Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer."

Transkript

1 Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag Overfladebehandling med tyndt mørtellag kan defineres som finpuds, der påføres direkte på underlaget - eksempelvis murværk - således at dettes overfladekarakter bibeholdes. Når der vælges mursten, der senere skal overfladebehandles med et tyndt mørtellag, skal teglværket informeres om, hvad stenene skal bruges til. Det er for at sikre, at det er sten af den rigtige type, der bliver leveret. Overfladebehandlet murværk skal vedligeholdes. Overfladebehandlet murværk kan evt. visuelt besigtiges hvert 2. eller 3. år, eventuelle skader registreres og udbedring foretages. Er der tvivl om, hvorvidt en mursten egner sig til overfladebehandling, kan man kontakte et af teglværkernes salgskontorer. Påførsel af et tyndt mørtellag kan således betragtes som en fællesbetegnelse for følgende overfladebehandlinger: Vandskuring Sækkeskuring Filtsning Svumning Berapning Tyndpuds er en anden form for overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag. Tyndpuds kendetegnes ved, at mørtel - ofte indfarvet mørtel - trækkes på murværket i et tyndt, dækkende lag, svarende til en maksimal lagtykkelse på ca. 1½ mm. Efterfølgende krav til overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag bør overholdes: Påførsel af et tyndt mørtellag på murværk i aggressiv miljøklasse frarådes, medmindre en vis form for løbende vedligehold accepteres. Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag på udvendigt murværk må tidligst udføres 1-4 måneder (afhængig af vejrlig) efter opmuring (og fugning). Vandindholdet i udvendigt murværk må max. være ca. 3 vægt%. Påførsel af et tyndt mørtellag på udvendigt murværk må kun foretages i forårs- og sommermånederne og helst om foråret, idet bedste hærdebetingelser for mørtlen forekommer her. Påførsel af et tyndt mørtellag må ikke udføres i direkte sol. Fuld hærdning af overfladebehandlingen skal være opnået inden risiko for frost indtræder.

2 Underlag - generelle forhold Vandskuring, sækkeskuring, filtsning og tyndpuds udføres bedst på blødstrøgne mursten. De anvendte sten skal i udvendigt murværk være frostfaste, og kravet til frostfastheden er større for sten i overfladebehandlet murværk end for sten i blankt murværk. Murværket skal opføres som blankt facademurværk. Mørtelfugerne skal udfyldes med mørtel helt frem til stenenes forkant. Dette er vigtigt, da der ellers let opstår revner langs stenkanterne, og da især hvis der anvendes en cementrig mørtel, og hvis der sker en hurtig udtørring. I udvendigt murværk stilles samme krav til færdiggørelsen af fugerne som i blankt murværk. Hvis murværket er stærkt sugende forvandes der inden mørtlen påføres. Vandskuring Som mørtel anvendes tyndtflydende, smidig mørtel, hvis sammensætning varieres efter de klimatiske og mekaniske påvirkninger. Den maksimale lagtykkelse må ikke komme over 0,5-1 mm, og sandets største korn bør normalt højst være 1 mm. Straks efter påføringen skrabes overskydende mørtel af med ske eller stålbræt. Herefter skures med fladen af en våd mursten, der jævnligt dyppes i vand. Der skures helt i bund, således at lagtykkelsen bliver lille, og således at fremtrædende sten bliver blotlagte. Til slut afkostes overfladen med en tør græskost. Sækkeskuring Som mørtel anvendes tyndtflydende, smidig mørtel, hvis sammensætning varieres efter de klimatiske og mekaniske påvirkninger. Den maksimale lagtykkelse må ikke komme over 0,5-1 mm, og sandets største korn bør normalt højst være 1 mm. Straks efter påføringen skrabes overskydende mørtel af med ske eller stålbræt. Herefter skures med en tør sæk. Der skures helt i bund, således at lagtykkelsen bliver lille, og således at fremtrædende sten bliver blotlagte. Til slut afkostes overfladen med en tør græskost. Filtsning Som mørtel anvendes tyndtflydende, smidig mørtel, hvis sammensætning varieres efter de klimatiske og mekaniske påvirkninger. Den maksimale lagtykkelse må ikke komme over 0,5-1 mm, og sandets største korn bør

3 normalt højst være 1 mm. Straks efter påføringen skrabes overskydende mørtel af med ske eller stålbræt. Herefter filtses med et pudsebræt, hvorpå der er påklæbet hårdt filt. Der filtses helt i bund, således at lagtykkelsen bliver lille, og således at fremtrædende sten bliver blotlagte. Ved filtsning af udvendigt murværk sker det ofte, at laget bliver for tykt, og dette giver sædvanligvis større risiko for senere afskalninger. Endvidere sker det undertiden, at der ved behandlingen med brættet bliver ført ekstra bindemiddel ud i pudslagets frie overflade med krakeleringsrevner til følge. Tyndpuds Tyndpuds er betegnelsen for et tyndt - oftest farvet - og heldækkende pudslag udført med fabriksfremstillet mørtel. Tyndpudsen kan påføres, når murværkets overflade efter forvanding er matfugtig og svagt sugende. En korrekt forvanding beror på kendskab til underlagets sugeevne og udtørringsforholdene i øvrigt. Forvandingen skal foregå kontinuerligt i takt med pudsearbejdet. Tyndpudsmørtel blandes efter producentens anvisning. Vandtilsætning og blandetiden skal være ens fra blanding til blanding for at undgå farveforskelle. Farvet tyndpudsmørtel skal normalt bruges inden ca. 60 minutter efter blanding (se producentens anvisning). Der må ikke genoprøres med ekstra vand. Det anbefales, at anvende farvede tyndpudsprodukter med samme produktionsdato påstemplet emballagen. Ensartet vandtilsætning og blandetid af mørtlen er en forudsætning for er vellykket resultat. Mørtlen trækkes på underlaget med stålbræt i et jævnt heldækkende ensartet lag på ca. 1,5 mm. Maksimalt 3 mm over fuger og lokale ujævnheder. Herefter filtses med filtsebræt med brug af så lidt vand som muligt. Der sammenfiltses til en jævn og ensartet overflade. Det er vigtigt, at der overalt anvendes samme arbejdsteknik samt at vandtilsætning, blandetid, vandmængde på filtsebræt og lagtykkelse er ensartet. Senest ved arbejdets ophør - under mørtlens afbinding - skal der afdækkes effektivt mod nedbør. I tørre perioder (varme, blæst) skal tyndpudslaget beskyttes mod for hurtig udtørring og evt. eftervandes. I øvrigt henvises til leverandørens anvisninger, som nøje skal følges. Udførelse generelle forhold Vandskuring, sækkeskuring, filtsning og tyndpuds kan udføres i passivt og moderat miljø. Udførelse i aggressivt miljø frarådes, medmindre en vis form for løbende

4 vedligehold accepteres. Ved overfladebehandling inddeles murværket i naturligt afgrænsede felter, der færdiggøres vådt i vådt. Dette er for at sikre, at murværket i færdig tilstand fremtræder ensartet og uden iøjnefaldende skel. Naturlige afgrænsninger er eksempelvis hjørner, bag tagnedløb, gesimsbånd, dilatationsfuger mv. Det er vigtigt, at arbejdsprocessen planlægges, således at naturligt afgrænsede felter færdiggøres helt inden arbejdet stoppes ved eksempelvis pauser eller ved arbejdstids ophør, ligesom det er vigtigt, at bemandingen afpasses herefter. Stop ved naturlige skel udføres efter lodrette og/eller vandrette linier. Lodrette eller vandrette skel ved vinduesfalse og lignende kan også være egnede steder, hvor ophold i arbejdsprocessen kan foretages. Ny overfladebehandling skal beskyttes, dels mod for hurtig udtørring og dels mod slagregnspåvirkning samt selvsagt mod frostpåvirkning, indtil tilstrækkelig hærdning har fundet sted. Afhængig af vejrlig og udtørring skal overfladebehandlingen også beskyttes/fugtigholdes den første periode efter udførelsen (typisk 1-2 uger). Murværk, der er overfladebehandlet ved påførsel af tynde mørtellag, kræver større eller mindre vedligehold, afhængig af miljøbelastningen. Eksempelvis kræves der større vedligehold, hvis murværket ligger udsat eller konstruktiv beskyttelse mangler. Desto tyndere mørtellag, der påføres murværket, desto større er sandsynligheden for, at overfladebehandlingens levetid bliver som forventet. Levetiden for murværk overfladebehandlet med tynde mørtellag kan ikke forventes at have en levetid svarende til levetiden for traditionelt pudset murværk. Berapning Berapning er ikke egnet til udvendigt murværk. Berapning udføres ved at trække et lag mørtel på teglvæggen i et så tyndt lag som muligt. Mørtlen skal være af konsistens som vælling, og den påføres med stålbræt i retningen nedefra og op. Er væggen meget tør, vil det lette arbejdet at vande først. Når mørtlen er tørret noget, udjævnes mørtellaget ved hjælp af græskost eller hvidtekost og vand. Afkostningen skal foregå i skrå retning, således at kosten ikke fjerner mørtel fra fugerne, men tværtimod fylder dem. Til slut kostes overfladen med en tør græskost.

5 Svumning Svumning er en overfladebehandling, hvor overfladen af murværk eller beton dækkes med svumningsmørtel - ufarvet eller ædelmørtel - som påføres med kost til fuld dækning. Farvet puds Hvis der ønskes en farvet overflade, kan dette opnås ved at pudse med farvet mørtel i stedet for at kalke eller male. Arbejdet må dog udføres med stor omhu, hvis resultatet skal blive godt. Pudsearbejdet med indfarvet mørtel foregår som beskrevet under Pudsning/ Overfladebehandling ved påførsel af et tyndt mørtellag. Det anvendte farvestof må ikke reagere med mørtlens bindemiddel, og det bør ikke være opløseligt i vand. Endvidere skal farvestoffet være lysægte, mat, kalk- og cementbestandigt (alkalifast) og må ikke i væsentligt omfang indeholde vandopløselige salte. Der må ikke anvendes jernvitriol som farvestof tilsat mørtlen, idet dette farvestof virker retarderende på mørtlens hærdning. Hvis der skal opnås et godt resultat, er det vigtigt, at murværket har en ensartet sugeevne - dels af hensyn til pudsearbejdets udførelse, dels af hensyn til udseendet bagefter. En uensartet sugeevne - f.eks. forskelle i sugeevnen fra mursten til fuger - kan i perioder give varierende vandindhold i pudslaget med farveforskelle til følge. Dette forhold ses undertiden for vandskuret murværk. Der kan også opstå farveforskelle mellem sten og fuger ved vandskuring af murværk med tilbageliggende fuger. Der skal pudses kontinuerligt i sammenhængende områder. Bemandingen skal afstemmes efter, at dette kan ske. Ofte opnås det bedste resultat, når murværket grundes, før det bliver pudset med farvet puds. Et sådant grundingslag har til formål dels at gøre underlagets sugeevne ensartet, dels at sikre en god vedhæftning og ensartet lagtykkelse. Ved grunding påføres et tyndt mørtellag. Laget kostes på, og mørtlens konsistens skal være således, at porerne efter kosten bliver stående. Ved pudsning med indfarvet mørtel kan der ofte forekomme farveforskelle - eksempelvis mellem sammenstødende felter. Pudslaget kan efter udtørring evt. laseres med indfarvet kalkvand eller kalk til udligning af farveforskelle. Der anvendes samme type farvestof som i den indfarvede mørtel. Ved pudsning med grundingslag, grovpuds og slutpuds kan der med fordel slutpudses med en farvet puds. Det sikrer en større grad af ensartethed. Der bør ikke anvendes farvet puds, hvis underlaget ikke er tørt - eksempelvis

6 skal grovpuds være tilstrækkelig tør inden slutpuds påføres. Hvis underlaget ikke er tilstrækkelig tørt, er der risiko for udvaskning af kalk fra det farvede pudslag med hvide skjolder til følge. Kalkning Kalken skal være vellagret kulekalk. Hydratkalk er ikke egnet til kalkning, sandsynligvis på grund af større indhold af grovere kalkpartikler. Til kalkning af udvendigt murværk frarådes anvendelse af kalk med plastbinder eller lignende. Plastbinder i kalklag nedsætter kalklagets gode diffusionsåbenhed, og der er eksempler på, at efterfølgende behandlinger ikke kan binde til det eksisterende lag. Kalkning udføres bedst med hårkoste. Slidte græskoste er dog anvendelige. Kalkning udføres i perioder, hvor luftens fugtighed er høj. Det vil normalt sige forårs- og efterårsperioder uden for perioder med frost. Dette er vigtigt for kalkens hærdning. Kalken hærdner ved optagelse af kuldioxid fra luften, og denne optagelse sker kun mærkbart, når fugtindholdet i kalklaget er mellem ca. 0,5 og 7 vægt%. Kalkning kan foretages direkte på blankt murværk, og her er murværk med røde, blødstrøgne eller håndstrøgne sten bedst egnet. Ofte bliver murværket dog i forvejen påført et tyndt pudslag f.eks. et vandskuringslag eller et tykkere lag påført af flere gange. Som pudsmørtel er kalkrige mørtler bedst egnede, og mørtlerne bør ikke være mere cementrig end kalkcementmørtel KC 50/50/700. Puds med højt cementindhold kan nedsætte kalkens vedhæftning. En grunding med følgende blanding kan i nogle tilfælde forbedre kalkens vedhæftning. Sandkalk: 1 rummål meget fint kvartssand 4 rummål vellagret kulekalk 3 rummål kalkvand, der kan fortyndes med yderligere kalkvand. Blandingen kan også benyttes til grunding af murværk i bygninger med udsat beliggenhed. Tilberedning af kalkvand: 1. En portion kalkdej (kulekalk) hældes over i en balje eller spand, og der tilsættes vand. Forholdet mellem kalkdej og vand skal være 1 kg kalkdej til ca. 5-6 liter vand. 2. Blandingen røres/piskes ud til ensartet konsistens. 3. I løbet af et døgn vil kalken synke til bunds, og den klare opløsning over det bundfældede kalk er det, der betegnes som kalkvand. På overfladen vil der være dannet en hinde af kalkkrystaller, og denne bør fjernes, før kalkvandet

7 aftappes. Kalkvand bruges i forbindelse med hvidkalkning. Processen kan gentages flere gange. Tilberedning af hvidtekalk (kalkmælk): 1. En portion kalkdej hældes over i en balje, og der tilsættes vand. Forholdet mellem kalkdej og vand skal være 1 kg kalk til ca. 4-8 liter vand. 2. Blandingen røres/piskes ud til ensartet konsistens. 3. Det er nødvendigt med mellemrum at omrøre kalken under brugen, idet kalken synker til bunds under henstand. Kalken kan godt blandes flere dage i forvejen. Hinden på overfladen skal fjernes, før hvidtekalken bruges. Udførelse af hvidkalkning/krav til underbund: 1. Vægfladen rengøres for løstsiddende materiale med almindelig kost og et skrabejern. 2. Der vandes med kost eller slange med strålespids, der kan indstilles til spredning. Ved kalkningen skal bunden være så fugtig, at der kan kalkes vådt i vådt, og således at der ikke bliver stød og striber i kalklaget. Ofte vil supplerende vanding være nødvendig løbende under arbejdet. 3. Nyt puds grundes med kalkvand. 4. Herefter kalkes med den tilberedte hvidtekalk. Der kalkes til fuld dækning, hvilket for nyt puds i reglen vil sige 3-4 gange. Der bør gå mindst ½-1 døgn mellem hver strygning. 5. Til slut stryges fladen med kalkvand. Kalkningen skal udføres med en tynd blanding - tyndtflydende som mælk. Anvendelse af tykke blandinger medfører ofte afskalninger. Det er bedre at kalke flere gange med en tynd blanding end få gange med en tyk. Det har været en gammel regel, at kalkmælken skal være så tynd, at den kun efterlader et tyndt gennemsigtigt slør på neglen, når en finger har været dyppet ned i blandingen. Endvidere er det vigtigt, at murværket bliver vandet, før der kalkes, og om nødvendigt imellem kalkblandingerne, når behandlingen gentages flere gange. Vandingen har til formål at sikre, at der kalkes vådt i vådt, og at underbunden er ensartet sugende under kalkbehandlingen. Dette skal medvirke til, at der bliver påført et ensartet tyndt lag, og at der ikke bliver striber i laget. Indfarvet kalk Udrørt hvidtekalk (kalkmælk) kan erfaringsmæssigt indeholde op til ca. 10% farvepulver uden væsentlig afsmitning. Der er ikke plads til flere farvekorn imellem kalkkrystallerne, og indfarvet kalk vil aldrig blive så mørk i farverne. Ønskes mørkere farver, må der kalkes flere gange med samme farvedosering.

8 Til indfarvning af kalk anvendes kalk - og lysægte pigmenter, som f.eks. jordfarverne okker, terra di Siena og engelsk rød, men også andre farvepigmenter kan anvendes. Forhør nærmere herom hos leverandøren. Farvepigmenterne udblødes i kalkvand i mindst et døgn før brug, tilsættes hvidtekalk i den ønskede dosering og påføres murværket som anført under kalkning. Før den indfarvede hvidtekalk blandes, skal der altid udføres prøveblandinger og prøvestrygninger. Efter endt tørretid kan det afgøres om farverne passer, eller de skal ændres. Når endelig farve er fundet, skal der altid blandes så meget, at blandingen rækker til en hel side, altså fra hjørne til hjørne hele vejen oppefra og ned. Lasering med indfarvet kalkvand Hvor der ønskes laserede overflader kan puds og murværk laseres med indfarvet kalkvand; dog ikke på puds med højt cementindhold. Farvepigmenter udblødes i kalkvand mindst et døgn før brug. Det anbefales at udføre prøver på den ønskede bund. Efter endt tørretid kan det afgøres om farverne passer, eller de skal ændres. Lasering med indfarvet kalkvand skal gennemføres i skygge. Væggene fugtes, så indtrængningsdybden forbedres og således, at en kraftig udtørring undgås. Arbejdet skal udføres i én arbejdsgang og afsluttes på steder, hvor man ikke kan se farveforskelle, f.eks. ved hjørner, muråbninger, tagnedløb, vandrette fremspring eller lignende. Lasering med indfarvet kalkvand kan endvidere tjene som bundfarve til en følgende kalkning med indfarvet kalk. Maling Murværk, såvel blankt som pudset eller på anden måde overfladebehandlet, kan malerbehandles. Behandlingsmåden må dog betegnes som noget problematisk, men skulle man ønske en sådan behandling, må i hvert fald følgende iagttages: Murstenene skal være af høj kvalitet. I en ydermur, som skal males, stilles der større krav til murstenenes modstandsdygtighed mod frost end i en ydermur, som ikke skal males. Murværkets vandindhold skal være det mindst mulige, når malingslaget påføres, og man må aldrig male umiddelbart efter opførelsen af murværket. I de fleste tilfælde bør malingen på nyt murværk udsættes i et år eller to. Murværket må ikke kunne optage nævneværdige vandmængder, efter at

9 malingslaget er påført, og det bør derfor sikres, at murværket er muret med fyldte fuger. I en ydermur, som skal males, stilles der større krav til murværkets tæthed mod slagregn end en ydermur, som ikke skal males. Murværkets overflade skal være ren, når der males, så malingslagets vedhæftning kan blive den bedst mulige. Snavs, løs mørtel og udblomstrede salte bør derfor børstes af umiddelbart før malerarbejdet indledes, og eventuelle reparationer bør være foretaget i god tid forud. Der findes et meget stort antal vidt forskellige facademalinger på markedet. Et ikke diffusionsåbent malingslag på udvendigt blankt murværk vil i mange tilfælde kunne fremkalde skader, som regel som følge af udskillelse af krystaller lige bag overfladen, hvorved ikke blot malingen, men også teglstenene kan skalle af, eller som følge af frost på tidspunkter, hvor vandindholdet i murværket er stort. Imprægnering Erfaringerne viser også, at siliconerne ganske rigtigt har stor vandafvisende virkning, så længe de er intakte, men med tiden slides de, eller nær overfladen nedbrydes de af ozon og ultraviolet lys. Siliconebehandlet murværk patinerer anderledes end ikke behandlet murværk, og behandlede områder vil derfor i løbet af nogen tid skille sig ud fra ikke behandlede områder. En eventuel imprægnering bør i forvejen godkendes af murstensleverandøren.

KALKNING MED HVIDTEKALK OG KALKFARVER PÅ FACADER

KALKNING MED HVIDTEKALK OG KALKFARVER PÅ FACADER Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring KALKNING MED HVIDTEKALK OG KALKFARVER PÅ FACADER af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Hvidtekalk og kalkfarver er den mest diffusionsåbne

Læs mere

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER

Pudsede overflader af forskellige typer PUDSEDE FACADER PUDSEDE FACADER 1 Puds Generelt har et pudslag en række forskellige funktioner, herunder at frembringe en plan overflade, der er velegnet som underlag for keramiske fliser, maling eller tapet. Puds opdeles

Læs mere

Kalkmælk. Hydrat. Slutpuds

Kalkmælk. Hydrat. Slutpuds Kalkmælk Kalkmælk er en opløsning af hydratkalk i vand. alternativt kan det blive produceret ved direkte at læske brændt kalk i overskudsvand. Hydrat Hydratkalk også kaldet calcium hydroxid er tørt pulver

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

Spørgsmål Grundforløb 1

Spørgsmål Grundforløb 1 Spørgsmål Grundforløb 1 1. Hvad forstås ved en teglbjælke, og hvad er et vederlag? 2. Beskriv den korrekte arbejdsgang for afsyring af udvendig facade mur? 3. Hvad regnes for frostfri dybde for en bygning

Læs mere

SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16. SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug

SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16. SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug SKALCEM S2000/CF2000 10/14 CF2000-16 SKALCEM S2000/CF2000 indfarvet vandskuring til indendørs og udendørs brug Skalcem S2000/CF2000 Skalcem S2000/CF2000 anvendes til vandskuring og finpuds af alle mineralske

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug SKALFLEX SILIKONEPUDS 10/15 SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug Skalflex Silikonepuds Egenskaber Skalflex Silikonepuds er en vandafvisende slutpuds baseret på silikoneharpiks,

Læs mere

afsnit 5 Overfladebehandling og pudsning

afsnit 5 Overfladebehandling og pudsning 78 afsnit 5 Overfladebehandling og pudsning Indhold: 5.1 Overfladebehandling til enhver opgave...80 Æstetik og farver: 5.2 Overfladebehandling: Æstetik og farver...81 5.3 produktoversigter/ anvendelsesnøgler...81-83

Læs mere

SCAN tørprodukter til store og små byggeprojekter

SCAN tørprodukter til store og små byggeprojekter SCAN tørprodukter til store og små byggeprojekter InDhold og informationer indholdsfortegnelse Generel information om brug... 2 Mørtel til støbning... 3 Universal- og multimørtel... 4 Praktisk emballage...

Læs mere

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 10/2017 Skalcem 100 Rødokker Skalcem 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 Skalcem 100 er en slidstærk, cementbaseret murmaling til mineralske underlag. Velegnet udendørs og indendørs.

Læs mere

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel NHL Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel Scandinavian Calcium Oxide ApS Forsidefoto: Strandvejsvilla. Renset - pudset i 35/65/500 - efterbehandlet med naturlig sandkalk - efterfulgt af naturlig kalkmælk

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

SKALCEM /2016 Facader i farver. Skalcem 100 Rødokker. SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2016 Facader i farver. Skalcem 100 Rødokker. SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 06/2016 Facader i farver Skalcem 100 Rødokker SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 farver Skalcem 100 Mellemgul Skalcem 100 fremstår med en tidløs, naturlig og fløjlsmat overflade,

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

afsnit 5 Indhold: 5.1 Overfladebehandling til enhver opgave...72

afsnit 5 Indhold: 5.1 Overfladebehandling til enhver opgave...72 afsnit 5 Overfladebehandling og pudsning Indhold: 5.1 Overfladebehandling til enhver opgave.........................72 Æstetik og farver: 5.2 Overfladebehandling: Æstetik og farver.................73 5.3

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Svanekes facadefarver

Svanekes facadefarver Svanekes Venner Niels Holger Larsen 12.marts 2012 Svanekes facadefarver fra kalk til plast fra plast til kalk Materialer og kulører Foto: Niels Holger Larsen og Kjeld Brandt Facadebehandlinger på murværk

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede vægge med DuraPuds

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede vægge med DuraPuds Ansvarlig styrke Holdbare pudsede vægge med DuraPuds DK Stærke og holdbare løsninger med DuraPuds Vandskurede vægge og pudsede facader er med til at præge bygningers fremtræden og opfattes af mange husejere

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem Sto Scandinavia I Facade Facadesystem StoNordic Pudssystem StoNordic Pudssystem I Fordele Systemet til alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pudssystem er et komplet system med gennemtestede

Læs mere

Nyt liv. til din kælder. Når de gamle murede kældervægge

Nyt liv. til din kælder. Når de gamle murede kældervægge Nyt liv til din kælder På en weekend eller to kan du forvandle et nedslidt og skummelt kælderrum til et lyst og venligt rum, hvor væggene vil holde sig pæne og sunde, selv om den gamle konstruktion lader

Læs mere

Fuger i murværk Vejledning.

Fuger i murværk Vejledning. Fuger i murværk Vejledning. Udført af Teknologisk Institut, Murværk Projektledelse v/ ingeniør Abelone Køster Aarhus, den 7. juli 2014 Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK Dette skrift er baseret på en videnkupon lavet som et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Murværk og murer Mikael Martlev i perioden 2012-13. Indledning - kort

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

afsnit 9 Restaurering

afsnit 9 Restaurering 176 afsnit 9 Restaurering Indhold: 9.1 Restaurering...178 9.2 Restaureringsmørtler...179 9.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...180-181 9.4 Forbrug...182 9.5 Planlægning af restaureringsopgaver...183

Læs mere

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg 03/2012 FUGTTÆTNING af indvendig kældervæg Opbygning af indvendig fugttætning A C D B A A B C D Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Skalflex Multitæt Skalflex Letpuds 2 Fugttætning af indvendig kældervæg

Læs mere

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER 2 HVAD ER ET FULDMURET HUS? I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis

Læs mere

Rosé murværk. Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling. Århus, april 2005. Teknologisk Institut, Murværk

Rosé murværk. Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling. Århus, april 2005. Teknologisk Institut, Murværk Rosé murværk Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling Århus, april 2005 Teknologisk Institut, Murværk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORKLARING ANVENDTE ORD OG BEGREBER... 3 SAMMENFATTENDE KONKLUSION...

Læs mere

MØRTEL Mørtel består af en blanding af læsket kalk og sand, hvor kalken er bindemidlet og sandet er tilslagsmaterialet.

MØRTEL Mørtel består af en blanding af læsket kalk og sand, hvor kalken er bindemidlet og sandet er tilslagsmaterialet. MØRTEL Mørtel består af en blanding af læsket kalk og sand, hvor kalken er bindemidlet og sandet er tilslagsmaterialet. Kalkmørtel er et af de ældste byggematerialer. Det bruges til opmuring, fugning og

Læs mere

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Under betegnelsen silikatmaling forhandles en række

Læs mere

Overfladebehandling af murværk

Overfladebehandling af murværk Overfladebehandling af murværk Facade Tyndpudsemørtel Pudsemørtel Hydraulisk mørtel Fugemørtel Silikatmaling Kalk Cempexo Murfarve weber colour Silikoneharpikspuds/-maling Blik for helheden Sans for detaljen

Læs mere

Forblad. Mørtel, muring, pudsning side 263 448. Henry Dührkop, Vitold Saretok, Tenho Sneck og Sven D. Svendsen. Anden litteratur.

Forblad. Mørtel, muring, pudsning side 263 448. Henry Dührkop, Vitold Saretok, Tenho Sneck og Sven D. Svendsen. Anden litteratur. Forblad Mørtel, muring, pudsning side 263 448 Henry Dührkop, Vitold Saretok, Tenho Sneck og Sven D. Svendsen Anden litteratur SBI Anvisning 64 1966 Dette dokument udgør en del af et større dokument, der

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

SKALCEM 100 Stærk cement-murmaling

SKALCEM 100 Stærk cement-murmaling SKALCEM 100 01/2014 SKALCEM 100 Stærk cement-murmaling Skalcem 100 Skalcem 100 er vores kendte og stærke cement-murmaling. Skalcem 100 leveres i 9 smukke og harmoniske farver, som kan tones lysere efter

Læs mere

Mørtel. Mørtel består af en blanding af læsket kalk og sand, hvor kalken er bindemidlet og sandet er tilslagsmaterialet.

Mørtel. Mørtel består af en blanding af læsket kalk og sand, hvor kalken er bindemidlet og sandet er tilslagsmaterialet. Mørtel Mørtel består af en blanding af læsket kalk og sand, hvor kalken er bindemidlet og sandet er tilslagsmaterialet. Trappe lagt i kalkmørtel. Kalkmørtel er et af de ældste bygge materialer. Det bruges

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem Udviklet til porebeton Udviklet til overfladebehandling af porebeton tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish og ekstra styrke, uden at ændre porebetonkonstruktionernes suveræne

Læs mere

Overfladebehandling af murværk

Overfladebehandling af murværk Overfladebehandling af murværk Facade Tyndpudsemørtel Pudsemørtel Hydraulisk mørtel Betonfilts Fugemørtel Silikatmaling Silikatpuds Kalk, sandkalk & kalkvand Cempexo Murfarve Weber Colour Silikoneharpikspuds/-maling

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE

SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE SKT. PEDERS KIRKE UDVENDIG ISTANDSÆTTELSE NIELS-HOLGER LARSEN MARTS 2015 Baggrund for istandsættelsen Kirkens kalkede facader har i en del været plaget af afskallende kalklag, og i de seneste år er der

Læs mere

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem

Udviklet til porebeton. Ytong Pudssystem. Ytong Pudssystem Udviklet til porebeton Udviklet til overfladebehandling af porebeton tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish og ekstra styrke, uden at ændre porebetonkonstruktionernes suveræne

Læs mere

ALGEVÆKST I KALKLAG. Undersøgelserne er udført på Tranbjerg Kirke (Ning Herred, Århus Amt, Århus Stift).

ALGEVÆKST I KALKLAG. Undersøgelserne er udført på Tranbjerg Kirke (Ning Herred, Århus Amt, Århus Stift). hlh/heda/vem ALGEVÆKST I KALKLAG Indledning Undersøgelserne er udført på Tranbjerg Kirke (Ning Herred, Århus Amt, Århus Stift). Undersøgelserne er udført gennem en periode på ca. 1 måned i forsommeren

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING af sokler over terræn Vandtætning af sokler over terræn A F C E D C B A B C D E F Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Sokkelpuds Vandtæt Skalflex Sokkeltæt Skaltherm Armeringsnet

Læs mere

Overfladebehandling af murværk

Overfladebehandling af murværk Overfladebehandling af murværk Facade Tyndpudsemørtel Pudsemørtel Hydraulisk mørtel Betonfilts Fugemørtel Silikatmaling Silikatpuds Kalk, sandkalk & kalkvand Cempexo murfarve 1 Blik for helheden Sans for

Læs mere

BYGNINGSBEVARING SKANDINAVISK JURA-KALK A/S

BYGNINGSBEVARING SKANDINAVISK JURA-KALK A/S BYGNINGSBEVARING Femte udgave af: Blad om materialer til vedligeholdelse og renovering af bl.a. fredede og andre bevaringsværdige bygninger 2008. Vejledende udsalgspris: Kr. 95,00 Mørtelmaterialer Håndstrøgne

Læs mere

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet! F www.lip.dk Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP tilbehør spartelprogram LIP 228 Gulvspartelmasse velegnet udendørs LIP 230 Finspartelmasse LIP 245 Hurtighærdende opretningsmasse F

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

TØRMØRTLER 02/2015 TØRMØRTLER

TØRMØRTLER 02/2015 TØRMØRTLER TØRMØRTLER 02/2015 TØRMØRTLER Funktionsmørtel Type M5 Skalflex Funktionsmørtel Type M5 er en fabriksfremstillet tørmørtel til alle miljøklasser. et er fremstillet af Portlandcement, kalkfiller, additiver

Læs mere

Rosé murværk Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling

Rosé murværk Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling Rosé murværk Billedkatalog misfarvninger og deres udvikling Århus, februar 2009 Teknologisk Institut, Murværk & Byggekomponenter heda/klk/sol INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 FORKLARING ANVENDTE ORD

Læs mere

OVERFLADEBEHANDLING AF SOKLER med kalkfarve og trætjærefarve

OVERFLADEBEHANDLING AF SOKLER med kalkfarve og trætjærefarve Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring OVERFLADEBEHANDLING AF SOKLER med kalkfarve og trætjærefarve af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Murede sokler, d.v.s. sokler, opmuret

Læs mere

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering Udvendig Dekorering Det udvendige udseende er på mange måder den vigtigste del af dit dukkehus, da det er den del, der bliver vist det meste af tiden. Den stil du vælger til dit hus vil ofte diktere det

Læs mere

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Vedligeholdelse af tag Beskyttelse af mur- og betonflader Reparation af asfalt- og betonflader Fjernelse af mos og lignende Tørre og sunde huse! Isola Vedligeholdelses-

Læs mere

SEIR materialeanalyse A/S LABORATORIUM OG RÅDGIVNING: BETON MØRTEL - PUDS - NATURSTEN - OVERFLADEBEHANDLING

SEIR materialeanalyse A/S LABORATORIUM OG RÅDGIVNING: BETON MØRTEL - PUDS - NATURSTEN - OVERFLADEBEHANDLING Muren omkring Marienlyst Slot Forundersøgelse af murværk i prøvefelter Baggrund I tilknytning til årsmødet for Nordisk Forum for Bygningskalk udføres en demonstration og afprøvning af forskellige mørteltyper

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSEs guide

VEDLIGEHOLDELSEs guide VEDLIGEHOLDELSEs guide Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer Kom godt i gang med... Vedligehold og reparation af dit tag Taget er bygningens mest udsatte bygningsdel, men med jævnlige

Læs mere

OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT MURVÆRK OG PUDS

OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT MURVÆRK OG PUDS OVERFLADEBEHANDLING AF UDVENDIGT MURVÆRK OG PUDS Udgangspunktet for de råd og anbefalinger, der gives i Information om Bygningsbevaring, er dels, at man altid bør foretrække de miljø- og energimæssigt

Læs mere

medfører, at der findes to forskellige mørteltyper: luftkalkmørtel og hydraulisk kalkmørtel. Disse findes i 5 variationer:

medfører, at der findes to forskellige mørteltyper: luftkalkmørtel og hydraulisk kalkmørtel. Disse findes i 5 variationer: MØRTEL OG PUDS Læskning af brændt kalk her på gammel vis i et læskekar, hvorefter den læskede kalk bliver siet og hældt ned i en frostfri kule, gravet i jorden. Deraf navnet kulekalk. Foto: Historic Williamsburg,

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 Fugtsikring af udvendig trappe FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE Udvendige trapper, hvad enten de er over eller under terræn, lider ofte af fugt- og frostskader. Fugtindtrængning

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT Dekorativ og slidstærk gulvbelægning / epoxymaling Underlag: beton, puds, murværk, keramik Garager 1. Grunder: BS 2000 2. Toplag BS 3000 Hobbyrum 3. Mønster flager

Læs mere

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø 244 afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø Indhold: 15.1 Kvalitet, sikkerhed og miljø...246 15.2 Politikker og mål...247 15.3 Miljøklasser og -påvirkninger..248-249 15.4 Sikkerhedsanvisninger...250-251

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

03/2012 INDVENDIG VANDTÆTNING. af kældervægge og gulv

03/2012 INDVENDIG VANDTÆTNING. af kældervægge og gulv 03/2012 INDVENDIG VANDTÆTNING af kældervægge og gulv Opbygning af indvendig vandtætning A A C D E B A E D H G F C A Skalflex Sokkelstop E Skalflex Letpuds B Skalflex Saltbinder F Skalflex Bitumen Primer

Læs mere

Vejledning. Vedligeholdelse af vore romanske kirker. Vedligeholdelse af vore romanske kirker

Vejledning. Vedligeholdelse af vore romanske kirker. Vedligeholdelse af vore romanske kirker Vejledning Vedligeholdelse af vore romanske kirker Vedligeholdelse af vore romanske kirker Arkitekt Povl Reintoft, som er bygningssagkyndig i Sydthy, Thisted, Morsø og Jammerbugt Provstier, har udarbejdet

Læs mere

træplejesystem Gulvbehandling indendørs

træplejesystem Gulvbehandling indendørs træplejesystem Gulvbehandling indendørs Grund- og færdigoliering Vælg produkt Med Junckers GulvOlie plejer du ikke alene dit gulv på allerbedste måde, du tilfører også gulvet glød, dybde og slidstyrke

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten rc-beton.dk BUNDOPBYGNING FORSLAG TIL OPBYGNING AF BÆRELAG MV. BÆRELAG Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en pladevibrator på ca.

Læs mere

Overfladebehandling af murværk

Overfladebehandling af murværk Overfladebehandling af murværk Facade Tyndpudsemørtel Pudsemørtel Hydraulisk mørtel Fugemørtel Silikatmaling Kalk Cempexo Murfarve weber colour Silikoneharpikspuds/-maling Blik for helheden Sans for detaljen

Læs mere

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Kalkudfældninger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Begrænsning og fjernelse af kalkudfældninger Kalkudfældninger kan opstå på nye betonbelægninger som belægningssten, fliser og kantsten.

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken.

Nedenfor to fotos af den lille sandsten med årstal, siddende i øverste kamtak over døren til kirken. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Registrering ved NHL og møde med MHN/JOK 17.6.15 Arbejdets stade Byggeplads er etableret med skure og stillads, vand og el. TILSYN - NOTAT

Læs mere

Ikke egnet til påføring på maling, der indeholder syntetisk harpiks, samt gips og andre ikkemurværksoverflader.

Ikke egnet til påføring på maling, der indeholder syntetisk harpiks, samt gips og andre ikkemurværksoverflader. PRODUKTDATABLAD MV MURVÆRKS IMPRÆGNERING MV Murværks Imprægnering er et brugsklart, vandbaseret vandafvisende middel, der indeholder silan/siloxan, til beton- og murværksoverflader. MV Murværks Imprægneringforringer

Læs mere

Letklinkerblokke. Overfladebehandling. November 2008 2. udgave. (21) (22) Ff5 (41) (42) Ff5

Letklinkerblokke. Overfladebehandling. November 2008 2. udgave. (21) (22) Ff5 (41) (42) Ff5 Letklinkerblokke November 2008 2. udgave Overfladebehandling SfB (21) (22) Ff5 (41) (42) Ff5 Letklinkerblokke Overfladebehandling 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES GUIDE. Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer DANSK TAGPAP

VEDLIGEHOLDELSES GUIDE. Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer DANSK TAGPAP VEDLIGEHOLDELSES GUIDE Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer DANSK TAGPAP Kom godt i gang med... Med produktserie fra Phønix Tag Materialer til behandling, reparation og vedligeholdelse

Læs mere

Møbel- & Loftbehandling

Møbel- & Loftbehandling træplejesystem Møbel- & Loftbehandling indendørs Væg- & Loftbehandling Bevar træets lyse, lette udtryk Væg- og loftpaneler af lyst træ gulner naturligt, som tiden går. Hvis du vil bevare et naturligt lyst

Læs mere

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat Produktdatablad Version: 03.07 Sikagard -545 W Sikagard -545 W Elastisk mellemlag og maling Produktbeskrivelse er en elastisk acryl/polymerdispersion. er en del af et revneoverbyggende system bestående

Læs mere

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL DANFUGESAND DANFUGESTENMEL Skal opbevares tørt DANFUGESAND til betonstensbelægninger DANFUGESTENMEL til betonsten, chaussesten og brostensbelægninger www.danfugesand.dk DANFUGESAND Lug ud i kemikalierne

Læs mere

Træbeskyttelse med lang holdbarhed

Træbeskyttelse med lang holdbarhed Træbeskyttelse med lang holdbarhed ÅR Unik varmereflekterende træbeskyttelse med køleeffekt, der reflekterer solens varme og skadelige infrarøde (IR) stråler Se alt om COOLINGPAINT på coolingpaint.dk SOLENS

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset. Fugning og støbning af skorsten afdækning er påbegyndt.

Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset. Fugning og støbning af skorsten afdækning er påbegyndt. Byggepladsbesøg ved NHL 22.6.15 SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 TILSYN - NOTAT 2 23.6.2015 Arbejdets stade Våbenhusets facader og skorsten er afrenset og fuger udkradset.

Læs mere

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec

Ansvarlig styrke. Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec Ansvarlig styrke Holdbare pudsede facader med Alfix DuraPuds og DuraDec DK Stærke og holdbare løsninger med Alfix DuraPuds og DuraDec Vandskurede vægge og pudsede facader er med til at præge bygningers

Læs mere

Letvægteren Om Weber Let produkter og det at arbejde let

Letvægteren Om Weber Let produkter og det at arbejde let Om Weber Let produkter og det at arbejde let 2 Indholdsfortegnelse 3 Du har krav på et bedre arbejdsmiljø Det siger mureren... Weber Let Muremørtel Det siger murermesteren... Weber Let Pudsemørtel Det

Læs mere

9 Specifikationer. 9/1 Specifikationer. 9/2 Spændmomenter. 9/3 Specialværktøj. 9/4 Reparation af karrosseriskader Reparation af karrosseriskader 9/4 1

9 Specifikationer. 9/1 Specifikationer. 9/2 Spændmomenter. 9/3 Specialværktøj. 9/4 Reparation af karrosseriskader Reparation af karrosseriskader 9/4 1 9 Specifikationer 9/1 Specifikationer 9/2 Spændmomenter 9/3 Specialværktøj 9/4 9/4 1 Side 1 af 5 Denne vejledning giver retningslinier for reparation af karrosseriskader på køretøjets overog underdel.

Læs mere

Veludført Murerhåndværk

Veludført Murerhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Murerhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Murersektionen i Dansk Byggeri 1. udgave Juni 2008 Murersektionen i Dansk Byggeri Postboks

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere

VEJLEDNING. i vedligeholdelse af murværk og tegltage MURO. God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURO VEJLEDNING i vedligeholdelse af murværk og tegltage God vedligeholdelse af huse i murværk med tage af tegl får dem til at holde endnu længere MURERFAGETS OPLYSNINGSRÅD LILLE STRANDSTRÆDE 20 C 1254

Læs mere