Skovshoved. et bymiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skovshoved. et bymiljø"

Transkript

1 Skovshoved et bymiljø

2 Åbne grønne friarealer. 2 indledning

3 Indledning Skovshoved er et bevaringsværdigt kulturmiljø. Der er mange holdninger og interesser i forhold til, hvordan Skovshoveds kulturarv beskyttes bedst muligt i forhold til den enkelte og i forhold til det bevaringsværdige bymiljø. De gamle stejlepladser og det grønne område langs Kystvejen er en vigtig del af stedets kulturarv, idet det gamle strandareal og kystlinjen her er fastholdt og synligt i landskabet. Denne publikation er en lille introduktion vedrørende de spørgsmål og muligheder, skovsere og kommune står overfor i samspillet med det bevaringsværdige bymiljø Skovhoved. I Gentofte Kommune udgør de fredede og bevaringsværdige bygninger, grønne områder og helheder en væsentlig del af vores fælles kulturarv og identitet, ligesom den gamle bydel i Skovshoved er en vigtig del af Gentoftes identitet, er det lille samfund også en del af københavnsområdets identitet. Nye bygningstyper. indledning 3

4 Privat gårdmiljø. 4 kulturhistorie

5 Kulturhistorie Beliggenhed Der findes kun få optegnelser om levn fra middelalderen om lokaliteter og livet langs Øresundskysten. I 1275 nævnes Skovshoved første gang i forbindelse med en skovstrækning og et næs på kommunens østligste punkt ved Øresundskysten. I 1370 er stedet omtalt som Scogshoueth. På det tidspunkt er Skovshoved formentlig en samling hytter og boder til brug i fiskesæsonen for middelalderens berømte sildefiskeri. Stranden i havstokken udgjorde arbejdspladsen, i baglandet ved foden af den høje kystskrænt lå en sandet vej. En række smalle slipper forbandt vej og sund. Langs slipperne opførte fiskerne deres huse efter samme mønster, i korte rækker, som kendes fra det nærliggende Taarbæk og tilsvarende steder langs Øresunds kyster. Byudvikling I 1834 var Skovshoved blevet til et større fiskerleje med huse på begge sider af Strandvejen, dog blev der stadig fisket med både fra åben strand. Først i 1869 fik Skovshoved sin havn, hvorfra Skovserkonerne til fods eller med hestevogn tog til Staden for at sælge fisk på Gammel Strand. Det pittoreske ved fiskerbefolkningens levevis tiltrak gæster fra København, som lejede sig ind hos fiskerfamilierne om sommeren. Fra 1800-årenes anden halvdel kom Københavns landliggere og udflugtsgæster til Skovshoved med dampskib. Med dampsporvognens indtog i 1884 og de efterfølgende trafikforbedringer blev det nemmere for københavnerne at komme til Skovshoved ikke alene for at nyde naturen, men også for at bosætte sig. En udvikling der forsatte. I 1942 var der kun få fiskerbåde tilbage, og Skovshoveds karakter som fiskerleje havde ændret sig til et attraktivt boligområde med et tydeligt præg af forstad. Biltrafikken langs kysten udgjorde gennem Skovshoved allerede i 1920 erne en utålelig flaskehals. Problemet fandt sin løsning ved anlæggelse af Kystvejen i Herved forsvandt den gamle forstrand til fordel for en bred grønning mellem fiskerlejets småhuse og den nye Kystvej. Samme år blev Skovshoved Havn (marina) etableret. Den almindelige samfundsudvikling bevirkede, at Skovshoved i 1930-erne blev truet af en totalsanering til fordel for en moderne bebyggelse med Arne Jacobsen som arkitekt. Planen blev aldrig gennemført, dels på grund af krigen og dels på grund af kraftig modstand fra skovserne. Efter krigen var der større forståelse for en bevaring af Skovshoved, og saneringsplanerne blev afløst af en bevarende lokalplan. I dag er bebyggelsen i Skovshoved By i kommuneatlas og kommuneplan udpeget som et værdifuldt bymiljø og dermed en vigtig del af Gentofte Kommunes kulturarv. kulturhistorie 5

6 Husrække i Skovshoved. 6 livet i skovshoved

7 Sjov detalje. Livet i Skovshoved Naboskab Skovshoveds opståen på den smalle havstok ved foden af et skovbevokset næs afspejler skovsernes fælles kamp for livets opretholdelse som fattigt fiskersamfund og et sammenhold omkring et erhverv, der er afhængigt af den lunefulde natur og fiskeriet i Øresund. Skovsernes tidligere afhængighed af hinanden, herunder de nære sociale relationer, bosætningsmønster og erhvervsudøvelse resulterede i en fælles indstilling og norm i alle livets gøremål som for eksempel bosætning og husbyggeri. I modsætning hertil fordrer det i dag en anden interesse og forståelse for kvaliteten ved at bo i et fysisk tæt naboskab, også med hensyn til benyttelsen af de sparsomme individuelle friarealer og de fælles grønne friarealer i Skovshoved. Hvis stedets særlige karakter og kvaliteter i bosætningsmønsteret fortsat ønskes beskyttet og udviklet også i en moderne kontekst er det vigtigt, at det sker på baggrund af en fælles forståelse. Fællesskab om byen Det er et fælles anliggende at sikre og udvikle det særlige bymiljø i Skovshoved med de mange bevaringsværdige karaktertræk i bybilledet. En fælles indsats der i høj grad er afhænging af den enkelte ejers bevisthed om sin ejendom og det samlede bymiljøs historiske forudsætninger. En sådan lokal forståelse er vigtig at fastholde og øge gennem en konstruktiv dialog mellem både de berørte interessenter lodsejere, grundejerforeninger, kommune og ejendomsmæglere i området, der har kontakt til potentielle huskøbere og kommende skovsere. Byens identitet Skovshoved fremstår stadig med en ukuelig charme i sin helhed og vidner om stedets unikke kvaliteter i tid og rum. Til trods for en meget sammensat bebyggelse, med huse opført i forskellige perioder og kvalitet, til forskellige ejergrupper, der afspejler samfundsudviklingen nær hovedstaden, er den gamle fiskerby tydeligt tilstede. Dette understreges også ved, at der flere steder er udsigt til havn og Øresund. Hvert hus har typisk sit eget individuelle udtryk i et ganske tæt bebyggelsesmønster og kompleks infrastruktur. Dette er samlet set de elementer, der gør Skovshoved til det bevaringsværdige bymiljø, som det er formålet med Byplan 21 (lokalplan) at sikre. livet i skovshoved 7

8 Velbevaret gård. 8 bymiljø

9 Bymiljø Bevaring De bevaringsværdige bygninger med nære omgivelser er ikke kun et væsentligt aktiv for ejerne, men for alle. De har betydning for vores hverdag, fordi vi alle sammen enten færdes i eller blandt dem. bygger på og derfor vitalt for at nye fortællinger lokalt giver mening. Det er Skovshoved et synligt bevis på. Ejerne har hovedansvaret for de bevaringsværdige bygninger og uden dem ingen bevaringsværdige bygninger. Som ejer af et bevaringsværdigt hus disponerer man over et stykke af vores fælles kulturarv. Det kræver en ekstra indsats, som særlig viden og vilje til at prioritere de midler, der skal til at bevare husenes særlige karakter. Lige så vigtigt som det er at bevare, lige så vigtigt er det at benytte og udvikle blivende værdier i lokalsamfundet. Værdier som alle borgerne kan se nytten af at arbejde videre med og beskytte. Et nyttigt redskab i denne forbindelse er at skabe nye sammenhænge og fortællinger, som lokalsamfundet kan leve videre på. Et områdes historie er det fundament nutiden Fiskerpigen. bymiljø 9

10 Fin kvist. Kommunen har et ansvar for, at rammerne for ejernes daglige benyttelse og indsats er hensigtsmæssige i forhold til planlægning, rådgivning og dialog med de berørte interessenter i et langsigtet og overordnet perspektiv. Samarbejde er her nødvendigt og til gavn ikke kun for ejere og myndigheden, men mellem alle aktører inden for området. Dette samarbejde må i praksis bygge på vidensdeling og dialog. Udvikling Selvom Skovshoved samlet set er bevaringsværdig og rummer mange bevaringsværdige bygninger, behøver de enkelte huse ikke at være museale eller konstante. Ved at de ændres og tilpasses nutiden, kan de beholde deres kulturelle værdi og funktion på langt sigt. Man må bruge og istandsætte huset på husets præmisser. Ejer og kommune har pligt til i fællesskab at varetage husets interesser bedst muligt for fortsat at kunne sikre Skovshoved som kulturmiljø og en værdifuld del af Gentofte Kommunes kulturarv for fremtiden. Fremover skal vi alle spare på energiforbruget og udledningen af CO ². Udover opvarmning bruges der energi til husets drift, det vil sige til forskellige tekniske installationer, husholdningsmaskiner, belysning osv. Energiforbruget afhænger af måden, vi bruger vores hus på. Gennem enkle og ofte ret små indgreb kan fredede og bevaringsværdige huse blive mere energieffektive end i dag og alligevel beholde deres arkitektoniske værdi og udseende. 10 bymiljø

11 Skovshoved by, havn og Kystvejen Gentofte Kommune har siden 2008 gennemført en række undersøgelser, herunder en dialogproces, hvor fremtidig anvendelse og udfordringer i området bestående af Skovshoved Havn, Kystvejen og de grønne rekreative arealer øst for Skovshoved by, er blevet drøftet. Der er på baggrund af dialogprocessen afholdt en arkitektkonkurrence. Kommunen har siden konkurrencen arbejdet videre med en helhedsplan for Skovshoved Havn. Kommunen har derudover i samarbejde med Realdania besluttet at udskrive en arkitektkonkurrence for området, der omfatter Kystvejen og de grønne arealer mellem vejen og Skovshoved By. Formålet er at genskabe kontakten mellem by, havn og kyst nord og syd for havnen ved at nedbryde Kystvejens nuværende barriereeffekt til fordel for et nyt sammenhængende bylandskab, æstetisk, kulturhistorisk og funktionelt på tværs af vejen. bymiljø 11

12 Nyere Skovserhuse med fine bygningsdetaljer. 12 bebyggelse og udearealer i skovshoved

13 Gadehuse. Bebyggelse og udearealer i Skovshoved I den fortsatte udvikling er samarbejde et nøgleord og en nødvendighed både i forbindelse med brugen af det enkelte hus og Skovshoved som bymiljø. Et samarbejde, der ikke kun er baseret på relationen mellem ejer og myndighed, men mellem alle aktører inden for området. I det følgende er oplistet nogle karaktertræk, som kendetegner Skovshoveds bygninger og udearealer. Tage Tagene i Skovshoved er typiske sadeltage, og nogle af dem er forsynet med små kviste eller frontispicer. Tagene er tunge, tætte, varme og beskyttende, og består af strå, tegl, skifer og tagpap. Nogle af de oprindelige tage er de senere år blevet forsynet med et nyt element ovenlyset, som det ved hjælp af moderne byggeteknik er blevet muligt at isætte. Også i stråtage. Ovenlys kan få taget til at virke for moderne i forhold til intentionerne for området og i forhold til nabohusene. Alle ændringer af Skovshoveds tage kræver særlig hensyntagen til det oprindelige tags størrelse og materiale. Vinduer Man siger, at vinduet er husets øje, heri kan man læse husets sjæl. Et bevaringsværdigt hus med store gabende termoruder har mistet sin sjæl, og derfor er det meget vigtigt at oprindelige vinduesformater, farver og materialer respekteres. Kviste Mange af de oprindelige kviste i Skovshoved er kendetegnet ved deres ringe størrelse ofte i en bredde på maksimalt 1,20 meter. Kvistene er typisk udformet med sadeltag og belagt med et for bydelen godkendt materiale, og med flunker af træ eller zink. Nye kviste bør udformes og placeres med respekt for det enkelte hus og omgivelserne. bebyggelse og udearealer i skovshoved 13

14 Huse på Strandvejen i Skovshoved set mod nord. Skorstene En skorsten er en vigtig og karakteristisk del af et fiskerhus, ja et dansk hus i det hele taget. Af hensyn til brandfaren ved skorstene af træ, blev der allerede i 1769 lovgivet om, at skorstene skulle opbygges af sten. Her fik den enkelte murermester mulighed for at vise sin kunnen at sætte kronen på værket ved at mure en lille perle af en skorsten op på et måske anonymt fiskerhus. Skorstene har endda fået sit eget murforbandt opkaldt efter sig det såkaldte skorstensforbandt. Skovshoveds varierede skorstene bør af hensyn til det arkitektoniske hel hedsindtryk ikke ændres eller fjernes. Franske altaner/tagterrasser Franske altaner og tagterrasser er ikke en del af det oprindelige bygningsmiljø. Nye franske altaner og tagterrasser kan svække opfattelsen af en bygnings alder, og den sammenhæng den indgår i. Særligt tagterrasser kan medføre væsentlige indbliksgener til naboer. Efterisolering Udvendig efterisolering af et hus er et ønske, der er opstået i forbindelse med et øget fokus på muligheder for energibesparelser i boligen. Tendensen kan være uheldig for et bevaringsværdigt bymiljø som Skovshoved, idet de oprindelige maleriske facader med alle skævheder og variationer pakkes ind i bag anonyme isoleringsbats. Det er dog muligt at gøre huse mere energirigtige med mindre indgreb. Der kan for eksempel etableres koblede energiruder, som ikke ændrer det oprindelige udtryk, men er lige så effektive som termoruder. Vinduesrammer og yderdøre skal naturligvis være tætte. Der er ikke noget krav i 14 bebyggelse og udearealer i skovshoved

15 fiskerhuset. Afhængig af tagfladens størrelse og husets arkitektur i øvrigt kan det være en mulighed for enkelte huse men der skal tages et stort hensyn til husets fremtoning, altså en vurdering af hvorvidt huset kan bære et sådant anlæg, og til omgivelserne i forhold til f.eks. generende refleksioner. Lille velproportioneret udhus. bygningsreglementet om, at bevaringsværdige huse skal leve op til de stadigt skrappere krav om energibesparelser i boliger. Skure/udhuse Oprindelig blev skure anvendt til opbevaring af fiskernes garn, og lå ikke nødvendigvis lige ved boligen, men ofte i forbindelse med de lange smalle matrikler kaldet stejlepladser som hørte til en fiskers bolig. Her kunne fiskeren tørre sine garn og gemme dem væk i skuret. I dag ønsker mange skovsere at få et skur i umiddelbar nærhed af boligen, og Byplan 21 åbner mulighed for dette. Dog skal en lang række forhold være opfyldt, førend kommunen kan give tilladelse til et nyt skur. Ovenlys/solfangere/solceller Mange husejere ønsker, i forbindelse med udnyttelse af tageetagen til beboelse, at isætte ovenlys. Ovenlys kan af og til virke skæmmende for bygningen såkaldte fredningsvinduer kan være en mulig løsning. Dog kan disse vinduer ikke tjene som redningsåbninger. Et eksempel på fredningsvinduer monteret i stråtag ses på side 2. Opsætning af solfanger eller solceller på taget af et fiskerhus er problematisk, idet en sådan løsning næsten altid vil virke både fremmed og voldsom for Uharmonisk indpasning af ovenlys i stråtag. bebyggelse og udearealer i skovshoved 15

16 veds kulturmiljø. Det oprindelige fiskeri foregik fra åben strand. Marken, som det grønne fællesområde også benævnes, afspejler således strandens oprindelige udstrækning, idet profilen af den gamle kystlinje her er fastholdt som grænse til Kystvejen. Hegn En af Skovhoveds vigtigste kvaliteter er den menneskelige skala og muligheden for at orientere sig horisontalt i byrummet. For den samlede opfattelse af rummet mellem husene i Skovshoved er det derfor vigtigt, at man kan overskue det. Det er grunden til, at hegnshøjden er fastsat til maksimalt 1,25 meter. Stier Stierne i Skovshoved er både et vigtigt strukturelt træk og vitale, idet mange huse ingen anden adgangsmulighed har end via en lille smal sti. Fra stierne oplever man byrummets intimitet medmindre stien er kantet af høje hegn. Nogle steder fører en sti hen over en privat ejendom, og det har den gjort, fra byen blev anlagt. Det er vigtigt både af hensyn til den almene færdsel i Skovshoved, men også af hensyn til at fastholde byens historie, at respektere de gamle stier. Udearealer Det grønne sammenhængende areal langs Kystvejen og de gamle stejlepladser er en vigtig del af Skovsho- De mange slipper og interne stiforbindelser mellem husene i Skovshoved udgør ved deres brogede og selvgroede forløb sammen med de mange karakteristiske stejlepladser og Marken en væsentlig del af byens identitet. Intimiteten i den tætte uregelmæssige bebyggelse viser sig både i de små udearealer til de enkelte parceller og afgrænsningen af de uregelmæssige grundstykker med lave hegn. De lave hegn markerer på en fin måde de enkelte grundejeres enemærker uden at indskrænke den visuelle kontakt og sammenhæng til det fælles byrum mellem husene og de fælles udearealer. Hegn til venstre er i overensstemmelse med Byplan bebyggelse og udearealer i skovshoved

17 Bystruktur i Skovshoved. bebyggelse og udearealer i skovshoved 17

18 NORD Eksempel på fint hegn. Kortet til højre viser afgrænsningen af Byplan gældende planer

19 Gældende planer Byplan 21 For at bevare og forbedre miljøet og bebyggelsen i det tidligere fiskerleje i Skovshoved vedtog Gentofte Kommune i 1976 Byplan 21.* Byplanen tager ikke alene stilling til bebyggelsens ydre udformning og brug, men nævner samtidig at ikke blot bygninger kan anses for bevaringsværdige, men også de mange interne stiforbindelser imellem husene udgør ved deres krogede og tilsyneladende tilfældige forløb en væsentlig del af bydelens charme. De besidder en miljøkvalitet, der anses for værende af afgørende betydning for områdets atmosfære. Formålet med byplanen er således: 1. at sikre den del af bebyggelsen, der er af afgørende betydning for det samlede miljø mod uønsket ændring eller nedrivning. 2. at sikre, at nybyggeri, tilbygning og i standsættelse indpasses i det miljø man ønsker at bevare. Ved nybyggeri skal det tilstræbes, at byggeriet kun finder sted i sammenhæng med en regulering og forbedring af den eksisterende bebyggelse. Det er Kommunalbestyrelsens vurdering, at byplanen giver mulighed for at områdets karakter bevares, samtidig med at bebyggelsen i Skovshoved fortsat er tidssvarende. *Lokalplan 226 for Skovshoved Hotel blev vedtaget i Samtidig blev Byplan 21 ophævet for denne ejendom. Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By blev vedtaget i Samtidig blev Byplan 21 ophævet for matr.nr. 32a, 33b og 34, Skovshoved. Kommuneplan I Kommuneplan 2009 er Skovshoved By udpeget som et bevaringsværdigt bymiljø udlagt til boligformål. Af planen fremgår det, at kulturarven er en vigtig parameter i kommunens strategiske udvikling, at der kun må foretages ny bebyggelse i forbindelse med forbedring af den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse samt, at der er særlige bevaringshensyn. Kommuneatlas Kulturarvsstyrelsen har i 2004, i samarbejde med Gentofte Kommune, kortlagt bymiljøer såvel som bevaringsværdige bygninger (opført inden 1970) i hele kommunen. Resultatet af kortlægningen er Atlas over bygninger og bymiljøer. Af atlasset, der kan ses på kommunens hjemmeside fremgår det, at Skovhoved er et bevaringsværdigt bymiljø. Af 140 bygninger i Skovshoved, der er opført før 1970, er 110 bevaringsværdige. For de fleste af bygningerne er de miljømæssige forhold vurderet højt, mens karakteren for originalitet ofte er lav. Mange huse er ændret i forhold til det oprindelige udseende mht. isætning af nye døre og vinduer, påsætning af altaner, nyt tagmateriale og nye farver. Hvis husene som helhed ikke var beliggende i det særlige bymiljø, som Skovshoved udgør, ville bevaringsværdien af det enkelte hus have været mindre. Gentofte Kommune ønsker at formidle indholdet af atlasset ud til de enkelte ejere af bevaringsvær dige bygninger, herunder de enkelte bygningers betydning for helheden og det værdifulde bymiljø og finde gode og holdbare løsninger, der kan bidrage til at sikre disse værdier i Skovshoved for eftertiden. gældende planer 19

20 Pjecen Skovshoved et bymiljø er resultatet af en proces, der har indeholdt dialogmøder og høringer, hvor mange skovsere har deltaget og kommet med forslag til pjecens indhold. Den gennemførte proces har understreget, at Skovshoved har en meget fremtrædende plads i mange skovseres og øvrige Gentofteborgeres bevidsthed som et værdsat bevaringsværdigt bymiljø. Pjecen er tænkt som en kortfattet introduktion til Skovshoveds bevaringsværdier og den gældende byplan for Skovshoved By - Byplan 21. Hensigten med at udarbejde pjecen har været, at bidrage til at udviklingen af Skovshoved By sker med forståelse og respekt for den særlige atmosfære og kulturhistorie, som knytter sig til og stadig er tydelig tilstede i Skovshoved. Det er Gentofte Kommunes håb, at pjecen vil blive brugt af alle med interesse for Skovshoved By. Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Vejledning om solceller og solfangere

Vejledning om solceller og solfangere Vejledning om solceller og solfangere Lovgivning og lovhjemmel: Bygningsreglementets lovhjemmel betyder følgende: at solceller på private ejendomme som udgangspunkt betragtes som tekniske anlæg og derfor

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør Lokalplan nr. 1.56 Bevaringsværdig bebyggelse ved Rosenkildevej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...4 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens indhold...6 Lokalplanens forhold til tidligere planlæg

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY. Sundby Sejlforening 2.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HAVNEBY Sundby Sejlforening 2.6 2.6 SUNDBY SEJLFORENING Stedet Kulturmiljøet omfatter Sundby Havn med regnvandsudløb, havnebassin og landarealer brugt

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 08: Sletten

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 08: Sletten Kortlægning af kulturmiljøer 2014 08: Sletten Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk Udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring

4 Grethe Laursen, Vestre Alle 7, 9530 Støvring Indsigelser/ bemærkninger vedr. Lokalplan 19-001 Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen (ændringer foretaget i lokalplanen er markeret med fed) 1 Kulturarvsstyrelsen, bygninger Foreslået ændring til

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn

BEVARINGSFORENINGEN for Præstø og Omegn BEVARINGSFORENINGEN for og Omegn Indkørsel til fra vest med Antonihøjen i forgrunden Foto: KMO Huse og steder med sjæl... 2-3 Lokalplan for... 3 Antonihøjen.... 4-5 Helhedsplan for... 6 Når Næstved kan.....

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej

Kortlægning af kulturmiljøer 2014. 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kortlægning af kulturmiljøer 2014 05: Gl. Strandvej/Kystvej Kolofon Udgivet november 2014 Udgivet af Fredensborg Kommune Center for Plan og Miljø Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal www.fredensborg.dk

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD Hvor mange bevaringsværdige bygninger er der i Danmark? a Hvor mange bevaringsværdige

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3

Moshusevej 50 30 Plantegning 31. Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1. Moshusevej 52 32 Plantegning 33. Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Indhold side Indledning 1 Beliggenhed 1 Baggrund 1 Moshusevej 20 2 Plantegning 3 Moshusevej 22 4 Plantegning 5 Moshusevej 24 6 Plantegning 7 Moshusevej 26 8 Plantegning 9 Moshusevej 28 10 Plantegning 11

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015

Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Wioletta Nielsen Junovej 4 6600 Vejen 18. maj 2015 Vejen Kommune Teknik og Miljø Højmarksvej 20 6670 Holsted Høringsvar til Lokalplan 271, Boligformål Vejen Med henvisning til høring af lokalplan 271 har

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger

SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger SOLENERGI ENERGIRENOVERING VARMEPUMPER Til dig der overvejer at investere i grønne energiløsninger FORBEDRING AF DIN BOLIG og din økonomi Energirenovering og anvendelse af vedvarende energi, som solfangere,

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Lokalplan for Gl. Skovlunde

Lokalplan for Gl. Skovlunde Lokalplan for Gl. Skovlunde (Skovlunde Lokalråds forslag) Indhold: 1. Redegørelse...2 1.1. Indledning...2 1.2. Karakteristik...3 1.3. Bevaringsværdier...4 1.4. Bevaringsvejledning...4 1.5. Forhold til

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere