Christianus Henricus Christophorus Wegener

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christianus Henricus Christophorus Wegener"

Transkript

1 Christianus Henricus Christophorus Wegener 0 redigeret og annoteret af Peter Thejll 4/30/98 sidst opdateret Maj, 2003.

2 Forord. Her er to breve som jeg i min slægtsforskning har fået af venlige slægtninge. De handler begge om en forfader til os alle nemlig Christianus Henricus Christophorus Wegener. Der findes et lille billede af ham på Frederiksborg slot - det er reproduceret på forsiden. I 946 nummeret af Jul i Roskilde findes en illustreret fortælling om Wegeners efterkommere. Denne er også at finde her. Endelig er det lykkedes mig at finde oplysninger om Wegener udenlands; der findes nemlig en Hollandsk historisk forening for forskning i kolonialtiderne og det er lykkedes dem at finde Wegener og jeg gengiver de data de har givet mig. De 2 breve er alle afskrifter og derfor ved jeg ikke hvor mange fejl der har sneget sig ind. Til sidst giver jeg en optegnelse over de nedstammere af Wegener som jeg kender - den er baseret på materiale fra andre slægtsmedlemmer og mit eget arbejde på biblioteker, arkiver osv. Denne fortegnelse kan jo bruges til at tyde nogle af de slægtsforhold der omtales i materialet om Wegener. Alle forslag til rettelser og tillæg modtages med glæde! Specielle tak til Fru Elisabeth Thejll, Ebbe Clemmensen, Leo Janssen, Susanne Thejll-Møller, Else og Poul Willert, Nikolaj Bøgh, Jon Gudmundsen og Jørn Dyrholm. Peter Thejll, Hollændervej 26 2th, 855 Frederiksberg C. Telefon: Forsidebilledet: Portrættet af Henricus Wegener, som hænger på Frederiksborg Slot. Teksten på billedet - som er en pastel - er Christianus Henricus Christophorus Wegener. D. Natus 0 Januari 757. Raad van Nederlands Indien Pastellen er lavet af Charles H. Hodges, og er indkøbt af Museet i 928.

3 Forord til opdateret version af Juli 2004 Kew er blevet besøgt endnu engang og den anden logbog, samt vidneudsagn fra folk på Holger Danske er blevet undersøgt. Forord til opdateret version af Maj 2003 Et kort der viser skibet Holger Danske s rute fra København til Indonesien er sat ind. Ruten er bestemt udfra koordinater i skibets logbog der er blevet fundet i arkivet i Kew i London. Kendskab til logbogen skyldes Jørn Dyrholm. Adgang til logbogen er sikret takket været Philip Pearce og Chris -Oxborrow, UK. Forord til opdateret version Oktober 2002 I løbet af 2002 stod det klart at der findes en logbog for det skib som Wegener sejlede på da han sidste gang forlod Indonesien. Denne logbog er fundet i arkiverne i Kew, England, og omtales foreløbigt i denne version. Forord til opdateret version April 2002 Siden Januar 2002 har jeg fundet en roman der måske er relevant for historien bag W. eller i hvert fald fortæller om tidstypiske forhold på Java.. Forord til opdateret version Januar 2002 Siden Juni 200 har jeg på Internettet fundet en gammel hollandsk bog med salgsmaterialer omkring Wegener. En kort omtale af denne bog er medtaget. Forord til opdateret version Juni 200 Siden Oktober 999 er jeg kommet i besiddelse af materialer om Wegener fra Jon Gudmundsen, som også nedstammer derfra. Materialet er dels skriftligt, og gengives heri, men Jon viste mig fotografier fra Tante Tulle og Tante Misse s hjem hvor et stort portræt af Wegener hang. Desuden har Jon en lille kopi af miniaturen af W. For mig så det ud som om begge

4 dele er lavet efter original-miniaturen. Portrættet skulle findes ved Nivågårdsamlingen men henvendelser dertil har ikke givet resultat. Forord til opdateret version Oktober 999. Siden 4/30/98 er dette materiale blevet opdateret med nye oplysninger om Wegener og hans familie, og visse typografiske fejl er ændret. Nogle af de kommentarer jeg lavede i fodnoterne 4/30/98 er udvidet eller ændret for at reflektere ny viden. Det nye materiale er i fodnoterne - så læs dem! Det meste af den nye viden kommer til mig fra andre der med stor venlighed har givet mig det de fandt - heriblandt er der kommet mere materiale fra Leo Janssen i Holland, især om de politiske forhold i 790 erne og oplysninger udfra nærlæsning af dokumenter om Wegener der findes ved Rigsarkivet i Amsterdam. En venlig amerikaner - Bob Jungbluth - fandt Wegeners forældre i kirkebøgerne fra Wismar. Der er også en hel del søskende opført - mon de kan spores også? Rigsarkivets læsesal har visse kilder om skibsfart til og fra Java i denne gyldne periode. Jens Worms 700-tals Leksikon over præster i Norden har en person ved navnet Christophorus Wegner som udgiver et skrift i 763, men det er nok en blindgyde. Peter Thejll

5 Brev. Afskrift af Brev tilhørende Else Lehn Schiøler. Skrevet af Mariette Baumann født Thejll. 2 22/ 94 Kjære Else! Her sender jeg dig nogle optegnelser om vore Forfædre. Jeg haaber det kan være dig til lidt Fornøjelse og af interesse. Christianus Henricus Christophorus Wegner D - født den 0 Januar 757 Raad van Nederlands Indien Anno saaledes staar der under din Tipoldefars Billede 3 - Hollands Regjeringsraad i Batavia 4 paa Java, Doctor Juris, saaledes skriver hans Svigersøn - altsaa din Oldefar 5, som i Aarene 809 og 0 paa Juelsberg blev forlovet, og derefter gift med Frøken Henriette Wegner 6. Wegner stammer fra Mecklenburg han har haft gode Bekendtskaber, har været sendt i en rigtig Mission gennem Europa og lille Asien, hvor han var forklædt som Muhamedaner og med en stor Karavane paa Kameler blev overfaldet; men slap bort, og naaede omsider til Fods efter mange Oplevelser tilbage til Hjemmet. Saa blev han udnævnt til at overtage Posten paa Java, vistnok gennem Anbefaling af en tydsk Prins; og rejste afsted efterladende Hustru 7 og to smaa Piger Henriette og Wilhelmine. Disse tog saa senere, efter en lille Drengs fødsel 8, til Batavia. Drengen døde strax af Klimatfeber(?) og Hustruen kort derefter, hvorimod de to Smaa piger førte et herligt liv derovre paa Slottet omgivne af Masser af Tjenestefolk. Hver Søndag fik de af Deres Fader hver en lille Pose fuld af Guldpenge, saa sade de i Vinduet og kastede Pengene ned til de smaa Negerbørn. - Wegner giftede sig med en indfødt Høvdingdatter 9 som havde mange Penge - men Dette er overskriften på en håndskrevet kopi af et brev fra Mariette Baumann til Else Thejll. Hvem der har afskrevet brevet vides ikke, men det har altså tilhørt Else Thejll efter at hun blev gift Schiøler. Denne afskrift blev givet i fotokopi til Peter Thejll af Arkitekt Ebbe Clemmensen i han må formodes at have den originelle afskrift. Hvor originalbrevet mellem Fru Baumann og Else er nu vides ikke. 2 Dette må formodes at være starten af det originelle brev mellem Fru Baumann og Else. 3 Uden tvivl det same billede som hænger på slottet i Hillerød - og som er gengivet her på forsiden. 4 Nu kaldet Jakarta 5 Else s Oldefar har været Carl Adolph Theill (78-868) - altså svigersøn til Henrik Wegner. 6 f. 787, d. 24 Apr 835 i Svendborg 7 Det må være Juliane Christiane Elisabeth Grøning, ifølge Brev 2. 8 Martinus Ludovicus, ifølge Brev 2. 9 Det må være Ann Margrethe von Gangel - se Brev 2. Og dog - denne Høvdingedatter omtales kun i dette dokument; mon

6 Tiderne skiftede, og der kom Uro i Holland 0 og Wegner blev kaldt hjem til Conference. - Forinden havde han sendt Døtrene herover til hans Slægtninge for at opdrages i Europa, og ligeledes havde han sat Penge i engelske og Danske Banker. Usikre Tider, som det var, havde Wegner taget alle mulige Forsigtighedshensyn, syet sine Diamanter og Penge ind i et Læderbælte han altid bar om Livet, var bevæbnet o.s.v. Vind og Veir førte hans Skib ud af Kurs, saa de maatte anløbe en Havn paa Afrikas Kyst. Nok sagt, han kom aldrig hjem, et Sørøverskib havde overfaldet hans Skib og dræbt ham, og man kender kun disse Detailler gennem nogle spanske Matroser, der vare slupne bort fra Røverne. Den engelske og Danske Bank, hvor Wegner havde sat Penge gik Fallit saa der blev ikke meget til de to Pigebørn. De opdroges i en Kostskole i Tydskland og Henriette Wegner blev Lærerinde hos Baron von Juel til Juelsborg her paa Fyn, og der blev hun forlovet med din Oldefar. Wilhelmine Wegner henlevede sine sidste Aar, og døde hos Wilhelmine Lytshøfts 2 Forældre i Roskilde 3. Din Oldefar Justitsraad Carl Adolph Thejll er født i Norup under Hofmandsgaves Gods, døbt i Assens Kirke, baaren til Daaben af Grevinde Rantzau til Brakesborg, og fik Grevens Fornavne Carl Adolph. Hans Fader hed Andreas Thejll, som havde to Børn til, en Søn der blev Købmand i Korsør (vistnok Fru Forbecks Fader 4 ), og en Datter 5, der blev Theodoras Moder 6, gift med Cand. Phill Møller -, hos begge disse Søskende var mange Børn, men det kan jo være lige meget. Din Oldefar havde 5 børn, hvoraf, Datter Juliane Kirstine, der ikke der er tale om en skrøne? Fra Leo Janssens oplysninger fremgår det at Wegener var glad for damer med mange penge og at han ved et tilfælde ligefrem blev forhindret i at gifte sig med en rig mands enke! 0 Holland tabte en krig til Frankrig, men kolonierne kapitulerede ikke med det samme. Wegener er muligvis blevet sendt frem og tilbage fra Holland som et bindeled til de endnu selvstændige kolonier? Han blev betragtet med mistro af kolonisterne, siger Leo Janssens kilder, og da han tilsyneladende opfordrede de indfødte til revolution, nu da chancen bød sig, forøgede han nok ikke sin popularitet i kolonisternes øjne. Fra Leo Janssens kilder fremgår det at Wegener fik konfiskeret sine penge - at de ikke forsvandt pga. bankers fallit. Konfiskeringen skulle have at gøre med et komplot imod Wegener fra de hollandske kolonisters side. De anklagede ham for at have stjålet af offentlige midler og meget af hans bortvisning/flugt fra Batavia havde med dette komplot at gøre. LJ s kilder siger at der i regnskaberne fra denne periode i Batavia ikke fremgår at der manglede nogen penge. Familjehistorien om bankerne der gik fallit er måske en fabrikation for at beskytte æren? 2 f. Møller, g.m. Anton Lytzhøft. Wilhelmine er datter af Juliane Kirstine Thejll som er datter af Carl Adolph Theill og Henriette Wegner. Altså boede Wilhelmine Wegner sine sidste år hos sit barne-barn, Mariette s kusine. 3 I dette brev siges det altså at Wilhelmine W. boede hos Lytshøfts i Roskilde. Det passer med Gudrun Eriksens fortælling. - dog forvirrer Gudrun sagen ved at fejlagtigt sige at Wilhelmine W. giftede sig med Carl Adolph Theill. 4 Nej det kan ikke helt passe idet Fru Forbech vel er Mariette s stedmor. Sønnen der bosatte sig i Korsør er nok Christian Ernst F. Thejll g.m. Ane Cathrine Arabo Hansen. 5 Louise Juliane Leonora Thejll, g.m. Jens Andreas Møller. 6 Nej det tror jeg ikke, muligvis har Mariette blandet folk sammen her. Theodora er vel Theodora Forbech, altså Mariette s stedmoder?

7 blev gift med Maler Møller i Roskilde og hvis Datter altsaa er Wilhelmine Lytskøft, Roskilde, til hvem du jo nu skriver - Din Bedstefader Wilhelm Christoffer Johannes Thejll var yngste søn, født den 24 Juni 823 død 2 November 878. Ja saa er vi jo saavidt, at jeg ikke har mere at oplyse Dig om - Hils Din Mand 7 og Børn fra Baumann og mig. Jeg sender mit Brev til Broke-Trolleborg da jeg jo ikke ved om I ere her eller der. Lev vel Kjære Else, hils København og modtag selv en kjærlig Hilsen fra Baumann og Din hengivne Tante Mariette 8 Dr. jur. Christianus Henricus Christophorus Wegner. Hollandsk Regeringsraad i Batavia paa Java. Børn Henriette gift med Carl Adolph Thejll. og Wilhelmine Carl Adolph Thejll, Justitsraad, Rd. af Dbg.??? St. Helena(?) Medaillen, Landinspektør, Brandinspektør, gift med Henriette Wegner Børn 4 Sønner og Datter Yngste Søn 9 : Wilhelm født 823 død 878 gift m. Laurette Tofte Datter af Birkedommer Tofte Børn Mariette og Andreas 20 Juliane gift m. Maler Møller Roskilde Børn 2 Sønner og Datter 7 Iver Lehn Schiøler. 8 Brev indeholder også denne stamtavle. 9 Skriveren må mene Ældste søn.

8 Wilhelmine gift m. Lytskøft Roskilde Oplysninger kan muligvis faas hos Vilhelm Tofte 2, fhv. Kontorchef Sortedammensdosseringen 65B. Nora 703. (ved Tante Carla Thejll 22 ) 23 Brev Jacob Andreas Carl Adolph Thejll ( ). 2 Formentlig Toldkasserer Vilhelm Tofte (Blaa Bog 948) (870 - ca. 949), søn af Toldforvalter i Svendborg Fritz Tofte. Laura Petrea Tofte ( , g.m. VCJ Thejll) - Mariette Thejll s mor er muligvis søskende (baseret på aldrene) med Fritz. Mariette henviser altså læseren her til sin (formodede) nevø som tilsyneladende deler telefon med Tante Carla - som er Mariettes fars anden kones (altså Fru Forbech) barn. Fik I den? 22 Else s tante Carla Birgitte Thejll, datter af Thejll og Forbech - se forrige fodnote.

9 Min Tipoldefar 24 Christianus Hendrik (Henricus) Wegener 793. Kgl. nederlandsk Regeringsraad advokat. Han var født i Mecklenborg, ægtede Juliane Christine Elisabeth Grøning født 79 - død - tre børn: Wilhelmine, Henriette, kom med til Indien. Martinus Ludovicus født i Batavia. Ægteskabet ulykkeligt, blev ophævet. 2 gang gift med Ann Margrethe von Gangel, Enke efter Cornelio de Keyser Ambachtsknaar 25 (?). Også dette ægteskab blev ophævet. Wegener var Raadgiver i Justitsraadet i Batavia 793, havde revolutionære Ideer, blev bortvist, kom til Danmark. Blev i Europa , blev udnævnt til extraordinær Commiteret i det indiske Raad over nederlandske Øer Indien, og kom til Indien igen i 798 med dansk skib Dronninggaard, men grundet paa sine Jacobitiske 26 Ideer maatte tage flugten til Tangeran 27 paa Java. Var her i Vanskelighedder. Tog med dansk skib Holger Danske 28 til Europa - dog skibet led skibsbrud, kom til Madagaskar og kom i Englændernes Hænder under Kap det gode Haab 29. Han døde ved Mosambique Kysten i sørgelig Armod Der er her tale om et brev der blev givet i håndskrevet kopi til Peter Thejll af Fru Elisabeth Thejll i Svendborg. 24 Som det fremgår af brevets slutning er det afskrevet af Henriette English (f. van der Hude) i Marts 960. Hvem brevet er fra og til fremgår ikke tydeligt. Titlen Min Tipoldefar passer jo fint med at brevet oprindeligt blev skrevet af Henriette van der Hude, men nu står der altså afskrevet sidst i brevet hvilket antyder at Henriette ikke er den oprindelige forfatter - medmindre hun afskriver noget hun selv tidligere har skrevet, en formulering der ikke kan udelukkes. Derudover passer titlen generationsmæssigt til Henriette van der Hude s søster Louise (f. van der Hude). Mon det er den Louise Emilie Thejll hvis navn også står under brevet? Hendes far hed jo ellers van der Hude. En anden mulighed er Louise Emilie Høyer (89-906) g.m. Heinrich Andreas Theill (80-862), men så passer titlen af brevet ikke idet denne Louise er gift ind i slægten og altså ikke har Wegner som tipoldefar - han er snarere hendes sviger bedstefar. Der er mindst 30 mennesker der har Henrik Wegener som oldefar og mere end 60 der kan kalde ham tipoldefar. [Januar 2000:] Lisbeth Thejll i Svendborg har klaret op i dette rod og forklaret at brevet er skrvet af af Emilie Louise Thejll (kaldet Tante Misse), datter af Louis Heinrich Christoph Thejll (8/ /7 94), og søster til Hans Weibel Thejll til hvem huns endte brevet efter afskrift af Henriette English afskrift. Henriette English skrev oprindeligt brevet Min Tipoldefar. 25 Kan man finde ham? Ifølge Leo Janssen var han en fremgangsrig forretningsmand 26 Jacobitterne støttede James d. II og Stuart ernes krav på den engelske trone. Hvad i alverden har det haft med Wegner at gøre? Ikke noget, udtrykket jacobin blev brugt om revolutionære så der er vel tale om en fejlskrivning. 27 Der ligger et sted kaldet Tangerang ca. 25 km vest for Jakarta 28 Mon ikke disse skibsnavne er til at spore? Det har jeg prøvet - Rigsarkivet har lister over alle danske orlogsskibe men skibene nævnes ikke og er derfor formentlig ikke orlogsskibe. Rigsarkivet har visse kilder om skibsfart i denne tid til Java: Knud Klem Skibsbyggeriet i Danmark og Hertugdømmerne i 700-årene, udgivet på Finn Jacobsens forlag, og Ole Feldbæk Dansk Søfartshistorie Gyldendal. I Klem bind II forekom Dronninggaard som en fregat på 24 læster repareret 795, Bilbr. (?) 4/5/795 og bygget på Lars Larsens værft i København. Det passer med at Wegener rejste til Batavia i September 798 på et skib af det navn. O. Feldbæk siger at der fra Maj 798 til 807 ikke sejlede skibe under dansk flag fra Java - det stemmer jo ikke helt med Wegeners historie - men har måske at gøre med at skibene fik et andet flag, men beholdt deres dansk-lydende navne? Jeg vil forsøge at finde skibene i Lloyds registre i England - de forsikrede vist alverdens skibe allerede dengang. 29 Okkuperet af Engelske tropper Det stemmer bedre med Leo Janssens kilde der siger at han blev sat i land fordi han ville gå over Afrika for at undslippe englænderne (jeg forstår ikke helt hvorfor), men at han døde på kysten - ikke på grund af pirater.

10 Afskrevet af Fru Henriette English * f.v.d. Hude 3 d: 26 Marts (Louise Emilie Thejll) * datter af Skibsmægler Konsul L.J.C. v.d. Hude 32 & Henriette Thejll 3 Der findes en bog på det Kgl. Bibliotek om van der Hude og skibsmæglerfirmaet: E.W. v.d. Hude & Søn Træk af Firmaets Historie og Udvikling gennem 00 Aar. Udgivet af Firma E.W. v.d. Hude & Søn ved Konsul A. Thejll. Udarbejdet og tilrettelagt af Søhistorikeren, Befragter F. Holm-Petersen, Troense. I denne bog er der et billede af Carl Adolph Theill (78-868) og andre. Han er den først affotograferede af vores fælles forfædre - så vidt jeg ved. 32 Ludvig Julius C. van der Hude (84-94)

11 Historien i Jul i Roskilde fra 946 af Gudrun Eriksen. Lidt om Guvernøren paa Java og hans Oldebørn i Roskilde AF G U D R U N E R I K S E N Paa Frederiksborg Museet hænger en smuk Pastel fra 8. Aarhundrede, En latinsk Indskrift under Billedet 33 fortæller, at Herren med det lyse, pudrede Haar og det høje Halsbind er Christianus Henricus Christophorus Wegener, født 0. Januar 757, Guvernør Nederlandsk Indien. For nogle Aar siden besøgte jeg Museet og stod pludselig og uventet over for Billedet og glædede mig over at have truffet en gammel Bekendt, som jeg ikke havde set i mange -- mange Aar. - Da jeg var fire Aar, fik jeg min første Veninde; hun var ganske vist nøjagtig halvtreds Aar ældre end jeg, men det gjorde ikke noget Skaar i vort Venskab. Det var Fru Wilhelmine Lytzhøft, og i hendes Hjem hang paa Hæderspladsen Billedet af Christian Henrik Christoffer Wegener, der var hendes Oldefar. Da jeg blev større, fortalte hun mig hans Historie - den var spændende, saa spændene, at jeg husker den endnu. Wegener var Guvernør paa Java med Residens i Batavia. Han havde to Døtre, der altid senere med Glæde mindedes det ejendommelige Barndomshjem. Ved Dørene var lænket Aber, der lukkede op og i, og det vrimlede med Tjenestefolk. Naar Børnene badede, var det paa Ryggen af de indfødte Barnepiger, i hvis sorte Haar de holdt sig fast, og om Søndagen fik de Lov at kaste Smaamønter i Grams til Byens indfødte Befolkning, der stimlede sammen under Vinduerne. Det var som at leve i Slaraffenland - men da den Tid nærmede sig, da de skulde konfirmeres, blev de sendt hjem til Europa for at forberedes til den højtidelige Handling. De tog Afsked med deres Far, der skulde følge efter dem, saa snart han havde ordnet sine Forhold i Batavia. De naaede deres Bestemmelsessted i god Behold, det var en By i Tyskland, og her ventede de paa deres Far. De fik god Tid til at blive forberedt til Konfirmationen, for Aar gik efter Aar, uden at han kom. De blev over 20 Aar, men stadig udsatte de Konfirmationen - deres Far kunde jo komme endnu Saa kom der endelig Efterretning om ham: en Sørøverbande 33 Forespørgsel på Frederiksborg slot giver kun det resultat at billedet er købt i 928. Man kan få kopier af billedet lavet (sort hvide: 200 Kr, farve: ca 000 kr + moms osv). Billedet er endnu (998) kun affotograferet i sort-hvidt.

12 var fanget i Spanien, og blandt andre Forbrydelser havde Sørøverne tilstaaet, at de havde myrdet den nederlandske Guvernør, da han var paa Vej til Europa. De havde lokket ham om Bord paa deres Skib, og da de var i rum Sø, havde de dræbt ham og bemægtiget sig det Bælte, han skjult bar om Livet og i hvilket var indsyet Ædelsten og andre Kostbarheder. Nu stod de to Søstres Konfirmation - nu var der ikke mere noget at vente paa. Deres Far havde anbragt Penge i tre forskellige Byer - det er jo godt at være forsigtig - men Banken i Lissabon blev ødelagt af Jordskælv, Banken i London gik fallit, kun hvad der stod i den tredie Bank, og det var det mindste af det, blev reddet. Af disse to Søstre blev den ene, Wilhelmine 34 Wegener, gift med Branddirektør, Justitsraad Adolph Theill i Svendborg. I dette Ægteskab fødtes 8 Juliane Theill, der ægtede Fabrikant, Malermester og Tegnelærer Ludvig Christian Thuerecht Møller, der var født 87 i Starup, hvor Faderen, Jens Møller, var Lærer - og hermed naaede Slægten Roskilde. Ludvig Møllers Far havde haft en Strid med Kammerherre Castenskjold paa Borreby og havde trukket det korteste Straa. Kammerherren har vist senere indset, at ban havde gjort Læreren Uret, men har haft svært ved at gøre Indrømmelser. Han ventede dog paa en Lejlighed til at gøre sin Uret god, og denne Lejlighed kom, da den lille Ludvig mistede sin Mor - ban tilbød da at opdrage Drengen, der blev sendt til Borreby. Saadan fortæller i det mindste Familietraditionen. - Senere kom Ludvig Møller i Malerlære i København. Som gammel Mand yndede han at fortælle, hvordan han en Dag blev sendt i Byen af sin Mester for at købe Skraa. Paa Hjemvejen var han saa uheldig at tabe Skraaen i Rendestenen, hvor der var godt med Pladder, og han havde meget Mas med at fiske den op igen. Han var lidt bange for, at Mester skulde ane Uraad, men det havde han ikke behovet at være, for efter at have nydt den delikate Spise sagde hans Mester: "Ludvig, du må huske, at du altid skal forlange at faa af den samme Slags Skraa som i Dag, for den er ualmindelig velsmagende!" I 84l fik Ludvig Møller Borgerskab som Malermester i Roskilde, og to Aar senere ægtede han Juliane Theill. Deres Hjem laa paa Hjørnet af Lille og Store Graabrødrestræde, i den samme Ejendom, hvor nu Cafe "Dania" bar til Huse. -Her fødtes deres tre Børn, Adolph og Emanuel, der begge blev Studenter fra Katedralskolen, hvor deres Far underviste i Tegning, og Datteren Wilhelmine, der et halvt Aarhundrede senere blev min gode Ven. - Det var ikke noget helt almindeligt Hjem, det lignede i hvert Fald 34 Nej, det er Henriette der giftede sig med Carl Adolph! Gudrun Eriksen må have blandet efterkommeren Wilhelmine Møller sammen med Henriettes søster Wilhelmine W.?

13 ikke Flertallet af Datidens Roskildehjem, og det skyldtes uden Tvivl de to Søstre Wegeners Møde med tysk Aandsliv - det havde sat Præg paa dem og gennem dem ogsaa paa Juliane Møller. Hun var stærkt litterært interesseret, det var Goethe, Schiller og Emanuel Geibel, hun særlig dyrkede - den sidste var en personlig Bekendt af hende, og det var ikke tilfældigt, at hendes yngste Søn bed Emanuel. Der blev regelmæssigt holdt litterære Aftener hos Møllers, og det var fortrinsvis de store tyske Digteres Værker, der blev læst og drøftet. - Da Wilhelmine var nitten Aar, blev hun sendt til Kaiserswerth for yderligere at blive dygtiggjort i Tysk i den bekendte "Diakonisseanstalt", hvor unge Piger opdroges. Det var i 863, og da Krigen udbrød, var det ikke rart for hende at være der. Skolen besøgtes for største Delen af Officersdøtre, og de var ikke hyggelige mod den danske Kammerat. Men Opholdet gavnede hendes Tysk, som hun talte perfekt helt til Slutningen af sit Liv. Da hendes Brødre havde forladt Hjemmet og hendes Mor var død, levede hun sammen med sin Far. Ludvig Møller var sin By en god Borger, han var i en Aarraekke Byraadsmedlem og Formand for "Borger- og Håndværkerforeningen", et Hverv han gik op i med Liv og Lyst; ogsaa "Teknisk Skole", som han blev Formand for, havde hans store Interesse. I Gaarden ved Huset havde han et Cementstøberi, og endnu træffer man af og til Arbejder fra hans Værksted. På Gråbrødre Kirkegaard er endnu adskillige af hans Gravmonumenter, og de små Tavler, der endnu pryder Sortebrødrekilden i Sct. Maria Hospitals Have, skyldes ham. Det var ogsaa ham, der tegnede og udførte Løvehovedet til den lille Grotte, der fordum dannede Rammen om Maglekildes berømte Væld. Muren ved hans Hus i Graabrodrestræde forsynede han med en Række gennembrudte søjler, som gjorde et pynteligt lndtryk, indtil de for kort Tid siden blev skjult under et tykt Lag Puds. I Roskilde Museum hænger to nydelige Tegninger fra hans Haand. De forestiller Dagligstuen i "Prindsen", hvis Vært, Kaptajn Sveistrup, var hans Datters Gudfar. Wilhelmine Møller var meget selskabelig anlagt, hun. havde en særdeles stor Bekendtskabskreds, og Visitter hørte til Dagens Orden. Selskabeligheden kunde antage Former, som vi nu vist vilde betakke os for. Selv har hun fortalt mig, hvad man kunde komme ud for i Halvfjerdsernes Roskilde: Hvor "Roskilde Avis" nu bar til Huse, havde daværende Redaktør H. A. Muller Privatlejlighed paa første Sal. Han og hans Hustru hørte til hendes nærmeste Bekendte, og for at overraske dem samledes hun og en Del andre

14 af deres Omgangskreds uden for Huset en Nat Kl. 2. Alle var i deres fineste Stads og havde en velforsynet Madkurv paa Armen. Saa dundrede man paa Døren, og den intetanende Redaktør stak Hovedet ud af Vinduet for at se, hvad der var paa Færde. Han blev snart klar over Situationen, og lidt efter blev de ubudne Gæster lukket ind i Huset. De maatte vente lidt - saa blev de budt Velkommen af den kjoleklædte Redaktør og af Fru Caroline, der var iført sin bedste Silkekjole. - Tjenestefolkene, der ogsaa i Hast maatte ud af Fjerene, fik snart udpakket et festligt Bord, hvor man nød de medbragte Lækkerier + hvad Huset formaaede. Da Stemningen ud paa Morgenstunden havde naaet sit Højdepunkt, holdt en Række Vogne for Døren og saa sluttede den ikke helt almindelige Sammenkomst med en Køretur til Boserup Fra sit Barndomshjem drog Wilhelmine Møller ind i Købmand Anton Lytzhøfts Hjem som hans anden Hustru. Hun havde ingen Forudsætninger for at lede Husførelsen i den store Købmandsgård paa Hjørnet af Algade og Allehelgensgade, og det overdroges til Tjenestefolkene - jeg husker hende heller ikke fra Køkken eller Kælder, men fra Stuerne og det lille Kontor, der laa bag den hyggelige gammeldags Kælderbutik med de mange Dufte -og med den herlige Sveskeskuffe. I det lille Kontor sad hun ved den høje Pult ved Vinduet ud til Allehelgensgade og skrev i store Bøger med sin smukke Haandskrift. Langs den ene Væg stod Tønder med forskellige Varer, og ovenover var Kasser med Ginger-nuts og Cafe Noir og andre rare Sager, der kunde øve en stærk Tiltrækning paa en slikkevorn Skolepige - jeg aflagde mange Visitter i det lille Kontor. Naar min Mor var med, blev der lavet Kaffe, den blev lavet paa Stedet. Kanden og Fyrfadet var af Tombak og lyste gyldent, og kaffen fik netop den Varmegrad, den skulde have. Naar den var nydt, blev Kopperne omgaaende vasket af, og Skyllevandet blev hældt ned i en særlig bred Sprække mellem to Gulvbrædder. Hvorfor den ellers saa sirlige, Frue brugte dette mærkelige Afløb, sagde hun ikke noget om. Jeg bar vist tit gaaet i Vejen baade i Butik og Kontor, men det mærkede jeg aldrig paa Købmand Lytzhøft, et af de elskeligste Mennesker, jeg bar kendt. Husets tre Børn af første Ægteskab holdt ualmindelig meget af Dyr. Engang fik Sønnen, Othar Lytzhøft, en lille sød Abe. Naar den var udendørs og frøs, skjulte den sig i hans Brystlomme, og inde i Stuerne maatte den være i et stort Bur, naar den var alene, hjemme, for Molly var ikke ganske til at lide paa. Men een Gang gik det alligevel galt: Da Molly en Dag var ene hjemme og kedede

15 sig, fik den lirket Døren til Buret op - og saa nød den Friheden. Men der var nogen, for hvem Nydelsen ikke var slet saa stor, det var Familien, der kom tilbage. Molly havde taget Gardinerne ned paa en højst uvarsom Maade, desuden havde den tømt en Flakon med Eau de Cologne og smagt paa Blækhuset Indhold. Det sidste havde vist ikke været rigtig efter dens Smag, for Blækhuset laa væltet, og det Blæk, den ikke havde drukket, var i stride Strømme løbet hen over Skrivebordet. Det var nu ikke alene den Slags Oplevelser, der gjorde Besøg i den gamle Købmandsgård saa tillokkende, det var først og fremmest Fru Wilhelmine Lytzhøft eller Gagga, som jeg kaldte min Veninde. Hun forkælede mig, som jeg aldrig før eller senere er blevet forkælet. Hun havde det interessanteste Sybord, jeg kendte. Det havde en Mængde smaa Rum og en stor Pose nedenunder. - Skal jeg ikke rydde dit Sybord op for dig, Gagga? spurgte jeg af og til. Jeg fik altid Lov, men Gagga saa ikke henrykt ud, for hun vidste af Erfaring, hvor svært det var at finde noget, naar jeg havde bragt Orden i de mange smaa Rum. - Der. var Vindsler med Silke i alle Farver, Fingerbøl, kunstfærdige Naalehuse, Nipsenaale, en Saks, der lignede en Stork, og Knapper i alle mulige Faconer og Størrelser - ja, det vilde være lettere at sige, hvad der ikke var i Sybordet, end at remse hele Indholdet op. Mest spændende var nogle Smaating, der havde været Oldefars: et Miniaturebillede af ham og en gammel tysk Mønt, der kunde lukkes op, indeni laa smaa Billeder malede paa Marienglas - det var ikke noget, man saa hver Dag. Det lille Syskrin, der stod paa Sybordet, var af Pap prydet med malede Blomster og forgyldte Borter, og det havde Spejl indvendig i Laaget. Det Syskrin havde Juliane Møller været Mester for - for i hendes Ungdom brugte Damerne at lave den Slags Klisterier, og hun havde været ferm til det, for det var nydeligt. Og saa havde Familien en stor, tyk Bog med Tegninger og Vers af Busch - den kunde man heller aldrig blive ked af at studere. Den begyndte med Billedet af den gamle Konge, der laa i Seng med Krone paa, og nedenunder stod: Carolus Magnus, god og viis, paa Sengens Hvile satte Priis! Husets Børn var for store til at lege med mig, men i Ferierne kom to Drenge paa Besøg, og sammen legede vi Opdagelsesrejsende i Købmandsgården og hvilken Fryd var det ikke, naar man paa Loftet fandt en Bolsjedaase, hvor der endnu paa Bunden var en blød, sejg Masse, der kunde nydes ved Hjælp af en Pind. - Da jeg blev større, læste Gagga meget højt for mig. Det var

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen

Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born. Maren Pedersen Family Group Record for Jens Nielsen Page 1 (1 of 4) Husband Jens Nielsen Born Grønnegadehuse, Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 1 Christened 22 Sep 1771 Blovstrød, Frederiksborg, Denmark 2 Died 14 Nov

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Tekstiler fra 200 år

Tekstiler fra 200 år Tekstiler fra 200 år Hvad dragkisten gemte Onsdage og fredage kl. 15-17, i juli og august Den gamle Købmandsgård i Ballen Kornmagasinet indgang fra Strandvejen Arrangeret af Firmaet L. Rasmussen og Købmandsgårdens

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945)

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945) Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin hvor han bor hjemme hos forældrene. 1871 Carl Johan Ludvig bliver født d. 30. september 1871 i Ystad (Sankta Maria forsamling) i nr. 69, hvor familien har boet siden

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere