SUBMISSION OF WRITTEN WORK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUBMISSION OF WRITTEN WORK"

Transkript

1 IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN SUBMISSION OF WRITTEN WORK Class code: Name of course: Course manager: Course e-portfolio: BVST Videnskabsteori Martin Skovbjerg Jensen Thesis or project title: Supervisor: Full Name: Birthdate (dd/mm-yyyy): Thomas Charles Rohleder 1. 10/

2 Big Data - en diskussion af EU og DK s forhold til data Thomas Charles Rohleder IT-Universitetet i København ABSTRACT In the following paper I will discuss the implications of Big Data in relation to the European Data Retention Directive, and especially the Danish form of mass surveillance. It is intriguing that the Danes almost ignored the debate of mass surveillance even in the light of Edward Snowdens exposure of NSA s massive data collection. Through this discussion I would like to shed light on ethical considerations, which might have been the catalyst, which forced the politicians into the debate. In light of the heated debate of the last year the European parliament is taking action. And laws are about to be changed. Keywords Tele og Data Logningdirektivet, Overvågning, Big data, Aktør Netværk Teori Tegn: ! BIG%DATA% %FRA%POSITIVISME%TIL% KRITISK%RATIONALISME%...%1! 2! DISKUSSION%...%3! 2.1! FRA!EDWARD!SNOWDEN!TIL!HENRIK! QVORTRUP!...!3! 2.2! SOCIOTEKNISKE!ASPEKTER!AF! MASSEOVERVÅGNING!...!4! 2.3! ETIK!OG!MORAL!...!6! 2.4! OVERVÅGNINGSTEORI!...!7! 2.5! RISIKO!VED!DATALOGNING!...!7! 3! EU S%KAMP%FOR%BORGERRETTIGHEDER%8! 3.1! FREMTIDSIMPLIKATIONER!FOR!DESIGN!AF!IT! LØSNINGER!...!9! 4! LITTERATUR%...%10! 1 Big data Fra positivisme til kritisk rationalisme Big data er i løbet af de sidste par år blevet det nye paradigme inde for vores moderne informationsalder. I dag er selskaber som Google og Facebook i stand til at samle store mængder data om deres brugere, i en grad som tillader dem at kende os på et niveau som er tidligere har uhørt. Men ikke kun private virksomheder gør brug af dette. Stater over 1

3 hele verdenen påtvinger sig adgang til vores personlig data, enten via efterretningstjenesternes arbejde så som NSA, eller via lovgivning så som det Europæiske logningsdirektiv. Det kan i mange henseender virke som om ordet overvågning er direkte udskifteligt med Big data, Da man ifølge Behaviorismen induktivt kan drage slutninger ud fra empiriske observationer. Denne positivistiske retning er dog under kritik grundet induktionsproblemet. De kritiske rationalister mener ikke at man kan empirisk data er holdbar bevisførelse for en teori. De peger i stedet på falsifikationsprincippet. Altså er i stedet for man er skyldig til det modsatte er bevist. Så er man uskyldig til det modsatte er bevist. Under de nuværende overvågningslove er der nærmest draget en slutning om vi alle er skyldige terrorister, for hvis vi ikke er det, kan man da ikke have noget at skjule. Denne type overvågning leder nemt tankerne hen på det britiske CCTV eller Orswell s dystorpiske science fiction novelle 1984 om et totalitært regime som forbyder retten til at tænke frit. Sjældent forbinder man dog overvågning med de demokratiske værdier som FN s menneskerettigheder og grundloven er baseret på. Alligevel vedtog Europa Unionen i 2006, som en del af terrorbekæmpelses lovene, at alt metadata om borgernes digitale færden skulle gemmes i seks månder. I Danmark valgte man at skærpe denne et helt år og ansvaret for denne datalogning blev pålagt teleselskaberne. Det er her nævneværdigt at vi i fremtiden kommer til at opleve at vores digitale teknologier smelter mere ind i samfundsstrukturen. Allestedsnærværende minicomputere er allerede i dag ved at blive normen. Dette stille nye krav til datasikkerhed og åbner op for spørgsmålet om hvor meget staten skal vide om borgerne. I fremtiden er det nemlig ikke kun mobiltelefonen som afslører vores færden. Mikrochips vil gennemsyre samfundet i en grad hvor vores dagligdagsartefakter assistere os i henseender som vi dårligt kan forestille os i dag. Alle disse artefakter kommer nemlig til at efterlade et digitalt spor.(morosov. 2013) Allerede tilbage i 2010 påviste Albert-László Barabási og hans hold at de via forskningsfeltet Human Dynamics, kan deducere sig frem til menneskelig adfærdsmønstre. Altså kunne Barabási med helt op til 93 procents nøjagtighed forudsige hvordan et individ ville færdes time for time udelukkende baseret på data om hvor individet mobiltelefon har været på tidligere tidspunkter (Hansen, 2013) EU-domstolen erklærede i en dom den 8. april 2014 at direktivet om datalogning er ulovligt, Da logningsbekendtgørelsen krænker borgernes civile rettigheder som f.eks. retten 2

4 til privatlivets fred. Jakob Willer fra Teleselskabernes Branchesamarbejde skrev således et brev til justitsminister: Karen Hækkerup, den 11.April Hvor han gjorde opmærksom på EU-dommen for således at opfordre de danske myndigheder til at tage konsekvensen af dette.[willer. 2014] Det kan således nævnes at myndighederne i Sverige handlede prompte på denne dom og stoppede datalogningen inde for få dage efter domsafsigelsen. Man kan dog undre sig over hvorfor og hvordan denne datalogning bryder med vores civile rettigheder, når det er maskiner og ikke mennesker som gemmer og analysere alt denne data? Her skal det nævnes at alle IT systemer er designet og vedligeholdes af mennesker. Desuden vokser computernes digitale evner eksponentielt i henhold til Moores lov. Hvilket vil sige at regnekræften fordobles hvert andet år. Derfor må man nødvendigvis også tænke fremtidsperspektiver ind i forhold til disse massive mængder af data som bliver gemt om borgerne. Kunne man eksempelvis forestille sig at man i Danmark nogen sinde kunne opleve et system skift? Hvad ville der ske hvis alt denne data bliver kompromitteret eller misbrugt? For at forstå dette kan man således vende tilbage til spørgsmålet om hvordan datalogning bryder med vores civile rettigheder og således søge dybere ind i spørgsmålet og se på hvilke etiske spørgsmål ville det rejse hvis et menneske skulle gemme og analysere alt denne data omkring os? Jeg vil i følgende opgave opsætte en diskussion imellem forskellige perspektiver på debatten om Big data og overvågning med logningsbekendtgørelsen i Danmark som case. 2 Diskussion 2.1 Fra Edward Snowden til Henrik Qvortrup Det er påfaldende at man inden for Dansk politik valgte i en eller anden grad at ignorere Edward Snowden s afsløringer af NSA s masseovervågning af hele verdenen. Det er først efter afsløringen af Henrik Qvortrup og Se & Hør s ulovlige anskafning af data om kendte danskere at debatten for alvor er blusset op. Man kan nu diskutere om debatten er ved at føre til et paradigme skift i forhold til hvordan vi lovgiver for datasikkerhed og for hvem der har ret til at overvåge hvem. Kuhn s paradigmer beskriver den forståelseshorisont som kendetegner et bestemt felt (Holm 2012 s.61). Dette er relevant for at forstå den opfattelse af overstående problemstilling som har hersket i det seneste årti og for at forstå hvordan debatten nu muligvis føre til en anderledes 3

5 tilgang til sikring af personlig data. 2.2 Sociotekniske aspekter af masseovervågning Fra socialkonstruktivismen er begrebet sprogspil i høj grad anvendeligt i forhold til vores opfattelse af logningsbekendtgørelsen. Ifølge Wittgensteins dækker begrebet Sprogspil over måden hvorpå vi tillægger mening til det vi siger igennem måden vi siger det på. Altså er det ikke indholdet af det vi siger men konteksten og måden det bliver sagt på som er meningsgivende. Vi former således en fælles måde at anskue verden på igennem den måde vi italesætter verdenen på. (Holm. 2012) Dette er interessant i forhold til at man har valgt at benytte ordet logning i stedet for overvågning når man har navngivet det europæiske logningsdirektiv. Da konnotationen af ordet logning af mange opfattes noget mere neutral end ordet overvågning. Hvis man derimod havde valgt at kalde det overvågningsdirektivet ville det hurtigt have ledt tankerne hen på totalitære regimers systematiserede overvågning af f.eks. systemkritikkere. (Morosov. 2013) I forhold til denne opgave er Aktør Netværk Teori i særdeleshed meget anvendelig. Da Aktør Netværk Teori ser på magtforholdet imellem human og nonhuman aktører. Således agere Aktør Netværk Teori som et værktøj til at analysere hverdags artefakters indbyggede mening. Altså er Aktør Netværk Teori et værktøj som læner sig op af socialkonstruktivimens således at sociologen kan undersøge magtbalancen imellem mennesker og ting, Altså de sociotekniske relationer. Ifølge Bruno Latour (1992) er ting ikke bare ting. Alt har en indskrevet mening. Når vi f.eks. giver en opgave til en computer i stedet for et menneske, så påvirker det også vores forståelse af opgaven. I tilfældet om datalogning agere IT-systemet som den morderne verdens totalitære Big Brother (Lauritsen. 2011). Det er så her Latour foreslår at man spørg ind til hvad der ville ske hvis den delegerede aktør ikke er til stede? Da denne overvågningsaktør har ageret på et skjult plan, kan man således argumentere for at det ingen forskel ville gøre. Fortalerne for omfattende overvågning i terrorsikringen navn vil argumentere med at terroraktioner er i flere tilfælde er blevet stoppet. Alt imens andre mener at dette ikke er tilfældet. (Morozov. 2013) Desuden så påtager maskiner sig den attitude til opgaven de skal varetage som er indskrev i den uden hensyn til menneskelige moralistiske overvejelser. I data og telelogningens tilfælde kunne det være den indgangsvinkel at hvis man ikke har noget at skjule, så er alt i skønneste orden. Ting har altså den moral de 4

6 er blevet designet til at have(latour 1992: s.232). Dette er relevant i forhold til datalogning da det rejser spørgsmål for vores syn på logningdirektivet. Hvilken moral ligger der indbygget i det at logge borgeres digitale færden. Da ansvaret for den danske datalogning ikke længere ligger hos EU, efter den tidligere nævnte domsafsigelse. Må man så nødvendigvis undre sig over hvor ansvaret på nuværende tidspunkt ligger. Ifølge Teleselskabernes Branchesamarbejde er der meget som tyder på at det ligger hos justitsministeriet. Hvilke. Man er så her nødt til at se på hvilken opgave logningen udføre, Da den blev indført var det som led i terrorbekæmpelse. Man gjorde altså dette i en tro om at man via overvågning kan stoppe terrorisme, Da overvågning i en panoptisk forstand er adfærdsændrende. Hvis mennesker skulle udfører opgaven om datalogning. Ville det kræve et hold af tusindvis af detektiver, som aktivt overvåger de millioner datapakker som dagligt bliver sendt via danske servere. Desuden ville disse biologiske overvågnings entiteter enten skulle lærer alt denne data i hovedet, eller skulle udføre et enormt arkiverings arbejde. Dette ville kræve mindst lige så stor en arbejdsstyrke, som antallet af mennesker hvis digitale adfærds som skulle logges. IT logning af computer Hvis et menneske skulle Udføre jobbet 1. Opsætning af 1. Aktiv systemet monitorerin 2. Vedligeholdelse g 3. Strøm 2. Arkivering 3. Løninger Prisen for dette ville også være enorm da vi i Danmark har et relativt højt lønningsniveau. Desuden er det her nødvendigt at overveje hvad et samfund med en sådan arbejdsstyrke udelukkende ansat til at overvåge borgernes adfærd leder tankerne hen på. I Østtyskland overvågede det hemmelige politi Stasi, lige netop borgerne på denne måde. I nyere tid kan vi se på det arabiske forår for at se hvordan at totalitære regimer er i stand til at benytte sig af nutidige technologier til at overvåge og afpresse borgere. Derfor er det i stedet praktisk at uddelegere opgaven til maskiner som er i stand til at arbejde dag og nat, og samtidigt lave millioner af logninger i sekundet. Disse maskiner kræver et mindre antal personer for at opretholde operationen. Hvoraf de fleste kun 5

7 ville berører opgaven i implementeringsfasen. Desuden er det her vigtigt at maskiner ikke har holdninger til vores ageren, De logger blot nøgternt hvad vi foretager os. Maskiner tager ikke stilling til etnicitet, religion eller sexuelitet. 2.3 Etik og Moral Utilitaristerne mener at den gode handling er den som kommer flest mennesker til nytte, og at de moralske kvaliteter skal bedømmes på baggrund af konsekvenserne af denne handling og altså ikke intentionerne. Når man i fra lovgivernes hold har en intention om at rede befolkningen igennem massiv overvågning vil Utilitaristerne således mene at man skal se på konsekvensen af dette. Hvis konsekvensen eksempelvis er at man giver køb på de værdier som står som grundpiller for vores samfund, så som frihedsrettigheder. Så vil utilitartisten mene at dette er etisk uforsvareligt. Hvis logningsbekendtgørelsen derimod beviseligt virker, så skaber det stor nytte for samfundet og kan derved forsvares. Ifølge Kant s sindelagsetik er opfattelsen derimod at moralske kvaliteter bør bedømmes på baggrund af intentionerne og ikke konsekvenserne af en given handling. Dette vil sige at det i forhold til overvågning af borgerne er intentionen som tæller. Altså er det ligegyldigt hvorvidt om overvågningen har nogen beviselig effekt på terrorisme. Ifølge Kants morallov, Det kategoriske imperativ, skal man således handle på en måde som er i overensstemmelse med hvordan man ser andre i samfundet agere. Dette er relevant for at kunne vurdere logningens moralske konsekvenser. I særdeleshed i lyset af at debatten først er bluset rigtigt op i Danmark efter Se & Hør skandalen, som belyste at det ikke kun er almindelige borgere som er i risikozonen for denne masseovervågning. Da det blev åbenlys for magthaverne at deres data ligeså nemt som borgernes kan havne i de forkerte hænder (Snowden. 2014) For hvordan kan magthaverne forsvarer overvågningen hvis de ikke kan stå inde for konsekvensen af at helt almindelige mennesker overvåger dem i samme grad. Desuden kan endnu en regel udeledes af det kategoriske imparativ. Man må aldrig behandle mennesker som blot it middel men i stedet altid som et formål, Denne regel kaldes det praktiske imparativ. (Holm. 2012) Altså må staten ud fra et sindelagsetisk perspektiv ikke behandle borgerne som middel til at nå et mål. Staten er her for at tjene borgerne som således er formålet. Ud fra dette perspektiv kan overvågning retfærdiggøres hvis dens formål er at give borgerne nytte, og ikke kun magthaverne. 6

8 2.4 Overvågningsteori Pantoptikon er et begreb som stammer fra Jeremy Bentham fængselsdesign i slutningen af 1700-tallet. Foucault uddyber i sin bog overvågning og straf betydningen af det panoptiske overvågningssystem. Det panoptiske fængsel er designet på en måde, så en vagt i et centralt vagttårn kan se hvad alle fanger foretager sig på et hvilket som helst tidspunkt. Det er grundtanken at hvis et individ ikke er klar over om det bliver overvåget eller ej, så tilpasser det sin adfærd derefter. Orwell s dystopiske bog 1984 beskriver hvordan et fiktivt totalitært samfund via panoptisk overvågning, kan kontrollere befolkningen evne til at tænke frit via lovgivning som forbyder afvigende tankegang. Dette er relevant da nogen mener at vi med hvor tids overvågnings apparat er i stand til at logge så mange datapunkter om borgerne, at man således kan skabe et meget nøjagtigt billede af den enkeltes identitet(c. Anderson 2008). Af eksempler på dette kan man nævne Google s evne til at samle store mængder af data som de således sælger videre eller benytter til målrettet markedsføring (N. M. Richards 2013) Bruno Latour udfordre det panoptiske syn på hvordan overvågning fungere. Han er kritisk over for effektiviteten af det panoptiske overvågnings apparat og ifølge ham er panoptikon en illusion som fordre til paranoia og storhedsvandvid. Latour definere i stedet begrebet Oligoptikon. Oligoptikon beskriver hvordan overvågning er en begivenhed som opstår i sammenarbejdet imellem et netværk af aktører i succesfuldt sammenarbejde. Overvågningen er således decentraliseret og derigennem relativt stabil, hvorimod delelementerne er mere usikre. Det er derfor også i delelementerne at systemet nemt kan bryde sammen. Derfor mener han at man for at kunne analysere overvågningen på en ordenligt måde, er man nødt til at se på de forskellige aktører. (Peter Lauritsen: Findes der teleskærme? ) 2.5 Risiko ved datalogning Ifølge Richards (2013) er de tre følgende risici, Blackmail, Discrimination og Persuasion nogen som man bør tage særlige forholdsregler over for. Som udgangspunkt er det ikke svært at forestille sig hvordan at information om pinlig internet aktivitet kan benyttes til at afpresse borgere eller politiske modstandere. Han beskriver blandt andet hvordan man med afpresning (Blackmail), kan påvirke politiske aktivister. Helt eksplicit hvordan FBI i 1960 ernes Amerika forsøgte at indsamle data med henblik på at intimidere borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther 7

9 King. Han peger her på at hvis dette havde fundet sted i dag havde efterretningstjenesten med garanti nemt kunne finde informationer som ved en eventuel offentliggørelse ville kunne ødelægge ægteskab eller karriere. Dette kunne være for eksempel være hemmeligheder af økonomisk, sexuel eller helbredsmæssig karakter. Han nævner også hvordan at man så blackmail brugt i det arabiske forår til at få system kritikere til at fortie. Den diskriminerende faktor ved overvågning er knap af en noget anden kaliber. Da regeringer vil kunne bruge disse store mængder data til eksempelvis at kategorisere borgere efter kriminal risikofaktorer, dårlige betalere, system snyltere etc. Mulighederne er mange. Sidst men ikke mindst vil dataerne kunne bruges til at overtale mennesker til at handle efter specifikke mønstre. Kunne man f.eks. forestille sig at staten fik et ønske om at øge Danmarks militære styrke, ville dette naturligvis kræve at flere unge mænd kom i millitæret. Her ville det eksempelvis muligvis kunne lade sig gøre at anskaffe personel, hvis man ved præcist hvilke knapper man skal trykke på hos den enkelte. I et endnu være tilfælde kunne man måske forestille sig hvordan en magthaver kunne påvirke de demokratiske valghandlinger ved at manipulere med dele af befolkningen. 3 EU s kamp for borgerrettigheder Paradokssalt nok blev det offentliggjort den 12 Maj 2014 at Europaparlamentet har fremsat et lovforslag om modernisere af lovgivningen om datasikkerhed. Da den nuværende lovgivning af mange ses som forældet da den blev udarbejdet helt tilbage i Paradokset ligger i at selv sammen organisation for et årti siden så helt anderledes på tingene. Man kan altså argumentere for at blandt andet Snowden afsløringerne har hjulpet Europa ind i et nyt politisk paradigme, hvad angår datasikkerhed. Dette tiltag skal sikre at indsamlet data om EU borgere forbliver inden for EU s grænser. Samtidigt skal det muliggøres for borgere at få virksomheder som Facebook og Google til at slette deres data. Det er her særdeles interessant at vise af disse regler også kommer vil omfatte offentlige institutioner. Det foreslås at brud på disse regler skal kunne straffes med bøder helt op til en størrelse af 750 millioner kroner. hvordan disse stramninger kommer til at påvirker Danmark vil tiden vise, men det er dog tydeligt at både dansk industri og kommunerne er dog imod forslaget. - Vi mener, det er urimeligt. Det er uproportionalt, at man går efter at finde fejl 8

10 hos for eksempel store globale virksomheder, der har en stor global omsætning. Og ultimativt kan man risikere, at det koster arbejdspladser Branchedirektør Adam Lebech fra Dansk Industri (DI). At Dansk industri er imod forslaget er der intet underligt i. Kommunernes modvillighed kan dog tolkes noget anderledes. Da der i flere tilfælde fra kommunalt hold har været problemer i forhold til datasikkerhed giver det dog god mening, set i lyset af den økonomiske ramme som de er underlagt. (Glerup et al. 2014). 3.1 Fremtidsimplikationer for design af it løsninger Overstående overvejelser på Data logning, Big data, overvågning samt EU-domstolens tilbagerulning af lognings bekendtgørelsen og sidst men ikke mindst Europaparlamentets fremsatte lovforslag kan have store implikationer for fremtidigt deisgn af ITløsninger. Hvis man f.eks. vil designe en ny geolocation løsning, er det vigtigt at man overvejer datasikkerheden i højere grad. Man kunne eksempelvis sikre brugerne ved at anonymisere deres data, og slette det når brugeren er færdig med at bruge tjenesten. Debatten om datasikkerhed samt den politiske velvilje til at sikre borgernes data danner altså grundlag for nye forretningsmæssige muligheder. Lars Kai Hansen, Professor og sektionsleder ved Institut for Matematik og Computer Science skriver således i politiken den 9. August 2013 hvis vi selv kunne bestemme, med hvem og hvad der deles, ja, så kunne vi ikke bare blive klogere på os selv og vore hjertesager, men måske komme til at forstå hinanden som følende og reflekterende individer, på tværs af kulturer. Vi må hurtigt have demokratiseret big data, så alt det, der lige nu kun findes inden i Apple, Facebook og Google, også kommer udenpå til fælles bedste. - (Hansen 2013) Han argumentere således for at give magten over dataen tilbage til brugerne. Dette ville således have den etiske konsekvens at man ville kunne forene Utilitarismens konsekvensetik med Kants sindelagsetik(holm 2012). Altså ville konsekvensen af at give magten tilbage borgene samt intentionen i at gøre dette være forenelige. Dette ville samtidigt også betyde at virksomheder og offentlige institutioner ikke ville bryde med det kategoriske imperativ som de ellers gør i dag. Da hverken virksomheden eller offentlige institutioner har en interesse i at intern data bliver offentliggjort. 9

11 Som afrunding vil jeg opfordre til at etiske konsekvenser af datahåndtering tages i mente i udvikling af fremtidige it-løsninger. Hverken it eller andre artefakter er onde. Men hvis de er udviklet med en politisk agenda, så ville Latour mene at de derved har indskrevet den mening i sig. Altså er elementerne i en totur maskine eksempelvis ikke onde. Men da maskine er udviklet med henblik på at udføre ondskab, så er der indskrevet ondskab i meningen med dens design. Således kan man også sige at når et masseovervågningssystem er udviklet i frie demokratiske stater, så har det alligevel en indskrevet mening som bryder med vores frihedsværdier. Derfor giver det også god mening af EU først og fremmest har underkendt logningsbekendtgørelsen og nu fremsat lovforslag om at sikre borgernes itsikkerhed. Altså er vi i gang med et politisk paradigmeskift. Snowdens afsløringer har igennem sprogspill haft en enorm effekt på verdenssamfundet, da vi alle er blevet opmærksomme på overvågningens allestedsnærværende tilstedeværelse. Man kan altså også sige at Teleselskabernes Branchesamarbejde sandsynligvis får medhold i deres brev til justitsministeriet, og at reglerne i Danmark snarest vil bliver lavet om igennem EU. 4 Litteratur Beck Holm, A. Videnskab i virkeligheden En grundbog i videnskabsteori, Samfundslitteratur, Anderson, C. The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete. Wired, June 26, URL: <http://www.wired.com/science/discoveries/magazine/16-07/pb_theory > Richards, N. M. The Dangers Of Survaillance Lauritsen, P. Big Brother Danmark som overvågningssamfund. Informations Forlag, Copenhagen, Marwick, A. E. Social Surveillance in Everyday Life. Surveillance & society - Cyber- Surveillance in Everyday Life, Volume 9 Issue 4. pp McCahill, M., Norris, C. CCTV in London. Urban Eye, Volume 6 pp Orwell, G Penguin Group Publisher, London, Bloomfield, B. In the right place at the right time: electronic tagging and problems of social order/disorder. The Sociological Review 49(2) pp Morosov, E. Mit navn er Amerika, og jeg er dataholiker. August 2, URL: <http://www.information.dk/print/468044> Snowden, E. Big things are happening in Denmark. 4. maj 2014, Berlingske Media URL: <http://www.b.dk/nationalt/big-things-are-happening-in-denmark> 10

12 Hansen, L.K. Lad os demokratisere Big Data i en fart. 9 August URL <http://politiken.dk/debat/kroniken/ece /lad-os-demokratisere-big-data-i-enfart/> Glerup, M. & Hesseldahl Larsen J. EU vil straffe dataovervågning med millionbøder: Kommuner og virksomheder stejler 12. MAJ URL: <http://www.dr.dk/nyheder/politik/ep14/artikler/2014/05/12/ htm> Beha Pedersen, T. EU vil straffe it-giganter med megabøder 22. Oktober URL: <http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/268603/eu_vil_straffe_itgiganter_med_megaboeder.html> 11

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.  og Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Danmark Att. fmn@fmn.dk, ser@fmn.dk og hrs@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @ H U M A

Læs mere

Fanget på kamera. Hvem har retten over billederne? Grundskole. Finder du sjove billeder på google og bruger på dine profiler eller til skoleopgaver?

Fanget på kamera. Hvem har retten over billederne? Grundskole. Finder du sjove billeder på google og bruger på dine profiler eller til skoleopgaver? Fanget på kamera En tur op ad gågaden og du kan hurtigt blive fanget af et kameras linse. I dagligdagen tænker vi måske ikke så meget over det, da det at tage billeder er en helt naturlig del, men hvis

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet.

certifiedkid.dk Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år. Skal vi skrive sammen? 50.000 gange om året oplever børn og unge en skjult voksen på internettet. Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 287 Offentligt TIL ELEVER OG FORÆLDRE certifiedkid.dk ONLINE SECURITY FOR KIDS 9 16 POWERED BY TELENOR Hej, jeg hedder Lotte og er 12 år.

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 TEENAGERE deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv - og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer.

Læs mere

Lektion 4: Indføring i etik. Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse. Tommy Kjær Lassen Tirsdag d.20.

Lektion 4: Indføring i etik. Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse. Tommy Kjær Lassen Tirsdag d.20. Lektion 4: Indføring i etik Diplom i Ledelse modul 7. Center for Diakoni og Ledelse Tommy Kjær Lassen Tirsdag d.20.august 10:00-12:30 Litteratur og tematikker Emne: Indføring i etik Litteratur Husted,

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF Filosofi C Mathias Reichert

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AA og AB (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg den 2. marts 2017

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål AA og AB (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg den 2. marts 2017 Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 415 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. februar 2017 Kontor: Sikkerhedskontoret Sagsbeh: Niels Dam Dengsøe Petersen Sagsnr.:

Læs mere

Demokratikanon Demokratiets udfordringer O M

Demokratikanon Demokratiets udfordringer O M Demokratikanon Demokratiets udfordringer T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse. Med udgangspunkt i en kortere tekst fra regeringens Demokratikanon tager eleverne stilling til aktuelle vilkår og væsentlige

Læs mere

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han Demokratiteori Robert Dahl I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han potentere dog at opfyldelse af disse fem punkter ikke automatisk giver ét ideelt demokrati og

Læs mere

Teknologifilosofi og -etik. Efterår 2009 Anders Albrechtslund

Teknologifilosofi og -etik. Efterår 2009 Anders Albrechtslund Teknologifilosofi og -etik Efterår 2009 Anders Albrechtslund 1 Overblik Hvad er etik? To teorier: Konsekvensetik og sindelagsetik Teknologifilosofi 2 Hvad er etik? 3 Moral Etik Værdier Studiet af moral

Læs mere

Muligheder og risici ved eprivacy

Muligheder og risici ved eprivacy Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0010 Bilag 1 Offentligt Jesper Lund IT-Politisk Forening Europaudvalget, 3. februar 2017 Muligheder og risici ved eprivacy Tak for invitationen til dette møde. Min baggrund

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

Lene Kaslov: Systemisk terapi

Lene Kaslov: Systemisk terapi Lene Kaslov: Systemisk terapi 'at tænke systemisk' - vil sige at tænke i helheder, relationer og sammenhænge; - at et problem kun kan forstås ud fra den sammenhæng, hvor det forekommer eller er en del

Læs mere

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22

Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov. År: 2010/11 Hold: 22 Fag: Kultur og samfund Lærer: Mads Halskov År: 2010/11 Hold: 22 Fagets målsætning: Faget forholder sig selvfølgelig til bekendtgørelsen, som jeg ikke vil uddybe her. Derudover er det målet, at faget bidrager

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti

SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti Knud Erik Hansen 10. april 2012 /1.2.1 Det er nyt, at en formand for SF kalder kritiske røster for brokkehoveder. SF har ellers indtil for få år siden været et

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 8.marts er en vigtig dag at fejre. Vi markerer, at vi er nået langt i kampen for ligestilling

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge hvad med rettighederne?, Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

Sikkerhed & Revision i det digitale samfund

Sikkerhed & Revision i det digitale samfund Sikkerhed & Revision i det digitale samfund 7.9.2017 David Dreyer Lassen Økonomisk Institut Center for Social Data Science - SODAS Københavns Universitet 07-09-2017 2 1. Privacy 2. Hvad man man lære af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Lyngby HF Filosofi C Mathias Reichert

Læs mere

Diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingerne:

Diskussion af, hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingerne: Titel: Fagkombination: Problemformulering: Problemstillinger: Terrorens kemi Kemi og samfundsfag. I dag kan internationale terrorister med lethed fremstille billige kemiske bomber, såkaldte fattigmandsbomber,

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København 1 Herle Mo Madsen, HerleMo.Madsen@grontmij.dk IDAmiljø 25.10.2013 Agenda 2 Nye problemstillinger WSUD

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2016 VUC

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2014 Juli 2015 Favrskov Gymnasium stx Filosofi C

Læs mere

Årsplan Samfundsfag 9

Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplan Samfundsfag 9 Årsplanen for samfundsfag angiver de overordnede emner, som klassen skal arbejde med i løbet af 9. klasse. KOMPETENCEOMRÅDER FOR SAMFUNDSFAG > Politik > Økonomi

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L B E K E N D T G Ø R E L S E R O M Undervisningsministeriet Høringssvar bekendtgørelser om folkeskolen AFIKFP@uvm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 6 2 6 M E N N E

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Sessionslogning. En undersøgelse blandt teleeksperter

Sessionslogning. En undersøgelse blandt teleeksperter Sessionslogning En undersøgelse blandt teleeksperter Marts 2016 Sessionslogning Indledning Justitsministeriet er ved at forbedrede et lovforslag om genindførelse af sessionslogning. Det vil betyde, at

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N Justitsministeriet strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 M O B I L 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Kopi til og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Kopi til  og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark jm@jm.dk Kopi til hll@jm.dk, mor@jm.dk og cfu@jm.dk. W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8

Læs mere

NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED?

NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED? NY PERSONDATALOV (GDPR) HVAD BETYDER DET FOR DIN VIRKSOMHED? WEBCRM, SEPTEMBER 2017 Indholdsfortegnelse Overblik 3 Hvad indebærer GDPR? 4 Hvorfor er GDPR så vigtigt for alle virksomheder? 7 Hvordan skal

Læs mere

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1

Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Auto Illustrator Digital æstetik: Analyse Skriveøvelse 1 Marie Louise Juul Søndergaard, DD2010 Studienr. 20104622 Anslag: 11.917 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 AUTO ILLUSTRATOR 2 METAFORER OG METONYMIER

Læs mere

Kryptologi 101 (og lidt om PGP)

Kryptologi 101 (og lidt om PGP) Kryptologi 101 (og lidt om PGP) @jchillerup #cryptopartycph, 25. januar 2015 1 / 27 Hvad er kryptologi? define: kryptologi En gren af matematikken, der blandt andet handler om at kommunikere sikkert over

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Techboblen. om Google, Big Data og de sociale medier

Techboblen. om Google, Big Data og de sociale medier Indsæt nyt billede: Format: B25,4 x 19,05 cm Klik på billed-ikonet midt på slidet. Find dit nye billede, højreklik på billedet og placér det bagerst. Techboblen om Google, Big Data og de sociale medier

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Hvad er IT i matematikundervisningen egentlig? Professor, Ph.d. Morten Misfeldt, Aalborg Universitet, København

Hvad er IT i matematikundervisningen egentlig? Professor, Ph.d. Morten Misfeldt, Aalborg Universitet, København Hvad er IT i matematikundervisningen egentlig? Professor, Ph.d. Morten Misfeldt, Aalborg Universitet, København Spørgsmål der afsøges Hvilke udfordringer og muligheder stiller digitale teknologier matematikuddannelsen

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2013 Juli 2014 Favrskov Gymnasium stx Filosofi C

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2009-forår 2010 Institution Grenaa tekniske skoler Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Filosofi

Læs mere

Rigspolitiet overvejer at melde CSC til politiet efter hacking - Politiken.dk

Rigspolitiet overvejer at melde CSC til politiet efter hacking - Politiken.dk Rigspolitiet overvejer at melde CSC til politiet efter hacking Statens største it-leverandør risikerer at få en sag på halsen. Selv vil CSC rejse et erstatningskrav mod de to tiltalte i sagen. ADGANG.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2015 Juli 2016 Favrskov Gymnasium stx Filosofi C

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

ARTIKEL: FRA KRIMINALITET TIL UDDANNELSE

ARTIKEL: FRA KRIMINALITET TIL UDDANNELSE ARTIKEL: FRA KRIMINALITET TIL UDDANNELSE Fra kriminalitet til uddannelse Denne artikel er udsprunget af specialet: Fortællinger om kriminalitet og uddannelse (Hentze & Jensen, 2016). Artiklen handler om

Læs mere

Generelt om persondata og EU s persondataforordning

Generelt om persondata og EU s persondataforordning SSV-Udvikling aps 2017 1 Generelt om persondata og EU s persondataforordning Persondata er i Danmark allerede beskyttet af Persondataloven. Her stilles strenge krav til omgangen med persondata, og disse

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Udvælgelse af spil pædagogiske overvejelser.

Udvælgelse af spil pædagogiske overvejelser. Mediepolitik 2012 Forord Unge i dag er storforbrugere af medier. Deres kommunikation og sociale liv foregår i høj grad gennem sms, chatrooms, facebook, netværksspil osv. Spillekonsoller, computere og mobiltelefoner

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 29.11.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0079/2012 af foreningen "Victoria Revoluției din decembrie '89", og otte andre foreninger, om

Læs mere

Vi er positivt indstillede overfor lovens intention om ligestilling af alle voksne borgere uafhængigt af, om de er hetero- eller homoseksuelle.

Vi er positivt indstillede overfor lovens intention om ligestilling af alle voksne borgere uafhængigt af, om de er hetero- eller homoseksuelle. København den 16-02-2012 Til Familiestyrelsen fremsender hermed høringssvar til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab.

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

EUROPA FOR BORGERNE EU STØTTE:

EUROPA FOR BORGERNE EU STØTTE: WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: EUROPA FOR BORGERNE 2014-2020 Hvad er Kulturstyrelsens rolle? Europa for Borgerne er et EU-program, hvor der kan søges midler til at fremme medborgerskab, demokratisk

Læs mere

Rummelighed er der plads til alle?

Rummelighed er der plads til alle? Hotel Marselis d. 29 marts - 2012 Rummelighed er der plads til alle? - DEBATTEN OM INKLUSION OG RUMMELIGHED HAR STÅET PÅ I 13 ÅR HVAD ER DER KOMMET UD AF DET? - FORSØGER VI AT LØSE DE PROBLEMER VI HAR

Læs mere

Og i regeringsgrundlaget kan man umiddelbart efter det afsnit, jeg lige læste op, læse følgende:

Og i regeringsgrundlaget kan man umiddelbart efter det afsnit, jeg lige læste op, læse følgende: Retsudvalget 2011-12 REU Alm.del Bilag 550 Offentligt RETSUDVALGETS HØRING 3. SEPTEMBER 2012 om PET I ET MENNESKERETLIGT PERSPEKTIV 1. Ude godt, hjemme bedst Danmark er et land, der gerne vi påvirke andre

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

FOLKETINGETS RETSUDVALG HØRING OM CFCS-LOVEN 8. MAJ 2014

FOLKETINGETS RETSUDVALG HØRING OM CFCS-LOVEN 8. MAJ 2014 Forsvarsudvalget 2013-14 L 192 Bilag 2 Offentligt FOLKETINGETS RETSUDVALG HØRING OM CFCS-LOVEN 8. MAJ 2014 Rådet for Digital Sikkerhed Birgitte Kofod Olsen, formand Privatlivsbeskyttelse Grundloven Forvaltningsloven

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere