AALBORG SMART CITY 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG SMART CITY 2.0"

Transkript

1 AALBORG SMART CITY 2.0 PRÆSENTATION FOR AALBORG ERHVERVSRÅD 3 FEBRUAR 2014 PROFESSOR OLE B. JENSEN INSTITUT FOR ARKITEKTUR & MEDIE TEKNOLOGI

2 Den (byplan)faglige baggrund Den nutidige by er ikke længere blot én sammenhængende enhed med et klart defineret centrum og en fast defineret grænse. Det øgede global- lokale samkvem inden for økonomi, kultur, teknologi, forbrug og produktion sætter sine spor i en ny type bydannelse som kaldes netværksbyen. Denne rummer store muligheder, men også udfordringer. Generelle samfundsmæssige forandringer inden for transport, migration, bosætning, produktion, forbrug og demografi kalder på at man gentænker byens funktionsmåder for at give bedre livsvilkår for borgerne, at kunne udnytte knappe ressourcer mere optimalt, skabe bæredygtige samfundsløsninger samt etablere nye produktionsaktiviteter.

3 Smart City en flerdimensionel størrelse Batty, M. et al (2012) Smart Cities of the Future, Working Paper no Oct 12, ISSN , Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA), UCL, London

4 IBM

5 Eksempler

6 Hvorfor Aalborg Smart City 2.0? Aalborg er som by repræsentativ for de Europæiske byer i forhold til sin størrelse samt sin placering i transformationen mod en anden produktionsform hvor industriel og immateriel produktion eksisterer sideløbende. Desuden er Aalborg center by i en region kendetegnet ved et højt niveau af entreprenørskab og lokale løsninger. Endeligt er Aalborg hjemsted for Aalborg Universitet, der er anerkendt nationalt som internationalt for sit entreprenørskab og sine problemløsende samarbejder mellem forskning, erhverv og samfund. Aalborg er på den baggrund en oplagt case på et Smart City projekt med umiddelbare lokale fordele samt internationale potentialer.

7 Hvorfor Aalborg Smart City 2.0? Som en del af den beskrevne byudvikling må de allestedsnærværende teknologiske netværk inden for IKT forstås som en lige så vigtig del af byen og dens infrastruktur som veje, huse og kloakker. Byen har potentialet til at blive smart. Hermed menes, at de nye digitale teknologier overlejrer den gamle fysiske by og skaber nye muligheder for at skabe viden og data om byens reelle funktionsmåde. De digitale teknologier er responsive i den forstand at de muliggør at der skabes data om borgernes liv og levned som dels kan sendes tilbage til kommunale planlæggere og beslutningstagere, dels til borgerne selv, for derigennem at give bedre information om byen, nye oplevelsesmuligheder, mere intelligent og bæredygtig ressourceanvendelse samt nye former for produktion og skabelse af nye arbejdspladser + Big Data

8 Hvorfor Aalborg Smart City 2.0? I skrivende stund bor over halvdelen af jordens befolkning for første gang i verdenshistorien i byer, og der er ikke meget der tyder på at denne tendens ændres. Byen er centrum for innovation, oplevelse, kultur og styring. Men også for en række udfordringer inde i byen (ressourcestrømme, bæredygtighed, livskvalitet, trængsel) såvel som udenfor byen (affolkning af landområder, belastet offentligt serviceudbud). Projektet her fokuserer på den håndgribelige og fysiske by.

9 Hvorfor Aalborg Smart City 2.0? Der skrives og tales meget om smart city i disse år. Dette projekt tager udgangspunkt i disse tanker og modeller for en ændret samfundsdynamik, men på en afgørende ny måde. Aalborg Universitet er gennem sin problemorienterede projektmetode en innovativ vidensproducent som med dette initiativ lægger op til et samarbejde hvor teknologier og projekter skal testes i byen rum i skala 1:1. Det vil sige, at i stedet for en teoretisk verdensfjern øvelse, lægges der op til at man i samarbejde med Aalborg Kommune kan gøre Aalborg til en Smart City 2.0. Byens fysiske rum skal gøres til laboratorier hvor man kan indhøste afgørende ny viden til demonstration af hvilke IKT løsninger der kan bringe Aalborg konkurrencedygtigt ind i det 21. århundrede.

10 Opsummerende Opsummerende lægger denne satsning med andre ord op til, at udnytte det unikke potentiale der findes mellem en by og et universitet der begge er præget af handlingsorientering og entreprenørskab. Projektet rummer nye potentialer for effektiv forvaltning og styring, ny produktion samt ikke mindst nye former for borgerinddragelse og demokratisk deltagelse. Med et Smart City 2.0 projekt er både byen og universitetet rustet til fremtidens udfordringer. Aalborg Universitet er ledende på forskningsfronten indenfor de afgørende fokusområder med relevans for et sådant projekt, og i mere konkrete termer kan man forestille sig demonstrationsprojekter der testes for at skabe ny viden for byen idenfor følgende områder:

11 Opsummerende Opsummerende lægger denne satsning med andre ord op til, at udnytte det unikke potentiale der findes mellem en by og et universitet der begge er præget af handlingsorientering og entreprenørskab. Projektet rummer nye potentialer for effektiv forvaltning og styring, ny produktion samt ikke mindst nye former for borgerinddragelse og demokratisk deltagelse. Med et Smart City 2.0 projekt er både byen og universitetet rustet til fremtidens udfordringer. Aalborg Universitet er ledende på forskningsfronten indenfor de afgørende fokusområder med relevans for et sådant projekt, og i mere konkrete termer kan man forestille sig demonstrationsprojekter der testes for at skabe ny viden for byen idenfor følgende områder: NB: DE FØLGENDE TEMAER ER BLOT EKSEMPLER SOM ER KOMMET TIL VEJE PÅ EN FÆLLES WORKSHOP HVOR VI BAD TEK-NAT FORSKERNE PÅ AAU BYDE IND MED DERES SPIDSKOMPETENCER INDENFOR SMART CITY MED FOKUS PÅ IKT OG DEN FYSISKE BY MANGE ANDRE TEMAER KAN NATURLIGVIS KOMME I SPIL

12 Smart Governance Smart City 2.0 forudsætter at byen er smart på en række områder så som smart trafikstyring, smart affaldshåndtering, smarte bygninger, smart energistyring mm. Alle disse områder fungerer i dag som siloer med en relativt begrænset relation indbydes, hvorfor der er et stort potentiale for forbedring af både effektivitet og kvalitet af ydelser ved at binde sammen på tværs både elektronisk, kommunikativt og ved nye tværgående samarbejdsformer mellem de involverede. "Livet mellem siloerne" udgør den største udfordring for Smart City 2.0 og kræver vilje til at eksperimentere og gå på tværs af de traditionelle former for politik og forvaltning. Den aktive lokale deltagelse fremmes bedst gennem living labs og 1:1 demonstrationsprojekter, hvor det er muligt at erfare nye potentialer gennem leg og eksperimenter. Det skal være sjovt at være med til at udforske mulighederne for at binde byen sammen både fysisk og mentalt. Nye samarbejdsformer og partnerskaber mellem borgere, private virksomheder, offentlige institutioner og uddannelsesinstitutioner er derfor nødvendige for at finde bæredygtige løsninger på de tværgående problemstillinger. Netværksstyring i Smart city giver for eksempel mulighed for: Optimering af ressource udnyttelse, bæredygtige samfundsløsninger, at sammenholde budget forbrug med de opsatte mål, at opnå større gennemsigtighed i beslutninger og konsekvens, og at øge den demokratiske deltagelse omkring betydende beslutninger.

13 Bygningsfacader og bygningers udeklima En Smart City 2.0 skal inddrage bygningernes facader og mikroklimaet mellem bygningerne. Bygningens facade er byrummets væg og opfattes ofte som fast, permanent og hård. Nye bygningers ydervægge har ofte ikke bærende funktioner, men varetager i stedet en lang række opgaver som membran mellem ude og inde, herunder regulering af lys, varme, luft, støj og indblik, samtidig med at den kan producere energi. I forhold til byrummet har bygningsfacaden potentiale som en del af byrummets overflader og kan være en del af integrerede arkitektoniske og tekniske elementer, som kan regulere byklima, herunder støj/lyd, lys og vind samt bidrage til den sansemæssige oplevelse af byrummet. I et Smart City 2.0- perspektiv er bygningsfacader dynamiske responsive elementer og kan digitalt informeres af skiftende klimatiske forhold samt skiftende anvendelser af byrum og bygningsrum, med henblik på at fremme bæredygtighed både socialt og miljømæssigt. Det gælder nybyggeri men også eksisterende byggeri, der i stort omfang må forventes at undergå energirenoveringer. I et Smart City 2.0- perspektiv udvikles og demonstreres nye typologier af bygningsfacader, der optimerer anvendelsen af byrum og bygninger oplevelses- og komfortmæssigt

14 Byrum Smart City 2.0 i forhold til byrum indebærer dels eksperimenter med digitale teknogier til optimering af hvor der er mest behov for investeringer i offentlige byrum (ex. viden om borgernes faktiske tilstedeværelse og brug af byrum, eller deres ønsker for fremtiden). Endvidere kan byrummenes indhold af services og oplevelser både beriges og optimeres med nye digitale teknologier (fra turistinformation over digitale spil der fremmer borgeres sociale interaktion i byens rum til etablering af eksempelvis gadelys der reagerer på borgernes behov). Projekterne fokuserer på at forbedre borgernes oplevelser af byens rum, såvel som forvaltningens øgede styrings- og optimeringsmekanismer for disse. Smarte teknologiers anvendelse i byrum kan både testes i forhold til stationære digitale platforme og eksempelvis medierede overflader (skærme), såvel som det kan testes i forhold til mobile enheder så som smartphones. Gennem eksperimenter med oplysninger såvel som underholdning kan det afprøves hvordan byens rum bliver mere responsive og dermed tilføjes merværdi. Et smart byrums eksperiment vil også inddrage eksisterende materiel, byinventar og infrastruktur som eksempelvis gadelygter, bænke og affaldsspande. Disse kan alle forsynes med smarte teknologier der får dem til at kunne respondere på brugeradfærd samt invitere til ønskede adfærdsændringer.

15 Transport og mobilitet Smart City 2.0 i forhold til transport og mobilitet handler om at skabe et trafikinformationssystem, der opsamler data om de spor trafikken afsætter, behandler disse data og giver den enkelte trafikant mulighed for at træffe informerede valg før og under rejsen. Et responsivt transport- og infrastruktursystem monitorerer og stiller data til rådighed for brugerne og skaber dermed bedre kapacitetsudnyttelse, mindre energiforbrug, mere miljøvenlig systemanvendelse samt individualiserede og optimerede informationsstrømme og dermed et mobilt hverdagsliv og livsrum med øget livskvalitet. Der er behov for systemer, der på en kosteffektiv måde kan opsamle data fra mange forskellige kilder, behandle og integrere dem til valide trafikinformationer til den individuelle trafikant hvad enten trafikanten er bilist, cyklist, bruger af den kollektive trafik eller som trafikant der skifter mellem forskellige transportformer. Mere specifikt ønsker vi at udvikle et informationssystem baseret på en lang række datakilder: (1) GPS data fra kørende biler, (2) Data for mobiltelefonnettet, (3) Sensorer på vejnettet, traditionelle som spoler, radar og kamera, men også sensorer som aflæser unikke numre på radioer i passerende elektronik fx en Bluetoothradio i en mobiltelefon. (4) Digitale kort (5) Hændelsesregistreringer fra Trafikcentre mv. Et smart trafikinformationssystem stiller sig ligeledes til rådighed for byens styringsbestræbelser og den daglige afvikling af trafik som kan gøres mere fleksibel og effektiv.

16 Smart Houses i et Smart City Grid med Smarte Energisystemer En Smart City 2.0 skal etableres gennem sammenknytning og udvikling af Smart Houses. Smart House har som ambition at sikre (1) funktionelt samarbejde mellem de forskellige digitale delsystemer, som i dag findes i bygninger (energi, belysning, hvidevarer, sikkerhed, underholdning, opladning, m.v.), (2) En fælles betjeningsflade til systemerne, (3) Læring af brugeradfærd med henblik på sikring af høj komfort, samt (4) understøttelse af distribueret samarbejde, således at f.eks. projektarbejde kan foregå effektivt og distribueret. På energisiden er fokus på integration og optimering af husets forbrug og produktion, herunder også det tidsmæssige perspektiv. Målet er en både samfunds- og privatøkonomisk besparelse på energiomkostningerne. Der etableres informationssystemer der virker adfærdsregulerende, men et vigtigt mål er at udvikle brugs- og adfærdsmodeller der sammen med energi og økonomiske parametre muliggør automatisk styring af et optimalt energisystem i huset. Med henblik på at øge det energimæssige perspektiv, samt baseret på erfaring med smart house, arbejdes der videre med smart distribution løsninger, hvor konceptet omkring intelligente integrerede energisystemer bringes fra husene længere ud i samfundet / city. Her tænkes på Micro Grid løsninger i bydele som efterfølgende kan samtænkes i Smart City Grid. En Smart City 2.0 indebærer en tværgående helhedstænkning for at skabe energisystemer der går på tværs af forskellige energiformer. Et smart energisystem vil i forhold til nedbringelse af mængden af fossile brændstoffer samt bedre ressourceudnyttelse indebære at man tænker på tværs af siloer indenfor energiforsyningsområdet. Dette kræver et sammenhængende og smart system der både omfatter varmeforsyning til boliger såvel som energiforsyning til produktionsområdet. Hovedpointen omkring energisystemdelen af et Smart City 2.0 projekt er, at fokusere på et systemperspektiv der koordinerer og indvejer alle typer af energiforsyning for derigennem at optimere ressourceanvendelse samt nedbringe miljøbelastninger.

17 Smart industriel symbiose Udnyttelse af affald fra en produktion som en ressource i en anden proces er omdrejningspunktet i en industriel symbiose og dette øger på én gang ressourceeffektiviteten og nedsætter miljøbelastningen. På energiområdet er dette velkendt som udnyttelse af overskudsvarme i kraftvarme systemer. Affald har hidtil været en del af energisystemet; men nu skal affaldet udnyttes til mere værdifulde formål, der skal en lukning af såvel det biologiske som det materielle kredsløb og i takt med generelt stigende priser på ressourcer bliver dette stadig mere økonomisk attraktivt. De nordjyske kommuner er allerede i gang hermed, og specielt Aalborg har særlige forudsætninger for industriel symbiose. En lokal forudsætning er, at denne slags kompetencer bliver opbygget hos virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner, samt at den sociale kapital i form af tillid, troværdighed og gode kommunikationslinjer er til stede mellem de involverede parter kombineret med enkle kontraktformer for denne udveksling. En global forudsætning for ressourceeffektivitet og lukning af kredsløbet er, at virksomhederne integrerer eco- design i produktudviklingen og lægger vugge- til- vugge principper til grund herfor.

18 Velfærdsteknologi og sundhed Smart City 2.0 tager bestik af at den demografiske udvikling i de kommende år vil betyde at befolkningssammensætningen forandrer sig mod en stigende ældre befolkning, der forventes at leve længere. Denne udvikling bliver en af de største udfordringer for fremtidens velfærdssamfund. Den aldrende befolkning vil sætte krav til indretningen af Smart Cities, så den aldrende befolkning er så stor udstrækning som muligt kan være selvforsørgende og agere som uafhængige personer. Dette vil stille krav til indretningen af byrum i forhold til sikkerhed, distribution af service og handel, tilgang til informationer og mere fleksibel og individuel adgang til den offentlige sektor, gennem systemer som ehealth og Home Care. Udvikling af systemer til opsamling og tilgang af sundhedsdata vil være af stigende betydning for at observere potentielle sygdomsforløb tidligt og herved i højere grad kan forebyggelse frem for helbredelse. Indretning af fremtidens byrum skal have en tæthed og mulighed for mobilitet, der kan sikre social inklusion, foreningsliv og kulturaktiviteter, der kan understøttede den kommende befolkningssammensætning og hermed sikre et aktiv og deltagende seniorliv.

19 Innovations- og vækstaksen Smart City 2.0 kan med et projekt om innovationsaksen knytte an til den fysiske vækstakse, som Aalborg Kommune har fastlagt i deres strategiplan 2013 strækkende sig fra Aalborg Lufthavn i vest, ind over Aalborg midtby, op over Eternitområdet, Sohngaardsholmsvej til AAU, til det nye Supersygehus og til Grønlandshavnen i øst. Innovationsaksen i Smart City 2.0 kunne udvikles til et demonstratorium for indlejrede digitale teknologier i det fysiske miljø. Hovedparten af kommunens arbejdspladser ligger i denne vækstakse og den rummer innovative vækstmiljøer inden for bæredygtig industri, transport, kultur, forskning og sundhed. Desuden rummer den store byudviklingsområder på nedlagte industrigrunde og der er planlagt en letbane til at forbinde miljøerne. Innovative udviklingsprojekter inden for Smart City 2.0 konceptet kunne omfatte: En ny generation af hybride innovationsmiljøer med eksempelvis NOVI version 3.0 rettet mod skabelse af nye arbejdspladser inden for forskning og produktudvikling på stærke områder som sundhedsteknologi; en ny generation af hybride byrum, som både kan være mødested for kunstnere, unge kreative iværksættere og for byens borgere i almindelighed; en ny generation af educational rooms, som understøtter den uformelle læringssituation og tværfaglig projektudvikling; en ny generation boligmiljøer, hvor der tages højde for at unge mennesker i dag skal være på netværk, og hvor boligarealet samtidig kan fungere som projektarbejdspladser, uformelle mødesteder m.m.; og endelig en ny generation af sundsmiljøer som kunne udvikles i spændingsfeltet mellem det moderne Supersygehus højt specialiserede tilbud, den almene lægepraksis og home care koncepter.

20 De næste skridt er 1. På baggrund af denne fælles forståelsesramme, at formulere konkrete forskningsprojekter i samarbejde mellem Aalborg Kommune, Aalborg Universitet og eksterne funding kilder 2. Dette gøres gennem dialog mellem AAU og Aalborg Kommune om hvilke samfundsmæssige udfordringer Aalborg Smart City 2.0 konkret kan medvirke til at løse, samt hvilke fysiske områder I byen som bedst muligt lader sig inddrage som laboratorier for konkrete projekter 3. Dernæst afsøges fundinglandskabet med henblik på at få finansieret konkrete projekter(offentligt som privat samt lokalt, nationalt og internationalt) 4. Som en del af dette afsøgningsarbejde er både private aktører og offentlige myndigheder naturligvis mere end velkomne til at deltage i både finansiering og ideudvikling af konkrete projekter 5. Organisatorisk er der i skrivende stund ved at blive lavet en model for AAK/AAU Smart City samarbejdet der rummer koordination og samordning internt i begge virksomheder såvel som imellem disse 6. Projekter kan herefter etableres i alle skalaer (fra konkrete byrums projekter med privat funding op til EU Horizon 2020 satsninger)

21

Smart Cities. Nye veje til vækst og bæredygtighed. Business Region Aarhus den 18. december 2015. Søren Sørensen Adm.

Smart Cities. Nye veje til vækst og bæredygtighed. Business Region Aarhus den 18. december 2015. Søren Sørensen Adm. Smart Cities Nye veje til vækst og bæredygtighed Business Region Aarhus den 18. december 2015 Søren Sørensen Adm. direktør, NRGi Intro til Smart Cities og smarte fællesskaber inkl. cases 1. Introduktion

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Smart City Aalborg. By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 23.10.2014. Punkt 6. 2014-44758.

Smart City Aalborg. By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 23.10.2014. Punkt 6. 2014-44758. Punkt 6. Smart City Aalborg. 2014-44758. By og Landskabsforvaltningen indstiller, at By - og Landskabsudvalget godkender følgende bemærkninger, at udvalget fuldt og helt støtter op om Magistratens forslag

Læs mere

Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011

Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011 Byliv og Mobilitet i Aalborg Øst Oplæg ved Dansk Byplanlaboratoriums årsmøde Aalborg 7. oktober 2011 Professor Ole B. Jensen Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi Aalborg Universitet Disposition

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Notat. Vedr. SMARTE løsninger

Notat. Vedr. SMARTE løsninger Notat Dato: 08.05.2016 Center for Teknik Team Plan horsholm.dk Vedr. SMARTE løsninger Vedlagte notat beskriver mulige spørgsmål og tilgange, der kan inspirere til hvordan parallelopdragets visioner og

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015

AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 AARHUS TIL SALG 19. MARTS 2015 MEGATRENDS G L O B A L E T R E N D S / M E G A T R E N D S Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer sig der,

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN Kommissoriet Udfordringer og muligheder for at gøre forstæderne mere bæredygtige. Afdække hvordan man kan opbygge fremtidens bæredygtige bysamfund,

Læs mere

Birgitte Hoffmann 25 Oktober The liveable City Kreativt brug af vand

Birgitte Hoffmann 25 Oktober The liveable City Kreativt brug af vand Birgitte Hoffmann 25 Oktober 2012 The liveable City Kreativt brug af vand Hvad er en liveable city? - Tony Wong Australia - Byliv Danmark Hvordan bidragervand håndtering? - Vand som grundlag for eksistens

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com

Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com KTC - Studietur Barcelona 25. 27. maj 2016 Hotel H10 ITACA Av. Roma, 22 E-08015-Eixample-Sants Station-Barcelona T (34) 93 226 55 94 h10.itaca@h10hotels.com Barcelona Barcelona opfattes i dag som en global

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

INFRASTUKTUR. Big Data Konference

INFRASTUKTUR. Big Data Konference INFRASTUKTUR Big Data Konference Formål Formålet med konferencen er at føre deltagerne up to date på den nyeste udvikling på området Big Data og give inspiration til hvor virksomheder og det offentlige

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Smart borgerinddragelse i fremtidens byer

Smart borgerinddragelse i fremtidens byer Smart borgerinddragelse i fremtidens byer Ved Camilla Hjortkjær Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter d. 30. oktober 2014 Ministeriets arbejde By, Bolig, landdistrikter og nordiske anliggender Bypolitik

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

FRA NETVÆRK TIL DIALOG OG FREM MOD IMPLEMENTERING

FRA NETVÆRK TIL DIALOG OG FREM MOD IMPLEMENTERING FRA NETVÆRK TIL DIALOG OG FREM MOD IMPLEMENTERING Smart city En by, hvor myndigheder, virksomheder, vidensinstitutioner og borgere samarbejder om at udvikle byen En by, hvor ressourcerne (i bred forstand)

Læs mere

Smarte byer og nye samarbejdsformer

Smarte byer og nye samarbejdsformer Smarte byer og nye samarbejdsformer Else Kloppenborg, Specialkonsulent Københavns Kommune, Teknik- & Miljøforvaltningen Green Cities konference, 23. oktober 2014, Allerød - Hvad er en smart by? - Skal

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Borgersamarbejde Version 2.0 i regi af DemocraCity Aarhus - Afsæt i Byrådsindstillingen Borgersamarbejde Version 2.0 Underskrevet af alle Rådmænd og direktører

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

GATE 21 STRATEGI 2015-2018

GATE 21 STRATEGI 2015-2018 GATE 21 STRATEGI 2015-2018 STRATEGISK AFSÆT Gate 21 s vision er at gøre Greater Copenhagen til den førende region i verden for grøn omstilling og vækst. Strategien tager udgangspunkt i at bruge regionernes

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Nye løsninger for fremtidens byer

Nye løsninger for fremtidens byer Nye løsninger for fremtidens byer ved Kent Martinussen, adm. direktør i DAC Dansk Arkitektur Center ? Klimakomissionen anbefaler i 2010 hvordan Danmark kan: 1. Reducere udledninger af drivhusgasser 2.

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Bilag 1: Åben skole kompetencebanken

Bilag 1: Åben skole kompetencebanken Bilag 1: Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten: Besøg DOLL s lyslaboratorier i Hersted Industripark Fag Klassetrin Natur/teknologi/Biologi/Geografi/Fysik-kemi Mellemtrin og udskoling Varighed

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Workshop: Smarte Kompetencer

Workshop: Smarte Kompetencer Workshop: Smarte Kompetencer Hvilke smarte kompetencer er der behov for i en kommune? Maja Yhde, Gate 21 Bjarke Kovshøj, CLEAN Program Intro Præsentation af for-analysen: Data hub og Kompetencecenter Workshop:

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE Socialforvaltningen inviterer hermed relevante leverandører af mobile digitale løsninger på det sociale område til at indgå i et

Læs mere

Studietur Frederiksberg München Maj 2015

Studietur Frederiksberg München Maj 2015 Studietur Frederiksberg München Maj 2015 Dette dokument understøtter det program, som er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem Innovation Center Danmark i München og KMD. Dokumentet skal dokumentere

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

Netværksrunde og evalueringer

Netværksrunde og evalueringer Netværksrunde og evalueringer SDSD CLEANs Årsdag den 22. maj 2015 Københavns Rådhus BIG DATA MULIGHEDER BARRIERER Data nyttig viden Sammenkoble forskellige datasæt. Data som forretningsmodel energiomkostninger

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY

SMART ALBERTSLUND STRATEGI FOR DEN SMARTE BY A DK U SMART ALBERTSLUND ST STRATEGI FOR DEN SMARTE BY STRATEGIENS RAMME FUNDAMENT UDVIKLINGSOMRÅDER REDSKABER MÅL ALBERTSLUNDS VISION & STRATEGI BORGERNE BÆREDYGTIGHED ERHVERVSLIVET SERVICE- OG VELFÆRD

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

HVAD BETYDER DEN GRØNNE OMSTILLING FOR DANMARK I 2050

HVAD BETYDER DEN GRØNNE OMSTILLING FOR DANMARK I 2050 HVAD BETYDER DEN OMSTILLING FOR DANMARK I 2050? DK2050 Dansk Arkitektur Center i partnerskab med Realdania og Kulturministeriet, Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem

Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem Alexandra Instituttet Digitale muligheder i eget hjem gunnar.kramp@alexandra.dk Alexandra Instituttet A/S Anvendelsesorienteret forskning Pervasive computing it i alting Viden baseret på den nyeste forskning

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen

Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Implementering af ny strategi for 2220 medarbejdere i Københavns Kommune Pernille Andersen, administrerende direktør Teknik- og miljøforvaltningen Udgangspunktet var 3 temaer og intet andet Den sammenhængende

Læs mere

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM PROGRAM DemokaCity TM Tredje generations byudvikling Demokratiets udfordringer Projekt DemokraCity Aarhus Relationer, Netværk og Social Kapital Netværk og relationer i DemokraCity Aarhus Opsamling PARTNERSKABER

Læs mere

Dynamiske ejendomme i en dynamisk kommune

Dynamiske ejendomme i en dynamisk kommune Ejendomsstrategi Dynamiske ejendomme i en dynamisk kommune I Silkeborg Kommune vil vi give vores ejendomme større værdi for fællesskabet. Vi ønsker, at Silkeborg Kommunes bygninger skal bruges mere og

Læs mere

Citydistribution i ydertimerne. Finn Zoëga, sektionsleder, logistik

Citydistribution i ydertimerne. Finn Zoëga, sektionsleder, logistik Citydistribution i ydertimerne Finn Zoëga, sektionsleder, logistik Transport og Logistik Citydistribution i ydertimerne København, Aarhus, Odense og Aalborg Et projekt, delvis finansieret af Center for

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere