Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m i Slagelse Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune"

Transkript

1 Udbud af Vinterteneste med traktorer m.m i Kommune Bestemmelse om udbud og tilbud Tilbuds- og afregningsgrundlag Aftaleparadigmer Orsigtskort 25. april 2014

2 SLAGELSE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE MED TRAKTORER M.M BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD I henhold til udbudsdirektit udbyder Kommune hermed udførelse af interteneste med traktorer på kørebaner og stier, hh. snerydning/-flytning på stier o.l. med knækstyret minilæssemaskiner i offentligt udbud. Arbedet omfatter følgende entrepriser for perioden fra intersæsonen 2014/2015 til og med 2017/2018: 36 traktorer til snerydning på kørebaner, fordelt med: 24 traktorer til distrikt 5 traktorer til distrikt Korsør 7 traktorer til distrikt Skælskør 9 stitraktorer til snerydning og saltning på cykelstier o.l., alle til distrikt 11 knækstyret minilæssemaskiner til snerydning/-flytning på stier o.l., fordelt med: 7 minilæssemaskiner til distrikt 2 minilæssemaskiner til distrikt Korsør 2 minilæssemaskiner til distrikt Skælskør Kommune har option på forlængelse i op til yderligere 2 intersæsoner. Fordeling af ruter med klasser og distrikter fremgår af "Materielskema med rutetilknytning" dlagt som bilag. Tidsplan for gennemførelse af udbuddet: Udbuddet foretages efter følgende tidsplan: 25. april 2014 Udbudsbekendtgørelsen er sendt til EU-Tidende til offentliggørelse, og udbudsmaterialet kan fra denne dato hentes på kommunens hemmeside, under orskriften Udbud af interteneste, uni 2014 Frist for tilbudsgining udløber 19. uni 2014 Beslutning om alg af tenesteydere forntes at ære truffet og resultatet meddeles tilbudsgirne 20. uni 2014 Stand-still perioden træder i kraft 1. uli 2014 Stand-still perioden er udløbet og indgåelse af kontrakter kan igangsættes 1. nomber 2014 Vintersæsonen 2014/2015 starter. Udælgelse: Ordregir il udelukke entreprenører der er under konkurs m., i henhold til "Udbudsdirektits" artikel 45, stk.2. For at kunne få ordraget en entreprise skal entreprenøren i forbindelse med tilbudsafgilsen dokumentere sin ret til at udføre erhrt, sin økonomiske og finansielle formåen samt sin tekniske formåen d: 25. april 2014 Side 1

3 SLAGELSE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE MED TRAKTORER M.M (Retten til at udføre erhrt) at dokumentere sin optagelse i Det Centrale Virksomhedsregister, d, at anføre sit CVR-nummer på oplysningsbilag for hrt materiel (TBL). (Økonomisk og finansiel formåen) Tro- og loerklæring m.., bl.a. om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, d underskret samleliste til tilbudsliste (TBL). Ordregir forbeholder sig ret til efter tildeling, men før aftaleindgåelse, at forlange en sericeattest fra Erhrsstyrelsen af den/de tildelte irksomhed(er), høst 6 måneder gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for, at tilbudsgir ikke befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektits art. 45 stk. 1 og stk. 2, litra a) - c) og e) - f). (Teknisk og/eller faglig formåen) Dokumentation for materiellets egnethed til den tilbudte opga (d udfyldt oplysningsbilag for hrt materiel) (TBL). Dokumentation for personalets uddannelse (d udfyldt oplysningsbilag for hrt materiel) (TBL). Dokumentation af personalets køreafstand (køretid) fra hem til mødested (d udfyldt oplysningsbilag for hrt materiel) (TBL). Generelle kra til materiel og udkaldstid er anført i "Paradigmer for aftale". Tildeling: Kommune il tildele de onfor anførte antal aftaler med den laste pris, urderet for hrt distrikt for sig. Til snerydning på kørebaner eksempelis i distrikt tildeles der således aftaler til de 24 laste tilbudssummer. Snerydning på klasse B-e tildeles først til tilbudsgire med de laste tilbudssummer, herefter klasse C- og afsluttende klasse D-e. Samme princip anndes for tildeling af aftaler for minilæssemaskiner. Tilbudsfasen: Det forudsættes at de bydende inden tilbud afgis har gort sig bekendt med arbedets omfang. Dersom noget i udbudsmaterialet er uklart for tilbudsgir, skal han fremsende spørgsmål skriftligt pr. . Spørgsmål, der modtages senest 10 dage før tilbudsfristen, il bli besaret. Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt il også bli besaret, medmindre spørgsmålets karakter gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at meddele saret senest seks dag inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage inden udløbet af tilbudsfristen, il ikke bli besaret. Spørgsmål stilles til: Henrik Nygaard FRI Rådginde Ingeniører Dam Holme Stenløse april 2014 Side 2

4 SLAGELSE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE MED TRAKTORER M.M Kommune il offentliggøre spørgsmål og tilhørende besarelse på kommunens hemmeside under orskriften Udbud af interteneste, 2014, senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Det il ikke af offentliggørelsen fremgå, hm der har stillet de pågældende spørgsmål. Ordregir forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på ordregirs eget initiati eller som følge af afklarende spørgsmål rest af tilbudsgirne. Materialet offentliggøres på kommunens hemmeside under orskriften Udbud af interteneste, Tilbudsafgilse: Tilbudsgiren skal d tilbudsafgilsen udfylde dlagte tilbudslister. Der udfyldes en tilbudsliste for hr traktor der tilbydes. Afgis der tilbud på traktor til snerydning på kørebaner hh. på minilæssemaksiner, skal der på tilbudslisten anføres, hilket distrikt tilbuddet drører. Tilbudsgir skal dlægge et oplysningsskemaer for hrt materiel der afgis tilbud for, samt erklæring på tro og lo m.., bl.a. om ubetalt forfalden gæld, d underskret samleliste til tilbudsliste. Alle tilbudslister og oplysningsskemaer skal ære udfyldt i deres helhed. Organisationernes standardforbehold, il kunne tages i forbindelse med tilbudsginingen. Andre forbehold il, såfremt de af ordregir betragtes som mindre æsentlige, bli prissat af ordregir, og prisen il bli lagt til tilbudssummen. Forbehold or for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet samt ikke kapitaliserbare forbehold il medfører, at tilbuddet il bli urderet som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgirne anmodes derfor nøe om at ore karakteren og omfanget af et. forbehold, og søge alle usikkerheder afklaret i tilbudsfasen inden tilbudsafgilsen. Tilbud skal afleres i én original og én kopi på papirskemaer, inkl. bilag. Alle bilag skal mærkes med firmanan. Tilbud skal afleres i lukket kurt. Der modtages ikke elektronisk afgine tilbud. Tilbud mærket "Tilbud: Vinterteneste med traktorer m.m " og påført afsender og telefonnummer modtages senest: fredag, den 6. uni 2014 kl. 13:00 hos Kommune, Center for Teknik og Milø, Entreprenørserice, Teglærks 4, 4220 Korsør, i receptionen. Der er åbent på adressen hrdage mellem kl. 08:00 og 14:00, hor tilbud il kunne modtages, og kittering afgis, i receptionen. Der il ikke ære mulighed for at orære åbning af tilbud. Tirsdag den 10. uni 2014 il en udfaldsliste ære tilgængelig på kommunens hemmeside for udbud (http://www.slagelse.dk/erhr/udbud-og-lerandoer/udbud, under orskriften Udbud af interteneste, 2014 ). Tilbudsgir skal dstå sit tilbud i 60 dage efter tilbuddets åbning. 25. april 2014 Side 3

5 SLAGELSE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE MED TRAKTORER M.M TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG Tilbudslisten: Generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder: Alle mængder er skønnet, sarende til ét års ydelser. Alle mængder il kunne ændres ubegrænset uden ændring af den tilbudte pris, bortset fra faste honorarer, der altid il bli udbetalt. Til orientering fornter Kommune for en gennemsnitsinter følgende antal timers snerydning på kørebaner med traktor fordelt på klasser: Klasse B: 60 timer Klasse C: 60 timer Klasse D: 20 timer Priserne under de enkelte poster skal omfatte samtlige ydelser til de pågældende arbeder, herunder nødndige biydelser inkl. brug af mobiltelefon. Alle priser er gældende for det pågældende materiel inkl. fører. Tilbudslistens poster: 1. Beredskabshonorar Beredskabshonoraret er betaling for at entreprenøren er til rådighed for intertenesten i hele beredskabsperioden med mandskab og materiel. Ligeledes er det betaling for hans deltagelse i forberedende instruktion d beredskabsperiodens start. Beredskabshonoraret udbetales efter sæsonstart den 1. nomber. 2. Timepriser Der afregnes fra entreprenøren ankommer på kommunens plads, til pladsen forlades efter endt arbede, inkl. rengøring af intermateriellet. For minilæssemaskiner - samt for traktorer der efter aftale med ordregir starter indsats fra egen plads - gælder, at der afregnes fra arbedet påbegyndes på ruten, til arbedet efter aftale med ordregir afsluttes på ruten. Retningslinier for prisregulering: De anførte priser skal ære gældende for fastprisperioden der regnes fra 1. nomber 2014 til og med 31. oktober Ved forlængelse af aftalerne il betaling for arbeder efter fastprisperiodens udløb reguleres årligt på følgende måde: indeksforskel regulering sbeløb = regningsbeløb udgangs _ indeks Som grundlag benyttes Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, delindeks for lastognkørsel. Som udgangsindeks benyttes 2. kartal-indeks 2014 og som reguleringsindeks benyttes 2. kartal-indeks i efterfølgende år. Den beregnede regulering gælder for den efterfølgende 1 års periode fra 1. nomber til 31. oktober. 25. april 2014 Side 4

6 SLAGELSE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE MED TRAKTORER M.M Fakturering: Der henises til dlagte aftaleparadigmer. PARADIGMER FOR AFTALER: Vedlagte aftaleparadigmer il bli benyttet d kontraktindgåelse. Det heri anførte er således gældende for arbedets udførelse. OVERSIGTSKORT: Af dlagte orsigtskort fremgår Kommunes opdeling i de 3 distrikter, med tilhørende klasseinddeling hh. arbedssteder for minilæssemaskiner. Rutekort for de enkelte ruter udleres i forbindelse med instruktion før sæsonstart. BILAG: Materielskemaer med rutetilknytning for de 3 entreprisetyper er dlagt nærærende dokument som bilag. 25. april 2014 Side 5

7 Kommune Vinterteneste med traktorer m.m Art Kørebaner D e Kørebaner C e Kørebaner B e Distrikt Rute nr. VINTERMAN Materielskema med rutetilknytning Sneplo Mat.nr. Fabrikat Model /type Årgang Snerydning med traktorer på kørebaner Bredde plo [cm] TP [ton] Frontlift A Ramme Styreboks Trådløs el. kabel dobbeltirkende hydraulik udtag K_B_006_1 304 FM FM 2,5 m ,6 med sing Type 3 eller 2 ingen 1 sæt K_B_006_4 234 FM Sap ,6 a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt K_B_008_ Ollerup sideplo a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt K_B_008_ Epoke SPV , kombi ,65 a 3 punkts ophæng ingen 1 sæt K_B_010_ FM SL 3000, side a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt K_B_010_ Rimas Spidsplo a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt K_B_011_ Ollerup sideplo a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt K_B_011_2 272 Rimas spids a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt K_B_019_ Ollerup sideplo a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt K_B_019_ Epoke spids a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt Korsør K_B_201_ Ollerup sideplo a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt Korsør K_B_201_2 322 FM sideplo a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt Skælskør K_B_307_ Epoke SP 310, side a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt Skælskør K_B_307_2 9015? spids a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt Pl_C_156_1 263 Epoke SPS 240, sap a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt Pl_C_156_ Epoke SPS 300, sap a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt Pl_C_156_3 277 Snowline A Line 5.35, kombi ,6 a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt K_D_150_1 231 FM ATS 2,75, sap ,6 a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt K_D_150_ Epoke spids a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt K_D_151_1 246 GMR Kombi a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt K_D_152_ Epoke SPV , kombi ,65 a 3 punkts ophæng ingen 1 sæt K_D_152_ FM spids a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt K_D_153_1 238 Epoke SPS 275, sap ,6 a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt K_D_153_2 243 Epoke SPS 275, sap ,6 a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt K_D_153_3 315 FM ATS 2,5, Sap ,6 a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt K_D_154_ Borup Spidsplo a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt K_D_154_2 240 FM ATS 2,75, sap ,6 a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt K_D_155_1 5154? spids a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt Korsør K_D_160_1 239 FM ATS 2,75, sap ,6 a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt Skælskør K_D_160_2 257 Epoke SPS 275, sap a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt Korsør K_D_161_1 254 FM Sap ,6 a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt Korsør K_D_161_ Ollerup sideplo a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt Skælskør K_D_170_ Epoke SPS 300, sap a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt Skælskør K_D_171_1 262 Rimas V3 spidsplo a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt Skælskør K_D_172_1 259 FM ATS 2,75, sap ,6 a Type 3 eller 2 ingen 1 sæt Skælskør K_D_172_2 328 Epoke Spids a Type 3 eller 2 kabel 1 sæt BILAG Materielskema med rutetilknytning

8 Kommune Vinterteneste med traktorer m.m Materielskema med rutetilknytning Art Distrikt Rute nr. VINTERMAN Snerydning og saltning på cykelstier o.l. Mat.nr. Type Fabrikat Model /type Årgang A Ramme Dri system Hydraulik dobbelt Styreboks Trådløs el. kabel Tørsalt [m³] Bredde plo/kost [cm] 317 Blad GMR FS 1500, sapblad 2003 Type ,3 1 sæt Sti_C_030_ kost Stensballe 1500, kost? Type 0 Front Pto 150 0,3 318 Spreder Bøgeballe FS 220, tallerkenspreder 2003 Type 0 Pto 0,2 0,3 NY Blad sapblad Type ,3 1 sæt Sti_C_031_ kost Stensballe Kost 2011 Type 0 Front Pto 150 0,3 NY Spreder tallerkenspreder Type 0 Hydrulik 1 sæt trådløs 0,5 0,7 248 Blad Epoke STS 84, sapblad 1998 Type ,3 1 sæt 2507 kost Stensballe 2000, kost 1998 Type 0 Front Pto 200 0,3 Sti_C_036_5 312 Spreder Rauch AXEO 18.1, tallerkenspreder 2011 Type 0 Hydrulik 1 sæt trådløs 0,8 1,2 TP [ton] BILAG Materielskema med rutetilknytning C Stier og forto 208 Blad GMR FS 1500 M, sap 2005 Type ,3 1 sæt Sti_C_039_ kost GMR FF 1500 MSA, kost 2009 Type 0 Front Pto 150 0, Spreder Bøgeballe S2, tallerkenspreder 2009 Type 0 Hydrulik 1 sæt 0,12 0, Blad Tellefsdal VPL24, kombi 2012 Type ,5 1 sæt Sti_C_047_5 NY kost kost Type 0 Front Pto 150 0,3 211 Spreder Westbørn alsespreder 2000 Type 0 Pto 0,8 1 NY Blad sapblad Type ,3 1 sæt Sti_C_048_5 NY kost kost Type 0 Front Pto 150 0,3 NY Spreder tallerkenspreder Type 0 Hydrulik 1 sæt trådløs 0,5 0,7 NY Blad sapblad Type ,3 1 sæt Sti_C_060_5 NY kost kost Type 0 Front Pto 150 0,3 NY Spreder tallerkenspreder Type 0 Hydrulik 1 sæt trådløs 0,5 0,7 253 Blad Epoke ST 84, sapblad 1998 Type ,3 1 sæt Sti_C_075_5 NY kost kost Type 0 Front Pto 150 0,3 213 Spreder Bøgeballe BS 220, tallerkenspreder 1995 Type 0 Pto 0,22 0,3 NY Blad sapblad Type ,3 1 sæt Sti_C_111_5 NY kost kost Type 0 Front Pto 150 0,3 NY Spreder tallerkenspreder Type 0 Hydrulik 1 sæt trådløs 0,5 0,7

9 Kommune Vinterteneste med traktorer m.m Materielskema med rutetilknytning Distrikt Rute nr. VINTERMAN Model /type Max bredde Mini_38 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Mini_45 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Mini_46 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Mini_61 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Mini_62 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Mini_63 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Mini_110 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Korsør Mini_210 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Korsør Mini_215 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Skælskør Mini_318 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Skælskør Mini_319 Knækstyret læssemaskine 1,5 meter Snerydning/ flytning på stier o.l. med minilæssemaskiner BILAG Materielskema med rutetilknytning

10 Aftaleparadigmer

11 Aftaleparadigme: Traktor til snerydning på kørebaner Entreprenørserice Dalsinget Tlf.: Fax: Aftale dr. Vinterberedskab for stor traktor med fører i kommune, for interen 2014/2015 til og med 2017/2018 Hermed fremsendes aftale for onnænte entreprise. Aftalen omfatter kørsel: Rute: Sneplo: Stilleplads: 25. april 2014 Sagsid.: EAN-nr.: Hod-CVR: Kontaktperson: VF Tlf. dir.: Grundlag Aftalen er gældende for perioden d. 1. nomber 2014 til og med den 31. marts 2018 Ordregir har option på forlængelse af aftalen i op til yderligere 2 x 1 beredskabsperiode, og således til og med beredskabsperioden 1. nomber marts Udkald må som hodregel forntes at ligge fra kl. 04:00 22:00 og der kan forekomme udkald i flere omgange. Ved udkald skal Entreprenøren inden 45 minutter, ære mødt på det respekti stillested for montering af plo. Ved enhr afbrydelse af arbedet kontaktes interagten.

12 Procedure for snerydning Side2/5 Vinteragten kontakter entreprenøren for sne udkald. Entreprenøren kontakter interagten når han ankommer til pladsen. Entreprenøren kontakter interagten når plon er afmonteret. Afregning Ved udkald: Afregnes til fast timepris. Afregning foretages på grundlag af rekisition udstedt af interagten og dlagte prisblad. Fakturering Faktura sendes elektronisk med oplysning om rekisitionsnumre. Faktura for ydelser i perioden 1. nomber til 31. december skal ære fremsendt inden den 15. anuar det efterfølgende år. Faktura for ydelser i perioden 1. anuar til 31. marts skal ære fremsendt inden den 15. ma. Faktura udstedes til: Kommune, Entreprenørserice, Teglærks 4, 4220 Korsør EAN-nr Reparationer Omkostninger for reparation af materiel eet af Entreprenøren (eller en udfører herfor) er kommune udkommende. Ved reparation af materiel eet af kommune, afregnes Entreprenøren i ntetiden med satsen for ntetid (se prisblad), indtil 2 timer. Det urderes i de enkelte tilfælde om ntetid er nødndigt. Materiel Traktorens bredde må ikke orstige 2,5 m.

13 Ved nymontering for kørsel med intermateriel, lerer entreprenøren traktor med frontlift påmonteret A ramme inkl. nødndigt udstyr (stik, ekstra lys, rotorblink m.) kommune udfører nødndige tilpasninger til kommunens redskaber. Side3/5 : På og afmontering aftales med Leif tlf.: eller Niels Johansen tlf.: ( ) Korsør/Skælskør: På og afmontering aftales med Niels Johansen tlf.: ( ) Ved af og på montering af Kommunes materiel i forbindelse med interberedskab, afregnes med satsen for ntetid på grundlag af rekisition (se prisblad). Entreprenøren skal ha tegnet udidet ansarsforsikring for kørsel med sneplo, idet police herfor skal kunne foreises eller fremsendes i kopi. Under udkald må Entreprenøren ikke udføre arbede for andre end kommune. Udføres der snerydning eller lignende for andre, må det af kommune udlånte materiel ikke anndes. Sikkerhed og arbedsmilø Al mandskab, der er beskæftiget med saltning eller kørsel med sneplo, påhiler det at bære lopligtige sikkerhedsfodtø og refleksbeklædning kategori III. Opsigelse Ved misligholdelse af nærærende kontrakt, kan aftalen opsiges af Kommune uden yderligere arsel. Ørigt Ved ethrt tils spørgsmål omkring udførelse af interteneste, kontaktes interagten. Kommune forbeholder sig ret til at ustere på ruter og disponering af mandskab/materiel i løbet af intersæsonen.

14 Chaufføren skal kunne kommunikere med interagten på et forståeligt dansk. Side4/5 His arbedet er omfattet af kollekti orenskomst, skal tenesteyderen orholde de i denne orenskomst fastsatte ilkår, også for arbedstagere, der ikke er omfattet af orenskomsten. Er arbedet ikke omfattet af kollekti orenskomst, må løn og arbedsilkår for arbedstagere ikke ære æsentligt mindre gunstige, end de ilkår der i almindelighed bydes arbedstagere, der udfører arbede af tilsarende art. Der er/il bli monteret GPS på kommunes materiel, således at interagten bedre kan koordinere indsatsen under udkald. Et. ændringer af materiel, adresse, telefonnr. (et. mobilnr.) skal meddeles kommunen senest 13. oktober forud for hr beredskabsperiode., rute: Kontaktperson Tlf. nr. for udkald: Vedlagte kopi bedes returneret i underskret stand senest 13. oktober For Kommune 4220 Korsør, den For Entreprenør, den

15 PRISBLAD - Traktor til snerydning på kørebaner: Side5/5 Takster for snerydning for interen (excl. moms) Post Ydelsens art Enhed Pris pr. enhed 1 Beredskabshonorarer - pr. traktor 1.1 Beredskabshonorar Sum 2 Timepriser - pr. traktor 2.1 Timepris - snerydning Timer 2.3 Timepris - ntetid Timer For efterfølgende sæsoner reguleres enhedspriser i orensstemmelse med "Tilbuds- og afregningsgrundlag, Retningslinier for prisregulering".

16 Aftaleparadigme: Traktor til snerydning og saltning på cykelstier o.l. Entreprenørserice Dalsinget Tlf.: Fax: Aftale dr. Vinterberedskab for stitraktor med fører i kommune, for interen 2014/2015 til og med 2017/2018 Hermed fremsendes aftale for onnænte entreprise. Aftalen omfatter kørsel: Rute: Saltspreder: 25. april 2014 Sagsid.: EAN-nr.: Hod-CVR: Kontaktperson: VF Skrabeblad/kost: Stilleplads: Tlf. dir.: Grundlag Aftalen er gældende for perioden d. 1. nomber 2014 til og med den 31. marts 2018 Ordregir har option på forlængelse af aftalen i op til yderligere 2 x 1 beredskabsperiode, og således til og med beredskabsperioden 1. nomber marts Udkald må som hodregel forntes at ligge fra kl. 05:00 21:00 og der kan forekomme udkald i flere omgange. Ved udkald skal Entreprenøren inden 45 minutter, ære mødt på det respekti stillested for montering af redskaber og læsning af salt. Ved enhr afbrydelse af arbedet kontaktes interagten.

17 Procedure for saltudkald Side2/5 Vinteragten kontakter entreprenøren pr. telefon. Entreprenøren kontakter interagten når ruten er påbegyndt og når ruten er afsluttet. Procedure for snerydning Vinteragten kontakter entreprenøren for sne udkald. Entreprenøren kontakter interagten når han ankommer til pladsen. Entreprenøren kontakter interagten når Skrabeblad/kost er afmonteret. Afregning Ved udkald: Afregnes til fast timepris. Afregning foretages på grundlag af rekisition udstedt af interagten og dlagte prisblad. Fakturering Faktura sendes elektronisk med oplysning om rekisitionsnumre. Faktura for ydelser i perioden 1. nomber til 31. december skal ære fremsendt inden den 15. anuar det efterfølgende år. Faktura for ydelser i perioden 1. anuar til 31. marts skal ære fremsendt inden den 15. ma. Faktura udstedes til: Kommune, Entreprenørserice, Teglærks 4, 4220 Korsør EAN-nr Reparationer Omkostninger for reparation af materiel eet af Entreprenøren (eller en udfører herfor) er kommune udkommende. Ved reparation af materiel eet af kommune, afregnes Entreprenøren i ntetiden med satsen for ntetid (se prisblad),

18 indtil 2 timer. Det urderes i de enkelte tilfælde om ntetid er nødndigt. Side3/5 Materiel Traktorens bredde må ikke orstige 1,5 m, og høden må ikke orstige 2,3 m. Ved nymontering for kørsel med intermateriel, lerer entreprenøren traktor påmonteret A ramme inkl. Nødndigt udstyr (stik, ekstra lys, rotorblink m.) kommune udfører nødndige tilpasninger til kommunens redskaber. : På og afmontering aftales med Leif tlf.: eller Niels Johansen tlf.: ( ) Korsør/Skælskør: På og afmontering aftales med Niels Johansen tlf.: ( ) Ved af og på montering af Kommunes materiel i forbindelse med interberedskab, afregnes med satsen for ntetid på grundlag af rekisition (se prisblad). Entreprenøren skal ha tegnet udidet ansarsforsikring for kørsel med sneplo, idet police herfor skal kunne foreises eller fremsendes i kopi. Under udkald må Entreprenøren ikke udføre arbede for andre end kommune. Udføres der snerydning eller lignende for andre, må det af kommune udlånte materiel ikke anndes. Sikkerhed og arbedsmilø Al mandskab, der er beskæftiget med saltning eller kørsel med sneplo, påhiler det at bære lopligtige sikkerhedsfodtø og refleksbeklædning kategori III. Opsigelse Ved misligholdelse af nærærende kontrakt, kan aftalen opsiges af Kommune uden yderligere arsel.

19 Ørigt Side4/5 Ved ethrt tils spørgsmål omkring udførelse af interteneste, kontaktes interagten. Kommune forbeholder sig ret til at ustere på ruter og disponering af mandskab/materiel i løbet af intersæsonen. Chaufføren skal kunne kommunikere med interagten på et forståeligt dansk. His arbedet er omfattet af kollekti orenskomst, skal tenesteyderen orholde de i denne orenskomst fastsatte ilkår, også for arbedstagere, der ikke er omfattet af orenskomsten. Er arbedet ikke omfattet af kollekti orenskomst, må løn og arbedsilkår for arbedstagere ikke ære æsentligt mindre gunstige, end de ilkår der i almindelighed bydes arbedstagere, der udfører arbede af tilsarende art. Der er/il bli monteret GPS på kommunes materiel, således at interagten bedre kan koordinere indsatsen under udkald. Et. ændringer af materiel, adresse, telefonnr. (et. mobilnr.) skal meddeles kommunen senest 13. oktober forud for hr beredskabsperiode., rute: Kontaktperson Tlf. nr. for udkald: Vedlagte kopi bedes returneret i underskret stand senest 13. oktober For Kommune 4220 Korsør, den For Entreprenør, den

20 PRISBLAD - Traktor til snerydning og saltning på cykelstier o.l. Side5/5 Takster for snerydning og saltning for interen (excl. moms) Post Ydelsens art Enhed Pris pr. enhed 1 Beredskabshonorarer - pr. traktor 1.1 Beredskabshonorar Sum 2 Timepriser - pr. traktor 2.2 Timepris - saltning og/eller snerydning Timer 2.3 Timepris - ntetid Timer For efterfølgende sæsoner reguleres enhedspriser i orensstemmelse med "Tilbuds- og afregningsgrundlag, Retningslinier for prisregulering".

21 Aftaleparadigme: Minilæssemaskine til snerydning/-flytning på stier o.l. Entreprenørserice Dalsinget Tlf.: Fax: Aftale dr. Vinterberedskab for minilæssemaskine med fører i kommune, for interen 2014/2015 til og med 2017/2018 Hermed fremsendes aftale for onnænte entreprise. Aftalen omfatter kørsel: Med Minilæsser Rute: Stilleplads: 25. april 2014 Sagsid.: EAN-nr.: Hod-CVR: Kontaktperson: VF Tlf. dir.: Grundlag Aftalen er gældende for perioden d. 1. nomber 2014 til og med den 31. marts 2018 Ordregir har option på forlængelse af aftalen i op til yderligere 2 x 1 beredskabsperiode, og således til og med beredskabsperioden 1. nomber marts Udkald må som hodregel forntes at ligge fra kl. 06:00 14:30 og der kan forekomme udkald i flere omgange. Ved udkald, skal Entreprenøren inden 60 minutter, ære påbegyndt snerydning på den tildelte rute. Ved enhr afbrydelse af arbedet kontaktes interagten. Procedure for snerydning/-flytning Vinteragten kontakter entreprenøren pr. telefon. Entreprenøren kontakter interagten når ruten er påbegyndt og når ruten er afsluttet.

22 Afregning Side2/4 Ved udkald: Afregnes til fast timepris. Afregning foretages på grundlag af rekisition udstedt af interagten og dlagte prisblad. Fakturering Faktura sendes elektronisk med oplysning om rekisitionsnumre. Faktura for ydelser i perioden 1. nomber til 31. december skal ære fremsendt inden den 15. anuar det efterfølgende år. Faktura for ydelser i perioden 1. anuar til 31. marts skal ære fremsendt inden den 15. ma. Faktura udstedes til: Kommune, Entreprenørserice, Teglærks 4, 4220 Korsør EAN-nr Materiel Læssemaskinens bredde må ikke orstige 1,5 m. Læssemaskinen skal ha en egenægt på min kg, og ære forsynet med skol uden tænder, lukket kabine, lys og rotorblink. Entreprenøren skal ha tegnet udidet ansarsforsikring for kørsel med materiellet, idet police herfor skal kunne foreises eller fremsendes i kopi. Under udkald må Entreprenøren ikke udføre arbede for andre end kommune. Sikkerhed og arbedsmilø Al mandskab, der er beskæftiget med kørsel med læssemaskine, påhiler det at bære lopligtige sikkerhedsfodtø og refleksbeklædning kategori III. Opsigelse Ved misligholdelse af nærærende kontrakt, kan aftalen opsiges af Kommune uden yderligere arsel.

23 Ørigt Side3/4 Ved ethrt tils spørgsmål omkring udførelse af interteneste, kontaktes interagten. Kommune forbeholder sig ret til at ustere på ruter og disponering af mandskab/materiel i løbet af intersæsonen. Chaufføren skal kunne kommunikere med interagten på et forståeligt dansk. His arbedet er omfattet af kollekti orenskomst, skal tenesteyderen orholde de i denne orenskomst fastsatte ilkår, også for arbedstagere, der ikke er omfattet af orenskomsten. Er arbedet ikke omfattet af kollekti orenskomst, må løn og arbedsilkår for arbedstagere ikke ære æsentligt mindre gunstige, end de ilkår der i almindelighed bydes arbedstagere, der udfører arbede af tilsarende art. Et. ændringer af materiel, adresse, telefonnr. (et. mobilnr.) skal meddeles kommunen senest 13. oktober forud for hr beredskabsperiode., rute: Kontaktperson Tlf. nr. for udkald: adresse: Vedlagte kopi bedes returneret i underskret stand senest 13. oktober For Kommune 4220 Korsør, den For Entreprenør, den

24 PRISBLAD - Minilæssemaskine til snerydning/- flytning på stier o.l.: Side4/4 Takster for snerydning for interen (excl. moms) Post Ydelsens art Enhed Pris pr. enhed 1 Beredskabshonorarer - pr. maskine 1.1 Beredskabshonorar Sum 2 Timepriser - pr. maskine 2.1 Timepris - snerydning Timer 2.3 Timepris - ntetid Timer For efterfølgende sæsoner reguleres enhedspriser i orensstemmelse med "Tilbuds- og afregningsgrundlag, Retningslinier for prisregulering".

25 Orsigtskort

26 k p Vedde er u Dysse Tersløse Hu l h ngs da e e Ki rk Hø e Ste nsbøg Ve d Engstien sø No r e e os em Øll nde t r up Ny r up Slette rs Ko e dr Fug le b erg Møllegå Kislem Skafterup rds a rk Mølle Sk er up Ny æ Ørsle Si bb s La Plan tage e Ols e snæ ke Stig ak Borreb y e lleb Att Sk r å b er g ø e e a lke e er u st Kragelunds Klaks æ Gl Klinte Skelb æ r lele Ha l n e d e Ting ge in nn rø G e n k Ma r e e ge Tåderup O nch Drøsselberg Lyage r ne Tr a Ko n pe Eg Y p lse Es ge y ør Mø Rugkrog e e mle e Nord e Pil En g e e e Aa da ls y s Ga t d s N æs r na de t Langeberg Sla Skoåsen e Pa g Ly Haly e e el Virk Lundb æ Veste r e Strandb akk l sk ør en nø en e Vester Katrine Vedskølle sn edø g en Skælskør Ba Se or Loru p g Rin e F æg a n g ge Mi n ko Bø e db Topshø e e R åberg ag Kr r up k n lu Grøfte e an Fr Volde n d S t ed ted Kro g up er e lu n Harres e Alle Ro s e by ha lm Ør e lm re ho r l ho s år d O Eg Fy Re He Vestm Charlottedal b y e sø een ot or de Ølsm ose i ks er e rg lg Magle ed Fr P e ar c dal e e Ge r d Ko b æ k Ge de Kild e p e Langøre e u dr Er ega up e Se e r d r n g ks se el Åmarken Bro Slo ts B ar l by Korsør s Tinghu tien mello Ty rm te g er No r s Ga m rs ør Lø s Ve a Ves Hu e e Møllesø r e g ø b y e Ndr.R ingga de Ko es en N æs p stru Hø e Re bor ld h e e sl e År e r up lag st Ho e Kildem arks er r oen erg d lu n S Stil l i ng Ag Mælke Ag e nsb Ka Ko nhø Ste Gr ø s el e af t s tion Bohø Å rd gå en Dy b Ka Sta Søb o To æltsb e Sk Dalgård s Mu n ge e Ce r te di n Tin K e Rye de Spånager He Venemose b Sto re Jyderu p rthø Ho y ulb By e Vedde Ha l by Torpe Blindkilde Da Elm e Sorø bi ng S ka e ns Rø r e Holmstrup sø Re e r Ny k ø rle Gø C_Vinter Korsør B_Vinter Skælskør D_Vinter Vinterberedskab udbud 2014: Orsigtskort Ve Traktorer Date:

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Tilbuds- og afregningsgrundlag FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune 1. GENERELT et (TAG) angiver retningslinjer ved ændring af arbejdet, prisregulering og betaling.

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med er m.m. - 2014 i Kommune Kommune Vintertjeneste med er m.m. - 2014 SAMLELISTE Samleliste Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale: a) Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL TAG UDBUD JULI 2017 PARADIGME UDBUD JULI 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT 3 1.1 Mængdefastsættelse og afregningsmængder 3 1.2 Indeksregulering 3 1.3 Regler for betaling 4 2 TILBUDSLISTENS POSTER 5 2 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med håndarbejde og småmateriel Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ad post 1: Klargørings-, og beredskabshonorarer... 3 Ad post 1.1: Klargøringshonorar... 3 Ad post 1.2: Beredskabshonorar...

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013

Vintertjeneste 2013 2016 Tønder Kommune. Udbudsbrev UDBUDSMATERIALE 12-04-2013 1. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Ordregiver... 3 2. De udbudte ydelser... 3 3. Specifikation af de udbudte entrepriser... 3 3.1. Ruternes/distrikternes

Læs mere

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser.

Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Vintertjeneste på præventiv rute -udbud af 7 entrepriser. Tilbudslister. Undertegnede entreprenør tilbyder at udføre vintertjeneste i Middelfart kommune, som anført i udbudsmaterialet, dateret juni 2011

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med traktorer m.m. i Faxe Kommune TILBUDSLISTE - FORSIDE Forside Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale, jf. Betingelser, afsnit

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 14-18 TILBUDSLISTE - TBL ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 71 Vejle TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner Udbud af vintertjeneste 2017 2021. Tilbudsliste (TBL) Glostrup Kommune på vegne af Herlev, Gladsaxe, Albertslund, Rødovre, Lyngby-Taarbæk og Glostrup kommuner 17. juli 2017 Tilbudsliste (TBL) Forside Tilbudsliste

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Tilbudsliste - samleliste

Tilbudsliste - samleliste Side A Tilbudsliste - samleliste Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nestående ruter på det i udbudsmaterialet, dateret 11. juli 2014, angivne grundlag. Entreprise Rute Snerydning

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat

UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat UDBUDSSKRIVELSE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 2015

Udbud af vintertjeneste 2015 Udbud af vintertjeneste 2015 Snerydning med lastbil Snerydning med traktor - FORSIDE Forside Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale, jf. Betingelser, afsnit 2.2 Dokumenter.

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der

Læs mere

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige.

Skemaer med oplysninger om køretøj og chauffører (kun 1 side pr. køretøj) Erklæring om omfang af ubetalt forfalden gæld til det offentlige. TILBUDSSAMLELISTE Lastbilruter Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nedenstående entrepriser på det i betingelserne, dateret april 2014 angivne grundlag Rutenr. Aktivitet Tilbudssum

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Juli Udgivelsesdato: 5.

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Juli Udgivelsesdato: 5. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Juli 2013 Udgivelsesdato: 5. juli 2013 Kon takt Sagsansvarlig: Jan Krause Teknik og Miljø - Veje, Havne og Grønne Områder

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 6 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING 2 2. RETSGRUNDLAGET 3 3. TILBUDSFASEN 3 4. TILBUDSAFGIVELSE 3 5. EGNETHED 5 6.

Læs mere

TILBUDS SAMLELISTE REV. 1.0 - Side 1 af 2

TILBUDS SAMLELISTE REV. 1.0 - Side 1 af 2 TILBUDS SAMLELISTE REV. 1.0 - Side 1 af 014-019 14. marts 014 Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nestående ruter på det i udbudsmaterialet, dateret 14. marts 014, angivne grundlag.

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 2 til Vejledning DRIFT LEVERING AF VEJSALT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009 Vejregelrådet Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) TA11P - TA17P. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten 2013 2016

Tilbudsliste (TBL) TA11P - TA17P. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten 2013 2016 6 Tilbudsliste (TBL) A - Primærruter: B - Sekundæreruter: D - Plov distrikter: Læssevagt: TA01 - TA07 + TRS TA11P - TA17P TB20 - TB29 TD01 - TD13 Sølsted depot UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjenesten

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5

Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet Vintertjeneste Fagområde Vintertjeneste på kørebaner Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Vintertjeneste" Fagområde "Vintertjeneste på kørebaner" Rettelsesblad nr. VIN-VKØR-5 Tidligere

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

TILBUDS SAMLELISTE REV. 2.0 - Side 1 af 2

TILBUDS SAMLELISTE REV. 2.0 - Side 1 af 2 TILBUDS SAMLELISTE REV..0 - Side af 04-09 Undertegnede tilbyder herved at udføre vintertjeneste på nestående ruter på det i udbudsmaterialet, dateret, angivne grundlag. TILBUD Entr. nr. Rutenummer K+R0

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 5 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. RETSGRUNDLAGET... 2 3. TILBUDSFASEN... 2 4. TILBUDSAFGIVELSE... 3 5. EGNETHED...

Læs mere

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015 VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 MARTS 2015 UDBUD LEVERING AF SALTSPREDERE OG SNEPLOVE TIL KØREBANER, 2015 TILBUDS- OG

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Udbudsbetingelser. Juni 2015 Rebild kommune VINTERTJENESTE Udbudsbetingelser Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING... 2 2. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 2.1 Egnethedsvurdering og udvælgelse... 3 2.2 Tildeling... 4 2.3

Læs mere

Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Odder Kommune

Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning i Odder Kommune Til de bydende ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 6. september 2016 SIDE 1/2 REF ATG PROJEKTNR A087274 Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Fælles Bestemmelser om udbud og tilbud

Fælles Bestemmelser om udbud og tilbud Vejdirektoratet Side 1 af 10 Fælles Bestemmelser om udbud og tilbud Orientering Vejdirektoratet forestår vintertjenesten på alle statsveje og enkelte overordnede kommunestrækninger. Vintertjenesten udføres

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERINGER... 2 2.1 Regulering af tilbudssum ved ændring

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune Betingelser Vilkår Instruks Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 25. april 2014 Betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Samlet Driftsudbud Geografisk opdelte orienteringsmøder vintertjeneste

Samlet Driftsudbud Geografisk opdelte orienteringsmøder vintertjeneste Samlet Driftsudbud 2012 Geografisk opdelte orienteringsmøder vintertjeneste Tidsplanen 3. april 2012: Bekendtgørelse af udbud 1. - 4. og 7. juni 2012: Formøder Vintertjeneste 3. juli 2012: Licitation Juli

Læs mere

Overført kr. 2. Eftersyn og vedligehold. Overført kr. 3. Reparation til faste enhedspriser

Overført kr. 2. Eftersyn og vedligehold. Overført kr. 3. Reparation til faste enhedspriser 3. oktober 2012 Side 1 af 1 Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på det i Betingelser og Vilkår af angivne grundlag for en betaling af: Pris i alt kr. ekskl. moms 1. Vedligeholdscenter

Læs mere

Vintertjeneste 2015-2019

Vintertjeneste 2015-2019 Vintertjeneste 2015-2019 Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) - Vinterklasse 2 og 3 veje Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE - TBL ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE -

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015

VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015 VEJDIREKTORATET TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 FEBRUAR 2015 UDBUD LEVERING AF GLATFØREMÅLESTATIONER, 2015 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS-

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL SEPTEMBER 2012 Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 10 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Odense

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vi har modtaget følgende spørgsmål: "Må man køre med DIN-beslag udenfor beredskabsperioden?"

Vi har modtaget følgende spørgsmål: Må man køre med DIN-beslag udenfor beredskabsperioden? ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg RETTELSESBLAD NR. 1 UDBUD AF 9 RUTER 2016-2019, NORDDJURS KOMMUNE TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 13. september 2016 SIDE 1/2 REF ATG

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune Orientering Betingelser Vilkår Instruks Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 7. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Orientering... 3 2

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Drift, vedligehold og administration af materiel til vintertjenesten juni 2016 Side 1 af 1

Faaborg-Midtfyn Kommune Drift, vedligehold og administration af materiel til vintertjenesten juni 2016 Side 1 af 1 Faaborg-Midtfyn Kommune Drift, vedligehold og administration af materiel til vintertjenesten juni 2016 Side 1 af 1 Undertegnede tilbyder at udføre nedenstående arbejder på baggrund af udbudsmaterialet

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Spørgemøde Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning , Norddjurs Kommune

Spørgemøde Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning , Norddjurs Kommune Spørgemøde Udbud af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Helene Elna Hyldgaard, Transport Infrastructure 1 Generelt Denne præsentation indeholder udklip af udbudsmaterialet. Der

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2016-081057 SOFTWARE VERSION: 9.1.8 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Orienteringsmøde vedr. udbud af levering af saltspredere og sneplove, 2014

Orienteringsmøde vedr. udbud af levering af saltspredere og sneplove, 2014 Dato 25/3 2014 Sagsbehandler Helene Elan Hyldgaard Mail heeh@vd.dk Telefon 2230 0936 Dokument 14/00306-4 Side 1/7 Mødenotat Emne Orienteringsmøde vedr. udbud af levering af saltspredere og sneplove, 2014

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere