udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k"

Transkript

1 arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk. ISBN g r e e n n e t w o r k NORDISK MILJfl Mfi RKNING

2 2 3 Indholdsfortegnelse Side 4 forord Side 5 Om denne arbejdsmiljømanual Side 6 Arbejdsmiljøledelse Hvorfor arbejdsmiljøledelse? Hvad omfatter et arbejdsmiljøledelsessystem? forudsætninger for arbejdsmiljøledelse Side 8 Indledende status faneblad 2 Side 9 Projektplan faneblad 3 Side 10 KORTLÆGNING faneblad 4 Side 12 VURDERING faneblad 5 Arbejdsmiljøpolitik Prioritering Side 13 Mål og handlingsplan faneblad 6 Side 14 Arbejdsmiljøredegørelse faneblad 7 Side 15 Gennemførelse faneblad 8 Forankring Certificering

3 4 5 Forord Om denne arbejdsmiljømanual Green Network udsender hermed sin første arbejdsmiljømanual. I 1996 udkom den første miljømanual, og i 2003 udkom den sociale manual. De tre manualer giver tilsammen virksomhederne mulighed for at arbejde med den palet, vi i Green Network betegner som virksomhedernes samfundsansvar. I de seneste år har vi set et stadigt stigende incitament for virksomhederne til at arbejde med deres samfundsmæssige ansvar i en bredere tilgang end blot miljøforholdene. Til dato har mere end 280 virksomheder inden for Green Network samt et stort antal virksomheder udenfor lavet en redegørelse inden for ét eller flere af områderne. Manualen følger samme struktur som de andre manualer. Det gør arbejdet lettere og øger muligheden for at integrere arbejdet i Green Network s øvrige ledelsessystemer. Manualen er lavet i samarbejde med COWI A/S og JobLiv Danmark a/s. Endvidere har Arbejdstilsynet bidraget med værdifulde kommentarer samt dele af materialet. Manualen er afprøvet på en række af Green Networks medlemmer både private og offentlige virksomheder. Deres erfaringer og kommentarer sikrer, at manualen er let at gå til og kan anvendes i praksis. somheden også kunne dokumentere og synliggøre resultatet af arbejdsmiljøarbejdet i form af en redegørelse, der opfylder kravene til Green Network s diplom og flag. Går virksomhedens ambitioner videre, vil man med en lille ekstra indsats til dokumentation og dokumentstyring kunne certificeres efter OHSAS For at få det fulde udbytte af manualen bør de tilknyttede, mere konkrete værktøjer bruges. I manualen henvises løbende til et ringbind, som uddyber manualens ofte ret kortfattede tekst. Desuden er der på Green Networks hjemmeside dk adgang til en række hjælpeskemaer og andre detailværktøjer. Efter aftale med sekretariatet kan der ydes en bistand til udarbejdelse af den første arbejdsmiljøredegørelse, som det er tilfældet ved udarbejdelse af miljø- og sociale redegørelser. 11. januar 2006 Manualen er: et redskab til at lave APV, hvor der tages udgangspunkt i Arbejdstilsynets vejledninger, risikoarbejdet, ulykkesanalyserne og selvfølgelig andre af virksomhedens erkendte problemstillinger en APV, der er skræddersyet til den enkelte virksomhed og giver anvisning til, hvordan det konkret opgøres. et redskab til at sikre løbende forbedringer på arbejdsmiljøområdet. et redskab til at udarbejde en arbejdsmiljøredegørelse, så virksomhedens interessenter (medarbejdere, kommende medarbejdere, myndigheder, kunder m.fl.) kan få et indblik i virksomhedens arbejdsmiljø. et redskab til at forankre arbejdsmiljøarbejdet i virksomhedens ledelsessystem. et redskab til at indføre OHSAS/DS certificering, hvis det ønskes (ikke krav fra Green Network). I tilknytning til manualen findes et ringbind, der uddyber manualen, og en værktøjs- og eksempeldel på Green Networks hjemmeside Her findes en række værktøjer til og eksempler på, hvordan arbejdet med arbejdsmiljøledelse kan foregå. Lovmedholdelighed i forhold til arbejdsmiljølovgivningen er en afgørende ambition med denne manual. Det betyder, at virksomheden med stor sandsynlighed vil kunne opnå en positiv bedømmelse i den kommende smiley-ordning. Med manualen vil virk- Kurt Svendsen formand for Green Network

4 6 7 Arbejdsmiljøledelse Hvorfor arbejdsmiljøledelse? Arbejdsmiljøledelse er, når dygtighed, omtanke samt planlægning og ikke held skaber et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet har en stor betydning for virksomhedens forretningsmæssige succes. Et godt arbejdsmiljø kan være med til at tiltrække og fastholde stabile og kvalificerede medarbejdere. Et godt arbejdsmiljø frigør kreativitet og andre værdifulde ressourcer hos medarbejderne. Tilfredse medarbejdere er loyale medarbejdere, der over for kunder og omverdenen skaber den vare eller service, der fører til succes. Et indledende Sta tus dårligt arbejdsmiljø kan derimod medføre omkostninger, eksempelvis højt sygefravær, lavere produktivitet, større spild og et dårligt omdømme. Det er derfor rationelt og økonomisk fordelagtigt at arbejde med arbejdsmiljøledelse. Arbejdsmiljøledelse efter Green Networks princip har yderligere den fordel, at virksomheden opnår Green Networks flag og diplom og den positive opmærksomhed, der følger. Virksomheden får kontrol og overblik over sit arbejdsmiljøarbejde og kan dokumentere, at der arbejdes systematisk med arbejdsmiljøet. Hvad omfatter et arbejdsmiljøledelsessystem? Et arbejdsmiljøledelsessystem omfatter en arbejdsmiljøpolitik,,, handlingsplan samt gennemførelse (opfyldelse af mål inkl. handlinger for løbende forbedringer). Gennemførelse dækker i systemmæssig henseende over kategorierne Indføring og drift, Kontrol og korrigerende handlinger samt Ledelsens gennemgang. Disse elementer er indarbejdet i Green Networks strategiske cirkel, hvor det overordnede mål er løbende forbedringer. Det er illustreret i figuren på side 6. Som det ses i figuren består den strategiske cirkel for arbejdsmiljøledelse af følgende faser: Indledende status her afdækkes, på hvilket niveau virksomhedens arbejdsmiljøarbejde er, hvilke værktøjer og rutiner som anvendes, hvilke belastninger og påvirkninger er kortlagt, hvem er involveret m.m. Projektplan her planlægges arbejdet frem til redegørelse og/eller certificering. Kortlægning her kortlægges de arbejdsmiljøforhold, der er relevante for virksomheden. Forudsætninger for arbejdsmiljøledelse Arbejdet med arbejdsmiljøledelse handler meget om holdninger ligesom arbejdet med miljø og socialt engagement. Arbejdsmiljøledelse kræver ressourcer og vilje til gennemførelse i hele virksomhedens organisation uanset størrelse. Ligesom det er ledelsens ansvar at sætte dagordenen i det daglige sikkerhedsarbejde, skal virksomhedsledelsen også i forbindelse med implementeringen af arbejdsmiljøledelse tage ansvar og signalere, at det er noget, man virkelig vil. Sikkerhedsorganisationen er en vigtig medspiller for ledelsen i arbejdsmiljøarbejdet. Sikkerhedsorganisationens rolle og arbejdsmetoder skal indarbejdes i de fremgangsmåder og arbejdsopgaver, som skal løses i forbindelse med arbejdsmiljøledelse. De rutiner, man har i virksomheden, og som i mange tilfælde er lovmæssigt begrundet, som f.eks. APV, sikkerhedsrunderinger og ulykkesrapportering, skal integreres i ledelsessystemet. Disse rutiner kan med fordel tænkes sammen med andre rutiner inden for f.eks. kvalitets- og miljøarbejdet. kort lægning Vurdering her vurderes de kortlagte forhold (subjektivt) og prioriteres ud fra lovmedholdelighed, alvorlighed, antal berørte medarbejdere, udsættelsesperiode samt øvrige arbejdsmiljøparametre. HandlingSPl an Mål og handlingsplan her opstilles handlingsplan for de nødvendige tiltag og krav til system. Arbejdsmiljøredegørelse til sidst udarbejdes arbejdsmiljøredegørelsen. Redegørelsen indeholder virksomhedens arbejdsmiljøpolitik,, prioritering, mål og handlingsplan. Gennemførelse her gennemføres de ting, der er opstillet handlingsplan for.

5 INDLEDENDE STATUS indledende StatuS PROJEKTPLAN 8 Yderligere oplysninger om indledende status findes under faneblad 2 Yderligere oplysninger om projektplan findes under faneblad 3 9 Indledende status Projektplan Det er nødvendigt, at der bliver lavet en status over det arbejdsmiljøarbejde, som pågår i virksomheden, inden virksomheden går i gang med at udarbejde en projektplan for arbejdsmiljøledelsessystemet. Status giver et godt overblik og er et vigtigt redskab i forhold til at planlægge forløbet. Status giver et signal om afstanden fra virksomhedens nuværende niveau (GAP-analyse) til: OHSAS Arbejdstilsynets screeningsbesøg Green Network redegørelse Det er en god ide at udarbejde arbejdsmiljøredegørelsen samtidig med, at APV en opdateres, eller når den netop er gennemført. Det giver det bedst mulige beslutningsgrundlag for det videre arbejde og sparer dobbeltarbejde. I forhold til ambitionsniveau er det af afgørende betydning, at nå et niveau hvor virksomheden er lovmedholdelig i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. Beslutningen om at redegøre for og arbejde med arbejdsmiljøledelse er ledelsens ansvar. Inden beslutningen tages, er det nødvendigt at stille sig en række spørgsmål: Hvad er motivationen for og formålet med at arbejde med arbejdsmiljøledelse? Hvilke ressourcer skal vi afsætte? Hvilke fordele kan vi forvente at få ud af at arbejde med arbejdsmiljøledelse? Hvilke risici og negative konsekvenser kan arbejdet med arbejdsmiljøledelse medføre? Hvilket ambitionsniveau vil vi anlægge i arbejdet med arbejdsmiljøledelse? Er ambitionen at udarbejde Green Networks arbejdsmiljøredegørelse og derved få Green Networks diplom og flag eller yderligere at implementere et arbejdsmiljøledelsessystem, der kan udløse et OHSAS certifikat? Ledelsen bør altså nøje overveje, hvad det er for et projekt, der sættes i søen. Ledelsen må gøre sig klart, at udarbejdelsen og offentliggørelsen af arbejdsmiljøredegørelsen og arbejdet med arbejdsmiljøledelsessystemet kræver ressourcer og kan påvirke virksomhedens organisation og handlemåde. Det er helt afgørende for projektets gennemførelse og succes, at medarbejderne inddrages. Det sker igennem forankringen i Sikkerhedsorganisationen (SiO) og gennem de arbejdsgrupper, der etableres, samt gennem løbende information til de medarbejdere, der ikke deltager direkte i projektet. Medarbejderinddragelse er vigtig af flere grunde: SiO er central i arbejdsmiljøarbejdet og skal deltage aktivt Den er nødvendig for, at medarbejderne får ejerskab til projektet Medarbejderne har konkret viden om virksomhedens aktiviteter og har den daglige kontakt med virksomhedens interessenter Medarbejdernes ejerskab og adfærd har betydning for projektets succes Ledelsen udarbejder i samarbejde med SiO en projektplan. Projektplanen er rygraden i den videre projektstyring og skal indeholde følgende: Projektorganisation hvem har ansvar for hvad? Tidsplan Ressourceforbrug Kommunikationsplan medarbejderinformation, hvordan skal medarbejderne informeres om projektet? Vidensopbygning hvilken supplerende uddannelse skal medarbejderne have for at kunne varetage de roller, de har fået tildelt i projektet?

6 indledende StatuS KORTLÆGNING 10 Yderligere oplysninger om findes under faneblad 4 11 Kortlægning Gennem den indledende status og projektplan har virksomheden bl.a. fået et billede af niveauet for deres arbejdsmiljøarbejde og en plan til at udarbejde en arbejdsmiljøredegørelse. Ofte vil det være nødvendigt at lave eller opdatere en af de forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, som ikke allerede er kortlagt. Det er vigtigt, at virksomheden udnytter de redskaber, som den har i forvejen, når de manglende arbejdsmiljøforhold skal kortlægges, f.eks. APV, risiko- og ulykkesanalyser. Kortlægningen skal omfatte alle relevante arbejdsmiljøpåvirkninger på virksomheden og ikke kun problemer, som man er vant til at registrere i APV. Kortlægningen skal som minimum indeholde de forhold, som er nævnt i de af Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere, der er relevante for virksomheden. Desuden forhold, der er kommet frem via risikoer og ulykkesanalyser samt egne erkendte arbejdsmiljøforhold. Dette betyder i praksis, at man kvalificerer sin APV, så den ikke bare omfatter de ting, man selv er faldet over som generende. Men man skal også tage højde for de forhold, som ofte forekommer i branchen, hvilket Arbejdsmiljøvejviserne netop beskriver på en overskuelig måde. Hvis der er forhold, som er nævnt i Arbejdstilsynets vejviser, som ikke er relevante for virksomheden, skal der argumenteres for det. Når det er afgjort hvilke arbejdsmiljøforhold, der skal kortlægges, starter arbejdet med dataindsamlingen. Følgende forhold skal kortlægges, hvis de er relevante for virksomheden: Fysiske forhold som arbejdslokaler, indretning, udformning, belysning, støj, maskinsikkerhed og indeklima. De kan udføres som beskrivelser eller målinger. Kemiske forhold, mærkningspligtige stoffer, arbejdspladsbrugsanvisninger, KRAN-stoffer etc. Hertil vil brugsanvisninger i praksis give de nødvendige oplysninger, men en mere grundig kemisk APV, drøftelse med leverandører og inddragelse af konsulenter kan være nødvendig. Støj og vibrationer fra maskiner og anlæg vil typisk skulle undersøges og vurderes ved hjælp af tekniske målinger, som kræver måleudstyr. Ergonomiske forhold som EGA, tunge løft, risici og arbejdspladsens indretning kan vurderes ved hjælp af arbejdsmiljøvejvisere og vejledningsmateriale fra Arbejdstilsynet og branchearbejdsmiljørådene, ligesom konsulentbistand kan være nødvendig. Biologiske forhold som mikroorganismer, smittefare etc. vurderes i forhold til, hvilke processer og materialer, der er tale om. Det vil normalt være aktuelt inden for fødevareindustri, korn og foderstof og andre brancher, hvor biologisk og andet organisk materiale håndteres og forarbejdes. Risikoanalyse som risiko for fald (glatte gulve, håndtering af tunge byrder m.m.), maskinsikkerhed (skarpe kanter, klemningsrisiko, højt tryk m.m.), brand og eksplosionssikkerhed. Risikofyldte situationer som fald fra højere niveau, fald/påkørsel i færdselsarealer, vold, trusler m.m. Ulykkesanalyse, ulykkesstatistik herunder en tilstrækkelig effektiv undersøgelse af nærved-ulykker. Sygefravær opgøres i kategorier (korttids- og langtidssygefravær samt totalt fravær). Desuden en af om sygefravær har sammenhæng til arbejdsmiljøet på virksomheden. Sygefravær skal med i redegørelsen. Psykisk arbejdsmiljø. Her kortlægges trivsel og medarbejdertilfredshed. Leverandørdialog. Her redegøres for de krav, virksomheden stiller til underleverandører og fremmede håndværkere. Sikkerhedsorganisationen vælger de mest hensigtsmæssige metoder til. Det kan være fysiske målinger, interview, besigtigelser, resultater af audits og afvigelser samt andre eksempler. I fanebladet er der givet anbefalinger til, hvordan man kan opgøre de enkelte forhold.

7 indledende StatuS indledende StatuS VURDERING 12 Yderligere oplysninger om findes under faneblad 5 Yderligere oplysninger om handlingsplan findes under faneblad 6 13 Vurdering Mål og handlingsplan Arbejdsmiljøpolitik Vurderingen af arbejdsmiljøpåvirkningerne vil aldrig blive helt objektiv. Der skal ske en prioritering, hvor virksomhedens holdning også spiller ind. Holdningen skal fremgå af arbejdsmiljøpolitikken. Arbejdsmiljøpolitikken skal: være skriftlig være implementeret i virksomheden fremgå af arbejdsmiljøredegørelsen til Green Network afspejle virksomhedens art og de risici, den har omfatte forpligtigelse til løbende forbedring Politikken skal revideres løbende for at sikre, at den harmonerer med virksomhedens virkelighed. Vurdering Når arbejdsmiljøpåvirkningerne er kortlagt, skal de vurderes og prioriteres ud fra nogle overordnede kriterier. Dette resulterer i en liste, som indeholder de væsentligste arbejdsmiljøpåvirkninger. Vurderingen handler om at fastslå, hvilken betydning de enkelte påvirkninger i en har for virksomheden og dens medarbejdere (subjektiv ). En måde at foretage en på er f.eks. at bede den enkelte medarbejder om at komme med sit bud på, hvad hun/han synes er vigtigt at arbejde videre med. Dette kan gøres gennem gruppearbejde, gåhjemmøder eller spørgeskemaer. Prioritering Prioritering er at beslutte, hvilke af de væsentlige arbejdsmiljøpåvirkninger incl. risici, som virksomheden skal fokusere på. Til at gennemføre prioriteringen kan man anvende forskellige kriterier: Lovmedholdelighed Antal berørte medarbejdere Varighed af påvirkningen Alvorligheden af risici Risici ved driftstop og andre problemer Følgevirkninger af uheld Om arbejdsmiljøproblemer samtidigt er miljøproblemer I arbejdsmiljøredegørelsen skal det fremgå, hvilke kriterier, der ligger til grund for prioriteringen. Har man forhold, som ikke er lovmedholdelige, skal man uddybe dette og gøre rede for en handling. Det betyder, at det skal fremgå af mål- og handlingsplanen samt være accepteret af Arbejdstilsynet Virksomheden har nu taget stilling til, hvilken politik, den vil følge, og har prioriteret, hvilke arbejdsmiljøområder, den vil arbejde videre med. Næste fase er at udarbejde en plan, hvor politikken og prioriteringerne udmøntes i handlingsplaner. Det er vigtigt, at målene fastlægges, så det er muligt at følge op på dem med en meningsfuld måling. Når man har udpeget de mål, man vil arbejde med, er det tid at planlægge de indsatser, der skal til for at nå målene. Det vil sige, at der skal være en direkte sammenhæng mellem politik, handlingsplan. En handlingsplan er en samlet beskrivelse af de indsatser og tiltag, der skal sættes i værk for at målene nås. Det er vigtigt, at virksomhedens interne handlingsplaner indeholder opgaver, ansvar, ressourcer, tidsfrister og kontrolmetoder for hvert enkelt punkt (se under gennemførelse). Den handlingsplan, der indsendes med arbejdsmiljøredegørelsen til Green Network, skal indeholde opgaver, ansvar og overordnede tidsplaner.

8 indledende StatuS indledende StatuS 14 Yderligere oplysninger om arbejdsmiljøredegørelse findes under faneblad 7 Yderligere oplysninger om gennemførelse og forankring findes under faneblad 8 15 Arbejdsmiljøredegørelse Gennemførelse Materialet fra en opbevares på virksomheden i en arbejdsmiljøhåndbog, evt. med henvisning til anden dokumentation som f.eks. APV. Det er vigtigt, at systemet opbygges med sporbarhed med henvisninger, versionsstyring etc. Materialet er ikke offentligt tilgængeligt, men myndighederne skal have adgang til materialet. Det fungerer som dokumentation ved tilsyns- og godkendelsesbesøg af myndigheder og certificeringsbureauer, afhængig af hvilken form for godkendelse, virksomheden har valgt eller opnået. For at kunne modtage Green Networks arbejdsmiljødiplom og flag skal der udarbejdes og indsendes en arbejdsmiljøredegørelse til Green Network. Arbejdsmiljøredegørelsen er essensen af håndbogen og vil typisk have et omfang på sider inkl. illustrationer. Omfanget afhænger af virksomhedens størrelse og kompleksitet. Dele af virksomhedens arbejdsmiljøredegørelse kan med fordel samskrives med miljø- og/eller den sociale redegørelse. Redegørelsen skal omfatte: Indholdsfortegnelse Stamoplysninger for virksomheden Forord/indledning samt beretning ved direktøren om redegørelsens formål, indhold, målgruppe og væsentligste resultater samt kort rids af processen, herunder hvem der har været involveret i arbejdet. Forordet skal skrives under af direktør og en medarbejderrepræsentant Beskrivelse af arbejdsmiljøpolitikken Beskrivelse af virksomheden og dens produktion Beskrivelse af sikkerhedsorganisationen og lovpligtigt eftersyn Præsentation af de væsentligste arbejdsmiljøforhold () incl. nøgletal samt kommentarer hertil Beskrivelse af baggrund for prioriteringen Samlet beskrivelse af politikker, handlingsplaner Opfyldelse af handlingsplaner (gælder ikke første redegørelse) Den eksterne arbejdsmiljøredegørelse indsendes til Green Network og er offentligt tilgængelig. Arbejdsmiljøredegørelsen gælder i 3 år. Regler for at få diplom kan ses på Green Networks hjemmeside Gennemførelse og forankring skal sikre, at virksomheden reelt arbejder med arbejdsmiljøledelse, og at der bliver fulgt op på handlingsplaner. Derved bliver arbejdsmiljøredegørelsen et troværdigt udtryk for virksomhedens engagement i arbejdsmiljøet. Det handler om at: indarbejde rutiner og procedurer for selve redegørelsesarbejdet og det videre arbejdsmiljøledelsesarbejde implementere beslutninger, herunder projekter Forankring En af de vigtigste forudsætninger for at kunne arbejde målrettet med arbejdsmiljøredegørelsen er, at arbejdet bliver forankret i virksomheden, specielt i sikkerhedsorganisationen. Dette indebærer, at såvel sikkerhedsrepræsentanter som ledelse og øvrige medarbejdere i hele organisationen forstår målene og initiativerne og bakker dem op. Samtidigt skal alle kende deres ansvarsområde, og der skal være systemer på plads, som gør det muligt at gennemføre og måle fremdriften i de enkelte indsatser. Det er vigtigt, at både ledelse og medarbejdere bakker op på alle niveauer, således at projektet ikke opleves som nogle få ildsjæles projekt. Certificering Alle virksomheder kan søge om at blive certificeret efter DS/OHSAS I forhold til Green Network redegørelsen vil certificeringen stille øgede krav til dokumentation og processtyring. Det betyder i praksis, at der skal udarbejdes en række procedurer i relation til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet (se ringbind).

Indholdsfortegnelse. Den strategiske cirkel. Motivation

Indholdsfortegnelse. Den strategiske cirkel. Motivation sundhedsmanual g r e e n n e t w o r k 2 Indholdsfortegnelse SIDE 3 FORORD SIDE 4 OM DENNE SUNDHEDSMANUAL Den strategiske cirkel SIDE 5 SÅDAN KOMMER I IGANG Motivation SIDE 6 PROJEKTPLAN faneblad 2 SIDE

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? Arbejdsmiljøcertifikat hvorfor og hvordan? Der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer på over halvdelen af virksomhederne inden for

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 MILJØSEKRETARIATET Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 Indhold Forord.......................................... 3 Indledning....................................... 4 Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet...

Læs mere

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Velkommen Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Erhvervs Ph.d. studerende og auditor Anne Helbo, telefon 40 35 40 14 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse

WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse April 2013 - side 1 WorkLife - Kursusliste Supplerende Arbejdsmiljøuddannelse Den årlige arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøloven indeholder krav om, at arbejdsmiljøorganisationen årligt drøfter og tilrettelægger

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Auditering Vejledning af virksomhed Dette auditskema er udviklet til at vurdere, hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. 1 Virksomhedsdata

Læs mere

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling

Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling Et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø i Borgmesterens Afdeling 2 Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar - derfor er det vigtigt: At du har kendskab til vores arbejdsmiljøpolitik og handleplaner på området

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere arbejdsmiljøorganisationens

Læs mere

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering

AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering AM2014 Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsmiljøledelsessystemer og certificering Ph.d. og Associate Professor Pernille Hohnen, Aalborg Universitet Telefon: 60 86 52 63 Mail: hohnen@cgs.aau.dk Business Developer

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Auditering af psykisk arbejdsmiljø

Auditering af psykisk arbejdsmiljø Auditering af psykisk arbejdsmiljø Fokuspunkter, muligheder og begrænsninger Operation Manager Ruth Kjeldsmark Oktober 2008 Agenda 1. Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø i fokus for virksomheder med arbejdsmiljøledelse?

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

g r e e n n e t w o r k

g r e e n n e t w o r k manual til udarbejdelse af miljøredegørelse på landbrugsbedrifter g r e e n n e t w o r k 2 Indholdsfortegnelse Side 3 forord Side 4 OM DENNE MANUAL Side 5 Hvordan kommer man i gang med at lave redegørelsen?

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse helt enkelt

Arbejdsmiljøledelse helt enkelt Arbejdsmiljøledelse helt enkelt Gitte Goldschmidt Goldschmidt Rise and Shine i/s gg@riseandshine.dk Tel 20 77 79 36 Gitte Goldschmidt Civilingeniør Organisationskonsulent Capacent (KPMG) ti år Leder fire

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 2 Maj 2013. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 7 Arbejdsmiljøorganisation: AMO Arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5 Rådgivningspåbud Oktober 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Identificering og imødegåelse af farer og risici

Identificering og imødegåelse af farer og risici dato 05.11.2012 Side 1 af 5 Identificering og imødegåelse af farer og risici Formål: At sikre, at risici bliver vurderet og at der tages passende forholdsregler til at imødegå ulykker og andre arbejdsmiljøbelastninger.

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Stamoplysninger 2. Forord.3. Politik...4. Overordnet arbejdsmiljøpoliti.4. Arbejdsmiljø mål..4

Indholdsfortegnelse...1. Stamoplysninger 2. Forord.3. Politik...4. Overordnet arbejdsmiljøpoliti.4. Arbejdsmiljø mål..4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Stamoplysninger 2 Forord.3 Politik...4 Overordnet arbejdsmiljøpoliti.4 Arbejdsmiljø mål..4 Virksomhedsbeskrivelse Rengøringsselvskabet RENT ApS.5 Beskrivelse

Læs mere

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord

Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord Uddannelsesplan for arbejdsmiljøuddannelsen BAR Jord til Bord 2 1 Formål med arbejdsmiljøuddannelsen Arbejdsmiljøuddannelsens formål er at: styrke det forebyggende arbejde effektivisere sikkerhedsorganisationens

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering

Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering Lederuddannelse som centralt element for succesfuld arbejdsmiljøcertificering AM 2010 Arbejdsmiljøchef Anne Birgitte Bonde, Per Aarsleff Seniorkonsulent Thomas Milfeldt, ALECTIA Lidt om mig selv Uddannet

Læs mere

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver Juni 2015 Carsten Ditlefsen, MBA, partner og direktør i AM-Gruppen Definitioner at skabe en samvirken af mål og midler Kilde: Fakta om arbejdsmiljø 2013, side 71 at skabe en samvirken af mål. Ved at nå

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

»APV og APV Udvidet (Den Integrerede Analyse)

»APV og APV Udvidet (Den Integrerede Analyse) »APV og APV Udvidet (Den Integrerede Analyse) »APV, hvordan og hvor meget? En virksomhed skal afdække det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i en APV. Der er desuden en række særlige områder, der måske skal

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere