I! ~ I ~,...-- afholder Julematine fm N. til 21. December, OMdag, ~dag, Fredag, btlr ~ fen Jul, hver Dag Kl I den store Sal spiller" name="description"> I! ~ I ~,...-- afholder Julematine fm N. til 21. December, OMdag, ~dag, Fredag, btlr ~ fen Jul, hver Dag Kl I den store Sal spiller">

Brande Hotel. ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brande Hotel. ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken"

Transkript

1

2 J'r ) Brande Hotel ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ y~,' - 0-; oy-t' >I! ~ I ~,...-- afholder Julematine fm N. til 21. December, OMdag, ~dag, Fredag, btlr ~ fen Jul, hver Dag Kl I den store Sal spiller '_Nisserne Julens Melodier og uddeler Gaver til artige Bern! - Bern har kun Adgang i FeIge med Voksne. Brande Jul paa Brande Hotel Handels- og Landbrugsbanken Brande Filial af Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktieselskab Telefon 90 Kontortid KI og 14~16, Lardage Kl Kontorer i Blaah9j og Thyregod Bankens Aktiekapital Kr Reserver over Forsidetegning: Biarne Kielgast-Andersen: I rd.ribr fra Brande Kirke.

3 BRANDlE J UL Udsend s gratis i ca Ekspl. til samtlige Husstande i Bra nde, T hyregod, E jstrupholl11, Fasterholt, Arnborg, Karstoft, Skarrild, Sdr. mme, Filskov og Blaahe i 5. a rgang - D lvet Ar BRANDE H A D ELSSTANDSF RENlNG - Juien Yy taapsajten z Sfovf{pogen af Lars Nielsen Omme i kovkrogen boede Erik og ine med deres eneste Bam, Else. Skovkrogen var et lille Ilusmandssted og havde baet N avn efter in Beliggenhed, idet Skoven drekkede for U dsynet til de to Sider. Et liile fredehgt Iljem var det, hvor de tre l"'lennesker pas ede hver sit, og d val' da ogsaa Arbejde n ok hele Aaret rundt. K un cen eneste A ft en var der ikke Fred i Skovkrogen, og det var A aret sidste Aften. Erik havde et hastigt Sind srerlig overfor Fremmede. Og IIjemmet h r var hans, h an skyldte ik ke et M enneske Peno-e. Val' han da ikke en fri Mand, der kunde nyde Frimands Kaar. J0 - bare ikke dcnne ne ften. llvordan val' det da kommen sig? V el ved, at Erik var gaaet ud til de unge Mennesker og ka-idt den Krukken fuid. Jo, han val' morsom den lille Erik, han var vel ikke st0rre end en velvoksen tiaars D reng. D et kunde han jo i ke sel v gore for. Men nu var det blevet Skik, at man amle es i Land 'byen Nytaarsaften, og saa gik man i Flok og ollte om til Erik i Skovkrogen for at lave Lojer. De lmg M ennesker anede vel na-ppe, at Familien i kilvkr gen val'. yge lrenge fo r Tytaarsaften. Det gik dem paa N erverne, at de Aar efter Aar havde lidt den Tort, at L,n sbyens Unge stod og raabte og skreg efter de tre i Stuen, for aa endelig at hyle i vilden Sky, naar endelig &ik vi te ig i D0ren med sit Egespir i Haanden. et endte al it! med, at de hurtigt tog Stokk n fra Erik, og et helt llder var det, at han Iwert Aar slap fra dem. Sidste Aar bavde de dog tagd ham med sig helt til Gadeka-ret, om 3 1' frosset. D e trak ham ud paa 1sen. Hvad del' videre viide have v eret sket, blev aid rig opklar t, fo r da stod Else pludselig hos sin Far og tog hans llaand, og de lod hende fore hendes Far bort. Men en skraldende Latter fulgte dem. Else gr;ed. Erik var saa ra nde, at han na-ppe kunde holde sig oprejst. Hun ynker baade sin Far og sig selv. O g Else gik inisse Minutter, det tog om at gaa hjem, og 5VOl" H;evn over de Mennesker, der ikke kunde iade he des Far og Hjem i Fred. Og saa 10 hele Byen alligevel. for han var jo et galhovedet lille Menneske, og den Aften skulde de Unge jo have Lov at more sig lidt, det var jo gammel Skik. Men det tog mange Dag, for Erik bi v rigtig enneske igen. Og kete det, at en af Byens Ma-nd i Sjov gay en Iille Hentydning til Erik om hans Fa-rd sid te Nytaarsaften, da kom Erik til at ryste, saa han ikk kunde holde sine Ha-nder i Ro. Gine, der var noget storre af V ekst, led jo med sin M and, men kunde jo hverken g0re fra ller til. Og Else var bleven underlig stille eft l' den Tid. Hun val' ellers munter og livsfrisk. Hun h avde svoret Ha-vn, men hvordan? N ej, hun kan ikkc hitte paa noget, del' duro I Foraaret tog hun Plads inde i Kobstaden. Der var jo ellers Arbejde nok derhjemme, men nu var det jo hende, del' var ung, og vilde hun ud. skulde hun have Lov. Hun om i Iu et hos en Arkitekt og havde det rart. H un korte hver Dag T Ul" med et Par Born, hvilket gay hende megen Glrede. Hun kom belt over det med den Nytaarsaften. Hun havde ogsaa faaet andet at ta-nke paa. En ung M and, hun havde Ia-rt at kende i Arkitektens Hjem, fyldte heje hendes Tilvrerelse. Hun - med sine tyve Aar.- gik i en hel Sanserus. Ved Novembertide Friede han nemlig til Else. Og saa var Ilans ved Politiet. Hun vii aid rig mere hjem til Skovkrogen, hvor Menneskene var saa oude mod bendes Far. N ej, Hans var hendes hele Verden, og saa hans fine Uniform. En A ften sidder hun og betror sin Ven, hvor haardt det gaar til derhjemme Nytaarsaften. Selvfolgelig er H ans forbavset over aile rrenser. "Vi to, Else, vi er hjemme hos dine For;eldre Nytaars aft en i Aar, det garanterer jeg for." "Hvad vii Du g0re ved dem, Hans?" Han ser Elses 0jne lyse af Kampmod. "Det vii jeg nu trenke lidt paa, Else. Men stol paa, at ingen skal faa Lov at genere min Svigerfar N ytaarsaften i Aar." Og Else gaar rundt og er spa-ndt paa, hvad der vii ske. En Dag sidder Hans paa Stationen og fortreller Eises Historie. "Der skulde jeg Iige va-re u, siger store Rasmus. 1

4 Braendsel Morse Stebegods Brande tralaslhandel Aktiese1skab Te1efon 3 1 Bygningsartilder Traelast ENGEL K BEKLAEDN1ING ~ MAGA XN M. Dinesen E. MOGENSEN AUf0 V IERKSTED Vejlevej 10 - Bra n d~ - Teldon 224 Forhandling og Ser\(ice for NORDISK DIESELAUTO A/S Specialforretning for Drenge- og H erreekvipering Bri tol - Fo\'ler - Fergu on Indu tri- og Landhrugs(raktorer 2

5 "Dct har jeg ogsaa t~nkt, Du skulde, Rasm us." Ra m us maaber lidt og siger : I ej, oldt D u, den maa Du selv klare. Taar jeg skal 5t uleaften, vii jeg hjem til Nytaarsaften." Da i er Hans: "Jeg tager din Post J uleaften, saa g0r Du mig den Tjene te."..1ii, skal det v~re, Hans, saa siger vi det; men jeg tager n Kammerat med mig. kal det v~re, vil vi alligevel have d et lide morsomt N ytaarsaften. Din Svigerfar har vel nok lidt i Flasken til den Aften." J 0, det mener Hans da nok. Saa l~gger de tre Planer i den sogne J ul. rik og Gine kunde ikke forstaa, at Else ikke kom hjem t il J uleaften, men lavede det om til N ytaarsaften i Stedet, da plejede man jo ingen Gl~de at have i Skovkrogen. Else kom njem i den sogne J ul og maatte blive hjemme N ytaar over. Og snart fyldte hun Huset med sin Sang og sit godc Humor, saa de to Gamle saa undrende paa hende. Og saa tog hun dem pludselig om Halsen begge to og fortalte dem sin Ghede. Og hun fortalte ogsaa om de tre G ~ster de i Aar fik N ytaarsaften, G~ster, der nok skulde g arantere Freden for denne Aften. Erik gik de sidste Dage til Tytaar og var i en underlig Tilstand. Han var saa glad den lille j\'\and, maask ' hans Pine nu kunde faa Ende. Det vilde nok give braadne P ander, naar saadanne tre tog imod det hylende Kor, som han, Erik, frygtede som Pesten. Han var saa rolig og saa glad i Aar. Selvf01gelig skulde Else have h aft en Bondekarl, men hvem vilde her til kovkrogen. Sk0nt der var 'el andre, der sad st0rre Steder og vigtede sig, men ejede mindre end han. J\'lidt paa Eftermiddagen k0rte en Motorcykle ind i den lill G aard. Hvem saa den dreje ind ad den liue Gaard til? Ingen. Og saa blev Erik og Gine pr~senteret for deres tilkommende vigers0n. J0, nu blev der Gl~de i det liue Hjem. Cyklen blev k0rt ind i Laden. Saa sad de to M~nd g talte sammen, meus Kvinderne havde travlt i K0kkenet, fo r der skuld'e v~re rigtig Fest i Aften. Ved den Tid Erik gik i Stalden og gay aile Dyrene deres N ytaarsfoder, gled endnu en Motorcykle ind i Gaard en. Ogsaa den kom i Laden. De tre gaar rundt og ser i Sk umringen, der maa jo l~gges Planer for iaften. Saa sidder de aue i tuen. Til daglig var her mere end Plads nok, iaften var det n~sten, som om Rasmus kllnde fylde den alene. "T o Meter, ja, det er meget", siger Erik, "jeg er snart ikke mere end det halve." Og saa naar Rasmus 10, det var n~sten, som buldrede det oppe paa Loftet. Og det blev et Festmaaltid i det lill Hjem, de Unges HlIm0r og Eriks Tryghed for denne Aften. N u var det ikke godt, at G~sterne svigtede iaft n. Shmt - der kom noget mildt i Eriks 0jne - det var vel det bedste, om de blev helt borte iaften. Hvorfor skal man hade og t~nke paa H~vn. Vinduerene bliver godt e!terset. Jo, der er t~t allevegne. N u kan de godt komme. Saa sidder de og taler sagte i Stuen. Og oppe i Eyen er de nge paa den vanlige Fart. leer snart mange nu. Hvad skal de lave, og hvor skal de begynde. J0, nu har de et helt Aar grint af Erik, de maa vel hellere gaa ned og g0re ham gal i Hovedet. Andr gider n~sten ikke. Der er nogle nye med i Aar. Er det sjovt?. Ja, er D u tosset." "Lad os saa gaa om og hilse paa Fyren." Man staar og tr~kke lidt om det, men saa er de paa Vej. Jo, det mangler bare, Erik skal have sin Salut, ellers e.r det da ikke rigtig j ytaarsaften. En stemmer op med en Sang, de kan marchere efter, saa tr~des der haardt i den frosne Jord. Da der drejes ind ad Eriks Gaardsled s~ttes Stemmerne op, og de.r tr~des haardt i Stenbroen. Und r Skraal og Skrig tages der Opstilling foran Vinduerne. En Regn af Kanonslag kastes imod Muren. Eriks tre smaa H use var sammenbyggede, og i den fjerde Side laa Vognskur og Br~ndeskur, saa den eneste Adgang til aardspladsen var det liue Gaardsled, del' var saa bredt, saa en Vogn lige kunde passere igennem. Saa raabes der paa Erik. Han kaldes en lille Kryster og meget andet. Pludsclig blev der helt stille. Undrende saa Flokken imod aardsleddet. Forbavset saa de tre stor Skikkelser staa der i Maaneskinnet, den ene synede endda helt overnaturlig stor, idet hans Hovede ragede et Stykke hojere op end Tagsk~gget. 3

6 Husk Depot ved : Stjernens f2jl og Restaurant m iner al\jande s. Meller Nielsen Telefon 148 Banegaardens IZJnsker aue sine Kunder fra By og Land en glcedelig Jut og et godt Nytaar. Fritz Kapper Brande Materialha ndel vi G. Fische r - Telefoll 55 Ko! onia!. M aterial Kemikalier og Sy c, eplejeartikler BORGERGADES AGERI Aage Munkholm Altio Ail e skulde jo ge rne have, hvad de sig ollsker i Julegave, hvis De derlor mit Raad vi I Iyde repar res dol kig ind, og se hvad vi kan tilbyde. Karl Kristensen Cykleb0TS n En nyttig Gave gor altid Lykke, den ska ber Gl ibde, den giver Hygge, se ind til Thisgaard hvis De vii have til hele Familie n e n saadan Gave. G0r Ju/en res /fig III >(} Blomster Vi hal' sto rt Udualg - En Borddekomtion er altid kcerlwm men Aa. Clausen Hansen Telefo n 160 De mest kcerkomne JUJLEGAVER kobes bijli gst hos ~ URMAGE R ' GULD '~ r.~~135. RANDE 4

7 e tre sagde ikke,et Ord, bare stod der. Det var vist mindre godt clette her, det var vist bedst at koml)1e bort. Een lister til Sta!dd0ren. Der er jo D0r d n anden Vej ud, l''1en Doren var ikke til at rokke. Hele Flokken stod d er og gloede. Saa provede en anden med samme Resultat. Saa proves Ladedoren, men den sad ogsaa godt fast. "For Pokker", siger Karlen, "render I ikke her i helene l'aa mig". Hvad skal man g"lre, hviskes der. IIvis det nu er Politiet, det kunde godt se saadan ud. "Dit dum.me Fjots", siger en, "hvad skulde vi her efter". "Du kan jo gaa hjem", siger Karlen. "Ja Tak, lobe lige i Favnen paa de tr der." Der er tre Piger i f lokken, en af dem gay sig til at gr~de. "Hold K~ft med det Tuderi", siger han, som er Anforer. Da satte store Rasmus sig igang henimod Flokken. D e k unde h ~ r e, han havde J ern under Stovlerne. De gaar bagm hinanden hele Tiden, indtil ok ken staar trykket op imod Muren. Saa staar Rasmus foran dem. "Kender i Store Rasmus?" lkke et Ord til Svar. "Naa, det gor I ikke. l\1en sig mig, hvorfor holdt [ p, det lod kont i Betragtning af, hvordan I ser ud. M en sig mig engang, hvad har I imod dette liue Hjem her?" Stadig ikke et Ord. "Saa svar", brolede Rasmus, saa hele Flokken krob endnu I~ngere opad M:uren. "ltd paa et Gelcd." Flokken Iystrede. N u spurgte Rasmus hver enkelt, hvad d enne havde imod Erik. Der var ingen, der havde noget imod ham. "J a, men saa maa det jo v~re en Flok Idiot.er, der staar her, euers forstaar jeg da intet." Rasmus tog Bog og Blyant op og begyndte at notere. "Naa, De er Gaardmandsson, se, se. Ja, saa har De nok Raad at sm~de en Iille Husmand, det er vel n~sten Deres Pligt, ikke?" Intet Svar. Rasmus gaar hele R~kken igennem. Han skriver los i in Bog, den skal blive til megen Moro siden, bestemmer han. "Har De Griseojne", sp0rger han en. "Nej." "Naa, jeg syntes De sagde, at De havde Griseojne. Men TIU er det skrevet - De skrev jo da ogsaa som en Gris for. " Rasmus gaar lidt tilbage og m0nstrer Flokken. "Ba ", 10 h an, "det var en kon Samling, ser I allesammen aadan ud her i Byen? " Intet Svar. "J eg vii love jer, at I allesammen skal komme til at se helt anderledes ud, f0r I faar Lov at gaa herfr a. J a, staa nu ikke og tab Vandet i Bukserne, det er jo Frostvejr. IIvem er saa denne Flok Narres Anf0rer?" De vil skubbe en Karl frem, men han klemmer sig op imod Muren. M en pludselig h avde Rasmus ham i Ann n og gik med ham over Stenbroen. "Lad v~ re", hy ~ sede Karlen. Om Rasmus 10 eller skaddte ud, va l.' ikke let at hore, man he rte bare et hult Bulder. Rasmus tl'ak fa rbi de to med Karlen. Hans fulgte me om bag G avlen. Rasmus havde vredet /' arlens B render om paa Ryggen. H ans tog de medbragte Rekvisitter rem, malede ferst Kar ens Na!Se sort med Stempelfa rve, gay ham derefter et r", dt S k~g ng 0jenbryn, ",jorde Al'bejdet f~rdigt med den 'orte Kost, idet han korte med d n lidt over det hele, 01'erne iberegnet. "Saa", siger H ans, idet han lader sin Lygte lyse paa Karlens Ansigt, "nu li gner De det, D e er, en stor N ar. Men pas nu paa med Vand og Sceb e det ferste D.0gn, om ikke e vii h ave al H uden sv ~d en af A nsigtet." Rasmus trrlk Karlen hen f ran et Vindue i G avlen og Iyste paa hans A nsi t. D er hortes et Hvin indenfor O cr aa en hj rtelig Latter. "Se", siger H ans, "nu hal' vi D eres N avn sam Anferer for Banden, og bvis D e voyer saa meget som en H entvdning eller et dumt rin i den. nledning, d a vii jed" garantere Dem de seks laaneder, D e har tilgode.! 1.en Manden derinde, som D e n~ste n h ar pint Livet af, bad for clem. Lob saa, men det maa gaa hurtigt. Det sker, at Store Rasmus fortryd r sin Godhed." Han slap K arlen, del' nil!r var aldet om ved saa h urtigt at blive sluppet u a a sen. M en Kar en havd Fart paa med det samme, man kuncle lrenge h re hans tovlesaal rs Slag imod den frosne Jord. Saa gaar Ras mus atter til F lo kken. "fhem er saa den na: tva:r te af Banden?" De staar og tryk {cr sig lmod M ure. D har hort den st~rke ari skrige 0 bli ve tvunget ti l at holde 130tte Hvad i Alverden l ev der gjort ved ham. D e h 0rte ham h'lbe hjemad, alt det han orkede. Rasmus tog den n<l$tstorste ved Vingebel t, 19 han i samm e O m Tang. Itsaa han var ved at skrige h jt, men fi k at ide, at 01 ikke ha,n var stille, da skulde han faa noget at sknge f r. aa fik og aa han L v at lobe. 5

8 KARL IBSEN Ejendomskommissionrer for 8y- og Landejendomme Vejlevej 4 - Brande - Telefoll 39 ~D' FOTO felres Iw n i de helt rigtige og mest aner Fotografering i Deres Hjeni, paa Vcerksted ke dte ivicerl{er, af hvilke vi fo r d n \(rcesne eller Fab rik udfelres. Lytter frem hcever : B & 0, L. L. o. S. P. Og som Spe ci alitet har vi virkelig moderne som det bedste dansk Radioindustri kan Atelierfotografering, hvoraf vi g OT os scerfrembringe. lig Umage med Bornene. lbriehsen BRANDE, TELF.152 Alt Olie, Fedt, Staalvire og Tvist Texaco-Agentur en gros Telefon Brande J o LANGBALLE 6

9 "Hvem saa?" sp0rger Rasmus. Intet Svar. "Det var slemt, at I brugte alt Krudtet paa tre syge Mennesker. Jeg kan nu ellers godt lide Folk, der kan tale." Da stod der en lille Fyr foran Rasmus. Hans T oj var <lit for start til ham. "Er du den trediev< rste?" "Nej Hr., men jeg t< nker, at jeg er den dummeste. Jeg kom her til Sognet til November og anede ikke, hvad her skulde gaa for sig." "Hvad hedder du?" spurgte Store Rasmus. "Lille Rasmus, kalder man mig, fordi jeg er saa lille." "Naa, er det derfor," 10 Store Rasmus, "kom saa". De to gik over Stenbroen med hinanden i Haanden. Da de var i Skjul bag Gavlen sporges Lille Rasmus ud am de to, der er rendt. Jo, han tjener sammen med dem begge paa Byens storste Gaard. "Se," siger Rasmus til den tille, "nu faar du Lov at lobe hjem, men det skal gaa st< rkt, forstaar du, og saa maa du ikke grine af de to, der allerede er hjemme, for saa kunde du geme faa et Par paa Sideh af Hovedet. Godt Nytaar, Lille Ras!11us". "Tak, i lige l'vlaade". Saa lob Lille Rasmus, han traadte unodigt haardt i Jorden, og saa var han da saa glad. Hele femten kom for efter T ur og blev sminket de fleste af dem. Pigerne fik mest mdt, det mente Rasmus stod bedst til deres T eint. Tilsidst var der kun een Pige tilbage, men hun er ikke let at fange. Rasmus 01" hun leger Mus i Krog en Tid, saa de to i Gaardsleddet maa Ie af dem. Tilsidst faar Rasmus hende op i en Krog, her kan hun ikke undfly. Men da Rasmus kom hende helt n< r, sparkede hun ham paa Skinnebenet, saa det blev Rasmusses Tur at klage, og saa naaede hun endda at give h ;:\1n en Knytn< ve paa Hagen. l'vlen saa havde han hende. Han tog vel lidt haardt. Han saa Smerte f?re (\V C hende~ Ansigt, men ikke et Kny. "De er minsandten en tapper Pige, maa jeg sige. Men for, da vidste De ikke, hvad De havde imod Familien her, De vidste heller ikke, hvorfor De stod og skraalede sammen med de andre Banditter, maaske De kunde faa Gummerne i Gang nu." Da siger Pigen: "Naar man intet siger, siger man da ingen Dumhed, derfor tav vel aile. Men De kender vel ikke det Ordsprog, der Iyder, at naar eet Faar lober til Vandet, saa laber de aile. Det er vel det samme med as Unge herude paa L1I1 det. Det er jo gammel Skik, at Ungdommen skal ud og lave lidt Ballade. Dette her var jeg nu ikke med til, ud over at jeg var med i Flokken. Jeg har ikke v< ret hjemme i fern Aar, og for den Tid fik jeg aldrig Lov at v< re ude N ytaarsaften. Saa De ser, at dette her er jeg paa en N\ ac. de kc mmet uskyldig i, uden at jeg dog vii staa og frakende mig selv al Skyld." "G odt, godt," siger Store Rasmus og tog Pigen under Armen og forte hende forbi sine undrende Kammerater. "Godnat," sagde store Rasmus, "j eg folger lige denne unge Pige lidt paa Vej". Saa gik de to ind i Huset. Det tog en halv Time, 0r Rasmus kom tilbage. Han straalede over hele Ansigtet. "Har du friet?" spurgte Hans... Hm! jo, det vii sige, nei, jeg maa vel vente lidt." Og saa sidder man am Kaffen og en dejlig Flaske Cognak. Men de se!~s fik ikke megen Madra denne Aften. for naar en holdt op med at Ie, begyndte to andre forfra. et var alle disse sorte og rode N < ser, der var tilstede oppe i Byen i A ften. Og de to vilde hele Tiden drille r asmus, fordi h2n alligevel faldt i i Aften. Og Else ler med, saa hun har Taarer i 0jnene. E un ved I1ck. hvem Pigen er. Hendes Far har en liue Gaard oppe i Byen. Og nl! vil Rasmus ikke hjem i Aften. "Kore helt ind til Byen paa Motorcykle en N ytaarsaften i saadan Kulde, nej om jeg gor. Kosten kan vi jo ikke klage paa, og jeg kan sagtens ligge paa G ulvet."..ja," ler Hans, "naar du ligger paa langs i Stuen". Gine maatte den N ytaarsaften til at rede Sengeleje til saa mange, sam hun aldrig havde dmmt am. De tre Betjente laa paa Dagligstuens Gulv, og det blev ud paa de smaa Timer, for de faldt til Ro. Det val' alt det, at de naaede at faa Morgenkaffen Iu", for Rasmus holdt bcstemt paa, at af Princip gik han albd i Kirke Nytaarsmorgen. Det lo de andre to ad.. l en Rasmus fik in Vilj e. Og meget m< rkeligt kan ke i denne Verden. Sad han ikke et Kvarter senere i ~irke stolen yed Siden af Pigen fra i Aftes. Og h un ku.nde synge. Da opdagede Rasmus, at den Sc Ime kunde ha udma:rket. Han lagde hele sin Stemme i, saa det runo-cde 7

10 MADSJENS HOTJEL Byens Hotel venter Dem Gleed Dem selv med et Bes0g paa Byens Hotel. De er altid sikker paa de bedste Varer til en rimelig Pris. - Veltillavet Mad, leekkert Sm0rrebr0d, en isafk01et Snaps og den veltempererede 01, dertil en hurtig og h0flig Betjening. Nytaarsaften reserverer vi alle Lokalerne til Nytaars-Souper, der bliver Musik, Fest og h0jt Hum0r. Alle Oplysn. og Reservering af Bord ved TH. 80 eller ved Henv. til Hotellet. lerb0digst Burton Clausen,. N. H. S0rensen Brande Kommune Tlf. 38 Brande Ekspeditionstid.. Mandag - Tirsdag - Onsdag - Torsdag Bageri og Conditori 8estillinger modtages paa storre o~ minclr e Kager KI og Fredag KI og Lordag Kl Juleaftensdag og Nyfaarsaftensdag lukket hele Dagen. Skind er altid en k&rkommen JUlegave. Kom og se mit Udvalg i Srelvrreve Nerts Platinrreve Nutria Blaarreve I1der Pelsfarmen vi Anton S0rensen, Vejlevej 8

11 u nder de murede Hva:lvinger, og Pigen gay ham et anerkende Blik, der na:r havde aaet Rasmusses Hjerte til at s laa to Slag ad Gangen. Hvor var han glad for, at han kom med paa denne T ur. Og uden or Kirken stod LiUe Rasmus og stak Store Rasmus hjertelig paa N a:ven, saa Store Rasmus na:r var ved at tude over det. Den tredie Betjent maa 0lges med Erik og Gine. To unge Piger 0lges med to hoje Ma:nd ned igennem Byen. Saa staar de udenfor en Port og taler ammen. Da korn et Par a:ldre hojtidskla:dte Folk til. l\'lin Mor og Far, blev de pra:senteret for de to ung 1 'la:nd. "Hal korn med ind. Naa, det var jer, der lavede Na:ser t il den hele By. J a, saadan har da aidrig en By i Kongeriget Danmark leet for. Og jeg maa sige, at det var paa in Plads, Erik er jo bedre end de fieste. Kom med ind, va:rs'god'" Nej Tak, det mener Rasmus da ikke, at man kan. Men P igen tog ham under Arrnen. "Va:rs'god, min Herre, tror du, at du faar Lov at ba:re vor Jul lid." N ej, det vii Rasmus da heller ikke. Farvell Else og Hans gaar. "Nej, holdt," siger Manden,,,1 to olger med". "Nej", ler Else, "jeg maa hjem, husk paa, vi har tre store Mandfolk paa Kost, og det er snart Middag". "Naa ja," ler ~landen, "saa ser vi lidt paa den store, og kulde han ikke naa om til Skovkrogen til Spisetid, saa b ryd jer aldrig om det, vi har da ogsaa Mad i Huset i d enne Tid". Leende gaar Else og Hans hjemad. Hans kan ikke lade va:re at sige: "At dette skulde gaa Rasmus over, men det var nok det '0mme Skinneben og det Slag paa Ka:ben, der har va:kket ham. J eg har va:ret sammen med ham i tre Aar uden at opdage, at han interesserede sig for Kvinder. Ja, sikk'et Ansvar man der faar. Bare undrer det mig, at Karen var g aaet med Flokken i A tes." "Det var hun da nodt til, ellers havde hun vel aldrig truffet Rasmus." Forst ved Aftenstid kom Rasmus travende ind i Sko krogen. Han raaber ude i Gaarden: "Vi korer nll, jeg skal til Tjeneste Klokken seks." Kamrneraten, der skal k0re sammen rned Rasmus, raaber til ham: "Gik det i Orden?" "Vel gjorde det saa - jeg mener, hold Ka:ft." Rasmus maa dog ind og byde Farve!' Erik ler ti l den store Mand og siger: "Ja, du og Hans f0lges maaske ad herud senere?" "Ja T ak, det gor vi sikkert." En Motorcykle droner gennem Byen. Karen stod og vinkede i sin Fars Port, saa Motorcyklen na:r havde faaet for meget Siagside. Og i en Del Karlekamre og et P ar enkelte Pigeva:relser stod sorte og r0de N a:ser og lytt dc, klare over, at de var gaaet i Vandet. D en gik de ikke paa igen. l\\en at de aue havde faaet deres velfortjente Straf, det var de enkeltvis klare over. Men den gladeste i Byen var na:sten Lille Rasmu, da han erfarede, at den store Mand ogsaa hed Rasmus, og at samme store Mand havde sagt til Karens Far: "J a, een Mand har r her i Byen, der har sin fulde Forstand. og det er Lille Rasmus". (Eftertryk forbyd E!s) Alle He fte ts Illustrationer er te9net af Aage Nielsen Leopold ThAArup Manufaktur Telefon 7 9

12 Lultloto: Brande Kirke Vi gor, hvad vi kan. for at intet skal mangle paa J ulebordet og anbefaler os med prima 1. I{l.s Ked, Flresk og Fjerkrce F E IKSE, Torvet. Telefon

13 AI Sogneraadsformand H. L. Aastrup Ud vii jeg, ud, aa, saa langt, langt, langt over de heje Fjcelde. de fleste 1'-'lennesker findes der en Trang eller Higen efter at komme udenfor Hjemmets D0r for at se og here andre S<eder og Skikke. En saadan F01else var de 80 Brande-Borgere vist besj<elet af den Sommermorgen i Juni i\'laaned, da vi med "Peter Wessel"s mange Hestekr<efter gled fra Frederikshavn med LarVlk som Maal. I stille Vejr og hoj Sommersol seilede vi op langs Jyl lands 0stkyst for efter et Par Timers Sejlads at passere Skagen med dets smukke Fyr. Et muntert Liv udspandt sig i nogle Timer paa "Peter Wessel"s solbeskinnede D<ek og i Kahytten, hvor man for en Krones Penge kunde kobe et stort Glas <egte H ennessy C ognac, en Hof til Hokerpris samt fineste engelske og amerikanske Cigaretter til 6 0re pro Stk. Efterhaanden, som vi kom ud i rum So, ruller Skibet mer trods det stille Vejr, det er, som Somanden siger : Skagerak sover aldrig. S01uften giver Appetit, Frokostpakken tages under velvillig Behandling, en rod Aalborg hj<elper godt til, hvad anbelanger at faa Madkassen tamt. Peter Nikolajsen h<evder, at det hj<elper paa Fordojelsen, i S<erdeleshed naar man tager Prisen i Betragtning. Nlan begynder saa smaat at kunne skimte noget i Horisonten, det lignede Skydebanker, men var i Virkeligheden Konturen af N orges Kyst. Som det stiger rem furet, vejrbidt over Vandet med de tusind Hjem, som Bjornson saa smukt skriver. Det ser akkurat ud, som Landet stiger op af Havet. de v<eld ige Fjicl de er som Taagebanker, t Eventyr i Tusind 0 b een Nat. M iddagsstunden er inde, en Del af Passagererne nyder Middagsmaden, andre ofrer til Fiskene i Havet, min Kone sidder ganske stille, saa gaar det bedst, siger hun, men pludselig faar hun saa frygtelig travlt med at naa T oilettet, det Iykkedes vist delvis. En Del af Pas agererne er blevet saa blege og stille ; betragter man dem noje og fanger deres Btik, ryster de paa Hovedet, og Antydningen af et svagt Smil viser sig. "Bette Ole" kommer farende og sparger, hvor dybt mon h er er.,,20 Favne Vand og uden Bund," er der een, del' svarer. "Huha da," siger Olesen og glider videre, travlt besk<eftiget med alt og ingenting. "N<eh, har I set det fj<eldparti der," og alles 0jne ser i den Retning, som Udbryderen peger. Et straalende Syn, et m<egtigt Fj<eldparti, der skinner og straaler, som om det var det pureste Guld, begejstrede Udraab hores rundt omkring paa Skibet, der efter at n<erme sig N orges Kyster var holdt op med d sv<ere, rullende Bev<egelser. Lige udenfor Larvik laa et m<egtigt Skib, som i hele sin Konstruktion ikke lignede en almindeiig Fragtdamper; erfarer senere, at det var en flydende Hvaloliefabrik. Vel ankommen til Larvik skulde vi for anden Gang gennem T olden, som imidlertid forl0b''''meget h urtigere de norske T oldere havde aabenbart ikke noget imod, at Ost, i g, Poise og rad Aalborg Lageret var af passend Storreise. Vi fortsatte saa Rejsen med Larvik-Drammen Banen, som er smalsporet, hvilket bevirkede en meget slingrende Bev<egeise, i S<erdeleshed naar Linien gik nedad, og k0rte man saa samtidig paa det haarde Fj<eld, kunde man ikk m<erke meget til Fjedre i de norske Jernbanevogne. D e fleste var vist ellers optaget af at betragte det norske Landskab, som de fleste af os saa for forste Gang. I Drammen skiftede vi Tog og fortsatte til Oslo i et moderne eiektrisk Tog, som de norske Statsbaner har saa mange af.. fter 12 Timers Rejse fra Frederikshavn ankom vi ul Oslo; de fleste lidt tr<ette, men med godt Humor. V re V <ertsfolk val' paa Banegaarden for at tage imod deres G<ester, og efter en hjerteiig Velkomst gik T uren til Kvartererne. D en forste Dag, vi opholdt os i Oslo, blev vi k0rt run t over hele Byen og n <ermeste Omegn. Paa riffen Kollen. ~om ligger ca. 800 mover Havet, havde man en prcegticr U dsigt over Oslo. Egeberg og Skansen er ligeledes pr < l>" tige dflugtsteder. Hotellet paa G riffen Kollen var bycr get som en Bja:lkehytte, men var foravrigt ikk f<erdigrestaureret efter T yskerne. I den moderne Del af Oslo by 'ger man betydeiio't hojer end i K0benhavn, en 8-10 Etager. Oslo Raadhus er i h ypermoderne til, men virker smukt; det har to h 0je Flaje, som spejler sig i Vandet. Raadhuset ligger ganske n< r H avn en. Min V<ert fortalte, at Personalet paa Raadhuset havde Frokoststue paa 20. Etage. Raadhu et ar ikke f<ej.1digt, da Tyskerne besatte Norge, og med ilje saboterede man dets Fuldendelse. U dsmykningen uden for var ikke saa n<er f<erdig. I de <eldre Dele af Oslo findes i T usindvis af T r <eh use mest i 2 hojst 3 Etager. Min V<ert viste mig T r.ehuse. om 11

14 Sko er altid en god Julegave Byens sf0rste Udvalg H. VOLSTE,DLUND Skotojsforretning "Borgaard" Brande - Telefon 111 En nyttig?/ufegave BRANDE BANK AKTIESELSKAB cler glcecler hele Familien V i udsterler gern e et Gavekort LAO bat e & Hjersios CENTRUM Brande - Telefon 168 Kontortid og L 0rdag 9-12 Telefon 56 Benyt den lokale Bank 12

15 var over 200 Aar, og som saa ud til at kunne staa i 200 til. Saadanne H use kr<ever en god Vedligeholdelse og skal heist males lwert andet Aar. Under Krigen kneb det meget med Fernis og l\'1aling ligesom her, derfor saa mange af Husene ud, som om de havde Skarlagensfeber. M yndighederne havde for nylig lagt en Afgift paa Fernis paa 2 Kr. pro kg, saa vidt jeg husker. Denne Afgift paa en saa nodvendig Artikel var der stor Uvilje imod fra rundejernes Side. Anden Dagen var V <ertsfolkene sammen med os G<ester og andre indbudte forsamlede til Fest i Samfundsbygningen, et stort moderne Bygningskompleks, en Slags Forsamlingshus. som ejes af de for kellige Fagforeninger. Oslo Sangkor sang forskellige Sange. Endvidere var der Optr<eden og smaa Sketch, som vakte stort BifaId. Man kunde k0be Kaffe og Afholdse l, men G<esterne skulde selv afhente Varerne ved Skranken, idet der ingen tjenende Aander fandtes paa Grund af ]\'1angel paa Arbejdskraft. Fra Kl. 22 til 24 gik Dansen lystigt. D et h<evdes, at Danskerne dansede meget mere end hjemme, og i <erdeleshed med de norske J enter. Dagen efter var del' arrangeret f<elles T ure rundt i Oslo i store "Busser". Endvidere bes0gte vi Vigelandspark, anlagt og projekteret af en af N orges st0rste Kunstnere; ingen anden By i Verden har noget tilsvarende. Parken str<ekker sig over et m<egtigt Terr<en og bestaar af lutter tatuer, som symboliserer Menneskets F<erden fra Vugge til ray. I en Sojle paa over 20 m h0i, hugget ud af een Sten, val' der hugget i hundredevis af igurer visende 130rn, nge og Gamle, som allesammen arbejdede sig opad, jeg troede mod Lys t, men det skulde vist forestille Menlleskets ulyksalige Trang til at albue sig frem. <ede' paa andres Bekostning. Hen paa ftermiddagen tog vi med Toget til Frogner.<eteren, hvor man fra et U dsigtstaarn havde den mest glimrende dsigt til aile Sider. Luften var Id ar og ren, saa man kunde e sned<ekte Fj<elde i 2 ~ 300 km Afstand. Fra rogner S<eteren spadserede. vi til det verdensbeh)mte Holmenkollen, hvor Verdensmestrene paa S'i foretager de beromte Skihop i Overv<erelse af Titusinder af Tilskuere. Her paa Hotellet spiste hele Selskabet Middag, som bestod af Suppe. kogt Laks og Is, arrangeret af yore V rter ( D rikkeva 'erne skulde vi selv betale). Efter l\liddagen blev der sunget norske og danske Sange. En, ang krevet af Signe gjorde mcegtig Lykke. Turen hele Dagen val' tilrettelagt af yore norske Venner og gratis for G<esterne. De fleste af el<:kabet var vi t tr<ette den Aften. Vi var tilbage i Oslo ved 22-Tiden. VOl' k<ere V <ert og V <ertinde var selvf01gelig paa Ban egaarden for at modtage, og vi skulde lige et Smut hen og besoge ct Par gode Venner, saa Klokken blev hen paa de smaa T imer, inden vi kom til Ro ovenpaa den pr<egtige Dag. Dagen efter skulde vi ud paa den store T ur til Geilo r som vi aile havde imadeset med Sp<ending. Kl. 8 samledes vi paa Oslo 0stbanegaard, og den 6-7 Timers Jernbanetur begyndte. En Jernbanerejse Oslo-Bergen tager ca. 12 Timer. Disse Panoramaer, som vi passerede paa denne Tur, ernoget af det mest straalende, inan kan t<enke sig, det skal man se med egne 0jne; jeg kan i lwert Fald ikke beskriv det. Pludselig ser man Fossen dybt, dybt nede fare af Stea med sit krystalklare Vand i D albunden, det dejligste gremne Gr<es, hvorefter Jordsmonnen begynder at h<ev H0]tjeldet veel UeJ10 sig, og Bebyggelsen tager fat, smaa bitte Legetajshus og derimellem smaa B0ndergaarde. Endnll l<engere til bage h<ever F'eldet sig saa h0jt, at man skal h elt ned i Underkanten af Kupevinduet for at se T oppen af T r<eerne. som vokser op ad Fj<eldets Sider, G ran og Birk i skon Forening; llbegribeligt hvor de Tr<eer faar Neering fra. Pludselig bliver del' markt i Kupee, vi er kdrt ind i en Tunnel, men det varer klln et 0jeblik, saa er vi igen ude i den fri N atur, og nye Indtryk og Billeder viser sig for ens 0je; det ene mere stol'slaaet end det andet. Jeg tror. vi passerede omtrent 20 smaa T unneler, den l<engste var paa 6-7 km, da blev Lyset t<endt, og de Rejsende anmodedes om at lukke Vinduerne. Oet er nemlig DamptoO', som korer paa denne Str<ekning, saafremt V indue.rne ikke l ukkes, fyldes Kupeen med Kulrog. Langs med Elvene Hundreder af km ligger Temmer og Bj<elker i Tus indvis, som ikke er kommet m d trommen, naal' c1er plud elig er blevet Lavvande; det bliver saa Ii gende til neeste Ilojvande, altsaa sam egel til n ;est Foraar, og det samme gentager sig. Til T rods for en saaclan tilsyneladende Ri gelighed pa a. T r<e er det meget vanskeligt at k",be T ree i IlVert f al Syd-N orge. 1 \an har slet ikke \ rbejdskl'aft til at 3rn.lealt det T0mmer, og om Sommeren er der for lidt Vand til at f0re Tr<eet til Sk<ererierne og I-Iavnebyerne. Vi ankom til Geilo ved iden, og Sabroe meldte "alt vel", vi skuide bo paa Byens st0rste og bedste r otel Efter at hav\;! nettet os lidt eftet Rejsen sk ulde By n og 13

16 nonc0rer.abonnen f?p~p' _-I Vore Kunde r. An () till~l -~ af Tryksager sen IS "rragnhiij" ter og Forbrugere des vort 0nske om e n gl<bdelig Jul og He ld og Fremgang i det nye Aar. der BRANDE AVIS' BOGTR K KERI Torve! Brande slunder til. Jernbanegade 4 Te lefon 170 \: Portvio, Madeira og Rhinskvin i gode Kvaliteter Kaffemrorkerne anvender man. hvor man faar den dr0jeste Kaffe og denne samtidig er forenet med den fineste Aroma - Kob derfor Kaffen hos Saa kom Kaffen! Nu som for laar De den bedste Kalfe hos S. Meller Nielsen Storegade Telefon 108 Husk. hvis det kn iber m ed Mrerke r. TelL 92 H. L. AASTRUP TelL 92 vor Luksus Ka~fetilsretning Indreg. Var~m re rk c ERANDE EUO ~\ ~. e~ I J~ c: Kun ~ en gros Billetkontoret er aabent for Forsalg... ~ 0 hver Dag fra KI til ~ Telefon 280 ~'-'>. Dansk Tekstil-Industri vi Aage Petersen Skal De have nye mobler da se indenfor hos os ; vi har Udvalg i saavel Dagligstuer som Spisest uer samt Sovevrereiser og mcget me re. M9belforretningen, Storegade 68 Brande Sparekasse Kontortid: Hverdage Ira KI Lordag undtaget Indskud modtages Laan tilbydes mod 1. Pant i By- og La ndejendomme P. Petersen. Tl'lefon 75 Kassekredit. Haandpant og Sel skyldnerkaution 14

17 Omegnen beses. Byen er en p.:en liue By med nogle faa Hundrede Indbyggere og den nydeligste lille Tr.:ekirke. Byens Butikker blev straks stormet og njmmet for Haandkl.:ededrejl, Strgmper, The og S.:ebe. I Norge er disse Ting ganske vist rationerede, men saafremt der ikke var for mange hjemlige Kunder til Stede i Butikkerne, kunde man nok liste lidt fra Ekspedienten. Vi betragtes som gode danske Venner; Svenskerne derimod "Nej Tak". Geilo ligger smaa 300 mover Havet. Det sp.:endende var jo at komme op paa Fj.:eldet, som omkring Byen ligger m. over Havoverfladen. Der var enkelte, som straks efter Ankomsten vovede sig af Sted, blandt andre Slagter Eriksen og Frue samt Frk. Eriksen. Ved Tilbagekomsten fremviste Fru Eriksen et Net fyldt med Sne. I den Anledning foreslog Sabro en Indsamling blandt Danskerne til en Pr.:emie til Fru Eriksen for veludfgrt Sportspr.:estation. Forslaget vedtoges enstemmigt. Kl. 19 serveredes Middag, som bestod af Suppe, Karbonade og Triflis. Karbonaderne bestod af l/;l Okseked og % Rensdyrk0d; jeg foretr.:ekker den danske Ret af samme Navn. Efter en sund og rolig Sevn for aabent Vindue, saa man rigtig kunde m.:erke den rene Luft i Lungerne, var vi oppe Kl. 7, drak Morgenkaffe, samledes i forskellige Smaaklynger, klar til Fjeldbestigningen. Mine Kone var bleven borte, paa Opdagerf.:erd efter hende leb jeg paa Martin Rasmussen, som vidste, at Damerne var gaaet ud i Byen for at undersege, om der endnu fandtes Ting af Interesse i Butikkerne. Vi sendte Bud med et Par Darner, som ligeledes agtede sig over i Byen, saafremt de traf vore respektive Halvdele, da at oplyse dem om, at vi begyndte at stige til Vejrs ganske smaat. Det var en straalende T ur op paa Hejfj.:eldet, Stien bugtede sig frem, snart i 0st, snart i Vest, saa i Syd og N ord; saafremt den stak lige op, vilde Stigningen blive alt for voldsom. Fra Hotellet og op til de hejeste Punkter var der Ill, T uren op t3.ger 1Yz Time, ned 1 Times Tid. Halvvejs oppe blev vi overfaldet af en Byge, st.:erkt iblandet Hagl, men nede i Dalen var kun faldet Regn. I 1000 m Hejde er Tr.:eerne meget smaa, men G ran og Buske findes dog, Fuglesangen er tildels holdt op, en vel g0rende Stilhed overalt, smaa S.:eterhytter ligger spredt hist og her, og de smaa S.:eterkeer gaar roligt og gr.:esser med deres Klokk om Halsen. Helt oppe staar der hist og her bitte smaa Gran og Birketr.:eer, kun faa Tommer he je og bliver ikke til mere, gaar ud og nye kommer frem, det er formodentlig Fuglene, som saar disse. Langt borte ser vi en Flok unge Mennesker boltre sig i Sneen, der maa vi hen, det gverste Lag a Sneen er lidt graat og snavset, men skraber man lidt i den, faar den sin rene, 11Vide Farve som nyfalden Sne. For at bevise, at vi havde v.:eret oppe i Sneen, ble\ vi selvf01geli g fotograferet. N aa - Tiden er fremskreden, N edstigningen begynder, man m.:erker straks, det gaar meget lettere, vi gik en anden Vej nedad, denne viser sig at v.:ere meget smukkere, idet man havde bedre Udsigt over Byen og Dalen; at staa i tusind Meters Hejde og se ned paa smaa bitte Huse helt ned i Dalen, hvor Elven fosser af Sted, det er betagende, og man faar uvilkaarlig en Fglelse af, hvor uendelig lihe man er. Kt. 13 spises der Frokost paa Hotellet, L~rejsen skal toregaa Kl. 14,30. Et Degn har vi tilbragt her i Geilo, en vidunderlig Oplevelse rigere, alene saadan en liue Ting Til Vejrs i Sneen som at sove i en Seng med saa skinnende hvidt Sengetoj. som man aidrig har set Mage. Jeg spurgte min Kone, hvor det kunde v.:ere, at Pudebetr.:ekkene var saa hvide, at det gjorde ondt i 0jnene, naar man saa paa det. J eg formoder, det er det klar, rene Vand, de har, og saa Luften, svared min Hustru, fornlodentlig har hun Ret. Turen tilbage til Oslo forl0b vel nok mere stille end Dagen i Forvejen, Sp.:endingen og Forventningen havdt forladt Selskabet, euer var det maaske T anken om, at 1 Morgen skulde vi forlad Norge - og Eventyret forbi. Vi ankom til Oslo til borgerlig Sengetid, men aue kom vist ikke til Ro ligestraks. Afskeden skulde jo fejres, og' feste, det kan vort norske Broderfolk. Vi ov lidt l.:enge Semdag Morgen, Badevandet var nemlig ikke varmt fm Kl. 9, den sidste Dag, vi opholdt 0 I orges Hovedstad, skulde fejres med et varmt Bad. Efter et velsignet Bad indtog vi Morgenmaaltidet, som forst og fremmest bestod af 01 og Kaffe, - ja, naturligvi ogsaa Brod. 01 og Kaffe skrenkes paa een G ang, saa kan man selv m, i hvilken R.:ekkefglge man onsker at nyde det. Den norske Husmoder klarer sig forbavsende godt mea Rationerne, det eneste, det kniber med, er Sukker. Rationen heraf er kun halvt saa stor som i Danmark. Ked ser man ikke meget til i Butikkerne, den enkelte Kunde fa ar som Regel tildelt Ked een Gang ugentlig, til Geng.:eld har 15

18 Andelsmejeriet»Brande(( Telefon 12 N. H. VILLADSEN Telefon 96 acjeri. ()9 C()i an6efa{ep os ved Wepes - ~~J (Qa#e Julein~k"b Byens c.eldste Kolonial- og Isenkramforretning Te l efon 6 ~ GOLBJEKDAL == Maskinfabrik Dreje-, Stanse- 00 Svejsearbejde BRANDE. Telefon 123 I Et ganske almindeligt roeblad. Duggens draaber paa roens blad er dampede ind til fine st0vfnug. Kun en enkelt draabe er stor nok endnu til at afva::rge solens angreb og kaste dens lys tilbage. En padrokkes line tra:: kaster skyggestreger hen over bladets blaagraa landkort, der er furet af ribbernes ba::kke og floder. Hej roe - Skal jeg la::se din fremtid i bladhaandens linier? Se se - en r0dhaaret sk0nhed med store bedr0vede 0jne vii blive din ska::bne. Roebladet begynder ved disse ord at ska::lve, saa den store draabe i bladets hulning smutter rundt som en kugle af kviks0lv og opta'r de st0vfine draaber i sig, saa den selv bliver st0rre og st0rre til trods for solens sviende pile. Den er snedig den klare perle. Men solen faar mere og mere magt - det ser farligt ud for draaben igen. Men da - da triller den ned paa jorden og forsvinder snelt i en revne. Og se nu der - paa en af padrokkens skyggestreger kryber en skyggelarve med glidende pukler til spidsen af stregen er naaet, og den s0ger med kroppen ud i det tomme rum som en mand paa et 0delagt skib kravler op til mastens top og vinker vildt efter hja::lpen - nej snarere som en fakir, der lige er klatret op ad et reb, han har kastet i vejret, og nu vinkende modtager p ublikums bifald. To kaalsommerfugle i sommerleg flakker rundt som en fuld mands skelende 0jne. til hannen forpustet opgir og sa::tter sig lige paa bladet og ligner en spillers sidste par kort, der ma::rkligt nok begge er netop spar es. Erling Fischer.

19 man Adgang til Fisk, Butikkerne bugner af Lax og HeIleflynder, udskaaret i store Stykker som K0d herhjemme, paa store Ben af Helleflynder koger man Suppe; Fiskebudding spises umaadelig meget. De Handlende anvender ikke store Bel0b til Avertering, et Bra!dt udenfor Butikken, hvorpaa er skrevet med hvidt, hvad man har at falbyde; manglede man en Medhja!lp i Butikken, saa en lille Seddel paa Ruden, som Regel med haandskrevet T ekst - praktisk og billigt. j'vlel Hensyn til Genopbygning og Varer af forskellig Art fik man -det Indtryk, at Norge var la!ngere fremme Geilo Kirke end herhjemme, men Priserne er ikke saa lidt h",jere end Yore. Min Kone vilde saa gerne kobe en Spadserestok, i den Anledning var vi i Here Butikker, men fik den Besked "fandtes ikke"; endelig efter lang Tids S"'gen finder Bj0rklund (vor Va!rt) et Sted, hvor der fandtes nogle enkelte Stokke, s0gte en ud, som var passende til Formaalet, og forespurgte om Prisen, ja, den kostede - 16 Kr. } eg spurgte Ekspeditricen, hvordan det kunde va!re, den kostede saa meget, i Danmark vilde Prisen va!re 2-3 Kr. ; jamen, siger den unge Dame, Stokken har vi importeret fra Belgien. Resultatet biev, at min Kone ingen Stok fik. S0ndag Aften skulde Afrejsen foregaa. Sabro holdt Mandtal og fandt aile til Stede. Afskedstaler og Hurra for Norge og Va!rtsfolk, Haandtryk og Glimt i 0jet. FIojten lyder, Toget sa!tter sig i Beva!geise, en Stemme lyder: "Min Mand er ikke med!" }ernbanemanden paa Perronen vinker og gestikulerer med Armene, men det elektriske Tog fortsa!tter, Farten bliver st0rre og sterre, og snart er vi uden for Oslo, efterladende et sorgende Par paa Banegaarden. Ved Foresp0rgseI hos Konduktoren blev det oplyst, at de tilbageblevne vist kunde naa Forbindeise med Skibet med ncoeste Tog. Da vi skiftede i Drammen, kneb det en Del med Plads; vi var nogle Stykker, som gik lcoengere frem i Toget, hvo!" Pladsen var forbeholdt norske Passagerer, men der opholdt sig kun et Par Darner i den Kupe, hvor vi slog os ned. Da de horte, vi var Danskere, indleder den ene af Damerne, en forhenva!rende Sygeplejerske, straks en Samtale med os, spurgte hvor vi var fra i Danmark, ja, vi va. fra den jydske Hede, hvor der gravedes Brunkul, om Damen kendte Brunkul, "ihja", det gjorde hun da rigtignok. Vi tvivlede noget herpaa, og endelig blev vi klare over, at det var Brunkaal, den norske Dame kendte. almindelig Munterhed. I Samtalens Lob kom vi selvfolgelig ind paa Bescoettelsestiden. Fru Halvorsen enavnet husker jeg ikke bestemt) benyttede Lejligheden til at takke Danmark for Hja!lpen under Krigen. Vi mente ikke, at det var noget at sige Tak for. Med T aarer i 0jnene sagde Frunen:,,} 0, det kan D e tro. } eg har selv va!ret med til at uddele i tusindvis af Portioner Havregrod til norske Born, og det var i den Tid, vi rigtig tra!ngte til Hja!lp". Ved en lille Station stod Fruen ud, efter at have taget en hjertelig Afsked med hver enkelt af os. I Larvik skulde vi atter gennem T olden, hvilket imidlertid gik hurtigt og smerte rit. Sejladsen, som jo forl",b i N attetimerne, benyttede de fleste til at faa sig en Lur. Kahytten var forbeholdt Kvinder og Born. Kl. 6 Morgen stod "Peter Wessel" ind og lagde til ved Molen i Frederikshavn. Norgesfa!rden var endt. 8 uforglemmelige Dage var gaaet, en T ur man aid rig glemmer. Der var maaske enkeite, som ",nskede sig heldigt gennem T oldva!senet, sa!rlig dem, som havde gjort for stor Indkob af Cigaretter og T obak paa "Peter Wessel". Kl. 8 dampede Toget fra Frederikshavn (det var vist forresten Motortog). Maalet var vor ka!re By, Brand. som de fleste alligevel la!ngtes efter at gense; det er jo heldigvis saadan, at ude er godt, men hjemme er bedst. stort Udvalg ANNA HANSEN Galanteri og Papirvarer Storegade 19 17

20 RE VfBr velklfbdt i 1ulen Husk, at paa vort moderne Renseri foregaar alt Rensning efter n yest e Metoder. RIEl»PERFECT«Tlf , I cod Cju[en har vi et pcent Udvalg i 80m et Spi'er i en Egebjrelke sidd r det Gebis, som bliver fremstillet hos Tandtekniker Helga Monster Stationsvej 5, Brande, Telf. 94 I egen Interesse bor De ira forste Frerd henvende Dem, hvor De faar en reel og samvittighedsluld Behandling Ring og bestil Tid. Lukket Kl ,30 Bornekjoler Dame-Undertoj Sengetrojer og mange andre nyttige Ju 1 egav e r Trier Brcendgaard TIl

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Sammen med knive og gafler og strømper og gamle breve ligger en masse penge. Der må være mange tusind kroner. Sjokke tager en seddel og rækker den

Sammen med knive og gafler og strømper og gamle breve ligger en masse penge. Der må være mange tusind kroner. Sjokke tager en seddel og rækker den 1. Masser af penge Det er mandag. Bølle-Bob står foran Sjokkes hus. Han ringer på døren. Han har købt mælk til Sjokke. Det gør han tit, for Sjokke er gammel. Der går lang tid, før Sjokke åbner døren.»er

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

December 2014 Niveau B

December 2014 Niveau B December 2014 Niveau B Navn: Klasse: 1 Sætninger Skriv en sætning der passer til hvert billede. Husk at starte med stort bogstav og slutte med punktum. 2 Synonymer Ord med næsten samme betydning hedder

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 18. december

JULEPOSTHUSET. 18. december STHUSET afs. 18 - side 1 JULEPOSTHUSET 18. december "" LYD: CLS GADE CLS FUGLESANG PÅ ENGE CLS STILLE STUE MED TIKKENDE BORNHOLMERUR LYD FRA RAMPONERET CYKLENDE CYKEL RINGEKLOKKE CYKEL-UHELD DØR ÅBNES

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine.

vil så gerne gå i skole, men de har ikke råd. Selvfølgelig vil hun også gerne arbejde på hospitalet for at være tættere på Katrine. Kapitel 1 Hun strækker sig på madrassen og gaber. Så sætter hun sig op på den tynde madras på gulvet, gnider øjnene og ser rundt i rummet. Madrasserne ligger tæt. Ved hendes side i det smalle rum er tæpperne

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været amilien Rantanen var en rigtig storby - familie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. Men mor Ritva og far Roger

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK I hvilken vi skal høre om far og mor og lille Thor, som har gemt sin sko. Hyrderne på marken og de lange underbukser fra Ruth og onkel Ejner. Om flæskesvær og flaskesvaj og svigermor,

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere