&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "&&& Big!data! Gruppe&7,&Hus&P10& ! Vejleder:!Kenneth&Hansen& !!!!!projekt!3.!ha!merit.!roskilde!universitets!center,!18.!december!2014.!"

Transkript

1 Big!data! Gruppe7,HusP10 FrederikThordalJørgensen SouphianIramdane ChristofferBolvigThomsen MartinBeckerNilsson NikolajSteffensen RasmusBjørkOlesen! Vejleder:!KennethHansen Studienr.:55889 Studienr.:56140 Studienr.:56077 Studienr.:56080 Studienr.:55914 Studienr.:

2 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Indholdsfortegnelse! Anslag: ! Indholdsfortegnelse!...!2! 1.! Indledning!...!4! 1.1.! Formål!...!4! 1.2.! Vores!definition!af!big!data!...!4! 1.1.! Teknisk!redegørelse!for!big!data!...!5! 1.2.! Indledning!?!big!data!...!9! 2.! Problemfelt!...!10! 3.! Problemformulering!...!11! 4.! Hypotese!...!11! 5.! Arbejdsspørgsmål!...!11! 6.! Metode!...!12! 6.1.! Projekt!opbygning!...!12! 6.2.! Kvantitativ!...!14! 6.3.! Kvalitativt!ekspertinterview!...!16! 6.4.! Kildekritik!...!17! 6.5.! Baggrund!for!valg!af!teori!...!19! 6.6.! Metodekritik!...!21! 6.7.! Afgrænsning!...!22! 7.! Videnskabsteoretisk!tilgang!...!23! 7.1.! Baggrund!for!valg!videnskabsteori:!...!23! 7.2.! Forventninger!og!fordomme!...!25! 7.3.! Hermeneutik!?!Fortolkende!samfundsvidenskab!...!26! Diskussion!...!29! 7.4.! Lovmæssige!retningslinjer!...!29! 7.5.! Big!data!i!praksis!...!37! Side2af78

3 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: ! CSR!og!virksomhedsetik!...!43! ! Etik...44! ! Nyttetik...45! ! Pligtetik...48! ! Dydsetik...49! 7.7.! Magt!...!52! ! Foucault...53! ! MaxWeberDorganisation...55! 7.8.! Kulturelle!forhold!...!57! ! Forbrugerkultur...57! ! VærdierogNormer...57! ! Hofstedeskulturelledimensioner...59! 7.9.! Big!data!i!fremtiden!...!61! ! Fremtidigetendenser...62! ! Lagerstyring:...63! ! Epidemiologiogkatastrofeestimering...64! ! Hvordanserudviklingenudifremtiden?...65! ! Fremtidigeproblemstillinger...66! ! Politisketendenserindenforbigdata...67! ! Etiskeudfordringer...67! 8.! Konklusion!...!69! 9.! Perspektivering!...!72! 10.! Litteraturliste!...!76! 10.1.! Bøger!...!76! 10.2.! Rapporter!...!76! 10.3.! Lydfil!...!76! 10.4.! Slides!...!77! 10.5.! Hjemmesider!...!77! Side3af78

4 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus 1. Indledning!! Anslag: Formål! Viønskeridetteprojektatbelysedanskevirksomhedersstigendebrugafbigdata, samtdefordeleogulempersomfølgeheraf.erdetattraktivtforvirksomhederneat gørebrugafbigdataoghvordanpåvirkerdetforholdettildereskunderpålangtsigt. Vivildiskutereforbrugernesforholdtilovervågningogomdererderforskelpå forbrugerensværdisæt.viønskeratundersøgekulturelle,økonomiskeogpolitiske faktoreriforholdtilbrugenafbigdata. Iprojektetønskerviendvidereatdiskutererdeetiskeaspekterafbigdata, eksempelvisiforholdtilkrænkelseafforbrugernesprivatliv,registreringaf personfølsommeoplysningermm. Derudovervilviredegøreforpersondatalovenogudfradennuværendelovgivning, vilvidiskutereromomfangetafdenneertilstrækkelig.dertilvilvikommemeden vurderingafhvordanlovgivningenifremtidenviludformesogskabeendiskussion udfradenteknologiskeudvikling Vores!definition!af!big!data! Voresdefinitionafbigdatalydersåledes:Bigdataeretbegrebindenfordatalogi,der bredtdækkeroverindsamling,opbevaring,analyseogfortolkningafenorme mængderafdatafraforskelligedatakilder(irisgrouprapport,2013s.5). Virksomhederbrugeraltsådatafraforskelligedatakildertilatforbedre beslutningsgrundlaget.eksempelvisiforholdtilindividualiseretmarkedsføring, kundekendskab,logistikoglagerstyring. Foratfåenbedreforståelseafbigdataerdetrelevantogsåatsepåbegreberne dataogdatadrevenforretningsudvikling(irisgrouprapport,2013s.6). Databliverividtomfangbrugtafvirksomheder,somharudvikleten Business Intelligenceenhed,somanalysererogstrukturereregnedatasomsalg,økonomi, transaktionerogløn(ibid.). Side4af78

5 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: Datadrevenforretningsudviklinghandleromatudnyttealledatamanopsamleri forretningsmæssigesammenhænge(ibid.).f.eks.tilatforbedreogmålrette markedsføringeniforholdtilkøn,alderogtidligerekøb.dettekanogsåværei forholdtilsalgsdogperformanceanalyserafnyhedsbreveogsalgskampagnereller optimeringafvirksomhedensdigitaleservice. Bigdataogdatadrevenforretningsudviklinghængerderforoftesammen. Bigdatakandefinerespåflereforskelligemåder,meninternationaltbeskrives begrebetudfradetrev er(irisgrouprapport,2013s.5). VolumeDDenstigendemængdedata,dergeneresoglagresafvirksomhederne. Velocity Denstigendehastighedsomdatakanlagresoganalyserespå(pga. regnekraftigecomputere) Variety Detstigendeantaldatakilder,somertilgængeligeforvirksomhedervia internettetogmobileteknologier.denpågældendedataopsamlesf.eks.viatrafikpå virksomhedenshjemmeside,offentligedata,socialemedier,kunder,computerei produktionenogleverandører Teknisk!redegørelse!for!big!data! Foratfåenforståelseafhvadbigdataer,kommervihermedentekniskredegørelse forhvordanbigdatafungerer.idetpågældendeafsnitkommervimeden redegørelseaf,hvordandatabliverbearbejdetgennemdentekniskeproces. Foratkunnehåndterestoremængderdata,bliverdeteksempelvislagretietbinært systemkaldetblob(binarylargeobjects),hvordenustrukturerededatalagressom enstrengafkoder(hurwitzetal;s.13).foratkunnehåndteredissestrengeaf koderbrugesetodbms(objectdatabasemanagementsystem),tilatlagreog adresseredataenepåentilgængeligmåde(ibid.).dataenegemmesietsærligt programmeringssprogsomeksempelvisjava 1.Disseprogrammeringssprogkaldes Side5af78

6 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: SQL(StructureQueryLanguage)oggørdetmuligtatbeskrivedenindsamlededata således,atmanvedhjælpafetrdbsm(relationaldatabasemanagementsystem) kananalyserepådataene(hurwitzetal;s.12).atkommegennemalledissetekniske led,erenenormttidskrævendeaffæreogdetkrævercomputeremedhøj ydeevne(hurwitzetal;s.14).medmoderneprogrammererdetblevetmuligtat effektiviseredisseprocesser,såledesatdenbearbejdededatablivertilgængelig øjeblikkeligt,populærtkaldetrealtime 2. Onlyafewyearsago,organizationstypicallywouldcompromisebystoring snapshotsorsubsetsofimportantinformationbecausethecostofstorageand processinglimitationsprohibitedthemfromstoringeverythingtheywantedto analyze. (Hurwitzetal;s.14). IkortetrækhævderHurwitz,atvigrundetdestoretekniskefremskridt,indenforde senereår,nukanbearbejdedata,somethelhedsbilledeistedetfor,somtidligere hvordetkunvarbrudstykkerderblevbehandlet.omkostningernetilopbevaringaf datablivermindreitaktmedatclouddbaseredelagerhoteller,tilbyderflereogflere terabytesforstadigfærrepenge 3. NogleafdemestnævneværdigeprogrammertilbigdataerHadoopogMapreduce. Hadooperetopensourceprogram,dvs.atprogrammetskildekodeerfri,ogatdet dervedermuligtforenhveratlaveennyversionafprogrammet.hadoop s hovedfunktioneratlagredataietstortbibliotek,hvorfraklyngerafdatablivernemt tilgængeligtforbrugeren 4.MapreduceharsammeformålsomHadoop,derudfraen icloud/d Side6af78

7 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: algoritmereducereogkortlæggermønstrevedhjælpafstoremængderdata 5. Illustreretnedenfor: Figur!1!?!www.thegeekstuf.com 6! Heledetteindsamlingsforløbmunderudinoglemønstre,dissemønstrekanså brugestilatidentificereeksempelvisforbrugertendenser.forbrugertendensernekan såbrugestilatsegmentereogdermedmålretteeneventuelmarkedsføring. Eksempel:KundeAsøgerefterskjorterpåGoogle,hanklikkersigindpåflere forskelligewebsitessomsælgerskjorter.dehersøgningerbliverlagtsammenog tegneretbilledeafhanssøgemønster.dettesøgemønsterkanhaveinteressefor forskelligeannoncører.detvilsigeatnæstegangkundeabesøgeretsocialtmedie 5 Side7af78

8 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: ellerlæsernyheder,vilderihansrighthandsidedkolonne,kunneværereklamerfor skjorterellerlignende.detteskyldesatkundea ssøgemønsterharvist,athaner interesseretiskjorter. Nedenståendefigurillustreredentypiskearbejdsgangvedbrugafbigdata. Capture! Act! Organize! Analyze! Figure!1,!Hurwitz!et!al;!s.!17! Integrate! Førstetrinerindsamlingsprocessen,hvoraltdatabliverindsamlet,nårforbrugere eksempelvisnavigererrundtpånettet.herefterbliverdennedataomdannettilsql, foratkunnehåndteresogsystematiseresvedhjælpafeksempelvishadoop. Gennemprocessenforsøgesderatfjernestøj,dvs.Informationderligegyldigfor virksomheden,f.eks.vilmansomvirksomhedmuligvisønskeatfjerneirrelevant data(støj)framaskiner,sensorerogoffentligenetværk.derefterkanmanfindede IPDadresserderharafsendtdeforskelligedata,dennedatasamlesiklyngerefter afsender.herfrakanmanbrugemapreducetilatfindemønstreogsombeskrevet ovenforidentificereforbrugertendenser.herfrakanvirksomhedernevurdere hvordandeskalagereudfradenviden,deharopnåetvedhjælpafbigdata. Side8af78

9 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: Indledning!?!big!data!! Vierseksstuderendemedenbaggrundsommarkedsføringsøkonomer,somallehar enstorinteressefordigitalmarkedsføring.vihargennemdensenestetidværet megetopmærksommepådetnyefænomenindenfordigitalmarkedsføring,bigdata. Markedsføringviadigitalemediererblevetenvæsentligfaktordesenesteårog rigtigmangevirksomhedergørbrugafonlineannoncering. Virksomhederfindersignødsagettilateksponeresigpåonlinemediervedhjælpaf markedsføring,dadedanskeforbrugereihøjereoghøjeregradsamler informationeroggennemføredereskøbafvarerogydelsergennemedhandel 7. Detnyefænomenbigdatabringernyemulighederforvirksomhederiforholdtilat målrettederesonlineannonceringmodforbrugerne.cookiesogandre informationsindsamlingsmetodergeneremegetdataomkunderne,dettekunne eksempelvisværekøn,alder,bopæl,civilstatus,forbrugsmønstreogmegetmere. Dennedatakanvirksomhederilangthøjeregradbrugetil,atmålrettederes reklamermodspecifikkemålgrupper. Bigdatabliverafflerevismændspåetsomennyogvæsentligfaktorindenfordigital markedsføring 8.Deteretfænomen,somvirksomhederistørreellermindregrad skalforholdesigtil.dettekaneksempelvisvisesudfraenrapportudarbejdetaf MassachusettsInstituteofTechnology,somviseratvirksomheder,deranvenderbig dataklarersig5d6%bedreendvirksomheder,somikkeanvenderbigdatamåltpå indtjening 9.Dabigdataeretnytfænomenfindesderikkemangeprojekter,der forsøgeratkortlæggedanskevirksomhedersbrugafbigdata.derforsyntesvidetvil væreyderstinteressant,atarbejdemedetnytfænomenogdermedskabenyviden 7 miodhandlerdpaadnettetdford62,4dmiadkrdid2013/d https://www.hbr.org/2012/10/bigddatadthedmanagementdrevolution/ard Side9af78

10 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: omkringemnet.vifinderdetendvidereogsåmegetinteressant,atvurdereog kommemedbudpå,ihvilkenretningbrugenafbigdatavilbevægesigde kommendeår. Viønskerderforidetteprojektatbeskæftigeosmedbigdataogisærdeleshed,at undersøgehvordandanskevirksomhederanvenderbigdataiforholdtil forbrugermønstreogpersonligeinformationer. Viharindenudarbejdelsenafdetteprojektenforventningom,atviifremtidenvilse enstigendebrugafbigdatablandtdanskevirksomheder.potentialetvedbigdataer enormtogdetbringerenmassenyemulighederindenforalleaspekteri virksomheden.vitrorendvidereatbigdatavilfåenstørrebetydningindenfor beslutningsprocessenidanskevirksomheder.manvilpåbaggrundatden indsamlededatakunneanalysereogvurderenuværendetiltagivirksomhedenmed størrenøjagtighed.denneoptimeringafbeslutningsgrundlagetvilogsåhaveen positiveffektpåvirksomhedensfremtidigevalgoginvesteringer.viforventer yderligereatvirksomhedersstigendebrugafbigdatavilgøre,atdendanskestatvil værenødsagettilatudformenyelovepåområdetforatkontrollerehvilke informationersombliverindsamlet,samthvorledesvirksomhederneanvenderdisse data.viantagerogsåatdanskevirksomhedervilskullehavefokuspåetiske problemstillingeriforholdtilindsamlingoganvendelsenafpersonfølsommedata. 2. Problemfelt!! Viønskerisærdeleshedatundersøgebigdataiforholdtilforbrugermønstreog personligeinformationer.vivilgernefindeudaf,hvordanmansomvirksomhedkan udnyttebigdata,foratoptimerevirksomhedeniforholdtildriftogmarkedsføring. Derudoverønskerviatskabeendebatomkringfremtidsudsigterneogkommende trendsforbrugenafbigdata.vivilogsåforholdeostildetetiskeogmoralskeaspekt afproblemstillingenvedrørendedataindsamlingsmetoderne.dertilvilvifokuserepå Side10af78

11 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: fordeleogulempervedbigdatamedhensyntilsamfundsmæssige,politiskeog sociologiskeperspektiver. 3. Problemformulering! Hvadkanmanmedfordelværeopmærksompånårmansomvirksomhedgørbrug afbigdata? 4. Hypotese!! Viforventeratdanskevirksomhederkanfåproblemerpådetetiskeplan,hvisde brydermeddereskundersværdier.ydermereforventervi,atvirksomhederneskal sættesiggrundigtindilovgivningenforikke,atbrydemeddenne.viforventeri øvrigt,atderifremtidenvilværeendnumere,ellermerespecifik,lovgivningpå området,itaktmedudviklingenafbigdata,idetviharenforventningom,atden nuværendelovgivningermangelfuld.viforventerogsåatvirksomheder,der benytterbigdatavilkunneseenoptimeringafvirksomhedensdriftogeffektenaf deresmarkedsføring. 5. Arbejdsspørgsmål! Redegørogdiskuterdelovmæssigeretningslinjersomvirksomhederpå nuværendetidspunktskalrettesigefter. Hvilkedatakanvirksomhedersamleomforbrugerenoghvordanudnyttes den? Diskuterhvorvidtdeteretiskansvarligtatanvendebigdatai markedsføringsmæssigesammenhænge. Vurderfremtidsudsigterneforvirksomhedersbrugafbigdata. Side11af78

12 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus 6. Metode!! Anslag: Vedetstørreprojektarbejdesomdette,børmangøresigmangemetodiske overvejelser.forbedstmuligtatkunnebesvareproblemfeltogproblemformulering, skalmetodenstemmeoverensmeddisse.ivoresprojektharvifundetdetrelevant atgørebrugafbådekvantitativogkvalitativindsamletdata.denkvantitativedata skalgøredetmuligtatundersøgeforbrugerensalmeneholdningtilitdovervågning. Denkvalitativedataskalanskueligørevirksomhedernesudbyttevedindsamlingenaf bigdata,samtgiveetindblikifordeleneogulemperne Projekt!opbygning!! Projekteteropbyggetsåledes,atmansomlæserfårdebedsteforudsætningerfor, atbliveindførtiemnet.viharlagtvægtpå,atdetskalværemuligtatdannesiget hurtigtoverblikover,hvaddennerapportindeholderoghvordanviernåetfremtil dette.projekteteropbyggetkronologisk.hervedskalforstås,atrapporten,medfå undtagelser,eropbyggetisammerækkefølgesomarbejdetmeddenerforegået.vi starterrapportenmedatindledeogredegørefor,hvadbigdataeroghvordandette bruges.vilæggermegetvægtpåindledningenidenneopgave,fordidennebeskriver bigdata,someretrelativtnytfænomenlæserenskalintroducerestil.nårmanlæser indledningen,blivermanførtindiopgavenogmanfårpådennemådeenforståelse for,hvadrapportenomhandler.vimener,atengodogbeskrivendeindledningvar ekstremtvigtigfordennerapport.isærfordiviønsker,atfåbegrebetbigdata forklaretsåtidligtsommuligt,davierklarover,atdeteretbegrebdefærrestehar kendskabtil. Derefterkommervoresproblemfelt,problemformuleringogarbejdsspørgsmål,som udtrykker,hvilkenproblemstillingviarbejderudfraoghvadviønskeratfindesvar på.deteraltsåidisseafsnitathelegrundlagetforvoresrapportbliverslåetfast. Problemfeltetogproblemformuleringenfortællernemligmegetspecifikt,hvaddet erviundrerosoverogønskeratfindesvarpå,ellersågarskabenyvidenom.når detteerslåetfastkommermetodeafsnittet.metodeafsnittetbeskriverallede metoderogfremgangsmåder,dererblevetbrugttilatskabegrundlaget,foratvi Side12af78

13 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: kanbesvarevoresproblemformulering.nåretprojekterafetsådantomfangsom dette,erdetekstremtvigtigt,atmanharetudførligtmetodeafsnit,somkanvære behjælpeligtmed,atholdehelerapportenpåsporet.dvs.athvergangvihar arbejdetpårapporten,hardetværetmedétmålforøje,ogdetharheletiden været,atbesvarevoresproblemformuleringogkommefremtilnogetnyviden. Voresmetodeafsnitharaltsåfungeretsometværktøj,derskullesikre,atrapporten blevudførtpåbaggrundafnoglesærligekriterier.dissekriterierharvilagtvægtpå, fordivimener,atdehverogenermedtilatgøredennerapportvalid. Metodeafsnittetertildelsudarbejdetmedhenblikpå,atførelæserenindi,hvordan empirienerindsamlet,hvorforvihargjortsomvihargjortoghvordanviharforholdt oskritisksamtafgrænsetosidennerapport.derforermetodeafsnittetplacereti starten,indenvipåbegyndervoresdiskussion,såledesatmansomlæserhar mulighedfor,atforstådetankervihargjortosindenmankommertildiskussionen. Denandengrundtilatmetodeafsnitteterudarbejdeter,somvialleredeharværet lidtindepå,atdetharfungeretsometværktøjforos.metodeafsnittetharageret retningslinjeforhelevoresfremgangsmåde.detharværetetafsnitviløbendehar kastetblikkepå,foratsikreos,atvivartromoddenmetodiskefremgangsmådevi havdeopstilletforosselv.desudenharafsnittetværetbehjælpeligttil,atviikkehar brugttidpåirrelevanteundersøgelser,fordivimedmetodeafsnittetalleredehavde fastlagtrammerogbesluttethvilkemetodervivillebruge.dogskaldetikkevære nogenhemmelighed,atviharmåttetforetagevisseændringerimetodeafsnittet løbende,danogletingharvistsigikkeatkunneimplementeresirapporten,på baggrundafforskelligeårsager. Eftermetodeafsnittetharvivalgtatplacereetafsnittilegnetvores videnskabsteoretisketilgang.detteafsniter,ligesommetodeafsnittet,vigtigtat indførelæsereniogsamtidigengodmådeforosselv,atsikre,atviforblivertromod voresvidenskabsteoretisketilgang(hermeneutikken).hvismanskalhavemulighed foratfåengodforståelseaf,hvorforvigørsomvigørogskriversomviskriver,er mannødttilatkendevoresvidenskabsteoretisketilgang.derforerdetteafsnitogså placeretføranalyseogkonklusion. Side13af78

14 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: Efterengrundigindførelsei,hvordanoghvorforvihargjortsomvihar,kommer diskussionsdafsnittet.detteafsniterdetlængsteirapporten,ogdetteerikkeuden grund.diskussionsdafsnitteterihøjgraddetbærendeelementirapporten.deter detafsnit,derpotentieltkunnehjælpeosmedatnåfremtilnogetnyviden,ogdet erdetafsnit,derskalhjælpeosmedatfåindsamletnokvidentilatkunnebesvare problemformuleringensamtarbejdsspørgsmål.diskussionsdafsnittetførerret automatiskfremtilenkonklusion.konklusionkommeriforlængelseafdiskussionsd afsnittetogsamleroppå,hvadvihardiskuteretosfremtil.konklusionenrunder helerapportenafsomessensenafdetviharfundetfremtiligennemhele rapporten. Tilsidstfindesvoreslitteraturlistesamtvoresbilag.Detteerplacerettilsidstoggiver etindbliki,hvordanviharopnåetdenviden,somharførttilbesvarelsenaf problemformuleringendaltsåkonklusionen. Viharopbyggetrapportensåledes,fordivimente,atdetvirkedegodtog overskueligtforlæseren.opgavenertrodsaltudarbejdetmedhenblikpå,atblive læst,ogviharderforstræbetefter,atopbyggedenpåenlæsevenligmåde,derpå engodmådeførerlæserenlængereoglængereindiemnetbigdataogtilsidst enderienkonklusion.ikkeenkonklusion,derudgøretendegyldigtfacit,menen konklusion,dergiveretkvalificeretbudpåetsvartilvoresproblemformulering.som hermeneutikere,menerviikke,atdetnødvendigvisermuligtatfindeetendegyldigt svarogdeterderformegetsandsynligt,atmanvillekunnefindeandreellerflere svar,påvoresproblemformulering. Enandengrundtil,atprojekteteropbyggetsomdeter,skyldesmåske,atviallehar enbaggrundsommarkedsføringsøkonomer,hvorviharværetvanttil,atstrukturen irapportenharhaftenhvislighedmeddenneopbygning Kvantitativ!! Vivilgørebrugafkvantitativdataiformafenspørgeskemaundersøgelseforetaget afanalysebureauetyougov(yougovformetroxpress,2014 bilag1).idenne Side14af78

15 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: spørgeskemaundersøgelse,spørgeryougovindtildanskernesholdningertil overvågningpåinternettet.detvigørbrugafidennerapport,eretspørgsmål,der omhandler,hvorvidtdanskernefølersigovervågetpåinternettetellerej.vimener atdennespørgeskemaundersøgelsepasserrigtigtgodtindivoresrapport,fordiden giveretudmærketindblikidanskernesholdningtilitdovervågning. Spørgeskemaundersøgelsenerbaseretpå1011respondenterssvar.Derertaleom repræsentativtudvalgtepersonerialderen18d74år.undersøgelsenergennemførti perioden4.d7.april2014.vimeneratdeterenmegetinteressantogbrugbar undersøgelseforvoresopgave,oghavdeviselvskulletindsamlelignendekvantitativ data,havdedetværetetmegettidskrævendearbejde.særligtdetatskulleopnå svarfraligesåmangerespondentersomyougov.vierklarover,atkvantitativdata ikkeeretpåkrævetelementidennerapport,mendavifandtyougov s spørgeskemaundersøgelse,vurderedevi,atdetvarengodmådeatfåbedeller afkræftetomdanskernefølersigovervågedepåinternettet.deterenretrelevant tingatvidenårmanbeskæftigersigmedbigdata,fordibigdataihøjgrader overvågningaffolk. Detharpåintettidspunktværetvoresintension,atdenkvantitativemetodeskulle bliveetbærendeelementiopgaven,menvisynes,atdetmedvirkertilatgiveengod helhedsforståelseafdanskernesholdningtilitdovervågning.vimeneratdetkan værebehjælpeligtmed,atunderstøttepåstandeirapporten,blandtandetindenfor deetiskeoglovgivningsmæssigeområder,menogsåmeregenereltomkring danskernesopfattelseafovervågningpåinternettet. Vieropmærksommepå,atforholdeoskritisketilspørgeskemaundersøgelsen,fordi denikkenødvendigvisgiveretheltkorrektbilledeafdanskernesholdningift. overvågningpåinternettet.derertrodsaltkuntaleomenrespondentgruppe beståendeafenlilleprocentdelafdanmarksbefolkning,mensomstikprøvegiver undersøgelsenetinteressantindblikiomdanskernefølersigovervågetpå internettet. Side15af78

16 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: Spørgeskemaundersøgelsenvedlæggessombilag(YouGovformetroXpress,2014 bilag1).sådetermuligtatseden,samtatlæsemereomhvordanundersøgelsen merekonkreterforetaget Kvalitativt!ekspertinterview!! Viharvalgtatlaveenkvalitativundersøgelse(spørgsmåltilInspariA/S bilag2). Fordelenveddetteer,atempiriengivermulighedforatstilleåbnespørgsmål,som gerneskullegiveosnoglenuanceredesvar. Vedkvalitativeekspertinterviewkanforskelligevidenskabsteoretiskeretninger påvirkemetodensamtvaliditeteniinterviewet(kvaleetal.;2009s.123).vedde bureaukratiskeogpositivistisketilgangevilmetodenblivebegrænset,daderfølges enrækkereglerderdiktererenmekaniskudførelsetilatvirkeligøreetmål(ibid.). Derkanargumenteresforatdettekanhaveennegativeffektpåresultatet,daman risikereratinddrageforskerensegneskønogmeninger.derforharvifundetvores overordnedevidenskabsteoretiskeretning,somerhermeneutik,relevanttilbrugi interviewet.desudenerviopmærksommepådetfaktum,atvoreserfaringerog evnersominterviewereerbegrænsede,ogatdettekanpåvirkeresultatetaf interviewet.vierderforogså,gennemvoreshermeneutisketilgang,kritiskeiforhold tilvoresinterviewresultaterogforsøgerbedstmuligtatvenderesultatetvedat sammenlignemedandrerelevantedata. Nårvilaverkvalitativinterviewforskningpådennemådefindervimangefordele, menomvendtkandenåbneinterviewformogsåskabeproblemer(kvaleetal.;2009 s.119).derfindesingenstandardprocedurerellerreglerforselveudførelsenaf interviewet,hvorfordetkanværesværtatgeneraliserepåresultatet(ibid.). Denhermeneutisketilgangskalogsååbnemulighedenforforskningsprocessens overraskelser,designændringerogreformuleringeropstårogprægerprojektet (Kvaleetal.;s.120).Idenforbindelseskalde10påforhåndudvalgtespørgsmålkun ageregrundlagforundersøgelsen,denhermeneutisketilgangogetiterativt interviewdesignmuliggørnemligløbendetilpasningerognyespørgsmålundervejs Side16af78

17 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: (Kvaleetal.;123).Netopspørgsmålene,formuleringenafdisse,opbygningog praktiskplanlægningerifølgekvalevæsentligtatgøresigovervejelseromfør interviewet(ibid.). Derudoverkandetargumenteresatdenhermeneutisketilgangunderbygges yderligere,iforholdtilatvihartilegnetosnoglefordommeogforudindtagelser forudogigennemprojektarbejdet,dissekanforsvindeellerændresigieni gangværendeproces(ibid.). EkspertinterviewetvilforegåhoskonsulentvirksomhedenInspari(Bilag3).Inspari hjælperstørrevirksomhedermedatindsamleogbearbejdedataomdereskunder, foratvirksomhedenkantræffebeslutninger,somikkekunerpåmavefornemmelser, menpåægtevidenogindsigtbaseretpådeindsamlededatadoplysninger 10.Vores interviewmedinsparierbyggetopomtispørgsmålvedrørendebigdataogbrugen afdette.frainspariinterviewes,martinhøgsted,konsulentogpartner,ogdaniel SvendsenKonsulent.Martinerførinterviewetblevetgjortbekendtmedvores spørgsmåloghargjortsigovervejelservedrørendedisseførinterviewetharfundet sted.medtilmødeterdaniel,sommartinharfundetsærligtegnettilatbesvarede meretekniskespørgsmåltilfænomenetbigdata Kildekritik! Foratopnåsåpålideligefaktasomoverhovedetmuligt,harviværetkildekritiskeift., hvilkemedierviharindsamletvoresvidenfra.viharlagtstorvægtpå,såvidtdet varmuligt,atindsamlevidenfrakilder,derertroværdigeogharværetigennemen visudgivelsesprocesdaltsåenproces,hvordenpågældendekildeerkiggetgodt efterisømmeneindendenerblevetudgivet. Ivoressøgenefterinformationerharvilagtvægtpå,atfindeforskelligartede meninger,såledesatviikkekunfårétsynspunktpåbigdata.detvilsigeatviharlagt 10 Side17af78

18 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: vægtpåbådeatfindekildermedpositiveognegativesynspunkterpåbrugenafbig data. Mangeafvorespåstandeerbyggetopudfraartiklerfundetpåinternettetogmed informationerindsamletpåinternettet,erdetvigtigtatmantrædervarsomtoggår kildernegrundigtigennem.foratsikreosatkildernehavdeenhøjgradafvaliditet, benyttedeviosaftjeklistemetoden 11.Udfradennegennemgikvisystematisk hjemmesiderneogkontrolleredeomdevarudgivetafstedermedenvisautoritet. Ydermerevurderedeviomvoreskilder,havdeenobjektivholdningtildesagerder blevberørt.etvæsentligtpunktforosvarogsåaktualiteten,dabigdataeretemnei hurtigudviklingnytterdetikkeatbenyttekilderdererforældede.vibestræbteosi denforbindelsepå,attekniskepåstandehelstskulleværebakketop,ogatkilderne gerneskulleværeudgivetindenfor2014såvidtdettevarmuligt. Foratfastsættesider/artiklernesautoritetkiggedevipåhvemforfatterenafde givneartiklervar,hvaderdenneskvalifikationerogmotiverforartiklenmåttevære. Ydermerekontrolleredeviomdervarenkendtinstitutionbaghjemmesiden. Tildekilderhvorvivaritvivlomvaliditetenafdeoplysningervifik,lavedevien komparativkildeanalyse(ibid.).detvilsigeatvisammenlignededepåstandevifikfra dengivnekilde,medhvadandresider/artiklerhavdeafpåstande.sådanne sammenligningerskulleeliminerefaktuellefejlslutninger. Voresstørsteproblemiforholdtilvoresvalgtekilder,eratdeterdefærresteaf dissedererfratoppenafautoritetshierarkiet.viharikkenogenkilderfra afhandlingslitteraturen,hvilketgøratstørstedelenafvorespåstandeerbyggetoppå oversigtslitteratur.dettekanværeetproblem,dadetideflestetilfældevilvære forsimpledeversionerafdefaktiskeforhold,derbliverbeskreveti 11 paanettetd Side18af78

19 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: oversigtslitteraturen.slutteligterviafdenoverbevisningatvihargjortvorestilatde udvalgtekilderoverholderkorrespondensprincippet Baggrund!for!valg!af!teori! Irapportenharvivalgtatgørebrugafnogleforskelligeteorier,derhverisærskal hjælpeosmed,atnåfremtilnogetinteressantnyvidenogenvalidkonklusion. Teorierneervalgtpåbaggrundafdemulighederdehverisærgiver,foratbelyse voresemnefranoglespændendeperspektiver.teorierneerogsåvalgtudfraderes relevanstilemnetogdetvigernevilnåfremtil,somerhvadmansomvirksomhed kanværeopmærksompå,nårmangørbrugafbigdata. Viharvalgtatinddragelovgivningensomenteori,fordidenneharmegetstor relevansforbrugenafbigdata.lovgivningenerenvigtigfaktor,fordidenneermed tilatopstillenogleklareretningslinjerfor,hvadderertilladtoghvadderikkeer tilladtindenforbrugenafbigdata.lovgivningenkanvisesig,atværeenstor udfordringforenvirksomhed,derønsker,atbenyttebigdata.hvismansom virksomhedskalfindefremtil,hvadmanmedfordelkanværeopmærksompåi forholdtilbrugenafbigdata,erlovgivningenpåområdetenselvskrevenfaktorat undersøge.visynesdesuden,atdettyderpå,atteknologienudviklersigiensådan fart,atlovgivningenevt.kanfåsværtvedatfølgemed.forståetpådenmåde,atde nuværendelovesimpelthenvilværeforældedeindenforganskekorttid,hvisde teknologiskedataindsamlingsmulighederfortsatudviklersighurtigt.detteeren problemstillingviogsåsyneserinteressantogrelevant.forhvismanbenytterbig datanu,skalmansåforventeatdelovgivningsmæssigeretningslinjerseranderledes udindenfordennærmestefremtid? Etikkenharværetetbærendeelementivoresopgaveogviharisærdeleshedhaft fokuspåteorienomvirksomhedsetik.detteharvi,ligesomlovgivningen,vurderettil atværerelevantiforholdtilvoresemne,bigdata.detetiskeaspektindenfor brugenafbigdataogovervågninggenerelt,erensværstørrelseatarbejdemed, fordiderfindesmangeforskelligesynspunkterpådet.detervigtigtathaveet realistiskindtrykaf,hvaddanskernefinderetiskkorrekt,hvismansomvirksomhed Side19af78

20 Gruppe7 Basisprojekt3 18/12D2014 Frederik,Souphian,Christoffer,Martin,NikolajogRasmus Anslag: benytter,ellervilbenytte,bigdata.grundentildetteer,atenvirksomhed,derikke agereretiskkorrekt,megethurtigtvilmisteforbrugernesgoodwill,såfremtdet skullebliveopdaget 12.Særligtivoressamtid,hvormangeerpådesocialemedierog lignende.herkanrygterspredeshurtigereendnogensindefør(ibid.).detkanvære sværtsomvirksomhedatgøresigheltklart,hvorlangtmankangåiforholdtil overvågningogdataindsamlingudenatdetbliveruetisk,ogderfindesnokikke nogetendegyldigtsvarpådette.tiltrodsfor,atdetmåskeikkeermuligtatnåfrem tiletendegyldigtsvar,erdetvigtigtsomvirksomhedathave stukketenfingeri jorden ogundersøgtomderernoglemønstreiforholdtilensmådeatagererpå, setmedetiskeøjne.vibenytterisærteorienmeddevirksomhedsetiskeformer nytteetik,pligtetikogdydsetik.disseformerbenytterviforatkunnedanneoset samletbilledeaf,hvaddereretiskkorrektatgøre. Viharogsåvalgt,atbenyttenogleteorierogteoretikerefrapolitologiensog sociologiensverden,fordidisseharenrelevanstilbigdataogvirksomhedersbrugaf dette.deteorierviharbenyttetfrapolitologienogsociologienomhandlerisær magt.detteskyldesatvimener,atmansomvirksomhedharenvismagtover forbrugernenårvedbrugenafbigdata.vimeneratvirksomheder,dergørbrugaf bigdatakanmanipulereforbrugeretilatkøbeetgiventprodukt.hereraltsåtaleom enformformagtanvendelse.herermagtensfireansigterenmegetrelevantteori,at støttesigopaf,fordimankandragedirekteparallellerfradennetilbrugenafbig data.ogdeterogsåpåbaggrundafdette,atviharvalgtatbenyttedenneteori. FrasociologienbenytterviMichelFoucaultogMaxWeber,somhverisærhar udarbejdetrelevanteteorier.foucaultsværk Overvågningogstraf harenrelevant sammenhængiforholdtilvirksomhedersovervågningafforbrugeren.foucaultsbog omhandlerisærdeleshedfængsletsogstraffesystemetshistorie,ogkommerisær indpårelationenmellemvidenogmagt.foucaultsætterfokuspå,hvordandet modernessamfundstyresafdisciplinæreinstitutionerogdettefaldergodtihak 12 d Side20af78

Teori og tillid i en krisetid

Teori og tillid i en krisetid Teori og tillid i en krisetid Gruppe&10& Hus&20.2& Vejleder:&Gry&Dam&Schachtschabel& Simon&Hartkopp& Studienr.&51962& Zoey&Holst& & Studienr.&51895& Kathrine&A.&B.&Jensen& Studienr.&51870& Cecilie&E.&L.&Johansen&

Læs mere

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien((

Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( ( ( ( ( Ulighed(og(polarisering(lokalt(og/eller(globalt( Kastesystemet(i(Indien(( ( ( Vejleder:)Ebbe(Prag( ( Udarbejdet)af:) Gruppe(7,(Sam

Læs mere

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen

EFFEKTEN. af en flyer. Mona Jensen AUGUST 2014 Mona Jensen SPECIALE, TEKSAM VEJLEDER: JONAS EGMOSE ROSKILDE UNIVERSITET ADFÆRDSÆNDRING FOR ØGET GENANVENDELSE KILDESORTERING I HJEMMET EFFEKTEN af en flyer. Optimering af adfærdsændrende kampanger

Læs mere

Internettets Personlige Udfordringer

Internettets Personlige Udfordringer Internettets Personlige Udfordringer Internettets'Personlige'Udfordringer' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Udarbejdet'af:' Emil%Westborg%Schiøtz%3%46845% Nicholas%Jørgensen% %46880% Thomas%Sebastian%Lildal%Moisen%46851%

Læs mere

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289*

Vejleder:*Christine*Revsbech!! Anslag:*180.289* Christoffer*Granhøj*Hansen* *48909** Lea*Poulsen* *46969** Fie*Frøling*Ipsen* *50212** Cristina*Nyangai*Siiger*E*49433* BA*Pædagogik*og*Uddannelsesstudier Roskilde*Universitet Vejleder:*Christine*Revsbech

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati?

Islam i Europa en trussel mod det europæiske demokrati? IslamiEuropa entrusselmoddeteuropæiskedemokrati? Enanalyseafislamsogkristendommensforenelighedmed vestligefrihedsrettigheder Kandidatafhandling Af: RasmusAage Uddannelse: Cand.ling.merc. TyskogEuropæiskeStudier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1.1. Problemfelt...1 1.2 Problemformulering...2 1.3 Arbejdsspørgsmål...3 2. Metode...4 Abstract( This%report%investigates%how%the%phenomenon%of% human%trafficking%for%sexual% exploitation %is%represented%as%a%political% problem %in%a%danish%context.%the% analysis%is%positioned%within%a%poststructuralist%paradigm%and%therefore%seeks%to%

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Resume. Side 1 af 112

Resume. Side 1 af 112 Resume VoresprojekttagerudgangspunktiKøbenhavnsKommunesambitionomoverde kommendeår,atudvikleamagerbrogadetilenmereattraktivhandelsgade.deterplanen,at gadenskalhavemindregennemkørendetrafik,udviklefleregrønnepladserogmereplads

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

INDHOLD Forord til 4. udgave... 15 Ændringer i denne udgave... 15 Aktivitetsbog... 15 Selvstændige opgaver mest... 15 Mere om litteratursøgning og litteraturargumentation... 16 Mindre om... 16 Mere til

Læs mere

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve)

Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Rammer og kriterier for 3. modulprøve (1. klinisk interne prøve) Fokusområde: Mødet med mennesket i radiografi Radiografuddannelsen, University College Lillebælt Gældende fra 1. februar. 2009 MAGO/BORM

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel

Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Når den politiske statusopdatering bliver en nyhedsartikel Gruppe&nr.:&21&& & & & Hus&45.2& & & & & &&Hum1Bach& 6.&semester&& & & &&&Bachelorprojekt& & & & & F2015& & & Gine&Khatibzadeh&Buch&& & & & &

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Professionsbachelorprojekt!2016!!

Professionsbachelorprojekt!2016!! MadsSøndergaardJensenL120104 Relationer,idræt 6.April2016 Professionsbachelorprojekt2016 Eksamenstermin:,6.April2016 Professionsbachelorprojekt,i,tilknytning,til,linjefaget:,Idræt Titel:,Arbejdemedrelationeri3.Klasseindenforboldspil,,

Læs mere

MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis

MaxBank En analyse af arkitektur og ledelsesrationalitet i moderne bankpraksis Kandidatafhandling MaxBank Enanalyseafarkitekturogledelsesrationalitetimoderne bankpraksis Afhandlingensengelsketitel: MaxBank Ananalysisoforganizationalarchitectureinperspectiveofcontemporary managementrationality.

Læs mere

!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv!

!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv! !!!!!! Forståelse!af!annoncerings!indflydelse!på!salg!i!et! systemteoretisk!perspektiv!! Original!titel/arbejdstitel:!! "Simulering+af+marketingsaktiviteters+synergieffekter+i+et+komplekst+marked Specialeaf

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Vejledning og krav til opgaveskrivning. på akademiuddannelserne modul 1-4

Vejledning og krav til opgaveskrivning. på akademiuddannelserne modul 1-4 Vejledning og krav til opgaveskrivning på akademiuddannelserne modul 1-4 Udarbejdet af Karina Lykke Karlsson og Pia Antonsen, Underviserkonsulenter på LO-skolen. Den 20. februar 2009 Teksten er udarbejdet

Læs mere

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz

Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Peter Kornerup John Kurt Nielsen Kursusnummer 02 hold 01 Dato efteråret 2005-foråret 2006 Vejleder: Kim Gørtz Introduktion...2 Problemformuleringen:...3 Definitioner og begreber...3 Metode...3 Begrænsning...5...6

Læs mere

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:*

!!!!!!! Speciale,!Socialvidenskab!K2,!Forår!2013!!!!!!!!!!!! Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* Speciale,SocialvidenskabK2,Forår2013 Betingelser*og*barrierer*for*innovation:* sammenhænge*mellem*offentlige*lederes*sociale*og* professionelle*position*og*subjektive*dispositioner* omkring*innovation*

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING

OM KUNST OG KREATIVITET I UNDERVISNING ROSKILDEUNIVERSITET PERFORMANCE DESIGN CECILIEAABOELYNEBORG SPECIALE OMKUNSTOGKREATIVITETIUNDERVISNING Hvordankunstogkreativitetkananvendesiundervisningsøjemed påenkontinuerligogallestedsnærværendemåde.

Læs mere

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor

Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Tea Party - skabelsen af en magtfaktor Skrevet af: Camilla Louise Grandt, Caroline Elmquist-Clausen, Johannes S. Schultz-Lorentzen og Lars Asbjørn Holst Projekttitel: Tea Party skabelsen af en politisk

Læs mere

Crowdfunding+af+ computerspil+

Crowdfunding+af+ computerspil+ !!!! Crowdfunding+af+ computerspil+! 4+et+studie+af+online+relationer+!!!!!!!!! Roskilde!Universitet,!Speciale!Forår!2015,!Kommunikation!!! Af:!Anders!Kildebæk!&!Julie!Bremholm!Sørensen! Vejleder:!Lisbeth!Frølunde!!!

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7

Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 6 Afgrænsning... 7 Projektdesign... 7 Kapitel1:Metode...9 Videnskabsteori kritiskrealisme... 9 Flyvbjergogdenphronetiskeforskning...13

Læs mere

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE

1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE 1SPTUJUVUJPO J 5IBJMBOE &O QSPKFLUSBQQPSU BG 1BUSJDJB - +FOTFO 3PTLJMEF 6OJWFSTJUFU *OTUJUVU GPS 4BNGVOE PH (MPCBMJTFSJOH Abstract( This%project%aims%to%examine%the%economic,%political%and%sociocultural%

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

Unge etniske minoriteters veje til omsorgs- og pædagogiske grunduddannelser på EUD

Unge etniske minoriteters veje til omsorgs- og pædagogiske grunduddannelser på EUD Unge etniske minoriteters veje til omsorgs og pædagogiske grunduddannelser på EUD MajBritt Parsberg Oryé TineMarie Dahl Knudsen 29.5.2015 MUL modul 2 Hold MUL efterår 2014 Vejleder: Kevin Mogensen Antal

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016.

EKSAMENSPROJEKTET. Oplæg 7. januar 2016. EKSAMENSPROJEKTET Oplæg 7. januar 2016. Oversigt: Tilmelding/regler. Arbejdsprocessen og vejledningen. Synopsens indhold. Den mundtlige eksamen. At det er en eksamen betyder, at regler og frister skal

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

Motivationsteorier#i#videnssamfundet#

Motivationsteorier#i#videnssamfundet# HA6.semester Bachelorafhandling Forfatter:NikolajWithenGrumsen 201207725 Vejleder:ChristianWaldstrøm Dato:4/5J2015 Afdeling:Badm. Anslag:109.999 Motivationsteorierividenssamfundet Executive)summery) Inthemid1900safocusonhumanmotivationsbegan.Atthistimemainlymenwere

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé(

Abstract Indholdsfortegnelse( Resumé( Abstract DetteprojektomhandlertoafJamieOliversmadprogrammermedhenblikpåat analysereogfortolkehansmaskulinitetidisse.voresanalysestrategiharvi konstrueretaffilmanalytiskebegreberogifortolkningenanvenderviraewynw.

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Titel:"Med"studiet"i"lommen" Studie:"Informationsvidenskab"&"Informationsteknologi" Semester:"6."semester" "Bachelorprojekt"

Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Titel:Medstudietilommen Studie:Informationsvidenskab&Informationsteknologi Semester:6.semester Bachelorprojekt Sted:AalborgUniversitet Gruppemedlemmer:/ LineThygesen TineRønøBove MikkelHøyerTherkildsen

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!!

Uddannelse!til! kritisk!tilgang!!! Uddannelsetil AlexanderAamand+40255 JesperHinzeNielsen+51632 MalteGyldenkærne+52477 MaltheCarlsen+52393 MikeBrandt+51740 OleHelms+52552 SveaKrukow+51729 Nr.S1525073149 Vejleder: KasperEskildsen Filosofifagmodulsprojekt4/6semester

Læs mere

Opgavens byggesten. v/ Christina Juul Jensen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Fredag d. 19. februar

Opgavens byggesten. v/ Christina Juul Jensen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab. Fredag d. 19. februar Opgavens byggesten v/ Christina Juul Jensen, pædagogisk konsulent Pædagogisk Center Samfundsvidenskab www.samf.ku.dk/pcs Fredag d. 19. februar 2010 Byggesten i videnskabelige tekster problemlegitimering

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Positionering på www.radikale.net

Positionering på www.radikale.net Positionering på www.radikale.net Enundersøgelseafdeninterpersonellekommunikation påetpolitiskdebatforum 2.semesterHumanistiskInformatik Gruppe2 Vejleder:CamillaDindler Positionering på www.radikale.net

Læs mere

Vejledning i AT-synopsis

Vejledning i AT-synopsis Vejledning i AT-synopsis Kalundborg Gymnasium & HF Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en AT-synopsis?... 3 2. Synopsen skal indeholde:... 3 Valg af emne/sag...... 4 4 Problemformulering...... 4 5. Oversigt

Læs mere

Master workshop KOM GODT I MÅL MED MASTEROPGAVEN. Helle Hvass Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier AARHUS UNIVERSITET.

Master workshop KOM GODT I MÅL MED MASTEROPGAVEN. Helle Hvass Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier AARHUS UNIVERSITET. Efterår 2013 KOM GODT I MÅL MED MASTEROPGAVEN Helle Hvass Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Master workshop Tilbud til masterstuderende på IUP Undervisning - vi afholder kurser og workshops

Læs mere

USAglighed* HumBach( 12(hus(7.1((Gruppe(7( ((Vejleder:(Marianne(Rathje(

USAglighed* HumBach( 12(hus(7.1((Gruppe(7( ((Vejleder:(Marianne(Rathje( HumBach 12hus7.1Gruppe7 Vejleder:MarianneRathje USAglighed* ChristinnaBeeken,EyðbjørtSkylvMidjord,JanKlitsgaard, JaquelinePaprikaSommer,MarcAlexanderJønsson,Nina JasmineS.Vosoughi,PernilleVesterledogThomasBrorholm

Læs mere

Kom godt i mål med masteropgaven

Kom godt i mål med masteropgaven Kom godt i mål med masteropgaven Lis Hemmingsen, mag.art. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning - vi tilbyder

Læs mere

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Marie Louise Juul Søndergaard, DD2010 Studienr. 20104622 Anslag: 11.917 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 AUTO ILLUSTRATOR 2 METAFORER OG METONYMIER

Læs mere

!!!! OPFATTELSER!AF! EMPOWERMENT!VIA!SUNDHEDS3IT!

!!!! OPFATTELSER!AF! EMPOWERMENT!VIA!SUNDHEDS3IT! OPFATTELSERAF EMPOWERMENTVIASUNDHEDS3IT "en"teknoantropologisk"undersøgelse"af"borgeres"udbytte"af" adgang"til"personlige"sundhedsdata"via"sundhed.dk" " " " Teknoantropologisk.kandidatspeciale.fra.Aalborg.Universitet.

Læs mere

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & &

Amanda&Mücke&Nihøj& & Professionsbachelor& &Historie& Z110190& & 22.&april&2015&& & & AmandaMückeNihøj Professionsbachelor Historie Z110190 22.april2015 Indholdsfortegnelse- INDLEDNING:...2 PROBLEMFORMULERING:...3 MOTIVATIONFOROPGAVEN...3 AFGRÆNSNING...4 LÆSEVEJLEDNING...4 TEORI...6 LOKALHISTORIE...6

Læs mere

I#AM#YOUR#VOICE # ! En!begrebsorienteret!kritik!af!populistisk!retorik! med!afsæt!i!donald!trumps!valgkampagne! !!!!!!! !!!

I#AM#YOUR#VOICE # ! En!begrebsorienteret!kritik!af!populistisk!retorik! med!afsæt!i!donald!trumps!valgkampagne! !!!!!!! !!! I#AM#YOUR#VOICE # Enbegrebsorienteretkritikafpopulistiskretorik medafsætidonaldtrumpsvalgkampagne Af#Gry#Inger#Reiter# VejledtafMetteBengtsson 80normalsider Januar2017 AfdelingforRetorik,InstitutforMedier,Erkendelseogformidling

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

LifeCapacity. Hvordan brandes kvalitet?

LifeCapacity. Hvordan brandes kvalitet? LifeCapacity Hvordan brandes kvalitet? Titelblad Vejleder: Anne Hatting Anslag: 213.490 Sider: 88,95 ns Sara Brink Larsen Alberte Erlandsen Siri Johanne Hagen Maja Sofie Rasmussen Simon Nathanael Madsen

Læs mere

Resumé. Abstract. Side 1 af 81

Resumé. Abstract. Side 1 af 81 Resumé NationalparkMolsBjergeblevopretteti2009somenudafDanmarksforeløbigttre Nationalparker.Detmesteafparkensarealerpålandjorden,og80%erprivatejet. Landskabetiparkeneretresultatafflereisfremstødundersidsteistidogbestårafbl.a.

Læs mere

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000!

Fremtidig!positionering!af! Rema!1000! Fremtidigpositioneringaf Rema1000 InstitutforMarketingogOrganisation Bachelorafhandling Forfatter:ChrisSecherChristensen HAAAlmen6.semester Studienr.:201208006 Vejleder:MargitNsofor Antalanslageksklusivmellemrum:107.161

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 foråret 2017 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014

Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul december 2014 Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelsen modul 14 9. december 2014 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College Nordjylland Professionshøjskolen Metropol Indholdet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Februar 2014 version

Læs mere

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG

DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING ARKITEKTUR UNDERVISNINGS OPLÆG DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING U ARKITEKTURUNDERVISNINGSOPLÆG ELSEBETH BALSLØW 1 DET RITUELLE RUM RUM MED SÆRLIG BETYDNING MOTIVATION Deerkendelserjeghargjortmiggennemmoduls1 s3formidlingsopgaver,harprimært

Læs mere

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& && & & Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& Niels&Jensen& N&BKAR71P& N&Studienummer&178550& & & Speciale&rapport&7.semester&bygningskonstruktør&& & Vejleder&:&Martin&Nielsen& &&&&&& VIA&UNIVERSITY&COLLAGE&

Læs mere

Historieopgaven 1. HF

Historieopgaven 1. HF Historieopgaven 1. HF Opgavevejledning til kursister Opgaveaflevering: 14. april, kl. 14.00 på kontoret Historieopgave 1hf 2010-2 1. Generelt om historieopgaven Historieopgaven skrives og afleveres individuelt

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7 Indledning og problemformulering Anden verdenskrig blev afsluttet i 1945 og det lod USA i en fronts krig med Japan. Den 6. august 1945 kastet USA bomben little boy over Hiroshima. Man har anslået at 80.000

Læs mere

Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik. Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT

Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik. Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT Synopsis-eksamen Den tredelte prøve skriftligt oplæg fremlæggelse diskussion

Læs mere

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Studieguide for speciale. Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Studieguide for speciale (studieguiden er med forbehold for ændringer) Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Gældende pr. 1. oktober 2015 Indhold Forudsætninger... 3 Omfang... 3 Modulets/fagets og

Læs mere

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning AT 3 med SYNOPSIS STUK april 2013 LWO Kilde: Bjarne Villads Larsen i Samfundsfagsnyt 162 Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt ARGUMENTATION - KULTURMØDER

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Vinter 2014 (eksamen

Læs mere

AI som metode i relationsarbejde

AI som metode i relationsarbejde AI som metode i relationsarbejde - i forhold til unge med særlige behov Specialiseringsrapport Navn : Mette Kaas Sørensen Studienr: O27193 Mennesker med nedsat funktionsevne Vejleder: Birte Lautrop Fag:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2015-2016 Institution Vestegnen HF & VUC, Gymnasievej 10, 2620, Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juli 2017 Institution HF&VUC KBH SYD Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Filosofi C Casper Georgsen

Læs mere

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER!

VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER! BACHELOR I ERGOTERAPI VOLDSRAMTE KVINDERS BETYDNINGSFULDE AKTIVITETER PÅ ET KRISECENTER UDARBEJDET AF ANNE BENEDIKTE TUXEN, ELLEN DUE AARIS GOTTFRIEDSEN & HANNE HØJLUND HANSEN Voldsramte+kvinders+betydningsfulde+aktiviteter+

Læs mere

Professionsbacheloropgaven

Professionsbacheloropgaven GORM BAGGER ANDERSEN & JESPER BODING Professionsbacheloropgaven i læreruddannelsen I n d h o l d Indhold 7 Forord 9 Hvad er en professionsbacheloropgave? 9 Særlig genre, særlige krav 10 Praksis som omdrejningspunkt

Læs mere

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet

Retningslinjer for professionsbachelorprojektet Bioanalytikeruddannelsen, UCL April 2013 Forudsætninger: jf. Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse nr. 652 af 29/6-2009 Kap. 5 11: Prøverne på uddannelsens

Læs mere

HF Eksamensprojekt 2013

HF Eksamensprojekt 2013 HF Eksamensprojekt 2013 Forord Dette grønne hæfte er til dig, som skal lave Eksamensprojekt (EP) på hf. Hæftet er tænkt som et arbejdsredskab for dig gennem hele processen og indeholder gode råd om selve

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over undervisningsforløb. Side 1 af 7. Termin Juni 2016. Uddannelse. Karl Aage Rasmussen. 15hx1hMatFys.

Undervisningsbeskrivelse. Oversigt over undervisningsforløb. Side 1 af 7. Termin Juni 2016. Uddannelse. Karl Aage Rasmussen. 15hx1hMatFys. Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HANSENBERG htx Karl Aage Rasmussen 15hx1hMatFys Oversigt over undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter og specialer på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective

Læs mere

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard

God skik for juridisk rådgivning. - en retlig standard Marie Sørensen God skik for juridisk rådgivning - en retlig standard Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 DEL I. Indledning Kapitel 1. Indledning 15 Kapitel 2. Problemformulering 19 1. Formål 19 2.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere