gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme"

Transkript

1 rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt) ben 6te januar et er mig paalagt at tale til ber i ftermibbag, og jeg ønffer, at jeg maa bære ftjlbt meb erren Slanb i Ubførelfen af benne $ligt. Seg føler, at uben ben føettigaanb«? SBiftanb oike mine Drb iffe»ære til nogen amt for mig felt) eller be erre fpurgte mig, lige før jeg fom til gorfamling i (Sftermibbag, foab enftgten»ar meb ben fmuffe 33t)gning, fom falbel Semplet, og fom gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme i bet, og naar maaffe erren felo tiilbe neblabe fig til at fomme ber i fin beftemte %ib. 9lf benne runb, faa oel fom af mange anbre, forjfaffebe bi o be bebfte aanboærfere, Sftefani* fere og ^unftnere for at arbejbe baabe inboenbig og uboenbig oeb Dpførelfen ftaar paa ben øftre ibe af bette ^barrer. og giilfcibrjtbelfen af benne 33t)gning og an formobebe, at ben bennttebeg til Slffjolbelfe af offenlige gorfamlinger; og ffjønbt f)an beunbrebe 93rjgningen3 rjbre llbfeenbe, brog jeg bog ben Iut= ning fra t)ati SBemærfninger, at l)an mente, bet tiår en unrjttig Slnbenbelfe af SUHbler, at opføre en faaban 93rjg< ning i bet ftoecieqe Øjemeb, ljbori ben er btjgget. ^eg forføgte at forflare l)am nogle af be runbe, forfor m' btjggebe Semplet, og forfor faa mange $enge bare anbenbte til at fmtjffe bet llbfeenbe. S8i følte, at ber iffefanbteé noget Offer, fom arme Støbelige funbe for at gjøre ben fmuf og t)erltg. e, fom tjatje Iceft 93ibelen, trille erinbre, tjtior mange $enge og 3Kibler og fjoor meget 2lrbejbe ber ble» ofret paa Dp 5 førelfen af ben trife ong alomons Sempel, t)r>ié fjønljeb, faalebes* fom ben er beffrebet af SD'iennefferg ufnlbfomne prog, enbnu er jenftanb for grorunbring. S8i, ber tro paa 2ftor= moné S3og, ere ogfaa unberrettebe om bet Slrbejbe, fom ub$ %otf, ber i gor> tiben boebe paa bette ftoftlanb *)*> f r o, og fom fenere befab otéfe ele af bette norblige ^aftlanb, ubførte beb at

2 178 fanbiimbtenå tjenie. opføre Sempler til ubs 9Zaoné $téie Stigninger forefomme oå i fjøjefte rab fom be attert)euigfte teber. e ere be el!tgbomme, tjtoor ti fremlægge oort jærligt)eb offer til ttb og oore 2Kebmenneffer og i ærbele^eb til bem af»or lægt, fom ere bobe foruben unbffab om anbfjeben, og Ipiå a«ligfjeb for en ftor 2)el beror paa bet 5lrbejbe, ber bittier ubført for bem af bereé 93ørn Ijer i øbet. 33t rjatie bpgget Xempler i ben enfigt at gjen» løfe oore 91f bøbe, for at ubføre for. bem be Retlige Orbinanfer, ber i gølge friften ere nøbtienbige til bereé grelfe; l^i tii tro, at bet tiangelium, fom herren fyar aabenbaut i btéfe 2)age, og fom er bet etiige (Stiangelium, inbe> kolber Sooe, ber maa efterfølget, for at man fan opnaa en celeftial erligl)eb. SSi tro, at føerren b,ar oprettet en Pté Drben i fin $trfe, ber maa otier* Ijolbeå af f)an 33ørn, fjtité be ffulle fortiente at erljolbe be erligfjeber, fom ere omtalte i Iriften, og fom næften alle Siftenneffer eftertragte. 33t tro lige«lebeå, at ber hm er eet tiangeltum, fom er fftffet til at fifre Sftenneffe ben fjøjefte erligf)eb. SSi tro paa een erre, een ro, een Qaab, ffjønbt tit ogfaa tro, at ber er mange uber og mange errer", fom Slpoftelen ftger i 1 or. 8, 5, og at roen pirfer paa forffjellige Sliaaber til SUienneffene SBørnå atin. S)en titrfer paa for«ffjetlige 90iaaber faalebeå, at n gitieg S3iåbommenS atie, en 9lnben atien til at Ijelbrebe, en Slnben Sungemaafé* gatien, og til Slnbre gitoes ber forffjel. lige atier, efter tjbab ub anfer gaoit' ligt for bem. 3Si tro, at ber er fun een Qaab, fom er antagelig for nb; og atltgetiel fige Pi, at ber en 'Saab meb 31b faabelfom meb 3Sanb, f)titlfen Qaab er lige faa tiæfenlig til SDienneffe«[lægtene ^relfe fom SSanbbaabeu. og tnbbefatteé benne oor ro i benne ene gremftihing af $aulué: Sen.føerre, een Xro, een aab". 2)et tiangeltum, fom»i Ijatie annammet, lærer o$, at alle Sftenneffer ere ubs 93ørn; at be ere beftemte til at aroe altgljeb, meb llnbtagelfe af et meget begrænfet 2lntal jæle, fom ub«trtjffelig nægte at mobtage grelfe, fom forfafte og ftribe mob Stifet, efter at be Ijatie annammet bet, og fom for» fpilbe ^aabené ag og frille fig uben= for S e iu ri frt gorfoningé Stæffetitbbe. 3Jien naar ber ftge, at alle 2ftenneffer ffullc frelfeé, ba betrjber bet iffe, at alle SJienneffer ffutle mobtage lige ftor erlig= fjeb og Optjøjelje i ubé 9iærtiærelfe. s Jlej; oi tro, at i oor ftaberå!øu ere mange SBoIiger" mange råber af føerltgfyeb, afpaåfet efterfom enljtier Waxtb og ent)tier tiinbe fyat gjort fig fortjent bertil, btiormeb GJnfjtier Pil bttoe belønnet i f^øtge bereå føjerteé Sanfer og jerntnger, fom be fyatie ubført t)er i jøbet. gor at funne op> naa ben t)øjefte rab af erligbeb er bet nødoenbigt, at 9Kænb og ^Pinber ffutle befibbe en leoenbe %xo, iffe en %xo, fom ^Ipoftelen %alob beffrioer, uben jerntnger, og fom fetofølgeltg Oilbe»ære bøb. ^eg tror, at bet i»téfe ^enfeenber er en forbærpelig Særbom, fom læres af be riftne i SBerben i oor %ib, at 5Tro paa ben føerre %e)\i$ ^riftué, uben ^enfpn til jerninger eller Stjbigljeb til ub3 93ub, er ttlftræffeltg. Seg ftger, at ben er forbæroelig, forbi ben altfor ofte opretbolber Sftenneffene i bere nnber; tfjt ben Xanfe er raabenbe paa mange teber, at en $erfon, fom meb Sæberne befjenber ^riftuå paa øb^fengen, fan naar i)an 3lanb forlaber bette bø> beltge Xabernafel, IjOtlfet ben formebelft ben rmber er bleoen nøbt til at for. labe fenbel lige inb t ubå og be

3 fcmbtrtabieng tjente. 179 Retlige 33æ3nerå 9Jær»ærelje; ot fjan, ffionbt fjan er bøbåbømt til at fjænge mellem trimmel og Sorb, naar fjan bør fan forenet meb ub og be Retlige, ber ere bobe fom SQlarttjrer for anbfjebené ag. derfor figer jeg, at benne Særefætning, jom SJlenneffene tære, inbe«fjotber megen SSranglære. S)en er iffe af ub. 9ttenneffene funne forføge paa at anoenbe friften for at unber> ftøtte ben, men bet»il iffe t>ære til nogen atm. anbt nof, riftuå be. falebe fine 2)ifcipfe at gaa ub at præ* bife oangeliet i ben ganffe SSerben, og be, fom troebe, ffulbe blioe frelfte; og ber er mange friftfteber, ber fige, at ro paa ben erre %e)u riftu3 ffal frelfe Sftenneffene. 35ette princip er naturligoisi oæfenttig til 9Jlenneffc» flægtenå f^relfe. roen er nøboenbig for at opnna Dpfjøjelfe; tfji bet er i $8irfeligfjeben bet førfte princip i bet eoige (Soattgelium. 9Jien ben, ber be= fibber Xro foruben jerninger, lignet af riftuå oeb en Sftanb, ber btjggede fit uå paa anb, og ba SSinb, fpl«regn og 3Sanbløbene fom, omftrjrtebeg ufet, forbi bet iffe øar btjgget paa en fiffer runb. 9ften ben Wlanb, fom gao 9Igt paa, fjbab fjan fagbe, og fom gjorbe be jerninger, $efuå befalebe, bleo lignet oeb en forftanbig Wlanb, ber btjggebe fit må paa en flippe, og trobé tomten og SSanbløbene, ber truebe, beftob bet, forbi bete runboolb oar fiffer. ;geg antager, at ber er 9Kange, font oprigtigt tro paa benne Sære, at 5Ero er 2llt, fjoab ber er nøb»»enbigt til grelfe; og jeg refpefterer bem, ber ere oprigtige i benne berel 33efjenbelfe; men jeg tror, ber er mange reltgiøfe ejftlige, fom forftaa, at benne Sære er urigtig, og at ben er ufulbftænbtg til 9ttenneffene< grelfe. aabanne befjøoe at omoenbe fig; be funne trænge til at benbe fig til føer. ren og tjene f)am og iffe alene berbeb gjøre»et mob fig felb, men»ære et 9Kibbel til at frelfe Slnbre, fom be ere fatte til at toejlebe. Waav enb 9ftanb plageå af en tig. bom, ba ønffer fjan, atsægen nøjagtigt ffal unberføge tigbommettå 33effaffen» fjeb og fige fjant ben, fjoor fmerteligt bet enb fan ftjneå for Sægen at frem«ftitle bet fanbe gorfjolb, fjtiab ber er nøboenbigt, for at fjan fan befri SOfan* ben fra ben tjgbom, ber befoærer fjant. S)er finbeé nogle Sæger, fom ere en SSanære for berel tanb, ibet be ffuffe bereé patienter oeb at inbbilbe bem, at be ftrafå bille gjenbinbe bereé»! breb gjenttem Gaturene alminbelige $aa»irfning; fjbté be ffulbe fige ben rene anbfjeb, ba oilbe be fige, at nogle fraftige Sægemibler bare uøbbenbige for at frelfe bereé Sib. Seg læfte om en bté Sæge i Øften, ber bleb tilfalbt af en meget rig SJianb for at pleje et af tjang beffabigebe Semmer. an unberføgte fjam nøjagtigt. Sen rige SØZanb fortalte Sægen, at fjoté fjan oilbe gjøre fig Umage for om mulig at funne frelfe fjan Sem og tjans? Sit), ba oilbe fjan gioe fjant en ftor^engefum. of= toreng unbffab til bet menneffelige pftent gab fjant bet Snbtrrjf, at fjoté fjan ffulbe frelfe 2JlanbenS Sio, ba maatte bet ftjge Sem amputeret; men ba fjan tænfte paa be ublooebe $enge, ffuffebe fjan patienten oeb iffe at aabenbare for fjam bet fanbe gorfjolb, i bet feaab, at Sfianben maaffe funbe befjolbe bet beffabigebe Sem. følgen bleo, at olbbranb inbfanbt fig, og SOtanben bøbe efter fort ibs forløb, fjborimob, fjoié Sægen fjaobe brugt ni»en og fjaobe afffaaret bet ftjge Sem, funbe Sftanbenå Sit) maaffe bære bleoet frelft. "$aa famnte SJiaabe, fjoté bore jæleé Sæger oilbe bruge nioen og afffjære

4 180 fcutbiuautens tjente. fro SRenneffene be falffe Særbomme, brømmer om hjemmet og bete 23efjage. Sljeorier og Sogmer, font be fyaoe neb» årtiet og inbfuget, ba funbe (Sjælen frelfeå og bebareg og blibe et nrjttigt SRebflab aanb. Wien i tebet berfor tilffrmber $engebegjærligf)eb, >i«gen efter Stigbom og Stjften tit at præbife for Søn og for 23etaling Sftange tit frembeleg at bebblibe meb en 2rrem» gcmgémaabe, ber bebrager SDtenneffene og tjolber bem i Ubibenfjeb om Srifti fanbe Sære, r)»itfen SDtænb og binber maa antage for at funne opnaa grelfe i <$nb$ 9tige. en friftne 23erben deb* blider at brjsfe SWenneffene i øbn beb at fige: ro paa ben erre Sefuå ftriftug, og u ffal borbe frelft;" og SØtenneffer, ber tjabe gjort fig fftolbige i enljber tænfelig lmb, funne i gølge 9ftennejfene Sære læg bel SØtærfe til iffe i gølge ubg Sære fifre fig grelfe og Optjøjetfe i ubå Stærbærelfe. SSi ønjfe iffe at bebrage o felti meb benne Xanfe. ntjtier ibfte»2)age3 >ellig, fom paaftaar at tjabe mobtaget ^efu rifti (Sdangelium, beløber iffe paa nogen Sftaabe at tro, at forbi tjan er bleden bøbt, fjar mobtaget aanb «paalæggelfe for ben etligaanb3 abe og fjar mobtaget et 23ibnegbr)rb om anbfjeben, at fjan berfor fjar fifret fig fin grelfe; tfji berfont be ftole paa, at en bøb og udi rffom STro ffal frelfe bem, ba dille be finbe, at be fjade forfejlet Sftaalet, og at Zxo foruben jerninger er bøb og til ingen 9ibtte. Seg {jar fjørt fortælle en Segenbe om SJrfenen afjara. Ser er en ruppe af Sræer beliggenbe paa et af be meft øbe teber i benne tørre (Sgn. Xræerneg 3iøbber mobtage færing fra unber» jorbiffe $tlber, og i faggen af btéfe Xræer frifteé ben trætte Stejfenbe til at fætte fig neb og fjoile fig; og mebenå tjan faalebes nrjber fin 3to, btjgfeå fjan i øbn af SøbetS SRaålen, og fjan ligtjeber; libt efter libt mifter fjan 93c. bibftfjeben, og fjans Slanb tager flugten, efter at fjanå ftofiffe Drgantéme er bleben forgiftet af Sræerne3 Suft og bereå Dmgibelfer. Set fer ub, fom om SOtenneffene befinbe fig i benne tihing. SSt frifteå til, formebelft 2flenneffene3 behagelige Sfjeorier, at betale Sibt for bor Religion og faalebeg labe o<3 brjéfe i øbn og afmale (Sbigfjebenå fjøn= fjeber i bor Snbbilbning, inbtil bi grabbté banbre bort fra bette Sib og erfare, at bor øbn fjar bæret Søbené øbn ben ebtge Søb, forbi bi fjabe forfømt ben Sejligfjeb, fom nb gab og til at opnaa grelfe og Qpfjøjelfe. Set er be ibfte-sageé etlige $ligt at præbife bange. Hum til SRenneffene i SSerben, at irettefætte bem for bere tjnber, at bebrejbe bem for bereå Ugubeligfjeb, at op» muntre bem i Ubførelfen af 3llt, fom er æbelt og gobt, at bære mobige til at forftjnbe og forfoare anbfjeben. Sfji anbfjeben bil blide opretfjolbt. Set fan unbertiben fdneg, fom om ben ffutbe oberbinbeg af SftenneffeneS pib «finbigtjeber, men ub er benå Dpfjab, og faa fanbt fom tjan bil be^taa, bit 2llt, ber fjar fit Itbfpring fra Ijam, t>ebbare og belitaa baabe i Sib er paat)biler bette $olf ben $ligt at raabe Dmbenbelfe til benne lægt og at lære bem at tro paa ub; at ber er en Xilbærelfe efter bette Sib; at iffe fom Sræet falber, faa ffal bet ligge; at iffe, fom bore Segemer neblæggeé i råben, be ffuke for ebigt blide liggenbe; men, at alle SØtenneffer ffulle erfare, at ber bil fomme en Zib, ba Xanben atter ffal foreneå meb Segemet, og faalebes ffutte be ftaa frem for &ub og nøbeé til at aflægge 9iegnffab for bereé ierninger i ^jøbet. S)enne Sro, fom tii ønffe, at SKenneffene ffulle annamme,

5 @fcmbmat)ien tjente. 181 er ben Xxo, ber bebirfer, at SKirafler ubføreå ber fjar raft til at op. rejfe be 2)øbe, raft til at famtale meb ub og til at mobtage an Slanb i ben rab, at SSKænb og binber funne profetere, ette er ben ro, fom»i ønffe at inbplante i 9Jiennejfeneå fjerter. ernæft ønife bi, at be maa Mitte ft)ibte meb Dmbenbelfens" Slanb, fom fommer efter roen, og fom er en na«tnrtig $ølge af en oprigtig ro paa nb; tlji f)bté Sftenneffene Ijaoe ro paa gaberen og (Sønnen, ba er bet na«turligt, at be trille beflitte fig paa at blibe ffiffebe til at fomme i faabanne bellige SBæåiteré Sftærbærelfe, og be trille meb SBebrøbelfe fe titbage paa bereé forbigangne S3ib en SBebrøbelfe, ber bil tilfftjnbe bent til at bære mere ret» færbige, gubfrbgtige og oprigtige i gremtiben. a fommer Ombenbelfe fra t)nb i bereé Santer; ilte en >mbenbelfe fom ben, Sftorberen er i 93e«fibbelfe af; iffe en faaban, fom 9#enne» ffene føle, naar be falbeé til at gjøre Siegnffab r)cr i Æjøbet for beqaaebe ^orbrobelfer, og fom, naar be fjabe fjelft Drbinanfe, Ijbor Qbmtjgenbe ben enb fan ft)ne at bære. a bille be gaa neb i aaben SSanbe og gjøre t)bab fom fjelft for at erljolbe (Stmbernes ^orlabelfe. e bihe blibe begrabebe i 5Sanbet, lige fom riftu< bleb, og opftaa af ben baabe rab fom nnføbte SUlenneffer, aflægge ben gamle Slbam, bereå gamle, ftmbige SBaner og gaa fremab meb ben 93e> flutning, at be derefter i bereå Sio efter bebfte (Bone bihe følge bet (Sf eni> pel, fom triftué bifte bent. erefter ere be ffiffebe til at mob= tage SBefræftelfen af ben elligaanb, meb alle bene aber, kræfter og SSel» fignelfer gjennem TI cenb Slbmimftratton, ber befibbe gulbmagt til at tjanble i Sefu Srifti 9iabn. enne ^ulbmagt er ben famme, fom %e$n befeglebe paa fine ifciple i gamle age, og fom gjorbe bem til faabanne fraftige Wænb mibt i en bantro SSerben. en gab bem Wlob til at ubljolbe finaler og Sibelfer paa Segemet, til at ofre bere<3 Sib og enbba prife ub 9kbn. en gab bem raft til at mobftaa euljber griftelfe og til at gjennemgaa enfyber ubftaaet (Straffen, laber bem fjenfalbe til $røbe og bog fjolbe faft beb ben ro, be famme bnber og fun fjinbrer bem i at ftjnbe, naar ber iffe gibeå bem Slnlebning bertil; men en Dmbenbelfe, ber tilfftynber 9ttenneffene at gjøre Dprejéning, faa meget fom bet er bem muligt at gjøre, for be hnber, be Ijabe begaaet, og at betale firbobbelt, om bet forlange^, for at ertjolbe gor» labelfe for bereå begangne ^orfeelfer; en Dmbenbelfe, fom altib bil minbe o om <St)nberne< Omfang og bor egen frøbeligfieb, og fom tril følbe o meb et Ønffe om at unbgaa (Sttnben og iffe at gibe efter for børe forrige bag. beber. ette er ben Dmbenbelfe, ber bebirfer SDienneffeneS gretfe og gjør bem ffiffebe til at mobtage Ijtrilfen fom fom ub fyaobe gibet bem ben Xxo, fom gjennem prober bringer grelfe og SSelfignelfe. et er benne Slanb og benne Xxo, fom Ijar famlet bette ^olf fammen fra alle forbene kationer, og fom fætter bet i: (Stanb tit at bære SSibnelbtjrb om ubé <Søn3 bangeliumé jenoprettelfe og at erflære meb t)øj SRøft, at erren atter tjar talet fra føimmelen, aabenbaret fit bangelium, falbt fine jenere til at gaa ub i SSer= ben og for fibfte ang lære bem (Salig* gjørelfené $lan, faa at alle golf, før«enb (Snben fommer, funne faa Sejligljeb tit at t)øre anbtjeben blibe forfp,nbt og til at annamme eller forfafte ben, efterfom be finbe for gobt. et er

6 182 fanbtnatotens tjerne. benne Slanb, ber mobtageé beb aanb «paalæggelfe, font giber bore tt)rfe til at goa tit forbene kationer for at præbife (Sbangeliet, ubljolbe alle lage jenborbigtjeber, Sibelfer og gorfølgelfer, ja enbog Søben for at bære SKibneébrjrb om ben anbljeb, font erren f)ar gjenfljænfet forben. Og bette er ben 9tanb, enljber Sttattb ogsbinbe»il ntobtage, font annammer ben JperreS %e')u trifti bangelium. SJien", bil Smogen fige, tjbortebeg funne 8»ente, at 9Kænb og Sbinber»iUe antage btéfe Særbomme? 3Si fyatie Sberé 93ibne 6ljrb; men fytiab anbet 9Se»té Ijabe S for, at bette er anb. fjeben?" SBi bille blot fige til (Sber: $rø»er bet amme, fom grelferen for» langte af fine ifctple og gotfet i fjans ib, ba l)an fagbe: 9JJin Særbom er ilfe min, men fjang, fom mig ubfenbte. SDcrfom Stogm bil gjøre tjang SBitje, fjan ffal fjenbe, om Særbommen er af ub, eller jeg taler af mig fel»." SSi fige til golfet i SSerben i bore 3)age: Sager iffe bort 3Stbne3bt)rb alene for obt. 3 $a»e lettet til be Drb, fom f)a»e talet; g fjabe feet bereg 3»er og 9?ibfjærfjeb i at beføge 3orben8 kationer; g Ijabe f)ørt om anbtjebeng jenbringeffe; nubel, lab bære at f)øre paa. fjbab be fige, men gaa lige til føerren. øger tjatn i S8øn, øber Stro paa fjant, og t)an bil en Dberbebiéning for Gsber felb, enten benne Sære er Ijang, eller ben er af 9JJennef!er. S befjøbe iffe at antage noget Sftenneffeg SBibneåbtjrb angaaenbe benne SRcligion. 3 befjøbe iffe at blibe bøbte, førettb ^ fel& ere oberbeuifte formebelft ben elligaanbg $aabirf-- ning ben 2tanb, fom ub alene fan mebbele, og fom 9ttettnefler iffe funne gibe, uben for faa bibt be ere Diebflaber i ubg aanb i at ubøbe ben SKtjnbigrjeb, font fjan fjar gjenfljænfet tit Sorben. S funne finbe ben almægtige i berg Sønfammer. føan er iffe en ub, fom er langt borte; iffe(sn, f)btg S)ren ere tilftoppebe, eller imig 9lrm unbbrageg fra fine 93ørn; men tjan er ber oberffuer felb ben Siingefte af fine lebenbe fabninger af t)»ab» fomtjelft 9tace eller ubfarbe, og r)toté Sjærligljeb er ubftraft mob fjele 2ften> neffeflægten. Sil tjam flutle S tt) fjen for at erfjolbe et SSibueåbtjrb om anb. l)eben af bette SSærf, fom erren Ijar oprettet. Dg t)»ig S tttue gjøre bette i S)b«mtygtjeo og i Sro, ba tbibte bi iffe paa 11b«falbet af berg SBønner; bil bønhøre og befbare enljber jæl." geg er befjenbt meb be gorbomme, fom tjabe efgifteret, og fom bebbtibenbe efgiftere i benne Xib mob benne Sirfe; men bet er fun en jentagelfe af be gorbomme, ber efgtfterebe i %tfu Srifti age og naarfomfjelft ubg Sirfe Ijar bæret paa Igorben. SJienneflene maa atligebel blibe faa t)bmb,ge, at be ere bitlige til at bøje gorfølgelfe for Srifti 9labng ft)ib; og t)big be iffe funne beftaa gjennem alle Sibetg prober, ba ere be ubærbige til at falbeg ben fagtmobige og t)bmb,ge Sefu ^rtftt (5fter= føtgere. Sftu, beb at gaa bibere finbe bi, at bette famme oangelium bil enbitu blibe præbifet, og bet præbifeg nu for Slanberne paa ben anbeti ibe af lø= ret Slanberne af 9Jiænb ogtbinber, ber bøbe i be fbunbne Xibéalbre. San bet betragtes fom en fbærmeriff 3&e, at biåfe SSæ^ner, font efétftere i S)ag lige faa meget fom be uogenftnbe gjorbe, ffjønbt i en forffjetlig Silbæretfe, ffuqe b^abe bangeliet præbifet for bent? 3eg beb, at bet er en nt) Sære foi SSevben; ben bar enbnu nb,ere, ba profeten 3ofepb, mttb,, formebelft ubé SnfP' ra< tion, førft fremfatte ben. %aa ben Sib bar bet en nn Sing at

7 fcmbtnamenio (Stjerne. 183 gelieté førfte $rinciper, b,»ilfe nu finbe mange gorfoarere blanbt be forffjetlige efter og partier, og benne Sære, tneb føenftm til be øbe,»ar ogfaa np. anbt nof, ben efåifterebe, men i en uforflaaelig ilftanb. SDcange golf l)a»e paa en eller anben SDcnabe fjaft en»i ro paa benne Sære. ette OtfeS i ben fif, Jorn be $atf)oiffe i mimnbe> lige iber f)a»e brugt»eb at t)olbe 2Jie3fer for be øbe, ibet be troebe, at et ubeffriøeligt Slrbejbe for be tjebem gangne IJcænbå og»inber3 Slanber funbe ubføreé, formebelft beres 93ønner. tyaa mine 9iejfer i (guropa fanbt jeg i et iftrift i (Sccjroei^ et teb, ber \aa at fige er nceften ifoleret tionen, at benne Qbe»ar fremljerffenbe i en meget ftor Ubftrcefning, og fom ble» opflaret»eb en»té Sejligtjeb af en gamilje, ber fenere forenebe fig meb SHrfen. et fjcenbte fig, at en SOknb bobe, ber»ar anfet fom en»antro $erfon, og t)»em kræften f)a»be paabirfet i mange Slår førenb fjané øb. an cfterlob fig en (Snfe meb flere»oféne øtre, famt nogle $enge, og faa» fnart SØcanben»ar bøb og begraøen, fom kræften for at beføge benne gamilje. an fortalte nfen, ber»ar en from att)olif, at f)an ben foregaa* enbe 9iat lja»be t)aft et SSeføg af f)enbe nfbøbe 2ftanb3 s 2tanb. an fjaøbe fet tjam i forte flæber, fjané Ubfeenbe»ar meget mobfalbent paa runb af fjané elenbige ilftanb, og, fagbe tian: ereé SJlanb bab mig om at gaa til em og bebe em, om e»ilbe betale mig $enge for at fjolbe SfteSfe for f)an jæl." en bebrø»ebe (Jnfe antog $rceftenå gremftilling og ga» af fine bibler, faa at Ijenbel 9)canb funbe bli»e fretft, fom bun troebe, fra ben ftore lenbigtjeb, fom fjan befanbt fig i for. mebelft ljan SSantro, mebené Ijan le»ebe i jøbet. So Uger efter fom kræften tilbage og fagbe, f)an Ijaøbe atter fam» talet meb fjenbeé Sflanb. an fagbe, at Ijané Slnfigt»ar ble»et noget Ipfere, og at bet Ijaloe af ljan3 Segeme»ar f)»ibt og ben anben al»bel fort; at fjan»ar blot t)al» frelft, men»eb at be. tale nogle flere $enge funbe fjan bli»e fulbfommen frelft. erpaa ga» fjun t)am flere $enge. en trebje ang fom l)an meb ben famme Unbffptbning og afpreåfebe (Snfen flere af fjenbeå Sftibter. an fjerbe Dpforbring cergrebe amen i ben rab, at tmn fagbe, at fjenbeå Wlani* maatte libe, f)»i flere $enge»are nøb»enbige for Ijang grelfe. ette er naturligbté et ooerorbentligt ilfælbe, og jeg tror, at fun faa faa«banne ilbragelfer funne finbe teb i SSerben. 2Jcen bttte er jeg fommen til perfonlig tunbffab om. (gortjættes.) fjankcfprog. SBore ftore anfer,»or bpbefte ^jærligfjeb og»ort Si»å anbfyeb forlabe o3 albrig. 2ln»enb iffe ib paa at berømme en bpgtig SOcanbé genffaber, men føg tjeuere at faa bem. føjerteforg frcenfer, men et»enligt Orb glceber. Seg Ijar ofte unbret mig o»er, t)»orlebeå bet gaar til, at 211te etjfe fig felt) fyøjft og bog fætre be mere $rté paa bereé 9?aboå Mening om bem fel» enb paa beres egen. føbab 9lnbre tro om o er af minbre SSigtigtjeb, enb fybab be burbe tro om o.

8 184 fanbinatuenå (Stjerne. Den 15be Matts fra ihørket Hl fgfrt. 2)et er næften en alminbelig rfaring i)o bent, ber ere opbragne blanbt SBerbené golf, at faafnart be ere blebne SJieblemmer af $efu Sftifti ftirfe af ibfte-sageå ellige, fjabe be møbt bereå 58enner<3 og lægtningen 9Kobftanb; tjbor gob beres Gårafter enb r)ar bæret forub, faa ta6er ben fig tilfhnelabenbe, naar be forene fig meb gefu trifti irfe. Søgnagtige Slngreb blibe rettebe mob bem uben faanfel; og bog fjabe be iffe gjort 9Inbet, enb ijbab be troebe»ar ret, og fyatte iffe forurettet -Kogen. 3>e unbres ober, forfor be ere nbfatte for bereé Sttebmennefferå fiaan og 33efpotrelfe, tt)i be ere fulbt forbtéjebe om, at be ere ufftjlbige baabe i Sanfer, Drb og jerninger. Igbet be frtobe fig i benne St)f* faligljeb, fom be netop ere blebne mebbelagtige i, t)afte be unbertiben meb at mebbele bet til bereg gorælbre, øffenbe ecer SSenner uben at ane 9lnber, enb at btéfe ogfaa bille annamme (Sbangeliet, faafnart fom bet tåbeligt fremlægget for bem. Wien i benne gorbentning ere be bletnte fjøjligen ffuffebe, ttji i iebct for, at ben etoige anbb>b S3ubffab ffutbe mobtageé meb læbe, er bet btebet forfaftet paa en fpottenbe røaabe, og be ere blebne bejfrjlbte for at fjabe begaaet allefjaanbe Dnbt. a btéfe ijbmtjge rifti efterfølgere Icefte friften, førenb be mobtoge ben etligaanb3 Stol, forftobe be iffe ben<? SUiening; men fenere ft)nteå ben for bem font en uforfeglet 95og. friftfteber, ber tilforn Ijabbe forefommet bem meningåløfe, ubfolbebeå nu for bem i bere3 fjønfyeb og Sigefremfjeb. tyaa runb af benne gorffjetlig^eb i at opfatte friftené SDlening bibe be, at en ftor goranbring t)ar funbet teb meb bem. Se lære tilfulbe at forftaa bette, naar be tomme i amtafe meb bem, fom be attib anfaa for bereé Sige i at føge efter anbljeben; tfji be forftaa ta, at btéfe iffe funne fatte, t)bor fimpie og ligefremme Sbangetieté $rinciper ere. enere erfaring i irfen opftarer for bem, at benne goranbring fanbt teb ryeb, at ben føeuigaanb fom ober bem i gølge bet gibne Søfte. en ettigaanb er bæfenlig Stofeté og anbfjebené 2lanb. grelferen lobebe fine ifciple, at efter fjan bortgang ffulbe Srøfteren fomme ober bem. Sette Søfte bleb fulbbtjrbet, og ub 9lanb» traft bleb tilfjenbegibet gjennem beres" jerntnger paa forffjetlige 9D?aaber. >e ønffebe, at bereå -Jftebmenuefler ffulbe ertjolbe be famme SSelfignelfer, fom be Ijabbe mobtaget, og for at be funbe faa Sejligljeb bertil, bare be billige til at gjennemgaa 33efbærligfjeber, ja enbog Oforfølgelfer. e banbrebe i Spfet. S)e jerninger, ber ubførteå af bem, fom iffe bare i 93eftbbelfe af ben tøehigaanb, bare mobfat bent, ber ubførtes" af Stefu rifri efterfølgere. Sette bar Xilfælbet i grelferené 2)age og bebbteb, efter at b>n opfor til himmelen. Op* bæffelfen fra be øbe af (SnfenS øn, SairuS' otter og Sa^aruå bar lebfaget af SRobfigelfe og ^nbbenbinger mob t)am, fom fjabbe SJiagt til at ubføre btéfe mægtige SDiirafler. an 3Kobftanbere t)abbe iffe Sttfet ffinnenbe i bere fjerter; ejtjefler

9 fanbtnaptetté tjente. 185 ønffebe be, ot bet fcuibe ffinne beri; bo tjan betragtebe bent, fagbe tjan, at be elffebe mere SJcørfet enb Stjfet, forbi bereå terninger bore onbe. S btéfe Drb ligger føemmeligljeben til megen of ben SKobftanb, ber nu rettet mob ub< SBærf. <5n $erfon, ber begoor en gorbrpbelfe, foretræffer oltib at ubøbe ben om Watten; faa længe lian er inbfjpllet i SOtørfe, er ljan minbre ubfat for at blibe opbaget. SSebbarenbe agglpå bilbe inbffrænfe eller forpinbre mange gor. brpbelferå Ubførelfe, forbi golf ere bange for at ubføre bem i Spfet. SSilbe iffe øangelieté Sp3, noor bet beftanbig ffinnebe i SRenneffeneå perter, ubføre bet amme i aanbelig enfenbe, fom et beboarenbe oljfin bilbe gføre i berbslig enfeenbe? SiJJange golf ere penfalbne til SSaner, fom bangeligté Slanb forbømmer. bié be funbe mobtage ben elligaanb og atligebel bebblibe i berel (Srjnber, ba bilbe bet gjøre bem i pøjefie rab utilpaå, forbi bereå onbe terninger ftabig bilbe frempolbeå for bem; be maatte abfolut forbebre fig, tpi eherl bilbe be iffe er» polbe greb i bereå jerter. et Spå, fom ffinnebe paa bem, bilbe aabenbare bereå llgubeligpeb i t)ete bene rintpeb, f)bilfet er Stfoget, bi fe golf iffe funne ubpolbe, og berfor ubeluffe be Spfet og forføge at ffjule bereå morfe anblinger for blot at gjentage bem, naar en gunftig Sejligpeb tilbpber fig. Selb btéfe funne erpolbe Spfet, tjuié be i Dprigtigpeb ønffe bet af ganffe fjerte. D, tjoilfert goranbring ber finber reb i bexeé Sio, noor be annomme ben etligaanb! 3 tebet for at nære grpgt for, at bere3 onbe terninger ffuhe opbogeg, forfoge be bem, og berfor pabe be Rittet at bære bange for. e tragte tffe efter at forenet meb be Ugubelige, men unbgoa pefler at fjabe Dmgang meb bem. et obe forefommer bem ffjonnere, enb bet gjorbe før; ber er en ubefftibelig gølelfe, fom gjennemfrpbfer bereå ganffe 9totur, pbilfet bebirfer, at bet er behageligt at oære i bereé elffab. Denne goranbring til bet 95ebre til* beiebringeå t)eb Spbigpeb mob ubé Sobe. et er golgen of Sttobtagelfen af ben!peliigoonb, pbilfet giber SKenneffene en Sængfel i fjertet efter at gjøre obt og bortbriber onbe ilbøjeligpeber berfro. en fan fun erpolbeå formebelft ret«færbige ^Srinciper, og ben fan fun bepolbeå beb en ftabig SSeftræbelfe efter at tænfe obt, tale obt, panble obt og bære gob. c, fom tjatte ben, bibe, ot be ere i SBefibbelfe af en $raft, ber er i gorpolb til bereå ro; be, fom iffe Ijabe ben, f)abe iffe mere begreb om beuå raft, enb en blinb Wlanb par Om Spfet. -»Milt. Star.«Ankom l af Jltsftonærcr. gølgenbe 9tttéfionærer fra $ton anfom via Siberpool til ^jøbenpabn ben 7be 9Jiart : $eter 2Inberfon, >prum. ^enfen og Karl Igopatt Sienftrøm fra Qgben ( itp, peobor obiafon fra Salt Safe ( itp, GL $. anjen fra ppraim, Sorenjo D. fantpp fra Sogan, Utal), og?lbet ricffen fra Sllbion, gbapo. SSi bpbe btéfe bore 93røbre hjertelig belfomne til fanbinabien og ønffe, at &erren SBelfignetfe maa følge bem i tlbbrebelfen af anbpebenå Spå blanbt bore 3Kebmenneffer.

10 186 fanbincttnenå tjente, afløsning. 2(5lbfte % D. anfen løfeå paa eget gorlangenbe fra at arbejbe i Æriftiania konference for at rejfe tjjem til ^ion. ficpuhketff. s eter Slnberfen, fønrum 5). Senfen og Sorenjo be«ffiffe til at arbejbe i ^riftiania konference. Xtjeobor Sobiafon og Slbel ricffen beffiffes til at arbejbe i øteborg konference. 2 Ibfte (Sari Qotyan Sftenftrøm beffiffeg tit at arbejbe i tocf^olm konference. (. $. føanfen beffiffes til at arbejbe i Slalborg konference. Stile unber be refpeftioe onferencebrcefibenter 93eftt>relfe. Afttfsttiug og 6efktklulfe. SSIbfte 2lbral)am 3. føanfen løfeå fra at arbejbe i $riftiania konference og beffiffeg til at arbejbe i Æjøbenlijabn konference. Jltter ånnoa-all, ^Sræfibent oser ben ftanbinooiffe 3Stéfton. Jjtiab er åanbljeb? en alminbelige og meft antagelige gorflaring ooer Drbet 9teligion er ro paa (3ub SBæfen og Ijané gulb«fommenfjeb, paa Ijatté SBiljeg ilfjenbe«gioelfe til SlJcenneftene og til at Ijolbe f)an 33ub. en inbefjolber berfor Stjeologi, ber inbbe«fatter et <5t)ftem af $rinciper og Sone til f)an 93ørn SSejIebning. Sfabjfriberen af btéfe Sinier agter iffe at inboifle fig i be forffjetlige 9ie«ligionéftoftemer eller at Ijenbife til i«ftorien, for at Sæferen fan betragte be mørfe føanblinger, ber ere ubførte unber JReligionené ftaabe, men t)an bil for«føge paa at fttyrfe og befræfte ben ro, fom allerebe er inbprcentet i be anbæg«rige roenbe fjerter. 2)e Særbomme, fom føerren ijar gioet o<?, og be $rinciper, fom ljan fjar aahenbaxct til SOtenneflene, ere fulbe af ben faberlige, fjærlige arafteriftif, ber paa en faa behagelig SOJaabe tilfjenbe«gioej? gjennem en fjærlig gaber mob fine 93ørn, og bog er ethvert )rb, ber ijenljører til aliggjørelfenå Sod, lebfaget af SØZimbigljeb. SReligion eller StofenS Oangelium befjøoer iffe be forftjeeige deformer, ber fjaoe funbet 6teb i be forbigangne iber, fom 93et>té for benå ubbomine«ligljeb; ejljeller er bet magtpaatiggenbe, at en $erfou, ber ftuberer ^Religion i bor %it, maa brtobe fin fjerne og fpilbe fin ib for at granffe be forffjellige Dmffiftelfer, fom SBerbenå SRe«

11 fcmbtnamenå tjente. 187 ligioner Ijabe gjennemgaaet i be t)en> fbunbne 2lor; tf)i Sibet er for fort og af altfor ftor 93ett)bning for Ignbibibet. SBerbené iftorie etter, i alminoelig gorftanb, Rationere Dbfomft og gatb tifligemeb oberbejeé. bere Sone funne meb $orbei Sab ben, ber ftuberer Religionen etter bangeliet, begbnbe fra bet rette llbgangébunft, og formebelft unbjfa= ben! Røgte bitte ba at(e ^rinciper, ber benfjøre til $ilofofi og Religion, ob» flarel for tjam, og Sntelligenfen»il ftrømme nb font SSanbet fra en lebenbe $ilbe. SRenneffet burbe tjabe et fanbt og rigtigt 93egreb og alle bet bunfle Dbfattelfer og gamle Xtjeorier angaaenbe geologi bilbe ba falbe bort lig gilfbaanerne fra bet be«arbejbebe SRetal. Sær Sftennejfene anbtjeben, og be bille meb ftørre Set. l)eb og mere Silfrebåljeb lære at fienbe (3ub. en Xib er forbi, ba Religionen maa baatbingeé 9)cennef!ene, t)bilfet fortjen blejebe at bære Silfælbet. S be minbebærbige $eriober, ba ben meft obrørffe nttmfiaéme raabebe, og ba Ræbgierne af ben frrjgteligeignfbifition fenbte Xufinber af jale inb i Strig. fyeben, fremjatte en romerff Sanbéljøb. bing følgenbe inbftænbige børggmaal: bab er anbt)eb?" maal er mange ange fibcn blebet fremftittet af meget lærbe SRænb, men inbtil imlene aabnebeé og en $ølge» ræ!fe af Stabenbaringer og Sommunt«fationer mobtogeå af Stfeuneffene fra anbtjebeng: Dbtjab, forbleb bet ube* fbaret. SSeb at betragte be Særbeå SRening, fom ben er nebffrebet gjennem ben ntørfe tb alber", bil man funne fatte Omfanget af bevcé Særbom. Slnajagoraé figer: Sntet fan IctteS, Sntet er beftemt, gorftauben er begrænfet, 9tanb3ebnerne ere fbage, Sibet er fort." en o p an eé erflærer, at bet er umuligt for o at bære paa bet Rene meb Roget, felb naar bi tale anbbeb." $armenibeå fagbe, at SJiennejfeté ^onfiitution i fig felb forbbber t)am at fomme i 33efibbelfe af ben birfelige anbfjeb. " mbebocle paaftaar, at alle filofofiffe og religiøfe rjftemer maa bære ubaalibelige, forbi bi intet ^jenbetegn tjabe, b,bormeb be funne bebifeå." emocritu gjør gorbriug paa, at felb be Sing, fom ere fanbe, funne iffe gibe o en beftemt SSi^eb; felb om bi fjabe anbljeben baa funne bi iffe bære for«btéfebe berom." SJJtjtrfjo erflærer i fin jæleangft, at bi paaftaa Sinter, nej, iffe en ang, at bi baaftaa ^titet." (SbicuruS lærte fine (Sleber, at (Sanb< tjeben fan albrig afgjørel beb fornuften." Strcefilané tilftob, at t)an bi bfte eller fjenbte 3nter, enb iffe fin egen Ubi< bentjeb". e græffe gilofofer fom til ben Slutning, at meb anbferneg 93ebi<?. grunbe for Øje funne bi iffe jfitle mellem anbtjeb og Ufanbtjeb." Wlen> neffenc betragte meft ^orbaufelfc ben elenbige Ubibenh^eb, ber tjerffebe i be Siber, men fjbab funbe ber figeå, naar man fammenligner benne meb Ruttbeiré Stroåbefjenbelfer, ber baaftaa, at ber er fun een fanb og foruben Segemébele eller aanbelige Sibenffaber?" eune fejlagtige Slnffuelfe er ben enefte (Sammenligning, fom bi ønffe at jjæbn«føre mellem 3for= og Rutibenå roeé> befjenbelfer. O fig, t»bab er anbfjebv Sen æblefte tat, 2)er ej fjøbes for 3iigbom og (Sulb. * * * 3) en finbeå i at>et, $oo SSjerg og i S3t), 2)en ftraoler fra Stjernernes tøcerc i ft; (Snfjoer ben fom SBtjtte fan faa. (Sanbtjeben er Sunbjfab om Xingene, fom be ere. fom be bare, og fom be

12 1! fanbinat>ten (Stjerne. ffulle blibe anbljeb er uafhængig i beu 23irfefreb3, t)t»ori ub Ijar fat ben til at Ijanble felt), font al... $unbffab, ettere er ber ingen ilbærelfe. ubé erligf)eb er unbffab, eller meb anbre Orb: St)3 og anbfjeb; St)å og anbfjeb afftaar fra bet Dnbe." (jagten«93og 83, 4 6.) SnfiuS, ber»ar anbljebené ubtrrjfte SSiEebe, mob«tog anbfjebenå f^rjlbe. Iftubel, SDienneffet bar ogfaa i 23egt)nbelfen tjoå ub. Sjntelligenfen fine biet) tffe bannet eller ffabt, ejtjetler fan ben ffabeé. ette ftore princip opretter et lægtffab mellem ub og SDiennelfet. runbftofferne, tiboraf bei biet) bannet, ere ebige. 2lanben er ogfaa ebig, og naar 3lanb og Segeme blioe uabffihelig forenebe, ba tilbeje. bringe^ en ^ulbfommenljeb. ^ntelitgené føger ^nteeigeng, SSiébont annammer Siåbom, anbljeb omfatter anbfjeb, t)b elffer bb, og Stofet føger St)3. fomtjelft fociale ftorfjolb, en bebre Sej' Itgtjeb til at ubbanneé i SBibenffab, ftunft, Religion og goræbling, enb ber gjøreé i bor ib og bet enbog i ubå irfe. bié maajfe en (Jopernicué, en alileo eller en 33runo ffulbe frem. ftaa for at ubfolbe SSibenffaben i bore age, ba bilbe t)an iffe blibe unber= faftet IgntbifitionenS jingler. en Religion, font er btjggetpaa anbljeben, fommer fra en ben om» fatter fjeologi, 2lftronomi, ^atfjematif, eologi og i SSirfeligljeber ben Sunft og be rene SSibenffaber, ber fjenfjøre til himmelen og forben, og be ere til 9Jlemteffene3 Støtte, ub ønffer, at Sttenneffene ffulle blioe befjenbte bermeb, tfyi om een $erfon formebelft i*r)bigt)cb og $lib erfjberber fig mere ^unbjfab eller intelligent i bette Sit) enb en anben, ba bil tjan i benne enfeenbe fjabe fortrinet i ben næfte SSerben. 9?aar»i erfyolbe nogen SSelftgnelfe fra Saber (5ber3 Øjne ene bære fjenbenbte ub, ba er bet»eb at trife Stjbtgtjeb paa at føge ubé er er et princip af anbljeb og gilofofi i benne erren befaling. )jet fan meb Slette falbeå et optiff Snftmment, ber fører mifrografiffe 35iHeber gjennem Sftetljinben til hjernen, ettne gotografi=$roce3 t)ar i SSirfeligbueben t)æret anbenbt fora et 9Jlibbel for at opbage idlorb, naar anbre Dp» bagelfeémibler bare utilftræffelige. Snetop forntjlig biet) en Wlanb arrefteret for at Ijabe mtjrbet en s 4$erfou, paa fjbté fjerne man beb føjælp af et fraftigt SUiifroffop funbe fe fjané ubtrrjfte SBiUebe. e Retlige funne forftaa, af fjbilfen SBigtigtjeb og SBærbi btéfe Drb, efterfulgt i SRetfærbigljeb, ere til bem: Saber berå Øjne ene bære f)enbenbte paa at føge ubs 2 re." Slibrig tilbøbes ber be Unge, i nogen ibéalber, eller unber tjbilfe«til ben Sob, fjborbeb ben er ubtalt. SBilbe St)bigf)eb til en ub forubeu Segeme, ele etter aanbelige Sibenffaber, fifre ben meft gubt)engibne driften, ber nogenfinbe lebebe, et Segeme i Opftanbelfen? bté be riftne bilbe opfjøre meb at fe op til en Qiub, ber er ubenfor ib eller Dlum, ba bilbe be iffe finbe bet faa meget banffeligt at fjenbe ben enefte fanbe ub og ben, fjan ubfenbte, SefuS ÆriftuS," fjbilfet er bet ebige Sit), tf)i &nb er iffe faa megen langt borte. et er paa b>i tb, at SBerben burbe bære billig til at antage ub, font f>an er, og font t)an er bleben be«ffreben af profeten Sofeptj mitt), ber faa f)am og fjanå øn paa en ang, og berfor funbe Ijan iffe tage ^ejl af be to $erfoner, fjbtlfe oprettebe Sieb«ftammelfeé. og ftormerelfesloben, ben gorbinbelie, font riftug paaftob at

13 Ianbinat)ien Stjerne. 189 ftaa i til fin ub og gaber, mebeng ban bar f)er paa Støden, profeten fagbe: gaberen bar etsegeme af $jøb og S3en, følbart fotn et SftenneffeS; ligefaa bar ønnen; men ben føettig«aanb bar iffe et Segeme af jøb og 33en, men er en $erfoniigtjeb beftaaenbe af 2lanb." (jagtens SBog eng. Ubg. 130, 22.) H. - Utah Enquirer. $ax 3oftp\) åtmtt) en profet? Sif C. ff. 31. «l)rt)tenfcn. (fjortfot fra ibe 175.) $roteftanter af alle råber og %xo > befjenbelfer inbrømme gjerne be fatljolffe eller pabelige llbffejelfer og SDttébrug og begrunbe netop berpaa bereé egen Siet tit at inbrette fig efter bere egen Sølening og Dpfattelfe af 33ibelenå Drb uben at tænfe paa, at SSogftaben itjjel= flaar, naar Stanben, fom er Sibet og kraften i (Sbangeliet, itfe er tilftebe. et efterlabte ffrebne Drb i 93ibelen3 Søger tjener diftnof til Dplt)3ning, røft og Særbom," men ber maa mere tit enb blot bette for at opnaa gretfe i ub$ Stige. ro og Smdenbelfe alene fjog en s 4!erfon, tril itfe inblabe en faaban i ubs Stige; tin uben Stogen blider føbt af SSanb og Slanb, fan ban iffe inbfomme beri. Cgofj. 3, 5.) er maa s )togen nbføre Snblemmelfeå-Drbinanfen Z>aab etter gøbfel af SSanb meb ben $erfon, fom aherebe oeb Ørbeté gorftynbelfe er bleben oberbeoift og tror, famt Ijar ombenbt fig fra fine forrige tjnber, og berfor funne biéfe to førftnæbnte btgtige ^rinciper alene iffe frelfe Stegen, men fun berebe en ^erfon til ^nblemmelfen i ui> Stige beb 35aab. et er næppe nøboenbigt at bbæte længe beb ben fjer paapegebe Slfdigelfe og bene gølger, fun ditte»i labe SIpoftelen Soljanneg afgide fin ^jenbelfe angaaenbe Slfbigelfer fra riftt Særbom, og faa labe Sæferen brage fine egne (Slutninger: ber ben, fom afbiger og iffe blider i rifti Særbom, b,ar oo, fom blider i frifti Særbom, b,an bar baabe gaberen og (Sønnen." (2 Sob. 9.) Sit be t)bre Ørbinanfer ere blebne foranbrebe i fjøj rab fra bereå op» rinbelige gorm, ere næften ahe^riftne enige om at erfjenbe, unbtagen be for= ffjellige baptiftiffe efter, ber bruge Stebbtyppelfe i SSanbet beb beres Qaab, men, jfiønt bette alene bilbe bære nof til at ugtjlbiggjøre anblingen og ber> beb gjøre ben uben 23ettobning og raft, ibet f)ber ben, fom afbiger og iffe blider i Jifrifti Særbom, b,ar iffe ub," faa er ber bog flere enbnu mere bigtige Dmftænbigbeber at tage unber )bcr= bejelfe, førenb man tør føle fig trtjg for, at man iffe er bleden bebragen, n ro bygget paa falffe rnnbfæt* ninger, og aabet om grelfe i &ub Stige er faalebeei uben nogen fiffer runb at t)bite paa. aaben, for féempel, bar til tonbåforlabelfe og iffe Stabberen etter Sllterenå aframente, fom bet nu praf» tifereé i be fattjolffe og proteftantiffe trfefamfunb. Dmbenbelfe og ro ffulbe bære forubgaaenbe SBeringelfer for at bære berettiget til "Saab til

14 190 fanbinabtenå tjente. bnbåforlabelfe. (2lp. j. 2, SKatt. 3, 8. matt. 1, 5. Sul. 3, 7. 8.) ette ffer følgeligbté iffe meb be fmaa 93øm, naar be beftænfes eller friftneé efter ben fatljolffe gorm iftebet for at bøbeå. 2Jcen noar man betcenfer, at fetb unber benne afbegne fif, ber iffe tjar nogen Sigfjeb meb ben -JJlaabe euer Jpeufigt og 93ett)bning, fom bar gjæl«benbe i ben førfte friftne ibåalber og inbført af grelferen felt), praftiferet af fjaus Slpoftle og anbre trofafte jenere, og for fjbitfe ufinber leb!>øcartt)rbøben unber be romerffe ejfere grufonime gorfølgelfe naar man betcenfer, at ber unber faabanne ugtotbige, meningåløfe Ceremoniers llbførelfe bentjttes ubbommens -ijcabn fom betegnenbe, at bet ffer meb gabetens, ønnens og ben ehigaanb amtrjffe, og Dit»ære anerfjenbt i Rimten fom gtytbigt og i Dberensftemmelfe meb ben føøjeftes SSilje og ^Befaling, faa grænbfer bet til ben fjøjefte rab af f^ormaftelfe mob ub og et ffræffeligt SSebrag imob ben oprigtige, men ubibenbe 9Jcængbe, fom berbeb bringes tit at tro, at be ere gjorte arbeberettigebe til >imlens SSetfignelfer i Sigfjeb meb be førfte friftne, ber, unber gubbommelig 9Jcrmbigt)eb blebe inbtemmebe i frifti irfe for«mebetft beres ro, Dmbenbetfe og fri«billigt uboifte Stjbigfjeb. erjom bet iffe t>ar, at faabanne SOcennejfer funbe fremføre fom llnb«ffblbning paa ommens ag, at be iffe bibfte bebre, etter at færegne Dm«ftænbigfjeber Ijabbe bragt bem i ben faafatbte gejfttige titting, fom be inb«toge fjer i Sibet, faa maatte beres Sin«foarligrjeb bære forfærbelig og beres enbe«lige om ffrceffetig at tænfe paa. Wien felo beres gobe SBilje og enfigter, beres Dpofrelfer og atm, beres Si«betfer for at fremme beres ubibefffe friftenbom b(anbt cbningernc, bitbe iffe gjøre beres urigtige Særejætiiinger, fanbe runbfætninger eller beres cere. monielle føanblinger, font Qaab etter SBeftænfetfe i ubbommens Navn, gt)l= bige i ubs Øjne, naar be iffe tjabbe ben rette SJcrmbigtjeb, ben rette Sære og foroaltebe be ebangetijfe Drbinanfer paa ben rette SJiaabe. grelferen figer om aabanne: Qffe (5nf)ber, fom figer tit mig: erre, errel ffat inbgaa i himmeriges Stige, men ben, fom gjør min gabers SBilje, fom er i Rimtene. SUZange ffufle fige tit mig paa f)in ag: ( ommens ag) erre, erre! føatie bi iffe profeteret beb it 9cabn? Dg tjatte bi iffe ub«brebet jæble beb it 9cabn? Dg fjabc bi iffe gjort mange fraftige jerninger beb it 9tabn? Dg ba bit jeg be«fjenbe for bem: jeg atbrig! SSiger bort fra mig, 3, fom beflitte ber paa Uret! erfor, fiber ben, fom fjører bisje mine Drb og gjør berefter, ben bit jeg ligne t>eb en forftanbig SØcanb, fom brjggebe fit us paa en flippe." (SRatt ) Sæs fjele kapitlet tit (Snbe. ette bifer grelferens Slnffuelfe om bette bigtige mne. et bar iffe blot 9)cunbfriftenbom, ber bilbe gjælbe for tjam, men Srjbig. fjeb mob fyans gabers befalinger, fom f)an forfbnbte bem. gmob 9iutibens efsifterenbe religiøfe jælebebrageri løftebe Sofept) mitf) berfor fin refor«matoriffe 9tøft, tigefom røartin Sutfjer, (Salbin, Sofm SBesleb, flnor. og Slnbre tjabbe gjort imob be anbre papiftiffe Ubffejetfer, fom be fanbt i beres ib, men meb ben betrjbningsfutbe gorffjel, at fjan erftærebe, at erren tjabbe falbet fjant bertil beb birefte Stabenbaring fra Rummelen og Gmgles SSetjening og be«mrjnbiget tjam tit at gjenoprette frifti firfe meb alle bens ^rinciper og Dr«

15 fanbtnatnerté tjente. 191 binanfer, mebenå be omtalte Steformatorer fun fjanblebe efter bereå bebfte Doerbeoiining og Qpfattelfe af be Retlige frifier, fom be fjabbe 9lbgang tit, og fora tnbeljotbes i 93ibeten. SSi mene iffe bertieb at nebicette eller unbertmr* bere biéfe 9ttænbé jerninger og 33c ftræbelfer for at gjeninbføre ben fanbe rtftenbom, eit)etter regne m betn blanbt be, om fjoilfe grelferen ubtaler fig faa ftrængt i bet foranførte friftfteb; tlji be beftittebe ftg iffe paa Uret i ben 93e= tt)bning, fom Drbene inbeljofbe, men tri fige iffe beftominbre, at be ingen Sftrm* bigrjeb fyatibe, fom >errenå Sjenere, ffjønt be oare 9iebffaber i gorfpnetå aanb til at ubføre, fjoab be gjorbe, fom en gorberebelfe til bet ftore s ærf, fom ub oilbe ubføre fenere tieb at oprejfe en profet i be fibfte age. téfe bjærtie SUiænb erfjenbte felt), at Dlbtibeni profeter og Slpoftte bare bem ooerlegne og ben enefte Slutoritet, fom be forføgte at rette bem efter i bere3 SSeftræbelfer for at reformere driften«bommen, og be fjellige frifter fom btéfe, af nb falbebe og infpirerebe SJtamb Ijabbe efterlabt fig, og fom t)at»be naaet neb til bor ib, ben SRettefnor fom be fulgte; men be gjorbe ingen ^aaftanb paa, at nb Ijatibe aabenbaret bem Sftoget eller falbet bem, faalebeé fom Ijan falbte fine tjenere i gamle fjolbt gjennem ben famme frafalbne irfe, fom be befæmpebe, eller ogfaa maa be Ijabe tiltaget fig felb ben 9tet, at tjanble i ubå -Kamt, Ijooroeb be i begge Silfælbe befinbeé at oære ube* rettigebe og bereé Slbminiftration ugt)i» big efter alle fornuftige runbfætninger; tf)i, figer $aulu : Sngen tager fig felt) benne men ben, fom er falbet af ub, tigefom laron»ar. aalebeå fjar ejtøeller riftuå til«lagt fig felt) ben 2 re at blibe?)pperfte«præft, men ben, font fagbe til fjant: u er min øn, jeg føbte ig i ag." ( ebr. 5, 4. 5.) >eri ligger ben ftore gorffjel mel» lem en af ub bempnbiget erren<3 jener og (Sn, ber iffe er faalebeé falbet af fjant. en gørftnæbnte re= præfenterer ub, ben Slnben er iffe berettiget til at gjøre bet. en Sne bøber i reenigljebenå 9iabn til pnb3- forlabelfe meb gulbmagt og ben troenbe og augergibne pnber faar fine pnberå ilgioelfe ben SInben, om b,an enb benytter be famme Orb, for= retter fun en ugt)tbig Ceremoni, forbi ben rette Sftpnbigfjeb iffe er tilftebe. tyaa SBetingelfe af gubbommelig fujcpnbigljeb t)otler betfor Ijele aliggjørelfenå $Ian, og felt)»or grelferé gorfonings* offer oar bragt af fjant, fom ben af gaberen beffiffebe Dpperfteprceft til at age, og følgelig maa al bereé for* gjøre bet. mobebe præftetige Sftpnbigfjeb»ære er«(gottfættes.) Døbsfalb. 3ot)anitc Sofie ikogcnf, føbt i føøfterfjøb, ftreberiféborg 2Imt, anmarf, ben Ilte 31uguft 1815, afgtf oeb øben i føelfingør, anmarf, ben 4be gebruar SNfbøbe annammebe oangeliet ben lfte Slpril 1883 og lebebe og bøbe fom en tro» faft ibfte. age3 Retlig. 3ol)au CttDoig 6trg, føbt i^jøbenfjabn ben 30te Sftottember 1823, afgif Pet) øben i uferup, anmarf, ben 25be januar an annammebe (Sbangeliet ben 15be Dftober 1893.

16 . 192 taiibtnamens Stjerne. Qans farfen, føbt 1802 i 9tub^3Sebbt), arnnarf, afgif beb$øben i fare. t)oit ben 6te januar >an annammebe oangeliet fammeftebé ben 18be Dftober 1888 og bøbe trofaft i angeliet. Bc flelliøes fanb. 2>er er et teb, tjbortit t»or Sængfel ftaar, t teb, Ijoortil oor anfe ofte gaar, om alle euige, ber ftræbe frem, 9ht folbe bere fanbe, rette jem; et er bet Sanb, fom erren ljar uboalgt, oorom profeter forbum Jjaoc talt Sangt borte i bet fjerne, fagre SSeft, bor erren fel» oil tjolbe 9Joboerfeft. Sil bette teb ub< 93ørn forfamteé fro, oor ^ané profeter og Slpoftte bo; toor Stemplerne ftg Ijæoe op mob ft) Dg feeå fan nb ooer Sanb og 33t). Dm bette Ørfenlanb ber ffrebet ftaar: 9lt bet ffal blomftre fom en Stofengaarb. et Ijele Sanb font 2lro fif 8ofepf) æb, 2lt eje gjennem %\b og trigljeb. s 45aa bette Sanb profeten mobig ftob, gor anbljebå ag f)an ofrebe fit 33Iob, an felb og mange æble jæle Ieb, jenfibig trofaft be til 3)øben ftreb; 3>a til bet Sanb oor ^relfer fomme f!al 9Jceb mange Sufinb' af be grelftesi al. 3Kaa vi berebeå ber og SJiaatet uaa Dg $labé blanbt btéfe frelfte jæle faa! tøljarles 3. 3enfeit. Sale af SSIbfte 2lbrafjam. (Jannon 177 9teb. Slnm. gra Sttørfet til St)fet 184 9Infomft af 9fti fionærer 185 StfløSning n K b o 1 1. Eeffiffelfe 186 Slfløgning og 93eiftffelfe 186 bab er anbtyeb? 186 3Sar Sofepf) mitlj en profet?. 189 øbéfalb 191 e cllige3 Sanb OJSoefi) 192 åjøbctttinim. Ubgibet og forlagt af jpetct Sun&tnall, anft $aufégabe, 14, lfte al. 2rt)ft ljo3 SBorbing (SS. $eterfen)

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: 0041271 i -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: S)m 3otbegot)6pbetcommt6fet»9 /rafktllelfen af tet berunbcr liggentc af 6. tun.

Læs mere

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C. ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Meretiting. Norge i 1853.

Meretiting. Norge i 1853. Meretiting om Sunigyöstiffianhen on AlehicinalforOnföene Norge i 85. eon, bet notagtigert ti erfares af be efterfofgenbe ffmtdberetninger ar eunbd,eb6ti ftanb en i get i 85 i. bet.toefe taget Nerd meget

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

p^ ^jorøulfé )rapet at oti)iff ^cltc'sigt fra forrige 7(ar = ^ufinbe flf paa S)anjr(j 9{iim»eb 3^if* 5ret>. øcv), runtti^ig 5?jøbcn^ai)n 182 0. Ti e^eime - (Tonferenceraab 3oMn 23 u Ion) (SanDerum

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972

De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972 De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972 Udgivet af De samvirkende danske Andelsslagterier- København -1972 Indhold: Forord Forhandlinger om sammenslutning Samvirksomhedens stiftelse... Resume

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak

02 - Vi kommer ind for din trone. 01- Jeg si r dig tak 01- Jeg si r dig tak m Jeg si r dig tak F F/ For alt hvad du har gjort for mig. m Mit hjerte strømmer over F F/ f ubeskrivelig kærlighed. 02 - Vi kommer ind for din trone E F#m7 Vi kommer ind for in trone.

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Betjeningsvejledning 1408 / 1409 Instruktionsbok Käyttöohje Bruksanvisning

Betjeningsvejledning 1408 / 1409 Instruktionsbok Käyttöohje Bruksanvisning 1408 / 1409 A VIGTIGT! 1 DA 1 2 3 A C B D DA a b c 2 3 1 4 2 3 1 4 B 1 2 2 3 1 4 2 3 1 4 a e b c a b d f e g A B C B A C i 021M1A1101(A)( ) Aug/10 SINGER

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Skrivebog 1 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

Start år 2012 Alle år 2012-2014. Alle år - preib 2012-2013

Start år 2012 Alle år 2012-2014. Alle år - preib 2012-2013 Start år 2012 Alle år 2012-2014 Alle år - preib 2012-2013 2012 - nat-vid-3 Matematik A - Fysik B - Kemi B 2012-2014 3g DaA HiA IdC OlC ReC MaA Frit A Frit C 4 3 2 3 3 6 5 3 2g DaA HiA IdC SprogB EnB MaA

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren

Tekster. 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Tekst og musik: Helena Ljunggren. 2. Et spor i den nyfaldne sne Tekst og musik: Helena Ljunggren Tekster 1. Jeg vil bare se dig sidde i min sofa Jeg kan godt blive imponeret over alt det, du kan og vil, og i kunsten at kurtisere der ved du os lig, hvad der skal til. Men jeg vil bare se dig sidde i

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere