Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre"

Transkript

1 Op på beatet gang i den rytmiske musik Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

2 Op på beatet styrk den rytmiske musik Den rytmiske musik står ved et vadested. På den ene side er der tale om både populære og indbringende kultur og kunstprodukter, der klarer sig godt. Rytmisk musik er både den mest populære musik blandt danskerne og en givtig eksportvare. Der er mange udøvere af rytmisk musik i Danmark, gode bands og et bredt vækstlag. Alene de 75 vigtigste spillesteder producerer årligt koncerter til glæde for ca. 1 million billetkøbere. Alle aldersgrupper hører rytmisk musik og de forskellige undergenrer som rock, pop, jazz, hiphop og elektronika. Rytmisk musik er således kulturbærende i Danmark. På den anden side er der krisetegn for den rytmiske musik. Spillestederne har været blandt de første til at mærke den økonomiske nedtur. Allerede før krisen skete der store ændringer i musikbranchen. Pladeslaget blev halveret fra 2000 til Samtidig stiller digitaliseringen nye krav til musikbranchens distribution og markedsføring og til kulturpolitikken, idet der opstår nye platforme for kulturlivet. Ofte høres der i den offentlige debat argumenter om, at den rytmiske musik på grund af sin popularitet kan klare sig på markedsvilkår og derfor ikke behøver kulturpolitisk opmærksomhed. Den seneste tids udvikling har imidlertid vist, at den rytmiske musik måske nok er populær, men at det vil være forfejlet at tage den for givet. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at kulturpolitik altid har en forpligtigelse til at sikre kvalitet og mangfoldighed i kulturudbuddet. Mens den klassiske musik har stået stærkt i kulturpolitikken i mange år, har der ikke været et tilsvarende fokus på den rytmiske musik. Opførslen af Operahuset har eksempelvis betydet en forøgelse af bevillingen til Det Kongelige Teater, ligesom opførelsen af en række nye koncertsale som DR-koncertsalen, koncertsalen Alsion i Sønderborg og den nye koncertsal i Århus Musikhus har givet helt eminente rammer for den klassiske musik. Den klassiske musik får hvert år 457,6 mio. kr. på finansloven til den skabende og udøvende musik. Den rytmiske musik har trods sin udbredelse ikke opnået samme bevågenhed fra hverken private fonde eller bevilgende myndigheder, og modtager 105,4 mio. kr. på finansloven. Samtidig er en række spillesteder blevet ramt af mange års stagnation i statens kulturbevillinger samt helt aktuelle millionnedskæringer, idet spillestederne, trods deres kulturelle betydning, af regeringen er blevet rubriceret som erhvervsstøtte for at finansiere Forårspakke 2.0. Derfor foreslår Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre en ny plan, der markant vil styrke den rytmiske musik i Danmark. Dette medfører en merbevilling på 30,5 mio. kr. til rytmisk musik på finansloven for Dertil kommer, at planen lægger op til et langsigtet løft af den rytmiske musik over en årrække. Det fremgår klart af planen, hvilke dele, der finansieres i år, og hvilke, der er langsigtede målsætninger. Planen Op på beatet gang i den rytmiske musik er udarbejdet med inspiration fra Henrik Marstal-tænketanken, der på initiativ af Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen, blev nedsat i foråret 2009 og herefter er fremkommet med en række forslag til styrkelse af den rytmiske musik. Endvidere indeholder planen forslag med inspiration fra Statens Kunstråds Musikudvalg og en række øvrige aktører i det rytmiske musikliv. 2

3 1. Livescenen Spillestederne er i stigende grad blevet en vigtig kulturel platform, der er præget af udvikling og dynamik. Formidlingen er styrket, og danske bands efterspørges internationalt. Regionalt er spillestederne helt centrale aktører. Spillestederne er ramte af krisen og det medfølgende dalende ølsalg. De får dermed dårligere muligheder for at klare sig på markedsvilkår. Samtidig har regeringen sparet på spillestederne. Den statslige støtte til spillestederne skal styrkes for at spillestederne i højere grad kan fungere som nøglespillere i den musikalske vækst, idet nye talenter får mulighed for at prøve kræfter med live scenen. Det foreslås at: Sikring af projektstøtte til rytmiske spillesteder: Projektstøtten til de rytmiske spillesteder, der støtter vækstlag, smalle genrer og publikumsudvikling udløber i 2009 og bør sikres fremover. Finansiering: Der afsættes kr. 4 mio. på finansloven for Honorarstøtten får et økonomisk løft: Den statslige honorarstøtte er under pres, fordi flere og flere kommuner er interesserede i at yde honorarstøtte til spillesteder som dermed bliver kvalificerede til at opnå honorarstøtte fra staten. Derfor er der i dag langt flere spillesteder om at dele den statslige honorarstøtte. Det foreslås at øge honorarstøtten. Finansiering: Der afsættes kr. 4 mio. på finansloven for Flere regionale spillesteder: Der er på sigt behov for at øge antallet af regionale spillesteder, idet det har vist sig, at sådanne spillesteder skaber dynamik - lokalt og regionalt og desuden medvirker afgørende til at skabe kulturel vækst hvad angår både kvalitet og identitet. Desuden bør der være regionale spillesteder i alle egne af landet men i den forstand er der stadig sorte huller på Danmarkskortet når det gælder alle danskeres adgang til at opleve rytmisk musik. Finansiering: Der er tale om en langsigtet vision men i første omgang udvides Statens Kunstråds midler med 10 mio. kr., hvoraf nogle kan anvendes til regionale spillesteder. Etablere en nationalscene: Der skal etableres en nationalscene for rytmisk musik i Danmark. Den rytmiske musik har i dag ikke en tilstrækkelig stor live-scene, der er indrettet kun på at skabe optimale vilkår for rytmisk musik. Den rytmiske musik fortjener på linje med andre musikalske genrer at få en scene, der markerer Danmark som et land med en stærk tradition inden for rytmisk musik og med en unik publikumsoplevelse. Nationalscenen skal være et fyrtårn inden for den rytmiske musik i Danmark og være en aktør, der samarbejder med og understøtter spillesteder i hele landet ligesom nationalscenen også bør have et stærkt samarbejde med DR om arrangementer og formidling. Nationalscenen skal selvsagt arrangere koncerter i stort format, herunder koncerter i international klasse, men herudover bidrage til udviklingen af hele live-scenens strukturer og forretningsmodeller. VEGA i København vil være et godt bud på en forankring af den nye nationalscene, men i første omgang afsættes der ressourcer til, i et samarbejde mellem alle rytmiske musikaktører, at udvikle struktur og grundlag for nationalscenen. Finansiering: Der afsættes i første omgang 2,5 mio. kr. på finansloven for

4 Ny mulighed for donationer fra musikfestivaler til spillesteder: Der skal indføres mulighed for at anvende musikfestivalers overskud, så det indenfor rammerne af skattelovgivningen om momsfritagelse bliver muligt at understøtte de rytmiske spillesteder, der modtager støtte fra Statens Kunstråd. Musikfestivaler i Danmark drives i langt de fleste tilfælde af almennyttige foreninger, og overskuddet fordeles til humanitære og kulturelle formål, hvilket medfører momsfritagelse. På trods heraf giver de nuværende regler ikke mulighed for at festivaler kan støtte de rytmiske spillesteder, der er en del af forudsætningen for musikfestivalerne, idet spillestederne er med til at sikre aktivt musikmiljø og en stor talentmasse. Finansiering: Forslaget er ikke forbundet med økonomiske konsekvenser. Revision af spillestedsloven: Der skal nedsættes et udvalg, der skal komme med forslag til revision af spillestedsloven. Herunder skal det afklares, hvordan de nuværende støtteordninger for spillesteder fungerer og om spillestedernes vilkår for at skabe koncerter af høj kunstnerisk kvalitet er til stede. Desuden skal det belyses hvordan spillestedernes mulighed er for at agere vækstcentre med særlige forpligtelser over for det lokale vækstlag (se pkt. 5), samtidig med at der skal være samlingspunkter for hele regionens rytmiske aktører. Det skal være en del af kommissoriet at komme med oplæg til en forenkling af støtten til rytmiske spillesteder. Herudover skal udvalget inddrage den undersøgelse om pengestrømme og ressourcer i dansk musik som er iværksat af Statens Kunstråds musikudvalg. Finansiering: Forslaget er ikke forbundet med økonomiske konsekvenser. 2. Den digitale musikrevolution Digitaliseringen har revolutioneret den rytmiske musiks tilgængelighed for et større publikum. Unge bands kan nå publikum uden om de traditionelle markedsføringskanaler og det betyder, at nye bands på et tidligt tidspunkt i karrieren kan nå et stort publikum. Internettets sociale medier bidrager til at markedsføre bands og skabe nye musikalske fora. De sociale medier bidrager ikke blot til at nå et kvantitetsmæssigt større publikum, men også til at forfine og udvikle hjemmemarkedets smag. Både et stort og kræsent hjemmemarked er vigtige rammebetingelser for musikeksport. Sidste år rundede den digitale omsætning af musik i Danmark 100 mio. kr., samtidig med at omsætningen af indspillet musik faldt. En anden tendens, der gør det interessant at se på den digitale omsætning af dansk musik er, at mens dansk musik udgør 48 pct. af den fysiske omsætning, udgør den kun 32 procent af den digitale omsætning. 4 Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre foreslår på denne baggrund, at kulturpolitikken i højere grad anerkender digitaliseringens betydning for udviklingen af den rytmiske musik gennem en række tiltag: Digitalt musikproduktionscenter for rytmisk musik i Århus: Udviklingen i dansk musikproduktion og formidling må indrettes på den stigende mediekonvergens, hvor både radio, tv, mobil-og webplatforme nu spiller sammen. Derfor skal musikproduktionscenteret i Århus have en særlig national opgave i, at samarbejde med bl.a. spillestederne, DR og de regionale TV2-stationer, at understøtte udviklingen og produktionen af audiovisuelle musikprodukter. Finansiering: Der afsættes kr. 0,5 mio. på finansloven for Fordobling af støtte til digital formidling: En fordobling af midlerne i Den Digitale formidlingspulje til digitale markedsføringsinitiativer, videopræsentationer, grafiske og visuelle elementer, produktion af singletracks, oversættelse mm. Finansiering: Der afsættes kr. 0,5 mio. på finansloven for 2010.

5 Samarbejde på tværs: Mere direkte samarbejde mellem de virksomheder, der anvender musik i deres slutprodukter og musiklivet. Det kan fx. være nogle af de eksisterende forskningscentre inden for oplevelsesøkonomi, der fungerer som katalysator for dette samarbejde ved at invitere til de forskellige repræsentanter fra branche og uddannelsesinstitutioner til seminar. Finansiering: Dækkes af fordobling af støtte til digital formidling. Succeskriterier: Fastlæggelse af succeskriterier for digitale formidlingsprojekter og dermed de projekter, der kan opnå støtte under den digitale formidlingspulje. Dette skal ske som led i en generel videnstilføring om digital formidling i Kunstrådets Musikudvalg og tilhørende sekretariat. Finansiering: Dækkes af fordobling af støtte til digital formidling. 3. Støtte- og lånemuligheder for den rytmiske musikudøvelse Den rytmiske musik skal både støttes som kunst og erhverv. Men det er vigtigt, at der i støtte - systemet er en forskellig vægtning, alt efter om det er det kunstneriske eller det erhvervsmæssige potentiale, der lægges vægt på. Der er allerede muligheder for at få kom-i-gang-lån, eksportstøtte og andre tiltag rettet mod at styrke virksomhedernes vækst og iværksætteres opstart. Musikken i Danmark har desuden fået erhvervspolitisk støtte med etablering af det tværfaglige tiltag - Musikzonen. Der er bevilget 9,4 mio. kr. over de næste tre år, og zonen har repræsentanter fra både musikbranchen og erhvervslivet. Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre foreslår at Kulturministeren og Økonomi- og Erhvervsministeren i samarbejde og indenfor rammerne af den nuværende erhvervsstøtte, på forsøgsbasis, udvikler en række støttepuljer, der kan fremme den rytmiske musiks erhvervspotentiale. Disse puljer kunne være: Kunstnerpulje: Der oprettes en pulje til kunstnerisk betonede projekter en kunstnerpulje, som er en støtteordning med 10 pct. egenfinansiering. Puljen skal både kunne sikre favorable lån og direkte finansiering af projekter, der kan brande dansk musik i ind-og udland. Projektet retter sig mod smallere navne med høj kunstnerisk kvalitet. Finansiering: Der afsættes foreløbigt kr. 1,5 mio. på finansloven for Købmandspuljen: En 50/50-støtteordning med henblik på fx. eksportfremstød for kommercielle navne og med favorabel tilbagebetalingspligt såfremt fremstødet giver overskud. Ordningen skal stille både forretningsmæssige og kunstneriske krav ud fra en række overordnede evalueringskriterier. Finansiering: Der er tale om en langsigtet vision. Konvergenspuljen: Puljen skal støtte udviklingen af cross-media-produkter der integrerer aspekter af musik, spil, film og netaktiviteter (fx interaktive koncertformater og on-line-videolektioner i musik), og den skal støtte udviklingen af partnerskaber mellem musikbranchen og brancher som sport, computerspil, rejser, televirksomheder, medier og andre brancher inden for oplevelsesøkonomien. Puljen har både et kultur og erhvervsrettet sigte. Finansiering: Der er tale om en langsigtet vision. 5

6 4. Eksport Musiklivet står på flere måder i et vadested, hvor de store pladeselskaber er kommet under pres og flere aktører er kommet på banen. Derfor er der brug for en eksportstøtte, der tager højde for denne udvikling, og som både kan sikre tilskud til kunstnere, der vil internationalisere, og til at rådgive musikbranchen i eksportstrategier. Som led i denne opkvalificering bør der bruges flere kræfter på at frembringe dokumentation og statistik samt analyser af potentielle markeder. Derfor foreslås: Bredere opgaveportefølje til Music Export Denmark: MXD s opgaveportefølje udvides, så der bliver et mere strategisk fokus og mere sparring med investorer, bands og pladeselskaber. Music Export Denmark skal desuden i en endnu ikke nærmere angivet form knytte langt tættere bånd til Danmarks Eksportråd med henblik på at kunne trække på dets store ekspertise i forbindelse med udarbejdelse af en given artists basisapparat (dvs. eksportduelighed), markedsføringsstrategier, screening/clearing af potentielle markeder, etablering af partnerskaber mellem relevante firmaet og så videre. Desuden skal der etableres en dialoggruppe, der er forankret i branchen, som systematisk kan komme med input til Music Export Denmarks aktiviteter i forbindelse med den udvidede opgaveportefølje. Medlemmer af en sådan styregruppe kan fx være etablerede bands med internationale karrierer, repræsentanter fra bookingbureauer, managements, pladeselskaber og andre fra det etablerede eksporterende erhvervsliv. Finansiering: Øget bevilling til MXD, jf. finansiering nederst. Strategiske mappings af afsætningsmuligheder: Music Export Denmark skal i samråd med Danmarks Eksportråd fremover foretage strategiske mappings for at danne et strategisk overblik over eksportmulighederne, markedstendenser, samt evaluere indsatsen. Analyserne skal harmoneres med de undersøgelser, som der foretages med musikzonen. Finansiering: Øget bevilling til MXD, jf. finansiering nederst. Støttemidler til den rytmiske musikeksport: Music Export Denmark får i forlængelse af sin udvidede opgaveportefølje flere midler til drift samt midler til at støtte musikeksporten direkte. Finansiering: kr. 3,5 mio. kr. fra erhvervsstøttemidler i Vækstlag Den unge talentmasse er afgørende for at sikre fødekæden i det danske musikliv. En stærk talentmasse er et godt afsæt for et dynamisk musikliv og for udviklingen af et kræsent hjemmemarked, der ofte er hemmeligheden bag en eksportsucces. Samtidig udvikler de unge sine kreative kompetencer ved at spille musik, enten alene eller i et band med andre unge. Derfor skal vækstlaget styrkes ved at skabe bedre rammebetingelser for musikudøvelsen blandt unge landet over. Med ordet, vækstlag, forstås der dels amatørvækstlaget, typisk musikere i alderen år, dels det semiprofessionelle vækstlag med bands der kan have op til flere udgivelser bag sig, uden dog at have nået et større gennembrud, og typisk i alderen år. Fire tiltag foreslås: Nedsat deltagerbetaling på musikskoler. I takt med at statens refusion til de kommunale musikskoler er faldet gennem årene til nu kun at udgøre 13,85 %, er deltagerbetalingen for 6

7 børnene steget. Det er medvirkende til at afholde børn fra at deltage i musikskolernes aktiviteter og bidrager derfor til at trække Danmark yderligere kulturelt skævt. Partierne ønsker derfor gradvist at tilbageføre statens refusion og i første omgang hæve refusionen til 18 % over 3 år. Denne ekstra finansiering skal anvendes af musikskolerne til nedsat deltagerbetaling og en styrkelse af talentudviklingen. Finansiering: Der afsættes kr. 8 mio. kr. på finansloven for Kommunale musikhandleplaner og musiske vækstcentre: Der bør udarbejdes musikhandlingsplaner i alle kommuner, der bl.a. omfatter vilkår for amatørmusik, øvefaciliteter, musikundervisning i skoler, musikskoler, musikudveksling med andre kommuner, koncertaktiviteter og andre inspirerende musikoplevelser. Kommunerne bør i et samarbejde etablere musiske vækstcentre hvor spillesteder, musikskoler, øvelokaleforeninger og andre aktører samarbejder om at skabe et dynamisk musikmiljø og sikre sammenhæng og udvikling i det lokale musikliv. Finansiering: Forslaget er ikke forbundet med økonomiske konsekvenser. Musikalske Grundkurser (MKG): Finansieringen til de nuværende musikalske grundkurser bortfalder, hvilket betyder, at den unge talentmasses muligheder for at dygtiggøre sig forringes. Derfor foreslås de musikalske grundkurser genindført på finansloven for Finansiering: Der afsættes kr. 3 mio. årligt på finansloven for Udgivelsespulje for alle musikgenrer og lydformater: Der oprettes en udgivelsespulje til støtte af indspilning, udgivelse, distribution og markedsføring af dansk musik indenfor alle musikgenrer men med særligt fokus på vækstlaget og nye talenter. Der afsættes i første omgang kr. 3 mio. årligt på finansloven for Frie midler til Statens Kunstråd Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre ønsker at øge de frie midler til Statens Kunstråd med 30 mio. kr. over 3 år. Det skal anvendes til at styrke scenekunsten, billedkunst, litteratur og musik. Musikken har et særligt behov for ressourcer bl.a. set i lyset af de seneste års reduktion af antallet af regionale spillesteder og den generelle udhuling af musikkens støtteordninger. Finansiering: Der afsættes 10 mio. kr på finansloven for Finansiering Partierne har finansieret forslagene på i alt 40,5 mio. kr. - på partiernes finanslovsforslag for

8 Socialdemokraterne Danasvej 7 DK-1910 Frederiksberg C Telefon Kailow Graphic A/S Oktober 2009

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Nye tider, nye samarbejdsformer

Nye tider, nye samarbejdsformer Nye tider, nye samarbejdsformer En DATS rapport om udvikling af nye samarbejdsstrukturer og netværk udarbejdet af Line Hauger og Ann Vægter Projektet er støttet af Udviklingspuljen 2007 Dansk Folkeoplysnings

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018

DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 DRs PUBLIC SERVICE-KONTRAKT FOR 2015-2018 Indholdsfortegnelse I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR DRs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public service-kontrakten 2. Præmis for public service 3. Formål med public service

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet

Barriere- og løsningskatalog. for frivilligområdet. Social- og Integrationsministeriet Juni 2012 Barriere- og løsningskatalog Barriere- og løsningskatalog for frivilligområdet Social- og Integrationsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 Fremgangsmåde og metoder 4 Læsevejledning

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere