Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat."

Transkript

1 Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Den 1.oktober 2014 Svar på Høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk ITK, Borgerservice- og Biblioteker Vedr. Tema 1: Danbib migrering Temaet indeholder projektet Grænseflade til professionelle: DanBib Netpunkt VIP BOB. Der er tale om migrering af grænsefladerne til Danbib og Netpunkt samt sømløs adgang til Netpunkt fra VIP og BOB. Borgerservice og Biblioteker Møllegade Aarhus C Sagsnummer: Sagsbehandler: Bo Fristed / Gitte Barlach Telefon Direkte telefon E-post: Der tale om et stort projekt (3.000 timer i 2015). Komponenterne (grænsefladen for professionelle samt underliggende services) er centrale værktøjer i det daglige arbejde med ILL. Hvordan grænsefladen skal udvikles hænger bl.a. sammen med konsolideringsprojektet skaber dog yderligere kompleksitet og afhængighed. Vi har svært ved at vurdere vigtigheden af temaet ud fra den foreliggende beskrivelse. Såfremt de nuværende grænseflader, der anvendes, vil blive ubrugelige i 2015 som følge af DanBib migreringen, vurderes vigtigheden til 1. Kan de nuværende grænseflader fortsat anvendes er der måske tale om en lavere prioritering. Vedr. Tema 2: Konsolidering af DDB CMS bibliotek.dk Temaet omhandler et allerede igangsat projekt med konsolidering af bibliotek.dk og DDB CMS, så de får en større, fælles kodebase. Herved reduceres det totale investeringsbehov for udvikling og vedligehold.

2 Det bemærkes at temaet ikke er beskrevet i Bilag 1: idébeskrivelser. Der efterlyses en udfoldet projektbeskrivelse samt arkitekturtegning af konsolideringsprojektet, samt hvordan det tænkes forankret i bibliotekernes formidlingsbehov. Der vil i realiteten være tale om at der skal udvikles et næsten nyt DDB CMS, da nuværende overlapning mellem DDB CMS og Bibliotek.dk hovedsageligt er af funktionel men ikke programmatisk karakter. Rationalet kan være lang tid om at indfinde sig. På nogle områder kan man risikere at gøre servicelaget unødigt komplekst (providerlag). Til gengæld kan konsolideringen betyde en opbremsning ift. udvikling af grænsefladen i DDB CMS i længere tid. Der bør formuleres en vision og content strategy for de to sites - Bibliotek.dk og metasitet (skabelonen) DDB CMS - idet de på nuværende tidspunkt er udtryk for forskellige behov og prioriteringer, der er båret af forskellige tilgange set ift. slutbrugere og biblioteker. Denne forskellighed er vigtig at have for øje samt undersøge så den udvikling konsolideringsprojektet fører med sig, ikke udelukkende bæres af en teknisk/programmatisk tilgang, men med et afsæt i, hvad det er vi vil opnå med de to forskellige sites: hvad er visionen? Derfor er det positivt at læse i høringsmaterialet at Mange delprojekter vedr. de brugerrettede udviklingsaktiviteter bør koordineres med bibliotekerne. ding2tal projektet vil kunne bidrage flere design-idéer med udgangspunkt i brugerbehov, der netop ikke blev gennemført i ding2tal, da det skulle afvente konsolideringsprojektet. Vigtigheden af temaet/projektet vurderes til 1 (da det jo er igangsat projektet får stor indflydelse på begge sites og som følge heraf overordentligt mange brugere) Vedr. Tema 3: Søgning Temaet indeholder udvikling af områderne relevans og rankering, near match, forskellige suggestion metoder og forandringer i API m.h.p. mobile løsninger Projekter under temaet: Suggestion Service, få eller 0 hits stavehjælp Suggestion Service, auto complete SuggestionService, Did You Mean? (analysere og teste hvilke typer data og analysemetoder, der synes at give mest værdi i hhv. DDB CMS og bibliotek.dk) Near match i bibliotek.dk Relevans i søgeresultater rankering (Brønd) Da mængden af data i brønden vokser hastigt er der i høj grad brug for indbygget intelligens i den underliggende rankeringsalgoritme, samt forslag og hjælp fra de ekstra services. Søgning er ét af de helt primære områder i bibliotekets tilbud på nettet, og der er behov for nytænkning og forbedringer, der kan øge brugertilfredsheden. Vi ser frem til en Side 2 af 7

3 inddragende proces for bibliotekerne netop i forhold til dette tema, jvf.: Kravstillere til temaet er løsninger i målarkitekturens Public-GUI familie (websites, apps, klienter), biblioteksbrugerne, bibliotekerne og udviklere af biblioteksløsninger. Ift. projektet Suggestion Service, få eller 0 hits stavehjælp Vurderes vigtigheden til 1-2 Ift. projektet Suggestion Service, auto complete vurderes vigtigheden til 1 Ift. projektet SuggestionService, Did You Mean? vurderes vigtigheden til 1 netop da der er tale om begge platforme Ift. projektet Near match: at der allerede foreligger en prototype opfattes som positivt, men projektet bør ikke kun omhandle Bibliotek.dk, men i lige så høj grad DDB CMS. Omfatter projektet udelukkende bibliotek.dk vurderes vigtigheden til 3 Ift. projektet Rankering: projektet vurderes til vigtigheden til 1 pga. den omfattende og voksende datamængde i Brønden. Ift. Letvægts version af søge API bemærkes det at projektet mangler økonomisk estimat i Bilag 1: idébeskrivelser. Business casen er derfor svær at vurdere. Umiddelbart støttes der op omkring ideen, men pga. manglende økonomisk estimat i relation til en businesscase, er det svært at foretage en prioritering. Man kunne forestille sig, at område A: Analyse gives en vigtighed 1, og at resultatet af denne afgør den efterfølgende prioritering. Vedr. Tema 4: Bibliotek.dk Temaet omhandler løbende udvikling af bibliotek.dk. Der er indeholdt flg. projekter i temaet: Mobil grænseflade bibliotek.dk Samspil med andre systemer (bibliotek.dk)(library Things m.v.) OpenFormat Brugerfaciliteter (bibliotek.dk)(widgets, sociale medier) Generel brugerundersøgelse (bibliotek.dk) Vise Infomedia-links i artikelbestillinger i BOB Låse en bestilling i BOB, Analyseprojekt Forbedret lånerstatus, Analyseprojekt (bibliotek.dk) Vis nærmeste bibliotek, der har åbent (bibliotek.dk) Af Bilag 1: idébeskrivelser fremgår at den samlede udvikling estimeres til timer. Side 3 af 7

4 Ift. projektet Opfølgning på projekt: automatisk fjernlån af eget materiale: På den ene side kan vi godt forstille os at brugerne vil tage godt imod en sådan ny service. Vi er dog betænkelige, fordi det vil øge arbejdsmængden i forhold til håndtering af fjernlån på bibliotekerne. Også set ud fra det aspekt, at bibliotekerne i forvejen kæmper med en stor mængde uafhentede materialer. En analyse af disse forhold bør indgå i projektet, ligesom man bør starte en analyse af, hvordan man kan håndtere digitale fjernlån via bibliotek.dk. Ift. projekt Vis nærmeste bibliotek, der har åbent bør man indtænke DDB CMS i løsningen, således at bibliotekerne ikke skal vedligeholde flere forskellige lister over sine åbningstider. Vigtigheden af at gennemføre/prioritere temaet/projekterne i 2015 vurderes samlet set til 3. Dette set i lyset af at konsolideringsprojektet mellem Bibliotek.dk og DDB CMS bliver afgørende for udvikling af de to sites og man derfor bør afvente dette projekt. Tema 5: Opdatering af databrønd Økonomien i projektet er betydelig, svarende til 8 årsværk i 2015 (9.600 timer). Data-ind og data-ud udgør selvfølgelig en vigtig del af Brønden, på samme måde som logistikken i et fysisk bibliotek. Men det er svært at forholde sig til business casen (decentrale og centrale besparelser) da det ikke er oplyst i Bilag 1: idébeskrivelser. Ift. projekt Data-ud via OAI-PMH ses meget positivt på open access aspektet og de nye muligheder det vil give for benyttelse af data. Vi formoder vigtigheden er 1. Tema 6: Adgang (CULR, SAOU) Af Bilag 1: idebeskrivelser fremgår at der er tale om et projekt, hvor Bibliotek.dk skal udvikles til at kalde CULR og anvende dens informationer, fx i samarbejde med SAOU-webservicen ved direkte adgang til digitale licensbelagte materialer. Gennemførelsen er afhængig af at det bibliotekssystemerne/fbs har lavet klienter til CULR-webservicen med henblik på aflevering af data til CULR-databasen. Vi vil gerne pege på at også Biblioteket (app en) bør udvikles til at kunne udnytte CULR/SAOU med henblik på at give direkte adgang til digitale licensbelagte materialer. SAOU-servicen er en vigtig brik i den nationale IT-infrastruktur. Vigtigheden af temaet vurderes til 2. Tema 7: Integration og ILL Temaet omhandler integration mellem de nationale løsninger og de lokale systemer, konkret en udvidelse til at håndtere de nye ILLstandarder, der første gang implementeres i FBS-systemet. (Projekter under dette tema er Implementering af nye ILL-standarder beredskab ift. til fejlretning efter storskala implementeringen af ISO 18626: Interlibrary loan transactions : udveksling af la netransaktioner mellem Side 4 af 7

5 bibliotekssystemer, samt ISO 20775: Schema for holdings information : udveksling af holdings information (udlånsstatus og tilgængelighed) mellem bibliotekssystemer, samt Automatisk fjernlån som service: "Hvem kan levere først" Vi mener fokus og prioritering må ligge på det første projekt. Lad os få det basale til at virke før vi introducerer nye services. Ift. Implementering af nye ILL-standarder vurderes vigtigheden til 1. Ift. Automatisk fjernlån som service vurderes vigtigheden til 3. Tema 8: Data Temaet omhandler udvikling af databrønden i en mere entitets/relationsorienteret retning, herunder udskilning af (udvalgte) autoritetsdata fra de bibliografiske poster til egne entiteter. (konkret Personautoriteter). Formålet er at imødekomme den bibliografiske udvikling, der er i gang internationalt (FRBR, RDA, BIBFRAME.) samt understøtte LOD, og ABM-samarbejder. Endvidere analyseprojekt ift. geodata, og koblede emnevokabularier. Brønden skal selvfølgelig være gearet til at tackle den bibliografiske udvikling på sigt. Delprojekterne Geodata i brønden, LOD er også interessante i et lidt længere perspektiv. Set i forhold til de store konsolideringer og indkøring af nye systemer, der venter i 2015 (data-ind/ud, DDB CMS/Bibliotek.dk, FBS) mener vi dog at områderne kan udskydes til det følgende år. Det vil være relevant at se resultaterne og udkommet af det gennemførte LOD-projekt (KKB, DBC), inden prioriteringen af temaet. Vigtigheden af at gennemføre temaet/projekterne i 2015 vurderes til 3. Tema 9: Data Science Temaets overordnede formål og fremtidsperspektiver er vigtige. De konkrete projekter udgøres af: Forbedret bibliotek.dk dataopsamling af logdata (AJAX-kald), Konsolidering af dataopsamlingsframework (statistik repository) med håndtering af intern adgang, herunder stille data til rådighed for DDB statistik platformen. Der skal tænkes fremadrettet i forhold til evt. publicering af data, men det er ikke omfattet af projektet. Opensearch statistik til DDB-CMS biblioteker svartidsstatistik/performance, så DDB/bibliotekerne svartidsstatistik, hvor bibliotekerne kan følge deres egne og andre bibliotekers svartider på webservice niveau. Udarbejdning af use cases til datagrundlag Set netop i lyset af vigtigheden af åbne data mener vi at publicering af data bør indgå fra start i projektet vedr. dataopsamlingsframeworket. Opensearch statistik: vi ville forvente at man opsamlede ikke blot svartider, men i lige så høj grad logning af søgninger m.v. udført i DDB Side 5 af 7

6 CMS erne i samme stil som projektet vedr. Bibliotek.dk dataopsamlingen. Projektet vedr. udarbejdning af usecases er det projekt, der skal pege fremad ift. at identificere hvilke transaktionsdata, logdata og andre brugerspor, der kan opsamles og bringes i anvendelse ift. forbedring af eksisterende services samt udvikling af nye. I den forbindelse er det vigtigt ikke kun at se på de data, DBC måtte have, men også FBS data, IMS-data, IMF-data samt data fra andre services (til eksempel fremtidig Personaliseringsservice, Litteratursiden.dk- brugerspor m.v.) Temaet bør netop bredes ud. Viden om brugeradfærd er et vigtigt fundament for udvikling af bibliotekernes forretning, herunder nye og/eller forbedrede services. Vi lægger vægt på at der er tale om statistiske data fra den samlede biblioteks-it-infrastruktur. I forhold til de skitserede projekter under temaet må dette meget gerne konkretiseres. Temaets formål er relevante, herunder også formålet med deling af adfærdsdata som åbne anonymiserede kulturdata Åbne kulturdata ser vi er en ressource, der har en potentiel værdi for alle; det er en del af Big Data paradigmet og dermed et væsentligt fokusområde i tiden, der kommer. Vigtigheden af temaet/projektet vurderes til 1, primært Konsolidering af dataopsamlingsframework (statistik repository) samt udarbejdning af use cases til datagrundlag. Opfordring til at medtænke tema om Bruger Data I Oplæg til udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk savnes et tema ift. konsolidering og sammentænkning af brugerdata data afgivet af brugerne og koblet til en unik brugerprofil: I øjeblikket findes flere CMS systemer, services, komponenter og datasæt, der alle indeholder data om brugeren og data afgivet af brugeren: - VoxB-servicen brugernes accept, ratings, anmeldelser, brugerprofil (flere brugeralias er) - Personaliserings-services - ratings, lånehistorik, lister, emner, forfattere og søgninger, han/hun følger - ADHL Andre, der har Lånt anonymiseret lånehistorik - DDB CMS brugerprofil, brugerens huskeliste - DDE Libra brugerprofil, roller (lånekategorier), tilhørsbibliotek, brugerens accept (lånehistorik-eksport til Personaliserings service) - Bibliotek.dk brugerprofil, huskeliste, mine søgninger, favoritbiblioteker - Netlydbog/eReol brugerprofil, mine (e)lån, huskeliste; ifbm det kommende site arbejdes med ideer om (e)lånehistorik og lister - Litteratursiden brugerprofil, lister, anmeldelser Side 6 af 7

7 Disse services kan med fordel sammentænkes og konsolideres ift. arkitektur, data (hvilke data ligger hvor, undgå duplikering/redundans), med henblik på at øge mulighederne for f.eks. eksponering og søgbarhed. En konsolidering på området vil eksempelvis gøre det lettere for grænsefladerne at udstille services for brugerne, det vil forbedre UX/UI, samt give bedre mulighed for at udvikle nye services og dermed udnytte synergi er. Det vil umiddelbart være af høj relevans for såvel brugere og bibliotek. Forslaget kan indtænkes både ift. Indsatsområde 1. Konsolidering, samt Indsatsområde 3. Strategi for den nationale biblioteksinfrastruktur. Side 7 af 7

8 Høringssvar fra Aalborg Udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Vi har læst et struktureret, klart og velargumenteret dokument, der stringent opridser de opgaver og den prioritering der ligger i forhold til den nationale biblioteksinfrastruktur. Vi kan ikke supplere med forslag til ændringer, eller forslag til ændringer i prioriteringer, hvilket der heller ikke er lagt op til i Udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur. Forslag til ændringer/udviklingsønsker vil først kunne tages med i forbindelse med releaseplan 2016, et arbejder der påbegyndes i slutningen af Der tegner sig i DBC/DDB materialet om udviklingsopgaver ni interessante temaer. En optælling viser at ca. 6 ½ tema der tager afsæt i konsoliderende opgaver, medens de resterende 2½ er udviklingsorienterede. Den økonomiske fordeling afspejler selvfølgelig dette forhold med henholdsvis 75 % til Konsolidering og 20 % til Udvikling, - mens 5 % er afsat til fortsat at udvikle den nationale biblioteksinfrastruktur. De konsoliderende temaer er mere eller mindre eksplicit brugerorienterede / -rettede. Fx Tema 3: Søgning, med forbedret funktionalitet, hvorved man adresserer emner som: Relevans, Rankering, Near Match, Open Spell m.fl. og vi genkender her gamle ønsker fra anden bibliografisk søgemæssig sammenhæng. Ønsker der vil kunne bidrage til, at brugerne aldrig efterlades uden handlingsmuligheder selvom udgangspunktet var uhensigtsmæssigt eller på anden måde dårlige søgninger. Tema 2 og Tema 4 ligger i tråd hermed: direkte brugervenlige tilretninger / initiativer, som vil medføre en større grad af funktionalitet. I den udviklingsorienterede del tegner der sig nye og spændende initiativer: Det traditionelle postbegreb sat op overfor relaterede entiteter, ligeledes med nye tiltag som linked open data og big data. Endelig er der grund til at hæfte sig ved Tema 9, hvor deling af adfærdsdata som åbne anonymiserede kulturdata lyder meget spændende, måske kan det være med til at åbne op for yderligere og mere detaljerede informationer om bibliotekernes virke. En palet med i alt ni temaer der kommer fint omkring en række vigtige opgaver indenfor bibliotekernes virkeområde i en tid hvor den tekniske og digitale udvikling løber stærkt. Her tegnes et billede af hvordan det kan udnyttes og forhåbentlig resultere i et bedre bibliotekstilbud Finn Windfeldt og Susanne Sloth

9 København, 30. september 2014 Kulturstyrelsen - DDB H.C. Andersens Boulevard København V MSH/HN/jfv DB Høringssvar vedr.: Udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, Danbib og Bibliotek.dk Danmarks Biblioteksforening (DB) oplever, at oplæggets struktur med tre indsatsområder og ni temaer inkl. dets Idébeskrivelser udarbejdet af DDB og DBC giver et godt overblik over aktuelle projekter herunder opridser de forventede/formodede kommende udviklingstiltag. Med den nødvendige prioritering vil realisering af udviklingsopgaverne i 2015 forhåbentlig tilvejebringe og fremtidssikre den efterspurgte, mere effektive, smidige og styrkede nationale biblioteksstruktur omfattende både bibliotek.dk og DDB mm. afledt af ændret teknologi, brugerbehov og adfærd mv. DB finder derfor den økonomiske vægtning med 75% til konsolidering samt 20% til kvalificering af fremtidige initiativer og 5% til strategi naturlig i Og foreningen har noteret sig, at eksisterende projekter så vidt muligt vil blive tilpasset høringen, mens nye projektønsker vil indgå i arbejdet med releaseplan for 2016, som påbegyndes med udgangen af i år. DB har i øvrigt følgende kommentarer til oplægget. Indsatsområde 1. Konsolidering Omlægningen til brøndteknologien, open source og en mere serviceorienteret arkitektur har været undervejs i flere år, og DB hilser derfor planen om endelig migrering af gamle systemer til den ny serviceorienterede struktur herunder konsolidering af visse komponenter samt udfasning af gamle systemer varmt velkommen. I forlængelse af tidligere udviklingsplaner for Bibliotek.dk-Danbib og DB-anbefalinger ser foreningen med tilfredshed på den fortsatte prioritering af forbedret bibliotek.dk søgefunktionalitet - Near Match, mobile løsninger og samspil med andre systemer o.l. DB vil gerne understrege betydningen af et fleksibelt ILL-system herunder den nødvendige videreudvikling omkring Netpunkt BOB osv., således at brugernes adgang til al tilgængeligt biblioteksmateriale, uanset hvor det befinder sig, sikres. DB finder desuden en (stadig) opdatering af databrønden afgørende for at kunne håndtere diversiteten af kilder, tilslutter sig målet om at udvikle et data ud system, som giver brugere af DBC-data videre mulighed for at hente data. Endelig finder DB at arbejdet med at skabe sømløs adgang på tværs af folke-, forsknings- og fagbiblioteker til både fysiske og digitale ressourcer for, brugere principielt vigtig i arbejdet på samlet set at skabe en mere bæredygtig national bibliotekstilgang.

10 Endelig ønsker DB specifikt at udtrykke sin tilfredshed med det arbejde der sker i henhold til Tema 2: Konsolidering af DDB CMS bibliotek.dk. Med en overlapning på angivet omkring 50% jf. DDBsekretariatets Gap og konsekvensanalyse, 2014 bør indsatsen omkring fælles infrastruktur/klient, integration til bibliotekssystem og bl.a. præsentationsarkitektur så vidt muligt fremmes. Indsatsområde 2. Kvalificering af fremtidige udviklingstiltag DB bakker op om ønsket om, at undersøge og eksperimentere når det gælder linked-open-data jf. DBC 2012-projekt og synliggørelsen af biblioteksdata i andre sammenhænge herunder bl.a. i ambsammenhænge, ligesom afdækning af mulighederne omkring big-data og adfærdsdata i en bibliotekskontekst. DB vil dog gerne i den sidste sammenhæng understrege betydningen af at det sker på forsvarlig vis i forhold til den oplagte hacker/overvågningsfølsomhed, der ligger implicit i systematisk at opsamle, lagre borger/slutbrugeres log data. Indsatsområde 3. Strategi for den nationale biblioteksinfrastruktur DB anerkender behovet for en flerårig (3 år) strategi, når det gælder om at sikre en meningsfuld udvikling af den nationale biblioteksinfrastruktur og optimal udnyttelse af udviklingsressourcerne. Biblioteksforeningen ser frem til det oplæg, som IT faggruppen i DDB skal udarbejde. *** Danmarks Biblioteksforening takker for muligheden for fortsat at kunne kommentere på udviklingsplanerne vedr. den nationale biblioteksstruktur, Danbib, Bibliotek.dk og DDB. En forventningsafstemning vedr. udviklingen af de fælles nationale bibliotekstjenester bør til stadighed ske i en form for aktivt samspil med alle sektorens centrale parter. Ambitionerne bag oplæggets bekrevne udvikling harmonerer 100% med DB s målsætning om, som national biblioteksforening, at fremme nødvendig tidssvarende udvikling af bibliotekerne til fordel for borgere og samfundet som sådan. Som repræsentant for hovedparten af landets kommuner ved disses politikere, fagfolk, eksperter m.fl. er det DB s håb, at den beskrevne udvikling i så vid udstrækning som muligt realiseres. Med venlig hilsen Michel Steen-Hansen / Hellen Niegaard Direktør Chefkonsulent

11 Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker Danish Research Library Association Høringssvar fra Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker i respons på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, Danbib og bibliotek.dk Til Danskernes Digitale Bibliotek, Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker (DFFU) har følgende kommentarer til den igangværende høring om oplæg til udviklingsopgaver for den nationale biblioteksinfrastruktur for Generelt vil DFFU anføre, at FFU-bibliotekerne har klare interesser i hvorledes Danbib og bibliotek.dk udvikles og finansieres, mens udvikling og drift af Danskernes Digitale Bibliotek fortrinsvis er relateret til folkebibliotekerne og dermed ikke er en opgave, som FFU-bibliotekerne direkte kan forholde sig til. Specifikke kommentarer til udviklingstemaerne: Tema 1 Danbib-migrering: Dette er et vigtig projekt for FFU-bibliotekerne, der bør sikres involvering i dette tema. Tema 2 Konsolidering af DDB CMS bibliotek.dk: Dette tænkes tilsyneladende 50 % finansieret af bibliotek.dk, hvilket kan problematiseres. Tema 4 Bibliotek.dk: FFU-bibliotekerne har klare interesser i hvorledes Danbib og bibliotek.dk udvikles og finansieres; FFU-bibliotekerne bør derfor direkte involveres i dette tema. Tema 5 Opdatering af databrønd: Alt der gør det lettere at genbruge/sende data fra databrønden bør prioriteres. Finansieringskilder ikke anført. Der bør kræves en afbalanceret finansiering. Tema 6 Adgang: Uanset hvad der kommer ud af arbejdet med et fælles system kan dette være en vej til at synliggøre ressourcer for brugerne på tværs af biblioteker og bibliotekstyper Tema 7 Integration og ILL: Det er vigtigt at de nye standarder implementeres hurtigt, så det ikke besværliggøres for systemleverandører at leve op til de nuværende standarder. Tema 9 Data Science: Temaet bør udformes i samarbejde med danske forskningsmiljøer og der bør være åben adgang til de beskrevne data, i det omfang, at dette kan lade sig gøre. Med venlig hilsen, Bertil F. Dorch, formand på vegne af DFFU Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker, Sekretariatet, Hanne Dahl, c/o Statsbiblioteket, Tangen 2, 8200 Aarhus N. Tlf: Bank: Danske Bank, kto.nr Swift-BIC: DABADKKK IBAN DK SE nr

12 Høringssvar fra FC Forskningsbibliotekernes Chefkollegium FC mener at det er nødvendigt med bibliotekspolitisk konsensus om udviklingen af DanBib og bibliotek.dk. Praksis med et opfølgende møde efter høringen med deltagelse af bibliotekslederforeningerne samt DFFU og DB med en reel diskussion af resultatet af høringen må nødvendigvis fortsætte. Tilsvarende gælder fuld åbenhed om processen, herunder at de indkomne høringssvar bliver offentliggjort umiddelbart efter høringen. En række af projekterne er i realiteten rammer, som først senere udfyldes. Også derfor er det nødvendigt at bibliotekernes organisationer løbende inddrages. Konkret ønsker FC at blive inddraget i projektet om DanBib migrering. Udvikling og drift af DDB er en folkebiblioteksopgave, der ikke kan trække på forskningsbiblioteksmidler. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt, at finansieringskilderne generelt er uspecificerede i den samlede releaseplan for DanBib, bibliotek.dk og DDB. Der er forskel på om finansieringskilden er DDB, DanBib eller bibliotek.dk. Det foreslås at afholde et møde som opfølgning på høringen. Mødet skal bl.a. drøfte finansieringskilder og disses fordeling på DDB, DanBib eller bibliotek.dk. Med venlig hilsen, Mogens Sandfær Formand Forskningsbibliotekernes Chefkollegium

13 Høringssvar fra Frederiksberg Kære DDB, Hermed Biblioteket Frederiksbergs høringssvar på de strategiske indsatsområder: Tema 1: Danbib migrering o Biblioteket Frederiksberg bakker op om dette tema. o Hvilken betydning dette har for DBC-betalingen i fremtiden? Tema 2: Konsolidering af DDB CMS bibliotek.dk o Biblioteket Frederiksberg bakker op om dette tema. Tema 3: Søgning o Biblioteket Frederiksberg bakker op om dette tema, da Biblioteket Frederiksberg selv ser dette som et vigtigt område. o Det er vigtigt, at søgeforbedringerne er til gavn for alle, dvs. DDB CMS og biblioteker tilknyttet Brønden mv. Tema 4: Bibliotek.dk o Biblioteket Frederiksberg bakker op om dette tema. o Bortset fra særlig kommentar til Projektet: Opfølgning på projekt: automatisk fjernlån af eget materiale : Vi bakker ikke om dette projekt, da det stiller de brugere som bestiller i vores katalog ringere. Desuden vil der ske en fordyrelse, fordi vi estimeret vil opleve en 25% stigning på håndtering af fjernlån. o Særlig kommentar til Projektet: Forbedret lånerstatus, Analyseprojekt : Ja tak, og gerne med besked til brugeren om at bestilling afventer manuel behandling af personalet. o Hvad retfærdiggør Bibliotek.dks fortsatte eksistens efter overgang til Brønd? Tema 5: Opdatering af databrønd o Biblioteket Frederiksberg bakker op om dette tema. o Vil dette medføre billigere DDB-afgift? Tema 6: Adgang (CULR, SAOU) o Biblioteket Frederiksberg bakker op om dette tema. o Omfatter dette også netbibliotekerne? Tema 7: Integration og ILL o Biblioteket Frederiksberg bakker op om dette tema. o Opleves der i dag problemer med 101-lister blandt bibliotekerne? Tema 8: Data o Biblioteket Frederiksberg bakker op om dette tema. Vi synes det er meget interessant.

14 Tema 9: Data Science o Biblioteket Frederiksberg bakker op om dette tema. o Det er vigtigt, at dette er tilgængeligt for alle, der er tilknyttet Brønden. Generel kommentar: En anden gang når DDB sender noget i høring, vil det være godt og nemmere at gennemskue projekterne, hvis de var suppleret med eksempler såsom usecases. Begrebsforklaringer vil også gøre det lettere at forholde sig til høringen. DDB skal være velkomne til at vende tilbage til Biblioteket Frederiksberg hvis der er behov for uddybning. Med venlig hilsen Michael Thomsen Sektionschef, stab & administration D Biblioteket Frederiksberg Falkoner Plads Frederiksberg E

15 Høringssvar fra Helsingør Hermed høringssvar fra Helsingør Kommunes Biblioteker vedr Udviklingsopgaver 2015 Tema 1: Danbib migrering En naturlig udvikling ift databrønd og udnyttelse af ressourcer. Fint at få afklaret ønsket funktionalitet i panel af biblioteksprofessionelle. Vurdering: 1 Tema 2: Konsolidering af DDM CMS bibliotek.dk (Er igangsat) Tema 3: Søgning Vigtigt at få udviklet understøttende funktionalitet til søgning (suggestion service og near match) herunder forbedring af modeller og algoritmer til rankering. Vurdering: 1 Tema 4: Bibliotek.dk Et must at få den mobile grænseflade opdateret da det forventes at blive den mest anvendte indgang. Ny datamodel for analyser: Det synes vi godt om, især hvis det kan kobles med fuldtekst. Automatisk fjernlån: Vi har været glade for projektet og det vil være fint med mulighed for individuelle tilpasninger. Låse en bestilling i BOB: Vi ser gerne denne funktion taget i brug Forbedret lånerstatus: Klar forbedring for brugeren at kunne følge både automatiske og åbne bestillinger. I dag kan det resultere i dobbelt-bestillinger. Vis nærmeste bibliotek, der har åbent: God service. Vurdering: 1

16 Tema 5: Opdatering af databrønd Vigtigt at sikre den fortsatte udvikling af kilder i brønden med deraf påkrævet udvikling af nyt data-ind/ud system. Vurdering: 1 Tema 6: Adgang (CULR, SAOU) Samlet set en serviceforbedring og bedre udnyttelse af ressourcer Vurdering: 1 Tema 7: Integration og ILL Vigtigt at sikre funktionalitet i infrastrukturen mellem gamle og nye systemer med indførsel af nye ILLstandarder. Vurdering: 1 Tema 8: Data Interessant at få gang i brugsscenarier til hvordan Linked Open Data kan integreres i brønden. Geodata i brønden: Vi ser gerne dette udviklet, jf egen projektbeskrivelse fra sidste år til Udviklingsmidlerne (projekt Jorden rundt ). Vores tilgang er en geografisk søgning af materialer, og vi stiller os meget gerne til rådighed som testbibliotek i en sådan sammenhæng. Vurdering: 1 Tema 9: Data Science Udviklingstiltag bør have vægt på eksisterende services som fx datagrundlag for rankering samt forbedring af svartider. Vurdering: 1

17 Venlig hilsen Michael Trøstrup Systemadministrator Helsingør Kommunes Biblioteker Biblioteket Kulturværftet Allegade 2 Telefon / Helsingør

18 Høringssvar fra Hvidovre Generelt Der mangler beskrivelse af målarkitektur, så de forskellige placeringer i forhold til målarkitekturen giver mening. Vi er lidt overraskede over, at FBS kun omtales i ideerne til Projekttitel: Tema 5: Data I/O-system, Projekttitel: TEMA 6. Adgang. Bibliotek.dk integrerer til CULR-webservicen og Projekttitel: Tema 7: Implementering af nye ILL-standarder, opfølgning. Vi havde nok forventet, at det ville fylde sit eget tema. Så det bør der gives en kort forklaring på i indledningen, da det fylder meget i bibliotekernes virkelighed. Det ville være rart, hvis der på de enkelte ideer blev klart angivet, om der skal komme et produkt ud af ideen, eller det kun er en analyse, og hvilke(n) grænseflade(r), der er tale om (flere steder er vi i tvivl om, om DDB CMS er tænkt med) Forskellige steder i ideerne er der angivet timer opdelt på forskellige områder. Men hvad områderne er, fremgår ikke. Så enten bør man nøjes med det samlede tal, eller også skal det angives, hvad de forskellige områder er (se fx. Tema 3: "Relevans i søgeresultater - rankering") Vores prioritering er følgende: 1. prioritet: Tema 5 2. prioritet: Tema 3 - under forudsætning af, at det også implementeres i DDB CMS 3. prioritet Tema 9 - under forudsætning af, at vi får adgang til de resulterende tal i en GUI Kommentarer til de enkelte temaer og ideer: Tema 1: Der mangler lidt forklaring af, hvordan det omtalte panel skal nedsættes. - ad ide 1: Det bør fremgå, hvor de omtalte systemer skal migrerede hen. Tema 2: For overblikkets skyld ville det være rart med oversigten over projekter, uanset at vi ikke skal forholde os til det. Af beskrivelsen ser det meget ud som om, konsolideringen (bl.a. providerlag) først og fremmest er tænkt med udgangspunkt i formidling af bibliotek.dk s tilbud. Vi mener også, det bør tænkes den anden vej, så det fx overvejes, hvordan besøgende på bibliotek.dk kan se relevant indhold, fx arrangementer og nyheder, fra deres hjemkommune(r) Tema 3: høj prioritet Det fremgår ikke, om de forskellige forslag kun er til bibliotek.dk eller også vil få effekt i DDB CMs grænsefladen. Vi håber det sidste - hvis det kun er bibliotek,dk, er temaet ikke lige så høj prioritet for os. - ad ide auto complete: Alt efter, hvordan det implementeres, kan det blive ret frustrerende for brugeren. Her er det vigtigt, at brugeren ikke kommer til at opleve, at han/hun "forstyrres" i sin indtastning af autocompleten og har god mulighed for at ignorere forslag. Og autocomplete må ikke give en forsinkelse i, hvor hurtigt en søgning går i gang efter brugeren har trykket på søg/trykket enter. - ad ide suggestion service: Igen vigtigt at det ikke trækker ressourcer fra selve søgningen. I forhold til brugsscenarier vil vi gerne opfordre til, at der testes med faktiske brugere. Derudover tænker vi, at titelregistret er en oplagt kilde til fornuftige did you mean forslag.

19 - ad ide letvægts søge API: Hvis der for alvor skal laves forbedringer i søgehastighed på mobil, skal der også en optimering af forsideservice til. Måske kunne det også give mening at frasortere visse typer oplysninger. Hvis dette gøres, håber vi, der inddrages biblioteksansatte og faktiske brugere i forhold til, hvilke oplysninger, der er vigtigt. Tema 4 Vi ser positivt på de forskellige forslag om analyser. De vil være en del af en sund gryende åbenhed indenfor sektoren om at undersøge, inden man udvikler. - ad ide mobile grænseflader Hvem beslutter, hvilke systemer der er relevante at integrere med? - ad ide openformat: vi kender ikke den gamle eller den ændrede datamodel, og vi kan ikke gennemskue, hvilke grænsefladen det er tale om. så det kan vi ikke tage stilling til ud fra foreliggende oplysninger. Lidt mere forklaring tak. - ad ide brugerfaciliteter: hvordan kommer ønsker ind og hvordan besluttes det, hvad der skal udvikles? - ad generel brugeundersøgelse: Ud over, at vi mener, det er drift og ikke udvikling, så giver det rigtig god mening - især hvis resultaterne deles med bibliotekerne. Alt efter udformning kunne det måske give mening at give bibliotekerne mulighed for at købe sig ind i undersøgelsen og få undersøgt deres egen hjemmeside? - ad ide nærmeste bibliotek, der har åbent: Kunne tænkes sammen med open source modulet vis åbningstider (http://ting.dk/wiki/easyddbselvstaendige-open-source-modulerfeatures#ding_library_opening_hours) for at udbytte eksisterende kode og for at DDB CMS på Mobile platforme også kan tilbyde funktionaliteten. Vi finder også, at ideen om Infomedialinks i BOB ville være både fornuftig og tidssparende. Tema 6: Hvilken rolle spiller WAYF og nemid i forhold til dette tema? Tema 7: Det ser ud til, at dette tema dækker FBS integrationer. Så vi er lidt overraskede over, at der ikke er flere aktiviteter / ideer. - ad ide hvem kan levere først Det er et ret stort timeforbrug i forhold til den oplevede forbedring for den enkelte bruger, ikke mindst i forhold til, at kørsel alligevel er en flaskehals. Tema 8: Det er vigtigt at sikre, at ændringerne i dette tema ikke forringer svartiden. Vi ser begrænset værdi af geodata i brønden, så måske skulle værdien afprøves med nogle brugere, inden projektet sættes igang. Tema 9: Disse projekter vil give stor værdi, forudsat at bibliotekerne også får adgang til at kigge i de opsamlede data i en simpel GUI. Venlig hilsen Rebekka Kinimond Carlson Udviklingschef

20 Hvidovre Kommune Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen HvidovreBibliotekerne, Udviklingsafdelingen Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre Telefon: Mobil:

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

A 1 MA 1 MA 1 EMA 1 TEMA 1 DBC APRIL 2003 OM VIDEN OM VIDEN

A 1 MA 1 MA 1 EMA 1 TEMA 1 DBC APRIL 2003 OM VIDEN OM VIDEN VIDEN DBC A A MA EMA EMA TEMA MA Nyt DanBib-koncept Debatten om fælleskatalogets fremtid har ført andre diskussioner med sig, bl.a. prissætning. DBC har netop sendt et nyt DanBib-koncept ud til høring

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT

KOB. Foranalyse. November 2011. Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOB Foranalyse November 2011 Udført af Silverbullet A/S For og på vegne af KOMBIT KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tel 3334 9417 / 2913 3837 www.kombit.dk Email RHI@kombit.dk KOB Projektet Foranalyse

Læs mere

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark

Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark Bilag 1 Opsummering af høringssvar vedrørende den fremtidige fælleskatalogfunktion i Danmark J.nr.: 370-4 9. december 2002 APO Tre scenarier, yderligere baggrundsmateriale, fem eksterne ekspertevalueringer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Dantek A/S November 2013 IndholdFælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library... 1 Indledning... 3 Dantek Library

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne

Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne Oversigt over teknologiske løsninger, der kan bidrage til at minimere/fjerne spam Indholdsfortegnelse 1. Resumé og samlede anbefalinger fra teknologi-arbejdsgruppen 2. Hvad er spam, og hvordan fungerer

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere