Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet Brev fra direktionen. Ledelsespåtegning Den interne revisors påtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Risikostyring Resultatopgørelse for 2007 Balance pr Egenkapitalopgørelse for Anvendt regnskabspraksis.. Noter..... Ledelseshverv Repræsentantskabet Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 12 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 23 Side 34 Side 35 1

3 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut Pengeinstitut: Adresse Borgergade Grindsted CVR-nr Hjemstedskommune Billund Telefon Telefax Internet Bestyrelse Skolebibliotekskonsulent Finn Odegaard, Kærvej 113, 7190 Billund (formand) Bogtrykker Conny Bæk Hansen, Nørrelide 2, 7300 Jelling (næstformand) Gårdejer Erik Bendixen, Hygumvej 56, Hygum, 7300 Jelling Lærer Knud Dupont, Fårupvej 44, 7300 Jelling Fhv. skoleinspektør Tage Holm, Poppelvej 4, 7323 Give Erhvervsrådgiver Kurt Johansen, Højvangen 35, 8700 Horsens* Fhv. uddeler Bent Jørgensen, Kærvej 313, 7190 Billund Borgmester Ib Kristensen, Dalsvinget 38, 7200 Grindsted Gårdejer Ejnar Lauridsen, Engsøparken 19, 7200 Grindsted Stats aut. revisor Jakob Plum Lauridsen, Poppelvej 6, 7441 Bording Filialchef Steen Louie, Vangeager 6, 7120 Vejle Øst* Gårdejer Sejer Mortensen, Hjortsvang Møllevej 2, 7160 Tørring Malermester Svend Aage Nielsen, Mølvangvej 78, 7300 Jelling Advokat Bjarne L. Petersen, Tingkærvej 5, Limskov, 7183 Randbøl Souschef Erik Skoubo Poulsen, Søndervold 131, 7200 Grindsted* Regnskabschef Elvin Rasmussen, Kronhedevej 9, 7200 Grindsted* Souschef Søren Vinther, Flintemarken 44, 7190 Billund* * Valgt af medarbejderne Direktion Adm. direktør Claus E. Petersen, Højager 63, 7300 Jelling Intern revisor Revisionschef Carl Aage Madsen Ekstern revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Godkendt på repræsentantskabsmødet den 27. marts 2008 Dirigent 2

4 Brev fra direktionen 2007 har været et travlt år for, og vi var knap nok kommet i gang med januar før vi stod midt i en fusionsproces. Repræsentantskaberne i Jelling Sparekasse og Den Jyske Sparekasse - to solide sparekasser valgte uden forbehold at forene kræfterne for i fællesskab at kunne drage fordel af hinandens kompetencer og derved blive endnu stærkere. En voldsomt spændende opgave, som i det forløbne år har krævet store ressourcer, såvel økonomisk som personalemæssigt. Fusionen har styrket sparekassen Vi har i det forløbne år med succes sammensmeltet to stærke sparekassekulturer og vi er stadig i fuld gang med at integrere det bedste fra to verdener i en samlet slagkraftig enhed. Vi har fået en ny, fælles identitet gennem det nye logo. Vi er kommet på en fælles teknologisk platform, og vigtigst af alt har vores loyale medarbejdere udvist et fantastisk engagement og en imødekommenhed, som har været den vigtigste forudsætning for at kunne skabe en endnu stærkere sparekasse. Fremgang på alle områder Det er både rart og betryggende at erfare, at selv om vi har haft travlt i i 2007, har vi stadig haft tid til at udøve godt købmandsskab, til gavn for både kunderne og sparekassen. Både på indlåns- og på udlånssiden har vi haft stor fremgang, og sparekassens samlede egenkapital udgør efterhånden mere end 1,8 mia. kroner. Solvensprocenten på 19,7, som er betragteligt over de krævede 8 %, viser, at er et meget velkonsolideret pengeinstitut. Stor kundetilgang i 2007 Vi har i 2007 oplevet en stor kundetilgang i alle kundekategorier. Det har betydet, at vi har ansat mange nye medarbejdere for at kunne yde den bedst mulige rådgivning. Vi har også i 2007 styrket erhvervsafdelingen som en følge af mange nye erhvervskunder. I det hele taget har fusionen betydet en styrkelse af hovedkontorsfunktionerne med bredere og større kompetencer på samtlige vores kerneområder. Dette har stor betydning for kollegerne rundt omkring i filialerne, som får endnu bedre forudsætninger for at yde optimal rådgivning til sparekassens kunder. Ny filial Juelsmindefilialen blev i maj 2007 den første fælles filialåbning og er en styrkelse af sparekassens engagement i det østjyske. Juelsmindefilialen er kommet rigtig godt fra start, og byen har taget godt imod os. En solid, lokal sparekasse har en vision om at være en selvstændig vækstvirksomhed, der giver en stabil indtjening og samtidig være lokalt forankret i de områder, hvor vi har filialer. Vi ønsker at skabe overblik, så kunderne oplever overskud personligt og økonomisk. Årsresultatet for 2007 betragtes af sparekassens ledelse som tilfredsstillende. Adm. direktør Claus E. Petersen 3

5 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2007 for koncernen og. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i pengeinstituttets aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pengeinstituttet kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernen og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Grindsted, den 27. februar 2008 Direktion Claus E. Petersen adm. direktør Bestyrelse Finn Odegaard Conny Bæk Hansen Erik Bendixen Knud Dupont Tage Holm Kurt Johansen Bent Jørgensen Ib Kristensen Ejnar Lauridsen Jakob Plum Lauridsen Steen Louie Sejer Mortensen Svend Aage Nielsen Bjarne Petersen Erik Skoubo Poulsen Elvin Rasmussen Søren Vinter 4

6 Den interne revisors påtegning Til repræsentantskabet i Vi har revideret årsrapporten for for regnskabsåret 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for koncernen såvel som for sparekassen. Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsens ansvar for årsrapporten Sparekassens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten, herunder undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Vi har deltaget i revisionen af de væsentligste og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod koncernens og sparekassens rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af koncernens og sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 2007 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Grindsted, den 27. februar 2008 Carl Aage Madsen revisionschef 5

7 Den uafhængige revisors påtegning Til repræsentantskabet i Vi har revideret årsrapporten for for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og egenkapitalopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for sparekassens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af koncernens og sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fonds mæglerselskaber m.fl. Esbjerg, den 27. februar 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter Gammelvind statsaut. revisor 6

8 Ledelsesberetning Hovedtal for Resultatopgørelsen i sammendrag* kr kr kr kr kr. Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisioner (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Balancen i sammendrag* kr kr kr kr kr. Aktiver Kassebeholdning samt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Beholdning af værdipapirer Materielle aktiver Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Øvrige passiver Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt * Reglerne for udarbejdelse af regnskaber blev ændret markant i Oversigten over hoved- og nøgletal for 2007, 2006, 2005 og 2004 er udarbejdet i overensstemmelse med de ændrede regler, mens sammenligningstal for 2003 ikke er tilpasset. Sammenligningstal for 2004 er ikke tilpasset vedrørende finansielle aktiver og forpligtigelser. 7

9 Ledelsesberetning Nøgletal for * Solvens og kernekapital Solvensprocent 19,7 17,4 15,7 18,1 18,6 Kernekapitalprocent 18,2 18,5 16,6 18,4 18,4 Indtjening Egenkapitalforrentning før skat 6,4 15,2 13,2 10,5 13,9 Egenkapitalforrentning efter skat 5,3 12,7 9,9 7,6 10,7 Indtjening pr. omkostningskrone 1,40 1,78 1,60 1,45 1,48 Markedsrisici Renterisiko 1,9 2,6 3,8 4,3 5,6 Valutaposition 8,4 5,3 5,1 2,3 0,5 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Likviditet Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 122,2 113,6 105,5 88,7 92,6 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 90,1 103,0 133,6 142,9 162,5 Kreditrisici Summen af store engagementer 10,6 20,9 0,0 10,0 0,0 Andel af tilgodehavender med nedsat rente 0,3 0,2 0,4 0,8 0,6 Akkumuleret nedskrivningsprocent. 1,1 1,3 2,3 3,5 4,0 Årets nedskrivningsprocent 0,0 0,3 0,4 0,3 0,9 Årets udlånsvækst 29,5 29,6 25,5 16,1 2,6 Udlån i forhold til egenkapital 3,2 3,0 3,1 2,9 3,0 Andre nøgletal Antal medarbejdere * Reglerne for udarbejdelse af regnskaber blev ændret markant i Oversigten over hoved- og nøgletal for 2007, 2006, 2005 og 2004 er udarbejdet i overensstemmelse med de ændrede regler, mens sammenligningstal for 2003 ikke er tilpasset. Sammenligningstal for 2004 er ikke tilpasset vedrørende finansielle aktiver og forpligtigelser. 8

10 Ledelsesberetning Hovedaktivitet s hovedaktivitet er at udbyde finansielle produkter til private kunder og erhvervskunder. Kunderne er primært baseret i sparekassens lokalområde. ønsker at kunne tilbyde kunderne et bredt sortiment af produkter kombineret med professionel rådgivning. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat andrager 105,2 mio. kr. mod 200,6 mio. kr. i forhold til Resultatet er væsentligt påvirket af ekstraordinære høje omkostninger i forbindelse med fusionen mellem Jelling Sparekasse og. Desuden var der i 2006 ekstraordinært høje kursreguleringer på vores anlægsaktier. Resultatopgørelse i sammendrag kr kr. Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån m.v Resultat af kapitalinteresser Resultat før skat Skat Årets resultat I halvårsrapporten forventede sparekassen et overskud i hele 2007 på mio. kr. før kursregulering, nedskrivninger og skat. Det tilsvarende realiserede tal for 2007 blev på 81 mio. kr. Forskellen til de realiserede tal skyldes større fusions- og engangsomkostninger end forudset 30/ Udlån Udlån kr. Udlånsindeks Sparekassens udlån er således steget fra mio. kr. pr. 31/ til mio. kr. pr. 31/ Det er en stigning på 29 %. Udlånsstigningen fordeler sig på øget forretningsomfang med bestående kunder og udlån til nye kunder i hele sparekassens virkeområde. Udviklingen i udlån er tilfredsstillende. 9

11 Ledelsesberetning Indlån kr. Indlånsindeks Indlån i alt er pr. 31/ steget med 815 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt i det svarer til en stigning på 20 %. I samme periode er kundernes samlede depotbeholdninger steget med 291,3 mio. kr. - svarende til 6,9 %. Stigningen i indlån skal ses sammen med stigningen i garantikapital. Den samlede stigning i indlån og garantikapital er på mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 24 %. Udviklingen anses for tilfredsstillende. Solvens Lovens krav til pengeinstitutternes solvens, altså evnen til at modstå tab, er 8 %. Den Jyske Sparekasse har en solvens på 19,7 %, og sparekassen er således blandt de mest velkonsoliderede pengeinstitutter. 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% Solvens 0% Lovens solvenskrav Egenkapital Egenkapital kr. Egenkapitalindeks Efter at årets nettoresultat på 86,7 mio. kr. er henlagt til egenkapitalen, udgør denne mio. kr. Sparekassens indtjente reserver udgør 59 % af egenkapitalen. I årene fra 2003 til 2007 er s egenkapital mere end fordoblet. har således et meget solidt kapitalgrundlag. 10

12 Ledelsesberetning Forventning til 2008 Der forventes et resultat i niveauet mio. kr. før kursreguleringer, tab på udlån og skat. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter årsregnskabets afslutning Der er ikke på nuværende tidspunkt indtruffet væsentlige hændelser, som har betydning for sparekassens økonomiske status. Usikkerheder ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger og udlån. I arbejder vi løbende med forbedringer af metoder til indregning og måling heraf, men vurderer at usikkerheden er på et niveau, der er af uvæsentlig betydning i forhold til årsrapporten. Nye kapitaldækningsregler / Basel II har i 2007 benyttet sig af overgangsbestemmelserne for opgørelse af solvens i Det er fortsat sparekassens vurdering, at der ikke på nuværende tidspunkt vil være behov for at anvende mere avancerede metoder til opgørelse af solvensen. Sparekassen anvender fra standardmetoden for kredit- og markedsrisici samt basisindikatormetoden for operationelle risici. vil løbende vurdere behovet og arbejde med, at der i risikostyringen indføres gradvist mere avancerede modeller. Vedrørende risikostyring henvises til særskilt afsnit herom. skal i henhold til kapitalsækningsbekendtgørelsen offentliggøre en række oplysninger. Den Jyske Sparekasse har valgt at offentliggøre oplysningerne på hjemmesiden hvortil der henvises. 11

13 Risikostyring Sparekassen er eksponeret over for forskellige typer af risici. Formålet med sparekassens politikker for risikostyring er at minimere de tab, der kan opstå som følge af bl.a. uforudsigelig udvikling på de finansielle markeder. Sparekassen anvender afledte finansielle instrumenter (derivater) på specifikke områder til at sikre mod visse risici. Sparekassen udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af de risici, som til dagligt påvirker sparekassen. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring og modtager løbende rapportering om udvikling i risici og udnyttelse af de tildelte risikorammer. Den daglige styring af risici foretages af likviditetsafdelingen. Afdækningsstrategier bliver ligeledes dagligt styret af likviditetsafdelingen, mens der foretages uafhængig kontrol heraf i regnskabsafdelingen. Kreditrisiko Risikoen for, at den ene part i et finansielt instrument vil påføre den anden part et tab som følge af manglende overholdelse af en forpligtelse. De væsentligste risici i sparekassen vedrører kreditrisiko. Sparekassens risikostyringsværktøjer og politikker er derfor tilrettelagt med henblik på at sikre, at transaktioner med kunder og kreditinstitutter til stadighed ligger inden for de af bestyrelsen vedtagne rammer og politikker. Modparter til derivater er begrænset til at være kreditinstitutter, der har høj kreditværdighed. Der er endvidere vedtaget politikker, der begrænser eksponeringen i forhold til ethvert kreditinstitut, som har forretninger med. Større udlån er dækket ved tilstrækkelig likvid sikkerhed. Den samlede krediteksponering er sammensat af balanceførte og ikke balanceførte poster. Eksponeringen omfatter både den almindelige sparekasseforretning og handelsaktiviteter. I henhold til Lov om finansiel virksomhed må et engagement med en kunde eller en gruppe af risikoforbundne kunder ikke udgøre mere end 25 % af basiskapitalen. For at sikre en passende spredning på brancher og enkeltkunder tilstræber sparekassen, at enkeltengagementer ikke overstiger 10 % af sparekassens basiskapital, så enkeltengagementer ikke udgør en fare for sparekassens eksistens. Sparekassen følger løbende alle engagementer over 25 mio. kr. på individuel basis. Øvrige engagementer overvåges gruppevis, idet engagementer, hvorpå objektive indikationer viser, at der kan opstå et konkret problem med engagementet, ligeledes vurderes individuelt. s udlån og garantier er på statustidspunktet fordelt med 55 % til erhvervskunder og 45 % til privatkunder. Til sammenligning udgjorde udlån og garantier til erhvervskunder sidste år ligeledes 55 % og til privatkunder 45 %. Sparekassen klassificerer privatkunderne med baggrund i en credit score model, der bygger på en række faktorer omkring privatkunders forhold og anvendelse af sparekassen. Private engagementer Kategori Høj credit score Middel credit score Lav credit score Ingen score * Forøget kreditrisiko Individuelt nedskrevet I alt scoret Beløb t.kr. Relativ fordeling Høj credit score er normalt udtryk for en meget tilfredsstillende kreditkvalitet. * Nye kunder samt kunder med et nyt låneengagement bliver ikke kreditscoret i 6 mdr. og fremstår i modellen som "Ingen score". For så vidt angår erhvervskunder lægger sparekassen vægt på, at kundens forretningskoncept er bæredygtigt og at kunden besidder den fornødne kompetence. Er det ikke tilfældet, vil erhvervskundens økonomiske fundament være truet og kunden risikerer at gå konkurs. I disse situationer risikerer sparekassen at få et tab. Derfor er sparekassens vurdering af såvel det økonomiske som det forretningsmæssige fundament for den enkelte virksomhed væsentligt for såvel kunden som sparekassen. Sparekassen klassificerer delvist erhvervskunderne, idet engagementer, der indeholder objektive indikationer på negativ udvikling og dermed forøget kreditrisiko, placeres i 2 risikoklasser (observationsengagementer og engagementer med behov for individuel nedskrivning) ud fra en objektiv vurdering. Erhvervsengagementer Kategori Normal risiko Forøget kreditrisiko Individuelt nedskrevet I alt Beløb t.kr. Relativ fordeling

14 Risikostyring I løbet af 2007 har sparekassen færdiggjort et risikoklassifikationssystem for erhvervskunder, der bygger på såvel objektive, økonomiske faktorer fra erhvervskundernes økonomiske oplysninger og subjektive faktorer omkring erhvervskundernes øvrige forhold. Det er hensigten, at denne risikoklassifikation skal understøtte sparekassens styring af risici på erhvervskunderne. Engagementer, hvor der foreligger objektiv indikation af, at værdien er forringet og hvor disse forhold har indflydelse på de forventede, pålideligt målbare betalinger, nedskrives individuelt. Nedskrivningen svarer til forskellen mellem engagementets regnskabsmæssige værdi og nutidsværdien af eventuelle sikkerheder og dividendeforventning. Engagementer, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation af, at værdien er forringet, indgår i en porteføljemæssig vurdering af et eventuelt nedskrivningsbehov. En porteføljemæssig vurdering foretages for grupper af engagementer, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Den gruppevise gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter. Læs mere herom under anvendt regnskabspraksis i afsnittet vedrørende udlån. For øvrige finansielle instrumenter, herunder tilgodehavender hos andre kreditinstitutter, henvises til note 11 og 29. Krediteksponeringen for handelsaktiviteter kan dog opgøres således: Markedsrisici Risikoen for, at dagsværdien eller fremtidigt cash flow i et finansielt instrument fluktuerer som følge af ændringer i markedspriserne. Markedsrisiko indeholder tre typer af risiko: Renterisiko, valutarisiko, samt andre prisrisici. Den grundlæggende politik vedrørende markedsrisici er, at sparekassen ønsker at holde sådanne risici på et relativt lavt niveau. Sparekassen har for hver risikotype inden for de forskellige markedsrisiciområder konkrete risikorammer, og det indgår ved risikovurderingen, at der skal være et fornuftigt og velafbalanceret forhold mellem risici og afkast. Til afdækning og styring af de forskellige markedsrisiciområder anvender sparekassen afledte finansielle instrumenter, i det omfang sparekassen ønsker at reducere eller borteliminere omfanget af de markedsrisici, som sparekassen har påtaget sig. Den daglige styring af markedsrisici foretages af likviditetsafdelingen. Afdækningsstrategier bliver dagligt styret af likviditetschefen, mens der foretages uafhængig kontrol heraf i regnskabsafdelingen. Renterisiko Risikoen for, at værdien af sparekassens fastforrentede aktiver eller gældsposter ændres væsentligt som følge af ændringer i det generelle renteniveau. Sparekassen udlåns- og indlånsforretninger samt mellemværender med kreditinstitutter, er for hovedpartens vedkommende indgået på flydende variabel basis. Ved indgåelse af fastrenteforretninger sker der internt i sparekassen en registrering, og der vurderes således løbende, om der skal foretages afdækningsforretninger med en deraf følgende reduktion af renterisikoen. Den samlede renterisiko udgjorde i gennemsnit t.kr. i 2007 mod t.kr. i Politikken i er således at fastholde en lav renterisiko. Renterisikoen beregnes i overensstemmelse med Finanstilsynets vejledning. Valutarisiko Mål for, hvordan ændringer i valutakurser kan påvirke værdien af sparekassens valutapositioner. Sparekassens hovedvaluta er danske kroner, men sparekassen har endvidere indgået udlåns- og indlånsforretninger samt optaget lån ved andre pengeinstitutter i andre valutaer, primært euro og schweizer franc. Sparekassen ønsker ikke at påtage sig væsentlige valutarisici, og sparekassen reducerer dermed løbende valutapositioner i udenlandske valutaer. Sparekassens politik er at fastholde en lav valuta risiko. Der henvises til note 29 for yderligere oplysninger om valutarisici. 13

15 Risikostyring Aktierisiko Et mål for, hvordan ændringer i aktiekursen kan påvirke værdien af sparekassens aktier. Sparekassen er medejer af forskellige sektorselskaber, hvor de væsentligste poster er ejerandele i DLR Kredit A/S, PRAS A/S, BankInvest Holding A/S, Letpension A/S, PBS Holding A/S, Skandinavisk Data Center A/S samt Sparinvest Holding A/S. Herudover har sparekassen en portefølje af børsnoterede aktier, idet denne portefølje i forhold til sparekassens egenkapital dog er af beskeden størrelse, og sparekassens politik er at fastholde en lav aktierisiko. I bestyrelsens retningslinier til direktionen er der indbygget et maksimum for den risiko sparekassen må påtage sig. Ved udgangen af 2007 udgjorde sparekassens aktiebeholdning (eksl. anlægsbeholdningen) i alt 252 mio. kr. mod 197 mio. kr. i % af beholdningen er placeret i meget likvide aktier, som alle er noteret på autoriserede markedspladser. Ejendomsrisiko Sparekassens ejendomsportefølje, der består af både domicilejendomme og investeringsejendomme, er i forhold til sparekassens balance og egenkapital ligeledes af forholdsvis beskeden størrelse. Sparekassen ønsker således ikke at påtage sig væsentlige ejendomsrisici. Likviditetsrisiko Risikoen for at få vanskeligheder med at overholde forpligtelser efterhånden som de forfalder. Fundingen af sparekassens udlånsportefølje sker dels gennem sparekassens indlånsbase, dels gennem optagelse af lån ved andre pengeinstitutter samt sparekassens egenkapital. Sparekassens indlånsbase er primært bygget op omkring kerneindlån, og sparekassen fokuserer dermed ikke på modtagelse af kortvarige tidsindskud. Sparekassens funding fra andre pengeinstitutter er sammensat dels af længere løbende aftaler og dels af kortere løbende pengemarkedsforretninger. Sparekassen har således indgået en række længere løbende fundingaftaler (typisk med 2-5 års varighed) med forskellige danske pengeinstitutter, ligesom der er indgået forskellige kortere løbende pengemarkedsforretninger med danske pengeinstitutter. Sparekassen har dermed samarbejdsrelationer med en række pengeinstitutter i Danmark. Det bemærkes dog, at sparekassens fundingsituation ikke er sammensat således, at sparekassen er afhængig af enkelte institutter. Den daglige likviditet styres ved placering i indskudsbeviser samt lån i Nationalbanken mod sikkerhed i sparekassens likvide obligationer, gennem korte depositforretninger med andre danske pengeinstitutter og endelig gennem indgåede længere løbende aftaler om tilsagte kreditter ved danske pengeinstitutter. En tilsagt kredit indgås successivt for perioder af 1 år og bruges normalt ikke i dagligdagen. Det er således sparekassens politik ikke at have væsentlige uafdækkede nettofundingsbehov. Der henvises endvidere til nøgletal for overdækning i likviditet samt nøgletal for udlån i forhold til indlån. Operationel risiko Alle de risici, der ikke er indeholdt i finansielle risici, og opstår fra virksomhedens aktiviteter, herunder menneskelige og corporate governance fejl. Sparekassen har med henblik på at mindske tab som følge af operationelle risici udarbejdet flere politikker. En central del heraf er sikkerhedspolitikken, der stiller en række krav til it og personale, ligesom den stiller en række minimumskrav til håndtering af følsomme oplysninger. Herudover er der udarbejdet nødplaner for it, som skal begrænse tab i tilfælde af manglende itfaciliteter eller anden lignende krisesituation. ønsker et stærkt kontrolmiljø og har derfor også udarbejdet en række standarder for, hvorledes kontrol skal foregå. arbejder pt. med modeller og metoder som led i de nye kapitaldækningsregler. Det er sparekassens politik, at de operationelle risici til stadighed begrænses under hensyntagen til de omkostninger, der er forbundet hermed. 14

16 Resultatopgørelse for 2007 Koncernen Note kr kr kr kr. 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter ,5 Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomhede Resultat før skat ,10 Skat Årets resultat Overskudsfordeling Årets resultat Overførsler fra tidligere år I alt til disposition Henlagt til egenkapital I alt anvendt

17 Balance pr Note Aktiver: Koncernen kr kr kr kr. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver: Gæld 23 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Efterstillet kapitalindskud 26 Efterstillet kapitalindskud Egenkapital Garantikapital Opskrivningshenlæggelser Øvrige reserver Overført overskud eller underskud Egenkapital i alt Passiver i alt Øvrige noter, herunder eventualforpligtelser 16

18 Egenkapitalopgørelse for 2007 Koncernen kr kr kr kr. Garantikapital Primo Kapitaludvidelse Kapitalnedskrivning Ultimo Andre reserver Primo Henlagt af det til disposition værende beløb Anden afgang Ultimo Overført resultat Primo Årets overskud Ultimo Egenkapital i alt Primo Kapitaludvidelse Kapitalnedskrivning Henlagt af det til disposition værende beløb Anden afgang Ultimo

19 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen) Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabsprincip som sidste år. Generel om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde sparekassen og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når sparekassen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå sparekassen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Dog indregnes værdistigninger i domicilejendomme direkte på egenkapitalen. Køb og salg af finansielle instrumenter indregnes på handelsdagen. Regnskabsmæssige skøn Opgørelse af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser er forbundet med et skøn over, hvordan fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser. De væsentligste skøn vedrører nedskrivninger på udlån, hensættelse på garantier, opgørelse af dagsværdier for unoterede finansielle instrumenter samt hensatte forpligtelser. De udøvede skøn er baseret på forudsætninger som ledelsen anser som forsvarlige, men som er usikre. Herudover er sparekassen påvirket af risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater kan afvige fra skønnene. For nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er der væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Endvidere er der væsentlige skøn forbundet med måling af dagsværdien af unoterede finansielle instrumenter samt investeringsejendomme. For hensatte forpligtigelser mv. er der væsentlige skøn forbundet med fastlæggelse af fremtidig merarbjederomsætningshastighed. Konsolidering Der foretages konsolidering af alle virksomheder, hvor der udøves bestemmende indflydelse - uanset om denne bygger på juridiske eller andre forhold. Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20 % og 50 % af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. Fusion Ved fusionen mellem Jelling Sparekasse og er sammenlægningsmetoden anvendt. Dermed er alle væsentlige poster lagt sammen. Ved sammenlægningsmetoden foretages der ingen ændring af regnskabsposter i de fusionerede virksomheders aktiver og forpligtigelser, og der beregnes ingen goodwill eller badwill. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaber for og dens dattervirksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med modervirksomhedens regnskabspraksis. Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomhedernes nettoaktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi. Virksomhedssammenslutninger Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet henholdsvis stiftelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet henholdsvis afviklingstidspunktet. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle aktiver og nedskrives, hvis der opstår værdiforringelse. Negative forskelsbeløb (negativ goodwill) indregnes som en indtægt i resultatopgørelsen. 18

20 Anvendt regnskabspraksis Fortjeneste eller tab ved afhændelse af kapitalandele Fortjeneste eller tab ved afhændelse eller afvikling af dattervirksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen eller afviklingssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne på afhændelses- henholdsvis afviklingstidspunktet, inklusiv ikke nedskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens lukkekurs for valutaen. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som kursreguleringer. Ikke-monetære aktiver og forpligtelser anskaffet i fremmed valuta, der ikke omvurderes til dagsværdi, kursreguleres ikke. Regnskabsmæssig sikring Sparekassen anvender de særlige regler om regnskabsmæssig sikring for at undgå den inkonsistens, der opstår ved, at visse finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser (de sikrede poster) måles til amortiseret kostpris, men afledte finansielle derivater (sikringsinstrumenterne) måles til dagsværdi. I sparekassen er sikringsforholdet etableret på porteføljeniveau for følgende aktiver: udlån. Effektiviteten måles løbende. Resultatopgørelsen Renter, gebyrer og provisioner Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen i den periode, de vedrører. Provisioner og gebyrer, der er en integreret del af den effektive rente af et udlån, indregnes som en del af amortiseret kostpris og dermed som en integreret del af det finansielle instrument (udlån) under renteindtægter. Provisioner og gebyrer, der er led i en løbende ydelse, periodiseres over løbetiden. Øvrige gebyrer indregnes i resultatopgørelsen på transaktionsdagen. Udgifter til personale og administration Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner m.v. til sparekassens personale. Omkostninger til ydelser og goder til ansatte, herunder jubilæumsgratialer og fratrædelsesgodtgørelser, indregnes i takt med de ansattes præstation af de arbejdsydelser, der giver ret til de pågældende ydelser og goder. Omkostninger til incitamentsprogrammer indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, omkostningen kan henføres til. Pensionsordninger Sparekassen har indgået bidragsbaserede pensionsordninger med hovedparten af medarbejderne. I de bidragsbaserede ordninger indbetales faste bidrag til en uafhængig pensionskasse. Sparekassen har ingen forpligtelse til at indbetale yderligere bidrag. Skat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver. Moderselskabet er sambeskattet med alle danske virksomheder, hvor der udøves bestemmende indflydelse. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). Balancen Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter tilgodehavender hos andre kreditinstitutter samt tidsindskud i centralbanker. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker omfatter mio. kr. Tilgodehavende måles til dagsværdi. Gæld måles til amortiseret kostpris. Udlån Regnskabsposten består af udlån, hvor udbetaling er sket direkte til låntager samt leasingaktiver (tilgodehavender) i finansiel leasing, hvor sparekassen er leasinggiver. Børsnoterede udlån, og udlån, der indgår i en handelsbeholdning, måles til dagsværdi. Øvrige udlån måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af stiftelsesgebyrer m.v., og med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men endnu ikke realiserede tab. 19

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2008 102. regnskabsår

Årsrapport 2008 102. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2008 102. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport

SPAREKASSEN FAABORG A/S. Årsrapport SPAREKASSEN FAABORG A/S Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 16 Revisionspåtegninger 17 Årsregnskab: Resultatopgørelse 19 Balance 20 Egenkapitalopgørelse 21 Noter

Læs mere

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2012. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 7 Ledelsen i Saxo Privatbank

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2011 2011 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 2 Oplysninger om Sparekassen Thy 3 Organisation 4 Repræsentantskab 5 Ledelseshverv 6 Ledelsesberetning - overblik 7 Ledelsesberetning

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse ÅRSRAPPORT 2007 >>>>> Sammendrag Frøs Herreds Sparekasse FRØS HAR EN STABIL OG KONTROLLERET VÆKST INDHOLD 2 Frøs har en stabil og kontrolleret vækst... 2 Beretning om sparekassens virksomhed for 2007...

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 ÅRSRAPPORT 2013 144. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat-

Læs mere

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport 2013 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2014 2 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 3 Oplysninger om Sparekassen Thy 4 Organisation 5 Repræsentantskab 6 Ledelseshverv 7 Ledelsesberetning - overblik 8 Forretningsudvikling

Læs mere

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger.

Indhold / Kort om Coop Bank / Ledelsesberetning / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger. Årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsespåtegning 10 De uafhængige revisorers erklæringer 11 12 Årsregnskab Regnskabs-

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K.

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K. Årsrapport 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. 0 Indholdsfortegnelse Andelskassens ledelse og revision...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 Ledelsesberetning...6 Budskab fra ledelsen...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

1. januar 2014-31.december 2014 // 4. regnskabsår. Årsrapport 2014. Formuepleje Holding A/S

1. januar 2014-31.december 2014 // 4. regnskabsår. Årsrapport 2014. Formuepleje Holding A/S 1. januar - 31.december // 4. regnskabsår Årsrapport Formuepleje Holding A/S 02 Indhold 03 // Fakta om Formuepleje Holding A/S 04 // Koncernbeskrivelse 06 // Ledelsesberetning 10 // Ledelsens andre hverv

Læs mere