indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Nøgletal 24

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Nøgletal 24"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Nøgletal 24 Resultatopgørelse for året Balance pr. 31. december Egenkapitalopgørelse for Pengestrømsopgørelse for Noter 30 Anvendt regnskabspraksis 37 Ejendomsbesiddelser 42 Bestyrelsens andre tillidshverv 43 2

3 FONDSOPLYSNINGER Fond Bikubenfonden Fiolstræde København K. CVR-nr.: Telefon: Hjemmeside: Bestyrelse Bestyrelsesformand Peter Højland Næstformand Johannes Due Vice President Gert Kjeldsen Advokat Søren Jenstrup Højesteretsdommer Jon Stokholm Koncerndirektør Anne Broeng Adm. direktør Thomas Hofman-Bang Direktion Direktør Søren Kaare-Andersen Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S 3

4 l ed el se s påt eg n in g Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2012 for Bikubenfonden. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af koncernens og fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. København, den 20. marts

5 den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Bikubenfonden Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og års - regnskabet for Bikubenfonden for regnskabsåret 1. januar december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for henholdsvis koncernen og fonden samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncern regnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udar bej delse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 5

6 Konklusion Udtalelse om ledelsesberetningen Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet Vi har i henhold til årsregnskabsloven gen og årsregnskabet giver et retvisende billede af nemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke fore koncernens og fondens aktiver, passiver og taget yderligere handlinger i tillæg til den finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt udførte revision af koncernregnskabet og af resultatet af koncernens og fondens årsregnskabet. aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2012 i Det er på denne baggrund vores opfattelse, at overensstemmelse med årsregnskabsloven. oplysningerne i ledelsesberetningen er i over ensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. 6

7 Ledelsesberetning Baggrund Bikuben Fonden af 1989 og BG Fonden blev med virkning fra 1. januar 2010 fusioneret til én fond. Den fusionerede fond bærer navnet Bikubenfonden og er en erhvervsdrivende fond. Bikuben Fonden af 1989 og BG Fonden havde deres fælles historiske rødder i spare kassebevægelsens idégrundlag. Sparekassen Bikuben blev oprettet i 1857 og havde ikke blot det erhvervsmæssige formål at drive pengeinstitut sparekassen skulle også anvende en del af sit overskud til almennyttige formål. Dette idégrundlag videreføres i dag med respe kt for den historiske forankring i spare kassebevægelsen. Det afspejles i Bikubenfondens vedtægter og i fondens bredspektrede indsats for kultur, sociale problemstillinger samt natur. I tidens løb er to mindre fonde, Bikubens Jubilæumsfond og Bikubens Håndværks- og Industrifond, blevet fusioneret med BG Fonden, med BG Fonden som den fortsættende fond. Disse fonde lever nu videre i Bikubenfonden. Formål Fonden har følgende formål; at udøve finansiel virksomhed gennem investeringer i aktiver eller andre kapitalandele og konvertible obligationer i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art, at yde tilskud, lån eller på anden måde at fremme driften af danske håndværks virksomheder og mindre industrivirksomheder og derved medvirke ved etablering af nye virksomheder inden for håndværk og mindre industri, og at bidrage til udviklingsprojekter inden for sådanne virksomheder, og at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål efter bestyrelsens frie skøn, herunder formål, som det ville have været naturligt for Bikuben efter dens historie og egenart at støtte. Hovedaktivitet Bikubenfonden støtter og udvikler projekter i hele Danmark og Grønland, hovedsagelig sociale og kulturelle projekter. Herunder tilgodeses særligt projekter for socialt udsatte børn og unge, museumsaktiviteter og scenekunst. Via prisuddelingerne Årets Reumert, Bikubenfondens Museumspriser og Kronprinsparrets Priser hædrer Bikubenfonden den ekstraordinære indsats inden for de fokusområder, som fonden arbejder med i sit daglige filantropiske virke. Som et led i visionen om at være aktivt engageret i pleje og bevaring af den danske natur, ejer og driver fonden naturområdet Svanninge Bjerge på Fyn. 7

8 Det er Bikubenfondens vision at skabe varige forbedringer af værdier til gavn for det danske samfund Bikubenfonden har gennem en årrække uddelt midler til Kollegiefonden Bikuben og Bikubenfoundation New York inc. Disse midler er anvendt til bygning og drift af tre kollegier i Danmark, nemlig i Odense, Aalborg og København, samt Academic Guest House i New York. Bestyrelse og direktion Bestyrelsen består af minimum seks medlemmer, der vælges af bestyrelsen ved simpelt flertal for fire år ad gangen. Medlemmerne af bestyrelsen vælger selv deres formand og kan vælge en næstformand. Hvert bestyrelsesmedlem kan højst genvælges én gang. Hertil kan bestyrelsesmedlemmerne vælges til og med det år, hvori de fylder 67 år og skal afgå senest den 1. maj i det år, i hvilket de fylder 68 år. I 2012 er bestyrelsen udvidet med et medlem, nemlig Thomas Hofman-Bang, som er adm. direktør i NKT Holding A/S. Bikubenfondens bestyrelse består således for nærværende af syv medlemmer. Udvælgelsen af nye bestyrelsesmedlemmer foretages med udgangspunkt i, at der skal være de fornødne kompetencer i bestyrelsen indenfor ledelse, investering, erhvervsdrift, kultur og sociale forhold. Ved udvælgelse af nye bestyrelsesmedlemmer anvendes ekstern uvildig assistance. Bestyrelsen har i årets løb afholdt fire bestyrelses møder og et strategiseminar. Herudover deltager formanden og næstformanden i møder forud for hvert bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmedlemmer modtager for det løbende bestyrelsesarbejde et fast grundhonorar på kr. Formanden modtager tre gange grundhonoraret og næstformanden to gange grundhonoraret. Bikubenfondens direktør Søren Kaare-Andersen modtager en årlig løn og pension på kr. Værdigrundlaget Det er Bikubenfondens vision at skabe varige forbedringer af værdier til gavn for det det danske samfund ved aktivt at bidrage til løsning af væsentlige opgaver, der ellers ikke ville blive løst, til gavn for almennyttige og velgørende formål. Det er Bikubenfondens mission at fremme de formål, der defineres af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne på en samfunds mæssig god og nyttig måde i respekt for fondens oprindelige idégrundlag. Uddelingsstrategi Ifølge fondens strategi for uddelingsvirksomhed tilgodeses projekter inden for kulturelle 8

9 Ethvert projekt, som Bikubenfonden præsen teres for, vurderes individuelt ud fra faglige kriterier og sociale formål. Hertil kommer fondens eget naturprojekt. Der tilstræbes en fordeling med pct. på kulturelle pro jekter og pct. på sociale projekter i gennemsnit over en årrække. Den procentuelle fordeling kan variere fra år til år, da fonden ofte arbejder i krydsfeltet mellem henholdsvis kultur, det sociale og naturområdet. Erfaringen har vist, at denne metode ofte skaber gode resultater. flere af følgende kriterier for at komme i betragtning: Være nytænkende og udviklende Engagere og involvere Transformere ved at sætte spor i samfundet og den enkelte Være uddannende og dannende Have en plan for forankring og evt. kaskadering Bikubenfonden tilgodeser både tidsbegræn sede projekter og flerårige udviklingsorienterede projekter, der rækker ind i fremtiden og har en langsigtet virkning med vedvarende betydning for danskerne. Ethvert projekt, som Bikubenfonden præsenteres for, vurderes individuelt ud fra faglige kriterier. Projekterne skal leve op til et eller Bikubenfonden ønsker at sikre, at fondens midler forvaltes forsvarligt og udnyttes bedst muligt til gavn for samfundet. Derfor stiller fonden til sine samarbejdspartnere og støttemodtagere krav om høj faglig kvalitet, nytænkning, forankring, samfundsnytte samt synliggørelse, herunder formidling af resultater og effekter. Den specifikke dosering af kravene tilpasses de enkelte projekters natur. Bikubenfondens strategi ligger frit tilgængelig på 9

10 Et år i udviklingens tegn I samspil med det offentlige, markedet og det frivillige initiativ De seneste års stigende opmærksomhed og debat om de private fonde i Danmark vidner om, at der mere end nogensinde er behov for fondene i et samspil med det offentlige, markedet og det frivillige initiativ. I Bikuben fonden hilser vi enhver debat om fonde velkommen, og vi ser positivt på erhvervs fondsudvalgets rapport om fonde, som udkom i slutningen af Samfundet udvikler og forandrer sig, og det er kun naturligt, at fondene følger med denne udvikling. I Bikubenfonden ønsker vi at bidrage positivt til samfundsudviklingen ved at støtte nytænkning og de gode initiativer, der kan være med til at løse nogle af de udfordringer, som samfundet står over for. Vi vil som fond bidrage til at igangsætte og afprøve nye, innovative projekter, hvor effekterne endnu er ukendte, og stille den opnåede viden til rådighed for resten af samfundet. Et rigtig godt eksempel er vores støtte til Iselingeskolen i Vordingborg. For et par år tilbage kontaktede Iselingeskolen os med det problem, at der var en høj fraværsprocent og dårlig trivsel blandt eleverne. Vi støttede deres idé om at ansætte en trivselscoach, som skulle sørge for at komme til bunds i årsagerne til, at eleverne ikke mødte op i skolen og forsøge at hjælpe dem til at få det bedre. Det viste sig, at flere af eleverne blev hjemme for at tage sig af familien, fordi deres forældre ikke magtede opgaven på grund af forskellige sociale problemer. Her trådte trivselscoachen til og sørgede for at hente børnene på hjemme adressen, så de kunne komme i skole. Han tog en snak med både forældre og barn om årsagerne til mistrivslen og lagde en plan sammen med familien om, hvordan de kunne få det bedre. Derefter sørgede trivselscoachen for at holde en tæt kontakt til eleven både i og uden for skoletid for at fastholde den positive udvikling. I Bikubenfonden er vi meget åbne over for den slags alternative metoder til at løse sociale problemer. De gode resultater fra Iselingeskolen har banet vejen for, at der i dag er ansat trivselscoaches til de ældste elever på alle skoler i Vordingborg Kommune. Denne gang på kommunens egen regning. Fordi kommunen nu ved, at metoden skaber resultater. Udvikler og opsøger nye projekter Ud over at modtage ansøgninger opsøger og udvikler vi også projekter, der går nye veje for at gøre en forskel i samfundet. Vi indgår gerne partnerskaber omkring projekter med konkrete, 10

11 Samfundet udvikler og forandrer sig, og det er kun naturligt, at fondene følger med denne udvikling veldefinerede mål, som vi løbende følger op på og evaluerer. Og vi sørger for at sikre, at de enkelte projekter, fonden støtter, lever op til en række faglige kriterier for at komme i be tragt ning. Disse kriterier er formuleret i en uddelingsstrategi og kommunikeret på hjemme siden og dermed tilgængelige for alle, der måtte have interesse i at vide, hvad Biku benfonden står for, og hvordan vi arbejder i Bikuben fon den. Åbenhed og dialog med omverdenen Tilgangen til vores virke er, at Bikubenfonden skal være åben, transparent og synlig. Derfor bruger vi kræfter på at fortælle offentligheden, hvad vi gør, hvorfor og hvordan vi gør det. Ud over kriterier og strategi for uddelinger, ligger Bikubenfondens vedtægter og årsregnskaber tilgængelige på hjemmesiden, som vi relancerede i Her kan man også læse, hvilke projekter fonden har støttet siden 2006 og med hvilke beløb. Vi offentliggør desuden fondens nøgletal samt ledelsens vederlag. Og vi informerer grundigt om, hvad Bikubenfonden støtter og giver eksempler på, hvad fonden ikke støtter, så ansøgerne kan gennemskue, om det giver mening at bruge tid på at ansøge om midler. En anden vigtig grund til at kommunikere åbent om Bikubenfondens virke er visionen om at sprede erfaringerne fra de gode projekter, vi er med til at igangsætte, således at andre aktører kan blive inspireret til at skabe lignende projekter rundt om i landet til gavn for mange. Forandringer i organisationen Det seneste halvandet år har vi gennemført en række organisatoriske forandringer i fonden. I 2012 er planlagte rationaliseringer blevet gennemført, og der er indført elektronisk sagsbehandling, hvilket bl.a. har været med til at højne ansøgningernes kvalitet og nedbringe antallet af ansøgninger, som ikke falder inden for Bikubenfondens uddelingsområde. Det betyder, at der er frigjort kræfter fra administrativt kontorarbejde til bl.a. kommunikation, IT og det intensiverede projektarbejde i et samarbejde på tværs af medarbejderne. Fondenes Hus Sideløbende har vi udbygget Bikubenfondens i forvejen gode og nære relation til andre fonde i Danmark. Bikubenfonden indgår i forskellige netværk med en lang række andre fonde inden for områderne økonomi, IT, uddelinger og kommunikation. Men vi er også gået skridtet videre. I 2012 kunne vi kort før jul løfte sløret for et ganske særligt samarbejde, som vi har indledt med seks andre fonde, og som søsættes i 2013: Bikubenfonden flytter sammen med Otto 11

12 I 2012 kunne vi kort før jul løfte sløret for et ganske særligt sam arbejde, som vi har indledt med seks andre fonde Mønsteds Fond, BØRNEfonden, Helsefonden, Vanførefonden, Ensomme Gamles Værn og Bevica Fonden i et domicil, som vi kalder Fondenes Hus. Initiativet til Fondenes Hus er opstået, fordi alle syv fonde har et ønske om at drage nytte af hinandens erfaringer, ekspertise og gode idéer samt at udnytte de fordele, der er ved at dele lokaler og fælles ressourcer i form af administration og drift. Desuden ønsker fondene at bistå hinanden i arbejdet for at skabe øget åbenhed og transparens i forhold til omverdenen. Ambitionen er, at Fondenes Hus skal være et samlingspunkt for mange forskellige fonde. Der er stadig plads til en håndfuld fonde ud over de syv, der har taget initiativet, og vi oplever en positiv interesse fra flere små og større fonde om at indgå i fællesskabet. Det bevidner, at de danske fonde har lyst til at tænke nyt og samarbejde på tværs. 12

13 Uddelingsaktiviteter i 2012 I 2012 har vi i Bikubenfonden bevilget støtte til i alt 282 projekter til en samlet værdi af 67,7 mio. kr. Langt de fleste projekter og aktiviteter, vi arbejder med, har en langsigtet effekt og varig værdi for samfundet og den enkelte. Uddelinger til sociale formål På det sociale område blev der i 2012 truffet beslutning om bevillinger til 176 projekter til en samlet værdi af 13,4 mio. kr. I udvælgelsen af sociale projekter fokuserer vi særligt på indsatser, der går nye veje ved at afprøve og udvikle nye metoder for at forbedre børn og unges livsvilkår. Projekt Helhed Som et spændende og meget bemærkelsesværdigt eksempel på metodeudvikling på det sociale område kan nævnes Projekt Helhed, som er iværksat af fodboldklubben B1909 i Vollsmose. Formålet med projektet er at styrke skoleelevers faglige og sociale kompetencer ved at kombinere matematik- og danskundervisning med fodboldtræning. Bikubenfonden har støttet og fulgt projektet tæt siden begyndelsen i 2008, og vi har med glæde erfaret, at områdets børn og unge samt skole og forældre betegner det som en stor succes. Tiden er nu inde til at dokumentere projektets indsats og metoder samt effekterne heraf. Derfor har fonden i 2012 bevilget penge til at få udarbejdet en videnskabelig evaluerings rapport og et inspirationskatalog, som ledsages af en inspirationsworkshop for relevan te fagpersoner, politikere og andre interessenter. Formålet er at understøtte projektets forankring samt at udbrede projektets erfaringer og metoder, så endnu flere kan få glæde af dem rundt om i landet. Evalueringsrapporten udarbejdes af SDU og ventes at ligge klar ved slutningen af sommeren Børn og Unge i Danmark Indsamling af viden og erfaringer, der kan tilvejebringe indsigt i nogle af samfundets sociale problemstillinger og komme med mulige løsninger herpå, er en vigtig del af Bikubenfondens arbejde. For nogle år siden bad vi SFI om at lave en grundig undersøgelse af trivsel og velfærd eller mangel på samme blandt danske børn og unge i alderen 3-19 år. Resultatet blev forskningsrapporten Børn og Unge i Danmark Velfærd og Trivsel, som udkom første gang i I 2012 bevilgede vi 2,4 mio. kr. til SFIs arbejde med en opfølgende udgivelse, som skal redegøre for, hvordan den samme gruppe af børn og unge trives i dag. SPUK Der er også et behov for at indsamle viden om mere specifikke målgrupper i samfundet. 13

14 Ligesom de fleste andre projekter, Bikubenfonden støtter, afprøver Fortællinger fra gaden nye metoder til at løse væsentlige problemer i samfundet SPUK (Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter) har i 2012 fået en bevilling på godt en halv mio. kroner til projektet Fortællinger fra gaden. Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor nogle socialt udsatte unge tiltrækkes af bandemiljøer og radikalisering, og hvad der kan gøres for at forebygge denne negative tendens. Projektet omfatter marginaliserede unge mænd mellem 18 og 28 år, som alle har været i berøring med bandelignende grupperinger. Efter en projektperiode på 10 måneder, hvor de unge bl.a. modtager undervisning og individuel sparring, skal de indgå i dialog med politikere, embedsmænd, politi, uddannelsesinstitutioner og andre instanser. at få et bedre liv. TUBAs landsdækkende rådgivning for unge fra familier med alkoholproblemer er udover Projekt Helhed et godt eksempel på et samarbejde, som vi gerne vil støtte op om. Siden 1997 har TUBA været stedet, hvor unge fra alkoholramte familier kan henvende sig anonymt og gratis, når livet bliver uoverkommeligt. Organisationens erfaringer viser, at konsekvenserne af en forælders alkohol misbrug er langt større, end man tidligere har været vidende om. I 2012 bevilgede Bikubenfonden en halv million kroner til TUBAs anerkendte arbejde med at hjælpe unge fra alkoholramte familier landet over. Formålet er at gøre samfundet i stand til bedre at forstå de unge og på den baggrund igangsætte de rigtige initiativer til at forebygge radikalisering og bandekriminalitet. De unges fortællinger fra bandemiljøet skal desuden formidles via musik, tekster og multimedieproduktioner. Ligesom de fleste andre projekter, Bikubenfonden støtter, afprøver Fortællinger fra gaden nye metoder til at løse væsentlige problemer i samfundet. TUBA Professionelle fagfolk og frivillige ildsjæle samarbejder rundt om i hele landet for at give børn og unge nyt håb og reelle muligheder for Aarhus Sea Rangers Bikubenfonden har bidraget til at etablere et samarbejde mellem den private virksomhed Aarhus Sea Rangers og hjælpeorganisationen Børnehjælpsdagen samt en række andre private virksomheder i Aarhus for at skabe ganske særlige tilbud om naturoplevelser til anbragte børn og unge samt børn og unge fra udsatte boligområder i Aarhus. Projektet Bay Rangers tilbyder 700 børn i alderen 7-14 år undervisning i havbiologi og sejlads i farvandet ud for Aarhus. Tilbuddet for unge i alderen år, kaldet Sea Rangers, omfatter et sammen- 14

15 I vurderingen af kulturprojekter læg ger vi vægt på kunstnerisk kvalitet og nytænk ning hængende forløb på 11 måneder bestående af undervisning i naturvidenskab, biologi, sikkerhed, sejlads og dykning. Nytænkning, samarbejde på tværs og målrettede indsatser, der gør en positiv forskel for socialt udsatte børn og unge, er kodeordene, der udløste kr. til disse projekter i En lang række spændende sociale projekter udover de ovenfor nævnte modtog støtte i Heriblandt Morgencafé for Hjemløse, der har fået en bevilling i forbindelse med etab le ring af et nyt værested for hjemløse i København Team Succes, der har fået støtte til uddannelsesfastholdelse af unge med anden etnisk oprindelse end dansk Images of Greenland, der har modtaget penge til et kultur projekt i Nuuk med socialt sigte KulturBoost din Bydel, som er et metodeudviklingsprojekt om kulturoplevelser for socialt udsatte børn og unge og mange flere. Læs om dem alle i bevillingsdatabasen på Bikubenfondens hjemmeside. Uddelinger til kulturelle formål På det kulturelle område blev der i 2012 truffet beslutning om 92 projekter til en samlet værdi af 47,2 mio. kr. Bikubenfonden støtter særligt scenekunst og museumsrelaterede projekter. I vurderingen af kulturprojekter lægger vi vægt på kunstnerisk kvalitet og nytænkning. Vi støtter de stærke kultur oplevelser, der engagerer, involverer og inspirerer publikum, og som sætter spor i samfundet og den enkel te ved at tilvejebringe ny indsigt og udsyn mod verden omkring os. Jelling Bikubenfonden har støttet Jellingprojektet et kongeligt monument i dansk og europæisk belysning siden begyndelsen i 2008 med i alt 30,5 mio. kr. I 2012 bevilgede vi 7,2 mio. kr. til Jellingprojektets fase to og knap 1,7 mio. kr. til et særligt projekt, der fokuserer på Jelling Kirke. Jellingprojektets første fase har tilvejebragt opsigtsvækkende resultater, der har ændret fundamentalt på vores billede af Jelling med vidtrækkende konsekvenser for vores forståelse af vikingetidens kongemagt og monumenternes placering i datidens europæiske sammenhæng. Offentligheden har fulgt intenst med i projektets udgravninger og undersøgelser, og Jellingprojektets resultater er indarbejdet i en udvidet nominering af Jelling til UNESCO s Verdensarvsliste. Danmarks Rockmuseum Rockmusikken må også siges at have efterladt spor i samfundet og den enkelte. I 2012 har Bikubenfonden bevilget 3 mio. kr. til Danmarks Rockmuseum, som åbner i Her kan man se, høre og mærke den danske populærmusiks historie fra 50ernes rock n roll frem til i dag. Gennem musikken vil museet formidle ungdomskulturens betydning for samfundets 15

16 Teatret er et rum for nærvær og fordybelse, som vi ikke møder så mange andre steder i vores moderne samfund udvikling. Publikum skal engageres, oplyses og udfordres via helt nye, interaktive formidlingskoncepter, som museet har hentet inspiration til i udlandet. Fotografisk Center Udvikling af nye formidlingskoncepter er alfa og omega for, at også yngre generationer fortsat vil finde det interessant og relevant at søge indsigt og stærke, vedkommende oplevelser på landets museer. Fotografisk Center har i 2012 modtaget en bevilling til nytænkende aktiviteter i 2013 under den tematiske overskrift Eksistens. Publikum vil blive præsenteret for yngre kunstneres tanker om eksistens via bl.a. Søren Kierkegaards filosofi og Jorge Louis Borges Fiktioner, formidlet gennem nytænkende interaktion mellem fotografi og andre kunstformer. Scenekunsten i Danmark Scenekunsten skabes og lever i nuet. Det er en kunstform, som bliver til i det intime møde mellem publikum og kunstnere af kød og blod på scenen. Teatret er et rum for nærvær og fordybelse, som vi ikke møder så mange andre steder i vores moderne samfund, hvor vi altid har telefon, nyheder og sociale medier inden for rækkevidde. I Bikubenfonden synes vi, det er vigtigt at værne om scenekunsten og konstant udvikle denne levende kunstform, som kan bringe tilstedeværelse og refleksion ind i vores fortravlede hverdag. Derfor fortsætter Bikubenfonden med at støtte scenekunsten i alle dens aspekter og hylde scenekunsten i Danmark ved den årlige afholdelse af Årets Reumert scenekunstens pris. I 2012 havde vi afsat en pulje på 3 mio. kr. til mindre scenekunstprojekter. I alt 56 projekter inden for skuespil, børneteater, dans, opera og mere eksperimentelle teatergenrer blev til godeset inden for denne pulje i løbet af året. Vi har erfaret, at selv den mindste bevilling kan have stor betydning for et lille teater eller produktionshold, og vi anerkender, at også de helt små og simple forestillinger med få med virk ende kan give publikum en stærk oplevelse for livet. Det Kongelige Teater i Ulvedalene Også de helt store udtræk har opnået støtte i årets løb. Det Kongelige Teater fik 3,5 mio. kr. til iscenesættelsen af Robin Hood i Ulvedalene, hvor publikum i sommeren 2013 bliver mødt af et actiondrama med imponerende scenografi, overdådige kostumer og mere end 200 med virkende på udendørsscenen i skikkelse af skue spillere, heste, statister og orkester. Bikubenfonden har tidligere støttet Ivanhoe i 2003, Thor i 2006 og De tre musketerer i I lighed med de tidligere år vil vi donere knap 1000 billetter til Robin Hood 16

17 Positioneringen af dansk scenekunst i udlan det og international kulturudveksling, mener vi, er vigtig for hele kulturlivet i Danmark til en række socialt udsatte eller på anden måde sårbare børn og unge, så de kan få en stor teateroplevelse. Internationalisering og udvikling Da vi i Bikubenfonden har et ønske om at bidrage til udviklingen af dansk teaterliv, etablerer vi gerne længerevarende partnerskaber med forskellige teatre, så teatrene sikres det nødvendige råderum til at tænke nyt og udfordre grænser. Folketeatret har Bikubenfonden etableret en treårig samarbejdsaftale med i 2012 til en værdi af 2 mio. kr., for at teatret kan realisere ambitionen om at præsentere nyskrevet dansk dramatik, som er vedkommende og i øjenhøjde med publikum, på deres intimscene Hippodromen samt på turné i hele landet. Projektet omfatter et tæt samarbejde med Statens Teaterskole. Samarbejdsaftalen med Det Kongelige Teater, som udløser en årlig støtte fra Bikubenfonden på 4 mio. kr., går blandt andet til udvikling af nye tiltag, såsom Eventministeriet, der appellerer til andre målgrupper, end de som er vant til at gå i teatret. Og det går til udenlandske gæstespil eller gæsteinstruktører, som kan være med til at bibringe den inspiration udefra, som er så vigtig for dansk teater. Internationalisering af dansk scenekunst er også omdrejningspunktet for en toårig samarbejdsaftale, som vi underskrev med Teater Mungo Park I Bevillingen på 1,2 mio. kr. skal give teatret mulighed for at investere tid og en grundig arbejdsindsats i at opdyrke internationale relationer med henblik på at lave co-produktioner, købe gæstespil i udlandet, sende egne forestillinger på turné og engagere internationale instruktører. Mungo Park udvikler bl.a. en international co-produktion af Arternes Oprindelse i samarbejde med det internationalt profilerede Jo Strømgren Kompani fra Norge. Forestillingen vil åbne Festspillene i Bergen i foråret Positioneringen af dansk scenekunst i udlandet og international kulturudveksling, mener vi, er vigtig for hele kulturlivet i Danmark og vores kulturelle selvopfattelse. Hæder til den ekstraordinære indsats Prisuddelingerne Årets Reumert, Bikubenfondens Museumspriser og Kronprinsparrets Priser gennemføres hvert år med henblik på at anerkende og synliggøre den ekstraordinære indsats inden for de fokusområder, som vi arbejder med i den daglige uddelings virksomhed i Bikubenfonden. 17

18 I 2012 introducerede vi Publikums Museumspris, der giver publikum mulighed for at stemme på årets bedste museumsoplevelse Årets Reumert scenekunstens pris De stærkeste præstationer inden for dansk scenekunst blev i 2012 fejret for 14. gang med Årets Reumert. Bikubens Hæderspris gik i år til koreograf og leder af Dansk Danseteater, Tim Rushton. Herudover blev der uddelt priser i 15 kategorier samt ti talentpriser. Denne gang foregik prisuddelingen i Operaen, fordi vi for første gang i Reumert-prisens historie solgte billetter til showet, hvilket ikke ville have været muligt på Gamle Scene, som har færre pladser til rådighed. Billetsalget gik ubeskåret til Børnehjertefonden og var et ønske fra vores side om at åbne dørene for det interesserede teaterpublikum i håbet om at gøre Årets Reumert til en festlig begivenhed ikke blot for teaterbranchen men også for publikum. Ambitionen er at få Reumert-prisen til at være relevant for flere og til at leve intenst hen over hele teatersæsonen, og vi vil derfor i løbet af de kommende år introducere nye tiltag i et bredt samarbejde med forskellige aktører i branchen. Bikubenfondens Museumspris Fornyelse samt en bredere appel og relevans for publikum gælder også for vores arbejde med at videreudvikle Bikubenfondens Museumspriser. I 2012 introducerede vi Publikums Museumspris, der giver publikum mulighed for at stemme på årets bedste museumsoplevelse blandt fem nominerede museer. Det museum, der får flest stemmer, modtager prisen på kr. Bikubenfondens museumsfaglige jury nominerer de fem museer ud fra et årligt fastlagt tema. I 2012 var der fokus på museernes forankring i lokalområdet. Roskilde Museum fik flest stemmer for sin gadeudstilling Stemmer fra fortiden og løb således af sted med prisen. Statens Museum for Kunst modtog Den Danske Museumspris på kr. for sin overbevisende indsats for at revitalisere sin samling både i relation til forskning og formidling. Kronprinsparrets Priser I 2012 blev Kronprinsparrets Priser afholdt i Sønderborg og transmitteret direkte på DR1 lørdag aften i bedste sendetid. Prisuddelingen, der blev indstiftet i 2004 som en bryllupsgave til Kronprinsparret fra Bikubenfonden, er en hyldest til den professionelle kunst og kultur i Danmark og til det uundværlige stykke sociale arbejde, der udføres af ildsjæle rundt om i landet. Tegner og forfatter Jakob Martin Strid modtog Kronprinsparrets Kulturpris for sine unikke satiriske tegninger og underfundige børne bøger, der både i streg og ord fortæller 18

19 vedkommende og fandenivoldske historier med en varm humor. Internationalt potentiale er et af kriterierne for at modtage Kronprinsparrets Kulturpris, og det må siges, at Strid kan honorere det krav. Hans seneste værk er nu også udgivet i Kina, Rusland, Tyskland, Holland, Sverige, Norge, Island og på Færøerne. Kronprinsparrets Sociale Pris gik til Ungdommens Røde Kors, som takket være ca frivillige årligt hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Det sker bl.a. via mentorprogrammer, lektiecaféer og ferielejre. De to stjernedryspriser, som overrækkes til yngre kunstnere, der er på vej til at bryde igennem, gik til sanger og sangskriver Nive Nielsen og akkordeonisten Bjarke Mogensen. Publikum i salen og bag tv-skærmene fik en smagsprøve på begge de unge kunstneres talent, udover indslag med bl.a. Nephew, Steffen Brandt og Efterklang. Svanninge Bjerge Den langsigtede indsats i Bikubenfondens naturområde Svanninge Bjerge på Sydfyn omfatter dels den formidlingsmæssige indsats og dels den erhvervsmæssige drift med fokus på naturnær skovdrift samt naturbevaring og -udvikling med henblik på at sikre de bedst mulige vilkår for dyr og planter. Nyt kapitel til den levende historiebog I 2012 besluttede vi at erhverve et ekstra stykke land på 100 hektar, kaldet Høbbet, som er et godslandskab med skov, enge og agre, der vidner om danskernes kultivering af landskabet i tallet. Hermed føjes endnu et kapitel til den levende historiebog, som Svanninge Bjerge udgør. Samtidig bliver der skabt et bindeled mellem Svanninge Bjerge mod vest og de store skovområder øst for Høbbet, hvorved der sikres fri passage og udfoldelse for dyr og planter i området. Naturoplevelser for socialt udsatte Bikubenfondens naturvejleder tilbyder guidede rundvisninger til både skoler, virksomheder og private grupper. I 2012 valgte vi desuden at invitere grupper af socialt udsatte og sårbare mennesker, herunder gæster fra landets væresteder og børn anbragt uden for hjemmet, til at komme på rundvisninger i skoven, skræddersyet efter deres behov. Der har været en stor efterspørgsel fra grupperne, og vi har modtaget mange positive tilkendegivelser om, at besøgene har en vigtig betydning for deltagerne. De positive tilbagemeldinger og gode erfaringer har dannet grobund for en udvidelse af formidlingsfaciliteterne i skoven. I 2012 igangsattes ombygningen af en ejendom, der har stået ubenyttet hen, således at den 19

20 Det er af afgørende betydning, at alle de projekter Bikubenfonden er involveret i, kommer så mange til gode som overhovedet muligt og bliver formidlet bredt fremover vil kunne benyttes i forbindelse med lejrskoleophold og lignende udflugter med behov for overnatning i skoven. Antallet af udflugter for socialt udsatte vil desuden blive udvidet i Udvikling af vådområderne I løbet af det seneste halvandet års tid har vi arbejdet med at udvikle 50 vådområder i Svanninge Bjerge. På en konference den 24. maj 2012 præsenterede vi offentligheden for projektet, som har til formål at danne et bæredygtigt grundlag for biodiversiteten i området. Svanninge Bjerge rummer en unik mulighed for at udvikle og vedligeholde næringsfattige naturtyper, som har været under hårdt pres de seneste årtier, og som i store dele af Fyn og Sjælland er helt forsvundet. Målet er at skabe en større sammenhængende mosaik af våde og tørre naturtyper, som potentielt kan danne grundlag for et mere varieret plante- og dyreliv i området. Ornitologisk projekt Alle udviklingstiltagene i Svanninge Bjerge er blevet til på basis af grundig research, udført af fagfolk. I 2012 formulerede vi et ornitologisk projekt, som vil blive varetaget det kommende år af biolog, Ph.d. Jan Drachmann. Projektet har tre hovedformål: at registrere områdets nuværende fugleliv, at vurdere områdets fremtidige ornitologiske potentiale gennem naturpleje og -genopretning samt at identificere nye og spændende tiltag inden for ornitologisk formidling, som vil sikre en kontinuerlig og interessant formidling fra Svanninge Bjerge. Fotoprojekt formidler udviklingen Det er af afgørende betydning, at alle de projekter Bikubenfonden er involveret i, kommer så mange til gode som overhovedet muligt og bliver formidlet bredt. I tillæg til allerede eksisterende formidlingstiltag, indledte vi i 2012 et samarbejde med fotograf Casper Tybjerg, der skal dokumentere Svanninge Bjerges unikke karakter og områdets udvikling. I løbet af de kommende tre år vil Casper Tybjerg følge naturen på tæt hold, på alle tider af døgnet og på alle årstider. Resultatet bliver et omfattende billedmateriale, som bliver stillet vederlagsfrit til rådighed for forsknings- og uddannelsesmæssige formål. Billederne bliver løbende offentliggjort på en ny hjemmeside, som lanceres i

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013

Nuna Fonden GER-nr. 14883592. Årsrapport 2012/2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299 321511 Telefax +299 322711 www.deloitte.dk Nuna Fonden GER-nr. 14883592 Årsrapport

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013

SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 SVF Ejendomsservice A/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 15 03 97 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/4 2014 Grete Lis Pedersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere