Kilde: dinby.dk. Bachelorprojekt Sygeplejerskens relation til brugeren i behandling med lægeordineret heroin- Oplevelser af observation og kontrol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kilde: dinby.dk. Bachelorprojekt Sygeplejerskens relation til brugeren i behandling med lægeordineret heroin- Oplevelser af observation og kontrol"

Transkript

1 Kilde: dinby.dk Sygeplejerskens relation til brugeren i behandling med lægeordineret heroin- Oplevelser af observation og kontrol Udarbejdet af: Pia Jeppesen & Januar 2012

2 B E K R Æ F T E L S E Med henvisning til bekendtgørelse nr. 782 af 17/08/ stk. 6 i - Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser; Bekræfter jeg ved min underskrift at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp Dato Studerendes underskrift

3 7. Semester Modul eksterne prøve Januar 2012 Vejleder: Sygeplejelærer Merete Bachman Anslag: Sygeplejerskens relation til brugeren i behandling med lægeordineret heroin Oplevelser af observation og kontrol Kopiering eller anden gengivelse af denne opgave er kun tilladt med forfatterens tilladelse, jvf. gældende dansk lov om ophavsret. Opgaven er ikke kommenteret af sygeplejeskolen. Hermed gives tilladelse til at opgaven må udlånes til studerende og lærere ved sygeplejeskolen samt til sygeplejersker ved samarbejdende institutioner. Dato: Navn: Navn: UniversityCollege Sjælland Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Ingemannsvej Slagelse

4 Resumé Dette bachelorprojekt undersøger hvordan nogle brugere kan opleve mødet med sygeplejersken i de faste og kontrollerende rammer, som er en del af en behandling med lægeordineret heroin. Det belyser også hvordan disse oplevelser kan indvirke på sygeplejerskens forsøg på at etablere en tillidsfuld relation til brugeren. Projektet beskriver de vilkår, som heroinmisbrugere i Danmark levede under inden behandlingen med lægeordineret heroin blev en realitet i 2010 og de problematikker der var væsentlige da. Projektet belyser herefter de nuværende problematikker i forhold til behandlingen og vælger herefter at have fokus på de kontrolforanstaltninger og sygeplejerskens rolle i disse, som brugerne er underlagt og som de oplever som problematiske. ets formål er bl.a. at forstå det udgangspunkt og den livsverden, som brugeren træder ind i behandlingen med. Projektet benytter sig derfor af en fænomenologisk og hermeneutisk tilgang. Projektets metodiske tilgang er litteraturstudiet og dets videnskabsteoretiske tilgang er hermeneutisk. Empirien som underlægges analyse tager udgangspunkt i brugerperspektiver og der trækkes centrale temaer ud, som analyseres med teoretiske referencerammer bestående af Kari Martinsen, Joyce Travelbee og Erving Goffman. Projektet konkluderer bl.a., at den tillidsfulde relation imellem bruger og sygeplejerske er udfordret af, den præmis, at behandlingen som udgangspunkt er funderet på kontrolforanstaltninger, som brugerne kan have svært ved at forlige sig med. Sygeplejerskens opgave må bestå i at opbygge tillid inden for en ramme af brugeroplevet mistillid.

5 Abstract In this paper we examine how heroin users experience the interaction with the nurse within the strictly controlled environment of a prescribed heroin treatment program; and how these experiences can influence the ways nurses work to establish trust-based relations to the users. Firstly, this paper describes the problematics of the conditions under which people addicted to heroin use were living in Denmark prior to 2010, when the medicinal heroin treatment program began. Secondly, we discuss the problematics of the current situation within the treatment program with a focus on those aspects of control, which users find problematic, and the role of nurses as supervising agents. One of the aims of this paper is to understand the perspective from which the user experiences the treatment. To this end we have chosen a phenomenological and hermenuetical approach. We extract central trends from the available empirical data and analyse them within a theoretical and methodological framework based mainly on literature by Kari Martinsen, Joyce Travelbee and Erving Goffman. This paper concludes, that the intended relation of trust between user and nurse within this treatment program is challenged by the mandatory measures of control and supervision. Thus, the nurse need to actually construct the relations which can engender trust within a setting, which users experience as predicated on mistrust.

6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s Problemlegitimering...s Problemafgrænsning s Problemformulering..s Projektets formål s Projektets metode og videnskabsteoretiske tilgang s Litteraturstudie.. s Fænomenologi (Pia Jeppesen)..s Hermeneutik () s Litteratursøgningsproces (Pia Jeppesen)....s Præsentation af og begrundelse for valgt empiri (Pia Jeppesen).....s Fremgangsmåde til bearbejdelse af valgt empiri.s Præsentation af og begrundelse for valg af teori () s Analyse og diskussion.s Tema 1: Brugernes oplevelse af behandlingens rammer og kontrol (Pia Jeppesen)..s Tema 2: Brugernes oplevelse af mødet med sygeplejersken i forbindelse med Behandlingen ()...s. 23

7 Indholdsfortegnelse, fortsat 4.3 Delkonklusion s Sygeplejersken og den tillidsfulde relation til brugeren.s Konklusion..s Perspektivering.s Kildefortegnelse..s Bilagsfortegnelse.s.39

8 1. Indledning Dette bachelorprojekt udspringer af en undren og en nysgerrighed, genereret af dokumentarfilmen Så er der kaffe og heroin, sendt på DR1 i Dokumentaren omhandler behandling med lægeordineret heroin. I dokumentaren følges brugere og sygeplejersker på behandlingsstedet Valmuen i København, i en hverdag, der byder på forskellige udfordringer, for begge parter. De medvirkende brugere giver i dokumentarfilmen udtryk for overordnet at være glade for behandlingen, men vores interesse blev vakt i forhold til noget helt andet. I filmen skildres den massive behandlingskontrol, bl.a. i form af overvågningskameraer, låste døre og sygeplejerskeobservation før, under og efter heroininjektionen (Så er der kaffe og heroin, 2011). Filmen affødte en faglig diskussion ud fra spørgsmålene: Hvordan kan behandlingens rammer og sygeplejersken opleves, i forbindelse med kontrol og observation? Hvad kan disse oplevelser få af betydning for relationen mellem de to? Er det muligt at skabe tillid, hvis et behandlingssystem opleves som funderet på mistillid? Projektets intention er at svare på ovenstående og vores håb er, at dets indhold vil kunne afstedkomme gode sygeplejefaglige diskussioner og refleksioner. 2. Problemlegitimering Stofmisbrug defineres ifølge speciallæge i psykiatri, Henrik Rindom, som værende en psykisk lidelse. Ifølge en udtalelse fra ham, har misbrug af psykoaktive stoffer, i mange år været på WHO s liste 1 over psykiske lidelser (Kargaard, 2010). Daværende socialoverlæge i Københavns Kommune Peter Ege, udtaler at misbrug/afhængighed er flere ting. Det begyndende misbrug kan relateres til social afvigelse, med baggrund i en mulig social eller psykisk elendighed, som ikke bør sygeliggøres. Den afhængighed der udvikles derimod, fungerer som drivkraft i misbrugerens liv, og kan og bør anses og behandles som en sygdom (Ege, 2004, s ). 1 International Classification of Diseases (Kargaard, 2010). 3

9 Det skønnes, at der i Danmark findes stofmisbrugere 2. Ud af disse, er misbrugere, som injicerer narkotiske stoffer (Sundhedsstyrelsen, 2011, s. 31). Ud af de misbrugere, kan ca. 10 % opfylde de kriterier 3, som Sundhedsstyrelsen stiller, for at komme i betragtning til en behandling med lægeordineret heroin (Sundhedsstyrelsen, 2011, s. 61). Det er en lille gruppe, af de hårdest ramte intravenøse misbrugere, der kan hjælpes med en behandling med lægeordineret heroin 4 (Hansen, 2008). Det lave antal af mennesker i denne gruppe, må karakteriseres som en minoritet, i forhold til resten af landets befolkning. Ikke desto mindre har det relevans og betydning, at adressere deres vilkår, både i forhold til synet på vores velfærdssamfund og i forhold til det økonomiske aspekt (Brandt, 2007, s. 59). Disse misbrugere lider af alvorlige sundhedsorienterede problemer i forhold til sig selv og deres omverden. De har ikke gavn af traditionel behandling med metadon 5 og ofte er de slet ikke i kontakt med det etablerede sundhedssystem (Hansen, 2008). Livskvaliteten blandt denne gruppe af misbrugere er ussel, de har talrige sygdomme, relateret til deres stofmisbrug, de lever kriminelle liv hvor prostitution, trusler om vold og død er dagligdag og erfaringen er, at de hverken kan fastholdes i en behandling hvor stoffrihed er målet, eller i en vedligeholdende behandling med metadon (With, 2007, s. 20). Mange misbrugere har et anstrengt forhold til indtagelse af metadon, de beskriver mange bivirkninger i forbindelse med indtaget (Johansen, 2010/2011, s. 17). I 2010 døde 204 stofmisbrugere af forgiftning med narkotiske stoffer. 156 af disse dødsfald, var som følge af forgiftning med heroin/morfin og metadon (Sundhedsstyrelsen, 2011, s. 50). 2 Personer der har vedvarende forbrug af narkotika, som medfører fysiske, psykiske og/eller sociale skader (Sundhedsstyrelsen, 2011). 3 Misbrugeren skal bl.a. have et aktuelt intravenøst misbrug og vedkommende skal være truet af alvorlige helbredsmæssige komplikationer. Derudover skal misbrugeren være i substitutionsbehandling med metadon, inden behandlingen opstarter. Udførlige fysiske undersøgelser skal gennemgås inden behandlingsstart og vedkommende skal kunne overholde daglige mødetider på behandlingsstedet. Heroinen skal kunne injiceres af brugeren selv og denne skal efterfølgende være overvåget af sundhedsfagligt personale i min. 15 minutter (Sundhedsstyrelsen, 2010). 5 Opioidagonist. Anvendes oftest ved opioidafvænning (Medicin.dk) I 2010 var knap 8000 brugere i behandling med metadon (Sundhedstyrelsen, 2011). 4

10 Længe før behandlingen med lægeordineret heroin blev en realitet i 2010, skrev to gadesygeplejersker en sygeplejerapport om de oplevelser de havde med at udføre sygepleje til hårdt belastede intravenøse misbrugere, i deres eget miljø på Vesterbro. I en lille intermistisk sygeplejeklinik, kom de helt tæt på denne gruppe af mennesker og de beskriver i deres rapport, de mange problematikker, som de observerede i deres daglige arbejde (Fich & Brünés, 2001). De beretter om de uhumske hygiejniske forhold, som misbrugerne forhastet indtager deres stoffer under, den kriminalitet, som de er vidne til, bl.a. prostitution for at tjene penge til misbruget, den stress og angst som hele tiden er til stede i gruppen, pga. politiets forsøg på at rydde op og de mange lidelser og sygdomme, som misbrugerne har (Fich & Brünés, 2001, s ). Misbrugerne betragter ikke sundhedstilbuddene i det etablerede sundhedssystem, som gældende for dem (Ibid, s. 23). Overordnet set, har mange misbrugere oplevet så mange svigt i deres liv, at de har en allestedsnærværende mistillid til systemet, andre mennesker og livet generelt. Følelsen af at være alene og ensom er gældende og de lever et liv i angst og stress, som dulmes, kortvarigt, gennem stofindtagelse (Ibid, s. 16). Det omkringliggende samfund stigmatiserer misbrugerne og ser dem som unyttige og slette mennesker. Misbrugerne selv har internaliseret negative holdninger og stigmatiserer sig selv, givende udtryk for, at de ikke forstår at nogen gider hjælpe dem. Formodningen om, at de aldrig vil blive accepteret af den almindelige verden omkring dem, gør at motivationen til at ændre adfærd, er nærmest ikke-eksisterende (Ibid, s. 20). Misbrugerne vil gerne modtage skadesreducerende behandling på egne præmisser, men de søger ikke hjælpen til dette, på de etablerede behandlingssteder. De har fordomme omkring institutionerne og de er bange for at blive udstillet og møde repressalier, hvis de her er åbne omkring deres sidemisbrug (Ibid, s. 37). Gadesygeplejerskerne bliver accepteret og integreret i den verden og subkultur, der er misbrugernes. Denne integration, nævnes som værende afgørende for, at de kan trænge ind til disse mennesker (Ibid, s. 6). De to møder mennesket der (i dets lokalmiljø) hvor det lever og dør. De faciliterer et rum, hvor misbrugeren kan føle sig tryg og mødt i tillid, og dette er helt essentielt for, at denne åbner sig og sætter ord på sine behov (Ibid, s. 7). De to sygeplejersker reflekterer over en mulig fremtidig behandling med lægeordineret heroin. De mener umiddelbart, at det ville have positiv signalværdi, at legalisere det, da det også kunne betyde, at menneskerne der indtager stoffet, legaliseres (Ibid, s. 43). 5

11 Sådan som systemet er nu, fortsætter vi den omsorgssvigt, som er udgangspunktet for hele miseren. Vi stresser dem, fordømmer dem og i behandlingen fornedrer vi dem og spiller dem ud mod hinanden. Med andre ord - vi forbyder dem. Resultatet bliver håbløshed. (Ibid, s. 43). Endnu inden behandlingen var aktuel i Danmark, var der blandede meninger om indførelsen. Landets politikere debatterede. Kate Runge fra partiet Venstre, udtalte bl.a., at behandlingen ville være etisk uforsvarlig. Hun mente at forsøget, ville være umenneskeligt, da det ville medføre at disse mennesker ville blive fastholdt i misbrug (Kristensen, 2009). Nicolai Wammen fra Socialdemokraterne var positivt indstillet og mente, at ordningen ville kunne give nogle af de hårdest ramte narkomaner tryghed og sikkerhed (Ibid, 2009). Nogle af de ting, der blev diskuteret, var spørgsmålet om, om det kunne forsvares etisk og moralsk, at legalisere et ulovligt stof, til nogle få. En pensioneret embedslæge udtalte: Mit problem er den dobbeltmoral, der ligger i det. Det kan ikke nytte noget, at 100 narkomaner får det en smule bedre, mens hele vores narkoproblem eskalerer ved at sende budskabet om, at heroinen ligger derude og venter, hvis du bare bliver ved længe nok (Krogh & Zabel, 2005). Det var altså meget tydeligt, at behandlingen, for nogle mennesker ville betyde det samme som at give grønt lys til at indtage hårde narkotiske stoffer og at det principielle budskab i dette, ville være forkasteligt også selv om det måske ville kunne højne livskvaliteten hos den enkelte misbruger. På det aktive sundhedsfaglige område, var enigheden til at få øje på. Forskellige organisationer udtalte sig om emnet. Formanden for Lægeforeningen, Jens Winther Jensen, gav forsøgene med heroin sin uforbeholdne støtte og mente at det var på tide, at Danmark blev bragt ud af den ynkværdige situation, hvor mange misbrugere lever med så nedsat livskvalitet (Winther, 2007). Formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Preben Brandt, mente, at behandlingen kunne være en løsning på mange af de problematikker som misbrugerne sloges med, bl.a. i forhold til sundhed, kriminalitet og manglende livskvalitet (Brandt, 2007, s.61). Mads Uffe Pedersen, leder af Center for Rusmiddelforskning, udtalte at der ikke var tale om, en mirakelløsning men derimod om at hjælpe en lille gruppe af mennesker, der lever et meget uværdigt liv (With, 2007, s. 9). 6

12 Sygeplejeetisk Råd tilkendegav, at de godt kunne stå inde for indførelsen af behandlingen, så længe det sås som en mulighed for et fåtal af misbrugere, der ikke umiddelbart havde nogle alternativer (Sygeplejeetisk Råd, 2007). Veldokumenterede undersøgelsesresultater fra Holland leverer evidens for at behandlingen med heroin er behandlingen med metadon overlegen. Det er dog ikke sikkert at den bedre effekt af heroinbehandlingen skyldes den medicinske virkning af heroinen, noget kunne tyde på at resultaterne skyldes den adfærdsregulering der kommer når heroinen ordineres og indtages i hygiejniske og kontrollerede rammer. Desuden spiller det også en rolle at brugerne ikke længere behøver at være involveret i kriminalitet for at skaffe heroinen Beskrivelsen af den psykosociale indsats i forsøget er ikke beskrevet nærmere (Statens Institut for Folkesundhed, 2007, s ). En beskrivelse fra det sundhedsvidenskabelige netværk Cochrane baseret på undersøgelser om behandlingen i udlandet lyder således: Drug dependent heroin users are preoccupied with the desire to obtain and take heroin and so have persistent drug-seeking behaviours. Those with a long history of treatment attempts and failures may benefit from the provision of heroin and flexible doses of methadone in a maintenance program (Ferri, Davoli & Perucci, 2011). Ovenstående indikerer, at den vedligeholdende behandling med heroin kan være gavnlig, da mennesker med et mangeårigt misbrug, synes at være styret af deres misbrug og plaget af en konstant søgen efter heroinen. Disse mennesker kan muligvis have gavn af en skadesreducerende behandling med heroin. I 2010, efter diskussioner der havde bølget frem og tilbage i årevis, mellem eksperter og politikere, startede den skadesreducerende 6 behandling med heroin 7 op i Danmark (Ritzau, 2010). 6 Tilgang til misbrug af stoffer, hvor man søger at reducere sociale, sundhedsmæssige og økonomiske skader af misbrug, uden at sigte på stoffrihed i behandlingsarbejdet (SFI, 2009, s. 113). 7 Diacetylmorphin (Sundhedsstyrelsen, 2010) 7

13 Behandlingen med lægeordineret heroin, er en sundhedsfaglig specialopgave og der stilles specifikke lovgivningsmæssige krav, til det behandlende personale, i forhold til faglige kompetencer. Lægen med det behandlende ansvar, skal have grundigt kendskab til behandling med substitutionspræparater og vedkommende skal godkendes af Sundhedsstyrelsen. Det øvrige personale på stedet, skal være autoriseret og skal have indgående kendskab til substitutionsbehandling og misbrugsproblematikker. De godkendte behandlingssteder, skal hvert halve år indberette data til Sundhedsstyrelsen. Disse data er bl.a. svar på spørgsmål om risikoadfærd, komplikationer forårsaget af misbrug og brugerens 8 egen vurdering af sin situation. Brugerne skal møde op to gange dagligt og injicere den udleverede heroin. De skal efterfølgende overvåges i minimum 15 minutter. I tilfælde af indtræden af livstruende situationer, skal personalet være i stand til at yde akut behandling. Brugerne får peroral metadon med hjem, til indtagelse inden natten (Sundhedsstyrelsen, 2010, s.7, 8,11 13 & 23). I øvrigt understreges det i vejledningen fra Sundhedsstyrelsen, at behandlingen med heroin, ikke kan stå alene. Den sociale behandling og støtte er afgørende for, at behandlingen bliver en succes (Sundhedsstyrelsen, 2010, s. 6-7). Den sociale behandling er dog en udfordring for behandlingsstederne. Der er tvivl om, hvordan tilbuddene skal tilrettelægges (Sundhedsstyrelsen, 2011, s. 63). Foreløbige forskningsresultater tyder på, at brugerne overordnet set, er glade for behandlingen. De pointerer bl.a. at de er glade for at få heroin som primært stof, i stedet for metadon, som rigtig mange har oplevet, at få bivirkninger af. Udover det, glæder de sig over, at de ikke længere skal leve kriminelle liv. Der er dog også kritiske røster blandt brugerne. Bl.a. svarer flere, at de bruger for lang tid på, at være i selve behandlingen og at det ikke er muligt, at få heroinen med hjem (Ibid, s. 64). Brugerne får mere opmærksomhed fra personalet, end de har været vant til, fra andre kontakter i behandlingssammenhænge. Dette er for mange en positiv oplevelse, dog giver brugerne udtryk for, at det kan blive ubehageligt, når det der fokuseres på, er deres påvirkning, efter injicering (Johansen, 2010/2011, s. 31). Det må nødvendigvis give nogle gnidninger, når sygeplejersken skal yde omsorg og passe på mennesker, som er vant til at vurdere og bestemme selv. Det følgende citat fra artiklen i 8 Termen bruger benyttes i projektet om en misbruger, der er tilknyttet et behandlingssted og som er i behandling med lægeordineret heroin. I projektet veksler vi mellem betegnelsen bruger og han, da der ifølge Sundhedsstyrelsen er en massiv overvægt af mænd i behandling 77 % i forhold til 23 % kvinder (Sundhedsstyrelsen, 2011). 8

14 Hus Forbi 9, er eksempel på dette. En bruger fortæller om følelsen af afmagt, over at være underlagt et system, hvor andre bestemmer, sætter regler op og kontrollerer. Vi bliver tjekket i hoved og røv. Det er ærgerligt med al den kontrol og irriterende med sygeplejersker, der kigger dig over skulderen, når du sidder og fixer ( ) hvorfor stoler de ikke på, at vi kan selv? (Matarese, 2010, s. 18). Brugerens udsagn fortæller altså, at han oplever at sygeplejerskerne kontrollerer ham, idet at han bliver overvåget, mens han injicerer. En bruger forklarer, for at understrege hvor grænseoverskridende det opleves, med sygeplejerskens tilstedeværelse under injicering, at det svarer til at blive observeret under samleje (Johansen, 2010/2011). Dette giver et indblik i, hvor intim en handling injektionsseancen kan opleves. Som beskrevet tidligere, har mange af misbrugerne levet liv, hvor de har været vant til, at være ulovlige og forkerte og de har skullet klare sig selv. Nu deltager de i en behandling, hvor de umiddelbart legaliseres, men indtagelsen af stoffet er nu i fokus og de skal stå til ansvar for, hvornår de injicerer, hvordan de injicerer, hvor påvirkede de bliver, osv. Brugere i behandlingen deler nogle steder fællesfaciliteter på klinikkerne, med brugere i metadonbehandling. Dette giver problemer, da metadonbrugerne ikke bryder sig om, at se på de heroinpåvirkede brugere. De mener ikke, at det er et stof, der hører hjemme i behandlingsøjemed (Johansen, 2010/2011, s. 17). Som nævnt tidligere er klinikkerne bemandet af autoriseret sundhedspersonale. Dette er bl.a. sygeplejersker, der har en bestemt og beskrevet funktion i arbejdet med heroinbehandlingen. Sygeplejersken har bl.a. ansvar for, at udlevere heroin til brugerne og kontrollere og supervisere dem under indtag. Derudover er hun 10 ansvarlig for at observere brugernes psykiske og fysiske tilstand dagligt, samt deres fremmøde, adfærd og grad af påvirkning samt notere de sundhedsfaglige observationer. Hun er ansvarlig for, at koordinere ændringer 9 Bladet udgives af foreningen af samme navn, med to formål: at facilitere debat og dialog om samfundets udsatte og samtidig at give de hjemløse som sælger bladet, en mulighed for ærlig og redelig indtjening (Hus Forbi, 2011) 10 Når sygeplejersken omtales i dette projekt, bliver det som hun, dette er samme betegnelse, som de to udvalgte sygeplejeteoretikere Kari Martinsen & Joyce Travelbee bruger. Vi tillader os det også, da langt størstedelen af sygeplejersker er kvinder, mindre end 5 % af uddannede sygeplejersker er mænd (Sygeplejerskeuddannelsen.dk.) 9

15 af ordinationer, i samarbejde med den ansvarlige læge. Hun skal afholde sundhedssamtaler og sammen med det øvrige team, evaluere behandlingsplaner med brugeren. Derudover skal hun bl.a. undervise brugerne i hygiejne og smitteveje. Endelig er der de såkaldte ad hocopgaver, der bl.a. består af sårbehandling, vaccinationer og råd og vejledning (KABS funktionsbeskrivelse sygeplejerske, 2010, s. 1-2). De sygeplejeetiske retningslinjer siger, at sygeplejersker der varetager behandlingen med heroin, arbejder ud fra et virksomhedsområde der er rettet mod mennesker med behov for sygepleje, og består i at udføre, formidle, udvikle og lede sygepleje. Sygeplejen skal ydes uden nogen form for diskriminering, og ydes med omhu samt etisk ansvar. Den omfatter sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, lindrende, behandlende og forebyggende opgaver (Sygplejeetisk Råd, 2004) For at få et praksisorienteret indblik i behandlingen, henvendte vi os på KABS, Hvidovre 11. Det resulterede i et studiebesøg, hvor vi blev introduceret til, hvordan behandlingen foregik og hvor vi efterfølgende talte med Tine Dideriksen, sygeplejerske på stedet. Vi havde inden studiebesøget gjort os bekendt med de juridiske retningslinjer for dataindsamling til opgaver og projekter. Der foreligger underskrevne samtykkeerklæringer fra både Tine Dideriksen og lederen af KABS, Hvidovre og disse er opbevaret efter gældende regler. Inden studiebesøget gjorde vi os nogle etiske overvejelser i forhold til hvordan dette skulle foregå. Ifølge Jacob Birkler, dansk filosof og formand for Det Etiske Råd (Det Etiske Råd, 2011) kan alle situationer hvor mennesker mødes kaldes for etiske. Vores individuelle normer og værdier, som afspejler vores menneskesyn og indstilling til andre, vil i en eller anden grad komme til udtryk (Birkler, 2009, s ). Vi talte derfor, en del om vores forventninger til dette studiebesøg, og om hvordan vi ville gribe vores møde med brugerne an. Det er mennesker i en sårbar situation, de er vant til at blive stigmatiseret af deres omverden, og oplever det at injicere sig selv, som værende meget intimt (Se punkt 2). Det var væsentligt for os, at de seancer der involverede brugerne, foregik på deres præmisser. 11 Underafdeling af Københavns Amts Behandlingscenter for Stofmisbrugere. Institutionen har at gøre med forskellige grupper af misbrugere. Behandlingstilbuddene består bl.a. af lægeordineret heroin og metadonbehandling (KABS, 2011) 10

16 Tine Dideriksen (TD) gør det klart, at behandlingen, ikke er et Florence Nightingale-tilbud, hvor brugerne skal reddes. Det er vigtigt at forstå, at det der foregår, er skadesreducerende og at det, i vid udstrækning, er på brugerens præmisser. Målet for den gode sygeplejerske, der arbejder med skadesreduktion, er at en hæslig dag for brugeren, bliver mindre hæslig (Dideriksen, 2011). Mange brugere, er ifølge TD, vant til at være på vagt og stoler som udgangspunkt, ikke på nogen. De har prøvet at blive svigtet så mange gange, og de er vant til at være udenfor og uden tætte relationer. I hendes tilfælde, tog det et halvt år, før brugerne stolede så meget på hende, at de kaldte hende ved navn. For nogle af de brugere, der lever størstedelen af deres liv på gaden, er det altafgørende ikke at udvise svaghed. Dette betyder bl.a., at en misbruger, der eksempelvis har brækket et ben, hellere vil gå rundt på et ubehandlet brud, fordi at signalværdien i en gipsbandage, vil gøre vedkommende til et let offer for vold, tyveri og deslige på gaden (Ibid, 2011). I forhold til sygeplejefaglige interventioner, f.eks. sårbehandling bliver sygeplejersken nødt til, at erkende, at brugerens behov for grundighed, kan være helt andre end hendes. Hvis førstnævnte er utålmodig og vil have det klaret hurtigt, må dette accepteres i forhold til tankegangen Det er vigtigere at noget bliver gjort, end at intet bliver gjort. Det er brugeren der bestemmer og det er i dennes optik, at det skal være godt nok. (Ibid, 2011). Endnu et eksempel på at sygeplejen foregår på brugerens præmisser, var da, en bruger ved en fejl injicerede sig i en arterie i benet, i stedet for en vene. Brugeren fik med det samme assistance af sygeplejersken, der tilså benet og prompte gav brugeren en antihistamin. På trods af dette, fik brugeren en allergisk reaktion, med smerte og rødme til følge. Han fik besked på, at benet skulle tilses, inden han forlod stedet. Dette skete også, men han gav tydeligt udtryk for, at han havde travlt, og at der ikke var grund til bekymring. Sygeplejersken kan altså råde, vejlede og tilse brugeren, så længe han befinder sig i klinikken, men hun kan ikke bestemme hvor længe han skal være der, ud over de 15 minutters observation, efter injicering. Stedets fællesfaciliteter består bl.a. af en cafe, hvor det er meningen, at brugerne skal blandes og resocialiseres. Dette er dog et stort problem, da brugerne i behandling med heroin bliver stigmatiseret af andre brugere på stedet, som ganske enkelt refererer til dem som nålepuder. De er ikke interesseret i, at være sammen med mennesker, der er heroinpåvirkede. Brugerne forlader derfor ofte klinikken, kort tid efter deres 11

17 heroinindtagelse. Det er, ifølge TD, rigtig ærgerligt, men igen er det brugeren der bestemmer (Ibid, 2011). Til gengæld er der tilfælde, hvor det er sygeplejerskens ansvar, at bestemme for brugeren. Dette kan blive aktuelt, hvis en bruger, pga. et accelereret sidemisbrug, bliver for påvirket af heroinen. I tilfælde hvor sygeplejersken ikke kan stå inde for graden af påvirkning, og det kan have livstruende konsekvenser, er det eneste forsvarlige, at diskutere den udleverede heroindosis med den ansvarlige læge, i forhold til en reducering. Hensynet til brugeren (som godt må kokse, men ikke i en livsfarlig grad), er vigtigt, men det er det sygeplejefaglige ansvar også. Brugeren synes som regel ikke om, at blive sat ned i dosis, så beslutningen kan udmunde i konflikt. Sådanne situationer viser med stor tydelighed, de to gruppers forskellige synsvinkler på situationen og også sygeplejerskens magt over brugeren (Ibid, 2011). I de sygeplejeetiske retningslinjer nævnes det i øvrigt, at sygeplejersken skal medvirke til at styrke og bevare liv (sygeplejeetisk Råd, 2004). 2.1 Problemafgrænsning Efter gennemgangen af de forskellige problematikker, står det klart, at både bruger og sygeplejerske står over for store udfordringer, i forhold til at deltage i behandlingen med lægeordineret heroin. Selvom brugerne overordnet er positive overfor behandlingen, nævnes flere problematikker, som vi finder interessante. Det drejer sig bl.a. om, at de føler deres liv indskrænket, i forhold til den tid, de dagligt bruger på behandlingen, de føler sig kontrollerede og overvågede og de har en grundlæggende mistillid til verden omkring sig. Sygeplejersken har et ansvar for at brugeren indtager heroin, under ordnede og forsvarlige forhold (der bl.a. betyder at en grad af overvågning er nødvendig), samtidig med at hun er dennes advokat og skal kunne imødekomme ønsket om at kokse. Hvis den sociale- og sundhedsfaglige indsats i forhold til brugeren ses som den bærende i behandlingen, som det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning (se punkt 2) må man formode, at succes på dette område, kræver et tillidsforhold bruger og sygeplejerske imellem. Brugeren skal turde vove sig frem og lægge noget af sit liv i sygeplejerskens hånd, som Kari Martinsen ville have sagt (beskrives nærmere i punkt 4.1). Denne tillid fordrer, som nævnt af gadesygeplejerskerne i problemlegitimeringen, at der bliver skabt et rum, hvor misbrugeren kan åbne sig og sætte ord på sine behov (Fich & Brünés, 2001, s. 7). 12

18 Hvis brugeren kan opleve at systemet og dermed sygeplejersken møder ham med mistillid, ser vi en problematik i forhold til relation. Vi ønsker at undersøge hvordan brugeren oplever den observation og kontrol, som behandlingen bl.a. består af og hvordan disse oplevelser indvirker på det tillidsforhold, som sygeplejersken skal opbygge til denne, for bl.a. at kunne hjælpe brugeren med at håndtere sine erfaringer med lidelse (Jf. Travelbees menneske- til menneske forhold. Udfordringen for sygeplejersken bliver at hun, i forsøget på at forstå brugerens oplevelser, skal sætte sin egen forforståelse på spil og sætte sig ind en livsverden, der ligger milevidt fra hendes egen. 2.2 Problemformulering Hvordan kan brugeren i behandling med lægeordineret heroin opleve mødet med behandlingens faste rammer og sygeplejersken, i forbindelse med observation og kontrol? Hvordan kan disse oplevelser indvirke på sygeplejerskens forsøg på at etablere en tillidsfuld relation til brugeren? 2.3 Projektets formål Vi ønsker altså at belyse, hvordan udvalgte brugere oplever behandlingens faste rammer og sygeplejersken, i forbindelse med observation og kontrol. Vi vil gerne forstå brugerens udgangspunkt og dermed også få forståelse og indsigt i den verden, som behandlingen nødvendigvis bliver nødt til at tage udgangspunkt fra. Det er ikke projektets hensigt at kritisere hverken behandlingsrammerne eller sygeplejerskens rolle, det er derimod vores hensigt at undersøge hvordan disse rammer og sygeplejersken opleves af brugeren. Målet er at opnå sygeplejefaglig viden på et område, der er sparsomt udforsket, således at sygeplejerskens møde med brugeren kan tage sit udgangspunkt i de bedst mulige forudsætninger. Vi mener at sygeplejersken vil kunne bruge projektets fund til at reflektere over, hvordan brugerens oplevelser kan influere på et ønskværdigt tillidsforhold. 3. Projektets metode og videnskabsteoretiske tilgang Under dette punkt beskrives rammerne først rammerne for litteraturstudiet. Herefter beskrives projektets videnskabsteoretiske tilgang fænomenologien og hermeneutikken. 13

19 Dernæst følger præsentation af og gennemgang af udvalgt empiri, fremgangsmåde til bearbejdelse af udvalgt empiri og endelig præsentation af og gennemgang af valgt teori. 3.1 Litteraturstudie Som metodisk ramme til projektet, vælger vi at lave et litteraturstudie. I litteraturstudiet er det væsentligt at besidde en vis selektionsevne, samt kritisk sans, for på den måde at finde frem til brugbare informationer. Disse informationer kan eksempelvis være fra tidsskrifter, empiriske undersøgelser og samtaler med personer, med ekspertise på området, samt teorier der kan bidrage til analysen, og medføre nye synsvinkler i forhold til emnet. Informationerne, skal medvirke til at opbygge problemfeltet og afgrænse til den endelige problemformulering. Det er derfor i litteraturstudiet, et krav at den brugbare viden indhentes fra i forvejen eksisterende empiri samt teori (Nielsen, 2007, s. 31). Andres tanker og resultater skal medvirke til at der kan fokuseres på nye perspektiver, så vores viden kan udvikle sig (Ibid s.31-32). Det er hensigten at den valgte problemformulering skal kunne skabe en meningsfuld ramme for valg af teorier, indfri forventningerne og dermed sættes i relief til virkeligheden, samt besvares på en tilstrækkelig måde. Den skal være kreativ, kritisk og stille nye spørgsmål til emnet (Ibid s. 33 & 36). 3.2 Fænomenologi Edmund Husserl ( ) beskrives som værende grundlæggeren af fænomenologi, og mente at den menneskelige bevidsthed skulle undersøges ud fra den måde den viste sig på i en relation til noget (Birkler, 2007, s. 103). Menneskets livsverden er den levede verden, som indeholder de fænomener, man ikke umiddelbart deler med nogen. Set i forhold til fænomenologien, er det selve oplevetheden, som skal undersøges. Mennesket relaterer sig til verden, før det forholder sig til den. (Ibid, s ) Det er ifølge Husserl ikke selve objektet der er interessant at undersøge, men mere objektets relation til verden. Det betyder eksempelvis inden for sundhedsvæsenet, at det ikke er selve sygdommen, men derimod menneskets oplevelse af verden gennem sygdommen, der er det interessante, Da verden ændres for den enkelte, når man er syg. Patientens krop bør fænomenologisk set ikke være i fokus, men mere patientens oplevede kropslighed (Ibid, s ). Vi vælger at beskæftige os med fænomenologien, da vi er interesserede i brugernes livsverden, hans 14

20 relation til verden og hans oplevethed af behandlingen, nærmere bestemt de faste rammer og sygeplejerskens rolle i forbindelse med observation og kontrol. 3.3 Hermeneutik Tilgangen til projektet, har vi valgt skal være hermeneutisk, som Hans-Georg Gadamer 12 ser den. Tilgangen beskrives af Dahlager & Fredslund (Dahlager & Fredslund, 2008). I den hermeneutiske tilgang, er forforståelse og forståelse to væsentlige begreber. Forforståelse er fordomme, dvs. det vi har en mening om før vi undersøger det (Dahlager & Fredslund, 2008, s. 154). Forforståelsen er, ifølge Gadamer, betinget af den situation vi er i, de omstændigheder vi er en del af, og kommer fra. Den er udgangspunktet for vores forståelse og også de begrænsninger, der ligger i den. Den rækkevidde vores forståelse har, kan kaldes vores horisont. Horisonten bredes ud og bestemmes af vores situation. Situationen afgør sammen med forforståelsen, hvordan vores horisont ser ud. Den er dog ikke en konstant størrelse, men kan ændres og forandres, når og hvis forforståelsen sættes på prøve. I forsøget på, at forstå den anden, må vi sætte os ind i dennes horisont. Når dette sker, ved at sætte os selv i den andens sted, opstår horisontsammensmeltningen. Det er dog vigtigt at understrege, at det ikke betyder, at vi ikke medbringer os selv og den forforståelse der hele tiden har været der. Horisontsammensmeltningen skaber et tredje rum, som er en del af begge parter og vil medfører en ny forståelse. En helt entydig og uforanderlig forståelse, af eksempelvis en tekst kan aldrig opnås. Hver gennemlæsning eller hvert møde, vil bringe en ny forståelse med sig (Dahlager & Fredslund, 2008 s ). Vi havde, både inden vi startede projektet og under arbejdet med vores problemlegitimering, en forforståelse om, at arbejdet med brugere i en behandling med lægeordineret heroin, uvilkårligt måtte indebære nogle faglige og menneskelige udfordringer for sygeplejersken. Mange af disse mennesker er vant til at klare sig selv, og lever liv, hvor de ikke nødvendigvis føler at de skal stå til regnskab for nogen ofte heller ikke dem selv. De er vant til at blive set ned på, og stigmatiseret af både samfundet og andre misbrugere, hvilket for en del må 12 Gadamers hermeneutik adskiller sig fra tidligere tiders hermeneutik, idet han mente at det fortolkende subjekt, befinder sig inden for den hermeneutiske cirkel og derfor ude af stand til at forholde sig objektivt til teksten. Dette betyder, at subjektet- den der skal forstå (med sin forforståelse), træder ind i den hermeneutiske cirkel og er en del af den. (Dahlager & Fredslund, 2008, s.154, ). 15

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem

Mødet mellem sygeplejersken og patienten med et alkoholproblem Opgaveløser og studienummer: Dyhr, Kristina 3650 og Laustsen, Maria Krümmel 8532 Modul/Hold: Modul 14, Hold F09 Uddannelsesenhed: VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Opgavetype:

Læs mere

Sygeplejerskens relation til stofmisbrugeren på behandlingscentre med fokus på forebyggelse af overdoser

Sygeplejerskens relation til stofmisbrugeren på behandlingscentre med fokus på forebyggelse af overdoser Navn og hold: Heidi Louise Fokdal & Stine Nørkjær, SOB10 Modul: modul 14 Opgavens art: Bachelorprojekt Afleveres: 2. januar 2014 Antal anslag: 71.993 Vejleder: Elisabeth Groth Harpsøe Sted: University

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse

Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle. Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Unge med kræft Psykologiske aspekter og sygeplejerskens rolle Young adults with cancer Psycological aspects and the role of the nurse Bachelorprojekt Modul 14 Antal tegn: 71.154 Michelle Barner Lentz Studienummer:

Læs mere

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation

Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Hold S10V Modul 14 Sygeplejerskeuddannelsen University College Nordjylland, Aalborg Vejleder: Brigitte Sørensen 2013 Patienter med alkoholafhængighed, sammenhængen mellem relation og motivation Patients

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

Åndelig omsorg til den døende muslimske patient

Åndelig omsorg til den døende muslimske patient Åndelig omsorg til den døende muslimske patient 5. eksterne prøve Bachelorprojekt Afleveringsdato: 3. april 2013 Projektets omfang: 59.968 antal anslag svarende til 39 sider Vejleder: Cecilia Deleuran

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Vejen til stoffrihed - tre tidligere stofmisbrugers fortællinger

Vejen til stoffrihed - tre tidligere stofmisbrugers fortællinger Vejen til stoffrihed - tre tidligere stofmisbrugers fortællinger The road to abstinence - Real life stories from three former addicts Samfundsvidenskabelige (SAM) bachelorprojekt 6.semester forår 2015

Læs mere

Fyldt med modsætninger. En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug. Eva Hoffmann

Fyldt med modsætninger. En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug. Eva Hoffmann Masterprojekt Fyldt med modsætninger En interviewundersøgelse af sygeplejerskens holdninger til patienter med alkoholmisbrug af Eva Hoffmann Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus

Læs mere

Med hjertet det rette sted

Med hjertet det rette sted Med hjertet det rette sted - et bachelorprojekt om relationens betydning og hjertepatientens oplevelse af sammenhæng ved telecare The heart in the right place - A bachelorproject based on the importance

Læs mere

At flæbe ind i en skærm

At flæbe ind i en skærm Navn: Lena Guldin Henningsen Randi Høj Møller Studienr.: Sya10910 Sya 11279 Modul/semester: 14 Hold: Feb11 Vejleder: Bente Reggelsen Vejleder brugt: ja Antal anslag: 67.868 At flæbe ind i en skærm - en

Læs mere

Mælkebøtten Center for Socialt Udsatte Statsfængslet Midtjylland

Mælkebøtten Center for Socialt Udsatte Statsfængslet Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kriterium 1: Forandringsmodel... 5 1.1. Teoretisk fundament... 5 1.1.1. De små skridts tilgang... 6 1.1.2. Motivationsarbejde... 6 1.1.3 Motivational Interviewing.... 6

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen

Anne Garcia Colina. Jeanette Rønde Mikkelsen Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Titel: Tværfagligt samarbejde i forhold til teenagere med type 1 diabetes Titel på engelsk: (ba-eksamen) Prøvens art (ekstern/intern):

Læs mere

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet

Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overvægt som et socialt problem i forhold til arbejdsmarkedet Overweight as a social problem in relation to the labor Bachelorprojekt DSH-O - 7. semester Januar 2014 Udarbejdet af: Karina Ciccolini Nielsen

Læs mere

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup

Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder. Modul: 14 Anslag/ 75.606. Christina Buchbjerg Paulsen Nanna Caroline Brandt Hostrup Forsideblad. Bilag Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Skriftlig opgave Sundhedsfaglig Højskole Titel: Børn som pårørende til en uhelbredelig kræftsyg forælder Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Indhold. 1 Indledende afsnit... 5. 1.1 Indledning... 5. 1.2 Beskrivelse af værestedet Café D... 6. 1.3 Problemfelt... 9. 1.4 Problemformulering...

Indhold. 1 Indledende afsnit... 5. 1.1 Indledning... 5. 1.2 Beskrivelse af værestedet Café D... 6. 1.3 Problemfelt... 9. 1.4 Problemformulering... Café D set indefra 4. semester maj 2012 Gruppe nr. 3 Nicolai Nordbo, Morten Baltsen, Line Kjær, Sophie F. Hjælmhof-Larsen, Mette Nielsen, Sisse Baand Indhold 1 Indledende afsnit... 5 1.1 Indledning...

Læs mere

Det tager kun to minutter

Det tager kun to minutter Det tager kun to minutter - Et kvalitativt studie af hospitalsindlagte patienters oplevelse af velvære i forbindelse med mundhygiejne. It only takes two minutes - a qualitative study of hospitalized patients

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Hvordan bliver der plads til mig?

Hvordan bliver der plads til mig? 2005-1418 Stofmisbrugernes sociale integration 2005-1663 Hvordan bliver der plads til mig? How w is there going to be at place for me? a phenomenological study of advising possibilities to the social integration

Læs mere

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Døden på tredje klasse

Døden på tredje klasse Døden på tredje klasse Den palliative indsats for ældre socialt udsatte Afsluttende Masterafhandling i Humanistisk Palliation 2012 Aalborg Universitet Birgitte Due Jensen Koch Vejleder: Louise Lund Simuyemba

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Bachelorprojekt 2012. Resume

Bachelorprojekt 2012. Resume Resume Dette bachelorprojekt omhandler kommunikation med en ældre mandlig borger med type 2 diabetes, hvorledes han kan mestre sin kroniske sygdom og dermed opnå velreguleret metabolisme. Sygeplejersken

Læs mere

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder?

Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? 2012 Socialrådgiverens faglighed i jobcentret. Beskæftigelsesmedarbejder eller socialarbejder? A study of the conditions of the social workers professionalism, in a Danish job center. Is there room enough

Læs mere

DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND

DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND DAGPENGEMODTAGERES UDFORDRINGER I DET MODERNE SAMFUND Forår 2013 En sociologisk undersøgelse af dagpengemodtageres oplevelse af udfordringer i hverdagslivet Speciale i Sociologi Udarbejdet af: Mathilde

Læs mere

Et skridt mod forandring

Et skridt mod forandring Campus Roskilde, Sygeplejerskeuddannelsen Navn: Anja Gybel Rostock-Nielsen & Marie Stegger Schmidt Opgavetype: Bachelorprojekt Hold: Feb10 Måned/år: Juni 2013 Vejleder: Inge Hansen Antal tegn: 71.185 Et

Læs mere