Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Op på beatet. gang i den rytmiske musik. Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre"

Transkript

1 Op på beatet gang i den rytmiske musik Socialdemokraterne SF Det Radikale Venstre

2 Op på beatet styrk den rytmiske musik Den rytmiske musik står ved et vadested. På den ene side er der tale om både populære og indbringende kultur og kunstprodukter, der klarer sig godt. Rytmisk musik er både den mest populære musik blandt danskerne og en givtig eksportvare. Der er mange udøvere af rytmisk musik i Danmark, gode bands og et bredt vækstlag. Alene de 75 vigtigste spillesteder producerer årligt koncerter til glæde for ca. 1 million billetkøbere. Alle aldersgrupper hører rytmisk musik og de forskellige undergenrer som rock, pop, jazz, hiphop og elektronika. Rytmisk musik er således kulturbærende i Danmark. På den anden side er der krisetegn for den rytmiske musik. Spillestederne har været blandt de første til at mærke den økonomiske nedtur. Allerede før krisen skete der store ændringer i musikbranchen. Pladeslaget blev halveret fra 2000 til Samtidig stiller digitaliseringen nye krav til musikbranchens distribution og markedsføring og til kulturpolitikken, idet der opstår nye platforme for kulturlivet. Ofte høres der i den offentlige debat argumenter om, at den rytmiske musik på grund af sin popularitet kan klare sig på markedsvilkår og derfor ikke behøver kulturpolitisk opmærksomhed. Den seneste tids udvikling har imidlertid vist, at den rytmiske musik måske nok er populær, men at det vil være forfejlet at tage den for givet. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at kulturpolitik altid har en forpligtigelse til at sikre kvalitet og mangfoldighed i kulturudbuddet. Mens den klassiske musik har stået stærkt i kulturpolitikken i mange år, har der ikke været et tilsvarende fokus på den rytmiske musik. Opførslen af Operahuset har eksempelvis betydet en forøgelse af bevillingen til Det Kongelige Teater, ligesom opførelsen af en række nye koncertsale som DR-koncertsalen, koncertsalen Alsion i Sønderborg og den nye koncertsal i Århus Musikhus har givet helt eminente rammer for den klassiske musik. Den klassiske musik får hvert år 457,6 mio. kr. på finansloven til den skabende og udøvende musik. Den rytmiske musik har trods sin udbredelse ikke opnået samme bevågenhed fra hverken private fonde eller bevilgende myndigheder, og modtager 105,4 mio. kr. på finansloven. Samtidig er en række spillesteder blevet ramt af mange års stagnation i statens kulturbevillinger samt helt aktuelle millionnedskæringer, idet spillestederne, trods deres kulturelle betydning, af regeringen er blevet rubriceret som erhvervsstøtte for at finansiere Forårspakke 2.0. Derfor foreslår Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre en ny plan, der markant vil styrke den rytmiske musik i Danmark. Dette medfører en merbevilling på 30,5 mio. kr. til rytmisk musik på finansloven for Dertil kommer, at planen lægger op til et langsigtet løft af den rytmiske musik over en årrække. Det fremgår klart af planen, hvilke dele, der finansieres i år, og hvilke, der er langsigtede målsætninger. Planen Op på beatet gang i den rytmiske musik er udarbejdet med inspiration fra Henrik Marstal-tænketanken, der på initiativ af Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen, blev nedsat i foråret 2009 og herefter er fremkommet med en række forslag til styrkelse af den rytmiske musik. Endvidere indeholder planen forslag med inspiration fra Statens Kunstråds Musikudvalg og en række øvrige aktører i det rytmiske musikliv. 2

3 1. Livescenen Spillestederne er i stigende grad blevet en vigtig kulturel platform, der er præget af udvikling og dynamik. Formidlingen er styrket, og danske bands efterspørges internationalt. Regionalt er spillestederne helt centrale aktører. Spillestederne er ramte af krisen og det medfølgende dalende ølsalg. De får dermed dårligere muligheder for at klare sig på markedsvilkår. Samtidig har regeringen sparet på spillestederne. Den statslige støtte til spillestederne skal styrkes for at spillestederne i højere grad kan fungere som nøglespillere i den musikalske vækst, idet nye talenter får mulighed for at prøve kræfter med live scenen. Det foreslås at: Sikring af projektstøtte til rytmiske spillesteder: Projektstøtten til de rytmiske spillesteder, der støtter vækstlag, smalle genrer og publikumsudvikling udløber i 2009 og bør sikres fremover. Finansiering: Der afsættes kr. 4 mio. på finansloven for Honorarstøtten får et økonomisk løft: Den statslige honorarstøtte er under pres, fordi flere og flere kommuner er interesserede i at yde honorarstøtte til spillesteder som dermed bliver kvalificerede til at opnå honorarstøtte fra staten. Derfor er der i dag langt flere spillesteder om at dele den statslige honorarstøtte. Det foreslås at øge honorarstøtten. Finansiering: Der afsættes kr. 4 mio. på finansloven for Flere regionale spillesteder: Der er på sigt behov for at øge antallet af regionale spillesteder, idet det har vist sig, at sådanne spillesteder skaber dynamik - lokalt og regionalt og desuden medvirker afgørende til at skabe kulturel vækst hvad angår både kvalitet og identitet. Desuden bør der være regionale spillesteder i alle egne af landet men i den forstand er der stadig sorte huller på Danmarkskortet når det gælder alle danskeres adgang til at opleve rytmisk musik. Finansiering: Der er tale om en langsigtet vision men i første omgang udvides Statens Kunstråds midler med 10 mio. kr., hvoraf nogle kan anvendes til regionale spillesteder. Etablere en nationalscene: Der skal etableres en nationalscene for rytmisk musik i Danmark. Den rytmiske musik har i dag ikke en tilstrækkelig stor live-scene, der er indrettet kun på at skabe optimale vilkår for rytmisk musik. Den rytmiske musik fortjener på linje med andre musikalske genrer at få en scene, der markerer Danmark som et land med en stærk tradition inden for rytmisk musik og med en unik publikumsoplevelse. Nationalscenen skal være et fyrtårn inden for den rytmiske musik i Danmark og være en aktør, der samarbejder med og understøtter spillesteder i hele landet ligesom nationalscenen også bør have et stærkt samarbejde med DR om arrangementer og formidling. Nationalscenen skal selvsagt arrangere koncerter i stort format, herunder koncerter i international klasse, men herudover bidrage til udviklingen af hele live-scenens strukturer og forretningsmodeller. VEGA i København vil være et godt bud på en forankring af den nye nationalscene, men i første omgang afsættes der ressourcer til, i et samarbejde mellem alle rytmiske musikaktører, at udvikle struktur og grundlag for nationalscenen. Finansiering: Der afsættes i første omgang 2,5 mio. kr. på finansloven for

4 Ny mulighed for donationer fra musikfestivaler til spillesteder: Der skal indføres mulighed for at anvende musikfestivalers overskud, så det indenfor rammerne af skattelovgivningen om momsfritagelse bliver muligt at understøtte de rytmiske spillesteder, der modtager støtte fra Statens Kunstråd. Musikfestivaler i Danmark drives i langt de fleste tilfælde af almennyttige foreninger, og overskuddet fordeles til humanitære og kulturelle formål, hvilket medfører momsfritagelse. På trods heraf giver de nuværende regler ikke mulighed for at festivaler kan støtte de rytmiske spillesteder, der er en del af forudsætningen for musikfestivalerne, idet spillestederne er med til at sikre aktivt musikmiljø og en stor talentmasse. Finansiering: Forslaget er ikke forbundet med økonomiske konsekvenser. Revision af spillestedsloven: Der skal nedsættes et udvalg, der skal komme med forslag til revision af spillestedsloven. Herunder skal det afklares, hvordan de nuværende støtteordninger for spillesteder fungerer og om spillestedernes vilkår for at skabe koncerter af høj kunstnerisk kvalitet er til stede. Desuden skal det belyses hvordan spillestedernes mulighed er for at agere vækstcentre med særlige forpligtelser over for det lokale vækstlag (se pkt. 5), samtidig med at der skal være samlingspunkter for hele regionens rytmiske aktører. Det skal være en del af kommissoriet at komme med oplæg til en forenkling af støtten til rytmiske spillesteder. Herudover skal udvalget inddrage den undersøgelse om pengestrømme og ressourcer i dansk musik som er iværksat af Statens Kunstråds musikudvalg. Finansiering: Forslaget er ikke forbundet med økonomiske konsekvenser. 2. Den digitale musikrevolution Digitaliseringen har revolutioneret den rytmiske musiks tilgængelighed for et større publikum. Unge bands kan nå publikum uden om de traditionelle markedsføringskanaler og det betyder, at nye bands på et tidligt tidspunkt i karrieren kan nå et stort publikum. Internettets sociale medier bidrager til at markedsføre bands og skabe nye musikalske fora. De sociale medier bidrager ikke blot til at nå et kvantitetsmæssigt større publikum, men også til at forfine og udvikle hjemmemarkedets smag. Både et stort og kræsent hjemmemarked er vigtige rammebetingelser for musikeksport. Sidste år rundede den digitale omsætning af musik i Danmark 100 mio. kr., samtidig med at omsætningen af indspillet musik faldt. En anden tendens, der gør det interessant at se på den digitale omsætning af dansk musik er, at mens dansk musik udgør 48 pct. af den fysiske omsætning, udgør den kun 32 procent af den digitale omsætning. 4 Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre foreslår på denne baggrund, at kulturpolitikken i højere grad anerkender digitaliseringens betydning for udviklingen af den rytmiske musik gennem en række tiltag: Digitalt musikproduktionscenter for rytmisk musik i Århus: Udviklingen i dansk musikproduktion og formidling må indrettes på den stigende mediekonvergens, hvor både radio, tv, mobil-og webplatforme nu spiller sammen. Derfor skal musikproduktionscenteret i Århus have en særlig national opgave i, at samarbejde med bl.a. spillestederne, DR og de regionale TV2-stationer, at understøtte udviklingen og produktionen af audiovisuelle musikprodukter. Finansiering: Der afsættes kr. 0,5 mio. på finansloven for Fordobling af støtte til digital formidling: En fordobling af midlerne i Den Digitale formidlingspulje til digitale markedsføringsinitiativer, videopræsentationer, grafiske og visuelle elementer, produktion af singletracks, oversættelse mm. Finansiering: Der afsættes kr. 0,5 mio. på finansloven for 2010.

5 Samarbejde på tværs: Mere direkte samarbejde mellem de virksomheder, der anvender musik i deres slutprodukter og musiklivet. Det kan fx. være nogle af de eksisterende forskningscentre inden for oplevelsesøkonomi, der fungerer som katalysator for dette samarbejde ved at invitere til de forskellige repræsentanter fra branche og uddannelsesinstitutioner til seminar. Finansiering: Dækkes af fordobling af støtte til digital formidling. Succeskriterier: Fastlæggelse af succeskriterier for digitale formidlingsprojekter og dermed de projekter, der kan opnå støtte under den digitale formidlingspulje. Dette skal ske som led i en generel videnstilføring om digital formidling i Kunstrådets Musikudvalg og tilhørende sekretariat. Finansiering: Dækkes af fordobling af støtte til digital formidling. 3. Støtte- og lånemuligheder for den rytmiske musikudøvelse Den rytmiske musik skal både støttes som kunst og erhverv. Men det er vigtigt, at der i støtte - systemet er en forskellig vægtning, alt efter om det er det kunstneriske eller det erhvervsmæssige potentiale, der lægges vægt på. Der er allerede muligheder for at få kom-i-gang-lån, eksportstøtte og andre tiltag rettet mod at styrke virksomhedernes vækst og iværksætteres opstart. Musikken i Danmark har desuden fået erhvervspolitisk støtte med etablering af det tværfaglige tiltag - Musikzonen. Der er bevilget 9,4 mio. kr. over de næste tre år, og zonen har repræsentanter fra både musikbranchen og erhvervslivet. Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre foreslår at Kulturministeren og Økonomi- og Erhvervsministeren i samarbejde og indenfor rammerne af den nuværende erhvervsstøtte, på forsøgsbasis, udvikler en række støttepuljer, der kan fremme den rytmiske musiks erhvervspotentiale. Disse puljer kunne være: Kunstnerpulje: Der oprettes en pulje til kunstnerisk betonede projekter en kunstnerpulje, som er en støtteordning med 10 pct. egenfinansiering. Puljen skal både kunne sikre favorable lån og direkte finansiering af projekter, der kan brande dansk musik i ind-og udland. Projektet retter sig mod smallere navne med høj kunstnerisk kvalitet. Finansiering: Der afsættes foreløbigt kr. 1,5 mio. på finansloven for Købmandspuljen: En 50/50-støtteordning med henblik på fx. eksportfremstød for kommercielle navne og med favorabel tilbagebetalingspligt såfremt fremstødet giver overskud. Ordningen skal stille både forretningsmæssige og kunstneriske krav ud fra en række overordnede evalueringskriterier. Finansiering: Der er tale om en langsigtet vision. Konvergenspuljen: Puljen skal støtte udviklingen af cross-media-produkter der integrerer aspekter af musik, spil, film og netaktiviteter (fx interaktive koncertformater og on-line-videolektioner i musik), og den skal støtte udviklingen af partnerskaber mellem musikbranchen og brancher som sport, computerspil, rejser, televirksomheder, medier og andre brancher inden for oplevelsesøkonomien. Puljen har både et kultur og erhvervsrettet sigte. Finansiering: Der er tale om en langsigtet vision. 5

6 4. Eksport Musiklivet står på flere måder i et vadested, hvor de store pladeselskaber er kommet under pres og flere aktører er kommet på banen. Derfor er der brug for en eksportstøtte, der tager højde for denne udvikling, og som både kan sikre tilskud til kunstnere, der vil internationalisere, og til at rådgive musikbranchen i eksportstrategier. Som led i denne opkvalificering bør der bruges flere kræfter på at frembringe dokumentation og statistik samt analyser af potentielle markeder. Derfor foreslås: Bredere opgaveportefølje til Music Export Denmark: MXD s opgaveportefølje udvides, så der bliver et mere strategisk fokus og mere sparring med investorer, bands og pladeselskaber. Music Export Denmark skal desuden i en endnu ikke nærmere angivet form knytte langt tættere bånd til Danmarks Eksportråd med henblik på at kunne trække på dets store ekspertise i forbindelse med udarbejdelse af en given artists basisapparat (dvs. eksportduelighed), markedsføringsstrategier, screening/clearing af potentielle markeder, etablering af partnerskaber mellem relevante firmaet og så videre. Desuden skal der etableres en dialoggruppe, der er forankret i branchen, som systematisk kan komme med input til Music Export Denmarks aktiviteter i forbindelse med den udvidede opgaveportefølje. Medlemmer af en sådan styregruppe kan fx være etablerede bands med internationale karrierer, repræsentanter fra bookingbureauer, managements, pladeselskaber og andre fra det etablerede eksporterende erhvervsliv. Finansiering: Øget bevilling til MXD, jf. finansiering nederst. Strategiske mappings af afsætningsmuligheder: Music Export Denmark skal i samråd med Danmarks Eksportråd fremover foretage strategiske mappings for at danne et strategisk overblik over eksportmulighederne, markedstendenser, samt evaluere indsatsen. Analyserne skal harmoneres med de undersøgelser, som der foretages med musikzonen. Finansiering: Øget bevilling til MXD, jf. finansiering nederst. Støttemidler til den rytmiske musikeksport: Music Export Denmark får i forlængelse af sin udvidede opgaveportefølje flere midler til drift samt midler til at støtte musikeksporten direkte. Finansiering: kr. 3,5 mio. kr. fra erhvervsstøttemidler i Vækstlag Den unge talentmasse er afgørende for at sikre fødekæden i det danske musikliv. En stærk talentmasse er et godt afsæt for et dynamisk musikliv og for udviklingen af et kræsent hjemmemarked, der ofte er hemmeligheden bag en eksportsucces. Samtidig udvikler de unge sine kreative kompetencer ved at spille musik, enten alene eller i et band med andre unge. Derfor skal vækstlaget styrkes ved at skabe bedre rammebetingelser for musikudøvelsen blandt unge landet over. Med ordet, vækstlag, forstås der dels amatørvækstlaget, typisk musikere i alderen år, dels det semiprofessionelle vækstlag med bands der kan have op til flere udgivelser bag sig, uden dog at have nået et større gennembrud, og typisk i alderen år. Fire tiltag foreslås: Nedsat deltagerbetaling på musikskoler. I takt med at statens refusion til de kommunale musikskoler er faldet gennem årene til nu kun at udgøre 13,85 %, er deltagerbetalingen for 6

7 børnene steget. Det er medvirkende til at afholde børn fra at deltage i musikskolernes aktiviteter og bidrager derfor til at trække Danmark yderligere kulturelt skævt. Partierne ønsker derfor gradvist at tilbageføre statens refusion og i første omgang hæve refusionen til 18 % over 3 år. Denne ekstra finansiering skal anvendes af musikskolerne til nedsat deltagerbetaling og en styrkelse af talentudviklingen. Finansiering: Der afsættes kr. 8 mio. kr. på finansloven for Kommunale musikhandleplaner og musiske vækstcentre: Der bør udarbejdes musikhandlingsplaner i alle kommuner, der bl.a. omfatter vilkår for amatørmusik, øvefaciliteter, musikundervisning i skoler, musikskoler, musikudveksling med andre kommuner, koncertaktiviteter og andre inspirerende musikoplevelser. Kommunerne bør i et samarbejde etablere musiske vækstcentre hvor spillesteder, musikskoler, øvelokaleforeninger og andre aktører samarbejder om at skabe et dynamisk musikmiljø og sikre sammenhæng og udvikling i det lokale musikliv. Finansiering: Forslaget er ikke forbundet med økonomiske konsekvenser. Musikalske Grundkurser (MKG): Finansieringen til de nuværende musikalske grundkurser bortfalder, hvilket betyder, at den unge talentmasses muligheder for at dygtiggøre sig forringes. Derfor foreslås de musikalske grundkurser genindført på finansloven for Finansiering: Der afsættes kr. 3 mio. årligt på finansloven for Udgivelsespulje for alle musikgenrer og lydformater: Der oprettes en udgivelsespulje til støtte af indspilning, udgivelse, distribution og markedsføring af dansk musik indenfor alle musikgenrer men med særligt fokus på vækstlaget og nye talenter. Der afsættes i første omgang kr. 3 mio. årligt på finansloven for Frie midler til Statens Kunstråd Socialdemokraterne, SF og Det Radikale Venstre ønsker at øge de frie midler til Statens Kunstråd med 30 mio. kr. over 3 år. Det skal anvendes til at styrke scenekunsten, billedkunst, litteratur og musik. Musikken har et særligt behov for ressourcer bl.a. set i lyset af de seneste års reduktion af antallet af regionale spillesteder og den generelle udhuling af musikkens støtteordninger. Finansiering: Der afsættes 10 mio. kr på finansloven for Finansiering Partierne har finansieret forslagene på i alt 40,5 mio. kr. - på partiernes finanslovsforslag for

8 Socialdemokraterne Danasvej 7 DK-1910 Frederiksberg C Telefon Kailow Graphic A/S Oktober 2009

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 É N M U S I K S C E N E M A N G E G E N R E R. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE

HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE HØRING OM DEN RYTMISKE MUSIKS NYE VÆKSTBETINGELSER PRESSEMEDDELELSE Onsdag den 13. maj 2009 klokken 13-15 i Fællessalen på Christiansborg foregår der en høring om den rytmiske musiks vækstbetingelser i

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009. Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status

14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009. Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status 14 strategiske anbefalinger for det rytmiske musikliv anno 2009 Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status Børsens festsal, den 23. oktober 2009 1 Det følgende er i alt 14 strategiske

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk

MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS. dagen. spildansk.dk TORSDAG TORSDAG DEN DEN 25. 25. OKTOBER OKTOBER spildansk.dk MUSIKLIVETS MUSIKLIVETS ÅRLIGE ÅRLIGE FESTDAG FESTDAG dagen 2012 Bliv Spil Dansk kommune og få en Spil Dansk kommunepakke Et partnerskab mellem

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil Beslutningsforslag nr. B 208 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. april 2010 af Mogens Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Leif Lahn Jensen (S), Anne-Marie Meldgaard (S), Flemming Møller Mortensen (S), Rasmus

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra:

Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Notat Til: Kunstrådet Kopi til: Fra: Oplæg til handleplan Forslag til handleplaner for Kunstrådet i 2012 2013 Billedskole / Kulturskole / Kreativ skole Som et supplement til Musikskolen foreslår Kunstrådet,

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

R S M P L U S D A N M A R K

R S M P L U S D A N M A R K Værdigrundlag : DKL Hvorfor stille spørgsmålet? Er der begrundelse for en opdeling? Fylder den ene for meget kontra den anden? Er der en model? VÆRDI Hvad med publikum Hvad med publikum Hvad med publikum

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Rapport til Statens Kunstråds Musikudvalg Fra arbejdsgruppen vedrørende styrkelse af den rytmiske musik Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013

PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 PRÆSENTATION AF DANSK MUSIK STATISTIK 2013 OM DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 DANSK MUSIKSTATISTIK 2013 er en klassisk branchestatistik, som opgør musikbranchens samlede økonomiske værdi for 2013. Musik er overalt

Læs mere

Statusrapport for TOBAKKEN

Statusrapport for TOBAKKEN Statusrapport for TOBAKKEN I denne rapport gør TOBAKKEN status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Offentlige og private tilskudsgivere. Skabende Udøvende Produktion Distribution

Offentlige og private tilskudsgivere. Skabende Udøvende Produktion Distribution 1-1 1. SAMMENFATNING Statens Kunstråds Musikudvalg har igangsat en analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv. Formålet med analysen er at etablere et kvalificeret grundlag af kendsgerninger

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

1. Oplysninger om projektet. 2. Oplysninger om ansøger. 3. Projektets formål

1. Oplysninger om projektet. 2. Oplysninger om ansøger. 3. Projektets formål A N S Ø G N I N G O M T I L S K U D T I L U D V I K L I N G S P R O J E K T E R I N D E N F O R R E G I O N A L U D V I K L I N G O G V Æ K S T F O R U M 2 0 1 0 Vedlagt denne ansøgning: Budget med kommentarer

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

REFERAT FRA WALK, SEE, DO UDSTILLINGEN VEJLE, 25. OKTOBER

REFERAT FRA WALK, SEE, DO UDSTILLINGEN VEJLE, 25. OKTOBER LIVEARRANGØRERNES EFTERÅRSSEMINAR 2013 REFERAT FRA WALK, SEE, DO UDSTILLINGEN VEJLE, 25. OKTOBER Spørgsmål 1: *Bruger vi hinandens know-how nok? (Skal vi gøre mere fælles?) Ja Måske Nej Hvis ja, hvad f.eks.?

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske

Læs mere

De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi. Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School

De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi. Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School Formål med kortlægning Strategi for: S1: Kommunal og regional livskvalitet

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

DANSK FILM Et Fælles Ansvar

DANSK FILM Et Fælles Ansvar Kunstnerisk Succes, Stort Billetsalg og Økonomisk Krise Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Joe Alblas The Salvation DANSK FILM Et Fælles Ansvar Dansk Film Et Fælles Ansvar er Producentforeningens oplæg til

Læs mere

Kunstrådets Musikudvalg

Kunstrådets Musikudvalg Kunstrådets Musikudvalg Undersøgelse af det internationale eksport-, informationsog udvekslingsarbejde på musikområdet Rapport December 2005 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

BLIV SPIL DANSK KOMMUNE ET PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNERNE OG MUSIKBRANCHEN

BLIV SPIL DANSK KOMMUNE ET PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNERNE OG MUSIKBRANCHEN 2011 S T E V I L K I MUS E G I L R Å DAG FEST OBER 7. OKT AG 2 TORSD.DK ANSK SPILD BLIV SPIL DANSK KOMMUNE ET PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNERNE OG MUSIKBRANCHEN 1 SPIL DANSK KOMMUNEPAKKEN ER EN MUSIKALSK GAVE

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog

Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog Morgendagens musikforbrugere - Fra monolog til dialog John R. Kristensen Adm. direktør, Gramex 9. oktober 2013 Copyright John R. Kristensen Hvilken branche og firma står bag denne reklame? Om Gramex Gramex

Læs mere

Musik & brands. En guide til musikere

Musik & brands. En guide til musikere Musik & brands En guide til musikere Musik & brands En guide til musikere Tak til Kristian Riis, Volcano Management. Kasper Bjergbæk, Volcano Management. Gustav Holten Lützhoft. Helene Venge, Management

Læs mere

1. Hvordan kan den danske spillesteds- og festivalmodel styrkes og udvikles på en kulturelt bæredygtig facon?

1. Hvordan kan den danske spillesteds- og festivalmodel styrkes og udvikles på en kulturelt bæredygtig facon? LIVEARRANGØRERNES EFTERÅRSSEMINAR 2013 REFERAT FRA IDEA FACTORY VEJLE, 26. OKTOBER Spørgsmål til Idea-factory: 1. Hvordan kan den danske spillesteds- og festivalmodel styrkes og udvikles på en kulturelt

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Børn og Kultur Sekretariats- og kulturafdeling Sagsnr. 74020 Brevid. 1217019 Ref. VDH Dir. tlf. 46 31 40 35 vibekedh@roskilde.dk Driftsaftale med Franz Schubertselskabet 2012-2013 16. maj 2011 Mellem Franz

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV

ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV Til Statens Kunstråds Musikudvalg Dokumenttype Rapport Dato December, 2010 ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV Rambøll Hannemanns

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR 2013 SIDE 2 ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 INTRODUKTION 2012 har været et spændende år for Bibzoom. Med lanceringen

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for:

Det er Kommunalbestyrelsens mål - gennem en aktiv kulturpolitik - at gøre Ballerup Kommune kendt for: MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Kulturbevillingen omfatter: Fællessekretariat på Lautrupgård. Musik

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

Det er en stærk ressource at have i et lille land, når vi kun har få af de traditionelle råstoffer at byde på.

Det er en stærk ressource at have i et lille land, når vi kun har få af de traditionelle råstoffer at byde på. DEN KREATIVE LØNMODTAGER - af Hans Jensen, formand for LO I LO er vi overordentlig tilfredse med, at kulturministeren og erhvervsministeren nu har fremlagt en meget visionær redegørelse om styrkelse af

Læs mere