Energieffektivitet...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energieffektivitet..."

Transkript

1 Mr. Hannes Lütz Produktmanager CentraLine c/o Honeywell GmbH 06 I 2008 Nøjagtig luftkvalitetskontrol er et ofte debatteret emne, som dog kun sjældent omsæt tes til praksis. Imidlertid yder luftkvalitetskontrol et vigtigt bidrag til at sænke driftsomkost ningerne i ventilations- og klimaanlæg. Selv om der allerede lige siden 1916 har været fremsat forslag om CO 2 -kontrol for at opnå de nævnte mål, så har teknologierne hidtil været for dyre og energipriserne for lave til at tilløb i denne retning virkelig har kunnet betale sig. Medens dagens høje energipriser gør CO 2 -kontrol til en realistisk nødvendighed, muliggør moderne tek nologier en overordentlig enkel anvendelse. På denne måde kan både nye og eksisterende installationer opgraderes. EU-direktivet om totalenergieffektiviteten i bygninger (EPBD = eller det såkaldte Energi Performance Direktiv for Bygninger) 2 og andre nye standarder støtter anvendelsen af disse systemer eller anlæg på grund af deres enorme besparelses mulig heder. På grund af energiindholdet i luftafkastet og lufttransportenergien er omkostningerne til friskluftforsyningen i bygninger meget høje. 1 DIN EN 13779: Lüftung von Nichtwohngebäuden Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen, 2005, DIN Deutsches Institut für Normung e. V. (Ventilation for non-residential buildings Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems - Ventilation i bygninger, som ikke anvendes til beboelse Generelle grundlag og krav for ventilations- og klimaanlæg) 2 EU-direktiv Totalenergieffektivitet i bygninger (EPBD = Energy Performance of Buildings Directive) af 16. december 2002.

2 En gammel traver? CO 2 -kontrol er langt fra noget nyt. Allerede i begyndelsen af det 20. århundrede var ame rikanske ingeniører sig de store energibesparelsesmuligheder i et sådan tiltag bevidst: 1916 Engineers Handbook Fig. 1: Ingeniør-håndbog fra CO 2 -tests bør anvendes til at kontrollere luftfornyelsen og luftdistributionen i lokalet. CO 2 -andelen bør IKKE overstige 8 til 10 andele pr Gamle standarder og den nye EN Standarder er som regel af stor vigtighed ved udviklingen af ventilationssystemer. Især friskluftandelen udgør et designkriterium, som har betydning for et anlægs eller systems samlede størrelse. EU-direktivet EN1946, del 2, og US-standarden ASHRAE beregner stadig frisk luft mængden ud fra arealet og et fastlagt antal personer. Den nye EU-standard EN 13779, der er baseret på EPBD, indeholder imidlertid mulighed for at udforme frisklufttilførslen med luftkvalitet som en kontrolleret variabel og tillægger luftkvaliteten den største betydning ved et lønsomt drevet klimaanlæg. 3 General Electric: Information om CO2-måleteknik

3 Måleteknologi Moderne CO 2 -sensorer er opbygget af følgende komponenter: En infrarød kilde, som udsender stråling gennem den patenterede bølgeleder; Et optisk filter, som kun lader den nødvendige bølgelængde passere; En detektor, som måler mængden af den infrarøde stråling; jo højere CO 2 - andelen i kammeret er, desto færre infrarøde stråler når frem til detektoren. Specielt Mikrobearbejdet Thermopile-detektor Diffusionsmembraner Infrarør glødelampe 1.25" Patenteret bølgeleder Mikroprocessor Fig. 2: Moderne CO2-sensorer 3 Disse sensorer kan også indeholde en proportionalregulator og/eller en simpel begrænsnings afbryder, således at mindre applikationer kan håndteres direkte via sensorstyringen. Under alle om stændigheder er der et lineært udgangssignal 0 10 V eller 4 20 ma, som præsenterer CO 2 -kon centrationen i ppm (parts per million). Dette udgangssignal kan afhængigt af sensornøjagtighed og kravprofil skaleres til forskellige måleområder. Som regel bør sensorer dække et måleområde på ppm CO 2. Målingerne er baseret på CO 2 - absorptionsegenskaberne. Virkningen af denne luftart kan ved alle andre påvirkninger bortfiltreres selektivt, således at der kan opnås meget nøjag tige måleresultater. 3 General Electric: Information om CO2-måleteknik

4 Denne fysiske effekt er vist i følgende diagram: Forskellige luftarters IR-absorption Transmission Vanddamp Kulbrinte Kuldioxid Kulmonoxid NOx Vanddamp Svovldioxid Kølemidler VOCs Ozon Bølgelængde (mikron) Fig. 3: Fysiske CO2-virkninger 3 Dette måleprincip har vist sig at være overordentlig pålideligt, således at en kalibrering ikke efterfølgende er påkrævet. Måleprincippet har den maksimalt opnåelige pålidelighed og præcision af alle kendte måleprincipper. Sensorerne kan - afhængigt af anlægstype monteres på væggen i det aktuelle lokale eller i tafkastkanalen. Fig. 4: CO2- og luftkvalitetssensorer, som f.eks. Command fra CentraLine, viser den præcise CO2-koncentration samt andre forureninger. 3 General Electric: Information om CO2-måleteknik

5 Typiske anvendelsesområder Denne teknologi kan anvendes i ventilationsanlæg i alle erhvervsmæssigt benyttede bygninger med konstant høj eller varierende persontæthed. Specielt fordelagtig er anvendelsen i kontorbygninger, skoler, konferencecentre, teatre, supermarkeder, wellness- og fitnesscentre og biografer. Kontrol Et CO 2 -kontrolsystem tilpasses til det aktuelle opvarmnings-, køle- og ventilationsanlæg. Ved nye anlæg omfatter ventilationen desuden opvarmning og køling på grund af transmissionstab (ingen statisk opvarmning og køling), idet der her gælder følgende forudsætninger: For variabel frisklufttilførsel og tomlokaledrift er et blandekammer nødvendigt. Frisklufttilførslen sker ved minimalt ventilatoromdrejningstal. Hvis det minimale ventilatoromdrejningstal ikke er tilstrækkeligt for luftkvaliteten, opvarmningen eller kølingen, skal omdrejningstallet øges. I étrumsbygninger som f.eks. biografer, teatersale og supermarkeder bør sensoren placeres i luftafkastkanalen. Andre bygninger bør være udstyret med individuel kontrol for de enkelte lokaler. Der findes et bredt spektrum af anlæg. Der drejer sig altså om at vælge den bedste løsning til det aktuelle anvendelsestilfælde. Ved mindre installationer kan det være acceptabelt, at tænde og slukke for ventila toren afhængigt af sensorinformationerne. Sensoren skal så være forsynet med en begrænsningsafbryder. Anlæg med blandekammer kan udbygges med en CO 2 -proportionalregulator og en tilsvarende anordning, som vælger det maksimale signal fra den eksisterende temperaturkontrol og den nye luftkvalitetskontrol. Denne udbygning er altså uafhængig af det eksisterende bygningsstyresystem. Friskluftanlæg kan kun udbygges med en luftkvalitetskontrol på ventilatorens frekvensomformer. I nogle tilfælde er det nødvendigt at udskifte ventilatormotoren, hvis der skal anvendes en frekvensomformer (da isoleringsklassen er for lav). Kontrolsystemet omfatter en CO 2 -sensor, en proportionalregulator og en signal forstærker. Blandekammer og frekvensomformer: Den nødvendige funktionalitet kan kun sikres via bygningsstyresystemet; derfor kan en opgradering af hele luftkvalitetssystemet være påkrævet.

6 Opvarmnings-/ køleomkostninger pr. kwh Elpris pr. kwh Vedligeholdelsesudgifter Lokaleforhold: Lugte Forureninger Udendørs luftforhold Opvarmnings-/kølesystem Frisklufttilførsel, volumenstrømsystem Varmegenvinding Bygningsstyresystem Støjniveau: Så lavt som muligt Temperatur: C CO2-indhold: ppm Energitab i luftafkast i kwh Energitab i bygning i kwh Luftfugtighed: % Fig. 5: Indvirkninger på luftkvalitetskontrollen Hvordan beregnes besparelserne? Der findes her 2 forenklede beregningseksempler: 1. Besparelser ved reduceret luftstrøm Unødvendigt energitab ved m3/h for meget friskluft: F.eks. om sommeren = 4 måneders køling ved en udelufttemperatur på 30 C til 26 C F.eks. om vinteren = 4 måneders opvarmning ved en udelufttemperatur på 4 C til 22 C Sparet køleenergi = kwh Besparelse: Sparet opvarmningsenergi = kwh Besparelse: Total besparelse = /år Grundlag: 1 kg fyringsolie = 0,85 1 kg fyringsolie = kj 1 kwh opvarmn.-/køleenergi = kj 1 kwh elektrisk energi = 0,30 2. Besparelser ved reduceret opvarmnings- og køleenergi Unødvendigt energitab ved m3/h for meget friskluft: Løsning: Nedsættelse af luftvolumenstrømmen fra m3/h til m3/h f.eks m3/h ved Pa (11,1 kw) nedsat til m3/h (1,4 kw) ved h/a giver en besparelse på kwh Total besparelse = /år Grundlag: 100% ventilatoreffekt, 1 kwh elektrisk energi = 0,30

7 Alternativer Luftkvalitetssensorer på basis af oxiderbare luftarter som f.eks. lugte og kulmonoxid kan anvendes på tilsvarende måde, hvis CO 2 ikke er den primære kontrolvariabel. Mulige anvendel sesområder er her restauranter og omklædningsrum i forbindelse med sportsanlæg. Yderligere fordele Da en luftkvalitetskontrol under alle omstændigheder er ensbetydende med belastnings forhold under det nominelle område, forsinkes slitagen derfor på samtlige komponenter og hele anlæggets levetid forlænges. En yderligere sidegevinst er en reduceret støjudvikling for et behage ligere bolig- og arbejdsmiljø. Sammenfatning Stigende energiudgifter fremmer interessen for CO 2 -kontrolsystemer. Planlæggere og in stallatører kan yde deres bidrag til at sænke omkostningerne ved at gøre brug af denne gennem prøvede teknologi og ved at anvende CO 2 -sensorer eller tilsvarende alternativer. Den procentvise energibesparelse er tocifret. Desuden forlænger luftkvalitetskontrollen ventilationsanlæggets levetid og er for brugerne eller beboerne ensbetydende med øget komfort. CentraLine by Honeywell partnerne tilbyder planlæggere og bygningsoperatører optimal vejledning og support. CentraLine by Honeywell partnerne er eksper ter i luftkvalitetskontrol, de holdes af CentraLine løbende informeret om de nye ste teknologier og direktiver og opfylder således de optimale kvalitetskrav under hele projektforløbet, lige fra projektering, installation, idrifttagning og til lifetime-support. Forfatter: Mr. Hannes Lütz Produktmanager CentraLine c/o Honeywell GmbH Se flere detaljer og relaterede artikler om energibesparelser på Centralines hjemmeside eller kontakt os direkte. CentraLine Honeywell A/S Strandvejen Hellerup Tel

Energieffektivitet. i kraft af nye projekteringsbestemmelser i den europæiske standard EN 13779 for ventilations- og klimaanlæg

Energieffektivitet. i kraft af nye projekteringsbestemmelser i den europæiske standard EN 13779 for ventilations- og klimaanlæg i kraft af nye projekteringsbestemmelser i den europæiske standard Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Den nye europæiske standard EN 13779 (2) for ventilations- og klimaanlæg

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Udkast til normen EN 15232 Bygningsautomatiseringens indvirkning på bygningers energieffektivitet 2012-1. Hannes Luetz

Udkast til normen EN 15232 Bygningsautomatiseringens indvirkning på bygningers energieffektivitet 2012-1. Hannes Luetz 2012-1 Hannes Luetz Produktchef CentraLine c/o Honeywell GmbH Udkast til normen EN 15232 Den nye version af normen EN 15232 (2011-06) er en revision og udvidelse af den nuværende EN 15232-norm fra 2007.

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Elforbrug i serverrum

Elforbrug i serverrum Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Elforbrug i serverrum Pilotprojekt Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Optimering af ventilationsanlæg

Optimering af ventilationsanlæg Optimering af ventilationsanlæg Aktiv Centret - Herning Benjamin Hestehave V08709 15. Marts - 2013 Aarhus Maskinmesterskole ~ 0 ~ Projekttitel: Projekttype: Praktikvirksomhed: Uddannelse: Optimering af

Læs mere

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport

Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION. Analyserapport Energistyrelsen BEST PRACTICE, HOSPITALSVENTILATION Analyserapport Maj 2013 Projektnummer: 740 Version: 3, 30. maj 2013 Udarbejdet af: Simon Juul Nielsen, Carsten Tonn-Petersen Udarbejdet for:energistyrelsen

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

KNX-SENSORER DK ATMO-SERIEN KNX-SENSORER ATMO-SERIEN

KNX-SENSORER DK ATMO-SERIEN KNX-SENSORER ATMO-SERIEN KNX-SENSORER DK ATMO-SERIEN KNX-SENSORER ATMO-SERIEN 4 SENSORER I 1 ENHED. DEN NYE ATMO SERIE FRA ESYLUX NÅR INDEKLIMAET ER I HØJSÆDE ESYLUX HAR SOM INNOVATIV PRODUCENT INDEN FOR INTELLIGENT SENSORTEKNIK

Læs mere

Bachelorprojekt 6.B. Optimering af varme og ventilationsanlæg. Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009)

Bachelorprojekt 6.B. Optimering af varme og ventilationsanlæg. Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009) 6.B Optimering af varme og ventilationsanlæg Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009) Antal normalsider: 39,24 (94.176 anslag med mellemrum) Fredericia Maskinmesterskole

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr 133789 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-008432-001 Adresse Krabasken og Museum, Bredegade 11 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2005. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.04 side 1 af 13 Energimærke 2005 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-296806-001 Adresse: Kongohus, Kastrupvej 149 m.fl. Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-625214-001 Adresse: A/B Ve - Bo, Vesterbrogade 98 A-E Udarbejdet af: Mylliin Energi Consult ApS Adresse:

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser F O A F A G O G A R B E J D E Indeklima i skoler Status og konsekvenser Udarbejdet af: Jørn Toftum, Pawel Wargocki og Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering

Usikkerheder ved energiberegninger. Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Usikkerheder ved energiberegninger Introduktion til bygningsejere om beregning af energiforbrug ved renovering Juni 2014 Indledning I forbindelse med energirenoveringer benyttes energiberegninger til at

Læs mere

K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~":'"-"'-.\K ::-::::;;"'~. \ L. Q,9 kwh per m2

K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~:'-'-.\K ::-::::;;'~. \ L. Q,9 kwh per m2 '/ Version 304, K (lp I Energimærke 2005 Mærkenr : 120578 Store ejendomme side 1 af 10 BBR m: 101161013001 Adresse: FREDERlKSBO, Frederikssundsvej 67 mfl Post nr: 2400 By: København NV Anvendelse: Etageboligbebyggelse

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

KLIMAET UNDER KONTROL

KLIMAET UNDER KONTROL KLIMAET UNDER KONTROL Zibro mobile og fastmonterede klima-anlæg Spar hundredvis af kroner på installationen Energibesparende Inverters Alt til den rigtige luftfugtighed SPECIALIST I KLIMASTYRING Om du

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Innovation og rådgivning. Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima i lejligheder

Innovation og rådgivning. Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima i lejligheder Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima i lejligheder Marts 2014 1 Projekt: Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima i lejligheder Er udarbejdet af: EXERGI - Innovation og rådgivning DTU BYG,

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Gode råd om elbesparelser i serverrum

Gode råd om elbesparelser i serverrum Gode råd om elbesparelser i serverrum Elsparefonden Teknologisk Institut Jan Viegand Analyse & Information Søren Østergaard Jensen Center for Energi i bygninger Teknologisk Institut Claus Schøn Poulsen

Læs mere

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser

Velfungerende løsninger til ventilationssystemer i skoleklasser ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 Tlf.: +45 88 19 10 00 KONTAKTPERSON Christian A. Hviid 2830 Virum Fax: +45 88 19 10 01 Tlf.: +45 22 20 90 03 Denmark www.alectia.com crh@alectia.com Forord Det er videnskabeligt

Læs mere

Den lille blå om Systemoptimering

Den lille blå om Systemoptimering Bedre energiudnyttelse et fælles ansvar Af koncernchef Jørgen M. Clausen, Danfoss A/S Øverst på den globale dagsorden står klimaændringerne. Risikoen for at forrykke vores klodes balance i en uheldig retning

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere