&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!"

Transkript

1 Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140 Studienr.:56077 Studienr.:56080 Studienr.:55914 Studienr.:

2 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Indholdsfortegnelse! Anslag: ! Indholdsfortegnelse!...!2! 1.! Indledning!...!4! 1.1.! Formål!...!4! 1.2.! Vores!definition!af!big!data!...!4! 1.1.! Teknisk!redegørelse!for!big!data!...!5! 1.2.! Indledning!?!big!data!...!9! 2.! Problemfelt!...!10! 3.! Problemformulering!...!11! 4.! Hypotese!...!11! 5.! Arbejdsspørgsmål!...!11! 6.! Metode!...!12! 6.1.! Projekt!opbygning!...!12! 6.2.! Kvantitativ!...!14! 6.3.! Kvalitativt!ekspertinterview!...!16! 6.4.! Kildekritik!...!17! 6.5.! Baggrund!for!valg!af!teori!...!19! 6.6.! Metodekritik!...!21! 6.7.! Afgrænsning!...!22! 7.! Videnskabsteoretisk!tilgang!...!23! 7.1.! Baggrund!for!valg!videnskabsteori:!...!23! 7.2.! Forventninger!og!fordomme!...!25! 7.3.! Hermeneutik!?!Fortolkende!samfundsvidenskab!...!26! Diskussion!...!29! 7.4.! Lovmæssige!retningslinjer!...!29! 7.5.! Big!data!i!praksis!...!37! Side2af78

3 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: ! CSR!og!virksomhedsetik!...!43! ! Etik...44! ! Nyttetik...45! ! Pligtetik...48! ! Dydsetik...49! 7.7.! Magt!...!52! ! Foucault...53! ! MaxWeberDorganisation...55! 7.8.! Kulturelle!forhold!...!57! ! Forbrugerkultur...57! ! VærdierogNormer...57! ! Hofstedeskulturelledimensioner...59! 7.9.! Big!data!i!fremtiden!...!61! ! Fremtidigetendenser...62! ! Lagerstyring:...63! ! Epidemiologiogkatastrofeestimering...64! ! Hvordanserudviklingenudifremtiden?...65! ! Fremtidigeproblemstillinger...66! ! Politisketendenserindenforbigdata...67! ! Etiskeudfordringer...67! 8.! Konklusion!...!69! 9.! Perspektivering!...!72! 10.! Litteraturliste!...!76! 10.1.! Bøger!...!76! 10.2.! Rapporter!...!76! 10.3.! Lydfil!...!76! 10.4.! Slides!...!77! 10.5.! Hjemmesider!...!77! Side3af78

4 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus 1. Indledning!! Anslag: Formål! Viønskeridetteprojektatbelysedanskevirksomhedersstigendebrugafbigdata, samtdefordeleogulempersomfølgeheraf.erdetattraktivtforvirksomhederneat gørebrugafbigdataoghvordanpåvirkerdetforholdettildereskunderpålangtsigt. Vivildiskutereforbrugernesforholdtilovervågningogomdererderforskelpå forbrugerensværdisæt.viønskeratundersøgekulturelle,økonomiskeogpolitiske faktoreriforholdtilbrugenafbigdata. Iprojektetønskerviendvidereatdiskutererdeetiskeaspekterafbigdata, eksempelvisiforholdtilkrænkelseafforbrugernesprivatliv,registreringaf personfølsommeoplysningermm. Derudovervilviredegøreforpersondatalovenogudfradennuværendelovgivning, vilvidiskutereromomfangetafdenneertilstrækkelig.dertilvilvikommemeden vurderingafhvordanlovgivningenifremtidenviludformesogskabeendiskussion udfradenteknologiskeudvikling Vores!definition!af!big!data! Voresdefinitionafbigdatalydersåledes:Bigdataeretbegrebindenfordatalogi,der bredtdækkeroverindsamling,opbevaring,analyseogfortolkningafenorme mængderafdatafraforskelligedatakilder(irisgrouprapport,2013s.5). Virksomhederbrugeraltsådatafraforskelligedatakildertilatforbedre beslutningsgrundlaget.eksempelvisiforholdtilindividualiseretmarkedsføring, kundekendskab,logistikoglagerstyring. Foratfåenbedreforståelseafbigdataerdetrelevantogsåatsepåbegreberne dataogdatadrevenforretningsudvikling(irisgrouprapport,2013s.6). Databliverividtomfangbrugtafvirksomheder,somharudvikleten Business Intelligenceenhed,somanalysererogstrukturereregnedatasomsalg,økonomi, transaktionerogløn(ibid.). Side4af78

5 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: Datadrevenforretningsudviklinghandleromatudnyttealledatamanopsamleri forretningsmæssigesammenhænge(ibid.).f.eks.tilatforbedreogmålrette markedsføringeniforholdtilkøn,alderogtidligerekøb.dettekanogsåværei forholdtilsalgsdogperformanceanalyserafnyhedsbreveogsalgskampagnereller optimeringafvirksomhedensdigitaleservice. Bigdataogdatadrevenforretningsudviklinghængerderforoftesammen. Bigdatakandefinerespåflereforskelligemåder,meninternationaltbeskrives begrebetudfradetrev er(irisgrouprapport,2013s.5). VolumeDDenstigendemængdedata,dergeneresoglagresafvirksomhederne. Velocity Denstigendehastighedsomdatakanlagresoganalyserespå(pga. regnekraftigecomputere) Variety Detstigendeantaldatakilder,somertilgængeligeforvirksomhedervia internettetogmobileteknologier.denpågældendedataopsamlesf.eks.viatrafikpå virksomhedenshjemmeside,offentligedata,socialemedier,kunder,computerei produktionenogleverandører Teknisk!redegørelse!for!big!data! Foratfåenforståelseafhvadbigdataer,kommervihermedentekniskredegørelse forhvordanbigdatafungerer.idetpågældendeafsnitkommervimeden redegørelseaf,hvordandatabliverbearbejdetgennemdentekniskeproces. Foratkunnehåndterestoremængderdata,bliverdeteksempelvislagretietbinært systemkaldetblob(binarylargeobjects),hvordenustrukturerededatalagressom enstrengafkoder(hurwitzetal;s.13).foratkunnehåndteredissestrengeaf koderbrugesetodbms(objectdatabasemanagementsystem),tilatlagreog adresseredataenepåentilgængeligmåde(ibid.).dataenegemmesietsærligt programmeringssprogsomeksempelvisjava 1.Disseprogrammeringssprogkaldes Side5af78

6 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: SQL(StructureQueryLanguage)oggørdetmuligtatbeskrivedenindsamlededata således,atmanvedhjælpafetrdbsm(relationaldatabasemanagementsystem) kananalyserepådataene(hurwitzetal;s.12).atkommegennemalledissetekniske led,erenenormttidskrævendeaffæreogdetkrævercomputeremedhøj ydeevne(hurwitzetal;s.14).medmoderneprogrammererdetblevetmuligtat effektiviseredisseprocesser,såledesatdenbearbejdededatablivertilgængelig øjeblikkeligt,populærtkaldetrealtime 2. Onlyafewyearsago,organizationstypicallywouldcompromisebystoring snapshotsorsubsetsofimportantinformationbecausethecostofstorageand processinglimitationsprohibitedthemfromstoringeverythingtheywantedto analyze. (Hurwitzetal;s.14). IkortetrækhævderHurwitz,atvigrundetdestoretekniskefremskridt,indenforde senereår,nukanbearbejdedata,somethelhedsbilledeistedetfor,somtidligere hvordetkunvarbrudstykkerderblevbehandlet.omkostningernetilopbevaringaf datablivermindreitaktmedatclouddbaseredelagerhoteller,tilbyderflereogflere terabytesforstadigfærrepenge 3. NogleafdemestnævneværdigeprogrammertilbigdataerHadoopogMapreduce. Hadooperetopensourceprogram,dvs.atprogrammetskildekodeerfri,ogatdet dervedermuligtforenhveratlaveennyversionafprogrammet.hadoop s hovedfunktioneratlagredataietstortbibliotek,hvorfraklyngerafdatablivernemt tilgængeligtforbrugeren 4.MapreduceharsammeformålsomHadoop,derudfraen icloud/d Side6af78

7 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: algoritmereducereogkortlæggermønstrevedhjælpafstoremængderdata 5. Illustreretnedenfor: Figur!1!?!www.thegeekstuf.com 6! Heledetteindsamlingsforløbmunderudinoglemønstre,dissemønstrekanså brugestilatidentificereeksempelvisforbrugertendenser.forbrugertendensernekan såbrugestilatsegmentereogdermedmålretteeneventuelmarkedsføring. Eksempel:KundeAsøgerefterskjorterpåGoogle,hanklikkersigindpåflere forskelligewebsitessomsælgerskjorter.dehersøgningerbliverlagtsammenog tegneretbilledeafhanssøgemønster.dettesøgemønsterkanhaveinteressefor forskelligeannoncører.detvilsigeatnæstegangkundeabesøgeretsocialtmedie 5 Side7af78

8 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: ellerlæsernyheder,vilderihansrighthandsidedkolonne,kunneværereklamerfor skjorterellerlignende.detteskyldesatkundea ssøgemønsterharvist,athaner interesseretiskjorter. Nedenståendefigurillustreredentypiskearbejdsgangvedbrugafbigdata. Capture! Act! Organize! Analyze! Figure!1,!Hurwitz!et!al;!s.!17! Integrate! Førstetrinerindsamlingsprocessen,hvoraltdatabliverindsamlet,nårforbrugere eksempelvisnavigererrundtpånettet.herefterbliverdennedataomdannettilsql, foratkunnehåndteresogsystematiseresvedhjælpafeksempelvishadoop. Gennemprocessenforsøgesderatfjernestøj,dvs.Informationderligegyldigfor virksomheden,f.eks.vilmansomvirksomhedmuligvisønskeatfjerneirrelevant data(støj)framaskiner,sensorerogoffentligenetværk.derefterkanmanfindede IPDadresserderharafsendtdeforskelligedata,dennedatasamlesiklyngerefter afsender.herfrakanmanbrugemapreducetilatfindemønstreogsombeskrevet ovenforidentificereforbrugertendenser.herfrakanvirksomhedernevurdere hvordandeskalagereudfradenviden,deharopnåetvedhjælpafbigdata. Side8af78

9 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: Indledning!?!big!data!! Vierseksstuderendemedenbaggrundsommarkedsføringsøkonomer,somallehar enstorinteressefordigitalmarkedsføring.vihargennemdensenestetidværet megetopmærksommepådetnyefænomenindenfordigitalmarkedsføring,bigdata. Markedsføringviadigitalemediererblevetenvæsentligfaktordesenesteårog rigtigmangevirksomhedergørbrugafonlineannoncering. Virksomhederfindersignødsagettilateksponeresigpåonlinemediervedhjælpaf markedsføring,dadedanskeforbrugereihøjereoghøjeregradsamler informationeroggennemføredereskøbafvarerogydelsergennemedhandel 7. Detnyefænomenbigdatabringernyemulighederforvirksomhederiforholdtilat målrettederesonlineannonceringmodforbrugerne.cookiesogandre informationsindsamlingsmetodergeneremegetdataomkunderne,dettekunne eksempelvisværekøn,alder,bopæl,civilstatus,forbrugsmønstreogmegetmere. Dennedatakanvirksomhederilangthøjeregradbrugetil,atmålrettederes reklamermodspecifikkemålgrupper. Bigdatabliverafflerevismændspåetsomennyogvæsentligfaktorindenfordigital markedsføring 8.Deteretfænomen,somvirksomhederistørreellermindregrad skalforholdesigtil.dettekaneksempelvisvisesudfraenrapportudarbejdetaf MassachusettsInstituteofTechnology,somviseratvirksomheder,deranvenderbig dataklarersig5d6%bedreendvirksomheder,somikkeanvenderbigdatamåltpå indtjening 9.Dabigdataeretnytfænomenfindesderikkemangeprojekter,der forsøgeratkortlæggedanskevirksomhedersbrugafbigdata.derforsyntesvidetvil væreyderstinteressant,atarbejdemedetnytfænomenogdermedskabenyviden 7 miodhandlerdpaadnettetdford62,4dmiadkrdid2013/d https://www.hbr.org/2012/10/bigddatadthedmanagementdrevolution/ard Side9af78

10 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: omkringemnet.vifinderdetendvidereogsåmegetinteressant,atvurdereog kommemedbudpå,ihvilkenretningbrugenafbigdatavilbevægesigde kommendeår. Viønskerderforidetteprojektatbeskæftigeosmedbigdataogisærdeleshed,at undersøgehvordandanskevirksomhederanvenderbigdataiforholdtil forbrugermønstreogpersonligeinformationer. Viharindenudarbejdelsenafdetteprojektenforventningom,atviifremtidenvilse enstigendebrugafbigdatablandtdanskevirksomheder.potentialetvedbigdataer enormtogdetbringerenmassenyemulighederindenforalleaspekteri virksomheden.vitrorendvidereatbigdatavilfåenstørrebetydningindenfor beslutningsprocessenidanskevirksomheder.manvilpåbaggrundatden indsamlededatakunneanalysereogvurderenuværendetiltagivirksomhedenmed størrenøjagtighed.denneoptimeringafbeslutningsgrundlagetvilogsåhaveen positiveffektpåvirksomhedensfremtidigevalgoginvesteringer.viforventer yderligereatvirksomhedersstigendebrugafbigdatavilgøre,atdendanskestatvil værenødsagettilatudformenyelovepåområdetforatkontrollerehvilke informationersombliverindsamlet,samthvorledesvirksomhederneanvenderdisse data.viantagerogsåatdanskevirksomhedervilskullehavefokuspåetiske problemstillingeriforholdtilindsamlingoganvendelsenafpersonfølsommedata. 2. Problemfelt!! Viønskerisærdeleshedatundersøgebigdataiforholdtilforbrugermønstreog personligeinformationer.vivilgernefindeudaf,hvordanmansomvirksomhedkan udnyttebigdata,foratoptimerevirksomhedeniforholdtildriftogmarkedsføring. Derudoverønskerviatskabeendebatomkringfremtidsudsigterneogkommende trendsforbrugenafbigdata.vivilogsåforholdeostildetetiskeogmoralskeaspekt afproblemstillingenvedrørendedataindsamlingsmetoderne.dertilvilvifokuserepå Side10af78

11 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: fordeleogulempervedbigdatamedhensyntilsamfundsmæssige,politiskeog sociologiskeperspektiver. 3. Problemformulering! Hvadkanmanmedfordelværeopmærksompånårmansomvirksomhedgørbrug afbigdata? 4. Hypotese!! Viforventeratdanskevirksomhederkanfåproblemerpådetetiskeplan,hvisde brydermeddereskundersværdier.ydermereforventervi,atvirksomhederneskal sættesiggrundigtindilovgivningenforikke,atbrydemeddenne.viforventeri øvrigt,atderifremtidenvilværeendnumere,ellermerespecifik,lovgivningpå området,itaktmedudviklingenafbigdata,idetviharenforventningom,atden nuværendelovgivningermangelfuld.viforventerogsåatvirksomheder,der benytterbigdatavilkunneseenoptimeringafvirksomhedensdriftogeffektenaf deresmarkedsføring. 5. Arbejdsspørgsmål! Redegørogdiskuterdelovmæssigeretningslinjersomvirksomhederpå nuværendetidspunktskalrettesigefter. Hvilkedatakanvirksomhedersamleomforbrugerenoghvordanudnyttes den? Diskuterhvorvidtdeteretiskansvarligtatanvendebigdatai markedsføringsmæssigesammenhænge. Vurderfremtidsudsigterneforvirksomhedersbrugafbigdata. Side11af78

12 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus 6. Metode!! Anslag: Vedetstørreprojektarbejdesomdette,børmangøresigmangemetodiske overvejelser.forbedstmuligtatkunnebesvareproblemfeltogproblemformulering, skalmetodenstemmeoverensmeddisse.ivoresprojektharvifundetdetrelevant atgørebrugafbådekvantitativogkvalitativindsamletdata.denkvantitativedata skalgøredetmuligtatundersøgeforbrugerensalmeneholdningtilitdovervågning. Denkvalitativedataskalanskueligørevirksomhedernesudbyttevedindsamlingenaf bigdata,samtgiveetindblikifordeleneogulemperne Projekt!opbygning!! Projekteteropbyggetsåledes,atmansomlæserfårdebedsteforudsætningerfor, atbliveindførtiemnet.viharlagtvægtpå,atdetskalværemuligtatdannesiget hurtigtoverblikover,hvaddennerapportindeholderoghvordanviernåetfremtil dette.projekteteropbyggetkronologisk.hervedskalforstås,atrapporten,medfå undtagelser,eropbyggetisammerækkefølgesomarbejdetmeddenerforegået.vi starterrapportenmedatindledeogredegørefor,hvadbigdataeroghvordandette bruges.vilæggermegetvægtpåindledningenidenneopgave,fordidennebeskriver bigdata,someretrelativtnytfænomenlæserenskalintroducerestil.nårmanlæser indledningen,blivermanførtindiopgavenogmanfårpådennemådeenforståelse for,hvadrapportenomhandler.vimener,atengodogbeskrivendeindledningvar ekstremtvigtigfordennerapport.isærfordiviønsker,atfåbegrebetbigdata forklaretsåtidligtsommuligt,davierklarover,atdeteretbegrebdefærrestehar kendskabtil. Derefterkommervoresproblemfelt,problemformuleringogarbejdsspørgsmål,som udtrykker,hvilkenproblemstillingviarbejderudfraoghvadviønskeratfindesvar på.deteraltsåidisseafsnitathelegrundlagetforvoresrapportbliverslåetfast. Problemfeltetogproblemformuleringenfortællernemligmegetspecifikt,hvaddet erviundrerosoverogønskeratfindesvarpå,ellersågarskabenyvidenom.når detteerslåetfastkommermetodeafsnittet.metodeafsnittetbeskriverallede metoderogfremgangsmåder,dererblevetbrugttilatskabegrundlaget,foratvi Side12af78

13 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: kanbesvarevoresproblemformulering.nåretprojekterafetsådantomfangsom dette,erdetekstremtvigtigt,atmanharetudførligtmetodeafsnit,somkanvære behjælpeligtmed,atholdehelerapportenpåsporet.dvs.athvergangvihar arbejdetpårapporten,hardetværetmedétmålforøje,ogdetharheletiden været,atbesvarevoresproblemformuleringogkommefremtilnogetnyviden. Voresmetodeafsnitharaltsåfungeretsometværktøj,derskullesikre,atrapporten blevudførtpåbaggrundafnoglesærligekriterier.dissekriterierharvilagtvægtpå, fordivimener,atdehverogenermedtilatgøredennerapportvalid. Metodeafsnittetertildelsudarbejdetmedhenblikpå,atførelæserenindi,hvordan empirienerindsamlet,hvorforvihargjortsomvihargjortoghvordanviharforholdt oskritisksamtafgrænsetosidennerapport.derforermetodeafsnittetplacereti starten,indenvipåbegyndervoresdiskussion,såledesatmansomlæserhar mulighedfor,atforstådetankervihargjortosindenmankommertildiskussionen. Denandengrundtilatmetodeafsnitteterudarbejdeter,somvialleredeharværet lidtindepå,atdetharfungeretsometværktøjforos.metodeafsnittetharageret retningslinjeforhelevoresfremgangsmåde.detharværetetafsnitviløbendehar kastetblikkepå,foratsikreos,atvivartromoddenmetodiskefremgangsmådevi havdeopstilletforosselv.desudenharafsnittetværetbehjælpeligttil,atviikkehar brugttidpåirrelevanteundersøgelser,fordivimedmetodeafsnittetalleredehavde fastlagtrammerogbesluttethvilkemetodervivillebruge.dogskaldetikkevære nogenhemmelighed,atviharmåttetforetagevisseændringerimetodeafsnittet løbende,danogletingharvistsigikkeatkunneimplementeresirapporten,på baggrundafforskelligeårsager. Eftermetodeafsnittetharvivalgtatplacereetafsnittilegnetvores videnskabsteoretisketilgang.detteafsniter,ligesommetodeafsnittet,vigtigtat indførelæsereniogsamtidigengodmådeforosselv,atsikre,atviforblivertromod voresvidenskabsteoretisketilgang(hermeneutikken).hvismanskalhavemulighed foratfåengodforståelseaf,hvorforvigørsomvigørogskriversomviskriver,er mannødttilatkendevoresvidenskabsteoretisketilgang.derforerdetteafsnitogså placeretføranalyseogkonklusion. Side13af78

14 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: Efterengrundigindførelsei,hvordanoghvorforvihargjortsomvihar,kommer diskussionsdafsnittet.detteafsniterdetlængsteirapporten,ogdetteerikkeuden grund.diskussionsdafsnitteterihøjgraddetbærendeelementirapporten.deter detafsnit,derpotentieltkunnehjælpeosmedatnåfremtilnogetnyviden,ogdet erdetafsnit,derskalhjælpeosmedatfåindsamletnokvidentilatkunnebesvare problemformuleringensamtarbejdsspørgsmål.diskussionsdafsnittetførerret automatiskfremtilenkonklusion.konklusionkommeriforlængelseafdiskussionsd afsnittetogsamleroppå,hvadvihardiskuteretosfremtil.konklusionenrunder helerapportenafsomessensenafdetviharfundetfremtiligennemhele rapporten. Tilsidstfindesvoreslitteraturlistesamtvoresbilag.Detteerplacerettilsidstoggiver etindbliki,hvordanviharopnåetdenviden,somharførttilbesvarelsenaf problemformuleringendaltsåkonklusionen. Viharopbyggetrapportensåledes,fordivimente,atdetvirkedegodtog overskueligtforlæseren.opgavenertrodsaltudarbejdetmedhenblikpå,atblive læst,ogviharderforstræbetefter,atopbyggedenpåenlæsevenligmåde,derpå engodmådeførerlæserenlængereoglængereindiemnetbigdataogtilsidst enderienkonklusion.ikkeenkonklusion,derudgøretendegyldigtfacit,menen konklusion,dergiveretkvalificeretbudpåetsvartilvoresproblemformulering.som hermeneutikere,menerviikke,atdetnødvendigvisermuligtatfindeetendegyldigt svarogdeterderformegetsandsynligt,atmanvillekunnefindeandreellerflere svar,påvoresproblemformulering. Enandengrundtil,atprojekteteropbyggetsomdeter,skyldesmåske,atviallehar enbaggrundsommarkedsføringsøkonomer,hvorviharværetvanttil,atstrukturen irapportenharhaftenhvislighedmeddenneopbygning Kvantitativ!! Vivilgørebrugafkvantitativdataiformafenspørgeskemaundersøgelseforetaget afanalysebureauetyougov(yougovformetroxpress,2014 bilag1).idenne Side14af78

15 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: spørgeskemaundersøgelse,spørgeryougovindtildanskernesholdningertil overvågningpåinternettet.detvigørbrugafidennerapport,eretspørgsmål,der omhandler,hvorvidtdanskernefølersigovervågetpåinternettetellerej.vimener atdennespørgeskemaundersøgelsepasserrigtigtgodtindivoresrapport,fordiden giveretudmærketindblikidanskernesholdningtilitdovervågning. Spørgeskemaundersøgelsenerbaseretpå1011respondenterssvar.Derertaleom repræsentativtudvalgtepersonerialderen18d74år.undersøgelsenergennemførti perioden4.d7.april2014.vimeneratdeterenmegetinteressantogbrugbar undersøgelseforvoresopgave,oghavdeviselvskulletindsamlelignendekvantitativ data,havdedetværetetmegettidskrævendearbejde.særligtdetatskulleopnå svarfraligesåmangerespondentersomyougov.vierklarover,atkvantitativdata ikkeeretpåkrævetelementidennerapport,mendavifandtyougov s spørgeskemaundersøgelse,vurderedevi,atdetvarengodmådeatfåbedeller afkræftetomdanskernefølersigovervågedepåinternettet.deterenretrelevant tingatvidenårmanbeskæftigersigmedbigdata,fordibigdataihøjgrader overvågningaffolk. Detharpåintettidspunktværetvoresintension,atdenkvantitativemetodeskulle bliveetbærendeelementiopgaven,menvisynes,atdetmedvirkertilatgiveengod helhedsforståelseafdanskernesholdningtilitdovervågning.vimeneratdetkan værebehjælpeligtmed,atunderstøttepåstandeirapporten,blandtandetindenfor deetiskeoglovgivningsmæssigeområder,menogsåmeregenereltomkring danskernesopfattelseafovervågningpåinternettet. Vieropmærksommepå,atforholdeoskritisketilspørgeskemaundersøgelsen,fordi denikkenødvendigvisgiveretheltkorrektbilledeafdanskernesholdningift. overvågningpåinternettet.derertrodsaltkuntaleomenrespondentgruppe beståendeafenlilleprocentdelafdanmarksbefolkning,mensomstikprøvegiver undersøgelsenetinteressantindblikiomdanskernefølersigovervågetpå internettet. Side15af78

16 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: Spørgeskemaundersøgelsenvedlæggessombilag(YouGovformetroXpress,2014 bilag1).sådetermuligtatseden,samtatlæsemereomhvordanundersøgelsen merekonkreterforetaget Kvalitativt!ekspertinterview!! Viharvalgtatlaveenkvalitativundersøgelse(spørgsmåltilInspariA/S bilag2). Fordelenveddetteer,atempiriengivermulighedforatstilleåbnespørgsmål,som gerneskullegiveosnoglenuanceredesvar. Vedkvalitativeekspertinterviewkanforskelligevidenskabsteoretiskeretninger påvirkemetodensamtvaliditeteniinterviewet(kvaleetal.;2009s.123).vedde bureaukratiskeogpositivistisketilgangevilmetodenblivebegrænset,daderfølges enrækkereglerderdiktererenmekaniskudførelsetilatvirkeligøreetmål(ibid.). Derkanargumenteresforatdettekanhaveennegativeffektpåresultatet,daman risikereratinddrageforskerensegneskønogmeninger.derforharvifundetvores overordnedevidenskabsteoretiskeretning,somerhermeneutik,relevanttilbrugi interviewet.desudenerviopmærksommepådetfaktum,atvoreserfaringerog evnersominterviewereerbegrænsede,ogatdettekanpåvirkeresultatetaf interviewet.vierderforogså,gennemvoreshermeneutisketilgang,kritiskeiforhold tilvoresinterviewresultaterogforsøgerbedstmuligtatvenderesultatetvedat sammenlignemedandrerelevantedata. Nårvilaverkvalitativinterviewforskningpådennemådefindervimangefordele, menomvendtkandenåbneinterviewformogsåskabeproblemer(kvaleetal.;2009 s.119).derfindesingenstandardprocedurerellerreglerforselveudførelsenaf interviewet,hvorfordetkanværesværtatgeneraliserepåresultatet(ibid.). Denhermeneutisketilgangskalogsååbnemulighedenforforskningsprocessens overraskelser,designændringerogreformuleringeropstårogprægerprojektet (Kvaleetal.;s.120).Idenforbindelseskalde10påforhåndudvalgtespørgsmålkun ageregrundlagforundersøgelsen,denhermeneutisketilgangogetiterativt interviewdesignmuliggørnemligløbendetilpasningerognyespørgsmålundervejs Side16af78

17 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: (Kvaleetal.;123).Netopspørgsmålene,formuleringenafdisse,opbygningog praktiskplanlægningerifølgekvalevæsentligtatgøresigovervejelseromfør interviewet(ibid.). Derudoverkandetargumenteresatdenhermeneutisketilgangunderbygges yderligere,iforholdtilatvihartilegnetosnoglefordommeogforudindtagelser forudogigennemprojektarbejdet,dissekanforsvindeellerændresigieni gangværendeproces(ibid.). EkspertinterviewetvilforegåhoskonsulentvirksomhedenInspari(Bilag3).Inspari hjælperstørrevirksomhedermedatindsamleogbearbejdedataomdereskunder, foratvirksomhedenkantræffebeslutninger,somikkekunerpåmavefornemmelser, menpåægtevidenogindsigtbaseretpådeindsamlededatadoplysninger 10.Vores interviewmedinsparierbyggetopomtispørgsmålvedrørendebigdataogbrugen afdette.frainspariinterviewes,martinhøgsted,konsulentogpartner,ogdaniel SvendsenKonsulent.Martinerførinterviewetblevetgjortbekendtmedvores spørgsmåloghargjortsigovervejelservedrørendedisseførinterviewetharfundet sted.medtilmødeterdaniel,sommartinharfundetsærligtegnettilatbesvarede meretekniskespørgsmåltilfænomenetbigdata Kildekritik! Foratopnåsåpålideligefaktasomoverhovedetmuligt,harviværetkildekritiskeift., hvilkemedierviharindsamletvoresvidenfra.viharlagtstorvægtpå,såvidtdet varmuligt,atindsamlevidenfrakilder,derertroværdigeogharværetigennemen visudgivelsesprocesdaltsåenproces,hvordenpågældendekildeerkiggetgodt efterisømmeneindendenerblevetudgivet. Ivoressøgenefterinformationerharvilagtvægtpå,atfindeforskelligartede meninger,såledesatviikkekunfårétsynspunktpåbigdata.detvilsigeatviharlagt 10 Side17af78

18 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: vægtpåbådeatfindekildermedpositiveognegativesynspunkterpåbrugenafbig data. Mangeafvorespåstandeerbyggetopudfraartiklerfundetpåinternettetogmed informationerindsamletpåinternettet,erdetvigtigtatmantrædervarsomtoggår kildernegrundigtigennem.foratsikreosatkildernehavdeenhøjgradafvaliditet, benyttedeviosaftjeklistemetoden 11.Udfradennegennemgikvisystematisk hjemmesiderneogkontrolleredeomdevarudgivetafstedermedenvisautoritet. Ydermerevurderedeviomvoreskilder,havdeenobjektivholdningtildesagerder blevberørt.etvæsentligtpunktforosvarogsåaktualiteten,dabigdataeretemnei hurtigudviklingnytterdetikkeatbenyttekilderdererforældede.vibestræbteosi denforbindelsepå,attekniskepåstandehelstskulleværebakketop,ogatkilderne gerneskulleværeudgivetindenfor2014såvidtdettevarmuligt. Foratfastsættesider/artiklernesautoritetkiggedevipåhvemforfatterenafde givneartiklervar,hvaderdenneskvalifikationerogmotiverforartiklenmåttevære. Ydermerekontrolleredeviomdervarenkendtinstitutionbaghjemmesiden. Tildekilderhvorvivaritvivlomvaliditetenafdeoplysningervifik,lavedevien komparativkildeanalyse(ibid.).detvilsigeatvisammenlignededepåstandevifikfra dengivnekilde,medhvadandresider/artiklerhavdeafpåstande.sådanne sammenligningerskulleeliminerefaktuellefejlslutninger. Voresstørsteproblemiforholdtilvoresvalgtekilder,eratdeterdefærresteaf dissedererfratoppenafautoritetshierarkiet.viharikkenogenkilderfra afhandlingslitteraturen,hvilketgøratstørstedelenafvorespåstandeerbyggetoppå oversigtslitteratur.dettekanværeetproblem,dadetideflestetilfældevilvære forsimpledeversionerafdefaktiskeforhold,derbliverbeskreveti 11 paanettetd Side18af78

19 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: oversigtslitteraturen.slutteligterviafdenoverbevisningatvihargjortvorestilatde udvalgtekilderoverholderkorrespondensprincippet Baggrund!for!valg!af!teori! Irapportenharvivalgtatgørebrugafnogleforskelligeteorier,derhverisærskal hjælpeosmed,atnåfremtilnogetinteressantnyvidenogenvalidkonklusion. Teorierneervalgtpåbaggrundafdemulighederdehverisærgiver,foratbelyse voresemnefranoglespændendeperspektiver.teorierneerogsåvalgtudfraderes relevanstilemnetogdetvigernevilnåfremtil,somerhvadmansomvirksomhed kanværeopmærksompå,nårmangørbrugafbigdata. Viharvalgtatinddragelovgivningensomenteori,fordidenneharmegetstor relevansforbrugenafbigdata.lovgivningenerenvigtigfaktor,fordidenneermed tilatopstillenogleklareretningslinjerfor,hvadderertilladtoghvadderikkeer tilladtindenforbrugenafbigdata.lovgivningenkanvisesig,atværeenstor udfordringforenvirksomhed,derønsker,atbenyttebigdata.hvismansom virksomhedskalfindefremtil,hvadmanmedfordelkanværeopmærksompåi forholdtilbrugenafbigdata,erlovgivningenpåområdetenselvskrevenfaktorat undersøge.visynesdesuden,atdettyderpå,atteknologienudviklersigiensådan fart,atlovgivningenevt.kanfåsværtvedatfølgemed.forståetpådenmåde,atde nuværendelovesimpelthenvilværeforældedeindenforganskekorttid,hvisde teknologiskedataindsamlingsmulighederfortsatudviklersighurtigt.detteeren problemstillingviogsåsyneserinteressantogrelevant.forhvismanbenytterbig datanu,skalmansåforventeatdelovgivningsmæssigeretningslinjerseranderledes udindenfordennærmestefremtid? Etikkenharværetetbærendeelementivoresopgaveogviharisærdeleshedhaft fokuspåteorienomvirksomhedsetik.detteharvi,ligesomlovgivningen,vurderettil atværerelevantiforholdtilvoresemne,bigdata.detetiskeaspektindenfor brugenafbigdataogovervågninggenerelt,erensværstørrelseatarbejdemed, fordiderfindesmangeforskelligesynspunkterpådet.detervigtigtathaveet realistiskindtrykaf,hvaddanskernefinderetiskkorrekt,hvismansomvirksomhed Side19af78

20 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: benytter,ellervilbenytte,bigdata.grundentildetteer,atenvirksomhed,derikke agereretiskkorrekt,megethurtigtvilmisteforbrugernesgoodwill,såfremtdet skullebliveopdaget 12.Særligtivoressamtid,hvormangeerpådesocialemedierog lignende.herkanrygterspredeshurtigereendnogensindefør(ibid.).detkanvære sværtsomvirksomhedatgøresigheltklart,hvorlangtmankangåiforholdtil overvågningogdataindsamlingudenatdetbliveruetisk,ogderfindesnokikke nogetendegyldigtsvarpådette.tiltrodsfor,atdetmåskeikkeermuligtatnåfrem tiletendegyldigtsvar,erdetvigtigtsomvirksomhedathave stukketenfingeri jorden ogundersøgtomderernoglemønstreiforholdtilensmådeatagererpå, setmedetiskeøjne.vibenytterisærteorienmeddevirksomhedsetiskeformer nytteetik,pligtetikogdydsetik.disseformerbenytterviforatkunnedanneoset samletbilledeaf,hvaddereretiskkorrektatgøre. Viharogsåvalgt,atbenyttenogleteorierogteoretikerefrapolitologiensog sociologiensverden,fordidisseharenrelevanstilbigdataogvirksomhedersbrugaf dette.deteorierviharbenyttetfrapolitologienogsociologienomhandlerisær magt.detteskyldesatvimener,atmansomvirksomhedharenvismagtover forbrugernenårvedbrugenafbigdata.vimeneratvirksomheder,dergørbrugaf bigdatakanmanipulereforbrugeretilatkøbeetgiventprodukt.hereraltsåtaleom enformformagtanvendelse.herermagtensfireansigterenmegetrelevantteori,at støttesigopaf,fordimankandragedirekteparallellerfradennetilbrugenafbig data.ogdeterogsåpåbaggrundafdette,atviharvalgtatbenyttedenneteori. FrasociologienbenytterviMichelFoucaultogMaxWeber,somhverisærhar udarbejdetrelevanteteorier.foucaultsværk Overvågningogstraf harenrelevant sammenhængiforholdtilvirksomhedersovervågningafforbrugeren.foucaultsbog omhandlerisærdeleshedfængsletsogstraffesystemetshistorie,ogkommerisær indpårelationenmellemvidenogmagt.foucaultsætterfokuspå,hvordandet modernessamfundstyresafdisciplinæreinstitutionerogdettefaldergodtihak 12 d Side20af78

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv!

!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv! !!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv!! Original!titel/arbejdstitel:!! "Simulering+af+marketingsaktiviteters+synergieffekter+i+et+komplekst+marked Specialeaf

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Introduktion...2 Problemformuleringen:...3 Definitioner og begreber...3 Metode...3 Begrænsning...5...6

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis

MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis Kandidatafhandling MaxBank Enanalyseafarkitekturogledelsesrationalitetimoderne bankpraksis Afhandlingensengelsketitel: MaxBank Ananalysisoforganizationalarchitectureinperspectiveofcontemporary managementrationality.

Læs mere

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& && & & Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& Niels&Jensen& N&BKAR71P& N&Studienummer&178550& & & Speciale&rapport&7.semester&bygningskonstruktør&& & Vejleder&:&Martin&Nielsen& &&&&&& VIA&UNIVERSITY&COLLAGE&

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Positionering på www.radikale.net

Positionering på www.radikale.net Positionering på www.radikale.net Enundersøgelseafdeninterpersonellekommunikation påetpolitiskdebatforum 2.semesterHumanistiskInformatik Gruppe2 Vejleder:CamillaDindler Positionering på www.radikale.net

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard Marie Sørensen God skik for juridisk rådgivning - en retlig standard Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 DEL I. Indledning Kapitel 1. Indledning 15 Kapitel 2. Problemformulering 19 1. Formål 19 2.

Læs mere

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 Diplom i ledelse diakoni og ledelse Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 God morgen lille land nr.30 Daglig drift og udvikling..gå væk nu og da, og hvil dig lidt; for når du kommer tilbage

Læs mere

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Implementering+af+udstødningskedler++++++++++ Bachelorprojekt+2013+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + 04#06#2013 6.Semesterforår2013 BjarneSteffensen MortenBuusNielsen Titelblad+!

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning AT 3 med SYNOPSIS STUK april 2013 LWO Kilde: Bjarne Villads Larsen i Samfundsfagsnyt 162 Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt ARGUMENTATION - KULTURMØDER

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Hashtag!!"The"Social"Media"Marketing"Trend"" """"""

Hashtag!!TheSocialMediaMarketingTrend Anslag""120.789" Hashtag "The"Social"Media"Marketing"Trend"" """""" Forfatter:"Simone"Bering"Würtz" 201208284" " Vejleder:"Thomas"Neumann" " Bachelorafhandling"HA(jur.),"maj"2015" SCHOOLOFBUSINESSANDSOCIALSCIENCES

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK I ET INSTITUTIONELT PERSPEKTIV THE EUROPEAN CENTRALBANK IN A INSTITUTIONAL PERSPECTIVE

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK I ET INSTITUTIONELT PERSPEKTIV THE EUROPEAN CENTRALBANK IN A INSTITUTIONAL PERSPECTIVE DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK I ET INSTITUTIONELT PERSPEKTIV THE EUROPEAN CENTRALBANK IN A INSTITUTIONAL PERSPECTIVE Gruppe 23 P11 Samfundsvidenskabelig bachelor 2. semester 2015 Vejleder: Kenneth Hansen

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Kampagneoptimering!for!

Kampagneoptimering!for! Kampagneoptimeringfor Udarbejdet)af:) CamillaSandgreenMortensen MartinTrabergBennetzen MieBirkholmWiuff NadiaJakobsen Vejleder:) NorbertWildermuth Roskilde)Universitet) )Kommunikation) )Forår)2014) 0 Abstract

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Ultrakort om Kop&Kande

Ultrakort om Kop&Kande Ultrakort om Kop&Kande 96 butikker (DK, Grønland, Island, Færøerne) Frivillig kæde Omsætter for ca. 750 mio. kroner ud af butik 2012 vs2009 Omsætningsvækst +15% Antal butikker + 18% Acceptabel indtjening

Læs mere

Finanskrisens ansigter

Finanskrisens ansigter Finanskrisens ansigter enrapportudarbejdettilvalgfaget ProduktionstilrettelæggelseI Udarbejdetaf: KirstinStefánsdóttirEgekvist 35.992anslag/15normalsider AalborgUniversitet,marts2011 8.semester,InteraktiveDigitaleMedier

Læs mere

Nye arenaer på nettet

Nye arenaer på nettet Nye arenaer på nettet Internettet forandrer idrætten Projektet er støttet af: 2 X 10 10 facts om projektet 10 perspektiver fra rapporten 10 facts om projektet Nye arenaer på nettet 1. Udløber af andet

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 3. semester Hus: p10 Dansk projekttitel: Neuromarketing Engelsk projekttitel: Neuromarketing Projektvejleder: Kenneth Hansen Gruppenr.: 8

Læs mere

Finanskrisens betydning for de danske bankers fundingsituation

Finanskrisens betydning for de danske bankers fundingsituation ErhvervsøkonomiskInstitut Forfattere: BachelorafhandlingHAalm. JonPihl Andersen Studienr.:281187 AnneGottfredsen studienr.:280696 Vejleder: AndersGrosen Finanskrisensbetydningfordedanskebankersfundingsituation

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Forsidehenvisning. Den kreative branche lever uden løn

Forsidehenvisning. Den kreative branche lever uden løn Forsidehenvisning Denkreativebrancheleverudenløn Mangebilledkunstnerefårikkeløn.Foto:CecilieWortziger Kunstnere,arkitekterogflerekreativefagfolkrisikereratendeunderellertætpå fattigdomsgrænsen.deterendekonsekvenser,derfølgermedudbredelsenaf

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844

Forside. Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767. Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278. Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Forside Navn: Jonas Gjerrow Knudsen, Studienr: 52767 Navn: Christian Emil Videmark, Studienr: 52278 Navn: Simon Rolighed Lykner, Studienr: 51844 Navn: Emil Almgaard Thyregod, Studienr: 52307 Anslag: 158.368

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand!

Objektivitet!!fra!magtmiddel!til!modstand! Objektivitet framagtmiddeltilmodstand Om#de#nye#objektivitetsbegreber#i#Kritisk#Realisme#og# Feministisk#Standpunktsteoris#og#deres#kritiske#potentiale FraForsideomslagettilDonnaHaraways#Simians,#Cyborgs,#and#Women:#The#

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Første indstilling. Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune. August 2015 !!!

Første indstilling. Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune. August 2015 !!! Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Rudersdal Ny#elev'iPad# DenudleveredeiPaderetlånfraskolen.Dennevejledninggennemgårien

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g

Studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g Vejledning CG 2014 INDHOLD Vigtige datoer Blanketter Fag/niveau og mål Vejledningsperioden Opgaveformuleringen Opgaveugerne (4. dec.-18 dec. 2014) Studieretningsprojektets

Læs mere

Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk

Bachelorprojekt. Alarm&Management&på&Odense&Kraftvarmeværk Bachelorprojekt Titel: AlarmManagementpåOdenseKraftvarmeværk Navn og studienr. Dennis Dunai Christiansen, 0105246 Lars Jensen, 0108001 Simon Dietz Fuglsang, 0107087 Vejleder: Philip Max Cossen Uddannelsesretning:

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Opgavekriterier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Udarbejdet af arbejdsgruppe nedsat af Landsudvalget

Læs mere

Søren Urenfeldt Selmer Kristensen - Mikkel Sejr - Kristian Birkkjær Hansen - Mathias Andersen - Jannik Odgaard. Markedsanalyse

Søren Urenfeldt Selmer Kristensen - Mikkel Sejr - Kristian Birkkjær Hansen - Mathias Andersen - Jannik Odgaard. Markedsanalyse Søren Urenfeldt Selmer Kristensen - Mikkel Sejr - Kristian Birkkjær Hansen - Mathias Andersen - Jannik Odgaard Markedsanalyse HBOs indtrængen på det danske marked Business Development Engineer, 1. Semester.

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

EN FILM SIGER MERE END TUSIND ORD

EN FILM SIGER MERE END TUSIND ORD EN FILM SIGER MERE END TUSIND ORD BACHELOR PROJEKT MAJ 2015 RESUME Bachelorprojektet har, med et hermeneutisk og socialkonstruktivistisk udgangspunkt, undersøgt, skildrer en fødsel og hvordan billedet

Læs mere

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow.

IT-drift konferencen 2014. Big Data know. act. grow. IT-drift konferencen 2014 Big Data know. act. grow. Kort om mig selv Jens-Jacob T. Aarup Medstifter / partner Salgs- og marketingdirektør Inspari A/S // 2 Passioneret omkring udnyttelse af data Fokuseret

Læs mere

Dydsetik. Sakset fra Anne Marie S. Christensen Syddansk Universitet

Dydsetik. Sakset fra Anne Marie S. Christensen Syddansk Universitet Dydsetik Sakset fra Anne Marie S. Christensen Syddansk Universitet Dydsetisk professionsetik Eksempel: arbejdet som læge Der er givet forskellige bud på læge-dyderne 1. Medmenneskelighed, ærlighed, respekt,

Læs mere

Google, overvågning og privathed

Google, overvågning og privathed Google, overvågning og privathed Hus: 4.2 Gruppe: 14 Vejleder: Stig Børsen Hansen Frederik Buhl 52158 Katja Isabel Rommel Simonsen 52187 Marc Zbinden Hansen - 53484 Marie Louise Daugaard Nielsen - 53174

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K

S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K S I G R I D W I L B E C K S I G W I L @ E R S T. D K 2013: STOR HYPE. OG FORUDSIGELSER OM STORE POTENTIALER Virksomheder, der baserer sig på big data, klarer sig 5-6 procent bedre målt på indtjening end

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

KAPITEL 2 METODE... 12 PROJEKTOPBYGNING... 12 VALG AF TEORI OG EMPIRI... 12 ANALYSESTRATEGI... 13 Feltet... 14 ETISKE OVERVEJELSER...

KAPITEL 2 METODE... 12 PROJEKTOPBYGNING... 12 VALG AF TEORI OG EMPIRI... 12 ANALYSESTRATEGI... 13 Feltet... 14 ETISKE OVERVEJELSER... Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INDLEDENDE AFSNIT... 4 INDLEDNING OG MOTIVATION... 4 PROBLEMFELT... 5 Områdefornyelsen Centrale Vesterbro... 6 Ønsket om det gode liv... 8 Problemformulering... 10 ARBEJDSSPØRGSMÅL...

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2014 Semester: 3. semester Hus: 20.2 Dansk projekttitel: Ulighed i det danske samfund Engelsk projekttitel: Inequality in the Danish society Projektvejleder:

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2015 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Skolereformen i Københavns Kommune

Skolereformen i Københavns Kommune Skolereformen i Københavns Kommune Roskilde Universitet Date: 26-05- 2014 Studerende: Nathali S. Lexner Byron Eriksen Jef Nymand Nielsen Vejleder: Kenneth Hansen Anslag: 137.240 Abstract Denne opgave tager

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester BP2:

Forside til projektrapport 2. semester BP2: Forside til projektrapport 2. semester BP2: År: 2015 Sam bach. Semester: 2 Projekttitel: Borgerinddragelse i Ballerup Kommune Projektvejleder: Sine Kirkegaard Nielsen Hus: 22.1 Studerende for gruppe 1

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

E-læringssystemer - Eksemplificeret ved SWIM

E-læringssystemer - Eksemplificeret ved SWIM Elæringssystemer Eksemplificeret ved SWIM Ved Claus Rosenstand Adjunkt VR Media Lab, Institut for Kommunikation Forfatter Disposition Reflekterende ak tiviteter Checkland & Scholes: 9 Forandringsrettede

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere