Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat."

Transkript

1 Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Den 1.oktober 2014 Svar på Høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk ITK, Borgerservice- og Biblioteker Vedr. Tema 1: Danbib migrering Temaet indeholder projektet Grænseflade til professionelle: DanBib Netpunkt VIP BOB. Der er tale om migrering af grænsefladerne til Danbib og Netpunkt samt sømløs adgang til Netpunkt fra VIP og BOB. Borgerservice og Biblioteker Møllegade Aarhus C Sagsnummer: Sagsbehandler: Bo Fristed / Gitte Barlach Telefon Direkte telefon E-post: Der tale om et stort projekt (3.000 timer i 2015). Komponenterne (grænsefladen for professionelle samt underliggende services) er centrale værktøjer i det daglige arbejde med ILL. Hvordan grænsefladen skal udvikles hænger bl.a. sammen med konsolideringsprojektet skaber dog yderligere kompleksitet og afhængighed. Vi har svært ved at vurdere vigtigheden af temaet ud fra den foreliggende beskrivelse. Såfremt de nuværende grænseflader, der anvendes, vil blive ubrugelige i 2015 som følge af DanBib migreringen, vurderes vigtigheden til 1. Kan de nuværende grænseflader fortsat anvendes er der måske tale om en lavere prioritering. Vedr. Tema 2: Konsolidering af DDB CMS bibliotek.dk Temaet omhandler et allerede igangsat projekt med konsolidering af bibliotek.dk og DDB CMS, så de får en større, fælles kodebase. Herved reduceres det totale investeringsbehov for udvikling og vedligehold.

2 Det bemærkes at temaet ikke er beskrevet i Bilag 1: idébeskrivelser. Der efterlyses en udfoldet projektbeskrivelse samt arkitekturtegning af konsolideringsprojektet, samt hvordan det tænkes forankret i bibliotekernes formidlingsbehov. Der vil i realiteten være tale om at der skal udvikles et næsten nyt DDB CMS, da nuværende overlapning mellem DDB CMS og Bibliotek.dk hovedsageligt er af funktionel men ikke programmatisk karakter. Rationalet kan være lang tid om at indfinde sig. På nogle områder kan man risikere at gøre servicelaget unødigt komplekst (providerlag). Til gengæld kan konsolideringen betyde en opbremsning ift. udvikling af grænsefladen i DDB CMS i længere tid. Der bør formuleres en vision og content strategy for de to sites - Bibliotek.dk og metasitet (skabelonen) DDB CMS - idet de på nuværende tidspunkt er udtryk for forskellige behov og prioriteringer, der er båret af forskellige tilgange set ift. slutbrugere og biblioteker. Denne forskellighed er vigtig at have for øje samt undersøge så den udvikling konsolideringsprojektet fører med sig, ikke udelukkende bæres af en teknisk/programmatisk tilgang, men med et afsæt i, hvad det er vi vil opnå med de to forskellige sites: hvad er visionen? Derfor er det positivt at læse i høringsmaterialet at Mange delprojekter vedr. de brugerrettede udviklingsaktiviteter bør koordineres med bibliotekerne. ding2tal projektet vil kunne bidrage flere design-idéer med udgangspunkt i brugerbehov, der netop ikke blev gennemført i ding2tal, da det skulle afvente konsolideringsprojektet. Vigtigheden af temaet/projektet vurderes til 1 (da det jo er igangsat projektet får stor indflydelse på begge sites og som følge heraf overordentligt mange brugere) Vedr. Tema 3: Søgning Temaet indeholder udvikling af områderne relevans og rankering, near match, forskellige suggestion metoder og forandringer i API m.h.p. mobile løsninger Projekter under temaet: Suggestion Service, få eller 0 hits stavehjælp Suggestion Service, auto complete SuggestionService, Did You Mean? (analysere og teste hvilke typer data og analysemetoder, der synes at give mest værdi i hhv. DDB CMS og bibliotek.dk) Near match i bibliotek.dk Relevans i søgeresultater rankering (Brønd) Da mængden af data i brønden vokser hastigt er der i høj grad brug for indbygget intelligens i den underliggende rankeringsalgoritme, samt forslag og hjælp fra de ekstra services. Søgning er ét af de helt primære områder i bibliotekets tilbud på nettet, og der er behov for nytænkning og forbedringer, der kan øge brugertilfredsheden. Vi ser frem til en Side 2 af 7

3 inddragende proces for bibliotekerne netop i forhold til dette tema, jvf.: Kravstillere til temaet er løsninger i målarkitekturens Public-GUI familie (websites, apps, klienter), biblioteksbrugerne, bibliotekerne og udviklere af biblioteksløsninger. Ift. projektet Suggestion Service, få eller 0 hits stavehjælp Vurderes vigtigheden til 1-2 Ift. projektet Suggestion Service, auto complete vurderes vigtigheden til 1 Ift. projektet SuggestionService, Did You Mean? vurderes vigtigheden til 1 netop da der er tale om begge platforme Ift. projektet Near match: at der allerede foreligger en prototype opfattes som positivt, men projektet bør ikke kun omhandle Bibliotek.dk, men i lige så høj grad DDB CMS. Omfatter projektet udelukkende bibliotek.dk vurderes vigtigheden til 3 Ift. projektet Rankering: projektet vurderes til vigtigheden til 1 pga. den omfattende og voksende datamængde i Brønden. Ift. Letvægts version af søge API bemærkes det at projektet mangler økonomisk estimat i Bilag 1: idébeskrivelser. Business casen er derfor svær at vurdere. Umiddelbart støttes der op omkring ideen, men pga. manglende økonomisk estimat i relation til en businesscase, er det svært at foretage en prioritering. Man kunne forestille sig, at område A: Analyse gives en vigtighed 1, og at resultatet af denne afgør den efterfølgende prioritering. Vedr. Tema 4: Bibliotek.dk Temaet omhandler løbende udvikling af bibliotek.dk. Der er indeholdt flg. projekter i temaet: Mobil grænseflade bibliotek.dk Samspil med andre systemer (bibliotek.dk)(library Things m.v.) OpenFormat Brugerfaciliteter (bibliotek.dk)(widgets, sociale medier) Generel brugerundersøgelse (bibliotek.dk) Vise Infomedia-links i artikelbestillinger i BOB Låse en bestilling i BOB, Analyseprojekt Forbedret lånerstatus, Analyseprojekt (bibliotek.dk) Vis nærmeste bibliotek, der har åbent (bibliotek.dk) Af Bilag 1: idébeskrivelser fremgår at den samlede udvikling estimeres til timer. Side 3 af 7

4 Ift. projektet Opfølgning på projekt: automatisk fjernlån af eget materiale: På den ene side kan vi godt forstille os at brugerne vil tage godt imod en sådan ny service. Vi er dog betænkelige, fordi det vil øge arbejdsmængden i forhold til håndtering af fjernlån på bibliotekerne. Også set ud fra det aspekt, at bibliotekerne i forvejen kæmper med en stor mængde uafhentede materialer. En analyse af disse forhold bør indgå i projektet, ligesom man bør starte en analyse af, hvordan man kan håndtere digitale fjernlån via bibliotek.dk. Ift. projekt Vis nærmeste bibliotek, der har åbent bør man indtænke DDB CMS i løsningen, således at bibliotekerne ikke skal vedligeholde flere forskellige lister over sine åbningstider. Vigtigheden af at gennemføre/prioritere temaet/projekterne i 2015 vurderes samlet set til 3. Dette set i lyset af at konsolideringsprojektet mellem Bibliotek.dk og DDB CMS bliver afgørende for udvikling af de to sites og man derfor bør afvente dette projekt. Tema 5: Opdatering af databrønd Økonomien i projektet er betydelig, svarende til 8 årsværk i 2015 (9.600 timer). Data-ind og data-ud udgør selvfølgelig en vigtig del af Brønden, på samme måde som logistikken i et fysisk bibliotek. Men det er svært at forholde sig til business casen (decentrale og centrale besparelser) da det ikke er oplyst i Bilag 1: idébeskrivelser. Ift. projekt Data-ud via OAI-PMH ses meget positivt på open access aspektet og de nye muligheder det vil give for benyttelse af data. Vi formoder vigtigheden er 1. Tema 6: Adgang (CULR, SAOU) Af Bilag 1: idebeskrivelser fremgår at der er tale om et projekt, hvor Bibliotek.dk skal udvikles til at kalde CULR og anvende dens informationer, fx i samarbejde med SAOU-webservicen ved direkte adgang til digitale licensbelagte materialer. Gennemførelsen er afhængig af at det bibliotekssystemerne/fbs har lavet klienter til CULR-webservicen med henblik på aflevering af data til CULR-databasen. Vi vil gerne pege på at også Biblioteket (app en) bør udvikles til at kunne udnytte CULR/SAOU med henblik på at give direkte adgang til digitale licensbelagte materialer. SAOU-servicen er en vigtig brik i den nationale IT-infrastruktur. Vigtigheden af temaet vurderes til 2. Tema 7: Integration og ILL Temaet omhandler integration mellem de nationale løsninger og de lokale systemer, konkret en udvidelse til at håndtere de nye ILLstandarder, der første gang implementeres i FBS-systemet. (Projekter under dette tema er Implementering af nye ILL-standarder beredskab ift. til fejlretning efter storskala implementeringen af ISO 18626: Interlibrary loan transactions : udveksling af la netransaktioner mellem Side 4 af 7

5 bibliotekssystemer, samt ISO 20775: Schema for holdings information : udveksling af holdings information (udlånsstatus og tilgængelighed) mellem bibliotekssystemer, samt Automatisk fjernlån som service: "Hvem kan levere først" Vi mener fokus og prioritering må ligge på det første projekt. Lad os få det basale til at virke før vi introducerer nye services. Ift. Implementering af nye ILL-standarder vurderes vigtigheden til 1. Ift. Automatisk fjernlån som service vurderes vigtigheden til 3. Tema 8: Data Temaet omhandler udvikling af databrønden i en mere entitets/relationsorienteret retning, herunder udskilning af (udvalgte) autoritetsdata fra de bibliografiske poster til egne entiteter. (konkret Personautoriteter). Formålet er at imødekomme den bibliografiske udvikling, der er i gang internationalt (FRBR, RDA, BIBFRAME.) samt understøtte LOD, og ABM-samarbejder. Endvidere analyseprojekt ift. geodata, og koblede emnevokabularier. Brønden skal selvfølgelig være gearet til at tackle den bibliografiske udvikling på sigt. Delprojekterne Geodata i brønden, LOD er også interessante i et lidt længere perspektiv. Set i forhold til de store konsolideringer og indkøring af nye systemer, der venter i 2015 (data-ind/ud, DDB CMS/Bibliotek.dk, FBS) mener vi dog at områderne kan udskydes til det følgende år. Det vil være relevant at se resultaterne og udkommet af det gennemførte LOD-projekt (KKB, DBC), inden prioriteringen af temaet. Vigtigheden af at gennemføre temaet/projekterne i 2015 vurderes til 3. Tema 9: Data Science Temaets overordnede formål og fremtidsperspektiver er vigtige. De konkrete projekter udgøres af: Forbedret bibliotek.dk dataopsamling af logdata (AJAX-kald), Konsolidering af dataopsamlingsframework (statistik repository) med håndtering af intern adgang, herunder stille data til rådighed for DDB statistik platformen. Der skal tænkes fremadrettet i forhold til evt. publicering af data, men det er ikke omfattet af projektet. Opensearch statistik til DDB-CMS biblioteker svartidsstatistik/performance, så DDB/bibliotekerne svartidsstatistik, hvor bibliotekerne kan følge deres egne og andre bibliotekers svartider på webservice niveau. Udarbejdning af use cases til datagrundlag Set netop i lyset af vigtigheden af åbne data mener vi at publicering af data bør indgå fra start i projektet vedr. dataopsamlingsframeworket. Opensearch statistik: vi ville forvente at man opsamlede ikke blot svartider, men i lige så høj grad logning af søgninger m.v. udført i DDB Side 5 af 7

6 CMS erne i samme stil som projektet vedr. Bibliotek.dk dataopsamlingen. Projektet vedr. udarbejdning af usecases er det projekt, der skal pege fremad ift. at identificere hvilke transaktionsdata, logdata og andre brugerspor, der kan opsamles og bringes i anvendelse ift. forbedring af eksisterende services samt udvikling af nye. I den forbindelse er det vigtigt ikke kun at se på de data, DBC måtte have, men også FBS data, IMS-data, IMF-data samt data fra andre services (til eksempel fremtidig Personaliseringsservice, Litteratursiden.dk- brugerspor m.v.) Temaet bør netop bredes ud. Viden om brugeradfærd er et vigtigt fundament for udvikling af bibliotekernes forretning, herunder nye og/eller forbedrede services. Vi lægger vægt på at der er tale om statistiske data fra den samlede biblioteks-it-infrastruktur. I forhold til de skitserede projekter under temaet må dette meget gerne konkretiseres. Temaets formål er relevante, herunder også formålet med deling af adfærdsdata som åbne anonymiserede kulturdata Åbne kulturdata ser vi er en ressource, der har en potentiel værdi for alle; det er en del af Big Data paradigmet og dermed et væsentligt fokusområde i tiden, der kommer. Vigtigheden af temaet/projektet vurderes til 1, primært Konsolidering af dataopsamlingsframework (statistik repository) samt udarbejdning af use cases til datagrundlag. Opfordring til at medtænke tema om Bruger Data I Oplæg til udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk savnes et tema ift. konsolidering og sammentænkning af brugerdata data afgivet af brugerne og koblet til en unik brugerprofil: I øjeblikket findes flere CMS systemer, services, komponenter og datasæt, der alle indeholder data om brugeren og data afgivet af brugeren: - VoxB-servicen brugernes accept, ratings, anmeldelser, brugerprofil (flere brugeralias er) - Personaliserings-services - ratings, lånehistorik, lister, emner, forfattere og søgninger, han/hun følger - ADHL Andre, der har Lånt anonymiseret lånehistorik - DDB CMS brugerprofil, brugerens huskeliste - DDE Libra brugerprofil, roller (lånekategorier), tilhørsbibliotek, brugerens accept (lånehistorik-eksport til Personaliserings service) - Bibliotek.dk brugerprofil, huskeliste, mine søgninger, favoritbiblioteker - Netlydbog/eReol brugerprofil, mine (e)lån, huskeliste; ifbm det kommende site arbejdes med ideer om (e)lånehistorik og lister - Litteratursiden brugerprofil, lister, anmeldelser Side 6 af 7

7 Disse services kan med fordel sammentænkes og konsolideres ift. arkitektur, data (hvilke data ligger hvor, undgå duplikering/redundans), med henblik på at øge mulighederne for f.eks. eksponering og søgbarhed. En konsolidering på området vil eksempelvis gøre det lettere for grænsefladerne at udstille services for brugerne, det vil forbedre UX/UI, samt give bedre mulighed for at udvikle nye services og dermed udnytte synergi er. Det vil umiddelbart være af høj relevans for såvel brugere og bibliotek. Forslaget kan indtænkes både ift. Indsatsområde 1. Konsolidering, samt Indsatsområde 3. Strategi for den nationale biblioteksinfrastruktur. Side 7 af 7

8 Høringssvar fra Aalborg Udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Vi har læst et struktureret, klart og velargumenteret dokument, der stringent opridser de opgaver og den prioritering der ligger i forhold til den nationale biblioteksinfrastruktur. Vi kan ikke supplere med forslag til ændringer, eller forslag til ændringer i prioriteringer, hvilket der heller ikke er lagt op til i Udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur. Forslag til ændringer/udviklingsønsker vil først kunne tages med i forbindelse med releaseplan 2016, et arbejder der påbegyndes i slutningen af Der tegner sig i DBC/DDB materialet om udviklingsopgaver ni interessante temaer. En optælling viser at ca. 6 ½ tema der tager afsæt i konsoliderende opgaver, medens de resterende 2½ er udviklingsorienterede. Den økonomiske fordeling afspejler selvfølgelig dette forhold med henholdsvis 75 % til Konsolidering og 20 % til Udvikling, - mens 5 % er afsat til fortsat at udvikle den nationale biblioteksinfrastruktur. De konsoliderende temaer er mere eller mindre eksplicit brugerorienterede / -rettede. Fx Tema 3: Søgning, med forbedret funktionalitet, hvorved man adresserer emner som: Relevans, Rankering, Near Match, Open Spell m.fl. og vi genkender her gamle ønsker fra anden bibliografisk søgemæssig sammenhæng. Ønsker der vil kunne bidrage til, at brugerne aldrig efterlades uden handlingsmuligheder selvom udgangspunktet var uhensigtsmæssigt eller på anden måde dårlige søgninger. Tema 2 og Tema 4 ligger i tråd hermed: direkte brugervenlige tilretninger / initiativer, som vil medføre en større grad af funktionalitet. I den udviklingsorienterede del tegner der sig nye og spændende initiativer: Det traditionelle postbegreb sat op overfor relaterede entiteter, ligeledes med nye tiltag som linked open data og big data. Endelig er der grund til at hæfte sig ved Tema 9, hvor deling af adfærdsdata som åbne anonymiserede kulturdata lyder meget spændende, måske kan det være med til at åbne op for yderligere og mere detaljerede informationer om bibliotekernes virke. En palet med i alt ni temaer der kommer fint omkring en række vigtige opgaver indenfor bibliotekernes virkeområde i en tid hvor den tekniske og digitale udvikling løber stærkt. Her tegnes et billede af hvordan det kan udnyttes og forhåbentlig resultere i et bedre bibliotekstilbud Finn Windfeldt og Susanne Sloth

9 København, 30. september 2014 Kulturstyrelsen - DDB H.C. Andersens Boulevard København V MSH/HN/jfv DB Høringssvar vedr.: Udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, Danbib og Bibliotek.dk Danmarks Biblioteksforening (DB) oplever, at oplæggets struktur med tre indsatsområder og ni temaer inkl. dets Idébeskrivelser udarbejdet af DDB og DBC giver et godt overblik over aktuelle projekter herunder opridser de forventede/formodede kommende udviklingstiltag. Med den nødvendige prioritering vil realisering af udviklingsopgaverne i 2015 forhåbentlig tilvejebringe og fremtidssikre den efterspurgte, mere effektive, smidige og styrkede nationale biblioteksstruktur omfattende både bibliotek.dk og DDB mm. afledt af ændret teknologi, brugerbehov og adfærd mv. DB finder derfor den økonomiske vægtning med 75% til konsolidering samt 20% til kvalificering af fremtidige initiativer og 5% til strategi naturlig i Og foreningen har noteret sig, at eksisterende projekter så vidt muligt vil blive tilpasset høringen, mens nye projektønsker vil indgå i arbejdet med releaseplan for 2016, som påbegyndes med udgangen af i år. DB har i øvrigt følgende kommentarer til oplægget. Indsatsområde 1. Konsolidering Omlægningen til brøndteknologien, open source og en mere serviceorienteret arkitektur har været undervejs i flere år, og DB hilser derfor planen om endelig migrering af gamle systemer til den ny serviceorienterede struktur herunder konsolidering af visse komponenter samt udfasning af gamle systemer varmt velkommen. I forlængelse af tidligere udviklingsplaner for Bibliotek.dk-Danbib og DB-anbefalinger ser foreningen med tilfredshed på den fortsatte prioritering af forbedret bibliotek.dk søgefunktionalitet - Near Match, mobile løsninger og samspil med andre systemer o.l. DB vil gerne understrege betydningen af et fleksibelt ILL-system herunder den nødvendige videreudvikling omkring Netpunkt BOB osv., således at brugernes adgang til al tilgængeligt biblioteksmateriale, uanset hvor det befinder sig, sikres. DB finder desuden en (stadig) opdatering af databrønden afgørende for at kunne håndtere diversiteten af kilder, tilslutter sig målet om at udvikle et data ud system, som giver brugere af DBC-data videre mulighed for at hente data. Endelig finder DB at arbejdet med at skabe sømløs adgang på tværs af folke-, forsknings- og fagbiblioteker til både fysiske og digitale ressourcer for, brugere principielt vigtig i arbejdet på samlet set at skabe en mere bæredygtig national bibliotekstilgang.

10 Endelig ønsker DB specifikt at udtrykke sin tilfredshed med det arbejde der sker i henhold til Tema 2: Konsolidering af DDB CMS bibliotek.dk. Med en overlapning på angivet omkring 50% jf. DDBsekretariatets Gap og konsekvensanalyse, 2014 bør indsatsen omkring fælles infrastruktur/klient, integration til bibliotekssystem og bl.a. præsentationsarkitektur så vidt muligt fremmes. Indsatsområde 2. Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag DB bakker op om ønsket om, at undersøge og eksperimentere når det gælder linked-open-data jf. DBC 2012-projekt og synliggørelsen af biblioteksdata i andre sammenhænge herunder bl.a. i ambsammenhænge, ligesom afdækning af mulighederne omkring big-data og adfærdsdata i en bibliotekskontekst. DB vil dog gerne i den sidste sammenhæng understrege betydningen af at det sker på forsvarlig vis i forhold til den oplagte hacker/overvågningsfølsomhed, der ligger implicit i systematisk at opsamle, lagre borger/slutbrugeres log data. Indsatsområde 3. Strategi for den nationale biblioteksinfrastruktur DB anerkender behovet for en flerårig (3 år) strategi, når det gælder om at sikre en meningsfuld udvikling af den nationale biblioteksinfrastruktur og optimal udnyttelse af udviklingsressourcerne. Biblioteksforeningen ser frem til det oplæg, som IT faggruppen i DDB skal udarbejde. *** Danmarks Biblioteksforening takker for muligheden for fortsat at kunne kommentere på udviklingsplanerne vedr. den nationale biblioteksstruktur, Danbib, Bibliotek.dk og DDB. En forventningsafstemning vedr. udviklingen af de fælles nationale bibliotekstjenester bør til stadighed ske i en form for aktivt samspil med alle sektorens centrale parter. Ambitionerne bag oplæggets bekrevne udvikling harmonerer 100% med DB s målsætning om, som national biblioteksforening, at fremme nødvendig tidssvarende udvikling af bibliotekerne til fordel for borgere og samfundet som sådan. Som repræsentant for hovedparten af landets kommuner ved disses politikere, fagfolk, eksperter m.fl. er det DB s håb, at den beskrevne udvikling i så vid udstrækning som muligt realiseres. Med venlig hilsen Michel Steen-Hansen / Hellen Niegaard Direktør Chefkonsulent

11 Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker Danish Research Library Association Høringssvar fra Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker i respons på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, Danbib og bibliotek.dk Til Danskernes Digitale Bibliotek, Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) har følgende kommentarer til den igangværende høring om oplæg til udviklingsopgaver for den nationale biblioteksinfrastruktur for Generelt vil DFFU anføre, at FFU-bibliotekerne har klare interesser i hvorledes Danbib og bibliotek.dk udvikles og finansieres, mens udvikling og drift af Danskernes Digitale Bibliotek fortrinsvis er relateret til folkebibliotekerne og dermed ikke er en opgave, som FFU-bibliotekerne direkte kan forholde sig til. Specifikke kommentarer til udviklingstemaerne: Tema 1 Danbib-migrering: Dette er et vigtig projekt for FFU-bibliotekerne, der bør sikres involvering i dette tema. Tema 2 Konsolidering af DDB CMS bibliotek.dk: Dette tænkes tilsyneladende 50 % finansieret af bibliotek.dk, hvilket kan problematiseres. Tema 4 Bibliotek.dk: FFU-bibliotekerne har klare interesser i hvorledes Danbib og bibliotek.dk udvikles og finansieres; FFU-bibliotekerne bør derfor direkte involveres i dette tema. Tema 5 Opdatering af databrønd: Alt der gør det lettere at genbruge/sende data fra databrønden bør prioriteres. Finansieringskilder ikke anført. Der bør kræves en afbalanceret finansiering. Tema 6 Adgang: Uanset hvad der kommer ud af arbejdet med et fælles system kan dette være en vej til at synliggøre ressourcer for brugerne på tværs af biblioteker og bibliotekstyper Tema 7 Integration og ILL: Det er vigtigt at de nye standarder implementeres hurtigt, så det ikke besværliggøres for systemleverandører at leve op til de nuværende standarder. Tema 9 Data Science: Temaet bør udformes i samarbejde med danske forskningsmiljøer og der bør være åben adgang til de beskrevne data, i det omfang, at dette kan lade sig gøre. Med venlig hilsen, Bertil F. Dorch, formand på vegne af DFFU Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker, Sekretariatet, Hanne Dahl, c/o Statsbiblioteket, Tangen 2, 8200 Aarhus N. Tlf: Bank: Danske Bank, kto.nr Swift-BIC: DABADKKK IBAN DK SE nr

12 Høringssvar fra FC Forskningsbibliotekernes Chefkollegium FC mener at det er nødvendigt med bibliotekspolitisk konsensus om udviklingen af DanBib og bibliotek.dk. Praksis med et opfølgende møde efter høringen med deltagelse af bibliotekslederforeningerne samt DFFU og DB med en reel diskussion af resultatet af høringen må nødvendigvis fortsætte. Tilsvarende gælder fuld åbenhed om processen, herunder at de indkomne høringssvar bliver offentliggjort umiddelbart efter høringen. En række af projekterne er i realiteten rammer, som først senere udfyldes. Også derfor er det nødvendigt at bibliotekernes organisationer løbende inddrages. Konkret ønsker FC at blive inddraget i projektet om DanBib migrering. Udvikling og drift af DDB er en folkebiblioteksopgave, der ikke kan trække på forskningsbiblioteksmidler. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at finansieringskilderne generelt er uspecificerede i den samlede releaseplan for DanBib, bibliotek.dk og DDB. Der er forskel på om finansieringskilden er DDB, DanBib eller bibliotek.dk. Det foreslås at afholde et møde som opfølgning på høringen. Mødet skal bl.a. drøfte finansieringskilder og disses fordeling på DDB, DanBib eller bibliotek.dk. Med venlig hilsen, Mogens Sandfær Formand Forskningsbibliotekernes Chefkollegium

13 Høringssvar fra Frederiksberg Kære DDB, Hermed Biblioteket Frederiksbergs høringssvar på de strategiske indsatsområder: Tema 1: Danbib migrering o Biblioteket Frederiksberg bakker op om dette tema. o Hvilken betydning dette har for DBC-betalingen i fremtiden? Tema 2: Konsolidering af DDB CMS bibliotek.dk o Biblioteket Frederiksberg bakker op om dette tema. Tema 3: Søgning o Biblioteket Frederiksberg bakker op om dette tema, da Biblioteket Frederiksberg selv ser dette som et vigtigt område. o Det er vigtigt, at søgeforbedringerne er til gavn for alle, dvs. DDB CMS og biblioteker tilknyttet Brønden mv. Tema 4: Bibliotek.dk o Biblioteket Frederiksberg bakker op om dette tema. o Bortset fra særlig kommentar til Projektet: Opfølgning på projekt: automatisk fjernlån af eget materiale : Vi bakker ikke om dette projekt, da det stiller de brugere som bestiller i vores katalog ringere. Desuden vil der ske en fordyrelse, fordi vi estimeret vil opleve en 25% stigning på håndtering af fjernlån. o Særlig kommentar til Projektet: Forbedret lånerstatus, Analyseprojekt : Ja tak, og gerne med besked til brugeren om at bestilling afventer manuel behandling af personalet. o Hvad retfærdiggør Bibliotek.dks fortsatte eksistens efter overgang til Brønd? Tema 5: Opdatering af databrønd o Biblioteket Frederiksberg bakker op om dette tema. o Vil dette medføre billigere DDB-afgift? Tema 6: Adgang (CULR, SAOU) o Biblioteket Frederiksberg bakker op om dette tema. o Omfatter dette også netbibliotekerne? Tema 7: Integration og ILL o Biblioteket Frederiksberg bakker op om dette tema. o Opleves der i dag problemer med 101-lister blandt bibliotekerne? Tema 8: Data o Biblioteket Frederiksberg bakker op om dette tema. Vi synes det er meget interessant.

14 Tema 9: Data Science o Biblioteket Frederiksberg bakker op om dette tema. o Det er vigtigt, at dette er tilgængeligt for alle, der er tilknyttet Brønden. Generel kommentar: En anden gang når DDB sender noget i høring, vil det være godt og nemmere at gennemskue projekterne, hvis de var suppleret med eksempler såsom usecases. Begrebsforklaringer vil også gøre det lettere at forholde sig til høringen. DDB skal være velkomne til at vende tilbage til Biblioteket Frederiksberg hvis der er behov for uddybning. Med venlig hilsen Michael Thomsen Sektionschef, stab & administration D Biblioteket Frederiksberg Falkoner Plads Frederiksberg E

15 Høringssvar fra Helsingør Hermed høringssvar fra Helsingør Kommunes Biblioteker vedr Udviklingsopgaver 2015 Tema 1: Danbib migrering En naturlig udvikling ift databrønd og udnyttelse af ressourcer. Fint at få afklaret ønsket funktionalitet i panel af biblioteksprofessionelle. Vurdering: 1 Tema 2: Konsolidering af DDM CMS bibliotek.dk (Er igangsat) Tema 3: Søgning Vigtigt at få udviklet understøttende funktionalitet til søgning (suggestion service og near match) herunder forbedring af modeller og algoritmer til rankering. Vurdering: 1 Tema 4: Bibliotek.dk Et must at få den mobile grænseflade opdateret da det forventes at blive den mest anvendte indgang. Ny datamodel for analyser: Det synes vi godt om, især hvis det kan kobles med fuldtekst. Automatisk fjernlån: Vi har været glade for projektet og det vil være fint med mulighed for individuelle tilpasninger. Låse en bestilling i BOB: Vi ser gerne denne funktion taget i brug Forbedret lånerstatus: Klar forbedring for brugeren at kunne følge både automatiske og åbne bestillinger. I dag kan det resultere i dobbelt-bestillinger. Vis nærmeste bibliotek, der har åbent: God service. Vurdering: 1

16 Tema 5: Opdatering af databrønd Vigtigt at sikre den fortsatte udvikling af kilder i brønden med deraf påkrævet udvikling af nyt data-ind/ud system. Vurdering: 1 Tema 6: Adgang (CULR, SAOU) Samlet set en serviceforbedring og bedre udnyttelse af ressourcer Vurdering: 1 Tema 7: Integration og ILL Vigtigt at sikre funktionalitet i infrastrukturen mellem gamle og nye systemer med indførsel af nye ILLstandarder. Vurdering: 1 Tema 8: Data Interessant at få gang i brugsscenarier til hvordan Linked Open Data kan integreres i brønden. Geodata i brønden: Vi ser gerne dette udviklet, jf egen projektbeskrivelse fra sidste år til Udviklingsmidlerne (projekt Jorden rundt ). Vores tilgang er en geografisk søgning af materialer, og vi stiller os meget gerne til rådighed som testbibliotek i en sådan sammenhæng. Vurdering: 1 Tema 9: Data Science Udviklingstiltag bør have vægt på eksisterende services som fx datagrundlag for rankering samt forbedring af svartider. Vurdering: 1

17 Venlig hilsen Michael Trøstrup Systemadministrator Helsingør Kommunes Biblioteker Biblioteket Kulturværftet Allegade 2 Telefon / Helsingør

18 Høringssvar fra Hvidovre Generelt Der mangler beskrivelse af målarkitektur, så de forskellige placeringer i forhold til målarkitekturen giver mening. Vi er lidt overraskede over, at FBS kun omtales i ideerne til Projekttitel: Tema 5: Data I/O-system, Projekttitel: TEMA 6. Adgang. Bibliotek.dk integrerer til CULR-webservicen og Projekttitel: Tema 7: Implementering af nye ILL-standarder, opfølgning. Vi havde nok forventet, at det ville fylde sit eget tema. Så det bør der gives en kort forklaring på i indledningen, da det fylder meget i bibliotekernes virkelighed. Det ville være rart, hvis der på de enkelte ideer blev klart angivet, om der skal komme et produkt ud af ideen, eller det kun er en analyse, og hvilke(n) grænseflade(r), der er tale om (flere steder er vi i tvivl om, om DDB CMS er tænkt med) Forskellige steder i ideerne er der angivet timer opdelt på forskellige områder. Men hvad områderne er, fremgår ikke. Så enten bør man nøjes med det samlede tal, eller også skal det angives, hvad de forskellige områder er (se fx. Tema 3: "Relevans i søgeresultater - rankering") Vores prioritering er følgende: 1. prioritet: Tema 5 2. prioritet: Tema 3 - under forudsætning af, at det også implementeres i DDB CMS 3. prioritet Tema 9 - under forudsætning af, at vi får adgang til de resulterende tal i en GUI Kommentarer til de enkelte temaer og ideer: Tema 1: Der mangler lidt forklaring af, hvordan det omtalte panel skal nedsættes. - ad ide 1: Det bør fremgå, hvor de omtalte systemer skal migrerede hen. Tema 2: For overblikkets skyld ville det være rart med oversigten over projekter, uanset at vi ikke skal forholde os til det. Af beskrivelsen ser det meget ud som om, konsolideringen (bl.a. providerlag) først og fremmest er tænkt med udgangspunkt i formidling af bibliotek.dk s tilbud. Vi mener også, det bør tænkes den anden vej, så det fx overvejes, hvordan besøgende på bibliotek.dk kan se relevant indhold, fx arrangementer og nyheder, fra deres hjemkommune(r) Tema 3: høj prioritet Det fremgår ikke, om de forskellige forslag kun er til bibliotek.dk eller også vil få effekt i DDB CMs grænsefladen. Vi håber det sidste - hvis det kun er bibliotek,dk, er temaet ikke lige så høj prioritet for os. - ad ide auto complete: Alt efter, hvordan det implementeres, kan det blive ret frustrerende for brugeren. Her er det vigtigt, at brugeren ikke kommer til at opleve, at han/hun "forstyrres" i sin indtastning af autocompleten og har god mulighed for at ignorere forslag. Og autocomplete må ikke give en forsinkelse i, hvor hurtigt en søgning går i gang efter brugeren har trykket på søg/trykket enter. - ad ide suggestion service: Igen vigtigt at det ikke trækker ressourcer fra selve søgningen. I forhold til brugsscenarier vil vi gerne opfordre til, at der testes med faktiske brugere. Derudover tænker vi, at titelregistret er en oplagt kilde til fornuftige did you mean forslag.

19 - ad ide letvægts søge API: Hvis der for alvor skal laves forbedringer i søgehastighed på mobil, skal der også en optimering af forsideservice til. Måske kunne det også give mening at frasortere visse typer oplysninger. Hvis dette gøres, håber vi, der inddrages biblioteksansatte og faktiske brugere i forhold til, hvilke oplysninger, der er vigtigt. Tema 4 Vi ser positivt på de forskellige forslag om analyser. De vil være en del af en sund gryende åbenhed indenfor sektoren om at undersøge, inden man udvikler. - ad ide mobile grænseflader Hvem beslutter, hvilke systemer der er relevante at integrere med? - ad ide openformat: vi kender ikke den gamle eller den ændrede datamodel, og vi kan ikke gennemskue, hvilke grænsefladen det er tale om. så det kan vi ikke tage stilling til ud fra foreliggende oplysninger. Lidt mere forklaring tak. - ad ide brugerfaciliteter: hvordan kommer ønsker ind og hvordan besluttes det, hvad der skal udvikles? - ad generel brugeundersøgelse: Ud over, at vi mener, det er drift og ikke udvikling, så giver det rigtig god mening - især hvis resultaterne deles med bibliotekerne. Alt efter udformning kunne det måske give mening at give bibliotekerne mulighed for at købe sig ind i undersøgelsen og få undersøgt deres egen hjemmeside? - ad ide nærmeste bibliotek, der har åbent: Kunne tænkes sammen med open source modulet vis åbningstider ( for at udbytte eksisterende kode og for at DDB CMS på Mobile platforme også kan tilbyde funktionaliteten. Vi finder også, at ideen om Infomedialinks i BOB ville være både fornuftig og tidssparende. Tema 6: Hvilken rolle spiller WAYF og nemid i forhold til dette tema? Tema 7: Det ser ud til, at dette tema dækker FBS integrationer. Så vi er lidt overraskede over, at der ikke er flere aktiviteter / ideer. - ad ide hvem kan levere først Det er et ret stort timeforbrug i forhold til den oplevede forbedring for den enkelte bruger, ikke mindst i forhold til, at kørsel alligevel er en flaskehals. Tema 8: Det er vigtigt at sikre, at ændringerne i dette tema ikke forringer svartiden. Vi ser begrænset værdi af geodata i brønden, så måske skulle værdien afprøves med nogle brugere, inden projektet sættes igang. Tema 9: Disse projekter vil give stor værdi, forudsat at bibliotekerne også får adgang til at kigge i de opsamlede data i en simpel GUI. Venlig hilsen Rebekka Kinimond Carlson Udviklingschef

20 Hvidovre Kommune Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen HvidovreBibliotekerne, Udviklingsafdelingen Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre Telefon: Mobil:

Den nationale biblioteksinfrastruktur

Den nationale biblioteksinfrastruktur Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2015 Side 1 af 20 Indhold Indledning... 3 Grundlaget for Releaseplan 2015... 3 Finansieringsgrundlag for Releaseplan 2015... 3 De tre strategiske indsatsområder...

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være:

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være: Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: CBS Bibliotek ved Biblioteksdirektør René

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: FFUs DDB kontaktudvalg (ved Leif Andresen,

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: Det Kongelige Bibliotek Kontakt: Leif Andresen,

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Sendes til postkassen: med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl

Sendes til postkassen: med emnet høringssvar senest mandag den 31. oktober kl Høringssvar til udviklingsopgaver i forslag til Releaseplanen 2017 Sendes til postkassen: ddb@slks.dk med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl 12.00. 1. Bibliotek og kontaktoplysninger:

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Bilag 1: Idébeskrivelser

Bilag 1: Idébeskrivelser Bilag 1: Idébeskrivelser Bilaget indeholder de idébeskrivelser, der er knyttet til de enkelte temaer og som er udarbejdet af DBC. Indhold Vurderingsparametre... 2 Lovgivnings- eller standardiseringskrav...

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 3. kvartal 27 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 27 Udvikling i 27-Q3 i henhold til Releaseplan 27 (R7) Releaseplan 27 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib,

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

Forandring i fællesskab

Forandring i fællesskab Forandring i fællesskab DBC s strategi, juli 2017 En biblioteksstrategi Mange bibliotekers erfaring peger i samme retning: Bibliotekerne gør det godt, men internationale og kommercielle aktører formidler

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb FFU bibliotekerne og DDB Karin Englev, RUb DDB organisering FFU-bibliotekerne og samarbejdet med DDB Releaseplan 2016 Påvirkningsmuligheder Udviklingsemner Agenda Organisation DDB er et forpligtende samarbejde

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Den nationale biblioteksinfrastruktur

Den nationale biblioteksinfrastruktur Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2016 Godkendt af DDB s koordinationsgruppe og styregruppe 24. juni DDB-sekretariatet Baggrund... 2 Høringssvar fra bibliotekerne... 2 Den videre proces...

Læs mere

Infrastrukturen i brøndkomplekset. Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, DBC

Infrastrukturen i brøndkomplekset. Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, DBC Infrastrukturen i brøndkomplekset Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, C lokreg Posthus Kilder ES Base Processor Hive Addi Fedora Commons Repository (Dokumenter) OpenSearch OpenSearch OpenAgency OpenFormat

Læs mere

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde REFERAT BIL-udvalget Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde 2015-04-07 Preben Aagaard Nielsen Referat af møde i udvalget den 13. marts 2015 kl. 10.30 14.00 i Kulturstyrelsen

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

RESULTAT AF DDB S TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016

RESULTAT AF DDB S TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 RESULTAT AF DDB S TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 6. marts 2017 DDB Sekretariatet Indhold Om undersøgelsen... 2 Highlights fra undersøgelsen... 2 DDB s resultater i 2016... 3 Indkøbsområdet... 3 Synliggørelse

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Referat 11. februar 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 28. januar 2015, kl. 12-17 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen, Bodil Have, Erik Barfoed, Flemming Munch, Jakob

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Referat 12. November 2013 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob

Læs mere

Indhold. 30. juli 2012

Indhold. 30. juli 2012 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter løbende opdatering Bemærk: indledende tekster revideres ikke løbende. 30. juli 2012 Indhold 24. juli 2012...1

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således:

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således: 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2011 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indledning Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 18. september

Læs mere

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Referat Februar 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil

Læs mere

Bibliotek.dk udviklingsplan 2014

Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Biblioteker Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Status pr.31.12.2014 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker

Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker Bilag til ansøgning om tilskud til Større projekttilskud til danske fag-, forskning uddannelsesbiblioteker 1. Ansøger Projektejer: DTU Bibliotek Medansøgere: UC Sjælland, VIA, UC viden sekretariatet, Metropol,

Læs mere

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer Oplæg Hindsgavl 31.5.2013 Kirsten Larsen Program Automatisk fjernlån af eget materiale Det nye bibliotek.dk - migration - hvorfor? - tidsplan

Læs mere

Afrapportering af projektet. Sociale Platforme. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune. 14. november 2014 Side 1 af 8

Afrapportering af projektet. Sociale Platforme. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune. 14. november 2014 Side 1 af 8 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet Sociale Platforme KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00 Direkte

Læs mere

Resultaterne af DDB s tilfredshedsundersøgelse 2015

Resultaterne af DDB s tilfredshedsundersøgelse 2015 Resultaterne af DDB s tilfredshedsundersøgelse 2015 Baggrund og sammenfatning DDB-sekretariatet gennemførte primo januar 2016 en tilfredshedsundersøgelse blandt landets bibliotekschefer. I alt har 67%

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING DDB I ET LIDT STØRRE PERSPEKTIV - Hvad var udgangspunktet? Fællesskab om infrastruktur og indkøb samt formidlingssamarbejde Lokal innovation

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk Biblioteks Center 7. januar 2010 Indledning...2 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...3 Tema A01: Ny brugergrænseflade

Læs mere

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes Referat 30. november 2009 Kamma Kirk Sørensen Konsulent ksk@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 39 Udviklingsopgaver af overbygningskarakter Referat af møde i B&M s dialogforum Tirsdag den 10.

Læs mere

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde Interlibrary Loan Transactions og BIL - Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde FORFRA - fjernlånskonference 2015 Middelfart 29. maj 2015 Leif Andresen Chefkonsulent Det

Læs mere

INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL

INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL ÅRSHJUL JANUAR 2015 INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL DDB s årshjul skaber et overblik over de væsentligste årligt tilbagevendende begivenheder i DDB, der har strategisk og økonomisk betydning for DDB s udvikling.

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Referat 18. maj 2015 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. maj 2015, kl. 10.30-15.30 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Erik Barfoed, Helle Kolind Mikkelsen, Jakob Heide Petersen, Jytte

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Udvikling af bibliotek.dk rapporteres særskilt på http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/nationale-ordninger/bibliotekdk/udvikling-af-bibliotekdk/

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2 DB s Digitaliseringsudvalg Mandag den 6. december 2010 kl. 10.30 12.30 Hovedbiblioteket, Århus, Møllegade 1, 8000 Århus C lokale B på 2. sal Mødet startede ca. en time senere end planlagt pga. forsinket

Læs mere

Afbud: Erik Barfoed (Lejre), Jakob Broberg Lind (fuldmægtig i Kulturministeriet), Niels-Henrik Gylstorff (FFU), Steen Kyed (Kulturministeriet).

Afbud: Erik Barfoed (Lejre), Jakob Broberg Lind (fuldmægtig i Kulturministeriet), Niels-Henrik Gylstorff (FFU), Steen Kyed (Kulturministeriet). Referat 30. juni 2016 DDB sekretariatet Fællesmøde med Koordinationsgruppen og Styregruppen Møde den 15. juni 2016, kl. 11.30-14.00 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund),

Læs mere

Del 1: Introduktion... 3

Del 1: Introduktion... 3 1/29 Indholdsfortegnelse Del 1: Introduktion... 3 1.1 Udviklingsplanens tilblivelse... 3 1.1.1 Høringsproces... 3 1.2 Overordnede rammer for udviklingsplanen... 5 1.2.1 Finansieringskilder... 5 1.2.2 Målarkitektur...

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Referat. Fællesmøde med koordinationsgruppen og styregruppen

Referat. Fællesmøde med koordinationsgruppen og styregruppen Referat Fællesmøde med koordinationsgruppen og styregruppen Møde den 11. juni 2014, kl. 15.00-18.00 i KL Weidekampsgade 10, 2300 Kbh. S, Mødelokale S-01+02 Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard,

Læs mere

CBS Bibliotek tilslutter sig det fælles høringssvar fra FFU-bibliotekerne afgivet af FFUs DDB kontaktgruppe.

CBS Bibliotek tilslutter sig det fælles høringssvar fra FFU-bibliotekerne afgivet af FFUs DDB kontaktgruppe. Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplanen 2017 Sendes til postkassen: ddb@slks.dk med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl 12.00. 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: CBS Bibliotek

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Indledning Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9.

Læs mere

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Oversigt Status Et helikopteroverblik Migreringsstrategi Opsamle data Sidespring: bibliotek.dk og DanBib på nettet Overgangsperiode nationale

Læs mere

bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indhold

bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indhold 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Udviklingsprojekter aftalt mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter Indhold Indhold...1 Indledning...2

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014 Laura Holm, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Kommandosøgning og linkme færdig og dokumentation

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen

Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen 1 Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen Høringsfrist: 22. november 2012 med email til post@kulturstyrelsen.dk Indledning... 2 Indsatsområde A: Grundlæggende

Læs mere

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 11. maj, kl i Slots- og Kulturstyrelsen.

Referat. Møde i Koordinationsgruppen. Møde den 11. maj, kl i Slots- og Kulturstyrelsen. Referat 19. maj 2016 DDB sekretariatet Møde i Koordinationsgruppen Møde den 11. maj, kl. 10.15-15.45 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Nielsen (Guldborgsund), Erik Barfoed (Lejre), Helle Kolind

Læs mere

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard

Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard Status fra Kulturstyrelsen Nye retningslinjer for fjernlån, kørselsordning, lovbiblioteker, ny ILL standard FORFRAs Fjernlånskonference 31. maj 2013 Leif Andresen Chefkonsulent - biblioteker: standarder

Læs mere

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BPI - Biblioteks Produceret Indhold KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon:

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB samspil med FBS/Cicero Nyt om bibliotek.dk Introfilm Rankering af søgeresultat boost Forsidekarrusellen

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Skift til ny søgesyntaks (strict

Læs mere

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 hvorfor DDB? hvad er DDB? økonomi organisation centralbibliotekernes rolle licenser, netbiblioteker og apps CMS hvorfor DDB? fælles udviklingskraft og udviklingsmiljø

Læs mere

Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS

Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Indledning I takt med det øgede brug af digitale tjenester, og bibliotekets rolle indenfor læring, er bibliotekernes

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Udviklingsplan HØRINGSUDGAVE Deadline for høringssvar: 13. oktober 2017

Udviklingsplan HØRINGSUDGAVE Deadline for høringssvar: 13. oktober 2017 Udviklingsplan 2018 HØRINGSUDGAVE Deadline for høringssvar: 13. oktober 2017 Godkendt til høring af Faggruppen for Infrastruktur og DDB s Koordinationsgruppe Indholdsfortegnelse Del 1: Introduktion...

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013 10. januar 2013 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Guidelines og værdier for DDB CMS

Guidelines og værdier for DDB CMS Guidelines og værdier for DDB CMS DDB CMS bygger på visionen om at skabe en fælles og robust ramme for det digitale bibliotek. Det første bibliotek gik i drift på platformen i 2014, og i dag danner platformen

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Jakob Heide Petersen orienterede om, at BCF s bestyrelse har afholdt dialogmøder med centrale aktører i sektoren.

Jakob Heide Petersen orienterede om, at BCF s bestyrelse har afholdt dialogmøder med centrale aktører i sektoren. Referat 08. november 2017 DDB Sekretariatet MØDE I DDB S KOORDINATIONSGRUPPE Møde den 1. november 2017, kl. 10.15-15.15 i Slots- og Kulturstyrelsen. Deltagere: Bente Kristoffersen (Brønderslev), Erik Hofmeister

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang.

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang. 1 Udviklingsplan 2010 afsluttende status Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Sidst opdateret: 31. december 2010 Dette dokument

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 2. maj 2014, kl i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 2. maj 2014, kl i Kulturstyrelsen. Referat 6. maj 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 2. maj 2014, kl. 10.00-15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob Lærkes, Flemming Munch,

Læs mere

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Side 1 af 5 9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Målsætning I forlængelse af etableringen af den nye NemLog-in, ses en betydelig efterspørgsel på yderligere funktionalitet og services, der ikke er finansieret

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere