentligt møde på Anholt den????? 2008. J.nr. 08/6551 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Allé mellem Vester Tostrup og Møldrup

Allé mellem Vester Tostrup og Møldrup Fredningsforslag i Viborg Kommune Allé mellem Vester Tostrup og Møldrup Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening december 2011 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf.

Læs mere

Assistens Kirkegård. Fredningsforslag i Københavns kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening november 2010

Assistens Kirkegård. Fredningsforslag i Københavns kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening november 2010 Fredningsforslag i Københavns kommune Assistens Kirkegård Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening november 200 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 200 København Ø Tlf. 39 7 40 00 dn@dn.dk

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Angående: Forslag til fredning af Nordbjerg, Wilhelmineslyst, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Angående: Forslag til fredning af Nordbjerg, Wilhelmineslyst, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Til: Danmarks Naturfredningsforening kopi til: Fredningsnævnet for Midtjylland, østligt del. Anholt Borgerforening, Anholt Grundejerforening. Angående: Forslag til fredning af Nordbjerg, Wilhelmineslyst,

Læs mere

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand

Kystbeskyttelse - Kobæk Strand Kobæk Strand kystbeskyttelsesudvalg Notat sendes med mail til hele udvalget efter aftale med Ole Holst. Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Tlf.: 58 57 36 00 chjor@slagelse.dk www.slagelse.dk 11. juni 2009

Læs mere

Budgetoverslag for fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune

Budgetoverslag for fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune Bilag 2 Dato: 15. november 2016 Sagsbehandler: Kate Skjærbæk Bjerrum Budgetoverslag for fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune Danmarks Naturfredningsforening (DN) rejser om kort tid fredningssag

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3?

Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Plej eplan for Pandehave Å-fredningen Rusland F3? Frederiksborg Amt, Landglégbsafdelingen, oktober 2005 Udgiver: Tekst, foto og kort: Kort: ISBN: Frederiksborg Amt, Teknisk Forvaltning Janni Lindeneg Copyright

Læs mere

Vand- og Natura2000 planer

Vand- og Natura2000 planer Vand- og Natura2000 planer Vand og Natura2000 planerne er nu offentliggjort. Nu skal kommunerne lave handleplaner, der viser hvordan målene nås. Handleplanerne skal være færdige i december 2012. Indsatsen

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Fredningsforslag i Nyborg kommune Juelsberg Slotspark Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf. 39 17 40 00 dn@dn.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. april 2003 J.nr.: 03-121/800-0002 AGS Afgørelse i sagen

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1.

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1. Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Husby Klit Natura 2000-område nr. 74 Habitatområde H197 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 3. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00120 ssc Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerlands

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde.

Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Notat Vurdering af beplantningsbælte/hegn omkring Helnæs Campingplads Formål med dokumentet Grundlag for fastlæggelse af bestemmelser for beplantningsbælte/hegn med hensyn til bredde, arter og højde. Revideret

Læs mere

Fredningen vedrører: Bøgeskovvej 30 i Fredericia

Fredningen vedrører: Bøgeskovvej 30 i Fredericia Afgørelser Reg. nr.: 08143.00 Fredningen vedrører: Bøgeskovvej 30 i Fredericia Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Fredningsnævnet 14-03-2011 Forslag 21-04-2010 Dispensationer: sidst i filen

Læs mere

Slettestrand (Areal nr. 93)

Slettestrand (Areal nr. 93) Slettestrand (Areal nr. 93) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Områderne ligger mellem Slettestrand og Tranum, og udgør distriktets østligste del. Arealerne afgrænses mod øst af Tranum Strandvej, der samtidig

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44.

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. oktober 2015 J.nr.: NMK-520-00044 Ref.: AUP AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen

Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beliggenhed, areal og ejendomsforhold... 2

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230

Natura 2000-handleplan Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr Habitatområde H230 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø

Natura 2000-handleplan Stubbe Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Natura 2000-område nr. 48 Habitatområde H44 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stubbe Sø Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2017 Forsidefoto: Trævlekrone fra

Læs mere

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter.

til at udvide teltpladsen fra 50 campingenheder til 60 campingenheder og til opstilling af 7 campinghytter. Odder kommune Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Bjarne Møllgaard Byggeri Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk bjarne.mollgaard@odder.dk Landzonetilladelse til udvidelse af campingenheder og

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. april 2007 J.nr.: NKN-131-00055 mgi Afgørelse i sagen om

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Ærø Kommune Statene 1 5970 Ærøskøbing Att.: Susanne Chemnitz Frederiksen Det åbne land J.nr. NST-4132-492-00078 Ref. tinsa Den 24. september 2015 Sendt pr. e-mail til: scf@aeroekommune.dk Dispensation

Læs mere

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35)

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Vangså hede er en vidstrakt klithede-slette, beliggende mellem Tvorup Plantage

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 188 Dueodde Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Vigsø Rallejer (Areal nr. 55)

Vigsø Rallejer (Areal nr. 55) Vigsø Rallejer (Areal nr. 55) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Området er et tidligere grusgravningsområde, beliggende på en jævn klitslette. Området er en fortsættelse af Hanstholm Kystskrænt (se Areal nr.

Læs mere

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29.

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger Rasmus Thougaard Svendsen Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. oktober 2014 1 Natur- og Miljøklagenævnet Klagemyndighed for afgørelser truffet på

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54)

Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54) Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hanstholmknuden er Jyllands nordvestligste forbjerg. Arealerne ved Hanstholm Kystskrænt består af forland og klitslette op mod stejle, nordvendte

Læs mere

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Der er indkommet 7 høringssvar, derudover kommentarer fra DN Furesø efter markvandring i september 2015. Høringspart Bemærkning Kommunens

Læs mere

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr. 01.05.00-P00-12-17 Dato:17.8.2017 Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Indledning og baggrund Sammenhæng med øvrige planer i

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-21 for Dueodde Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2016

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen ÅLBÆK SKYDETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Ålbæk Skydeterræn, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Lild Strand og Lild Strandkær Natura 2000-område nr. 44 Habitatområde H185 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 for Natura

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

FORSLAG TIL. LOKALPLAN C PrÕstŒ Bymidte - Bebyggelsesprocenter Februar AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk

FORSLAG TIL. LOKALPLAN C PrÕstŒ Bymidte - Bebyggelsesprocenter Februar AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN C 16.00.02 PrÕstŒ Bymidte - Bebyggelsesprocenter Februar 2017 AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Indeværende forslag er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vullum Sø Natura 2000-område nr. 23 Habitatområde H23 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 BY OG LANDSKAB Torvet 2 3600 Frederikssund Dispensation fra 3 i naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Dispensation til etablering af udsigtstårn. Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502. Kære Ole Andersen

Dispensation til etablering af udsigtstårn. Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502. Kære Ole Andersen Naturstyrelsen Nordsjælland Att.: Jens Ole Andersen joa@nst.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/14856 Sagsbeh. Andreas Jarløv

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-område nr. 82 Habitatområde H71 Fuglebeskyttelsesområde F46 Titel: Handleplan for Randbøl Hede og

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Madsebakke- Hammersholm

Madsebakke- Hammersholm Fredningsforslag i Bornholms Regionskommune Madsebakke- Hammersholm Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening juni 2006 Udsigt over Madsebakkeklippen mod Anebjerg Høj og Langebjerg. Foto: Martin Stoltze.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24.

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2011 J.nr.: NMK-512-00004 (tidl. NKN-133-00127) Ref.: ltp Afgørelse i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af en lille toiletbygning ved Græm Strand

Landzonetilladelse til opførelse af en lille toiletbygning ved Græm Strand Side 1/5 Naturstyrelsen, Vestjylland csh@nst.dk Gammel Landevej 35 7620 Lemvig Dato: 18-04-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-15-16 Henv. til: Karen Marie Nielsen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7730 Afdeling

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs

Læs mere

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng.

3. Ved gentableringen af diget, skal jordarbejdet ske fra vestsiden, således at der ikke køres unødvendigt i den østfor liggende strandeng. Anders Holm Lilliensborgvej 40 Gylling 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Henrik Søgaard Larsen Mail: hsl@niras.dk Landzonetilladelse til etablering af jordvold matr. nr. 36, Gylling By, Gylling

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Hov Vig Natura 2000-område nr. 164 Fuglebeskyttelsesområde F97 Udgiver:

Læs mere

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov.

Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Forslag Titel: Natura 2000-handleplan Nordlige del af Sorø Sønderskov. Udgiver: Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift, Rådhusvej 8, 4180 Sorø Kommune. År: Udkast 2016 Forsidefoto: Gammelt asketræ, langs

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013. Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup

Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013. Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup Horten att. Mogens Moe Philip Heymans Alle 7 2900 Hellerup Det åbne land J.nr. NST-4132-101-00010 Ref. lanth Den 26. september 2013 Sendes pr. mail: mmo@horten.dk Tidsbegrænset dispensation til opstilling

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 Natura 2000-handleplan 2012-2015 Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 1 Indholdsfortegnelse Vedtagelse af naturhandleplan... 3 Baggrund... 4 Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan...

Læs mere

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2011 J.nr.: NMK-520-00011 (tidl. NKN-111-00064) og NMK-522-00033 Ref.: RTS DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

LOKALPLAN 2-20 Opfyldning ved Ølby Lyng

LOKALPLAN 2-20 Opfyldning ved Ølby Lyng LOKALPLAN 2-20 Opfyldning ved Ølby Lyng KØGE KOMMUNE 1989 LOKALPLAN 2-20 OPFYLDNING VED ØLBY LYNG INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE: Baggrund... side 3 Formal... 3 Indhold... 4 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Plejeplan for Kregme Strand, Parkovsminde

Plejeplan for Kregme Strand, Parkovsminde , Parkovsminde Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Fredningens bestemmelser og formål side 4 1.2 Plejeplanens disposition side 4 1.3 Plejeplanens udarbejdelse side 4 2. Generelle forhold

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere