Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE"

Transkript

1 Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Øklgisk byfrnyelse g spildevandsrensning Nr

2 Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Hans Brix WEMS Niels Henrik Jhansen ENVICARE Øklgisk byfrnyelse g spildevandsrensning Nr

3 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, ffentliggøre rapprter g indlæg vedrørende frsknings- g udviklingsprjekter inden fr miljøsektren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan ffentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk fr Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indhldet udgør et væsentligt indlæg i debatten mkring den danske miljøplitik.

4 Indhld INDHOLD 3 FORORD 5 1 INDLEDNING GENERELT AFLØBSANLÆG MED BEPLANTEDE FILTERANLÆG RETNINGSLINIERNES ANVENDELSESOMRÅDE 8 2 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER LOVE, BEKENDTGØRELSER MV HOVEDLINIER I GÆLDENDE BESTEMMELSER PÅBUD OM FORBEDRET RENSNING ANSØGNING OM ETABLERING AF BEPLANTET FILTERANLÆG UDFØRELSE 12 3 FORUNDERSØGELSER PLACERING AF ANLÆG TERRÆN- OG JORDBUNDSFORHOLD AFLEDNINGSFORHOLD 14 4 BELASTNINGSOPGØRELSE GENERELT 15 5 BUNDFÆLDNINGSTANKEN GENERELT PLACERING OG UDFORMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE GODKENDELSE AF BUNDFÆLDNINGSTANKE OPDELING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE I FLERE KAMRE MATERIALER VEDLIGEHOLDELSE GENBRUG AF EKSISTERENDE ANLÆG 21 6 BEPLANTET FILTERANLÆG GENERELT FORVENTET RENSEEFFEKT STANDARD ANLÆG FORRENSNING FORDELERSYSTEM MEMBRAN DRÆNLAG OG DRÆNRØR FILTER RECIRKULERING AF SPILDEVAND BEPLANTNING FORDELERLAG - ISOLERING HEGN DIMENSIONERING AF STØRRE ANLÆG 34 7 KVALITETSKONTROL 37 3

5 7.1 GENERELT KONTROL AF MATERIALER KONTROL AF UDFØRELSE (TILSYNSKONTROL) 37 8 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE GENERELT TØMNING AF SLAM FRA BUNDFÆLDNINGSTANKEN SPULING AF FORDELERRØR SERVICEEFTERSYN RENSNING AF RECIRKULERINGSANORDNING KONTROL AF PLANTEVÆKST REGENERERING AF TILSTOPPET ANLÆG 40 BILAG 1 STANDARD ANSØGNINGSSKEMA 41 BILAG 2 BELASTNINGSOMSÆTNING 45 BILAG 3 SKEMA TIL OPTEGNING AF KORNKURVE 47 BILAG 4 DRIFTSVEJLEDNING 49 4

6 Frrd Disse retningslinier er udarbejdet i frlængelse af lv nr. 325 af 14. maj 1997 m ændring af lv m miljøbeskyttelse g lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg m.v. (Spildevandsrensning i det åbne land m.v.). Prjektet er udarbejdet i samarbejde mellem WEMS g ENVICARE. Prjektet har haft en følgegruppe bestående af: Inge Faldager Rørcentret, Teknlgisk Institut Karl-Richard Jørgensen COWI Kim Mejlstrup Miljøkntret, Århus Kmmune Peter Steen Mikkelsen Miljø g Ressurcer, DTU Line Wilchen Hllesen Miljøstyrelsen Mgens Kaasgaard Miljøstyrelsen Arbejdsgruppen har bestået af: Hans Brix Niels-Henrik Jhansen WEMS ENVICARE Arbejdsgruppen vil gerne takke følgegruppen fr et gdt g knstruktivt samarbejde. Prjektets verrdnede frmål har været at udarbejde retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE. Baggrunden fr retningslinierne er præsenteret i rapprter i serien Øklgisk byfrnyelse g spildevandsrensning Frsøg med rensning af spildevand i det åbne land i beplantede filteranlæg. Derudver er der i prjektperiden gennemført yderligere frsøgsarbejde med henblik på at videreudvikle en metde til fjernelse af fsfr i en separat fsfrfældningsenhed med kalcit. Det har imidlertid ikke været muligt at identificere et materiale med de ønskede egenskaber, g det er derfr ikke muligt på det freliggende grundlag at etablere vidtgående fsfrrensning i beplantede filteranlæg. Det er væsentligt at være pmærksm på, at retningslinierne til en vis grad er baseret på teretiske vurderinger. De fuldskalafrsøg, der er udført sm baggrund fr retningslinierne har ikke fuldt ud kunnet pfylde renseklasse SO fr BI 5 g ammnium-ammniak. Derfr er knceptet frbedret i frhld til de udførte frsøg ved at filterets tykkelse er frøget fra 0,8 m til 1 meter g ved at der freskrives et mindre grft filtermedie. Det beplantede filteranlæg beskrevet i disse retningslinier pfylder således renseklasserne SO g O, g ikke renseklasser, der kræver reduktin af fsfr. Retningslinierne er udfrmet efter de samme principper, sm er anvendt i de 3 vejledninger fra Miljøstyrelsen 1999, nr. 1, 2 g 3 m rdzneanlæg, nedsivningsanlæg g bilgiske sandfiltre, samt retningslinierne fr etablering af pileanlæg publiceret i December

7 6

8 1 Indledning 1.1 Generelt Disse retningslinier er udarbejdet i frlængelse af Flketingets vedtagelse af lv nr. 325 af 14. maj 1997 m ændring af lv m miljøbeskyttelse g lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg m.v. (Spildevandsrensning i det åbne land m.v.). 1.2 Afløbsanlæg med beplantede filteranlæg Et afløbsanlæg med beplantet filteranlæg består af (Figur 1-1): Tilløbssystemet Bundfældningstanken/det mekaniske renseanlæg Pumpebrønd Beplantet filteranlæg Udløbsbrønd med frdelerandrdning til recirkulering af renset spildevand tilbage til bundfældningstanken eller pumpebrønden TILLØBSSYSTEM BYGNING SAMLEBRØND BUNDFÆLD- NINGSTANK PUMPEBRØND BEPLANTET FILTERANLÆG RECIRKULERING Figur 1.1 Principskitse af et mindre afløbsanlæg med beplantet filteranlæg UDLØBSBRØND UDLØB Fr at sikre ptimal drift af anlægget, skal de almindelige afløbsledninger, det vil sige hele tilløbssystemet g de tætte ledninger mellem anlæggets enkelte dele, dimensineres g udføres sm angivet i Dansk Standards nrm nr. 432 Nrm fr afløbsinstallatiner. 7

9 1.3 Retningsliniernes anvendelsesmråde Disse retningslinier mfatter anlæg med en kapacitet p til g med 30 PE. Gælder kun husspildevand Retningslinierne gælder kun fr beplantede filteranlæg til rensning af spildevand med en mængde g sammensætning sm almindeligt frekmmende spildevand fra hushldninger, herunder afløb fra vandklsetter g afløb fra bade- g tiletrum i landbrugets driftsbygninger. De væsentligste frureninger i husspildevand er (i) bakterier, virus g parasitter, (ii) rganisk stf, (iii) næringssalte, især kvælstf g fsfr, (iv) detergenter g andre kemiske frbindelser, der anvendes i en nrmal hushldning. Spildevand, der tilledes det beplantede filteranlæg, beskrevet i disse retningslinier, må derfr sm udgangspunkt ikke indehlde andre stffer, end hvad der sædvanligvis frekmmer i spildevand fra hushldninger. Tilledes der spildevand til det beplantede filteranlæg med en anden karakter end husspildevand, kan retningslinierne ikke benyttes, men der må i stedet udfrmes et knkret prjekt, der indehlder en knkret dimensinering af anlægget sat i frhld til spildevandets sammensætning. Regn g drænvand Prcesvand Såfremt der anvendes dimensinering efter disse retningslinier, må regnvand, øvrigt verfladevand g drænvand ikke tilledes anlægget. Retningslinierne gælder endvidere ikke fr følgende typer udledninger: Tømning af større badekar/bassiner (større end 250 liter), herunder spabade med klrhldigt vand Malke/mælkerum Prcesspildevand fra virksmheder, herunder: frisørsalner, ftgrafer, værksteder, landbrug. 8

10 2 Administrative bestemmelser 2.1 Lve, bekendtgørelser mv. Nedenstående liste rummer en versigt ver gældende lvgivning m.v. på Miljøministeriets mråde i relatin til beplantede filteranlæg: Lve Bekendtgørelser Vejledninger Lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg mv., jf. lvbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni Lv m miljøbeskyttelse, jf. lvbekendtgørelse nr. 753 af 25. august Bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 m spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslvens kapitel 3 g 4. Vejledning nr. 3, 2001: Betalingsregler fr spildevandsanlæg. Andet Bygningsreglement, BR 95 g bygningsreglement fr småhuse 1998 DS 430 Nrm fr lægning af fleksible ledninger af plast i jrd DS 432 Nrm fr afløbsinstallatiner DS 436 Nrm fr dræning af bygværker DS 440 Nrm fr mindre afløbsanlæg med nedsivning DS 455 Nrm fr tæthed af afløbssystemer i jrd 2.2 Hvedlinier i gældende bestemmelser Målsætninger Amterne fastlægger i samråd med kmmunerne målsætninger fr kvaliteten af vådmråder, vandløb, søer g havet enten gennem et reginplantillæg eller i frbindelse med en rdinær revisin af reginplanen. Fr at pfylde reginplanernes målsætninger skal spildevand renses før udledning. Kravene til rensning er afhængig af frureningsfølsmheden af det vandmråde, der mdtager spildevandet. I stedet fr direkte udledning af spildevandet til et vandmråde, kan spildevandet, hvr frhldene tillader dette, afledes til et nedsivningsanlæg. På grundlag af amternes reginplaner, hvri der udpeges frureningsfølsmme vandmråder, hvr der er behv fr frbedret spildevandsrensning, fastlægger kmmunen i kmmunens spildevandsplan mrådevis krav til frbedret spildevandsrensning fr de enkelte ejendmme. 2.3 Påbud m frbedret rensning Frbedret rensning På baggrund af en vedtaget spildevandsplan kan kmmunen i henhld til miljøbeskyttelseslvens 30 påbyde den enkelte grundejer, der ikke er tilsluttet den kmmunale klakfrsyning, at ændre spildevandsudledningen (frbedre spildevandsrensningen). 9

11 Renseklasser Påbud m frbedret rensning stiller krav til, at rensningen skal pfylde spildevandsbekendtgørelsens krav til en bestemt renseklasse, jf. tabel 2-1 Tabel 2.1. Renseklasser efter spildevandsbekendtgørelsen. Stfreduktinskrav til frskellige renseklasser Renseklasse 1) BI 5 Ttal fsfr Nitrifikatin SOP 95% 90% 90% SO 95% - 90% OP 90% 90% - O 90% - - 1) O: Reduktin af rganisk stf, OP: Reduktin af rganisk stf g fsfr, SO: Skærpet krav til reduktin af rganisk stf samt nitrifikatin, SOP: Skærpet krav til reduktin af rganisk stf g fsfr samt nitrifikatin I henhld til bekendtgørelse nr. 500 af 21. juni 1999 m typegdkendelsesrdning af minirenseanlæg, bilag 3, svarer reduktinskravene til udlederkrav sm specificeret i tabel 2-2, når hele spildevandsmængden behandles: Tabel 2.2. Renseklasser efter spildevandsbekendtgørelsen. Stfreduktinskrav til frskellige renseklasser Renseklasse BI 5 (md.) Ttal fsfr NH 3 +NH 4 -N SOP 10 mg/l 1,5 mg/l 5 mg/l SO 10 mg/l - 5 mg/l OP 30 mg/l 1,5 mg/l - O 30 mg/l - - Beplantede filteranlæg pfylder renseklasse SO g O Beplantede filteranlæg pbygget efter denne vejledning pfylder renseklasse O g SO dvs., de renseklasser, der ikke stiller krav til fsfrfjernelse. Hvis anlægget ikke tilledes spildevand fra tilet, pfyldes tillige renseklasse OP g SOP Påbud m rensning efter alle 4 renseklasser kan pfyldes ved etablering af, nedsivningsanlæg, pileanlæg, pileanlæg med nedsivning, eller samletank jf. Miljøstyrelsens vejledninger herm. Bilgiske sandfiltre pfylder renseklasserne SO g O, g rdzneanlæg pfylder alene renseklassen O. Bilgiske minirenseanlæg pfylder de renseklasser, der fremgår af typegdkendelsen Frudsætninger fr at give påbud Frudsætninger fr at give påbud m frbedret rensning Frudsætningen fr at give påbud efter miljøbeskyttelseslvens 30 er, at en ejendms eksisterende spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt frsvarligt. Efter Miljøstyrelsens pfattelse skal følgende frudsætninger være pfyldt fr at meddele påbud m frbedret rensning: ejendmmens afløbsfrhld, g udledningen skal være fastlagt ejendmmen skal bidrage til frurening af det vandmråde, hvrtil der er udledning vandmrådet skal dkumenteret være frurenet af spildevand i et mfang, der gør, at den vedtagne målsætning fr vandmrådet ikke pfyldes. Det er ikke afgørende, m den enkelte ejendms bidrag til frurening er strt eller lille, idet ingen ejendm har krav på at frurene i et eller andet mfang - g ifølge dmstlspraksis er det frhld, at en ejendms afløb faktisk frurener det vandmråde, der mdtager ejendmmens spildevand, tilstrækkeligt grundlag fr kmmunen til at kræve frbedret rensning. 10

12 Klagemulighed Et påbud fra kmmunen m frbedret rensning kan ikke påklages til anden administrativ myndighed Påbud mfattet af lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg Kntraktligt medlemskab af klakfrsyningen I frbindelse med varslingen af påbudet m frbedret rensning, skal kmmunen samtidig tage stilling til, hvrvidt der er tale m en ejendm, der efter lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg mv. 7a skal have et tilbud m kntraktligt medlemskab af klakfrsyningen, jf. nedenfr Ejeren ønsker at mdtage tilbudet Hvis en kmmune meddeler påbud m frbedret rensning til ejere af helårsbliger, der alene afleder husspildevand, skal påbuddet endvidere indehlde et tilbud m kntraktligt medlemskab af klakfrsyningen, jf. lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg 7a. Et kntraktligt medlemskab af klakfrsyningen indebærer, at klakfrsyningen etablerer, driver g vedligehlder privatejede anlæg, md at ejeren af ejendmmen betaler et standardtilslutningsbidrag g løbende vandafledningsbidrag efter lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg, sm hvis ejendmmen blev tilsluttet kmmunens afløbssystem. Ejeren af ejendmmen har dg selv ansvaret fr eventuel mlægning af klakledninger g bundfældningstank g skal gså selv stå fr vedligehldelsen heraf, idet klakfrsyningen dg frestår tømning af bundfældningstank. Tilbudet skal fremsættes samtidig med frvarslingen af påbudet, således at ejeren har tid til at verveje tilbudet g afgive kmmentarer. Efter at kmmunen har meddelt påbud m frbedret rensning, skal ejeren endelig tage stilling til tilbudet - dvs. m ejeren ønsker at indgå i det kntraktlige medlemskab med klakfrsyningen. Hvis der indgås kntrakt mellem grundejeren g klakfrsyningen, skal kmmunen gennemføre de nødvendige frundersøgelser, både med hensyn til den endelige placering af anlægget, med hensyn til praktiske afstandskrav til træer, bygninger, skel g lignende. Kmmunen skal endvidere frestå den knkrete prjektering g etablering af renseanlægget, hvilket hensigtsmæssigt gøres med udgangspunkt i de af Miljøstyrelsen publicerede vejledninger g retningslinier fr etablering af renseanlæg p til 30 PE Ejeren ønsker ikke at mdtage tilbudet Hvis ejeren efter at have mdtaget kmmunens påbud med det dertil hørende tilbud efter lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg mv. 7a, afslår kmmunens tilbud m kntraktligt medlemskab af klakfrsyningen, vil grundejeren selv være ansvarlig fr at der udarbejdes et prjektfrslag fr en anden spildevandsløsning. Den ønskede spildevandsløsning skal mindst pfylde spildevandsbekendtgørelsens krav til renseklasser, g der skal videre kunne pnås tilladelse efter lvgivningen herm. Grundejeren er endvidere selv ansvarlig fr den knkrete prjektering, finansiering, etablering g drift af anlægget. 11

13 Ejeren ønsker en anden spildevandsløsning end freslået af kmmunen, men ønsker at være kntraktligt medlem af klakfrsyningen Kmmunalbestyrelsens tilbud m kntraktligt medlemskab mfatter udførelse, drift g vedligehldelse af en spildevandsløsning, der rensemæssigt pfylder påbudet. Hvis ejeren ønsker en anden spildevandsløsning end tilbudt af kmmunen, er der i lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg m.v. indsat mulighed fr, at grundejeren frtsat kan pnå kntraktligt medlemskab af klakfrsyningen, hvis den alternative spildevandsløsning på samme måde sm den tilbudte løsning pfylder de påbudte krav til renseniveau. Dette indebærer, at kmmunen skal frestå udførelse, drift g vedligehldelse af et sådant anlæg. Er den ønskede spildevandsløsning dyrere i etablering g/eller drift end den af kmmunen tilbudte, skal ejeren selv afhlde mermkstninger i den frbindelse Påbud, der ikke er mfattet af lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg Ved påbud til helårsbliger, der afleder andet end husspildevand eller til andet end helårsbliger - f.eks. smmerhuse, små virksmheder eller klnihavehuse, m frbedret rensning efter miljøbeskyttelseslvens 30, skal der ikke gives tilbud m kntraktligt medlemskab efter lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg mv. 7a. I dette tilfælde er grundejeren ansvarlig fr at der gennemføres de nødvendige undersøgelser til dkumentatin fr, at anlægget kan etableres på grunden. Grundejeren er endvidere ansvarlig fr den knkrete prjektering, finansiering, etablering g drift af anlægget. 2.4 Ansøgning m etablering af beplantet filteranlæg Hvis grundejeren udenfr påbudssituatinen ønsker at etablere et beplantet filteranlæg, skal grundejeren ansøge herm efter bestemmelserne i miljøbeskyttelseslven 28 g spildevandsbekendtgørelsens 14. Ansøgningsskema Miljøstyrelsen har udarbejdet et standardansøgningsskema, der er vedlagt denne vejledning sm bilag 1, der kan anvendes af kmmunerne til brug fr administratin af ansøgninger m etablering af beplantede filteranlæg. Ved etablering af beplantede filteranlæg efter ansøgning g tilladelse, er grundejeren ansvarlig fr at der gennemføres de nødvendige undersøgelser. Grundejeren er endvidere ansvarlig fr den knkrete prjektering, finansiering, etablering g drift af det beplantede filteranlæg. 2.5 Udførelse Spildevandsledninger g spildevandsanlæg må kun udføres af en autriseret klakmester. Såfremt grundejeren selv er ansvarlig fr etablering af spildevandsanlægget, anbefales det at indhente tilbud fra autriseret klakmester g at lade denne indsende ansøgningen. 12

14 3 Frundersøgelser Etablering af et beplantet filteranlæg kræver kun begrænsede frundersøgelser, hvr vurdering af terrænfrhld, afledningsfrhld g afstand til anden beplantning er de vigtigste. 3.1 Placering af anlæg Afstandskrav Gener Praktiske afstandskrav Der gælder ikke særlige miljøbetingede afstandskrav fr placering af beplantede filteranlæg på en ejendm. Det beplantede filteranlæg skal være placeret således, at der ikke pstår gener fr mkringbende. Ved placeringen af anlægget bør der tages praktiske hensyn. Anlægget skal placeres frit g med gd afstand til eksisterende bevksning (helst > 5 meter). Afstanden til bygninger, skel, vandløb g søer bør være ver 5 meter. Eventuelle udluftningsrør fra bundfældningstanken bør anbringes i gd afstand fra phldsarealer, da lugt fra udluftningsrør kan frekmme. Anlægget skal placeres, så det er tilgængeligt fr drift g vedligehldelse. Anlægget bør, af hensyn til planternes vækst, placeres lysåbent. Servitutter, byggelv mv. Placeringen af anlægget med tilhørende ledninger g brønde skal endvidere respektere afstandskravene i byggelven, bygningsreglementet, funderingsnrmen samt eventuelle byggelinier fastlagt ved fredningsbestemmelser eller anden frm fr servitutter. 3.2 Terræn- g jrdbundsfrhld Anlægget bør ikke placeres i lavninger, frdi sen nattefrst kan sætte væksten af planterne tilbage. Placer anlægget højt Filteranlægget kan med frdel placeres højt i terrænet således at recirkulering af renset spildevand tilbage til bundfældningstanken kan ske uden brug af pumpe. Såfremt der recirkuleres tilbage til bundfældningstankens første kammer skal filteranlæggets verflade ligge mindst 1,6 m højere end vandstandsniveauet i bundfældningstanken. Såfremt der recirkuleres tilbage til pumpebrønden er der ingen specifikke krav, idet dybden af pumpebrønden kan tilpasses anlæggets placering. Jrdbunds- g grundvandsfrhldene bør undersøges, med henblik på at sikre anlægget md sætninger samt fr at sikre sig md prblemer med vand under etablering. 13

15 3.3 Afledningsfrhld Undersøgelser af afledningsfrhld mfatter krtlægning af det eksisterende afløbssystem i det mfang, det ønskes anvendt fremver, g evt. en krtlægning af andre afledningsmuligheder. Eksisterende afledningsfrhld Kapacitet af bundfældningstank Andre afledningsmuligheder Det eksisterende afløbssystem registreres med hensyn til placering af alle ledninger, mfang af tilsluttede installatinsgenstande, mfang af tilsluttet regnvand, herunder tagnedløb, placering, størrelse g funktin af alle brønde samt øvrige afløbsfrhld på ejendmmen. Bundkten til alle vigtige knudepunkter (brønde, indløb, udløb, mv.) indmåles ligesm placering i plan i frhld til faste terrænpunkter (bygninger mv.) indmåles. Fr bundfældningstanken, hvis en sådan findes, bestemmes det samlede vlumen g vlumen af de enkelte kamre. Om muligt nteres fabrikat g type af tanken (tankene). Skal der etableres ny afledning, skal der findes et vandløb, grøft, hveddræn eller lignende, sm er i stand til at mdtage det rensede spildevand. Placering g ktefrhld skal bestemmes, ligesm det skal undersøges, m der er tilknyttet særlige servitutter, rettigheder, renserestriktiner eller lignende fr de mulige mdtagere af spildevandet. Terrænets hældning md udledningspunktet findes g sammenhldes med de krav, der stilles til fald på ledningerne g dybde af ledninger mv. 14

16 4 Belastningspgørelse 4.1 Generelt Antal persner Belastningen af anlægget pgøres efter antal tilsluttede bligenheder eller sm det største antal persner, der frventes at kunne b i længere tid på ejendmmen(e). Tilledes der spildevand til det beplantede filteranlæg med en anden karakter end husspildevand, kan denne vejlednings retningslinier ikke benyttes, men der må i stedet udfrmes et knkret prjekt, der indehlder en knkret dimensinering af anlægget sat i frhld til spildevandets mængde g sammensætning. Hertil kan anvendes tabellen i bilag 2, der er en dimensineringstabel fr frskellige typer af ejendmme med anden anvendelse end bebelse alene. Den frureningsmæssige belastning fra en persn er i denne vejledning sat til 60 gram BI 5 /døgn, 13 gram N/døgn g 2,5 gram P/døgn. Vandbelastningen fra en persn antages at være 150 liter per døgn. Kun sanitært spildevand Belastning Ved den følgende pgørelse af belastningen er det antaget, at alt spildevand fra sanitære installatiner i ejendmmen tilsluttes anlægget, mens der er anden afledningsmulighed fr regnvand g eventuelt prcesspildevand fra prduktin. I nedenstående tabel 4-1 er angivet de gennemsnitlige vand- g frureningsmængder, der i disse retningslinier er frudsat ledt til bundfældningstanken, ved belastning fra frskellige antal persner: Tabel 4.1 Spildevandsmængde g sammensætning fr frskellige anlægskapaciteter (antal persner) g tilsluttede bligenheder Antal Vand bligenheder mængde BI 5 Tt-N Tt-P m 3 /døgn gram/døgn gram/døgn gram/døgn Antal persner ,75 1,5 2,25 3,0 3,75 4, Ved vurderingen af belastningen på det beplantede filteranlæg, skal der tages hensyn til den udligning af vandstrømmen g den rensning, der sker i bundfældningstanken. I disse retningslinier er det ved bestemmelsen af filteranlæggets størrelse mv. frudsat, at bundfældningstanken fungerer g vedligehldes efter vejledningens anvisninger. Kun gråt spildevand Beplantede filteranlæg kan gså dimensineres til rensning af alene det grå spildevand (spildevand fra de øvrige aktiviteter i bligen). Hvis anlægget ikke tilledes tiletspildevand, så alene det grå spildevand ledes til bundfældning g videre til det beplantede filteranlæg, vil den frureningsmæssige belastning 15

17 nedsættes med ca. 40 % fr rganisk stf (BI 5 ), ca. 90 % fr kvælstf (tt-n) g ca. 75 % fr fsfr (tt-p). Vandbelastningen vil reduceres med ca. 25 %. Tilledes kun gråt spildevand, vil arealet af det beplantede filteranlæg kunne reduceres med 25 %. 16

18 5 Bundfældningstanken 5.1 Generelt Frmålet med bundfældningstanken er at fjerne bundfældelige stffer g flydestffer fra spildevandet, før det ledes til videre behandling. Tidligere blev bundfældningstanken kaldt septiktank eller trixtank (Emscherbrønd). Bundfældningstanken skal udføres, så: bundfældelige stffer g flydestffer tilbagehldes, phvirvling af slam undgås, vandtemperaturen efter pblanding ikke verstiger 35 C. Slam Det tilbagehldte stf skal pbevares, g der vil ske en vis nedbrydning af stffet, indtil tanken tømmes. Det slam, der synker til bunds i tanken, går i frrådnelse. Da der ikke er ilt til stede, sker der en anaerb nedbrydning, hvr der udvikles aggressive gasarter, g gasbblerne kan trække allerede bundfældet slam med p g give anledning til lugtgener g eventuelt tæring i betntanke. Nrmalt er der dg ingen gener, hvis udluftningen er udført krrekt. Ved rådneprcessen reduceres slammængden lidt. 5.2 Placering g udfrmning af bundfældningstanke Regn- g drænvand må ikke tilledes bundfældningstanken. Bundfældningstanken skal placeres således, at inspektin, pasning g tømning er mulig. Bundfældningstanken skal i nærheden af bygninger placeres, så reglerne i DS 415 "Nrm fr fundering af bygninger" er verhldt. Fr yderligere plysninger henvises endvidere til DS 440 "Nrm fr mindre afløbsanlæg med nedsivning". Bundfældningstanken skal kunne indehlde slam svarende til 1 års prduktin. En persn prducerer ca. 60 liter flydeslam g 180 liter bundslam per år. Spildevandets phldstid i bundfældningstanken bør være cirka 24 timer. Disse krav til slamvlumen g phldstid medfører følgende mindstekrav til vand- g slamvlumener i tanke til 1 g 2 bliger: Tabel 5.1 Mindstekrav til vand- g slamvluminer i bundfældningstanke til 1 g 2 husstande Antal bliger Antal Vand- Bundslamvlumen Flydeslamvlumen Ttal persner vlumen liter liter liter vlumen liter

19 Kravene til mindste ttalvlumen af bundfældningstanke fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5.2 Krav til mindste ttalvlumen af bundfældningstanke fr frskellige anlægskapaciteter (antal persner) g tilsluttede bligenheder Antal persner Antal bligenheder Vlumen af bundfældningstanke stk. stk. m 3 Helårsbebelse Helårsbebelse uden wctilslutning , Mindst t g maksimalt tre kamre Bundfældningstanke skal være pdelt i mindst 2 g maksimalt 3 kamre. Gennemløbshullerne mellem de enkelte kamre skal have mindst samme dimensin sm tilløbet. Bundfældningstanken skal udfrmes, så vandet får længst mulig vej gennem tanken g således, at bundslam g flydeslam hldes tilbage. Der skal være et højdetab gennem tanken på minimum 50 mm, når der anvendes dykket tilløb, g minimum 100 mm, når indløbet udmunder frit i tanken. T-stykker Indløbsrøret kan enten have frit indløb i det første kammer eller føres ind via et T-stykke med samme dimensin sm indløbsrøret. T-stykket skal føres mindst 0,30 m ned under vandverfladen g mindst 0,20 m p ver vandverfladen. Udløbet fra bundfældningstanken skal udføres sm et dykket udløb, der føres mindst 0,30 m ned under vandverfladen. Udløbet kan udføres sm T- stykker eller sm dykplader. T-stykker eller dykplader skal føres mindst 0,20 m p ver vandverfladen. Udluftning Dæksel Bundfældningstanken skal være udluftet. Mindre tanke (1-2 husstande) kan udluftes gennem et udluftet tilløbssystem. Større tanke skal udluftes separat. Ved separat udluftning skal udluftningen placeres så højt sm muligt i tanken g frtrinsvis i det første kammer. Udluftningsledningen skal være ført ver terræn g udmunde, så den ikke giver anledning til lugtgener, jf. DS 432 Nrm fr afløbsinstallatiner. Bundfældningstanken skal være afdækket med et tæt dæksel, der skal have en styrke svarende til den aktuelle færdsel. Dækslet må ikke dækkes til med jrd. Dækslet skal være placeret således på bundfældningstanken, at inspektin, pasning g tømning er mulig. Bundfældningstanken skal være tæt svarende til kravene i DS 455 "Nrm fr tæthed af afløbssystemer i jrd". 18

20 Både bundfældningstank g skillevægge skal have tilstrækkelig styrke g bestandighed i frhld til de belastninger, de udsættes fr. 5.3 Gdkendelse af bundfældningstanke VA-gdkendelse Fabriksfremstillede bundfældningstanke skal VA-gdkendes. VAgdkendelsen gives af By- g Bligministeriet på grundlag af en funktinsafprøvning eller en beregningsmæssig eftervisning af vlumen g kammerpdeling. VA-gdkendelse gælder fr bundfældningstanke til 1 eller 2 husstande. Alle gdkendte tanke til 1 blig har et vlumen på 2 m 3 eller mere. Tanke pbygget på stedet Tanke pbygget på stedet eller mbygning af eksisterende tanke skal gdkendes af kmmunen. Tankene skal pfylde kravene til ttalvlumen g kammerpdeling sm angivet i denne vejledning. 5.4 Opdeling af bundfældningstanke i flere kamre Kammerpdeling Fr at sikre en gd tilbagehldelse af slam skal en bundfældningstank indrettes med 2 eller 3 kamre. Ved 2-kammertanke bør det første kammer svare til ca % af det samlede tankvlumen. Eksempler på 2-kammertanke er vist i figur 5.1. Figur 5-1 Eksempler på kammerpdeling i bundfældningstanke med 2 kamre. Ved 3-kammertanke bør det første kammer svare til ca % af det samlede tankvlumen, g resten deles ligeligt mellem de resterende t kamre. 19

21 Eksempler på 3-kammertanke er vist i figur 5-2. Figur 5-2 Eksempler på kammerpdeling i bundfældningstanke med 3 kamre. Placering af gennemløbshuller Overfladens størrelse Gennemløbshullet/hullerne mellem det første g det andet kammer bør placeres i en afstand fra bunden svarende til 2/3 af vanddybden. Gennemløbshullet/hullerne mellem det andet g det tredje kammer bør placeres i en afstand fra bunden svarende til 1/3 af vanddybden. Gennemløbshullerne skal anbringes, så vandet får længst mulig transprtvej gennem tanken. Hvis gennemløbshullerne udfrmes sm slidser, skal afstanden fra slidsernes verside til vandspejlet i tanken være minimum 0,2 m. Hvis bundfældningstanken pbygges på stedet, skal der være et vist frhld mellem verfladens areal g tankens ttale vlumen, fr at bundfældningsegenskaberne kan prethldes. 2 Overfladeareal (m ) 3 Ttalvlumen (m ) bør ligge i intervallet 0,6 0,9 m 2 /m Materialer Bundfældningstanke findes i betn, glasfiberarmeret plyester g i plast (PEM). Til tanke, der pbygges på stedet, anvendes sm regel betnbrøndringe. 5.6 Vedligehldelse Når afløbet er tilsluttet en bundfældningstank, bør man være påpasselig med, hvad man kmmer i afløbet. Ting, der ikke kan nedbrydes ved rådneprcessen, såsm kaffegrums, cigaretskd, klude, bleer mv., bør ikke tilføres tanken. Desuden kan verdreven brug af wc-rens g kalkfjerningsmidler skade tankens funktin. Disse plysninger skal fremgå af den driftsinstruktin, klakmesteren afleverer sammen med anlægget. 20

22 5.7 Genbrug af eksisterende anlæg Frundersøgelse I frbindelse med renvering af ældre anlæg kan det være relevant at undersøge, m den eksisterende bundfældningstank kan indgå i det nye anlæg. En sådan undersøgelse skal bl.a. mfatte følgende spørgsmål: 1. Er tanken tilgængelig fr eftersyn g tømning? 2. Er rumfanget tilstrækkeligt? 3. Er T-stykkerne intakte? 4. Er tanken - specielt bunden af tanken - tæt? 5. Er betnen af gd kvalitet, eller er der svvlbrintetæringer ver vandverfladen? 6. Er tanken udluftet? 7. Skal tilløbssystemet laves m? Tankstørrelse Kammerpdeling Tæthed Udskiftning af tank er fte bedst Det anbefales, at tankens vlumen fastsættes sm anført i afsnit 5.2. Såfremt der anvendes et mindre vlumen, vil der være risik fr at stftilbagehldelsen vil blive utilstrækkelig, hvilket kan medføre en øget risik fr dårlig funktin af frdelingssystemet. Hvis der anvendes en mindre tank, skal der ske en hyppigere tømning af tanken. Ejeren bærer i alle tilfælde det fulde ansvar fr bundfældningstankens kvalitet g funktin. Fr at sikre tankens bundfældningsegenskaber skal det første kammer i en 2- kammertank være mindst % af tankens ttale vlumen. Tanken skal derfr mindst have et vlumen på ca. 1,4 m 3, før den kan genanvendes sm første kammer i bundfældningstanken fr en bligenhed. Tætheden g betnkvaliteten er meget vigtig. Tanken skal kunne bestå en tæthedsprøve efter DS 455 Nrm fr tæthed af afløbssystemer i jrd. Betnen både ver g under vandspejlsniveau skal være gd, g der må ikke frekmme svvlbrintetæringer i betnen ver vandspejlet. Hvis tilløbssystemet skal laves m, f.eks. frdi det kun er tilettet, der er tilsluttet bundfældningstanken i det eksisterende anlæg, vil det fte vise sig, at en ttal udskiftning af tanken er mere frdelagtig. Hvis den eksisterende tank kan genbruges, kan anlægget f.eks. pbygges sm vist på figur 5-3, hvr den eksisterende tank fungerer sm første kammer i den nye 2-kammertank. Figur

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg

Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af beplantet filteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 2 Vandområders kvalitet

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 2 Vandområders kvalitet HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 Vandmråders kvalitet Vedtaget 15. maj 2012 Bilag 2 Vandmråders kvalitet 2 Bilag 2 Vandmråders kvalitet 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 VANDOMRÅDER I HALSNÆS KOMMUNE

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer

SPILDEVANDSLOSNINGER. Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer SPILDEVANDSLOSNINGER Samletank Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg Biologisk Sandfilter Pileanlæg Beplantet filter Rodzoneanlæg Biofilter Pumpestationer Vi vejleder om den optimale løsning til opgaven! 2 SPILDEVAND

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer og opfylder SO-krav. : Bundfældningstank pumpebrønd beplantet filter afløb Husets spildevand ledes til en bundfældningstank, hvor der foregår en

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter/biologisk sandfilter (Polonite)

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter/biologisk sandfilter (Polonite) Installationsadresse: Dato: Det beplantede filter er dimensioneret for personer. Det beplantede filter, SOP krav, med Polonite-fosforbrønd: Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der

Læs mere

1. PLANTEBASEREDE ANLÆG TIL REDUKTION AF NÆRINGSSTOF- UDLEDNING FRA PUNKTKILDER

1. PLANTEBASEREDE ANLÆG TIL REDUKTION AF NÆRINGSSTOF- UDLEDNING FRA PUNKTKILDER 1. PLANTEBASEREDE ANLÆG TIL REDUKTION AF NÆRINGSSTOF- UDLEDNING FRA PUNKTKILDER 1.1. Hvad er plantebaserede anlæg Plantebaserede renseanlæg eller grønne renseanlæg - er kendetegnet ved at grønne planter

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter aktiv beluftning Installationsadresse: Dato: Det beplantede filter er dimensioneret for personer og opfylder SO krav. Det beplantede filter med aktiv beluftning (Forced Bed Aeration, FBA ): Bundfældningstank pumpebrønd

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med hævert pumpe og efterfølgende nedsivning: Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

Individuelle renseanlæg

Individuelle renseanlæg Individuelle renseanlæg Det er forholdene på din ejendom der afgør, hvilke typer af renseanlæg, du må etablere. Der kan være forskel på forholdene imellem dig og din nabo, således at du skal opfylde én

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Biologisk sandfilter

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til Kommune vandløb 23, Holeby fra vaskeplads på Kærstrup Hovedgård 4960 Holeby

Tilladelse til udledning af spildevand til Kommune vandløb 23, Holeby fra vaskeplads på Kærstrup Hovedgård 4960 Holeby Tilladelse til udledning af spildevand til Kmmune vandløb 23, Hleby fra vaskeplads på Kærstrup Hvedgård 4960 Hleby 02-02-2016 Brevid: 3729516 Sagsnr.: 320213 Llland Kmmune Teknik- g Miljømyndighed Pstadresse

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse, mail og tlf. nr. Ejers underskrift og dato

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg

Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65, Erritsø 7000 Fredericia 24. november 2015 Tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere nedsivningsanlæg for husspildevand

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.:

Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved Tlf.: Næstved Kommune Center for Miljø og Natur, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved spildevand@naestved.dk Tlf.: 5588 6170 www.naestved.dk Sags nr. Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af Samletank - som anført

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand Ansøgning om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg til spildevand 1. EJENDOM Vejnavn og husnummer Ejerlav og matrikelnummer Postnummer og by Type af beboelse Helårsbeboelse Fritidsbeboelse 2. EJER

Læs mere

STORE NEDSIVNINGSANLÆG Dimensionering og udførelse Rørcenter-anvisning 018 August 2012

STORE NEDSIVNINGSANLÆG Dimensionering og udførelse Rørcenter-anvisning 018 August 2012 STORE NEDSIVNINGSANLÆG Dimensionering og udførelse Rørcenter-anvisning 018 August 2012 RØRCENTRET Store nedsivningsanlæg Rørcenter-anvisning 018 1. udgave, 1. oplag 2012 Rørcentret, Teknologisk Institut

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV for TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE, SAMLETANKE M.M. på SPILDEVANDSANLÆG i NÆSTVED KOMMUNE INDLEDNING I henhold til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kap.

Læs mere

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg Ansøgningsdato: Bilag: 1. Ansøgningsinformation: Ejer/bygherre: Ansøger (f.eks. kloakmesters stempel): 2. Anlæggets beliggenhed: Adresse: Matrikel nr. og by:

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Hvorfor denne Pjece? Denne pjece henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger udleder spildevand til grøfter, vandløb

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe

Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Pilefordampningsanlæg med hævertpumpe Installationsadresse: Dato: Pilefordampningsanlægget er dimensioneret for personer Pilefordampningsanlæg: Husets spildevand/afløb

Læs mere

Nedsivningsanlæg Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning

Nedsivningsanlæg Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning & driftog vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning WaterCare nedsivningsanlæg BEMÆRK AT GARANTIEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES! Opbygning Et WaterCare

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 123 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 123 Offentligt Miljø- g Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 123 Offentligt NOTAT Jrd & Affald J.nr. MST-001-13422 Ref. ki/hekh Den 25. september 2015 Status fr frureningen ved

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Anmeldelse af omlægning til økologi

Anmeldelse af omlægning til økologi Anmeldelse af mlægning til øklgi efter bekendtgørelse m tilladelse g gdkendelse m. v. af husdyrbrug, 37 Trapsandevej 17, 7700 Thisted XX dat 2015 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i lv m miljøgdkendelse m.v.

Læs mere

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed g Omsrg Den 18. juli 2007 Århus Kmmune Bygningsafdelingen Sundhed g Omsrg Nyt strkøkken til Magistratsafdelingen fr Sundhed g Omsrg - frøget anskaffelsessum

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby

Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan Separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kmmunes Spildevandsplan 2012-2016 Separering af del af Chr. Rhuus Vej i Sæby 31. august 2016 Tillæg nr. 10 til Frederikshavn Kmmunes Spildevandsplan 2012-2016 Udgiver: Frederikshavn

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr. nr.: Ejerlav: Telefon nr: e-mail: Fax: Kontakt kloakmesteren Visse punkter

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen (PE) med en uovertruffen slagstyrke.

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene. Afgørelse Tilladelse til udledning Den 11-07-2014

Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene. Afgørelse Tilladelse til udledning Den 11-07-2014 Vejdirektratet uldalderen 12 260 Hedehusene Afgørelse illadelse til udledning Den 11-07-201 gedal mmune giver hermed Vejdirektratet tilladelse til udledning af vejvand fra bassin D, i frbindelse med rederikssundsmtrvejen

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Andre danske anlægstyper

Andre danske anlægstyper Andre danske anlægstyper Biologiske sandfiltre Pileanlæg Pileanlæg med nedsivning Beplantede filteranlæg Tryksatte kloaksystemer 1 Biologiske sandfiltre 2 Biologiske sandfiltre For standardanlæg med en

Læs mere

renoveringer byggeskadeforsikring frivillig ordning vejledning for bygningsejere oktober 2012

renoveringer byggeskadeforsikring frivillig ordning vejledning for bygningsejere oktober 2012 vejledning fr bygningsejere ktber 2012 renveringer frivillig rdning byggeskadefrsikring Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk byggeskadefrsikring af renveringer

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 13. februar 2014

Virksomhedsplan 2014 13. februar 2014 Virksmhedsplan 2014 13. februar 2014 Oprettelsesdat: 13. januar 2014 / rev. 13. februar 2014 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksmhedsplan 2014 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g præsentatin af

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af biologisk sandfilter med udledning af renset spildevand

Ansøgning om tilladelse til etablering af biologisk sandfilter med udledning af renset spildevand Journal nr. Modtaget, dato: Ansøgning o tilladelse til etablering af biologisk sandfilter ed udledning af renset spildevand Biologisk sandfilter opbygget so anført i Vejledning for biologiske sandfiltre

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

Bilag 1 Standard ansøgningsskema

Bilag 1 Standard ansøgningsskema Bilag 1 Standard ansøgningsskema Journal nr. Modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Pileanlæg opbygget som anført i "Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 pe"

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Retningslinjer for etablering af nedgravede renovationssystemer i Helsingør Kommune

Retningslinjer for etablering af nedgravede renovationssystemer i Helsingør Kommune Retningslinjer fr etablering af nedgravede renvatinssystemer i Helsingør Kmmune Retningslinjerne gælder fr etablering af nedgravede renvatinssystemer på privat grund i Helsingør Kmmune. Muligheden fr etablering

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Ansøgning Etablering af pileanlæg

Ansøgning Etablering af pileanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr.

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere