Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE"

Transkript

1 Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Øklgisk byfrnyelse g spildevandsrensning Nr

2 Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Hans Brix WEMS Niels Henrik Jhansen ENVICARE Øklgisk byfrnyelse g spildevandsrensning Nr

3 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, ffentliggøre rapprter g indlæg vedrørende frsknings- g udviklingsprjekter inden fr miljøsektren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan ffentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk fr Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indhldet udgør et væsentligt indlæg i debatten mkring den danske miljøplitik.

4 Indhld INDHOLD 3 FORORD 5 1 INDLEDNING GENERELT AFLØBSANLÆG MED BEPLANTEDE FILTERANLÆG RETNINGSLINIERNES ANVENDELSESOMRÅDE 8 2 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER LOVE, BEKENDTGØRELSER MV HOVEDLINIER I GÆLDENDE BESTEMMELSER PÅBUD OM FORBEDRET RENSNING ANSØGNING OM ETABLERING AF BEPLANTET FILTERANLÆG UDFØRELSE 12 3 FORUNDERSØGELSER PLACERING AF ANLÆG TERRÆN- OG JORDBUNDSFORHOLD AFLEDNINGSFORHOLD 14 4 BELASTNINGSOPGØRELSE GENERELT 15 5 BUNDFÆLDNINGSTANKEN GENERELT PLACERING OG UDFORMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE GODKENDELSE AF BUNDFÆLDNINGSTANKE OPDELING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE I FLERE KAMRE MATERIALER VEDLIGEHOLDELSE GENBRUG AF EKSISTERENDE ANLÆG 21 6 BEPLANTET FILTERANLÆG GENERELT FORVENTET RENSEEFFEKT STANDARD ANLÆG FORRENSNING FORDELERSYSTEM MEMBRAN DRÆNLAG OG DRÆNRØR FILTER RECIRKULERING AF SPILDEVAND BEPLANTNING FORDELERLAG - ISOLERING HEGN DIMENSIONERING AF STØRRE ANLÆG 34 7 KVALITETSKONTROL 37 3

5 7.1 GENERELT KONTROL AF MATERIALER KONTROL AF UDFØRELSE (TILSYNSKONTROL) 37 8 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE GENERELT TØMNING AF SLAM FRA BUNDFÆLDNINGSTANKEN SPULING AF FORDELERRØR SERVICEEFTERSYN RENSNING AF RECIRKULERINGSANORDNING KONTROL AF PLANTEVÆKST REGENERERING AF TILSTOPPET ANLÆG 40 BILAG 1 STANDARD ANSØGNINGSSKEMA 41 BILAG 2 BELASTNINGSOMSÆTNING 45 BILAG 3 SKEMA TIL OPTEGNING AF KORNKURVE 47 BILAG 4 DRIFTSVEJLEDNING 49 4

6 Frrd Disse retningslinier er udarbejdet i frlængelse af lv nr. 325 af 14. maj 1997 m ændring af lv m miljøbeskyttelse g lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg m.v. (Spildevandsrensning i det åbne land m.v.). Prjektet er udarbejdet i samarbejde mellem WEMS g ENVICARE. Prjektet har haft en følgegruppe bestående af: Inge Faldager Rørcentret, Teknlgisk Institut Karl-Richard Jørgensen COWI Kim Mejlstrup Miljøkntret, Århus Kmmune Peter Steen Mikkelsen Miljø g Ressurcer, DTU Line Wilchen Hllesen Miljøstyrelsen Mgens Kaasgaard Miljøstyrelsen Arbejdsgruppen har bestået af: Hans Brix Niels-Henrik Jhansen WEMS ENVICARE Arbejdsgruppen vil gerne takke følgegruppen fr et gdt g knstruktivt samarbejde. Prjektets verrdnede frmål har været at udarbejde retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE. Baggrunden fr retningslinierne er præsenteret i rapprter i serien Øklgisk byfrnyelse g spildevandsrensning Frsøg med rensning af spildevand i det åbne land i beplantede filteranlæg. Derudver er der i prjektperiden gennemført yderligere frsøgsarbejde med henblik på at videreudvikle en metde til fjernelse af fsfr i en separat fsfrfældningsenhed med kalcit. Det har imidlertid ikke været muligt at identificere et materiale med de ønskede egenskaber, g det er derfr ikke muligt på det freliggende grundlag at etablere vidtgående fsfrrensning i beplantede filteranlæg. Det er væsentligt at være pmærksm på, at retningslinierne til en vis grad er baseret på teretiske vurderinger. De fuldskalafrsøg, der er udført sm baggrund fr retningslinierne har ikke fuldt ud kunnet pfylde renseklasse SO fr BI 5 g ammnium-ammniak. Derfr er knceptet frbedret i frhld til de udførte frsøg ved at filterets tykkelse er frøget fra 0,8 m til 1 meter g ved at der freskrives et mindre grft filtermedie. Det beplantede filteranlæg beskrevet i disse retningslinier pfylder således renseklasserne SO g O, g ikke renseklasser, der kræver reduktin af fsfr. Retningslinierne er udfrmet efter de samme principper, sm er anvendt i de 3 vejledninger fra Miljøstyrelsen 1999, nr. 1, 2 g 3 m rdzneanlæg, nedsivningsanlæg g bilgiske sandfiltre, samt retningslinierne fr etablering af pileanlæg publiceret i December

7 6

8 1 Indledning 1.1 Generelt Disse retningslinier er udarbejdet i frlængelse af Flketingets vedtagelse af lv nr. 325 af 14. maj 1997 m ændring af lv m miljøbeskyttelse g lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg m.v. (Spildevandsrensning i det åbne land m.v.). 1.2 Afløbsanlæg med beplantede filteranlæg Et afløbsanlæg med beplantet filteranlæg består af (Figur 1-1): Tilløbssystemet Bundfældningstanken/det mekaniske renseanlæg Pumpebrønd Beplantet filteranlæg Udløbsbrønd med frdelerandrdning til recirkulering af renset spildevand tilbage til bundfældningstanken eller pumpebrønden TILLØBSSYSTEM BYGNING SAMLEBRØND BUNDFÆLD- NINGSTANK PUMPEBRØND BEPLANTET FILTERANLÆG RECIRKULERING Figur 1.1 Principskitse af et mindre afløbsanlæg med beplantet filteranlæg UDLØBSBRØND UDLØB Fr at sikre ptimal drift af anlægget, skal de almindelige afløbsledninger, det vil sige hele tilløbssystemet g de tætte ledninger mellem anlæggets enkelte dele, dimensineres g udføres sm angivet i Dansk Standards nrm nr. 432 Nrm fr afløbsinstallatiner. 7

9 1.3 Retningsliniernes anvendelsesmråde Disse retningslinier mfatter anlæg med en kapacitet p til g med 30 PE. Gælder kun husspildevand Retningslinierne gælder kun fr beplantede filteranlæg til rensning af spildevand med en mængde g sammensætning sm almindeligt frekmmende spildevand fra hushldninger, herunder afløb fra vandklsetter g afløb fra bade- g tiletrum i landbrugets driftsbygninger. De væsentligste frureninger i husspildevand er (i) bakterier, virus g parasitter, (ii) rganisk stf, (iii) næringssalte, især kvælstf g fsfr, (iv) detergenter g andre kemiske frbindelser, der anvendes i en nrmal hushldning. Spildevand, der tilledes det beplantede filteranlæg, beskrevet i disse retningslinier, må derfr sm udgangspunkt ikke indehlde andre stffer, end hvad der sædvanligvis frekmmer i spildevand fra hushldninger. Tilledes der spildevand til det beplantede filteranlæg med en anden karakter end husspildevand, kan retningslinierne ikke benyttes, men der må i stedet udfrmes et knkret prjekt, der indehlder en knkret dimensinering af anlægget sat i frhld til spildevandets sammensætning. Regn g drænvand Prcesvand Såfremt der anvendes dimensinering efter disse retningslinier, må regnvand, øvrigt verfladevand g drænvand ikke tilledes anlægget. Retningslinierne gælder endvidere ikke fr følgende typer udledninger: Tømning af større badekar/bassiner (større end 250 liter), herunder spabade med klrhldigt vand Malke/mælkerum Prcesspildevand fra virksmheder, herunder: frisørsalner, ftgrafer, værksteder, landbrug. 8

10 2 Administrative bestemmelser 2.1 Lve, bekendtgørelser mv. Nedenstående liste rummer en versigt ver gældende lvgivning m.v. på Miljøministeriets mråde i relatin til beplantede filteranlæg: Lve Bekendtgørelser Vejledninger Lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg mv., jf. lvbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni Lv m miljøbeskyttelse, jf. lvbekendtgørelse nr. 753 af 25. august Bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 m spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslvens kapitel 3 g 4. Vejledning nr. 3, 2001: Betalingsregler fr spildevandsanlæg. Andet Bygningsreglement, BR 95 g bygningsreglement fr småhuse 1998 DS 430 Nrm fr lægning af fleksible ledninger af plast i jrd DS 432 Nrm fr afløbsinstallatiner DS 436 Nrm fr dræning af bygværker DS 440 Nrm fr mindre afløbsanlæg med nedsivning DS 455 Nrm fr tæthed af afløbssystemer i jrd 2.2 Hvedlinier i gældende bestemmelser Målsætninger Amterne fastlægger i samråd med kmmunerne målsætninger fr kvaliteten af vådmråder, vandløb, søer g havet enten gennem et reginplantillæg eller i frbindelse med en rdinær revisin af reginplanen. Fr at pfylde reginplanernes målsætninger skal spildevand renses før udledning. Kravene til rensning er afhængig af frureningsfølsmheden af det vandmråde, der mdtager spildevandet. I stedet fr direkte udledning af spildevandet til et vandmråde, kan spildevandet, hvr frhldene tillader dette, afledes til et nedsivningsanlæg. På grundlag af amternes reginplaner, hvri der udpeges frureningsfølsmme vandmråder, hvr der er behv fr frbedret spildevandsrensning, fastlægger kmmunen i kmmunens spildevandsplan mrådevis krav til frbedret spildevandsrensning fr de enkelte ejendmme. 2.3 Påbud m frbedret rensning Frbedret rensning På baggrund af en vedtaget spildevandsplan kan kmmunen i henhld til miljøbeskyttelseslvens 30 påbyde den enkelte grundejer, der ikke er tilsluttet den kmmunale klakfrsyning, at ændre spildevandsudledningen (frbedre spildevandsrensningen). 9

11 Renseklasser Påbud m frbedret rensning stiller krav til, at rensningen skal pfylde spildevandsbekendtgørelsens krav til en bestemt renseklasse, jf. tabel 2-1 Tabel 2.1. Renseklasser efter spildevandsbekendtgørelsen. Stfreduktinskrav til frskellige renseklasser Renseklasse 1) BI 5 Ttal fsfr Nitrifikatin SOP 95% 90% 90% SO 95% - 90% OP 90% 90% - O 90% - - 1) O: Reduktin af rganisk stf, OP: Reduktin af rganisk stf g fsfr, SO: Skærpet krav til reduktin af rganisk stf samt nitrifikatin, SOP: Skærpet krav til reduktin af rganisk stf g fsfr samt nitrifikatin I henhld til bekendtgørelse nr. 500 af 21. juni 1999 m typegdkendelsesrdning af minirenseanlæg, bilag 3, svarer reduktinskravene til udlederkrav sm specificeret i tabel 2-2, når hele spildevandsmængden behandles: Tabel 2.2. Renseklasser efter spildevandsbekendtgørelsen. Stfreduktinskrav til frskellige renseklasser Renseklasse BI 5 (md.) Ttal fsfr NH 3 +NH 4 -N SOP 10 mg/l 1,5 mg/l 5 mg/l SO 10 mg/l - 5 mg/l OP 30 mg/l 1,5 mg/l - O 30 mg/l - - Beplantede filteranlæg pfylder renseklasse SO g O Beplantede filteranlæg pbygget efter denne vejledning pfylder renseklasse O g SO dvs., de renseklasser, der ikke stiller krav til fsfrfjernelse. Hvis anlægget ikke tilledes spildevand fra tilet, pfyldes tillige renseklasse OP g SOP Påbud m rensning efter alle 4 renseklasser kan pfyldes ved etablering af, nedsivningsanlæg, pileanlæg, pileanlæg med nedsivning, eller samletank jf. Miljøstyrelsens vejledninger herm. Bilgiske sandfiltre pfylder renseklasserne SO g O, g rdzneanlæg pfylder alene renseklassen O. Bilgiske minirenseanlæg pfylder de renseklasser, der fremgår af typegdkendelsen Frudsætninger fr at give påbud Frudsætninger fr at give påbud m frbedret rensning Frudsætningen fr at give påbud efter miljøbeskyttelseslvens 30 er, at en ejendms eksisterende spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt frsvarligt. Efter Miljøstyrelsens pfattelse skal følgende frudsætninger være pfyldt fr at meddele påbud m frbedret rensning: ejendmmens afløbsfrhld, g udledningen skal være fastlagt ejendmmen skal bidrage til frurening af det vandmråde, hvrtil der er udledning vandmrådet skal dkumenteret være frurenet af spildevand i et mfang, der gør, at den vedtagne målsætning fr vandmrådet ikke pfyldes. Det er ikke afgørende, m den enkelte ejendms bidrag til frurening er strt eller lille, idet ingen ejendm har krav på at frurene i et eller andet mfang - g ifølge dmstlspraksis er det frhld, at en ejendms afløb faktisk frurener det vandmråde, der mdtager ejendmmens spildevand, tilstrækkeligt grundlag fr kmmunen til at kræve frbedret rensning. 10

12 Klagemulighed Et påbud fra kmmunen m frbedret rensning kan ikke påklages til anden administrativ myndighed Påbud mfattet af lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg Kntraktligt medlemskab af klakfrsyningen I frbindelse med varslingen af påbudet m frbedret rensning, skal kmmunen samtidig tage stilling til, hvrvidt der er tale m en ejendm, der efter lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg mv. 7a skal have et tilbud m kntraktligt medlemskab af klakfrsyningen, jf. nedenfr Ejeren ønsker at mdtage tilbudet Hvis en kmmune meddeler påbud m frbedret rensning til ejere af helårsbliger, der alene afleder husspildevand, skal påbuddet endvidere indehlde et tilbud m kntraktligt medlemskab af klakfrsyningen, jf. lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg 7a. Et kntraktligt medlemskab af klakfrsyningen indebærer, at klakfrsyningen etablerer, driver g vedligehlder privatejede anlæg, md at ejeren af ejendmmen betaler et standardtilslutningsbidrag g løbende vandafledningsbidrag efter lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg, sm hvis ejendmmen blev tilsluttet kmmunens afløbssystem. Ejeren af ejendmmen har dg selv ansvaret fr eventuel mlægning af klakledninger g bundfældningstank g skal gså selv stå fr vedligehldelsen heraf, idet klakfrsyningen dg frestår tømning af bundfældningstank. Tilbudet skal fremsættes samtidig med frvarslingen af påbudet, således at ejeren har tid til at verveje tilbudet g afgive kmmentarer. Efter at kmmunen har meddelt påbud m frbedret rensning, skal ejeren endelig tage stilling til tilbudet - dvs. m ejeren ønsker at indgå i det kntraktlige medlemskab med klakfrsyningen. Hvis der indgås kntrakt mellem grundejeren g klakfrsyningen, skal kmmunen gennemføre de nødvendige frundersøgelser, både med hensyn til den endelige placering af anlægget, med hensyn til praktiske afstandskrav til træer, bygninger, skel g lignende. Kmmunen skal endvidere frestå den knkrete prjektering g etablering af renseanlægget, hvilket hensigtsmæssigt gøres med udgangspunkt i de af Miljøstyrelsen publicerede vejledninger g retningslinier fr etablering af renseanlæg p til 30 PE Ejeren ønsker ikke at mdtage tilbudet Hvis ejeren efter at have mdtaget kmmunens påbud med det dertil hørende tilbud efter lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg mv. 7a, afslår kmmunens tilbud m kntraktligt medlemskab af klakfrsyningen, vil grundejeren selv være ansvarlig fr at der udarbejdes et prjektfrslag fr en anden spildevandsløsning. Den ønskede spildevandsløsning skal mindst pfylde spildevandsbekendtgørelsens krav til renseklasser, g der skal videre kunne pnås tilladelse efter lvgivningen herm. Grundejeren er endvidere selv ansvarlig fr den knkrete prjektering, finansiering, etablering g drift af anlægget. 11

13 Ejeren ønsker en anden spildevandsløsning end freslået af kmmunen, men ønsker at være kntraktligt medlem af klakfrsyningen Kmmunalbestyrelsens tilbud m kntraktligt medlemskab mfatter udførelse, drift g vedligehldelse af en spildevandsløsning, der rensemæssigt pfylder påbudet. Hvis ejeren ønsker en anden spildevandsløsning end tilbudt af kmmunen, er der i lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg m.v. indsat mulighed fr, at grundejeren frtsat kan pnå kntraktligt medlemskab af klakfrsyningen, hvis den alternative spildevandsløsning på samme måde sm den tilbudte løsning pfylder de påbudte krav til renseniveau. Dette indebærer, at kmmunen skal frestå udførelse, drift g vedligehldelse af et sådant anlæg. Er den ønskede spildevandsløsning dyrere i etablering g/eller drift end den af kmmunen tilbudte, skal ejeren selv afhlde mermkstninger i den frbindelse Påbud, der ikke er mfattet af lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg Ved påbud til helårsbliger, der afleder andet end husspildevand eller til andet end helårsbliger - f.eks. smmerhuse, små virksmheder eller klnihavehuse, m frbedret rensning efter miljøbeskyttelseslvens 30, skal der ikke gives tilbud m kntraktligt medlemskab efter lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg mv. 7a. I dette tilfælde er grundejeren ansvarlig fr at der gennemføres de nødvendige undersøgelser til dkumentatin fr, at anlægget kan etableres på grunden. Grundejeren er endvidere ansvarlig fr den knkrete prjektering, finansiering, etablering g drift af anlægget. 2.4 Ansøgning m etablering af beplantet filteranlæg Hvis grundejeren udenfr påbudssituatinen ønsker at etablere et beplantet filteranlæg, skal grundejeren ansøge herm efter bestemmelserne i miljøbeskyttelseslven 28 g spildevandsbekendtgørelsens 14. Ansøgningsskema Miljøstyrelsen har udarbejdet et standardansøgningsskema, der er vedlagt denne vejledning sm bilag 1, der kan anvendes af kmmunerne til brug fr administratin af ansøgninger m etablering af beplantede filteranlæg. Ved etablering af beplantede filteranlæg efter ansøgning g tilladelse, er grundejeren ansvarlig fr at der gennemføres de nødvendige undersøgelser. Grundejeren er endvidere ansvarlig fr den knkrete prjektering, finansiering, etablering g drift af det beplantede filteranlæg. 2.5 Udførelse Spildevandsledninger g spildevandsanlæg må kun udføres af en autriseret klakmester. Såfremt grundejeren selv er ansvarlig fr etablering af spildevandsanlægget, anbefales det at indhente tilbud fra autriseret klakmester g at lade denne indsende ansøgningen. 12

14 3 Frundersøgelser Etablering af et beplantet filteranlæg kræver kun begrænsede frundersøgelser, hvr vurdering af terrænfrhld, afledningsfrhld g afstand til anden beplantning er de vigtigste. 3.1 Placering af anlæg Afstandskrav Gener Praktiske afstandskrav Der gælder ikke særlige miljøbetingede afstandskrav fr placering af beplantede filteranlæg på en ejendm. Det beplantede filteranlæg skal være placeret således, at der ikke pstår gener fr mkringbende. Ved placeringen af anlægget bør der tages praktiske hensyn. Anlægget skal placeres frit g med gd afstand til eksisterende bevksning (helst > 5 meter). Afstanden til bygninger, skel, vandløb g søer bør være ver 5 meter. Eventuelle udluftningsrør fra bundfældningstanken bør anbringes i gd afstand fra phldsarealer, da lugt fra udluftningsrør kan frekmme. Anlægget skal placeres, så det er tilgængeligt fr drift g vedligehldelse. Anlægget bør, af hensyn til planternes vækst, placeres lysåbent. Servitutter, byggelv mv. Placeringen af anlægget med tilhørende ledninger g brønde skal endvidere respektere afstandskravene i byggelven, bygningsreglementet, funderingsnrmen samt eventuelle byggelinier fastlagt ved fredningsbestemmelser eller anden frm fr servitutter. 3.2 Terræn- g jrdbundsfrhld Anlægget bør ikke placeres i lavninger, frdi sen nattefrst kan sætte væksten af planterne tilbage. Placer anlægget højt Filteranlægget kan med frdel placeres højt i terrænet således at recirkulering af renset spildevand tilbage til bundfældningstanken kan ske uden brug af pumpe. Såfremt der recirkuleres tilbage til bundfældningstankens første kammer skal filteranlæggets verflade ligge mindst 1,6 m højere end vandstandsniveauet i bundfældningstanken. Såfremt der recirkuleres tilbage til pumpebrønden er der ingen specifikke krav, idet dybden af pumpebrønden kan tilpasses anlæggets placering. Jrdbunds- g grundvandsfrhldene bør undersøges, med henblik på at sikre anlægget md sætninger samt fr at sikre sig md prblemer med vand under etablering. 13

15 3.3 Afledningsfrhld Undersøgelser af afledningsfrhld mfatter krtlægning af det eksisterende afløbssystem i det mfang, det ønskes anvendt fremver, g evt. en krtlægning af andre afledningsmuligheder. Eksisterende afledningsfrhld Kapacitet af bundfældningstank Andre afledningsmuligheder Det eksisterende afløbssystem registreres med hensyn til placering af alle ledninger, mfang af tilsluttede installatinsgenstande, mfang af tilsluttet regnvand, herunder tagnedløb, placering, størrelse g funktin af alle brønde samt øvrige afløbsfrhld på ejendmmen. Bundkten til alle vigtige knudepunkter (brønde, indløb, udløb, mv.) indmåles ligesm placering i plan i frhld til faste terrænpunkter (bygninger mv.) indmåles. Fr bundfældningstanken, hvis en sådan findes, bestemmes det samlede vlumen g vlumen af de enkelte kamre. Om muligt nteres fabrikat g type af tanken (tankene). Skal der etableres ny afledning, skal der findes et vandløb, grøft, hveddræn eller lignende, sm er i stand til at mdtage det rensede spildevand. Placering g ktefrhld skal bestemmes, ligesm det skal undersøges, m der er tilknyttet særlige servitutter, rettigheder, renserestriktiner eller lignende fr de mulige mdtagere af spildevandet. Terrænets hældning md udledningspunktet findes g sammenhldes med de krav, der stilles til fald på ledningerne g dybde af ledninger mv. 14

16 4 Belastningspgørelse 4.1 Generelt Antal persner Belastningen af anlægget pgøres efter antal tilsluttede bligenheder eller sm det største antal persner, der frventes at kunne b i længere tid på ejendmmen(e). Tilledes der spildevand til det beplantede filteranlæg med en anden karakter end husspildevand, kan denne vejlednings retningslinier ikke benyttes, men der må i stedet udfrmes et knkret prjekt, der indehlder en knkret dimensinering af anlægget sat i frhld til spildevandets mængde g sammensætning. Hertil kan anvendes tabellen i bilag 2, der er en dimensineringstabel fr frskellige typer af ejendmme med anden anvendelse end bebelse alene. Den frureningsmæssige belastning fra en persn er i denne vejledning sat til 60 gram BI 5 /døgn, 13 gram N/døgn g 2,5 gram P/døgn. Vandbelastningen fra en persn antages at være 150 liter per døgn. Kun sanitært spildevand Belastning Ved den følgende pgørelse af belastningen er det antaget, at alt spildevand fra sanitære installatiner i ejendmmen tilsluttes anlægget, mens der er anden afledningsmulighed fr regnvand g eventuelt prcesspildevand fra prduktin. I nedenstående tabel 4-1 er angivet de gennemsnitlige vand- g frureningsmængder, der i disse retningslinier er frudsat ledt til bundfældningstanken, ved belastning fra frskellige antal persner: Tabel 4.1 Spildevandsmængde g sammensætning fr frskellige anlægskapaciteter (antal persner) g tilsluttede bligenheder Antal Vand bligenheder mængde BI 5 Tt-N Tt-P m 3 /døgn gram/døgn gram/døgn gram/døgn Antal persner ,75 1,5 2,25 3,0 3,75 4, Ved vurderingen af belastningen på det beplantede filteranlæg, skal der tages hensyn til den udligning af vandstrømmen g den rensning, der sker i bundfældningstanken. I disse retningslinier er det ved bestemmelsen af filteranlæggets størrelse mv. frudsat, at bundfældningstanken fungerer g vedligehldes efter vejledningens anvisninger. Kun gråt spildevand Beplantede filteranlæg kan gså dimensineres til rensning af alene det grå spildevand (spildevand fra de øvrige aktiviteter i bligen). Hvis anlægget ikke tilledes tiletspildevand, så alene det grå spildevand ledes til bundfældning g videre til det beplantede filteranlæg, vil den frureningsmæssige belastning 15

17 nedsættes med ca. 40 % fr rganisk stf (BI 5 ), ca. 90 % fr kvælstf (tt-n) g ca. 75 % fr fsfr (tt-p). Vandbelastningen vil reduceres med ca. 25 %. Tilledes kun gråt spildevand, vil arealet af det beplantede filteranlæg kunne reduceres med 25 %. 16

18 5 Bundfældningstanken 5.1 Generelt Frmålet med bundfældningstanken er at fjerne bundfældelige stffer g flydestffer fra spildevandet, før det ledes til videre behandling. Tidligere blev bundfældningstanken kaldt septiktank eller trixtank (Emscherbrønd). Bundfældningstanken skal udføres, så: bundfældelige stffer g flydestffer tilbagehldes, phvirvling af slam undgås, vandtemperaturen efter pblanding ikke verstiger 35 C. Slam Det tilbagehldte stf skal pbevares, g der vil ske en vis nedbrydning af stffet, indtil tanken tømmes. Det slam, der synker til bunds i tanken, går i frrådnelse. Da der ikke er ilt til stede, sker der en anaerb nedbrydning, hvr der udvikles aggressive gasarter, g gasbblerne kan trække allerede bundfældet slam med p g give anledning til lugtgener g eventuelt tæring i betntanke. Nrmalt er der dg ingen gener, hvis udluftningen er udført krrekt. Ved rådneprcessen reduceres slammængden lidt. 5.2 Placering g udfrmning af bundfældningstanke Regn- g drænvand må ikke tilledes bundfældningstanken. Bundfældningstanken skal placeres således, at inspektin, pasning g tømning er mulig. Bundfældningstanken skal i nærheden af bygninger placeres, så reglerne i DS 415 "Nrm fr fundering af bygninger" er verhldt. Fr yderligere plysninger henvises endvidere til DS 440 "Nrm fr mindre afløbsanlæg med nedsivning". Bundfældningstanken skal kunne indehlde slam svarende til 1 års prduktin. En persn prducerer ca. 60 liter flydeslam g 180 liter bundslam per år. Spildevandets phldstid i bundfældningstanken bør være cirka 24 timer. Disse krav til slamvlumen g phldstid medfører følgende mindstekrav til vand- g slamvlumener i tanke til 1 g 2 bliger: Tabel 5.1 Mindstekrav til vand- g slamvluminer i bundfældningstanke til 1 g 2 husstande Antal bliger Antal Vand- Bundslamvlumen Flydeslamvlumen Ttal persner vlumen liter liter liter vlumen liter

19 Kravene til mindste ttalvlumen af bundfældningstanke fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5.2 Krav til mindste ttalvlumen af bundfældningstanke fr frskellige anlægskapaciteter (antal persner) g tilsluttede bligenheder Antal persner Antal bligenheder Vlumen af bundfældningstanke stk. stk. m 3 Helårsbebelse Helårsbebelse uden wctilslutning , Mindst t g maksimalt tre kamre Bundfældningstanke skal være pdelt i mindst 2 g maksimalt 3 kamre. Gennemløbshullerne mellem de enkelte kamre skal have mindst samme dimensin sm tilløbet. Bundfældningstanken skal udfrmes, så vandet får længst mulig vej gennem tanken g således, at bundslam g flydeslam hldes tilbage. Der skal være et højdetab gennem tanken på minimum 50 mm, når der anvendes dykket tilløb, g minimum 100 mm, når indløbet udmunder frit i tanken. T-stykker Indløbsrøret kan enten have frit indløb i det første kammer eller føres ind via et T-stykke med samme dimensin sm indløbsrøret. T-stykket skal føres mindst 0,30 m ned under vandverfladen g mindst 0,20 m p ver vandverfladen. Udløbet fra bundfældningstanken skal udføres sm et dykket udløb, der føres mindst 0,30 m ned under vandverfladen. Udløbet kan udføres sm T- stykker eller sm dykplader. T-stykker eller dykplader skal føres mindst 0,20 m p ver vandverfladen. Udluftning Dæksel Bundfældningstanken skal være udluftet. Mindre tanke (1-2 husstande) kan udluftes gennem et udluftet tilløbssystem. Større tanke skal udluftes separat. Ved separat udluftning skal udluftningen placeres så højt sm muligt i tanken g frtrinsvis i det første kammer. Udluftningsledningen skal være ført ver terræn g udmunde, så den ikke giver anledning til lugtgener, jf. DS 432 Nrm fr afløbsinstallatiner. Bundfældningstanken skal være afdækket med et tæt dæksel, der skal have en styrke svarende til den aktuelle færdsel. Dækslet må ikke dækkes til med jrd. Dækslet skal være placeret således på bundfældningstanken, at inspektin, pasning g tømning er mulig. Bundfældningstanken skal være tæt svarende til kravene i DS 455 "Nrm fr tæthed af afløbssystemer i jrd". 18

20 Både bundfældningstank g skillevægge skal have tilstrækkelig styrke g bestandighed i frhld til de belastninger, de udsættes fr. 5.3 Gdkendelse af bundfældningstanke VA-gdkendelse Fabriksfremstillede bundfældningstanke skal VA-gdkendes. VAgdkendelsen gives af By- g Bligministeriet på grundlag af en funktinsafprøvning eller en beregningsmæssig eftervisning af vlumen g kammerpdeling. VA-gdkendelse gælder fr bundfældningstanke til 1 eller 2 husstande. Alle gdkendte tanke til 1 blig har et vlumen på 2 m 3 eller mere. Tanke pbygget på stedet Tanke pbygget på stedet eller mbygning af eksisterende tanke skal gdkendes af kmmunen. Tankene skal pfylde kravene til ttalvlumen g kammerpdeling sm angivet i denne vejledning. 5.4 Opdeling af bundfældningstanke i flere kamre Kammerpdeling Fr at sikre en gd tilbagehldelse af slam skal en bundfældningstank indrettes med 2 eller 3 kamre. Ved 2-kammertanke bør det første kammer svare til ca % af det samlede tankvlumen. Eksempler på 2-kammertanke er vist i figur 5.1. Figur 5-1 Eksempler på kammerpdeling i bundfældningstanke med 2 kamre. Ved 3-kammertanke bør det første kammer svare til ca % af det samlede tankvlumen, g resten deles ligeligt mellem de resterende t kamre. 19

21 Eksempler på 3-kammertanke er vist i figur 5-2. Figur 5-2 Eksempler på kammerpdeling i bundfældningstanke med 3 kamre. Placering af gennemløbshuller Overfladens størrelse Gennemløbshullet/hullerne mellem det første g det andet kammer bør placeres i en afstand fra bunden svarende til 2/3 af vanddybden. Gennemløbshullet/hullerne mellem det andet g det tredje kammer bør placeres i en afstand fra bunden svarende til 1/3 af vanddybden. Gennemløbshullerne skal anbringes, så vandet får længst mulig transprtvej gennem tanken. Hvis gennemløbshullerne udfrmes sm slidser, skal afstanden fra slidsernes verside til vandspejlet i tanken være minimum 0,2 m. Hvis bundfældningstanken pbygges på stedet, skal der være et vist frhld mellem verfladens areal g tankens ttale vlumen, fr at bundfældningsegenskaberne kan prethldes. 2 Overfladeareal (m ) 3 Ttalvlumen (m ) bør ligge i intervallet 0,6 0,9 m 2 /m Materialer Bundfældningstanke findes i betn, glasfiberarmeret plyester g i plast (PEM). Til tanke, der pbygges på stedet, anvendes sm regel betnbrøndringe. 5.6 Vedligehldelse Når afløbet er tilsluttet en bundfældningstank, bør man være påpasselig med, hvad man kmmer i afløbet. Ting, der ikke kan nedbrydes ved rådneprcessen, såsm kaffegrums, cigaretskd, klude, bleer mv., bør ikke tilføres tanken. Desuden kan verdreven brug af wc-rens g kalkfjerningsmidler skade tankens funktin. Disse plysninger skal fremgå af den driftsinstruktin, klakmesteren afleverer sammen med anlægget. 20

22 5.7 Genbrug af eksisterende anlæg Frundersøgelse I frbindelse med renvering af ældre anlæg kan det være relevant at undersøge, m den eksisterende bundfældningstank kan indgå i det nye anlæg. En sådan undersøgelse skal bl.a. mfatte følgende spørgsmål: 1. Er tanken tilgængelig fr eftersyn g tømning? 2. Er rumfanget tilstrækkeligt? 3. Er T-stykkerne intakte? 4. Er tanken - specielt bunden af tanken - tæt? 5. Er betnen af gd kvalitet, eller er der svvlbrintetæringer ver vandverfladen? 6. Er tanken udluftet? 7. Skal tilløbssystemet laves m? Tankstørrelse Kammerpdeling Tæthed Udskiftning af tank er fte bedst Det anbefales, at tankens vlumen fastsættes sm anført i afsnit 5.2. Såfremt der anvendes et mindre vlumen, vil der være risik fr at stftilbagehldelsen vil blive utilstrækkelig, hvilket kan medføre en øget risik fr dårlig funktin af frdelingssystemet. Hvis der anvendes en mindre tank, skal der ske en hyppigere tømning af tanken. Ejeren bærer i alle tilfælde det fulde ansvar fr bundfældningstankens kvalitet g funktin. Fr at sikre tankens bundfældningsegenskaber skal det første kammer i en 2- kammertank være mindst % af tankens ttale vlumen. Tanken skal derfr mindst have et vlumen på ca. 1,4 m 3, før den kan genanvendes sm første kammer i bundfældningstanken fr en bligenhed. Tætheden g betnkvaliteten er meget vigtig. Tanken skal kunne bestå en tæthedsprøve efter DS 455 Nrm fr tæthed af afløbssystemer i jrd. Betnen både ver g under vandspejlsniveau skal være gd, g der må ikke frekmme svvlbrintetæringer i betnen ver vandspejlet. Hvis tilløbssystemet skal laves m, f.eks. frdi det kun er tilettet, der er tilsluttet bundfældningstanken i det eksisterende anlæg, vil det fte vise sig, at en ttal udskiftning af tanken er mere frdelagtig. Hvis den eksisterende tank kan genbruges, kan anlægget f.eks. pbygges sm vist på figur 5-3, hvr den eksisterende tank fungerer sm første kammer i den nye 2-kammertank. Figur

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

1. PLANTEBASEREDE ANLÆG TIL REDUKTION AF NÆRINGSSTOF- UDLEDNING FRA PUNKTKILDER

1. PLANTEBASEREDE ANLÆG TIL REDUKTION AF NÆRINGSSTOF- UDLEDNING FRA PUNKTKILDER 1. PLANTEBASEREDE ANLÆG TIL REDUKTION AF NÆRINGSSTOF- UDLEDNING FRA PUNKTKILDER 1.1. Hvad er plantebaserede anlæg Plantebaserede renseanlæg eller grønne renseanlæg - er kendetegnet ved at grønne planter

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 april 2012 Llland Byråd har den 29. marts 2012 vedtaget denne spildevandsplan 2011 2021 fr Llland Kmmune. Llland Kmmune har i samarbejde med Llland Spildevand A/S udarbejdet spildevandsplan

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Det beplantede filter Installationsadresse: Dato: er dimensioneret for personer., SOP krav, med efterfølgende nedsivning : Husets spildevand/afløb afledes til et beplantet filter, der består af en (ny) bundfældningstank og

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang

Overdragelses- og økonomiaftale mellem Palm City Properties A/S og Frederikshavn Forsyning A/S vedr. kloakanlæg på Kærtoften og Kærvang Palm City Prperties A/S Skagensvej 100A 9900 Frederikshavn Att. Ott Stavad Frederikshavn Frsyning A/S Knivhltvej 15, 9900 Frederikshavn Tlf. 98 45 60 00 Fax 98 43 93 88 Lkal tlf. 98 45 60 97 Sagsbeh.:

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse, mail og tlf. nr. Ejers underskrift og dato

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015

Vedtægt for Harboøre Digelag af 2015 Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Vedtægt fr Harbøre Digelag af 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Vestersø 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Lagets navn g hjemsted... 3 3. Anlægget...

Læs mere

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet

Udkast til vedtægt for digelag i Harboøreområdet Haarum i sl Haarum 11/1 2015 Hygum Sluse lavvande Udkast til vedtægt fr digelag i Harbøremrådet Vestersø 11/1 2015 Bruns Nr 11/1 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Baggrund... 3 2. Laget Navn g hjemsted... 3 3.

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE

GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE GENERELLE VILKÅR FOR SALG AF ERHVERVSJORD I RANDERS KOMMUNE Når du køber erhvervsjrd af Randers Kmmune skal du betale følgende udver købesummen: (taksterne er fr 2009 g reguleres én gang årligt) Tilslutningsbidrag

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

Guide til valg af opmålingsmetode

Guide til valg af opmålingsmetode Guide til valg af pmålingsmetde Få verblik ver pmålingsprcessen ved hjælp af denne guide til valg af pmålingsmetde. Se hvad der er af it-værktøjer til de enkelte trin i prcessen. Baggrund fr guiden Det

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden )

K O N T R A K T. mellem. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. (i det følgende kaldet Kunden ) J.nr.: 7509602 PIN K O N T R A K T mellem Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K (i det følgende kaldet Kunden ) g CVR-nr.... (i det følgende kaldet Leverandøren ) m Kapacitetspligt til destruktin

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

IVÆRKSÆTTERHUS PÅ SVENDBORG HAVN 9. AUGUST 2013

IVÆRKSÆTTERHUS PÅ SVENDBORG HAVN 9. AUGUST 2013 BYGGEPROGRAM FOR IVÆRKSÆTTERHUS PÅ SVENDBORG HAVN 9. AUGUST 2013 1 INDHOLD Grundlag fr prjektet Organisatin Grundfrhld Frsyningsfrhld Frundersøgelser Rumprgram Arbejdsmiljø g indeklima Klak-, vvsanlæg

Læs mere

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V.

KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. KRAV TIL PROJEKT- MATERIALE M.V. I OMBYGNINGSSAGER, HVOR- TIL DER SØGES OFFENTLIG STØTTE I HENHOLD TIL BYFORNYELSES- LOVGIVNINGEN. Område - g Byfrnyelse fr Ursula Bach, TMF Januar 2011, pdateret nvember

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 3. marts 2015

Virksomhedsplan 2015 3. marts 2015 Virksmhedsplan 2015 3. marts 2015 Oprettelsesdat: 20. januar 2015 / rev. 3. marts 2015 Udarbejdet af: Allan Bruus Sagsnummer: Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning g præsentatin af virksmheden

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

FUGT OG KRYBEKÆLDRE. II 1/ j) liiljlictekbeksemplar, (j/~tj?

FUGT OG KRYBEKÆLDRE. II 1/ j) liiljlictekbeksemplar, (j/~tj? UDK 69.02.2:69.022.2 FUGT OG KRYBEKÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 I kmmissin hs Teknisk Frlag Hvrfr krybekælder En veludført krybekælder er i fugtteknisk henseende en sikker knstruktin,

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning

Rottebekæmpelse 2009 Teknisk Forvaltning TMU-møde den 27.01.10, bilag til pkt. 06.01 Rttebekæmpelse 2009 Teknisk Frvaltning Årsrapprt fr rttebekæmpelsen 2009 Sammenfatning I denne årsrapprt fr rttebekæmpelsen i Hvidvre Kmmune i 2009 resumeres

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner

Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner Teknik- og Miljøafdeling Vejledning om: Nedsivning af regnvand i faskiner August 2007 Side 1 Indhold: 1. Indledning. Nedsivning af regnvand er en god idé. Hvad er en faskine? 2. Gældende lovgivning og

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7

1 Den ordregivende myndighed... 3. 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 5. 3. Tilbudsgivers egnethed... 7 vedrørende Kulturstyrelsens rammeudbud af delaftaler vedrørende øknmiske g mediefaglige knsulentudtalelser til brug fr vurdering af ansøgninger m tilskud fra innvatinspuljen (Offentligt udbud) Indhldsfrtegnelse:

Læs mere

Analyse af potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spildevandsforsyningen

Analyse af potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spildevandsforsyningen Analyse af ptentialer fr ressurceudnyttelse i vand- g spildevandsfrsyningen 2015 Titel: Analyse af ptentialer fr ressurceudnyttelse i vand- g spildevandsfrsyningen Frfattere: Marianne Thmsen DCE Danish

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

2012 Klimaregnskab Bilag III til DMI s årsrapport 2012

2012 Klimaregnskab Bilag III til DMI s årsrapport 2012 2012 Klimaregnskab Bilag III til DMI s årsrapprt 2012 Indhldsfrtegnelse 1. Beretning 1.1 Året der gik 3 1.2 DMI s klimastrategi 4 1.3 Fremtidens fkusmråder 5 2. Analyser g rapprtering 2.1 Klimapåvirkning

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde)

Mentor/facilitator (arbejdsmetodik, organisation og samarbejde) Fag: Mentr/facilitatr (arbejdsmetdik, rganisatin g samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 10 uger Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4

Notat INDHOLD. 1 Regelsæt for kørsels af farligt gods i mindre mængder... 2. 2 Faresedler... 4 Ntat TRANSPORT AF FARLIGT GODS (FARLIGT AFFALD OG KEMIKALIER) FOR AMG BIOLOGI 12. april 2012 Prjekt nr. 06.519.00 Udarbejdet af EMS Kntrlleret af LBR Gdkendt af EMS INDHOLD 1 Regelsæt fr kørsels af farligt

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I

UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I UDBUDSMATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ RENGØRING I Udarbejdet: Nvember 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkmst... 2 2. Generelle frhld...

Læs mere

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen

Redegørelse for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi på Metro Cityringen Redegørelse fr anvendelse af bedste tilgængelige teknlgi på Metr Cityringen I frbindelse med Metrselskabets frslag m udvidet arbejdstid, er det nødvendigt med en frnyet vurdering af m den anvendte teknik

Læs mere

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse

Miljøafdelingen. Afløbsregistrering. Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse Miljøafdelingen Afløbsregistrering Vejledning til spørgeskema og ejendomsskitse SPØRGSMÅL A type spildevandstank(e) 3 B og (D) tanken(e) modtager spildevand fra 4 C og (E) tanken(e) har afløb til 4 F evt.

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Stevns Kmmune Hlding A/S Stevns Frsyning A/S Stevns Spildevand A/S Årsberetning Fr periden 1. januar 2014 til 31. december 2014 Prgram fr intern vervågning Indhldsfrtegnelse Indledning 3 Ledelseserklæring

Læs mere