I! ~ I ~,...-- afholder Julematine fm N. til 21. December, OMdag, ~dag, Fredag, btlr ~ fen Jul, hver Dag Kl I den store Sal spiller" name="description"> I! ~ I ~,...-- afholder Julematine fm N. til 21. December, OMdag, ~dag, Fredag, btlr ~ fen Jul, hver Dag Kl I den store Sal spiller">

Brande Hotel. ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brande Hotel. ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken"

Transkript

1

2 J'r ) Brande Hotel ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ y~,' - 0-; oy-t' >I! ~ I ~,...-- afholder Julematine fm N. til 21. December, OMdag, ~dag, Fredag, btlr ~ fen Jul, hver Dag Kl I den store Sal spiller '_Nisserne Julens Melodier og uddeler Gaver til artige Bern! - Bern har kun Adgang i FeIge med Voksne. Brande Jul paa Brande Hotel Handels- og Landbrugsbanken Brande Filial af Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktieselskab Telefon 90 Kontortid KI og 14~16, Lardage Kl Kontorer i Blaah9j og Thyregod Bankens Aktiekapital Kr Reserver over Forsidetegning: Biarne Kielgast-Andersen: I rd.ribr fra Brande Kirke.

3 BRANDlE J UL Udsend s gratis i ca Ekspl. til samtlige Husstande i Bra nde, T hyregod, E jstrupholl11, Fasterholt, Arnborg, Karstoft, Skarrild, Sdr. mme, Filskov og Blaahe i 5. a rgang - D lvet Ar BRANDE H A D ELSSTANDSF RENlNG - Juien Yy taapsajten z Sfovf{pogen af Lars Nielsen Omme i kovkrogen boede Erik og ine med deres eneste Bam, Else. Skovkrogen var et lille Ilusmandssted og havde baet N avn efter in Beliggenhed, idet Skoven drekkede for U dsynet til de to Sider. Et liile fredehgt Iljem var det, hvor de tre l"'lennesker pas ede hver sit, og d val' da ogsaa Arbejde n ok hele Aaret rundt. K un cen eneste A ft en var der ikke Fred i Skovkrogen, og det var A aret sidste Aften. Erik havde et hastigt Sind srerlig overfor Fremmede. Og IIjemmet h r var hans, h an skyldte ik ke et M enneske Peno-e. Val' han da ikke en fri Mand, der kunde nyde Frimands Kaar. J0 - bare ikke dcnne ne ften. llvordan val' det da kommen sig? V el ved, at Erik var gaaet ud til de unge Mennesker og ka-idt den Krukken fuid. Jo, han val' morsom den lille Erik, han var vel ikke st0rre end en velvoksen tiaars D reng. D et kunde han jo i ke sel v gore for. Men nu var det blevet Skik, at man amle es i Land 'byen Nytaarsaften, og saa gik man i Flok og ollte om til Erik i Skovkrogen for at lave Lojer. De lmg M ennesker anede vel na-ppe, at Familien i kilvkr gen val'. yge lrenge fo r Tytaarsaften. Det gik dem paa N erverne, at de Aar efter Aar havde lidt den Tort, at L,n sbyens Unge stod og raabte og skreg efter de tre i Stuen, for aa endelig at hyle i vilden Sky, naar endelig &ik vi te ig i D0ren med sit Egespir i Haanden. et endte al it! med, at de hurtigt tog Stokk n fra Erik, og et helt llder var det, at han Iwert Aar slap fra dem. Sidste Aar bavde de dog tagd ham med sig helt til Gadeka-ret, om 3 1' frosset. D e trak ham ud paa 1sen. Hvad del' videre viide have v eret sket, blev aid rig opklar t, fo r da stod Else pludselig hos sin Far og tog hans llaand, og de lod hende fore hendes Far bort. Men en skraldende Latter fulgte dem. Else gr;ed. Erik var saa ra nde, at han na-ppe kunde holde sig oprejst. Hun ynker baade sin Far og sig selv. O g Else gik inisse Minutter, det tog om at gaa hjem, og 5VOl" H;evn over de Mennesker, der ikke kunde iade he des Far og Hjem i Fred. Og saa 10 hele Byen alligevel. for han var jo et galhovedet lille Menneske, og den Aften skulde de Unge jo have Lov at more sig lidt, det var jo gammel Skik. Men det tog mange Dag, for Erik bi v rigtig enneske igen. Og kete det, at en af Byens Ma-nd i Sjov gay en Iille Hentydning til Erik om hans Fa-rd sid te Nytaarsaften, da kom Erik til at ryste, saa han ikk kunde holde sine Ha-nder i Ro. Gine, der var noget storre af V ekst, led jo med sin M and, men kunde jo hverken g0re fra ller til. Og Else var bleven underlig stille eft l' den Tid. Hun val' ellers munter og livsfrisk. Hun h avde svoret Ha-vn, men hvordan? N ej, hun kan ikkc hitte paa noget, del' duro I Foraaret tog hun Plads inde i Kobstaden. Der var jo ellers Arbejde nok derhjemme, men nu var det jo hende, del' var ung, og vilde hun ud. skulde hun have Lov. Hun om i Iu et hos en Arkitekt og havde det rart. H un korte hver Dag T Ul" med et Par Born, hvilket gay hende megen Glrede. Hun kom belt over det med den Nytaarsaften. Hun havde ogsaa faaet andet at ta-nke paa. En ung M and, hun havde Ia-rt at kende i Arkitektens Hjem, fyldte heje hendes Tilvrerelse. Hun - med sine tyve Aar.- gik i en hel Sanserus. Ved Novembertide Friede han nemlig til Else. Og saa var Ilans ved Politiet. Hun vii aid rig mere hjem til Skovkrogen, hvor Menneskene var saa oude mod bendes Far. N ej, Hans var hendes hele Verden, og saa hans fine Uniform. En A ften sidder hun og betror sin Ven, hvor haardt det gaar til derhjemme Nytaarsaften. Selvfolgelig er H ans forbavset over aile rrenser. "Vi to, Else, vi er hjemme hos dine For;eldre Nytaars aft en i Aar, det garanterer jeg for." "Hvad vii Du g0re ved dem, Hans?" Han ser Elses 0jne lyse af Kampmod. "Det vii jeg nu trenke lidt paa, Else. Men stol paa, at ingen skal faa Lov at genere min Svigerfar N ytaarsaften i Aar." Og Else gaar rundt og er spa-ndt paa, hvad der vii ske. En Dag sidder Hans paa Stationen og fortreller Eises Historie. "Der skulde jeg Iige va-re u, siger store Rasmus. 1

4 Braendsel Morse Stebegods Brande tralaslhandel Aktiese1skab Te1efon 3 1 Bygningsartilder Traelast ENGEL K BEKLAEDN1ING ~ MAGA XN M. Dinesen E. MOGENSEN AUf0 V IERKSTED Vejlevej 10 - Bra n d~ - Teldon 224 Forhandling og Ser\(ice for NORDISK DIESELAUTO A/S Specialforretning for Drenge- og H erreekvipering Bri tol - Fo\'ler - Fergu on Indu tri- og Landhrugs(raktorer 2

5 "Dct har jeg ogsaa t~nkt, Du skulde, Rasm us." Ra m us maaber lidt og siger : I ej, oldt D u, den maa Du selv klare. Taar jeg skal 5t uleaften, vii jeg hjem til Nytaarsaften." Da i er Hans: "Jeg tager din Post J uleaften, saa g0r Du mig den Tjene te."..1ii, skal det v~re, Hans, saa siger vi det; men jeg tager n Kammerat med mig. kal det v~re, vil vi alligevel have d et lide morsomt N ytaarsaften. Din Svigerfar har vel nok lidt i Flasken til den Aften." J 0, det mener Hans da nok. Saa l~gger de tre Planer i den sogne J ul. rik og Gine kunde ikke forstaa, at Else ikke kom hjem t il J uleaften, men lavede det om til N ytaarsaften i Stedet, da plejede man jo ingen Gl~de at have i Skovkrogen. Else kom njem i den sogne J ul og maatte blive hjemme N ytaar over. Og snart fyldte hun Huset med sin Sang og sit godc Humor, saa de to Gamle saa undrende paa hende. Og saa tog hun dem pludselig om Halsen begge to og fortalte dem sin Ghede. Og hun fortalte ogsaa om de tre G ~ster de i Aar fik N ytaarsaften, G~ster, der nok skulde g arantere Freden for denne Aften. Erik gik de sidste Dage til Tytaar og var i en underlig Tilstand. Han var saa glad den lille j\'\and, maask ' hans Pine nu kunde faa Ende. Det vilde nok give braadne P ander, naar saadanne tre tog imod det hylende Kor, som han, Erik, frygtede som Pesten. Han var saa rolig og saa glad i Aar. Selvf01gelig skulde Else have h aft en Bondekarl, men hvem vilde her til kovkrogen. Sk0nt der var 'el andre, der sad st0rre Steder og vigtede sig, men ejede mindre end han. J\'lidt paa Eftermiddagen k0rte en Motorcykle ind i den lill G aard. Hvem saa den dreje ind ad den liue Gaard til? Ingen. Og saa blev Erik og Gine pr~senteret for deres tilkommende vigers0n. J0, nu blev der Gl~de i det liue Hjem. Cyklen blev k0rt ind i Laden. Saa sad de to M~nd g talte sammen, meus Kvinderne havde travlt i K0kkenet, fo r der skuld'e v~re rigtig Fest i Aften. Ved den Tid Erik gik i Stalden og gay aile Dyrene deres N ytaarsfoder, gled endnu en Motorcykle ind i Gaard en. Ogsaa den kom i Laden. De tre gaar rundt og ser i Sk umringen, der maa jo l~gges Planer for iaften. Saa sidder de aue i tuen. Til daglig var her mere end Plads nok, iaften var det n~sten, som om Rasmus kllnde fylde den alene. "T o Meter, ja, det er meget", siger Erik, "jeg er snart ikke mere end det halve." Og saa naar Rasmus 10, det var n~sten, som buldrede det oppe paa Loftet. Og det blev et Festmaaltid i det lill Hjem, de Unges HlIm0r og Eriks Tryghed for denne Aften. N u var det ikke godt, at G~sterne svigtede iaft n. Shmt - der kom noget mildt i Eriks 0jne - det var vel det bedste, om de blev helt borte iaften. Hvorfor skal man hade og t~nke paa H~vn. Vinduerene bliver godt e!terset. Jo, der er t~t allevegne. N u kan de godt komme. Saa sidder de og taler sagte i Stuen. Og oppe i Eyen er de nge paa den vanlige Fart. leer snart mange nu. Hvad skal de lave, og hvor skal de begynde. J0, nu har de et helt Aar grint af Erik, de maa vel hellere gaa ned og g0re ham gal i Hovedet. Andr gider n~sten ikke. Der er nogle nye med i Aar. Er det sjovt?. Ja, er D u tosset." "Lad os saa gaa om og hilse paa Fyren." Man staar og tr~kke lidt om det, men saa er de paa Vej. Jo, det mangler bare, Erik skal have sin Salut, ellers e.r det da ikke rigtig j ytaarsaften. En stemmer op med en Sang, de kan marchere efter, saa tr~des der haardt i den frosne Jord. Da der drejes ind ad Eriks Gaardsled s~ttes Stemmerne op, og de.r tr~des haardt i Stenbroen. Und r Skraal og Skrig tages der Opstilling foran Vinduerne. En Regn af Kanonslag kastes imod Muren. Eriks tre smaa H use var sammenbyggede, og i den fjerde Side laa Vognskur og Br~ndeskur, saa den eneste Adgang til aardspladsen var det liue Gaardsled, del' var saa bredt, saa en Vogn lige kunde passere igennem. Saa raabes der paa Erik. Han kaldes en lille Kryster og meget andet. Pludsclig blev der helt stille. Undrende saa Flokken imod aardsleddet. Forbavset saa de tre stor Skikkelser staa der i Maaneskinnet, den ene synede endda helt overnaturlig stor, idet hans Hovede ragede et Stykke hojere op end Tagsk~gget. 3

6 Husk Depot ved : Stjernens f2jl og Restaurant m iner al\jande s. Meller Nielsen Telefon 148 Banegaardens IZJnsker aue sine Kunder fra By og Land en glcedelig Jut og et godt Nytaar. Fritz Kapper Brande Materialha ndel vi G. Fische r - Telefoll 55 Ko! onia!. M aterial Kemikalier og Sy c, eplejeartikler BORGERGADES AGERI Aage Munkholm Altio Ail e skulde jo ge rne have, hvad de sig ollsker i Julegave, hvis De derlor mit Raad vi I Iyde repar res dol kig ind, og se hvad vi kan tilbyde. Karl Kristensen Cykleb0TS n En nyttig Gave gor altid Lykke, den ska ber Gl ibde, den giver Hygge, se ind til Thisgaard hvis De vii have til hele Familie n e n saadan Gave. G0r Ju/en res /fig III >(} Blomster Vi hal' sto rt Udualg - En Borddekomtion er altid kcerlwm men Aa. Clausen Hansen Telefo n 160 De mest kcerkomne JUJLEGAVER kobes bijli gst hos ~ URMAGE R ' GULD '~ r.~~135. RANDE 4

7 e tre sagde ikke,et Ord, bare stod der. Det var vist mindre godt clette her, det var vist bedst at koml)1e bort. Een lister til Sta!dd0ren. Der er jo D0r d n anden Vej ud, l''1en Doren var ikke til at rokke. Hele Flokken stod d er og gloede. Saa provede en anden med samme Resultat. Saa proves Ladedoren, men den sad ogsaa godt fast. "For Pokker", siger Karlen, "render I ikke her i helene l'aa mig". Hvad skal man g"lre, hviskes der. IIvis det nu er Politiet, det kunde godt se saadan ud. "Dit dum.me Fjots", siger en, "hvad skulde vi her efter". "Du kan jo gaa hjem", siger Karlen. "Ja Tak, lobe lige i Favnen paa de tr der." Der er tre Piger i f lokken, en af dem gay sig til at gr~de. "Hold K~ft med det Tuderi", siger han, som er Anforer. Da satte store Rasmus sig igang henimod Flokken. D e k unde h ~ r e, han havde J ern under Stovlerne. De gaar bagm hinanden hele Tiden, indtil ok ken staar trykket op imod Muren. Saa staar Rasmus foran dem. "Kender i Store Rasmus?" lkke et Ord til Svar. "Naa, det gor I ikke. l\1en sig mig, hvorfor holdt [ p, det lod kont i Betragtning af, hvordan I ser ud. M en sig mig engang, hvad har I imod dette liue Hjem her?" Stadig ikke et Ord. "Saa svar", brolede Rasmus, saa hele Flokken krob endnu I~ngere opad M:uren. "ltd paa et Gelcd." Flokken Iystrede. N u spurgte Rasmus hver enkelt, hvad d enne havde imod Erik. Der var ingen, der havde noget imod ham. "J a, men saa maa det jo v~re en Flok Idiot.er, der staar her, euers forstaar jeg da intet." Rasmus tog Bog og Blyant op og begyndte at notere. "Naa, De er Gaardmandsson, se, se. Ja, saa har De nok Raad at sm~de en Iille Husmand, det er vel n~sten Deres Pligt, ikke?" Intet Svar. Rasmus gaar hele R~kken igennem. Han skriver los i in Bog, den skal blive til megen Moro siden, bestemmer han. "Har De Griseojne", sp0rger han en. "Nej." "Naa, jeg syntes De sagde, at De havde Griseojne. Men TIU er det skrevet - De skrev jo da ogsaa som en Gris for. " Rasmus gaar lidt tilbage og m0nstrer Flokken. "Ba ", 10 h an, "det var en kon Samling, ser I allesammen aadan ud her i Byen? " Intet Svar. "J eg vii love jer, at I allesammen skal komme til at se helt anderledes ud, f0r I faar Lov at gaa herfr a. J a, staa nu ikke og tab Vandet i Bukserne, det er jo Frostvejr. IIvem er saa denne Flok Narres Anf0rer?" De vil skubbe en Karl frem, men han klemmer sig op imod Muren. M en pludselig h avde Rasmus ham i Ann n og gik med ham over Stenbroen. "Lad v~ re", hy ~ sede Karlen. Om Rasmus 10 eller skaddte ud, va l.' ikke let at hore, man he rte bare et hult Bulder. Rasmus tl'ak fa rbi de to med Karlen. Hans fulgte me om bag G avlen. Rasmus havde vredet /' arlens B render om paa Ryggen. H ans tog de medbragte Rekvisitter rem, malede ferst Kar ens Na!Se sort med Stempelfa rve, gay ham derefter et r", dt S k~g ng 0jenbryn, ",jorde Al'bejdet f~rdigt med den 'orte Kost, idet han korte med d n lidt over det hele, 01'erne iberegnet. "Saa", siger H ans, idet han lader sin Lygte lyse paa Karlens Ansigt, "nu li gner De det, D e er, en stor N ar. Men pas nu paa med Vand og Sceb e det ferste D.0gn, om ikke e vii h ave al H uden sv ~d en af A nsigtet." Rasmus trrlk Karlen hen f ran et Vindue i G avlen og Iyste paa hans A nsi t. D er hortes et Hvin indenfor O cr aa en hj rtelig Latter. "Se", siger H ans, "nu hal' vi D eres N avn sam Anferer for Banden, og bvis D e voyer saa meget som en H entvdning eller et dumt rin i den. nledning, d a vii jed" garantere Dem de seks laaneder, D e har tilgode.! 1.en Manden derinde, som D e n~ste n h ar pint Livet af, bad for clem. Lob saa, men det maa gaa hurtigt. Det sker, at Store Rasmus fortryd r sin Godhed." Han slap K arlen, del' nil!r var aldet om ved saa h urtigt at blive sluppet u a a sen. M en Kar en havd Fart paa med det samme, man kuncle lrenge h re hans tovlesaal rs Slag imod den frosne Jord. Saa gaar Ras mus atter til F lo kken. "fhem er saa den na: tva:r te af Banden?" De staar og tryk {cr sig lmod M ure. D har hort den st~rke ari skrige 0 bli ve tvunget ti l at holde 130tte Hvad i Alverden l ev der gjort ved ham. D e h 0rte ham h'lbe hjemad, alt det han orkede. Rasmus tog den n<l$tstorste ved Vingebel t, 19 han i samm e O m Tang. Itsaa han var ved at skrige h jt, men fi k at ide, at 01 ikke ha,n var stille, da skulde han faa noget at sknge f r. aa fik og aa han L v at lobe. 5

8 KARL IBSEN Ejendomskommissionrer for 8y- og Landejendomme Vejlevej 4 - Brande - Telefoll 39 ~D' FOTO felres Iw n i de helt rigtige og mest aner Fotografering i Deres Hjeni, paa Vcerksted ke dte ivicerl{er, af hvilke vi fo r d n \(rcesne eller Fab rik udfelres. Lytter frem hcever : B & 0, L. L. o. S. P. Og som Spe ci alitet har vi virkelig moderne som det bedste dansk Radioindustri kan Atelierfotografering, hvoraf vi g OT os scerfrembringe. lig Umage med Bornene. lbriehsen BRANDE, TELF.152 Alt Olie, Fedt, Staalvire og Tvist Texaco-Agentur en gros Telefon Brande J o LANGBALLE 6

9 "Hvem saa?" sp0rger Rasmus. Intet Svar. "Det var slemt, at I brugte alt Krudtet paa tre syge Mennesker. Jeg kan nu ellers godt lide Folk, der kan tale." Da stod der en lille Fyr foran Rasmus. Hans T oj var <lit for start til ham. "Er du den trediev< rste?" "Nej Hr., men jeg t< nker, at jeg er den dummeste. Jeg kom her til Sognet til November og anede ikke, hvad her skulde gaa for sig." "Hvad hedder du?" spurgte Store Rasmus. "Lille Rasmus, kalder man mig, fordi jeg er saa lille." "Naa, er det derfor," 10 Store Rasmus, "kom saa". De to gik over Stenbroen med hinanden i Haanden. Da de var i Skjul bag Gavlen sporges Lille Rasmus ud am de to, der er rendt. Jo, han tjener sammen med dem begge paa Byens storste Gaard. "Se," siger Rasmus til den tille, "nu faar du Lov at lobe hjem, men det skal gaa st< rkt, forstaar du, og saa maa du ikke grine af de to, der allerede er hjemme, for saa kunde du geme faa et Par paa Sideh af Hovedet. Godt Nytaar, Lille Ras!11us". "Tak, i lige l'vlaade". Saa lob Lille Rasmus, han traadte unodigt haardt i Jorden, og saa var han da saa glad. Hele femten kom for efter T ur og blev sminket de fleste af dem. Pigerne fik mest mdt, det mente Rasmus stod bedst til deres T eint. Tilsidst var der kun een Pige tilbage, men hun er ikke let at fange. Rasmus 01" hun leger Mus i Krog en Tid, saa de to i Gaardsleddet maa Ie af dem. Tilsidst faar Rasmus hende op i en Krog, her kan hun ikke undfly. Men da Rasmus kom hende helt n< r, sparkede hun ham paa Skinnebenet, saa det blev Rasmusses Tur at klage, og saa naaede hun endda at give h ;:\1n en Knytn< ve paa Hagen. l'vlen saa havde han hende. Han tog vel lidt haardt. Han saa Smerte f?re (\V C hende~ Ansigt, men ikke et Kny. "De er minsandten en tapper Pige, maa jeg sige. Men for, da vidste De ikke, hvad De havde imod Familien her, De vidste heller ikke, hvorfor De stod og skraalede sammen med de andre Banditter, maaske De kunde faa Gummerne i Gang nu." Da siger Pigen: "Naar man intet siger, siger man da ingen Dumhed, derfor tav vel aile. Men De kender vel ikke det Ordsprog, der Iyder, at naar eet Faar lober til Vandet, saa laber de aile. Det er vel det samme med as Unge herude paa L1I1 det. Det er jo gammel Skik, at Ungdommen skal ud og lave lidt Ballade. Dette her var jeg nu ikke med til, ud over at jeg var med i Flokken. Jeg har ikke v< ret hjemme i fern Aar, og for den Tid fik jeg aldrig Lov at v< re ude N ytaarsaften. Saa De ser, at dette her er jeg paa en N\ ac. de kc mmet uskyldig i, uden at jeg dog vii staa og frakende mig selv al Skyld." "G odt, godt," siger Store Rasmus og tog Pigen under Armen og forte hende forbi sine undrende Kammerater. "Godnat," sagde store Rasmus, "j eg folger lige denne unge Pige lidt paa Vej". Saa gik de to ind i Huset. Det tog en halv Time, 0r Rasmus kom tilbage. Han straalede over hele Ansigtet. "Har du friet?" spurgte Hans... Hm! jo, det vii sige, nei, jeg maa vel vente lidt." Og saa sidder man am Kaffen og en dejlig Flaske Cognak. Men de se!~s fik ikke megen Madra denne Aften. for naar en holdt op med at Ie, begyndte to andre forfra. et var alle disse sorte og rode N < ser, der var tilstede oppe i Byen i A ften. Og de to vilde hele Tiden drille r asmus, fordi h2n alligevel faldt i i Aften. Og Else ler med, saa hun har Taarer i 0jnene. E un ved I1ck. hvem Pigen er. Hendes Far har en liue Gaard oppe i Byen. Og nl! vil Rasmus ikke hjem i Aften. "Kore helt ind til Byen paa Motorcykle en N ytaarsaften i saadan Kulde, nej om jeg gor. Kosten kan vi jo ikke klage paa, og jeg kan sagtens ligge paa G ulvet."..ja," ler Hans, "naar du ligger paa langs i Stuen". Gine maatte den N ytaarsaften til at rede Sengeleje til saa mange, sam hun aldrig havde dmmt am. De tre Betjente laa paa Dagligstuens Gulv, og det blev ud paa de smaa Timer, for de faldt til Ro. Det val' alt det, at de naaede at faa Morgenkaffen Iu", for Rasmus holdt bcstemt paa, at af Princip gik han albd i Kirke Nytaarsmorgen. Det lo de andre to ad.. l en Rasmus fik in Vilj e. Og meget m< rkeligt kan ke i denne Verden. Sad han ikke et Kvarter senere i ~irke stolen yed Siden af Pigen fra i Aftes. Og h un ku.nde synge. Da opdagede Rasmus, at den Sc Ime kunde ha udma:rket. Han lagde hele sin Stemme i, saa det runo-cde 7

10 MADSJENS HOTJEL Byens Hotel venter Dem Gleed Dem selv med et Bes0g paa Byens Hotel. De er altid sikker paa de bedste Varer til en rimelig Pris. - Veltillavet Mad, leekkert Sm0rrebr0d, en isafk01et Snaps og den veltempererede 01, dertil en hurtig og h0flig Betjening. Nytaarsaften reserverer vi alle Lokalerne til Nytaars-Souper, der bliver Musik, Fest og h0jt Hum0r. Alle Oplysn. og Reservering af Bord ved TH. 80 eller ved Henv. til Hotellet. lerb0digst Burton Clausen,. N. H. S0rensen Brande Kommune Tlf. 38 Brande Ekspeditionstid.. Mandag - Tirsdag - Onsdag - Torsdag Bageri og Conditori 8estillinger modtages paa storre o~ minclr e Kager KI og Fredag KI og Lordag Kl Juleaftensdag og Nyfaarsaftensdag lukket hele Dagen. Skind er altid en k&rkommen JUlegave. Kom og se mit Udvalg i Srelvrreve Nerts Platinrreve Nutria Blaarreve I1der Pelsfarmen vi Anton S0rensen, Vejlevej 8

11 u nder de murede Hva:lvinger, og Pigen gay ham et anerkende Blik, der na:r havde aaet Rasmusses Hjerte til at s laa to Slag ad Gangen. Hvor var han glad for, at han kom med paa denne T ur. Og uden or Kirken stod LiUe Rasmus og stak Store Rasmus hjertelig paa N a:ven, saa Store Rasmus na:r var ved at tude over det. Den tredie Betjent maa 0lges med Erik og Gine. To unge Piger 0lges med to hoje Ma:nd ned igennem Byen. Saa staar de udenfor en Port og taler ammen. Da korn et Par a:ldre hojtidskla:dte Folk til. l\'lin Mor og Far, blev de pra:senteret for de to ung 1 'la:nd. "Hal korn med ind. Naa, det var jer, der lavede Na:ser t il den hele By. J a, saadan har da aidrig en By i Kongeriget Danmark leet for. Og jeg maa sige, at det var paa in Plads, Erik er jo bedre end de fieste. Kom med ind, va:rs'god'" Nej Tak, det mener Rasmus da ikke, at man kan. Men P igen tog ham under Arrnen. "Va:rs'god, min Herre, tror du, at du faar Lov at ba:re vor Jul lid." N ej, det vii Rasmus da heller ikke. Farvell Else og Hans gaar. "Nej, holdt," siger Manden,,,1 to olger med". "Nej", ler Else, "jeg maa hjem, husk paa, vi har tre store Mandfolk paa Kost, og det er snart Middag". "Naa ja," ler ~landen, "saa ser vi lidt paa den store, og kulde han ikke naa om til Skovkrogen til Spisetid, saa b ryd jer aldrig om det, vi har da ogsaa Mad i Huset i d enne Tid". Leende gaar Else og Hans hjemad. Hans kan ikke lade va:re at sige: "At dette skulde gaa Rasmus over, men det var nok det '0mme Skinneben og det Slag paa Ka:ben, der har va:kket ham. J eg har va:ret sammen med ham i tre Aar uden at opdage, at han interesserede sig for Kvinder. Ja, sikk'et Ansvar man der faar. Bare undrer det mig, at Karen var g aaet med Flokken i A tes." "Det var hun da nodt til, ellers havde hun vel aldrig truffet Rasmus." Forst ved Aftenstid kom Rasmus travende ind i Sko krogen. Han raaber ude i Gaarden: "Vi korer nll, jeg skal til Tjeneste Klokken seks." Kamrneraten, der skal k0re sammen rned Rasmus, raaber til ham: "Gik det i Orden?" "Vel gjorde det saa - jeg mener, hold Ka:ft." Rasmus maa dog ind og byde Farve!' Erik ler ti l den store Mand og siger: "Ja, du og Hans f0lges maaske ad herud senere?" "Ja T ak, det gor vi sikkert." En Motorcykle droner gennem Byen. Karen stod og vinkede i sin Fars Port, saa Motorcyklen na:r havde faaet for meget Siagside. Og i en Del Karlekamre og et P ar enkelte Pigeva:relser stod sorte og r0de N a:ser og lytt dc, klare over, at de var gaaet i Vandet. D en gik de ikke paa igen. l\\en at de aue havde faaet deres velfortjente Straf, det var de enkeltvis klare over. Men den gladeste i Byen var na:sten Lille Rasmu, da han erfarede, at den store Mand ogsaa hed Rasmus, og at samme store Mand havde sagt til Karens Far: "J a, een Mand har r her i Byen, der har sin fulde Forstand. og det er Lille Rasmus". (Eftertryk forbyd E!s) Alle He fte ts Illustrationer er te9net af Aage Nielsen Leopold ThAArup Manufaktur Telefon 7 9

12 Lultloto: Brande Kirke Vi gor, hvad vi kan. for at intet skal mangle paa J ulebordet og anbefaler os med prima 1. I{l.s Ked, Flresk og Fjerkrce F E IKSE, Torvet. Telefon

13 AI Sogneraadsformand H. L. Aastrup Ud vii jeg, ud, aa, saa langt, langt, langt over de heje Fjcelde. de fleste 1'-'lennesker findes der en Trang eller Higen efter at komme udenfor Hjemmets D0r for at se og here andre S<eder og Skikke. En saadan F01else var de 80 Brande-Borgere vist besj<elet af den Sommermorgen i Juni i\'laaned, da vi med "Peter Wessel"s mange Hestekr<efter gled fra Frederikshavn med LarVlk som Maal. I stille Vejr og hoj Sommersol seilede vi op langs Jyl lands 0stkyst for efter et Par Timers Sejlads at passere Skagen med dets smukke Fyr. Et muntert Liv udspandt sig i nogle Timer paa "Peter Wessel"s solbeskinnede D<ek og i Kahytten, hvor man for en Krones Penge kunde kobe et stort Glas <egte H ennessy C ognac, en Hof til Hokerpris samt fineste engelske og amerikanske Cigaretter til 6 0re pro Stk. Efterhaanden, som vi kom ud i rum So, ruller Skibet mer trods det stille Vejr, det er, som Somanden siger : Skagerak sover aldrig. S01uften giver Appetit, Frokostpakken tages under velvillig Behandling, en rod Aalborg hj<elper godt til, hvad anbelanger at faa Madkassen tamt. Peter Nikolajsen h<evder, at det hj<elper paa Fordojelsen, i S<erdeleshed naar man tager Prisen i Betragtning. Nlan begynder saa smaat at kunne skimte noget i Horisonten, det lignede Skydebanker, men var i Virkeligheden Konturen af N orges Kyst. Som det stiger rem furet, vejrbidt over Vandet med de tusind Hjem, som Bjornson saa smukt skriver. Det ser akkurat ud, som Landet stiger op af Havet. de v<eld ige Fjicl de er som Taagebanker, t Eventyr i Tusind 0 b een Nat. M iddagsstunden er inde, en Del af Passagererne nyder Middagsmaden, andre ofrer til Fiskene i Havet, min Kone sidder ganske stille, saa gaar det bedst, siger hun, men pludselig faar hun saa frygtelig travlt med at naa T oilettet, det Iykkedes vist delvis. En Del af Pas agererne er blevet saa blege og stille ; betragter man dem noje og fanger deres Btik, ryster de paa Hovedet, og Antydningen af et svagt Smil viser sig. "Bette Ole" kommer farende og sparger, hvor dybt mon h er er.,,20 Favne Vand og uden Bund," er der een, del' svarer. "Huha da," siger Olesen og glider videre, travlt besk<eftiget med alt og ingenting. "N<eh, har I set det fj<eldparti der," og alles 0jne ser i den Retning, som Udbryderen peger. Et straalende Syn, et m<egtigt Fj<eldparti, der skinner og straaler, som om det var det pureste Guld, begejstrede Udraab hores rundt omkring paa Skibet, der efter at n<erme sig N orges Kyster var holdt op med d sv<ere, rullende Bev<egelser. Lige udenfor Larvik laa et m<egtigt Skib, som i hele sin Konstruktion ikke lignede en almindeiig Fragtdamper; erfarer senere, at det var en flydende Hvaloliefabrik. Vel ankommen til Larvik skulde vi for anden Gang gennem T olden, som imidlertid forl0b''''meget h urtigere de norske T oldere havde aabenbart ikke noget imod, at Ost, i g, Poise og rad Aalborg Lageret var af passend Storreise. Vi fortsatte saa Rejsen med Larvik-Drammen Banen, som er smalsporet, hvilket bevirkede en meget slingrende Bev<egeise, i S<erdeleshed naar Linien gik nedad, og k0rte man saa samtidig paa det haarde Fj<eld, kunde man ikk m<erke meget til Fjedre i de norske Jernbanevogne. D e fleste var vist ellers optaget af at betragte det norske Landskab, som de fleste af os saa for forste Gang. I Drammen skiftede vi Tog og fortsatte til Oslo i et moderne eiektrisk Tog, som de norske Statsbaner har saa mange af.. fter 12 Timers Rejse fra Frederikshavn ankom vi ul Oslo; de fleste lidt tr<ette, men med godt Humor. V re V <ertsfolk val' paa Banegaarden for at tage imod deres G<ester, og efter en hjerteiig Velkomst gik T uren til Kvartererne. D en forste Dag, vi opholdt os i Oslo, blev vi k0rt run t over hele Byen og n <ermeste Omegn. Paa riffen Kollen. ~om ligger ca. 800 mover Havet, havde man en prcegticr U dsigt over Oslo. Egeberg og Skansen er ligeledes pr < l>" tige dflugtsteder. Hotellet paa G riffen Kollen var bycr get som en Bja:lkehytte, men var foravrigt ikk f<erdigrestaureret efter T yskerne. I den moderne Del af Oslo by 'ger man betydeiio't hojer end i K0benhavn, en 8-10 Etager. Oslo Raadhus er i h ypermoderne til, men virker smukt; det har to h 0je Flaje, som spejler sig i Vandet. Raadhuset ligger ganske n< r H avn en. Min V<ert fortalte, at Personalet paa Raadhuset havde Frokoststue paa 20. Etage. Raadhu et ar ikke f<ej.1digt, da Tyskerne besatte Norge, og med ilje saboterede man dets Fuldendelse. U dsmykningen uden for var ikke saa n<er f<erdig. I de <eldre Dele af Oslo findes i T usindvis af T r <eh use mest i 2 hojst 3 Etager. Min V<ert viste mig T r.ehuse. om 11

14 Sko er altid en god Julegave Byens sf0rste Udvalg H. VOLSTE,DLUND Skotojsforretning "Borgaard" Brande - Telefon 111 En nyttig?/ufegave BRANDE BANK AKTIESELSKAB cler glcecler hele Familien V i udsterler gern e et Gavekort LAO bat e & Hjersios CENTRUM Brande - Telefon 168 Kontortid og L 0rdag 9-12 Telefon 56 Benyt den lokale Bank 12

15 var over 200 Aar, og som saa ud til at kunne staa i 200 til. Saadanne H use kr<ever en god Vedligeholdelse og skal heist males lwert andet Aar. Under Krigen kneb det meget med Fernis og l\'1aling ligesom her, derfor saa mange af Husene ud, som om de havde Skarlagensfeber. M yndighederne havde for nylig lagt en Afgift paa Fernis paa 2 Kr. pro kg, saa vidt jeg husker. Denne Afgift paa en saa nodvendig Artikel var der stor Uvilje imod fra rundejernes Side. Anden Dagen var V <ertsfolkene sammen med os G<ester og andre indbudte forsamlede til Fest i Samfundsbygningen, et stort moderne Bygningskompleks, en Slags Forsamlingshus. som ejes af de for kellige Fagforeninger. Oslo Sangkor sang forskellige Sange. Endvidere var der Optr<eden og smaa Sketch, som vakte stort BifaId. Man kunde k0be Kaffe og Afholdse l, men G<esterne skulde selv afhente Varerne ved Skranken, idet der ingen tjenende Aander fandtes paa Grund af ]\'1angel paa Arbejdskraft. Fra Kl. 22 til 24 gik Dansen lystigt. D et h<evdes, at Danskerne dansede meget mere end hjemme, og i <erdeleshed med de norske J enter. Dagen efter var del' arrangeret f<elles T ure rundt i Oslo i store "Busser". Endvidere bes0gte vi Vigelandspark, anlagt og projekteret af en af N orges st0rste Kunstnere; ingen anden By i Verden har noget tilsvarende. Parken str<ekker sig over et m<egtigt Terr<en og bestaar af lutter tatuer, som symboliserer Menneskets F<erden fra Vugge til ray. I en Sojle paa over 20 m h0i, hugget ud af een Sten, val' der hugget i hundredevis af igurer visende 130rn, nge og Gamle, som allesammen arbejdede sig opad, jeg troede mod Lys t, men det skulde vist forestille Menlleskets ulyksalige Trang til at albue sig frem. <ede' paa andres Bekostning. Hen paa ftermiddagen tog vi med Toget til Frogner.<eteren, hvor man fra et U dsigtstaarn havde den mest glimrende dsigt til aile Sider. Luften var Id ar og ren, saa man kunde e sned<ekte Fj<elde i 2 ~ 300 km Afstand. Fra rogner S<eteren spadserede. vi til det verdensbeh)mte Holmenkollen, hvor Verdensmestrene paa S'i foretager de beromte Skihop i Overv<erelse af Titusinder af Tilskuere. Her paa Hotellet spiste hele Selskabet Middag, som bestod af Suppe. kogt Laks og Is, arrangeret af yore V rter ( D rikkeva 'erne skulde vi selv betale). Efter l\liddagen blev der sunget norske og danske Sange. En, ang krevet af Signe gjorde mcegtig Lykke. Turen hele Dagen val' tilrettelagt af yore norske Venner og gratis for G<esterne. De fleste af el<:kabet var vi t tr<ette den Aften. Vi var tilbage i Oslo ved 22-Tiden. VOl' k<ere V <ert og V <ertinde var selvf01gelig paa Ban egaarden for at modtage, og vi skulde lige et Smut hen og besoge ct Par gode Venner, saa Klokken blev hen paa de smaa T imer, inden vi kom til Ro ovenpaa den pr<egtige Dag. Dagen efter skulde vi ud paa den store T ur til Geilo r som vi aile havde imadeset med Sp<ending. Kl. 8 samledes vi paa Oslo 0stbanegaard, og den 6-7 Timers Jernbanetur begyndte. En Jernbanerejse Oslo-Bergen tager ca. 12 Timer. Disse Panoramaer, som vi passerede paa denne Tur, ernoget af det mest straalende, inan kan t<enke sig, det skal man se med egne 0jne; jeg kan i lwert Fald ikke beskriv det. Pludselig ser man Fossen dybt, dybt nede fare af Stea med sit krystalklare Vand i D albunden, det dejligste gremne Gr<es, hvorefter Jordsmonnen begynder at h<ev H0]tjeldet veel UeJ10 sig, og Bebyggelsen tager fat, smaa bitte Legetajshus og derimellem smaa B0ndergaarde. Endnll l<engere til bage h<ever F'eldet sig saa h0jt, at man skal h elt ned i Underkanten af Kupevinduet for at se T oppen af T r<eerne. som vokser op ad Fj<eldets Sider, G ran og Birk i skon Forening; llbegribeligt hvor de Tr<eer faar Neering fra. Pludselig bliver del' markt i Kupee, vi er kdrt ind i en Tunnel, men det varer klln et 0jeblik, saa er vi igen ude i den fri N atur, og nye Indtryk og Billeder viser sig for ens 0je; det ene mere stol'slaaet end det andet. Jeg tror. vi passerede omtrent 20 smaa T unneler, den l<engste var paa 6-7 km, da blev Lyset t<endt, og de Rejsende anmodedes om at lukke Vinduerne. Oet er nemlig DamptoO', som korer paa denne Str<ekning, saafremt V indue.rne ikke l ukkes, fyldes Kupeen med Kulrog. Langs med Elvene Hundreder af km ligger Temmer og Bj<elker i Tus indvis, som ikke er kommet m d trommen, naal' c1er plud elig er blevet Lavvande; det bliver saa Ii gende til neeste Ilojvande, altsaa sam egel til n ;est Foraar, og det samme gentager sig. Til T rods for en saaclan tilsyneladende Ri gelighed pa a. T r<e er det meget vanskeligt at k",be T ree i IlVert f al Syd-N orge. 1 \an har slet ikke \ rbejdskl'aft til at 3rn.lealt det T0mmer, og om Sommeren er der for lidt Vand til at f0re Tr<eet til Sk<ererierne og I-Iavnebyerne. Vi ankom til Geilo ved iden, og Sabroe meldte "alt vel", vi skuide bo paa Byens st0rste og bedste r otel Efter at hav\;! nettet os lidt eftet Rejsen sk ulde By n og 13

Man kan sige og mene, h

Man kan sige og mene, h nde.rj-~- 9..., HANDELS- OG DBRUGS BRANDE Filial at Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktleselskab TELEFON 90 Kontortid Kl. 10-12og 14-16, L0rdage Kl. 9-12 Kontorer i BLAAH0J og THYREGOD Bankens Aktiekapital

Læs mere

tv10bler OG TfEPPE Ingen jul uden et par nye sko eller pelsst0vler Y SKO Gram tmpper Uldne vendetmpper

tv10bler OG TfEPPE Ingen jul uden et par nye sko eller pelsst0vler Y SKO Gram tmpper Uldne vendetmpper U I ET F DE H F tv10bler OG TfEPPE Skat mobierne ski/tes ttd til jttl, da Je 'vort store udljalg Vi har: Dagligstuer fra kr. 570,00 Spisestuer ".,.,','"...... fra kr. 560,00 Lrenestoie. poistrede,.,.,

Læs mere

Ernst Borgaard EL-JULEGAVER. Laadervarer Indk0bstasker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fra Svingtasker 0 Visittasker 0 Mapper 0. Legett?Jj. F i\. JOH.

Ernst Borgaard EL-JULEGAVER. Laadervarer Indk0bstasker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fra Svingtasker 0 Visittasker 0 Mapper 0. Legett?Jj. F i\. JOH. Laadervarer Indk0bstasker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 fra Svingtasker 0 Visittasker 0 Mapper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-11,50 kr. 15,00 Legett?Jj Byens st0rste udvalg.

Læs mere

tv10bler OG TkPPER , ".' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper

tv10bler OG TkPPER , .' ~ Y SKO Volstedlund Brande - T elf. 111 ngen iul uden et par nye sko eller pelsstevler Gram-tmpper Uldne vbnd etmpper tv10bler OG TkPPER Skal?noblerne ski/tes tid til jttl, da se vort store tidvalg Gram-tmpper Vi h a r : DagJigstuer.. fra kr. 570,00 Spisestuer fra kr. 560,00 Lrenestole, polstrede fra kr. 98,00 Sofaborde

Læs mere

Stig Guldberg ET LIV UDEN HJENDER K0BENHAVN CHR. ERICHSENS FORLAG

Stig Guldberg ET LIV UDEN HJENDER K0BENHAVN CHR. ERICHSENS FORLAG Stig Guldberg ET LIV UDEN HJENDER K0BENHAVN CHR. ERICHSENS FORLAG 1959 Fotografiet pa omslaget er af Mogens von Haven. Forordet af cand. psych. J0rgen Hviid. Bogen er sat med lntertype Baskerville og trykt

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947

FRA FAMILIEARKIVET Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 1 FRA FAMILIEARKIVET V Breve og dagbøger fra Johs og Grete Thorborgs brevgemmer. 1930-1947 Udskrevet af Karsten Thorborg 2000 2 Helle og Knud, juni 1930 Fra mors dagbog til børnene D. 31-10-30 Kære lille

Læs mere

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65

FRA FAMILIEARKIVET Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 1 FRA FAMILIEARKIVET VI Breve fra de Thorborgske brevgemmer. 1948-65 Udskrevet af Karsten Thorborg 2006-14 2 Fra mor i Kahytten til far i Gentofte Lørdag [juli 1948] Kære Johs! Tak for Brevet i Dag, Brev

Læs mere

GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47. Renskrevet af Karsten Thorborg 2000

GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47. Renskrevet af Karsten Thorborg 2000 1 GLÆDEN VED MORS DAGBOG TIL SINE BØRN 1930-47 Renskrevet af Karsten Thorborg 2000 2 Min mor, Grete Thorborg f. Fog, skrev i mange år dagbog til sine fire børn. Hun startede med en præfabrikeret bog, Mit

Læs mere

HARDSYSSELS AARBOG 21. BIND. HJ STOlUSK SAMFUND. foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT. KOJJt" N II AVN J 9 2 1. U Ol.. l\ l:: T Af

HARDSYSSELS AARBOG 21. BIND. HJ STOlUSK SAMFUND. foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT. KOJJt N II AVN J 9 2 1. U Ol.. l\ l:: T Af HARDSYSSELS AARBOG U Ol.. l\ l:: T Af HJ STOlUSK SAMFUND foh Hi NGK J ØB I!~C..1.\IT 21. BIND KOJJt" N II AVN l J.0\1.1/ISSIU.\ /IO S 1'. fiaa Sf. ol

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse

Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1945 Udgivet af Foreningen af dansksindede sønderjydske Krigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen H. Hunger A. P. M øller Eftertryk kun med D. S. K.s Tilladelse Saa kom Freden. Saa kom den

Læs mere

Rasmus Hansen Dagbog fra rejsen til Australien 1857

Rasmus Hansen Dagbog fra rejsen til Australien 1857 Rasmus Hansen Dagbog fra rejsen til Australien 1857 Renskrevet fra originalen med mindre tilrettelser af Robert Ric-Hansen 1964. Enkelte korrektioner af Kaare Petersen 2009 - - - - o o o 0 0 o o o - -

Læs mere

Ludvigsbakke 1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LUDVIGSBAKKE ***

Ludvigsbakke 1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK LUDVIGSBAKKE *** Ludvigsbakke 1 Ludvigsbakke The Project Gutenberg EBook of Ludvigsbakke, by Herman Bang This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse

Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse D. S. K. Aarbog 1954 Udgivet af: Foreningen af dansksindede sønderjydske K rigsdeltagere 1914 IS ved Johs. Clausen A. P. Møller J. Andersen H. Hunger Eftertryk kun med D.S.K. s Tilladelse ' ' V Peter Chr.

Læs mere

MATADOR. DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard

MATADOR. DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 11. episode I KLEMME Manuskript: Jens Louis Petersen 1936 Instruktør: Erik Balling E 1

Læs mere

Niels Ebbesen. Skuespil i 5 Akter. Et skuespil af. Kaj Munk

Niels Ebbesen. Skuespil i 5 Akter. Et skuespil af. Kaj Munk Niels Ebbesen Skuespil i 5 Akter Et skuespil af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk

Læs mere

smaa romaner 1905-1927

smaa romaner 1905-1927 smaa romaner 1905-1927 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 1 07/02/11 19.11 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 2 07/02/11 19.11 danske klassikere Henrik Pontoppidan Smaa Romaner 1905-1927 tekstudgivelse, efterskrift

Læs mere

Ved vejen. Herman Bang

Ved vejen. Herman Bang Herman Bang Table of Contents Ved vejen...1 Herman Bang...2 I. Stationsforstanderen skiftede Frakke til Toget. Satan til lidt Forslag i Tiden, sagde han og strakte Armene. Han havde blundet saa smaat over

Læs mere

KAREN GROTE Uens Uvejret Raser V. PIOS BOGHANDEL KØBENHAVN 1918 MENS UVEJRET RASER . «*y KAREN GROTE MENS UVEJRET RASER OPLEVELSER FRA MIT LIV UNDER KRIGEN f*. V. PIOS BOGHANDEL - POVL BRANNER NØRREGADE

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva -----------------------------------------------------------------------------------------------

Arlesheim, den 6. juli 1982 Eva ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5 10 15 20 TIL MINDE OM MOR OG FAR Far skrev hans livshistorie i to hæfter. Af hæfte nr. 2 har vi i dag desværre kun 8 sider. Disse er sat ind efter side 61 og er udtejnet nr I til VIII. Originalet af

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

DEROVRE FRA GRJENSEN. (}-L5- PYSSOL)

DEROVRE FRA GRJENSEN. (}-L5- PYSSOL) DEROVRE FRA GRJENSEN. STlI.Eh"TOG On:R DET DAN5KE TERloIOI'YLN. (}-L5- PYSSOL).H' HOLGER DRACHMANN. {;YLDf.I'IHLSKI : DOGltANll~:1.S FORLAG. TlIll(l.Y.S UOGTIl.\'KKI\KL Norrländska Hembygdsbiblioteket

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

FRA JYLLANDS VESTKYST

FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING FRA JYLLANDS VESTKYST NR. NEBEL VIGGO NIELSENS FORLAG MCMXXX FRA JYLLANDS VESTKYST TORBEN KLINTING 1901: DEN GAMLE DRAGON FRA 48 Udsolgt. [] 1914: MINDER FRA MIN LÆRERGERNING I VEST JYLLAND

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

Jens Andreas Friis: Fra Finmarken (Lajla) Skildringer

Jens Andreas Friis: Fra Finmarken (Lajla) Skildringer bokselskap.no, 2015 Jens Andreas Friis: Fra Finmarken (Lajla) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1881 (Alb. Cammermeyer, Kristiania). Digitaliseringen er basert på fil fra Nasjonalbiblioteket (nb.no)

Læs mere

Tell me the tales, that to me were so dear, long long ago long long ago. "Jorden bliver kold en Gang--ligesom Mennesket".

Tell me the tales, that to me were so dear, long long ago long long ago. Jorden bliver kold en Gang--ligesom Mennesket. Det Graa Hus Herman Bang (1857-1912) Til en ven Tell me the tales, that to me were so dear, long long ago long long ago. "Jorden bliver kold en Gang--ligesom Mennesket". I Hans Excellence rejste sig i

Læs mere