KRITERIER OG VEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRITERIER OG VEJLEDNING"

Transkript

1 KRITERIER OG VEJLEDNING FOR BLÅ FLAG STRANDE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KRITERIE EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 2 Baggrund og definition 3/4 Om Blå Flag og forpligtelser 5 Kriterium oversigt 6/7 1 Badevand 8/9 2a Spildevand 10 2b Spildevanddirektiv 10 3 Beredskabsplan 11 4 Kystforvaltning 12 5 Strandrensning 13 6 Alger og tang 14 7 Oversigtskort 15/16 8 Blå Flag information 17 9 Miljøinformation Badevandsdata Miljøaktiviteter Ordensregler Blå Flag center (I) Affaldsspande Affaldssortering 24/25 16 Forbud Adgang Konflikter Regler for husdyr 29 20a Livredningsudstyr 30/31 20b Livredder (I) 30/31 21 Førstehjælp Nødtelefon Drikkevand (I) Sanitære faciliteter 35 25a Handicapfaciliteter 36 25b Handicapfaciliteter (I) Bygninger Transport (I) 38 PUNKTER GENEREL INFORMATION SIDE 28 Brugergrupper og strandpolitik Skiltning og piktogrammer Informationstavle Ansøgningsproces Checkliste inden Blå Flag hejses 43/44 2

3 0.1 Baggrund En strand med det Blå Flag signalerer til omgivelserne, at den har en høj kvalitet og der gøres en indsats for at passe på miljøet. Blå Flags kriterier er under løbende udvikling. Sidste gang de blev revideret var i 2009, og den næste revision kom sidste år til badesæsonen I denne 2013 udgave er der mindre formuleringsmæssige justeringer. 0.2 Formål Denne vejledning har til hensigt at uddybe og forklare strandkriterier samt at give gode råd til nuværende og kommende Blå Flag strande, om hvordan kriterierne opfyldes. Det er hensigten at forklare baggrunden for kriterierne samt at give nogle værktøjer til arbejdet med strande. Det skal understreges, at en Blå Flag strand ikke skal opfylde alt, hvad der står i dette dokument. Mange af de beskrevne råd er ikke nødvendigvis krav, men snarere en slags anbefalinger til stranden. Det fremgår tydeligt med skal, når det er et krav. 0.4 Obligatoriske og ideale kriterier samt anbefalinger I kriterierne kan det ses, hvilke krav en Blå Flag strand skal opfylde. Der arbejdes med obligatoriske kriterier, der skal være opfyldt og ideal kriterier (I), der bør opfyldes. Ligeledes er der i dette dokument også nogle anbefalinger(a) til kommunen. Det skal understreges, at Blå Flag kriterierne i dette dokument er minimumskrav. Det er tilladt for en national kampagne, kommune eller strand at have højere krav. 0.5 Mere information 1. Gå ind på og klik på Login øverst i den blå bjælke. 2. Indtast Brugernavn: flag kodeord: bfkontakt1 Klik herefter på Login 3

4 0.6 Definition af en Blå Flag strand Både danske og udenlandske strande er meget forskellige. Derfor er det svært at give en entydig definition af en Blå Flag strand. I stedet kan der opsættes nogle betingelser for at være en Blå Flag strand. Betingelser for en strand med Blå Flag Stranden skal være et officielt badeområde med adgang for alle. Stranden skal mindst have et prøveudtagningspunkt for vandkvaliteten. Stranden skal opfylde alle Blå Flags obligatoriske kriterier og flest mulige ideale kriterier. Stranden skal have en ansvarshavende, som står for kontakten til Blå Flag sekretariatet og som har kompetence og mulighed for at ændre på forhold som strider mod kampagnens kriterier. Stranden skal til hver en tid kunne blive inspiceret af den internationale koordination eller Friluftsrådet. Afgrænsning af Blå Flag området: Der er ikke nogen faste regler for, hvor lang en Blå Flag strand er. Det vigtigste er, at afstanden til de forskellige faciliteter og udstyr ikke er for stor, så der ikke er mulighed for eller lyst til at benytte dem. Et forslag kunne være ca. 200 meter for hver side af flaget, men i sidste ende kommer det an på et konkret vurdering fra en Blå Flag konsulent eller sekretariatet. 4

5 OM BLÅ FLAG OG FORPLIGTIGELSER Om Blå Flag og forpligtigelser Formålet med Blå Flag kampagnen er, at oplyse om hav- og kystmiljøet og dets betydning for mennesket og at stimulere og belønne initiativer der forbedrer havmiljøet og det kystnære miljø. Blå Flag belønner strande og havne, der gør en ekstra indsats for miljøet. Det sker ved at bedømme deres indsats ud fra Blå Flags kriterier. Blå Flag kriterierne Blå Flag kampagnens kriterier er udarbejdet ud fra følgende 4 hovedområder: Vandkvalitet Sikkerhed Miljøundervisning og information Drift, service og faciliteter Der arbejdes med Obligatoriske og Ideal kriterier. For at komme i betragtning skal samtlige obligatoriske kriterier kunne opfyldes. I bedømmelsen indgår endvidere opfyldelsen af flest mulige ideal kriterier. Blå Flag sæson Det Blå Flag må vaje på de belønnede strande i perioden fra den 1. juni 15. september (alternativt 1. september). Flaget må hejses fra d. 1. Juni og er permanent hejst igennem hele sæsonen. Flaget gives for en sæson ad gangen og skal stå indenfor den del af strandeområdet, der er godkendt til Blå Flag. Hvem står bag Blå Flag kampagnen? Blå Flag er en international miljøkampagne, der styres af den europæiske miljølæreorganisation Foundation for Environmental Education (FEE). Blå Flag søges for et år af gangen, og kan tildeles strande og lystbådehavne. Friluftsrådet er ansvarlig for Blå Flag kampagnen i Danmark. Forpligtigelser: Strandens Blå Flag ansvarlige skriver under på, at stranden lever op til Blå Flags krav. Ansøgeren forpligtiger sig til øjeblikkeligt at tage flaget ned og underrette Friluftsrådet, såfremt at et af de obligatoriske kriterier ikke længere er opfyldt. Når forholdene er udbedret, tages der i samråd med sekretariatet stilling til, om flaget atter kan hejses. Kommunen har pligt til at besvare henvendelser vedrørende Blå Flag konsulentbesøg. Kommunen har pligt til at underrette Friluftsrådet ved større ombygninger, ændringer i ansøgningen samt større forurening af stranden. Såvel den danske som den internationale Jury samt Blå Flag sekretariatet kan til en enhver tid inddrage det Blå Flag, hvis man finder, at den ansvarlige myndighed tilsidesætter sit ansvar eller handler imod kampagnens intentioner. 5

6 BLÅ FLAG STRANDKRITERIER 2013 Obligatorisk kriterium, SKAL være opfyldt. (I) Ideal kriterium, BØR opfyldes. NR. EMNE BESKRIVELSE 1 Badevand Strandens badevand skal overholde EU s badevandsdirektiv, de danske myndigheders og Blå Flags krav til badevandet O 2A Spildevand Strandområdet må ikke påvirkes af udledning af industrielt el. sanitært spildevand O 2B Spildevandsdirektiv kommunen skal opfylde EU spildevandsdirektiv O 3 Beredskabsplan Kommunens beredskabsplan skal omfatte stranden og indeholde retningslinjer for indsatsen i forbindelse med en forureningsulykke og for oplysning af befolkningen O 4 Kystforvaltning Al drift og udvikling af strandområdet og det nære bagland skal overholde national lovgivning O 5 Strandrensning Strandområdet skal holdes fri af affald O 6 Alger og Tang Store mængder af alger/tang på stranden skal fjernes O 7 Oversigtskort På stranden skal der være opsat kort over strandens længde, faciliteter og udstyr O 8 Blå Flag Information Strandens gæster skal via opslag informeres om Blå Flag kampagnen O 9 Miljøinformation 10 Badevandsdata 11 Miljøaktiviteter 12 Ordensregler 13 Blå Flag Center 14 Affaldsspande Strandens gæster skal informeres om lokale fredede og sårbare naturområder og regler for brug af disse På strandområdet skal der opsættes oplysninger om den aktuelle vandkvalitet Kommunen skal have min. 5 Blå Flag natur- og miljøoplysende aktiviteter i løbet af året Ordensregler for brug af strandområdet skal være tydeligt skiltet og/eller opslået på strandens informationstavle Kommunen bør have et Blå Flag center eller et miljøinformationscenter, der oplyser og formidler om miljø og naturforhold Stranden skal have tilstrækkeligt antal og vedligeholdte affaldsspande, der tømmes regelmæssigt O O O O I O 6

7 15 Affaldssortering 16 Forbud Der skal være faciliteter til affaldssortering ved eller i nærheden af stranden På stranden er det forbudt at efterlade affald, campere eller køre med private motorkøretøjer, medmindre kørsel er tilladt i henhold til færdselsloven O O 17 Adgang Adgangsveje til stranden skal være let tilgængelige og sikre O 18 Konflikter Kommunen skal iværksætte tiltag, som kan forhindre og forebygge konflikter mellem strandens brugere og beskytte nærliggende naturområder O 19 Regler for husdyr Forbud mod løse hunde og evt. andre regler for færdsel med husdyr skal være tydelig for de besøgende O 20A Livrednings- udstyr Der skal på stranden være et passende antal funktionsdygtigt livredningsudstyr med instruktion O 20B Livredder 21 Førstehjælp 22 Nødtelefon Der bør være livredder på Blå Flag stranden i hele badesæsonen, dvs. fra 1. juni til 1. september/15. september Der skal være forbindingskasse, førstehjælpsudstyr og / eller samaritervagt på eller ved stranden Der skal findes en telefon/nødtelefon på eller nær stranden. Hvis der findes livredder i hele badesæsonen er kravet om telefon et idealkrav I O O 23 Drikkevand Der bør være adgang til rent drikkevand I 24 Sanitære Faciliteter Stranden skal have tilstrækkelig, rene og velholdte toiletter O 25A Handicap Faciliteter 25B Handicap Faciliteter 26 Bygninger 27 Transport Mindst en af kommunens Blå Flag strande skal have handicapfaciliteter, så handicappede har adgang til strandområdet og handicaptoilet. Hvis kommunen kun har en strand, er det et krav at der er handicapfaciliteter på stranden. Handicappede bør have adgang til vandkanten, handicapparkering og udsigtspunkt over vandet Alle strandens bygninger og faciliteter skal overholde dansk lovgivning, være vedligeholdte og indpasset i strandmiljøet Kommunen bør opmuntre til brug af offentlig transport eller ikkemotoriserede transportmidler til og fra stranden O I I I 7

8 KRITERIUM 1 - BADEVAND - Strandens badevand skal overholde EU s badevandsdirektiv, de danske myndigheders og Blå Flags krav til badevandet INTRODUKTION: Ansøgende strande skal opfylde de nationale og EU s krav og standarder for badevand. For at stranden kan tildeles det Blå Flag, skal der være overensstemmelse med de gældende regler for badevandskvalitet i forhold til EU s Badevandsdirektiv (2006/7/EF af 15. februar 2006), og de fysiske og kemiske analyser ved visuel inspektion, skal som minimum opfylde de af Naturstyrelsen fastsatte krav hertil (BEK nr /09/2012). Der kan ikke gives Blå Flag eller dispensation til en strand, der ikke er karakteriseret som udmærket dvs. "blå prik", af Naturstyrelsen. For at kunne modtage det Blå Flag skal ansøgende strandes badevand være undersøgt efter samtlige af de forskrifter, som fremgår nedenfor. Det er vigtigt at understrege, at det stadigvæk er et Blå Flag krav, at der udtages minimum 10 badevandsprøver i Blå Flag sæsonen (1. juni 15. september) de ti prøver inkluderer den første prøve, som tages 5-10 dage før 1. juni. Blå Flag tildeles på baggrund af badevandsprøver fra de 4 forudgående år. For helt nye strande, hvor der ikke har været taget badevandsprøver før, skal der foreligge min. 20 badevandsprøver, fra sæsonen forinden, inden der ansøges om Blå Flag. I tilfælde af kortvarig forurening tages der én supplerende prøve for at bekræfte, at hændelsen er ophørt indenfor 72 timer. Denne prøve er ikke en del af det datasæt, der danner grundlag for badevandskvaliteten. Hvis det er nødvendigt at erstatte en ordinær prøve, tages en ekstra prøve senest syv dage efter afslutningen af den kortvarige forurening. Diskontering af prøver på grund af kortvarig forurening i sidste vurderingsperiode, er max én prøve pr badesæson. Både den ordinære og den nye prøve skal vedlægges i forbindelse med en dispensation sag til den internationale jury, for deres evaluering. Såfremt en prøve diskonteres, skal frekvensen på max 17 kalenderdage, fortsat overholdes. Det Blå Flag skal tages ned og Friluftsrådet orienteres, hvis kommunen vurdere at det er potentielt sundhedsskadeligt at bade. Der findes ikke grænseværdier for enkeltprøver i bekendtgørelsen, men vi skal anbefale at embedslægen kontaktes hvis: Kommunen er i tvivl om reaktion Og hvis: E.Coli overstiger 1000 cfu/100 ml i saltvand Intestinale Enterokokker overstiger 400 cfu/100 ml i saltvand HVILKE ANALYSER?: Ansøgende strande skal overholde Blå Flag kampagnens krav og standarder til badevandskvalitet. Dette medfører at følgende krav skal være overholdt: Analyser for termotolerante coliforme/e. coli Ud fra en vurdering af 95-percentilen (250 cfu/100 ml. vand) 8

9 Analyser for Intestinale Enterokokker Ud fra en vurdering af 95-percentilen (100 cfu/100 ml. vand) ANALYSEMETODE: Analysen af badevandsprøverne skal foretages af et akkrediteret laboratorium. Selve analysen skal foretages som følger: o Termotolerante coliforme bakterier DS/EN ISO :1999 (mikrotitter. o Fækale streptokokker [enterokokker] (DS/EN ISO :2000 (membranfiltrering) eller DS/EN ISO :1999 (mikrotitter)). PRØVEUDTAGNINGSPUNKT: Badevandsprøverne skal være taget indenfor det område, hvor der søges om Blå Flag, og prøvepunktet skal markeres på et detailkort (oversigtskort) af stranden, som vedlægges ansøgningen til Blå Flag. En Blå Flag strand skal have mindst 1 prøveudtagningspunkt. Antallet og placeringen af prøveudtagningspunkterne skal afspejle både koncentrationen af badegæster og mulige forureningskilder. Først og fremmest skal der udtages prøver på det sted, hvor der er flest badegæster. Derudover skal der udtages prøver ved alle de potentielle forureningskilder, som fx et å-udløb, overløbsbygværker og lign. Alternativt kan disse udløb testes ved kilden for at dokumentere, at de opfylder Blå Flag kampagnens krav til badevandskvalitet. PRØVEUDTAGNINGSFREKVENS: Den første prøve skal tages 5 10 dage før 1. juni. I alt skal der tages min. 10 badevandsprøver. Der må maksimum være 17 kalenderdage mellem prøveudtagningerne. Prøveudtagningerne skal foretages igennem hele Blå Flag badesæsonen. Blå Flag sæson løber frem til den 15. september, men kommunen kan vælge at afkorte sæsonen til den 1. september. Ønsker man at afkorte sæsonen, skal det stå i ansøgning til Blå Flag. Flaget må hejses fra den 1. juni. Men hvornår skal den sidste prøve tages?. Den sidste prøve tages fra den 30.august og frem til 5. september. Dette er kun gældende, hvis det Blå Flag skal være hejst til og med den 15. september. Afslutter man sæsonen 1.september, skal prøver være udtaget så de tilsvarende overholder frekvensen. Ansøgeren har ansvaret for, at Blå Flags krav til prøveudtagningsfrekvens er overholdt og at måleværdierne tjekkes for evt. overskridelser. Der kan ikke dispenseres for fejl ved prøveudtagningsfrekvens og ved begyndelses- og slutdato. ANBEFALINGER Sikre dig at laboratoriet kender de gældende Blå Flag kriterier. Derfor er det vigtigt at sende Kriterium 1 i tilpas god tid, så det kan indarbejdes i kommunens 9

10 prøveudtagningsprogram for de strande, man ønsker Blå Flag til. Det anbefales, at kommunen indregner en passende sikkerhedsmargen i prøveudtagningsprogrammet. Fx kunne gennemsnittet for antal dage mellem prøveudtagningerne over sæsonen være kalenderdage, så laboratoriet kan nå at tage en ny prøve, hvis der sker en fejl. KRITERIUM 2A+B - SPILDEVAND OG SPILDEVANDSDIREKTIV - Strandområdet må ikke påvirkes af udledning af industrielt el. sanitært spildevand og kommunen skal opfylde EU s spildevandsdirektiv FORMÅLET med dette kriterium er at sikre, at strandens brugere og naturen ikke bliver påvirket af forurenet spildevand. Udløb: Hvis der er udløb på eller nær stranden, skal det dokumenteres at udløbet ikke påvirker badevandskvaliteten. Industrielle udledninger eller spildevand må ikke påvirke stranden på nogen måde. Eventuelle udløb skal testes ved at placere et prøvetagningspunkt ved hvert udløb på stranden, som beskrevet under kriterium 1. Spildevandsdirektiv: I følge de internationale Blå Flag regler skal ansøgere dokumentere at lokalsamfundet opfylder EU Kommissionens direktiv for Byspildevand (91/271/EØF). Dette direktiv er indarbejdet i dansk lovgivning for spildevand via BEK nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. Det er på denne baggrund, at Blå Flag kampagnen har brug for oplysninger om eventuelle undtagelser fra dansk lovgivning for spildevand. Dansk lovgivning: Stranden skal være upåvirket af eventuelle kommunale undtagelser fra dansk lovgivning for spildevand. Væsentligt i denne forbindelse er, at kommunernes sommerhusområder, kolonihaver eller anden bebyggelse/landbrug/erhverv og lignende ikke udleder ubehandlet spildevand, som kan påvirke badevandskvaliteten / stranden. En kommune med en spildevandsrensning som er omfattet af undtagelser fra dansk lov, og hvor udledningerne kan påvirke badevandskvaliteten, kan ikke opnå det Blå Flag. Industriel forurening: Med hensyn til industriel forurening, skal der informeres om industrielle faciliteter i området nær Blå Flag strandene. Det skal kunne dokumenteres, at myndighederne kontrollerer området for miljømæssig påvirkning, og at der er en nøje overvågning. Find mere information under Miljøstyrelsens hjemmeside 10

11 KRITERIUM 3 - BEREDSKABSPLAN - Kommunens beredskabsplan skal omfatte stranden og indeholde retningslinjer for indsatsen i forbindelse med en forureningsulykke og for oplysning af befolkningen Dette kriterium har til FORMÅL at beskytte strandens brugere og naturen mest mulig, hvis der sker en forureningsulykke (oliespild, dumpning af giftigt affald etc.). Beredskabsplan: Der skal forefindes en beredskabsplan, som forholder sig til potentielle forureningsulykker af stranden. Denne plan skal specificere, hvorledes de lokale myndigheder skal forholde sig til en eventuel forureningsulykke, og hvilke foranstaltninger der skal tages. Det er afgørende for Blå Flag kampagnens renomme, at flaget tages ned ved en eventuel forureningsulykke. Oprydning: Beredskabet skal sikre, at stranden hurtigt renses efter en eventuel forureningsulykke. Ansvarshavende: Navne på de ansvarshavende for de enkelte beredskabsområder skal fremstå i beredskabsplanen, samt specificering af ansvarsområdet. Nødplanen skal også specificere hvem der skal kontaktes i forbindelse med en forureningshændelse. Oplysning til offentligheden: Offentligheden skal øjeblikkelig underrettes i tilfælde af forureningsfare eller direkte forurening af stranden og/eller kystområdet. Retningslinjerne, for hvorledes dette kan gøres, skal være indarbejdet i beredskabsplanen. Oplysning til strandgæster: Strandgæsterne skal også informeres om forureningen ved hjælp af skilte og anden information. Der bør også informeres ved rådhuse, turistkontorer, hjemmesider og lignende, så længe der er forurening på stranden(e). Endelig bør der informeres via medierne, så som tv, radio og aviser. Informationerne bør gives på de vigtigste fremmedsprog (tysk og engelsk). Det anbefales, at der gennemføres øvelser for at træne og afklare arbejdsdeling, så fejl ikke sker ved en evt. forurening. Oplysning om hvem man skal kontakte ved forurening bør være ved stranden. Tag første og fremmest kontakt til kommunens beredskabschef og gennemgå, hvad der skal gøres i forbindelse med forskellige typer ulykker, herunder hvordan strandens personale skal forholde sig. 11

12 KRITERIUM 4 - KYSTFORVALTNING - Al drift og udvikling af strandområdet og det nære bagland skal overholde national lovgivning Dette kriterium har til FORMÅL at opnå en høj beskyttelse af Blå Flag stranden og den bagvedliggende kyststrækning. Danmark har en række love til dette formål, og disse love skal være overholdt for at få tildelt Blå Flag. Find mere information under www. Retsinfo.dk Naturbeskyttelsesloven, planloven mm. Strandbeskyttelse og klitfredning: Strandbeskyttelseslinjen (som hovedregel 300 meter)- og klitfredningsområder er forbudszoner, hvor der ikke må foretages nogen ændring i den eksisterende tilstand i disse zoner. Der kan som hidtil i særlige tilfælde meddeles dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder. Kompetence til at give dispensation går efter kommunalreformen fra amterne til staten. Kystnærhedszonen: I planloven fastlægges en ca. 3 km bred kystnærhedszone, der omfatter arealer i landzone og sommerhusområder. Herved sikres, at der kun kan planlægges for inddragelse af arealer i byzone eller for nyanlæg i landzone, når der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. For de kystnære dele af byzonerne stiller planloven endvidere særlige krav til indholdet og tilvejebringelsen af kommune- og lokalplaner. Vandrammedirektiv: Kommunerne skal være opmærksomme på at overholde de evt. bestemmelser, som - i henhold til vandrammedirektivet - vil påvirke badestrande. Planer for stranden: Gældende lokal-, kommune- og regionplaner i fremtiden kommune- og lokalplaner - skal overholdes. Natura 2000: Kommunen skal overholde sine forpligtigelser ifbm. Natura områder (Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne), der danner rammen for beskyttede naturområder. Fredninger: En fredning er den stærkeste beskyttelse af naturen, som vi har i Danmark. En kommune skal naturligvis respektere fredede områder på eller ved stranden. Reklamer i naturen: Med enkelte undtagelser må der på stranden ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger af reklame- og propagandamateriale. Se Danmarks Idræts Forbunds miljøkodeks for strandaktiviteter. Blå Flag kampagnen tilskynder at ansøgerkommunen udfører bæredygtige udviklingsprojekter, hvor offentlig deltagelse er et nøgleelement. Nyetableringer på stranden må ikke skæmme kysten og skal så vidt muligt være integreret i naturen med respekt for de landskabelige værdier. Derfor er det vigtigt, 12

13 at der stilles store krav til valg af materiale, konstruktionen og farve. Det anbefales at skabe så gode adgangsforhold til og på strande som muligt. KRITERIUM 5 - STRANDRENSNING Strandområdet skal holdes fri af affald Dette kriterium har til FORMÅL at sikre, at stranden holdes ren og pæn både for at beskytte naturen samt af hensyn til strandens brugere. Strandrensning: Stranden (herunder stier og parkeringsplads) skal være ren, hvilket forudsætter at den renses, når der er behov for det. I højsæsonen kan der være behov for at stranden renses dagligt, men som minimum skal den tilses og renses regelmæssigt. Affald fra havet/vandet: Affald, som skylles op af havet/vandet, skal fjernes og sorteres. Dette affald bør bortskaffes på ansvarlig vis til f.eks. den kommunale losseplads eller genbrugsstation. Se yderligere i kriterium 15 vedr. affaldssortering. Strandrensningsarrangementer inden sæsonstarten eller i forbindelse med et Blå Flag-hejsningsarrangement kan både rense stranden og have en præventiv virkning. Desuden kan der via lokal presse sættes fokus på at holde stranden ren. Der kan laves aftaler med grundejerforeninger om at holde øje med stranden, kommunikere med kommunen og evt. indsamle noget af affaldet på stranden. Kommunen kan motivere borgerne til at etablere en frivillig strandrensningspatrulje. Nogle steder bl.a. ved Tisvildeleje strand står disse patruljer for opsyn og indsamling af affald. Region Sjælland kører også kampagnen Ren Strand, alle kommunerne på Sjælland er velkommen til at deltage. Rensning af stranden kan afhængig af strandens størrelse og andre relevante parametre enten foretages manuelt eller ved hjælp af mekanisk udstyr. Det er dog vigtigt, at strandrensningen ikke fjerner effekter eller genstande, som er en naturlig del af stranden. (Undtagelser kan være tang jf. kriterium 6) Affaldsspande de rette steder på stranden kan forhindre, at affald bliver smidt på stranden. (Se også kriterium 14) Blå Flag sekretariat kan levere kontaktoplysninger til forskellige leverandører af strandrensningsmaskiner, send venligst en mail til 13

14 KRITERIUM 6 - ALGER OG TANG - Store mængder af alger/tang på stranden skal fjernes FORMÅLET med dette kriterium er at sikre, at strandens gæster ikke generes eller bliver syge af større mængder af alger og tang. Overvågning af alger: Kommunerne er forpligtede til at overvåge opblomstringer af alger. De fysiske og kemiske parametre skal være overholdt, så badevandet skal eksempelvis have en sigtbarhed på minimum 1 m og være fri for synlige skumdannelser og lignende. Tang på stranden: Tang bliver naturligt skyllet op på strandene og er en naturlig del af kystens økosystem. Der skal både tages hensyn til strandgæster og biodiversiteten, når der arbejdes med tang. Der accepteres en vis tangaflejring fra bølger og tidevand. Tangen skal dog fjernes, hvis den forhindre adgang til vandet, er stærkt ildelugtende eller på anden måde er til gene og ubehag for strandens gæster. Flag ned: Ved større forureninger skal flaget tages ned, indtil hændelsen er ophørt. Ved bakterieværdier over 1000 cfu/100ml for E.coli og/eller 400 cfu/100 ml. for Intestinale Enterokokker, skal flaget ligeledes tages ned, indtil en supplerende prøve, kan bekræfte at hændelsen er ophørt. Strandens gæster skal informeres om årsagen til at flaget er taget ned. Blå Flag sekretariatet skal orienteres i tilfælde af at flaget tages ned. Hvis giftige alger forekommer, skal det Blå Flag tages ned. Samtidig bør det også tages midlertidig ned, hvis alger gør vandet ulækkert at bade i (selvom de ikke er giftige). Flaget kan hejses umiddelbart efter at opblomstringen er overstået. Kommunen kan også tage flaget ned i perioder med megen tang og opsætte opslag herom på stranden. Flaget kan derefter hejses, når tangen er forsvundet. Oplysning til strandgæster: Badegæsterne og offentligheden skal på stedet informeres om situationen og årsagen til at flaget er taget ned. Kommunen kan i særlige tilfælde forbyde badning. Meddelelse til Friluftsrådet: Kommunen skal altid informere Friluftsrådet om nedtagning eller genhejsning af flaget. Hvis kommunen er i tvivl om tangen skal fjernes eller ej, kan der rettes henvendelse til Friluftsrådet. Indsendt billedmateriale, lokale vurderinger eller evt. konsulentbesøg kan afgøre om tangen skal fjernes eller ej. Brug Blå Flag opslag om alger som informerer gæsterne om den aktuelle algesituation. Der kan hentes et opslag på service hjemmesiden. Blå Flag kampagnen opfordrer kommunerne til at bruge det fjernede materiale på miljøvenlig vis. Ålegræs kan bruges til isolering og stabilisering af klitter og blandet tang kan bruges til gødning og energiskov. 14

15 KRITERIUM 7 - OVERSIGTSKORT - På stranden skal der være opsat kort over strandens længde, faciliteter og udstyr Dette kriterium har til FORMÅL at forbedre servicen og sikkerheden for strandens brugere, så de nemt kan finde udstyr og faciliteter på stranden. Om kortet: Der skal på/ved stranden opsættes et oversigtskort over strandens faciliteter og udstyr. På kortet skal der også være en angivelse af strandens længde og Blå Flag områdets udstrækning. Placering: Kortet skal opsættes et eller flere hensigtsmæssige steder på og/eller ved stranden. Som udgangspunkt skal kortet minimum være på informationstavlen, men kan også være ved nedgangsveje til stranden, ved livredder, toiletbygning eller andre relevante steder. Kortindhold: Kortet over stranden skal vise: - Livredningsudstyr/livredder (Max 250m imellem. Gerne mindre afstand) - (Nød)Telefon (Kan være en mobiltelefon uden SIM-kort, som kan fortage nødopkald) Se s Vand - Førstehjælpskasse/samariterhjælp - se mere s Informationstavle/Blå Flag information (Der ikke krav til hvilken type tavle der anvendes) - Kartografiske elementer: nordpil, skala, Her står du punkt - Toiletter/handicaptoilet - Badebro/handicap faciliteter - Parkeringsplads - Prøveudtagningspunkt - Blå Flag strandens udstrækning - Evt. zoner på stranden i forhold til strandens aktiviteter, eks. for vind- og kitesurfere - Affaldssortering (recycle symbol) Friluftsrådet har fremstillet en skabelon til oversigtskortet, som kan hentes på servicesiden. Kommunen kan også selv udvikle eget oversigtskort, men kortene skal indeholde alle de ovennævnte elementer. Brug gerne piktogrammer til at vise placeringen af de forskellige faciliteter og udstyr. Kommunen kan enten bruge Blå Flags forslag til piktogrammer eller andre fra Dansk Standard. Tænk i at kortet skal kunne tolkes på flere sprog (engelsk og tysk) Det er en god ide at bruge luftkort, så de besøgende nemt kan få et indtryk af strandens beskaffenhed, afstande og topografi. 15

16 Et oversigtskort medfører, at der ikke nødvendigvis behøves så mange skilte på eller ved stranden og dermed undgås en skilteskov. Når kortet er opsat kan der vurderes om nogle af de nuværende skilte er blevet overflødige. Brug en person, der ikke kender stranden, til at afprøve, om kortet virker efter hensigten. 16

17 KRITERIUM 8 - BLÅ FLAG INFORMATION - Strandens gæster skal via opslag informeres om Blå Flag kampagnen FORMÅLET med dette kriterium er, at strandens brugere er velinformeret om kampagnens formål og krav, så brugerne ved hvad de kan forvente og hvilken ekstra indsats kommunen har gjort for miljøet og for at højne strandens standard. Blå Flag information: På en Blå Flag strand skal der minimum være generel information om kampagnen, herunder de mest basale ting som en Blå Flag strand opfylder. Henvisning: Der skal være henvisninger til, hvor gæsterne kan få yderligere informationer samt hvordan man kommer i kontakt med kommunens Blå Flag- eller driftsansvarlige. Placering: Informationer skal placeres, så strandens besøgende hurtigt kan finde dem og materialet bør samles på en eller flere informationstavler. Tavlen placeres ved større indgange eller nedgange til stranden, på parkeringspladsen, ved toiletbygninger, ved livredderstationen eller ved strandens øvrige faciliteter. Inddragelse af flag: Hvis det Blå Flag inddrages midlertidig eller resten af sæsonen, skal årsagen tydeligt fremgå på informationstavlen eller ved stranden. Sæsonlængde: Oplysninger om Blå Flag sæsonens varighed skal ligeledes være til stede på tavlen. Ikke Blå Flag steder: Henvisninger til Blå Flag strand eller det Blå Flag må ikke opsættes på eller i nærheden af en strand, som ikke er tildelt flaget. Dvs. materiale på tidligere Blå Flag strande skal fjernes. Det anbefales at bruge det materiale, som Friluftsrådet allerede har fremstillet til formålet, som kan hentes fra service hjemmeside i A3 og A4-format. Kommunen kan også producere eget Blå Flag materiale, men det er vigtigt, at materialet har de korrekte oplysninger inkl. årstal og opfylder Blå Flags minimumkrav. Blå Flag materialet bør være oversat til relevante sprog.(engelsk og tysk) Turistkontorer bør også have tilgængelig information om Blå Flag kampagnen. 17

18 KRITERIUM 9 - MILJØINFORMATION - Strandens gæster skal informeres om lokale fredede og sårbare naturområder og regler for brug af disse FORMÅLET med dette kriterium er at sikre, at strandens brugere er velinformerede om eventuelle fredede og sårbare naturområder på eller nær stranden. Samtidig skal kriteriet sikre, at strandens brugere opmuntres til at bruge og nyde naturværdierne på en bæredygtig måde. Det er vigtigt, at brugere er velinformerede om forholdsregler i forbindelse med disse naturområder. Det er også i forbindelse med dette kriterium, at der kan informeres om strandens dyr og planter og aktiviteter på egen hånd. Afstand: Med naturområder menes områder indenfor gå afstand fra stranden. Fredede og sårbare arealer: Hvis der er fredede og sårbare arealer, sjældne arter (dyr, planter eller insekter m.v.) samt følsomme naturværdier i området, skal der opsættes information om disse. I forvaltningen af området skal det sikres, at der ikke sker langvarige eller betydelige skader på området. Lukkede områder: Strandens gæster bør informeres om områder, der er delvis, periodevis eller helt lukket for offentligheden. Placering: Informationerne kan fremgå af informationstavler / skilte på eller nær stranden. Derudover bør der informeres i foldere, i turistbrochurer og lignende. Der kan desuden henvises til, hvor der kan findes mere information f.eks. på en hjemmeside. Sprog: Informationerne bør også være på de vigtigste fremmedsprog. (tysk og engelsk) Undersøg først om der er fredede og/eller sårbare naturområder i nærheden af stranden, som der bør eller skal informeres om. Der kan derefter undersøges om eksisterende informationsmateriale findes i forvejen eller om der er materiale som nemt kan tilpasses stranden. Kommunerne bør benytte kampagnen til at oplyse om, at klitter og den tilhørende vegetation er meget sårbar og derfor skal beskyttes mod overdrevent slid. Der kan findes mere information på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside Hvis der ikke eksisterer noget materiale, kan det undersøges om nogle kan hjælpe med at udarbejde materialet. Der kan tages kontakt til lokale naturvejledere, Grønne Guider, turistkontorer, lokale DN organisationer el. lign. Der kan også samarbejdes med lokale naturformidlingscentre, lokale afdelinger af frivillige friluftsorganisationer osv. På Blå Flags service hjemmeside: kan du finde gode råd om udarbejdelse af naturopslag. 18

19 KRITERIUM 10 - BADEVANDSDATA - På strandområdet skal der opsættes oplysninger om den aktuelle vandkvalitet FORMÅLET med dette kriterium er at sikre, at strandens brugere er velinformerede om den aktuelle badevandskvalitet. Information om prøveudtagning: På stranden skal der som minimum informeres om resultatet af den sidste prøveudtagning, og datoen for denne måling skal angives. Derved får badegæsterne selv mulighed for at konstatere om badevandet er rent. Forståelig information: Informationerne skal præsenteres klart og præcist i en letforståelig form. Der bør være figurer med letgenkendelige symboler som henviser til de fundne resultater og retningslinjerne. Ideelt set skal disse målinger vises sammen med et kort, hvor prøveudtagningspunkterne er markeret. Placering: Informationerne bør være på strandens opslagstavle og helst indskrevet i et brugervenligt skema, så brugerne kan se udviklingen og forstå indholdet. Interval: Badevandsdataene må højst være 3 uger gamle. Oversigtskort: Prøveudtagningspunkterne skal også være indtegnet på det kort over stranden og dens faciliteter, som indsendes til Friluftsrådet sammen med ansøgningen til Blå Flag kampagnen. Dette kort danner basis for Blå Flag kampagnens vurdering af, om der er tilstrækkeligt med prøveudtagningspunkter ved de enkelte strande. ANBEFALINGER Det anbefales at bruge det materiale, som Friluftsrådet allerede har fremstillet til formålet. Se Forslag til Blå Flags informationstavle. Materialet kan hentes i A4 og A3-format på servicesiden. Hvis I selv henter skemaet på servicesiden kan i løbende skrive dataene ind, når I modtager dem, udskrive dem og sætte dem op på stranden. Nogle af opslagene er også med badevandstemperatur. Informationer om strandens badevandskvalitet kan også være tilgængelig på kommunens hjemmeside. 19

20 KRITERIUM 11 - MILJØAKTIVITETER - Kommunen skal have min. 5 Blå Flag natur- og miljøoplysende aktiviteter i løbet af året FORMÅLET med dette kriterium er, at strandens brugere, kommunens borgere eller turister gennem oplevelser og information lærer om naturen og miljøet, så de bliver motiveret til at beskytte hav- og kystmiljøet. Min 5 aktiviteter: Der skal minimum gennemføres 5 miljøaktiviteter i året der ansøges, uanset antallet af strande i kommunen. Hovedparten skal ligge i Blå Flag sæsonen. Aktiviteterne skal sendes ind via Blå Flag tast-selv databasen inden deadline den 1. maj. Aktiviteterne skal annonceres på Blå Flag stranden og skal skrives på Blå Flag plakaten for miljøaktiviteter. Aktiviteten skal ikke nødvendigvis foregå på Blå Flag stranden. Miljøaktiviteterne er et gratis tilbud til den offentlige befolkning, dog må der gerne tages et symbolsk beløb, i størrelsesorden kr. ved større udgifter. Sted: Ikke alle aktiviteter skal nødvendigvis foregå på stranden, men bør generelt have tilknytning til hav- og kystmiljøet. Aktiviteterne kan have forskellige målgrupper: turister, strandes gæster, børn, familier, lokalbefolkningen osv. Promovering af aktiviteterne: Der skal informeres om aktiviteterne på strandens informationstavle(r) eller oplyse om, hvor der kan fås information om disse. Oplysningerne bør også være på turistkontoret, kommunen, på hjemmesider eller lignende. Derudover bør der informeres om titlen for aktiviteten, tid, sted, mødested, tilmelding etc. Typer aktiviteter: Aktiviteterne kan udformes som: miljø- og eller naturudstillinger, trykt materiale i form af brochurer, guides, artikler eller lign., aktiviteter eller arrangementer for såvel gæster som beboere samt seminarer, workshops, konferencer eller lign. Brug lokale friluftsaktive, organisationer, grønne guider eller naturvejledere til at arrangere og gennemføre aktiviteterne. Der kan søges om tips- og lottomidler, læs mere på: hvor ansøgningsformular findes. Der er tre ansøgningsrunder om året. Se desuden medlemssiden på for yderligere rådgivning og eksempler på miljøaktiviteter. Aktiviteterne kan markedsføres på 20

Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø

Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø Teknik- og Miljøcenter teknikogmiljo@ringsted.dk Februar 2014 Medlemsstat Danmark Kommune Ringsted Kommune DKBW Nr. 1179 Stationsnummer 001A Stationsnavn Li. Haraldsted

Læs mere

Badevandsprofil Kollund Strand

Badevandsprofil Kollund Strand Badevandsprofil Kollund Strand Version 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Klassifikation... 5 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold...

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00 Badevandsprofil Badevandsprofil for Lundeborg Strand, Lundeborg Ansvarlig myndighed: Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00 Hvis

Læs mere

Badevandsprofil. Grusgravssø ved Dyndet

Badevandsprofil. Grusgravssø ved Dyndet Badevandsprofil Grusgravssø ved Dyndet Maj 2012 Badevandets beliggenhed Medlemsstat Danmark Kommune Køge DKBW nr. 1086 Station nr. 593 Station Navn Grusgravsø ved Dyndet DKBW Navn Kort 593,B,Grusgravsø

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Sønderballe Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Sønderballe Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Sønderballe Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing www.aeroekommune.dk Email: post@aeroekommune.dk Tlf.: 63 52 5000. DKBW Nr. 1609.

Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing www.aeroekommune.dk Email: post@aeroekommune.dk Tlf.: 63 52 5000. DKBW Nr. 1609. Badevandsprofil Badevandsprofil for Risemark, Rise Ansvarlig myndighed: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing www.aeroekommune.dk Email: post@aeroekommune.dk Tlf.: 63 52 5000 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bagenkop Sommerland, Bagenkop. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bagenkop Sommerland, Bagenkop. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Bagenkop Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for stranden Ved Flagstangen Ansvarlig myndighed Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til stranden ved Flagstangen

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kyndeløse Sydmark, Kirke Hyllinge. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kyndeløse Sydmark, Kirke Hyllinge. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf. Badevandsprofil Badevandsprofil for, Kirke Hyllinge Ansvarlig myndighed: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.: 46 46 46 46 Hvis der observeres uregelmæssigheder eller uheld på stranden

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Askø, vest for Askø Havn. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Askø, vest for Askø Havn. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Askø, vest for Askø Havn Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres

Læs mere

Skåstrup V. Side 1 af 10

Skåstrup V. Side 1 af 10 Skåstrup V Side 1 af 10 Badevandsprofil Badevandsprofil for Skåstrup V, Skåstrup Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Præstø Strand, Præstø. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Præstø Strand, Præstø. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Præstø Strand, Præstø Ansvarlig myndighed: Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Email: post@vordingborg.dk Tlf. 55 36 36 36 Hvis

Læs mere

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for Fynshav Nord i Sønderborg Kommune Strandens navn Fynshav Nord Adresse Strandnr. A455, Færgevej (til venstre for færgelejet) 6440 Augustenborg, (nr. oplyses ved opkald til 112, alarm)

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hesselbjerg Strand, Hesselbjerg. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hesselbjerg Strand, Hesselbjerg. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Hesselbjerg Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune

Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune Badevandsprofil for badestrande i Odder Kommune FØLGENDE 5 BADERÅD BØR ALTID FØLGES: - Se efter om der er information, der fraråder badning. - Lad være med at bade, hvis vandet er uklart. Du skal kunne

Læs mere

Badevandsprofil To-Bjerg

Badevandsprofil To-Bjerg Badevandsprofil To-Bjerg Ansvarlig myndighed: Holbæk Kommune By og Landskab Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf.: 72 36 36 36 E-mail: byoglandskab@holb.dk Hjemmeside: www.holbaek.dk Medlemsstat Danmark Kommune

Læs mere

Flyvesandet. Side 1 af 8

Flyvesandet. Side 1 af 8 Flyvesandet Side 1 af 8 Badevandsprofil Badevandsprofil for Flyvesandet, Agernæs Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Badevandsprofil for Vilstrup Strand ved Hoptrup Kanal, Diernæs

Badevandsprofil for Vilstrup Strand ved Hoptrup Kanal, Diernæs Badevandsprofil Badevandsprofil for, Diernæs Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Medlemsstat Danmark Danmark. DKBW Nr. 1240 1241. Stationsnummer 34 35. DKBW Navn kort Kystsanatoriet Gl. Guldagervej. Hydrologisk Reference M M

Medlemsstat Danmark Danmark. DKBW Nr. 1240 1241. Stationsnummer 34 35. DKBW Navn kort Kystsanatoriet Gl. Guldagervej. Hydrologisk Reference M M Badevandsprofil Strandpromenaden Hjerting Ansvarlig myndighed: Esbjerg Kommune Torvegade 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 16 16 www.esbjergkommune.dk Email: Raadhuset@esbjergkommune.dk Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil for Faxe Ladeplads, Cafe Hjortholm og Faxehus

Badevandsprofil for Faxe Ladeplads, Cafe Hjortholm og Faxehus Badevandsprofil for Faxe Ladeplads, Cafe Hjortholm og Faxehus Ansvarlig myndighed Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til badestederne

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Søbadeanstalt, Rudkøbing. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Søbadeanstalt, Rudkøbing. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Søbadeanstalt, Rudkøbing Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00

Læs mere

KRITERIER OG VEJLEDNING

KRITERIER OG VEJLEDNING KRITERIER OG VEJLEDNING FOR BLÅ FLAG LYSTBÅDEHAVNE 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KRITERIUM EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 2 Baggrund 3 Kriterium oversigt 4/5 Om Blå Flag og forpligtigelser 6 1 Miljøinformation

Læs mere

Miljø, sikkerhed og gode oplevelser. med Blå Flag på havnen

Miljø, sikkerhed og gode oplevelser. med Blå Flag på havnen Miljø, sikkerhed og gode oplevelser med Blå Flag på havnen Hvad er Blå Flag? Blå Flag er en global miljømærkningsordning, der er med til at sikre vores fælles natur og beskytte miljøet ved havne og kyster.

Læs mere

Badevandsprofil for Øer Strand

Badevandsprofil for Øer Strand Badevandsprofil for Øer Strand Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Natur og Miljø Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Kontakt: Telefon: 87 53 54 10 syddjurs@syddjurs.dk www.syddjurs.dk Badestranden Beliggenhed

Læs mere

Badevandsprofil for Bønnerup Strand Øst Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Bønnerup Strand Øst Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Bønnerup Strand Øst Bønnerup Strand Øst (apr. 2013) Bønnerup Strand Øst (apr. 2013) Badevandsprofil for Bønnerup Strand Øst Ansvarlig myndighed Norddjurs Kommune Natur og Miljø Torvet

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Badevandsprofil for Tystrup sø

Badevandsprofil for Tystrup sø Badevandsprofil for Tystrup sø Ansvarlig myndighed: Sorø Kommune Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf.: 57876000 www.soroe.dk Medlemsstat Danmark Kommune Sorø Kommune DKBW Nr. DKBW1196 Stationsnummer 340-003G Stationsnavn

Læs mere

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Revideret 1. juli 2014/km107. Østerstrand Lundingsvej

Revideret 1. juli 2014/km107. Østerstrand Lundingsvej Østerstrand Lundingsvej Ansvarlig myndighed Fredericia Kommune, Natur og Miljø Gothersgade 20 7000 Fredericia Tlf. 7210 7000 E-mail:kommunen@fredericia.dk www.fredericia.dk Fysiske forhold Beliggenhed/farvandet

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Blå Flag på havnen og stranden

Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag Aktivitetshæfte for børn Indhold Side Mød Valdemar 2 Hvad er Blå Flag? 3 Sæt X på Danmarkskortet 4 Sikkerhed på stranden og i havnen 5 Hvad er et hestehul? 6 Blå

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark

BilagTMU_140115_pkt.18.02. IDÉKATALOG for udvikling af Hvidovre Strandpark for udvikling af Hvidovre Strandpark Udarbejdet af By- og Teknikforvaltningen 4. december 2013 BilagTMU_140115_pkt.18.02 Indledning By- og Teknikforvaltningen har i efteråret 2013 indsamlet idéer til udviklingen

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Ordensbestemmelser 2014 1 Ordensregler 1.1 Ved gentagne overtrædelser af ordensbestemmelserne træder 8 i vedtægterne i kraft. 1.2 Havelejeren er ansvarlig for enhver overtrædelse, der begås af havelejeren,

Læs mere

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014

Rådet for Større Badesikkerhed. Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed Revideret oplag Udsendt marts 2014 Rådet for Større Badesikkerhed er en almennyttig og humanitær organisation Rådets for Større Badesikkerheds overordnede vision er at det

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers

Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Kommunikation om letbanen - inspiration fra Angers November 2010 Udgivelsesdato 05.11.2010 Kommunikation om letbanen

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 - j.nr. SNS-400-00098 Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Fremsendt pr. e-mail til sns@sns.dk og pve@sns.dk 15. december 2009 Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om adgangsreglerne i naturbeskyttelseslovens

Læs mere