AALBORG SMART CITY 2.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG SMART CITY 2.0"

Transkript

1 AALBORG SMART CITY 2.0 PRÆSENTATION FOR AALBORG ERHVERVSRÅD 3 FEBRUAR 2014 PROFESSOR OLE B. JENSEN INSTITUT FOR ARKITEKTUR & MEDIE TEKNOLOGI

2 Den (byplan)faglige baggrund Den nutidige by er ikke længere blot én sammenhængende enhed med et klart defineret centrum og en fast defineret grænse. Det øgede global- lokale samkvem inden for økonomi, kultur, teknologi, forbrug og produktion sætter sine spor i en ny type bydannelse som kaldes netværksbyen. Denne rummer store muligheder, men også udfordringer. Generelle samfundsmæssige forandringer inden for transport, migration, bosætning, produktion, forbrug og demografi kalder på at man gentænker byens funktionsmåder for at give bedre livsvilkår for borgerne, at kunne udnytte knappe ressourcer mere optimalt, skabe bæredygtige samfundsløsninger samt etablere nye produktionsaktiviteter.

3 Smart City en flerdimensionel størrelse Batty, M. et al (2012) Smart Cities of the Future, Working Paper no Oct 12, ISSN , Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA), UCL, London

4 IBM

5 Eksempler

6 Hvorfor Aalborg Smart City 2.0? Aalborg er som by repræsentativ for de Europæiske byer i forhold til sin størrelse samt sin placering i transformationen mod en anden produktionsform hvor industriel og immateriel produktion eksisterer sideløbende. Desuden er Aalborg center by i en region kendetegnet ved et højt niveau af entreprenørskab og lokale løsninger. Endeligt er Aalborg hjemsted for Aalborg Universitet, der er anerkendt nationalt som internationalt for sit entreprenørskab og sine problemløsende samarbejder mellem forskning, erhverv og samfund. Aalborg er på den baggrund en oplagt case på et Smart City projekt med umiddelbare lokale fordele samt internationale potentialer.

7 Hvorfor Aalborg Smart City 2.0? Som en del af den beskrevne byudvikling må de allestedsnærværende teknologiske netværk inden for IKT forstås som en lige så vigtig del af byen og dens infrastruktur som veje, huse og kloakker. Byen har potentialet til at blive smart. Hermed menes, at de nye digitale teknologier overlejrer den gamle fysiske by og skaber nye muligheder for at skabe viden og data om byens reelle funktionsmåde. De digitale teknologier er responsive i den forstand at de muliggør at der skabes data om borgernes liv og levned som dels kan sendes tilbage til kommunale planlæggere og beslutningstagere, dels til borgerne selv, for derigennem at give bedre information om byen, nye oplevelsesmuligheder, mere intelligent og bæredygtig ressourceanvendelse samt nye former for produktion og skabelse af nye arbejdspladser + Big Data

8 Hvorfor Aalborg Smart City 2.0? I skrivende stund bor over halvdelen af jordens befolkning for første gang i verdenshistorien i byer, og der er ikke meget der tyder på at denne tendens ændres. Byen er centrum for innovation, oplevelse, kultur og styring. Men også for en række udfordringer inde i byen (ressourcestrømme, bæredygtighed, livskvalitet, trængsel) såvel som udenfor byen (affolkning af landområder, belastet offentligt serviceudbud). Projektet her fokuserer på den håndgribelige og fysiske by.

9 Hvorfor Aalborg Smart City 2.0? Der skrives og tales meget om smart city i disse år. Dette projekt tager udgangspunkt i disse tanker og modeller for en ændret samfundsdynamik, men på en afgørende ny måde. Aalborg Universitet er gennem sin problemorienterede projektmetode en innovativ vidensproducent som med dette initiativ lægger op til et samarbejde hvor teknologier og projekter skal testes i byen rum i skala 1:1. Det vil sige, at i stedet for en teoretisk verdensfjern øvelse, lægges der op til at man i samarbejde med Aalborg Kommune kan gøre Aalborg til en Smart City 2.0. Byens fysiske rum skal gøres til laboratorier hvor man kan indhøste afgørende ny viden til demonstration af hvilke IKT løsninger der kan bringe Aalborg konkurrencedygtigt ind i det 21. århundrede.

10 Opsummerende Opsummerende lægger denne satsning med andre ord op til, at udnytte det unikke potentiale der findes mellem en by og et universitet der begge er præget af handlingsorientering og entreprenørskab. Projektet rummer nye potentialer for effektiv forvaltning og styring, ny produktion samt ikke mindst nye former for borgerinddragelse og demokratisk deltagelse. Med et Smart City 2.0 projekt er både byen og universitetet rustet til fremtidens udfordringer. Aalborg Universitet er ledende på forskningsfronten indenfor de afgørende fokusområder med relevans for et sådant projekt, og i mere konkrete termer kan man forestille sig demonstrationsprojekter der testes for at skabe ny viden for byen idenfor følgende områder:

11 Opsummerende Opsummerende lægger denne satsning med andre ord op til, at udnytte det unikke potentiale der findes mellem en by og et universitet der begge er præget af handlingsorientering og entreprenørskab. Projektet rummer nye potentialer for effektiv forvaltning og styring, ny produktion samt ikke mindst nye former for borgerinddragelse og demokratisk deltagelse. Med et Smart City 2.0 projekt er både byen og universitetet rustet til fremtidens udfordringer. Aalborg Universitet er ledende på forskningsfronten indenfor de afgørende fokusområder med relevans for et sådant projekt, og i mere konkrete termer kan man forestille sig demonstrationsprojekter der testes for at skabe ny viden for byen idenfor følgende områder: NB: DE FØLGENDE TEMAER ER BLOT EKSEMPLER SOM ER KOMMET TIL VEJE PÅ EN FÆLLES WORKSHOP HVOR VI BAD TEK-NAT FORSKERNE PÅ AAU BYDE IND MED DERES SPIDSKOMPETENCER INDENFOR SMART CITY MED FOKUS PÅ IKT OG DEN FYSISKE BY MANGE ANDRE TEMAER KAN NATURLIGVIS KOMME I SPIL

12 Smart Governance Smart City 2.0 forudsætter at byen er smart på en række områder så som smart trafikstyring, smart affaldshåndtering, smarte bygninger, smart energistyring mm. Alle disse områder fungerer i dag som siloer med en relativt begrænset relation indbydes, hvorfor der er et stort potentiale for forbedring af både effektivitet og kvalitet af ydelser ved at binde sammen på tværs både elektronisk, kommunikativt og ved nye tværgående samarbejdsformer mellem de involverede. "Livet mellem siloerne" udgør den største udfordring for Smart City 2.0 og kræver vilje til at eksperimentere og gå på tværs af de traditionelle former for politik og forvaltning. Den aktive lokale deltagelse fremmes bedst gennem living labs og 1:1 demonstrationsprojekter, hvor det er muligt at erfare nye potentialer gennem leg og eksperimenter. Det skal være sjovt at være med til at udforske mulighederne for at binde byen sammen både fysisk og mentalt. Nye samarbejdsformer og partnerskaber mellem borgere, private virksomheder, offentlige institutioner og uddannelsesinstitutioner er derfor nødvendige for at finde bæredygtige løsninger på de tværgående problemstillinger. Netværksstyring i Smart city giver for eksempel mulighed for: Optimering af ressource udnyttelse, bæredygtige samfundsløsninger, at sammenholde budget forbrug med de opsatte mål, at opnå større gennemsigtighed i beslutninger og konsekvens, og at øge den demokratiske deltagelse omkring betydende beslutninger.

13 Bygningsfacader og bygningers udeklima En Smart City 2.0 skal inddrage bygningernes facader og mikroklimaet mellem bygningerne. Bygningens facade er byrummets væg og opfattes ofte som fast, permanent og hård. Nye bygningers ydervægge har ofte ikke bærende funktioner, men varetager i stedet en lang række opgaver som membran mellem ude og inde, herunder regulering af lys, varme, luft, støj og indblik, samtidig med at den kan producere energi. I forhold til byrummet har bygningsfacaden potentiale som en del af byrummets overflader og kan være en del af integrerede arkitektoniske og tekniske elementer, som kan regulere byklima, herunder støj/lyd, lys og vind samt bidrage til den sansemæssige oplevelse af byrummet. I et Smart City 2.0- perspektiv er bygningsfacader dynamiske responsive elementer og kan digitalt informeres af skiftende klimatiske forhold samt skiftende anvendelser af byrum og bygningsrum, med henblik på at fremme bæredygtighed både socialt og miljømæssigt. Det gælder nybyggeri men også eksisterende byggeri, der i stort omfang må forventes at undergå energirenoveringer. I et Smart City 2.0- perspektiv udvikles og demonstreres nye typologier af bygningsfacader, der optimerer anvendelsen af byrum og bygninger oplevelses- og komfortmæssigt

14 Byrum Smart City 2.0 i forhold til byrum indebærer dels eksperimenter med digitale teknogier til optimering af hvor der er mest behov for investeringer i offentlige byrum (ex. viden om borgernes faktiske tilstedeværelse og brug af byrum, eller deres ønsker for fremtiden). Endvidere kan byrummenes indhold af services og oplevelser både beriges og optimeres med nye digitale teknologier (fra turistinformation over digitale spil der fremmer borgeres sociale interaktion i byens rum til etablering af eksempelvis gadelys der reagerer på borgernes behov). Projekterne fokuserer på at forbedre borgernes oplevelser af byens rum, såvel som forvaltningens øgede styrings- og optimeringsmekanismer for disse. Smarte teknologiers anvendelse i byrum kan både testes i forhold til stationære digitale platforme og eksempelvis medierede overflader (skærme), såvel som det kan testes i forhold til mobile enheder så som smartphones. Gennem eksperimenter med oplysninger såvel som underholdning kan det afprøves hvordan byens rum bliver mere responsive og dermed tilføjes merværdi. Et smart byrums eksperiment vil også inddrage eksisterende materiel, byinventar og infrastruktur som eksempelvis gadelygter, bænke og affaldsspande. Disse kan alle forsynes med smarte teknologier der får dem til at kunne respondere på brugeradfærd samt invitere til ønskede adfærdsændringer.

15 Transport og mobilitet Smart City 2.0 i forhold til transport og mobilitet handler om at skabe et trafikinformationssystem, der opsamler data om de spor trafikken afsætter, behandler disse data og giver den enkelte trafikant mulighed for at træffe informerede valg før og under rejsen. Et responsivt transport- og infrastruktursystem monitorerer og stiller data til rådighed for brugerne og skaber dermed bedre kapacitetsudnyttelse, mindre energiforbrug, mere miljøvenlig systemanvendelse samt individualiserede og optimerede informationsstrømme og dermed et mobilt hverdagsliv og livsrum med øget livskvalitet. Der er behov for systemer, der på en kosteffektiv måde kan opsamle data fra mange forskellige kilder, behandle og integrere dem til valide trafikinformationer til den individuelle trafikant hvad enten trafikanten er bilist, cyklist, bruger af den kollektive trafik eller som trafikant der skifter mellem forskellige transportformer. Mere specifikt ønsker vi at udvikle et informationssystem baseret på en lang række datakilder: (1) GPS data fra kørende biler, (2) Data for mobiltelefonnettet, (3) Sensorer på vejnettet, traditionelle som spoler, radar og kamera, men også sensorer som aflæser unikke numre på radioer i passerende elektronik fx en Bluetoothradio i en mobiltelefon. (4) Digitale kort (5) Hændelsesregistreringer fra Trafikcentre mv. Et smart trafikinformationssystem stiller sig ligeledes til rådighed for byens styringsbestræbelser og den daglige afvikling af trafik som kan gøres mere fleksibel og effektiv.

16 Smart Houses i et Smart City Grid med Smarte Energisystemer En Smart City 2.0 skal etableres gennem sammenknytning og udvikling af Smart Houses. Smart House har som ambition at sikre (1) funktionelt samarbejde mellem de forskellige digitale delsystemer, som i dag findes i bygninger (energi, belysning, hvidevarer, sikkerhed, underholdning, opladning, m.v.), (2) En fælles betjeningsflade til systemerne, (3) Læring af brugeradfærd med henblik på sikring af høj komfort, samt (4) understøttelse af distribueret samarbejde, således at f.eks. projektarbejde kan foregå effektivt og distribueret. På energisiden er fokus på integration og optimering af husets forbrug og produktion, herunder også det tidsmæssige perspektiv. Målet er en både samfunds- og privatøkonomisk besparelse på energiomkostningerne. Der etableres informationssystemer der virker adfærdsregulerende, men et vigtigt mål er at udvikle brugs- og adfærdsmodeller der sammen med energi og økonomiske parametre muliggør automatisk styring af et optimalt energisystem i huset. Med henblik på at øge det energimæssige perspektiv, samt baseret på erfaring med smart house, arbejdes der videre med smart distribution løsninger, hvor konceptet omkring intelligente integrerede energisystemer bringes fra husene længere ud i samfundet / city. Her tænkes på Micro Grid løsninger i bydele som efterfølgende kan samtænkes i Smart City Grid. En Smart City 2.0 indebærer en tværgående helhedstænkning for at skabe energisystemer der går på tværs af forskellige energiformer. Et smart energisystem vil i forhold til nedbringelse af mængden af fossile brændstoffer samt bedre ressourceudnyttelse indebære at man tænker på tværs af siloer indenfor energiforsyningsområdet. Dette kræver et sammenhængende og smart system der både omfatter varmeforsyning til boliger såvel som energiforsyning til produktionsområdet. Hovedpointen omkring energisystemdelen af et Smart City 2.0 projekt er, at fokusere på et systemperspektiv der koordinerer og indvejer alle typer af energiforsyning for derigennem at optimere ressourceanvendelse samt nedbringe miljøbelastninger.

17 Smart industriel symbiose Udnyttelse af affald fra en produktion som en ressource i en anden proces er omdrejningspunktet i en industriel symbiose og dette øger på én gang ressourceeffektiviteten og nedsætter miljøbelastningen. På energiområdet er dette velkendt som udnyttelse af overskudsvarme i kraftvarme systemer. Affald har hidtil været en del af energisystemet; men nu skal affaldet udnyttes til mere værdifulde formål, der skal en lukning af såvel det biologiske som det materielle kredsløb og i takt med generelt stigende priser på ressourcer bliver dette stadig mere økonomisk attraktivt. De nordjyske kommuner er allerede i gang hermed, og specielt Aalborg har særlige forudsætninger for industriel symbiose. En lokal forudsætning er, at denne slags kompetencer bliver opbygget hos virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner, samt at den sociale kapital i form af tillid, troværdighed og gode kommunikationslinjer er til stede mellem de involverede parter kombineret med enkle kontraktformer for denne udveksling. En global forudsætning for ressourceeffektivitet og lukning af kredsløbet er, at virksomhederne integrerer eco- design i produktudviklingen og lægger vugge- til- vugge principper til grund herfor.

18 Velfærdsteknologi og sundhed Smart City 2.0 tager bestik af at den demografiske udvikling i de kommende år vil betyde at befolkningssammensætningen forandrer sig mod en stigende ældre befolkning, der forventes at leve længere. Denne udvikling bliver en af de største udfordringer for fremtidens velfærdssamfund. Den aldrende befolkning vil sætte krav til indretningen af Smart Cities, så den aldrende befolkning er så stor udstrækning som muligt kan være selvforsørgende og agere som uafhængige personer. Dette vil stille krav til indretningen af byrum i forhold til sikkerhed, distribution af service og handel, tilgang til informationer og mere fleksibel og individuel adgang til den offentlige sektor, gennem systemer som ehealth og Home Care. Udvikling af systemer til opsamling og tilgang af sundhedsdata vil være af stigende betydning for at observere potentielle sygdomsforløb tidligt og herved i højere grad kan forebyggelse frem for helbredelse. Indretning af fremtidens byrum skal have en tæthed og mulighed for mobilitet, der kan sikre social inklusion, foreningsliv og kulturaktiviteter, der kan understøttede den kommende befolkningssammensætning og hermed sikre et aktiv og deltagende seniorliv.

19 Innovations- og vækstaksen Smart City 2.0 kan med et projekt om innovationsaksen knytte an til den fysiske vækstakse, som Aalborg Kommune har fastlagt i deres strategiplan 2013 strækkende sig fra Aalborg Lufthavn i vest, ind over Aalborg midtby, op over Eternitområdet, Sohngaardsholmsvej til AAU, til det nye Supersygehus og til Grønlandshavnen i øst. Innovationsaksen i Smart City 2.0 kunne udvikles til et demonstratorium for indlejrede digitale teknologier i det fysiske miljø. Hovedparten af kommunens arbejdspladser ligger i denne vækstakse og den rummer innovative vækstmiljøer inden for bæredygtig industri, transport, kultur, forskning og sundhed. Desuden rummer den store byudviklingsområder på nedlagte industrigrunde og der er planlagt en letbane til at forbinde miljøerne. Innovative udviklingsprojekter inden for Smart City 2.0 konceptet kunne omfatte: En ny generation af hybride innovationsmiljøer med eksempelvis NOVI version 3.0 rettet mod skabelse af nye arbejdspladser inden for forskning og produktudvikling på stærke områder som sundhedsteknologi; en ny generation af hybride byrum, som både kan være mødested for kunstnere, unge kreative iværksættere og for byens borgere i almindelighed; en ny generation af educational rooms, som understøtter den uformelle læringssituation og tværfaglig projektudvikling; en ny generation boligmiljøer, hvor der tages højde for at unge mennesker i dag skal være på netværk, og hvor boligarealet samtidig kan fungere som projektarbejdspladser, uformelle mødesteder m.m.; og endelig en ny generation af sundsmiljøer som kunne udvikles i spændingsfeltet mellem det moderne Supersygehus højt specialiserede tilbud, den almene lægepraksis og home care koncepter.

20 De næste skridt er 1. På baggrund af denne fælles forståelsesramme, at formulere konkrete forskningsprojekter i samarbejde mellem Aalborg Kommune, Aalborg Universitet og eksterne funding kilder 2. Dette gøres gennem dialog mellem AAU og Aalborg Kommune om hvilke samfundsmæssige udfordringer Aalborg Smart City 2.0 konkret kan medvirke til at løse, samt hvilke fysiske områder I byen som bedst muligt lader sig inddrage som laboratorier for konkrete projekter 3. Dernæst afsøges fundinglandskabet med henblik på at få finansieret konkrete projekter(offentligt som privat samt lokalt, nationalt og internationalt) 4. Som en del af dette afsøgningsarbejde er både private aktører og offentlige myndigheder naturligvis mere end velkomne til at deltage i både finansiering og ideudvikling af konkrete projekter 5. Organisatorisk er der i skrivende stund ved at blive lavet en model for AAK/AAU Smart City samarbejdet der rummer koordination og samordning internt i begge virksomheder såvel som imellem disse 6. Projekter kan herefter etableres i alle skalaer (fra konkrete byrums projekter med privat funding op til EU Horizon 2020 satsninger)

21

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Smarte byer og nye samarbejdsformer

Smarte byer og nye samarbejdsformer Smarte byer og nye samarbejdsformer Else Kloppenborg, Specialkonsulent Københavns Kommune, Teknik- & Miljøforvaltningen Green Cities konference, 23. oktober 2014, Allerød - Hvad er en smart by? - Skal

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Netværksrunde og evalueringer

Netværksrunde og evalueringer Netværksrunde og evalueringer SDSD CLEANs Årsdag den 22. maj 2015 Københavns Rådhus BIG DATA MULIGHEDER BARRIERER Data nyttig viden Sammenkoble forskellige datasæt. Data som forretningsmodel energiomkostninger

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby +45 99 31 20 00 info@stigsborghavnefront.dk AALBORG HAVN Langerak 19

Læs mere

SHARING DENMARK 00077

SHARING DENMARK 00077 00077 1. MANIFEST: THE POWER OF SHARING DANMARK KAN DELE! Danmark har en unik tradition for at fordele og dele goder og skabe fælles velfærd. Men Danmark er udfordret: Vores forbrug overstiger langt vores

Læs mere

Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning

Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning Energiforum Denmark 4. marts 2015 (Al)Fred Heller Lektor på DTU Byg alfh@byg.dtu.dk Globale tendenser Globalisering Urbanisering (stigende befolkningstal

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030?

Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030? Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030? TØIs jubileumsfeiring 19. juli 2014 Forskningschef Marianne Lev Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER

ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER ET INNOVATIONSSAMARBEJDE FOR FORSYNINGSRESILIENCE I FREMTIDENS STORBYER PIONEERED BY: ENERGI DATA BRUGER VAND RESILIENCE LAB DENMARK ER ET QUATTRO HELIX SAMARBEJDE MELLEM FORSKNINGS- OG UDDANNELSESINSITUTIONER,

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02

CoLab Denmark. Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark. Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Sund Vækst hus, København 2015-24-02 Hvad er velfærdsteknologi? - vi har vel alle en idé om det Er det Tendenser og trends - Internet of things! Øget

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

KL Affaldsplan. Workshop om vejen til den aktive affaldsplan 13 november 2008

KL Affaldsplan. Workshop om vejen til den aktive affaldsplan 13 november 2008 KL Affaldsplan Workshop om vejen til den aktive affaldsplan 13 november 2008 Affaldsplaner De fleste planer følger affaldshierakiet De fleste planer følger den nationale affaldsplan De fleste planer er

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk)

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) MIN SKY IVÆRKSÆTTER INNOVATION RÅDGIVER BYUDVIKLING FREMTIDENS BY KØBENHAVNS

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Fremtidens vvs-installatør

Fremtidens vvs-installatør Fremtidens vvs-installatør Dansk Gas Forening Årsmøde Den 15. & 16. november 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Analyse af den teknologiske udvikling» Nye installationsformers konsekvenser for den tekniske installatør»

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren

IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren IKT-baserede Tjenesteydelser til Plejesektoren Albena Mihovska, Lektor og Neeli Prasad, Lektor Center for TeleInfrastruktur (CTIF) Aalborg Universitet {albena, np}@es.aau.dk Plejesektorens udfordringer-og

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering

Energiforlig. Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Oversigt over støttemuligheder Fokusgruppen Intelligent Energirenovering Fokusgruppen skal arbejde med: Få SMV, håndværkere, i spil Integrering af intelligente energisystemer, f.eks. smart grids, i nye

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere