Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE"

Transkript

1 Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Øklgisk byfrnyelse g spildevandsrensning Nr

2 Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Hans Brix WEMS Niels Henrik Jhansen ENVICARE Øklgisk byfrnyelse g spildevandsrensning Nr

3 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, ffentliggøre rapprter g indlæg vedrørende frsknings- g udviklingsprjekter inden fr miljøsektren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan ffentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk fr Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indhldet udgør et væsentligt indlæg i debatten mkring den danske miljøplitik.

4 Indhld INDHOLD 3 FORORD 5 1 INDLEDNING GENERELT AFLØBSANLÆG MED BEPLANTEDE FILTERANLÆG RETNINGSLINIERNES ANVENDELSESOMRÅDE 8 2 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER LOVE, BEKENDTGØRELSER MV HOVEDLINIER I GÆLDENDE BESTEMMELSER PÅBUD OM FORBEDRET RENSNING ANSØGNING OM ETABLERING AF BEPLANTET FILTERANLÆG UDFØRELSE 12 3 FORUNDERSØGELSER PLACERING AF ANLÆG TERRÆN- OG JORDBUNDSFORHOLD AFLEDNINGSFORHOLD 14 4 BELASTNINGSOPGØRELSE GENERELT 15 5 BUNDFÆLDNINGSTANKEN GENERELT PLACERING OG UDFORMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE GODKENDELSE AF BUNDFÆLDNINGSTANKE OPDELING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE I FLERE KAMRE MATERIALER VEDLIGEHOLDELSE GENBRUG AF EKSISTERENDE ANLÆG 21 6 BEPLANTET FILTERANLÆG GENERELT FORVENTET RENSEEFFEKT STANDARD ANLÆG FORRENSNING FORDELERSYSTEM MEMBRAN DRÆNLAG OG DRÆNRØR FILTER RECIRKULERING AF SPILDEVAND BEPLANTNING FORDELERLAG - ISOLERING HEGN DIMENSIONERING AF STØRRE ANLÆG 34 7 KVALITETSKONTROL 37 3

5 7.1 GENERELT KONTROL AF MATERIALER KONTROL AF UDFØRELSE (TILSYNSKONTROL) 37 8 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE GENERELT TØMNING AF SLAM FRA BUNDFÆLDNINGSTANKEN SPULING AF FORDELERRØR SERVICEEFTERSYN RENSNING AF RECIRKULERINGSANORDNING KONTROL AF PLANTEVÆKST REGENERERING AF TILSTOPPET ANLÆG 40 BILAG 1 STANDARD ANSØGNINGSSKEMA 41 BILAG 2 BELASTNINGSOMSÆTNING 45 BILAG 3 SKEMA TIL OPTEGNING AF KORNKURVE 47 BILAG 4 DRIFTSVEJLEDNING 49 4

6 Frrd Disse retningslinier er udarbejdet i frlængelse af lv nr. 325 af 14. maj 1997 m ændring af lv m miljøbeskyttelse g lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg m.v. (Spildevandsrensning i det åbne land m.v.). Prjektet er udarbejdet i samarbejde mellem WEMS g ENVICARE. Prjektet har haft en følgegruppe bestående af: Inge Faldager Rørcentret, Teknlgisk Institut Karl-Richard Jørgensen COWI Kim Mejlstrup Miljøkntret, Århus Kmmune Peter Steen Mikkelsen Miljø g Ressurcer, DTU Line Wilchen Hllesen Miljøstyrelsen Mgens Kaasgaard Miljøstyrelsen Arbejdsgruppen har bestået af: Hans Brix Niels-Henrik Jhansen WEMS ENVICARE Arbejdsgruppen vil gerne takke følgegruppen fr et gdt g knstruktivt samarbejde. Prjektets verrdnede frmål har været at udarbejde retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE. Baggrunden fr retningslinierne er præsenteret i rapprter i serien Øklgisk byfrnyelse g spildevandsrensning Frsøg med rensning af spildevand i det åbne land i beplantede filteranlæg. Derudver er der i prjektperiden gennemført yderligere frsøgsarbejde med henblik på at videreudvikle en metde til fjernelse af fsfr i en separat fsfrfældningsenhed med kalcit. Det har imidlertid ikke været muligt at identificere et materiale med de ønskede egenskaber, g det er derfr ikke muligt på det freliggende grundlag at etablere vidtgående fsfrrensning i beplantede filteranlæg. Det er væsentligt at være pmærksm på, at retningslinierne til en vis grad er baseret på teretiske vurderinger. De fuldskalafrsøg, der er udført sm baggrund fr retningslinierne har ikke fuldt ud kunnet pfylde renseklasse SO fr BI 5 g ammnium-ammniak. Derfr er knceptet frbedret i frhld til de udførte frsøg ved at filterets tykkelse er frøget fra 0,8 m til 1 meter g ved at der freskrives et mindre grft filtermedie. Det beplantede filteranlæg beskrevet i disse retningslinier pfylder således renseklasserne SO g O, g ikke renseklasser, der kræver reduktin af fsfr. Retningslinierne er udfrmet efter de samme principper, sm er anvendt i de 3 vejledninger fra Miljøstyrelsen 1999, nr. 1, 2 g 3 m rdzneanlæg, nedsivningsanlæg g bilgiske sandfiltre, samt retningslinierne fr etablering af pileanlæg publiceret i December

7 6

8 1 Indledning 1.1 Generelt Disse retningslinier er udarbejdet i frlængelse af Flketingets vedtagelse af lv nr. 325 af 14. maj 1997 m ændring af lv m miljøbeskyttelse g lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg m.v. (Spildevandsrensning i det åbne land m.v.). 1.2 Afløbsanlæg med beplantede filteranlæg Et afløbsanlæg med beplantet filteranlæg består af (Figur 1-1): Tilløbssystemet Bundfældningstanken/det mekaniske renseanlæg Pumpebrønd Beplantet filteranlæg Udløbsbrønd med frdelerandrdning til recirkulering af renset spildevand tilbage til bundfældningstanken eller pumpebrønden TILLØBSSYSTEM BYGNING SAMLEBRØND BUNDFÆLD- NINGSTANK PUMPEBRØND BEPLANTET FILTERANLÆG RECIRKULERING Figur 1.1 Principskitse af et mindre afløbsanlæg med beplantet filteranlæg UDLØBSBRØND UDLØB Fr at sikre ptimal drift af anlægget, skal de almindelige afløbsledninger, det vil sige hele tilløbssystemet g de tætte ledninger mellem anlæggets enkelte dele, dimensineres g udføres sm angivet i Dansk Standards nrm nr. 432 Nrm fr afløbsinstallatiner. 7

9 1.3 Retningsliniernes anvendelsesmråde Disse retningslinier mfatter anlæg med en kapacitet p til g med 30 PE. Gælder kun husspildevand Retningslinierne gælder kun fr beplantede filteranlæg til rensning af spildevand med en mængde g sammensætning sm almindeligt frekmmende spildevand fra hushldninger, herunder afløb fra vandklsetter g afløb fra bade- g tiletrum i landbrugets driftsbygninger. De væsentligste frureninger i husspildevand er (i) bakterier, virus g parasitter, (ii) rganisk stf, (iii) næringssalte, især kvælstf g fsfr, (iv) detergenter g andre kemiske frbindelser, der anvendes i en nrmal hushldning. Spildevand, der tilledes det beplantede filteranlæg, beskrevet i disse retningslinier, må derfr sm udgangspunkt ikke indehlde andre stffer, end hvad der sædvanligvis frekmmer i spildevand fra hushldninger. Tilledes der spildevand til det beplantede filteranlæg med en anden karakter end husspildevand, kan retningslinierne ikke benyttes, men der må i stedet udfrmes et knkret prjekt, der indehlder en knkret dimensinering af anlægget sat i frhld til spildevandets sammensætning. Regn g drænvand Prcesvand Såfremt der anvendes dimensinering efter disse retningslinier, må regnvand, øvrigt verfladevand g drænvand ikke tilledes anlægget. Retningslinierne gælder endvidere ikke fr følgende typer udledninger: Tømning af større badekar/bassiner (større end 250 liter), herunder spabade med klrhldigt vand Malke/mælkerum Prcesspildevand fra virksmheder, herunder: frisørsalner, ftgrafer, værksteder, landbrug. 8

10 2 Administrative bestemmelser 2.1 Lve, bekendtgørelser mv. Nedenstående liste rummer en versigt ver gældende lvgivning m.v. på Miljøministeriets mråde i relatin til beplantede filteranlæg: Lve Bekendtgørelser Vejledninger Lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg mv., jf. lvbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni Lv m miljøbeskyttelse, jf. lvbekendtgørelse nr. 753 af 25. august Bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 m spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslvens kapitel 3 g 4. Vejledning nr. 3, 2001: Betalingsregler fr spildevandsanlæg. Andet Bygningsreglement, BR 95 g bygningsreglement fr småhuse 1998 DS 430 Nrm fr lægning af fleksible ledninger af plast i jrd DS 432 Nrm fr afløbsinstallatiner DS 436 Nrm fr dræning af bygværker DS 440 Nrm fr mindre afløbsanlæg med nedsivning DS 455 Nrm fr tæthed af afløbssystemer i jrd 2.2 Hvedlinier i gældende bestemmelser Målsætninger Amterne fastlægger i samråd med kmmunerne målsætninger fr kvaliteten af vådmråder, vandløb, søer g havet enten gennem et reginplantillæg eller i frbindelse med en rdinær revisin af reginplanen. Fr at pfylde reginplanernes målsætninger skal spildevand renses før udledning. Kravene til rensning er afhængig af frureningsfølsmheden af det vandmråde, der mdtager spildevandet. I stedet fr direkte udledning af spildevandet til et vandmråde, kan spildevandet, hvr frhldene tillader dette, afledes til et nedsivningsanlæg. På grundlag af amternes reginplaner, hvri der udpeges frureningsfølsmme vandmråder, hvr der er behv fr frbedret spildevandsrensning, fastlægger kmmunen i kmmunens spildevandsplan mrådevis krav til frbedret spildevandsrensning fr de enkelte ejendmme. 2.3 Påbud m frbedret rensning Frbedret rensning På baggrund af en vedtaget spildevandsplan kan kmmunen i henhld til miljøbeskyttelseslvens 30 påbyde den enkelte grundejer, der ikke er tilsluttet den kmmunale klakfrsyning, at ændre spildevandsudledningen (frbedre spildevandsrensningen). 9

11 Renseklasser Påbud m frbedret rensning stiller krav til, at rensningen skal pfylde spildevandsbekendtgørelsens krav til en bestemt renseklasse, jf. tabel 2-1 Tabel 2.1. Renseklasser efter spildevandsbekendtgørelsen. Stfreduktinskrav til frskellige renseklasser Renseklasse 1) BI 5 Ttal fsfr Nitrifikatin SOP 95% 90% 90% SO 95% - 90% OP 90% 90% - O 90% - - 1) O: Reduktin af rganisk stf, OP: Reduktin af rganisk stf g fsfr, SO: Skærpet krav til reduktin af rganisk stf samt nitrifikatin, SOP: Skærpet krav til reduktin af rganisk stf g fsfr samt nitrifikatin I henhld til bekendtgørelse nr. 500 af 21. juni 1999 m typegdkendelsesrdning af minirenseanlæg, bilag 3, svarer reduktinskravene til udlederkrav sm specificeret i tabel 2-2, når hele spildevandsmængden behandles: Tabel 2.2. Renseklasser efter spildevandsbekendtgørelsen. Stfreduktinskrav til frskellige renseklasser Renseklasse BI 5 (md.) Ttal fsfr NH 3 +NH 4 -N SOP 10 mg/l 1,5 mg/l 5 mg/l SO 10 mg/l - 5 mg/l OP 30 mg/l 1,5 mg/l - O 30 mg/l - - Beplantede filteranlæg pfylder renseklasse SO g O Beplantede filteranlæg pbygget efter denne vejledning pfylder renseklasse O g SO dvs., de renseklasser, der ikke stiller krav til fsfrfjernelse. Hvis anlægget ikke tilledes spildevand fra tilet, pfyldes tillige renseklasse OP g SOP Påbud m rensning efter alle 4 renseklasser kan pfyldes ved etablering af, nedsivningsanlæg, pileanlæg, pileanlæg med nedsivning, eller samletank jf. Miljøstyrelsens vejledninger herm. Bilgiske sandfiltre pfylder renseklasserne SO g O, g rdzneanlæg pfylder alene renseklassen O. Bilgiske minirenseanlæg pfylder de renseklasser, der fremgår af typegdkendelsen Frudsætninger fr at give påbud Frudsætninger fr at give påbud m frbedret rensning Frudsætningen fr at give påbud efter miljøbeskyttelseslvens 30 er, at en ejendms eksisterende spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt frsvarligt. Efter Miljøstyrelsens pfattelse skal følgende frudsætninger være pfyldt fr at meddele påbud m frbedret rensning: ejendmmens afløbsfrhld, g udledningen skal være fastlagt ejendmmen skal bidrage til frurening af det vandmråde, hvrtil der er udledning vandmrådet skal dkumenteret være frurenet af spildevand i et mfang, der gør, at den vedtagne målsætning fr vandmrådet ikke pfyldes. Det er ikke afgørende, m den enkelte ejendms bidrag til frurening er strt eller lille, idet ingen ejendm har krav på at frurene i et eller andet mfang - g ifølge dmstlspraksis er det frhld, at en ejendms afløb faktisk frurener det vandmråde, der mdtager ejendmmens spildevand, tilstrækkeligt grundlag fr kmmunen til at kræve frbedret rensning. 10

12 Klagemulighed Et påbud fra kmmunen m frbedret rensning kan ikke påklages til anden administrativ myndighed Påbud mfattet af lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg Kntraktligt medlemskab af klakfrsyningen I frbindelse med varslingen af påbudet m frbedret rensning, skal kmmunen samtidig tage stilling til, hvrvidt der er tale m en ejendm, der efter lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg mv. 7a skal have et tilbud m kntraktligt medlemskab af klakfrsyningen, jf. nedenfr Ejeren ønsker at mdtage tilbudet Hvis en kmmune meddeler påbud m frbedret rensning til ejere af helårsbliger, der alene afleder husspildevand, skal påbuddet endvidere indehlde et tilbud m kntraktligt medlemskab af klakfrsyningen, jf. lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg 7a. Et kntraktligt medlemskab af klakfrsyningen indebærer, at klakfrsyningen etablerer, driver g vedligehlder privatejede anlæg, md at ejeren af ejendmmen betaler et standardtilslutningsbidrag g løbende vandafledningsbidrag efter lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg, sm hvis ejendmmen blev tilsluttet kmmunens afløbssystem. Ejeren af ejendmmen har dg selv ansvaret fr eventuel mlægning af klakledninger g bundfældningstank g skal gså selv stå fr vedligehldelsen heraf, idet klakfrsyningen dg frestår tømning af bundfældningstank. Tilbudet skal fremsættes samtidig med frvarslingen af påbudet, således at ejeren har tid til at verveje tilbudet g afgive kmmentarer. Efter at kmmunen har meddelt påbud m frbedret rensning, skal ejeren endelig tage stilling til tilbudet - dvs. m ejeren ønsker at indgå i det kntraktlige medlemskab med klakfrsyningen. Hvis der indgås kntrakt mellem grundejeren g klakfrsyningen, skal kmmunen gennemføre de nødvendige frundersøgelser, både med hensyn til den endelige placering af anlægget, med hensyn til praktiske afstandskrav til træer, bygninger, skel g lignende. Kmmunen skal endvidere frestå den knkrete prjektering g etablering af renseanlægget, hvilket hensigtsmæssigt gøres med udgangspunkt i de af Miljøstyrelsen publicerede vejledninger g retningslinier fr etablering af renseanlæg p til 30 PE Ejeren ønsker ikke at mdtage tilbudet Hvis ejeren efter at have mdtaget kmmunens påbud med det dertil hørende tilbud efter lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg mv. 7a, afslår kmmunens tilbud m kntraktligt medlemskab af klakfrsyningen, vil grundejeren selv være ansvarlig fr at der udarbejdes et prjektfrslag fr en anden spildevandsløsning. Den ønskede spildevandsløsning skal mindst pfylde spildevandsbekendtgørelsens krav til renseklasser, g der skal videre kunne pnås tilladelse efter lvgivningen herm. Grundejeren er endvidere selv ansvarlig fr den knkrete prjektering, finansiering, etablering g drift af anlægget. 11

13 Ejeren ønsker en anden spildevandsløsning end freslået af kmmunen, men ønsker at være kntraktligt medlem af klakfrsyningen Kmmunalbestyrelsens tilbud m kntraktligt medlemskab mfatter udførelse, drift g vedligehldelse af en spildevandsløsning, der rensemæssigt pfylder påbudet. Hvis ejeren ønsker en anden spildevandsløsning end tilbudt af kmmunen, er der i lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg m.v. indsat mulighed fr, at grundejeren frtsat kan pnå kntraktligt medlemskab af klakfrsyningen, hvis den alternative spildevandsløsning på samme måde sm den tilbudte løsning pfylder de påbudte krav til renseniveau. Dette indebærer, at kmmunen skal frestå udførelse, drift g vedligehldelse af et sådant anlæg. Er den ønskede spildevandsløsning dyrere i etablering g/eller drift end den af kmmunen tilbudte, skal ejeren selv afhlde mermkstninger i den frbindelse Påbud, der ikke er mfattet af lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg Ved påbud til helårsbliger, der afleder andet end husspildevand eller til andet end helårsbliger - f.eks. smmerhuse, små virksmheder eller klnihavehuse, m frbedret rensning efter miljøbeskyttelseslvens 30, skal der ikke gives tilbud m kntraktligt medlemskab efter lv m betalingsregler fr spildevandsanlæg mv. 7a. I dette tilfælde er grundejeren ansvarlig fr at der gennemføres de nødvendige undersøgelser til dkumentatin fr, at anlægget kan etableres på grunden. Grundejeren er endvidere ansvarlig fr den knkrete prjektering, finansiering, etablering g drift af anlægget. 2.4 Ansøgning m etablering af beplantet filteranlæg Hvis grundejeren udenfr påbudssituatinen ønsker at etablere et beplantet filteranlæg, skal grundejeren ansøge herm efter bestemmelserne i miljøbeskyttelseslven 28 g spildevandsbekendtgørelsens 14. Ansøgningsskema Miljøstyrelsen har udarbejdet et standardansøgningsskema, der er vedlagt denne vejledning sm bilag 1, der kan anvendes af kmmunerne til brug fr administratin af ansøgninger m etablering af beplantede filteranlæg. Ved etablering af beplantede filteranlæg efter ansøgning g tilladelse, er grundejeren ansvarlig fr at der gennemføres de nødvendige undersøgelser. Grundejeren er endvidere ansvarlig fr den knkrete prjektering, finansiering, etablering g drift af det beplantede filteranlæg. 2.5 Udførelse Spildevandsledninger g spildevandsanlæg må kun udføres af en autriseret klakmester. Såfremt grundejeren selv er ansvarlig fr etablering af spildevandsanlægget, anbefales det at indhente tilbud fra autriseret klakmester g at lade denne indsende ansøgningen. 12

14 3 Frundersøgelser Etablering af et beplantet filteranlæg kræver kun begrænsede frundersøgelser, hvr vurdering af terrænfrhld, afledningsfrhld g afstand til anden beplantning er de vigtigste. 3.1 Placering af anlæg Afstandskrav Gener Praktiske afstandskrav Der gælder ikke særlige miljøbetingede afstandskrav fr placering af beplantede filteranlæg på en ejendm. Det beplantede filteranlæg skal være placeret således, at der ikke pstår gener fr mkringbende. Ved placeringen af anlægget bør der tages praktiske hensyn. Anlægget skal placeres frit g med gd afstand til eksisterende bevksning (helst > 5 meter). Afstanden til bygninger, skel, vandløb g søer bør være ver 5 meter. Eventuelle udluftningsrør fra bundfældningstanken bør anbringes i gd afstand fra phldsarealer, da lugt fra udluftningsrør kan frekmme. Anlægget skal placeres, så det er tilgængeligt fr drift g vedligehldelse. Anlægget bør, af hensyn til planternes vækst, placeres lysåbent. Servitutter, byggelv mv. Placeringen af anlægget med tilhørende ledninger g brønde skal endvidere respektere afstandskravene i byggelven, bygningsreglementet, funderingsnrmen samt eventuelle byggelinier fastlagt ved fredningsbestemmelser eller anden frm fr servitutter. 3.2 Terræn- g jrdbundsfrhld Anlægget bør ikke placeres i lavninger, frdi sen nattefrst kan sætte væksten af planterne tilbage. Placer anlægget højt Filteranlægget kan med frdel placeres højt i terrænet således at recirkulering af renset spildevand tilbage til bundfældningstanken kan ske uden brug af pumpe. Såfremt der recirkuleres tilbage til bundfældningstankens første kammer skal filteranlæggets verflade ligge mindst 1,6 m højere end vandstandsniveauet i bundfældningstanken. Såfremt der recirkuleres tilbage til pumpebrønden er der ingen specifikke krav, idet dybden af pumpebrønden kan tilpasses anlæggets placering. Jrdbunds- g grundvandsfrhldene bør undersøges, med henblik på at sikre anlægget md sætninger samt fr at sikre sig md prblemer med vand under etablering. 13

15 3.3 Afledningsfrhld Undersøgelser af afledningsfrhld mfatter krtlægning af det eksisterende afløbssystem i det mfang, det ønskes anvendt fremver, g evt. en krtlægning af andre afledningsmuligheder. Eksisterende afledningsfrhld Kapacitet af bundfældningstank Andre afledningsmuligheder Det eksisterende afløbssystem registreres med hensyn til placering af alle ledninger, mfang af tilsluttede installatinsgenstande, mfang af tilsluttet regnvand, herunder tagnedløb, placering, størrelse g funktin af alle brønde samt øvrige afløbsfrhld på ejendmmen. Bundkten til alle vigtige knudepunkter (brønde, indløb, udløb, mv.) indmåles ligesm placering i plan i frhld til faste terrænpunkter (bygninger mv.) indmåles. Fr bundfældningstanken, hvis en sådan findes, bestemmes det samlede vlumen g vlumen af de enkelte kamre. Om muligt nteres fabrikat g type af tanken (tankene). Skal der etableres ny afledning, skal der findes et vandløb, grøft, hveddræn eller lignende, sm er i stand til at mdtage det rensede spildevand. Placering g ktefrhld skal bestemmes, ligesm det skal undersøges, m der er tilknyttet særlige servitutter, rettigheder, renserestriktiner eller lignende fr de mulige mdtagere af spildevandet. Terrænets hældning md udledningspunktet findes g sammenhldes med de krav, der stilles til fald på ledningerne g dybde af ledninger mv. 14

16 4 Belastningspgørelse 4.1 Generelt Antal persner Belastningen af anlægget pgøres efter antal tilsluttede bligenheder eller sm det største antal persner, der frventes at kunne b i længere tid på ejendmmen(e). Tilledes der spildevand til det beplantede filteranlæg med en anden karakter end husspildevand, kan denne vejlednings retningslinier ikke benyttes, men der må i stedet udfrmes et knkret prjekt, der indehlder en knkret dimensinering af anlægget sat i frhld til spildevandets mængde g sammensætning. Hertil kan anvendes tabellen i bilag 2, der er en dimensineringstabel fr frskellige typer af ejendmme med anden anvendelse end bebelse alene. Den frureningsmæssige belastning fra en persn er i denne vejledning sat til 60 gram BI 5 /døgn, 13 gram N/døgn g 2,5 gram P/døgn. Vandbelastningen fra en persn antages at være 150 liter per døgn. Kun sanitært spildevand Belastning Ved den følgende pgørelse af belastningen er det antaget, at alt spildevand fra sanitære installatiner i ejendmmen tilsluttes anlægget, mens der er anden afledningsmulighed fr regnvand g eventuelt prcesspildevand fra prduktin. I nedenstående tabel 4-1 er angivet de gennemsnitlige vand- g frureningsmængder, der i disse retningslinier er frudsat ledt til bundfældningstanken, ved belastning fra frskellige antal persner: Tabel 4.1 Spildevandsmængde g sammensætning fr frskellige anlægskapaciteter (antal persner) g tilsluttede bligenheder Antal Vand bligenheder mængde BI 5 Tt-N Tt-P m 3 /døgn gram/døgn gram/døgn gram/døgn Antal persner ,75 1,5 2,25 3,0 3,75 4, Ved vurderingen af belastningen på det beplantede filteranlæg, skal der tages hensyn til den udligning af vandstrømmen g den rensning, der sker i bundfældningstanken. I disse retningslinier er det ved bestemmelsen af filteranlæggets størrelse mv. frudsat, at bundfældningstanken fungerer g vedligehldes efter vejledningens anvisninger. Kun gråt spildevand Beplantede filteranlæg kan gså dimensineres til rensning af alene det grå spildevand (spildevand fra de øvrige aktiviteter i bligen). Hvis anlægget ikke tilledes tiletspildevand, så alene det grå spildevand ledes til bundfældning g videre til det beplantede filteranlæg, vil den frureningsmæssige belastning 15

17 nedsættes med ca. 40 % fr rganisk stf (BI 5 ), ca. 90 % fr kvælstf (tt-n) g ca. 75 % fr fsfr (tt-p). Vandbelastningen vil reduceres med ca. 25 %. Tilledes kun gråt spildevand, vil arealet af det beplantede filteranlæg kunne reduceres med 25 %. 16

18 5 Bundfældningstanken 5.1 Generelt Frmålet med bundfældningstanken er at fjerne bundfældelige stffer g flydestffer fra spildevandet, før det ledes til videre behandling. Tidligere blev bundfældningstanken kaldt septiktank eller trixtank (Emscherbrønd). Bundfældningstanken skal udføres, så: bundfældelige stffer g flydestffer tilbagehldes, phvirvling af slam undgås, vandtemperaturen efter pblanding ikke verstiger 35 C. Slam Det tilbagehldte stf skal pbevares, g der vil ske en vis nedbrydning af stffet, indtil tanken tømmes. Det slam, der synker til bunds i tanken, går i frrådnelse. Da der ikke er ilt til stede, sker der en anaerb nedbrydning, hvr der udvikles aggressive gasarter, g gasbblerne kan trække allerede bundfældet slam med p g give anledning til lugtgener g eventuelt tæring i betntanke. Nrmalt er der dg ingen gener, hvis udluftningen er udført krrekt. Ved rådneprcessen reduceres slammængden lidt. 5.2 Placering g udfrmning af bundfældningstanke Regn- g drænvand må ikke tilledes bundfældningstanken. Bundfældningstanken skal placeres således, at inspektin, pasning g tømning er mulig. Bundfældningstanken skal i nærheden af bygninger placeres, så reglerne i DS 415 "Nrm fr fundering af bygninger" er verhldt. Fr yderligere plysninger henvises endvidere til DS 440 "Nrm fr mindre afløbsanlæg med nedsivning". Bundfældningstanken skal kunne indehlde slam svarende til 1 års prduktin. En persn prducerer ca. 60 liter flydeslam g 180 liter bundslam per år. Spildevandets phldstid i bundfældningstanken bør være cirka 24 timer. Disse krav til slamvlumen g phldstid medfører følgende mindstekrav til vand- g slamvlumener i tanke til 1 g 2 bliger: Tabel 5.1 Mindstekrav til vand- g slamvluminer i bundfældningstanke til 1 g 2 husstande Antal bliger Antal Vand- Bundslamvlumen Flydeslamvlumen Ttal persner vlumen liter liter liter vlumen liter

19 Kravene til mindste ttalvlumen af bundfældningstanke fremgår af nedenstående tabel. Tabel 5.2 Krav til mindste ttalvlumen af bundfældningstanke fr frskellige anlægskapaciteter (antal persner) g tilsluttede bligenheder Antal persner Antal bligenheder Vlumen af bundfældningstanke stk. stk. m 3 Helårsbebelse Helårsbebelse uden wctilslutning , Mindst t g maksimalt tre kamre Bundfældningstanke skal være pdelt i mindst 2 g maksimalt 3 kamre. Gennemløbshullerne mellem de enkelte kamre skal have mindst samme dimensin sm tilløbet. Bundfældningstanken skal udfrmes, så vandet får længst mulig vej gennem tanken g således, at bundslam g flydeslam hldes tilbage. Der skal være et højdetab gennem tanken på minimum 50 mm, når der anvendes dykket tilløb, g minimum 100 mm, når indløbet udmunder frit i tanken. T-stykker Indløbsrøret kan enten have frit indløb i det første kammer eller føres ind via et T-stykke med samme dimensin sm indløbsrøret. T-stykket skal føres mindst 0,30 m ned under vandverfladen g mindst 0,20 m p ver vandverfladen. Udløbet fra bundfældningstanken skal udføres sm et dykket udløb, der føres mindst 0,30 m ned under vandverfladen. Udløbet kan udføres sm T- stykker eller sm dykplader. T-stykker eller dykplader skal føres mindst 0,20 m p ver vandverfladen. Udluftning Dæksel Bundfældningstanken skal være udluftet. Mindre tanke (1-2 husstande) kan udluftes gennem et udluftet tilløbssystem. Større tanke skal udluftes separat. Ved separat udluftning skal udluftningen placeres så højt sm muligt i tanken g frtrinsvis i det første kammer. Udluftningsledningen skal være ført ver terræn g udmunde, så den ikke giver anledning til lugtgener, jf. DS 432 Nrm fr afløbsinstallatiner. Bundfældningstanken skal være afdækket med et tæt dæksel, der skal have en styrke svarende til den aktuelle færdsel. Dækslet må ikke dækkes til med jrd. Dækslet skal være placeret således på bundfældningstanken, at inspektin, pasning g tømning er mulig. Bundfældningstanken skal være tæt svarende til kravene i DS 455 "Nrm fr tæthed af afløbssystemer i jrd". 18

20 Både bundfældningstank g skillevægge skal have tilstrækkelig styrke g bestandighed i frhld til de belastninger, de udsættes fr. 5.3 Gdkendelse af bundfældningstanke VA-gdkendelse Fabriksfremstillede bundfældningstanke skal VA-gdkendes. VAgdkendelsen gives af By- g Bligministeriet på grundlag af en funktinsafprøvning eller en beregningsmæssig eftervisning af vlumen g kammerpdeling. VA-gdkendelse gælder fr bundfældningstanke til 1 eller 2 husstande. Alle gdkendte tanke til 1 blig har et vlumen på 2 m 3 eller mere. Tanke pbygget på stedet Tanke pbygget på stedet eller mbygning af eksisterende tanke skal gdkendes af kmmunen. Tankene skal pfylde kravene til ttalvlumen g kammerpdeling sm angivet i denne vejledning. 5.4 Opdeling af bundfældningstanke i flere kamre Kammerpdeling Fr at sikre en gd tilbagehldelse af slam skal en bundfældningstank indrettes med 2 eller 3 kamre. Ved 2-kammertanke bør det første kammer svare til ca % af det samlede tankvlumen. Eksempler på 2-kammertanke er vist i figur 5.1. Figur 5-1 Eksempler på kammerpdeling i bundfældningstanke med 2 kamre. Ved 3-kammertanke bør det første kammer svare til ca % af det samlede tankvlumen, g resten deles ligeligt mellem de resterende t kamre. 19

21 Eksempler på 3-kammertanke er vist i figur 5-2. Figur 5-2 Eksempler på kammerpdeling i bundfældningstanke med 3 kamre. Placering af gennemløbshuller Overfladens størrelse Gennemløbshullet/hullerne mellem det første g det andet kammer bør placeres i en afstand fra bunden svarende til 2/3 af vanddybden. Gennemløbshullet/hullerne mellem det andet g det tredje kammer bør placeres i en afstand fra bunden svarende til 1/3 af vanddybden. Gennemløbshullerne skal anbringes, så vandet får længst mulig transprtvej gennem tanken. Hvis gennemløbshullerne udfrmes sm slidser, skal afstanden fra slidsernes verside til vandspejlet i tanken være minimum 0,2 m. Hvis bundfældningstanken pbygges på stedet, skal der være et vist frhld mellem verfladens areal g tankens ttale vlumen, fr at bundfældningsegenskaberne kan prethldes. 2 Overfladeareal (m ) 3 Ttalvlumen (m ) bør ligge i intervallet 0,6 0,9 m 2 /m Materialer Bundfældningstanke findes i betn, glasfiberarmeret plyester g i plast (PEM). Til tanke, der pbygges på stedet, anvendes sm regel betnbrøndringe. 5.6 Vedligehldelse Når afløbet er tilsluttet en bundfældningstank, bør man være påpasselig med, hvad man kmmer i afløbet. Ting, der ikke kan nedbrydes ved rådneprcessen, såsm kaffegrums, cigaretskd, klude, bleer mv., bør ikke tilføres tanken. Desuden kan verdreven brug af wc-rens g kalkfjerningsmidler skade tankens funktin. Disse plysninger skal fremgå af den driftsinstruktin, klakmesteren afleverer sammen med anlægget. 20

22 5.7 Genbrug af eksisterende anlæg Frundersøgelse I frbindelse med renvering af ældre anlæg kan det være relevant at undersøge, m den eksisterende bundfældningstank kan indgå i det nye anlæg. En sådan undersøgelse skal bl.a. mfatte følgende spørgsmål: 1. Er tanken tilgængelig fr eftersyn g tømning? 2. Er rumfanget tilstrækkeligt? 3. Er T-stykkerne intakte? 4. Er tanken - specielt bunden af tanken - tæt? 5. Er betnen af gd kvalitet, eller er der svvlbrintetæringer ver vandverfladen? 6. Er tanken udluftet? 7. Skal tilløbssystemet laves m? Tankstørrelse Kammerpdeling Tæthed Udskiftning af tank er fte bedst Det anbefales, at tankens vlumen fastsættes sm anført i afsnit 5.2. Såfremt der anvendes et mindre vlumen, vil der være risik fr at stftilbagehldelsen vil blive utilstrækkelig, hvilket kan medføre en øget risik fr dårlig funktin af frdelingssystemet. Hvis der anvendes en mindre tank, skal der ske en hyppigere tømning af tanken. Ejeren bærer i alle tilfælde det fulde ansvar fr bundfældningstankens kvalitet g funktin. Fr at sikre tankens bundfældningsegenskaber skal det første kammer i en 2- kammertank være mindst % af tankens ttale vlumen. Tanken skal derfr mindst have et vlumen på ca. 1,4 m 3, før den kan genanvendes sm første kammer i bundfældningstanken fr en bligenhed. Tætheden g betnkvaliteten er meget vigtig. Tanken skal kunne bestå en tæthedsprøve efter DS 455 Nrm fr tæthed af afløbssystemer i jrd. Betnen både ver g under vandspejlsniveau skal være gd, g der må ikke frekmme svvlbrintetæringer i betnen ver vandspejlet. Hvis tilløbssystemet skal laves m, f.eks. frdi det kun er tilettet, der er tilsluttet bundfældningstanken i det eksisterende anlæg, vil det fte vise sig, at en ttal udskiftning af tanken er mere frdelagtig. Hvis den eksisterende tank kan genbruges, kan anlægget f.eks. pbygges sm vist på figur 5-3, hvr den eksisterende tank fungerer sm første kammer i den nye 2-kammertank. Figur

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter?

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Overvejelser ved køb af ny PC Hvad betyder specifikatinerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, g hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Frmålet med denne guide er,

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Fa styr pa myterne om lastvognsdaek og braendstofokonomi /

Fa styr pa myterne om lastvognsdaek og braendstofokonomi / Sandt eller falsk? Fa styr pa myterne m lastvgnsdaek g braendstfknmi / Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand, France R.C.S. 855 200 507 08/2012 www.prinfhbr.dk

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Vejledning om kontrol med svømmebade

Vejledning om kontrol med svømmebade Vejledning om kontrol med svømmebade Titel: Vejledning om kontrol med svømmebade Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk År: 2013 ISBN nr. 978-87-7279-383-2 2 Vejledning

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag Oplag af olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Indhold FORORD 5 1 VEJLEDNINGENS INDHOLD OG ANVENDELSE 7 1.1 VEJLEDNINGENS INDHOLD 7 1.1.1 Hvilke

Læs mere

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening

Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Beskrivelse af grundvand, vandindvinding, vandforsyning og grundvandsforurening Grundvandet som drikkevandsressource Udgivet af: Amtsrådsforeningen, Dampfærgevej 22

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

Normer for Anlægsgartnerarbejde

Normer for Anlægsgartnerarbejde Normer for Anlægsgartnerarbejde Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 Normer for Anlægsgartnerarbejde 1992 1 Forord Denne udgave af Normer for Anlægsgartnerarbejde

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1)

Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Udpegning af indvindings- og grundvandsdannende oplande (Del 1) Vejledning i oplandsberegninger i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning Claus Holst Iversen, Lisbeth Ulsøe Lauritsen, Thomas

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

-gør det lettere at gøre det selv

-gør det lettere at gøre det selv Kan anvendes til alle opgaver Styrkeklasse 52,5 N 25 kg -gør det lettere at gøre det selv med beton og mørtel BASIS AALBORG CEMENT Fundament Betongulv Kældervæg Trappe Murværk Belægning Her finder du opgaven

Læs mere