I! ~ I ~,...-- afholder Julematine fm N. til 21. December, OMdag, ~dag, Fredag, btlr ~ fen Jul, hver Dag Kl I den store Sal spiller" name="description"> I! ~ I ~,...-- afholder Julematine fm N. til 21. December, OMdag, ~dag, Fredag, btlr ~ fen Jul, hver Dag Kl I den store Sal spiller">

Brande Hotel. ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brande Hotel. ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ Brande Jul paa Brande Hotel. Handels- og Landbrugsbanken"

Transkript

1

2 J'r ) Brande Hotel ",- '" n _ f,,_ 1'\, _, ~ y~,' - 0-; oy-t' >I! ~ I ~,...-- afholder Julematine fm N. til 21. December, OMdag, ~dag, Fredag, btlr ~ fen Jul, hver Dag Kl I den store Sal spiller '_Nisserne Julens Melodier og uddeler Gaver til artige Bern! - Bern har kun Adgang i FeIge med Voksne. Brande Jul paa Brande Hotel Handels- og Landbrugsbanken Brande Filial af Heming Handels- og Landbrugsbank, Aktieselskab Telefon 90 Kontortid KI og 14~16, Lardage Kl Kontorer i Blaah9j og Thyregod Bankens Aktiekapital Kr Reserver over Forsidetegning: Biarne Kielgast-Andersen: I rd.ribr fra Brande Kirke.

3 BRANDlE J UL Udsend s gratis i ca Ekspl. til samtlige Husstande i Bra nde, T hyregod, E jstrupholl11, Fasterholt, Arnborg, Karstoft, Skarrild, Sdr. mme, Filskov og Blaahe i 5. a rgang - D lvet Ar BRANDE H A D ELSSTANDSF RENlNG - Juien Yy taapsajten z Sfovf{pogen af Lars Nielsen Omme i kovkrogen boede Erik og ine med deres eneste Bam, Else. Skovkrogen var et lille Ilusmandssted og havde baet N avn efter in Beliggenhed, idet Skoven drekkede for U dsynet til de to Sider. Et liile fredehgt Iljem var det, hvor de tre l"'lennesker pas ede hver sit, og d val' da ogsaa Arbejde n ok hele Aaret rundt. K un cen eneste A ft en var der ikke Fred i Skovkrogen, og det var A aret sidste Aften. Erik havde et hastigt Sind srerlig overfor Fremmede. Og IIjemmet h r var hans, h an skyldte ik ke et M enneske Peno-e. Val' han da ikke en fri Mand, der kunde nyde Frimands Kaar. J0 - bare ikke dcnne ne ften. llvordan val' det da kommen sig? V el ved, at Erik var gaaet ud til de unge Mennesker og ka-idt den Krukken fuid. Jo, han val' morsom den lille Erik, han var vel ikke st0rre end en velvoksen tiaars D reng. D et kunde han jo i ke sel v gore for. Men nu var det blevet Skik, at man amle es i Land 'byen Nytaarsaften, og saa gik man i Flok og ollte om til Erik i Skovkrogen for at lave Lojer. De lmg M ennesker anede vel na-ppe, at Familien i kilvkr gen val'. yge lrenge fo r Tytaarsaften. Det gik dem paa N erverne, at de Aar efter Aar havde lidt den Tort, at L,n sbyens Unge stod og raabte og skreg efter de tre i Stuen, for aa endelig at hyle i vilden Sky, naar endelig &ik vi te ig i D0ren med sit Egespir i Haanden. et endte al it! med, at de hurtigt tog Stokk n fra Erik, og et helt llder var det, at han Iwert Aar slap fra dem. Sidste Aar bavde de dog tagd ham med sig helt til Gadeka-ret, om 3 1' frosset. D e trak ham ud paa 1sen. Hvad del' videre viide have v eret sket, blev aid rig opklar t, fo r da stod Else pludselig hos sin Far og tog hans llaand, og de lod hende fore hendes Far bort. Men en skraldende Latter fulgte dem. Else gr;ed. Erik var saa ra nde, at han na-ppe kunde holde sig oprejst. Hun ynker baade sin Far og sig selv. O g Else gik inisse Minutter, det tog om at gaa hjem, og 5VOl" H;evn over de Mennesker, der ikke kunde iade he des Far og Hjem i Fred. Og saa 10 hele Byen alligevel. for han var jo et galhovedet lille Menneske, og den Aften skulde de Unge jo have Lov at more sig lidt, det var jo gammel Skik. Men det tog mange Dag, for Erik bi v rigtig enneske igen. Og kete det, at en af Byens Ma-nd i Sjov gay en Iille Hentydning til Erik om hans Fa-rd sid te Nytaarsaften, da kom Erik til at ryste, saa han ikk kunde holde sine Ha-nder i Ro. Gine, der var noget storre af V ekst, led jo med sin M and, men kunde jo hverken g0re fra ller til. Og Else var bleven underlig stille eft l' den Tid. Hun val' ellers munter og livsfrisk. Hun h avde svoret Ha-vn, men hvordan? N ej, hun kan ikkc hitte paa noget, del' duro I Foraaret tog hun Plads inde i Kobstaden. Der var jo ellers Arbejde nok derhjemme, men nu var det jo hende, del' var ung, og vilde hun ud. skulde hun have Lov. Hun om i Iu et hos en Arkitekt og havde det rart. H un korte hver Dag T Ul" med et Par Born, hvilket gay hende megen Glrede. Hun kom belt over det med den Nytaarsaften. Hun havde ogsaa faaet andet at ta-nke paa. En ung M and, hun havde Ia-rt at kende i Arkitektens Hjem, fyldte heje hendes Tilvrerelse. Hun - med sine tyve Aar.- gik i en hel Sanserus. Ved Novembertide Friede han nemlig til Else. Og saa var Ilans ved Politiet. Hun vii aid rig mere hjem til Skovkrogen, hvor Menneskene var saa oude mod bendes Far. N ej, Hans var hendes hele Verden, og saa hans fine Uniform. En A ften sidder hun og betror sin Ven, hvor haardt det gaar til derhjemme Nytaarsaften. Selvfolgelig er H ans forbavset over aile rrenser. "Vi to, Else, vi er hjemme hos dine For;eldre Nytaars aft en i Aar, det garanterer jeg for." "Hvad vii Du g0re ved dem, Hans?" Han ser Elses 0jne lyse af Kampmod. "Det vii jeg nu trenke lidt paa, Else. Men stol paa, at ingen skal faa Lov at genere min Svigerfar N ytaarsaften i Aar." Og Else gaar rundt og er spa-ndt paa, hvad der vii ske. En Dag sidder Hans paa Stationen og fortreller Eises Historie. "Der skulde jeg Iige va-re u, siger store Rasmus. 1

4 Braendsel Morse Stebegods Brande tralaslhandel Aktiese1skab Te1efon 3 1 Bygningsartilder Traelast ENGEL K BEKLAEDN1ING ~ MAGA XN M. Dinesen E. MOGENSEN AUf0 V IERKSTED Vejlevej 10 - Bra n d~ - Teldon 224 Forhandling og Ser\(ice for NORDISK DIESELAUTO A/S Specialforretning for Drenge- og H erreekvipering Bri tol - Fo\'ler - Fergu on Indu tri- og Landhrugs(raktorer 2

5 "Dct har jeg ogsaa t~nkt, Du skulde, Rasm us." Ra m us maaber lidt og siger : I ej, oldt D u, den maa Du selv klare. Taar jeg skal 5t uleaften, vii jeg hjem til Nytaarsaften." Da i er Hans: "Jeg tager din Post J uleaften, saa g0r Du mig den Tjene te."..1ii, skal det v~re, Hans, saa siger vi det; men jeg tager n Kammerat med mig. kal det v~re, vil vi alligevel have d et lide morsomt N ytaarsaften. Din Svigerfar har vel nok lidt i Flasken til den Aften." J 0, det mener Hans da nok. Saa l~gger de tre Planer i den sogne J ul. rik og Gine kunde ikke forstaa, at Else ikke kom hjem t il J uleaften, men lavede det om til N ytaarsaften i Stedet, da plejede man jo ingen Gl~de at have i Skovkrogen. Else kom njem i den sogne J ul og maatte blive hjemme N ytaar over. Og snart fyldte hun Huset med sin Sang og sit godc Humor, saa de to Gamle saa undrende paa hende. Og saa tog hun dem pludselig om Halsen begge to og fortalte dem sin Ghede. Og hun fortalte ogsaa om de tre G ~ster de i Aar fik N ytaarsaften, G~ster, der nok skulde g arantere Freden for denne Aften. Erik gik de sidste Dage til Tytaar og var i en underlig Tilstand. Han var saa glad den lille j\'\and, maask ' hans Pine nu kunde faa Ende. Det vilde nok give braadne P ander, naar saadanne tre tog imod det hylende Kor, som han, Erik, frygtede som Pesten. Han var saa rolig og saa glad i Aar. Selvf01gelig skulde Else have h aft en Bondekarl, men hvem vilde her til kovkrogen. Sk0nt der var 'el andre, der sad st0rre Steder og vigtede sig, men ejede mindre end han. J\'lidt paa Eftermiddagen k0rte en Motorcykle ind i den lill G aard. Hvem saa den dreje ind ad den liue Gaard til? Ingen. Og saa blev Erik og Gine pr~senteret for deres tilkommende vigers0n. J0, nu blev der Gl~de i det liue Hjem. Cyklen blev k0rt ind i Laden. Saa sad de to M~nd g talte sammen, meus Kvinderne havde travlt i K0kkenet, fo r der skuld'e v~re rigtig Fest i Aften. Ved den Tid Erik gik i Stalden og gay aile Dyrene deres N ytaarsfoder, gled endnu en Motorcykle ind i Gaard en. Ogsaa den kom i Laden. De tre gaar rundt og ser i Sk umringen, der maa jo l~gges Planer for iaften. Saa sidder de aue i tuen. Til daglig var her mere end Plads nok, iaften var det n~sten, som om Rasmus kllnde fylde den alene. "T o Meter, ja, det er meget", siger Erik, "jeg er snart ikke mere end det halve." Og saa naar Rasmus 10, det var n~sten, som buldrede det oppe paa Loftet. Og det blev et Festmaaltid i det lill Hjem, de Unges HlIm0r og Eriks Tryghed for denne Aften. N u var det ikke godt, at G~sterne svigtede iaft n. Shmt - der kom noget mildt i Eriks 0jne - det var vel det bedste, om de blev helt borte iaften. Hvorfor skal man hade og t~nke paa H~vn. Vinduerene bliver godt e!terset. Jo, der er t~t allevegne. N u kan de godt komme. Saa sidder de og taler sagte i Stuen. Og oppe i Eyen er de nge paa den vanlige Fart. leer snart mange nu. Hvad skal de lave, og hvor skal de begynde. J0, nu har de et helt Aar grint af Erik, de maa vel hellere gaa ned og g0re ham gal i Hovedet. Andr gider n~sten ikke. Der er nogle nye med i Aar. Er det sjovt?. Ja, er D u tosset." "Lad os saa gaa om og hilse paa Fyren." Man staar og tr~kke lidt om det, men saa er de paa Vej. Jo, det mangler bare, Erik skal have sin Salut, ellers e.r det da ikke rigtig j ytaarsaften. En stemmer op med en Sang, de kan marchere efter, saa tr~des der haardt i den frosne Jord. Da der drejes ind ad Eriks Gaardsled s~ttes Stemmerne op, og de.r tr~des haardt i Stenbroen. Und r Skraal og Skrig tages der Opstilling foran Vinduerne. En Regn af Kanonslag kastes imod Muren. Eriks tre smaa H use var sammenbyggede, og i den fjerde Side laa Vognskur og Br~ndeskur, saa den eneste Adgang til aardspladsen var det liue Gaardsled, del' var saa bredt, saa en Vogn lige kunde passere igennem. Saa raabes der paa Erik. Han kaldes en lille Kryster og meget andet. Pludsclig blev der helt stille. Undrende saa Flokken imod aardsleddet. Forbavset saa de tre stor Skikkelser staa der i Maaneskinnet, den ene synede endda helt overnaturlig stor, idet hans Hovede ragede et Stykke hojere op end Tagsk~gget. 3

6 Husk Depot ved : Stjernens f2jl og Restaurant m iner al\jande s. Meller Nielsen Telefon 148 Banegaardens IZJnsker aue sine Kunder fra By og Land en glcedelig Jut og et godt Nytaar. Fritz Kapper Brande Materialha ndel vi G. Fische r - Telefoll 55 Ko! onia!. M aterial Kemikalier og Sy c, eplejeartikler BORGERGADES AGERI Aage Munkholm Altio Ail e skulde jo ge rne have, hvad de sig ollsker i Julegave, hvis De derlor mit Raad vi I Iyde repar res dol kig ind, og se hvad vi kan tilbyde. Karl Kristensen Cykleb0TS n En nyttig Gave gor altid Lykke, den ska ber Gl ibde, den giver Hygge, se ind til Thisgaard hvis De vii have til hele Familie n e n saadan Gave. G0r Ju/en res /fig III >(} Blomster Vi hal' sto rt Udualg - En Borddekomtion er altid kcerlwm men Aa. Clausen Hansen Telefo n 160 De mest kcerkomne JUJLEGAVER kobes bijli gst hos ~ URMAGE R ' GULD '~ r.~~135. RANDE 4

7 e tre sagde ikke,et Ord, bare stod der. Det var vist mindre godt clette her, det var vist bedst at koml)1e bort. Een lister til Sta!dd0ren. Der er jo D0r d n anden Vej ud, l''1en Doren var ikke til at rokke. Hele Flokken stod d er og gloede. Saa provede en anden med samme Resultat. Saa proves Ladedoren, men den sad ogsaa godt fast. "For Pokker", siger Karlen, "render I ikke her i helene l'aa mig". Hvad skal man g"lre, hviskes der. IIvis det nu er Politiet, det kunde godt se saadan ud. "Dit dum.me Fjots", siger en, "hvad skulde vi her efter". "Du kan jo gaa hjem", siger Karlen. "Ja Tak, lobe lige i Favnen paa de tr der." Der er tre Piger i f lokken, en af dem gay sig til at gr~de. "Hold K~ft med det Tuderi", siger han, som er Anforer. Da satte store Rasmus sig igang henimod Flokken. D e k unde h ~ r e, han havde J ern under Stovlerne. De gaar bagm hinanden hele Tiden, indtil ok ken staar trykket op imod Muren. Saa staar Rasmus foran dem. "Kender i Store Rasmus?" lkke et Ord til Svar. "Naa, det gor I ikke. l\1en sig mig, hvorfor holdt [ p, det lod kont i Betragtning af, hvordan I ser ud. M en sig mig engang, hvad har I imod dette liue Hjem her?" Stadig ikke et Ord. "Saa svar", brolede Rasmus, saa hele Flokken krob endnu I~ngere opad M:uren. "ltd paa et Gelcd." Flokken Iystrede. N u spurgte Rasmus hver enkelt, hvad d enne havde imod Erik. Der var ingen, der havde noget imod ham. "J a, men saa maa det jo v~re en Flok Idiot.er, der staar her, euers forstaar jeg da intet." Rasmus tog Bog og Blyant op og begyndte at notere. "Naa, De er Gaardmandsson, se, se. Ja, saa har De nok Raad at sm~de en Iille Husmand, det er vel n~sten Deres Pligt, ikke?" Intet Svar. Rasmus gaar hele R~kken igennem. Han skriver los i in Bog, den skal blive til megen Moro siden, bestemmer han. "Har De Griseojne", sp0rger han en. "Nej." "Naa, jeg syntes De sagde, at De havde Griseojne. Men TIU er det skrevet - De skrev jo da ogsaa som en Gris for. " Rasmus gaar lidt tilbage og m0nstrer Flokken. "Ba ", 10 h an, "det var en kon Samling, ser I allesammen aadan ud her i Byen? " Intet Svar. "J eg vii love jer, at I allesammen skal komme til at se helt anderledes ud, f0r I faar Lov at gaa herfr a. J a, staa nu ikke og tab Vandet i Bukserne, det er jo Frostvejr. IIvem er saa denne Flok Narres Anf0rer?" De vil skubbe en Karl frem, men han klemmer sig op imod Muren. M en pludselig h avde Rasmus ham i Ann n og gik med ham over Stenbroen. "Lad v~ re", hy ~ sede Karlen. Om Rasmus 10 eller skaddte ud, va l.' ikke let at hore, man he rte bare et hult Bulder. Rasmus tl'ak fa rbi de to med Karlen. Hans fulgte me om bag G avlen. Rasmus havde vredet /' arlens B render om paa Ryggen. H ans tog de medbragte Rekvisitter rem, malede ferst Kar ens Na!Se sort med Stempelfa rve, gay ham derefter et r", dt S k~g ng 0jenbryn, ",jorde Al'bejdet f~rdigt med den 'orte Kost, idet han korte med d n lidt over det hele, 01'erne iberegnet. "Saa", siger H ans, idet han lader sin Lygte lyse paa Karlens Ansigt, "nu li gner De det, D e er, en stor N ar. Men pas nu paa med Vand og Sceb e det ferste D.0gn, om ikke e vii h ave al H uden sv ~d en af A nsigtet." Rasmus trrlk Karlen hen f ran et Vindue i G avlen og Iyste paa hans A nsi t. D er hortes et Hvin indenfor O cr aa en hj rtelig Latter. "Se", siger H ans, "nu hal' vi D eres N avn sam Anferer for Banden, og bvis D e voyer saa meget som en H entvdning eller et dumt rin i den. nledning, d a vii jed" garantere Dem de seks laaneder, D e har tilgode.! 1.en Manden derinde, som D e n~ste n h ar pint Livet af, bad for clem. Lob saa, men det maa gaa hurtigt. Det sker, at Store Rasmus fortryd r sin Godhed." Han slap K arlen, del' nil!r var aldet om ved saa h urtigt at blive sluppet u a a sen. M en Kar en havd Fart paa med det samme, man kuncle lrenge h re hans tovlesaal rs Slag imod den frosne Jord. Saa gaar Ras mus atter til F lo kken. "fhem er saa den na: tva:r te af Banden?" De staar og tryk {cr sig lmod M ure. D har hort den st~rke ari skrige 0 bli ve tvunget ti l at holde 130tte Hvad i Alverden l ev der gjort ved ham. D e h 0rte ham h'lbe hjemad, alt det han orkede. Rasmus tog den n<l$tstorste ved Vingebel t, 19 han i samm e O m Tang. Itsaa han var ved at skrige h jt, men fi k at ide, at 01 ikke ha,n var stille, da skulde han faa noget at sknge f r. aa fik og aa han L v at lobe. 5

8 KARL IBSEN Ejendomskommissionrer for 8y- og Landejendomme Vejlevej 4 - Brande - Telefoll 39 ~D' FOTO felres Iw n i de helt rigtige og mest aner Fotografering i Deres Hjeni, paa Vcerksted ke dte ivicerl{er, af hvilke vi fo r d n \(rcesne eller Fab rik udfelres. Lytter frem hcever : B & 0, L. L. o. S. P. Og som Spe ci alitet har vi virkelig moderne som det bedste dansk Radioindustri kan Atelierfotografering, hvoraf vi g OT os scerfrembringe. lig Umage med Bornene. lbriehsen BRANDE, TELF.152 Alt Olie, Fedt, Staalvire og Tvist Texaco-Agentur en gros Telefon Brande J o LANGBALLE 6

9 "Hvem saa?" sp0rger Rasmus. Intet Svar. "Det var slemt, at I brugte alt Krudtet paa tre syge Mennesker. Jeg kan nu ellers godt lide Folk, der kan tale." Da stod der en lille Fyr foran Rasmus. Hans T oj var <lit for start til ham. "Er du den trediev< rste?" "Nej Hr., men jeg t< nker, at jeg er den dummeste. Jeg kom her til Sognet til November og anede ikke, hvad her skulde gaa for sig." "Hvad hedder du?" spurgte Store Rasmus. "Lille Rasmus, kalder man mig, fordi jeg er saa lille." "Naa, er det derfor," 10 Store Rasmus, "kom saa". De to gik over Stenbroen med hinanden i Haanden. Da de var i Skjul bag Gavlen sporges Lille Rasmus ud am de to, der er rendt. Jo, han tjener sammen med dem begge paa Byens storste Gaard. "Se," siger Rasmus til den tille, "nu faar du Lov at lobe hjem, men det skal gaa st< rkt, forstaar du, og saa maa du ikke grine af de to, der allerede er hjemme, for saa kunde du geme faa et Par paa Sideh af Hovedet. Godt Nytaar, Lille Ras!11us". "Tak, i lige l'vlaade". Saa lob Lille Rasmus, han traadte unodigt haardt i Jorden, og saa var han da saa glad. Hele femten kom for efter T ur og blev sminket de fleste af dem. Pigerne fik mest mdt, det mente Rasmus stod bedst til deres T eint. Tilsidst var der kun een Pige tilbage, men hun er ikke let at fange. Rasmus 01" hun leger Mus i Krog en Tid, saa de to i Gaardsleddet maa Ie af dem. Tilsidst faar Rasmus hende op i en Krog, her kan hun ikke undfly. Men da Rasmus kom hende helt n< r, sparkede hun ham paa Skinnebenet, saa det blev Rasmusses Tur at klage, og saa naaede hun endda at give h ;:\1n en Knytn< ve paa Hagen. l'vlen saa havde han hende. Han tog vel lidt haardt. Han saa Smerte f?re (\V C hende~ Ansigt, men ikke et Kny. "De er minsandten en tapper Pige, maa jeg sige. Men for, da vidste De ikke, hvad De havde imod Familien her, De vidste heller ikke, hvorfor De stod og skraalede sammen med de andre Banditter, maaske De kunde faa Gummerne i Gang nu." Da siger Pigen: "Naar man intet siger, siger man da ingen Dumhed, derfor tav vel aile. Men De kender vel ikke det Ordsprog, der Iyder, at naar eet Faar lober til Vandet, saa laber de aile. Det er vel det samme med as Unge herude paa L1I1 det. Det er jo gammel Skik, at Ungdommen skal ud og lave lidt Ballade. Dette her var jeg nu ikke med til, ud over at jeg var med i Flokken. Jeg har ikke v< ret hjemme i fern Aar, og for den Tid fik jeg aldrig Lov at v< re ude N ytaarsaften. Saa De ser, at dette her er jeg paa en N\ ac. de kc mmet uskyldig i, uden at jeg dog vii staa og frakende mig selv al Skyld." "G odt, godt," siger Store Rasmus og tog Pigen under Armen og forte hende forbi sine undrende Kammerater. "Godnat," sagde store Rasmus, "j eg folger lige denne unge Pige lidt paa Vej". Saa gik de to ind i Huset. Det tog en halv Time, 0r Rasmus kom tilbage. Han straalede over hele Ansigtet. "Har du friet?" spurgte Hans... Hm! jo, det vii sige, nei, jeg maa vel vente lidt." Og saa sidder man am Kaffen og en dejlig Flaske Cognak. Men de se!~s fik ikke megen Madra denne Aften. for naar en holdt op med at Ie, begyndte to andre forfra. et var alle disse sorte og rode N < ser, der var tilstede oppe i Byen i A ften. Og de to vilde hele Tiden drille r asmus, fordi h2n alligevel faldt i i Aften. Og Else ler med, saa hun har Taarer i 0jnene. E un ved I1ck. hvem Pigen er. Hendes Far har en liue Gaard oppe i Byen. Og nl! vil Rasmus ikke hjem i Aften. "Kore helt ind til Byen paa Motorcykle en N ytaarsaften i saadan Kulde, nej om jeg gor. Kosten kan vi jo ikke klage paa, og jeg kan sagtens ligge paa G ulvet."..ja," ler Hans, "naar du ligger paa langs i Stuen". Gine maatte den N ytaarsaften til at rede Sengeleje til saa mange, sam hun aldrig havde dmmt am. De tre Betjente laa paa Dagligstuens Gulv, og det blev ud paa de smaa Timer, for de faldt til Ro. Det val' alt det, at de naaede at faa Morgenkaffen Iu", for Rasmus holdt bcstemt paa, at af Princip gik han albd i Kirke Nytaarsmorgen. Det lo de andre to ad.. l en Rasmus fik in Vilj e. Og meget m< rkeligt kan ke i denne Verden. Sad han ikke et Kvarter senere i ~irke stolen yed Siden af Pigen fra i Aftes. Og h un ku.nde synge. Da opdagede Rasmus, at den Sc Ime kunde ha udma:rket. Han lagde hele sin Stemme i, saa det runo-cde 7

10 MADSJENS HOTJEL Byens Hotel venter Dem Gleed Dem selv med et Bes0g paa Byens Hotel. De er altid sikker paa de bedste Varer til en rimelig Pris. - Veltillavet Mad, leekkert Sm0rrebr0d, en isafk01et Snaps og den veltempererede 01, dertil en hurtig og h0flig Betjening. Nytaarsaften reserverer vi alle Lokalerne til Nytaars-Souper, der bliver Musik, Fest og h0jt Hum0r. Alle Oplysn. og Reservering af Bord ved TH. 80 eller ved Henv. til Hotellet. lerb0digst Burton Clausen,. N. H. S0rensen Brande Kommune Tlf. 38 Brande Ekspeditionstid.. Mandag - Tirsdag - Onsdag - Torsdag Bageri og Conditori 8estillinger modtages paa storre o~ minclr e Kager KI og Fredag KI og Lordag Kl Juleaftensdag og Nyfaarsaftensdag lukket hele Dagen. Skind er altid en k&rkommen JUlegave. Kom og se mit Udvalg i Srelvrreve Nerts Platinrreve Nutria Blaarreve I1der Pelsfarmen vi Anton S0rensen, Vejlevej 8

11 u nder de murede Hva:lvinger, og Pigen gay ham et anerkende Blik, der na:r havde aaet Rasmusses Hjerte til at s laa to Slag ad Gangen. Hvor var han glad for, at han kom med paa denne T ur. Og uden or Kirken stod LiUe Rasmus og stak Store Rasmus hjertelig paa N a:ven, saa Store Rasmus na:r var ved at tude over det. Den tredie Betjent maa 0lges med Erik og Gine. To unge Piger 0lges med to hoje Ma:nd ned igennem Byen. Saa staar de udenfor en Port og taler ammen. Da korn et Par a:ldre hojtidskla:dte Folk til. l\'lin Mor og Far, blev de pra:senteret for de to ung 1 'la:nd. "Hal korn med ind. Naa, det var jer, der lavede Na:ser t il den hele By. J a, saadan har da aidrig en By i Kongeriget Danmark leet for. Og jeg maa sige, at det var paa in Plads, Erik er jo bedre end de fieste. Kom med ind, va:rs'god'" Nej Tak, det mener Rasmus da ikke, at man kan. Men P igen tog ham under Arrnen. "Va:rs'god, min Herre, tror du, at du faar Lov at ba:re vor Jul lid." N ej, det vii Rasmus da heller ikke. Farvell Else og Hans gaar. "Nej, holdt," siger Manden,,,1 to olger med". "Nej", ler Else, "jeg maa hjem, husk paa, vi har tre store Mandfolk paa Kost, og det er snart Middag". "Naa ja," ler ~landen, "saa ser vi lidt paa den store, og kulde han ikke naa om til Skovkrogen til Spisetid, saa b ryd jer aldrig om det, vi har da ogsaa Mad i Huset i d enne Tid". Leende gaar Else og Hans hjemad. Hans kan ikke lade va:re at sige: "At dette skulde gaa Rasmus over, men det var nok det '0mme Skinneben og det Slag paa Ka:ben, der har va:kket ham. J eg har va:ret sammen med ham i tre Aar uden at opdage, at han interesserede sig for Kvinder. Ja, sikk'et Ansvar man der faar. Bare undrer det mig, at Karen var g aaet med Flokken i A tes." "Det var hun da nodt til, ellers havde hun vel aldrig truffet Rasmus." Forst ved Aftenstid kom Rasmus travende ind i Sko krogen. Han raaber ude i Gaarden: "Vi korer nll, jeg skal til Tjeneste Klokken seks." Kamrneraten, der skal k0re sammen rned Rasmus, raaber til ham: "Gik det i Orden?" "Vel gjorde det saa - jeg mener, hold Ka:ft." Rasmus maa dog ind og byde Farve!' Erik ler ti l den store Mand og siger: "Ja, du og Hans f0lges maaske ad herud senere?" "Ja T ak, det gor vi sikkert." En Motorcykle droner gennem Byen. Karen stod og vinkede i sin Fars Port, saa Motorcyklen na:r havde faaet for meget Siagside. Og i en Del Karlekamre og et P ar enkelte Pigeva:relser stod sorte og r0de N a:ser og lytt dc, klare over, at de var gaaet i Vandet. D en gik de ikke paa igen. l\\en at de aue havde faaet deres velfortjente Straf, det var de enkeltvis klare over. Men den gladeste i Byen var na:sten Lille Rasmu, da han erfarede, at den store Mand ogsaa hed Rasmus, og at samme store Mand havde sagt til Karens Far: "J a, een Mand har r her i Byen, der har sin fulde Forstand. og det er Lille Rasmus". (Eftertryk forbyd E!s) Alle He fte ts Illustrationer er te9net af Aage Nielsen Leopold ThAArup Manufaktur Telefon 7 9

12 Lultloto: Brande Kirke Vi gor, hvad vi kan. for at intet skal mangle paa J ulebordet og anbefaler os med prima 1. I{l.s Ked, Flresk og Fjerkrce F E IKSE, Torvet. Telefon

13 AI Sogneraadsformand H. L. Aastrup Ud vii jeg, ud, aa, saa langt, langt, langt over de heje Fjcelde. de fleste 1'-'lennesker findes der en Trang eller Higen efter at komme udenfor Hjemmets D0r for at se og here andre S<eder og Skikke. En saadan F01else var de 80 Brande-Borgere vist besj<elet af den Sommermorgen i Juni i\'laaned, da vi med "Peter Wessel"s mange Hestekr<efter gled fra Frederikshavn med LarVlk som Maal. I stille Vejr og hoj Sommersol seilede vi op langs Jyl lands 0stkyst for efter et Par Timers Sejlads at passere Skagen med dets smukke Fyr. Et muntert Liv udspandt sig i nogle Timer paa "Peter Wessel"s solbeskinnede D<ek og i Kahytten, hvor man for en Krones Penge kunde kobe et stort Glas <egte H ennessy C ognac, en Hof til Hokerpris samt fineste engelske og amerikanske Cigaretter til 6 0re pro Stk. Efterhaanden, som vi kom ud i rum So, ruller Skibet mer trods det stille Vejr, det er, som Somanden siger : Skagerak sover aldrig. S01uften giver Appetit, Frokostpakken tages under velvillig Behandling, en rod Aalborg hj<elper godt til, hvad anbelanger at faa Madkassen tamt. Peter Nikolajsen h<evder, at det hj<elper paa Fordojelsen, i S<erdeleshed naar man tager Prisen i Betragtning. Nlan begynder saa smaat at kunne skimte noget i Horisonten, det lignede Skydebanker, men var i Virkeligheden Konturen af N orges Kyst. Som det stiger rem furet, vejrbidt over Vandet med de tusind Hjem, som Bjornson saa smukt skriver. Det ser akkurat ud, som Landet stiger op af Havet. de v<eld ige Fjicl de er som Taagebanker, t Eventyr i Tusind 0 b een Nat. M iddagsstunden er inde, en Del af Passagererne nyder Middagsmaden, andre ofrer til Fiskene i Havet, min Kone sidder ganske stille, saa gaar det bedst, siger hun, men pludselig faar hun saa frygtelig travlt med at naa T oilettet, det Iykkedes vist delvis. En Del af Pas agererne er blevet saa blege og stille ; betragter man dem noje og fanger deres Btik, ryster de paa Hovedet, og Antydningen af et svagt Smil viser sig. "Bette Ole" kommer farende og sparger, hvor dybt mon h er er.,,20 Favne Vand og uden Bund," er der een, del' svarer. "Huha da," siger Olesen og glider videre, travlt besk<eftiget med alt og ingenting. "N<eh, har I set det fj<eldparti der," og alles 0jne ser i den Retning, som Udbryderen peger. Et straalende Syn, et m<egtigt Fj<eldparti, der skinner og straaler, som om det var det pureste Guld, begejstrede Udraab hores rundt omkring paa Skibet, der efter at n<erme sig N orges Kyster var holdt op med d sv<ere, rullende Bev<egelser. Lige udenfor Larvik laa et m<egtigt Skib, som i hele sin Konstruktion ikke lignede en almindeiig Fragtdamper; erfarer senere, at det var en flydende Hvaloliefabrik. Vel ankommen til Larvik skulde vi for anden Gang gennem T olden, som imidlertid forl0b''''meget h urtigere de norske T oldere havde aabenbart ikke noget imod, at Ost, i g, Poise og rad Aalborg Lageret var af passend Storreise. Vi fortsatte saa Rejsen med Larvik-Drammen Banen, som er smalsporet, hvilket bevirkede en meget slingrende Bev<egeise, i S<erdeleshed naar Linien gik nedad, og k0rte man saa samtidig paa det haarde Fj<eld, kunde man ikk m<erke meget til Fjedre i de norske Jernbanevogne. D e fleste var vist ellers optaget af at betragte det norske Landskab, som de fleste af os saa for forste Gang. I Drammen skiftede vi Tog og fortsatte til Oslo i et moderne eiektrisk Tog, som de norske Statsbaner har saa mange af.. fter 12 Timers Rejse fra Frederikshavn ankom vi ul Oslo; de fleste lidt tr<ette, men med godt Humor. V re V <ertsfolk val' paa Banegaarden for at tage imod deres G<ester, og efter en hjerteiig Velkomst gik T uren til Kvartererne. D en forste Dag, vi opholdt os i Oslo, blev vi k0rt run t over hele Byen og n <ermeste Omegn. Paa riffen Kollen. ~om ligger ca. 800 mover Havet, havde man en prcegticr U dsigt over Oslo. Egeberg og Skansen er ligeledes pr < l>" tige dflugtsteder. Hotellet paa G riffen Kollen var bycr get som en Bja:lkehytte, men var foravrigt ikk f<erdigrestaureret efter T yskerne. I den moderne Del af Oslo by 'ger man betydeiio't hojer end i K0benhavn, en 8-10 Etager. Oslo Raadhus er i h ypermoderne til, men virker smukt; det har to h 0je Flaje, som spejler sig i Vandet. Raadhuset ligger ganske n< r H avn en. Min V<ert fortalte, at Personalet paa Raadhuset havde Frokoststue paa 20. Etage. Raadhu et ar ikke f<ej.1digt, da Tyskerne besatte Norge, og med ilje saboterede man dets Fuldendelse. U dsmykningen uden for var ikke saa n<er f<erdig. I de <eldre Dele af Oslo findes i T usindvis af T r <eh use mest i 2 hojst 3 Etager. Min V<ert viste mig T r.ehuse. om 11

14 Sko er altid en god Julegave Byens sf0rste Udvalg H. VOLSTE,DLUND Skotojsforretning "Borgaard" Brande - Telefon 111 En nyttig?/ufegave BRANDE BANK AKTIESELSKAB cler glcecler hele Familien V i udsterler gern e et Gavekort LAO bat e & Hjersios CENTRUM Brande - Telefon 168 Kontortid og L 0rdag 9-12 Telefon 56 Benyt den lokale Bank 12

15 var over 200 Aar, og som saa ud til at kunne staa i 200 til. Saadanne H use kr<ever en god Vedligeholdelse og skal heist males lwert andet Aar. Under Krigen kneb det meget med Fernis og l\'1aling ligesom her, derfor saa mange af Husene ud, som om de havde Skarlagensfeber. M yndighederne havde for nylig lagt en Afgift paa Fernis paa 2 Kr. pro kg, saa vidt jeg husker. Denne Afgift paa en saa nodvendig Artikel var der stor Uvilje imod fra rundejernes Side. Anden Dagen var V <ertsfolkene sammen med os G<ester og andre indbudte forsamlede til Fest i Samfundsbygningen, et stort moderne Bygningskompleks, en Slags Forsamlingshus. som ejes af de for kellige Fagforeninger. Oslo Sangkor sang forskellige Sange. Endvidere var der Optr<eden og smaa Sketch, som vakte stort BifaId. Man kunde k0be Kaffe og Afholdse l, men G<esterne skulde selv afhente Varerne ved Skranken, idet der ingen tjenende Aander fandtes paa Grund af ]\'1angel paa Arbejdskraft. Fra Kl. 22 til 24 gik Dansen lystigt. D et h<evdes, at Danskerne dansede meget mere end hjemme, og i <erdeleshed med de norske J enter. Dagen efter var del' arrangeret f<elles T ure rundt i Oslo i store "Busser". Endvidere bes0gte vi Vigelandspark, anlagt og projekteret af en af N orges st0rste Kunstnere; ingen anden By i Verden har noget tilsvarende. Parken str<ekker sig over et m<egtigt Terr<en og bestaar af lutter tatuer, som symboliserer Menneskets F<erden fra Vugge til ray. I en Sojle paa over 20 m h0i, hugget ud af een Sten, val' der hugget i hundredevis af igurer visende 130rn, nge og Gamle, som allesammen arbejdede sig opad, jeg troede mod Lys t, men det skulde vist forestille Menlleskets ulyksalige Trang til at albue sig frem. <ede' paa andres Bekostning. Hen paa ftermiddagen tog vi med Toget til Frogner.<eteren, hvor man fra et U dsigtstaarn havde den mest glimrende dsigt til aile Sider. Luften var Id ar og ren, saa man kunde e sned<ekte Fj<elde i 2 ~ 300 km Afstand. Fra rogner S<eteren spadserede. vi til det verdensbeh)mte Holmenkollen, hvor Verdensmestrene paa S'i foretager de beromte Skihop i Overv<erelse af Titusinder af Tilskuere. Her paa Hotellet spiste hele Selskabet Middag, som bestod af Suppe. kogt Laks og Is, arrangeret af yore V rter ( D rikkeva 'erne skulde vi selv betale). Efter l\liddagen blev der sunget norske og danske Sange. En, ang krevet af Signe gjorde mcegtig Lykke. Turen hele Dagen val' tilrettelagt af yore norske Venner og gratis for G<esterne. De fleste af el<:kabet var vi t tr<ette den Aften. Vi var tilbage i Oslo ved 22-Tiden. VOl' k<ere V <ert og V <ertinde var selvf01gelig paa Ban egaarden for at modtage, og vi skulde lige et Smut hen og besoge ct Par gode Venner, saa Klokken blev hen paa de smaa T imer, inden vi kom til Ro ovenpaa den pr<egtige Dag. Dagen efter skulde vi ud paa den store T ur til Geilo r som vi aile havde imadeset med Sp<ending. Kl. 8 samledes vi paa Oslo 0stbanegaard, og den 6-7 Timers Jernbanetur begyndte. En Jernbanerejse Oslo-Bergen tager ca. 12 Timer. Disse Panoramaer, som vi passerede paa denne Tur, ernoget af det mest straalende, inan kan t<enke sig, det skal man se med egne 0jne; jeg kan i lwert Fald ikke beskriv det. Pludselig ser man Fossen dybt, dybt nede fare af Stea med sit krystalklare Vand i D albunden, det dejligste gremne Gr<es, hvorefter Jordsmonnen begynder at h<ev H0]tjeldet veel UeJ10 sig, og Bebyggelsen tager fat, smaa bitte Legetajshus og derimellem smaa B0ndergaarde. Endnll l<engere til bage h<ever F'eldet sig saa h0jt, at man skal h elt ned i Underkanten af Kupevinduet for at se T oppen af T r<eerne. som vokser op ad Fj<eldets Sider, G ran og Birk i skon Forening; llbegribeligt hvor de Tr<eer faar Neering fra. Pludselig bliver del' markt i Kupee, vi er kdrt ind i en Tunnel, men det varer klln et 0jeblik, saa er vi igen ude i den fri N atur, og nye Indtryk og Billeder viser sig for ens 0je; det ene mere stol'slaaet end det andet. Jeg tror. vi passerede omtrent 20 smaa T unneler, den l<engste var paa 6-7 km, da blev Lyset t<endt, og de Rejsende anmodedes om at lukke Vinduerne. Oet er nemlig DamptoO', som korer paa denne Str<ekning, saafremt V indue.rne ikke l ukkes, fyldes Kupeen med Kulrog. Langs med Elvene Hundreder af km ligger Temmer og Bj<elker i Tus indvis, som ikke er kommet m d trommen, naal' c1er plud elig er blevet Lavvande; det bliver saa Ii gende til neeste Ilojvande, altsaa sam egel til n ;est Foraar, og det samme gentager sig. Til T rods for en saaclan tilsyneladende Ri gelighed pa a. T r<e er det meget vanskeligt at k",be T ree i IlVert f al Syd-N orge. 1 \an har slet ikke \ rbejdskl'aft til at 3rn.lealt det T0mmer, og om Sommeren er der for lidt Vand til at f0re Tr<eet til Sk<ererierne og I-Iavnebyerne. Vi ankom til Geilo ved iden, og Sabroe meldte "alt vel", vi skuide bo paa Byens st0rste og bedste r otel Efter at hav\;! nettet os lidt eftet Rejsen sk ulde By n og 13

16 nonc0rer.abonnen f?p~p' _-I Vore Kunde r. An () till~l -~ af Tryksager sen IS "rragnhiij" ter og Forbrugere des vort 0nske om e n gl<bdelig Jul og He ld og Fremgang i det nye Aar. der BRANDE AVIS' BOGTR K KERI Torve! Brande slunder til. Jernbanegade 4 Te lefon 170 \: Portvio, Madeira og Rhinskvin i gode Kvaliteter Kaffemrorkerne anvender man. hvor man faar den dr0jeste Kaffe og denne samtidig er forenet med den fineste Aroma - Kob derfor Kaffen hos Saa kom Kaffen! Nu som for laar De den bedste Kalfe hos S. Meller Nielsen Storegade Telefon 108 Husk. hvis det kn iber m ed Mrerke r. TelL 92 H. L. AASTRUP TelL 92 vor Luksus Ka~fetilsretning Indreg. Var~m re rk c ERANDE EUO ~\ ~. e~ I J~ c: Kun ~ en gros Billetkontoret er aabent for Forsalg... ~ 0 hver Dag fra KI til ~ Telefon 280 ~'-'>. Dansk Tekstil-Industri vi Aage Petersen Skal De have nye mobler da se indenfor hos os ; vi har Udvalg i saavel Dagligstuer som Spisest uer samt Sovevrereiser og mcget me re. M9belforretningen, Storegade 68 Brande Sparekasse Kontortid: Hverdage Ira KI Lordag undtaget Indskud modtages Laan tilbydes mod 1. Pant i By- og La ndejendomme P. Petersen. Tl'lefon 75 Kassekredit. Haandpant og Sel skyldnerkaution 14

17 Omegnen beses. Byen er en p.:en liue By med nogle faa Hundrede Indbyggere og den nydeligste lille Tr.:ekirke. Byens Butikker blev straks stormet og njmmet for Haandkl.:ededrejl, Strgmper, The og S.:ebe. I Norge er disse Ting ganske vist rationerede, men saafremt der ikke var for mange hjemlige Kunder til Stede i Butikkerne, kunde man nok liste lidt fra Ekspedienten. Vi betragtes som gode danske Venner; Svenskerne derimod "Nej Tak". Geilo ligger smaa 300 mover Havet. Det sp.:endende var jo at komme op paa Fj.:eldet, som omkring Byen ligger m. over Havoverfladen. Der var enkelte, som straks efter Ankomsten vovede sig af Sted, blandt andre Slagter Eriksen og Frue samt Frk. Eriksen. Ved Tilbagekomsten fremviste Fru Eriksen et Net fyldt med Sne. I den Anledning foreslog Sabro en Indsamling blandt Danskerne til en Pr.:emie til Fru Eriksen for veludfgrt Sportspr.:estation. Forslaget vedtoges enstemmigt. Kl. 19 serveredes Middag, som bestod af Suppe, Karbonade og Triflis. Karbonaderne bestod af l/;l Okseked og % Rensdyrk0d; jeg foretr.:ekker den danske Ret af samme Navn. Efter en sund og rolig Sevn for aabent Vindue, saa man rigtig kunde m.:erke den rene Luft i Lungerne, var vi oppe Kl. 7, drak Morgenkaffe, samledes i forskellige Smaaklynger, klar til Fjeldbestigningen. Mine Kone var bleven borte, paa Opdagerf.:erd efter hende leb jeg paa Martin Rasmussen, som vidste, at Damerne var gaaet ud i Byen for at undersege, om der endnu fandtes Ting af Interesse i Butikkerne. Vi sendte Bud med et Par Darner, som ligeledes agtede sig over i Byen, saafremt de traf vore respektive Halvdele, da at oplyse dem om, at vi begyndte at stige til Vejrs ganske smaat. Det var en straalende T ur op paa Hejfj.:eldet, Stien bugtede sig frem, snart i 0st, snart i Vest, saa i Syd og N ord; saafremt den stak lige op, vilde Stigningen blive alt for voldsom. Fra Hotellet og op til de hejeste Punkter var der Ill, T uren op t3.ger 1Yz Time, ned 1 Times Tid. Halvvejs oppe blev vi overfaldet af en Byge, st.:erkt iblandet Hagl, men nede i Dalen var kun faldet Regn. I 1000 m Hejde er Tr.:eerne meget smaa, men G ran og Buske findes dog, Fuglesangen er tildels holdt op, en vel g0rende Stilhed overalt, smaa S.:eterhytter ligger spredt hist og her, og de smaa S.:eterkeer gaar roligt og gr.:esser med deres Klokk om Halsen. Helt oppe staar der hist og her bitte smaa Gran og Birketr.:eer, kun faa Tommer he je og bliver ikke til mere, gaar ud og nye kommer frem, det er formodentlig Fuglene, som saar disse. Langt borte ser vi en Flok unge Mennesker boltre sig i Sneen, der maa vi hen, det gverste Lag a Sneen er lidt graat og snavset, men skraber man lidt i den, faar den sin rene, 11Vide Farve som nyfalden Sne. For at bevise, at vi havde v.:eret oppe i Sneen, ble\ vi selvf01geli g fotograferet. N aa - Tiden er fremskreden, N edstigningen begynder, man m.:erker straks, det gaar meget lettere, vi gik en anden Vej nedad, denne viser sig at v.:ere meget smukkere, idet man havde bedre Udsigt over Byen og Dalen; at staa i tusind Meters Hejde og se ned paa smaa bitte Huse helt ned i Dalen, hvor Elven fosser af Sted, det er betagende, og man faar uvilkaarlig en Fglelse af, hvor uendelig lihe man er. Kt. 13 spises der Frokost paa Hotellet, L~rejsen skal toregaa Kl. 14,30. Et Degn har vi tilbragt her i Geilo, en vidunderlig Oplevelse rigere, alene saadan en liue Ting Til Vejrs i Sneen som at sove i en Seng med saa skinnende hvidt Sengetoj. som man aidrig har set Mage. Jeg spurgte min Kone, hvor det kunde v.:ere, at Pudebetr.:ekkene var saa hvide, at det gjorde ondt i 0jnene, naar man saa paa det. J eg formoder, det er det klar, rene Vand, de har, og saa Luften, svared min Hustru, fornlodentlig har hun Ret. Turen tilbage til Oslo forl0b vel nok mere stille end Dagen i Forvejen, Sp.:endingen og Forventningen havdt forladt Selskabet, euer var det maaske T anken om, at 1 Morgen skulde vi forlad Norge - og Eventyret forbi. Vi ankom til Oslo til borgerlig Sengetid, men aue kom vist ikke til Ro ligestraks. Afskeden skulde jo fejres, og' feste, det kan vort norske Broderfolk. Vi ov lidt l.:enge Semdag Morgen, Badevandet var nemlig ikke varmt fm Kl. 9, den sidste Dag, vi opholdt 0 I orges Hovedstad, skulde fejres med et varmt Bad. Efter et velsignet Bad indtog vi Morgenmaaltidet, som forst og fremmest bestod af 01 og Kaffe, - ja, naturligvi ogsaa Brod. 01 og Kaffe skrenkes paa een G ang, saa kan man selv m, i hvilken R.:ekkefglge man onsker at nyde det. Den norske Husmoder klarer sig forbavsende godt mea Rationerne, det eneste, det kniber med, er Sukker. Rationen heraf er kun halvt saa stor som i Danmark. Ked ser man ikke meget til i Butikkerne, den enkelte Kunde fa ar som Regel tildelt Ked een Gang ugentlig, til Geng.:eld har 15

18 Andelsmejeriet»Brande(( Telefon 12 N. H. VILLADSEN Telefon 96 acjeri. ()9 C()i an6efa{ep os ved Wepes - ~~J (Qa#e Julein~k"b Byens c.eldste Kolonial- og Isenkramforretning Te l efon 6 ~ GOLBJEKDAL == Maskinfabrik Dreje-, Stanse- 00 Svejsearbejde BRANDE. Telefon 123 I Et ganske almindeligt roeblad. Duggens draaber paa roens blad er dampede ind til fine st0vfnug. Kun en enkelt draabe er stor nok endnu til at afva::rge solens angreb og kaste dens lys tilbage. En padrokkes line tra:: kaster skyggestreger hen over bladets blaagraa landkort, der er furet af ribbernes ba::kke og floder. Hej roe - Skal jeg la::se din fremtid i bladhaandens linier? Se se - en r0dhaaret sk0nhed med store bedr0vede 0jne vii blive din ska::bne. Roebladet begynder ved disse ord at ska::lve, saa den store draabe i bladets hulning smutter rundt som en kugle af kviks0lv og opta'r de st0vfine draaber i sig, saa den selv bliver st0rre og st0rre til trods for solens sviende pile. Den er snedig den klare perle. Men solen faar mere og mere magt - det ser farligt ud for draaben igen. Men da - da triller den ned paa jorden og forsvinder snelt i en revne. Og se nu der - paa en af padrokkens skyggestreger kryber en skyggelarve med glidende pukler til spidsen af stregen er naaet, og den s0ger med kroppen ud i det tomme rum som en mand paa et 0delagt skib kravler op til mastens top og vinker vildt efter hja::lpen - nej snarere som en fakir, der lige er klatret op ad et reb, han har kastet i vejret, og nu vinkende modtager p ublikums bifald. To kaalsommerfugle i sommerleg flakker rundt som en fuld mands skelende 0jne. til hannen forpustet opgir og sa::tter sig lige paa bladet og ligner en spillers sidste par kort, der ma::rkligt nok begge er netop spar es. Erling Fischer.

19 man Adgang til Fisk, Butikkerne bugner af Lax og HeIleflynder, udskaaret i store Stykker som K0d herhjemme, paa store Ben af Helleflynder koger man Suppe; Fiskebudding spises umaadelig meget. De Handlende anvender ikke store Bel0b til Avertering, et Bra!dt udenfor Butikken, hvorpaa er skrevet med hvidt, hvad man har at falbyde; manglede man en Medhja!lp i Butikken, saa en lille Seddel paa Ruden, som Regel med haandskrevet T ekst - praktisk og billigt. j'vlel Hensyn til Genopbygning og Varer af forskellig Art fik man -det Indtryk, at Norge var la!ngere fremme Geilo Kirke end herhjemme, men Priserne er ikke saa lidt h",jere end Yore. Min Kone vilde saa gerne kobe en Spadserestok, i den Anledning var vi i Here Butikker, men fik den Besked "fandtes ikke"; endelig efter lang Tids S"'gen finder Bj0rklund (vor Va!rt) et Sted, hvor der fandtes nogle enkelte Stokke, s0gte en ud, som var passende til Formaalet, og forespurgte om Prisen, ja, den kostede - 16 Kr. } eg spurgte Ekspeditricen, hvordan det kunde va!re, den kostede saa meget, i Danmark vilde Prisen va!re 2-3 Kr. ; jamen, siger den unge Dame, Stokken har vi importeret fra Belgien. Resultatet biev, at min Kone ingen Stok fik. S0ndag Aften skulde Afrejsen foregaa. Sabro holdt Mandtal og fandt aile til Stede. Afskedstaler og Hurra for Norge og Va!rtsfolk, Haandtryk og Glimt i 0jet. FIojten lyder, Toget sa!tter sig i Beva!geise, en Stemme lyder: "Min Mand er ikke med!" }ernbanemanden paa Perronen vinker og gestikulerer med Armene, men det elektriske Tog fortsa!tter, Farten bliver st0rre og sterre, og snart er vi uden for Oslo, efterladende et sorgende Par paa Banegaarden. Ved Foresp0rgseI hos Konduktoren blev det oplyst, at de tilbageblevne vist kunde naa Forbindeise med Skibet med ncoeste Tog. Da vi skiftede i Drammen, kneb det en Del med Plads; vi var nogle Stykker, som gik lcoengere frem i Toget, hvo!" Pladsen var forbeholdt norske Passagerer, men der opholdt sig kun et Par Darner i den Kupe, hvor vi slog os ned. Da de horte, vi var Danskere, indleder den ene af Damerne, en forhenva!rende Sygeplejerske, straks en Samtale med os, spurgte hvor vi var fra i Danmark, ja, vi va. fra den jydske Hede, hvor der gravedes Brunkul, om Damen kendte Brunkul, "ihja", det gjorde hun da rigtignok. Vi tvivlede noget herpaa, og endelig blev vi klare over, at det var Brunkaal, den norske Dame kendte. almindelig Munterhed. I Samtalens Lob kom vi selvfolgelig ind paa Bescoettelsestiden. Fru Halvorsen enavnet husker jeg ikke bestemt) benyttede Lejligheden til at takke Danmark for Hja!lpen under Krigen. Vi mente ikke, at det var noget at sige Tak for. Med T aarer i 0jnene sagde Frunen:,,} 0, det kan D e tro. } eg har selv va!ret med til at uddele i tusindvis af Portioner Havregrod til norske Born, og det var i den Tid, vi rigtig tra!ngte til Hja!lp". Ved en lille Station stod Fruen ud, efter at have taget en hjertelig Afsked med hver enkelt af os. I Larvik skulde vi atter gennem T olden, hvilket imidlertid gik hurtigt og smerte rit. Sejladsen, som jo forl",b i N attetimerne, benyttede de fleste til at faa sig en Lur. Kahytten var forbeholdt Kvinder og Born. Kl. 6 Morgen stod "Peter Wessel" ind og lagde til ved Molen i Frederikshavn. Norgesfa!rden var endt. 8 uforglemmelige Dage var gaaet, en T ur man aid rig glemmer. Der var maaske enkeite, som ",nskede sig heldigt gennem T oldva!senet, sa!rlig dem, som havde gjort for stor Indkob af Cigaretter og T obak paa "Peter Wessel". Kl. 8 dampede Toget fra Frederikshavn (det var vist forresten Motortog). Maalet var vor ka!re By, Brand. som de fleste alligevel la!ngtes efter at gense; det er jo heldigvis saadan, at ude er godt, men hjemme er bedst. stort Udvalg ANNA HANSEN Galanteri og Papirvarer Storegade 19 17

20 RE VfBr velklfbdt i 1ulen Husk, at paa vort moderne Renseri foregaar alt Rensning efter n yest e Metoder. RIEl»PERFECT«Tlf , I cod Cju[en har vi et pcent Udvalg i 80m et Spi'er i en Egebjrelke sidd r det Gebis, som bliver fremstillet hos Tandtekniker Helga Monster Stationsvej 5, Brande, Telf. 94 I egen Interesse bor De ira forste Frerd henvende Dem, hvor De faar en reel og samvittighedsluld Behandling Ring og bestil Tid. Lukket Kl ,30 Bornekjoler Dame-Undertoj Sengetrojer og mange andre nyttige Ju 1 egav e r Trier Brcendgaard TIl

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du.

Snehvide. Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her? svarede spejlet: Ingen i verden er dejlig som du. Snehvide De brødrene Grimm - KHM 053 tid: 20' Det var midt om vinteren, og sneflokkene faldt som dun ned fra himlen. Dronningen sad ved vinduet og syede i en ramme af sort ibentræ, og mens hun syede og

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

1 Historien begynder

1 Historien begynder LÆS STARTEN AF 1 Historien begynder Rikka galoperede gennem skoven. Hendes hjerte hamrede i brystet, og hun var træt. Alle fire ben gjorde ondt, men hun kunne ikke stoppe nu. Klahons Drømmejæger havde

Læs mere

Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem

Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem Kaj Munks Erindringer: Mit Barndomshjem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

Vi besøger farmor og farfar

Vi besøger farmor og farfar Vi besøger farmor og farfar Vi sidder alle omkring bordet og spiser aftensmad. Far, mor, Ulrik, mig og mejeristeleven, som bor oppe på det lille værelse oppe under taget på mejeriet. - Hvad med at køre

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Syvende Søndag efter Trinitatis

Syvende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

ER DENNE HISTORIE SAND?

ER DENNE HISTORIE SAND? ER DENNE HISTORIE SAND? Dette er en bog om h å b. Men set i lyset af det postyr, der tidligere er opstået i forbindelse med udgivelsen af erindringer, der har indeholdt tvivlsomme fakta, er det rimeligt

Læs mere

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin Trine Bjerre & Kirsten Ruth Oskar i Legeland Forlaget Den lille Delfin Oskar i Legeland af Trine Bjerre & Kirsten Ruth 2014 1. udgave, 1. oplag isbn-13: 978-87-996221-3-9 Tekst & Lay-out: Trine Bjerre

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Guldhvalpen. Dorte Marcussen

Guldhvalpen. Dorte Marcussen Guldhvalpen Dorte Marcussen GULDHVALPEN Tekst og tegning Dorte Marcussen Udgivet i ét eksemplar i 1981 Til Frida og Karla 2013 Forlaget Muffin Der var uro i hundekennelen Hundens Fryd. Freja havde været

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk

Palmesøndag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden På kælkebakken I morgen er det juleaften. Det bliver en rigtig hvid jul med sne, klar himmel og frostvejr. Lissom et billede jeg har set på forsiden af et af mors juleblade. Jeg er ude at kælke på den

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT

PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT PIGEN GRÆDER KL. 12 I NAT Et manuskript af 7.3, Helsinge Realskole 5. gennemskrivning, februar 2010 1 SC 1.ext. kvarterspladsen forår dag. THOMAS(13)kommer gående med armen rundt om foran vandrehjemmet.

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Augustmorgen. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Skrevet af Kiki Thorpe Illustreret af Jana Christy Oversat af Lis Andersen

Skrevet af Kiki Thorpe Illustreret af Jana Christy Oversat af Lis Andersen Skrevet af Kiki Thorpe Illustreret af Jana Christy Oversat af Lis Andersen Ø n s k e ø e n Langt, langt væk fra den verden, vi kender, i et fjernt drømmehav ligger der en ø. Den hedder Ønske øen, og det

Læs mere

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns)

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) De røde sko H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) Der var en lille pige, så fin og så nydelig, men om sommeren måtte hun altid gå med bare fødder, for hun var fattig, og 5 om vinteren med store træsko, så at den

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Mek. Anna Brynskov (& Vanja Holmaa)

Mek. Anna Brynskov (& Vanja Holmaa) Mek af Anna Brynskov (& Vanja Holmaa) SCENE 1. EXT. UNDER RINGGADEBROEN, EFTERMIDDAG (17) er ude med sine to venner (16) og (18). står med en graffitidåse i hånden til højre for de to andre og sprayer

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen

For hendes fødder. af Emma Elisabeth Nielsen For hendes fødder af Emma Elisabeth Nielsen Hun hedder Mia. Hun smækker med døren. Det er, som om verden er sky. Sådan er det altid. Det er, som om græsset bøjer sig for hende, når hun tramper gennem haven

Læs mere

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager.

Side 3.. ægypten. historien om de ti plager. Side 3 ægypten historien om de ti plager 1 Slaver 4 2 Ild i en busk 6 3 Staven 8 4 Sæt dine slaver fri 10 5 En slange 12 6 Blod 14 7 Frøer 16 8 Myg og fluer 20 9 Sygdom 22 10 Hagl 24 11 Græshopper og mørke

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Men han banede sig vej imellem dem og gik. Jesus lod sig ikke påvirke af, hvad andre mente, af, at det han gjorde og sagde faktisk

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?)

På turene havde alle et sæt tørt cykeltøj med og ét fælles ekstra dæk (hvem tror i, der kørte rundt med det ekstra dæk hele ugen?) Hej GCK Det hele startede i maj måned, hvor en kollega kom og spurgte, om jeg ville med en tur til Italien for at køre MTB - det tilbud kunne jeg ikke sige nej til. Vi skulle bo i byen Bormio, der ligger

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä

Hvad gov Tesus nu, S0ndag: Mandag: Lad barnet. Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä Hvad gov Tesus nu, a Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad. 12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5. Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435. 482-485. Lektiens hovedtanke: At

Læs mere

JONAS (10) sidder ved sit skrivebord og tegner monstre og uhyrer. Regitze (16) kommer ind på værelset og river tegningen væk.

JONAS (10) sidder ved sit skrivebord og tegner monstre og uhyrer. Regitze (16) kommer ind på værelset og river tegningen væk. 1. INT. VÆRELSE. DAG. (10) sidder ved sit skrivebord og tegner monstre og uhyrer. Regitze (16) kommer ind på værelset og river tegningen væk. Hey! Regitze kigger afventende på ham med korslagte arme. (Vred)

Læs mere

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk

Kirken i Vedersø. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie Overvejer du at skrive dit livs historie, eller brudstykker af den, så er her lidt inspiration. Alle mennesker har en helt speciel og enestående historie uanset hvor almindelig og ordinær man end måtte

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere