Mennesker og Psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mennesker og Psykiatri"

Transkript

1 FOR ANSATTE I PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND NR. 4, DEC Vi er glade for, at Psykiatrien Region Sjælland har fået sin helt egen vision. Mennesker med psykiske lidelser spiser ofte forkert. Gode beviser på, at man godt kan være glad, selvom man har meget alvorlige emner inde på livet. a Se side 4-5 a Se side 9 a Se side 16-17

2 Indhold Side Hvilke værdier skal kendetegne vores psykiatri? Nu kommer Outlook til alle Satspuljer til Psykiatrien Mennesker og muligheder psykiatri med relationer Hvad fejler man, når man ingenting fejler? Ernæring og psykisk sygdom... 9 Psykiatrisk Uddannelsesenhed dækker regionen og mere til Info og konkurrence Per Vendsborg, cheflæge i Psykiatrien Region Sjælland Info og Har du læst? En livsdrøm for mig at blive sygeplejerske Verdens Mentale Sundhedsdag Hvis du vil føre et andet menneske et bestemt sted hen Billedreportage fra Forskningsdagen Hvilke værdier skal kendetegne vores psykiatri? Recovery og Åben Dialog. Det er begreber, der indgår i psykiatriplanen for Region Sjælland, hvor det hedder, at behandlingen skal tage afsæt i samarbejds- og netværksfilosofien bag Åben Dialog samt Recovery-tankegangen. December 2007 / januar 2008 Ansvarshavende redaktør: Michael Werchmeister Redaktør: Thomas Larsen Redaktionsudvalg: Ergoterapeut Connie Hybholdt, Psykiatrien Dianalund Sekretær Annette Nielsen, Psykiatrien Slagelse Sygeplejerske Hanne Andersen, Psykiatrien Roskilde Lægesekretær Lene Louise Nordahn, repræsentant for MED-Psykiatri Sygeplejerske Marlene Ballin, Psykiatrien Vordingborg Foto: Thomas Larsen, Henrik Brandrup o.a. Illustrationer: SaxoArt Tryk: Glumsø Bogtryk Oplag: Udkommer næste gang: 1. februar 2008 Som du kan læse inde i bladet, er Psykiatrien Region Sjællands vision Mennesker og muligheder Psykiatri med relationer. Det er kendetegnende for det menneskesyn og den behandlingsfilosofi, der ligger bag Recovery og Åben Dialog, at vi har med mennesker at gøre, ikke sygdomme. At mennesker med en sindslidelse rummer muligheder for bedring, og at vi tror på effekten af at inddrage de netværk og relationer, der omgiver mennesker med en sindslidelse. Respekt for det enkelte menneskes egen oplevelse, anerkendelse af personen selv og hendes egen indsats og understøttelse af retten til selvbestemmelse. Det er med det udgangspunkt, vi vil arbejde i Psykiatrien Region Sjælland. Der kan være og er mange holdninger til og opfattelser af, hvad Recovery og Åben Dialog kan dække over, og begreberne har været diskuteret flittigt i forlængelse af formuleringerne i psykiatriplanen. For hvilke værdier og behandlingsfilosofier giver disse to begreber egentlig udtryk for, og hvilken praksis afføder de? Vi planlægger nu en enestående mulighed for at lære om og arbejde videre med begreberne i fællesskab med nogle af ophavsmændene og de absolutte eksperter inden for området til en stor konference i Psykiatrien Region Sjælland i det nye år. Vi får besøg af blandt andre forskningschef, dr.phil. Alain Topor, Sverige, professor Shula Ramon, England, professor Jaakko Seikkula, University of Jyväskylä, Finland, og professor Peter Ryan fra London, ligesom vor hjemlige Recoveryekspert forskningsmedarbejder Pernille Jensen deltager. I næste nummer af kan du læse mere om konferencen, som skal udtrykke, at vi i Psykiatrien Region Sjælland tager Recovery og Åben Dialog op til grundig diskussion for at afklare deres betydning for indsatsen for mennesker med sindslidelser. God læselyst i denne 4. udgave af Mennesker og Psykiatri. 2

3 Nu kommer Outlook til alle Inden udgangen af marts vil alle medarbejdere i regionen tjekke e-post i Outlook Til januar starter udrulningen af Region Sjællands nye fælles e-postsystem. Fremover skal alle medarbejdere bruge Outlook 2007 til e-post. Det betyder, at det bliver lettere at booke møder, se kalendere og finde e-postadresser på kolleger, uanset hvor i regionen, de arbejder. Vestamt.dk, ra.dk og stam.dk udgår I forbindelse med udrulningen af Outlook vil en del medarbejdere få nye e-postadresser. Det gælder alle, der i dag har en e-postadresse, der ender på ra.dk, stam.dk eller vestamt.dk. Når Outlook 2007 er på plads, ville alle e-postadresser slutte med regionsjaelland.dk. Det betyder blandt andet, at det bliver tydeligere for borgere og samarbejdspartnere, at de kommunikerer med regionen. Færdig til marts Af tekniske årsager starter udrulningen af Outlook i henholdsvis Regionshuset og Psykiatrihuset. Herefter kommer turen til Sygehus Syd og til sidst Sygehus Nord. Psykiatrien og de sociale institutioner er med i udrulningen i henholdsvis Nord og Syd. Udrulningen skulle efter planen være færdig inden udgangen af marts Undervisning I forbindelse med udrulningen vil alle medarbejdere blive tilbudt undervisning. Undervisningen kommer til at foregå som auditorieundervisning med tre seancer af halvanden times varighed. Som supplement vil der blive lavet en elektronisk pixibog og en velkomstpakke med de mest gængse vejledninger. Planen er, at undervisningen vil finde sted så tæt på udrulningen som muligt, så medarbejderne har systemet i frisk erindring, når det lander på deres pc. Projekterne er: Satspuljer til Psykiatrien I forbindelse med Regeringens og satspuljepartiernes psykiatriaftale for har Psykiatrien i Region Sjælland søgt og modtaget accept om midler til tre projekter. 1. Tidlig intervention (TIPS/OPUS): Der er i hele Region Sjælland brug for en forebyggende og tidlig indsats over for patienter med skizofreni og beslægtede tilstande. Den tidlige indsats kan medvirke til at forebygge, at der opstår alvorligere tilstande. I TIPS/OPUS-projektet vil der blive etableret et egentligt kompetencecenter for tidlig intervention med OPUS-medarbejdere i hvert distrikt. På den måde bliver det muligt at styrke oplysningsarbejdet og behandlingsindsatsen inden for nydebuterede psykoser. Samarbejdet med praktiserende læger vil blive mere formaliseret, samtidig med at der vil ske en stor involvering af brugere og pårørende i forbindelse med det familiearbejde, der er essentielt i indsatsen. Projektet vil være medvirkende til at forhindre, at de unge bliver mere syge, herunder for eksempel udvikler kriminalitet. Kompetencecentret skal samarbejde og koordinere til børne- og ungdomspsykiatrien for også hermed at komme ind på et tidligt tidspunkt af sygdommenes udvikling. 2. Ikke-psykotiske lidelser (Shared Care): Projektets formål er dels at give et kvalitetsløft til behandlingen af ikke-psykotiske lidelser i regionen, dels at udbygge samarbejdet mellem de praktiserende læger og Psykiatrien i Region Sjælland. Endelig også at bidrage til forskningen på området. Projektets indhold er, at Shared Careteamet varetager undervisning, vejledning og supervision til de praktiserende læger både generelt og i forhold til enkeltsager. Desuden vil teamet vurdere og behandle særlige vanskeligt behandlelige patienter. En nærmere projektbeskrivelse vil blive udarbejdet i de første faser af projektet. 3. Retspsykiatri og udgående teams: I gennem de sidste årtier er antallet af retspsykiatriske sengepladser udvidet markant. Alligevel har stigningen i antallet af behandlingsdømte ikke kunnet bremses. Det er således formentlig ikke antallet af sengepladser inden for retspsykiatrien, der spiller den væsentligste rolle. De retspsykiatriske patienter findes i hele regionen og vil i forbindelse med indlæggelse være spredt på de almenpsykiatriske afdelinger og afsnit. Med udgangspunkt i et kompetencecenter og udgående teams, der skal arbejde netværksbaseret med involvering af brugere og deres pårørende, vil det være muligt at videregive, udbrede og videreudvikle den eksisterende retspsykiatriske kompetence til hele Region Sjælland. Målet er, at Region Sjælland skal indtage en førende position inden for retspsykiatrien også når det gælder forebyggelse af kriminalitet og forskning på området. 3

4 Mennesker og muligheder Psykiatrien i Region Sjælland har formuleret sin vision: Mennesker og muligheder psykiatri med relationer. En vision, som psykiatriledelsen og psykiatriens ledelsesforum har formuleret for at afstikke retningen for fremtidens behandlingspsykiatri i Region Sjælland. Visionen blev præsenteret ved en stor temadag for alle ledere og alle psykiatriens MED-udvalg den 3. december. Mød her nogle af de kliniske ledere, der fortæller om, hvad de tænker om visionen, og hvad den skal betyde for det enkelte menneske i Psykiatrien Region Sjælland medarbejdere så vel som borgere med sindslidelser. Psykiatrisk børne- og ungecenter Næstved er begejstrede for, at hele psykiatrien i regionen har kunnet samles om, at vi ønsker fokus på det enkelte menneskes udviklingsmuligheder, og at behandlingsarbejde ikke kan gennemføres uden grundlæggende opmærksomhed på relationsdynamikken - det være sig mellem medarbejder og den enkelte patient, såvel som patientens forhold til familie og netværk. Dertil kommer medarbejderes relation indbyrdes og i forhold til ledelserne. I forhold til de mange samarbejdsrelationer, der altid er omkring et barn eller en ung i børne- og ungdomspsykiatrien, er visionen også meget understøttende og brugbar, idet vi gennem netværksmøder og andre personlige møder med samarbejdspartnere vil sikre, at alle involverede har fælles faglig forståelse og har fokus på de muligheder, der bør lægges til rette for at fremme barnets/den unges muligheder for udvikling mod større helse. Centerchef Flemming Sevaj og souschef Annette Anbert, Psykiatrisk børne- og ungecenter Næstved Ledelsesforums drøftelser af visionen har været langvarige og indholdsrige, og efter vores opfattelse har processen været mindst lige så vigtig som selve resultatet. Men vi synes, at visionen nu er kort, klar og kommunikérbar. Visionen er et signal til patienter, pårørende, medarbejdere og andre interessenter om, at Psykiatrien i Region Sjælland vil fokusere på medmenneskelige og relationelle aspekter. Vi forventer, at visionen i praksis blandt andet viser sig ved: 1. Imødekommenhed 2. Gensidig respekt 3. Inddragelse i et fællesskab 4. Udvikling og vækst 5. Fokusering på muligheder frem for begrænsninger. Overlæge Gordon Wildschiødtz og ledende oversygeplejerske Irene Nielsen, Ekspertisecentret 4

5 psykiatri med relationer Det er vigtigt og basalt, at psykiatrien skal være kendetegnet ved en høj faglighed, men for at få glæde af en høj faglighed, skal den virke i praksis. Forudsætningen for det er, at psykiatrien er kendetegnet ved respekt, ligeværdighed og dialog. Respekten for, at andre mennesker patienter, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere er engagerede, vidende og ordentlige. Ligeværdigheden visende sig ved, at psykiatrien er defineret ved sine specifikke opgaver, hvor alle involverede patienter, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere har deres vigtige funktioner i opgaveløsningen, og at disse funktioner aftales og ikke overtales. Patienten skal således væk fra det diskriminerende og marginaliserende centrum og ud i det ligeværdige opgaveløsningsteam. Dialogen viser sig ved, at alle involverede hele tiden er i stand og parate til at være åbne, at lade sig bevæge og inspirere af hinanden i samarbejdet om udførelse af deres opgaver. Fokus for psykiatrien er således på at udvikle og udnytte de muligheder, der ligger i de respektfulde, ligeværdige og bevægelige relationer mellem mennesker. Centerchef Lasse Mørup, Distrikt Maribo Det er vigtigt at fokusere på de gode og forskelligartede behandlingsmuligheder, Psykiatrien kan tilbyde, også selv om en stor del af de mennesker, vi behandler, har en kronisk psykisk sygdom. De kan på mange måder få et godt liv på trods af sygdommen. Andre bliver helt raske. Mennesker er forskellige, og derfor er mulighederne også forskellige, og det er tillige forskelligt, hvad det enkelte menneske samt pårørende ønsker hjælp til. Behov og muligheder afdækkes bedst af personer, man har tillid til. Tillid og kontakt udvikles gennem et kendskab til hinanden en relation patient/pårørende og personalet imellem. En sådan relation danner det bedste grundlag for et godt behandlingsresultat. Ledende overlæge Susanne Møller- Madsen, Distrikt Holbæk Vi er glade for, at Psykiatrien Region Sjælland har fået sin helt egen vision. Visionen er kraftfuld og rummer håbet og ønsket om, at både patienter, pårørende og medarbejdere vil skabe det bedste fælles for hinanden. For patienter betyder visionen, at deres individuelle behov mødes og tilgodeses ud fra egne præmisser og muligheder. For de pårørende betyder det, at de altid medtænkes i det enkelte behandlingsforløb og herunder i særlig grad hensynet til patienternes børn. Vi håber, visionen med dens kraft vil fastholde vores dygtige medarbejdere og medvirke til, at nye til stadighed kommer til. Ledende overlæge Ulf Søgaard og ledende oversygeplejerske Lene Schwartz, Distrikt Roskilde 5

6 Hvad fejler man, når man ingenting fejler? Uforklarlige smerter, angst, utilpashed og svimmelhed. Klinik for Liaisonpsykiatri i Region Sjælland, beliggende i Psykiatrien Vordingborg, behandler lidelser, som somatikken og praksissektoren må give op over for. Af Thomas Larsen, Nu igen, forestiller vi os, den praktiserende læge tænker, når den samme patient nu for 117. gang i år sidder i venteværelset. Patienten beklager sig over skiftende fysiske symptomer, og patienten har været til undersøgelser for det ene og det andet. Uden at man har kunnet finde noget som helst. Har uforklarlige smerter i årevis - Alle behandlingsmuligheder er afsøgt, og den praktiserende læge er frustreret over ikke at kunne hjælpe patienten, mens patienten selv lider mere og mere af angst og uforklarlige smerter. Det er typisk den historie, der går forud for en henvisning til Klinik for Liaisonpsykiatri, fortæller psykolog i klinikken, Flemming Rasmussen: - Og det kan have stået på i årevis. Vi kan jo alle gå til lægen med en bekymring, og en undersøgelse senere kan måske afkræfte en bekymring, og vi går glade hjem. Men en gruppe patienter bliver ved med at lide af uforklarlige smerter i form af for eksempel hovedpine, mavesmerter, kvalme, svimmelhed eller smerter i led. De bliver mere og mere ulykkelige og invalideret, og flere når at ende i en førtidspension. INFO: Liaisonpsykiatri er et ekspertområde inden for det psykiatriske speciale. Ordet Liaison er fransk og betyder direkte oversat forbindelse. Liaisonpsykiatri beskæftiger sig med lidelser, hvor somatiske symptomer er dominerende, men ikke alene kan forklares eller forstås som udtryk for nogen kendt legemlig sygdom. Liaisonpsykiatrien (udtales liasong ) beskæftiger sig således med lidelser, hvor der er en forbindelse mellem psykiske og somatiske symptomer. Region Sjællands Klinik for Liaisonpsykiatri blev etableret den 1. juli Den er en afdeling under Ekspertisecentret i Psykiatrien Vordingborg og har syv ansatte; en overlæge, to psykologer, en afspændingspædagog, to sygeplejersker og en sekretær. Behandlingen består af rådgivning, psyko- og samtaleterapi (kognitiv), psykoedukation, medicinsk behandling og kropsterapi/afspænding. Behandlingsplanen er individuelt tilpasset og tvær- fagligt formuleret, og der formuleres konkrete mål for behandlingen. Behandlingen anses for tilendebragt, når målene er nået, typisk efter 4-6 måneder og samtaler. Henvisning til klinikken sker via enten praktiserende læge, sygehus eller øvrige psykiatriske funktioner i regionen. Men hyppigst via førstnævnte. 6

7 CASE 1: Margit, en 55-årig kvinde, oplever ved sin første fødsel 30 år tidligere stærke smerter ved hjertet. Smerterne forfølger hende flere år, uden man kan finde ud af, hvad der er galt. For få år siden dør hendes søn i et trafikuheld. Hun lukker sig gradvist ind i sig selv, skynder sig hjem fra arbejde hver dag og undgår unødig kontakt med andre mennesker, idet hun ikke får den nødvendige professionelle støtte i forlængelse af sin søns død. Hendes symptomer med smerte om hjertet forværres gradvist. Margit bliver efter et par års forløb henvist til Klinik for Liaisonpsykiatri, får antidepressiv behandling og får identificeret angstsymptomer så vel som kognitiv terapi. Hun har det i dag bedre; får mere ud af aftenerne og kommer også ud af hjemmet nu og da. Hun passer fortsat sit arbejde, selvom hun stadig har dårlige dage. Hendes smerter omkring hjertet er aftaget. Flemming Rasmussen: Vi anerkender, hvordan patienten har det, men vi forsøger i vores behandling gradvist at så tvivl om deres egen tolkning af symptomerne. Hvad kan vi gøre for dig - Når en ny patient bliver henvist til vores klinik, fortæller Flemming Rasmussen, starter vi med at sige til dem: Vi ved, du har ondt, men på det stade, lægevidenskaben er på nu, kan vi ikke sige, hvad du fejler. Men hvad kan vi så i fællesskab gøre, for at du bliver hjulpet her og nu? Vi anerkender, hvordan de har det, men vi forsøger i vores behandling gradvist at så tvivl om deres egen tolkning af symptomerne, hvad enten de tror, der er tale om kræft, en alvorlig hjertesygdom eller andet. Klinik for Liaisonpsykiatri modtager gennemsnitligt to-tre nye henvisninger om ugen, og for øjeblikket har klinikken 70 patienter i ambulant behandling. Et behandlingsforløb varer i gennemsnit 4-6 måneder og består typisk af en kombination af kognitiv adfærdsterapi, medicinsk behandling og specialiserede fysioterapeutiske behandlingstilbud. Få tankerne ned i kroppen Afspændingspædagog Irene Hansen: - Den fysioterapeutiske del af behandlingen består af blandt andet afspændingsøvelser, som er tæt knyttet til den kognitive adfærdsterapis arbejde med forholdet mellem tanke, følelse, kropsfornemmelse og adfærd. Det handler om at få tankerne ned i kroppen; at patienten mærker sin egen krop. Øvelserne skal være så simple som mulige, og patienten skal være med hele tiden. Det skal ikke være, som når man går til massør og afleverer kroppen i en halv time. Her handler det netop om at mærke og lære at lytte til kroppen, slår Irene Hansen fast: For vi taler om mennesker, der på grund af smerter i årevis har haft deres krop som fjende og med alt mulig god grund. Ind i psykiatrien Specialeansvarlig overlæge i Klinik for Liaisonpsykiatri, Jan Stenberg: - Men for at alt det lykkes, er det vigtigt fra starten at få etableret en god og tillidsfuld alliance med patienten. De føler sig nemlig ofte dårligt behandlet i somatikken, og de er bange for og ofte modstræbende over for at skulle ind i psykiatrien, for I skal ikke tro, det er forstanden, den er gal med! Dertil kommer et ofte meget omfattende medicinforbrug og måske et dertilhørende misbrug af for eksempel alkohol eller hash, som i sig selv 7

8 Hvis du vil vide mere om Region Sjællands Klinik for Liaisonpsykiatri, kan du kontakte psykolog Flemming Rasmussen på tlf eller mail: Jan Stenberg: Hvis vi arbejder tværfagligt, lærer af hinanden og får samlet alle de stumper erfaring, der ligger rundt omkring, kan vi hele tiden blive bedre til at yde patienterne den bedst mulige behandling. CASE 2: John, en mand i slutningen af 40 erne, fik i en ung alder konstateret kræft. Han bliver behandlet og overlever kræften, dog med en række fysiske og psykiske traumer. Han får et misbrug, er depressiv og indlægges ad flere omgange med en psykose. Han har et dårligt netværk og dårlige boligforhold. Han lider i stigende grad af tvangstanker om, at dele af hans krop ikke fungerer eller fejler noget alvorligt. Han konsulterer flere speciallæger, uden at nogen af dem kan konstatere noget alvorligt. John kommer i behandling i Klinik for Liaisonpsykiatri, da han har det allerdårligst. Han kommer både hos psykologen i kognitiv terapi og hos afspændingspædagogen, der arbejder med hans fysiske holdning og kropsfornemmelse. Kropsholdningen bliver bedre, og hans indre fornemmelse af sig selv forbedres mærkbart. John er fortsat i behandling. er en lægefaglig udfordring at få udredt og talt med patienten om. Ligesom der også er patienter, der helt nægter medicinsk behandling og det respekterer vi, selvom de kan være dårligt hjulpet uden medicin. Jo før, jo bedre Jan Stenberg og Flemming Rasmussen ser også en anden væsentlig allianceskabende opgave for liaisonpsykiatrien i Region Sjælland: - Vi skal være endnu bedre til at uddanne somatikken, praksissektoren og vores egne kolleger i psykiatrien. Der er meget lidelse i denne patientgruppe, og de går ofte i mange år med deres uforklarlige smerter. Hvis vi kan blive bedre til at lære fra os til især de praktiserende læger, håber vi, at vi kan få flere patienter ind tidligere. Når de først er inde i systemet med revalidering eller på vej mod førtidspension, bliver tingene langt mere komplicerede, og de har det også langt dårligere. Jo før vi får dem, jo bedre er behandlingsresultaterne. Internationalt udsyn - Subspecialet Liaisonpsykiatri er lille herhjemme, fortsætter Jan Stenberg, men vi forsøger at dele viden og lære af hinanden de to andre steder i Danmark, subspecialet findes (Bispebjerg og Århus, red.). Og så kigger vi også udad, internationalt, hvor liaisonpsykiatrien er væsentligt mere opdyrket land. I år har vi alle syv medarbejdere i klinikken været til en international konference i Liaisonpsykiatri, som i år foregik i Bologna, Italien. Også her knyttede vi nye kontakter og netværk. For, slutter Jan Stenberg, hvis vi arbejder tværfagligt, lærer af hinanden og får samlet alle de stumper erfaring, der ligger rundt omkring, kan vi hele tiden blive bedre til at yde patienterne den bedst mulige behandling. 8

9 Vi har spurgt diætist i Psykiatrien Holbæk, Helle Haarbo, der her giver svar på tiltale I efteråret bragte Nyhedsavisen en artikel med overskriften Forkert kost skyld i selvmord og depressioner. Her advarer forskere mod, at stadig flere mennesker bliver psykisk syge, fordi vi spiser helt forkert i Vesten. I en underoverskrift hedder det ligefrem Færre mord med fisk. Men hvordan hænger psykisk sygdom og ernæring sammen? Hvad er årsag, og hvad er virkning? For lidt fisk og for meget junkfood. Er du enig i, at dårlig kost kan være skyld i psykisk sygdom? Så kategorisk kan man ikke stille det op. Det er der simpelthen ikke evidens for, men jeg ser mange overvægtige, som har det rigtig dårligt med det, så der er efter min mening en sammenhæng mellem overvægt og psykisk sygdom. Spørgsmålet er hvad der kom først. Desuden dør psykisk syge tidligere end resten af befolkningen af livstilssygdomme. Spiser psykisk syge generelt dårligere? Mennesker med psykiske lidelser spiser ofte forkert, og de har meget brug for at få mere viden og støtte til at omsætte denne viden til handling. De psykisk syge skal opfattes som aktører frem for passive modtagere. Desuden er der behov for at fokusere på øget motion. Hvordan kan du som diætist være med til at ændre dårlige madvaner hos psykisk syge? Det kan jeg ved at vejlede om, hvordan de helt konkret og vedvarende kan spise sundere. De er jo ofte meget motiverede, men vil gerne kunne klare det med en kortvarig diæt. Opfølgning efter den individuelle diætvejledning med holdundervisning er en rigtig god og meget vigtig del af behandlingen.»en sund sjæl i et sundt legeme«- er der noget om snakken? Ja, jeg mener ikke, at vi kan skille tingene ad. Hvis vi spiser sundt og er i god form, er vi også i højere grad i stand til at handle over for udefra kommende problemer såsom depression, arbejdsløshed, skilsmisse, sorg og ensomhed. Har vi nok fokus på ernæring blandt psykisk syge? Nej, vi burde helt sikkert have mere fokus på dette område. Jeg vil gøre mit til at ernæringen bliver et højstatusområde i behandlingen. Endvidere er det et must, at vi som professionelle diætister brænder for dette område og samtidig er opmærksomme på at arbejde tværfagligt. 9

10 Psykiatrisk Uddannelsesenhed dækker regionen og mere til Onsdag den 7. november var flyttedag for uddannelseskonsulent Anne Marie Lindholt (billedet) og den nyansatte uddannelseskonsulent Jette Avlund. De vil sammen med de to kliniske uddannelseskonsulenter Anne Winkel og Gitte Tønnes udgøre personalegruppen i en nyoprettet Roskilde-filial af Psykiatrisk Uddannelsesenhed. Den 1. december ankommer den senest ansatte kliniske uddannelseskonsulent, og så er gruppen på fem medarbejdere. Mød her Anne Marie Lindholt, der fortæller om enheden og om opstarten i Roskilde. Af Thomas Larsen, - Vi glæder os meget til at give alle medarbejdere i Region Sjællands psykiatri gode og relevante tilbud, der spænder fra længerevarende uddannelsesforløb til enkeltstående temadage, fortæller Anne Marie Lindholt. Vi ser frem til at få ønsker og ideer til fremtidige kurser fra medarbejderne i psykiatrien her og i den øvrige region. Sammen med psykiatriledelsens ønsker til uddannelsesvirksomhed vil det udgøre basis for vores kursustilbud. Vi vil gerne lave spændende og relevante 10

11 Uddannelseskonsulent Jette Avlund skubber sin computer hen til it-afdelingen tilbud, som er til gavn for medarbejderne og dermed for brugerne i deres hverdag. På spørgsmålet om, hvorfor der nu er etableret en Roskilde-filial, svarer Anne Marie: - Det var først og fremmest psykiatriledelsens ønske, at der skulle oprettes Psykiatrisk Uddannelsesenhed i Region Sjælland en filial her i Roskilde. Og det er kortere at køre fra eksempelvis Nykøbing Sj. til Roskilde, end det er at køre fra Nykøbing Sj. til Vordingborg, hvor Uddannelsesenhedens hovedafdeling er. Så formålet med at etablere en Roskilde-filial er også Psykiatrisk Uddannelsesenhed i Region Sjælland varetager kursus- og uddannelsesvirksomhed for medarbejdere i Psykiatrien Region Sjælland. Enheden, der i dag har base i Vordingborg og en filial i Roskilde, udvikler og planlægger løbende uddannelser, kurser og temadage, som ikke kun retter sig mod medarbejdere, der arbejder inden for Psykiatrien Region Sjælland, men også til eksterne i form af kommuner og det private erhvervsliv. Kurser og andet afholdes rundt omkring i regionen. Uddannelsesenheden består af en stab på fem uddannelseskonsulenter, fire kliniske uddannelseskonsulenter, en webredaktør/ kursusadministrator, en administrativ medarbejder og en uddannelseschef. I Roskilde sidder to uddannelseskonsulenter Anne Marie Lindholt og Jette Avlund og to kliniske uddannelseskonsulenter; Anne Winkel og Gitte Tønnes. Roskildeteamet har base i Lavendelhuset, Psykiatrien Roskilde. Tlf Kontakt til Psykiatrisk Uddannelsesenhed finder fortsat sted på tlf , eller Læs mere om Psykiatrisk Uddannelsesenhed på at komme tættere på flere af regionens psykiatrimedarbejdere. Vi vil dublere nogle af kurserne, så det samme forløb afholdes både i Vordingborg og i Roskilde. Det giver en bedre service, at det ikke kun er ét sted, det foregår. Vi er samtidig ved at afdække, hvor i regionen der er egnede undervisningslokaler, så vi kan afholde flere kurser helt tæt på medarbejdernes arbejdsplads. Noget af det, vi planlægger at afholde her i Roskilde til at begynde med, er en temadag om stemmehøring og 1-årig Kognitiv Videreuddannelse for praksispersonale. Psykiatrisk Uddannelsesenhed laver også kurser for kommuner og den private sektor, og flere af enhedens kurser er rekvirerede kurser, hvor kunden ønsker et specifikt kursus for et team eller en afdeling. 11

12 INFO: Psykiatrien deltager i projekt for pårørendesamarbejde Videnscenter Gennembrud er et landsdækkende videnscenter i anvendelsen og udviklingen af gennembrudsmetoden i Danmark. De indleder nu et nyt gennembrudsprojekt under titlen Pårørende i Psykiatrien, og tre kliniske funktioner i Psykiatrien Region Sjælland deltager: Akutteam Nord i Distrikt Næstved, afsnit Rebus Denne jule- og januarudgave af står i rebussens tegn. Gæt de tre ord nedenfor, som alle indgår i artikler i dette blad, og mail dem til Thomas Larsen på adressen senest den 10. januar kl. 12. Hvis dine svar er rigtige, deltager du i lodtrækningen om to flasker god rødvin og en gavekurv. G i Ekspertisecentret og et psykiatrisk sengeafsnit/ambulatorium i Distrikt Holbæk. Målgruppen er voksne pårørende til voksne psykiatriske patienter. Det kan være nære slægtninge, ægtefæller/samlevere, forældre, bedsteforældre, søskende og børn, der er over 18 år, eller nære venner, naboer eller andre, som brugerne betragter som nære pårørende. Læs mere på eller kontakt konsulent Anette Terkildsen, Psykiatrihuset, for at høre mere om gennembrudsprojektet, tlf , Det er dog ikke muligt at tilmelde sig længere. Du kan også kontakte kontaktpersonerne fra de enkelte kliniske funktioner: Distrikt Næstved, Akutteam Nord: Merete Kristiansen, tlf , Distrikt Holbæk: Annie Geilman, tlf , dk Ekspertisecentret, afsnit G: Marianne Balcer, tlf , Buket og vingave til Ellen Poppel Den 25. oktober var redaktøren for Mennesker og Psykiatri forbi Gerontopsykiatrisk afdeling i Dianalund for at overrække en buket blomster og en vingave til sygeplejerske Ellen Poppel for hendes vindende navneforslag til vores blad. Desværre var Ellen syg den dag, men gode kolleger tog imod præmien på Ellens vegne. I den sorte bluse ses Elin, og bagerst fra venstre mod højre ses Karina, Maiken og Jette. 12

13 PRESSEMEDDELELSER Har du læst? Mennesker og Psykiatri naturligvis Som et forsøg er denne udgave af Mennesker og Psykiatri trykt på 50 % genbrugspapir det såkaldte Reprint, som derudover er svanemærket, ISO certificeret og klorfrit. På redaktionsudvalgets januarmøde beslutter vi, om vi vil trykke Mennesker og Psykiatri på Reprintpapir fremover. Hvis du vil give din mening til kende, er du meget velkommen til at sende en mail til senest den 9. januar 2008, så vil vi tage det med til vores møde. Flot andenplads Afsnit C på Psykiatrihospitalet i Dianalund har fået en flot andenplads som årets praktikplads Prisen uddeles af FOA. Det er socialog sundhedselever, som indstiller praktikpladserne ud fra 10 kriterier. Kriterierne er bl.a.: - At eleven føler sig velkommen på arbejdspladsen. - At eleven får lov til at afprøve i praksis, hvad de har lært i teoriforløbet. - At afsnittets personale har en god og ensartet holdning til behandlingen af brugerne. Ansvarlig praktikvejleder Annette Clemensen og afsnit C modtog diplomet sammen med en kæmpe lagkage. Tillykke! I denne klumme får du i hvert nummer et kort overblik over de pressemeddelelser, som Psykiatrien Region Sjælland har udsendt. Læs dem i deres fulde længde på Når personligheden forstyrrer Pressemeddelelse Over mennesker i Danmark lever med en personlighed som er følelsesmæssigt forstyrret. Lidelsen kaldes populært Borderline personlighedsforstyrrelse, og den gør livet slidsomt for de mennesker, den rammer og for deres pårørende. Ikke mindst fordi hverken faglig eller personlig viden om borderline er særlig udbredt. Fordomme om skizofreni rammer pårørende Pressemeddelelse Skizofreni er en svær lidelse, både for den, der er ramt, og for hans eller hendes pårørende. Det er også en lidelse omgærdet af tabu og fordomme, som det er svært at leve med. Fordommene om mennesker med skizofreni som farlige og voldelige er så stærke, at skizofreni kan få en familie til at isolere sig eller føle sig isoleret af omgivelserne. Derfor er det nødvendigt at have nogle redskaber som pårørende, og det kan være en uvurderlig støtte at mødes med andre pårørende, som ved, hvad det vil sige at være tæt på et menneske, der lider psykisk. Verdens Mentale Sundhedsdag: Region Sjælland sætter fokus på at komme sig Pressemeddelelse Psykisk sygdom eller psykiske problemer berører i større eller mindre grad de fleste familier i Danmark på et tidspunkt i livet. Men der er mange veje til at komme sig fra psykisk sygdom. Veje, der er personlige og forskellige fra menneske til menneske. PsykInfo i Region Sjælland markerer Verdens Mentale Sundhedsdag 10. oktober med to arrangementer, hvor mennesker med erfaring med at komme sig fortæller om de veje, de har fulgt, og hvor fagfolk samtidig deler ud af deres viden på området. Har I en god historie, som I gerne vil have i pressen, så henvend jer til kommunikationskonsulent Thomas Larsen på bragte i oktober/november-udgaven et uddrag af en artikel af journalist Steffen Fog, Mød din psykiater på nettet bragt i hhv. Dagens Medicin og Computerworld. Det er efterfølgende kommet til redaktionens opmærksomhed, at det ikke var tilladt at gengive dele af omtalte artikel uden tilladelse fra skribenten selv, idet sekvensen falder uden for ophavsretslovens 22 om ret til at citere. Vi undskylder fejlen. 13

14 En livsdr at blive Charlotte Marding har siden februar 2006 læst til sygeplejerske som fjernstudium på Slagelse Sygehus. Hun er 39 år, og til dagligt er hun ansat i afdeling N1, Distrikt Næstved, Psykiatrien Vordingborg. Af Marlene Ballin, redaktionsudvalget Charlotte fortæller: - Det har været en livsdrøm for mig at læse til sygeplejerske. Faktisk har jeg ønsket det, lige siden jeg var 12 år. Charlotte Marding blev uddannet som social- og sundhedsassistent i 1997 og har været ansat i den højtskærmede afdeling N1, Psykiatrien Vordingborg i snart 9 år. Men det var skæbnen, der afgjorde, at det først var SSA-uddannelsen, der blev en realitet: - Dengang syntes jeg, at sygeplejerskeuddannelsen var for stor en mundfuld at påbegynde efter min søns fødsel, så jeg besluttede, at SSA-uddannelsen derfor kunne være springbrættet til en potentiel sygeplejerskeuddannelse. Økonomien en forhindring Da Charlotte Marding syntes, at tiden var moden til at læse videre, og hun syntes, at hendes søn havde den rigtige alder til, at mor studerede, var økonomien en stor forhindring. Sygeplejestudiet i dag er SU-baseret, og det er meget svært i en moden alder af få det til at hænge sammen økonomisk med kun en SU-indkomst, fortæller Charlotte Marding: - Og det er rigtig ærgerligt, da der er rigtige mange SSA er, der gerne vil videreuddanne sig til sygeplejerske, men ikke har råd på SU. Sygeplejestudiet går derved glip af mange dygtige SSA er 14

15 øm for mig sygeplejerske med stor erhvervs- og livserfaring, slår hun fast. Det kunne være guld værd på sygeplejestudiet, og det er især ærgerligt med den store sygeplejerskemangel, der er lige nu i Danmark, hvor det især også er svært at rekruttere sygeplejersker til psykiatrien. Ønskestudiet en realitet Ønskestudiet blev dog gudskelov en realitet for Charlotte, der først ihærdigt studerede Distrikt Næstveds uddannelsespolitik, der var varme fortalere for videreuddannelse, og derved tog sin ledelse på ordet, da hun forelagde dem sit store ønske om at læse videre til sygeplejerske. Der hurtigt blev indgået en uddannelseskontrakt med Charlotte, der kunne muliggøre sygeplejestudiet. Super godt at være sygeplejerske-studerende - Det er bare super godt at være sygeplejestuderende, fortæller Charlotte. Men det er samtidig en noget anderledes faglig kasket at have på. Samtidig er der et pres på ens skuldre over for afdelingen og ens omgivelser, da jeg jo meget gerne skal fuldføre og bestå min uddannelse. Indtil videre har Charlotte Marding dog klaret alle sine eksaminationer udmærket. - Det er også meget hårdt at være fjernstuderende, fortsætter Charlotte. Det kræver meget struktur og planlægning. Jeg er på seminar på Sygeplejeskolen i Slagelse cirka 1-2 gange om måneden a 3 dages varighed fra torsdag til lørdag, hvor der er meget intensiv og koncentreret undervisning. Vagter i afdeling N1 og sygeplejestudiet udgør tilsammen ca. 60 timer om ugen pga. læsning, opgaveskrivning, eksaminationer og studiegruppe. Det er hele sliddet værd Charlotte Marding slår samtidig fast, at det er vigtigt at have et godt familiært bagland og netværk, for ellers kan det ikke lade sig gøre: - Men det er hele sliddet værd at studere, for det udvikler én meget både personligt og fagligt. Man kan dog godt rende ind i nogle faglige kampsten undervejs, men man udvikler sig af det. Charlotte Marding kan kun opfordre andre SSA er, der har en sygeplejerske i maven, om at komme i gang med at gøre noget ved deres drøm. Privat er Charlotte Marding sammenlevende med SSA Kenneth Hansen, der også er ansat i Psykiatrien Vordingborg på afd. M1. Charlotte har 1 hjemmeboende søn og 2 bonusbørn. Charlottes store fritidsinteresse er bl.a. styrketræning, hus og familie samt venner og veninder. Charlotte Marding bliver færdig uddannet som sygeplejerske maj Du er velkommen til at kontakte Charlotte Marding, hvis du vil have flere oplysninger om sygeplejerskeuddannelsen. Charlotte Marding kan kontaktes på mailadressen 15

16 Verdens Mentale Sundhedsdag 2007»At komme sig borderline, selvskade og incest«af konsulent Henrik Brandrup, Psykiatrihuset Den internationale organisation World Federation for Mental Health har siden 1992 stået bag Verdens Mentale Sundhedsdag, der markeres den 10. oktober hvert år. Dagen sætter psykisk sygdom og mental sundhed på dagsordenen overalt i verden. Festsalen på Realskolen i Holbæk dannede rammen om et større arrangement denne dag med over 500 tilhørere Incest er tabu. Forældres seksuelle misbrug af deres børn er lukket land, ulovligt, krænkende og så uendelig følelsesladet, at det nærmest er umuligt at sætte ord på. Men Karin Dyhr kan. Karin Dyhr kan tryllebinde sine tilhørere med beretninger om et liv, hvor faderen har misbrugt hende fra hun var helt lille. Et liv der gennem cirka 18 år udviklede en uudholdelig indre smerte, der først senere i voksenlivet kom buldrende ud i borderline, periodiske psykoser, depressioner og selvbeskadigelser via f.eks. cutting. Karin Dyhr var blevet 30 år og havde en lovende karriere som musikterapeut foran sig. Hun var blevet inviteret med i et forskningsprojekt og tilbudt et professorat. Det så lyst ud, men var dog utroligt stressende. Pludselig ramlede det hele. Karin Dyhr tryllebinder forsamlingen i Holbæk på en balanceret måde. Hun fortæller gribende og følsomt uden at overdramatisere, uden store armbevægelser og tårepersende følelsesudbrud. Til gengæld er hun nærværende, ukompliceret i sit sprog og næsten skræmmende ærlig og ægte. Alle tilhørere bliver fanget, berørt og mister ikke fokus der var mange våde øjne undervejs. Giften ud Karin Dyhr har været igennem over 70 indlæggelser i en periode på 17 år. Hun blev indlagt og udskrevet og indlagt igen. Medicin, ubrugelige samtaler, medicin igen og en snes selvmordsforsøg var også en del af historien. I sin afmagt greb hun også til det stumme sprog, myrdede en potteplante, dunkede sit hoved mod væggen, skar sig med glasskår, så blodet flød; giften skulle ud. Det var uhyre svært under indlæggelserne at få taget hul på faderens årelange, tilbagevendende krænkelser. Der var ikke mange, der kunne forstå hendes signaler og de grufulde oplevelser, der lå bag. Og så alligevel. Plejeren Agnes var uhyre tålmodig, og ikke mindst afdelingssygeplejersken Jan, der i 14 år var en uvurderlig støtte. Han gav sig tid, lyttede og fangede de indestængte signaler, der som usynlige hårdknuder langsomt blev løsnet. Kriserne aftog gennem årene, med mange tilbagefald undervejs, men det gik heldigvis langsomt mod det bedre. I dag føler Karin Dyhr sig rask, bor med sin samlever Peter og siger oprigtigt, at hun er et lykkeligt menneske. 16

17 Aftenen blev rundet af med Erik Grip, der sang og spillede guitar til temaet Sange om eksistens. Det var en behagelig måde at tilføre sjælen massage og anderledes nuancer efter nogle særdeles farverige og gribende timer i selskab med Karin Dyhr og Pernille Jensen. Håbet ind Inden Karin Dyhr berettede sin gribende historie, fortalte Pernille Jensen, der er antropolog og projektleder, om recovery dvs. at komme sig. Pernille Jensen har arbejdet længe og intensivt med, hvad det er for mennesker med psykiske problemer, der kommer sig, hvad der fremmer og hæmmer mulighederne. Mange har den opfattelse, at man ikke kan komme sig af psykisk sygdom. Recovery handler blandt andet om at kunne overvinde hverdagens udfordringer, og det er helt afgørende, at behandlingerne tager udgangspunkt i det enkelte menneskes definition af egen situation og muligheder. Man skal fokusere på en fremtid som rask og så skal behandlingssystemet blive bedre til at respektere, at den psykisk syge skal have støtte i forløbet f.eks. også støtte til at komme sig over tab af familie og venner samt den nedslidning, der ofte følger med langvarig psykisk sygdom. Nedslidning både for den syge og i den syges netværk. Det kan tage lang tid at komme sig og der er desværre ofte en tendens til at tro, at det, der virker for den ene, også virker for den anden. Men der er sjældent en enkel løsning. Ud over at bidrage med faglighed, skal man som behandler være i stand til at lytte til folks egne løsninger, tage udgangspunkt heri og så skal man opstille mål og bevare håbet. Håbet skal ind. Det var en hjørnesten for blandt andre Karin Dyhr. Karin Dyhr og Pernille Jensen er gode beviser på, at man godt kan være glad, selvom man har meget alvorlige emner inde på livet. 17

18 »Hvis du vil føre et andet menneske Af Thomas Larsen, Uddannelses- og udviklingsafdelingen i Region Sjælland stod bag arrangementet, som alt i alt havde deltagelse af små 300 medarbejdere fra såvel somatikken som Psykiatrien i Region Sjælland. Skuespiller Arne Stentoft satte fokus på, hvordan man etablerer en god kommunikation med patienter og pårørende, når kontakten er kort og når kommunikationen er svær. Hvordan møder man patienten eller den pårørende? Hvordan påvirker kropssprog og stemmeføring ens faglige indsats? Og hvordan indtager man en professionel rolle over for patient og pårørende? Det var nogle af de temaer, der blev berørt, da medarbejdere fra Psykiatrien deltog i en temaeftermiddag med skuespiller Arne Stentoft den 2. og 4. oktober i Slagelse og Roskilde. Vi deltog i Slagelse. I er eksperterne så hvorfor er I her? Dét var Arne Stentofts provokerende åbningsspørgsmål. Svaret fra salen var, at få sat begreber på det, vi allerede gør. Og at få fokus på dem, så vi kan gøre det endnu bedre. Med det afsæt øvede deltagerne sig i mødet med patienten og den pårørende; hvordan siger man goddag, hvordan indtager man en professionel rolle, og hvordan påvirker ens stemmeføring modtageren. Deltagerne øvede sig i kropssprog og blev inviteret til at sætte ord på, hvad der er vigtigt i det personlige møde. Øjenkontakt, smil, klar stemme og bevaring af øjeblikket En deltager bemærkede, at det vigtigste i det personlige møde er bevaring af øjeblikket. Med det mente hun, at man Sygeplejerske Jette Larsen: I sidste ende er det situationsafhængigt, hvad man vælger at gøre. Og på den måde er det med det, som det er med al psykiatrisk sygepleje: den faglige indsats beror på situationen og på, hvor patienten er. stiller ind på patienten, er til stede og er nærværende. At man lytter, spørger, ser. En anden deltager bemærkede, at ens faglighed nogle gange kan stå i vejen for nærværet. Man kan hurtigt gøre sig nogle faglige konklusioner, som står i ve- 18

19 Arne Stentoft illustrerer, hvordan en arrogant og distanceret mine kan tage sig ud. Arne Stentoft illustrerer, hvordan det kan gøres på en lidt pænere måde. Deltagerne øver sig i det personlige møde hvordan man siger goddag, hvordan man tager initiativ til håndtryk, og hvordan man bevarer en god og behagelig øjenkontakt. et bestemt sted hen «Sygeplejerske Lisbeth Langelund: Der kan ligge en anerkendelse af patientens tilstand, ved at man matcher denne, det vil sige spejler patienten i kropssprog og stemmeføring. Man siger ligesom jeg ser, hvordan du har det. jen for at høre, hvad patienten egentlig vil sige. Jeg forventer, at de andre tilpasser sig til mig! Deltagerne fik også lejlighed til at indtage høj og lav status, hvor høj status er et kropssprog og en holdning, der udtrykker jeg forventer, de andre tilpasser sig til mig. Lav status er jeg er parat til at tilpasse mig de andre. Øvelsen fik sygeplejerske Jette Larsen fra Distriktspsykiatrien Ringsted til at bemærke de særlige udfordringer i Psykiatrien, når man eksempelvis står over for en depressiv patient: At nærme sig hinanden med faglige redskaber - Det bliver nemt et uligeværdigt møde, hvis man ikke selv er opmærksom på statusfordelingen, da patienten i kraft af sin sygdom måske indtager en lav status. Eller en manisk patient indtager måske en høj status. Udfordringen bliver at nærme sig hinandens status, for derved bedre at kunne nå ind til patienten. Patienten skal føle sig forstået, det er alfa og omega for den terapeutiske alliance i den psykiatriske sygepleje og behandling. Anerkendelse af patienten Sygeplejerske Lisbeth Langelund, også fra Distriktspsykiatrien Ringsted, supplerer: - Der er flere niveauer, patienten kan føle sig forstået. Der kan ligge en anerkendelse af patientens tilstand, ved at man matcher denne, det vil sige spejler patienten i kropssprog og stemmeføring. Man siger ligesom jeg ser, hvordan du har det. Det er vigtigt at opnå og bevare en ligeværdig kontakt til patienten og eventuelt forsøge at hæve den depressive patient til en højere status. Situationsbestemt sygepleje Sygeplejerske Jette Larsen: - I sidste ende er det situationsafhængigt, hvad man vælger at gøre. Og på den måde er det med det, som det er med al psykiatrisk sygepleje: den faglige indsats beror på situationen og på, hvor patienten er. En temadag som denne giver eller genopfrisker nogle redskaber til at håndtere kommunikationen i den kliniske hverdag. På denne måde kan temaeftermiddagen indrammes med den danske filosof Søren Kirkegaards ord fra 1859 i En ligefrem meddelelse : At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere, end han - men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår. Hvis jeg ikke gør det, så hjælper min mereforståen ham slet ikke. 19

20 Billedreportage fra Forskningsdagen 2007 Den 31. oktober afholdt Forskningsenheden i Vordingborg Forskningsdagen, der foregår om efteråret hvert år. Her præsenterede forskningsmedarbejdere fra enheden så vel som fra psykiatriens distrikter og afdelinger deres projekter for hinanden og for tilhørerne. Alle medarbejdere i Psykiatrien Region Sjælland var inviterede under overskriften Et gratis tilbud til alle ansatte i Psykiatrien Region Sjælland, og i år var oplægsholderne fra hele regionens psykiatri. Konferencesalen i Psykiatrien Vordingborg var fyldt til bristepunktet, og dagen gav deltagerne et godt indtryk af vores forskningsaktivitet, selv om der var enkelte frafald sidst på dagen i et meget fortættet program. 20

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

PsykInfo arrangementer august - december 2008. psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland

PsykInfo arrangementer august - december 2008. psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland PsykInfo arrangementer august - december 2008 psykinfo psykiatrisk informationscenter region sjælland PsykInfo er Psykiatrisk Informationscenter Region Sjælland. PsykInfo formidler viden og vejleder om

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Roskilde

Psykiatrisk Klinik Roskilde Psykiatrisk Klinik Roskilde Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Distriktspsykiatrien Greve

Distriktspsykiatrien Greve istriktspsykiatrien Greve Velkommen til Psykiatrien, Region Sjælland Psykiatrien, Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst

BYHØJSKOLEN KORSKÆR EFTERÅR 2013. Det handler om angst Det handler om angst Børn og unge med angst - tirsdag d. 20 august kl. 19.00* Angstlidelser hos børn og unge er udbredte og udgør et seriøst problem. Er du forældre til et barn/en ung med angst, kan du

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd

Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Afsnit S1, indgang 29 Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på,

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark.

Lad være med at blande dig udenom. - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Lad være med at blande dig udenom - at være tæt på depressionsramte. Psykologens indspark. Hvem er jeg? Psykolog, Ansat i Region Sjælland. Også uddannet sygeplejerske. Har ikke privat klinik såjeg skal

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel

PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel PTSD hos flygtninge og indvandrere forståelse og behandlingsmodel Torsdag 9. oktober 2014 Psykiatridage i København Sigurd Wiingaard Uldall Læge Kompetence Center for Transkulturel Psykiatri Flygtninge

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony.

Kommunikation. 19. januar 2010. Århus Universitetshospital Skejby. v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony. www.sanneanthony.dk. www.sanneanthony. Kommunikation Århus Universitetshospital Skejby 19. januar 2010 v/ Livsstilsterapeut Susanne Anthony CV for Susanne Anthony E.F.T. Terapeut 2006 Hypnose Terapeut 2004 NLP-psykoterapeut 1999 Reg.Lægemiddelkonsulent

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Der findes en masse teoretisk viden om hvad der ikke er godt for børn! Men hvad er det egentlig vi gerne vil hjælpe dem med? steffen christensen & jacob hulgard (stch@odense.dk & jacih@odense.dk) Børn

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

PSYKIATRISK BEHANDLING

PSYKIATRISK BEHANDLING Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård PSYKIATRISK BEHANDLING S E N F Ø L G E R A F S E K S U E L L E O V E R G R E B I B A R N D O M M E N VEJE TIL HJÆLP FOR SENFØLGER VISITATION

Læs mere

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd

Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Side 6: Hvordan ser dit amt ud? Psykiatrien i Storstrøms Amt Center Nord, Midt eller Syd Psykiatrien i Storstrøms Amt modtager patienter fra hele Storstrøms Amt, der har ca. 260.000 indbyggere. Voksenpsykiatrien

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

HØJSKOLEDAGE. 16. FEBRUAR: Tina Kjær Didriksen, fra Priorgårdens butik, kommer og fortæller om opstarten og arbejdet med butikken.

HØJSKOLEDAGE. 16. FEBRUAR: Tina Kjær Didriksen, fra Priorgårdens butik, kommer og fortæller om opstarten og arbejdet med butikken. HØJSKOLEDAGE 16. FEBRUAR: Tina Kjær Didriksen, fra Priorgårdens butik, kommer og fortæller om opstarten og arbejdet med butikken. Gennem et par år har Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdet med idéen om at

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Afbud fra resten af deltagerne. Referent: Annie Elise Geilman. hvad, hvornår) Kort præsentationsrunde. Punkt 2. Dagsordenen godkendes.

Afbud fra resten af deltagerne. Referent: Annie Elise Geilman. hvad, hvornår) Kort præsentationsrunde. Punkt 2. Dagsordenen godkendes. Referat af møde i det Kommunale Samarbejdsfora for Psykiatrien Vest Møde d. 12. juni 2014, i undervisningslokalet på Gul Gang, indgang Z2, Sengeafsnit V4, Birkevænget 7, Holbæk. Patient- og pårørendeorganisationer

Læs mere

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3.

Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling www.perron3. Ungekonferencen 31. marts - 1. april 2009 RELATIONER Relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv og udvikling Tom Richie Tirsdag den 31. marts 2009 Kl. 09.00 Morgenkaffe. Kl. 09.30 Kl. 10.00

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Det anerkendende møde Oplægsholder: Projektleder, psykolog Johanne Bratbo

Det anerkendende møde Oplægsholder: Projektleder, psykolog Johanne Bratbo Temadag: Mødet mellem mennesker Region Sjælland, den 7.november 2013 Det anerkendende møde Oplægsholder: Projektleder, psykolog Johanne Bratbo EN AF OS en kampagne for alle Disposition Meget kort om Landskampagnen

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2

PsykiatriNyt. Indhold. December 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri. Leder Sig, hvad du vil...side 2 PsykiatriNyt PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund Nielsen Forsidefoto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projekt: Mænd med ADHD

Projekt: Mænd med ADHD Projekt: Mænd med ADHD Handicapidrættens Videnscenter www.handivid.dk Inge Sørensen Anne-Merete Kissow Projektets idé At udvikle et kursusforløb, hvor voksne mænd med ADHD (30+ år) får mulighed for at

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015

Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Nyt om mentalt helbred hos unge Konference med Det Sociale Netværk i Roskilde 4. maj 2015 Pernille Due, professor, dr.med. Forskningsleder for Forskningsprogrammet Børn og Unges Sundhed og Trivsel Statens

Læs mere

LIVET MED SKIZOFRENI

LIVET MED SKIZOFRENI LIVET MED SKIZOFRENI HJÆLP OG BARRIERER PSYKIATRIFONDENS SKIZOFRENI-UNDERSØGELSE 213 PSYKIATRIFONDEN.DK UNDERSØGELSENS BAGGRUND Psykiatrifonden gennemførte i foråret 213 en spørgeskema-undersøgelse blandt

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder

Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder Når skizofreni er en del af familien roller og muligheder Jens Einar Jansen Psykolog og Ph.d.-studerende Kompetencecenter for debuterende psykose jenj@regionsjaelland.dk Oversigt Syn på Skizofreni tidligere

Læs mere

Rehabilitering. Resultat og forankring af indsatsen afhænger af, om borgeren

Rehabilitering. Resultat og forankring af indsatsen afhænger af, om borgeren 8 l ergoterapeuten l maj 2005 i sundhed Patienten i centrum. Det plejer at være et plus-ord. Men med tilføjelsen Patienten har ansvar for sin behandling og ret til selvbestemmelse, risikerer tankegangen

Læs mere

TEMAAFTENER PÅ LIVSLINIEN EFTERÅR 2013 Et tilbud til alle frivillige

TEMAAFTENER PÅ LIVSLINIEN EFTERÅR 2013 Et tilbud til alle frivillige TEMAAFTENER PÅ LIVSLINIEN EFTERÅR 2013 Et tilbud til alle frivillige Nedenstående er en oversigt over temaaftener for det andet halvår af 2013. Intentionen med oversigten er, at I allerede nu har mulighed

Læs mere