Skatteministeriet J. nr Udkast (1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)"

Transkript

1 Skatteministeriet J. nr Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Udvidelse af solcelleordningen i elafgiftsloven) 1 I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 421 af 3. maj 2006, som ændret ved 2 i lov nr af 19. december 2007, 1 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, 79 i lov nr af 19. december 2008 og 1 lov nr. 527 af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer: 1. 2, stk. 1, litra e, affattes således: e) fremstilles på vedvarende energianlæg omfattet af 2, stk. 2 eller stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi, med en installeret effekt på højst 6 kw pr. husstand, og som er tilsluttet elinstallationen i boliger eller i anden ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse. Det er forudsætning for brugen af denne bestemmelse, at afregningen sker efter reglerne i Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. stk. 2. Stk. 2. Ejere af solcelleanlæg op til 6 kw, som er installeret og ibrugtaget senest 31. december 2009, og som endnu ikke har fået installeret en fjernaflæst elmåler, kan indtil 2 år fra lovens ikrafttrædelse afregne elafgift efter de hidtil gældende regler i elafgiftslovens 2, stk. 1, litra e.

2 - 2 - Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets enkelte elementer 2.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning Gældende ret Vindmøller Solceller Andre VE-anlæg Forslagets indhold 3. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 3.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning 4. Administrative konsekvenser for det offentlige 4.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning 5. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 5.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning 6. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Miljømæssige konsekvenser 8.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning 9. Forholdet til EU-retten 9.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning 10. Hørte myndigheder og organisationer 11. Sammenfattende skema 1. Indledning I den energipolitiske aftale af 21. februar 2008 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgik en analyse af vilkår for husstandsmøller uden for områder med kollektiv varmeforsyning. Analysen blev gennemført af Skatteministeriet, og det blev efterfølgende aftalt mellem skatteministeren og aftaleparternes energipolitiske ordførere, at der skulle etableres en teknologineutral ordning, således at ejere af anlæg baseret på vedvarende energi (VE- anlæg) med en eleffekt på 6 kw eller derunder får mulighed for at lagre elektricitet på elnettet i lighed med den gældende ordning for små solcelleanlæg. 2. Lovforslagets enkelte elementer 2.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning Gældende ret

3 Vindmøller Elektricitet fremstillet ved vedvarende energi, herunder vindkraft, og som forbruges direkte af producenten er fritaget for den almindelige afgift på elektricitet. For overskydende elektricitet, der tilføres det kollektive elnet, forfalder der afgift ved forbrug, uanset hvem det er, der forbruger den pågældende elektricitet Solceller El, der fremstilles ved vedvarende energi, og som forbruges direkte af producenten selv, er fritaget for el-afgift. El, der leveres fra det kollektive elnet, er pålagt elafgift. Elektricitet fremstillet på et solcelleanlæg er under visse betingelser undtaget fra den almindelige afgift på elektricitet af hele den producerede mængde. En solcelleanlægsejer kan dermed populært sagt lagre overskydende produktion på det kollektive elnet til senere forbrug. Opgørelsen har været baseret på et år svarende til den normale forbrugsaflæsningsperiode. Betingelserne herfor er, at solcelleanlægget har en installeret effekt på højst 6 kw pr. husstand og anlægget skal være tilsluttet elinstallationen i boliger eller i anden ikke-erhvervsmæssig benyttet bebyggelse. Det er en forudsætning for, at måleren kan løbe baglæns, at elselskabet afregner solcelleproduceret elektricitet fra el-producenten og leverer elektricitet til el-producenten til samme pris pr. kwh. Endelig må der ikke være tilsluttet elinstallationen anden form for elproduktionsanlæg. Solcelleordningen for husstandsanlæg kræver, at husstandens elmåler skal kunne måle og registrere el modtaget fra det kollektive elnet og el leveret til det kollektive elnet. Måleren kan enten indeholde to tællere, som registrerer el henholdsvis modtaget fra nettet og leveret til nettet, eller den kan indeholde en tæller, der registrer den samlede el leveret til og fra nettet (en måler som kan løbe begge veje). Solcelleordningen blev indført ved lov nr. 437 af 26. juni 1997, og trådte i kraft d. 1. januar Formålet var at fremme anvendelsen af mindre solcelle-anlæg med en maksimal effekt på 6 kw. Afgiftsfritagelsen blev ved sin indførelse oprindeligt begrænset til alene at gælde i 4 år. Tidsbegrænsningen blev efterfølgende forlænget af flere omgange, og den blev helt ophævet fra og med 1. januar Ordningen giver en markant bedre afregning til solcelle-kunden end den almindelige afregning af overskudsproduktion fra solceller. Med skattereformen øges fordelen. Solcelleanlæggene under ordningen er i praksis typisk på omkring 1 kw (svarende til 10 m2) og kun meget sjældent over 2 kw. Et anlæg på 1 kw giver typisk en årsproduktion på 800 kwh. Med et årsforbrug på 4000 kwh vil der på årsbasis kun være overskudsproduktion i ekstreme tilfælde, fx hvis huset står ubeboet hovedparten af året. Dette er sammen med det beskedne antal anlæg (ca. 700) - årsagen til, at ordningen hidtil ikke har givet større problemer, idet

4 - 4 - problemerne hovedsaligt opstår ved overskudsproduktion. De få og små solcelle-anlæg skyldes, at solceller indtil videre er ret investeringstunge, typisk kr./kw. Med en årsproduktion på 800 kwh pr. kw og en elpris på 150 øre/kwh er den simple tilbagebetalingstid år uden hensyn til drift & vedligehold. En stor del af anlæggene er da også etableret i forsøgsprojekter med betydelige anlægstilskud Andre VE-anlæg Fritaget for el-afgift er elektricitet, som fremstilles ved vandkraft, biogas eller anden vedvarende energi, og som forbruges af producenten direkte fra anlægget. Overskydende produktion der tilføres elnettet afgiftsbelægges, uanset hvem forbrugeren af den pågældende elektricitet er. Tabel. Oversigt over gældende afgiftsregler for private vindmøller og solcelleanlæg Afgift Vindmølle Afgift af netkøb-brutto Solceller Kun afgift af nettokøb; dog ikke negativ afgift. Max anlæg på 6 kw Andre VE-anlæg Afgift af netkøb-brutto Forslagets indhold Det foreslås, at der gennemføres generelle regler for den afgiftsmæssige behandling af egenproducenters forbrug af elektricitet produceret på små husstandsanlæg. Efter forslaget sondres der mellem mindre og større vedvarende energianlæg. Samtidig knytter forslaget sig til de gældende ordninger, der allerede i dag gælder for mindre solcelleanlæg. De foreslåede ordninger omfatter de vedvarende energianlæg, der er omfattet af 2, stk. 2 og stk. 3, i lov nr af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi. Efter 2, stk. 2, forstås ved vedvarende energikilder bl.a. vindkraft, vandkraft, biogas, biomasse, solenergi, bølge- og tidevandsenergi samt geotermisk varme. Efter 2, stk. 3, kan klima- og energiministeren fastsætte nærmere regler om, hvilke energiformer, der kan betegnes som vedvarende energi. Ved at henvise til 2, stk. 3, fremtidssikres ordningen, så også vedvarende energikilder, der efterfølgende bliver omfattet af lov om vedvarende energi, automatisk bliver omfattet af de foreslåede ordninger. Efter forslaget sondres mellem anlæg med en kapacitet på over eller under 6 kw. Grænsen på 6 kw installeret effekt pr. husstand uanset teknologi foreslås, fordi dette er den gældende grænse for solcelle-ordningen i dag. Dermed udbredes den nuværende solcelle-ordning til andre VEteknologier. Anlægget skal være tilsluttet elinstallationen i boliger eller i anden ikkeerhvervsmæssig benyttet bebyggelse. Ordningen omfatter ikke anlæg som den fysiske person

5 - 5 - alene ejer en andel i. Det har dog ikke i praksis den store betydning, da bl.a. de vindmøller, der ejes af vindmøllelaug, har en væsentlig større effekt end 6 kw. Herudover åbnes der i elafgiftsloven mulighed for, at en husstand kan have tilsluttet flere VEanlæg, fortsat med en samlet effekt på 6 kw, hvilket er en lempelse i forhold til de nuværende solcelleregler, hvor husstanden ikke må have tilsluttet flere elproducerende anlæg end solcellen. Endeligt er det en forudsætning for brugen af reglerne, at der afregnes efter reglerne i nettoafregningsbekendtgørelsen. Baggrund for krav om afregning efter nettoafregningsbekendtgørelsen Baggrunden for kravet om afregning efter nettoafregningsbekendtgørelsen er, at selv en mindre udbredelse af solcelleordningen vil skabe væsentlige problemer fra en praktisk/administrativ synsvinkel, medmindre ordningen integreres med de almindelige regler og procedurer for elmarkedet. På grund af det nuværende beskedne omfang har solcelleordningen hidtil ikke givet større praktiske problemer til trods for, at den på flere punkter er direkte i strid med de almindelige regler på elmarkedet, og derfor lever sit helt eget liv. Det gælder især med hensyn til, hvem der aftager overskudsproduktion, og at overskudsproduktionen kun opgøres årligt mod en månedlig afregning for alle andre små som store anlæg. Denne modstrid med almindelige regler skyldes, at der ikke var noget elmarked, da ordningen blev lavet i En afgørende faktor for konsekvenserne af en eventuel udvidelse er max-grænsen for de omfattede anlæg. Ved solcellerne blev max-grænsen på 6 kw fastsat således, at den maksimale størrelse gav en produktion på niveau med forbruget i et typisk parcelhus. Da et solcelleanlæg typisk er under 1 kw, og leverer under 800 kwh om året, vil der under normale forhold ikke forekomme overskudsproduktion, når der alene sker en opgørelse på årsbasis. Hertil kommer at andre VE-anlæg på 6 kw normalt har en væsentlig større elproduktion end solceller. Hvor et solcelleanlæg har en maksimal elproduktion på ca kwh/år, så kan en vindmølle med samme effekt på en god placering producere over kwh/år, mens et motoranlæg kan yde op mod kwh/år. Herudover er der sket en række ændringer i forudsætningerne siden solcelle-ordningen blev indført i 1998, nemlig: 1) udvikling mht. måling/afregning af små kunder, 2) nettoafregning for mindre egenproducenter, fx husstandsmøller, 3) frit leverandørvalg for små kunder. For så vidt angår udviklingen mht. måling/afregning af små kunder, var det et væsentligt element i solcelleordningen, at kunden undgik installation af en to-vejsmåler, der måler levering til og fra elnet separat og sekund for sekund. Nu om dage er alle nye målere imidlertid elektroniske målere, der slet ikke kan løbe baglæns. Fremadrettet skal derfor anvendes to-vejsmålere.

6 - 6 - Meromkostningen ved en elektronisk to-vejs- contra en-vejsmåler er meget beskeden, typisk kr., da isenkrammet i måleren er det samme. En meget vigtigere konsekvens af den måletekniske udvikling er, at den traditionelle årlige aflæsning og afregning af små kunder - der implicit er forudsat for solcelleordningen - med betydelig hast erstattes af månedlig afregning af det faktiske månedsforbrug, der fjernaflæses med nye elektroniske målere. Allerede i dag anvendes denne afregningsform for ca. 10 % af skabelonkunderne, men dette tal kan forventes at vokse til ca. 50 % i løbet af få år alene baseret på netvirksomhedernes nuværende planer for installation af nye fjernaflæste målere (ca. 1,5 mio. nye målere). Med månedlig aflæsning/afregning vil der langt hyppigere optræde overskudsproduktion end ved traditionel årlig aflæsning/afregning, f.eks. hvor kunden er bortrejst i en stor del af perioden pga. fraflytning eller ferie. For så vidt angår nettoafregningen blev det indført i Hermed opgøres egenproduktionen mv. normalt ved fjernaflæsning på timebasis i overensstemmelse med prisfastsættelsen på elmarkedet. Små anlæg, som f.eks. husstandsmøller, anvender dog normalt en forenklet opgørelse, hvor overskudsproduktion bestemmes ved månedlig aflæsning af to-vejsmålere, der måler levering til/fra net sekund for sekund. Normalt opgøres egenproduktionen mv. ved nettoafregning på timebasis i overensstemmelse med prisfastsættelsen på elmarkedet. Husstandsmøller anvender normalt en forenklet opgørelse, hvor overskudsproduktion bestemmes ved månedlig (i visse tilfælde kvartalvis) aflæsning af tovejsmålere, der måler levering til/fra net sekund for sekund. Overskudsproduktionen er aftagepligtig og aftages derfor af Energinet.dk, medmindre producenten vælger at sælge den til anden side. Vedrørende frit leverandørvalg for små kunder var situation i 1998 den, at leverandøren for små kunder altid med nutidens terminologi var den lokale forsyningspligtige elleverandør, men siden 2003 har der været frit leverandørvalg for små kunder. Almindelige elleverandører er ikke forpligtet til at tilbyde en symmetrisk tarif, som ordningen forudsætter. Da ingen andre end elleverandøren og kunden kender købs- og salgspris, vil det i praksis være umuligt for andre at tjekke, om forudsætningen vedr. symmetrisk afregning er opfyldt. Det er helt unikt for solcelleordningen, at det er elleverandøren, der skal aftage eventuel overskudsproduktion og ikke som normalt Energinet.dk. Almindelige elleverandørers afregningssystemer m.v. er derfor ikke gearet til at håndtere, at de kan komme ud for, at de både skal købe og sælge el af kunden. I dag får en ny elleverandør ikke nødvendigvis på forhånd information om, at hans nye kunde er

7 - 7 - en solcellekunde. En ny elleverandør kan således i dag blive overrasket over, at der skal købes el i stedet for som forventet sælges el. Det kan give en del besvær mellem elleverandør og kunde, da det ikke er aftalt, hvordan evt. overskudsproduktion skal afregnes. Dette informationsproblem kan løses, men det kan dog forventes, at de fleste almindelige elleverandører vil undgå at indgå aftaler med solcelle-kunder eller andre små egenproducenter, hvis der er risiko for overskudsproduktion og deraf følgende besvær. Det kan derfor forudses, at de pågældende kunder vil blive mere eller mindre stavnsbundne til den lokale forsyningspligtige elleverandør, der er forpligtet til at tage kunden. Tilbage står det forhold, at det er i strid med alle almindelige regler, at det er elleverandøren, der skal afregne overskudsproduktionen. I alle andre sammenhænge er det som nævnt Energinet.dk. Alle disse faktorer betyder, at solcelleordningen, når den udvides, må revideres, så den bringes i overensstemmelse med de almindelige regler og procedurer for elmarkedet. På det overordnede plan indebærer det først og fremmest, at ordningen integreres i den almindelige nettoafregning. Det vil for det første betyde, at de almindelige månedlige procedurer for aflæsning/afregning af overskudsproduktion på små anlæg følges. Det vil også være i harmoni med den almindelige udvikling mht. månedlig aflæsning/afregning. Det forudsætter, at det er krav for at komme ind i ordningen, at der er fjernaflæst to-vejsmåler. For eksisterende solcelleanlæg dispenseres der fra dette krav således, at der først installeres to-vejsmålere, når nye målere alligevel installeres af netvirksomheden i området. For det andet frigøres elleverandøren for pligten til at aftage eventuel overskudsproduktion, der i stedet gøres aftagepligtig for Energinet.dk, jf. de almindelige regler. Anlægget registreres både hos VE-anlæggets ejers elleverandør og hos Energinet.dk. For det tredje er månedlige afregning endelig uden hængepartier, der skal rettes op på ved de efterfølgende månedlige afregninger. Herved undgås desuden problemet med, at den lagrede overskudsproduktion ved flytning tilfalder den ny ejer/lejer på målepunktet. Denne løsning vil populært sagt betyde, at man fortsat kan lagre overskuds-produktion i nettet, men kun indenfor samme måned. Ved månedens udgang tømmes lageret, idet der afregnes kontant. Hvis anlægget har produceret mindre elektricitet end der er forbrugt i husstanden, skal VE-anlæggets ejer betale for det ekstra forbrug til elleverandøren. Hvis anlægget har produceret mere elektricitet end der er forbrugt i husstanden, udbetaler Energinet.dk beløbet til VE-anlæggets ejer. For små solcelleanlæg, hvor elproduktionen også i sommerperioden er lavere end elforbruget på månedsbasis vil ændringen ikke medføre ændringer, idet anlæggets årlige kapacitet er mindre en husstandens samlede elforbrug. For større anlæg med en produktion, der overstiger forbruget i

8 - 8 - sommerperioden, ville værdien af overskudsproduktionen blive lidt forringet, dog ville forringelsen være beskeden, og der er kun ganske få anlæg, der har en kapacitet, der svarer til husstandens samlede årlige elforbrug. Virkning af solcellereglerne Ejerne af små VE-anlæg vil opnå økonomiske fordele, fordi de ikke skal købe den andel af deres forbrug af elektricitet, som VE-anlægget producerer indenfor måneden, til almindelige elpriser. Baggrunden herfor er, at man ved at bruge elektriciteten selv sparer både elpris, afgift og moms, hvilket er mere, end man tjener ved salg af elektriciteten, hvor man kun får elprisen incl. pristillæg, der dog er mindre end afgifterne. Tabel. Oversigt over foreslåede skatte- og afgiftsregler for private vindmøller og solcelleanlæg Afgift Vindmølle Kun afgift af nettokøb; dog ikke neg afgift. Max anlæg på 6 kw Solceller Kun afgift af nettokøb; dog ikke neg afgift. Max anlæg på 6 kw Andre VE-anlæg Kun afgift af nettokøb; dog ikke neg afgift. Max anlæg på 6 kw. 3. Økonomiske konsekvenser for det offentlige 3.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning Under antagelse af, at der installeres i alt ca kw husstandsvindmøller eller lign i boliger og i anden ikke-erhvervsmæssig bebyggelse med en gennemsnitlig årlig egenproduktion på ca kwh (til sammenligning findes der i dag ca. 700 solcelleanlæg med en gennemsnitlig kapacitet på ca. 1 kw), vil der ikke være nogen nævneværdige provenumæssige konsekvenser. Baggrunden herfor er, at grænsen for tilbageløbsordningen på 6 kw, begrænser antallet af VEanlæg, bl.a. husstandsmøller, der vil falde ind under tilbageløbsordning. I dag er ca. 15 møller ud af 190 husstandsmøller på 6 kw og derunder. Det skal dog bemærkes, at potentialet er stort, og en markant større udbredelse af små VE-anlæg end ventet vil selvsagt også øge provenutabet markant. Udvidelse af tilbageløbsordningen vil øge skatteudgifterne, men i ikke nævneværdigt omfang. 4. Administrative konsekvenser for det offentlige 4.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning Det eksisterende energiafgiftssystem er indrettet sådan, at elnetselskaberne opkræver afgifter hos forbrugerne, og efterfølgende afregner afgiften med SKAT. Dermed kan SKAT nøjes med at have kontakt til ca. 60 virksomheder i denne anledning frem for alle energiforbrugere. SKAT har dog ansvaret for kontrol m.v. af alle energiforbrugere, der kan opnå godtgørelse af energiafgifter, men dette omfatter kun momsregistrerede virksomheder. SKAT har dog et særligt kontrolansvar overfor alle solcelleejerne. Solcelleejerne er ikke registreret hos SKAT, og kendes derfor i

9 - 9 - princippet ikke af SKAT. SKAT kontrollerer, at elnetselskaberne administrerer elafgiftslovens bestemmelser korrekt. Idet det antages, at nye VE-anlæg ligesom de små solcelleanlæg, ikke skal registreres hos SKAT, men hos Energinet.dk og elnetselskab, vil SKAT fortsat kunne nøjes med at have kontakt til de ca. 60 elnetselskaber og Energinet.dk. SKAT vil dog alligevel have øget en kontrolforpligtelse overfor ejerne af VE-anlæg. Kontrollen udøves igennem Energinet.dk og elnetselskaberne. Dette betyder, at SKAT vil have kontrolforpligtelse overfor et større antal elforbrugere/producenter, end det ellers ville have været tilfældet. Denne øgede kontrolforpligtelse vurderes som værende begrænset. Til gengæld vil Energinet.dk opleve øgede administrative omkostninger som følge af, at det er dem, der fremover skal afregne for den eventuelle merproduktion fra solceller, husstandsmøllerne mv. Det vil også være dem, der som hidtil skal stå for håndtering og salg af den producerede elektricitet fra husstandsmøllerne mv. i ordningen, og jo flere anlæg desto større administrative omkostninger. 5. Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet 5.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning Ordningen retter sig mod husstande, så der er ingen direkte erhvervsmæssige konsekvenser. Dog betyder kvoteordningen, at den øgede CO2-neutrale elproduktion fra det øgede omfang af små VE-anlæg på husstandsniveau medfører, at der er brug for færre CO2-kvoter til at dække det danske elforbrug. Hermed kan de kvoteomfattede elproducenter kan sælge de uudnyttede kvoter, hvilket giver en gevinst til elproducenterne. Dertil kommer, at producenter og importører af små VE-anlæg ville kunne opnå en gevinst, når eller hvis efterspørgslen efter sådanne anlæg, som følge af lovændringen, stiger. 6. Administrative konsekvenser for erhvervslivet 6.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning Det er i dag netselskaberne, der har ansvaret for målingen og for at sørge for, at afregningsprisen for det el, en solcelleejer tilfører nettet, er den samme som prisen for det "lagrede" el, som solcelleanlægsejere forbruger fra nettet. Netselskaberne står ligeledes for nettoafregningen af elafgift med hver enkelt solcelleanlægsejer og opkræver afgiften af elforbruget hos forbrugeren, og afregner afgiften til SKAT. Dette svarer til den opkrævning og afregning, der foretages hos alle forbrugere. Solcellereglerne betyder altså en øget administrativ omkostning for netselskaberne, i det der skal holdes ekstra styr på el til og fra elnettet for at kunne afregne den korrekte afgift til SKAT. Det vil fremover også være netvirksomhederne, som måler elforbruget samt opkræver og afregner afgifterne til SKAT, mens Energinet.dk afregner evt. merproduktion til ejerne af de små husstands

10 VE-anlæg. 7. Administrative konsekvenser for borgerne 7.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning Ændringen har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser 8.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning Effekterne ved modellen i forhold til mængden af vedvarende energi, CO2-besparelser, og energibesparelser kan opsummeres i nedenstående skema: Tabel 3: Effekter ved øget mulighed for tilbageløb VE CO2 Energibesparelse Udvidelse af solcelleordning. Positiv Ingen Neutral Ændringen begunstiger mulighederne for vedvarende energi. Modellen påvirker ikke CO2- udslippet, idet elproduktion er omfattet af EU s kvotehandelssystem. 9. Forholdet til EU-retten 9.1. Ændringer i el-afgiftens solcelleordning En udvidelse af muligheden for, at måleren kan løbe baglæns til at omfatte andre teknologier, vil ikke skulle statsstøttenotificeres, så længe det er husholdninger, der alene tilgodeses. 10. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget er sendt i høring til følgende myndigheder, organisationer m.v., jf. følgende høringsliste: Advokatrådet, Aalborg Portland, Affald Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Brancheforeningen for biogas, Brancheforeningen for Decentral kraftvarme, Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter for Jordbrugsformål (BGORJ), Brancheforeningen for husstandsvindmøller, DAKOFA, Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Rederiforening, Danmarks Vindmølleforening, Danisco, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Danske erhverv, Danske Regioner, Dansk Erhvervsgartnerforening, Dansk Fjernvarme, Dansk Funktionærforbund, Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, Dansk Metal, Dansk tekstil og beklædning, Dansk solcelleforening, Dansk Transport og Logistik, Danske Speditører, DANVA, Den Danske Landinspektørforening, Den Danske Skatteborgerforening, Det Økologiske Råd, DK-Teknik og Miljø, DONG, EC-Power, Elsam, Energi Danmark, Energinet.dk, Energiklagenævnet, Energistyrelsen, Energitilsynet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Fagligt Fælles Forbund (3F), Frie Funktionærer, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, Foreningen Danske kraftvarmeværker, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen for Danske Biogasanlæg, Foreningen for Slutbrugere af Energi, Foreningen af Registrerede Revisorer, Foreningen af

11 rådgivende ingeniører, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen for Energi- og Miljø, Forsikring & Pension, Forskningscenter Risø, Frederiksberg Kommune, Frie elforbrugere, Færdselsstyrelsen, Greenpeace Danmark, Håndværksrådet, International Transport Danmark, Kommunernes Landsforening, Kommunernes Revision, Konkurrencestyrelsen, Københavns Kommune, Landsorganisationen i Danmark, Ledernes Hovedorganisation, Miljøstyrelsen, Mærsk Olie og Gas, Noah, Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi, NSOC Danmark, Oliebranchens Fællesrepræsentation, Organisationen for vedvarende energi (OLE), Plantedirektoratet, RenoSam, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforening, Samvirkende Energi- og Miljøkontorer, Sikkerhedsstyrelsen, Den danske Skatteborgerforening, Skatterevisorforeningen, Skov- og Naturstyrelsen, SKAT, Vattenfall A/S, Vindmølleindustrien, WWF, Økologisk Landsforening. Desuden vil lovforslaget være tilgængeligt på Skatteministeriets hjemmeside samt på Høringsportalen på hjemmesiden borger.dk. 11. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for det offentlige Administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Positive konsekvenser/mindre udgifter Ingen Ingen Øgede muligheder for indtægter fra salg af små husstands-veanlæg. Dertil mulig indtægt fra kvotesalg. Ingen Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Ingen nævneværdige Øgede administrative omkostninger for SKAT og Energinet.dk Ingen Øgede administrative omkostninger for netselskaber, da flere vil nettoafregne. Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget er i overensstemmelser med EU-retten. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1

12 Til nr. 1 Med henblik på at fremme udbredelsen og anvendelsen af andre mindre anlæg til produktion af vedvarende energi end solceller foreslås den eksisterende solcelleordning udvidet til at omfatte alle VE-teknologier omfattet af 2, stk. 2 eller 3, i lov om fremme af vedvarende energi, op til en kapacitet på 6 kw (der er den gældende grænse for solcelle-ordningen i dag), som er tilsluttet elinstallationen i boliger eller i anden ikke erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse. Ved anden ikke erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse forstås i det foreliggende tilfælde børneinstitutioner, skoler o. lign. For så vidt angår institutioner, skoler o.lign. sidestilles 100 m2 bebygget institutionsareal med 1 husstand. Dog er der den yderligere begrænsning for husstandsmøller, at de ikke må overstige 25 meter i højden, da de derved ville komme ind under køberetsreglerne, og derved ikke opfylder betingelserne for nettoafregning. VE-anlægget skal være beliggende på forbrugsstedet og være 100 pct. ejet af forbrugeren eller driftsherren. Ordningen omfatter ikke anlæg, som den fysiske person alene ejer en andel i. Det har i praksis ikke den store betydning, da bl.a. de vindmøller, der ejes af vindmøllelaug har en væsentlig større effekt end 6 kw. Herudover åbnes der med ændringen mulighed for, at en husstand kan have tilsluttet flere VEanlæg, dog fortsat med en samlet effekt på 6 kw, hvilket er en lempelse i forhold til de nuværende solcelleregler, hvor husstanden ikke må have tilsluttet flere elproducerende anlæg end solcellen. Endeligt er det en forudsætning, at nye anlæg, dvs. anlæg, der fra tidspunktet for ikrafttrædelsen af de udvidede regler ønsker at anvende disse, afregner efter reglerne i nettoafregningsbekendtgørelsen. Til 2 Til stk. 1 Det foreslås at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Til stk. 2 Af hensyn til ejere af eksisterende små solcelleanlæg, der endnu ikke at deres forsyningsselskab har fået installeret en fjernaflæst måler, hvilket der stilles krav om med de nye regler, laves der en overgangsbestemmelse således, at disse fortsat kan nettoafregne deres elafgifter efter de hidtil gældende regler indtil en fjernaflæst måler er installeret. Baggrunden herfor er, at det ikke er synes rimeligt med en ændring af reglerne for eksisterende anlæg, der vil kunne betyde, at de i en periode hverken vil kunne benytte de gamle regler, men heller ikke kan leve op til kravene i de nye regler.

13 Der sættes en 2 års frist fra lovens ikrafttræden for, hvornår en fjernaflæst måler skal være installeret, for fortsat at kunne nettoafregne.

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 2007/2 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Advokatrådet samfund@advocom.dk. Aalborg Portland grex@aalborg-portland.dk. Affald Danmark ad@affalddanmark.dk

Advokatrådet samfund@advocom.dk. Aalborg Portland grex@aalborg-portland.dk. Affald Danmark ad@affalddanmark.dk Advokatrådet samfund@advocom.dk Aalborg Portland grex@aalborg-portland.dk Affald Danmark ad@affalddanmark.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk Blik- og Rørarbejderforbundet forbundet@blikroer.dk

Læs mere

Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi

Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi Notat J.nr. 2008-629-0004 29. september 2008 Vedr. skatte- og afgiftsregler for vedvarende energi 1. Baggrund I forbindelse med energiforhandlingerne har skatteministeren lovet at undersøge mulighederne

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 28. april 2015 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 28. april 2015 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design NETTOAFREGNING Hvorfor og hvordan virker det Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design 1 NETTOAFREGNING Hvad siger lovgivningen og hvordan er det implementeret Lovgivningen Implementering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning 2007/2 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen Fremsat den 28. marts 2008 af klima og energiministeren

Læs mere

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning

NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning NOTAT 10. juni 2013 Ref. Rzs/FGN Forsyning Fokuseret solcelleudbygning målrettet husstande Udbygningstakten med solceller er med de gældende tilskudsregler bestemt af markedsforholdene. Støtten på 130

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling)

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling) Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gebyrer for myndighedsbehandling) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 nr. 30 i lov nr. 466

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 27. juni 2013 uden for tilføjelsen til tillægsbetænkning Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1

Aftale. om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg 1 Kl. 13.30, Den 15. november 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven (Investering i vedvarende

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 7. september 2015 SFT/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Høringsliste. Advokatrådet Aalborg Portland Affald Danmark

Høringsliste. Advokatrådet Aalborg Portland Affald Danmark Høringsliste Advokatrådet samfund@advocom.dk Aalborg Portland grex@aalborg-portland.dk Affald Danmark ad@affalddanmark.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk Blik- og Rørarbejderforbundet forbundet@blikroer.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12. september

Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12. september Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 384 Offentligt J.nr. 2007-238-0007 Dato: 3. oktober 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 384 af 12.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Bilag 1 downloaded ,

Bilag 1 downloaded , Bilag 1 downloaded 2013-04-24, http://search.ens.dk/search?q=cache:67ec5cr_hhwj:www.ens.dk+oversigt%20over%20afregningsregler Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Tilskuddene til

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 30. november 2012 stillet mig følgende spørgsmål 38 vedr. L 86, som jeg hermed skal besvare. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) Lovforslag nr. L 86 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. november 2012 af klima, energi og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion N O T AT 24. juni 2015 Forsyning og ressourcer Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Solenergi i Bygninger - kan det betale sig?

Solenergi i Bygninger - kan det betale sig? Solenergi i Bygninger - kan det betale sig? Lars Riise, Green Ways Jacob Ilsøe, Grontmij 26. februar 2013 Gladsaxe Hvem er vi? Lars Riise Partner Green Ways Statsautoriseret revisor Vedvarende Energi Ejendomme

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 74 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2010-311-0056 Dato: 17. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet.

Det er centralt for beskatningen af et VE-anlæg, om anlægget er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet. - 1 Ligningslovens 8 P - vedvarende energianlæg (VE-anlæg) jordvarmeanlæg, der forsynes fra solcelleanlæg VE-anlæg på blandet benyttede ejendomme SKM2011.344.SR, SKM2011.560.SR, SKM2011.566.SR, SKM2011.619.SR

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE)

Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) NOTAT 22. april 2013 J. nr. 2102/1162-0007 Ref. MPE, HLA, RZS Forsyning Oversigt over afregningsregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi (VE) Energipolitisk aftale af 22. marts 2012 Den

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr PricewaterhouseCoopers Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Att. Ivan Ibsen/Sebastian Houe Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1)

Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0026 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love (Ændringer i elpatronordningen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 22. november 2016. Til: XXX Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afslag på forhøjet pristillæg Energiklagenævnet modtog

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love.

L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love. Page 1 of 9 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 162 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

HØRINGSLISTE 19. januar 2015

HØRINGSLISTE 19. januar 2015 HØRINGSLISTE 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. Aalborg Portland A/S Aalborg Universitet Advokatrådet

Læs mere

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg

Tema aften solenergi. Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg Tema aften solenergi Nicolai Andresen ATsolar, Sønderborg ATsolar Aps Total entreprenør inden for solcelleanlæg i alle størrelser og typer Har projekteret og installeret nogle af landets største solcelleanlæg

Læs mere

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces.

Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen VE til proces. Nyhedsbrev oktober 2013 nr. 2 VE-proces Ordningen er kommet godt fra start Rørføring på vej mod et gartneri. Kære Læser Energistyrelsen uddeler de første tilskud til energitunge virksomheder fra puljen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven 1) 2012/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Fremsat

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. v. Chefingeniør Preben Høj Larsen. "Solcelleordningen" - måling og afregning. Temadag 2011-06-01

Solcelleordningen. VE-ordningen. v. Chefingeniør Preben Høj Larsen. Solcelleordningen - måling og afregning. Temadag 2011-06-01 Nettomåleordning Solcelleordningen Årsbaseret netto Opbevare solcelle el på nettet v. Chefingeniør Preben Høj Larsen VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund og lovgrundlag Hvem kan gøre

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1)

ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1) Bilag 1 - Energinet.dk s metoder for flexafregning Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning 1/9 Til Sekretariatet for Energitilsynet NOTAT Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44

Læs mere

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aarhus Karlshamn Denmark A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse"

Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. tilføjelse til udkast til Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse" 1. september 2015 HSF/LJD Energinet.dk har i peroden

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse] [Navn] [Adresse] [Adresse] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning af 4. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Lovforslag nr. L 185 Folketinget 2015-16 Fremsat den 3. maj 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ophævelse

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Oktober 2016 Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg.

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Til: Greve Kommune / Greve Idrætscenter Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for biogas

Oversigt over støtteregler mv. for biogas NOTAT Kontor/afdeling FOR Dato Marts 2017 Oversigt over støtteregler mv. for biogas Dette notat indeholder en beskrivelse af de nuværende støtteregler for biogas. Afregningsreglerne i dette notat er angivet

Læs mere

Bygningsintegrerede solcelleanlæg

Bygningsintegrerede solcelleanlæg Bygningsintegrerede solcelleanlæg Status og udfordringer Martin Risum Bøndergaard Workshop: Bygningsintegreret Solenergi Teknologisk Institut 2.10.2012 Rapport Rapport i samarbejde med VE-Byg Kortlægning

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen

Solcelleanlæg for private. Øernes Revision v/peter Hansen Solcelleanlæg for rivate Øernes Revision v/peter Hansen Præsentation af Øernes Revision Nykøbing F Havneladsen 8, 1. 4800 Nykøbing F. 8 medarbejdere Vordingborg Næstvedvej 2, 4760 Vordingborg 19 medarbejdere

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere