Franz Wingender, 1944.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Franz Wingender, 1944."

Transkript

1

2 KRIGENS LÆNKER

3 Franz Wingender, Forside-illustrationen I 1958 rejste Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger en mindesten for den anden verdenskrigs ofre på kursusejendommen Christianslyst ved Sønder Brarup i Angel. Mindesmærket er udformet afbilledhuggeren Victor Kvederis ( ), dansk flensborger og aktiv i det danske ungdomsarbejde først i tyverne. Kvederis blev senere uddannet i Danmark og virkede her som en anerkendt kunstner. Inskriptionen er formet af skoleleder Gerhard Ernst, f i Flensborg. Han var i 50'erne særdeles aktiv i ungdomsarbejdet og har sidenhen været det i det kulturelle og politiske liv i landsdelen. Gerhard Ernst fik på Gyldendals forlag udgivet digtsamlingerne»genskær af det tabte«(1955) og»morituri«(1961).

4 FRANZ WINGENDER KRIGENS LÆNKER Dansk sydslesvigers dagbog Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig ROSENKILDE OG BAGGER 1984

5 Franz Wingender Krigens lænker dansk sydslesvigers dagbog Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg 1984 Sat med Times og trykt på G-print hos Rosendahls Bogtrykkeri, Esbjerg Bogbinderarbejdet udført hos J. P. Møllers Bogbinderi, Haderslev Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Rosenkilde og Bagger ISBN Bogens bind: Helge Krempin Studieafdelingens udgivelser er redigeret af Johann Runge Studieafdelingen takker Kong Frederik og Dronning Ingrids Mindefond samt Det unge Grænseværn for tilskud til denne bogs udgivelse. Jørgen Hamre formand for tilsynsrådet Johann Runge bibliotekslektor

6 Indhold I arbejdslejr med spade og gevær 11 Den tunge pligt overfor herbergsstaten 33 I feltuniform som ordonnans og hornist 44 Felttoget i vest og marchen mod Paris 60 Fangernes og flygtningenes store skarer 82 På vagt ved Atlanterhavskysten 98 Østpå til opmarchen mod Sovjetunionen 100 En lille brik i et stort ragnarok 121 I de såredes blodspor 135 I 32 graders frost uden vintertøj 147 Ingen julefred, men nytåret skydes ind 157 Omringet og under stadige angreb 170 Til lazaret på stjålen flyvebillet 187 Såret -»for mig er krigen nok forbi«199 Færdig med øm og hagekors 207 Tidstavle 210

7 Forord Tilskyndelser udefra har ført til, at jeg har søgt at samle mine dagbogsoptegnelser i den her foreliggende form. Det har været både en vanskelig opgave og en tankevækkende oplevelse igen at skulle beskæftige sig med en tid og dens begivenheder, som man egentlig helst vil lægge afstand til. Gang på gang meldte sig også spørgsmålet: Kan dagbogsnotater med alle de begrænsninger og den indbyggede subjektivitet, som er en dagbogs væsen, give andre et blot nogenlunde retfærdigt og dækkende indtryk af hændelser og tanker i en længst svunden tid? På trods af alle betænkeligheder følger imidlertid nu jerntidens dagbog fra arbejdslejren l. april 1939 over fronttjenesten i vest og øst til hjemsendelsen - overførsel til erstatnings-reserven - 9. maj 1944 med et udskrivningsbeløb på 50 Reichsmark og en fribillet til toget hjem. Det har naturligvis været fristende ved den aktuelle bearbejdelse af dagbogsstoffet at korrigere en smule udfra senere indhøstede erfaringer og i lys af den nu foreliggende historieskrivning og dokumentation, men jeg har beflittet mig på at gengive de - nødvendigvis forkortede - uddrag af dagbogsoptegnelserne i den form, hvori de blev til. Det bør erindres, at kommunikation og teknik dengang var noget ganske andet end i dag. I felten levede man en meget ensom og indesluttet tilværelse med en beskeden felttelefon til en kommandocentral som stort set eneste forbindelse med omverdenen. Løsrevne og propagandabestemte informationer og rene rygter var næsten ene om at skaffe os lidt oplysning om nære og fjerne begivenheder. I optegnelserne har jeg bevidst undladt udpenslinger af, hvor grufuldt mennesker blev lemlæstet, og hvor rystende det er at opleve døde og sårede på slagmarken. Selve det at registrere det er slemt nok. Afgørende under alle forhold blev den enkeltes kamp for at bevare sin egen menneskelige holdning, at opretholde troen på en mening med tilværelsen og at fastholde håbet om engang igen at kunne leve i fred og frihed med netop menneskelighed i højsædet. Her lå mit problem - og jeg tror alle mine danske kammeraters: I pligten og tvangen dog at være sig selv og sit eget tro. Derfor må dagbogen da tilegnes alle dem, der var med til at give os vort ståsted i livet, hvor vi fandt styrke og tro - vore hjem og vore kammerater, vore danske institutioner og foreninger, skole og kirke,

8 Flensborg Avis, venner i Danmark og her ikke mindst vore feriehjem. Alle var med til at bære vor fælles sag gennem også denne bitre jerntid. I et så omfattende og blodigt opgør som den anden verdenskrig kan der ikke generaliseres ud fra den enkeltes personlige dagbogsnotater. Kammeraten ved siden af kan have haft andre oplevelser og gjort andre erfaringer. Men en ting står fast, nemlig at krig er grusom og umenneskelig. Oplyste mennesker af i dag bør afvise krig som middel og sætte alle kræfter ind på at forhindre gentagelser. Respekt for livet, også for medmenneskets liv, må under alle forhold komme førsl En stor tak for råd og bistand i arbejdet med den foreliggende udformning af dagbogen skylder jeg Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg og ikke mindst redaktør Otto LippeI1. Flensborg, august 1984 Franz Wingender

9

10 Danske sydslesvigeres tyske krigstjeneste Danske sydslesvigere var tyske statsborgere, som nordslesvigerne var det indtil den nye grænsedragning i 1920, og dette medførte visse statsbolgerlige forpligtelser. Ifølge Versailles-freden målte Tyskland kun have en hær på mand, og den kom til at bestå affrivillige, indtil det nazistiske styre den 16. marts 1935 ved lov genindførte almindelig værnepligt. Den 26. juni samme år forvandledes den hidtidigefrivillige arbejdstjeneste ligeledes ved lov til en pligltjeneste. Herefter skulle også danske sydslesvigere aftjene to års militærtjeneste ogforud for denne et halvt års arbejdstjeneste. Disse love udløste vældig uro i det danske mindretal, navnlig naturligvis hos de unge. Deballen blev hård om spølgsmålet: Rejse eller blive? Hvis de unge forlod landsdelen, ville mindretallets dage være talte. Den ældre generation, der havde oplevet både militærpligt og krigstjeneste før 1920 sammen med nordslesvigerne, havde den opfaltelse, at man målte opfylde statsbolgerpligten for at bevare relten til hjemstavnen, altså relten til at leve her som danske. Det endte med. at de fleste unge bøjede sig for delte standpunkt, men ikke alle kunne akceptere det, og nogle udvandrede. l overensstemmelse med traditionen fra før 1918 syntes mindretallets ledere ikke, at der skulle søges fritagelse for værnepligten, og lidt beroligende virkede det, at den nye forsvarslov,»wehrgesetz af 21. maj 1935«, udtrykkeligt fastslog, at soldater ikke målte beskæftige sig med politik, og at medlemskab af nazi-partiet og dets folgreninger skulle hvile i indkaldelsesperiodell. For arbejdstjenestens vedkommende så det imidlertid anderledes ud, idet loven fastslog, at arbejdstjenestens opgave var at opdrage den tyske ungdom til folkefællesskab i nazistisk ånd. Der blev deifol' straks, da deførste indkaldelser til arbejdstjenesten,»reicharbeitsdienst«(rad), kom den l. oktober 1935, rellet henvendelse til myndighedernefor atfå en bekræftelse på, at danske unge ikke var omfallet afden nye lov. De danske unge var, hed det i henvendelsen, rede til at påtage sig deres statsbolgerlige pligter, herunder militærtjenesten, men RADs tysk-nationale og ideologiske opdragelse af tysk ungdom kunne ikke vedrøre mindretallet. Hverken skriftlige henvendelser eller mundtlige forhandlinger i Berlin førte dog til nogen ændring. Skuffelsen var stor, og FlensbOlg Avis måtte fastslå, at»det danske sindelags kraft og det danske sammenhold må gøres så stærkt, at de unge danske i tysk uniform intet kan miste af deres danskhedsfølelse og danskhedsvi/je«. Det danske mindretals loyalitet og kampen for at bevare relten til hjemstavnen og til at leve et dansk liv kom til at koste dyrt, da krigen kom. 300 faldt, og 81 savnedes. Sammen med ofrene for bombardementer i Flensborg blev tabstallet for de danske sydslesvigere i den anden verdenskrig over 400.

11

12 I arbejdslejr med spade og gevær 11 Det var en kold og ækel gråvejrsdag først i marts 1939, da jeg med et par store spring for op ad trappen til mit hjem. Mor var ved at gøre middagsmaden klar. Hun stod og rørte i suppegryden, da jeg trådte ind og sagde kun:»der ligger et anbefalet brev til dig i stuen«. Tone og ansigtsudtryk tydede ikke på noget glædeligt. Jeg havde aldrig før modtaget et anbefalet brev, så det var spændende at se, hvad det var. Det var min indkaldelse til»reichs Arbeitsdienst 4/75, Tarp.«Jeg var 21 år og havde i nogen tid ventet, at indkaldelsen ville komme her i foråret, men med eet slag gik det op for mig, at nu blev det alvor - det som stod for os som den uundgåelige pligt, hvis vi ville bevare retten til vort folkelige liv i denne vor landsdel. Jeg måtte nu gøre mig klart, hvordan jeg ville møde de kommende år. Men når så mange af mine kammerater allerede havde været igennem den tysk-prøjsisk-nazistiske maskine, så kunne jeg vel også klare det. Middagen blev indtaget i tavshed. Vi gjorde os hver især vore tanker om det, der forestod. De følgende uger fik et hektisk forløb. Meget skulle ordnes, mange ting vedrørende spejderne, gymnastikken, ungdomsforeningen m.v. overdrages til kammeraterne. Med min chef, Le. Møller i firmaet Møller & Co., havde jeg flere lange samtaler om både den aktuelle situation og fremtiden, og jeg husker tydeligt hans ord til farvel:»de skal vide, at når alt dette er overstået, står en plads åben for Dem og se indenfor når De kommer på orlov«. Det varmede, og det betød et lyspunkt langt forude. Men indtil da et ukendt mørke... Lørdag 1. april: Der var mange unge med kufferter og pakker på Flensborg banegård, og der var ingen tvivl om, hvad de skulle. En del skulle nok til samme station som jeg. Kl forlod toget banegården, og vi var en del, der forlod det kl på Tarp banegård, små 20 km syd for Flensborg. Ved lejrens port blev vi modtaget af vagten, der gav os anvisning på, hvor vi skulle melde os. Her fik jeg mit første chok, for på vagtholdet genkendte jeg en tidligere elev fra Duborg-Skolen, der også havde været med i spejdel1roppen. I 1935 havde han forladt skolen og var kort efter dukket op i Hitler-Jugend-uniform. Han havde en vinkel på uniformsærmet, var altså steget i graderne. Jeg blev indrulleret i 2. deling og fik kvarter i barak 2 stue 5. Her

13 12 KRIGENS LÆNKER 1939 Arbejds/jenes/ens lejr i Tarp.

14 1939 I ARBEJDSLEJR MED SPADE OG GEVÆR 13 var der kun een flensborger foruden mig, de andre var fra Ditmarsken og Holsten. Maden var upåklagelig, da vi alle, cirka 120 mand, mødtes i spisebarakken. Befalingsmændenes tone endnu venlig. Jeg så mig om efter eventuelle bekendte, men fandt ingen. Jeg var altså alene dansk i denne lejr. Mandag 3. april: Nu går dagene efter et fast skema. Der purres kl. 5, morgengymnastik kl , vask i den store, kolde vaskebarak og derefter sengeredning efter prøjsisk mønster: Bettenbau (sengebygning). Stuen skulle gøres i stand, og kl var der morgenmad. Kl stod vi opstillet på rad og række på appelpladsen til flagparade foran fanemasten, og her modtog vi dagens løsen. Det var i dag»brahms«, og det lød jo helt fredeligt. Lejrchefen gav i et par korte sætninger en forklaiing på løsenet. Kl drog delingerne ud til dagens program. Dagen gik med den første eksersits og undervisning, hvor vi fik at vide, at vi var nogle sølle skravl. Først og fremmest skulle vi lære at gå ordentligt og bevæge os korrekt. Og vi havde at hilse korrekt. Højre hånd strakt op og frem, fingerspidserne i højde med øjenbrynene. Vi fik at vide, at vor grå-brune uniform var en æresdragt for den tyske fører og det tyske folk, og at enhver tysk mand i en periode i livet skal yde legemligt arbejde for Tyskland. Jo, det var toner... Indgang li! sille 5 og 6.

15 14 KRIGENS LÆNKER 1939 Senere på dagen fik vi udleveret de berømmelige langskaftede støvler. Knobelbecher - raflebægre - kaldet, og den blanke paradespade, der havde sin plads i barakstuens vindfang. Og ve den, hvis spade havde blot en antydning af en rustplet eller anden urenhed. Kl. 22 lyder retræten, og da har alle at ligge i køjen. Min var overkøjen lige indenfor indgangsdøren, lige i synsfeltet for en indtrædende befalingsmand. Foran køjerne havde hver mand sin taburet, og her lå tøjet til den følgende dag stablet på en bestemt måde, øverst skråhuen og over det hele livremmen. Og sikken ballade hvis taburetterne ikke var korrekt stablet, hvis stuen ikke var ren og ryddelig og tromleovnen midt i stuen ikke pinlig ren. Tirsdag 4. april: Dagens løsen»siemens«. Vi har fået udleveret to par fodlapper til brug i de langskaftede støvler. Strømper er forbudt. Vi fik også navnelapper til at sy i tøjet, og herefter er jeg nu Arbeitsmann Franz Wingender, Reichsarbeitsdienst, Abtlg. 4/75, Tarp liber Flensburg, Zug II, Trupp 5. Dagens højdepunkt blev en ordentlig prøjsertale af chefen for alle arbejdslejre i gruppe 75, ArbeitsfUhrer Schmiel, der havde kontorer i Flensborg i det gamle Sommers Hotel ved Skibbroen. Med brask og bram blev det påny bekendtgjort for os, at vi var intet, men at vi her i lejren ville blive gjort til mennesker. Vi fik at vide, hvad man ventede af os, og hvad der skete, hvis vi ikke gjorde vor pligt. Tyveri fra kammeraterne, flugt fra afdelingen og overskridelse af udgangstidspunkterne ville blive hårdt straffet. Opførte vi os ordentligt, ville vi måske få orlov til pinse. Om fem dage er det påske. Vi fordeles til arbejdspladserne. Min deling skal længst væk, så vi køres i lastbiler. De andre må cykle. Vi kommer ud i nærheden af Bilskov, hvor vi skal lære at arbejde med hakke, skovl og spade. Formålet er en afvanding af området ned mod Uelsby og Stenderup og en sænkning af vandspejlet i Sankelmark sø med cirka 50 centimeter. Dette skulle kunne hjælpe landbruget i området. Arbejde uden for lejren hver anden dag kl og hver anden dag tjeneste i lejren, undervisning, eksercits, appeller og sang. Ein Lied.. ein, zwei, drei... og derefter skråles en eller anden sang. Jeg kendte ikke nogen afdisse tyske sange og var heller ikke interesseret i at lære dem. Man skulle blot hele tiden være på vagt og sørge for at bevæge munden, når en befalingsmand var i nærheden. I det hele taget begynder man efterhånden så småt at finde ud af, hvordan man bedst klarer sig. Jo mere upåagtet man kan smyge sig

16 1939 I ARBEJDSLEJR MED SPADE OG GEVÆR 15 igennem, jo bedre. Jeg undgik at blande mig i debatterne i undervisningstimerne, selvom det ofte var fristende i betragtning af de uhyrlige ting, man måtte høre. Der var enkelte tyske kammerater, med hvem jeg kunne føre en ret fri samtale, unge mænd der også prøvede at slippe så let som muligt igennem dette sindssyge system, som afviste nazismen og til dels havde haft held til at slippe uden om medlemsskab af Hitler-Jugend. Men mange var ivrige nazister og ovenud begejstrede for at tjene i den grå arbejdshær for»fuhrer, Valk und Vaterland«, så vi skulle være forsigtige med at sige, hvad vi mente. Lørdag 8. april: Påskelørdag - på arbejde nær Jaruplund. En grøft skulle gøres dybere. Vejret var koldt og trist. Det var ikke særlig morsomt at stå i pløret. Det lykkedes mig at få et mere behageligt job, da jeg forklarede, at jeg forstod mig på niveliering - altså kunne sørge for, at vandet stadig løb den rigtige vej ned imod Sankelmark sø. Jeg blev spurgt om, hvor jeg havde lært den slags ting og svarede frejdigt: I skolens matematikundervisning. Det var heldigt, at ingen fordybede sig yderligere i den forklaring. Søndag 9. april: Påskedag og i dagens anledning en halv times længere morgensøvn. Dagens løsen»ludendorf«og nogle svulstige ord Nivellel'ing af ('II alvalldingsgl'øfi.

17 16 KRIGENS LÆNKER 1939 om denne gamle general. Unægtelig en mærkelig måde at få markeret påskemorgen på. Men i en nazistisk ungdomsopdragelseslejr under hagekors og spade kunne man naturligvis ikke bruge»jesus«som løsen, selvom det havde været det naturlige. For guden var jo»der Fuhrer«, og han var den eneste, der kunne kalde VorhelTe til vidne, jævnfør hans taler i Berlins Sportspalads. Ingen tjeneste. Vi kunne frit gå rundt på lejrens område, samtale, læse eller gå i kantinen. Eftermiddagen fik pludselig et program. 2. deling fik ordre til at stille i udgangstøj, og så marcherede vi ud af Tarp by mod syd over Jerrishøj. I Eggebæk gik hele delingen på kro, og vi måtte drikke en øl på egen regning. Derefter gik turen de seks kilometer tilbage. Som en børnehave var vi blevet ført ud på en spadseretur. Alene måtte vi endnu ikke gå. Vi havde ikke lært at gå ordentligt nok.»ordnung muss sein«. I disse to påskedage var der lejlighed til at lære enkelte kammerater bedre at kende. Især fik jeg et godt forhold til en anden flensborger, ikke dansksindet, men heller ikke tilhænger af systemet, Jurgen Asmussen. Samtidig glædede jeg mig over, at den tidligere Duborg-elev, der var med til at modtage mig i lejren, lige inden påske var flyttet til en slags fører-skole. Vi havde undgået hinanden, men nu er han heldigvis væk. Torsdag J3. april: Arbejdede i dag i grøften, der løber ned i Bilskov ved Slesvig landevej. Her mellem mejeriet og den tyske skole løber Bilskov å, som er ført under vejbanen, og jeg stod det meste af formiddagen i å-tunnellen under vejen. Det var anstrengende, da man måtte arbejde i sammenbøjet stilling. Efter i middagspausen at have spist dagens ærtesuppe bad jeg om lov til at gå over til gården et par hundrede meter nord for åen, idet jeg gjorde opmærksom på, at en af mine bedste venner boede der. Det var Hans Nicolaisen, som havde gået på Duborg skolen, og som jeg havde været spejder sammen med. Han var dog ikke hjemme, men forældrene tog hjerteligt imod mig, og vi fik en god snak i en halv times tid, før jeg måtte på arbejde igen. Herefter var jeg daglig gæst hos Nicolaisens, mens den beskedne grøft i Bilskov blev forvandlet til en lille kan al. Det var en forfriskende oplevelse i en tid, da vi ellers var helt afsondret fra omverdenen. En mand fra 3. deling er deserteret. Stor ståhej. Senere meddeltes det, at han var pågrebet i Flensborg og nu sad i arrest. Og så fik vi

18 ARBEJDSLEJR MED SPADE OG GEVÆR 17 selvfølgelig alt at vide om alle de ulykker, der ville ramme os, hvis vi gjorde noget lignende. Tirsdag 18. april: Hvad kunne vel dagens løsen være andet end»dybbøl«- og dertil en prøjsisk svada om den tyske befrielse af det undertrykte Slesvig-Holsten! Senere på dagen undervisning ved Feldmeister Mehlhof, 2. delings leder, en tysk prøjsisk officerstype, meget optaget afsit eget udseende, men nok lejrens bedst begavede officer. Netop derfor var det skrækkeligt at høre hans forelæsning om Adolf Hitlers liv. En mere barnagtig fremstilling skulle man lede længe efter, og der var megen hovedrysten bagefter. Dagens sensation var meddelelsen om, at den tyske rigsdag var blevet indkaldt til den 28. april. Hvad ligger bag? Den storpolitiske situation, Roosevelts telegram til Hitler på grund af den stigende spænding mod øst? Der blev under kartoffelskrælningen og i løbet af aftenen gisnet og gættet. Da eftermiddagens eksercits skulle begynde, blev vi sendt til materiel-kammeret og fik udleveret geværer. Derefter begyndte undervisningen i gevær-eksercits, behandling af gevær 98 samt skydeøvelser. Vi fik at vide, at vi var det første indkaldte hold, der fik geværuddanneise, en forskole til den militære uddannelse. Man gjorde sig sine tanker. Hvad ligger bag? Hvad forberedes vi til? Foreløbig ville et rygte vide, at 80 mand skal udpeges til en erstatningsbataljon i Flensborg. Torsdag 20. april: Dagens løsen naturligvis»adolf Hitler«. Det skulle blive en dag, da man lige fra morgenstunden følte et ubehag, som man gerne ville, men ikke kunne løbe fra. Ved flagparaden blev det meddelt, at edsaflæggelsen skulle finde sted i dag. Kl. l O skulle vi stille i fuld uniform. Stemningen i lejren var underlig spændt og anstrengt. Under den lange opstillingstid var der flere, som besvimede og måtte bæres bort. Men efterhånden stod alle i rækker og geled i en stor hesteskoformation med front mod lejrens fanernaster og den store sten med indskrift og symboler. Lejrens chef, oberstfeldmeisterherold, holdt sin tale om løsenet, og derefter fulgte indmarch af en faneborg, lejrens fane omgivet af to grupper arbejdssoldater med blankpolerede spader. Nogle æresgæster var til stede, bl.a. Tarp bys borgmester og Ortsgruppenleiter D. Hensen, bred og mægtig i den brune SA-uniform.

19 18 KRIGENS LÆNKER 1939 Der blev kommanderet og rettet ind og afgivet meldinger, og endelig var alt kjaj1, så lejrenes afdelingsleder kunne holde sin vældige tale om betydningen af de enkelte afsnit i den ed, som arbejdsmændene i dag svor føreren på hans 50 års fødselsdag. Talerne påhøi1es i giv-agt-stilling. Herefter kommanderedes ret, og lejrens fane blev samlet, mens en mand fra hver deling trådte frem og lagde hånden på den sænkede fane. Fanevagterne præsenterede spade, og så faldt kommandoen: Den tyske hilsen! Vi måtte alle løfte armen strakt frem til den tyske hilsen og i kor gentage den af afdelingslederen fremsagte ed. Min placering i ceremonien var så heldig, at jeg helt kunne lade være med at åbne munden. Ol1sgruppenleiter D. Hensen trådte frem og overbragte byens hilsen og lykønskning til lejrens unge mandskab og indbød til deltagelse i»ortsgruppens«fest på banegårdshotellet om aftenen. Hele dette tabernakel varede en times tid, og herefter fik vi udbetalt vor anden lønning, RM 2,25. Tænk, vi fik 25 pfenning om dagen, som vi kunne bruge, som vi ville! Efter aftensmaden marcherede vi i sluttet trop til hotellet. Klar til hjemmarch kj Jurgen Asmussen og jeg fandt snart den fjerneste krog i de overfyldte sale og så og hørte ikke meget til festen. Det var ligefrem helt ral1 at være»hjemme«igen i lejren og kunne sove fra det hele. Det havde været en streng dag for en dansk sydslesviger. Jeg tænkte på mine kammerater i andre lejre og på de mange, der allerede havde alt dette bag sig. For at understrege, at vi skulle lære at forstå den geniale førers ideer rigtigt, blev vi punet allerede kj. 4 næste morgen og straks efter morgenmaden sendt på arbejde. Lørdag 22. april: For første gang orlov, herligt! Selvom det var forbudt, var det første, jeg gjorde, at smide uniformen. Så kunne man da vise sig ude blandt familie og kammerater. Blot måtte man se sig godt for, så man ikke løb ind i en af lejrens befalingsmænd. Det ville give ballade og nogle dages vand og brød. Alle var i godt humør efter denne første orlov, men da vi lå i køjerne kj. 22, kom den tjenstgørende officer, Unterfeldmeister Seyler, stormende ind i barakken og beordrede os alle ud i vaskebarakken. Vandfadene var ikke rene. I trætøfler og natskjorte blev vi jaget over lejrpladsen til vaskebarakken og måtte derefter til brøleabens skrålen i den kolde aprilnat skure alle lejrens vandfade. Kl fik vi allernådigst lov til at traske tilbage over lejrpladsen, mens Flens-

20 1939 I ARBEJDSLEJR MED SPADE OG GEVÆR 19 borg-hamborg ekspressen med en ildfane ud af skorstenen for sydpå gennem den stjerneklare nat.»schbn ist das Soldatenleben«citerede en galgenfugl, inden der blev ro på stue 5. Onsdag 26. april: Vi er begyndt at træne i appel-march, den prøjsiske parademarch, idet vi skal deltage i årets Nurnberg-stævne. Meddelelsen om det fik en meget blandet modtagelse spændende fra begejstring til surhed. Jeg begyndte straks at spekulere over, hvordan jeg eventuelt kunne slippe for deltagelse. Men foreløbig sparkede vi ud med benene både på eksercerpladsen og ofte på vejen hjem fra grøfterne med tunge, lerede støvler og med arbejdsredskaber på nakken. Hos Nicolaisens i Bilskov fik jeg en af dagene æbleskiver og suppe og et stykke dejlig pølse med til en ekstraklemme. Fru Nicolaisen er meget omsorgsfuld. Fredag 28. april: Atter tidligere op og ud på arbejde. Vi skal i denne uge klare 60 timers arbejde. Vejret er ved at blive pænt og lunt. Foråret er ved at springe ud. Kl. Il samles hele lejren for at høre Hitlers tale over lejrens højttaler. Talen var et opgør med den vestlige verdens krigsgale, med jøderne og med landene mod øst. Er det oplæg til krig? Der var tavshed efter talen. Først hen på aftenen kom snakken i gang med forskellige vurderinger, men uro var der hos alle. Fredag 5. maj: I dag til morgen var løsenet»tysk Østrig«. Uro i lejren til aften. Fjerde deling skulle omgående gøre klar til udrykning. Ud til bønderne for at hjælpe med forårsarbejdet. Min deling skulle være Niirnberg-delingen, blev det meddelt, og der blev svovlet stygt over denne»ære«. Vi var klar over, hvad vi kunne vente os på eksercerpladsen. Mandag 8. maj: Flyttet til ny arbejdsplads i øster Havetoft. Drøjt arbejde i tungt ler for at uddybe et mindre vandløb, der løber ind i Bollingsted å. Mine hyggelige middagsbesøg hos Nicolaisens er slut. Torsdag 18. maj: Kristi Himmelfal1sdag. Dagene er gået efter den sædvanlige recept med arbejde, eksercits, sport, undervisning, politisk skoling og appeller. Fremfor alt har vi lært det tyske sprogs vær-

21 20 KRIGENS LÆNKER 1939 ste gloser - og at finde os i at blive overfuset på det groveste af befalingsmændene. Det hører åbenbal1 med til at blive opdraget til et rigtigt menneske... Eli ily gro}i i Dall/I/OIIII. På vagt.

22 ARBEJDSLEJR MED SPADE OG GEVÆR 21 Vi har fået at vide, at vi får orlov til pinse. På arbejdspladsen slider vi i den hårde ler. En beskeden bæk bliver til en kanal med høje, stejle sider. Bønderne kan heller ikke se nytten af dette kanalgraveri. Onsdag J. juni: De herlige orlovsdage gik så alt for hurtigt. Sommeren er begyndt med brændende sol, og hver aften danner vi levende kæde for at få lejrens græsplæne vandet med vand fra Trenen. Der skal mange spande til. - Forplejningen er efterhånden blevet mindre god. Søndag ll. juni: Hjemme - årsmøde! Det første danske årsmøde jeg ikke kan deltage i som spejder. Udfordre skæbnen ved at trække i spejderuniform og deltage i optoget turde jeg ikke. Mandag 20. juni: Hårdt at skulle ud i de lerede, stenede grøfter igen efter den dejlige årsmøde-søndag hjemme. Hårdt arbejde, streng eksercits i stigende varme - der måltes op til 40 grader i solhjørnerne dårlig mad, muggent brød. Nu skal vi også eksercere søndag formiddag. Det sker under»oberstfeldmeisters«ledelse, og intet undgår hans blik. Ved et spadegreb kom jeg lidt bagefter, og skønt jeg stod i andet geled, opdagede han det og gav mig en brølende påtale. Jeg var imponeret over, at han virkelig kendte mig ved navn. Der sker stadig små forandringer. Hvad mon der stikker bag? Fra i dag hedder det ikke længere dagens løsen, men»kennwolt«- kendeord. En forestående inspektion giver travlhed. Lejren skal være en mønsterlejr. Allerede kl. 6 om morgenen møder gruppeføreren med sin stab fra Flensborg for at overvære flagparaden. Derefter så de kun på vor førmilitære uddannelse. Ualmindelig god middag. Bare de høje heiter kom lidt oftere. Vi er IllU begyndt med skarpskydning, og der går rygter om, at krigen snart vil bryde ud. Vi får gasundervisning og træner med gasmasker, men spadegreb og parademarch glemmes ikke. Vi får at vide, at vi alligevel ikke skal til Nurnberg. Andre rygter vil vide, at vi skal til 0stprøjsen for at hjælpe med at få høsten i hus. Vagten bliver ekstra instrueret om, at der kan komme særlige ordrer i løbet af de næste nætter. I disse dage har vi fået en nordmand i lejren. Han kommer fra Trondhjem og hedder Frederik Kalvi. Han skal lære den tyske ar-

23 22 KRIGENS LÆNKER 1939 bejdstjeneste at kende, da man i Norge tænker på at oprette noget lignende. Forsøg med det er allerede i gang. Hans tysk var meget ringe, så han og jeg kom på særlig talefod. Vi kunne dog forstå hinanden. Lørdag eftermiddag cykler Kalvi og jeg en tur mod Sankelmark og Bilskov, og jeg f0l1æller ham om de historiske begivenheder. Vi falder ind hos Nicolaisens og får en sludder ved aftenkaffen. Fru Nicolaisen stiller radioen ind på en udenlandsk station med anti-nazistiske udsendelser, men der var for megen støj i kassen. Da vi cykler hjem, spørger Kalvi, om den station, vi hørte, ikke var en forbudt station. Nej, svarede jeg hurtigt, det var Kbnigsberg, 0stprøjsen, men den forstyrres ofte af russiske og polske sendere. Herefter var jeg klar over, at det nok var klogest at holde lidt afstand til nordmanden. Han havde næppe givet fuld oplysning om sit forehavende. Senere kom vi i en vældig debat om Grønland, som han mente burde være norsk. Fredag 7. juli: I dag drog min deling af sted for at færdiggøre en sp0l1splads i Slesvig, for SA agter at afholde et stort sportsstævne her, men jeg slap for at være med, fordi jeg havde vagttjeneste. Om dagen stod vi vagt foran skilderhuset, mens vi om natten - mellem Retræte og Reveille - patruljerede omkring i lejren. Ved tiden, mens jeg gik min runde, følte jeg pludselig en vældig trang til at komme på wc og tænkte: Åh, du går forbi lokumsbarakken, der kommer nok ingen i nat. - Ved barakken satte jeg min spade, som vi også gik med om natten, da jeg med eet i den stille, sorte nat høl1e skridt i gruset et eller andet sted. Hurtigt fik jeg spaden fat og op på skulderen og gik imod lyden. Ud af mørket kom den tjenestegørende befalingsmand. Nattens stilhed blev brudt afmine støvlehæles smækken sammen, og jeg afleverede min melding:»post 3, Arbeitsmann Wingender, Kennwo11: Ludwig Ganghofer, Fiihrer vom Dienst: Unterfeldmeister Seyler, auf Posten nichts Neues.«Jeg slap for spørgsmål, fortsatte min runde og listede så hen til wc-barakken og tik klaret det fornødne. Jeg var glad for, at inspektionen ikke var kommet et par minutter senere og havde taget mig i den fatale situation med bukserne nede. Det ville have kostet masser af brøl og altest i nogle dage. Det elskede han at sørge for, men denne gang blev det ikl<e til noget. Torsdag 13. juli: Lejren står på den anden ende. Der ventes fornemt besøg - inspektion af arbejdslejr-staben fra Kiel. I dagens anledning

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for Kost og logi Hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg faktisk troet, at han havde fornemmet, hvor det bar hen. Jeg synes jo næsten, det lyste ud af mig. Men at dømme efter hans reaktion, havde han slet

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN

CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN CASE HOTEL OG RESTAURANT SAMT KØKKEN 1 CASE HOTEL OG RESTAURATION SAMT KØKKEN Situation nr. 1 Det er fredag den 7.12. Hos Hotel og Konferencecentret venter man en konference med 300 deltagere til møder

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Sommerlejren Sejerborg

Sommerlejren Sejerborg Sommerlejren Sejerborg Kære forældre. I dette informations brev vil I finde de praktiske oplysninger I har behov for, i forbindelse med jeres barns/børns lejrophold på Sejerborg. Vi glæder os til at give

Læs mere

Heksen Helga Håndvask

Heksen Helga Håndvask Historien om hvorfor Heksen Helga Håndvask lærte at vaske hænder Historie: Lisa Spangby Illustration: Daniel, Dubba PIIIISSSTTT. Ja, det er dig jeg kalder på kom og sæt dig ned, så skal jeg fortælle en

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Kongevagt på Amalienborg

Kongevagt på Amalienborg Kongevagt på Amalienborg Her kan du se, skridt for skridt, hvordan et vagtskifte på Amalienborg udføres, når regenten er på slottet. Se hele forløbet, lige fra gardernes påklædning kontrolleres på Livgardens

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny.

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny. Kapitel 16 Johnny vågnede ved lyden af en rindende vand fra badeværelset. Han satte sig op og strakte sin lidt ømme krop. Først en nattesøvn i et telt på Galapagos, så en kort og mindre komfortabel lur

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere