Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade Købehavn K. EAN-Lokationsnummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009"

Transkript

1 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade Købehavn K EAN-Lokationsnummer og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1

2 Indholdsfortegnelse Kontrakt Bilag 1 Opgavebeskrivelse Bilag 2 Løsningsbeskrivelse Bilag 3 Pris Bilag 4 CSR-erklæring 2

3 1. Definitioner Ved Kontrakten forstås nærværende Kontrakt og bilag med alle senere ændringer og tillæg. Ved Parterne forstås Styrelsen og Leverandøren, og ved Part en af disse. 2. Baggrund og formål Denne Kontrakt er indgået mellem Parterne efter afholdelse af forudgående EU-udbud offentliggjort i EU-Tidende jf. udbudsbekendtgørelse nr. XX. Kontrakten vedrører oplysning om omstilling af energisystemet som nærmere beskrevet i bilag 1 Opgavebeskrivelse. 3. Leverandørens ydelser Leverandøren skal varetage den opgave, der er angivet i Energistyrelsens opgavebeskrivelse samt Leverandørens løsningsbeskrivelse. Bilag 1 Opgavebeskrivelsen, bilag 2 Løsningsbeskrivelse og bilag 3 Pris indgår som henholdsvis bilag 1, 2 og 3 til denne Kontrakt. Nødvendige præciseringer af opgavens indhold og tilrettelæggelse aftales mellem Energistyrelsen og Leverandøren inden for rammerne af denne Kontrakt med tilhørende bilag. 4. Leverandøropgavens bemanding Projektansvarlig fra Leverandøren er XX, som også varetager den overordnede projektledelse og koordinering. Opgaven bemandes i øvrigt som angivet i tilbuddet. Leverandøren er forpligtet til at have kvalificeret personale eller underleverandører til rådighed til varetagelse af de i bilag 1 Opgavebeskrivelse nævnte opgaver og til opfyldelse af Kontrakten. De allokerede medarbejders opgaver skal svare til beskrivelsen i Leverandørens løsningsbeskrivelse, jf. bilag X. Leverandøren er ansvarlig for, at medarbejderne til enhver tid har de faglige forudsætninger, som er nødvendige for en kompetent opfyldelse af Kontrakten. Dette indebærer, at medarbejderne skal besidde kompetencer indenfor følgende områder: Kommunikationsområdet herunder gennemførelse af oplysningsindsatser og kampagner Energiområdet Der henvises desuden til den mere udførlige beskrivelse i bilag 1 Opgavebeskrivelse og i Leverandørens løsningsbeskrivelse. Leverandøren skal, af hensyn til kvaliteten af opgaven, og med henblik på at undgå en udskydelse af tidspunktet for eksekveringen af oplysningsindsatsen, i videst muligt omfang undgå udskiftning af de medarbejdere, der er udpeget til at udføre opgaven. 3

4 Leverandøren skal i tilfælde af udskiftning af en medarbejder redegøre for årsagen hertil og udpege en ny medarbejder med mindst de samme faglige kvalifikationer, som den tidligere medarbejder var i besiddelse af. Dette godtgøres ved forevisning af et fuldstændigt og detaljeret CV for den nye medarbejder. Timeprisen for arbejde udført af Leverandørens nye medarbejder må ikke være højere end timeprisen for arbejde udført af den tidligere medarbejder. Grundydelsen ændres ikke. Energistyrelsen kan afvise en ny medarbejder, hvis styrelsen skønner, at den nye medarbejder ikke har samme kvalifikationer til opgaven som den oprindelige. Leverandøren skal efter Energistyrelsens anmodning udskifte en medarbejder, såfremt anmodningen er rimeligt begrundet. Leverandøren kan ikke uden Energistyrelsens skriftlige samtykke overlade Kontraktens opfyldelse til andre underleverandører end dem, der fremgår af Leverandørens tilbud. Energistyrelsen kan i alle tilfælde rette direkte henvendelse til Leverandøren, selv om Leverandøren helt eller delvist har overladt opfyldelsen af kravene til en eller flere underleverandører. Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsning i Leverandøren ansvar for opfyldelse af kravene i denne Kontrakt, herunder kravene til forsikring mv. Leverandøren hæfter for sine underleverandørers ydelser på ganske samme måde som for sine egne forhold. 5. Konsortier Leverandøren, som Part i nærværende Kontrakt, kan bestå af en sammenslutning af Leverandører (f.eks. et konsortium). Såfremt Leverandøren er et konsortium, skal en af virksomhederne være ordrebærende over for Energistyrelsen og være overordnet ansvarlig for opfyldelse af Kontrakten samt for løsningen af opgaven. Inden Kontraktindgåelse med Energistyrelsen skal konsortiet dokumentere en indgået samarbejdsaftale mellem de forskellige deltagere i konsortiet, der bl.a. skal fastlægge, hvem der er den ordrebærende virksomhed over for Energistyrelsen. Samarbejdsaftalen skal endvidere regulere konsortiets sammensætning, herunder hvorledes en eventuel udtræden af konsortiet skal håndteres under Kontraktens løbetid, og hvordan nye virksomheder i så fald kan optages i konsortiet som erstatning for eventuelt udtrådte virksomheder. Samarbejdsaftalen skal vedlægges tilbudsgivers tilbud og bliver en del af denne Kontrakt. Såfremt tilbudsgiver ikke kan vedlægge en indgået aftale mellem konsortiedeltagerne indbyrdes, skal tilbudsgiver vedlægge en underskrevet forhåndstilkendegivelse, hvor konsortiedeltagerne tilkendegiver, at de er indforstået med og forpligter sig til at indgå en sådan samarbejdsaftale umiddelbart efter Kontraktens indgåelse 6. Samarbejde under opgavens udførelse Energistyrelsens opgaveansvarlige er Ida Marie Retoft. 4

5 Leverandøren og Energistyrelsen skal hver tredje måned afholde driftsmøder, der har til formål at afklare fremdriften i oplysningsindsatserne herunder behovet for at igangsætte nye indsatser m.v. jf. bilag 1 Opgavebeskrivelse. Ved hvert møde skal Leverandøren fremlægge følgende til Energistyrelsens godkendelse: 1) En aktivitetsplan over aktiviteter for de kommende tre måneder samt en redegørelse for den forventede udvikling i budgettet. 2) En afrapportering vedr. afviklede aktiviteter de forgangne tre måneder samt en redegørelse for hvordan de afviklede aktiviteter har påvirket budgettet. Såfremt Energistyrelsen ikke kan godkende det af Leverandøren fremlagte materiale, skal Leverandøren fremlægge reviderede dokumenter, som efterlever Energistyrelsens krav til opfyldelse af nærværende Kontrakt senest 10 dage efter det afholdte driftsmøde. Hvis det vurderes nødvendigt for opgavernes fremdrift, kan Energistyrelsen kræve, at Leverandøren og Energistyrelsen mødes oftere end hver tredje måned. Leverandøren er forpligtet til at besvare evt. uddybende spørgsmål, som Energistyrelsen måtte have til budget, aktivitetsplaner og afrapporteringer. Leverandøren og Energistyrelsen skal derudover mødes én gang årligt for at gøre status over det foregående års indsats, herunder gennemgang af årsrapport. Som udgangspunkt afholdes alle møder i Energistyrelsen, og Leverandøren fremsender senest 10 arbejdsdage forinden indkaldelse med dagsorden for mødet samt relevante dokumenter. Leverandøren har pligt til straks at underrette Energistyrelsen, såfremt der under arbejdet opstår tvivl om opgavens forudsætninger, formål eller gennemførelse. De iværksatte oplysningsinitiativer igangsættes og drives i Energistyrelsens navn. Leverandøren er ansvarlig for organiseringen og eksekveringen af indsatsen, herunder proces (tidsplaner etc.), indhold (valget af de konkrete elementer i oplysningsindsatsen, at Leverandøren har eller skaffer sig den nødvendige viden for at kunne gennemføre oplysningsindsatsen etc.) og overholdelse af budget. Energistyrelsen har rollen som projektejer for den overordnede oplysningsindsats, og skal godkende dels den overordnede plan for indsatsen og dels de løbende afrapporteringer og aktivitetsplaner, som præsenteres på statusmøderne mellem Energistyrelsen og Leverandøren. Derudover skal Energistyrelsen godkende alt skriftligt materiale, der udarbejdes i forbindelse med oplysningsindsatsen. Leverandøren har projektlederansvaret, og er derfor ansvarlig for at drive processen, samt sikre overholdelse af deadlines mv. 7. Økonomisk ramme Den økonomiske ramme for oplysningsindsatsen med tilhørende udviklingsopgaver udgør maksimalt 5 mio. kr. ekskl. moms i 2015 og maksimalt 5 mio. kr. ekskl. moms i Der kan som udgangspunkt ikke overføres midler mellem årene. 5

6 Samlet er rammen for oplysningsindsatsen op til 10 mio. kr. ekskl. moms med forbehold for bevillingshavende myndigheders godkendelse af særbevillingen på de årlige bevillingslove i Rammen er inklusiv evt. etableringsudgifter. Der betales således ikke særskilt vederlag for etablering. 8. Honorar og betalingsbetingelser Leverandørens priser fremgår af bilag 3 Pris. Priserne er angivet i DKK og inkluderer alle på tidspunktet for Kontraktens indgåelse gældende afgifter bortset fra moms. Leverandørens vederlag opdeles kvartalsvist i tre rater og er maksimeret til 5 mio. kr. ekskl. moms pr. år. Betalingsraterne tilrettelægges i overensstemmelse med de af Parterne afholdte driftsmøder herunder med udgangspunkt i Leverandørens aktivitetsplan og budget således, at raterne kan variere efter Leverandørens konkrete behov. Vederlaget er inkluderet alle former for udlæg, omkostninger, transportudgifter, sekretærbistand, mangfoldiggørelse, øvrige kontorudgifter og lignende. Leverandørens vederlag ifølge Kontrakten forfalder til betaling 30 dage efter Styrelsens modtagelse af fyldestgørende faktura. Faktureringen skal vedlægges dokumentation for det fakturerede beløb, herunder specifikation af timeantallet, der er anvendt til at løse den pågældende opgave. Herudover skal de almindelige krav om elektronisk fakturering følges. Faktura sendes til Energistyrelsen. Fakturering skal ske under overholdelse af lov om offentlige betalinger mv. (Lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Fakturaer skal således indeholde EAN-nummer, været noteret sagsnummer 2674/1948 og være stilet til en kontaktperson. Alle timepriser reguleres hvert år den 1. januar på baggrund af Danmarks Statistiks nettoprisindex. Der reguleres første gang 1. januar Rejser og ophold Udgifter forbundet med eventuelle rejser og ophold i forbindelse med varetagelse af opgaver for Energistyrelsen, afholdes af Leverandøren. 10. Ansvarsforsikring Leverandøren skal opretholde ansvarsforsikring for samtlige medarbejdere, der udfører arbejde i forbindelse med opgaven omfattet af Kontrakten. Ansvarsforsikringens dækningsomfang skal svare til Kontraktens værdi. Leverandøren skal på Energistyrelsens anmodning godtgøre dette. 11. Leverandørens erstatningspligt 6

7 Leverandøren er erstatningspligtig over for Energistyrelsen efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter dog ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Tab af data anses for indirekte tab. Leverandørens erstatningsansvar kan maksimalt udgøre ,- DKK i Kontraktens levetid. Erstatningsmaksimeringen ovenfor gælder ikke i tilfælde af Leverandørens ansvar for krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder. 12. Garanti Leverandøren indestår for, at alt arbejde, der udføres i henhold til nærværende Kontrakt, udføres i overensstemmelse med god skik i branchen, herunder både den relevante tekniske branche som den relevante IT-branche, udføres rettidigt på en god og forsvarlig måde, og i overensstemmelse med bilag 1 Opgavebeskrivelse samt Leverandørens løsningsbeskrivelse. Leverandøren garanterer, at Leverandørens medarbejdere besidder de tilstrækkelige faglige og kvalificerede ressourcer i forhold til de konkrete ydelser, der skal ydes til Energistyrelsen under Kontrakten. Leverandøren garanterer, at opfyldelse af Kontraktens grundydelse og delaftaler kan foregå uforstyrret af sædvanligt fravær (ferie, kursus, sygdom mv.) og personaleafgang. 13. Tavshedspligt Leverandøren med tilhørende medarbejdere og Leverandørens underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til Leverandøropgavens forløb, interne drøftelser etc. både under opgavens udførelse og efter opgavens afslutning. Herudover skal Leverandøren med tilhørende medarbejdere iagttage ubetinget tavshed med hensyn til andre oplysninger vedrørende Energistyrelsens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med denne aftale. Leverandøren må ikke uden Energistyrelsens forudgående samtykke bruge Energistyrelsen som reference. Leverandøren må endvidere ikke uden Energistyrelsens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne aftale eller offentliggøre noget om aftalens indhold. 14. Force majeure Hverken Leverandøren eller Energistyrelsen skal i henhold til denne Kontrakt anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved Kontraktens igangsættelse af en delaftale eller ændringers godkendelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig hertil, tilsvarende, uden at Leverandøren har krav på renter. 7

8 Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af første punktum, og som Leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. 15. Kontrol Energistyrelsen har til enhver tid ret til at kontrollere Leverandørens opfyldelse af kontrakten. Kontrollen kan gennemføres af Energistyrelsen selv eller ved tredjepart. Kontrollen kan ikke udføres af en af Leverandørens konkurrenter eller af et selskab eller en person, som leverandøren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig. Energistyrelsen afholder egne omkostninger og samtlige omkostninger til tredjepart (auditør). Leverandøren er forpligtet til uden særskilt vederlag at yde Energistyrelsen eller auditør den bistand, der er nødvendig for gennemførsel af kontrol/audit. Energistyrelsens eller auditors kontrol med Leverandøren indebærer ingen begrænsning af Leverandørens ansvar for opfyldelse af kontrakten, medmindre parterne udtrykkeligt og skriftligt efterfølgende aftaler specifikke ændringer. 16. Myndighedskrav Leverandøren indestår for, at ydelser under Kontrakten opfylder alle relevante myndighedskrav og love, herunder persondataloven, således som disse foreligger ved Kontraktens underskrivelse og senere. Den Danske Stat er i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige Kontrakter forpligtet til at sikre, at Leverandøren og eventuelle underleverandører tilsikrer arbejdere i Danmark løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal som sammenligningsgrundlag anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. Leverandøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Overholder Leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, er Leverandøren forpligtet til straks efter Energistyrelsens fremsættelse af påkrav herom at foretage afhjælpning, således at den ansatte fuldt ud kompenseres for den mindre gunstige løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og/eller andre arbejdsvilkår, som Leverandøren eller 8

9 dennes eventuelle underleverandører har budt den ansatte i forbindelse med udførelse af opgaver under denne Kontrakt. Såfremt der sker ændringer i relevante myndighedskrav eller love, der medfører forøgelse af omkostningerne forbundet med Leverandørens opfyldelse af sine forpligtelser efter denne Kontrakt, reguleres priserne med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at Leverandøren stilles uændret. Leverandøren indestår for, at der ved løsning af opgaven tages hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelserne skal præsteres, som beskrevet i bilag 4 CSR-erklæring. Leverandøren vil forvaltningsretsligt udføre sine opgaver på vegne af Energistyrelsen. Det betyder, at Leverandøren har pligt til ved driften af oplysningsindsatsen at overholde de almindelige forvaltningsretslige regler og grundsætninger, der gælder for offentlige myndigheder. Det er således en forudsætning for, at Energistyrelsen kan praktisere en lovlig forvaltning, at opgaverne løses i overensstemmelse med forvaltningsretten. For oplysningsindsatsen gælder principperne i forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven. Leverandøren kan ikke træffe afgørelser i afgørelsessager efter forvaltningsloven på Energistyrelsens vegne. De konkrete oplysningsindsatser skal være gratis for borgerne. 17. Persondata Hvor en opgave, enten som en del af grundydelsen eller en delaftale, indebærer Leverandørens behandling af persondata, gælder følgende: Leverandøren er databehandler i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Energistyrelsen er dataansvarlig. Databehandleren (Leverandøren) garanterer, at denne i relation til behandling af personoplysninger alene handler efter instruks fra dataansvarlige (Energistyrelsen). Leverandøren garanterer som databehandler til enhver tid at overholde gældende dansk persondatalovgivning, såfremt opgaver udføres i Danmark eller uden for Danmark og EU, og udførelsen af opgaverne indebærer behandling mv. af personhenførbare oplysninger, herunder bl.a. træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Databehandleren (Leverandøren) skal på den dataansvarliges (Energistyrelsens) anmodning give den dataansvarlige (Energistyrelsen) tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Såfremt opgaver udføres uden for Danmark, garanterer Leverandøren til enhver tid at være forpligtet til at overholde den i det pågældende land gældende persondatalovgivning, hvis 9

10 udførelsen af opgaverne indebærer behandling mv. af personhenførbare oplysninger. Leverandøren garanterer for nødvendige anmeldelser mv. til Datatilsynet samt til eventuelt øvrige myndigheder. Leverandøren skal hvor relevant sørge for nødvendige anmeldelser mv. til Datatilsynet. 18. Ophavsret mv. Energistyrelsen erhverver eksklusivt ophavsretten, varemærkeretten og enhver anden immateriel ret til det materiale, som indgår i Leverandørens opfyldelse af nærværende Kontrakt. Energistyrelsens eksklusive immaterielle rettigheder erhverves løbende og samtidig med frembringelsen af materialet, jf. nedenfor. Energistyrelsen, herunder tredjepart, som bistår Energistyrelsen, har ret til at ændre, bearbejde og sammenstille materialet og erhverver eksklusivt de immaterielle rettigheder til resultatet heraf. Energistyrelsen kan frit overdrage sine rettigheder i henhold til nærværende punkt helt eller delvist. 19. Ubegrænset brugsret Energistyrelsen erhverver ubegrænset brugsret til det materiale, som indgår i Leverandørens opfyldelse af Kontrakten. Dette materiale kan f.eks. omfatte men ikke udelukkende analyser, surveys, undervisningsforløb, konferencer, aktiviteter på sociale medier, spil eller lignende. Energistyrelsens ubegrænsede brugsret omfatter enhver brug internt og eksternt i forbindelse med Energistyrelsens virksomhed. Energistyrelsen kan således frit udnytte materialet kvalitativt (både ved eksemplarfremstilling og ved tilgængeliggørelse for almenheden i en hvilken som helst form, herunder i fremtidige former, der ikke er kendte på tidspunktet for indgåelsen af nærværende aftale), kvantitativt (uden begrænsning i antallet af eksemplarfremstillinger eller omfanget af tilgængeliggørelsen for almenheden), tidsmæssigt (i hele ophavsrettens gyldighedstid) og geografisk (i hele verden). Energistyrelsen har i den forbindelse også ret til at ændre og bearbejde, herunder vedligeholde og videreudvikle, og sammenstille materialet samt til frit at udnytte resultatet heraf på samme måde som det oprindelige materiale. Energistyrelsen brugsret omfatter dog ikke retten til at fremstille eksemplarer af materialet med henblik på videresalg. Energistyrelsen kan overdrage sin brugsret i henhold til nærværende punkt helt eller delvist til tredjepart, i det omfang tredjepart bistår Energistyrelsen. 20. Tredjeparts rettigheder Hvis tredjepart har rettigheder til (en del af) det materiale, som indgår i Leverandørens opfyldelse af Kontrakten, garanterer Leverandøren, at disse rettigheder er clearet, således at Energistyrelsen får de rettigheder, der er anført i nærværende Kontrakt. 10

11 Leverandøren skal holde Energistyrelsen skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af, at tredjeparts rettigheder ikke er klareret som anført i nærværende punkt. 21. Overdragelse Energistyrelsen har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne Kontrakt helt eller delvist til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Leverandøren kan ikke uden Energistyrelsens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne Kontrakt til tredjepart. Energistyrelsen er bl.a. berettiget til at nægte et sådant samtykke, hvis overdragelsen efter udbudsreglerne vil kunne anses som en væsentlig ændring af Kontrakten. Leverandøren afholder egne eventuelle udgifter, der måtte være forbundet med overdragelsen. 22. Opsigelse og misligholdelse af Kontrakten Energistyrelsen kan opsige Kontrakten med seks måneders varsel uden angivelse af nærmere begrundelse til udløb den 1. i en måned, dog tidligst 6 måneder fra Kontraktstart. I tilfælde af Energistyrelsens opsigelse af Kontrakten kan Leverandøren ikke over for Energistyrelsen rejse krav om erstatning eller krav på anden form for godtgørelse som følge af opsigelsen. Eventuelle opgaver, der er igangsat inden Kontraktens ophør, skal uanset Energistyrelsens opsigelse opfyldes af Leverandøren inden for rammerne af Kontraktens bestemmelser. Leverandøren er berettiget til et vederlag efter medgået tid for det udførte arbejde frem til ophørstidspunktet, jf. bilag 3 Pris. Leverandøren kan ikke opsige Kontrakten. 23. Ophør af kontrakten Kontrakten træder i kraft ved underskrivelse og udløber uden yderligere varsel den 31. december I tillæg til det i bilag 1 Opgavebeskrivelse, pkt. 7.1 beskrevne, skal Leverandøren ved Kontraktens ophør, med henblik på at sikre en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase efter ophørstidspunktet og hvor det skønnes relevant, fortsat levere de i Kontrakten omfattede ydelser på vilkår beskrevet i bilag 1 Opgavebeskrivelse, Kontrakten og til priser, som er beskrevet i bilag 3 Pris, indtil Energistyrelsen har etableret et eventuelt samarbejde med tredjepart om videreførelse eller eventuelt har hjemtaget ydelsen. 11

12 Leverandørens bistand skal sætte Energistyrelsen i stand til uden unødigt besvær enten selv at udføre den pågældende opgave, eller at overdrage denne til tredjepart. Leverandøren skal fremsende alle informationer og data, som Leverandøren besidder, og som er relevante i den henseende, evt. direkte til den af Energistyrelsen udpegede tredjepart (ny Leverandør). Besvarelse af Energistyrelsens anmodning om informationer og data, herunder eventuel udlevering, skal ske senest 10 arbejdsdage fra Energistyrelsens henvendelse. Leverandøren skal yde bistand, således at Energistyrelsens behov efter ophør kan opfyldes uden afbrydelse. Leverandøren er forpligtet til at samarbejde i fornødent omfang med en eventuel ny Leverandør med hensyn til overgangen til den nye Leverandør. For disse ydelser betales Leverandøren efter medgået tid i overensstemmelse med timepriserne i bilag 3 Pris. Leverandørens bistand skal gives hurtigst muligt og så vidt muligt inden ophørstidspunktet. Leverandøren skal levere ydelserne uanset årsagen til den konkrete opgaves ophør. Ved opsigelse, ophævelse eller anden form for ophør Kontrakten skal Leverandøren straks på opfordring fra Energistyrelsen udlevere Energistyrelsens ejendom og, hvis Energistyrelsen har anmodet om det, destruere alle kopier heraf med tilhørende dokumentation og samtlige kopier af Energistyrelsens data, herunder sikkerhedskopier. Leverandøren har ved Kontraktophør uanset ophørsgrund ikke tilbageholdsret i kopierne af Energistyrelsens ejendom, dokumentation, Energistyrelsens data eller andet materiale. 24. Misligholdelse og ophævelse Hvor andet ikke følger af bestemmelserne i nærværende Kontrakt, gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af en parts misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag. Der foreligger en mangel, hvis ydelsen ikke opfylder kravene i Kontrakten, Kontraktens garantier eller ydelsen ikke i øvrigt svarer til det, som Energistyrelsen med føje kan forvente. Enhver mangel ved Leverandøren ydelse skal afhjælpes straks efter Energistyrelsens fremsættelse af påkrav herom. Leverandøren skal uden yderligere vederlag afhjælpe manglen i overensstemmelse med god skik. Energistyrelsen kan med virkning for fremtiden straks ophæve Kontrakten, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse. Følgende forhold, men ikke begrænset dertil, anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Energistyrelsen til at ophæve Kontrakten helt eller delvist: Såfremt der konstateres væsentlige mangler ved udførelse af de i bilag 1 Opgavebeskrivelse nævnte opgaver. Ved forsinkelse og/eller udeblevet levering og sådan forsinkelse fortsat konstateres ved efterfølgende leveringer efter Energistyrelsens skriftlige påbud om rettidig levering. 12

13 Leverandøren går konkurs eller undergives rekonstruktionsbehandling, åbning af forhandlinger om akkord eller har væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare, i det omfang konkursloven gør dette muligt. Leverandørens ophør med den virksomhed, som Kontrakten vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i alvorlig fare. Såfremt Leverandøren overtræder en eller flere af sine loyalitetsforpligtelser som beskrevet i denne Kontrakt, og såfremt Leverandøren ikke retter op herpå efter modtagelse af skriftligt påbud herom fra Energistyrelsen. Ved overtrædelse af tavshedspligten. 25. Energistyrelsens forhold Om Energistyrelsens misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter dog ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Såfremt Energistyrelsen misligholder sine betalingsforpligtelser, er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. Leverandøren er endvidere berettiget til at ophæve Kontrakten, såfremt Leverandøren over for Energistyrelsen skriftligt har afgivet påkrav om betaling, dels at Energistyrelsen på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden 40 arbejdsdage vil medføre, at delaftalen ophæves, såfremt Energistyrelsen ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. 26. Ændringer i Kontrakten Ændringer i Kontraktens indhold og omfang skal være aftalt skriftligt. 27. Fortolkning De til denne Kontrakt hørende bilag 1-4 anses for en integreret del af Kontrakten. Henvisninger til denne Kontrakt eller til en bestemmelse heri omfatter også de til Kontrakten hørende bilag. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem Kontraktens ordlyd og ordlyden af Kontraktens bilag, har selve Kontrakten forrang frem for bilagene. 28. Tvister Denne Kontrakt er undergivet dansk ret. Enhver tvist mellem Leverandøren og Energistyrelsen afgøres af en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgiftsret i overensstemmelse med reglerne for behandling af sager ved Den Almindelige danske Voldgiftsret i Danmark. Stedet for voldgiftsretten er i København og processproget vil være dansk. 29. Opbevaring af Kontrakten 13

14 Denne Kontrakt med tilhørende bilag underskrives i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene eksemplar opbevares hos Leverandøren, og det andet eksemplar opbevares hos Energistyrelsen. Den 11. juni 2013 Den (for Energistyrelsen) 14

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V

Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Leveringsaftale for drift af kantinen hos NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V Indhold 1 Aftalen... 3 2 Leveringsaftalens ikrafttræden mv.... 4 3 Tilskud og priser... 5 4 Optioner...

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere