Skatteministeriet J. nr Udkast (1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)"

Transkript

1 Skatteministeriet J. nr Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven) 1 I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 421 af 3. maj 2006, som ændret ved 2 i lov nr af 19. december 2007, 1 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, 79 i lov nr af 19. december 2008 og 1 lov nr. 527 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1. 2, stk. 1, litra e, affattes således: e) fremstilles på vedvarende energianlæg omfattet af 2, stk. 2 eller stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, med en installeret effekt på højst 6 kw pr. husstand, og som er tilsluttet elinstallationen i boliger eller i anden ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse. Det er forudsætning for brugen af denne bestemmelse, at afregningen sker efter reglerne i Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. stk. 2. Stk. 2. Ejere af solcelleanlæg op til 6 kw, som er installeret og ibrugtaget senest 31. december 2009, og som endnu ikke har fået installeret en fjernaflæst elmåler, kan indtil 2 år fra lovens ikrafttrædelse afregne elafgift efter de hidtil gældende regler i elafgiftslovens 2, stk. 1, litra e.

2 - 2 - Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets enkelte elementer 2.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning Gældende ret Vindmøller Solceller Andre VE-anlæg Forslagets indhold 3. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 3.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning 4. Administrative konsekvenser for det offentlige 4.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning 5. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 5.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning 6. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Miljømæssige konsekvenser 8.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning 9. Forholdet til EU-retten 9.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning 10. Hørte myndigheder og organisationer 11. Sammenfattende skema 1. Indledning I den energipolitiske aftale af 21. februar 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik en analyse af vilkår for husstandsmøller uden for områder med kollektiv varmeforsyning. Analysen blev gennemført af Skatteministeriet, og det blev efterfølgende aftalt mellem skatteministeren og aftaleparternes energipolitiske ordførere, at der skulle etableres en teknologineutral ordning, således at ejere af anlæg baseret på vedvarende energi (VE- anlæg) med en eleffekt på 6 kw eller derunder får mulighed for at lagre elektricitet på elnettet i lighed med den gældende ordning for små solcelleanlæg. 2. Lovforslagets enkelte elementer 2.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning Gældende ret

3 Vindmøller Elektricitet fremstillet ved vedvarende energi, herunder vindkraft, og som forbruges direkte af producenten er fritaget for den almindelige afgift på elektricitet. For overskydende elektricitet, der tilføres det kollektive elnet, forfalder der afgift ved forbrug, uanset hvem det er, der forbruger den pågældende elektricitet Solceller El, der fremstilles ved vedvarende energi, og som forbruges direkte af producenten selv, er fritaget for el-afgift. El, der leveres fra det kollektive elnet, er pålagt elafgift. Elektricitet fremstillet på et solcelleanlæg er under visse betingelser undtaget fra den almindelige afgift på elektricitet af hele den producerede mængde. En solcelleanlægsejer kan dermed populært sagt lagre overskydende produktion på det kollektive elnet til senere forbrug. Opgørelsen har været baseret på et år svarende til den normale forbrugsaflæsningsperiode. Betingelserne herfor er, at solcelleanlægget har en installeret effekt på højst 6 kw pr. husstand og anlægget skal være tilsluttet elinstallationen i boliger eller i anden ikke-erhvervsmæssig benyttet bebyggelse. Det er en forudsætning for, at måleren kan løbe baglæns, at elselskabet afregner solcelleproduceret elektricitet fra el-producenten og leverer elektricitet til el-producenten til samme pris pr. kwh. Endelig må der ikke være tilsluttet elinstallationen anden form for elproduktionsanlæg. Solcelleordningen for husstandsanlæg kræver, at husstandens elmåler skal kunne måle og registrere el modtaget fra det kollektive elnet og el leveret til det kollektive elnet. Måleren kan enten indeholde to tællere, som registrerer el henholdsvis modtaget fra nettet og leveret til nettet, eller den kan indeholde en tæller, der registrer den samlede el leveret til og fra nettet (en måler som kan løbe begge veje). Solcelleordningen blev indført ved lov nr. 437 af 26. juni 1997, og trådte i kraft d. 1. januar Formålet var at fremme anvendelsen af mindre solcelle-anlæg med en maksimal effekt på 6 kw. Afgiftsfritagelsen blev ved sin indførelse oprindeligt begrænset til alene at gælde i 4 år. Tidsbegrænsningen blev efterfølgende forlænget af flere omgange, og den blev helt ophævet fra og med 1. januar Ordningen giver en markant bedre afregning til solcelle-kunden end den almindelige afregning af overskudsproduktion fra solceller. Med skattereformen øges fordelen. Solcelleanlæggene under ordningen er i praksis typisk på omkring 1 kw (svarende til 10 m2) og kun meget sjældent over 2 kw. Et anlæg på 1 kw giver typisk en årsproduktion på 800 kwh. Med et årsforbrug på 4000 kwh vil der på årsbasis kun være overskudsproduktion i ekstreme tilfælde, fx hvis huset står ubeboet hovedparten af året. Dette er sammen med det beskedne antal anlæg (ca. 700) - årsagen til, at ordningen hidtil ikke har givet større problemer, idet

4 - 4 - problemerne hovedsaligt opstår ved overskudsproduktion. De få og små solcelle-anlæg skyldes, at solceller indtil videre er ret investeringstunge, typisk kr./kw. Med en årsproduktion på 800 kwh pr. kw og en elpris på 150 øre/kwh er den simple tilbagebetalingstid år uden hensyn til drift & vedligehold. En stor del af anlæggene er da også etableret i forsøgsprojekter med betydelige anlægstilskud Andre VE-anlæg Fritaget for el-afgift er elektricitet, som fremstilles ved vandkraft, biogas eller anden vedvarende energi, og som forbruges af producenten direkte fra anlægget. Overskydende produktion der tilføres elnettet afgiftsbelægges, uanset hvem forbrugeren af den pågældende elektricitet er. Tabel. Oversigt over gældende afgiftsregler for private vindmøller og solcelleanlæg Afgift Vindmølle Afgift af netkøb-brutto Solceller Kun afgift af nettokøb; dog ikke negativ afgift. Max anlæg på 6 kw Andre VE-anlæg Afgift af netkøb-brutto Forslagets indhold Det foreslås, at der gennemføres generelle regler for den afgiftsmæssige behandling af egenproducenters forbrug af elektricitet produceret på små husstandsanlæg. Efter forslaget sondres der mellem mindre og større vedvarende energianlæg. Samtidig knytter forslaget sig til de gældende ordninger, der allerede i dag gælder for mindre solcelleanlæg. De foreslåede ordninger omfatter de vedvarende energianlæg, der er omfattet af 2, stk. 2 og stk. 3, i lov nr af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi. Efter 2, stk. 2, forstås ved vedvarende energikilder bl.a. vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi samt geotermisk varme. Efter 2, stk. 3, kan klima- og energiministeren fastsætte nærmere regler om, hvilke energiformer, der kan betegnes som vedvarende energi. Ved at henvise til 2, stk. 3, fremtidssikres ordningen, så også vedvarende energikilder, der efterfølgende bliver omfattet af lov om vedvarende energi, automatisk bliver omfattet af de foreslåede ordninger. Efter forslaget sondres mellem anlæg med en kapacitet på over eller under 6 kw. Grænsen på 6 kw installeret effekt pr. husstand uanset teknologi foreslås, fordi dette er den gældende grænse for solcelle-ordningen i dag. Dermed udbredes den nuværende solcelle-ordning til andre VEteknologier. Anlægget skal være tilsluttet elinstallationen i boliger eller i anden ikkeerhvervsmæssig benyttet bebyggelse. Ordningen omfatter ikke anlæg som den fysiske person

5 - 5 - alene ejer en andel i. Det har dog ikke i praksis den store betydning, da bl.a. de vindmøller, der ejes af vindmøllelaug, har en væsentlig større effekt end 6 kw. Herudover åbnes der i elafgiftsloven mulighed for, at en husstand kan have tilsluttet flere VEanlæg, fortsat med en samlet effekt på 6 kw, hvilket er en lempelse i forhold til de nuværende solcelleregler, hvor husstanden ikke må have tilsluttet flere elproducerende anlæg end solcellen. Endeligt er det en forudsætning for brugen af reglerne, at der afregnes efter reglerne i nettoafregningsbekendtgørelsen. Baggrund for krav om afregning efter nettoafregningsbekendtgørelsen Baggrunden for kravet om afregning efter nettoafregningsbekendtgørelsen er, at selv en mindre udbredelse af solcelleordningen vil skabe væsentlige problemer fra en praktisk/administrativ synsvinkel, medmindre ordningen integreres med de almindelige regler og procedurer for elmarkedet. På grund af det nuværende beskedne omfang har solcelleordningen hidtil ikke givet større praktiske problemer til trods for, at den på flere punkter er direkte i strid med de almindelige regler på elmarkedet, og derfor lever sit helt eget liv. Det gælder især med hensyn til, hvem der aftager overskudsproduktion, og at overskudsproduktionen kun opgøres årligt mod en månedlig afregning for alle andre små som store anlæg. Denne modstrid med almindelige regler skyldes, at der ikke var noget elmarked, da ordningen blev lavet i En afgørende faktor for konsekvenserne af en eventuel udvidelse er max-grænsen for de omfattede anlæg. Ved solcellerne blev max-grænsen på 6 kw fastsat således, at den maksimale størrelse gav en produktion på niveau med forbruget i et typisk parcelhus. Da et solcelleanlæg typisk er under 1 kw, og leverer under 800 kwh om året, vil der under normale forhold ikke forekomme overskudsproduktion, når der alene sker en opgørelse på årsbasis. Hertil kommer at andre VE-anlæg på 6 kw normalt har en væsentlig større elproduktion end solceller. Hvor et solcelleanlæg har en maksimal elproduktion på ca kwh/år, så kan en vindmølle med samme effekt på en god placering producere over kwh/år, mens et motoranlæg kan yde op mod kwh/år. Herudover er der sket en række ændringer i forudsætningerne siden solcelle-ordningen blev indført i 1998, nemlig: 1) udvikling mht. måling/afregning af små kunder, 2) nettoafregning for mindre egenproducenter, fx husstandsmøller, 3) frit leverandørvalg for små kunder. For så vidt angår udviklingen mht. måling/afregning af små kunder, var det et væsentligt element i solcelleordningen, at kunden undgik installation af en to-vejsmåler, der måler levering til og fra elnet separat og sekund for sekund. Nu om dage er alle nye målere imidlertid elektroniske målere, der slet ikke kan løbe baglæns. Fremadrettet skal derfor anvendes to-vejsmålere.

6 - 6 - Meromkostningen ved en elektronisk to-vejs- contra en-vejsmåler er meget beskeden, typisk kr., da isenkrammet i måleren er det samme. En meget vigtigere konsekvens af den måletekniske udvikling er, at den traditionelle årlige aflæsning og afregning af små kunder - der implicit er forudsat for solcelleordningen - med betydelig hast erstattes af månedlig afregning af det faktiske månedsforbrug, der fjernaflæses med nye elektroniske målere. Allerede i dag anvendes denne afregningsform for ca. 10 % af skabelonkunderne, men dette tal kan forventes at vokse til ca. 50 % i løbet af få år alene baseret på netvirksomhedernes nuværende planer for installation af nye fjernaflæste målere (ca. 1,5 mio. nye målere). Med månedlig aflæsning/afregning vil der langt hyppigere optræde overskudsproduktion end ved traditionel årlig aflæsning/afregning, f.eks. hvor kunden er bortrejst i en stor del af perioden pga. fraflytning eller ferie. For så vidt angår nettoafregningen blev det indført i Hermed opgøres egenproduktionen mv. normalt ved fjernaflæsning på timebasis i overensstemmelse med prisfastsættelsen på elmarkedet. Små anlæg, som f.eks. husstandsmøller, anvender dog normalt en forenklet opgørelse, hvor overskudsproduktion bestemmes ved månedlig aflæsning af to-vejsmålere, der måler levering til/fra net sekund for sekund. Normalt opgøres egenproduktionen mv. ved nettoafregning på timebasis i overensstemmelse med prisfastsættelsen på elmarkedet. Husstandsmøller anvender normalt en forenklet opgørelse, hvor overskudsproduktion bestemmes ved månedlig (i visse tilfælde kvartalvis) aflæsning af tovejsmålere, der måler levering til/fra net sekund for sekund. Overskudsproduktionen er aftagepligtig og aftages derfor af Energinet.dk, medmindre producenten vælger at sælge den til anden side. Vedrørende frit leverandørvalg for små kunder var situation i 1998 den, at leverandøren for små kunder altid med nutidens terminologi var den lokale forsyningspligtige elleverandør, men siden 2003 har der været frit leverandørvalg for små kunder. Almindelige elleverandører er ikke forpligtet til at tilbyde en symmetrisk tarif, som ordningen forudsætter. Da ingen andre end elleverandøren og kunden kender købs- og salgspris, vil det i praksis være umuligt for andre at tjekke, om forudsætningen vedr. symmetrisk afregning er opfyldt. Det er helt unikt for solcelleordningen, at det er elleverandøren, der skal aftage eventuel overskudsproduktion og ikke som normalt Energinet.dk. Almindelige elleverandørers afregningssystemer m.v. er derfor ikke gearet til at håndtere, at de kan komme ud for, at de både skal købe og sælge el af kunden. I dag får en ny elleverandør ikke nødvendigvis på forhånd information om, at hans nye kunde er

7 - 7 - en solcellekunde. En ny elleverandør kan således i dag blive overrasket over, at der skal købes el i stedet for som forventet sælges el. Det kan give en del besvær mellem elleverandør og kunde, da det ikke er aftalt, hvordan evt. overskudsproduktion skal afregnes. Dette informationsproblem kan løses, men det kan dog forventes, at de fleste almindelige elleverandører vil undgå at indgå aftaler med solcelle-kunder eller andre små egenproducenter, hvis der er risiko for overskudsproduktion og deraf følgende besvær. Det kan derfor forudses, at de pågældende kunder vil blive mere eller mindre stavnsbundne til den lokale forsyningspligtige elleverandør, der er forpligtet til at tage kunden. Tilbage står det forhold, at det er i strid med alle almindelige regler, at det er elleverandøren, der skal afregne overskudsproduktionen. I alle andre sammenhænge er det som nævnt Energinet.dk. Alle disse faktorer betyder, at solcelleordningen, når den udvides, må revideres, så den bringes i overensstemmelse med de almindelige regler og procedurer for elmarkedet. På det overordnede plan indebærer det først og fremmest, at ordningen integreres i den almindelige nettoafregning. Det vil for det første betyde, at de almindelige månedlige procedurer for aflæsning/afregning af overskudsproduktion på små anlæg følges. Det vil også være i harmoni med den almindelige udvikling mht. månedlig aflæsning/afregning. Det forudsætter, at det er krav for at komme ind i ordningen, at der er fjernaflæst to-vejsmåler. For eksisterende solcelleanlæg dispenseres der fra dette krav således, at der først installeres to-vejsmålere, når nye målere alligevel installeres af netvirksomheden i området. For det andet frigøres elleverandøren for pligten til at aftage eventuel overskudsproduktion, der i stedet gøres aftagepligtig for Energinet.dk, jf. de almindelige regler. Anlægget registreres både hos VE-anlæggets ejers elleverandør og hos Energinet.dk. For det tredje er månedlige afregning endelig uden hængepartier, der skal rettes op på ved de efterfølgende månedlige afregninger. Herved undgås desuden problemet med, at den lagrede overskudsproduktion ved flytning tilfalder den ny ejer/lejer på målepunktet. Denne løsning vil populært sagt betyde, at man fortsat kan lagre overskuds-produktion i nettet, men kun indenfor samme måned. Ved månedens udgang tømmes lageret, idet der afregnes kontant. Hvis anlægget har produceret mindre elektricitet end der er forbrugt i husstanden, skal VE-anlæggets ejer betale for det ekstra forbrug til elleverandøren. Hvis anlægget har produceret mere elektricitet end der er forbrugt i husstanden, udbetaler Energinet.dk beløbet til VE-anlæggets ejer. For små solcelleanlæg, hvor elproduktionen også i sommerperioden er lavere end elforbruget på månedsbasis vil ændringen ikke medføre ændringer, idet anlæggets årlige kapacitet er mindre en husstandens samlede elforbrug. For større anlæg med en produktion, der overstiger forbruget i

8 - 8 - sommerperioden, ville værdien af overskudsproduktionen blive lidt forringet, dog ville forringelsen være beskeden, og der er kun ganske få anlæg, der har en kapacitet, der svarer til husstandens samlede årlige elforbrug. Virkning af solcellereglerne Ejerne af små VE-anlæg vil opnå økonomiske fordele, fordi de ikke skal købe den andel af deres forbrug af elektricitet, som VE-anlægget producerer indenfor måneden, til almindelige elpriser. Baggrunden herfor er, at man ved at bruge elektriciteten selv sparer både elpris, afgift og moms, hvilket er mere, end man tjener ved salg af elektriciteten, hvor man kun får elprisen incl. pristillæg, der dog er mindre end afgifterne. Tabel. Oversigt over foreslåede skatte- og afgiftsregler for private vindmøller og solcelleanlæg Afgift Vindmølle Kun afgift af nettokøb; dog ikke neg afgift. Max anlæg på 6 kw Solceller Kun afgift af nettokøb; dog ikke neg afgift. Max anlæg på 6 kw Andre VE-anlæg Kun afgift af nettokøb; dog ikke neg afgift. Max anlæg på 6 kw. 3. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 3.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning Under antagelse af, at der installeres i alt ca kw husstandsvindmøller eller lign i boliger og i anden ikke-erhvervsmæssig bebyggelse med en gennemsnitlig årlig egenproduktion på ca kwh (til sammenligning findes der i dag ca. 700 solcelleanlæg med en gennemsnitlig kapacitet på ca. 1 kw), vil der ikke være nogen nævneværdige provenumæssige konsekvenser. Baggrunden herfor er, at grænsen for tilbageløbsordningen på 6 kw, begrænser antallet af VEanlæg, bl.a. husstandsmøller, der vil falde ind under tilbageløbsordning. I dag er ca. 15 møller ud af 190 husstandsmøller på 6 kw og derunder. Det skal dog bemærkes, at potentialet er stort, og en markant større udbredelse af små VE-anlæg end ventet vil selvsagt også øge provenutabet markant. Udvidelse af tilbageløbsordningen vil øge skatteudgifterne, men i ikke nævneværdigt omfang. 4. Administrative konsekvenser for det offentlige 4.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning Det eksisterende energiafgiftssystem er indrettet sådan, at elnetselskaberne opkræver afgifter hos forbrugerne, og efterfølgende afregner afgiften med SKAT. Dermed kan SKAT nøjes med at have kontakt til ca. 60 virksomheder i denne anledning frem for alle energiforbrugere. SKAT har dog ansvaret for kontrol m.v. af alle energiforbrugere, der kan opnå godtgørelse af energiafgifter, men dette omfatter kun momsregistrerede virksomheder. SKAT har dog et særligt kontrolansvar overfor alle solcelleejerne. Solcelleejerne er ikke registreret hos SKAT, og kendes derfor i

9 - 9 - princippet ikke af SKAT. SKAT kontrollerer, at elnetselskaberne administrerer elafgiftslovens bestemmelser korrekt. Idet det antages, at nye VE-anlæg ligesom de små solcelleanlæg, ikke skal registreres hos SKAT, men hos Energinet.dk og elnetselskab, vil SKAT fortsat kunne nøjes med at have kontakt til de ca. 60 elnetselskaber og Energinet.dk. SKAT vil dog alligevel have øget en kontrolforpligtelse overfor ejerne af VE-anlæg. Kontrollen udøves igennem Energinet.dk og elnetselskaberne. Dette betyder, at SKAT vil have kontrolforpligtelse overfor et større antal elforbrugere/producenter, end det ellers ville have været tilfældet. Denne øgede kontrolforpligtelse vurderes som værende begrænset. Til gengæld vil Energinet.dk opleve øgede administrative omkostninger som følge af, at det er dem, der fremover skal afregne for den eventuelle merproduktion fra solceller, husstandsmøllerne mv. Det vil også være dem, der som hidtil skal stå for håndtering og salg af den producerede elektricitet fra husstandsmøllerne mv. i ordningen, og jo flere anlæg desto større administrative omkostninger. 5. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 5.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning Ordningen retter sig mod husstande, så der er ingen direkte erhvervsmæssige konsekvenser. Dog betyder kvoteordningen, at den øgede CO2-neutrale elproduktion fra det øgede omfang af små VE-anlæg på husstandsniveau medfører, at der er brug for færre CO2-kvoter til at dække det danske elforbrug. Hermed kan de kvoteomfattede elproducenter kan sælge de uudnyttede kvoter, hvilket giver en gevinst til elproducenterne. Dertil kommer, at producenter og importører af små VE-anlæg ville kunne opnå en gevinst, når eller hvis efterspørgslen efter sådanne anlæg, som følge af lovændringen, stiger. 6. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 6.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning Det er i dag netselskaberne, der har ansvaret for målingen og for at sørge for, at afregningsprisen for det el, en solcelleejer tilfører nettet, er den samme som prisen for det "lagrede" el, som solcelleanlægsejere forbruger fra nettet. Netselskaberne står ligeledes for nettoafregningen af elafgift med hver enkelt solcelleanlægsejer og opkræver afgiften af elforbruget hos forbrugeren, og afregner afgiften til SKAT. Dette svarer til den opkrævning og afregning, der foretages hos alle forbrugere. Solcellereglerne betyder altså en øget administrativ omkostning for netselskaberne, i det der skal holdes ekstra styr på el til og fra elnettet for at kunne afregne den korrekte afgift til SKAT. Det vil fremover også være netvirksomhederne, som måler elforbruget samt opkræver og afregner afgifterne til SKAT, mens Energinet.dk afregner evt. merproduktion til ejerne af de små husstands

10 VE-anlæg. 7. Administrative konsekvenser for borgerne 7.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning Ændringen har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser 8.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning Effekterne ved modellen i forhold til mængden af vedvarende energi, CO2-besparelser, og energibesparelser kan opsummeres i nedenstående skema: Tabel 3: Effekter ved øget mulighed for tilbageløb VE CO2 Energibesparelse Udvidelse af solcelleordning. Positiv Ingen Neutral Ændringen begunstiger mulighederne for vedvarende energi. Modellen påvirker ikke CO2- udslippet, idet elproduktion er omfattet af EU s kvotehandelssystem. 9. Forholdet til EU-retten 9.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning En udvidelse af muligheden for, at måleren kan løbe baglæns til at omfatte andre teknologier, vil ikke skulle statsstøttenotificeres, så længe det er husholdninger, der alene tilgodeses. 10. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget er sendt i høring til følgende myndigheder, organisationer m.v., jf. følgende høringsliste: Advokatrådet, Aalborg Portland, Affald Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Brancheforeningen for biogas, Brancheforeningen for Decentral kraftvarme, Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter for Jordbrugsformål (BGORJ), Brancheforeningen for husstandsvindmøller, DAKOFA, Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Rederiforening, Danmarks Vindmølleforening, Danisco, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Danske erhverv, Danske Regioner, Dansk Erhvervsgartnerforening, Dansk Fjernvarme, Dansk Funktionærforbund, Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, Dansk Metal, Dansk tekstil og beklædning, Dansk solcelleforening, Dansk Transport og Logistik, Danske Speditører, DANVA, Den Danske Landinspektørforening, Den Danske Skatteborgerforening, Det Økologiske Råd, DK-Teknik og Miljø, DONG, EC-Power, Elsam, Energi Danmark, Energinet.dk, Energiklagenævnet, Energistyrelsen, Energitilsynet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Fagligt Fælles Forbund (3F), Frie Funktionærer, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, Foreningen Danske kraftvarmeværker, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen for Danske Biogasanlæg, Foreningen for Slutbrugere af Energi, Foreningen af Registrerede Revisorer, Foreningen af

11 rådgivende ingeniører, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen for Energi- og Miljø, Forsikring & Pension, Forskningscenter Risø, Frederiksberg Kommune, Frie elforbrugere, Færdselsstyrelsen, Greenpeace Danmark, Håndværksrådet, International Transport Danmark, Kommunernes Landsforening, Kommunernes Revision, Konkurrencestyrelsen, Københavns Kommune, Landsorganisationen i Danmark, Ledernes Hovedorganisation, Miljøstyrelsen, Mærsk Olie og Gas, Noah, Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi, NSOC Danmark, Oliebranchens Fællesrepræsentation, Organisationen for vedvarende energi (OLE), Plantedirektoratet, RenoSam, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforening, Samvirkende Energi- og Miljøkontorer, Sikkerhedsstyrelsen, Den danske Skatteborgerforening, Skatterevisorforeningen, Skov- og Naturstyrelsen, SKAT, Vattenfall A/S, Vindmølleindustrien, WWF, Økologisk Landsforening. Desuden vil lovforslaget være tilgængeligt på Skatteministeriets hjemmeside samt på Høringsportalen på hjemmesiden borger.dk. 11. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/mindre udgifter Ingen Ingen Øgede muligheder for indtægter fra salg af små husstands-veanlæg. Dertil mulig indtægt fra kvotesalg. Ingen Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Ingen nævneværdige Øgede administrative omkostninger for SKAT og Energinet.dk Ingen Øgede administrative omkostninger for netselskaber, da flere vil nettoafregne. Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget er i overensstemmelser med EU-retten. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1

12 Til nr. 1 Med henblik på at fremme udbredelsen og anvendelsen af andre mindre anlæg til produktion af vedvarende energi end solceller foreslås den eksisterende solcelleordning udvidet til at omfatte alle VE-teknologier omfattet af 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, op til en kapacitet på 6 kw (der er den gældende grænse for solcelle-ordningen i dag), som er tilsluttet elinstallationen i boliger eller i anden ikke erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse. Ved anden ikke erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse forstås i det foreliggende tilfælde børneinstitutioner, skoler o. lign. For så vidt angår institutioner, skoler o.lign. sidestilles 100 m2 bebygget institutionsareal med 1 husstand. Dog er der den yderligere begrænsning for husstandsmøller, at de ikke må overstige 25 meter i højden, da de derved ville komme ind under køberetsreglerne, og derved ikke opfylder betingelserne for nettoafregning. VE-anlægget skal være beliggende på forbrugsstedet og være 100 pct. ejet af forbrugeren eller driftsherren. Ordningen omfatter ikke anlæg, som den fysiske person alene ejer en andel i. Det har i praksis ikke den store betydning, da bl.a. de vindmøller, der ejes af vindmøllelaug har en væsentlig større effekt end 6 kw. Herudover åbnes der med ændringen mulighed for, at en husstand kan have tilsluttet flere VEanlæg, dog fortsat med en samlet effekt på 6 kw, hvilket er en lempelse i forhold til de nuværende solcelleregler, hvor husstanden ikke må have tilsluttet flere elproducerende anlæg end solcellen. Endeligt er det en forudsætning, at nye anlæg, dvs. anlæg, der fra tidspunktet for ikrafttrædelsen af de udvidede regler ønsker at anvende disse, afregner efter reglerne i nettoafregningsbekendtgørelsen. Til 2 Til stk. 1 Det foreslås at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Til stk. 2 Af hensyn til ejere af eksisterende små solcelleanlæg, der endnu ikke at deres forsyningsselskab har fået installeret en fjernaflæst måler, hvilket der stilles krav om med de nye regler, laves der en overgangsbestemmelse således, at disse fortsat kan nettoafregne deres elafgifter efter de hidtil gældende regler indtil en fjernaflæst måler er installeret. Baggrunden herfor er, at det ikke er synes rimeligt med en ændring af reglerne for eksisterende anlæg, der vil kunne betyde, at de i en periode hverken vil kunne benytte de gamle regler, men heller ikke kan leve op til kravene i de nye regler.

13 Der sættes en 2 års frist fra lovens ikrafttræden for, hvornår en fjernaflæst måler skal være installeret, for fortsat at kunne nettoafregne.

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger m.v. og lov om elforsyning 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger m.v. og lov om elforsyning 1) Lovforslag nr. L XXX Folketinget 2012-13 Fremsat den XX. maj 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af svovl 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af svovl 1) Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af svovl 1) (Bundfradrag i svovlafgiften) 1 I lov

Læs mere

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen Solcelleanlæg for rivate Øernes Revision v/peter Hansen Præsentation af Øernes Revision Nykøbing F Havneladsen 8, 1. 4800 Nykøbing F. 8 medarbejdere Vordingborg Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg 19 medarbejdere

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg Punkt 4 Energitilsynets møde den 25. marts 2014 Dato: 25. marts 2014 Sag: 13/03742 Afd.: Detail & Distribution Sagsbehandler: /LBA Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Udover disse generelle forhold gælder der særlige regler for kommuner, der beskrives i det følgende.

Udover disse generelle forhold gælder der særlige regler for kommuner, der beskrives i det følgende. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 69 Offentligt N O T AT 19. juni 2013 Kommunale solcelleanlæg Den 11. juni 2013 indgik regeringen en aftale med V, DF, EL og K om begrænsning af udgiften

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. september 2012 JARA Skatteministeriet Att.: Annette Høegh Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K DI har den 23. august 2012 modtaget et lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet og

Læs mere

for parameter.ffejl! KLAGE FRA Ringe Fri- og Efterskole

for parameter.ffejl! KLAGE FRA Ringe Fri- og Efterskole (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 33FFejlFejl! Ukendt argument for parameter.! Ukendt argument for parameter.ejl!

Læs mere

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg

Agenda. Beierholm og solceller. Lovgivningens udvikling. Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg Solcelleanlæg Agenda Beierholm og solceller Lovgivningens udvikling Overvejelser ved etablering af solcelleanlæg 2 17.09.13 November 2012 Solar Day, Mastersæt. statsaut. Power revisor Point Torben Pedersen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedrørende husstandsmøller

Vedrørende husstandsmøller Ellemarksvej 47 8000 Århus C Telefon 8611 2600 Telefax 8611 2700 info@dkvind.dk www.dkvind.dk Giro 6 33 79 10 CVR. 88 46 85 11 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 Til Klima-, energi- og bygningsminister

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

SOLCELLER. Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg. Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening

SOLCELLER. Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg. Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening SOLCELLER Udvikling omkring nettilslutning af solcelleanlæg Signe Antvorskov Krag Formand Dansk Solcelleforening Installeret effekt i DK 20,00 Akkumuleret PV effekt installeret i DK [MWp] 15,00 MWp 10,00

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter

Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk. Gode hensigter Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Notat / FCL Den 26. november 2012 Til Energistyrelsen E-mail: ens@ens.dk, cc. koep@ens.dk BL - Danmarks Almene

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) E erfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg Sådan gør du, hvis du vil tilslutte et Mikro VE-anlæg (solceller eller hustandsvindmølle) på mindre end eller lig med 6 kw til din el-installation, som er tilsluttet SE s elnet.

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Høringsliste (ekstern) 24. august 2015

Høringsliste (ekstern) 24. august 2015 Høringsliste (ekstern) 24. august 2015 Center for Forsyning Høring af udkast til forslag om ændring af lov om naturgasforsyning (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om opgørelse af produktions- og

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014. Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

Analyse 27. september 2012

Analyse 27. september 2012 27. september 2012. Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet

Læs mere

Udfordringer for måling af elektrisk energi. Henrik Weldingh Dansk Energi

Udfordringer for måling af elektrisk energi. Henrik Weldingh Dansk Energi Udfordringer for måling af elektrisk energi Henrik Weldingh Dansk Energi Baggrunden Ønsket om at reducere CO 2 udslippet Ved at anvende energien intelligent Ved at udnytte vedvarende energikilder Dette

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

FAKTA Energi. Lovgrundlag

FAKTA Energi. Lovgrundlag Side 1 af 5 FAKTA Energi Lovgrundlag Myndigheder og andre aktører Kortlægning Se gældende love og bekendtgørelser på Energistyrelsens og Miljøstyrelsens hjemmeside. Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Husstandsmøller & Solcelleanlæg

Husstandsmøller & Solcelleanlæg Husstandsmøller & Solcelleanlæg Infoaften - Solid Wind Power, SWP 10 kw og SWP 25 kw Anders Ztorm, Adm. Direktør Solenergi Danmark A/S, Dagsorden 1. Præsentation af Solenergi Danmark 2. Politiske målsætninger

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere