Skovshoved. et bymiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovshoved. et bymiljø"

Transkript

1 Skovshoved et bymiljø

2 Åbne grønne friarealer. 2 indledning

3 Indledning Skovshoved er et bevaringsværdigt kulturmiljø. Der er mange holdninger og interesser i forhold til, hvordan Skovshoveds kulturarv beskyttes bedst muligt i forhold til den enkelte og i forhold til det bevaringsværdige bymiljø. De gamle stejlepladser og det grønne område langs Kystvejen er en vigtig del af stedets kulturarv, idet det gamle strandareal og kystlinjen her er fastholdt og synligt i landskabet. Denne publikation er en lille introduktion vedrørende de spørgsmål og muligheder, skovsere og kommune står overfor i samspillet med det bevaringsværdige bymiljø Skovhoved. I Gentofte Kommune udgør de fredede og bevaringsværdige bygninger, grønne områder og helheder en væsentlig del af vores fælles kulturarv og identitet, ligesom den gamle bydel i Skovshoved er en vigtig del af Gentoftes identitet, er det lille samfund også en del af københavnsområdets identitet. Nye bygningstyper. indledning 3

4 Privat gårdmiljø. 4 kulturhistorie

5 Kulturhistorie Beliggenhed Der findes kun få optegnelser om levn fra middelalderen om lokaliteter og livet langs Øresundskysten. I 1275 nævnes Skovshoved første gang i forbindelse med en skovstrækning og et næs på kommunens østligste punkt ved Øresundskysten. I 1370 er stedet omtalt som Scogshoueth. På det tidspunkt er Skovshoved formentlig en samling hytter og boder til brug i fiskesæsonen for middelalderens berømte sildefiskeri. Stranden i havstokken udgjorde arbejdspladsen, i baglandet ved foden af den høje kystskrænt lå en sandet vej. En række smalle slipper forbandt vej og sund. Langs slipperne opførte fiskerne deres huse efter samme mønster, i korte rækker, som kendes fra det nærliggende Taarbæk og tilsvarende steder langs Øresunds kyster. Byudvikling I 1834 var Skovshoved blevet til et større fiskerleje med huse på begge sider af Strandvejen, dog blev der stadig fisket med både fra åben strand. Først i 1869 fik Skovshoved sin havn, hvorfra Skovserkonerne til fods eller med hestevogn tog til Staden for at sælge fisk på Gammel Strand. Det pittoreske ved fiskerbefolkningens levevis tiltrak gæster fra København, som lejede sig ind hos fiskerfamilierne om sommeren. Fra 1800-årenes anden halvdel kom Københavns landliggere og udflugtsgæster til Skovshoved med dampskib. Med dampsporvognens indtog i 1884 og de efterfølgende trafikforbedringer blev det nemmere for københavnerne at komme til Skovshoved ikke alene for at nyde naturen, men også for at bosætte sig. En udvikling der forsatte. I 1942 var der kun få fiskerbåde tilbage, og Skovshoveds karakter som fiskerleje havde ændret sig til et attraktivt boligområde med et tydeligt præg af forstad. Biltrafikken langs kysten udgjorde gennem Skovshoved allerede i 1920 erne en utålelig flaskehals. Problemet fandt sin løsning ved anlæggelse af Kystvejen i Herved forsvandt den gamle forstrand til fordel for en bred grønning mellem fiskerlejets småhuse og den nye Kystvej. Samme år blev Skovshoved Havn (marina) etableret. Den almindelige samfundsudvikling bevirkede, at Skovshoved i 1930-erne blev truet af en totalsanering til fordel for en moderne bebyggelse med Arne Jacobsen som arkitekt. Planen blev aldrig gennemført, dels på grund af krigen og dels på grund af kraftig modstand fra skovserne. Efter krigen var der større forståelse for en bevaring af Skovshoved, og saneringsplanerne blev afløst af en bevarende lokalplan. I dag er bebyggelsen i Skovshoved By i kommuneatlas og kommuneplan udpeget som et værdifuldt bymiljø og dermed en vigtig del af Gentofte Kommunes kulturarv. kulturhistorie 5

6 Husrække i Skovshoved. 6 livet i skovshoved

7 Sjov detalje. Livet i Skovshoved Naboskab Skovshoveds opståen på den smalle havstok ved foden af et skovbevokset næs afspejler skovsernes fælles kamp for livets opretholdelse som fattigt fiskersamfund og et sammenhold omkring et erhverv, der er afhængigt af den lunefulde natur og fiskeriet i Øresund. Skovsernes tidligere afhængighed af hinanden, herunder de nære sociale relationer, bosætningsmønster og erhvervsudøvelse resulterede i en fælles indstilling og norm i alle livets gøremål som for eksempel bosætning og husbyggeri. I modsætning hertil fordrer det i dag en anden interesse og forståelse for kvaliteten ved at bo i et fysisk tæt naboskab, også med hensyn til benyttelsen af de sparsomme individuelle friarealer og de fælles grønne friarealer i Skovshoved. Hvis stedets særlige karakter og kvaliteter i bosætningsmønsteret fortsat ønskes beskyttet og udviklet også i en moderne kontekst er det vigtigt, at det sker på baggrund af en fælles forståelse. Fællesskab om byen Det er et fælles anliggende at sikre og udvikle det særlige bymiljø i Skovshoved med de mange bevaringsværdige karaktertræk i bybilledet. En fælles indsats der i høj grad er afhænging af den enkelte ejers bevisthed om sin ejendom og det samlede bymiljøs historiske forudsætninger. En sådan lokal forståelse er vigtig at fastholde og øge gennem en konstruktiv dialog mellem både de berørte interessenter lodsejere, grundejerforeninger, kommune og ejendomsmæglere i området, der har kontakt til potentielle huskøbere og kommende skovsere. Byens identitet Skovshoved fremstår stadig med en ukuelig charme i sin helhed og vidner om stedets unikke kvaliteter i tid og rum. Til trods for en meget sammensat bebyggelse, med huse opført i forskellige perioder og kvalitet, til forskellige ejergrupper, der afspejler samfundsudviklingen nær hovedstaden, er den gamle fiskerby tydeligt tilstede. Dette understreges også ved, at der flere steder er udsigt til havn og Øresund. Hvert hus har typisk sit eget individuelle udtryk i et ganske tæt bebyggelsesmønster og kompleks infrastruktur. Dette er samlet set de elementer, der gør Skovshoved til det bevaringsværdige bymiljø, som det er formålet med Byplan 21 (lokalplan) at sikre. livet i skovshoved 7

8 Velbevaret gård. 8 bymiljø

9 Bymiljø Bevaring De bevaringsværdige bygninger med nære omgivelser er ikke kun et væsentligt aktiv for ejerne, men for alle. De har betydning for vores hverdag, fordi vi alle sammen enten færdes i eller blandt dem. bygger på og derfor vitalt for at nye fortællinger lokalt giver mening. Det er Skovshoved et synligt bevis på. Ejerne har hovedansvaret for de bevaringsværdige bygninger og uden dem ingen bevaringsværdige bygninger. Som ejer af et bevaringsværdigt hus disponerer man over et stykke af vores fælles kulturarv. Det kræver en ekstra indsats, som særlig viden og vilje til at prioritere de midler, der skal til at bevare husenes særlige karakter. Lige så vigtigt som det er at bevare, lige så vigtigt er det at benytte og udvikle blivende værdier i lokalsamfundet. Værdier som alle borgerne kan se nytten af at arbejde videre med og beskytte. Et nyttigt redskab i denne forbindelse er at skabe nye sammenhænge og fortællinger, som lokalsamfundet kan leve videre på. Et områdes historie er det fundament nutiden Fiskerpigen. bymiljø 9

10 Fin kvist. Kommunen har et ansvar for, at rammerne for ejernes daglige benyttelse og indsats er hensigtsmæssige i forhold til planlægning, rådgivning og dialog med de berørte interessenter i et langsigtet og overordnet perspektiv. Samarbejde er her nødvendigt og til gavn ikke kun for ejere og myndigheden, men mellem alle aktører inden for området. Dette samarbejde må i praksis bygge på vidensdeling og dialog. Udvikling Selvom Skovshoved samlet set er bevaringsværdig og rummer mange bevaringsværdige bygninger, behøver de enkelte huse ikke at være museale eller konstante. Ved at de ændres og tilpasses nutiden, kan de beholde deres kulturelle værdi og funktion på langt sigt. Man må bruge og istandsætte huset på husets præmisser. Ejer og kommune har pligt til i fællesskab at varetage husets interesser bedst muligt for fortsat at kunne sikre Skovshoved som kulturmiljø og en værdifuld del af Gentofte Kommunes kulturarv for fremtiden. Fremover skal vi alle spare på energiforbruget og udledningen af CO ². Udover opvarmning bruges der energi til husets drift, det vil sige til forskellige tekniske installationer, husholdningsmaskiner, belysning osv. Energiforbruget afhænger af måden, vi bruger vores hus på. Gennem enkle og ofte ret små indgreb kan fredede og bevaringsværdige huse blive mere energieffektive end i dag og alligevel beholde deres arkitektoniske værdi og udseende. 10 bymiljø

11 Skovshoved by, havn og Kystvejen Gentofte Kommune har siden 2008 gennemført en række undersøgelser, herunder en dialogproces, hvor fremtidig anvendelse og udfordringer i området bestående af Skovshoved Havn, Kystvejen og de grønne rekreative arealer øst for Skovshoved by, er blevet drøftet. Der er på baggrund af dialogprocessen afholdt en arkitektkonkurrence. Kommunen har siden konkurrencen arbejdet videre med en helhedsplan for Skovshoved Havn. Kommunen har derudover i samarbejde med Realdania besluttet at udskrive en arkitektkonkurrence for området, der omfatter Kystvejen og de grønne arealer mellem vejen og Skovshoved By. Formålet er at genskabe kontakten mellem by, havn og kyst nord og syd for havnen ved at nedbryde Kystvejens nuværende barriereeffekt til fordel for et nyt sammenhængende bylandskab, æstetisk, kulturhistorisk og funktionelt på tværs af vejen. bymiljø 11

12 Nyere Skovserhuse med fine bygningsdetaljer. 12 bebyggelse og udearealer i skovshoved

13 Gadehuse. Bebyggelse og udearealer i Skovshoved I den fortsatte udvikling er samarbejde et nøgleord og en nødvendighed både i forbindelse med brugen af det enkelte hus og Skovshoved som bymiljø. Et samarbejde, der ikke kun er baseret på relationen mellem ejer og myndighed, men mellem alle aktører inden for området. I det følgende er oplistet nogle karaktertræk, som kendetegner Skovshoveds bygninger og udearealer. Tage Tagene i Skovshoved er typiske sadeltage, og nogle af dem er forsynet med små kviste eller frontispicer. Tagene er tunge, tætte, varme og beskyttende, og består af strå, tegl, skifer og tagpap. Nogle af de oprindelige tage er de senere år blevet forsynet med et nyt element ovenlyset, som det ved hjælp af moderne byggeteknik er blevet muligt at isætte. Også i stråtage. Ovenlys kan få taget til at virke for moderne i forhold til intentionerne for området og i forhold til nabohusene. Alle ændringer af Skovshoveds tage kræver særlig hensyntagen til det oprindelige tags størrelse og materiale. Vinduer Man siger, at vinduet er husets øje, heri kan man læse husets sjæl. Et bevaringsværdigt hus med store gabende termoruder har mistet sin sjæl, og derfor er det meget vigtigt at oprindelige vinduesformater, farver og materialer respekteres. Kviste Mange af de oprindelige kviste i Skovshoved er kendetegnet ved deres ringe størrelse ofte i en bredde på maksimalt 1,20 meter. Kvistene er typisk udformet med sadeltag og belagt med et for bydelen godkendt materiale, og med flunker af træ eller zink. Nye kviste bør udformes og placeres med respekt for det enkelte hus og omgivelserne. bebyggelse og udearealer i skovshoved 13

14 Huse på Strandvejen i Skovshoved set mod nord. Skorstene En skorsten er en vigtig og karakteristisk del af et fiskerhus, ja et dansk hus i det hele taget. Af hensyn til brandfaren ved skorstene af træ, blev der allerede i 1769 lovgivet om, at skorstene skulle opbygges af sten. Her fik den enkelte murermester mulighed for at vise sin kunnen at sætte kronen på værket ved at mure en lille perle af en skorsten op på et måske anonymt fiskerhus. Skorstene har endda fået sit eget murforbandt opkaldt efter sig det såkaldte skorstensforbandt. Skovshoveds varierede skorstene bør af hensyn til det arkitektoniske hel hedsindtryk ikke ændres eller fjernes. Franske altaner/tagterrasser Franske altaner og tagterrasser er ikke en del af det oprindelige bygningsmiljø. Nye franske altaner og tagterrasser kan svække opfattelsen af en bygnings alder, og den sammenhæng den indgår i. Særligt tagterrasser kan medføre væsentlige indbliksgener til naboer. Efterisolering Udvendig efterisolering af et hus er et ønske, der er opstået i forbindelse med et øget fokus på muligheder for energibesparelser i boligen. Tendensen kan være uheldig for et bevaringsværdigt bymiljø som Skovshoved, idet de oprindelige maleriske facader med alle skævheder og variationer pakkes ind i bag anonyme isoleringsbats. Det er dog muligt at gøre huse mere energirigtige med mindre indgreb. Der kan for eksempel etableres koblede energiruder, som ikke ændrer det oprindelige udtryk, men er lige så effektive som termoruder. Vinduesrammer og yderdøre skal naturligvis være tætte. Der er ikke noget krav i 14 bebyggelse og udearealer i skovshoved

15 fiskerhuset. Afhængig af tagfladens størrelse og husets arkitektur i øvrigt kan det være en mulighed for enkelte huse men der skal tages et stort hensyn til husets fremtoning, altså en vurdering af hvorvidt huset kan bære et sådant anlæg, og til omgivelserne i forhold til f.eks. generende refleksioner. Lille velproportioneret udhus. bygningsreglementet om, at bevaringsværdige huse skal leve op til de stadigt skrappere krav om energibesparelser i boliger. Skure/udhuse Oprindelig blev skure anvendt til opbevaring af fiskernes garn, og lå ikke nødvendigvis lige ved boligen, men ofte i forbindelse med de lange smalle matrikler kaldet stejlepladser som hørte til en fiskers bolig. Her kunne fiskeren tørre sine garn og gemme dem væk i skuret. I dag ønsker mange skovsere at få et skur i umiddelbar nærhed af boligen, og Byplan 21 åbner mulighed for dette. Dog skal en lang række forhold være opfyldt, førend kommunen kan give tilladelse til et nyt skur. Ovenlys/solfangere/solceller Mange husejere ønsker, i forbindelse med udnyttelse af tageetagen til beboelse, at isætte ovenlys. Ovenlys kan af og til virke skæmmende for bygningen såkaldte fredningsvinduer kan være en mulig løsning. Dog kan disse vinduer ikke tjene som redningsåbninger. Et eksempel på fredningsvinduer monteret i stråtag ses på side 2. Opsætning af solfanger eller solceller på taget af et fiskerhus er problematisk, idet en sådan løsning næsten altid vil virke både fremmed og voldsom for Uharmonisk indpasning af ovenlys i stråtag. bebyggelse og udearealer i skovshoved 15

16 veds kulturmiljø. Det oprindelige fiskeri foregik fra åben strand. Marken, som det grønne fællesområde også benævnes, afspejler således strandens oprindelige udstrækning, idet profilen af den gamle kystlinje her er fastholdt som grænse til Kystvejen. Hegn En af Skovhoveds vigtigste kvaliteter er den menneskelige skala og muligheden for at orientere sig horisontalt i byrummet. For den samlede opfattelse af rummet mellem husene i Skovshoved er det derfor vigtigt, at man kan overskue det. Det er grunden til, at hegnshøjden er fastsat til maksimalt 1,25 meter. Stier Stierne i Skovshoved er både et vigtigt strukturelt træk og vitale, idet mange huse ingen anden adgangsmulighed har end via en lille smal sti. Fra stierne oplever man byrummets intimitet medmindre stien er kantet af høje hegn. Nogle steder fører en sti hen over en privat ejendom, og det har den gjort, fra byen blev anlagt. Det er vigtigt både af hensyn til den almene færdsel i Skovshoved, men også af hensyn til at fastholde byens historie, at respektere de gamle stier. Udearealer Det grønne sammenhængende areal langs Kystvejen og de gamle stejlepladser er en vigtig del af Skovsho- De mange slipper og interne stiforbindelser mellem husene i Skovshoved udgør ved deres brogede og selvgroede forløb sammen med de mange karakteristiske stejlepladser og Marken en væsentlig del af byens identitet. Intimiteten i den tætte uregelmæssige bebyggelse viser sig både i de små udearealer til de enkelte parceller og afgrænsningen af de uregelmæssige grundstykker med lave hegn. De lave hegn markerer på en fin måde de enkelte grundejeres enemærker uden at indskrænke den visuelle kontakt og sammenhæng til det fælles byrum mellem husene og de fælles udearealer. Hegn til venstre er i overensstemmelse med Byplan bebyggelse og udearealer i skovshoved

17 Bystruktur i Skovshoved. bebyggelse og udearealer i skovshoved 17

18 NORD Eksempel på fint hegn. Kortet til højre viser afgrænsningen af Byplan gældende planer

19 Gældende planer Byplan 21 For at bevare og forbedre miljøet og bebyggelsen i det tidligere fiskerleje i Skovshoved vedtog Gentofte Kommune i 1976 Byplan 21.* Byplanen tager ikke alene stilling til bebyggelsens ydre udformning og brug, men nævner samtidig at ikke blot bygninger kan anses for bevaringsværdige, men også de mange interne stiforbindelser imellem husene udgør ved deres krogede og tilsyneladende tilfældige forløb en væsentlig del af bydelens charme. De besidder en miljøkvalitet, der anses for værende af afgørende betydning for områdets atmosfære. Formålet med byplanen er således: 1. at sikre den del af bebyggelsen, der er af afgørende betydning for det samlede miljø mod uønsket ændring eller nedrivning. 2. at sikre, at nybyggeri, tilbygning og i standsættelse indpasses i det miljø man ønsker at bevare. Ved nybyggeri skal det tilstræbes, at byggeriet kun finder sted i sammenhæng med en regulering og forbedring af den eksisterende bebyggelse. Det er Kommunalbestyrelsens vurdering, at byplanen giver mulighed for at områdets karakter bevares, samtidig med at bebyggelsen i Skovshoved fortsat er tidssvarende. *Lokalplan 226 for Skovshoved Hotel blev vedtaget i Samtidig blev Byplan 21 ophævet for denne ejendom. Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By blev vedtaget i Samtidig blev Byplan 21 ophævet for matr.nr. 32a, 33b og 34, Skovshoved. Kommuneplan I Kommuneplan 2009 er Skovshoved By udpeget som et bevaringsværdigt bymiljø udlagt til boligformål. Af planen fremgår det, at kulturarven er en vigtig parameter i kommunens strategiske udvikling, at der kun må foretages ny bebyggelse i forbindelse med forbedring af den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse samt, at der er særlige bevaringshensyn. Kommuneatlas Kulturarvsstyrelsen har i 2004, i samarbejde med Gentofte Kommune, kortlagt bymiljøer såvel som bevaringsværdige bygninger (opført inden 1970) i hele kommunen. Resultatet af kortlægningen er Atlas over bygninger og bymiljøer. Af atlasset, der kan ses på kommunens hjemmeside fremgår det, at Skovhoved er et bevaringsværdigt bymiljø. Af 140 bygninger i Skovshoved, der er opført før 1970, er 110 bevaringsværdige. For de fleste af bygningerne er de miljømæssige forhold vurderet højt, mens karakteren for originalitet ofte er lav. Mange huse er ændret i forhold til det oprindelige udseende mht. isætning af nye døre og vinduer, påsætning af altaner, nyt tagmateriale og nye farver. Hvis husene som helhed ikke var beliggende i det særlige bymiljø, som Skovshoved udgør, ville bevaringsværdien af det enkelte hus have været mindre. Gentofte Kommune ønsker at formidle indholdet af atlasset ud til de enkelte ejere af bevaringsvær dige bygninger, herunder de enkelte bygningers betydning for helheden og det værdifulde bymiljø og finde gode og holdbare løsninger, der kan bidrage til at sikre disse værdier i Skovshoved for eftertiden. gældende planer 19

20 Pjecen Skovshoved et bymiljø er resultatet af en proces, der har indeholdt dialogmøder og høringer, hvor mange skovsere har deltaget og kommet med forslag til pjecens indhold. Den gennemførte proces har understreget, at Skovshoved har en meget fremtrædende plads i mange skovseres og øvrige Gentofteborgeres bevidsthed som et værdsat bevaringsværdigt bymiljø. Pjecen er tænkt som en kortfattet introduktion til Skovshoveds bevaringsværdier og den gældende byplan for Skovshoved By - Byplan 21. Hensigten med at udarbejde pjecen har været, at bidrage til at udviklingen af Skovshoved By sker med forståelse og respekt for den særlige atmosfære og kulturhistorie, som knytter sig til og stadig er tydelig tilstede i Skovshoved. Det er Gentofte Kommunes håb, at pjecen vil blive brugt af alle med interesse for Skovshoved By. Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1

Glostrup Kommune. Lokalplan HL8. for Hvissinge Landsby BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8. Oktober 2007. Side 1 Glostrup Kommune Lokalplan HL8 for Hvissinge Landsby Oktober 2007 Side 1 BESTEMMELSER, LOKALPLAN HL8 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Af Jannie Uhre Ejstrud Nationalpark Vadehavet December 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Bevaringsværdi 6 Kulturstyrelsens fredningsgennemgang

Læs mere

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37

Forslag af 24. juni 2014. Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby. Kommuneplantillæg nr. 12. Lokalplan 5.37 Forslag af 24. juni 2014 Bevarende lokalplan for Borsholm Landsby Kommuneplantillæg nr. 12 Lokalplan 5.3 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE

LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE LOKALPLAN NR. 508 THORS BAKKE EN NY BYDEL I RANDERS Boliger, serviceerhverv, butikker, biografcenter, sundhedscenter, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner, bypark

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan Sundholm Syd med tilhørende kommuneplantillæg Fabrikken for Kunst og Design "Sundholm Syd" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. august 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Sundholm Syd" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej.

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013. Rådhusvej Lærkevej. Hertelsvej. Præstøvej. Præstøvej. Rosenkildevej Lokalplan 100-63 Sygehuskvarteret i Faxe Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx. til xx.xx.2013 Rådhusvej Lærkevej Hertelsvej Præstøvej Præstøvej Forslag til Lokalplan 100-63

Læs mere

Gode rammer for livet

Gode rammer for livet arkitektur Gode Arkitektur for Kolding Kommune 2013 arkitektur Gode Med vores centrale placering i Trekantområdet er Kolding Kommune en del af et dynamisk område i stadig vækst. Når vi har vækst, kræver

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Marts 2011 Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 12. april 2011: LOKALPLAN

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

BYGGERI I LANDZONE - EN VEJLEDNING. Norddjurs Kommune 2013. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. - EN VEJLEDNING Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N BYGGERI I LANDZONE Vejledningshæfte om BYGGERI

Læs mere

Lokalplan 340. for Skovshoved Havn

Lokalplan 340. for Skovshoved Havn Lokalplan 340 for Skovshoved Havn INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 340 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere