\i <*' i Xfaiu* twaio^ '& 1 /' t$'iq) ft y.i-.i. in, ><;m iø'f." name="description"> \i <*' i Xfaiu* twaio^ '& 1 /' t$'iq) ft y.i-.i. in, ><;m iø'f.">

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij."

Transkript

1 r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b.

2 MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. '\}(- Vli 'W th i WcJ.C'Vt Av'^ i O " '^rrfi >\i <*' i Xfaiu* twaio^ '& 1 /' t$'iq) ft y.i-.i. in, ><;m iø'f. icb iip-in tri n>/. /?. IHo.mi ihz lf. /'/P >H1. iso thi ihh* øpuj^ - fc(«i eytui fjåitiiae't vålia-ic><j ' STATENS KCNSTHISTORISKE PUH K,H \Pi ^ SAMLING, il}. *"i t**. -H. f>' C* <<, f/2 %.

3 U i> f s t i i g taifonevetg o r t e p d f e oder en6 a m 1 1 n gm a t e r i e r i & i e b c n fj tv <$$. onfmnt<5r<)«d.fåvetoe o i t t C, <*f Øl.. >. SSBeinroidj,. Hive optra, atquc artificia, figna, tabnlte pkta, ofeie diketant> Ciceri Vtr, 4, c, 59. S i 0 b é 1 f) a &tt. Snjft i SfjielcS SBogtrgJfetif, t

4 /

5 i. J)øigret>elige drcellenc«#r. ^oac^im ofcjle w&e af til re»ffabet 25reg«nf»eb, SRtbbet af lefan«fen> annebtogåmanb, efteimee<2>tafémini(icr,. SD&a^ammerfKm, be kongelige ^rbenet (5anté(<r, o. f.».

6

7 >crc$ Oetøt-eMtøe Svcetfence, 3eg finbet Ijemb Seiligfyeb til at tgientage, eg offentlig at Icegge foc )agen, faat>el min> font mangfolbige unge ^unftnereé Saffigctfer, forbi.< ). -«f). (Sjcccllcucc faa ttetøikigen loi> aabne ben i Bette datalog omtalte øamlttig af ubfegte SKaleticr, og nu i 14 2(at (ja* tiuabt baabe ^unjlené SDptfere og 'pnbevc ^pbelfm af famme, SDette f)at f>aw f;oé os be betpbcligfte ^olger foc ^unftené ^vembrm* gdfer i Dette $ag, forccblet ømagen, fovoget

8 giften til Diff«/ aabnet itunjtens enner, endog i Den td Da $ccdrelandet fuffede um Der bettcengte ØmjtcenDigljeDet, UDtoeie til at ernære fig paa en arefuid SSftaaDe, og at for? ege fine ^ndftgter i Det $ag De ere faldede til; Det f>ar bidraget til kulturens orogelfe, % og endog fra Denne ØiDe hjulpet tit at for«ffaffe oé Sigtelfe baade inden* og udenlanttf. forfatteren.

9 I $ o r c r i 111> c i ti g. oi>erleeerer f>crt>e& Sirferen en tibferfig, upar^ tiff, og meb lorfle (gane>l)ebs--$i<sr(igf)eb forfattet raifonneret gortegnelfe ouer ben, til offentlig 331> ffuelfe og atminbeligt 55rug, nu i 14 2lar aa&en* flaaenbe 9D?ottfiffe ø)?aleriefamling. 3 e 3»it ønffe at Ben maae finbeé tilfrebé tittenbe cg SetÆrenbe; jeg f»ar flfyet al Xlt>ié^eE>, OoerDrioelfe og ufibtø SRoetf, og fun fjolbt mig til pingen og agen fel&. )g ba jeg, baabe af egen pfl, fom ogfaa»e > ben Seilig&eb mig f>er t>ar gioen, i > efter anbeit f>ar inbfluberet mig i 9D?alerfunflen tl>eoretr'ffe 3vi»nbffa6, fyoilfen ifær atbeteé mangler be allerfleffe praftiffe Stunffnere, faa paatog jeg mig i (gfter* aaret 1815/ frioifligen, uanniobet og ubetalt/ at Ijolbe tolt) Sorelæéninger ot>er: 7. SBifagerne. 2. Regning. 8. sperfpefticen. 3. ^ompofttion. 9. -Colbning. 4. Ubfrtjf. 10. rajie. 5. Solorit. 11. Svofiume. 6. SUæbemoniiet. 12. armoitte. 2it bife gorekéninger fanbt øifatb, 6et>iffc ben talrige SDtengbe tilførere, faauel Sutiflnere, fom Sunflelffere, ber jæonligen inbfanbt ftg paa famme, og ()t>ié Slntal unber gorebraget beflanbitj tittog. 3cg l)at>be enbog ben pf'fe, at. ijjrinbé G^riftian greber if, ^unflafabemieté tjøie

10 -^rccfeé ^ itogle (gangefrefjagebeat anføre fa mitte, hgefom ogfaa alle SunffafaBemiettf sprofefforer ofte uare fjer inbfeer letteligen føor fart* t>igtigt Bet er for Beit praftijfe S'unfiiter paa Benne?aaB: at erlange flare begreber i fit gag, at funbe ub- ; tvyffe jtg neiagtigen 03. tt)belig otter enføer eel i føn3 Sunff, og at ubrufleé meb SOfiOfer / Ber t)<m 03 gorlegenføb føn 6eftattBig fcepnber <15 i, t>eb af ubtrpffe fig, faaoet 0111 an< Jiretf, fom fit eget SU'beiBe. cn jferfte eel af Btlfe gorelæéntnger ere ot>erfatte paa f!>bj?. 3 oberémaaler,. føori jeg foolbt Bern, før jieg ei l)ibujbtil funbec ubgioe Bern tibeti Sal), ligefom jeg ei perter af famme 3iarfag f>er fan labe trpffe mit ffanbinaoijte itunftneiv Jejcicon ooer alle Banffe, nortfe og foettffe unft» nerc, Ber lig«>lebeé ligget- far B tg føtf mig i $?anu* ffript, men fom jeg Bog føaber engang at fttn&e ubgioe. gor Bet m'ige føa&er jeg enføer»il (et funbe ooerbeinfe ftg om Ben Itpartiff'føB, OprigtigføB føormeb Benne gortegnelfe er f?reoen; jeg foretraf ogfaa føller at gaae frem i Ben i forttø&enbe SRuutmere, en& at inbbele 93?alerierne i foler, Ba tyer, foruben Ben neberlanb* (Te, ei gisseé ret mange, enten af Ben italienfte, eller anbre foler.

11 ^ortrait af en ominifanermunf, af % I. SvubenS. $Paa 2ræe, 21* 2. f)., 17^ J. 6., SSrpfTbillebe ubett 4?anbec, i naturlig Størrelfe. ^)$(anbt be mange $>orfraitcr, JRufrenS i ft'tt Eib jftfbrebe, falbt ogfaa en 09 anben SttunfS fcere Spfrøftonomie unber f;an» Spmærffomfjijb. S «>oefé ^orfegnelfe otter abffrflige i, >cflan& og 9leberlanbene, til forfftellige Si&er folgte Malerier, forefomme ofte?>ortraifer af Sttunfe af foi'jfiellige >rbener, malebe af benne Sftefier. (SaalebesS er 1684 paa reo TCtunbelS 2l'u?tion t 2(mjrerbam fdigt: een Conterfeifel van een Pater levensgroot door Rubbens i ^ntuevpen paa 2iuftion efter 2(nna S^>erefta &an galent s een Portraii van Jan van der Linden Paater der Ceilebroeders t'antwerpen door Rubbens. ben forbum SBeftiffe <Sam(tng af Malerier, fee t>i et meget fmuft?)ortrait af ^bbc'en»an ren, fom forfjen f;ar»æret i bet ftore Sfjor i lib- % S

12 2 bebiet t. Sflid^el i 3fnt»erpen. munbtligt agn l)ar fortplantet, at benne fjer fremffrlte SKunfé o»eb ffulbe»ære et?>ortrait af ben Vteé friftefaber?>. 9tegla, men ba benne JSeifer efter Sibétegningen allerebe»ar bøb 19 2Car før Siubené ble» fob, faa laber benne 25e= > retning ftg ei»el forene meb anbfpnligljetc 3lot, man feer fjer for ftg 2Cnfigtet af en SKunf, ber er»el»eb $Jagt, og formobentlig alfib tyav f>a»t Qob icppetit, bet fjané pofebe $age og lajlebe Åinber noffom be»ibne. S (>ané ine, færbele? bet»enfke, firaaler megen 3lb, ^»ilfen bog ei et nogen aanbelig 23efjcelelfe, men et legemligt 3$el= befinbenbe af»el forbøiebe -SScebjfer, l)»oraf i# nene Ijar mobtaget bereé 35eel. 3trbeibet røber noffom Stubené ftffre.ipaanb og ^Jenfel, ber ofte meb nogle bejiemte, flogeligen anbragte fpgge; partier/ og brijiigen og punftmæéftgen ^enfatte Stipletter, albrig forfeilebe jtn SSirfning, men»ié jfeft bejleren alene meb iffer^eb fan be* regne og fulbføre. ^)»o berfor»il gaae inb i tjané 9Jfetf)obe maae»cere»aerfom; fyi uben at beftbbe Ijané ifferfjeb, og i cerbeleéljeb, at lja»e rigtige 25egreber om 2t)é= og fpgge=?)unf«teré bejiemte 3ln»enbetfe, fan man faa albeleé let forfalbe i bet abfurbe og urigtige. SRange ftjnes

13 o gobt om benne rafte beftemte DJcanecv, f)»or garerncé $aafcstninger ei robe 2?angl)eb 03 2Shgfl* ligf)eb/ be»ille gierne ubøse [amme iæff)eb, 03 efterabe Ijanå rafte 03 brijlige SKaneer, men, be maae gaae»aerfom fre:n, og ei tittvoe fig f)t»ormeb en JRttbenétyenfatte^ané gar*»er. )er ere tttenbe fjinanben mobfatte 9)?etf)obeC at ubarbeibe og frembringe 2>irfninger paa i SJialeriet/ ben ene er benne SRefieré/ ben atibett er SlitianS, be føre begge til Stfaalet.. &e inbe^ Ijolbe/ om man faa fan xtbfrpffe ftg/ en^wer fø* ftg, be forefiilte ingé perfpeftimffe goreftifling meb farser/ enten fremmrfet inbab fra Stis jluerené Spnépunft i Maleriet, eller ubab fra runben i Maleriet til SSefJuerenS &ie. -Dett førfie opnaaeå»eb inb i t)inanben forbre»ne. oø ligefom inbfmeltebe garoer/ f)»or»eb man ar* beiber ftg inb i Sflalerietå runb, ben anben»eb brijltgen paa fpggegrunben og be flar^bunele teber, punftmæsfigen paafatte fitféjitøg og, Soud;er/ fom naften blot»eb et fjettfelftøb ere anbragte, uben»ibere gorbrtøetfe ' af garoen ' / tit V iberne, eller "tffrunbett af Santerne. 25enn& ftbjfe SKetfjobe er ei faa behagelig/ naar man be* ffuer et SKalerie ncet»eb/ men giør ofte i en 3 f» ; flanb en rafenbe Sffeft, farbeleå naar en ølubené % a

14 4 ftffre Jpaanb 03 5>cnfet f;ar tyenfat gartwnc. Sogt f)»or tilloffenee enb fttnbe tøs nes, er ben langt fra ei at tilraabe unge 33egt)ns bere i Sunjlen til dfterlignelfe, man fan faa let, ^uor man formober at giøre ftørfi SSirfning, au beleå forfeile ben, og frembringe Ufanbljeber og Stbfurbiteter i tabet for ben pifante djfeft, fom man faa fiffert gjorbe Stegning paa, og fom man i ftn Snbbilbning foreflilte ftg at eille frembringe, er er i bette fremftilte 3>ortrait )?n for agen og 23e»ifer for bet fremførte. 5eg f)ar meb gtib optyolbt mig faalcenge beroeb, for at giøre opmærffom paa ben SKet^obe i S)lalerfun= jlett, 9iuben l)ar betjent ftg af. S)ian maae (jeerfen af benne ftore SRanb eller nogen anben fortrinlig SJtaler, t>cere en tyatøblinb Silbeber; forbi en faaban Sttefter»irfelig bcftbber fiore ^ulb* fommenljeber i fjané 2Crbeibe i enfelte )ele, fan fjan ei berfor»cere fulbfommen i bem alle, f)t>iu fen Søbelig opnaaebe bette rin? SJIan agte og jfatte, tyvot man ftnber bet, ^»ab ber fiemtner o&erené. meb anbljeb, giøre opmcerffom paa tret rigtige, bet følgeoærbige, og aboare om be 3*anffeligl)eber, fom for en faa jior Sunflner fom ØfubenS»are maaeting og lette at ot>er»inbe,

15 men føre (Efteraberen paa 2Cf»eie, og offe langet fra bet Støaal, ^jan paa benne SSei froebe af op«naae. Sette maae»are nof om og om ben SRet >obe i SRaleriet beté SKefter i^at brugt. S en ^orelaéning tnbe^olbenbe SiubenS Ei» og Settnet, meb mine inbftrøebe Anmarfnins ger Sunflen»ebfommenbe, fom jeg maaffee en* gang fan blioe ftnbef at forebrage,»il bette tyet i Sortfjeb fremførte, mere omftanbelig og ubføt* lig bltoe afijanblet. Siben afoeier omftber enf)»et fanbe gortjenefter, l)»ié 3(rbeiber naae til Gifter* lommerne, og ben folbft'nbige anbf)eb, ber paa ftn 35omjiol )»erfen feuer til ^øite eller»enfire> men lige frem, fjører ei til retuben, feer ei f)en til $atronffab, Autoriteter eller Siefommenbation, men prø»er ulbet paa bens ufoigelige >rø»ei jieen, afgioer berpaa fin uforanberlige og bejtemte 25om, paatrpffer fit tempel og anrnfer Sunfi# neren ben $)labé og 9 ang ^an for >ans tfrbeibet fortjener; ftertiben refpefterer fulbelig benne SDom, ba alle 25ie = )mfianbigf;eber, ber engang fjar l;julpet til at tyave Sunfineren, nu ere for«founbne, og an ene og alene nu fiaaer euer fau ber»eb l;anéi 2(rbeiber fanbe Skerb.

16 / 6 $uglet>ildt, af (EovneliuS $aa SEwe 25^- 2. &, onf- SKange SRalere tya»e ubetuffenbe arbeibet i ; betfe gag, 09 til be meefi fortrinlige ^eri, l)øret benne 8)iefter ifu i enbftiønbf J^att er meget antagelig, en i (Europa paa SKalerené ib fyer* fønbe ger? jti^rlig^eb for jagten, ligefom og«faa ^ollcenbemeé og 9Je&er{ænbemeé> Sibenffab for bereé $ønfegaarbe, giør bet begribeligt, at en.aftaler bitf»eb at male gugleoilbt, $arer, Ijøné og 3Gnbcr, Junbe lepe>, og»eb benne 3lrt *Bujfcrij? erfymve ftg fit Ubfomme. SSejiibuler, trappegange i. ( nt ree * Støre!jer,,»are &os for«muenbe.perrerji befatte meb anbre. Staffer, enb afmalet SJilbr,-Sagtføi,. Sagtrebffaber, fjelbne inben?.og ubenlanbfte gugle, 2 nber, gifte og anbre 2)pr, ber mi.nbebe om benne bereé or; nøielfe. et er berfor et at unbres o»er, af en SKaler, ber fin l?ele 2itt$ ib alene applicerebe fig tit benne 3(rt SKalerie, funbe bringe bet»eb ben idelige»elfe fjert tit flor gulbfommen&eb* 3 ppf age berimob ere faabanne ienftanbe no* get, fom palerne ei befatte fig meb, entrer Sib f>ar fin SRobe, og tpffer beftilxes ei mere fyoé bem. et laber ei jetter, fom man

17 7 nu f;ar bett aalmobigl)eb mere fil et faabant 3Cr«beibe, og uben megen fitøelfe tyeri, er bet et far«ligt og ubetønnet goretagenbe, at tanfe paa, t et faabant gag, at fomme paa iben af be albre Stejlere, fom fjeri f>ar leoeret 3Crbeiber, bet»el et er muelig at ooertreffe. Det er eueré et gag,»ori intet maabeligt bør taaleé, enten ben flørfte gulbfommenljeb l>eri, eller bort bermeb. Gftt SBeninr, 23il%iué øg irf SSalfenburg er i benne 2frf SKalerie uooertreffelige. 31 f S3il iué feeé en bøb «>are i ben fongelige jlore SKaleriefamling og en : 2)itto af SSalfenburg i benne, begge af flor gortjenejie og l)øt Stang,' f>i>ilfen fibfle»i længer en faaer 3Cnlebning til at tale»ibere om, og ber? fyoé beunbre IjanS gortrinlig^eb i bette lags v SJtalerie. '.. 3. ' S»enDe frnaac CanbflPabcr, af Sofjan ottlieb laubet. $aa Sætreb, 12 5L tø., 14 S. 6. -< ' V. SSi fee ^er foenbe fmaae n^tifige Sanbffabet forlos, tilforl)anblebe aleriet efter afbøbe f. amorin i SSien,»or be folgteé imber (fglon»an ber 9?eeré 9ta»n. a be fom fertil, t»i»s lebe, til 3Gre for»or theoretiffe SJtalerie = 3 unb= (lab, abffillige, om anbljeben af benne SKefler.

18 8 ft«megen SJwcoeielfe, cg efter at fyave taget abfficcige 5mffacnbigl>ebet f>oé bem i betragtning, cv man nu ble»en enig cm, at be ere malebe af 5of)au otlieb lauber, en 23rober til ben Ijoé oé forl;en bebienbfe Sttaler So^an lauber, af f>»em»i fjar fjer i 55pen abffillige fmuffe tpffer. enne»or SKefier»ar ifcer befienbt og elftet, for fyané meget npbelige fmaa gigurer, f>»ormeb f>an ftafferebe l;an Sanbffaber, og fom man i >ij e fan fee 23e»ifer paa. et er fienbeligt, at ^an.^ar gjort ftg Umage for, at inbfrange ftg/ og banne fine Tlrbeiber t Saépar $>ouéftné <2fiil og SRaneer. ^)ané Malerier forejlilte ttbfigter af befatte meb fmaa jfiønne 23pgs ttinger af fmuf Ttrfiteftur. Sfalienerne pnbebe tyam meget, og Ijolbte af fjané 2Crbeiber, omenb* ffiønbt f)an»ar en Ublanber, ja fillagbe ^am enbog Gasnet SKy.rtil, fom et Sienbemterfe paa, 0»ormeget be tynbebe og ffiønnebe ben behagelig«fyeb, f>»ormeb jljttn forftot) at forefiihe fjatté fmaa <f* arfabi?e Banbjfaber. 5Kan fan maaffee ubfatte paa bem, at fjané 2uft et er let og tpnb nof, maaffee alt for blaae og marq»eref, tyans Sfper for tunge. Sften, uagtet biffe fmaae ting, maae jeg for ben filjlunbenbe Sunffner ifar anprife IjanS fmuffe fmaa gigurer til Grfterfølgelfe, be ere ei

19 9 nogenfinbe fore?ommet mig fftønnere, 09 beres fnbium og (Sfterlignelfe er en feer >ftøb»cnbigs f?eb for Sanbffabémaleren, naar tyan»il ftaffere 03 opli»e ftne 2trbeiber, fom ber»eb erfy»er»e fig en bobbelt SefjageligfKb, og»eb bette $orfrttt bli»e SJeffueren enb fiarere.. (Sftcr ben mig tillige meb aleriefå SKale«rier o»erle»erebe datalog o»er famme, flobe unbeg bette Stfo. t»enbe SJlomjierjtyffer, fom uagtet be meb fiore S3ogfla»er ere paamalebe San»an ^)ui)i furn,»are l)er benaonte unber 23lomftermalirin«ben IRadE>el ØteufcfjS Sfaon. Satalogiflen tyar ncffom inbfeet, at uagtet bet meb fiore S3ogjia=»er paatnalebe 9la»n, be albrig»ilte fomme tit at paffere Ijerfor, l?an nebfatte bem berfor err (Srab la»ere, men enbog unber benne S3ena»nelfe»il Sienbere»ift albrig antage bem. ^)»o be tiis J)øre, er berfor ubefienbt, faa flor JRang l)a»e be ei, at be funbe paffcre for Sunftjlpffer, l)»oraf ber for unge SKalere funbe lareé noget, >ennc SJlangel og U»ié^eb foraarfager, at be et»el fan gi»eé <$feb i et alerie, l)»or man af fan og bør lære noget fortrinligt i $utts ften, be funbe elleré meget»el»are ffiffebe til, af tjene til $>ri?belfe paa &agge, l>»or man ei f

20 * o formober, at fce Sunflené fortrintigjte grembringelfer. 4. gant)j!ab i cn bjergig gn, 3\ofa~ ^)cia Særreb, 23I2. f)., 18 S. 6. Galeten ^eraf, fomtyen^ører fil be fortrinlig«fte Sanbjfabémalere, Ijaobe feltt efter nogle Øfri* tenferee 33eretning omttanfet fom ^ormanb for en bettabnet roup t StalienS bp^olbt ftg mellem jtlipperifter og t trange )aås fer,' bet er berfor ei af unbreé otter, at an»ibfie faa nafurligen at foreftiue biffe 33jergttnbec og olené tnbfrængenbe traaler mellem famme., >ané ^arniffebe og tøelmflcebbe figurer, fom (Jnbeé otteralt.i tyané Malerier, røbe ogfaa, at til øtriben flcebte golf»are l;am ofteft i Srins bringen. S fcane fianbffaber ftger ^iorillo i^erffer en»té pfen, og en faa øbe SJilb^eb, at $att fo»e opoceffe IjoS Silffueren en pahijf grpgt, fom unberftben otterfalber ben meefi be«^jertebe ISanbrer, naar ^an mob ben inbbrpbenbe Slat, troer paa engang at f>a»e foroilbet ftg. $ans 23jerge og Slipper ere berømte; be bære Stempelet paa ftg af fjenfmulbrebe og fra f>inan«ben teunebe Urbjerge. 2>enne»ilbe og gpfelige

21 n Sftatw.iMioer fæb»a:nlig noget formilbet»eb nogle gigurer i l?iønnf Stillinger, men font ofte l>a»eet faa ffraffomt SBafen, at be enbog unbertiben giøre bette Snbtrpf flørre. ette ncer»ærenbe fptpffe vi f>er a»e for oé, er fun ett liben #>rø»e <tf ;,l)ané $un(l, men ben ber ret»il beffue fyam, g beunbre fjam fom SJfefter t al fin, >erligf>eb og to.r^eb, l;an gaae f;en i ben kongelige ftore SJkleifiefamling paa Sunjlfammeret, l)»or nogle af be fortrinligt e tpffcr feeéftf l&am, og iblantø bem et, SonaS.ber prabifer f«>r Sfiintpiferre, foni Songen Gf)riftian IV. Jjar gipet ffiefleren 8000 alert for;... 4)ané Øtpffcr ere en jior Sirat foe benne (Samling,, man fan.»are ffolf af bem, og tørifligen fritte enlrøer Sienber, 3nb= og Ublanber, ber fyar feet flere ubenlanbjfe alener, bem før S>ine. ttent>e ^onant)jfc SRarf ettøftyffer, af : -i 33out. :A 9>aa SL 6. S en ^OiHanbff Spe ^a»e epbeet Sol? for«famlet ftg paa en aaben $UabS, før af fiøbe og fælge, t. >3 c ', Uagtet.biffe fpffer eijjen^øre blanbf be allcrbrbjie af,benne SKefteré grembrfrtgrffer/ faa

22 12 ere be bog meget af anprtfe, formebelfl benne ub* irpfsfulbe SSrimmel af fmaae figurer,»ormeb be ere beforerebe, og l)»oraf man fan fluffe ftg fil, fjotlfe npbelige gigurer an fenere f>en maae f>a»e malet..!pan ^ai: ftafferet mange af 2tnfoti granj 23oube»iné ianbj?aber meb fjanå gigurcr, ftien f;er i biffe f»enbe bører {jam nof fel» alting til gorubettbef behagelige mefanijfe i SJialerené SP'enfel, ^ar man l)er en troe Ttfbilbning paa SboU tænberneé/ faa»el Slcebebragf, fom J^anblemaabe i bet fpttenbe 2Carf>unbrebe, ^oié impelfjeb i <Sceber og ^>anblemaabe»år faa afjtiffenbe og forfeiellig fra-»or nuwærenbe. SRejleren f>ar for«fiaaet at gi»e enf)»er gigur Snterreffe, ben er ef lebig, men ^ar ^»enfpn og fiaaer i gorbtnbelfe meb be anbre, ligefom ben ele gorfamling er i ibelig S5effcefftgelfe og ^ar Rapport til fjinanben, for at fplbeftgiøre SKeflerenS $o»ebs4)enftgt. SSftofeé, eftetat t>«re taget fom et fpa&t SBartt op af QkttDet, prefentereé ^Ijaraoé at# ter fjermutté j et ant>ffab t>et> SfttlftoDw.' ; $a<r?cmeb, 54* b. Dette er et gammelt fpffe, og af en af SdaterfunftenS oelbre foler, fom fanbfønlig er ten SSenettanjfe. Uagtet bet $ar libf meget, er

23 J 3 bet bog enbnu tilbage enfelte behagelige partiet faaoel i )rinfeffens gigur fom ben bebrøeebe SDJo* Jber. SReb SOJeftercnå 9ia»n er man, uagtet al an?»enbt Umage, ei i bet flaf e. er jlaaer tpbelig paa tpffet gornaonet Alberto, men Silnatmef, fom ^ar beflaaet af enbeel taoelfer, er faa forbaers»et, at intet tpbeligt fan beraf ubftnbeé. S en celbre JCatalog er bet tillagt Sitianello, men l>er» for er intet»ibere S3e»iié. SKan har og mis* fjanblet Stpffet i forrige Siber,»eb en Silfa't* ning af en SErceeflobS, formobentlig for at gicre bet i Scengbe og 4)øibe til?)enbant af et anbet 7. totaleren 2Keml>tant>té ^ortrait, af f>am fehv. $aa SEræe, 20^ 2. 1)., 25I 5E. fc. et er et af biffe?>ortraifer, øtembranbt begawebe hané bortreifenbe fiare i> fcipler, og fom han ofte malebe i bereé Staruces telfe, i be iebliffe naar be toge 21'fffeb fra hank Skal oc myn Portrait hewen, fagbe benne SKejier/ og bet»arebe ei tange førenb han ooerrafte fjant famme. Uagtet bet ei har UbførelfenS SSe^ageligs heb, maae man bog jiubfe ooer (Sffeften af bet hele. ^>»ilfe fiffre og beftemfe fpgge= og - partier, ijfié brijiige $Paaf«tning og Anbringelfe

24 14 fclof fom bet ftjneé»eb et ^enfelfiøb, vøbet Siles fierfjaanben, ber forfiob at»alge be feber, Ijoot fjait ei gif eil af Stegningen, men»ar fiffer pai SSirfningen. Seg J>ar allerebe berørt, f)»or fa# lig bet er, af»ike efterabe cn faaban QRef^øbe, fa et faabant sporfrait taber ftg neppe engang copiere. Sftaneeren er fim eienbommelig for ben leficr, ber faalebes forfiaaer at føre 9)enfelcrti Af ben renring, 3)orfraittet f)ar i ben f)øire øreflip, fjar SRefimn ligefom»ilbet labe os jlutt«, at bet fiob i l;an agt, at funbe ubføre etifyvet Sing ti( bet pberfie, ^»orpaa Ijan tyer tyar»ilbet mebbele en lille >rø»e. Det giælber fillige om beffe?>ortraitå mefaniffe 9Kalerie=5)cettyobe, f)»ab jeg atlerebe unber bet førfie 9lo. tyar anført, at bet er en»anffelig og fjcifl farlig tiil at effer«abe, og»il jeg ifær tilraabe ben unge begpnbenbe SRaler; at tage fig»el i 2$are, naar l>an»il ar* beibe i benne affefffulbe SÉaneer, og Rettere bie beti meb, inbtil l)an meb: mere øvet og fafl >aanb f&rt føre 3)enfelen, et fiffer paa bens Sfcrfningrr, øg forfiaaer, attyolbe ben: rette SRibbcloei imellem bet alt føt brifiige og alt for ængfilige, famt f>at faaef folib Sunbffab om rabafionen i 23elpånin<j og tygge, og er»is paa ben f)unft, f)»or tyané ^øiefie 2t)é f?al anbring^ 03 gaa«nb fra, for at

25 15 ^ rele»ere 33ir?mngen af bet i)de. JRembranb»as et Original = enie, f)an lja»6e en talrig fole og mange Særlinge, bet forfiaaer ftg, at nogle af biffe gif albeleé inb i f)ané 9)? arte er, bragte bet og* faa meget»ibt, men be opnaaebe tyam ei, Ijan fiaaes berfor enbttu ifoleret, fom en flor SRefier af en egen SRaneer og tul, alene, og til et 25e»iiS paa I)»or fior Sriginalifi f)an»ar, og )»or»anffeligt bet falber, at arbeibe ftg frem i biffe SpSbunfel* 1)eber, fom beéuben ei'brillere»eb jlarpe og ficerf fpraglebe partier i førfie iehlif, naar en Sil«jfuer træber frem for et af Ijané tpffer, er at fyané fdtancer i»ore age, f)»or man meget tyou ber af at befiiffe meb blænbenbe ^ar»er, fyar faa fiaa, ja nceflen ingen Efterlignere. 2)eri 8$ei ber fører til bette Sftaal er maajfee for langfom, fau ber i 23egpnbelfen ei i inene, og giør i enfelte 2)ele, førenb alt er færbigf, og concentrerer ftg; liben SSirfrnttgog feal nogenftnbe igjen en SRe«jier af nogen Setpbenf)eb og fior Stang i benne 5Ra* neer fomme frem, ba ubgaaer l;an»ifl ei fra noget* af Suropaé Slegne^'fabemier, men»il fremfiaa»eb egen Særbørn, Siatucbrift og Srfaren^eb, a»s let og pleiet i 9fatuten enfomme fiøb, bet? f>ar gaaet fin egen 35ane, arbeibet ftg felo frem,,»eb egne kræfter, faae fun en til Staturen, og

26 16»ar cn gienbe af altflagé Efterabede. Original* (geniet l)ar fin egen <Spf>ære, bet gienttem»anbrer, fc.et fan»el unbertiben i fmaa ing labe ftg lebe, men ben )o»ebbane bet {fat beffrioe, laber bet ftg «i fortvange fra, og bet»ilbe»ære befynberligt, om 9K efteren / ber opbrog Særlinge i Sunfien, funbe tidige lære bcm, at»orbe Original ; enier i bereå ag. ^ 8. JA- ' ' t øclffab af ncc>cr(an >(fe ftoie af Den!a\>cre ^lafltc, comoctfcrc, fptlle, rtrøe $oball, cftcrat ^atoe gjort et SDRaaltiD, f>maf ad«itilliøt endmi flaaec paaisordet. ^aa gatreb, t)., 27^ SJ. 6. ;z.. 0 SSeb et aflangt 93orb Ijat et eljfab af SRanbéperfoner og fruentimmer affpiji, bef betl tilbagertiuebe >ug paa tiu?ienbegi»er. 9Kan feer berpaa et ouanbj? SruS nwb SSinlaag, en ^al» afjlaaren Ojt paa et gab, et l>al»jfaaref S?røb, famt af famme,' $»or oé en $ni», SKibt for Sorbet ftbber en SRanb og Sone i en i»rig amtale, SKanben meb en frjlbt Stømer i fjøire aanb, fom f)an ^olbec itneuem tommel* og pegefingeren, og fnart er t S3egreb meb af briffe af. SSeb ben afbæffebe (Snbe af S3ovbet fibber en gammel SKanb og one

27 *1 itø fptller Sort, itirtt Søtten fpnes <*t ^abc fabt trf 2tgtpaagi»enf)eb paa pillet / formebelft at 4>ufeté enten )fttf«? eller pige# ber er i 25egre& tneb at gaae lib meb en tom Sinfanbe, fom lf)un fjolber i fyøite $aant>, tilbagé^olbes paa en flagå fiærlig 9J?aabe, af en temmelig bejficenfet Sftanb, bet lægger f>ané f)øire ^>aanb paa Ijenbeé tyøtré fulbet, og f)an»»enftre ^)aanb paa fjenbeé»en* Øre ^>offe, ^»ilfeh fibfte fjun ^ar grebet ortt $aanblebet, for at bli»e lø3. 3:»enbe anbre ftbs benbe petfoner beeltage ogfaa eri, ^eoraf ben førrejfé, ber l>av en fulb Sianbfel paa Slaggen/ og f)»i5 Spat er falben bag o»er paa ul»et, for* meter Uroeligf>eben enbnu meer,»eb at giøre ei aa ben»cergeløfe Pige, fom brafgeø i forftatbef fremab af et libef Pigebarn. 35en forffpillenbe SWanb»eb beh anben Sorbenbe/ ubefymret om alt bette, et forftcebelig o»er IjanS SRebfpiHerinbeS ltagtpaagi»entyeb i fortet, ^»an peger meb f)øire pegefinger paa ftané UbfptI, bet tigger paa Sorbet, fom er Stuber Gré, og fpnes»ranfen at ftge: "Stu faa fiif bog, eher faff ^naufi til." Uben om bette elffab flaae f»enbe anbre røgenbe og briffeiibe SJfanbépetfoner/eit albrcnbe Sonbe fcenbet fin pibe»eb en løb fra Jotjlenen, en gammel Sone i Saggrunben luf* $

28 18 ler et fab/ ligefom 09 en a$iben opffri»er noget paa et paa StødenfoængenbeSjfræ/. Paa itø pet jtaaer en brun teenfrufle meb Sinlaag, 0 3 et libet teenfar meb nogle (Sløber.ubi. ^»ufets $unb og at fortære f)»er»eb fin ibe Tlffalbet af bette SKaaltib. 23ag i SSærelfet bænger et $iøbanfer meb iøb, og et Åobberjtyffe er fli«pet paa SSæggen.,s-> etfe tpffe er i mange 4?enfeenber»el»ærb at lægge SKærfe til. f oruben ben talrige $ompofition af faamange figurer, fom exe frem? jlilte i en banblenbe inbbprbeé correéponberenbe <Samq»em, fortjener ifær ben tyébunfle tiit,»ori bet t)eh inbfalbenbe StyS befianbig er bolbt, ftøte at iagttages. 5Beb en jlebfe i benne f tøb«perfpefti»ij inbabgaaenbe rabatten* fremvist»eb Sinter og SRellemtinter, fpgger og $al»s ftygger, er benne Ubbuling inbab i Størelfet faa naturlig frem»irfet. SJel fojier benne frenu gangémaabe ft'n SOJejier meget Tfrbeibe og Umage, ^»ilfen ei falber ben ilf!uer jlrar i linene, fom laber ftg fjenri»e af et»eb fiærfe Souleurer afftif? fenbe faroefpil, men b<*n ertanger berimob ben fulbfomnejle P.aafliønnelfe og fif tilbørlige 3i* falb, af ben ber føger og ftnber Gaturen fremfiilt i bené fulbfomnejie anbfjeb.,

29 19 )t)0 ber er bette tpffes lefler er enbtiu ei faa ganjfe afgjort# S (Salteriets ælbre.kata* log er Gaépar Graper tiljfre»et famme. 9ften-af bet ei er af fyarn, betyø»es meget faa >rb tit at malebe ncejlen atbrig faa fmaae tajfeløs tt)?fer, fyan ga» ftg ei af'ubett meb flove 2Clferta»ter, f>»ori f)ané Gompofitioner»are af ben Redige ^ijiorie, bet er beéuben ei i tyans SRaneer. enere ar man troet, at bet»ar af ggibiué»an Silburg, f)»ori abffillige t)ar»ceret o»ereenéjlemmenbe. tfnbre f>a»e enbog meb tne«gen anbfpntigtyeb tiljfreuet bet»att. >arp, paa runb af benne Sompofitioné Signet i tpfieet meb nogle jtobberjlpker, fom exe jlufne efter»an.f>arp, og a»e meget tilfælles meb at forejiille be laoere Jilafferé fjuélige amq»em i Øieberlanbene paa, efter ané 9Kaabe. S5i f>a»e beéuben ei an«bre Oliemalerier f)er i I'iøbenl)a»n, faa»ibt mig befienbt er, af»an $arp, J>»ort»eb bet»ilbe enb mere bli»e let at for»iffe ftg om anb^eben,»eb 2ofatfar»erneå og anbre fmaae SSingS SagtfageU fer, famt ammen^olbelfe meb bette. et»ære hu fom bet»il, er bet og forbli»er bet attetiber et meget frnuft tpffe X

30 20 9. i/5; $ore tt!ling af et nedevlandjf Steffen 0.5 endeef J?ieffen» KeDj?aber, af 5Da»iD enicr$ Den SSlDre. Paa Scetrcb, 283. &, S bet Snbre af et rummeligt Sonbe*SCiøf; feit er pigen i ^cerbe meb at ffurc Stebffabern?, ttnber bette 2Crbeibe farefferer 4?uébonben l>enbe. gra en fioftéluge feer SKabmoberen benne cene meb UtilfrebSfjeb /»el meb bijire Stfiner, men bog roeligen, uben at Sttanben og Pigen bli»e bette»aer. at gi»é Pigen et ityå. SRanben fpibfer jujl fin SWunb, for Grt cljfab af SKanbS* ^erfoner fee længer inb i Saggrunben, af for* Ipjie ftg»eb SEctrningfpil/ ubefpmreoe om, ^>»ab ber forreji paa Scenen foregaaer. )etfe lagå ^orejlillinger og ifoer $iøf«fener ^>ar ofte befficeftiget enieré Penfel. aa*»cl ^ollcenbernc, fom Steberlaenberne fanbt megeti 23ef>ag i at fee bijfe forejlilte, og ben la»ere blaffe blanbt benne ffolfefxcegt le»ebe og olbt til bet mefie af ftn ib i bent/ og ben uben fillerum meb famme i et»ærenbe iele eller SSefitbule/ ttyi tuen og (Siæjiefammere fiobe l>oé be mere fo?s muenbe ftebfe rene og paa tabé for gremmebe cg Steifenbe. 2)et er nu ofte fif/ at &il fuere

31 21 fræffe paa fulbrene»eb et S3e* ffuelfe, og jo fanbere bef et, beflage, at Sftes fteren l;ar forøbet fit fjerlige Salent og fin fors unbringå»arbige glib pa fa ienfianbe* SKen er SØZalerfunfien Siaturenå troe peil, maae alle muelige forefommenbe Sling gjøres be«ffuelige»eb famme/ ^»orfor ba ei biffc? Silmeb fan man»ære temmelig»i$ paa, at faa nu om«fiunber foretage fig at male faabanne tpffer/ ba be nof inbfee, f>t>oc»anffeligt bette gag er r og at ber»il en fior Goloriji til, at fremjiille enf)»et Sing af et faa forffiettigt lags faa ooereene* fiemmenbe meb Staturen. ^>»or ofte fjar be inb«lagte qoabrerte perlemors $ni»{fafter i be $eem og SKignoné tpffer op»aft min l;øiefie 33cuni bring/ og biffe»are bog fmaae Sifager og 33aga= teuer paa be grugfs eller tilleben^tpffer/ ^>»or= paa be øbffe f>a»be forefiilt faa mange anbre at ger/ og l)a»e an»enbt faa megen ib og glib. S bet d)urft>rfielige eéftjfe SJialergalerie ec et tpffe ber f>ar megen 2igf;eb meb bette. S en= felte fmaa Sing»arierer bet/ men év i $o»eb? Gompofitionen benne fulbfommen tiig/ og efter erljarb «g>oeté Satalog at bømme, forefommer ber ofte tpffer af benne SRefiet/»ori. >o»eb- Sbeen er ben famme. $Paa Jqv.»an 3»ietené 3Ctifc

32 22 tion i #aag beit i2fe Xprit 1731 folgtes unber 9to. 90 et meb følgenbe 23e{fri»elfe: Een Keuke daar de Man de Meyd soent, terwyl de Vrouw het siet uyt bet Vensrer, door David Teniers, 09 tiet falber ei»anjfeligt at antreffe faabanne flere, Sujettet ep ofte repeteret IQ. l'u. n gammel $oneé ^pftbtllefce, af Svembranbt. ^)aa cmeb, 29^ SL &», b. gormobentlig er bette et 3>ortrait af en i fin $ib t il&cerenbe ftone, fyvi$ Ståen n«ei mere mbeé* et er anffaffet fjer til aleriet paa ben berømte (5ot)pelé tfuftion i $arté for mere enb 50 $at fiben, SKan ^ar i en celbre datalog o»er aleriet tilfienbt bet 2Crnolbué elber, men bet l)ar 23e»i«fer paa, at bet ei er af benne Stembranbté >ifci«pel, men af SWefteien fel». et er fremftilf og malet i ben l>am egne?>ortrait=<sttil, og f>ar uben &»i»l»æret en troe féopie af Staturen. Set l)ar (ibt noget, men fremoifer enbnu gobe partier > é - vende Sc,.»&j?aber af SDtm&ettyouf. obbema t ^aa Srcee, 24. fc., 33 S.. 6. e forefrille begge fo», tyvié tat beojute JEerrain afgi&er tyffe og bunfle fygger.

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n:

0041271 i. -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: 0041271 i -> *! - tt {«-,sir,itsv?n: S)m 3otbegot)6pbetcommt6fet»9 /rafktllelfen af tet berunbcr liggentc af 6. tun.

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C.

fortalt i Sreijform ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, «> e n f C. ODm f e f U n i ^ 2 å b e n \ ) a m l 7 ± l fortalt i Sreijform efter ctt amlthg af 23rci)e frft l[>tm Sltb. 3tf U. SJJlitle, ogitetjrafl til SJotrcIvnbelfe 09 ^isiti^e t S^ctt. «> e n f C. Xr^ft, paa

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Meretiting. Norge i 1853.

Meretiting. Norge i 1853. Meretiting om Sunigyöstiffianhen on AlehicinalforOnföene Norge i 85. eon, bet notagtigert ti erfares af be efterfofgenbe ffmtdberetninger ar eunbd,eb6ti ftanb en i get i 85 i. bet.toefe taget Nerd meget

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

p^ ^jorøulfé )rapet at oti)iff ^cltc'sigt fra forrige 7(ar = ^ufinbe flf paa S)anjr(j 9{iim»eb 3^if* 5ret>. øcv), runtti^ig 5?jøbcn^ai)n 182 0. Ti e^eime - (Tonferenceraab 3oMn 23 u Ion) (SanDerum

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Lorentz kraften og dens betydning

Lorentz kraften og dens betydning Lorentz kraften og dens betydning I dette tillæg skal i se, at der irker en kraft på en ladning, der beæger sig i et agnetfelt, og i skal se på betydninger heraf. Før i gør det, skal i dog kigge på begrebet

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt

2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt Zeretttin4 om 'bet 0f 1301,kren0,$0gitertIPlab Pronftaltebe 2ctubbrug6mbe og Ztyrffurt af oibt paa SNIanbet, DM Ute 04 Tbc 3utti 1845.. Wegfmt 1865. '5Ert).rt ai 93-t, Warffot. 4? tar 1S05 ben Ote 3utti,,,.:i.abittinb

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Du kan bruge filen ISKIOSK eller svararket ved besvarelsen af opgave 1.2 til 1.5.

Du kan bruge filen ISKIOSK eller svararket ved besvarelsen af opgave 1.2 til 1.5. I en iskiosk gør ejeren dagens salg op hver aften. På den måde kan han sammenligne salget på de enkelte ugedage og i forskellige uger Tabellen viser salget i uge 27 og uge 28. Tegning: Hans Ole Herbst

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

# '#%!! ' '!" "',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59

# '#%!! ' '! ',.) '+ /0. ( ) ()1&&2. Side 2 af 59 !"# #%& # #%!!!" ()! ) ( (*+,*- ( )+( ",.) + /0. ( ) ()1&&2 Side 2 af 59 1. COMPLIANCE I HISTORISK PERSPEKTIV... 5 2. DEFINITIONER OG BEGREBER... 7 2.1. COMPLIANCE... 7 2.2. COMPLIANCE VS. CONCORDANCE

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep.

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep. Mærke Nationalitet Type nr. Embalage Stand Lokomotiver H.C Models DSB MO 1835 (lbn 485) 7 Ja Ny Heljan DSB Litra E 994 (DC Digital) 45403 Ja Ny Heljan DSB Mx 1014 Ep. IV (DC Digital) 43721 Ja NY Heljan

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam

é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam é #ute toe Hønge titfeattmarfe,k Brøte øg køters, iwtttjj til j&fes% S>øta, Størmam?^ Efter indgiven allerunderdanigst ansøgning om stadfæstelse på ændring af post 3 i den i original herved hæftede fundats

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER.

R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. R.fr FER.AT AF OR.D5rutrR. GEN ERALFOR.SAMLEruG x ^f B LAruGAGER. Onsdag d. 15. april 2015 kl. 18.00 blev der afholdt ordinaer generalforsamling i andelsboligfareningen Langager i Felleslokafet Langagervej

Læs mere

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007

53 Maj 2007. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening. STORHØJ Beboerforening. den 19. april 2007 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 53 Maj 2007 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 19. april 2007 Ved navne op råb kon sta tere des, at 15 med - lem mer var rep ræ sen teret, her af 0

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r

Kun til lærerbrug. Skrivebog 1. i s o ø å a e l n m t f r Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Skrivebog 1 Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Dette materiale skal bruges så tidligt som muligt. Det er først og fremmest tænkt som

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b.

no-reply ting lysning. dk 3. august 2011 13:52 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 02f-4695-bf49-5e656287073b. Solvejg Jensen Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: no-reply ting lysning. dk 3. august 011 13:5 Solvejg Jensen Tinglysning afsluttet ting Iysn ingssvar _ e65d9c8b-1 0f-4695-bf49-5e65687073b. txt Dennemail

Læs mere

De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972

De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972 De samvirkende danske Andelsslagterier 1897-1972 Udgivet af De samvirkende danske Andelsslagterier- København -1972 Indhold: Forord Forhandlinger om sammenslutning Samvirksomhedens stiftelse... Resume

Læs mere