Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen."

Transkript

1 Værd at vide Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Adgang til skolen Skolen har installeret elektronisk nøgle, der giver dig mulighed for at benytte nogle af skolens faciliteter udenfor normal skoletid. Med en personlig nøglebrik har du mulighed for at åbne skolens hoveddør og derved få adgang til elevområderne. Nøglebrikken kan du få i administrationen og den udleveres mod et depositum på 50 kr. Nøglebrikken er personlig og må ikke udlånes til andre. Misbrug kan medføre inddragelse af nøglen. Adresseændring Skolens register bliver automatisk opdateret af Folkeregisteret, så det er ikke nødvendigt at meddele, hvis du flytter. Men hvis du ændrer telefonnummer, bedes du straks ændre dette på selvbetjening.tradium.dk (sms-systemet) samt meddele det på kontoret. Aflevering af opgaver Alle opgaver, der er stillet af læreren skal afleveres til tiden og i en sådan form, at de kan godkendes af denne. En opgave kan være: en stil, et projekt, en hjemmeopgave, et oplæg eller en fremlæggelse. Hvis du grundet sygdom er ude af stand til at aflevere opgaven, er det dit ansvar at få en aftale med læreren om andet afleveringstidspunkt den første dag du møder på skolen igen (se også studie- og ordensreglement). Såfremt opgaver, der indgår i eksaminationen til eksamen, ikke er afleveret til tiden, kan du ikke indstilles til eksamen. Aflysning af undervisning Skolen bestræber sig på, at der sættes vikarer på flest mulige af de timer, hvor lærere kan være forhindrede i at gennemføre undervisning på grund af sygdom, deltagelse i kurser, mv. Aflysninger, skemaændringer, vikar mv. annonceres via sms, mail eller informationsskærmene - alt efter hvor lang tid i forvejen, vi kender aflysningerne og ændringerne. Kontoret åbner kl sygemeldinger behandles straks herefter. Hvis det på grund af snestorm eller lignende bliver nødvendigt at aflyse undervisningen, vil dette blive meddelt i morgenudsendelserne fra P4 Nordjylland og kunne ses på Afskrift Afleverede opgaver, som er afskrift eller hentet fra Internettet, opfattes som snyd på linie med eksamenssnyd og kan medføre bortvisning fra uddannelsen (se også studie- og ordensreglement). Aktivitetsoversigt Skolens aktivitetsoversigt opdateres løbende i elektronisk form og findes på StudyNet.

2 Alkohol og rusmidler Det er strengt forbudt at møde til undervisning eller andre aktiviteter på skolen i påvirket tilstand, og det påhviler enhver ansat på skolen at gribe aktivt ind, hvis en person/personer indtager rusmidler af enhver art eller optræder i rusmiddelpåvirket tilstand på skolens område. Hvis det konstateres, at en elev overtræder skolens regler vedrørende indtagelse af alkoholiske drikke og øvrige rusmidler, kan det medføre midlertidig bortvisning fra skolen. Som et led i opklaringen kan eleven blive bedt om at lade sig teste for rusmidler. Hvis den unge er under 18 år, skal forældrene inddrages i opklaring af overtrædelsen og den efterfølgende problemløsning. Kun til fester o.lign. må der indtages alkohol. Hele rusmiddelpolitikken fremgår af StudyNet. Befordring med taxa Ved sygdom eller invaliditet kan der i særlige tilfælde ydes befordring med taxa. Sygdommen eller invaliditeten skal være skriftligt dokumenteret af din læge. Du selv skal betale for dokumentationen. Befordring kan tidligst bevilliges en uge efter ansøgningen. Henvend dig på kontoret for nærmere information. Bibliotek - infocenter Skolens bibliotek - infocenter finder du ved kantinen. Infocenteret på Tradium er ikke et traditionelt bibliotek, som det kendes fra folke- eller skolebiblioteker. Det fungerer ligesom de informationscentre, der findes på videregående uddannelser. Her finder du et bredt udvalg af faglitteratur inden for skolens undervisningsområder, heraf mange på fremmedsprog, men du er også velkommen til bare at komme og læse aviser eller tidsskrifter og lave gruppearbejde. De fleste materialer er til hjemlån. Centeret vil være bemandet med en bibliotekar dels en selvbetjeningsterminal, hvor du skal bruge dit sygesikringskort Infocenteret indeholder også en afdeling med komplet videoredigeringsudstyr, pcarbejdspladser, kopimaskine/printer, trådløst netværk og lamineringsmaskine. Det er en god ide at starte din informationssøgning via skolens webside Infocenteret har sin egen side, hvor du bl.a. kan søge på materialer, forny dine udlån samt bruge de mange betalingsdatabaser infocenteret abonnerer på. Infocenteret administrerer også udlån af undervisningsmaterialer. Husk at alle materialer er udlånt personligt, så pas godt på dem, byt dem ikke med andre og lad dem ikke ligge i klassen. På skolens hjemmeside under infocenter kan du altid se hvilke materialer du har lånt og hvornår de skal afleveres.

3 Vær opmærksom på at ødelagte eller bortkomne materialer skal erstattes. Brand/evakuering Klassens kontaktlærer vil drage omsorg for, at du får kendskab til skolens indretning og dermed placering af nødudgange samt de forholdsregler, alle skal iagttage under brand. Der er i hvert klasselokale ophængt en evakueringsplan. Det er vigtigt, at du har kendskab til planen. Buskørsel I tilfælde hvor undervisningen foregår uden for skolens område, vil skolen enten arrangere buskørsel eller stille busklippekort til rådighed. Bøger Skolen stiller gratis lærebøger til rådighed. Du må ikke skrive i de udlånte bøger. Du kvitterer for modtagelsen af bøgerne, som du har ansvaret for indtil de afleveres igen. Bøgerne skal naturligvis bindes ind for at skåne dem. Bortkomne bøger skal du erstatte til dagspris. Du skal selv betale for papir, lommeregner og ringbind. Aflevering af bøger Bøgerne afleveres når du får hjemkaldelse på dem. Ved 1. rykker medsendes girokort. Ved 2. rykker oplyses, at restance indberettes til CFR - Det Centrale Fordringsregister. Dette betyder bl.a., at hvis du får penge tilbage i skat, vil disse blive modregnet i Handelsskolens tilgodehavende. Hvis du har betalt for en bog, og bogen dukker op inden for 1 måned efter du har betalt, vil du få pengene retur. Du skal henvende dig til biblioteket. Ordbøger De almindelige ordbøger (Gyldendals røde ordbøger) skal du selv købe. Handelsskolen stiller visse specialordbøger til rådighed. Der er desuden elektroniske ordbøger på skolens computere. Dimission Når den afsluttende eksamen er overstået, fejres det med en højtidelighed hvor elever, familie og lærere mødes på skolen til overrækkelse af eksamensbeviser, taler, legatuddeling mm. I forbindelse med Dimissionen, er der klassefotografering på skolen. Elevator Skolens elevator må kun benyttes af personalet og elever med handicap. Elevråd Elevrådet er elevernes officielle repræsentation. Det repræsenterer eleverne over for skolens bestyrelse, ledere og lærere. Elevrådets opgave er at varetage elevernes undervisningsmæssige, faglige, kulturelle og personlige interesser. Elevrådet sammensættes i et forretningsudvalg med repræsentation af en formand og en næstformand. Alle elever på skolen har valgret og er valgbare til elevrådet. Elevrådet sammensættes inden udgangen af august måned med valg af en klasserepræsentant og en suppleant for hver

4 klasse. Elevrådsrepræsentanten er ansvarlig for at informere om alt, hvad der arbejdes med i elevrådet. Udfordringerne og opgaverne i elevrådet er mange. Elevrådet forsøger at gøre hverdagen lidt festligere, og det er vigtigt, at klasserne vælger en repræsentant, som har tid og lyst til at gøre et stykke arbejde med dette. Evaluering Dine præstationer bliver løbende evalueret. Formålet med evalueringen er at drøfte, hvordan du som elev kan forbedre dit standpunkt. Ferieplan for (Undervisningsfrie perioder - alle dage er inklusive i ferien) Efterårsferie 18/10-22/ Juleferie 22/12-04/ Vinterferie 14/02-18/ Påskeferie 18/04-25/ St. Bededag Kristi Himmelfartsferie 02/06-03/ Pinsedag 13/ Sommerferien starter Ferieplan (Undervisningsfrie perioder - alle dage er inklusive i ferien) 1. Skoledag efter sommerferien HHX Skoledag efter sommerferien HG Efterårsferie 17/10-21/ Juleferie 21/12-30/ Vinterferie 13/02-17/ Påskeferie 02/04-09/ St. Bededag Kristi Himmelfartsferie 17/05-18/ Pinsedag Grundlovsdag Sommerferien starter Fester Indimellem alt det faglige holder vi nogle gode fester. Skolen er arrangør af idrætsfesten, den store gallafest og dimissionsfesten derudover holder elevrådet også fester og arrangerer fredagscafe.

5 Forsikring I. Personskade Skolen har ikke tegnet forsikringer for eleverne. Er du udsat for et ulykkestilfælde i forbindelse med din skolegang, kan skolen ikke yde økonomisk dækning for den personlige skade. Skolen kan dog i visse tilfælde gøres ansvarlig efter almindelige erstatningsretslige regler for ulykkestilfælde. Hvis du ikke er dækket af en heltidsulykkesforsikring, medfører dette, at du ikke er dækket forsikringsmæssigt ved skader forvoldt ved ulykkestilfælde, fx. i skoletiden, dvs. timer og frikvarterer på ekskursioner, herunder rejser til ud- og indland ved arrangementer på eller uden for skolen, tilrettelagt af skolen eller elevråd m.v. ved ophold i øvrigt på skolens område på vej til og fra skole Du kan muligvis kræve at få erstatning, hvis du kan gøre et ansvar gældende over for en skadevolder, fx en skolekammerat, en trafikant eller en grundejer, hvis skadevolderen er erstatningspligtig efter almindelige erstatningsretlige regler og er dækket af en ansvarsforsikring. Skolen vil derfor anbefale, at du i egen interesse sørger for, at du er dækket af en heltidsulykkesforsikring, der også gælder ved ulykkestilfælde i hjemmet, i trafikken og på sportspladsen osv. II. Tingskade Bliver dine ting - fx tøj, skoletaske, cykel eller knallert ødelagt eller stjålet mens du er på skolen, er det dine forældres (eller din egen) indboforsikring, der i givet fald skal yde erstatning. Skader ved hærværk fx på en cykel, der står på skolen, er ikke dækket af den normale indboforsikring. Det samme gælder tyveri af penge og smykker, når der uhindret er adgang til pengene m.v. Skolen kan normalt ikke gøres erstatningsansvarlig for tyveri og hærværk på skolen. Hvis du på skolen forvolder skade på andre personer eller andres ting, herunder skolens lokaler, inventar m.v., kan du personligt blive gjort erstatningsansvarlig efter gældende regler. Skolen vil anbefale, at du også her i egen interesse sørger for, at du er dækket af en indboog ansvarsforsikring. Hvis du bliver udsat for et ulykkestilfælde, tyveri eller selv forvolder skade, bedes du henvende dig til afdelingsforstanderen. Forældrekontakt Ønsker dine forældre eller din værge at kontakte skolen, er de velkomne til at henvende sig til ledelsen eller din studievejleder. På handelsskolen afholdes der desuden forældreaftener. Fredagscafé Der vil i løbet af året blive afholdt et antal fredagscafé er, hvor man kan hygge sig, høre musik mm. En fredagscafé kan fx være arrangeret af skolen, elevrådet eller en klasse - efter aftale med afdelingsforstanderen. Fællesarrangementer I løbet af skoleåret er der en række fællesarrangementer. Arrangementerne kan have en faglig og kulturel dimenssion. Derudover vil der være samlinger, hvor klasserne selv på skift er ansvarlige for aktiviteten. Der er mødepligt til arrangementerne.

6 Glemte sager Glemte sager afleveres og afhentes på kontoret. Efterlad ikke penge og andre værdigenstande i tasker og overtøj. Gæster på skolen Det er ikke tilladt for andre end skolens elever og personale at færdes på skolen. Gæster bedes henvende sig på kontoret. Til fx fester o.lign. kommer indbudte gæster til at stå på en gæsteliste, som checkes ved indgangen. Hjælpemidler Hjælpemidler ved eksamen; Alle får udleveret skriftlig information om tilladte hjælpemidler i de enkelte fag. Hjælpemidler i forbindelse med fysiske handicaps; Se under Støtteforanstaltninger Idrætsdag Der afholdes hvert år i efteråret en idrætsdag for ungdomsuddannelserne, hvor der dystes inden for mange forskellige sportsgrene, fx motionsløb, fodbold, volleyball, rundbold, håndbold etc. Idrætsdagen afsluttes med en sportsfest om aftenen. Information internt Al information fra skolen findes primært på StudyNet - skolens intranet. Stillingsopslag og informationer fra praktikservice vil blive opslået på den store opslagstavle ved skolens hovedindgang. I eksamensperioden bliver karakterer opslået på tavler ved hovedindgangen. Informationsskærme Her kan du finde information om gæster i huset, fællesarrangementer, skemaændringer mm. Internationalisering Handelsskolen byder på mange muligheder for at få den internationale dimension med i studieforløbet. Studieture er med til at give dig faglig ballast, når du en gang skal læse videre eller søge job i erhvervslivet, hvor kendskab til fremmede kulturer og normer er en stor fordel. Samtidig er studieture med til at skabe et godt fællesskab i klassen. IT På Tradium råder vi over gode IT faciliteter. IT indgår som en naturlig del af uddannelsen. Ved skoleårets start får du tildelt et personligt brugernavn og en adgangskode. Dette giver dig adgang til skolens netværk, brugerprogrammer og Internettet. Der er etableret trådløst netværk på skolen, så det er muligt at bruge bærbar pc er med trådløst netkort. Der er naturligvis en række regler for anvendelsen af skolens netværk. Disse udleveres særskilt ved skolestart. Der er opstillet printere og scannere på gangarealerne som kan benyttes.

7 Alle elever tildeles ved skolestart en konto med værdi af kr Hver gang du kopierer eller printer trækkes et beløb på kontoen, som modsvarer det, du har brugt. En A4 side koster 0,25 kr. i sort/hvid og i farve kr. 0,80. Får du brugt hele beløbet på kontoen, har du mulighed for at sætte yderligere penge ind. Skolen ser med alvor på evt. tilfælde af sabotage på IT-udstyret. Det kan medføre bortvisning, jf. skolens IT-regler, som du underskriver ved skolestart. Kantinen I kantinen kan du købe diverse lune retter, smørrebrød, sandwich, salat, sodavand, juice mv. Derudover er der opstillet automater, hvor du kan købe slik, kaffe, kakao og te. Kantinen er åben fra kl.: morgenmad frokost (fredag til kl ) Karakterer 7-trins trins-skala skala Alle elever på Handelsskolen får karakterer efter nedenstående karakterskala: Karakter Relation til ECTS Betegnelse 12 A Den fremragende præstation 10 B Den fortrinlige præstation 7 C Den gode præstation 4 D Den jævne præstation 02 E Den tilstrækkelige præstation 00 Fx Den utilstrækkelige præstation -3 F Den ringe præstation Beskrivelse gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål gives for den helt uacceptable præstation Der er tale om absolutte karakterer, dvs. at karaktererne udtrykker, hvor du står i forhold til læreplanen, ikke i forhold til de andre elever/studerende. Du kan læse mere om karakterskalaen på

8 Kilometerpenge I særlige tilfælde kan du få kilometerpenge. Kilometerpenge er en kontant udbetaling til egentransport, der dækker en del af dine faktiske udgifter til transporten mellem hjem og skole. Du skal betale skat af kilometerpenge. På kan du se, hvilke krav du skal opfylde for at få kilometerpenge. Kommunikation eksternt Skal du i forbindelse med dit skolearbejde - skrive til nogen uden for skolen, fx til en virksomhed, skal brevet/materialet altid gennemses af kontoret, før det sendes af sted. Ved eksterne besøg fx på kommunekontorer eller i virksomheder er det vigtigt, at du og dine kammerater udviser respekt og høflig interesse. Skolen er meget afhængig af den støtte, vi modtager, bl.a. fra mange af de lokale virksomheder, og det er derfor vigtigt, at vi efterlader et godt indtryk efter hver kontakt. Kontaktlærer: Alle klasser på handelsskolen har tilknyttet en kontaktlærer, der sammen med dig og din klasse har til opgave at skabe et godt klima i klassen. Kontaktlæreren er koordinerende led mellem lærere, studievejledere, ledelse og elever. Kontaktlærerens vigtigste opgaver er at: Følge løbende op på elevens og klassens studiemiljø og samarbejde Fungere som kontaktled til studievejleder vedr. enkeltelever, fx i forbindelse med personlige problemer Fungere som bindeled mellem klassen, studievejlederen, klassens lærere og skolens ledelse Medvirke aktivt til elevernes overholdelse af skolens ordens- og oprydningsregler, samt udarbejde klassespejl. Kontoret Her kan du få hjælp og svar på næsten alt! Har du spørgsmål vedrørende SU, skema, fravær, plaster, valgfag og meget mere, så er der hjælp at hente her. Kontoret ligger lige til venstre for hovedindgangen. Ledelsen Ledelsen sørger for, at klassen holdes orienteret om aktiviteter på skolen (møder, arrangementer, personaleændringer mv.) på StudyNet og ved SMS Legater Legater, der er specielt rettet mod skolens elever, vil blive meddelt på elevopslagstavlerne. Dette gælder også legater for elever, der ønsker at videreuddanne sig i udlandet. Ansøgninger indkaldes i april måned. For at komme i betragtning skal man helst have modtaget bekræftelse på skoleophold eller lignende i udlandet. Man kan dog også søge, hvis man kun mangler endelig bekræftelse. Legathåndbøger findes på studievejlederkontoret. Hvis du får legater til uddannelsesformål, kan du søge hos SU om at få dit fribeløb hævet tilsvarende.

9 LOP OP-kontoret (praktikservice praktikservice) Praktikservice har bl.a. til formål at hjælpe elever, der ønsker at få en elevplads efter endt uddannelse på skolen. Vi har kontakt til mange lokale virksomheder, som vi hjælper med at finde den rigtige elev. Hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med at søge elevplads f.eks. hjælp til at skrive en ansøgning og/eller CV at finde relevante jobannoncer at kontakte en virksomhed at forberede jobsamtalen - så er du altid velkommen til at kontakte Jeanette Gosvig, som sidder på kontoret ved siden af lokale 1. Søger du elevplads? så husk også løbende at tjekke ledige elevstillinger på Lærerne Selv om lærerne alle er forskellige, er der nogle fællestræk. De er først og fremmest faglærere. Hver lærer har kun få fag. Det er altså specialister, der kommer til klasserne med hvert sit fagområde og fagsprog. Lærerne koncentrerer sig primært om det faglige arbejde, men de arbejder sammen om din klasse, så du kan være sikker på, at de er meget opmærksomme på klassemiljøet og har føling med hver enkelt elev i klassen. Microsoft Outlook Microsoft Outlook er skolens kommunikationssystem. Du kan via din skol sende/modtage post, finde beskeder og informationer fra dine lærere, kontoret mm. Morgensamling Cirka en gang om måneden eller efter behov - holder vi morgensamling i kantinen eller salen kl Formålet med samlingerne er at give informationer fra ledelse og elevråd og at have socialt samvær med hinanden. Mødepligt Der er mødepligt til alle timer. Lærerne registrerer alt fravær elektronisk. Ved sygdom skal du telefonisk underrette skolen snarest muligt (telefonerne åbner kl. 7.45). Alt fravær er i princippet ulovligt. Men du kan jo skulle til begravelse, til behandling på sygehuset, til session, køreprøve eller er fraværende pga. sygdom. Alt fravær skal du indskrive i fraværssystemet. Ved for højt fravær kigger vi på dine meddelelser i fraværssystemet. Du kan først skrive i fraværssystemet, når lektionen har været afholdt, og læreren har ført protokol. Ved længerevarende sygdom skal vi have skriftlig dokumentation.

10 Skolen vurderer i hvert enkelt tilfælde niveauet på dit fravær. Som hovedregel er et fravær, der er større end 10 % for stort. Om der skal iværksættes sanktioner afhænger af en konkret vurdering. Dit fravær indgår også i vurderingen af, om du skal til eksamen på særlige vilkår. Det betyder, at du skal til eksamen i alle fag (se også studie- og ordensreglement). Parkering Du bedes parkere på parkeringspladserne ved skolen. Psykologordningen Skolen har en psykolog tilknyttet. Hvis du har personlige problemer, kan din studievejleder henvise dig til en række samtaler med psykologen. Rejseregler Ekskursioner: Ekskursioner omfatter rejser af maksimalt 3 skoledages varighed i Danmark, Norden og Europa. Maksimal pris er kr. 2000,-. Turens indhold skal have relation til undervisningen, og minimum 80 % af klassens/holdets elever skal deltage. Ringe tider Ringe tiderne er delt op i 2 hold, der skiftes til jul. HG, FIØK2. år, ADØK HH, HØK, FIØK1.år Rygepolitik Der må ikke ryges på skolen. Det er tilladt at ryge på de af skolen anviste områder udenfor. Det er ikke tilladt at ryge udenfor skolens hovedindgang eller på trappeafsatser. Sikkerhed Tradium har, som loven kræver, en sikkerhedsorganisation. Arbejdet i denne organisation består bl.a. i:

11 at udarbejde regler/instrukser i tilfælde af brand at drage omsorg for, at tekniske installationer er i orden at det fysiske miljø i det hele taget lever op til de regler, som gælder for en skole af vores slags. Skader på p personer og ting Hvis du på skolen kommer til skade eller får personlige ejendele ødelagt, kan du henvende dig på kontoret. Et evt. erstatningsansvar for skolen afgøres efter gældende ansvarsregler. Hvis du forårsager skade på andre personer eller ting, herunder skolens lokaler, inventar og bøger skal du straks melde det på kontoret. Du vil kunne blive gjort ansvarlig, dvs. erstatningspligtig efter gældende regler (Se under punktet forsikring ). Skemaændringer Skemaændringer vil forekomme i løbet af året. Du vil altid kunne se dit aktuelle skema på web-adressen eskema.tradium.dk (uden www foran), hvor du skal bruge dit eget login. Smitsomme sygdomme Du bør meddele, hvis du har fået en smitsom sygdom, bl.a. røde hunde og fåresyge. Øvrige elever orienteres ved opslag om, at der er en smitsom sygdom på skolen, så de kan være opmærksomme på evt. symptomer. SMS-system Du kan tilmelde dig vores sms-system på selvbetjening.tradium.dk. Du vil så kunne modtage informationer, og evt. aflysninger af lektioner via sms. Snyd Se under punktet Afskrift. Studierejser Studierejser omfatter fagrelaterede studierejser af 5 skoledages varighed. Rejsemål og priser afhænger af studierejsens formål og indhold, som på forhånd skal godkendes af skolens ledelse. Minimum 80 % af klassens elever skal deltage, før studierejsen kan gennemføres. Der vil ofte være et øvre loft for antal deltagere i forbindelse med fx udvekslingsrejser. Her vil studieaktiviteten for den enkelte elev være udslagsgivende i udvælgelsen. På alle årgange er der desuden mulighed for ekskursioner og fagrelaterede studierejser efter de ovenfor nævnte regler. Studievalg Nordjylland Det regionale vejledningscenter Studievalg Nordjylland gennemfører i løbet af skoleåret informations- og vejledningsaktiviteter i forhold til videreuddannelse i samarbejde med skolen. Studievalgsvejleder Vita Schou kan træffes på mail. eller tlf eller mobil Se desuden opslag med træffetider på skolens kontor. Læs mere om studievalg Nordjylland på Du vil høre nærmere om arrangementerne, der også fremgår af skolens aktivitetsoversigt. Du kan finde information om alle videregående uddannelser i Danmark på Uddannelses- Guiden.dk

12 Studievejledning Hver klasse har tilknyttet en studievejleder, hvis opgave er: at vejlede dig om løsning af personlige og sociale problemer at vejlede dig om støttemuligheder under uddannelsen at vejlede dig om valgfag og fagkombination med henblik på senere uddannelses- og erhvervsmuligheder Hvis du i dagligdagen har brug for vejledning, kan du kontakte din personlige studievejleder. Studievejledernes faste træffetider står på informationsskærmene, men føler du, at du har behov for en længere samtale, kan du også aftale et tidspunkt uden for den normale kontortid. Du vil hvert år komme til en samtale med din studievejleder med henblik på at fastlægge mål for din gennemførelse af uddannelsen. Studievejlederne har naturligvis tavshedspligt! StudyNet Studynet er et internet-baseret informations- og e-læringssystem. Lærerne i de enkelte fag opretter klasser for deres fag på StudyNet, og du kan her bl.a. finde undervisningsmateriale, lektionsplaner og oversigter over afleveringsopgaver. Ledelse og administration vil også benytte StudyNet til at give vigtige informationer til dig. Du har altså pligt til jævnligt at checke på StudyNet, om der er lagt informationer til dig. Du finder StudyNet på adressen: Støtteforanstaltninger (Specialpædagogisk støtte) Hvis du er hæmmet pga. fysisk handicap, stærk ordblindhed el. lign., eller hvis du pga. længerevarende sygdom er dårligere stillet end dine klassekammerater, er der visse muligheder for støtteforanstaltninger (feks. ekstraundervisning, specialbyggede borde og stole, tekniske hjælpemidler). Tal med din studievejleder. SU - Statens Uddannelsesstøtte SU (statens uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp du kan få, mens du er under uddannelse. For at få SU er der en række betingelser der skal være opfyldt. Du skal være fyldt 18 år. Du kan få SU fra kvartalet efter, du bliver 18 år Din uddannelse skal være SU godkendt (HG og HHX er godkendte uddannelser) Du skal være dansk statsborger Du skal være studieaktiv. Det er skolen, der afgør om du er studieaktiv Du må ikke samtidig få anden offentlig støtte Der er en grænse for, hvor meget du må tjene ved siden af SU en Du taster selv din ansøgning For at søge om SU skal du bruge et nem-id. Det kan du anskaffe dig via her søger du også om SU. Det er vigtigt, at du søger om SU til en ungdomsuddannelse, samt at du finder den rigtige afdeling på Tradium. Når du har tastet din ansøgning, går der normalt 2 4 uger, før pengene er til rådighed på din Nemkonto.

13 Hvor meget kan du få Du får et fast beløb hver måned. Størrelsen på dit stipendium er afhængig af, dine forældres indkomst (hvis du er under 20 år) og om du er udeboende eller bor sammen med dine forældre eller én af dem. Har du spørgsmål De fleste spørgsmål om SU kan du få besvaret ved at gå ind på adressen Går du på HG eller HH, skal du se under ungdomsuddannelser. Har du særlige problemer med SU, eller problemer med udbetaling af SU, så henvend dig til skolens kontor. Sygdom Bliver du pludselig syg, kan du henvende dig på kontoret, der vil hjælpe dig med hjemtransport. Blandt skolens elever vil enkelte i løbet af skoletiden blive akut syge. I nogle tilfælde kan det medføre, at eleven besvimer, får krampe eller andre ubehageligheder. I disse tilfælde opfordrer vi jer til at tage situationen med ro og undgå enhver form for panik - lad kompetente folk overtage den syge elev. Langt de fleste pludseligt opståede sygdomme er heldigvis forholdsvis ufarlige og harmløse. Ved en rolig optræden er I alle med til at gøre det nemmere for både den syge elev og for jer selv. Forbindingskasse m.m. findes på kontoret. Se også under punktet mødepligt. I Studie- og ordensreglementet er reglerne vedr. fravær og sygdom nærmere beskrevet. Telefon I forbindelse med projektarbejder mm. vil du til tider få behov for at skulle i telefonisk kontakt med fx virksomheder, offentlige myndigheder o.l. Til dette formål kan du benytte elevtelefonen på biblioteket. Du må kun ringe fra telefonen, hvis dit opkald har noget med undervisningen at gøre! Der skal tastes 0 for at ringe eksternt. Temadage Der er temadage på alle årgange på Handelsskolen. Det er dage, hvor undervisningen er flerfaglig, og der arbejdes i nogle tilfælde på tværs af klasserne. Dagene er skemalagte, og der er mødepligt, da undervisningen indgår i pensum. Lærerne vil i god tid informere dig om indholdet i temadagene. Transport Elever på HH og HG kan søge om at få rabat på transport. Du kan få rabat ved køb af periodekort på strækningen mellem din bopæl og din skole, i den periode du er under uddannelse. Det periodekort du køber med rabat kalder vi et uddannelseskort. Du kan bruge uddannelseskortet til bus og tog. Betingelser Du skal opfylde nogle krav, for at du kan få rabat:

14 Du skal gå på en ungdomsuddannelse (HG eller HH) Du må ikke samtidig gå på en videregående uddannelse Du må ikke samtidig kunne få tilskud til transport efter andre ordninger Du må ikke være i lønnet praktik eller i aktivering på en produktionsskole Du skal være studieaktiv. Det er skolen, der afgør, om du er studieaktiv Din uddannelse eller dit undervisningsforløb er tilrettelagt som heltidsundervisning Du skal selv taste din ansøgning. Du er tidligst berettiget til støtte fra den dag, du taster din ansøgning i selvbetjeningssystemet på Når du har tastet ansøgningen, vil den blive sendt elektronisk til skolen. Vi skal herefter godkende, at du er indskrevet på uddannelsen. Du må regne med op til to ugers sagsbehandlingstid, fra du har tastet din ansøgning, til du modtager en godkendelse fra SU-styrelsen. Herefter må du regne med en vis leveringstid, før du får dit uddannelseskort fra trafikselskabet. Det er derfor vigtigt, at du søger i god tid, så du når at få dit uddannelseskort før skolen starter. Tyverier Der kan desværre forekomme tyverier. Efterlad derfor aldrig penge eller andre værdigenstande i klasselokalet. Skolen erstatter ikke mistede genstande. Uddannelsesleder HG Uddannelsesleder på HG er Helle Søborg Pedersen, der har kontor på gangen bagved administrationen. Uddannelsesleder HHX Uddannelsesleder på HHX er afdelingsforstander Poul Erik Lund, Som har kontor til venstre når du kommer ind i administrationen. Udmeldelse Du kan på ethvert tidspunkt blive udmeldt af skolen. Inden udmeldelsen bedes du kontakte din studievejleder samt underskrive en udmeldelsesblanket på kontoret. Hvis du er under 18 år, skal den forsynes med din værges underskrift. Bøger skal afleveres til Erik Luxhøj på biblioteket. Vikardækning på ungdomsuddannelserne Skolen bestræber sig på, at der sættes vikarer på flest mulige af de timer, hvor lærere kan være forhindrede i at gennemføre undervisning på grund af sygdom, deltagelse i kurser, mv. Ved lærerfravær kan der skelnes mellem 2 hovedgrupper af fravær: Fravær der er forudsigeligt, det vil sige tilfælde, hvor læreren eksempelvis er på kursus eller deltager i studierejser m.v. har skolen mulighed for følgende: Omplacering af klassens lektioner, således at der opstår så få mellemtimer som muligt for eleverne De aflyste lektioner genlæses, når læreren vender tilbage Læreren har mulighed for at planlægge undervisningsaktiviteter, som ikke er direkte lærerstyrede i denne periode

15 Fravær som opstår pludseligt - typisk ved sygdom. Skolen vil den første fraværsdag typisk vælge at: Aflyse ydertimer fx morgentimer, via sms Sørge for vikardækning hvor det er muligt Omplacere klassens lektioner, således at der opstår så få mellemtimer som muligt for eleverne Afgørelsen af, hvornår der skal indsættes vikardækning, træffes af skolen. Afgørelsen træffes ud fra en vurdering af det pædagogiske udbytte, som eleverne vil opnå ved ordningen.

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Se de nyeste VH-billeder på facebook! 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Se de nyeste VH-billeder på facebook!

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014

ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 ELEVHÅNDBOGEN 2013-2014 Tietgen Nyborg Handelsgymnasium og merkantilt grundforløb (HG) 1 A Adfærd Skolen forventer en acceptabel adfærd overfor andre elever, skolens personale og skolens bygninger og inventar,

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør

Studiehåndbog 2014-2015. Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Studiehåndbog 2014-2015 Handels- og Teknisk Gymnasium, Helsingør Indhold Velkommen til Handels- og Teknisk Gymnasium...3 Skolens historie... 4 uddannelsernes MÅL OG INDHOLD... 5 Opbygning af uddannelserne...

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER 2015-2016 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser på Campus

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMST... 5 LIDT OM STUDIEHÅNDBOGEN... 6 HANDELSGYMNASIETS DAGLIGE ADMINISTRATION OG LEDELSE... 6 HHX-LÆRERE... 7 KOMMUNIKATION MELLEM HANDELSGYMNASIET

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE

VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE EUD STUDIEHÅNDBOG VELKOMMEN TIL HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE Du skal nu i gang med en erhvervsrettet uddannelse, hvor målet er at blive uddannet til erhvervslivet. Inden for de fleste fag er der gode jobmuligheder,

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1 Elevhåndbog august 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere...

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2 Indholdsfortegnelse * Indhold Side 1 Generelt om studie- og ordensregelsættet 4 1.1 Formålet med studie- og ordensregelsættet 5 1.2 Orienteringsproceduren 5 1.3 Om studie- og

Læs mere

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium

Elevhåndbog. STX - Alment Gymnasium Elevhåndbog STX - Alment Gymnasium 2015-2016 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 5 Uddannelsesleder Anne Birgitte Nielsen har ordet 6 ABC-INFORMATION Adresseændring 8 Biblioteket 8 Bogdepot

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere