Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m i Slagelse Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune"

Transkript

1 Udbud af Vinterteneste med traktorer m.m i Kommune Bestemmelse om udbud og tilbud Tilbuds- og afregningsgrundlag Aftaleparadigmer Orsigtskort 25. april 2014

2 SLAGELSE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE MED TRAKTORER M.M BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD I henhold til udbudsdirektit udbyder Kommune hermed udførelse af interteneste med traktorer på kørebaner og stier, hh. snerydning/-flytning på stier o.l. med knækstyret minilæssemaskiner i offentligt udbud. Arbedet omfatter følgende entrepriser for perioden fra intersæsonen 2014/2015 til og med 2017/2018: 36 traktorer til snerydning på kørebaner, fordelt med: 24 traktorer til distrikt 5 traktorer til distrikt Korsør 7 traktorer til distrikt Skælskør 9 stitraktorer til snerydning og saltning på cykelstier o.l., alle til distrikt 11 knækstyret minilæssemaskiner til snerydning/-flytning på stier o.l., fordelt med: 7 minilæssemaskiner til distrikt 2 minilæssemaskiner til distrikt Korsør 2 minilæssemaskiner til distrikt Skælskør Kommune har option på forlængelse i op til yderligere 2 intersæsoner. Fordeling af ruter med klasser og distrikter fremgår af "Materielskema med rutetilknytning" dlagt som bilag. Tidsplan for gennemførelse af udbuddet: Udbuddet foretages efter følgende tidsplan: 25. april 2014 Udbudsbekendtgørelsen er sendt til EU-Tidende til offentliggørelse, og udbudsmaterialet kan fra denne dato hentes på kommunens hemmeside, under orskriften Udbud af interteneste, uni 2014 Frist for tilbudsgining udløber 19. uni 2014 Beslutning om alg af tenesteydere forntes at ære truffet og resultatet meddeles tilbudsgirne 20. uni 2014 Stand-still perioden træder i kraft 1. uli 2014 Stand-still perioden er udløbet og indgåelse af kontrakter kan igangsættes 1. nomber 2014 Vintersæsonen 2014/2015 starter. Udælgelse: Ordregir il udelukke entreprenører der er under konkurs m., i henhold til "Udbudsdirektits" artikel 45, stk.2. For at kunne få ordraget en entreprise skal entreprenøren i forbindelse med tilbudsafgilsen dokumentere sin ret til at udføre erhrt, sin økonomiske og finansielle formåen samt sin tekniske formåen d: 25. april 2014 Side 1

3 SLAGELSE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE MED TRAKTORER M.M (Retten til at udføre erhrt) at dokumentere sin optagelse i Det Centrale Virksomhedsregister, d, at anføre sit CVR-nummer på oplysningsbilag for hrt materiel (TBL). (Økonomisk og finansiel formåen) Tro- og loerklæring m.., bl.a. om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, d underskret samleliste til tilbudsliste (TBL). Ordregir forbeholder sig ret til efter tildeling, men før aftaleindgåelse, at forlange en sericeattest fra Erhrsstyrelsen af den/de tildelte irksomhed(er), høst 6 måneder gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for, at tilbudsgir ikke befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektits art. 45 stk. 1 og stk. 2, litra a) - c) og e) - f). (Teknisk og/eller faglig formåen) Dokumentation for materiellets egnethed til den tilbudte opga (d udfyldt oplysningsbilag for hrt materiel) (TBL). Dokumentation for personalets uddannelse (d udfyldt oplysningsbilag for hrt materiel) (TBL). Dokumentation af personalets køreafstand (køretid) fra hem til mødested (d udfyldt oplysningsbilag for hrt materiel) (TBL). Generelle kra til materiel og udkaldstid er anført i "Paradigmer for aftale". Tildeling: Kommune il tildele de onfor anførte antal aftaler med den laste pris, urderet for hrt distrikt for sig. Til snerydning på kørebaner eksempelis i distrikt tildeles der således aftaler til de 24 laste tilbudssummer. Snerydning på klasse B-e tildeles først til tilbudsgire med de laste tilbudssummer, herefter klasse C- og afsluttende klasse D-e. Samme princip anndes for tildeling af aftaler for minilæssemaskiner. Tilbudsfasen: Det forudsættes at de bydende inden tilbud afgis har gort sig bekendt med arbedets omfang. Dersom noget i udbudsmaterialet er uklart for tilbudsgir, skal han fremsende spørgsmål skriftligt pr. . Spørgsmål, der modtages senest 10 dage før tilbudsfristen, il bli besaret. Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt il også bli besaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele saret senest seks dag inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage inden udløbet af tilbudsfristen, il ikke bli besaret. Spørgsmål stilles til: Henrik Nygaard FRI Rådginde Ingeniører Dam Holme Stenløse april 2014 Side 2

4 SLAGELSE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE MED TRAKTORER M.M Kommune il offentliggøre spørgsmål og tilhørende besarelse på kommunens hemmeside under orskriften Udbud af interteneste, 2014, senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Det il ikke af offentliggørelsen fremgå, hm der har stillet de pågældende spørgsmål. Ordregir forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på ordregirs eget initiati eller som følge af afklarende spørgsmål rest af tilbudsgirne. Materialet offentliggøres på kommunens hemmeside under orskriften Udbud af interteneste, Tilbudsafgilse: Tilbudsgiren skal d tilbudsafgilsen udfylde dlagte tilbudslister. Der udfyldes en tilbudsliste for hr traktor der tilbydes. Afgis der tilbud på traktor til snerydning på kørebaner hh. på minilæssemaksiner, skal der på tilbudslisten anføres, hilket distrikt tilbuddet drører. Tilbudsgir skal dlægge et oplysningsskemaer for hrt materiel der afgis tilbud for, samt erklæring på tro og lo m.., bl.a. om ubetalt forfalden gæld, d underskret samleliste til tilbudsliste. Alle tilbudslister og oplysningsskemaer skal ære udfyldt i deres helhed. Organisationernes standardforbehold, il kunne tages i forbindelse med tilbudsginingen. Andre forbehold il, såfremt de af ordregir betragtes som mindre æsentlige, bli prissat af ordregir, og prisen il bli lagt til tilbudssummen. Forbehold or for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet samt ikke kapitaliserbare forbehold il medfører, at tilbuddet il bli urderet som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgirne anmodes derfor nøe om at ore karakteren og omfanget af et. forbehold, og søge alle usikkerheder afklaret i tilbudsfasen inden tilbudsafgilsen. Tilbud skal afleres i én original og én kopi på papirskemaer, inkl. bilag. Alle bilag skal mærkes med firmanan. Tilbud skal afleres i lukket kurt. Der modtages ikke elektronisk afgine tilbud. Tilbud mærket "Tilbud: Vinterteneste med traktorer m.m " og påført afsender og telefonnummer modtages senest: fredag, den 6. uni 2014 kl. 13:00 hos Kommune, Center for Teknik og Milø, Entreprenørserice, Teglærks 4, 4220 Korsør, i receptionen. Der er åbent på adressen hrdage mellem kl. 08:00 og 14:00, hor tilbud il kunne modtages, og kittering afgis, i receptionen. Der il ikke ære mulighed for at orære åbning af tilbud. Tirsdag den 10. uni 2014 il en udfaldsliste ære tilgængelig på kommunens hemmeside for udbud (http://www.slagelse.dk/erhr/udbud-og-lerandoer/udbud, under orskriften Udbud af interteneste, 2014 ). Tilbudsgir skal dstå sit tilbud i 60 dage efter tilbuddets åbning. 25. april 2014 Side 3

5 SLAGELSE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE MED TRAKTORER M.M TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG Tilbudslisten: Generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder: Alle mængder er skønnet, sarende til ét års ydelser. Alle mængder il kunne ændres ubegrænset uden ændring af den tilbudte pris, bortset fra faste honorarer, der altid il bli udbetalt. Til orientering fornter Kommune for en gennemsnitsinter følgende antal timers snerydning på kørebaner med traktor fordelt på klasser: Klasse B: 60 timer Klasse C: 60 timer Klasse D: 20 timer Priserne under de enkelte poster skal omfatte samtlige ydelser til de pågældende arbeder, herunder nødndige biydelser inkl. brug af mobiltelefon. Alle priser er gældende for det pågældende materiel inkl. fører. Tilbudslistens poster: 1. Beredskabshonorar Beredskabshonoraret er betaling for at entreprenøren er til rådighed for intertenesten i hele beredskabsperioden med mandskab og materiel. Ligeledes er det betaling for hans deltagelse i forberedende instruktion d beredskabsperiodens start. Beredskabshonoraret udbetales efter sæsonstart den 1. nomber. 2. Timepriser Der afregnes fra entreprenøren ankommer på kommunens plads, til pladsen forlades efter endt arbede, inkl. rengøring af intermateriellet. For minilæssemaskiner - samt for traktorer der efter aftale med ordregir starter indsats fra egen plads - gælder, at der afregnes fra arbedet påbegyndes på ruten, til arbedet efter aftale med ordregir afsluttes på ruten. Retningslinier for prisregulering: De anførte priser skal ære gældende for fastprisperioden der regnes fra 1. nomber 2014 til og med 31. oktober Ved forlængelse af aftalerne il betaling for arbeder efter fastprisperiodens udløb reguleres årligt på følgende måde: indeksforskel regulering sbeløb = regningsbeløb udgangs _ indeks Som grundlag benyttes Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, delindeks for lastognkørsel. Som udgangsindeks benyttes 2. kartal-indeks 2014 og som reguleringsindeks benyttes 2. kartal-indeks i efterfølgende år. Den beregnede regulering gælder for den efterfølgende 1 års periode fra 1. nomber til 31. oktober. 25. april 2014 Side 4

6 SLAGELSE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE MED TRAKTORER M.M Fakturering: Der henises til dlagte aftaleparadigmer. PARADIGMER FOR AFTALER: Vedlagte aftaleparadigmer il bli benyttet d kontraktindgåelse. Det heri anførte er således gældende for arbedets udførelse. OVERSIGTSKORT: Af dlagte orsigtskort fremgår Kommunes opdeling i de 3 distrikter, med tilhørende klasseinddeling hh. arbedssteder for minilæssemaskiner. Rutekort for de enkelte ruter udleres i forbindelse med instruktion før sæsonstart. BILAG: Materielskemaer med rutetilknytning for de 3 entreprisetyper er dlagt nærærende dokument som bilag. 25. april 2014 Side 5

7 Kommune Vinterteneste med traktorer m.m Art Kørebaner D e Kørebaner C e Kørebaner B e Distrikt Rute nr. VINTERMAN Materielskema med rutetilknytning Sneplo Mat.nr. Fabrikat Model /type Årgang Snerydning med traktorer på kørebaner Bredde plo [cm] TP [ton] Frontlift A Ramme Styreboks Trådløs el. kabel dobbeltirkende hydraulik udtag K_B_006_1 304 FM FM 2,5 m ,6 med sing Type 3 eller 2 ingen 1 sæt K_B_006_4 234 FM Sap ,6 a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt K_B_008_ Ollerup sideplo a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt K_B_008_ Epoke SPV , kombi ,65 a 3 punkts ophæng ingen 1 sæt K_B_010_ FM SL 3000, side a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt K_B_010_ Rimas Spidsplo a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt K_B_011_ Ollerup sideplo a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt K_B_011_2 272 Rimas spids a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt K_B_019_ Ollerup sideplo a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt K_B_019_ Epoke spids a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt Korsør K_B_201_ Ollerup sideplo a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt Korsør K_B_201_2 322 FM sideplo a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt Skælskør K_B_307_ Epoke SP 310, side a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt Skælskør K_B_307_2 9015? spids a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt Pl_C_156_1 263 Epoke SPS 240, sap a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt Pl_C_156_ Epoke SPS 300, sap a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt Pl_C_156_3 277 Snowline A Line 5.35, kombi ,6 a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt K_D_150_1 231 FM ATS 2,75, sap ,6 a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt K_D_150_ Epoke spids a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt K_D_151_1 246 GMR Kombi a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt K_D_152_ Epoke SPV , kombi ,65 a 3 punkts ophæng ingen 1 sæt K_D_152_ FM spids a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt K_D_153_1 238 Epoke SPS 275, sap ,6 a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt K_D_153_2 243 Epoke SPS 275, sap ,6 a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt K_D_153_3 315 FM ATS 2,5, Sap ,6 a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt K_D_154_ Borup Spidsplo a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt K_D_154_2 240 FM ATS 2,75, sap ,6 a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt K_D_155_1 5154? spids a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt Korsør K_D_160_1 239 FM ATS 2,75, sap ,6 a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt Skælskør K_D_160_2 257 Epoke SPS 275, sap a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt Korsør K_D_161_1 254 FM Sap ,6 a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt Korsør K_D_161_ Ollerup sideplo a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt Skælskør K_D_170_ Epoke SPS 300, sap a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt Skælskør K_D_171_1 262 Rimas V3 spidsplo a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt Skælskør K_D_172_1 259 FM ATS 2,75, sap ,6 a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt Skælskør K_D_172_2 328 Epoke Spids a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt BILAG Materielskema med rutetilknytning

8 Kommune Vinterteneste med traktorer m.m Materielskema med rutetilknytning Art Distrikt Rute nr. VINTERMAN Snerydning og saltning på cykelstier o.l. Mat.nr. Type Fabrikat Model /type Årgang A Ramme Dri system Hydraulik dobbelt Styreboks Trådløs el. kabel Tørsalt [m³] Bredde plo/kost [cm] 317 Blad GMR FS 1500, sapblad 2003 Type ,3 1 sæt Sti_C_030_ kost Stensballe 1500, kost? Type 0 Front Pto 150 0,3 318 Spreder Bøgeballe FS 220, tallerkenspreder 2003 Type 0 Pto 0,2 0,3 NY Blad sapblad Type ,3 1 sæt Sti_C_031_ kost Stensballe Kost 2011 Type 0 Front Pto 150 0,3 NY Spreder tallerkenspreder Type 0 Hydrulik 1 sæt trådløs 0,5 0,7 248 Blad Epoke STS 84, sapblad 1998 Type ,3 1 sæt 2507 kost Stensballe 2000, kost 1998 Type 0 Front Pto 200 0,3 Sti_C_036_5 312 Spreder Rauch AXEO 18.1, tallerkenspreder 2011 Type 0 Hydrulik 1 sæt trådløs 0,8 1,2 TP [ton] BILAG Materielskema med rutetilknytning C Stier og forto 208 Blad GMR FS 1500 M, sap 2005 Type ,3 1 sæt Sti_C_039_ kost GMR FF 1500 MSA, kost 2009 Type 0 Front Pto 150 0, Spreder Bøgeballe S2, tallerkenspreder 2009 Type 0 Hydrulik 1 sæt 0,12 0, Blad Tellefsdal VPL24, kombi 2012 Type ,5 1 sæt Sti_C_047_5 NY kost kost Type 0 Front Pto 150 0,3 211 Spreder Westbørn alsespreder 2000 Type 0 Pto 0,8 1 NY Blad sapblad Type ,3 1 sæt Sti_C_048_5 NY kost kost Type 0 Front Pto 150 0,3 NY Spreder tallerkenspreder Type 0 Hydrulik 1 sæt trådløs 0,5 0,7 NY Blad sapblad Type ,3 1 sæt Sti_C_060_5 NY kost kost Type 0 Front Pto 150 0,3 NY Spreder tallerkenspreder Type 0 Hydrulik 1 sæt trådløs 0,5 0,7 253 Blad Epoke ST 84, sapblad 1998 Type ,3 1 sæt Sti_C_075_5 NY kost kost Type 0 Front Pto 150 0,3 213 Spreder Bøgeballe BS 220, tallerkenspreder 1995 Type 0 Pto 0,22 0,3 NY Blad sapblad Type ,3 1 sæt Sti_C_111_5 NY kost kost Type 0 Front Pto 150 0,3 NY Spreder tallerkenspreder Type 0 Hydrulik 1 sæt trådløs 0,5 0,7

9 Kommune Vinterteneste med traktorer m.m Materielskema med rutetilknytning Distrikt Rute nr. VINTERMAN Model /type Max bredde Mini_38 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Mini_45 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Mini_46 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Mini_61 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Mini_62 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Mini_63 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Mini_110 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Korsør Mini_210 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Korsør Mini_215 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Skælskør Mini_318 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Skælskør Mini_319 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Snerydning/ flytning på stier o.l. med minilæssemaskiner BILAG Materielskema med rutetilknytning

10 Aftaleparadigmer

11 Aftaleparadigme: Traktor til snerydning på kørebaner Entreprenørserice Dalsinget Tlf.: Fax: Aftale dr. Vinterberedskab for stor traktor med fører i kommune, for interen 2014/2015 til og med 2017/2018 Hermed fremsendes aftale for onnænte entreprise. Aftalen omfatter kørsel: Rute: Sneplo: Stilleplads: 25. april 2014 Sagsid.: EAN-nr.: Hod-CVR: Kontaktperson: VF Tlf. dir.: Grundlag Aftalen er gældende for perioden d. 1. nomber 2014 til og med den 31. marts 2018 Ordregir har option på forlængelse af aftalen i op til yderligere 2 x 1 beredskabsperiode, og således til og med beredskabsperioden 1. nomber marts Udkald må som hodregel forntes at ligge fra kl. 04:00 22:00 og der kan forekomme udkald i flere omgange. Ved udkald skal Entreprenøren inden 45 minutter, ære mødt på det respekti stillested for montering af plo. Ved enhr afbrydelse af arbedet kontaktes interagten.

12 Procedure for snerydning Side2/5 Vinteragten kontakter entreprenøren for sne udkald. Entreprenøren kontakter interagten når han ankommer til pladsen. Entreprenøren kontakter interagten når plon er afmonteret. Afregning Ved udkald: Afregnes til fast timepris. Afregning foretages på grundlag af rekisition udstedt af interagten og dlagte prisblad. Fakturering Faktura sendes elektronisk med oplysning om rekisitionsnumre. Faktura for ydelser i perioden 1. nomber til 31. december skal ære fremsendt inden den 15. anuar det efterfølgende år. Faktura for ydelser i perioden 1. anuar til 31. marts skal ære fremsendt inden den 15. ma. Faktura udstedes til: Kommune, Entreprenørserice, Teglærks 4, 4220 Korsør EAN-nr Reparationer Omkostninger for reparation af materiel eet af Entreprenøren (eller en udfører herfor) er kommune udkommende. Ved reparation af materiel eet af kommune, afregnes Entreprenøren i ntetiden med satsen for ntetid (se prisblad), indtil 2 timer. Det urderes i de enkelte tilfælde om ntetid er nødndigt. Materiel Traktorens bredde må ikke orstige 2,5 m.

13 Ved nymontering for kørsel med intermateriel, lerer entreprenøren traktor med frontlift påmonteret A ramme inkl. nødndigt udstyr (stik, ekstra lys, rotorblink m.) kommune udfører nødndige tilpasninger til kommunens redskaber. Side3/5 : På og afmontering aftales med Leif tlf.: eller Niels Johansen tlf.: ( ) Korsør/Skælskør: På og afmontering aftales med Niels Johansen tlf.: ( ) Ved af og på montering af Kommunes materiel i forbindelse med interberedskab, afregnes med satsen for ntetid på grundlag af rekisition (se prisblad). Entreprenøren skal ha tegnet udidet ansarsforsikring for kørsel med sneplo, idet police herfor skal kunne foreises eller fremsendes i kopi. Under udkald må Entreprenøren ikke udføre arbede for andre end kommune. Udføres der snerydning eller lignende for andre, må det af kommune udlånte materiel ikke anndes. Sikkerhed og arbedsmilø Al mandskab, der er beskæftiget med saltning eller kørsel med sneplo, påhiler det at bære lopligtige sikkerhedsfodtø og refleksbeklædning kategori III. Opsigelse Ved misligholdelse af nærærende kontrakt, kan aftalen opsiges af Kommune uden yderligere arsel. Ørigt Ved ethrt tils spørgsmål omkring udførelse af interteneste, kontaktes interagten. Kommune forbeholder sig ret til at ustere på ruter og disponering af mandskab/materiel i løbet af intersæsonen.

14 Chaufføren skal kunne kommunikere med interagten på et forståeligt dansk. Side4/5 His arbedet er omfattet af kollekti orenskomst, skal tenesteyderen orholde de i denne orenskomst fastsatte ilkår, også for arbedstagere, der ikke er omfattet af orenskomsten. Er arbedet ikke omfattet af kollekti orenskomst, må løn og arbedsilkår for arbedstagere ikke ære æsentligt mindre gunstige, end de ilkår der i almindelighed bydes arbedstagere, der udfører arbede af tilsarende art. Der er/il bli monteret GPS på kommunes materiel, således at interagten bedre kan koordinere indsatsen under udkald. Et. ændringer af materiel, adresse, telefonnr. (et. mobilnr.) skal meddeles kommunen senest 13. oktober forud for hr beredskabsperiode., rute: Kontaktperson Tlf. nr. for udkald: Vedlagte kopi bedes returneret i underskret stand senest 13. oktober For Kommune 4220 Korsør, den For Entreprenør, den

15 PRISBLAD - Traktor til snerydning på kørebaner: Side5/5 Takster for snerydning for interen (excl. moms) Post Ydelsens art Enhed Pris pr. enhed 1 Beredskabshonorarer - pr. traktor 1.1 Beredskabshonorar Sum 2 Timepriser - pr. traktor 2.1 Timepris - snerydning Timer 2.3 Timepris - ntetid Timer For efterfølgende sæsoner reguleres enhedspriser i orensstemmelse med "Tilbuds- og afregningsgrundlag, Retningslinier for prisregulering".

16 Aftaleparadigme: Traktor til snerydning og saltning på cykelstier o.l. Entreprenørserice Dalsinget Tlf.: Fax: Aftale dr. Vinterberedskab for stitraktor med fører i kommune, for interen 2014/2015 til og med 2017/2018 Hermed fremsendes aftale for onnænte entreprise. Aftalen omfatter kørsel: Rute: Saltspreder: 25. april 2014 Sagsid.: EAN-nr.: Hod-CVR: Kontaktperson: VF Skrabeblad/kost: Stilleplads: Tlf. dir.: Grundlag Aftalen er gældende for perioden d. 1. nomber 2014 til og med den 31. marts 2018 Ordregir har option på forlængelse af aftalen i op til yderligere 2 x 1 beredskabsperiode, og således til og med beredskabsperioden 1. nomber marts Udkald må som hodregel forntes at ligge fra kl. 05:00 21:00 og der kan forekomme udkald i flere omgange. Ved udkald skal Entreprenøren inden 45 minutter, ære mødt på det respekti stillested for montering af redskaber og læsning af salt. Ved enhr afbrydelse af arbedet kontaktes interagten.

17 Procedure for saltudkald Side2/5 Vinteragten kontakter entreprenøren pr. telefon. Entreprenøren kontakter interagten når ruten er påbegyndt og når ruten er afsluttet. Procedure for snerydning Vinteragten kontakter entreprenøren for sne udkald. Entreprenøren kontakter interagten når han ankommer til pladsen. Entreprenøren kontakter interagten når Skrabeblad/kost er afmonteret. Afregning Ved udkald: Afregnes til fast timepris. Afregning foretages på grundlag af rekisition udstedt af interagten og dlagte prisblad. Fakturering Faktura sendes elektronisk med oplysning om rekisitionsnumre. Faktura for ydelser i perioden 1. nomber til 31. december skal ære fremsendt inden den 15. anuar det efterfølgende år. Faktura for ydelser i perioden 1. anuar til 31. marts skal ære fremsendt inden den 15. ma. Faktura udstedes til: Kommune, Entreprenørserice, Teglærks 4, 4220 Korsør EAN-nr Reparationer Omkostninger for reparation af materiel eet af Entreprenøren (eller en udfører herfor) er kommune udkommende. Ved reparation af materiel eet af kommune, afregnes Entreprenøren i ntetiden med satsen for ntetid (se prisblad),

18 indtil 2 timer. Det urderes i de enkelte tilfælde om ntetid er nødndigt. Side3/5 Materiel Traktorens bredde må ikke orstige 1,5 m, og høden må ikke orstige 2,3 m. Ved nymontering for kørsel med intermateriel, lerer entreprenøren traktor påmonteret A ramme inkl. Nødndigt udstyr (stik, ekstra lys, rotorblink m.) kommune udfører nødndige tilpasninger til kommunens redskaber. : På og afmontering aftales med Leif tlf.: eller Niels Johansen tlf.: ( ) Korsør/Skælskør: På og afmontering aftales med Niels Johansen tlf.: ( ) Ved af og på montering af Kommunes materiel i forbindelse med interberedskab, afregnes med satsen for ntetid på grundlag af rekisition (se prisblad). Entreprenøren skal ha tegnet udidet ansarsforsikring for kørsel med sneplo, idet police herfor skal kunne foreises eller fremsendes i kopi. Under udkald må Entreprenøren ikke udføre arbede for andre end kommune. Udføres der snerydning eller lignende for andre, må det af kommune udlånte materiel ikke anndes. Sikkerhed og arbedsmilø Al mandskab, der er beskæftiget med saltning eller kørsel med sneplo, påhiler det at bære lopligtige sikkerhedsfodtø og refleksbeklædning kategori III. Opsigelse Ved misligholdelse af nærærende kontrakt, kan aftalen opsiges af Kommune uden yderligere arsel.

19 Ørigt Side4/5 Ved ethrt tils spørgsmål omkring udførelse af interteneste, kontaktes interagten. Kommune forbeholder sig ret til at ustere på ruter og disponering af mandskab/materiel i løbet af intersæsonen. Chaufføren skal kunne kommunikere med interagten på et forståeligt dansk. His arbedet er omfattet af kollekti orenskomst, skal tenesteyderen orholde de i denne orenskomst fastsatte ilkår, også for arbedstagere, der ikke er omfattet af orenskomsten. Er arbedet ikke omfattet af kollekti orenskomst, må løn og arbedsilkår for arbedstagere ikke ære æsentligt mindre gunstige, end de ilkår der i almindelighed bydes arbedstagere, der udfører arbede af tilsarende art. Der er/il bli monteret GPS på kommunes materiel, således at interagten bedre kan koordinere indsatsen under udkald. Et. ændringer af materiel, adresse, telefonnr. (et. mobilnr.) skal meddeles kommunen senest 13. oktober forud for hr beredskabsperiode., rute: Kontaktperson Tlf. nr. for udkald: Vedlagte kopi bedes returneret i underskret stand senest 13. oktober For Kommune 4220 Korsør, den For Entreprenør, den

20 PRISBLAD - Traktor til snerydning og saltning på cykelstier o.l. Side5/5 Takster for snerydning og saltning for interen (excl. moms) Post Ydelsens art Enhed Pris pr. enhed 1 Beredskabshonorarer - pr. traktor 1.1 Beredskabshonorar Sum 2 Timepriser - pr. traktor 2.2 Timepris - saltning og/eller snerydning Timer 2.3 Timepris - ntetid Timer For efterfølgende sæsoner reguleres enhedspriser i orensstemmelse med "Tilbuds- og afregningsgrundlag, Retningslinier for prisregulering".

21 Aftaleparadigme: Minilæssemaskine til snerydning/-flytning på stier o.l. Entreprenørserice Dalsinget Tlf.: Fax: Aftale dr. Vinterberedskab for minilæssemaskine med fører i kommune, for interen 2014/2015 til og med 2017/2018 Hermed fremsendes aftale for onnænte entreprise. Aftalen omfatter kørsel: Med Minilæsser Rute: Stilleplads: 25. april 2014 Sagsid.: EAN-nr.: Hod-CVR: Kontaktperson: VF Tlf. dir.: Grundlag Aftalen er gældende for perioden d. 1. nomber 2014 til og med den 31. marts 2018 Ordregir har option på forlængelse af aftalen i op til yderligere 2 x 1 beredskabsperiode, og således til og med beredskabsperioden 1. nomber marts Udkald må som hodregel forntes at ligge fra kl. 06:00 14:30 og der kan forekomme udkald i flere omgange. Ved udkald, skal Entreprenøren inden 60 minutter, ære påbegyndt snerydning på den tildelte rute. Ved enhr afbrydelse af arbedet kontaktes interagten. Procedure for snerydning/-flytning Vinteragten kontakter entreprenøren pr. telefon. Entreprenøren kontakter interagten når ruten er påbegyndt og når ruten er afsluttet.

22 Afregning Side2/4 Ved udkald: Afregnes til fast timepris. Afregning foretages på grundlag af rekisition udstedt af interagten og dlagte prisblad. Fakturering Faktura sendes elektronisk med oplysning om rekisitionsnumre. Faktura for ydelser i perioden 1. nomber til 31. december skal ære fremsendt inden den 15. anuar det efterfølgende år. Faktura for ydelser i perioden 1. anuar til 31. marts skal ære fremsendt inden den 15. ma. Faktura udstedes til: Kommune, Entreprenørserice, Teglærks 4, 4220 Korsør EAN-nr Materiel Læssemaskinens bredde må ikke orstige 1,5 m. Læssemaskinen skal ha en egenægt på min kg, og ære forsynet med skol uden tænder, lukket kabine, lys og rotorblink. Entreprenøren skal ha tegnet udidet ansarsforsikring for kørsel med materiellet, idet police herfor skal kunne foreises eller fremsendes i kopi. Under udkald må Entreprenøren ikke udføre arbede for andre end kommune. Sikkerhed og arbedsmilø Al mandskab, der er beskæftiget med kørsel med læssemaskine, påhiler det at bære lopligtige sikkerhedsfodtø og refleksbeklædning kategori III. Opsigelse Ved misligholdelse af nærærende kontrakt, kan aftalen opsiges af Kommune uden yderligere arsel.

23 Ørigt Side3/4 Ved ethrt tils spørgsmål omkring udførelse af interteneste, kontaktes interagten. Kommune forbeholder sig ret til at ustere på ruter og disponering af mandskab/materiel i løbet af intersæsonen. Chaufføren skal kunne kommunikere med interagten på et forståeligt dansk. His arbedet er omfattet af kollekti orenskomst, skal tenesteyderen orholde de i denne orenskomst fastsatte ilkår, også for arbedstagere, der ikke er omfattet af orenskomsten. Er arbedet ikke omfattet af kollekti orenskomst, må løn og arbedsilkår for arbedstagere ikke ære æsentligt mindre gunstige, end de ilkår der i almindelighed bydes arbedstagere, der udfører arbede af tilsarende art. Et. ændringer af materiel, adresse, telefonnr. (et. mobilnr.) skal meddeles kommunen senest 13. oktober forud for hr beredskabsperiode., rute: Kontaktperson Tlf. nr. for udkald: adresse: Vedlagte kopi bedes returneret i underskret stand senest 13. oktober For Kommune 4220 Korsør, den For Entreprenør, den

24 PRISBLAD - Minilæssemaskine til snerydning/- flytning på stier o.l.: Side4/4 Takster for snerydning for interen (excl. moms) Post Ydelsens art Enhed Pris pr. enhed 1 Beredskabshonorarer - pr. maskine 1.1 Beredskabshonorar Sum 2 Timepriser - pr. maskine 2.1 Timepris - snerydning Timer 2.3 Timepris - ntetid Timer For efterfølgende sæsoner reguleres enhedspriser i orensstemmelse med "Tilbuds- og afregningsgrundlag, Retningslinier for prisregulering".

25 Orsigtskort

26 k p Vedde er u Dysse Tersløse Hu l h ngs da e e Ki rk Hø e Ste nsbøg Ve d Engstien sø No r e e os em Øll nde t r up Ny r up Slette rs Ko e dr Fug le b erg Møllegå Kislem Skafterup rds a rk Mølle Sk er up Ny æ Ørsle Si bb s La Plan tage e Ols e snæ ke Stig ak Borreb y e lleb Att Sk r å b er g ø e e a lke e er u st Kragelunds Klaks æ Gl Klinte Skelb æ r lele Ha l n e d e Ting ge in nn rø G e n k Ma r e e ge Tåderup O nch Drøsselberg Lyage r ne Tr a Ko n pe Eg Y p lse Es ge y ør Mø Rugkrog e e mle e Nord e Pil En g e e e Aa da ls y s Ga t d s N æs r na de t Langeberg Sla Skoåsen e Pa g Ly Haly e e el Virk Lundb æ Veste r e Strandb akk l sk ør en nø en e Vester Katrine Vedskølle sn edø g en Skælskør Ba Se or Loru p g Rin e F æg a n g ge Mi n ko Bø e db Topshø e e R åberg ag Kr r up k n lu Grøfte e an Fr Volde n d S t ed ted Kro g up er e lu n Harres e Alle Ro s e by ha lm Ør e lm re ho r l ho s år d O Eg Fy Re He Vestm Charlottedal b y e sø een ot or de Ølsm ose i ks er e rg lg Magle ed Fr P e ar c dal e e Ge r d Ko b æ k Ge de Kild e p e Langøre e u dr Er ega up e Se e r d r n g ks se el Åmarken Bro Slo ts B ar l by Korsør s Tinghu tien mello Ty rm te g er No r s Ga m rs ør Lø s Ve a Ves Hu e e Møllesø r e g ø b y e Ndr.R ingga de Ko es en N æs p stru Hø e Re bor ld h e e sl e År e r up lag st Ho e Kildem arks er r oen erg d lu n S Stil l i ng Ag Mælke Ag e nsb Ka Ko nhø Ste Gr ø s el e af t s tion Bohø Å rd gå en Dy b Ka Sta Søb o To æltsb e Sk Dalgård s Mu n ge e Ce r te di n Tin K e Rye de Spånager He Venemose b Sto re Jyderu p rthø Ho y ulb By e Vedde Ha l by Torpe Blindkilde Da Elm e Sorø bi ng S ka e ns Rø r e Holmstrup sø Re e r Ny k ø rle Gø C_Vinter Korsør B_Vinter Skælskør D_Vinter Vinterberedskab udbud 2014: Orsigtskort Ve Traktorer Date:

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Bestemmelser om udbud og Tilbud samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VINTERTJENESTE Niels Juels Gade

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune

Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontraktudkast Januar 2015 Udgivelsesdato : Januar 2015 Vores reference : 30.8919.01 Udarbejdet : Mette Physant Jørgensen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vejledning Vejdirektoratet Vejregelrådet Maj 2004 VEJLEDNING, Vintertjeneste INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 0. TILBLIVELSE 1 1. INDHOLD OG STRUKTUR 2 2. STRUKTUR 3 3.

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1

Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Udbudshåndbog Udbudshåndbog Center for Arbejdsliv 1 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Udbud generelt... 4 Konkurrencestyrelsens vejledning om tilbudsloven... 6 Firmaets overvejelser... 7 Vejledning til

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL Marts 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Vilkår for entreprisernes gennemførelse

Vilkår for entreprisernes gennemførelse Vilkår for arbejdets udførelse Side 1 af 33 Vilkår for entreprisernes gennemførelse Indholdsfortegnelse Side ALMENT... 3 Omfang Delaftale nr. 1 Odense Kommune... 3 Definitioner... 4 ODENSE KOMMUNES YDELSER...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere