Notat 18. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat 18. februar 2014"

Transkript

1 18. februar 2014 Computere og udskiftning af jobfunktioner Af Nicolai Kaarsen Et arbejdspapir af to forskere fra Oxford Universitet undersøger hvilke jobfunktioner, der i fremtiden kan ventes at blive udskiftet af computere ( The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization, 2013, Frey, C.B. og Osborne, M. A.). Konklusionen er at 47% af nuværende amerikanske job har over 70% sandsynlighed for at blive erstattet. Dette notat har til formål at belyse, hvordan det danske jobmarked vil blive påvirket, hvis man tager udgangspunkt i de to forskeres grundlæggende antagelser om de teknologiske muligheder og anvender dem på danske data. Ovennævnte artikel er baseret på en rundspørge hos ingeniører som forsker i computerteknologi. De vurderer om 70 jobfunktioner kan udskiftes af det mest avancerede computerstyrede udstyr, der er til rådighed i dag. Denne rundspørge benyttes efterfølgende i en statistisk model til at beregne sandsynligheder for udskiftning for ca. 700 jobfunktioner. Hvis man tager de to engelske forskeres konklusioner for gode varer, er der 37% af de danske job i gruppen med høj sandsynlighed for udskiftning, (over 70% ssh. for udskiftning), 26% i gruppen med mellem sandsynlighed (mellem 30 og 70% ssh.) og 37% i gruppen med lav sandsynlighed (under 30% ssh.). Størstedelen af jobbene med lav sandsynlighed for udskiftning forudsætter viden på højeste niveau eller andre kompetencer, som computere har svært ved at erstatte (eksempelvis ingeniører, læger, pædagoger og skuespillere). Jobbene med høj sandsynlighed findes indenfor en bred vifte af erhverv, som er mindre videnstunge (eksempelvis ekspedienter, chauffører, bygningsarbejdere, arbejdere indenfor produktion). Øget anvendelse af ny teknologi - som f.eks. computere - er den primære drifkraft bag højere velstand. Teknologiske fremskridt skal heller ikke ses FONDEN KRAKA KOMPAGNISTRÆDE 20A, 3. SAL 1208 KØBENHAVN K

2 som en trussel mod den samlede beskæftigelse i Danmark. Historiske erfaringer viser, at nedlæggelse jobfunktioner ikke betyder tab af job, men at beskæftigelsen over tid flytter til nye jobfunktioner. Den ny teknologi skaber således også nye jobmuligheder, som ikke indgår i analysen. Imidlertid kan der i perioder opstå omstillingsproblemer, hvis den teknologiske udvikling sker hurtigt. Disse problemer kan f.eks. imødegåes gennem arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitikken. Kontakt Økonom, PhD Nicolai Kaarsen, Tlf

3 1. Fremtidens arbejdsfunktioner og computere I artiklen The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerization undersøger to forskere fra Oxford konsekvenserne af udvikling indenfor computerteknologi for fremtidens arbejdsmarked. De forsøger, at kortlægge i hvor høj grad forskellige jobfunktioner vil blive påvirket. I dette afsnit gives et kort resume af artiklens resultater og metoder. Artiklens forfattere hævder, at udvikling indenfor forksningsfelterne machine learning og mobile robotics vil betyde, at en lang række jobfunktioner, som i dag udføres af mennesker, i fremtiden vil blive udført af maskiner. Innovationer inden for machine learning involverer brugen af såkaldt big data, som vil forøge computeres evne til at løse komplicerede problemstillinger. Som et eksempel nævnes lastbilchaffører. At køre bil er en kompliceret opgave, som kræver en evne til at tilpasse sig forskellige situationer og et veludviklet sanseapparat. Forfatterne af artiklen påpeger, at udviklingen i de seneste år - bl.a. indenfor anvendelsen af elektroniske vejkort - har muliggjort udviklingen af Google s førerløse biler. Hvis denne teknologi bliver udbredt, er der en lang række chaufførjob, som i fremtiden kan blive besat af computere. Et andet eksempel findes indenfor detailhandelen. Internethandel har allerede fordrevet arbejdspladser indenfor denne branche. Efterhånden som computere, der er i stand til at interagere med mennesker og behændige robotter bliver mere udbredt, er det muligt at en række jobfunktioner, som f.eks. involverer ekspedition, vareopsætning og lagerarbejde helt eller delvist vil blive erstattet. Slutproduktet af artiklen er en tabel, hvor hver af de 700 job-funktioner i den såkaldte SOCklassifikation tilknyttes en sandsynlighed for at blive erstattet af computere. Men hvordan kommer forfatterne frem til disse sandsynligheder? Først udvælges 70 jobfunktioner. For hver af disse jobfunktioner besvarer en gruppe forskere indenfor felterne machine learning og mobile robotics følgende spørgsmål: Can the tasks of this job be sufficiently specified, conditional on the availability of big data, to be performed by state of the art computer-controlled equipment. Her spørges altså til, hvorvidt samtlige opgaver forbundet med jobfunktionen kan udføres af udstyr kontrolleret af computere i dag under den antagelse, at relevante big data er til rådighed. Bemærk også, at der refereres til state of the art teknologi og ikke fremtidig teknologi. Dvs. der refereres til teknologi der omend det muligvis er meget dyrt allerede eksisterer i dag. 3

4 Disse oplysninger benyttes herefter til at beskrive sandsynligheden for, at de resterende 630 jobfunktioner bliver automatiseret. Det gøres ved at bruge 9 egenskaber, som den amerikanske organisation O*net har tilegnet hver jobfunktion. Egenskaberne er Assisting and caring for others, Persuasion, Negotiation, Social perceptiveness, Fine arts Originality, Manual dexterity, Finger dexterity og Cramped work space. For hver af disse egenskaber har O*net tildelt hver jobfunktion en karakter. Herefter undersøges sammenhængen mellem disse egenskaber og de 70 jobfunktioner. Det viser sig, at de første 6 egenskaber er særlig vigtige for jobfunktioner, som er svære at replicere for computere, mens de sidste 3 egenskaber er særlig vigtige i jobfunktioner som er nemme at replicere. Derefter benyttes denne sammenhæng i en statistisk model til at forudsige en sandsynlighed for de resterende 630 jobfunktioner. I praksis betyder det, at en jobfunktion som f.eks. pædagogmedhjælper, hvor egenskaberne assisting and caring for others og social perceptiveness er vigtige, mens de sidste tre egenskaber er mindre vigtige, vurderes til at have en lille sandsynlighed for at blive erstattet af ny teknologi. Derefter benyttes disse sandsynligheder til at tegne et billede af, hvordan det amerikanske jobmarked vil blive berørt af udviklingen inden for computerteknologi. De konkluderer, at 47% af amerikanske job har høj sandsynlighed (>70%) for udskiftning. Som artiklens ophavsmænd pointerer, betyder det ikke, at 47% af de amerikanske beskæftigede vil stå uden et job inden for den næste årrække. Som tilfældet har været efter den industrielle revolution, vil det betyde, at en række job bliver nedlagt, men at nye opstår, således at der flyttes arbejdspladser fra en type job til andre. Denne type af strukturelle ændringer er en naturlig konsekvens af teknologisk udvikling, og hvis den bremses, vil det betyde en nedgang i produktivitetsvæksten. Hvis omstillingen sker hurtigt, kan der imidlertid inden for visse jobfunktioner opstå problemer såsom lønnedgang eller arbejdsløshed i en periode. Disse problemer kan imødegåes f.eks. gennem arbejdsmarkeds- eller uddannelsespolitik, og skal ses i sammenhæng med de fordele, som de nye teknologier kan føre med sig. 2. Udskiftning af job i Danmark Hvis man tager de britiske forskeres resultater for gode varer, er der altså en stor del af de amerikanske jobfunktioner, der kan blive udskiftet i fremtiden. Men sammensætningen af job er anderledes i Danmark. Spørgsmålet er derfor, hvordan det danske jobmarked vil blive berørt at automatisering og adgang til big data? 4

5 For at besvare dette spørgsmål skal de amerikanske jobfunktioner oversættes til danske se boks 1 for tekniske detaljer. Som beskrevet i boksen er der 2,67 mio. beskæftigede opregnet i Danmarks statistiks registerdatabase over jobfunktioner. Ud af disse er der 2,15 mio., der kan matches med de koder, som den britiske analyse anvender, og hvor det derfor er muligt at anvende forskernes skøn for sandsynligheden for udskiftning. I det efterfølgende er det alene de 2,15 mio. beskæftigede, der kan tildeles en sandsynlighed, som indgår i analysen (også når der beregnes andele). Resultaterne er illustreret i Figur 1. Figuren følger de britiske forskeres opdeling i lav, mellem og høj sandsynlighed for udskiftning, idet der benyttes hhv. 30% og 70% som grænseværdier for indelingen. Der er ca (37%) i såvel høj- som lavrisiko gruppen og de resterende (26%) befinder sig i mellemgruppen. Der er således en lavere andel af job i højrisikozonen end i USA. Det kan skyldes, at der i USA er en større andel i letudskiftelige servicejob. Figur 1. Beskæftigede fordelt på jobkategori og ssh. for automatisering Ssh. < 30% 30%<Ssh.<70% Ssh.>70% 1 Ledelse 2 Viden på højeste niveau 3 Viden på mellemniveau 4 Kontor og kundeservice 5 Service og salg 6 Landbrug, skovbrug og fiskeri 7 Håndværk 8 Operatør-, monterings- og transportarb. 9 Andet manuelt arb. Kilder: Frey og Osborne (2013) og Danmarks Statistiks registerdatabase. 5

6 Figur 1 viser også fordelingen på jobkategorier. Her benyttes de 9 overordnede jobkategorier i DISCO-klassifikationen. 1 Lavrisikogruppen udgøres mestendels af job indenfor gruppen Viden på højeste niveau. Disse job er særlig resistente over for udskiftning idet de omfatter opgaver, som forudsætter en høj grad af kreativ og/eller social intelligens. Derudover er der en række servicejobs, som måske ikke forudsætter et højt niveau af viden, men som kræver en stor grad af social intelligens hvilket computere endnu ikke er i besiddelse af. Højriskogruppen består bl.a. af manuelle job indenfor f.eks. byggeri, produktion og transport. Disse erhverv har med industrialiseringen og overgang til service- og vidensproduktion allerede løbende oplevet en udskiftning af en række af de mest rutineprægede jobfunktioner. Med bedre computerteknologi vil denne udskiftning fortsætte og også omfatte mindre rutineprægede opgaver. En række job indenfor handel og service er også i højrisikogruppen, eksempelvis salgsarbejde af typen, der ikke kræver et højt niveau af social intelligens, rengøringsarbejde og kontorarbejde. 1 Der er faktisk 10 overordnede kategorier i DISCO-klassifikationen, men ingen af jobfunktionerne kategori 0 Militært arbejde har fået tildelt en sandsynlighed i artiklen, der er baggrunden for dette notat. 6

7 Boks 1: Konvertering af jobkoder I Frey og Osborne (2013) er sandsynligheden for at en funktion overtages af computere beregnet for 700 jobfunktioner. Disse jobfunktioner følger den såkaldte SOC-klassificering, som bl.a. benyttes i USA og UK. Danmarks Statistik benytter den såkaldte DISCOklassificering, som er en generalisering af den internationale ISCO-klassificering. 2 For at tildele hver af de danske jobfunktioner en sandsynlighed for udskiftning er det altså nødvendigt at matche hver DISCO-kode med en tilhørende SOC-kode. Dette gøres i tre trin: 1. Først skal de 6-cifrede DISCO-koder omdannes til 4-cifrede ISCO-koder. Dette gøres ved at fjerne de to sidste cifre i koderne. Derudover har Danmarks Statistik valgt at danne to nye overordnede grupperinger: 2343 pædagogisk arbejde og 2357 specialpædagogisk arbejde. Disse grupperinger omkodes med ISCO-koderne hhv Undervisning før grundskoleniveau og 2359 Undervisningsog pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds. 2. Derefter skal ISCO-koderne omdannes til SOC-koder. Her benyttes nøglen ISCO_SOC_Crosswalk.xls som kan downloades på Bureau of Labor Statistic s hjemmeside. I nogle tilfælde passer samme ISCO-kode til flere SOC-koder, og i andre tilfælde passer flere ISCO-koder til samme SOC-kode. I sidstnævnte tilfælde sættes sandsynligheden for overtagelse fra samme SOC-kode til alle matchende ISCO-koder. I førstnævnte tilfælde beregnes et gennemsnit af sandsynligheder over alle matchende SOC-koder. Gennemsnittet vægtes med antal beskæftigede i USA indenfor den pågældende SOC-kategori. 3. En del af de danske beskæftigede er registreret i overordnede grupper hvis ISCO-kode ender på 0. ISCO-koderne i nøglen fra trin 2 indeholder ikke generelle kategorier, men kun specifikke, dvs. koder, der ikke ender på nul. Eksempelvis er der 777 beskæftigede med koden 5000, hvilket indikerer kategori 5 Service og salg. Dette er en generel kategori, som indeholder en række specifikke jobfunktioner f.eks Stade og markedssalg. I det tredje trin fordeles beskæftigede i generelle kategorier ud på specifikke kategorier. Ud af de ca. 2,67 mio. beskæftigede, der er registreret i RAS-registeret, er der 2,15 mio., der kan matches til en sandsynlighed for udskiftning. Dvs., der er ca. 0,5 mio., som ikke kan matches. For størstedelen (ca ) skyldes dette at DISCO-koden er uoplyst i Danmarks statistiks registerdatabase. 2 Danmarks Statistiks Publikation DISCO-08 Danmarks Statistiks fagklassifikation beskriver DISCOklassifikationen og forskelle til ISCO. 7

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Arbejdspapir 16 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Nikolaj Malchow-Møller Jakob Roland Munch Jan Rose Skaksen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 2007 Udenlandsk

Læs mere

Danmarks Kvalifikationsbalance

Danmarks Kvalifikationsbalance Danmarks Kvalifikationsbalance Danmarks Kvalifikationsbalance Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen GYLDENDAL Danmarks Kvalifikationsbalance Rockwool Fondens Forskningsenhed og

Læs mere

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering De udfordringer, Danmark står overfor i forhold til fremtidens arbejdsmarked, er ikke nye. Globalisering og effektivisering af produktionen

Læs mere

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse

Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Kræn Blume Jensen & Vibeke Tornhøj Christensen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater og konklusioner Publikationen Ufaglærtes bevægelser fra ledighed til beskæftigelse Resultater

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf

DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Syddansk Universitet Funktionær eller ej? Scheuer, Steen DOI: http://www.hk.dk/privat/content/download/62003/648177/file/analyse-funktionær%20eller%20ej.pdf Publication date: 2009 Document Version Forfatters

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor

Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor Produktivitetseffekter af uddannelse og generelt uddannelsesløft i den private sektor - En analyse på baggrund af en detaljeret uddannelsesopdeling juni 2013 Udført i samarbejde mellem og CEBR Centre for

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

04:20 LUKNING OG INDSKRÆNKNING AF VIRKSOMHEDER. Konsekvenser af globalisering LUKNING OG INDSKRÆNKNING AF VIRKSOMHEDER. Konsekvenser af globalisering

04:20 LUKNING OG INDSKRÆNKNING AF VIRKSOMHEDER. Konsekvenser af globalisering LUKNING OG INDSKRÆNKNING AF VIRKSOMHEDER. Konsekvenser af globalisering 705119_omslag.qxp 14/10/04 8:05 Side 1 04:20 Der tales meget om de negative konsekvenser af globalisering. I denne rapport søger forfatterne at vurdere risikoen for svagere tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 16/09/14 Professionsuddannede i den private sektor Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 2 PROFESSIONSUDDANNEDE I DEN PRIVATE SEKTOR DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Analyse af magistre i Østdanmark Januar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 2: Lokale rammevilkår Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Lokale rammevilkår såsom skat, administration

Læs mere

Tendenser i tandteknik

Tendenser i tandteknik Tendenser i tandteknik Fremadrettet analyse af efteruddannelsesbehov for laboratorietandteknikere 2009-2019 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Indledning...5 3. Udviklingstendenser på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hvor melder de sig ind?

Hvor melder de sig ind? 123 Hvor melder de sig ind? Analyse af lønmodtageres tilbøjelighed til at vælge gule frem for LO-organisationer Christian Lyhne Ibsen Februar 2012 ISBN 978-87-91833-69-4 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere