udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udgiver: design og produktion: tryk: g r e e n n e t w o r k"

Transkript

1 arbejdsmiljø manual udgiver: Green Network design og produktion: Aakjærs a/s, Vejle, medlem af Green Network tryk: Jelling Bogtrykkeri A/S, ISO miljøcertificeret. Manualen er trykt på MultiArt Silk. ISBN g r e e n n e t w o r k NORDISK MILJfl Mfi RKNING

2 2 3 Indholdsfortegnelse Side 4 forord Side 5 Om denne arbejdsmiljømanual Side 6 Arbejdsmiljøledelse Hvorfor arbejdsmiljøledelse? Hvad omfatter et arbejdsmiljøledelsessystem? forudsætninger for arbejdsmiljøledelse Side 8 Indledende status faneblad 2 Side 9 Projektplan faneblad 3 Side 10 KORTLÆGNING faneblad 4 Side 12 VURDERING faneblad 5 Arbejdsmiljøpolitik Prioritering Side 13 Mål og handlingsplan faneblad 6 Side 14 Arbejdsmiljøredegørelse faneblad 7 Side 15 Gennemførelse faneblad 8 Forankring Certificering

3 4 5 Forord Om denne arbejdsmiljømanual Green Network udsender hermed sin første arbejdsmiljømanual. I 1996 udkom den første miljømanual, og i 2003 udkom den sociale manual. De tre manualer giver tilsammen virksomhederne mulighed for at arbejde med den palet, vi i Green Network betegner som virksomhedernes samfundsansvar. I de seneste år har vi set et stadigt stigende incitament for virksomhederne til at arbejde med deres samfundsmæssige ansvar i en bredere tilgang end blot miljøforholdene. Til dato har mere end 280 virksomheder inden for Green Network samt et stort antal virksomheder udenfor lavet en redegørelse inden for ét eller flere af områderne. Manualen følger samme struktur som de andre manualer. Det gør arbejdet lettere og øger muligheden for at integrere arbejdet i Green Network s øvrige ledelsessystemer. Manualen er lavet i samarbejde med COWI A/S og JobLiv Danmark a/s. Endvidere har Arbejdstilsynet bidraget med værdifulde kommentarer samt dele af materialet. Manualen er afprøvet på en række af Green Networks medlemmer både private og offentlige virksomheder. Deres erfaringer og kommentarer sikrer, at manualen er let at gå til og kan anvendes i praksis. somheden også kunne dokumentere og synliggøre resultatet af arbejdsmiljøarbejdet i form af en redegørelse, der opfylder kravene til Green Network s diplom og flag. Går virksomhedens ambitioner videre, vil man med en lille ekstra indsats til dokumentation og dokumentstyring kunne certificeres efter OHSAS For at få det fulde udbytte af manualen bør de tilknyttede, mere konkrete værktøjer bruges. I manualen henvises løbende til et ringbind, som uddyber manualens ofte ret kortfattede tekst. Desuden er der på Green Networks hjemmeside dk adgang til en række hjælpeskemaer og andre detailværktøjer. Efter aftale med sekretariatet kan der ydes en bistand til udarbejdelse af den første arbejdsmiljøredegørelse, som det er tilfældet ved udarbejdelse af miljø- og sociale redegørelser. 11. januar 2006 Manualen er: et redskab til at lave APV, hvor der tages udgangspunkt i Arbejdstilsynets vejledninger, risikoarbejdet, ulykkesanalyserne og selvfølgelig andre af virksomhedens erkendte problemstillinger en APV, der er skræddersyet til den enkelte virksomhed og giver anvisning til, hvordan det konkret opgøres. et redskab til at sikre løbende forbedringer på arbejdsmiljøområdet. et redskab til at udarbejde en arbejdsmiljøredegørelse, så virksomhedens interessenter (medarbejdere, kommende medarbejdere, myndigheder, kunder m.fl.) kan få et indblik i virksomhedens arbejdsmiljø. et redskab til at forankre arbejdsmiljøarbejdet i virksomhedens ledelsessystem. et redskab til at indføre OHSAS/DS certificering, hvis det ønskes (ikke krav fra Green Network). I tilknytning til manualen findes et ringbind, der uddyber manualen, og en værktøjs- og eksempeldel på Green Networks hjemmeside Her findes en række værktøjer til og eksempler på, hvordan arbejdet med arbejdsmiljøledelse kan foregå. Lovmedholdelighed i forhold til arbejdsmiljølovgivningen er en afgørende ambition med denne manual. Det betyder, at virksomheden med stor sandsynlighed vil kunne opnå en positiv bedømmelse i den kommende smiley-ordning. Med manualen vil virk- Kurt Svendsen formand for Green Network

4 6 7 Arbejdsmiljøledelse Hvorfor arbejdsmiljøledelse? Arbejdsmiljøledelse er, når dygtighed, omtanke samt planlægning og ikke held skaber et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet har en stor betydning for virksomhedens forretningsmæssige succes. Et godt arbejdsmiljø kan være med til at tiltrække og fastholde stabile og kvalificerede medarbejdere. Et godt arbejdsmiljø frigør kreativitet og andre værdifulde ressourcer hos medarbejderne. Tilfredse medarbejdere er loyale medarbejdere, der over for kunder og omverdenen skaber den vare eller service, der fører til succes. Et indledende Sta tus dårligt arbejdsmiljø kan derimod medføre omkostninger, eksempelvis højt sygefravær, lavere produktivitet, større spild og et dårligt omdømme. Det er derfor rationelt og økonomisk fordelagtigt at arbejde med arbejdsmiljøledelse. Arbejdsmiljøledelse efter Green Networks princip har yderligere den fordel, at virksomheden opnår Green Networks flag og diplom og den positive opmærksomhed, der følger. Virksomheden får kontrol og overblik over sit arbejdsmiljøarbejde og kan dokumentere, at der arbejdes systematisk med arbejdsmiljøet. Hvad omfatter et arbejdsmiljøledelsessystem? Et arbejdsmiljøledelsessystem omfatter en arbejdsmiljøpolitik,,, handlingsplan samt gennemførelse (opfyldelse af mål inkl. handlinger for løbende forbedringer). Gennemførelse dækker i systemmæssig henseende over kategorierne Indføring og drift, Kontrol og korrigerende handlinger samt Ledelsens gennemgang. Disse elementer er indarbejdet i Green Networks strategiske cirkel, hvor det overordnede mål er løbende forbedringer. Det er illustreret i figuren på side 6. Som det ses i figuren består den strategiske cirkel for arbejdsmiljøledelse af følgende faser: Indledende status her afdækkes, på hvilket niveau virksomhedens arbejdsmiljøarbejde er, hvilke værktøjer og rutiner som anvendes, hvilke belastninger og påvirkninger er kortlagt, hvem er involveret m.m. Projektplan her planlægges arbejdet frem til redegørelse og/eller certificering. Kortlægning her kortlægges de arbejdsmiljøforhold, der er relevante for virksomheden. Forudsætninger for arbejdsmiljøledelse Arbejdet med arbejdsmiljøledelse handler meget om holdninger ligesom arbejdet med miljø og socialt engagement. Arbejdsmiljøledelse kræver ressourcer og vilje til gennemførelse i hele virksomhedens organisation uanset størrelse. Ligesom det er ledelsens ansvar at sætte dagordenen i det daglige sikkerhedsarbejde, skal virksomhedsledelsen også i forbindelse med implementeringen af arbejdsmiljøledelse tage ansvar og signalere, at det er noget, man virkelig vil. Sikkerhedsorganisationen er en vigtig medspiller for ledelsen i arbejdsmiljøarbejdet. Sikkerhedsorganisationens rolle og arbejdsmetoder skal indarbejdes i de fremgangsmåder og arbejdsopgaver, som skal løses i forbindelse med arbejdsmiljøledelse. De rutiner, man har i virksomheden, og som i mange tilfælde er lovmæssigt begrundet, som f.eks. APV, sikkerhedsrunderinger og ulykkesrapportering, skal integreres i ledelsessystemet. Disse rutiner kan med fordel tænkes sammen med andre rutiner inden for f.eks. kvalitets- og miljøarbejdet. kort lægning Vurdering her vurderes de kortlagte forhold (subjektivt) og prioriteres ud fra lovmedholdelighed, alvorlighed, antal berørte medarbejdere, udsættelsesperiode samt øvrige arbejdsmiljøparametre. HandlingSPl an Mål og handlingsplan her opstilles handlingsplan for de nødvendige tiltag og krav til system. Arbejdsmiljøredegørelse til sidst udarbejdes arbejdsmiljøredegørelsen. Redegørelsen indeholder virksomhedens arbejdsmiljøpolitik,, prioritering, mål og handlingsplan. Gennemførelse her gennemføres de ting, der er opstillet handlingsplan for.

5 INDLEDENDE STATUS indledende StatuS PROJEKTPLAN 8 Yderligere oplysninger om indledende status findes under faneblad 2 Yderligere oplysninger om projektplan findes under faneblad 3 9 Indledende status Projektplan Det er nødvendigt, at der bliver lavet en status over det arbejdsmiljøarbejde, som pågår i virksomheden, inden virksomheden går i gang med at udarbejde en projektplan for arbejdsmiljøledelsessystemet. Status giver et godt overblik og er et vigtigt redskab i forhold til at planlægge forløbet. Status giver et signal om afstanden fra virksomhedens nuværende niveau (GAP-analyse) til: OHSAS Arbejdstilsynets screeningsbesøg Green Network redegørelse Det er en god ide at udarbejde arbejdsmiljøredegørelsen samtidig med, at APV en opdateres, eller når den netop er gennemført. Det giver det bedst mulige beslutningsgrundlag for det videre arbejde og sparer dobbeltarbejde. I forhold til ambitionsniveau er det af afgørende betydning, at nå et niveau hvor virksomheden er lovmedholdelig i forhold til arbejdsmiljølovgivningen. Beslutningen om at redegøre for og arbejde med arbejdsmiljøledelse er ledelsens ansvar. Inden beslutningen tages, er det nødvendigt at stille sig en række spørgsmål: Hvad er motivationen for og formålet med at arbejde med arbejdsmiljøledelse? Hvilke ressourcer skal vi afsætte? Hvilke fordele kan vi forvente at få ud af at arbejde med arbejdsmiljøledelse? Hvilke risici og negative konsekvenser kan arbejdet med arbejdsmiljøledelse medføre? Hvilket ambitionsniveau vil vi anlægge i arbejdet med arbejdsmiljøledelse? Er ambitionen at udarbejde Green Networks arbejdsmiljøredegørelse og derved få Green Networks diplom og flag eller yderligere at implementere et arbejdsmiljøledelsessystem, der kan udløse et OHSAS certifikat? Ledelsen bør altså nøje overveje, hvad det er for et projekt, der sættes i søen. Ledelsen må gøre sig klart, at udarbejdelsen og offentliggørelsen af arbejdsmiljøredegørelsen og arbejdet med arbejdsmiljøledelsessystemet kræver ressourcer og kan påvirke virksomhedens organisation og handlemåde. Det er helt afgørende for projektets gennemførelse og succes, at medarbejderne inddrages. Det sker igennem forankringen i Sikkerhedsorganisationen (SiO) og gennem de arbejdsgrupper, der etableres, samt gennem løbende information til de medarbejdere, der ikke deltager direkte i projektet. Medarbejderinddragelse er vigtig af flere grunde: SiO er central i arbejdsmiljøarbejdet og skal deltage aktivt Den er nødvendig for, at medarbejderne får ejerskab til projektet Medarbejderne har konkret viden om virksomhedens aktiviteter og har den daglige kontakt med virksomhedens interessenter Medarbejdernes ejerskab og adfærd har betydning for projektets succes Ledelsen udarbejder i samarbejde med SiO en projektplan. Projektplanen er rygraden i den videre projektstyring og skal indeholde følgende: Projektorganisation hvem har ansvar for hvad? Tidsplan Ressourceforbrug Kommunikationsplan medarbejderinformation, hvordan skal medarbejderne informeres om projektet? Vidensopbygning hvilken supplerende uddannelse skal medarbejderne have for at kunne varetage de roller, de har fået tildelt i projektet?

6 indledende StatuS KORTLÆGNING 10 Yderligere oplysninger om findes under faneblad 4 11 Kortlægning Gennem den indledende status og projektplan har virksomheden bl.a. fået et billede af niveauet for deres arbejdsmiljøarbejde og en plan til at udarbejde en arbejdsmiljøredegørelse. Ofte vil det være nødvendigt at lave eller opdatere en af de forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, som ikke allerede er kortlagt. Det er vigtigt, at virksomheden udnytter de redskaber, som den har i forvejen, når de manglende arbejdsmiljøforhold skal kortlægges, f.eks. APV, risiko- og ulykkesanalyser. Kortlægningen skal omfatte alle relevante arbejdsmiljøpåvirkninger på virksomheden og ikke kun problemer, som man er vant til at registrere i APV. Kortlægningen skal som minimum indeholde de forhold, som er nævnt i de af Arbejdstilsynets arbejdsmiljøvejvisere, der er relevante for virksomheden. Desuden forhold, der er kommet frem via risikoer og ulykkesanalyser samt egne erkendte arbejdsmiljøforhold. Dette betyder i praksis, at man kvalificerer sin APV, så den ikke bare omfatter de ting, man selv er faldet over som generende. Men man skal også tage højde for de forhold, som ofte forekommer i branchen, hvilket Arbejdsmiljøvejviserne netop beskriver på en overskuelig måde. Hvis der er forhold, som er nævnt i Arbejdstilsynets vejviser, som ikke er relevante for virksomheden, skal der argumenteres for det. Når det er afgjort hvilke arbejdsmiljøforhold, der skal kortlægges, starter arbejdet med dataindsamlingen. Følgende forhold skal kortlægges, hvis de er relevante for virksomheden: Fysiske forhold som arbejdslokaler, indretning, udformning, belysning, støj, maskinsikkerhed og indeklima. De kan udføres som beskrivelser eller målinger. Kemiske forhold, mærkningspligtige stoffer, arbejdspladsbrugsanvisninger, KRAN-stoffer etc. Hertil vil brugsanvisninger i praksis give de nødvendige oplysninger, men en mere grundig kemisk APV, drøftelse med leverandører og inddragelse af konsulenter kan være nødvendig. Støj og vibrationer fra maskiner og anlæg vil typisk skulle undersøges og vurderes ved hjælp af tekniske målinger, som kræver måleudstyr. Ergonomiske forhold som EGA, tunge løft, risici og arbejdspladsens indretning kan vurderes ved hjælp af arbejdsmiljøvejvisere og vejledningsmateriale fra Arbejdstilsynet og branchearbejdsmiljørådene, ligesom konsulentbistand kan være nødvendig. Biologiske forhold som mikroorganismer, smittefare etc. vurderes i forhold til, hvilke processer og materialer, der er tale om. Det vil normalt være aktuelt inden for fødevareindustri, korn og foderstof og andre brancher, hvor biologisk og andet organisk materiale håndteres og forarbejdes. Risikoanalyse som risiko for fald (glatte gulve, håndtering af tunge byrder m.m.), maskinsikkerhed (skarpe kanter, klemningsrisiko, højt tryk m.m.), brand og eksplosionssikkerhed. Risikofyldte situationer som fald fra højere niveau, fald/påkørsel i færdselsarealer, vold, trusler m.m. Ulykkesanalyse, ulykkesstatistik herunder en tilstrækkelig effektiv undersøgelse af nærved-ulykker. Sygefravær opgøres i kategorier (korttids- og langtidssygefravær samt totalt fravær). Desuden en af om sygefravær har sammenhæng til arbejdsmiljøet på virksomheden. Sygefravær skal med i redegørelsen. Psykisk arbejdsmiljø. Her kortlægges trivsel og medarbejdertilfredshed. Leverandørdialog. Her redegøres for de krav, virksomheden stiller til underleverandører og fremmede håndværkere. Sikkerhedsorganisationen vælger de mest hensigtsmæssige metoder til. Det kan være fysiske målinger, interview, besigtigelser, resultater af audits og afvigelser samt andre eksempler. I fanebladet er der givet anbefalinger til, hvordan man kan opgøre de enkelte forhold.

7 indledende StatuS indledende StatuS VURDERING 12 Yderligere oplysninger om findes under faneblad 5 Yderligere oplysninger om handlingsplan findes under faneblad 6 13 Vurdering Mål og handlingsplan Arbejdsmiljøpolitik Vurderingen af arbejdsmiljøpåvirkningerne vil aldrig blive helt objektiv. Der skal ske en prioritering, hvor virksomhedens holdning også spiller ind. Holdningen skal fremgå af arbejdsmiljøpolitikken. Arbejdsmiljøpolitikken skal: være skriftlig være implementeret i virksomheden fremgå af arbejdsmiljøredegørelsen til Green Network afspejle virksomhedens art og de risici, den har omfatte forpligtigelse til løbende forbedring Politikken skal revideres løbende for at sikre, at den harmonerer med virksomhedens virkelighed. Vurdering Når arbejdsmiljøpåvirkningerne er kortlagt, skal de vurderes og prioriteres ud fra nogle overordnede kriterier. Dette resulterer i en liste, som indeholder de væsentligste arbejdsmiljøpåvirkninger. Vurderingen handler om at fastslå, hvilken betydning de enkelte påvirkninger i en har for virksomheden og dens medarbejdere (subjektiv ). En måde at foretage en på er f.eks. at bede den enkelte medarbejder om at komme med sit bud på, hvad hun/han synes er vigtigt at arbejde videre med. Dette kan gøres gennem gruppearbejde, gåhjemmøder eller spørgeskemaer. Prioritering Prioritering er at beslutte, hvilke af de væsentlige arbejdsmiljøpåvirkninger incl. risici, som virksomheden skal fokusere på. Til at gennemføre prioriteringen kan man anvende forskellige kriterier: Lovmedholdelighed Antal berørte medarbejdere Varighed af påvirkningen Alvorligheden af risici Risici ved driftstop og andre problemer Følgevirkninger af uheld Om arbejdsmiljøproblemer samtidigt er miljøproblemer I arbejdsmiljøredegørelsen skal det fremgå, hvilke kriterier, der ligger til grund for prioriteringen. Har man forhold, som ikke er lovmedholdelige, skal man uddybe dette og gøre rede for en handling. Det betyder, at det skal fremgå af mål- og handlingsplanen samt være accepteret af Arbejdstilsynet Virksomheden har nu taget stilling til, hvilken politik, den vil følge, og har prioriteret, hvilke arbejdsmiljøområder, den vil arbejde videre med. Næste fase er at udarbejde en plan, hvor politikken og prioriteringerne udmøntes i handlingsplaner. Det er vigtigt, at målene fastlægges, så det er muligt at følge op på dem med en meningsfuld måling. Når man har udpeget de mål, man vil arbejde med, er det tid at planlægge de indsatser, der skal til for at nå målene. Det vil sige, at der skal være en direkte sammenhæng mellem politik, handlingsplan. En handlingsplan er en samlet beskrivelse af de indsatser og tiltag, der skal sættes i værk for at målene nås. Det er vigtigt, at virksomhedens interne handlingsplaner indeholder opgaver, ansvar, ressourcer, tidsfrister og kontrolmetoder for hvert enkelt punkt (se under gennemførelse). Den handlingsplan, der indsendes med arbejdsmiljøredegørelsen til Green Network, skal indeholde opgaver, ansvar og overordnede tidsplaner.

8 indledende StatuS indledende StatuS 14 Yderligere oplysninger om arbejdsmiljøredegørelse findes under faneblad 7 Yderligere oplysninger om gennemførelse og forankring findes under faneblad 8 15 Arbejdsmiljøredegørelse Gennemførelse Materialet fra en opbevares på virksomheden i en arbejdsmiljøhåndbog, evt. med henvisning til anden dokumentation som f.eks. APV. Det er vigtigt, at systemet opbygges med sporbarhed med henvisninger, versionsstyring etc. Materialet er ikke offentligt tilgængeligt, men myndighederne skal have adgang til materialet. Det fungerer som dokumentation ved tilsyns- og godkendelsesbesøg af myndigheder og certificeringsbureauer, afhængig af hvilken form for godkendelse, virksomheden har valgt eller opnået. For at kunne modtage Green Networks arbejdsmiljødiplom og flag skal der udarbejdes og indsendes en arbejdsmiljøredegørelse til Green Network. Arbejdsmiljøredegørelsen er essensen af håndbogen og vil typisk have et omfang på sider inkl. illustrationer. Omfanget afhænger af virksomhedens størrelse og kompleksitet. Dele af virksomhedens arbejdsmiljøredegørelse kan med fordel samskrives med miljø- og/eller den sociale redegørelse. Redegørelsen skal omfatte: Indholdsfortegnelse Stamoplysninger for virksomheden Forord/indledning samt beretning ved direktøren om redegørelsens formål, indhold, målgruppe og væsentligste resultater samt kort rids af processen, herunder hvem der har været involveret i arbejdet. Forordet skal skrives under af direktør og en medarbejderrepræsentant Beskrivelse af arbejdsmiljøpolitikken Beskrivelse af virksomheden og dens produktion Beskrivelse af sikkerhedsorganisationen og lovpligtigt eftersyn Præsentation af de væsentligste arbejdsmiljøforhold () incl. nøgletal samt kommentarer hertil Beskrivelse af baggrund for prioriteringen Samlet beskrivelse af politikker, handlingsplaner Opfyldelse af handlingsplaner (gælder ikke første redegørelse) Den eksterne arbejdsmiljøredegørelse indsendes til Green Network og er offentligt tilgængelig. Arbejdsmiljøredegørelsen gælder i 3 år. Regler for at få diplom kan ses på Green Networks hjemmeside Gennemførelse og forankring skal sikre, at virksomheden reelt arbejder med arbejdsmiljøledelse, og at der bliver fulgt op på handlingsplaner. Derved bliver arbejdsmiljøredegørelsen et troværdigt udtryk for virksomhedens engagement i arbejdsmiljøet. Det handler om at: indarbejde rutiner og procedurer for selve redegørelsesarbejdet og det videre arbejdsmiljøledelsesarbejde implementere beslutninger, herunder projekter Forankring En af de vigtigste forudsætninger for at kunne arbejde målrettet med arbejdsmiljøredegørelsen er, at arbejdet bliver forankret i virksomheden, specielt i sikkerhedsorganisationen. Dette indebærer, at såvel sikkerhedsrepræsentanter som ledelse og øvrige medarbejdere i hele organisationen forstår målene og initiativerne og bakker dem op. Samtidigt skal alle kende deres ansvarsområde, og der skal være systemer på plads, som gør det muligt at gennemføre og måle fremdriften i de enkelte indsatser. Det er vigtigt, at både ledelse og medarbejdere bakker op på alle niveauer, således at projektet ikke opleves som nogle få ildsjæles projekt. Certificering Alle virksomheder kan søge om at blive certificeret efter DS/OHSAS I forhold til Green Network redegørelsen vil certificeringen stille øgede krav til dokumentation og processtyring. Det betyder i praksis, at der skal udarbejdes en række procedurer i relation til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet (se ringbind).

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010

Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering. 28. September 2010 Metoder til ledelse af arbejdsmiljøarbejdet og arbejdsmiljøcertificering 28. September 2010 Regionshuset og satellitter 7 direktørområder 43 afdelinger Satellitter i Middelfart, Odense, Esbjerg, Ribe,

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Den strategiske cirkel. Motivation

Indholdsfortegnelse. Den strategiske cirkel. Motivation sundhedsmanual g r e e n n e t w o r k 2 Indholdsfortegnelse SIDE 3 FORORD SIDE 4 OM DENNE SUNDHEDSMANUAL Den strategiske cirkel SIDE 5 SÅDAN KOMMER I IGANG Motivation SIDE 6 PROJEKTPLAN faneblad 2 SIDE

Læs mere

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING

CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING CHECKLISTE FOR ARBEJDSMILJØCERTIFICERING DS/OHSAS 18001:2008 og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 87 af 31. januar 2005 Nr. Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal have

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer.

Risikoen for en helbredsskade er en kombination af, hvor alvorlig helbredsskade der er fare for, og sandsynligheden for at den indtræffer. 13-12-2010 14:11 Arbejdspladsvurdering Procedure Definitioner Arbejdspladsvurdering (APV) er en systematisk vurdering af arbejdsmiljøet med henblik på at identificere og fjerne, reducere eller informere

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET

½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET 5 + 5 + 5½ OPGAVER FOR ET BEDRE ARBEJDSMILJØ I ARBEJDSTILSYNET ARBEJDSMILJØPOLITIK 3 BEDRE RESULTATER MED ET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT 4 TRE GODE RÅD 5 SAT-ORGANISATIONEN 5 5 OPGAVER I DET ENKELTE CENTER

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Torsdag den 8. september 2011 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./sektorchef Lars Vestergaard

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification Velkommen Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Leadauditor Jakob Top, telefon 22 24 68 79 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20 13 93 Bureau Veritas

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./business developer Lars Vestergaard

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB Notat Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB HMU D. 11. marts 2011 Århus Kommune Indledning En gang årligt skal ledelsen udarbejde en evaluering

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN?

ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET ARBEJDSMILJØCERTIFIKAT HVORFOR OG HVORDAN? Arbejdsmiljøcertifikat hvorfor og hvordan? Der er alvorlige arbejdsmiljøproblemer på over halvdelen af virksomhederne inden for

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Velkommen Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Erhvervs Ph.d. studerende og auditor Anne Helbo, telefon 40 35 40 14 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Klar til nye muligheder

Klar til nye muligheder 1. Klar til nye muligheder 1.Præsentation 2.Hvad er HSEQ 3.Krav til underleverandører 4.Motivation for certificering 5.Mulige effekter af HSEQ certificering 6.Krav til certificering 7.Forudsætninger for

Læs mere

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema

Undersøgelse af sikkerhedskultur. Auditskema Undersøgelse af sikkerhedskultur Auditskema Vejledning Dette auditskema er udviklet til, at vurdere hvordan det formaliserede sikkerhedsarbejde i virksomheden fungerer. Auditeringsskemaet kan udfyldes

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s Juni 2016 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret om

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Økonomi og arbejdsmiljø

Økonomi og arbejdsmiljø Økonomi og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Jan Toft Rasmussen Dansk Metal Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd PKA-værktøjets formål Virksomhedens

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse

Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse Drejebog Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse Introduktion til undervisere November 2005 Drejebog Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

APV guide. Indhold. Indledning

APV guide. Indhold. Indledning APV guide Indhold Indledning... 1 De formelle krav til APV... 2 Forskellige arbejdsmiljøforhold og problemer hos forskellige faggrupper... 2 Sygefravær som en del af APV... 2 Arbejdsgiveransvar... 3 Hvordan

Læs mere

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Arbejdstilsynet aflægger besøg

Arbejdstilsynet aflægger besøg Arbejdstilsynet aflægger besøg Tilsynsbesøget - processkitse (Kilde AT) Hvad ønsker arbejdstilsynet at undersøge? I er varslet et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet (AT). AT s opgave er at gennemgå

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi?

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi? Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for integreret ledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Helhedsorienteret

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

APV Transport quick-guide

APV Transport quick-guide APV Transport quick-guide Arbejder du indenfor transport- og engrosbranchen, og skal du i gang med APV? APV Transport hjælper dig gennem hele APV-arbejdet i 4 enkle skridt Inden du går i gang med arbejdet

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1-3 Juli 2009 Opdateret april 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland

Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Retningslinje for trivselsmåling i Region Sjælland Baggrund Når vi trives i arbejdet, oplever vi balance mellem krav, behov, kompetencer og ressourcer. Erfaringer fra mange arbejdspladser viser, at trivsel

Læs mere

g r e e n n e t w o r k

g r e e n n e t w o r k social manual g r e e n n e t w o r k 2 Indholdsfortegnelse Side 3 forord Side 4 OM DENNE MANUAL Side 4 sammenhæng til den tredobbelte bundlinie Side 5 REDEGØRELSE OM VIRKSOMHEDENS SOCIALE ENGAGEMENT betingelser

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV PERSONALE RETNINGSLINJER FOR APV APV 1.0 Ledelsen skal lægge rammerne Det er ledelsens ansvar at der gennemføres en lovpligtig APV. Ledelsen skal med MED-udvalget, sikkerhedsgruppen og medarbejderne afklare

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001

MILJØSEKRETARIATET. Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 MILJØSEKRETARIATET Certificeret Arbejdsmiljø OHSAS 18001 Indhold Forord.......................................... 3 Indledning....................................... 4 Sikkerhedsorganisationen og arbejdsmiljøledelsessystemet...

Læs mere

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen

Find tre emner, som er vigtige for et godt arbejdsmiljø i jeres virksomhed. Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Arbejdsmiljøværdier mål evaluering Find tre emner, som er vigtige for et godt i jeres virksomhed Snak med mindst tre kolleger om deres syn på sagen Notér ideerne ned til den, der skal formulere politikken

Læs mere

ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R.

ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R. ARBEJDSMILJØ GENNEMGANG AFDELING R. Sikkerhedsrundering /Arbejdsmiljøgennemgang hvad, hvorfor, hvornår og hvordan? Hvad En sikkerhedsrundering er en metode for sikkerhedsgruppen til at overvåge og kontrollere

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Auditering af psykisk arbejdsmiljø

Auditering af psykisk arbejdsmiljø Auditering af psykisk arbejdsmiljø Fokuspunkter, muligheder og begrænsninger Operation Manager Ruth Kjeldsmark Oktober 2008 Agenda 1. Hvorfor er psykisk arbejdsmiljø i fokus for virksomheder med arbejdsmiljøledelse?

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere