Persondataretligt Forum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Persondataretligt Forum"

Transkript

1 Persondataretligt Forum Persondataretten har ikke nydt større opmærksomhed i såvel den brede offentlighed som i juridiske kredse end netop nu. Med stor hastighed udvikles nye muligheder for at indsamle, analysere og udnytte persondata, men i takt hermed ændres karakteren og omfanget af de risici, der er forbundet med behandling af personoplysninger. Der er ingen udsigt til, at denne udvikling vil stoppe. Tværtimod betyder bl.a. EU-domstolens aktive anvendelse af individets ret til databeskyttelse, at der allerede er afsagt flere skelsættende domme, der yderligere komplicerer et i forvejen vanskeligt retsområde. Hertil kommer de igangværende forhandlinger i EU af en ny databeskyttelsesforordning, der vil få stor betydning for danske virksomheders og myndigheders adgang til at behandle persondata.

2 Persondataretligt Forum For at følge, analysere og understøtte udviklingen af persondataretten har Plesner lanceret Persondataretligt Forum. Formålet er at skabe et uformelt rum, hvor praktikere mødes for at opnå ny viden og inspiration og drøfte de seneste udviklinger, udfordringer og problemstillinger, som persondataretten giver anledning til. Persondataretligt Forum bygger på den grundlæggende antagelse, at dataansvarlige, databehandlere og deres ansatte på tværs af den offentlige og den private sektor har værdi af at udveksle erfaringer om de udfordringer, de står over for i hverdagen, hvad enten det gælder håndteringen af outsourcing, HR-data, IT-sikkerhed, markedsføring, Big Data-projekter eller lancering af nye IT-systemer mv. Arrangementer og internationalt netværk Forummet udbyder en række kurser og arrangementer, hvor der sættes fokus på grundlæggende og aktuelle spørgsmål inden for persondataretten. Der vil løbende blive tilføjet arrangementer i lyset af, hvilke emner der efterspørges. Medlemmer af forummet har mulighed for at tilmelde sig arrangementer mv., før de annonceres på Plesners hjemmeside. På sigt vil Persondataretligt Forum også indebære mulighed for at deltage i studierejser og lignende tiltag samt afholdelse af særlige møder, briefings mv. målrettet medlemmerne. Forummet vil trække på Plesners brede netværk såvel nationalt som internationalt. I det omfang det er relevant for at sikre deltagerne et overblik over samtlige relevante juridiske aspekter af en given problemstilling, vil Persondataretligt Forum også inddrage andre retsområder, herunder eksempelvis ansættelsesret, obligationsret, offentlig ret, forbrugerret og IT-ret. Målgruppe Persondataretligt Forum henvender sig til jurister i virksomheder, organisationer og myndigheder, der helt eller delvist beskæftiger sig med persondataretlige forhold, f.eks. i forbindelse med HR, markedsføring, IT-services, konkret sagsbehandling mv. Forummet henvender sig også til eksempelvis IT-chefer, IT-sikkerhedschefer, databeskyttelsesansvarlige og andre, som har berøring med persondataretten. Der forudsættes ikke indgående kendskab til persondataretten, men for dem, der ønsker en indføring eller genopfriskning af området, vil det første kursus navnlig være relevant. Der er ingen forpligtelser forbundet med deltagelse i Persondataretligt Forum, og medlemmerne afgør selv hvilke og hvor mange arrangementer og kurser, de ønsker at deltage i. 1

3 De første syv arrangementer Tid og sted Alle arrangementer holdes - med mindre andet oplyses - hos Plesner, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Tidspunkt for det enkelte arrangement fremgår af arrangementets beskrivelse. Forud for alle arrangementer byder vi fra kl på morgenmad. Arrangementerne er - med undtagelse af det første udvidede kursus - gratis. Indmeldelse Indmeldelse i Persondataretligt Forum skal ske via Eventuelle spørgsmål til forummet kan rettes til advokat Michael Hopp på Medlemmer af netværket vil løbende modtage oplysninger om forestående arrangementer og nye initiativer med relevans for forummets fokusområde. Medlemmer vil ikke i øvrigt modtage henvendelser fra Plesner, medmindre der er meddelt samtykke hertil. Tilmelding Tilmelding til hvert enkelt arrangement er nødvendigt, da der er et begrænset antal pladser. Du tilmelder dig hver enkelt arrangement på Plesner forbeholder sig ret til at begrænse antallet af medlemmer samt at afslå anmodninger om medlemskab/tilmelding til kurser og arrangementer. Eventuelle aflysninger vil blive meddelt via og på Plesners hjemmeside. Uddannelsespoint Samtlige arrangementer vil udløse uddannelsespoint i henhold til reglerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. 2

4 Arrangementsoversigt Kursus: Overblik over persondataretten Onsdag den 24. september 2014 kl Pris kr ekskl. moms Briefing: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen Tirsdag den 30. september 2014 kl Kursus: Persondata, digital markedsføring og Big Data : Muligheder og udfordringer Mandag den 10. november 2014 kl Kursus: Private efterforskninger Mandag den 8. december 2014 kl Kursus: Tredjelandsoverførsler af persondata - BCR, Safe Harbour, standardkontrakter og seneste praksis Tirsdag den 10. marts 2015 kl Kursus: Databeskyttelse i det offentlige Tirsdag den 21. april 2015 kl Kursus: HR og persondata Onsdag den 20. maj 2015 kl

5 Kursus: Overblik over persondataretten Onsdag den 24. september 2014 kl Pris kr ekskl. moms På kurset vil deltagerne opnå de grundlæggende forudsætninger for at rådgive om og håndtere persondataretlige spørgsmål. Med udgangspunkt i praktiske eksempler på, hvordan man bedst håndterer en række af de til tider vanskelige problemstillinger, som persondataloven kan give anledning til, vil kurset levere praktisk anvendelige råd og vejledning. Deltagere vil også modtage en materialesamling, de kan anvende i deres daglige arbejde. Plesner vil gennemgå de områder og emner, som enhver praktikker bør kende, herunder: - De fire spørgsmål, man altid skal stille sig selv - Lovens grundlæggende systematik - en praktisk indføring - Lovens behandlingsregler - Særlige faldgruber og problemstillinger - Praktiske eksempler på anvendelsen af lovens bestemmelser - Principielle afgørelser fra Datatilsynet m.fl. - Overførsler til tredjelande - Sikkerhedsreglerne - Cloud computing - i IT-retligt og persondataretligt lys - Anmeldelsespligten - Markedsføring og persondata - Behandling af personoplysninger i forbindelse med HR-management Fokus vil være at sikre deltagerene praktiske råd og værktøjer, der kan lette deres hverdag og klæde dem på til at håndtere stadig mere komplekse problemstillinger. De deltagere, der måtte ønske at konkrete problemstillinger bliver drøftet - eventuelt anonymt - under kurset, er velkommen til at sende deres spørgsmål og forslag til advokat Michael Hopp på Blandt underviserne på kurset er en af Justitsministeriets tidligere forhandlere af den kommende databeskyttelsesforordning. På kurset vil deltagere derfor også få det bedst mulige indblik i den kommende databeskyttelsesforordning og de væsentlige ændringer og udfordringer, den vil indebære for virksomheder og myndigheder. 4

6 Briefing: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordningen Tirsdag den 30. september 2014 kl Forudsigelserne om, hvornår forhandlingerne af EU s nye databeskyttelsesforordning kan forventes afsluttet, svinger mellem optimistiske bud på en endelig vedtagelse til årsskiftet 2014/15 og de mere pessimistiske, der siger en gang i år Hvem skal man tro, og hvad er rent faktisk status i forhandlingerne? Få så meget afklaring som muligt samt et kik ind bag forhandlingens kulisser, når Plesner inviterer til morgenmøde og bl.a. en af Danmarks tidligere forhandlere svarer på følgende spørgsmål: - Hvad beror forhandlingerne på? - Hvilke medlemsstater mener hvad og hvorfor? - Hvilke elementer af forslaget må forventes også at indgå i den endelige forordning, og hvordan forbereder en organisation sig bedst herpå? - Hvilke udfordringer vil den nye forordning indebære for virksomheder og myndigheder? - Hvad betyder valgresultatet ved Europa-Parlamentsvalget for forhandlingerne og for databeskyttelsesretten i bred forstand? 5

7 Kursus: Persondata, digital markedsføring og Big Data : Muligheder og udfordringer Mandag den 10. november 2014 kl Anvendelsen af persondata indebærer mange nye muligheder for private aktører, men også mange risici. På kurset ser vi på, hvordan moderne markedsføring kan finde anvendelse inden for rammerne af markedsføringsloven og persondataloven. Vi behandler de overvejelser enhver dataansvarlig skal gøre sig inden et Big Data projekt, der vil vedrøre persondata, sættes i værk. Der vil bl.a også være oplæg fra praktikere, der selv har gennemført denne type projekter og blive trukket på erfaringer fra udlandet. Blandt de berørte emner vil være: - Hvilke retlige rammer sætter persondataretten og markedsføringsretten for behavioral marketing, profiling og online tracking? - Hvad er faldgruberne, når virksomheder etablerer nye forretningsområder f.eks. bankvirksomhed - oven på eksisterende forretningsområder? - Hvilke forhold skal man holde for øje, når man bruger målrettet markedsføring som f.eks. Google Adwords og sociale netværk? - Hvornår må eksisterende kundedata beriges eller blandes med data erhvervet fra andre dele af forretningen, koncernen eller fra tredjemand? - Hvem har ansvaret for hvilke aktiviteter? - Hvilke problemstillinger skal imødegås, når man sælger til kunder i udlandet? - Hvornår er en Big Data -anvendelse af personoplysninger overhovedet lovlig? - Hvilke grænser sætter persondatalovens finalité-princip? - Hvad vil den kommende EU forordning betyde for Big Data? På kurset vil den seneste udvikling i, hvordan data kan anvendes i markedsføringsøjemed blive illustreret, og de juridiske aspekter af en sådan behandling vil blive gennemgået. Deltagerne opfordres til senest dagen før at sende konkrete spørgsmål og eksempler fra hverdagen, som de ønsker drøftet på kurset, til advokat Michael Hopp på 6

8 Kursus: Private efterforskninger Mandag den 8. december 2014 kl I stadig stigende omfang gennemføres såkaldte private efterforskninger, hvor virksomheder og deres rådgivere f.eks. afdækker kriminelle handlinger begået mod virksomheden af medarbejdere eller eksterne parter. Det er i den forbindelse afgørende, at virksomhederne - og ikke mindst deres juridiske afdeling/medarbejdere - agerer proaktivt for at afværge de væsentlige risici, der kan opstå i forhold til bl.a. medarbejdere, myndigheder og offentligheden. Plesner sætter på kurset fokus på, hvordan private efterforskninger gennemføres effektivt og på en måde, der beskytter virksomheden bedst muligt mod risici - herunder: - Afgrænsningen af efterforskningens karakter og omfang - Grænseoverskridende efterforskninger, herunder danske datterselskabers deltagelse og samarbejde - Ansættelsesretlige aspekter - Inddragelse af og styring af ekstern bistand - Muligheden for at udnytte legal privilege - Myndighedsadgang til rapporter - Hensigtsmæssig udarbejdelse af rapporter/resultater af efterforskningen - Opbevaring af rapporter/resultater af efterforskningen - Anden juridisk risikostyring, herunder håndtering af vidner, afhøringspraksis, håndtering af SU-udvalg/tillidsrepræsentanter og samarbejde med myndigheder På kurset vil der navnlig blive brugt konkrete og praktiske eksempler til at illustrere de overvejelser og udfordringer, en efterforskning rejser. Deltagerne opfordres til senest dagen før at sende konkrete spørgsmål og eksempler fra hverdagen, som de ønsker drøftet på kurset, til advokat Michael Hopp på 7

9 Kursus: Tredjelandsoverførsler af persondata - BCR, Safe Harbour, standardkontrakter og seneste praksis Tirsdag den 10. marts 2015 kl Persondatalovens regler om overførsel af personoplysninger udgør en af den dataansvarliges løbende udfordringer. På kurset vil de grundlæggende krav i persondatalovens 27 blive gennemgået, og deltagerene vil få en indføring i, hvordan de forskellige problemstillinger, der opstår, løses bedst muligt. Vi sætter blandt andet fokus på: - Anvendelse af Kommissionens standardkontrakter - Binding Corporate Rules - Safe Harbour-ordningen, herunder status i forhandlingerne mellem EU og USA om en revision - Håndtering af dialogen med Datatilsynet, når der foretages anmeldelser - Cloud Computing og tredjelandsoverførsler - Krigsreglen såvel den danske som den europæiske Deltagerne opfordres til senest dagen før at sende konkrete spørgsmål og eksempler fra hverdagen, som de ønsker drøftet på kurset, til advokat Michael Hopp på 8

10 Kursus: Databeskyttelse i det offentlige Tirsdag den 21. april 2015 kl På kurset sætter Plesner særlig fokus på de udfordringer, som offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner støder på i forhold til behandling af personoplysninger. Behandlingen af personoplysninger er en nødvendig del af en stor del af de kerneydelser, som offentlige myndigheder skal levere. Uanset om det er sagsbehandling i forbindelse med sociale sager, etablering af nye IT-systemer eller behandling af elevdata, vil persondataretten skulle inddrages. Samtidig vil den kommende databeskyttelsesforordning få en række konsekvenser for stat, kommuner, regioner og selvejende institutioner med offentlig tilknytning. På kurset sætter vi blandt andet fokus på: - Udveksling af personoplysninger mellem enheder og myndigheder - Samkørsel - Samarbejdet med IT-leverandører - God skik ved etablering af nye systemer - Overholdelse af sikkerhedskravene, herunder krigsreglen - Behandling af helbredsoplysninger - Tredjelandsoverførsler særligt i forbindelse med outsourcing eller løsningen af afgrænsede opgaver - Den registreredes rettigheder i forbindelse med sagsbehandling - De seneste afgørelser fra Datatilsynet med relevans for offentlige myndigheder Deltagerne opfordres til senest dagen før at sende konkrete spørgsmål og eksempler fra hverdagen, som de ønsker drøftet på kurset, til advokat Michael Hopp på 9

11 Kursus: HR og persondata Onsdag den 20. maj 2015 kl Alle virksomheder bør nøje overveje, hvordan de behandler personoplysninger i forbindelse med driften af deres HR. Få en indføring i såvel de grundlæggende som de mere komplekse problemstillinger og udfordringer, der opstår når persondataretten og HR mødes, herunder: - Screening af ansøgere - Anvendelse af straffeattester - Håndtering af fratrådte medarbejderes persondata - Slettefrister - Overførsler til tredjelande - Whistleblowerhotlines og håndteringen af indberetninger - Interne efterforskninger - fem gode råd - De mest centrale afgørelser fra Datatilsynet Til kurset vil der blive udarbejdet en materialesamling, der giver deltagerne et praktisk overblik over området. Deltagerne opfordres til senest dagen før at sende konkrete spørgsmål og eksempler fra hverdagen, som de ønsker drøftet på kurset, til advokat Michael Hopp på 10

12 Kursusbeskrivelser Opdaterede kursusbeskrivelser vil blive udsendt ca. 14 dage før det enkelte kursus. Der tages forbehold for eventuelle ændringer af dato og indhold. Undervisere De primære undervisere på kurserne vil være følgende medarbejdere fra Plesner: Michael Hopp, advokat Michael er partner i Plesners IP-retsgruppe, hvor han er ansvarlig for Plesners juridiske rådgivning om persondatabeskyttelse, markedsføringsret og forbrugerret. Endvidere arbejder Michael med teknologi, medier og telekommunikation. Christian Wiese Svanberg, advokat Christian beskæftiger sig primært med persondataret, datasikkerhed, TMT (technology, media and telecommunications) og tilknyttede områder. Han har tidligere arbejdet i Datatilsynet og var i den forbindelse medlem af Artikel 29 arbejdsgruppen i 2 år. Under hans tid i Justitsministeriet var han ansvarlig for forhandlingen af den kommende databeskyttelsesforordning. Henrik Rubæk Jørgensen, advokat Henrik beskæftiger sig primært med persondataret. Markedsføringsret, forbrugerret og e-handel hører også til hans arbejdsområder. 11

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 4. september 2014 Høringssvar Bemærkninger til Beretning nr. 3 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe,

Læs mere

DATA- BESKYTTELSE STATUS 2012

DATA- BESKYTTELSE STATUS 2012 DATA- BESKYTTELSE STATUS 2012 DATABESKYTTELSE 2012 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade 56 DK-1401 København K Tlf. 32 69 88 88 www.menneskeret.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIGITALISERINGSKONFERENCE. Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med:

DIGITALISERINGSKONFERENCE. Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser. Konferencen afholdes i samarbejde med: DIGITALISERINGSKONFERENCE Myndighedernes ansvar: Juridisk afklaring i systemudviklingsprocesser Konferencen afholdes i samarbejde med: 1 TALERLISTE Lars Frelle-Petersen Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES

OUTSOURCING OG SHARED SERVICES INVITATION TIL PÅ VEJ HJEM-MØDE OUTSOURCING OG SHARED SERVICES NORRBOM VINDING INVITERER TIL PÅ VEJ HJEM- MØDE TIRSDAG DEN 10. NOVEMBER 2015 KL.16.00 18.30, HVOR VI DRØFTER EN RÆKKE AF DE TEMAER, SOM OUTSOURCING

Læs mere

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma KURSUS- PROGRAM 2014 13 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma ACADEMY KURSER 2014 KURSUSTILBUD ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Opsigelser og fratrædelsesaftaler... 7 CORPORATE COMMERCIAL Partnerselskaber... 8 Omstrukturering...

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015

KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015 KAMMERAKADEMIET din vej til viden EFTERÅR 2015 2 Find også kataloget, invitationer og programmer digitalt på www.kammerakademiet.dk. FORORD KAMMERAKADEMIET Velkommen til Kammerakademiet. Vi har samlet

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog WWW.JUC.DK JUC Kursus katalog Sommer/efterår 2012 JUC Kurser Fordi vi er garant for Det højeste faglige niveau Aktualitet og relevans Bevis for efteruddannelse Kursus København Jylland Side Erhvervs- og

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2012 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor God kontrakthåndtering Corporate

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED...

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED... INVITATION TIL KURSUS HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED EKSTRA 2 KURSUSDAGE UDBYDES HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED Datatilsynet har siden 1. januar 2015 stillet udtrykkeligt krav om, at virksomheder skal

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

Juridiske)rammer)og)udfordringer)

Juridiske)rammer)og)udfordringer) !!! Afdækning!B! Juridiske)rammer)og)udfordringer) Dansk!lovgivning!af!relevans!for!forskningsdata!management! Om)bilaget) Juridisk!institut,!AAU,!har!på!styregruppens!opfordring!udarbejdet!en!oversigt!over!områdets!juridiske!rammer!

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, den 27. januar 2010 2 FORORD Arbejdet i Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen

Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Årsberetning 2012 Hvidvasksekretariatet & Sporingsgruppen Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed Indhold FORORD 3 VIRKSOMHEDSOMRÅDET FOR AFDELINGEN FOR FINANSIEL EFTERRETNING OG EFTERFORSKNING

Læs mere

MYNDIGHEDERNES ADGANG TIL CLOUD-DATA

MYNDIGHEDERNES ADGANG TIL CLOUD-DATA M A R T S / / 2 0 1 2 MYNDIGHEDERNES ADGANG TIL CLOUD-DATA indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 2. DE DANSKE REGLER OM MYNDIGHEDERNES OG POLITIETS ADGANG TIL FORRETNINGSOPLYSNINGER...4

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2003

Datatilsynets årsberetning 2003 Datatilsynets årsberetning 2003 170 Datatilsynets årsberetning 2003 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 600 Oktober 2004 ISSN: 1601-5657 ISBN:

Læs mere