SUBMISSION OF WRITTEN WORK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUBMISSION OF WRITTEN WORK"

Transkript

1 IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN SUBMISSION OF WRITTEN WORK Class code: Name of course: Course manager: Course e-portfolio: BVST Videnskabsteori Martin Skovbjerg Jensen Thesis or project title: Supervisor: Full Name: Birthdate (dd/mm-yyyy): Thomas Charles Rohleder 1. 10/

2 Big Data - en diskussion af EU og DK s forhold til data Thomas Charles Rohleder IT-Universitetet i København ABSTRACT In the following paper I will discuss the implications of Big Data in relation to the European Data Retention Directive, and especially the Danish form of mass surveillance. It is intriguing that the Danes almost ignored the debate of mass surveillance even in the light of Edward Snowdens exposure of NSA s massive data collection. Through this discussion I would like to shed light on ethical considerations, which might have been the catalyst, which forced the politicians into the debate. In light of the heated debate of the last year the European parliament is taking action. And laws are about to be changed. Keywords Tele og Data Logningdirektivet, Overvågning, Big data, Aktør Netværk Teori Tegn: ! BIG%DATA% %FRA%POSITIVISME%TIL% KRITISK%RATIONALISME%...%1! 2! DISKUSSION%...%3! 2.1! FRA!EDWARD!SNOWDEN!TIL!HENRIK! QVORTRUP!...!3! 2.2! SOCIOTEKNISKE!ASPEKTER!AF! MASSEOVERVÅGNING!...!4! 2.3! ETIK!OG!MORAL!...!6! 2.4! OVERVÅGNINGSTEORI!...!7! 2.5! RISIKO!VED!DATALOGNING!...!7! 3! EU S%KAMP%FOR%BORGERRETTIGHEDER%8! 3.1! FREMTIDSIMPLIKATIONER!FOR!DESIGN!AF!IT! LØSNINGER!...!9! 4! LITTERATUR%...%10! 1 Big data Fra positivisme til kritisk rationalisme Big data er i løbet af de sidste par år blevet det nye paradigme inde for vores moderne informationsalder. I dag er selskaber som Google og Facebook i stand til at samle store mængder data om deres brugere, i en grad som tillader dem at kende os på et niveau som er tidligere har uhørt. Men ikke kun private virksomheder gør brug af dette. Stater over 1

3 hele verdenen påtvinger sig adgang til vores personlig data, enten via efterretningstjenesternes arbejde så som NSA, eller via lovgivning så som det Europæiske logningsdirektiv. Det kan i mange henseender virke som om ordet overvågning er direkte udskifteligt med Big data, Da man ifølge Behaviorismen induktivt kan drage slutninger ud fra empiriske observationer. Denne positivistiske retning er dog under kritik grundet induktionsproblemet. De kritiske rationalister mener ikke at man kan empirisk data er holdbar bevisførelse for en teori. De peger i stedet på falsifikationsprincippet. Altså er i stedet for man er skyldig til det modsatte er bevist. Så er man uskyldig til det modsatte er bevist. Under de nuværende overvågningslove er der nærmest draget en slutning om vi alle er skyldige terrorister, for hvis vi ikke er det, kan man da ikke have noget at skjule. Denne type overvågning leder nemt tankerne hen på det britiske CCTV eller Orswell s dystorpiske science fiction novelle 1984 om et totalitært regime som forbyder retten til at tænke frit. Sjældent forbinder man dog overvågning med de demokratiske værdier som FN s menneskerettigheder og grundloven er baseret på. Alligevel vedtog Europa Unionen i 2006, som en del af terrorbekæmpelses lovene, at alt metadata om borgernes digitale færden skulle gemmes i seks månder. I Danmark valgte man at skærpe denne et helt år og ansvaret for denne datalogning blev pålagt teleselskaberne. Det er her nævneværdigt at vi i fremtiden kommer til at opleve at vores digitale teknologier smelter mere ind i samfundsstrukturen. Allestedsnærværende minicomputere er allerede i dag ved at blive normen. Dette stille nye krav til datasikkerhed og åbner op for spørgsmålet om hvor meget staten skal vide om borgerne. I fremtiden er det nemlig ikke kun mobiltelefonen som afslører vores færden. Mikrochips vil gennemsyre samfundet i en grad hvor vores dagligdagsartefakter assistere os i henseender som vi dårligt kan forestille os i dag. Alle disse artefakter kommer nemlig til at efterlade et digitalt spor.(morosov. 2013) Allerede tilbage i 2010 påviste Albert-László Barabási og hans hold at de via forskningsfeltet Human Dynamics, kan deducere sig frem til menneskelig adfærdsmønstre. Altså kunne Barabási med helt op til 93 procents nøjagtighed forudsige hvordan et individ ville færdes time for time udelukkende baseret på data om hvor individet mobiltelefon har været på tidligere tidspunkter (Hansen, 2013) EU-domstolen erklærede i en dom den 8. april 2014 at direktivet om datalogning er ulovligt, Da logningsbekendtgørelsen krænker borgernes civile rettigheder som f.eks. retten 2

4 til privatlivets fred. Jakob Willer fra Teleselskabernes Branchesamarbejde skrev således et brev til justitsminister: Karen Hækkerup, den 11.April Hvor han gjorde opmærksom på EU-dommen for således at opfordre de danske myndigheder til at tage konsekvensen af dette.[willer. 2014] Det kan således nævnes at myndighederne i Sverige handlede prompte på denne dom og stoppede datalogningen inde for få dage efter domsafsigelsen. Man kan dog undre sig over hvorfor og hvordan denne datalogning bryder med vores civile rettigheder, når det er maskiner og ikke mennesker som gemmer og analysere alt denne data? Her skal det nævnes at alle IT systemer er designet og vedligeholdes af mennesker. Desuden vokser computernes digitale evner eksponentielt i henhold til Moores lov. Hvilket vil sige at regnekræften fordobles hvert andet år. Derfor må man nødvendigvis også tænke fremtidsperspektiver ind i forhold til disse massive mængder af data som bliver gemt om borgerne. Kunne man eksempelvis forestille sig at man i Danmark nogen sinde kunne opleve et system skift? Hvad ville der ske hvis alt denne data bliver kompromitteret eller misbrugt? For at forstå dette kan man således vende tilbage til spørgsmålet om hvordan datalogning bryder med vores civile rettigheder og således søge dybere ind i spørgsmålet og se på hvilke etiske spørgsmål ville det rejse hvis et menneske skulle gemme og analysere alt denne data omkring os? Jeg vil i følgende opgave opsætte en diskussion imellem forskellige perspektiver på debatten om Big data og overvågning med logningsbekendtgørelsen i Danmark som case. 2 Diskussion 2.1 Fra Edward Snowden til Henrik Qvortrup Det er påfaldende at man inden for Dansk politik valgte i en eller anden grad at ignorere Edward Snowden s afsløringer af NSA s masseovervågning af hele verdenen. Det er først efter afsløringen af Henrik Qvortrup og Se & Hør s ulovlige anskafning af data om kendte danskere at debatten for alvor er blusset op. Man kan nu diskutere om debatten er ved at føre til et paradigme skift i forhold til hvordan vi lovgiver for datasikkerhed og for hvem der har ret til at overvåge hvem. Kuhn s paradigmer beskriver den forståelseshorisont som kendetegner et bestemt felt (Holm 2012 s.61). Dette er relevant for at forstå den opfattelse af overstående problemstilling som har hersket i det seneste årti og for at forstå hvordan debatten nu muligvis føre til en anderledes 3

5 tilgang til sikring af personlig data. 2.2 Sociotekniske aspekter af masseovervågning Fra socialkonstruktivismen er begrebet sprogspil i høj grad anvendeligt i forhold til vores opfattelse af logningsbekendtgørelsen. Ifølge Wittgensteins dækker begrebet Sprogspil over måden hvorpå vi tillægger mening til det vi siger igennem måden vi siger det på. Altså er det ikke indholdet af det vi siger men konteksten og måden det bliver sagt på som er meningsgivende. Vi former således en fælles måde at anskue verden på igennem den måde vi italesætter verdenen på. (Holm. 2012) Dette er interessant i forhold til at man har valgt at benytte ordet logning i stedet for overvågning når man har navngivet det europæiske logningsdirektiv. Da konnotationen af ordet logning af mange opfattes noget mere neutral end ordet overvågning. Hvis man derimod havde valgt at kalde det overvågningsdirektivet ville det hurtigt have ledt tankerne hen på totalitære regimers systematiserede overvågning af f.eks. systemkritikkere. (Morosov. 2013) I forhold til denne opgave er Aktør Netværk Teori i særdeleshed meget anvendelig. Da Aktør Netværk Teori ser på magtforholdet imellem human og nonhuman aktører. Således agere Aktør Netværk Teori som et værktøj til at analysere hverdags artefakters indbyggede mening. Altså er Aktør Netværk Teori et værktøj som læner sig op af socialkonstruktivimens således at sociologen kan undersøge magtbalancen imellem mennesker og ting, Altså de sociotekniske relationer. Ifølge Bruno Latour (1992) er ting ikke bare ting. Alt har en indskrevet mening. Når vi f.eks. giver en opgave til en computer i stedet for et menneske, så påvirker det også vores forståelse af opgaven. I tilfældet om datalogning agere IT-systemet som den morderne verdens totalitære Big Brother (Lauritsen. 2011). Det er så her Latour foreslår at man spørg ind til hvad der ville ske hvis den delegerede aktør ikke er til stede? Da denne overvågningsaktør har ageret på et skjult plan, kan man således argumentere for at det ingen forskel ville gøre. Fortalerne for omfattende overvågning i terrorsikringen navn vil argumentere med at terroraktioner er i flere tilfælde er blevet stoppet. Alt imens andre mener at dette ikke er tilfældet. (Morozov. 2013) Desuden så påtager maskiner sig den attitude til opgaven de skal varetage som er indskrev i den uden hensyn til menneskelige moralistiske overvejelser. I data og telelogningens tilfælde kunne det være den indgangsvinkel at hvis man ikke har noget at skjule, så er alt i skønneste orden. Ting har altså den moral de 4

6 er blevet designet til at have(latour 1992: s.232). Dette er relevant i forhold til datalogning da det rejser spørgsmål for vores syn på logningdirektivet. Hvilken moral ligger der indbygget i det at logge borgeres digitale færden. Da ansvaret for den danske datalogning ikke længere ligger hos EU, efter den tidligere nævnte domsafsigelse. Må man så nødvendigvis undre sig over hvor ansvaret på nuværende tidspunkt ligger. Ifølge Teleselskabernes Branchesamarbejde er der meget som tyder på at det ligger hos justitsministeriet. Hvilke. Man er så her nødt til at se på hvilken opgave logningen udføre, Da den blev indført var det som led i terrorbekæmpelse. Man gjorde altså dette i en tro om at man via overvågning kan stoppe terrorisme, Da overvågning i en panoptisk forstand er adfærdsændrende. Hvis mennesker skulle udfører opgaven om datalogning. Ville det kræve et hold af tusindvis af detektiver, som aktivt overvåger de millioner datapakker som dagligt bliver sendt via danske servere. Desuden ville disse biologiske overvågnings entiteter enten skulle lærer alt denne data i hovedet, eller skulle udføre et enormt arkiverings arbejde. Dette ville kræve mindst lige så stor en arbejdsstyrke, som antallet af mennesker hvis digitale adfærds som skulle logges. IT logning af computer Hvis et menneske skulle Udføre jobbet 1. Opsætning af 1. Aktiv systemet monitorerin 2. Vedligeholdelse g 3. Strøm 2. Arkivering 3. Løninger Prisen for dette ville også være enorm da vi i Danmark har et relativt højt lønningsniveau. Desuden er det her nødvendigt at overveje hvad et samfund med en sådan arbejdsstyrke udelukkende ansat til at overvåge borgernes adfærd leder tankerne hen på. I Østtyskland overvågede det hemmelige politi Stasi, lige netop borgerne på denne måde. I nyere tid kan vi se på det arabiske forår for at se hvordan at totalitære regimer er i stand til at benytte sig af nutidige technologier til at overvåge og afpresse borgere. Derfor er det i stedet praktisk at uddelegere opgaven til maskiner som er i stand til at arbejde dag og nat, og samtidigt lave millioner af logninger i sekundet. Disse maskiner kræver et mindre antal personer for at opretholde operationen. Hvoraf de fleste kun 5

7 ville berører opgaven i implementeringsfasen. Desuden er det her vigtigt at maskiner ikke har holdninger til vores ageren, De logger blot nøgternt hvad vi foretager os. Maskiner tager ikke stilling til etnicitet, religion eller sexuelitet. 2.3 Etik og Moral Utilitaristerne mener at den gode handling er den som kommer flest mennesker til nytte, og at de moralske kvaliteter skal bedømmes på baggrund af konsekvenserne af denne handling og altså ikke intentionerne. Når man i fra lovgivernes hold har en intention om at rede befolkningen igennem massiv overvågning vil Utilitaristerne således mene at man skal se på konsekvensen af dette. Hvis konsekvensen eksempelvis er at man giver køb på de værdier som står som grundpiller for vores samfund, så som frihedsrettigheder. Så vil utilitartisten mene at dette er etisk uforsvareligt. Hvis logningsbekendtgørelsen derimod beviseligt virker, så skaber det stor nytte for samfundet og kan derved forsvares. Ifølge Kant s sindelagsetik er opfattelsen derimod at moralske kvaliteter bør bedømmes på baggrund af intentionerne og ikke konsekvenserne af en given handling. Dette vil sige at det i forhold til overvågning af borgerne er intentionen som tæller. Altså er det ligegyldigt hvorvidt om overvågningen har nogen beviselig effekt på terrorisme. Ifølge Kants morallov, Det kategoriske imperativ, skal man således handle på en måde som er i overensstemmelse med hvordan man ser andre i samfundet agere. Dette er relevant for at kunne vurdere logningens moralske konsekvenser. I særdeleshed i lyset af at debatten først er bluset rigtigt op i Danmark efter Se & Hør skandalen, som belyste at det ikke kun er almindelige borgere som er i risikozonen for denne masseovervågning. Da det blev åbenlys for magthaverne at deres data ligeså nemt som borgernes kan havne i de forkerte hænder (Snowden. 2014) For hvordan kan magthaverne forsvarer overvågningen hvis de ikke kan stå inde for konsekvensen af at helt almindelige mennesker overvåger dem i samme grad. Desuden kan endnu en regel udeledes af det kategoriske imparativ. Man må aldrig behandle mennesker som blot it middel men i stedet altid som et formål, Denne regel kaldes det praktiske imparativ. (Holm. 2012) Altså må staten ud fra et sindelagsetisk perspektiv ikke behandle borgerne som middel til at nå et mål. Staten er her for at tjene borgerne som således er formålet. Ud fra dette perspektiv kan overvågning retfærdiggøres hvis dens formål er at give borgerne nytte, og ikke kun magthaverne. 6

8 2.4 Overvågningsteori Pantoptikon er et begreb som stammer fra Jeremy Bentham fængselsdesign i slutningen af 1700-tallet. Foucault uddyber i sin bog overvågning og straf betydningen af det panoptiske overvågningssystem. Det panoptiske fængsel er designet på en måde, så en vagt i et centralt vagttårn kan se hvad alle fanger foretager sig på et hvilket som helst tidspunkt. Det er grundtanken at hvis et individ ikke er klar over om det bliver overvåget eller ej, så tilpasser det sin adfærd derefter. Orwell s dystopiske bog 1984 beskriver hvordan et fiktivt totalitært samfund via panoptisk overvågning, kan kontrollere befolkningen evne til at tænke frit via lovgivning som forbyder afvigende tankegang. Dette er relevant da nogen mener at vi med hvor tids overvågnings apparat er i stand til at logge så mange datapunkter om borgerne, at man således kan skabe et meget nøjagtigt billede af den enkeltes identitet(c. Anderson 2008). Af eksempler på dette kan man nævne Google s evne til at samle store mængder af data som de således sælger videre eller benytter til målrettet markedsføring (N. M. Richards 2013) Bruno Latour udfordre det panoptiske syn på hvordan overvågning fungere. Han er kritisk over for effektiviteten af det panoptiske overvågnings apparat og ifølge ham er panoptikon en illusion som fordre til paranoia og storhedsvandvid. Latour definere i stedet begrebet Oligoptikon. Oligoptikon beskriver hvordan overvågning er en begivenhed som opstår i sammenarbejdet imellem et netværk af aktører i succesfuldt sammenarbejde. Overvågningen er således decentraliseret og derigennem relativt stabil, hvorimod delelementerne er mere usikre. Det er derfor også i delelementerne at systemet nemt kan bryde sammen. Derfor mener han at man for at kunne analysere overvågningen på en ordenligt måde, er man nødt til at se på de forskellige aktører. (Peter Lauritsen: Findes der teleskærme? ) 2.5 Risiko ved datalogning Ifølge Richards (2013) er de tre følgende risici, Blackmail, Discrimination og Persuasion nogen som man bør tage særlige forholdsregler over for. Som udgangspunkt er det ikke svært at forestille sig hvordan at information om pinlig internet aktivitet kan benyttes til at afpresse borgere eller politiske modstandere. Han beskriver blandt andet hvordan man med afpresning (Blackmail), kan påvirke politiske aktivister. Helt eksplicit hvordan FBI i 1960 ernes Amerika forsøgte at indsamle data med henblik på at intimidere borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther 7

9 King. Han peger her på at hvis dette havde fundet sted i dag havde efterretningstjenesten med garanti nemt kunne finde informationer som ved en eventuel offentliggørelse ville kunne ødelægge ægteskab eller karriere. Dette kunne være for eksempel være hemmeligheder af økonomisk, sexuel eller helbredsmæssig karakter. Han nævner også hvordan at man så blackmail brugt i det arabiske forår til at få system kritikere til at fortie. Den diskriminerende faktor ved overvågning er knap af en noget anden kaliber. Da regeringer vil kunne bruge disse store mængder data til eksempelvis at kategorisere borgere efter kriminal risikofaktorer, dårlige betalere, system snyltere etc. Mulighederne er mange. Sidst men ikke mindst vil dataerne kunne bruges til at overtale mennesker til at handle efter specifikke mønstre. Kunne man f.eks. forestille sig at staten fik et ønske om at øge Danmarks militære styrke, ville dette naturligvis kræve at flere unge mænd kom i millitæret. Her ville det eksempelvis muligvis kunne lade sig gøre at anskaffe personel, hvis man ved præcist hvilke knapper man skal trykke på hos den enkelte. I et endnu være tilfælde kunne man måske forestille sig hvordan en magthaver kunne påvirke de demokratiske valghandlinger ved at manipulere med dele af befolkningen. 3 EU s kamp for borgerrettigheder Paradokssalt nok blev det offentliggjort den 12 Maj 2014 at Europaparlamentet har fremsat et lovforslag om modernisere af lovgivningen om datasikkerhed. Da den nuværende lovgivning af mange ses som forældet da den blev udarbejdet helt tilbage i Paradokset ligger i at selv sammen organisation for et årti siden så helt anderledes på tingene. Man kan altså argumentere for at blandt andet Snowden afsløringerne har hjulpet Europa ind i et nyt politisk paradigme, hvad angår datasikkerhed. Dette tiltag skal sikre at indsamlet data om EU borgere forbliver inden for EU s grænser. Samtidigt skal det muliggøres for borgere at få virksomheder som Facebook og Google til at slette deres data. Det er her særdeles interessant at vise af disse regler også kommer vil omfatte offentlige institutioner. Det foreslås at brud på disse regler skal kunne straffes med bøder helt op til en størrelse af 750 millioner kroner. hvordan disse stramninger kommer til at påvirker Danmark vil tiden vise, men det er dog tydeligt at både dansk industri og kommunerne er dog imod forslaget. - Vi mener, det er urimeligt. Det er uproportionalt, at man går efter at finde fejl 8

10 hos for eksempel store globale virksomheder, der har en stor global omsætning. Og ultimativt kan man risikere, at det koster arbejdspladser Branchedirektør Adam Lebech fra Dansk Industri (DI). At Dansk industri er imod forslaget er der intet underligt i. Kommunernes modvillighed kan dog tolkes noget anderledes. Da der i flere tilfælde fra kommunalt hold har været problemer i forhold til datasikkerhed giver det dog god mening, set i lyset af den økonomiske ramme som de er underlagt. (Glerup et al. 2014). 3.1 Fremtidsimplikationer for design af it løsninger Overstående overvejelser på Data logning, Big data, overvågning samt EU-domstolens tilbagerulning af lognings bekendtgørelsen og sidst men ikke mindst Europaparlamentets fremsatte lovforslag kan have store implikationer for fremtidigt deisgn af ITløsninger. Hvis man f.eks. vil designe en ny geolocation løsning, er det vigtigt at man overvejer datasikkerheden i højere grad. Man kunne eksempelvis sikre brugerne ved at anonymisere deres data, og slette det når brugeren er færdig med at bruge tjenesten. Debatten om datasikkerhed samt den politiske velvilje til at sikre borgernes data danner altså grundlag for nye forretningsmæssige muligheder. Lars Kai Hansen, Professor og sektionsleder ved Institut for Matematik og Computer Science skriver således i politiken den 9. August 2013 hvis vi selv kunne bestemme, med hvem og hvad der deles, ja, så kunne vi ikke bare blive klogere på os selv og vore hjertesager, men måske komme til at forstå hinanden som følende og reflekterende individer, på tværs af kulturer. Vi må hurtigt have demokratiseret big data, så alt det, der lige nu kun findes inden i Apple, Facebook og Google, også kommer udenpå til fælles bedste. - (Hansen 2013) Han argumentere således for at give magten over dataen tilbage til brugerne. Dette ville således have den etiske konsekvens at man ville kunne forene Utilitarismens konsekvensetik med Kants sindelagsetik(holm 2012). Altså ville konsekvensen af at give magten tilbage borgene samt intentionen i at gøre dette være forenelige. Dette ville samtidigt også betyde at virksomheder og offentlige institutioner ikke ville bryde med det kategoriske imperativ som de ellers gør i dag. Da hverken virksomheden eller offentlige institutioner har en interesse i at intern data bliver offentliggjort. 9

11 Som afrunding vil jeg opfordre til at etiske konsekvenser af datahåndtering tages i mente i udvikling af fremtidige it-løsninger. Hverken it eller andre artefakter er onde. Men hvis de er udviklet med en politisk agenda, så ville Latour mene at de derved har indskrevet den mening i sig. Altså er elementerne i en totur maskine eksempelvis ikke onde. Men da maskine er udviklet med henblik på at udføre ondskab, så er der indskrevet ondskab i meningen med dens design. Således kan man også sige at når et masseovervågningssystem er udviklet i frie demokratiske stater, så har det alligevel en indskrevet mening som bryder med vores frihedsværdier. Derfor giver det også god mening af EU først og fremmest har underkendt logningsbekendtgørelsen og nu fremsat lovforslag om at sikre borgernes itsikkerhed. Altså er vi i gang med et politisk paradigmeskift. Snowdens afsløringer har igennem sprogspill haft en enorm effekt på verdenssamfundet, da vi alle er blevet opmærksomme på overvågningens allestedsnærværende tilstedeværelse. Man kan altså også sige at Teleselskabernes Branchesamarbejde sandsynligvis får medhold i deres brev til justitsministeriet, og at reglerne i Danmark snarest vil bliver lavet om igennem EU. 4 Litteratur Beck Holm, A. Videnskab i virkeligheden En grundbog i videnskabsteori, Samfundslitteratur, Anderson, C. The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete. Wired, June 26, URL: <http://www.wired.com/science/discoveries/magazine/16-07/pb_theory > Richards, N. M. The Dangers Of Survaillance Lauritsen, P. Big Brother Danmark som overvågningssamfund. Informations Forlag, Copenhagen, Marwick, A. E. Social Surveillance in Everyday Life. Surveillance & society - Cyber- Surveillance in Everyday Life, Volume 9 Issue 4. pp McCahill, M., Norris, C. CCTV in London. Urban Eye, Volume 6 pp Orwell, G Penguin Group Publisher, London, Bloomfield, B. In the right place at the right time: electronic tagging and problems of social order/disorder. The Sociological Review 49(2) pp Morosov, E. Mit navn er Amerika, og jeg er dataholiker. August 2, URL: <http://www.information.dk/print/468044> Snowden, E. Big things are happening in Denmark. 4. maj 2014, Berlingske Media URL: <http://www.b.dk/nationalt/big-things-are-happening-in-denmark> 10

12 Hansen, L.K. Lad os demokratisere Big Data i en fart. 9 August URL <http://politiken.dk/debat/kroniken/ece /lad-os-demokratisere-big-data-i-enfart/> Glerup, M. & Hesseldahl Larsen J. EU vil straffe dataovervågning med millionbøder: Kommuner og virksomheder stejler 12. MAJ URL: <http://www.dr.dk/nyheder/politik/ep14/artikler/2014/05/12/ htm> Beha Pedersen, T. EU vil straffe it-giganter med megabøder 22. Oktober URL: <http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/268603/eu_vil_straffe_itgiganter_med_megaboeder.html> 11

Mobil kameraovervågning på Nørrebro

Mobil kameraovervågning på Nørrebro ROSKILDE UNIVERSITET Mobil kameraovervågning på Nørrebro Vejleder: Peter Høilund Skrevet af: Morten Truelsen Søndergaard, André Rostrup, Andreas Nielsen, Jim Jepsen, Christian Lyder og Hjalte Bie 2. Semester,

Læs mere

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Debatbog om privacy og løsningsmodeller Forbrugerrådet & DI Redaktion: Henning Mortensen, DI ITEK, Erik Valeur, Tænk

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 20.1 Projekttitel: Tv-overvågning i udsatte boligområder Projektvejleder: Esben Holm Nielsen Gruppenr.: 6 Studerende (fulde

Læs mere

Tv-overvågning i udsatte boligområder

Tv-overvågning i udsatte boligområder Tv-overvågning i udsatte boligområder Samfundsvidenskabelig basisstudie. 2. semester. Hus 20.2. 2012. Roskilde Universitet Gruppe 19: Rikke Krag Christensen, Trine Langkjær Rasmussen, Tobias Christian

Læs mere

Overvågning, privatliv og sikkerhed

Overvågning, privatliv og sikkerhed Overvågning, privatliv og sikkerhed HVAD MENER DU? Indhold 1 Velkommen til SurPRISE 5 1.1 Hvordan man læser dette informationshæfte 6 2 Resumé 7 3 En helt almindelig dag 9 3.1 Overvågning, privatliv og

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Tv-overvågning i det offentlige rum

Tv-overvågning i det offentlige rum Basisprojekt 1 Tv-overvågning i det offentlige rum SamBach hus 20.1 gruppe 16 Gruppemedlemmer: Anna-Kathrine Gottschalk-Hansen (54911) August Emil Gade (54775) Christine Estrup (55603) Toke Spang Klingberg-Nielsen(54948)

Læs mere

Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning)

Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning) Eksamensopgave Bacheloruddannelse i Informationsvidenskab (2007-studieordning) Eksaminator: Afleveringsdato: Datalogi modul: Digitale repræsentationer, intern bestået/ikke bestået Digitale modeller, intern

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 af 80

Indholdsfortegnelse. 2 af 80 Forord Med denne opgave vil vi gerne rette en stor tak til HMN Naturgas. Særligt til medarbejderne i Kundeservice, for deres åbenhed, venlighed og samarbejdsvilje i forbindelse med de observationer og

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

KOMMUNIKATION KANDIDATMODUL 1 NUDGING

KOMMUNIKATION KANDIDATMODUL 1 NUDGING 7-1-2013 KOMMUNIKATION KANDIDATMODUL 1 NUDGING Mikkel Wendelboe, Louise Aagaard Tanaka, Cecilie Rebsdorf-Pedersen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Motivation... 4 1.2 Problemfelt... 4 1.3 Problemformulering...

Læs mere

SUBMISSION OF WRITTEN WORK

SUBMISSION OF WRITTEN WORK IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN SUBMISSION OF WRITTEN WORK Class code: Name of course: Course manager: Course e-portfolio: Thesis or project title: Supervisor: Full Name: Birthdate (dd/mm-yyyy): E-mail: 1.

Læs mere

Forside til projektrapport 1. semester, BP1:

Forside til projektrapport 1. semester, BP1: Forside til projektrapport 1. semester, BP1: År: 2013 Semester: 1. semester Hus: 22 Dansk projekttitel: Control Orders vs. Menneskerettigheder Engelsk projekttitel: Control Orders vs. Human Rights Projektvejleder:

Læs mere

Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Motivation... 5 2. Problemfelt... 6 2.1 Musikkens udvikling... 6 2.2 Kampen mod pirateri... 7 2.

Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Motivation... 5 2. Problemfelt... 6 2.1 Musikkens udvikling... 6 2.2 Kampen mod pirateri... 7 2. Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Motivation... 5 2. Problemfelt... 6 2.1 Musikkens udvikling... 6 2.2 Kampen mod pirateri... 7 2.3 Danmark og udlandet... 8 3. Problemet... 9 3.1 Problemformulering... 9 3.2

Læs mere

Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare

Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare Kontroverser om regulering af forskning - Forskning som risiko eller fare Paper til Samhällets Diskurser i Stockholm, 18-21/10 2001 Arbejdsgruppe 2: Medier og politik Maja Horst mh.lpf@cbs.dk Institut

Læs mere

Udsigt til mere masseovervågning [s. 4, 6, 8, 22-23, 40] Ny serie om programmeringssprog [s.24] Tema: Det intelligente elnet [s.

Udsigt til mere masseovervågning [s. 4, 6, 8, 22-23, 40] Ny serie om programmeringssprog [s.24] Tema: Det intelligente elnet [s. Nr. 6/7 // 2014 De it-professionelles fagblad Udsigt til mere masseovervågning [s. 4, 6, 8, 22-23, 40] Tema: Det intelligente elnet [s.16-21] Ny serie om programmeringssprog [s.24] SYNSPUNKT Af Niels Bertelsen

Læs mere

Anders, Nicolai, Mads, Mathias, Andre, Samer og Emil

Anders, Nicolai, Mads, Mathias, Andre, Samer og Emil Anders, Nicolai, Mads, Mathias, Andre, Samer og Emil Indholdsfortegnelse 1. Indledende afsnit... 5 1.1 Motivation... 5 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Indledning... 6 1.4 Projekt design... 7 1.5 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

FREE TEXT REPLIES TO THE ON-LINE CONSULTATION ON THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 95/46/EC - DATA SUBJECTS - DENMARK

FREE TEXT REPLIES TO THE ON-LINE CONSULTATION ON THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 95/46/EC - DATA SUBJECTS - DENMARK FREE TEXT REPLIES TO THE ON-LINE CONSULTATION ON THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 95/46/EC - DATA SUBJECTS - DENMARK I virkeligheden er det besynderligt, at I (hvem) kan stille alle disse spørgsmål uden

Læs mere

Den mandlige Pædagog

Den mandlige Pædagog 7. semester Gruppe nr. 35 PS10503 PS10514 PS10512 Den mandlige Pædagog Udarbejdet af: Peter Bitsch PS10503 David Jørgensen PS10514 Troels Muhlig PS10512 Vejleder: Helle Meyer Anslag: 83238 Dato for aflevering:

Læs mere

Studiedokumentation 4. semester, 2. årgang, sommer 2012. Gruppe _29_ / hus_22.1_

Studiedokumentation 4. semester, 2. årgang, sommer 2012. Gruppe _29_ / hus_22.1_ Roskilde Universitet Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Roskilde University The Social Science Bachelor Study Programme Studiedokumentation 4. semester, 2. årgang, sommer 2012 Gruppe _29_ /

Læs mere

Når privatlivet bliver digitalt [s.12-31] Begejstring eller bekymring? Få styr på opsigelsesvarslet [s.10] CSC fyrer igen [s.08]

Når privatlivet bliver digitalt [s.12-31] Begejstring eller bekymring? Få styr på opsigelsesvarslet [s.10] CSC fyrer igen [s.08] Nr. 6 // 2015 De it-professionelles fagblad Begejstring eller bekymring? Når privatlivet bliver digitalt [s.12-31] Få styr på opsigelsesvarslet [s.10] CSC fyrer igen [s.08] Nyt kursuskatalog vedlagt >>

Læs mere

Konstant aldrig afsluttet forbedring

Konstant aldrig afsluttet forbedring Konstant aldrig afsluttet forbedring Et litteraturstudie om optimering af selvet i det enogtyvendeårhundrede Katrine Søndergaard Wehlast Bachelor Thesis, spring semester 2015 Supervisor: Tova Höjdestrand

Læs mere

Forside til projektrapport 2. semester, BP2:

Forside til projektrapport 2. semester, BP2: Forside til projektrapport 2. semester, BP2: År: 2014 Semester: 2 Hus: 20.1 Projekttitel: Planlagt Forældelse Projektvejleder: Anders Christian Hansen Gruppenr.: 8 Antal Anslag: 148.444 Studerende (fulde

Læs mere

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE

HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE HUMANISTISK SUNDHEDSVIDENSKAB OG PRAKSISUDVIKLING MASTERUDDANNELSE, AFSLUTTENDE OPGAVE ELSE FRØLICH, VINTER 2003 INDHOLD: EMNEBESKRIVELSE:...A PROBLEMFORMULERING:...A RESUMÉ...C ENGLISH SUMMARY...C Indledning...

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode FORSIDE RÅDET ARTIKLER PRESSE DEBATOPLÆG LINKS KONTAKT OVERSIGT ForhandlingGlobalisering og etikytringsfrihedpersonlig udvikling i arbejdslivetlukkelovskonferencen ÅrsrapporterEtik og ITKristen etikværdiererhvervsastrologietiske

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere