&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!"

Transkript

1 Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140 Studienr.:56077 Studienr.:56080 Studienr.:55914 Studienr.:

2 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Indholdsfortegnelse! Anslag: ! Indholdsfortegnelse!...!2! 1.! Indledning!...!4! 1.1.! Formål!...!4! 1.2.! Vores!definition!af!big!data!...!4! 1.1.! Teknisk!redegørelse!for!big!data!...!5! 1.2.! Indledning!?!big!data!...!9! 2.! Problemfelt!...!10! 3.! Problemformulering!...!11! 4.! Hypotese!...!11! 5.! Arbejdsspørgsmål!...!11! 6.! Metode!...!12! 6.1.! Projekt!opbygning!...!12! 6.2.! Kvantitativ!...!14! 6.3.! Kvalitativt!ekspertinterview!...!16! 6.4.! Kildekritik!...!17! 6.5.! Baggrund!for!valg!af!teori!...!19! 6.6.! Metodekritik!...!21! 6.7.! Afgrænsning!...!22! 7.! Videnskabsteoretisk!tilgang!...!23! 7.1.! Baggrund!for!valg!videnskabsteori:!...!23! 7.2.! Forventninger!og!fordomme!...!25! 7.3.! Hermeneutik!?!Fortolkende!samfundsvidenskab!...!26! Diskussion!...!29! 7.4.! Lovmæssige!retningslinjer!...!29! 7.5.! Big!data!i!praksis!...!37! Side2af78

3 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: ! CSR!og!virksomhedsetik!...!43! ! Etik...44! ! Nyttetik...45! ! Pligtetik...48! ! Dydsetik...49! 7.7.! Magt!...!52! ! Foucault...53! ! MaxWeberDorganisation...55! 7.8.! Kulturelle!forhold!...!57! ! Forbrugerkultur...57! ! VærdierogNormer...57! ! Hofstedeskulturelledimensioner...59! 7.9.! Big!data!i!fremtiden!...!61! ! Fremtidigetendenser...62! ! Lagerstyring:...63! ! Epidemiologiogkatastrofeestimering...64! ! Hvordanserudviklingenudifremtiden?...65! ! Fremtidigeproblemstillinger...66! ! Politisketendenserindenforbigdata...67! ! Etiskeudfordringer...67! 8.! Konklusion!...!69! 9.! Perspektivering!...!72! 10.! Litteraturliste!...!76! 10.1.! Bøger!...!76! 10.2.! Rapporter!...!76! 10.3.! Lydfil!...!76! 10.4.! Slides!...!77! 10.5.! Hjemmesider!...!77! Side3af78

4 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus 1. Indledning!! Anslag: Formål! Viønskeridetteprojektatbelysedanskevirksomhedersstigendebrugafbigdata, samtdefordeleogulempersomfølgeheraf.erdetattraktivtforvirksomhederneat gørebrugafbigdataoghvordanpåvirkerdetforholdettildereskunderpålangtsigt. Vivildiskutereforbrugernesforholdtilovervågningogomdererderforskelpå forbrugerensværdisæt.viønskeratundersøgekulturelle,økonomiskeogpolitiske faktoreriforholdtilbrugenafbigdata. Iprojektetønskerviendvidereatdiskutererdeetiskeaspekterafbigdata, eksempelvisiforholdtilkrænkelseafforbrugernesprivatliv,registreringaf personfølsommeoplysningermm. Derudovervilviredegøreforpersondatalovenogudfradennuværendelovgivning, vilvidiskutereromomfangetafdenneertilstrækkelig.dertilvilvikommemeden vurderingafhvordanlovgivningenifremtidenviludformesogskabeendiskussion udfradenteknologiskeudvikling Vores!definition!af!big!data! Voresdefinitionafbigdatalydersåledes:Bigdataeretbegrebindenfordatalogi,der bredtdækkeroverindsamling,opbevaring,analyseogfortolkningafenorme mængderafdatafraforskelligedatakilder(irisgrouprapport,2013s.5). Virksomhederbrugeraltsådatafraforskelligedatakildertilatforbedre beslutningsgrundlaget.eksempelvisiforholdtilindividualiseretmarkedsføring, kundekendskab,logistikoglagerstyring. Foratfåenbedreforståelseafbigdataerdetrelevantogsåatsepåbegreberne dataogdatadrevenforretningsudvikling(irisgrouprapport,2013s.6). Databliverividtomfangbrugtafvirksomheder,somharudvikleten Business Intelligenceenhed,somanalysererogstrukturereregnedatasomsalg,økonomi, transaktionerogløn(ibid.). Side4af78

5 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: Datadrevenforretningsudviklinghandleromatudnyttealledatamanopsamleri forretningsmæssigesammenhænge(ibid.).f.eks.tilatforbedreogmålrette markedsføringeniforholdtilkøn,alderogtidligerekøb.dettekanogsåværei forholdtilsalgsdogperformanceanalyserafnyhedsbreveogsalgskampagnereller optimeringafvirksomhedensdigitaleservice. Bigdataogdatadrevenforretningsudviklinghængerderforoftesammen. Bigdatakandefinerespåflereforskelligemåder,meninternationaltbeskrives begrebetudfradetrev er(irisgrouprapport,2013s.5). VolumeDDenstigendemængdedata,dergeneresoglagresafvirksomhederne. Velocity Denstigendehastighedsomdatakanlagresoganalyserespå(pga. regnekraftigecomputere) Variety Detstigendeantaldatakilder,somertilgængeligeforvirksomhedervia internettetogmobileteknologier.denpågældendedataopsamlesf.eks.viatrafikpå virksomhedenshjemmeside,offentligedata,socialemedier,kunder,computerei produktionenogleverandører Teknisk!redegørelse!for!big!data! Foratfåenforståelseafhvadbigdataer,kommervihermedentekniskredegørelse forhvordanbigdatafungerer.idetpågældendeafsnitkommervimeden redegørelseaf,hvordandatabliverbearbejdetgennemdentekniskeproces. Foratkunnehåndterestoremængderdata,bliverdeteksempelvislagretietbinært systemkaldetblob(binarylargeobjects),hvordenustrukturerededatalagressom enstrengafkoder(hurwitzetal;s.13).foratkunnehåndteredissestrengeaf koderbrugesetodbms(objectdatabasemanagementsystem),tilatlagreog adresseredataenepåentilgængeligmåde(ibid.).dataenegemmesietsærligt programmeringssprogsomeksempelvisjava 1.Disseprogrammeringssprogkaldes Side5af78

6 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: SQL(StructureQueryLanguage)oggørdetmuligtatbeskrivedenindsamlededata således,atmanvedhjælpafetrdbsm(relationaldatabasemanagementsystem) kananalyserepådataene(hurwitzetal;s.12).atkommegennemalledissetekniske led,erenenormttidskrævendeaffæreogdetkrævercomputeremedhøj ydeevne(hurwitzetal;s.14).medmoderneprogrammererdetblevetmuligtat effektiviseredisseprocesser,såledesatdenbearbejdededatablivertilgængelig øjeblikkeligt,populærtkaldetrealtime 2. Onlyafewyearsago,organizationstypicallywouldcompromisebystoring snapshotsorsubsetsofimportantinformationbecausethecostofstorageand processinglimitationsprohibitedthemfromstoringeverythingtheywantedto analyze. (Hurwitzetal;s.14). IkortetrækhævderHurwitz,atvigrundetdestoretekniskefremskridt,indenforde senereår,nukanbearbejdedata,somethelhedsbilledeistedetfor,somtidligere hvordetkunvarbrudstykkerderblevbehandlet.omkostningernetilopbevaringaf datablivermindreitaktmedatclouddbaseredelagerhoteller,tilbyderflereogflere terabytesforstadigfærrepenge 3. NogleafdemestnævneværdigeprogrammertilbigdataerHadoopogMapreduce. Hadooperetopensourceprogram,dvs.atprogrammetskildekodeerfri,ogatdet dervedermuligtforenhveratlaveennyversionafprogrammet.hadoop s hovedfunktioneratlagredataietstortbibliotek,hvorfraklyngerafdatablivernemt tilgængeligtforbrugeren 4.MapreduceharsammeformålsomHadoop,derudfraen icloud/d Side6af78

7 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: algoritmereducereogkortlæggermønstrevedhjælpafstoremængderdata 5. Illustreretnedenfor: Figur!1!?!www.thegeekstuf.com 6! Heledetteindsamlingsforløbmunderudinoglemønstre,dissemønstrekanså brugestilatidentificereeksempelvisforbrugertendenser.forbrugertendensernekan såbrugestilatsegmentereogdermedmålretteeneventuelmarkedsføring. Eksempel:KundeAsøgerefterskjorterpåGoogle,hanklikkersigindpåflere forskelligewebsitessomsælgerskjorter.dehersøgningerbliverlagtsammenog tegneretbilledeafhanssøgemønster.dettesøgemønsterkanhaveinteressefor forskelligeannoncører.detvilsigeatnæstegangkundeabesøgeretsocialtmedie 5 Side7af78

8 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: ellerlæsernyheder,vilderihansrighthandsidedkolonne,kunneværereklamerfor skjorterellerlignende.detteskyldesatkundea ssøgemønsterharvist,athaner interesseretiskjorter. Nedenståendefigurillustreredentypiskearbejdsgangvedbrugafbigdata. Capture! Act! Organize! Analyze! Figure!1,!Hurwitz!et!al;!s.!17! Integrate! Førstetrinerindsamlingsprocessen,hvoraltdatabliverindsamlet,nårforbrugere eksempelvisnavigererrundtpånettet.herefterbliverdennedataomdannettilsql, foratkunnehåndteresogsystematiseresvedhjælpafeksempelvishadoop. Gennemprocessenforsøgesderatfjernestøj,dvs.Informationderligegyldigfor virksomheden,f.eks.vilmansomvirksomhedmuligvisønskeatfjerneirrelevant data(støj)framaskiner,sensorerogoffentligenetværk.derefterkanmanfindede IPDadresserderharafsendtdeforskelligedata,dennedatasamlesiklyngerefter afsender.herfrakanmanbrugemapreducetilatfindemønstreogsombeskrevet ovenforidentificereforbrugertendenser.herfrakanvirksomhedernevurdere hvordandeskalagereudfradenviden,deharopnåetvedhjælpafbigdata. Side8af78

9 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: Indledning!?!big!data!! Vierseksstuderendemedenbaggrundsommarkedsføringsøkonomer,somallehar enstorinteressefordigitalmarkedsføring.vihargennemdensenestetidværet megetopmærksommepådetnyefænomenindenfordigitalmarkedsføring,bigdata. Markedsføringviadigitalemediererblevetenvæsentligfaktordesenesteårog rigtigmangevirksomhedergørbrugafonlineannoncering. Virksomhederfindersignødsagettilateksponeresigpåonlinemediervedhjælpaf markedsføring,dadedanskeforbrugereihøjereoghøjeregradsamler informationeroggennemføredereskøbafvarerogydelsergennemedhandel 7. Detnyefænomenbigdatabringernyemulighederforvirksomhederiforholdtilat målrettederesonlineannonceringmodforbrugerne.cookiesogandre informationsindsamlingsmetodergeneremegetdataomkunderne,dettekunne eksempelvisværekøn,alder,bopæl,civilstatus,forbrugsmønstreogmegetmere. Dennedatakanvirksomhederilangthøjeregradbrugetil,atmålrettederes reklamermodspecifikkemålgrupper. Bigdatabliverafflerevismændspåetsomennyogvæsentligfaktorindenfordigital markedsføring 8.Deteretfænomen,somvirksomhederistørreellermindregrad skalforholdesigtil.dettekaneksempelvisvisesudfraenrapportudarbejdetaf MassachusettsInstituteofTechnology,somviseratvirksomheder,deranvenderbig dataklarersig5d6%bedreendvirksomheder,somikkeanvenderbigdatamåltpå indtjening 9.Dabigdataeretnytfænomenfindesderikkemangeprojekter,der forsøgeratkortlæggedanskevirksomhedersbrugafbigdata.derforsyntesvidetvil væreyderstinteressant,atarbejdemedetnytfænomenogdermedskabenyviden 7 miodhandlerdpaadnettetdford62,4dmiadkrdid2013/d https://www.hbr.org/2012/10/bigddatadthedmanagementdrevolution/ard Side9af78

10 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: omkringemnet.vifinderdetendvidereogsåmegetinteressant,atvurdereog kommemedbudpå,ihvilkenretningbrugenafbigdatavilbevægesigde kommendeår. Viønskerderforidetteprojektatbeskæftigeosmedbigdataogisærdeleshed,at undersøgehvordandanskevirksomhederanvenderbigdataiforholdtil forbrugermønstreogpersonligeinformationer. Viharindenudarbejdelsenafdetteprojektenforventningom,atviifremtidenvilse enstigendebrugafbigdatablandtdanskevirksomheder.potentialetvedbigdataer enormtogdetbringerenmassenyemulighederindenforalleaspekteri virksomheden.vitrorendvidereatbigdatavilfåenstørrebetydningindenfor beslutningsprocessenidanskevirksomheder.manvilpåbaggrundatden indsamlededatakunneanalysereogvurderenuværendetiltagivirksomhedenmed størrenøjagtighed.denneoptimeringafbeslutningsgrundlagetvilogsåhaveen positiveffektpåvirksomhedensfremtidigevalgoginvesteringer.viforventer yderligereatvirksomhedersstigendebrugafbigdatavilgøre,atdendanskestatvil værenødsagettilatudformenyelovepåområdetforatkontrollerehvilke informationersombliverindsamlet,samthvorledesvirksomhederneanvenderdisse data.viantagerogsåatdanskevirksomhedervilskullehavefokuspåetiske problemstillingeriforholdtilindsamlingoganvendelsenafpersonfølsommedata. 2. Problemfelt!! Viønskerisærdeleshedatundersøgebigdataiforholdtilforbrugermønstreog personligeinformationer.vivilgernefindeudaf,hvordanmansomvirksomhedkan udnyttebigdata,foratoptimerevirksomhedeniforholdtildriftogmarkedsføring. Derudoverønskerviatskabeendebatomkringfremtidsudsigterneogkommende trendsforbrugenafbigdata.vivilogsåforholdeostildetetiskeogmoralskeaspekt afproblemstillingenvedrørendedataindsamlingsmetoderne.dertilvilvifokuserepå Side10af78

11 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: fordeleogulempervedbigdatamedhensyntilsamfundsmæssige,politiskeog sociologiskeperspektiver. 3. Problemformulering! Hvadkanmanmedfordelværeopmærksompånårmansomvirksomhedgørbrug afbigdata? 4. Hypotese!! Viforventeratdanskevirksomhederkanfåproblemerpådetetiskeplan,hvisde brydermeddereskundersværdier.ydermereforventervi,atvirksomhederneskal sættesiggrundigtindilovgivningenforikke,atbrydemeddenne.viforventeri øvrigt,atderifremtidenvilværeendnumere,ellermerespecifik,lovgivningpå området,itaktmedudviklingenafbigdata,idetviharenforventningom,atden nuværendelovgivningermangelfuld.viforventerogsåatvirksomheder,der benytterbigdatavilkunneseenoptimeringafvirksomhedensdriftogeffektenaf deresmarkedsføring. 5. Arbejdsspørgsmål! Redegørogdiskuterdelovmæssigeretningslinjersomvirksomhederpå nuværendetidspunktskalrettesigefter. Hvilkedatakanvirksomhedersamleomforbrugerenoghvordanudnyttes den? Diskuterhvorvidtdeteretiskansvarligtatanvendebigdatai markedsføringsmæssigesammenhænge. Vurderfremtidsudsigterneforvirksomhedersbrugafbigdata. Side11af78

12 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus 6. Metode!! Anslag: Vedetstørreprojektarbejdesomdette,børmangøresigmangemetodiske overvejelser.forbedstmuligtatkunnebesvareproblemfeltogproblemformulering, skalmetodenstemmeoverensmeddisse.ivoresprojektharvifundetdetrelevant atgørebrugafbådekvantitativogkvalitativindsamletdata.denkvantitativedata skalgøredetmuligtatundersøgeforbrugerensalmeneholdningtilitdovervågning. Denkvalitativedataskalanskueligørevirksomhedernesudbyttevedindsamlingenaf bigdata,samtgiveetindblikifordeleneogulemperne Projekt!opbygning!! Projekteteropbyggetsåledes,atmansomlæserfårdebedsteforudsætningerfor, atbliveindførtiemnet.viharlagtvægtpå,atdetskalværemuligtatdannesiget hurtigtoverblikover,hvaddennerapportindeholderoghvordanviernåetfremtil dette.projekteteropbyggetkronologisk.hervedskalforstås,atrapporten,medfå undtagelser,eropbyggetisammerækkefølgesomarbejdetmeddenerforegået.vi starterrapportenmedatindledeogredegørefor,hvadbigdataeroghvordandette bruges.vilæggermegetvægtpåindledningenidenneopgave,fordidennebeskriver bigdata,someretrelativtnytfænomenlæserenskalintroducerestil.nårmanlæser indledningen,blivermanførtindiopgavenogmanfårpådennemådeenforståelse for,hvadrapportenomhandler.vimener,atengodogbeskrivendeindledningvar ekstremtvigtigfordennerapport.isærfordiviønsker,atfåbegrebetbigdata forklaretsåtidligtsommuligt,davierklarover,atdeteretbegrebdefærrestehar kendskabtil. Derefterkommervoresproblemfelt,problemformuleringogarbejdsspørgsmål,som udtrykker,hvilkenproblemstillingviarbejderudfraoghvadviønskeratfindesvar på.deteraltsåidisseafsnitathelegrundlagetforvoresrapportbliverslåetfast. Problemfeltetogproblemformuleringenfortællernemligmegetspecifikt,hvaddet erviundrerosoverogønskeratfindesvarpå,ellersågarskabenyvidenom.når detteerslåetfastkommermetodeafsnittet.metodeafsnittetbeskriverallede metoderogfremgangsmåder,dererblevetbrugttilatskabegrundlaget,foratvi Side12af78

13 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: kanbesvarevoresproblemformulering.nåretprojekterafetsådantomfangsom dette,erdetekstremtvigtigt,atmanharetudførligtmetodeafsnit,somkanvære behjælpeligtmed,atholdehelerapportenpåsporet.dvs.athvergangvihar arbejdetpårapporten,hardetværetmedétmålforøje,ogdetharheletiden været,atbesvarevoresproblemformuleringogkommefremtilnogetnyviden. Voresmetodeafsnitharaltsåfungeretsometværktøj,derskullesikre,atrapporten blevudførtpåbaggrundafnoglesærligekriterier.dissekriterierharvilagtvægtpå, fordivimener,atdehverogenermedtilatgøredennerapportvalid. Metodeafsnittetertildelsudarbejdetmedhenblikpå,atførelæserenindi,hvordan empirienerindsamlet,hvorforvihargjortsomvihargjortoghvordanviharforholdt oskritisksamtafgrænsetosidennerapport.derforermetodeafsnittetplacereti starten,indenvipåbegyndervoresdiskussion,såledesatmansomlæserhar mulighedfor,atforstådetankervihargjortosindenmankommertildiskussionen. Denandengrundtilatmetodeafsnitteterudarbejdeter,somvialleredeharværet lidtindepå,atdetharfungeretsometværktøjforos.metodeafsnittetharageret retningslinjeforhelevoresfremgangsmåde.detharværetetafsnitviløbendehar kastetblikkepå,foratsikreos,atvivartromoddenmetodiskefremgangsmådevi havdeopstilletforosselv.desudenharafsnittetværetbehjælpeligttil,atviikkehar brugttidpåirrelevanteundersøgelser,fordivimedmetodeafsnittetalleredehavde fastlagtrammerogbesluttethvilkemetodervivillebruge.dogskaldetikkevære nogenhemmelighed,atviharmåttetforetagevisseændringerimetodeafsnittet løbende,danogletingharvistsigikkeatkunneimplementeresirapporten,på baggrundafforskelligeårsager. Eftermetodeafsnittetharvivalgtatplacereetafsnittilegnetvores videnskabsteoretisketilgang.detteafsniter,ligesommetodeafsnittet,vigtigtat indførelæsereniogsamtidigengodmådeforosselv,atsikre,atviforblivertromod voresvidenskabsteoretisketilgang(hermeneutikken).hvismanskalhavemulighed foratfåengodforståelseaf,hvorforvigørsomvigørogskriversomviskriver,er mannødttilatkendevoresvidenskabsteoretisketilgang.derforerdetteafsnitogså placeretføranalyseogkonklusion. Side13af78

14 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: Efterengrundigindførelsei,hvordanoghvorforvihargjortsomvihar,kommer diskussionsdafsnittet.detteafsniterdetlængsteirapporten,ogdetteerikkeuden grund.diskussionsdafsnitteterihøjgraddetbærendeelementirapporten.deter detafsnit,derpotentieltkunnehjælpeosmedatnåfremtilnogetnyviden,ogdet erdetafsnit,derskalhjælpeosmedatfåindsamletnokvidentilatkunnebesvare problemformuleringensamtarbejdsspørgsmål.diskussionsdafsnittetførerret automatiskfremtilenkonklusion.konklusionkommeriforlængelseafdiskussionsd afsnittetogsamleroppå,hvadvihardiskuteretosfremtil.konklusionenrunder helerapportenafsomessensenafdetviharfundetfremtiligennemhele rapporten. Tilsidstfindesvoreslitteraturlistesamtvoresbilag.Detteerplacerettilsidstoggiver etindbliki,hvordanviharopnåetdenviden,somharførttilbesvarelsenaf problemformuleringendaltsåkonklusionen. Viharopbyggetrapportensåledes,fordivimente,atdetvirkedegodtog overskueligtforlæseren.opgavenertrodsaltudarbejdetmedhenblikpå,atblive læst,ogviharderforstræbetefter,atopbyggedenpåenlæsevenligmåde,derpå engodmådeførerlæserenlængereoglængereindiemnetbigdataogtilsidst enderienkonklusion.ikkeenkonklusion,derudgøretendegyldigtfacit,menen konklusion,dergiveretkvalificeretbudpåetsvartilvoresproblemformulering.som hermeneutikere,menerviikke,atdetnødvendigvisermuligtatfindeetendegyldigt svarogdeterderformegetsandsynligt,atmanvillekunnefindeandreellerflere svar,påvoresproblemformulering. Enandengrundtil,atprojekteteropbyggetsomdeter,skyldesmåske,atviallehar enbaggrundsommarkedsføringsøkonomer,hvorviharværetvanttil,atstrukturen irapportenharhaftenhvislighedmeddenneopbygning Kvantitativ!! Vivilgørebrugafkvantitativdataiformafenspørgeskemaundersøgelseforetaget afanalysebureauetyougov(yougovformetroxpress,2014 bilag1).idenne Side14af78

15 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: spørgeskemaundersøgelse,spørgeryougovindtildanskernesholdningertil overvågningpåinternettet.detvigørbrugafidennerapport,eretspørgsmål,der omhandler,hvorvidtdanskernefølersigovervågetpåinternettetellerej.vimener atdennespørgeskemaundersøgelsepasserrigtigtgodtindivoresrapport,fordiden giveretudmærketindblikidanskernesholdningtilitdovervågning. Spørgeskemaundersøgelsenerbaseretpå1011respondenterssvar.Derertaleom repræsentativtudvalgtepersonerialderen18d74år.undersøgelsenergennemførti perioden4.d7.april2014.vimeneratdeterenmegetinteressantogbrugbar undersøgelseforvoresopgave,oghavdeviselvskulletindsamlelignendekvantitativ data,havdedetværetetmegettidskrævendearbejde.særligtdetatskulleopnå svarfraligesåmangerespondentersomyougov.vierklarover,atkvantitativdata ikkeeretpåkrævetelementidennerapport,mendavifandtyougov s spørgeskemaundersøgelse,vurderedevi,atdetvarengodmådeatfåbedeller afkræftetomdanskernefølersigovervågedepåinternettet.deterenretrelevant tingatvidenårmanbeskæftigersigmedbigdata,fordibigdataihøjgrader overvågningaffolk. Detharpåintettidspunktværetvoresintension,atdenkvantitativemetodeskulle bliveetbærendeelementiopgaven,menvisynes,atdetmedvirkertilatgiveengod helhedsforståelseafdanskernesholdningtilitdovervågning.vimeneratdetkan værebehjælpeligtmed,atunderstøttepåstandeirapporten,blandtandetindenfor deetiskeoglovgivningsmæssigeområder,menogsåmeregenereltomkring danskernesopfattelseafovervågningpåinternettet. Vieropmærksommepå,atforholdeoskritisketilspørgeskemaundersøgelsen,fordi denikkenødvendigvisgiveretheltkorrektbilledeafdanskernesholdningift. overvågningpåinternettet.derertrodsaltkuntaleomenrespondentgruppe beståendeafenlilleprocentdelafdanmarksbefolkning,mensomstikprøvegiver undersøgelsenetinteressantindblikiomdanskernefølersigovervågetpå internettet. Side15af78

16 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: Spørgeskemaundersøgelsenvedlæggessombilag(YouGovformetroXpress,2014 bilag1).sådetermuligtatseden,samtatlæsemereomhvordanundersøgelsen merekonkreterforetaget Kvalitativt!ekspertinterview!! Viharvalgtatlaveenkvalitativundersøgelse(spørgsmåltilInspariA/S bilag2). Fordelenveddetteer,atempiriengivermulighedforatstilleåbnespørgsmål,som gerneskullegiveosnoglenuanceredesvar. Vedkvalitativeekspertinterviewkanforskelligevidenskabsteoretiskeretninger påvirkemetodensamtvaliditeteniinterviewet(kvaleetal.;2009s.123).vedde bureaukratiskeogpositivistisketilgangevilmetodenblivebegrænset,daderfølges enrækkereglerderdiktererenmekaniskudførelsetilatvirkeligøreetmål(ibid.). Derkanargumenteresforatdettekanhaveennegativeffektpåresultatet,daman risikereratinddrageforskerensegneskønogmeninger.derforharvifundetvores overordnedevidenskabsteoretiskeretning,somerhermeneutik,relevanttilbrugi interviewet.desudenerviopmærksommepådetfaktum,atvoreserfaringerog evnersominterviewereerbegrænsede,ogatdettekanpåvirkeresultatetaf interviewet.vierderforogså,gennemvoreshermeneutisketilgang,kritiskeiforhold tilvoresinterviewresultaterogforsøgerbedstmuligtatvenderesultatetvedat sammenlignemedandrerelevantedata. Nårvilaverkvalitativinterviewforskningpådennemådefindervimangefordele, menomvendtkandenåbneinterviewformogsåskabeproblemer(kvaleetal.;2009 s.119).derfindesingenstandardprocedurerellerreglerforselveudførelsenaf interviewet,hvorfordetkanværesværtatgeneraliserepåresultatet(ibid.). Denhermeneutisketilgangskalogsååbnemulighedenforforskningsprocessens overraskelser,designændringerogreformuleringeropstårogprægerprojektet (Kvaleetal.;s.120).Idenforbindelseskalde10påforhåndudvalgtespørgsmålkun ageregrundlagforundersøgelsen,denhermeneutisketilgangogetiterativt interviewdesignmuliggørnemligløbendetilpasningerognyespørgsmålundervejs Side16af78

17 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: (Kvaleetal.;123).Netopspørgsmålene,formuleringenafdisse,opbygningog praktiskplanlægningerifølgekvalevæsentligtatgøresigovervejelseromfør interviewet(ibid.). Derudoverkandetargumenteresatdenhermeneutisketilgangunderbygges yderligere,iforholdtilatvihartilegnetosnoglefordommeogforudindtagelser forudogigennemprojektarbejdet,dissekanforsvindeellerændresigieni gangværendeproces(ibid.). EkspertinterviewetvilforegåhoskonsulentvirksomhedenInspari(Bilag3).Inspari hjælperstørrevirksomhedermedatindsamleogbearbejdedataomdereskunder, foratvirksomhedenkantræffebeslutninger,somikkekunerpåmavefornemmelser, menpåægtevidenogindsigtbaseretpådeindsamlededatadoplysninger 10.Vores interviewmedinsparierbyggetopomtispørgsmålvedrørendebigdataogbrugen afdette.frainspariinterviewes,martinhøgsted,konsulentogpartner,ogdaniel SvendsenKonsulent.Martinerførinterviewetblevetgjortbekendtmedvores spørgsmåloghargjortsigovervejelservedrørendedisseførinterviewetharfundet sted.medtilmødeterdaniel,sommartinharfundetsærligtegnettilatbesvarede meretekniskespørgsmåltilfænomenetbigdata Kildekritik! Foratopnåsåpålideligefaktasomoverhovedetmuligt,harviværetkildekritiskeift., hvilkemedierviharindsamletvoresvidenfra.viharlagtstorvægtpå,såvidtdet varmuligt,atindsamlevidenfrakilder,derertroværdigeogharværetigennemen visudgivelsesprocesdaltsåenproces,hvordenpågældendekildeerkiggetgodt efterisømmeneindendenerblevetudgivet. Ivoressøgenefterinformationerharvilagtvægtpå,atfindeforskelligartede meninger,såledesatviikkekunfårétsynspunktpåbigdata.detvilsigeatviharlagt 10 Side17af78

18 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: vægtpåbådeatfindekildermedpositiveognegativesynspunkterpåbrugenafbig data. Mangeafvorespåstandeerbyggetopudfraartiklerfundetpåinternettetogmed informationerindsamletpåinternettet,erdetvigtigtatmantrædervarsomtoggår kildernegrundigtigennem.foratsikreosatkildernehavdeenhøjgradafvaliditet, benyttedeviosaftjeklistemetoden 11.Udfradennegennemgikvisystematisk hjemmesiderneogkontrolleredeomdevarudgivetafstedermedenvisautoritet. Ydermerevurderedeviomvoreskilder,havdeenobjektivholdningtildesagerder blevberørt.etvæsentligtpunktforosvarogsåaktualiteten,dabigdataeretemnei hurtigudviklingnytterdetikkeatbenyttekilderdererforældede.vibestræbteosi denforbindelsepå,attekniskepåstandehelstskulleværebakketop,ogatkilderne gerneskulleværeudgivetindenfor2014såvidtdettevarmuligt. Foratfastsættesider/artiklernesautoritetkiggedevipåhvemforfatterenafde givneartiklervar,hvaderdenneskvalifikationerogmotiverforartiklenmåttevære. Ydermerekontrolleredeviomdervarenkendtinstitutionbaghjemmesiden. Tildekilderhvorvivaritvivlomvaliditetenafdeoplysningervifik,lavedevien komparativkildeanalyse(ibid.).detvilsigeatvisammenlignededepåstandevifikfra dengivnekilde,medhvadandresider/artiklerhavdeafpåstande.sådanne sammenligningerskulleeliminerefaktuellefejlslutninger. Voresstørsteproblemiforholdtilvoresvalgtekilder,eratdeterdefærresteaf dissedererfratoppenafautoritetshierarkiet.viharikkenogenkilderfra afhandlingslitteraturen,hvilketgøratstørstedelenafvorespåstandeerbyggetoppå oversigtslitteratur.dettekanværeetproblem,dadetideflestetilfældevilvære forsimpledeversionerafdefaktiskeforhold,derbliverbeskreveti 11 paanettetd Side18af78

19 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: oversigtslitteraturen.slutteligterviafdenoverbevisningatvihargjortvorestilatde udvalgtekilderoverholderkorrespondensprincippet Baggrund!for!valg!af!teori! Irapportenharvivalgtatgørebrugafnogleforskelligeteorier,derhverisærskal hjælpeosmed,atnåfremtilnogetinteressantnyvidenogenvalidkonklusion. Teorierneervalgtpåbaggrundafdemulighederdehverisærgiver,foratbelyse voresemnefranoglespændendeperspektiver.teorierneerogsåvalgtudfraderes relevanstilemnetogdetvigernevilnåfremtil,somerhvadmansomvirksomhed kanværeopmærksompå,nårmangørbrugafbigdata. Viharvalgtatinddragelovgivningensomenteori,fordidenneharmegetstor relevansforbrugenafbigdata.lovgivningenerenvigtigfaktor,fordidenneermed tilatopstillenogleklareretningslinjerfor,hvadderertilladtoghvadderikkeer tilladtindenforbrugenafbigdata.lovgivningenkanvisesig,atværeenstor udfordringforenvirksomhed,derønsker,atbenyttebigdata.hvismansom virksomhedskalfindefremtil,hvadmanmedfordelkanværeopmærksompåi forholdtilbrugenafbigdata,erlovgivningenpåområdetenselvskrevenfaktorat undersøge.visynesdesuden,atdettyderpå,atteknologienudviklersigiensådan fart,atlovgivningenevt.kanfåsværtvedatfølgemed.forståetpådenmåde,atde nuværendelovesimpelthenvilværeforældedeindenforganskekorttid,hvisde teknologiskedataindsamlingsmulighederfortsatudviklersighurtigt.detteeren problemstillingviogsåsyneserinteressantogrelevant.forhvismanbenytterbig datanu,skalmansåforventeatdelovgivningsmæssigeretningslinjerseranderledes udindenfordennærmestefremtid? Etikkenharværetetbærendeelementivoresopgaveogviharisærdeleshedhaft fokuspåteorienomvirksomhedsetik.detteharvi,ligesomlovgivningen,vurderettil atværerelevantiforholdtilvoresemne,bigdata.detetiskeaspektindenfor brugenafbigdataogovervågninggenerelt,erensværstørrelseatarbejdemed, fordiderfindesmangeforskelligesynspunkterpådet.detervigtigtathaveet realistiskindtrykaf,hvaddanskernefinderetiskkorrekt,hvismansomvirksomhed Side19af78

20 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: benytter,ellervilbenytte,bigdata.grundentildetteer,atenvirksomhed,derikke agereretiskkorrekt,megethurtigtvilmisteforbrugernesgoodwill,såfremtdet skullebliveopdaget 12.Særligtivoressamtid,hvormangeerpådesocialemedierog lignende.herkanrygterspredeshurtigereendnogensindefør(ibid.).detkanvære sværtsomvirksomhedatgøresigheltklart,hvorlangtmankangåiforholdtil overvågningogdataindsamlingudenatdetbliveruetisk,ogderfindesnokikke nogetendegyldigtsvarpådette.tiltrodsfor,atdetmåskeikkeermuligtatnåfrem tiletendegyldigtsvar,erdetvigtigtsomvirksomhedathave stukketenfingeri jorden ogundersøgtomderernoglemønstreiforholdtilensmådeatagererpå, setmedetiskeøjne.vibenytterisærteorienmeddevirksomhedsetiskeformer nytteetik,pligtetikogdydsetik.disseformerbenytterviforatkunnedanneoset samletbilledeaf,hvaddereretiskkorrektatgøre. Viharogsåvalgt,atbenyttenogleteorierogteoretikerefrapolitologiensog sociologiensverden,fordidisseharenrelevanstilbigdataogvirksomhedersbrugaf dette.deteorierviharbenyttetfrapolitologienogsociologienomhandlerisær magt.detteskyldesatvimener,atmansomvirksomhedharenvismagtover forbrugernenårvedbrugenafbigdata.vimeneratvirksomheder,dergørbrugaf bigdatakanmanipulereforbrugeretilatkøbeetgiventprodukt.hereraltsåtaleom enformformagtanvendelse.herermagtensfireansigterenmegetrelevantteori,at støttesigopaf,fordimankandragedirekteparallellerfradennetilbrugenafbig data.ogdeterogsåpåbaggrundafdette,atviharvalgtatbenyttedenneteori. FrasociologienbenytterviMichelFoucaultogMaxWeber,somhverisærhar udarbejdetrelevanteteorier.foucaultsværk Overvågningogstraf harenrelevant sammenhængiforholdtilvirksomhedersovervågningafforbrugeren.foucaultsbog omhandlerisærdeleshedfængsletsogstraffesystemetshistorie,ogkommerisær indpårelationenmellemvidenogmagt.foucaultsætterfokuspå,hvordandet modernessamfundstyresafdisciplinæreinstitutionerogdettefaldergodtihak 12 d Side20af78

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard Marie Sørensen God skik for juridisk rådgivning - en retlig standard Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 DEL I. Indledning Kapitel 1. Indledning 15 Kapitel 2. Problemformulering 19 1. Formål 19 2.

Læs mere

!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv!

!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv! !!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv!! Original!titel/arbejdstitel:!! "Simulering+af+marketingsaktiviteters+synergieffekter+i+et+komplekst+marked Specialeaf

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen

Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet på Finanskrisen 1 Projektrapport, 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 19.2 Projekttitel: Finansielle Barrierer for Iværksætteri i Kølvandet

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

ee12! Er#en#bæredygtig#forretningsmodel## det#nye#sort?#

ee12! Er#en#bæredygtig#forretningsmodel## det#nye#sort?# ! ee12! # # Er#en#bæredygtig#forretningsmodel## det#nye#sort?# Virksomhedsstudier Maria Grønnegaard Jensen Maria Louise Alkemade Bjerregaard Camilla Schmidt Eriksen Pernille Cecilie Fackmann Fløystrup

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22.1 Dansk projekttitel: Paradigmeskift i dansk udviklingsbistand Engelsk projekttitel: Paradigm shift in danish development

Læs mere

Indhold FORORD... 15 LÆSEVEJLEDNING... 17

Indhold FORORD... 15 LÆSEVEJLEDNING... 17 Indhold FORORD... 15 LÆSEVEJLEDNING... 17 1 OPGAVER PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER GENREN OG GENRER... 19 Selvstændige opgaver... 19 I den videnskabelige genre undersøges et fagligt problem... 20 Begrebsforklaring...

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden

Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden Roskilde Universitetscenter 3. semester 2007 RUC Sambas Hus: 22.1 Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden Vejleder. Poul Bitsch Olsen Gruppe 13. Hilde Nybo Breum, Peter Henning Rasmussen, Dennis

Læs mere

Sammenhængen mellem mediemultitasking og tweens kognitive færdigheder i et markedsføringsperspektiv.

Sammenhængen mellem mediemultitasking og tweens kognitive færdigheder i et markedsføringsperspektiv. Copenhagen Business School 2010 Kandidatafhandling Institut for afsætningsøkonomi Cand. Merc. Økonomisk markedsføring (EMF) Vejleder: Thomas Zöega Ramsøy Sammenhængen mellem mediemultitasking og tweens

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie E-branding og e-marketing af 3F et casestudie Astrid Isabella Brødsgaard Michelle Lyager Johansen Studienummer: 53178 Studienummer: 53179 e-mail: asisbr@ruc.dk e-mail: mlyager@ruc.dk Nagihan Celik Studienummer:

Læs mere

Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed

Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed Fra iværksættervirksomhed til vækstvirksomhed 5. semesterprojekt Gruppens medlemmer: Kristine Branebjerg: 50974 Martin Jacobsen: 49114 Nanna Madsen: 49020 Antal anslag / sider : 163.037 / 68 ns Vejleder:

Læs mere

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& && & & Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& Niels&Jensen& N&BKAR71P& N&Studienummer&178550& & & Speciale&rapport&7.semester&bygningskonstruktør&& & Vejleder&:&Martin&Nielsen& &&&&&& VIA&UNIVERSITY&COLLAGE&

Læs mere

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning

En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab og Revision Cand.merc.aud. studiet Kandidatafhandling En empirisk analyse af forslag til forbedring af revisors påtegning An empirical analysis of

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc:

Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc: Forside til HA Fagprojekt A 4. semester, BSc: År: 2014 Semester: 4. Semester Dansk projekttitel: Mercedes- Benz s lancering af B- class Electric Drive på det danske marked. Engelsk projekttitel: Mercedes-

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Abstract The approach to our project started with a common wonder of why the theory of project management do not tell anything about the variation,

Abstract The approach to our project started with a common wonder of why the theory of project management do not tell anything about the variation, Abstract The approach to our project started with a common wonder of why the theory of project management do not tell anything about the variation, in use of project management in relation to the classification

Læs mere