KRITERIER OG VEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRITERIER OG VEJLEDNING"

Transkript

1 KRITERIER OG VEJLEDNING FOR BLÅ FLAG STRANDE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KRITERIE EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 2 Baggrund og definition 3/4 Om Blå Flag og forpligtelser 5 Kriterium oversigt 6/7 1 Badevand 8/9 2a Spildevand 10 2b Spildevanddirektiv 10 3 Beredskabsplan 11 4 Kystforvaltning 12 5 Strandrensning 13 6 Alger og tang 14 7 Oversigtskort 15/16 8 Blå Flag information 17 9 Miljøinformation Badevandsdata Miljøaktiviteter Ordensregler Blå Flag center (I) Affaldsspande Affaldssortering 24/25 16 Forbud Adgang Konflikter Regler for husdyr 29 20a Livredningsudstyr 30/31 20b Livredder (I) 30/31 21 Førstehjælp Nødtelefon Drikkevand (I) Sanitære faciliteter 35 25a Handicapfaciliteter 36 25b Handicapfaciliteter (I) Bygninger Transport (I) 38 PUNKTER GENEREL INFORMATION SIDE 28 Brugergrupper og strandpolitik Skiltning og piktogrammer Informationstavle Ansøgningsproces Checkliste inden Blå Flag hejses 43/44 2

3 0.1 Baggrund En strand med det Blå Flag signalerer til omgivelserne, at den har en høj kvalitet og der gøres en indsats for at passe på miljøet. Blå Flags kriterier er under løbende udvikling. Sidste gang de blev revideret var i 2009, og den næste revision kom sidste år til badesæsonen I denne 2013 udgave er der mindre formuleringsmæssige justeringer. 0.2 Formål Denne vejledning har til hensigt at uddybe og forklare strandkriterier samt at give gode råd til nuværende og kommende Blå Flag strande, om hvordan kriterierne opfyldes. Det er hensigten at forklare baggrunden for kriterierne samt at give nogle værktøjer til arbejdet med strande. Det skal understreges, at en Blå Flag strand ikke skal opfylde alt, hvad der står i dette dokument. Mange af de beskrevne råd er ikke nødvendigvis krav, men snarere en slags anbefalinger til stranden. Det fremgår tydeligt med skal, når det er et krav. 0.4 Obligatoriske og ideale kriterier samt anbefalinger I kriterierne kan det ses, hvilke krav en Blå Flag strand skal opfylde. Der arbejdes med obligatoriske kriterier, der skal være opfyldt og ideal kriterier (I), der bør opfyldes. Ligeledes er der i dette dokument også nogle anbefalinger(a) til kommunen. Det skal understreges, at Blå Flag kriterierne i dette dokument er minimumskrav. Det er tilladt for en national kampagne, kommune eller strand at have højere krav. 0.5 Mere information 1. Gå ind på og klik på Login øverst i den blå bjælke. 2. Indtast Brugernavn: flag kodeord: bfkontakt1 Klik herefter på Login 3

4 0.6 Definition af en Blå Flag strand Både danske og udenlandske strande er meget forskellige. Derfor er det svært at give en entydig definition af en Blå Flag strand. I stedet kan der opsættes nogle betingelser for at være en Blå Flag strand. Betingelser for en strand med Blå Flag Stranden skal være et officielt badeområde med adgang for alle. Stranden skal mindst have et prøveudtagningspunkt for vandkvaliteten. Stranden skal opfylde alle Blå Flags obligatoriske kriterier og flest mulige ideale kriterier. Stranden skal have en ansvarshavende, som står for kontakten til Blå Flag sekretariatet og som har kompetence og mulighed for at ændre på forhold som strider mod kampagnens kriterier. Stranden skal til hver en tid kunne blive inspiceret af den internationale koordination eller Friluftsrådet. Afgrænsning af Blå Flag området: Der er ikke nogen faste regler for, hvor lang en Blå Flag strand er. Det vigtigste er, at afstanden til de forskellige faciliteter og udstyr ikke er for stor, så der ikke er mulighed for eller lyst til at benytte dem. Et forslag kunne være ca. 200 meter for hver side af flaget, men i sidste ende kommer det an på et konkret vurdering fra en Blå Flag konsulent eller sekretariatet. 4

5 OM BLÅ FLAG OG FORPLIGTIGELSER Om Blå Flag og forpligtigelser Formålet med Blå Flag kampagnen er, at oplyse om hav- og kystmiljøet og dets betydning for mennesket og at stimulere og belønne initiativer der forbedrer havmiljøet og det kystnære miljø. Blå Flag belønner strande og havne, der gør en ekstra indsats for miljøet. Det sker ved at bedømme deres indsats ud fra Blå Flags kriterier. Blå Flag kriterierne Blå Flag kampagnens kriterier er udarbejdet ud fra følgende 4 hovedområder: Vandkvalitet Sikkerhed Miljøundervisning og information Drift, service og faciliteter Der arbejdes med Obligatoriske og Ideal kriterier. For at komme i betragtning skal samtlige obligatoriske kriterier kunne opfyldes. I bedømmelsen indgår endvidere opfyldelsen af flest mulige ideal kriterier. Blå Flag sæson Det Blå Flag må vaje på de belønnede strande i perioden fra den 1. juni 15. september (alternativt 1. september). Flaget må hejses fra d. 1. Juni og er permanent hejst igennem hele sæsonen. Flaget gives for en sæson ad gangen og skal stå indenfor den del af strandeområdet, der er godkendt til Blå Flag. Hvem står bag Blå Flag kampagnen? Blå Flag er en international miljøkampagne, der styres af den europæiske miljølæreorganisation Foundation for Environmental Education (FEE). Blå Flag søges for et år af gangen, og kan tildeles strande og lystbådehavne. Friluftsrådet er ansvarlig for Blå Flag kampagnen i Danmark. Forpligtigelser: Strandens Blå Flag ansvarlige skriver under på, at stranden lever op til Blå Flags krav. Ansøgeren forpligtiger sig til øjeblikkeligt at tage flaget ned og underrette Friluftsrådet, såfremt at et af de obligatoriske kriterier ikke længere er opfyldt. Når forholdene er udbedret, tages der i samråd med sekretariatet stilling til, om flaget atter kan hejses. Kommunen har pligt til at besvare henvendelser vedrørende Blå Flag konsulentbesøg. Kommunen har pligt til at underrette Friluftsrådet ved større ombygninger, ændringer i ansøgningen samt større forurening af stranden. Såvel den danske som den internationale Jury samt Blå Flag sekretariatet kan til en enhver tid inddrage det Blå Flag, hvis man finder, at den ansvarlige myndighed tilsidesætter sit ansvar eller handler imod kampagnens intentioner. 5

6 BLÅ FLAG STRANDKRITERIER 2013 Obligatorisk kriterium, SKAL være opfyldt. (I) Ideal kriterium, BØR opfyldes. NR. EMNE BESKRIVELSE 1 Badevand Strandens badevand skal overholde EU s badevandsdirektiv, de danske myndigheders og Blå Flags krav til badevandet O 2A Spildevand Strandområdet må ikke påvirkes af udledning af industrielt el. sanitært spildevand O 2B Spildevandsdirektiv kommunen skal opfylde EU spildevandsdirektiv O 3 Beredskabsplan Kommunens beredskabsplan skal omfatte stranden og indeholde retningslinjer for indsatsen i forbindelse med en forureningsulykke og for oplysning af befolkningen O 4 Kystforvaltning Al drift og udvikling af strandområdet og det nære bagland skal overholde national lovgivning O 5 Strandrensning Strandområdet skal holdes fri af affald O 6 Alger og Tang Store mængder af alger/tang på stranden skal fjernes O 7 Oversigtskort På stranden skal der være opsat kort over strandens længde, faciliteter og udstyr O 8 Blå Flag Information Strandens gæster skal via opslag informeres om Blå Flag kampagnen O 9 Miljøinformation 10 Badevandsdata 11 Miljøaktiviteter 12 Ordensregler 13 Blå Flag Center 14 Affaldsspande Strandens gæster skal informeres om lokale fredede og sårbare naturområder og regler for brug af disse På strandområdet skal der opsættes oplysninger om den aktuelle vandkvalitet Kommunen skal have min. 5 Blå Flag natur- og miljøoplysende aktiviteter i løbet af året Ordensregler for brug af strandområdet skal være tydeligt skiltet og/eller opslået på strandens informationstavle Kommunen bør have et Blå Flag center eller et miljøinformationscenter, der oplyser og formidler om miljø og naturforhold Stranden skal have tilstrækkeligt antal og vedligeholdte affaldsspande, der tømmes regelmæssigt O O O O I O 6

7 15 Affaldssortering 16 Forbud Der skal være faciliteter til affaldssortering ved eller i nærheden af stranden På stranden er det forbudt at efterlade affald, campere eller køre med private motorkøretøjer, medmindre kørsel er tilladt i henhold til færdselsloven O O 17 Adgang Adgangsveje til stranden skal være let tilgængelige og sikre O 18 Konflikter Kommunen skal iværksætte tiltag, som kan forhindre og forebygge konflikter mellem strandens brugere og beskytte nærliggende naturområder O 19 Regler for husdyr Forbud mod løse hunde og evt. andre regler for færdsel med husdyr skal være tydelig for de besøgende O 20A Livrednings- udstyr Der skal på stranden være et passende antal funktionsdygtigt livredningsudstyr med instruktion O 20B Livredder 21 Førstehjælp 22 Nødtelefon Der bør være livredder på Blå Flag stranden i hele badesæsonen, dvs. fra 1. juni til 1. september/15. september Der skal være forbindingskasse, førstehjælpsudstyr og / eller samaritervagt på eller ved stranden Der skal findes en telefon/nødtelefon på eller nær stranden. Hvis der findes livredder i hele badesæsonen er kravet om telefon et idealkrav I O O 23 Drikkevand Der bør være adgang til rent drikkevand I 24 Sanitære Faciliteter Stranden skal have tilstrækkelig, rene og velholdte toiletter O 25A Handicap Faciliteter 25B Handicap Faciliteter 26 Bygninger 27 Transport Mindst en af kommunens Blå Flag strande skal have handicapfaciliteter, så handicappede har adgang til strandområdet og handicaptoilet. Hvis kommunen kun har en strand, er det et krav at der er handicapfaciliteter på stranden. Handicappede bør have adgang til vandkanten, handicapparkering og udsigtspunkt over vandet Alle strandens bygninger og faciliteter skal overholde dansk lovgivning, være vedligeholdte og indpasset i strandmiljøet Kommunen bør opmuntre til brug af offentlig transport eller ikkemotoriserede transportmidler til og fra stranden O I I I 7

8 KRITERIUM 1 - BADEVAND - Strandens badevand skal overholde EU s badevandsdirektiv, de danske myndigheders og Blå Flags krav til badevandet INTRODUKTION: Ansøgende strande skal opfylde de nationale og EU s krav og standarder for badevand. For at stranden kan tildeles det Blå Flag, skal der være overensstemmelse med de gældende regler for badevandskvalitet i forhold til EU s Badevandsdirektiv (2006/7/EF af 15. februar 2006), og de fysiske og kemiske analyser ved visuel inspektion, skal som minimum opfylde de af Naturstyrelsen fastsatte krav hertil (BEK nr /09/2012). Der kan ikke gives Blå Flag eller dispensation til en strand, der ikke er karakteriseret som udmærket dvs. "blå prik", af Naturstyrelsen. For at kunne modtage det Blå Flag skal ansøgende strandes badevand være undersøgt efter samtlige af de forskrifter, som fremgår nedenfor. Det er vigtigt at understrege, at det stadigvæk er et Blå Flag krav, at der udtages minimum 10 badevandsprøver i Blå Flag sæsonen (1. juni 15. september) de ti prøver inkluderer den første prøve, som tages 5-10 dage før 1. juni. Blå Flag tildeles på baggrund af badevandsprøver fra de 4 forudgående år. For helt nye strande, hvor der ikke har været taget badevandsprøver før, skal der foreligge min. 20 badevandsprøver, fra sæsonen forinden, inden der ansøges om Blå Flag. I tilfælde af kortvarig forurening tages der én supplerende prøve for at bekræfte, at hændelsen er ophørt indenfor 72 timer. Denne prøve er ikke en del af det datasæt, der danner grundlag for badevandskvaliteten. Hvis det er nødvendigt at erstatte en ordinær prøve, tages en ekstra prøve senest syv dage efter afslutningen af den kortvarige forurening. Diskontering af prøver på grund af kortvarig forurening i sidste vurderingsperiode, er max én prøve pr badesæson. Både den ordinære og den nye prøve skal vedlægges i forbindelse med en dispensation sag til den internationale jury, for deres evaluering. Såfremt en prøve diskonteres, skal frekvensen på max 17 kalenderdage, fortsat overholdes. Det Blå Flag skal tages ned og Friluftsrådet orienteres, hvis kommunen vurdere at det er potentielt sundhedsskadeligt at bade. Der findes ikke grænseværdier for enkeltprøver i bekendtgørelsen, men vi skal anbefale at embedslægen kontaktes hvis: Kommunen er i tvivl om reaktion Og hvis: E.Coli overstiger 1000 cfu/100 ml i saltvand Intestinale Enterokokker overstiger 400 cfu/100 ml i saltvand HVILKE ANALYSER?: Ansøgende strande skal overholde Blå Flag kampagnens krav og standarder til badevandskvalitet. Dette medfører at følgende krav skal være overholdt: Analyser for termotolerante coliforme/e. coli Ud fra en vurdering af 95-percentilen (250 cfu/100 ml. vand) 8

9 Analyser for Intestinale Enterokokker Ud fra en vurdering af 95-percentilen (100 cfu/100 ml. vand) ANALYSEMETODE: Analysen af badevandsprøverne skal foretages af et akkrediteret laboratorium. Selve analysen skal foretages som følger: o Termotolerante coliforme bakterier DS/EN ISO :1999 (mikrotitter. o Fækale streptokokker [enterokokker] (DS/EN ISO :2000 (membranfiltrering) eller DS/EN ISO :1999 (mikrotitter)). PRØVEUDTAGNINGSPUNKT: Badevandsprøverne skal være taget indenfor det område, hvor der søges om Blå Flag, og prøvepunktet skal markeres på et detailkort (oversigtskort) af stranden, som vedlægges ansøgningen til Blå Flag. En Blå Flag strand skal have mindst 1 prøveudtagningspunkt. Antallet og placeringen af prøveudtagningspunkterne skal afspejle både koncentrationen af badegæster og mulige forureningskilder. Først og fremmest skal der udtages prøver på det sted, hvor der er flest badegæster. Derudover skal der udtages prøver ved alle de potentielle forureningskilder, som fx et å-udløb, overløbsbygværker og lign. Alternativt kan disse udløb testes ved kilden for at dokumentere, at de opfylder Blå Flag kampagnens krav til badevandskvalitet. PRØVEUDTAGNINGSFREKVENS: Den første prøve skal tages 5 10 dage før 1. juni. I alt skal der tages min. 10 badevandsprøver. Der må maksimum være 17 kalenderdage mellem prøveudtagningerne. Prøveudtagningerne skal foretages igennem hele Blå Flag badesæsonen. Blå Flag sæson løber frem til den 15. september, men kommunen kan vælge at afkorte sæsonen til den 1. september. Ønsker man at afkorte sæsonen, skal det stå i ansøgning til Blå Flag. Flaget må hejses fra den 1. juni. Men hvornår skal den sidste prøve tages?. Den sidste prøve tages fra den 30.august og frem til 5. september. Dette er kun gældende, hvis det Blå Flag skal være hejst til og med den 15. september. Afslutter man sæsonen 1.september, skal prøver være udtaget så de tilsvarende overholder frekvensen. Ansøgeren har ansvaret for, at Blå Flags krav til prøveudtagningsfrekvens er overholdt og at måleværdierne tjekkes for evt. overskridelser. Der kan ikke dispenseres for fejl ved prøveudtagningsfrekvens og ved begyndelses- og slutdato. ANBEFALINGER Sikre dig at laboratoriet kender de gældende Blå Flag kriterier. Derfor er det vigtigt at sende Kriterium 1 i tilpas god tid, så det kan indarbejdes i kommunens 9

10 prøveudtagningsprogram for de strande, man ønsker Blå Flag til. Det anbefales, at kommunen indregner en passende sikkerhedsmargen i prøveudtagningsprogrammet. Fx kunne gennemsnittet for antal dage mellem prøveudtagningerne over sæsonen være kalenderdage, så laboratoriet kan nå at tage en ny prøve, hvis der sker en fejl. KRITERIUM 2A+B - SPILDEVAND OG SPILDEVANDSDIREKTIV - Strandområdet må ikke påvirkes af udledning af industrielt el. sanitært spildevand og kommunen skal opfylde EU s spildevandsdirektiv FORMÅLET med dette kriterium er at sikre, at strandens brugere og naturen ikke bliver påvirket af forurenet spildevand. Udløb: Hvis der er udløb på eller nær stranden, skal det dokumenteres at udløbet ikke påvirker badevandskvaliteten. Industrielle udledninger eller spildevand må ikke påvirke stranden på nogen måde. Eventuelle udløb skal testes ved at placere et prøvetagningspunkt ved hvert udløb på stranden, som beskrevet under kriterium 1. Spildevandsdirektiv: I følge de internationale Blå Flag regler skal ansøgere dokumentere at lokalsamfundet opfylder EU Kommissionens direktiv for Byspildevand (91/271/EØF). Dette direktiv er indarbejdet i dansk lovgivning for spildevand via BEK nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. Det er på denne baggrund, at Blå Flag kampagnen har brug for oplysninger om eventuelle undtagelser fra dansk lovgivning for spildevand. Dansk lovgivning: Stranden skal være upåvirket af eventuelle kommunale undtagelser fra dansk lovgivning for spildevand. Væsentligt i denne forbindelse er, at kommunernes sommerhusområder, kolonihaver eller anden bebyggelse/landbrug/erhverv og lignende ikke udleder ubehandlet spildevand, som kan påvirke badevandskvaliteten / stranden. En kommune med en spildevandsrensning som er omfattet af undtagelser fra dansk lov, og hvor udledningerne kan påvirke badevandskvaliteten, kan ikke opnå det Blå Flag. Industriel forurening: Med hensyn til industriel forurening, skal der informeres om industrielle faciliteter i området nær Blå Flag strandene. Det skal kunne dokumenteres, at myndighederne kontrollerer området for miljømæssig påvirkning, og at der er en nøje overvågning. Find mere information under Miljøstyrelsens hjemmeside 10

11 KRITERIUM 3 - BEREDSKABSPLAN - Kommunens beredskabsplan skal omfatte stranden og indeholde retningslinjer for indsatsen i forbindelse med en forureningsulykke og for oplysning af befolkningen Dette kriterium har til FORMÅL at beskytte strandens brugere og naturen mest mulig, hvis der sker en forureningsulykke (oliespild, dumpning af giftigt affald etc.). Beredskabsplan: Der skal forefindes en beredskabsplan, som forholder sig til potentielle forureningsulykker af stranden. Denne plan skal specificere, hvorledes de lokale myndigheder skal forholde sig til en eventuel forureningsulykke, og hvilke foranstaltninger der skal tages. Det er afgørende for Blå Flag kampagnens renomme, at flaget tages ned ved en eventuel forureningsulykke. Oprydning: Beredskabet skal sikre, at stranden hurtigt renses efter en eventuel forureningsulykke. Ansvarshavende: Navne på de ansvarshavende for de enkelte beredskabsområder skal fremstå i beredskabsplanen, samt specificering af ansvarsområdet. Nødplanen skal også specificere hvem der skal kontaktes i forbindelse med en forureningshændelse. Oplysning til offentligheden: Offentligheden skal øjeblikkelig underrettes i tilfælde af forureningsfare eller direkte forurening af stranden og/eller kystområdet. Retningslinjerne, for hvorledes dette kan gøres, skal være indarbejdet i beredskabsplanen. Oplysning til strandgæster: Strandgæsterne skal også informeres om forureningen ved hjælp af skilte og anden information. Der bør også informeres ved rådhuse, turistkontorer, hjemmesider og lignende, så længe der er forurening på stranden(e). Endelig bør der informeres via medierne, så som tv, radio og aviser. Informationerne bør gives på de vigtigste fremmedsprog (tysk og engelsk). Det anbefales, at der gennemføres øvelser for at træne og afklare arbejdsdeling, så fejl ikke sker ved en evt. forurening. Oplysning om hvem man skal kontakte ved forurening bør være ved stranden. Tag første og fremmest kontakt til kommunens beredskabschef og gennemgå, hvad der skal gøres i forbindelse med forskellige typer ulykker, herunder hvordan strandens personale skal forholde sig. 11

12 KRITERIUM 4 - KYSTFORVALTNING - Al drift og udvikling af strandområdet og det nære bagland skal overholde national lovgivning Dette kriterium har til FORMÅL at opnå en høj beskyttelse af Blå Flag stranden og den bagvedliggende kyststrækning. Danmark har en række love til dette formål, og disse love skal være overholdt for at få tildelt Blå Flag. Find mere information under www. Retsinfo.dk Naturbeskyttelsesloven, planloven mm. Strandbeskyttelse og klitfredning: Strandbeskyttelseslinjen (som hovedregel 300 meter)- og klitfredningsområder er forbudszoner, hvor der ikke må foretages nogen ændring i den eksisterende tilstand i disse zoner. Der kan som hidtil i særlige tilfælde meddeles dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder. Kompetence til at give dispensation går efter kommunalreformen fra amterne til staten. Kystnærhedszonen: I planloven fastlægges en ca. 3 km bred kystnærhedszone, der omfatter arealer i landzone og sommerhusområder. Herved sikres, at der kun kan planlægges for inddragelse af arealer i byzone eller for nyanlæg i landzone, når der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. For de kystnære dele af byzonerne stiller planloven endvidere særlige krav til indholdet og tilvejebringelsen af kommune- og lokalplaner. Vandrammedirektiv: Kommunerne skal være opmærksomme på at overholde de evt. bestemmelser, som - i henhold til vandrammedirektivet - vil påvirke badestrande. Planer for stranden: Gældende lokal-, kommune- og regionplaner i fremtiden kommune- og lokalplaner - skal overholdes. Natura 2000: Kommunen skal overholde sine forpligtigelser ifbm. Natura områder (Habitat- og fuglebeskyttelsesområderne), der danner rammen for beskyttede naturområder. Fredninger: En fredning er den stærkeste beskyttelse af naturen, som vi har i Danmark. En kommune skal naturligvis respektere fredede områder på eller ved stranden. Reklamer i naturen: Med enkelte undtagelser må der på stranden ikke anbringes plakater, afbildninger, fritstående skilte, lysreklamer og andre indretninger af reklame- og propagandamateriale. Se Danmarks Idræts Forbunds miljøkodeks for strandaktiviteter. Blå Flag kampagnen tilskynder at ansøgerkommunen udfører bæredygtige udviklingsprojekter, hvor offentlig deltagelse er et nøgleelement. Nyetableringer på stranden må ikke skæmme kysten og skal så vidt muligt være integreret i naturen med respekt for de landskabelige værdier. Derfor er det vigtigt, 12

13 at der stilles store krav til valg af materiale, konstruktionen og farve. Det anbefales at skabe så gode adgangsforhold til og på strande som muligt. KRITERIUM 5 - STRANDRENSNING Strandområdet skal holdes fri af affald Dette kriterium har til FORMÅL at sikre, at stranden holdes ren og pæn både for at beskytte naturen samt af hensyn til strandens brugere. Strandrensning: Stranden (herunder stier og parkeringsplads) skal være ren, hvilket forudsætter at den renses, når der er behov for det. I højsæsonen kan der være behov for at stranden renses dagligt, men som minimum skal den tilses og renses regelmæssigt. Affald fra havet/vandet: Affald, som skylles op af havet/vandet, skal fjernes og sorteres. Dette affald bør bortskaffes på ansvarlig vis til f.eks. den kommunale losseplads eller genbrugsstation. Se yderligere i kriterium 15 vedr. affaldssortering. Strandrensningsarrangementer inden sæsonstarten eller i forbindelse med et Blå Flag-hejsningsarrangement kan både rense stranden og have en præventiv virkning. Desuden kan der via lokal presse sættes fokus på at holde stranden ren. Der kan laves aftaler med grundejerforeninger om at holde øje med stranden, kommunikere med kommunen og evt. indsamle noget af affaldet på stranden. Kommunen kan motivere borgerne til at etablere en frivillig strandrensningspatrulje. Nogle steder bl.a. ved Tisvildeleje strand står disse patruljer for opsyn og indsamling af affald. Region Sjælland kører også kampagnen Ren Strand, alle kommunerne på Sjælland er velkommen til at deltage. Rensning af stranden kan afhængig af strandens størrelse og andre relevante parametre enten foretages manuelt eller ved hjælp af mekanisk udstyr. Det er dog vigtigt, at strandrensningen ikke fjerner effekter eller genstande, som er en naturlig del af stranden. (Undtagelser kan være tang jf. kriterium 6) Affaldsspande de rette steder på stranden kan forhindre, at affald bliver smidt på stranden. (Se også kriterium 14) Blå Flag sekretariat kan levere kontaktoplysninger til forskellige leverandører af strandrensningsmaskiner, send venligst en mail til 13

14 KRITERIUM 6 - ALGER OG TANG - Store mængder af alger/tang på stranden skal fjernes FORMÅLET med dette kriterium er at sikre, at strandens gæster ikke generes eller bliver syge af større mængder af alger og tang. Overvågning af alger: Kommunerne er forpligtede til at overvåge opblomstringer af alger. De fysiske og kemiske parametre skal være overholdt, så badevandet skal eksempelvis have en sigtbarhed på minimum 1 m og være fri for synlige skumdannelser og lignende. Tang på stranden: Tang bliver naturligt skyllet op på strandene og er en naturlig del af kystens økosystem. Der skal både tages hensyn til strandgæster og biodiversiteten, når der arbejdes med tang. Der accepteres en vis tangaflejring fra bølger og tidevand. Tangen skal dog fjernes, hvis den forhindre adgang til vandet, er stærkt ildelugtende eller på anden måde er til gene og ubehag for strandens gæster. Flag ned: Ved større forureninger skal flaget tages ned, indtil hændelsen er ophørt. Ved bakterieværdier over 1000 cfu/100ml for E.coli og/eller 400 cfu/100 ml. for Intestinale Enterokokker, skal flaget ligeledes tages ned, indtil en supplerende prøve, kan bekræfte at hændelsen er ophørt. Strandens gæster skal informeres om årsagen til at flaget er taget ned. Blå Flag sekretariatet skal orienteres i tilfælde af at flaget tages ned. Hvis giftige alger forekommer, skal det Blå Flag tages ned. Samtidig bør det også tages midlertidig ned, hvis alger gør vandet ulækkert at bade i (selvom de ikke er giftige). Flaget kan hejses umiddelbart efter at opblomstringen er overstået. Kommunen kan også tage flaget ned i perioder med megen tang og opsætte opslag herom på stranden. Flaget kan derefter hejses, når tangen er forsvundet. Oplysning til strandgæster: Badegæsterne og offentligheden skal på stedet informeres om situationen og årsagen til at flaget er taget ned. Kommunen kan i særlige tilfælde forbyde badning. Meddelelse til Friluftsrådet: Kommunen skal altid informere Friluftsrådet om nedtagning eller genhejsning af flaget. Hvis kommunen er i tvivl om tangen skal fjernes eller ej, kan der rettes henvendelse til Friluftsrådet. Indsendt billedmateriale, lokale vurderinger eller evt. konsulentbesøg kan afgøre om tangen skal fjernes eller ej. Brug Blå Flag opslag om alger som informerer gæsterne om den aktuelle algesituation. Der kan hentes et opslag på service hjemmesiden. Blå Flag kampagnen opfordrer kommunerne til at bruge det fjernede materiale på miljøvenlig vis. Ålegræs kan bruges til isolering og stabilisering af klitter og blandet tang kan bruges til gødning og energiskov. 14

15 KRITERIUM 7 - OVERSIGTSKORT - På stranden skal der være opsat kort over strandens længde, faciliteter og udstyr Dette kriterium har til FORMÅL at forbedre servicen og sikkerheden for strandens brugere, så de nemt kan finde udstyr og faciliteter på stranden. Om kortet: Der skal på/ved stranden opsættes et oversigtskort over strandens faciliteter og udstyr. På kortet skal der også være en angivelse af strandens længde og Blå Flag områdets udstrækning. Placering: Kortet skal opsættes et eller flere hensigtsmæssige steder på og/eller ved stranden. Som udgangspunkt skal kortet minimum være på informationstavlen, men kan også være ved nedgangsveje til stranden, ved livredder, toiletbygning eller andre relevante steder. Kortindhold: Kortet over stranden skal vise: - Livredningsudstyr/livredder (Max 250m imellem. Gerne mindre afstand) - (Nød)Telefon (Kan være en mobiltelefon uden SIM-kort, som kan fortage nødopkald) Se s Vand - Førstehjælpskasse/samariterhjælp - se mere s Informationstavle/Blå Flag information (Der ikke krav til hvilken type tavle der anvendes) - Kartografiske elementer: nordpil, skala, Her står du punkt - Toiletter/handicaptoilet - Badebro/handicap faciliteter - Parkeringsplads - Prøveudtagningspunkt - Blå Flag strandens udstrækning - Evt. zoner på stranden i forhold til strandens aktiviteter, eks. for vind- og kitesurfere - Affaldssortering (recycle symbol) Friluftsrådet har fremstillet en skabelon til oversigtskortet, som kan hentes på servicesiden. Kommunen kan også selv udvikle eget oversigtskort, men kortene skal indeholde alle de ovennævnte elementer. Brug gerne piktogrammer til at vise placeringen af de forskellige faciliteter og udstyr. Kommunen kan enten bruge Blå Flags forslag til piktogrammer eller andre fra Dansk Standard. Tænk i at kortet skal kunne tolkes på flere sprog (engelsk og tysk) Det er en god ide at bruge luftkort, så de besøgende nemt kan få et indtryk af strandens beskaffenhed, afstande og topografi. 15

16 Et oversigtskort medfører, at der ikke nødvendigvis behøves så mange skilte på eller ved stranden og dermed undgås en skilteskov. Når kortet er opsat kan der vurderes om nogle af de nuværende skilte er blevet overflødige. Brug en person, der ikke kender stranden, til at afprøve, om kortet virker efter hensigten. 16

17 KRITERIUM 8 - BLÅ FLAG INFORMATION - Strandens gæster skal via opslag informeres om Blå Flag kampagnen FORMÅLET med dette kriterium er, at strandens brugere er velinformeret om kampagnens formål og krav, så brugerne ved hvad de kan forvente og hvilken ekstra indsats kommunen har gjort for miljøet og for at højne strandens standard. Blå Flag information: På en Blå Flag strand skal der minimum være generel information om kampagnen, herunder de mest basale ting som en Blå Flag strand opfylder. Henvisning: Der skal være henvisninger til, hvor gæsterne kan få yderligere informationer samt hvordan man kommer i kontakt med kommunens Blå Flag- eller driftsansvarlige. Placering: Informationer skal placeres, så strandens besøgende hurtigt kan finde dem og materialet bør samles på en eller flere informationstavler. Tavlen placeres ved større indgange eller nedgange til stranden, på parkeringspladsen, ved toiletbygninger, ved livredderstationen eller ved strandens øvrige faciliteter. Inddragelse af flag: Hvis det Blå Flag inddrages midlertidig eller resten af sæsonen, skal årsagen tydeligt fremgå på informationstavlen eller ved stranden. Sæsonlængde: Oplysninger om Blå Flag sæsonens varighed skal ligeledes være til stede på tavlen. Ikke Blå Flag steder: Henvisninger til Blå Flag strand eller det Blå Flag må ikke opsættes på eller i nærheden af en strand, som ikke er tildelt flaget. Dvs. materiale på tidligere Blå Flag strande skal fjernes. Det anbefales at bruge det materiale, som Friluftsrådet allerede har fremstillet til formålet, som kan hentes fra service hjemmeside i A3 og A4-format. Kommunen kan også producere eget Blå Flag materiale, men det er vigtigt, at materialet har de korrekte oplysninger inkl. årstal og opfylder Blå Flags minimumkrav. Blå Flag materialet bør være oversat til relevante sprog.(engelsk og tysk) Turistkontorer bør også have tilgængelig information om Blå Flag kampagnen. 17

18 KRITERIUM 9 - MILJØINFORMATION - Strandens gæster skal informeres om lokale fredede og sårbare naturområder og regler for brug af disse FORMÅLET med dette kriterium er at sikre, at strandens brugere er velinformerede om eventuelle fredede og sårbare naturområder på eller nær stranden. Samtidig skal kriteriet sikre, at strandens brugere opmuntres til at bruge og nyde naturværdierne på en bæredygtig måde. Det er vigtigt, at brugere er velinformerede om forholdsregler i forbindelse med disse naturområder. Det er også i forbindelse med dette kriterium, at der kan informeres om strandens dyr og planter og aktiviteter på egen hånd. Afstand: Med naturområder menes områder indenfor gå afstand fra stranden. Fredede og sårbare arealer: Hvis der er fredede og sårbare arealer, sjældne arter (dyr, planter eller insekter m.v.) samt følsomme naturværdier i området, skal der opsættes information om disse. I forvaltningen af området skal det sikres, at der ikke sker langvarige eller betydelige skader på området. Lukkede områder: Strandens gæster bør informeres om områder, der er delvis, periodevis eller helt lukket for offentligheden. Placering: Informationerne kan fremgå af informationstavler / skilte på eller nær stranden. Derudover bør der informeres i foldere, i turistbrochurer og lignende. Der kan desuden henvises til, hvor der kan findes mere information f.eks. på en hjemmeside. Sprog: Informationerne bør også være på de vigtigste fremmedsprog. (tysk og engelsk) Undersøg først om der er fredede og/eller sårbare naturområder i nærheden af stranden, som der bør eller skal informeres om. Der kan derefter undersøges om eksisterende informationsmateriale findes i forvejen eller om der er materiale som nemt kan tilpasses stranden. Kommunerne bør benytte kampagnen til at oplyse om, at klitter og den tilhørende vegetation er meget sårbar og derfor skal beskyttes mod overdrevent slid. Der kan findes mere information på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside Hvis der ikke eksisterer noget materiale, kan det undersøges om nogle kan hjælpe med at udarbejde materialet. Der kan tages kontakt til lokale naturvejledere, Grønne Guider, turistkontorer, lokale DN organisationer el. lign. Der kan også samarbejdes med lokale naturformidlingscentre, lokale afdelinger af frivillige friluftsorganisationer osv. På Blå Flags service hjemmeside: kan du finde gode råd om udarbejdelse af naturopslag. 18

19 KRITERIUM 10 - BADEVANDSDATA - På strandområdet skal der opsættes oplysninger om den aktuelle vandkvalitet FORMÅLET med dette kriterium er at sikre, at strandens brugere er velinformerede om den aktuelle badevandskvalitet. Information om prøveudtagning: På stranden skal der som minimum informeres om resultatet af den sidste prøveudtagning, og datoen for denne måling skal angives. Derved får badegæsterne selv mulighed for at konstatere om badevandet er rent. Forståelig information: Informationerne skal præsenteres klart og præcist i en letforståelig form. Der bør være figurer med letgenkendelige symboler som henviser til de fundne resultater og retningslinjerne. Ideelt set skal disse målinger vises sammen med et kort, hvor prøveudtagningspunkterne er markeret. Placering: Informationerne bør være på strandens opslagstavle og helst indskrevet i et brugervenligt skema, så brugerne kan se udviklingen og forstå indholdet. Interval: Badevandsdataene må højst være 3 uger gamle. Oversigtskort: Prøveudtagningspunkterne skal også være indtegnet på det kort over stranden og dens faciliteter, som indsendes til Friluftsrådet sammen med ansøgningen til Blå Flag kampagnen. Dette kort danner basis for Blå Flag kampagnens vurdering af, om der er tilstrækkeligt med prøveudtagningspunkter ved de enkelte strande. ANBEFALINGER Det anbefales at bruge det materiale, som Friluftsrådet allerede har fremstillet til formålet. Se Forslag til Blå Flags informationstavle. Materialet kan hentes i A4 og A3-format på servicesiden. Hvis I selv henter skemaet på servicesiden kan i løbende skrive dataene ind, når I modtager dem, udskrive dem og sætte dem op på stranden. Nogle af opslagene er også med badevandstemperatur. Informationer om strandens badevandskvalitet kan også være tilgængelig på kommunens hjemmeside. 19

20 KRITERIUM 11 - MILJØAKTIVITETER - Kommunen skal have min. 5 Blå Flag natur- og miljøoplysende aktiviteter i løbet af året FORMÅLET med dette kriterium er, at strandens brugere, kommunens borgere eller turister gennem oplevelser og information lærer om naturen og miljøet, så de bliver motiveret til at beskytte hav- og kystmiljøet. Min 5 aktiviteter: Der skal minimum gennemføres 5 miljøaktiviteter i året der ansøges, uanset antallet af strande i kommunen. Hovedparten skal ligge i Blå Flag sæsonen. Aktiviteterne skal sendes ind via Blå Flag tast-selv databasen inden deadline den 1. maj. Aktiviteterne skal annonceres på Blå Flag stranden og skal skrives på Blå Flag plakaten for miljøaktiviteter. Aktiviteten skal ikke nødvendigvis foregå på Blå Flag stranden. Miljøaktiviteterne er et gratis tilbud til den offentlige befolkning, dog må der gerne tages et symbolsk beløb, i størrelsesorden kr. ved større udgifter. Sted: Ikke alle aktiviteter skal nødvendigvis foregå på stranden, men bør generelt have tilknytning til hav- og kystmiljøet. Aktiviteterne kan have forskellige målgrupper: turister, strandes gæster, børn, familier, lokalbefolkningen osv. Promovering af aktiviteterne: Der skal informeres om aktiviteterne på strandens informationstavle(r) eller oplyse om, hvor der kan fås information om disse. Oplysningerne bør også være på turistkontoret, kommunen, på hjemmesider eller lignende. Derudover bør der informeres om titlen for aktiviteten, tid, sted, mødested, tilmelding etc. Typer aktiviteter: Aktiviteterne kan udformes som: miljø- og eller naturudstillinger, trykt materiale i form af brochurer, guides, artikler eller lign., aktiviteter eller arrangementer for såvel gæster som beboere samt seminarer, workshops, konferencer eller lign. Brug lokale friluftsaktive, organisationer, grønne guider eller naturvejledere til at arrangere og gennemføre aktiviteterne. Der kan søges om tips- og lottomidler, læs mere på: hvor ansøgningsformular findes. Der er tre ansøgningsrunder om året. Se desuden medlemssiden på for yderligere rådgivning og eksempler på miljøaktiviteter. Aktiviteterne kan markedsføres på 20

Information om Blå Flags strandkriterier

Information om Blå Flags strandkriterier Dokumentet har til formål at orientere Friluftsrådets Kredsbestyrelse om de overordnede kriterier for Blå Flag på strandene. Er der behov for uddybning af nogle af punkterne kan Blå Flag sekretariatet

Læs mere

KRITERIER OG VEJLEDNING

KRITERIER OG VEJLEDNING KRITERIER OG VEJLEDNING FOR BLÅ FLAG STRANDE 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KRITERIE EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 2 Baggrund og definition 3/4 Om Blå Flag og forpligtelser 5 Kriterium oversigt 6/7 1 Badevand

Læs mere

Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning Side Del 2 Kriterier Side Del 3 Generelt for strande Side

Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning Side Del 2 Kriterier Side Del 3 Generelt for strande Side Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning Side 0.1 Baggrund 2 0.2 Formål 2 0.3 Obligatoriske og ideal kriterier 2 0.4 Mere information 2 0.5 Definition af en Blå Flag strand 3 Del 2 Kriterier Side 1 Badevand

Læs mere

KRITERIER OG VEJLEDNING

KRITERIER OG VEJLEDNING KRITERIER OG VEJLEDNING FOR BLÅ FLAG STRANDE 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KRITERIE EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 2 Baggrund og definition 3/4 Om Blå Flag og forpligtelser 5 Kriterium oversigt 6/7 1 Badevand

Læs mere

Badevandsprofil. Havnemarken. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr.

Badevandsprofil. Havnemarken. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr. Badevandsprofil - Havnemarken Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune DKBW Nr. DKBW1421

Læs mere

Badevandsprofil. Saltbæk Badebro. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr.

Badevandsprofil. Saltbæk Badebro. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr. Badevandsprofil - Saltbæk Badebro Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune DKBW Nr.

Læs mere

Badevandsprofil. Mullerup Strand. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr.

Badevandsprofil. Mullerup Strand. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr. Badevandsprofil - Mullerup Strand Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune DKBW Nr.

Læs mere

Badevandsprofil - Kongstrup Strand, Sejerø

Badevandsprofil - Kongstrup Strand, Sejerø Badevandsprofil - Kongstrup Strand, Sejerø Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune

Læs mere

Badevandsprofil. Vesterlyng nord. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr.

Badevandsprofil. Vesterlyng nord. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr. Badevandsprofil - Vesterlyng, nord Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune DKBW Nr.

Læs mere

Badevandsprofil Løgismose Skov

Badevandsprofil Løgismose Skov Badevandsprofil Løgismose Skov Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

Badevandsprofil - Ulstrup v/ Campingpladsen

Badevandsprofil - Ulstrup v/ Campingpladsen Badevandsprofil - Ulstrup v/ Campingpladsen Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune

Læs mere

Badevandsprofil. Svallerup/Bjerge Nord. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr.

Badevandsprofil. Svallerup/Bjerge Nord. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr. Badevandsprofil - Svallerup/Bjerge Nord Strand Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune

Læs mere

Badevandsprofil - Bjerge Os Sukkerkanalen

Badevandsprofil - Bjerge Os Sukkerkanalen Badevandsprofil - Bjerge Os Sukkerkanalen Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune

Læs mere

Badevandsprofil - Kysthospitalets Badebro

Badevandsprofil - Kysthospitalets Badebro Badevandsprofil - Kysthospitalets Badebro Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune

Læs mere

Badevandsprofil. Gisseløre Badebro. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr.

Badevandsprofil. Gisseløre Badebro. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: Kalundborg Kommune. Station Nr. Badevandsprofil - Gisseløre Badebro Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune DKBW Nr.

Læs mere

Badevandsprofil Åkrogen

Badevandsprofil Åkrogen Badevandsprofil Åkrogen Ansvarlig myndighed Aarhus Kommune Center for Miljø & Energi Grøndalsvej 1 8260 Viby J Tlf.: +45 8940 2213 www.aarhus.dk Medlemsstat Danmark Kommune Aarhus DKBW Nr. 1406 Station

Læs mere

Badevandsprofil. Øresund, Vedbæk Nordstrand

Badevandsprofil. Øresund, Vedbæk Nordstrand Badevandsprofil Øresund, Vedbæk Nordstrand Badevandsprofil Øresund, Vedbæk Nordstrand Ansvarlig myndighed: Rudersdal Kommune Teknik og Miljø - Natur, Park og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte Tlf.: 46 11 24

Læs mere

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen Anbefalinger fra Danmaks Naturfredningsforening Amtsrådsforeningen Friluftsrådet Dansk Landbrug Dansk Skovforening Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø

Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø Badevandsprofil Li. Haraldsted Sø Teknik- og Miljøcenter teknikogmiljo@ringsted.dk Februar 2014 Medlemsstat Danmark Kommune Ringsted Kommune DKBW Nr. 1179 Stationsnummer 001A Stationsnavn Li. Haraldsted

Læs mere

Badevandsprofil Aa Å N

Badevandsprofil Aa Å N Badevandsprofil Aa Å N Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors Tlf DKBW Nr. 250.

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors  Tlf DKBW Nr. 250. Badevandsprofil Badevandsprofil for Sillerslev Sommerhusområde Ansvarlig myndighed: Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors www.morsoe.dk Email: kommunen@morsoe.dk Tlf. 99 70 70 00 Medlemsstat Kommune

Læs mere

Badevandsprofil Saltofte Strand

Badevandsprofil Saltofte Strand Badevandsprofil Saltofte Strand Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

Badevandsprofil Mariendal Strand

Badevandsprofil Mariendal Strand Badevandsprofil Mariendal Strand Ansvarlig myndighed Aarhus Kommune Center for Miljø & Energi Grøndalsvej 1 8260 Viby J Tlf.: +45 8940 2213 www.aarhus.dk Medlemsstat Danmark Kommune Aarhus DKBW Nr. 1061

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Herslev Strand, Herslev. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Herslev Strand, Herslev. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf. Badevandsprofil Badevandsprofil for, Herslev Ansvarlig myndighed: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø www.lejre.dk Tlf.: 46 46 46 46 Hvis der observeres uregelmæssigheder eller uheld på stranden

Læs mere

Badevandsprofil Orø Nørrestænge

Badevandsprofil Orø Nørrestænge Badevandsprofil Orø Nørrestænge Ansvarlig myndighed: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf.: 72 36 36 36 E-mail: post@holb.dk Hjemmeside: www.holbaek.dk Medlemsstat Danmark Kommune Holbæk Kommune

Læs mere

Ærø Kommune Statene Ærøskøbing Tlf:

Ærø Kommune Statene Ærøskøbing  Tlf: Badevandsprofil Badevandsprofil for Eriks Hale, Marstal Ansvarlig myndighed: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing www.aeroekommune.dk Email: post@aeroekommune.dk Tlf: 63 52 5000 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil Loddenhøj

Badevandsprofil Loddenhøj Badevandsprofil Loddenhøj Version 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Klassifikation... 4 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold...

Læs mere

Badevandsprofil Assens Næs Strand

Badevandsprofil Assens Næs Strand Badevandsprofil Assens Næs Strand Formål Badevandsprofilerne har til formål at informere brugere af strande om de forskellige badeområder. Badevandsprofilerne indeholder en beskrivelse af de fysiske, geografiske

Læs mere

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors Tlf DKBW Nr. 240.

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors  Tlf DKBW Nr. 240. Badevandsprofil Badevandsprofil for Ejerslev Lyng Ansvarlig myndighed: Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors www.morsoe.dk Email: kommunen@morsoe.dk Tlf. 99 70 70 00 Medlemsstat Kommune Danmark

Læs mere

Badevandsprofil Kollund Strand

Badevandsprofil Kollund Strand Badevandsprofil Kollund Strand Version 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Klassifikation... 5 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold...

Læs mere

Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing www.aeroekommune.dk Email: post@aeroekommune.dk Tlf.: 63 52 5000

Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing www.aeroekommune.dk Email: post@aeroekommune.dk Tlf.: 63 52 5000 Badevandsprofil Badevandsprofil for Vestre Strand, Ærøskøbing Ansvarlig myndighed: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing www.aeroekommune.dk Email: post@aeroekommune.dk Tlf.: 63 52 5000 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil Holbæk Søbad

Badevandsprofil Holbæk Søbad Badevandsprofil Holbæk Søbad Ansvarlig myndighed: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf.: 72 36 36 36 E-mail: post@holb.dk Hjemmeside: www.holbaek.dk Medlemsstat Danmark Kommune Holbæk Kommune DKBW

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00 Badevandsprofil Badevandsprofil for Lundeborg Strand, Lundeborg Ansvarlig myndighed: Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg www.svendborg.dk Email: svendborg@svendborg.dk Tlf.: 62 23 30 00 Hvis

Læs mere

Badevandsprofil for Drejby Strand, (Kerneland) i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Drejby Strand, (Kerneland) i Sønderborg Kommune Strandens navn Adresse Stationsnummer Stations-ID Koordinater for kontrolstation Hydrologisk ref. Strandtype Klassifikation af badevandet Klassifikationen bliver bestemt ud fra indholdet af E. Coli bakterier

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hestehovedet, Nakskov. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hestehovedet, Nakskov. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Hestehovedet, Nakskov Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil Løjt Feriecenter

Badevandsprofil Løjt Feriecenter Badevandsprofil Løjt Feriecenter Version 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Klassifikation... 5 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold...

Læs mere

Badevandsprofil. Reersø Nordstrand. Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk. Kalundborg Kommune. Station Nr.

Badevandsprofil. Reersø Nordstrand. Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk. Kalundborg Kommune. Station Nr. Badevandsprofil - Reersø Nordstrand Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune DKBW

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kramnitze, Rødby. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kramnitze, Rødby. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Kramnitze, Rødby Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil Blegstræde hagen

Badevandsprofil Blegstræde hagen Badevandsprofil Blegstræde hagen Ansvarlig myndighed: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf.: 72 36 36 36 E-mail: post@holb.dk Hjemmeside: www.holbaek.dk Medlemsstat Danmark Kommune Holbæk Kommune

Læs mere

Badevandsprofil Uge Fiskesø

Badevandsprofil Uge Fiskesø Badevandsprofil Uge Fiskesø Version 2o15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Klassifikation... 5 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold...

Læs mere

Badevandsprofil Hotel Fakkelgården

Badevandsprofil Hotel Fakkelgården Badevandsprofil Hotel Fakkelgården Version 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Klassifikation... 5 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold...

Læs mere

Badevandsprofil for: Mariendal

Badevandsprofil for: Mariendal Badevandsprofil for: Mariendal Ansvarlig myndighed: Assens Kommune Miljø og Natur Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf: 64 74 75 11 (man.-ons.: kl. 10.00-15.00, tor.: kl. 10.00-17.00, fre.: kl. 10.00-13.00)

Læs mere

Badevandsprofil for Vemmingbund Badestrand i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Vemmingbund Badestrand i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for Vemmingbund Badestrand i Sønderborg Kommune Strandens navn Vemmingbund Badestrand Adresse Vemmingbund Strandvej (oplyses ved opkald til 112) Stationsnummer Stations-ID 1D01 DKBW763

Læs mere

Badevandsprofil for Stenbjerg Strand Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Stenbjerg Strand Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Stenbjerg Strand Ansvarlig myndighed Thisted Kommune, Plan og miljø Kirkevej 9 7760 Hurup Tlf. 99 17 17 17 Email: teknisk@thisted.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til Stenbjerg Strand

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hummingen Strand, Dannemare. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Hummingen Strand, Dannemare. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Hummingen Strand, Dannemare Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Femø Havn. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Femø Havn. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Femø Havn Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors Tlf DKBW Nr. 245.

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors  Tlf DKBW Nr. 245. Badevandsprofil Badevandsprofil for Sallingsund Camping Ansvarlig myndighed: Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors www.morsoe.dk Email: kommunen@morsoe.dk Tlf. 99 70 70 00 Medlemsstat Kommune

Læs mere

Badevandsprofil. Ugerløse Strand. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk. Kalundborg Kommune. Station Nr.

Badevandsprofil. Ugerløse Strand. Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk. Kalundborg Kommune. Station Nr. Badevandsprofil - Ugerløse Strand Ansvarlig myndighed: Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg Tlf.: +45 59 53 44 00 www.kalundborg.dk Medlemsstat Danmark Kommune Kalundborg Kommune DKBW Nr.

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Femø Havn. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Femø Havn. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Femø Havn Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Flovt Strand, Flovt. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Flovt Strand, Flovt. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Flovt Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil for stranden ved Gammelmark Camping i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for stranden ved Gammelmark Camping i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for stranden ved Gammelmark Camping i Sønderborg Kommune Strandens navn Adresse Stationsnummer Stations-ID Koordinater for kontrolstation Hydrologisk ref. Strandtype Klassifikation af badevandet

Læs mere

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors Tlf DKBW Nr. 237.

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors  Tlf DKBW Nr. 237. Badevandsprofil Badevandsprofil for Østerstrand Ansvarlig myndighed: Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors www.morsoe.dk Email: kommunen@morsoe.dk Tlf. 99 70 70 00 Medlemsstat Kommune Danmark

Læs mere

Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring www.hjoerring.dk Email: hjoerring@hjoerring.dk Tlf. 72 33 33 33

Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring www.hjoerring.dk Email: hjoerring@hjoerring.dk Tlf. 72 33 33 33 Badevandsprofil 2012 Badevandsprofil for Tversted Strand, Tversted Ansvarlig myndighed: Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring www.hjoerring.dk Email: hjoerring@hjoerring.dk Tlf. 72 33 33 33 Hvis der

Læs mere

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors Tlf DKBW Nr. 251.

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors  Tlf DKBW Nr. 251. Badevandsprofil Badevandsprofil for Ørding Ansvarlig myndighed: Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors www.morsoe.dk Email: kommunen@morsoe.dk Tlf. 99 70 70 00 Medlemsstat Kommune Danmark Morsø

Læs mere

Badevandsprofil for Thisted Camping

Badevandsprofil for Thisted Camping Badevandsprofil for Thisted Camping Ansvarlig myndighed Fysiske forhold Thisted Kommune, Plan og miljø Kirkevej 9 7760 Hurup Tlf. 99 17 17 17 Email: teknisk@thisted.dk Adgangsforhold til Thisted Camping

Læs mere

Badevandsprofil Dragerup Molen, øst

Badevandsprofil Dragerup Molen, øst Badevandsprofil Dragerup Molen, øst Ansvarlig myndighed: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf.: 72 36 36 36 E-mail: post@holb.dk Hjemmeside: www.holbaek.dk Medlemsstat Danmark Kommune Holbæk Kommune

Læs mere

Badevandsprofil Sønderstrand Nord

Badevandsprofil Sønderstrand Nord Badevandsprofil Sønderstrand Nord Version 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold... 5 Kilder og

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Asaa Strand, Asaa. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Asaa Strand, Asaa. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Asaa Strand, Asaa Ansvarlig myndighed: Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 99 45 45 45 Email: Raadhus@99454545.dk www.bronderslev.dk Hvis der

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Sønderballe Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Sønderballe Strand, Sønderballe. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Sønderballe Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors Tlf DKBW Nr. 246.

Morsø Kommune Jernbanevej Nykøbing Mors  Tlf DKBW Nr. 246. Badevandsprofil Badevandsprofil for Dragstrup Vig Ansvarlig myndighed: Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors www.morsoe.dk Email: kommunen@morsoe.dk Tlf. 99 70 70 00 Medlemsstat Kommune Danmark

Læs mere

Administrationsgrundlag for Badevand

Administrationsgrundlag for Badevand Administrationsgrundlag for Badevand Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 2 3.1 Det politiske råderum...

Læs mere

Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring www.hjoerring.dk Email: hjoerring@hjoerring.dk Tlf. 72 33 33 33

Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring www.hjoerring.dk Email: hjoerring@hjoerring.dk Tlf. 72 33 33 33 Badevandsprofil Badevandsprofil for Tornby Strand, Hirtshals Ansvarlig myndighed: Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring www.hjoerring.dk Email: hjoerring@hjoerring.dk Tlf. 72 33 33 33 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil for Fynshav Syd i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Fynshav Syd i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for Fynshav Syd i Sønderborg Kommune Strandens navn Fynshav Syd Adresse Strandnr. A460, Lystbådehavnen Nedergade 9B, 6440 Augustenborg (nr. oplyses ved opkald til 112, alarm) Stationsnummer

Læs mere

Badevandsprofil for Vangså Strand Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Vangså Strand Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Vangså Strand Ansvarlig myndighed Thisted Kommune, Natur og miljø Asylgade 30 7700 Thisted Tlf. 99 17 17 17 Email: thistedkommune@thisted.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til Vangså

Læs mere

Badevandsprofil Fløjstrup Strand

Badevandsprofil Fløjstrup Strand Badevandsprofil Fløjstrup Strand Ansvarlig myndighed Aarhus Kommune Center for Miljø & Energi Grøndalsvej 1 8260 Viby J Tlf.: +45 8940 2213 www.aarhus.dk Medlemsstat Danmark Kommune Aarhus DKBW Nr. 1566

Læs mere

Badevandsprofil. Øresund, Skodsborg Strand

Badevandsprofil. Øresund, Skodsborg Strand Badevandsprofil Øresund, Skodsborg Strand Badevandsprofil Øresund, Skodsborg Strand Ansvarlig myndighed: Rudersdal Kommune Teknik og Miljø - Natur, Park og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte Tlf.: 46 11 24 00

Læs mere

Badevandsprofil for Lusig Strand i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Lusig Strand i Sønderborg Kommune Strandens navn Adresse Stationsnummer Stations-ID Koordinater for kontrolstation Hydrologisk ref. Strandtype Klassifikation af badevandet Klassifikationen bliver bestemt ud fra indholdet af E. Coli bakterier

Læs mere

Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing www.aeroekommune.dk Email: post@aeroekommune.dk Tlf.: 63 52 5000. DKBW Nr. 1609.

Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing www.aeroekommune.dk Email: post@aeroekommune.dk Tlf.: 63 52 5000. DKBW Nr. 1609. Badevandsprofil Badevandsprofil for Risemark, Rise Ansvarlig myndighed: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing www.aeroekommune.dk Email: post@aeroekommune.dk Tlf.: 63 52 5000 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil for Kærgård Strand Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Kærgård Strand Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Kærgård Strand Ansvarlig myndighed Thisted Kommune, Plan og miljø Kirkevej 9 7760 Hurup Tlf. 99 17 17 17 Email: teknisk@thisted.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til Kærgård Strand

Læs mere

Badevandsprofil Telegrafvejen

Badevandsprofil Telegrafvejen Badevandsprofil Telegrafvejen Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Ærø Kommune Statene Ærøskøbing Tlf.:

Ærø Kommune Statene Ærøskøbing  Tlf.: Badevandsprofil Badevandsprofil for Søby Strand, Søby Ansvarlig myndighed: Ærø Kommune Statene 2 5970 Ærøskøbing www.aeroekommune.dk Email: post@aeroekommune.dk Tlf.: 63 52 5000 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Hasmark. Revideret Side 1 af 8

Hasmark. Revideret Side 1 af 8 Hasmark Side 1 af 8 Badevandsprofil Badevandsprofil for Hasmark, Hasmark Ansvarlig myndighed: Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.: 64 82 82 82 Email: post@nordfynskommune.dk Web: www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Badevandsprofil Dyrhave

Badevandsprofil Dyrhave Badevandsprofil Dyrhave Version 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Datablad... 3 Klassifikation... 5 Fysiske forhold... 5 Geografiske forhold... 5 Hydrologiske forhold... 5

Læs mere

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag

Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Miljø og Natur Bade- og bådebroer Administrationsgrundlag Bade- og bådebroer langs kysten Administrationsgrundlag, Slagelse Kommune Vedtaget af Udvalget for Miljø og Natur 26. februar 2009-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Tårs, Tårs Havn. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Tårs, Tårs Havn. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Tårs, Tårs Havn Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil for Søndergård, Øsløs Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Søndergård, Øsløs Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Søndergård, Øsløs Ansvarlig myndighed Thisted Kommune, Natur og miljø Asylgade 30 7700 Thisted Tlf. 99 17 17 17 Email: thistedkommune@thisted.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til Søndergård

Læs mere

Badevandsprofil. Nordstranden

Badevandsprofil. Nordstranden Badevandsprofil Nordstranden Ansvarlig myndighed: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde wwwkertemindedk Email: kommune@kertemindedk Tlf 65 15 15 15 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil. Fynshoved Camping

Badevandsprofil. Fynshoved Camping Badevandsprofil Fynshoved Camping Ansvarlig myndighed: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde wwwkertemindedk Email: kommune@kertemindedk Tlf 65 15 15 15 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Hjørring Kommune Springvandspladsen Hjørring E mail: Tlf

Hjørring Kommune Springvandspladsen Hjørring E mail: Tlf Badevandsprofil Badevandsprofil for Uggerby Strand, Uggerby Ansvarlig myndighed: Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring www.hjoerring.dk E mail: hjoerring@hjoerring.dk Tlf. 72 33 33 33 Hvis

Læs mere

Badevandsprofil. Grusgravssø ved Dyndet

Badevandsprofil. Grusgravssø ved Dyndet Badevandsprofil Grusgravssø ved Dyndet Maj 2012 Badevandets beliggenhed Medlemsstat Danmark Kommune Køge DKBW nr. 1086 Station nr. 593 Station Navn Grusgravsø ved Dyndet DKBW Navn Kort 593,B,Grusgravsø

Læs mere

Badevandsprofil for Thisted Camping og Fårtoft Strand Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Thisted Camping og Fårtoft Strand Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Thisted Camping og Fårtoft Strand Ansvarlig myndighed Fysiske forhold Thisted Kommune, Natur og miljø Asylgade 30 7700 Thisted Tlf. 99 17 17 17 Email: thistedkommune@thisted.dk Adgangsforhold

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Fejø, Sletteren. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Fejø, Sletteren. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Fejø, Sletteren Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Maglehøj Strand, Dannemare. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Maglehøj Strand, Dannemare. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Maglehøj Strand, Dannemare Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil for Visby Strand Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Visby Strand Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Ansvarlig myndighed Thisted Kommune, Natur og miljø Asylgade 30 7700 Thisted Tlf. 99 17 17 17 Email: thistedkommune@thisted.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til På Oddesundvej (hovedvej

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Lund Havn, Lund. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Lund Havn, Lund. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Lund Havn, Lund Ansvarlig myndighed: Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge stevns@stevns.dk sikkerpost@stevns.dk Tlf.: 56 57 57 57 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

Badevandsprofil Skæring Strandpark

Badevandsprofil Skæring Strandpark Badevandsprofil Skæring Strandpark Ansvarlig myndighed Aarhus Kommune Center for Miljø & Energi Grøndalsvej 1 8260 Viby J Tlf.: +45 8940 2213 www.aarhus.dk Medlemsstat Danmark Kommune Aarhus DKBW Nr. 1052

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil Restaurant Kattegat

Badevandsprofil Restaurant Kattegat Badevandsprofil Restaurant Kattegat Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Badevandsprofil. Øresund, Strand ved Struckmannparken

Badevandsprofil. Øresund, Strand ved Struckmannparken Badevandsprofil Øresund, Strand ved Struckmannparken Badevandsprofil Øresund, Strand ved Struckmannparken Ansvarlig myndighed: Rudersdal Kommune Teknik og Miljø - Natur, Park og Miljø Øverødvej 2 2840

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Halk Strand, Halk. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Halk Strand, Halk. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Halk Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Diernæs Strand, Diernæs. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Diernæs Strand, Diernæs. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for, Diernæs Ansvarlig myndighed: Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Email: post@haderslev.dk Tlf.: 74 34 34 34 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Teknik og Miljø Badevandsprofil. Bildsø Strand

Teknik og Miljø Badevandsprofil. Bildsø Strand Teknik og Miljø 2016 Badevandsprofil Bildsø Strand Medlemsstat Danmark Kommune Slagelse Stationsnr. 005G Stationsnavn Bildsø Strand DKBW navn Bildsø Strand Hydrologisk reference M UTM X 638958 UTM Y 6147773

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerghuse Strand. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerghuse Strand. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Bjerghuse Strand. Ansvarlig myndighed: Holstebro Kommune Natur og Miljø Nupark 51 7500 Holstebro www.holstebro.dk Email: kommunen@holstebro.dk Tlf.: 96 11 75 00 Hvis

Læs mere

Badevandsprofil for Høruphav i Sønderborg Kommune

Badevandsprofil for Høruphav i Sønderborg Kommune Badevandsprofil for Høruphav i Sønderborg Kommune Strandens navn Høruphav Adresse Færgegang, Hørup Hav, lystbådehavnen(oplyses ved opkald til 112) Stationsnummer B303 Stations-ID DKBW997 Koordinater for

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Morsø Kommune Jernba nevej Nykøbing Mors Tlf DKBW Nr. 238.

Morsø Kommune Jernba nevej Nykøbing Mors  Tlf DKBW Nr. 238. Badevandsprofil Badevandsprofil for Bjørndrup Ansvarlig myndighed: Morsø Kommune Jernba nevej 7 7900 Nykøbing Mors www.morsoe.dk Email: kommunen@morsoe.dk Tlf. 99 70 70 00 Medlemsstat Kommune Danmark Morsø

Læs mere

Badevandsprofil Blommehaven

Badevandsprofil Blommehaven Badevandsprofil Blommehaven Ansvarlig myndighed Aarhus Kommune Center for Miljø & Energi Grøndalsvej 1 8260 Viby J Tlf.: +45 8940 2213 www.aarhus.dk Medlemsstat Danmark Kommune Aarhus DKBW Nr. 1056 Station

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Husby Klit, Vedersø Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Badevandsprofil Ajstrup Strand

Badevandsprofil Ajstrup Strand Badevandsprofil Ajstrup Strand Ansvarlig myndighed Aarhus Kommune Center for Miljø & Energi Grøndalsvej 1 8260 Viby J Tlf.: +45 8940 2213 www.aarhus.dk Medlemsstat Danmark Kommune Aarhus DKBW Nr. 1518

Læs mere