De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer"

Transkript

1 De Nordjyske Byggesten 2014 Fakta og udfordringer

2 Forord I oktober 2011 udsendte De nordjyske byggesten for udvikling og vækst. Det skete for at give et faktuelt billede af Region Nordjylland. Rapporten var et forsøg på at bruge big data til at belyse de forhold, der danner grundlag for den erhvervsmæssige udvikling i regionen. Udgangspunktet for rapporten var således de tilgængelige data medio Her 3½ år efter den første rapport har vi besluttet at tage det samme billede igen, atter med udgangspunkt i den analysemodel, som blev udviklet i Den nye byggestensrapport har med andre ord samme ramme, men opbygningen er i dag mere rettet mod fremtiden og de udfordringer, Nordjylland står over for. Der fokuseres derfor ikke så meget på de forskelle, der er i landsdelen, men mere på landsdelen som en helhed. De Nordjyske Byggesten 2014 er en as is -analyse et fotografi af Region Norddanmark overvejende ved hjælp af de nyeste tilgængelige faktuelle data. Anders Hjulmand Formand for 2

3 Indhold (1) De menneskelige ressourcer...4 (2) Uddannelse og socioøkonomiske status...5 (3) Innovation og teknologi...7 (4) Iværksætteri...9 (5) Erhvervsstruktur og konkurrencekraft

4 Udfordringer i De Nordjyske Byggesten (1) De menneskelige ressourcer De menneskelige ressourcer i Region Nordjylland er som nævnt det grundlag, vi skal bygge på de kommende år suppleret med den løbende ind- og udflytning fra regionen. Fakta Der er i dag indbyggere med en svag overvægt af mænd. I forhold til i den første byggestensrapport Indbyggertallet er stagnerende Aldersfordelingen er forandret færre børn og unge til ungdomsuddannelser færre i den erhvervsaktive aldersgruppe flere til de længerevarende uddannelser større ældregruppe Arbejdsstyrken personer - svagt faldende (cirka 1 %) Beskæftigelsesfrekvens rimelig stabil beskæftigelsesfrekvens 72 Erhvervsfrekvens svagt faldende omkring 78 Ledighedsprocent 6 % og faldende Offentligt forsørgede inkl. SU personer, en tilvækst 7 % Offentligt forsørgede uden SU personer, et fald på 6 % Generelle observationer Der er stigende uudnyttede ressourcer hos regionens indvandrere samt efterkomme. Tilvæksten i regionens befolkning skyldes overvejende den positive nettoindvandring på grund af den globale ind- og udvandring og nettoindvandringen sker overvejende fra Europa. Til og fraflytning til andre danske regioner er på cirka personer og det er Region Midtjylland, der er det store til- og fraflytningsområde. Mobiliteten hos arbejdsstyrken kan blandt andet ses af mobiliteten, og heraf fremgår det, at udpendlingen er på personer og indpendlingen på personer. 4

5 To tredjedele af al udpendling går til Region Midtjylland og 70 % af alt indpendling kommer fra Region Midtjylland. Befolkningen som forbrugere Der i regionen et samlet forbrug for alle husstande på cirka 85 mia. kr. Heraf udgør fødevarer cirka 10 %. Udfordringer På baggrund af ovenstående fakta kan man se en række udfordringer for regionen: 1. Befolkningen som kritisk masse, idet den kun vækster meget langsomt og overvejende på baggrund af tilgang fra EU-lande i det tidligere Østeuropa samt Europa uden for EU. 2. For det andet: Region Midtjylland som en konkurrent på pendling til/fraflytning på regioner. 3. For det tredje: Befolkningen som kritisk masse for forbrug. (2) Uddannelse og socioøkonomiske status Fakta Den uddannelsesmæssige og socioøkonomiske status i Region Nordjylland er et centralt element til bedømmelse af vidensniveauet. Arbejdsstyrkens højeste uddannelsesniveau Knap 18 % af de beskæftigede har grundskole som højeste uddannelse. Knap 31 % blandt de arbejdsløse har grundskole som højeste uddannelse. Godt 44 % uden for arbejdsstyrken har grundskole som højeste uddannelse. Arbejdsstyrken for lønmodtagergrupper fra den første byggestensrapport til i dag: Lønmodtagerne på grundniveau (47 %) er steget svagt. Lønmodtagere på mellemniveau (11 %) er faldet. lønmodtagere på højeste niveau (22 %) er vokset. Højeste uddannelser for de beskæftigede Erhvervsuddannelser Managementgruppen 29 % har en uddannelse inden for Handel og kontor 5

6 Medarbejdergruppen sammen med grupperne Jern og metal, Bygge og anlæg samt Jordbrug og fiskeri udgør de 80 % af uddannelserne. Handel og kontor dominerer med 35 % gruppen omkring sundhedsuddannelser er dog også af en vis størrelse (11 %). De mellemlange videregående uddannelser Managementgruppen Pædagogiske uddannelser er på godt 44 %, mens de tekniske og samfundsrelaterede uddannelser ligger på henholdsvis 16 og 19 %. Medarbejdergruppen 50 % har en pædagogisk baggrund og godt 25 % en sundhedsuddannelse. Lange videregående uddannelser Managementgruppen Det naturvidenskabelige område er på 32 %, mens det jordbrugsvidenskabelige område er på 24 % og det samfundsvidenskabelige på 18 %. Medarbejdergruppen De samfundsvidenskabelige uddannelser er på 27 %, mens det tekniske område er på 22 % og de humanistiske fag er oppe på 21 %. Ressourcer i uddannelsessystemet (antal personer i uddannelsessystemet) Erhvervsfaglige grundforløb personer er i gang, og blandt disse er godt 35 % i færd med det merkantile område. Korte videregående personer og de samfundsfaglige og tekniske uddannelser sidder på næsten 85 % af samtlige studiepladser. Mellemlange videregående personer og 39 % pædagogisk uddannelse, 25 % sundhedsuddannelse samt 19 % samfundsvidenskabelig uddannelse. Bacheloruddannelser personer og den største gruppe er samfundsvidenskabelige linje, den mindste sundhedsuddannelserne. Lange videregående studerende og deres procentvise fordeling er 34 % samfundsvidenskab, 25 % de tekniske uddannelser, 21 % det humanistiske område og 12 % naturvidenskab åriges status med hensyn til videregående uddannelse 45 % kvinder har fuldført videregående uddannelse, for mændene er det 30 %. 62 % mænd har ingen videregående uddannelse, mens procenten for kvinder er 47. 6

7 18-25-åriges status for ungdomsuddannelse Blandt kvinderne har 59 % fuldført ungdomsuddannelse, mens det kun gælder 51 % mænd. Med hensyn til igangværende ungdomsuddannelser er procenten 25 for kvinder og 30 for mænd. Lidt flere mænd (cirka 13 %) end kvinder (cirka 10 %) har afbrudt ungdomsuddannelsen. Udfordringer Tallene viser overordnet, at vidensniveauet er i en positiv udvikling, men der er en række helt klare udfordringer, når man ser på datamaterialet. 1. Man kan tydeligt se på den overordnede fordeling, at det er en myte at tro, at høje uddannelser er det eneste rigtige for et regionalt erhvervslivs udvikling. Det handler om right education, not high education. 2. Det er nødvendigt med en eller anden form for styring, så man kan levere de rette kvalifikationer til erhvervslivet. 3. Der skal udvikles uddannelser, der matcher erhvervslivets behov. (3) Innovation og teknologi Fakta Tallene i dette afsnit skal overvejende betragtes som retningsgivende. Innovationen er faldende i Region Nordjylland, og hvis man går tilbage til 2007, er man på samme niveau som dag. Faktuelt er der virksomheder i regionen, der betragter sig som innovative, mens det faktuelle tal for Region Midtjylland er Faktuelle tal for virksomheder fordelt på innovationstyper Produktinnovation Procesinnovation Kombination Organisatorisk innovation Markedsføringsinnovation

8 Forskning, udvikling og innovation (2012) Udgifter til egen FoU beløb sig til 797 mio. kr. 2,1 % af det danske erhvervslivets samlede udgifter går til FoU. 80 % af FoU indkøbes i Danmark. 109 mio. kr. til indkøb fra danske virksomheder (68 %) og danske konsulenter (24 %). 6 % hentes fra universiteter m.v. 0,5 mia. bruges til løn ved drift. 65 mio. investeres overvejende til apparatur. Forskning i virksomhederne 2 % benytter grundforskning i FoU. 12 % benytter anvendt forskning i FoU. 86 % af benytter udviklingsarbejde i FoU årsværk fordeles med 55 % til forskere, 34 % til teknikere og 11 % til andre Ved procesinnovation har nye/forbedrede hjælpefunktioner højeste prioritet, efterfulgt af nye/forbedrede metoder til produktion. Ny teknologis anvendelse Brug af internettet til private formål Med hensyn til at sende/modtage og benytte internetbank har brugerne i Nordjylland den laveste anvendelse målt i procent af befolkningen. Anvendelse af internet mobiltelefonen (16-74 år): Sende/modtage (52 %) Læse/downloade nyheder (45 %) Læse/downloade bøger/e-bøger (7 %) Bruge podcast (5 %) Bruge sociale netværkstjenester (48 %) Sammenlignet med Region Midtjylland ligger Nordjylland lavere på alle typer anvendelse af internet til private formål. Blandt de årige er der 5 %, der aldrig har brugt internettet og 2 %, der ikke har brugt det de seneste tre måneder. Dette bringer Region Nordjylland klart i bunden blandt befolkningerne i de enkelte danske regioner. 8

9 Udfordringer Tallene skal som nævnt alene bruges som retningsgivende, men alligevel er der nogle klare udfordringer: 1. Der skal ske en indsats i forhold til produktinnovation, så der bringes faktiske nye produkter på markedet. 2. Der bør ske en styrkelse af anvendelsen af universitet som partner i forskningsudvikling mere udviklingsarbejde på universitet. 3. De nye teknologier bør udbredes mere i regionen manglende brug i hverdagen er en barriere for anvendelse i erhvervslivet. (4) Iværksætteri Fakta Desværre findes der ikke megen ny officiel statistik vedrørende iværksættere opdelt på regioner. Nye virksomheder 2012 Der blev etableret nye virksomheder, svarende til 9 % på landsplan. I forhold til den første byggestensrapport er der ingen forskel procentvis: 22 % inden for Handel og transport 18 % inden for Erhvervsservice 14 % inden for Industri m.m. Lukkede virksomheder virksomheder lukkede ned. I forhold til den første byggestensrapport er det 300 færre, der lukker ned. Der er flest ophørte virksomheder inden for Handel og transport samt Erhvervsservice og Landbrug, skovbrug og fiskeri. 7 % ophør er inden for Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed. Tilpasning til den økonomiske realitet efter finanskrisen Landbrug, Finansiering/forsikring, Bygge/anlæg, Ejendomshandel m.v. samt industri m.v. har tilpasset sig. 9

10 Offentlig administration m.v. og Handel og transport stadig er i gang med tilpasning. Kun 0,5 % af nye virksomheder bliver en vækstiværksætter. 50 % af de danske højvækstvirksomheder ligger inden for handel og transport samt erhvervsservice. Udfordringer På trods af begrænsede nye data er der nogle klare udfordringer: 1. Hvis man skal bruge iværksættere som løftestang for velfærd og vækst, er udfordringen at få nordjyske iværksættere til at vokse. Det er ikke nok at få dem etableret de skal også driftes. 2. Man må generet fokusere på de brancher, hvor der udvikles nye højvækstvirksomheder. 3. Man må tilskynde til at tilpasning til tiden efter finanskrisen øges i de resterende brancher. 4. (5) Erhvervsstruktur og konkurrencekraft Fakta Erhvervsstruktur Omkring virksomheder Omkring mikrovirksomheder med under 10 ansatte Omkring små virksomheder Omkring 800 mellemstore og store virksomheder Et fald på 179 mikrovirksomheder siden den første byggestensrapport I hele landet har der været en stigning på knap virksomheder De små virksomheder er faldet med 109 mod på landsplan 349 Mellemstore og store virksomheder er faldet med 15 virksomheder mod 87 på landsplan Faldet er blandt virksomheder med ansatte, vækst på 9 i gruppen 100+ ansatte. Brancher Mikrovirksomheder 22 % inden for landbruget 16 % inden for handel 10 % inden for bygge og anlæg 7 % inden for videnservice 10

11 Små virksomheder Mellemstore og store 22% inden for handel 11 % inden for industri 19 % inden for undervisning 18 % inden for sundhed og socialvæsen 18 % inden for industri Industrien i regionen Knap virksomheder Største gruppe er her samlegruppen med møbler og anden industri Metalindustrien har cirka 400 virksomheder Metalindustrien har 21 % af virksomhederne Fødevareindustrien m.v. er kun på 14 % Maskinindustrien er kun på 10 % Brancheoversigt med antal firmaer, fuldtidsansatte og omsætning Handel og transport m.v. bidrager med den største omsætning på knapt 118 mia. kr. ved hjælp af godt virksomheder og ansatte eller 23 % af virksomhederne, 18 % af de ansatte og 45 % af den samlede regionale omsætning. Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed bidrager med 9 % af virksomhederne, 15 % af de ansatte og 28 % af regionens samlede omsætning. Erhvervsservice repræsenterer 11 % af alle virksomheder, 5 % af de ansatte og 6 % af regionens samlede omsætning. Region Nordjylland og eksport Nordjylland har knap 70 mia. kr. af den samlede danske eksport på 955 mia. kr., hvilket svarer til cirka 7 %. Hvis man ser på de tilsvarende tal for de øvrige regioner, har Region Hovedstaden omkring 49 % af den danske eksport, Region Sjælland cirka 4 %, Region Syddanmark cirka 19 % og Region Midtjylland omkring 21 %. På trods af at man har cirka 11 % af landets virksomheder, har Region Nordjylland kun 7 % af eksportomsætningen. Bedre balance mellem Region Nordjyllands andel af antal af fultidsansatte og andel af landets eksportomsætning. Eksporten i Region Norddanmark stammer overvejende fra de to brancher Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed samt Handel og transport mv. Med en eksportomsætning på henholdsvis 31 mia. kr. og 36 mia. kr. dækker de knapt 96 % af regionens eksport. Region Nordjylland har mindre eksport inden for Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, Information og kommunikation samt Erhvervsservice, mens man er klart over 11

12 landsgennemsnittet med hensyn til Handel og transport mv. Udfordringer For at få et up to date-billede er der anvendt en beregning af eksporten på baggrund af omsætning, hvilket er rimeligt konservativt. Det dokumenterer disse udfordringer: 1. Regionen har behov for at få flere mellemstore og store virksomheder. 2. Der skal skabes mere kritisk masse inden for den nuværende industri. 3. Eksportindsatsen skal fokuseres mod industri, information og kommunikation samt erhvervsservice. 12

De Nordjyske Byggesten 2014. Datagrundlag

De Nordjyske Byggesten 2014. Datagrundlag De Nordjyske Byggesten 2014 Datagrundlag Indhold DATAGRUNDLAG... 5 DEL A De menneskelige ressourcer... 5 Tabel 1) Folketal Region Nordjylland den 1. i kvartalet efter køn, herkomst og tid... 5 Tabel 2)

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm

Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Analyse af kommende kompetencebehov på Bornholm Udarbejdet af Anders Hedetoft og Karin Topsø Larsen Marts 2011 For Kompetenceforum Bornholm Indhold 1. Analysens konklusioner og anbefalinger... 4 2. Arbejdskraftbalance

Læs mere

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse Innovation og Viden 12. februar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Socioøkonomisk beskrivelse

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND BILAGSRAPPORT 9. OKTOBER 2009 I samarbejde med 1 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eskild Hansen, Lars B. Termansen Vækstforum Sjælland, Region Sjælland

Læs mere

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark

Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark Iværksætteri og iværksættere i landdistrikter og byer i Danmark Jesper Manniche og Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning Udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Iværksættere og nye virksomheder

Iværksættere og nye virksomheder Tema 5 Iværksættere og nye virksomheder Af Dorte Koch og Peter Bøegh Nielsen Flest nye virksomheder bliver etableret i 2000 Nye virksomheder udvikler nye produkter Figur 1 I perioden 1990 til 2000 blev

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014

Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre. Januar 2014 Arbejdsmarkedet for nyuddannede magistre Januar 14 1 ARBEJDSMARKEDET FOR NYUDDANNEDE MAGISTRE Januar 14 Kraka - Danmarks uafhængige tænketank Kompagnistræde A, 3. sal 18 København K kontakt@kraka.org www.kraka.org

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland SOCIAL- OG SUNDHEDS - KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indledning... 3 Resumé... 4 Læsevejledning... 6 Præsentation af klyngen... 8 Det centrale produkt......

Læs mere

Vielser og skilsmisser

Vielser og skilsmisser Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Annemette Lindhardt Olsen Dorthe Larsen Anita Lange Vielser og skilsmisser - børn i skilsmisser Udgivet af Danmarks Statistik November 25 Oplag: 5 Danmarks Statistiks

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervslivet i Aalborg nr. 1 2014 BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg Foråret er over os. Vi mærker det i luften, og i denne udgave af BEDREOverblik kan vi også konstatere

Læs mere

Sogneprofil Sydhavn Sogn 2014

Sogneprofil Sydhavn Sogn 2014 Sogneprofil Sydhavn Sogn 214 Profil af Sydhavn Sogn Oktober 214 Sydhavn Sogn Vor Frue-Vesterbro Provsti Københavns Stift Tekst og redigering: Sille M. Fusager Talbearbejdelse: Sille M. Fusager Kirkefondet,

Læs mere

PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE

PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE AALBORG KOMMUNE 23 Indhold Forord... 3 Plan- & Bæredygtighedsstrategiens rolle... 4 Et stærkt og ansvarligt Aalborg... 5 Vækst og forandring i erhvervslivet... 12 Byen

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

20 udfordringer til dansk uddannelsespolitik

20 udfordringer til dansk uddannelsespolitik 20 udfordringer til dansk uddannelsespolitik INDHOLD INDLEDNING SPOT PÅ HULLERNE I UDDANNELSESSYSTEMET BEHOV FOR LØFT AF KVALIFIKATIONER 1. Restgruppen vokser 2. Folkeskolen svigter de basale færdigheder

Læs mere

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune

Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune ERHVERVSPROFIL KALUNDBORG Særkørsel Februar 2010 Erhvervsprofil for Kalundborg Kommune Formålet med denne Erhvervsprofil er at give et overblik over erhvervsvilkårene i Kalundborg Kommune til brug for

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

DI ANALYSE. SÅDAN ligger landet

DI ANALYSE. SÅDAN ligger landet DI ANALYSE SÅDAN ligger landet > Globaliseringsredegørelse 2011 > marts 2011 Sådan ligger landet Sådan ligger landet Globaliseringsredegørelse 2011 Udgivet af DI Redaktion: Sidsel Dyrholm Holst, Casper

Læs mere