SUBMISSION OF WRITTEN WORK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUBMISSION OF WRITTEN WORK"

Transkript

1 IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN SUBMISSION OF WRITTEN WORK Class code: Name of course: Course manager: Course e-portfolio: BVST Videnskabsteori Martin Skovbjerg Jensen Thesis or project title: Supervisor: Full Name: Birthdate (dd/mm-yyyy): Thomas Charles Rohleder 1. 10/

2 Big Data - en diskussion af EU og DK s forhold til data Thomas Charles Rohleder IT-Universitetet i København ABSTRACT In the following paper I will discuss the implications of Big Data in relation to the European Data Retention Directive, and especially the Danish form of mass surveillance. It is intriguing that the Danes almost ignored the debate of mass surveillance even in the light of Edward Snowdens exposure of NSA s massive data collection. Through this discussion I would like to shed light on ethical considerations, which might have been the catalyst, which forced the politicians into the debate. In light of the heated debate of the last year the European parliament is taking action. And laws are about to be changed. Keywords Tele og Data Logningdirektivet, Overvågning, Big data, Aktør Netværk Teori Tegn: ! BIG%DATA% %FRA%POSITIVISME%TIL% KRITISK%RATIONALISME%...%1! 2! DISKUSSION%...%3! 2.1! FRA!EDWARD!SNOWDEN!TIL!HENRIK! QVORTRUP!...!3! 2.2! SOCIOTEKNISKE!ASPEKTER!AF! MASSEOVERVÅGNING!...!4! 2.3! ETIK!OG!MORAL!...!6! 2.4! OVERVÅGNINGSTEORI!...!7! 2.5! RISIKO!VED!DATALOGNING!...!7! 3! EU S%KAMP%FOR%BORGERRETTIGHEDER%8! 3.1! FREMTIDSIMPLIKATIONER!FOR!DESIGN!AF!IT! LØSNINGER!...!9! 4! LITTERATUR%...%10! 1 Big data Fra positivisme til kritisk rationalisme Big data er i løbet af de sidste par år blevet det nye paradigme inde for vores moderne informationsalder. I dag er selskaber som Google og Facebook i stand til at samle store mængder data om deres brugere, i en grad som tillader dem at kende os på et niveau som er tidligere har uhørt. Men ikke kun private virksomheder gør brug af dette. Stater over 1

3 hele verdenen påtvinger sig adgang til vores personlig data, enten via efterretningstjenesternes arbejde så som NSA, eller via lovgivning så som det Europæiske logningsdirektiv. Det kan i mange henseender virke som om ordet overvågning er direkte udskifteligt med Big data, Da man ifølge Behaviorismen induktivt kan drage slutninger ud fra empiriske observationer. Denne positivistiske retning er dog under kritik grundet induktionsproblemet. De kritiske rationalister mener ikke at man kan empirisk data er holdbar bevisførelse for en teori. De peger i stedet på falsifikationsprincippet. Altså er i stedet for man er skyldig til det modsatte er bevist. Så er man uskyldig til det modsatte er bevist. Under de nuværende overvågningslove er der nærmest draget en slutning om vi alle er skyldige terrorister, for hvis vi ikke er det, kan man da ikke have noget at skjule. Denne type overvågning leder nemt tankerne hen på det britiske CCTV eller Orswell s dystorpiske science fiction novelle 1984 om et totalitært regime som forbyder retten til at tænke frit. Sjældent forbinder man dog overvågning med de demokratiske værdier som FN s menneskerettigheder og grundloven er baseret på. Alligevel vedtog Europa Unionen i 2006, som en del af terrorbekæmpelses lovene, at alt metadata om borgernes digitale færden skulle gemmes i seks månder. I Danmark valgte man at skærpe denne et helt år og ansvaret for denne datalogning blev pålagt teleselskaberne. Det er her nævneværdigt at vi i fremtiden kommer til at opleve at vores digitale teknologier smelter mere ind i samfundsstrukturen. Allestedsnærværende minicomputere er allerede i dag ved at blive normen. Dette stille nye krav til datasikkerhed og åbner op for spørgsmålet om hvor meget staten skal vide om borgerne. I fremtiden er det nemlig ikke kun mobiltelefonen som afslører vores færden. Mikrochips vil gennemsyre samfundet i en grad hvor vores dagligdagsartefakter assistere os i henseender som vi dårligt kan forestille os i dag. Alle disse artefakter kommer nemlig til at efterlade et digitalt spor.(morosov. 2013) Allerede tilbage i 2010 påviste Albert-László Barabási og hans hold at de via forskningsfeltet Human Dynamics, kan deducere sig frem til menneskelig adfærdsmønstre. Altså kunne Barabási med helt op til 93 procents nøjagtighed forudsige hvordan et individ ville færdes time for time udelukkende baseret på data om hvor individet mobiltelefon har været på tidligere tidspunkter (Hansen, 2013) EU-domstolen erklærede i en dom den 8. april 2014 at direktivet om datalogning er ulovligt, Da logningsbekendtgørelsen krænker borgernes civile rettigheder som f.eks. retten 2

4 til privatlivets fred. Jakob Willer fra Teleselskabernes Branchesamarbejde skrev således et brev til justitsminister: Karen Hækkerup, den 11.April Hvor han gjorde opmærksom på EU-dommen for således at opfordre de danske myndigheder til at tage konsekvensen af dette.[willer. 2014] Det kan således nævnes at myndighederne i Sverige handlede prompte på denne dom og stoppede datalogningen inde for få dage efter domsafsigelsen. Man kan dog undre sig over hvorfor og hvordan denne datalogning bryder med vores civile rettigheder, når det er maskiner og ikke mennesker som gemmer og analysere alt denne data? Her skal det nævnes at alle IT systemer er designet og vedligeholdes af mennesker. Desuden vokser computernes digitale evner eksponentielt i henhold til Moores lov. Hvilket vil sige at regnekræften fordobles hvert andet år. Derfor må man nødvendigvis også tænke fremtidsperspektiver ind i forhold til disse massive mængder af data som bliver gemt om borgerne. Kunne man eksempelvis forestille sig at man i Danmark nogen sinde kunne opleve et system skift? Hvad ville der ske hvis alt denne data bliver kompromitteret eller misbrugt? For at forstå dette kan man således vende tilbage til spørgsmålet om hvordan datalogning bryder med vores civile rettigheder og således søge dybere ind i spørgsmålet og se på hvilke etiske spørgsmål ville det rejse hvis et menneske skulle gemme og analysere alt denne data omkring os? Jeg vil i følgende opgave opsætte en diskussion imellem forskellige perspektiver på debatten om Big data og overvågning med logningsbekendtgørelsen i Danmark som case. 2 Diskussion 2.1 Fra Edward Snowden til Henrik Qvortrup Det er påfaldende at man inden for Dansk politik valgte i en eller anden grad at ignorere Edward Snowden s afsløringer af NSA s masseovervågning af hele verdenen. Det er først efter afsløringen af Henrik Qvortrup og Se & Hør s ulovlige anskafning af data om kendte danskere at debatten for alvor er blusset op. Man kan nu diskutere om debatten er ved at føre til et paradigme skift i forhold til hvordan vi lovgiver for datasikkerhed og for hvem der har ret til at overvåge hvem. Kuhn s paradigmer beskriver den forståelseshorisont som kendetegner et bestemt felt (Holm 2012 s.61). Dette er relevant for at forstå den opfattelse af overstående problemstilling som har hersket i det seneste årti og for at forstå hvordan debatten nu muligvis føre til en anderledes 3

5 tilgang til sikring af personlig data. 2.2 Sociotekniske aspekter af masseovervågning Fra socialkonstruktivismen er begrebet sprogspil i høj grad anvendeligt i forhold til vores opfattelse af logningsbekendtgørelsen. Ifølge Wittgensteins dækker begrebet Sprogspil over måden hvorpå vi tillægger mening til det vi siger igennem måden vi siger det på. Altså er det ikke indholdet af det vi siger men konteksten og måden det bliver sagt på som er meningsgivende. Vi former således en fælles måde at anskue verden på igennem den måde vi italesætter verdenen på. (Holm. 2012) Dette er interessant i forhold til at man har valgt at benytte ordet logning i stedet for overvågning når man har navngivet det europæiske logningsdirektiv. Da konnotationen af ordet logning af mange opfattes noget mere neutral end ordet overvågning. Hvis man derimod havde valgt at kalde det overvågningsdirektivet ville det hurtigt have ledt tankerne hen på totalitære regimers systematiserede overvågning af f.eks. systemkritikkere. (Morosov. 2013) I forhold til denne opgave er Aktør Netværk Teori i særdeleshed meget anvendelig. Da Aktør Netværk Teori ser på magtforholdet imellem human og nonhuman aktører. Således agere Aktør Netværk Teori som et værktøj til at analysere hverdags artefakters indbyggede mening. Altså er Aktør Netværk Teori et værktøj som læner sig op af socialkonstruktivimens således at sociologen kan undersøge magtbalancen imellem mennesker og ting, Altså de sociotekniske relationer. Ifølge Bruno Latour (1992) er ting ikke bare ting. Alt har en indskrevet mening. Når vi f.eks. giver en opgave til en computer i stedet for et menneske, så påvirker det også vores forståelse af opgaven. I tilfældet om datalogning agere IT-systemet som den morderne verdens totalitære Big Brother (Lauritsen. 2011). Det er så her Latour foreslår at man spørg ind til hvad der ville ske hvis den delegerede aktør ikke er til stede? Da denne overvågningsaktør har ageret på et skjult plan, kan man således argumentere for at det ingen forskel ville gøre. Fortalerne for omfattende overvågning i terrorsikringen navn vil argumentere med at terroraktioner er i flere tilfælde er blevet stoppet. Alt imens andre mener at dette ikke er tilfældet. (Morozov. 2013) Desuden så påtager maskiner sig den attitude til opgaven de skal varetage som er indskrev i den uden hensyn til menneskelige moralistiske overvejelser. I data og telelogningens tilfælde kunne det være den indgangsvinkel at hvis man ikke har noget at skjule, så er alt i skønneste orden. Ting har altså den moral de 4

6 er blevet designet til at have(latour 1992: s.232). Dette er relevant i forhold til datalogning da det rejser spørgsmål for vores syn på logningdirektivet. Hvilken moral ligger der indbygget i det at logge borgeres digitale færden. Da ansvaret for den danske datalogning ikke længere ligger hos EU, efter den tidligere nævnte domsafsigelse. Må man så nødvendigvis undre sig over hvor ansvaret på nuværende tidspunkt ligger. Ifølge Teleselskabernes Branchesamarbejde er der meget som tyder på at det ligger hos justitsministeriet. Hvilke. Man er så her nødt til at se på hvilken opgave logningen udføre, Da den blev indført var det som led i terrorbekæmpelse. Man gjorde altså dette i en tro om at man via overvågning kan stoppe terrorisme, Da overvågning i en panoptisk forstand er adfærdsændrende. Hvis mennesker skulle udfører opgaven om datalogning. Ville det kræve et hold af tusindvis af detektiver, som aktivt overvåger de millioner datapakker som dagligt bliver sendt via danske servere. Desuden ville disse biologiske overvågnings entiteter enten skulle lærer alt denne data i hovedet, eller skulle udføre et enormt arkiverings arbejde. Dette ville kræve mindst lige så stor en arbejdsstyrke, som antallet af mennesker hvis digitale adfærds som skulle logges. IT logning af computer Hvis et menneske skulle Udføre jobbet 1. Opsætning af 1. Aktiv systemet monitorerin 2. Vedligeholdelse g 3. Strøm 2. Arkivering 3. Løninger Prisen for dette ville også være enorm da vi i Danmark har et relativt højt lønningsniveau. Desuden er det her nødvendigt at overveje hvad et samfund med en sådan arbejdsstyrke udelukkende ansat til at overvåge borgernes adfærd leder tankerne hen på. I Østtyskland overvågede det hemmelige politi Stasi, lige netop borgerne på denne måde. I nyere tid kan vi se på det arabiske forår for at se hvordan at totalitære regimer er i stand til at benytte sig af nutidige technologier til at overvåge og afpresse borgere. Derfor er det i stedet praktisk at uddelegere opgaven til maskiner som er i stand til at arbejde dag og nat, og samtidigt lave millioner af logninger i sekundet. Disse maskiner kræver et mindre antal personer for at opretholde operationen. Hvoraf de fleste kun 5

7 ville berører opgaven i implementeringsfasen. Desuden er det her vigtigt at maskiner ikke har holdninger til vores ageren, De logger blot nøgternt hvad vi foretager os. Maskiner tager ikke stilling til etnicitet, religion eller sexuelitet. 2.3 Etik og Moral Utilitaristerne mener at den gode handling er den som kommer flest mennesker til nytte, og at de moralske kvaliteter skal bedømmes på baggrund af konsekvenserne af denne handling og altså ikke intentionerne. Når man i fra lovgivernes hold har en intention om at rede befolkningen igennem massiv overvågning vil Utilitaristerne således mene at man skal se på konsekvensen af dette. Hvis konsekvensen eksempelvis er at man giver køb på de værdier som står som grundpiller for vores samfund, så som frihedsrettigheder. Så vil utilitartisten mene at dette er etisk uforsvareligt. Hvis logningsbekendtgørelsen derimod beviseligt virker, så skaber det stor nytte for samfundet og kan derved forsvares. Ifølge Kant s sindelagsetik er opfattelsen derimod at moralske kvaliteter bør bedømmes på baggrund af intentionerne og ikke konsekvenserne af en given handling. Dette vil sige at det i forhold til overvågning af borgerne er intentionen som tæller. Altså er det ligegyldigt hvorvidt om overvågningen har nogen beviselig effekt på terrorisme. Ifølge Kants morallov, Det kategoriske imperativ, skal man således handle på en måde som er i overensstemmelse med hvordan man ser andre i samfundet agere. Dette er relevant for at kunne vurdere logningens moralske konsekvenser. I særdeleshed i lyset af at debatten først er bluset rigtigt op i Danmark efter Se & Hør skandalen, som belyste at det ikke kun er almindelige borgere som er i risikozonen for denne masseovervågning. Da det blev åbenlys for magthaverne at deres data ligeså nemt som borgernes kan havne i de forkerte hænder (Snowden. 2014) For hvordan kan magthaverne forsvarer overvågningen hvis de ikke kan stå inde for konsekvensen af at helt almindelige mennesker overvåger dem i samme grad. Desuden kan endnu en regel udeledes af det kategoriske imparativ. Man må aldrig behandle mennesker som blot it middel men i stedet altid som et formål, Denne regel kaldes det praktiske imparativ. (Holm. 2012) Altså må staten ud fra et sindelagsetisk perspektiv ikke behandle borgerne som middel til at nå et mål. Staten er her for at tjene borgerne som således er formålet. Ud fra dette perspektiv kan overvågning retfærdiggøres hvis dens formål er at give borgerne nytte, og ikke kun magthaverne. 6

8 2.4 Overvågningsteori Pantoptikon er et begreb som stammer fra Jeremy Bentham fængselsdesign i slutningen af 1700-tallet. Foucault uddyber i sin bog overvågning og straf betydningen af det panoptiske overvågningssystem. Det panoptiske fængsel er designet på en måde, så en vagt i et centralt vagttårn kan se hvad alle fanger foretager sig på et hvilket som helst tidspunkt. Det er grundtanken at hvis et individ ikke er klar over om det bliver overvåget eller ej, så tilpasser det sin adfærd derefter. Orwell s dystopiske bog 1984 beskriver hvordan et fiktivt totalitært samfund via panoptisk overvågning, kan kontrollere befolkningen evne til at tænke frit via lovgivning som forbyder afvigende tankegang. Dette er relevant da nogen mener at vi med hvor tids overvågnings apparat er i stand til at logge så mange datapunkter om borgerne, at man således kan skabe et meget nøjagtigt billede af den enkeltes identitet(c. Anderson 2008). Af eksempler på dette kan man nævne Google s evne til at samle store mængder af data som de således sælger videre eller benytter til målrettet markedsføring (N. M. Richards 2013) Bruno Latour udfordre det panoptiske syn på hvordan overvågning fungere. Han er kritisk over for effektiviteten af det panoptiske overvågnings apparat og ifølge ham er panoptikon en illusion som fordre til paranoia og storhedsvandvid. Latour definere i stedet begrebet Oligoptikon. Oligoptikon beskriver hvordan overvågning er en begivenhed som opstår i sammenarbejdet imellem et netværk af aktører i succesfuldt sammenarbejde. Overvågningen er således decentraliseret og derigennem relativt stabil, hvorimod delelementerne er mere usikre. Det er derfor også i delelementerne at systemet nemt kan bryde sammen. Derfor mener han at man for at kunne analysere overvågningen på en ordenligt måde, er man nødt til at se på de forskellige aktører. (Peter Lauritsen: Findes der teleskærme? ) 2.5 Risiko ved datalogning Ifølge Richards (2013) er de tre følgende risici, Blackmail, Discrimination og Persuasion nogen som man bør tage særlige forholdsregler over for. Som udgangspunkt er det ikke svært at forestille sig hvordan at information om pinlig internet aktivitet kan benyttes til at afpresse borgere eller politiske modstandere. Han beskriver blandt andet hvordan man med afpresning (Blackmail), kan påvirke politiske aktivister. Helt eksplicit hvordan FBI i 1960 ernes Amerika forsøgte at indsamle data med henblik på at intimidere borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther 7

9 King. Han peger her på at hvis dette havde fundet sted i dag havde efterretningstjenesten med garanti nemt kunne finde informationer som ved en eventuel offentliggørelse ville kunne ødelægge ægteskab eller karriere. Dette kunne være for eksempel være hemmeligheder af økonomisk, sexuel eller helbredsmæssig karakter. Han nævner også hvordan at man så blackmail brugt i det arabiske forår til at få system kritikere til at fortie. Den diskriminerende faktor ved overvågning er knap af en noget anden kaliber. Da regeringer vil kunne bruge disse store mængder data til eksempelvis at kategorisere borgere efter kriminal risikofaktorer, dårlige betalere, system snyltere etc. Mulighederne er mange. Sidst men ikke mindst vil dataerne kunne bruges til at overtale mennesker til at handle efter specifikke mønstre. Kunne man f.eks. forestille sig at staten fik et ønske om at øge Danmarks militære styrke, ville dette naturligvis kræve at flere unge mænd kom i millitæret. Her ville det eksempelvis muligvis kunne lade sig gøre at anskaffe personel, hvis man ved præcist hvilke knapper man skal trykke på hos den enkelte. I et endnu være tilfælde kunne man måske forestille sig hvordan en magthaver kunne påvirke de demokratiske valghandlinger ved at manipulere med dele af befolkningen. 3 EU s kamp for borgerrettigheder Paradokssalt nok blev det offentliggjort den 12 Maj 2014 at Europaparlamentet har fremsat et lovforslag om modernisere af lovgivningen om datasikkerhed. Da den nuværende lovgivning af mange ses som forældet da den blev udarbejdet helt tilbage i Paradokset ligger i at selv sammen organisation for et årti siden så helt anderledes på tingene. Man kan altså argumentere for at blandt andet Snowden afsløringerne har hjulpet Europa ind i et nyt politisk paradigme, hvad angår datasikkerhed. Dette tiltag skal sikre at indsamlet data om EU borgere forbliver inden for EU s grænser. Samtidigt skal det muliggøres for borgere at få virksomheder som Facebook og Google til at slette deres data. Det er her særdeles interessant at vise af disse regler også kommer vil omfatte offentlige institutioner. Det foreslås at brud på disse regler skal kunne straffes med bøder helt op til en størrelse af 750 millioner kroner. hvordan disse stramninger kommer til at påvirker Danmark vil tiden vise, men det er dog tydeligt at både dansk industri og kommunerne er dog imod forslaget. - Vi mener, det er urimeligt. Det er uproportionalt, at man går efter at finde fejl 8

10 hos for eksempel store globale virksomheder, der har en stor global omsætning. Og ultimativt kan man risikere, at det koster arbejdspladser Branchedirektør Adam Lebech fra Dansk Industri (DI). At Dansk industri er imod forslaget er der intet underligt i. Kommunernes modvillighed kan dog tolkes noget anderledes. Da der i flere tilfælde fra kommunalt hold har været problemer i forhold til datasikkerhed giver det dog god mening, set i lyset af den økonomiske ramme som de er underlagt. (Glerup et al. 2014). 3.1 Fremtidsimplikationer for design af it løsninger Overstående overvejelser på Data logning, Big data, overvågning samt EU-domstolens tilbagerulning af lognings bekendtgørelsen og sidst men ikke mindst Europaparlamentets fremsatte lovforslag kan have store implikationer for fremtidigt deisgn af ITløsninger. Hvis man f.eks. vil designe en ny geolocation løsning, er det vigtigt at man overvejer datasikkerheden i højere grad. Man kunne eksempelvis sikre brugerne ved at anonymisere deres data, og slette det når brugeren er færdig med at bruge tjenesten. Debatten om datasikkerhed samt den politiske velvilje til at sikre borgernes data danner altså grundlag for nye forretningsmæssige muligheder. Lars Kai Hansen, Professor og sektionsleder ved Institut for Matematik og Computer Science skriver således i politiken den 9. August 2013 hvis vi selv kunne bestemme, med hvem og hvad der deles, ja, så kunne vi ikke bare blive klogere på os selv og vore hjertesager, men måske komme til at forstå hinanden som følende og reflekterende individer, på tværs af kulturer. Vi må hurtigt have demokratiseret big data, så alt det, der lige nu kun findes inden i Apple, Facebook og Google, også kommer udenpå til fælles bedste. - (Hansen 2013) Han argumentere således for at give magten over dataen tilbage til brugerne. Dette ville således have den etiske konsekvens at man ville kunne forene Utilitarismens konsekvensetik med Kants sindelagsetik(holm 2012). Altså ville konsekvensen af at give magten tilbage borgene samt intentionen i at gøre dette være forenelige. Dette ville samtidigt også betyde at virksomheder og offentlige institutioner ikke ville bryde med det kategoriske imperativ som de ellers gør i dag. Da hverken virksomheden eller offentlige institutioner har en interesse i at intern data bliver offentliggjort. 9

11 Som afrunding vil jeg opfordre til at etiske konsekvenser af datahåndtering tages i mente i udvikling af fremtidige it-løsninger. Hverken it eller andre artefakter er onde. Men hvis de er udviklet med en politisk agenda, så ville Latour mene at de derved har indskrevet den mening i sig. Altså er elementerne i en totur maskine eksempelvis ikke onde. Men da maskine er udviklet med henblik på at udføre ondskab, så er der indskrevet ondskab i meningen med dens design. Således kan man også sige at når et masseovervågningssystem er udviklet i frie demokratiske stater, så har det alligevel en indskrevet mening som bryder med vores frihedsværdier. Derfor giver det også god mening af EU først og fremmest har underkendt logningsbekendtgørelsen og nu fremsat lovforslag om at sikre borgernes itsikkerhed. Altså er vi i gang med et politisk paradigmeskift. Snowdens afsløringer har igennem sprogspill haft en enorm effekt på verdenssamfundet, da vi alle er blevet opmærksomme på overvågningens allestedsnærværende tilstedeværelse. Man kan altså også sige at Teleselskabernes Branchesamarbejde sandsynligvis får medhold i deres brev til justitsministeriet, og at reglerne i Danmark snarest vil bliver lavet om igennem EU. 4 Litteratur Beck Holm, A. Videnskab i virkeligheden En grundbog i videnskabsteori, Samfundslitteratur, Anderson, C. The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete. Wired, June 26, URL: <http://www.wired.com/science/discoveries/magazine/16-07/pb_theory > Richards, N. M. The Dangers Of Survaillance Lauritsen, P. Big Brother Danmark som overvågningssamfund. Informations Forlag, Copenhagen, Marwick, A. E. Social Surveillance in Everyday Life. Surveillance & society - Cyber- Surveillance in Everyday Life, Volume 9 Issue 4. pp McCahill, M., Norris, C. CCTV in London. Urban Eye, Volume 6 pp Orwell, G Penguin Group Publisher, London, Bloomfield, B. In the right place at the right time: electronic tagging and problems of social order/disorder. The Sociological Review 49(2) pp Morosov, E. Mit navn er Amerika, og jeg er dataholiker. August 2, URL: <http://www.information.dk/print/468044> Snowden, E. Big things are happening in Denmark. 4. maj 2014, Berlingske Media URL: <http://www.b.dk/nationalt/big-things-are-happening-in-denmark> 10

12 Hansen, L.K. Lad os demokratisere Big Data i en fart. 9 August URL <http://politiken.dk/debat/kroniken/ece /lad-os-demokratisere-big-data-i-enfart/> Glerup, M. & Hesseldahl Larsen J. EU vil straffe dataovervågning med millionbøder: Kommuner og virksomheder stejler 12. MAJ URL: <http://www.dr.dk/nyheder/politik/ep14/artikler/2014/05/12/ htm> Beha Pedersen, T. EU vil straffe it-giganter med megabøder 22. Oktober URL: <http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/268603/eu_vil_straffe_itgiganter_med_megaboeder.html> 11

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj

Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj Teknologistudier & Design 1/5-2009, v.nj Agenda - intro Teknologiens politik Teknologistudier natur og baggrund Aktør-netværksteori Dørens sociologi Scriptmetaforen Diskussion - kritik og implikationer

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn Identitet, overvågning og tillid i kontrolsamfundet Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn I gave her my heart, but she wanted my soul, sang Bob Dylan i nummeret Don t Think

Læs mere

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005.

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. København 4. november 2005 Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. Torsdag den 3. november 2005 fremlagde Regeringens embedsmandsudvalg

Læs mere

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET 02 INTRODUKTION De menneskerettigheder, du har i det virkelige liv, gælder også, når du er online! I denne guide kan du læse om dine menneskerettigheder,

Læs mere

Lovovertrædere og retfærdighed:

Lovovertrædere og retfærdighed: Sekretariatet krim@krim.dk og www.krim.dk Fiskergade 33-37, 8000 Århus C. Tlf.: 70 22 22 42, f ax.: 87 32 12 99 Landsforeningen Krim Retfærdig straf Indlæg af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM,

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

I et moderne IT-samfund som Danmark bliver borgerne registreret utallige steder hver dag og hele tiden. I det virkelige liv og i cyberspace

I et moderne IT-samfund som Danmark bliver borgerne registreret utallige steder hver dag og hele tiden. I det virkelige liv og i cyberspace Persondataloven Den danske lov om behandling af persondataoplysninger kaldes PERSONDATALOVEN og det er Datatilsynet, som fører tilsyn ang. loven!! Desværre voldsomt underbemandet men de gør jo, hvad de

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt Sundhedsudvalget En gennemgang af akutforsøg i Danmark uden samtykke fra patienten fra 2006 til 2013 med et forslag, der skal sikre individets ret til frit valg

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet

DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet DI og DI ITEKs vejledning om beskyttelse mod elektronisk industrispionage fra udlandet Sammenfatning Denne vejledning adresserer risikoen for industrispionage fra statssponserede aktører i udlandet mod

Læs mere

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JACOB DAHL RENDTORFF ETIK FOR PSYKOLOGER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Etik for Psykologer Denne bog er tilegnet mine sønner Joachim og Elias Af samme forfatter Frihed og etik i Jean Paul Sartres

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier

Offerdirektivet anerkender behovet for individuel beskyttelse af ofrene, og etablerer fire hovedkategorier CENTRE FOR EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW THEMISTOKLES AND DIMITRIS TSATSOS FOUNDATION Offerdirektivet Victims Protection eu Protecting Victims Rights in the EU: The theory and practice of diversity of treatment

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb

Af Morten Novrup Henriksen. Et begreb Mobning under lup Et mobbeoffer, en skurk, en næsepillende tilskuer og en uduelig leder. En stærk, en svag. Måske er diskursen og de mulige positioner i psykologernes tilgang til mobning ikke så konstruktive.

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST7

It-sikkerhedstekst ST7 It-sikkerhedstekst ST7 Overdragelse af faktorer ved udstedelse af et personligt login til en identificeret fysisk Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST7 Version 1 Februar

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Videnskabsteori Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Hvorfor videnskabsteori? Bedre forståelse af egen praksis (aktivitet)

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren

Indhenter i FE. Jobbet. Ansøgeren Indhenter i FE FE har gennem tiden fået en del forespørgsler om jobbet som indhenter, især når vi har annonceret efter nye indhentere i dagspressen og her på hjemmesiden. Her kan du læse nærmere om arbejdet

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

Falske Facebook-sider fupper forbrugerne!

Falske Facebook-sider fupper forbrugerne! MYNDIGHEDERNE ER MAGTESLØSE: Falske Facebook-sider fupper forbrugerne! Facebook lokker forhåbningsfulde fans med forudsigelser af fodboldkampe. Flere og flere falder i fælden, og er man først blevet fuppet

Læs mere

Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk

Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk Det civile samfund / den frivillige sektor som Formidlende instans mellem borgere og stat / marked får en central betydning

Læs mere

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred

Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Risikoanalyse af implikationer for privatlivets fred Appendiks 5 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Risikovurdering af implikationer for privatlivets fred...

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd.

Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. Performativ arbejdsmiljøpsykologi - Nye veje i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø? v/ Mads Bendixen, konsulent, cand.psych.phd. AM:2010, Nyborg den 9. november 2010 Hvordan bliver arbejdsmiljøpsykologien

Læs mere

Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut

Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut Retten til at blive glemt - og medierne Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut Agenda Begrebet Retten til at blive glemt EU-Domstolens dom i Googlesagen og rækkevidden

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Indsamlinger til gode formål

Indsamlinger til gode formål 1. Indsamlinger til gode formål I Danmark er der en lang og fin tradition for at samle penge ind til organisationers og foreningers almennyttige arbejde. Vi samler ind i forbindelse med akutte katastrofer,

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol.

1. Det vil være til gavn for især små og mellemstore danske virksomheder, hvis Danmark ikke bliver en del af den fælles patentdomstol. 22. april 2014 LHNI Folketinget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 1240 København K. Kopi: Europaudvalget Erhvervsudvalgets betænkning vedrørende L22 Folketingets Erhvervsudvalg har den 3. april afgivet

Læs mere

Koyal Group Training Services, College kandidater bør overveje mulighederne for sygeforsikring

Koyal Group Training Services, College kandidater bør overveje mulighederne for sygeforsikring Koyal Group Training Services, College kandidater bør overveje mulighederne for sygeforsikring Devyn Bisson er en 22-årige Orange bosat om at opgradere fra Chapman University med en grad i film. Hun ved,

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Seminar, 15. april 2013

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Seminar, 15. april 2013 PSYKOLOGKAMPAGNEN Seminar, 15. april 2013 Intro Åh nej, de er alle sammen klogere end mig 2 Hvem er jeg? Navn: Stilling: Kan: Rasmus Iver Agesen, M.Sc. Psych. Manager i Møller & Company, Nordic Transformation

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode FORSIDE RÅDET ARTIKLER PRESSE DEBATOPLÆG LINKS KONTAKT OVERSIGT ForhandlingGlobalisering og etikytringsfrihedpersonlig udvikling i arbejdslivetlukkelovskonferencen ÅrsrapporterEtik og ITKristen etikværdiererhvervsastrologietiske

Læs mere

It-sikkerhed i Dansk Supermarked

It-sikkerhed i Dansk Supermarked It-sikkerhed i Dansk en kort introduktion It-sikkerhed i Dansk 1 Velkommen som it-bruger i Dansk Kære medarbejder Brug af it er for mange i Dansk en naturlig del af arbejdsdagen. Hvis vi skal sikre vores

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE

IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE SLIDE 1 DATABESKYTTELSESDAGEN IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE v/ Koncernsikkerhedschef Rasmus Theede Offentlig AGENDA FRIDAY, 31 JANUARY 2014 SLIDE 2 Sikkerhed set fra kundens side, og leverandørens

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009

10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen. Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 10 gode grunde til at prioritere online i markedsføringsplanen Jan Mortensen - SearchAcademy.dk IAA Kolding 18. juni 2009 Men først lidt om mig selv Jan Mortensen Arbejdet med online markedsføring siden

Læs mere