Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen."

Transkript

1 Værd at vide Værd at vide indeholder en alfabetisk liste vedrørende praktiske forhold på skolen. Adgang til skolen Skolen har installeret elektronisk nøgle, der giver dig mulighed for at benytte nogle af skolens faciliteter udenfor normal skoletid. Med en personlig nøglebrik har du mulighed for at åbne skolens hoveddør og derved få adgang til elevområderne. Nøglebrikken kan du få i administrationen og den udleveres mod et depositum på 50 kr. Nøglebrikken er personlig og må ikke udlånes til andre. Misbrug kan medføre inddragelse af nøglen. Adresseændring Skolens register bliver automatisk opdateret af Folkeregisteret, så det er ikke nødvendigt at meddele, hvis du flytter. Men hvis du ændrer telefonnummer, bedes du straks ændre dette på selvbetjening.tradium.dk (sms-systemet) samt meddele det på kontoret. Aflevering af opgaver Alle opgaver, der er stillet af læreren skal afleveres til tiden og i en sådan form, at de kan godkendes af denne. En opgave kan være: en stil, et projekt, en hjemmeopgave, et oplæg eller en fremlæggelse. Hvis du grundet sygdom er ude af stand til at aflevere opgaven, er det dit ansvar at få en aftale med læreren om andet afleveringstidspunkt den første dag du møder på skolen igen (se også studie- og ordensreglement). Såfremt opgaver, der indgår i eksaminationen til eksamen, ikke er afleveret til tiden, kan du ikke indstilles til eksamen. Aflysning af undervisning Skolen bestræber sig på, at der sættes vikarer på flest mulige af de timer, hvor lærere kan være forhindrede i at gennemføre undervisning på grund af sygdom, deltagelse i kurser, mv. Aflysninger, skemaændringer, vikar mv. annonceres via sms, mail eller informationsskærmene - alt efter hvor lang tid i forvejen, vi kender aflysningerne og ændringerne. Kontoret åbner kl sygemeldinger behandles straks herefter. Hvis det på grund af snestorm eller lignende bliver nødvendigt at aflyse undervisningen, vil dette blive meddelt i morgenudsendelserne fra P4 Nordjylland og kunne ses på Afskrift Afleverede opgaver, som er afskrift eller hentet fra Internettet, opfattes som snyd på linie med eksamenssnyd og kan medføre bortvisning fra uddannelsen (se også studie- og ordensreglement). Aktivitetsoversigt Skolens aktivitetsoversigt opdateres løbende i elektronisk form og findes på StudyNet.

2 Alkohol og rusmidler Det er strengt forbudt at møde til undervisning eller andre aktiviteter på skolen i påvirket tilstand, og det påhviler enhver ansat på skolen at gribe aktivt ind, hvis en person/personer indtager rusmidler af enhver art eller optræder i rusmiddelpåvirket tilstand på skolens område. Hvis det konstateres, at en elev overtræder skolens regler vedrørende indtagelse af alkoholiske drikke og øvrige rusmidler, kan det medføre midlertidig bortvisning fra skolen. Som et led i opklaringen kan eleven blive bedt om at lade sig teste for rusmidler. Hvis den unge er under 18 år, skal forældrene inddrages i opklaring af overtrædelsen og den efterfølgende problemløsning. Kun til fester o.lign. må der indtages alkohol. Hele rusmiddelpolitikken fremgår af StudyNet. Befordring med taxa Ved sygdom eller invaliditet kan der i særlige tilfælde ydes befordring med taxa. Sygdommen eller invaliditeten skal være skriftligt dokumenteret af din læge. Du selv skal betale for dokumentationen. Befordring kan tidligst bevilliges en uge efter ansøgningen. Henvend dig på kontoret for nærmere information. Bibliotek - infocenter Skolens bibliotek - infocenter finder du ved kantinen. Infocenteret på Tradium er ikke et traditionelt bibliotek, som det kendes fra folke- eller skolebiblioteker. Det fungerer ligesom de informationscentre, der findes på videregående uddannelser. Her finder du et bredt udvalg af faglitteratur inden for skolens undervisningsområder, heraf mange på fremmedsprog, men du er også velkommen til bare at komme og læse aviser eller tidsskrifter og lave gruppearbejde. De fleste materialer er til hjemlån. Centeret vil være bemandet med en bibliotekar dels en selvbetjeningsterminal, hvor du skal bruge dit sygesikringskort Infocenteret indeholder også en afdeling med komplet videoredigeringsudstyr, pcarbejdspladser, kopimaskine/printer, trådløst netværk og lamineringsmaskine. Det er en god ide at starte din informationssøgning via skolens webside Infocenteret har sin egen side, hvor du bl.a. kan søge på materialer, forny dine udlån samt bruge de mange betalingsdatabaser infocenteret abonnerer på. Infocenteret administrerer også udlån af undervisningsmaterialer. Husk at alle materialer er udlånt personligt, så pas godt på dem, byt dem ikke med andre og lad dem ikke ligge i klassen. På skolens hjemmeside under infocenter kan du altid se hvilke materialer du har lånt og hvornår de skal afleveres.

3 Vær opmærksom på at ødelagte eller bortkomne materialer skal erstattes. Brand/evakuering Klassens kontaktlærer vil drage omsorg for, at du får kendskab til skolens indretning og dermed placering af nødudgange samt de forholdsregler, alle skal iagttage under brand. Der er i hvert klasselokale ophængt en evakueringsplan. Det er vigtigt, at du har kendskab til planen. Buskørsel I tilfælde hvor undervisningen foregår uden for skolens område, vil skolen enten arrangere buskørsel eller stille busklippekort til rådighed. Bøger Skolen stiller gratis lærebøger til rådighed. Du må ikke skrive i de udlånte bøger. Du kvitterer for modtagelsen af bøgerne, som du har ansvaret for indtil de afleveres igen. Bøgerne skal naturligvis bindes ind for at skåne dem. Bortkomne bøger skal du erstatte til dagspris. Du skal selv betale for papir, lommeregner og ringbind. Aflevering af bøger Bøgerne afleveres når du får hjemkaldelse på dem. Ved 1. rykker medsendes girokort. Ved 2. rykker oplyses, at restance indberettes til CFR - Det Centrale Fordringsregister. Dette betyder bl.a., at hvis du får penge tilbage i skat, vil disse blive modregnet i Handelsskolens tilgodehavende. Hvis du har betalt for en bog, og bogen dukker op inden for 1 måned efter du har betalt, vil du få pengene retur. Du skal henvende dig til biblioteket. Ordbøger De almindelige ordbøger (Gyldendals røde ordbøger) skal du selv købe. Handelsskolen stiller visse specialordbøger til rådighed. Der er desuden elektroniske ordbøger på skolens computere. Dimission Når den afsluttende eksamen er overstået, fejres det med en højtidelighed hvor elever, familie og lærere mødes på skolen til overrækkelse af eksamensbeviser, taler, legatuddeling mm. I forbindelse med Dimissionen, er der klassefotografering på skolen. Elevator Skolens elevator må kun benyttes af personalet og elever med handicap. Elevråd Elevrådet er elevernes officielle repræsentation. Det repræsenterer eleverne over for skolens bestyrelse, ledere og lærere. Elevrådets opgave er at varetage elevernes undervisningsmæssige, faglige, kulturelle og personlige interesser. Elevrådet sammensættes i et forretningsudvalg med repræsentation af en formand og en næstformand. Alle elever på skolen har valgret og er valgbare til elevrådet. Elevrådet sammensættes inden udgangen af august måned med valg af en klasserepræsentant og en suppleant for hver

4 klasse. Elevrådsrepræsentanten er ansvarlig for at informere om alt, hvad der arbejdes med i elevrådet. Udfordringerne og opgaverne i elevrådet er mange. Elevrådet forsøger at gøre hverdagen lidt festligere, og det er vigtigt, at klasserne vælger en repræsentant, som har tid og lyst til at gøre et stykke arbejde med dette. Evaluering Dine præstationer bliver løbende evalueret. Formålet med evalueringen er at drøfte, hvordan du som elev kan forbedre dit standpunkt. Ferieplan for (Undervisningsfrie perioder - alle dage er inklusive i ferien) Efterårsferie 18/10-22/ Juleferie 22/12-04/ Vinterferie 14/02-18/ Påskeferie 18/04-25/ St. Bededag Kristi Himmelfartsferie 02/06-03/ Pinsedag 13/ Sommerferien starter Ferieplan (Undervisningsfrie perioder - alle dage er inklusive i ferien) 1. Skoledag efter sommerferien HHX Skoledag efter sommerferien HG Efterårsferie 17/10-21/ Juleferie 21/12-30/ Vinterferie 13/02-17/ Påskeferie 02/04-09/ St. Bededag Kristi Himmelfartsferie 17/05-18/ Pinsedag Grundlovsdag Sommerferien starter Fester Indimellem alt det faglige holder vi nogle gode fester. Skolen er arrangør af idrætsfesten, den store gallafest og dimissionsfesten derudover holder elevrådet også fester og arrangerer fredagscafe.

5 Forsikring I. Personskade Skolen har ikke tegnet forsikringer for eleverne. Er du udsat for et ulykkestilfælde i forbindelse med din skolegang, kan skolen ikke yde økonomisk dækning for den personlige skade. Skolen kan dog i visse tilfælde gøres ansvarlig efter almindelige erstatningsretslige regler for ulykkestilfælde. Hvis du ikke er dækket af en heltidsulykkesforsikring, medfører dette, at du ikke er dækket forsikringsmæssigt ved skader forvoldt ved ulykkestilfælde, fx. i skoletiden, dvs. timer og frikvarterer på ekskursioner, herunder rejser til ud- og indland ved arrangementer på eller uden for skolen, tilrettelagt af skolen eller elevråd m.v. ved ophold i øvrigt på skolens område på vej til og fra skole Du kan muligvis kræve at få erstatning, hvis du kan gøre et ansvar gældende over for en skadevolder, fx en skolekammerat, en trafikant eller en grundejer, hvis skadevolderen er erstatningspligtig efter almindelige erstatningsretlige regler og er dækket af en ansvarsforsikring. Skolen vil derfor anbefale, at du i egen interesse sørger for, at du er dækket af en heltidsulykkesforsikring, der også gælder ved ulykkestilfælde i hjemmet, i trafikken og på sportspladsen osv. II. Tingskade Bliver dine ting - fx tøj, skoletaske, cykel eller knallert ødelagt eller stjålet mens du er på skolen, er det dine forældres (eller din egen) indboforsikring, der i givet fald skal yde erstatning. Skader ved hærværk fx på en cykel, der står på skolen, er ikke dækket af den normale indboforsikring. Det samme gælder tyveri af penge og smykker, når der uhindret er adgang til pengene m.v. Skolen kan normalt ikke gøres erstatningsansvarlig for tyveri og hærværk på skolen. Hvis du på skolen forvolder skade på andre personer eller andres ting, herunder skolens lokaler, inventar m.v., kan du personligt blive gjort erstatningsansvarlig efter gældende regler. Skolen vil anbefale, at du også her i egen interesse sørger for, at du er dækket af en indboog ansvarsforsikring. Hvis du bliver udsat for et ulykkestilfælde, tyveri eller selv forvolder skade, bedes du henvende dig til afdelingsforstanderen. Forældrekontakt Ønsker dine forældre eller din værge at kontakte skolen, er de velkomne til at henvende sig til ledelsen eller din studievejleder. På handelsskolen afholdes der desuden forældreaftener. Fredagscafé Der vil i løbet af året blive afholdt et antal fredagscafé er, hvor man kan hygge sig, høre musik mm. En fredagscafé kan fx være arrangeret af skolen, elevrådet eller en klasse - efter aftale med afdelingsforstanderen. Fællesarrangementer I løbet af skoleåret er der en række fællesarrangementer. Arrangementerne kan have en faglig og kulturel dimenssion. Derudover vil der være samlinger, hvor klasserne selv på skift er ansvarlige for aktiviteten. Der er mødepligt til arrangementerne.

6 Glemte sager Glemte sager afleveres og afhentes på kontoret. Efterlad ikke penge og andre værdigenstande i tasker og overtøj. Gæster på skolen Det er ikke tilladt for andre end skolens elever og personale at færdes på skolen. Gæster bedes henvende sig på kontoret. Til fx fester o.lign. kommer indbudte gæster til at stå på en gæsteliste, som checkes ved indgangen. Hjælpemidler Hjælpemidler ved eksamen; Alle får udleveret skriftlig information om tilladte hjælpemidler i de enkelte fag. Hjælpemidler i forbindelse med fysiske handicaps; Se under Støtteforanstaltninger Idrætsdag Der afholdes hvert år i efteråret en idrætsdag for ungdomsuddannelserne, hvor der dystes inden for mange forskellige sportsgrene, fx motionsløb, fodbold, volleyball, rundbold, håndbold etc. Idrætsdagen afsluttes med en sportsfest om aftenen. Information internt Al information fra skolen findes primært på StudyNet - skolens intranet. Stillingsopslag og informationer fra praktikservice vil blive opslået på den store opslagstavle ved skolens hovedindgang. I eksamensperioden bliver karakterer opslået på tavler ved hovedindgangen. Informationsskærme Her kan du finde information om gæster i huset, fællesarrangementer, skemaændringer mm. Internationalisering Handelsskolen byder på mange muligheder for at få den internationale dimension med i studieforløbet. Studieture er med til at give dig faglig ballast, når du en gang skal læse videre eller søge job i erhvervslivet, hvor kendskab til fremmede kulturer og normer er en stor fordel. Samtidig er studieture med til at skabe et godt fællesskab i klassen. IT På Tradium råder vi over gode IT faciliteter. IT indgår som en naturlig del af uddannelsen. Ved skoleårets start får du tildelt et personligt brugernavn og en adgangskode. Dette giver dig adgang til skolens netværk, brugerprogrammer og Internettet. Der er etableret trådløst netværk på skolen, så det er muligt at bruge bærbar pc er med trådløst netkort. Der er naturligvis en række regler for anvendelsen af skolens netværk. Disse udleveres særskilt ved skolestart. Der er opstillet printere og scannere på gangarealerne som kan benyttes.

7 Alle elever tildeles ved skolestart en konto med værdi af kr Hver gang du kopierer eller printer trækkes et beløb på kontoen, som modsvarer det, du har brugt. En A4 side koster 0,25 kr. i sort/hvid og i farve kr. 0,80. Får du brugt hele beløbet på kontoen, har du mulighed for at sætte yderligere penge ind. Skolen ser med alvor på evt. tilfælde af sabotage på IT-udstyret. Det kan medføre bortvisning, jf. skolens IT-regler, som du underskriver ved skolestart. Kantinen I kantinen kan du købe diverse lune retter, smørrebrød, sandwich, salat, sodavand, juice mv. Derudover er der opstillet automater, hvor du kan købe slik, kaffe, kakao og te. Kantinen er åben fra kl.: morgenmad frokost (fredag til kl ) Karakterer 7-trins trins-skala skala Alle elever på Handelsskolen får karakterer efter nedenstående karakterskala: Karakter Relation til ECTS Betegnelse 12 A Den fremragende præstation 10 B Den fortrinlige præstation 7 C Den gode præstation 4 D Den jævne præstation 02 E Den tilstrækkelige præstation 00 Fx Den utilstrækkelige præstation -3 F Den ringe præstation Beskrivelse gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål gives for den helt uacceptable præstation Der er tale om absolutte karakterer, dvs. at karaktererne udtrykker, hvor du står i forhold til læreplanen, ikke i forhold til de andre elever/studerende. Du kan læse mere om karakterskalaen på

8 Kilometerpenge I særlige tilfælde kan du få kilometerpenge. Kilometerpenge er en kontant udbetaling til egentransport, der dækker en del af dine faktiske udgifter til transporten mellem hjem og skole. Du skal betale skat af kilometerpenge. På kan du se, hvilke krav du skal opfylde for at få kilometerpenge. Kommunikation eksternt Skal du i forbindelse med dit skolearbejde - skrive til nogen uden for skolen, fx til en virksomhed, skal brevet/materialet altid gennemses af kontoret, før det sendes af sted. Ved eksterne besøg fx på kommunekontorer eller i virksomheder er det vigtigt, at du og dine kammerater udviser respekt og høflig interesse. Skolen er meget afhængig af den støtte, vi modtager, bl.a. fra mange af de lokale virksomheder, og det er derfor vigtigt, at vi efterlader et godt indtryk efter hver kontakt. Kontaktlærer: Alle klasser på handelsskolen har tilknyttet en kontaktlærer, der sammen med dig og din klasse har til opgave at skabe et godt klima i klassen. Kontaktlæreren er koordinerende led mellem lærere, studievejledere, ledelse og elever. Kontaktlærerens vigtigste opgaver er at: Følge løbende op på elevens og klassens studiemiljø og samarbejde Fungere som kontaktled til studievejleder vedr. enkeltelever, fx i forbindelse med personlige problemer Fungere som bindeled mellem klassen, studievejlederen, klassens lærere og skolens ledelse Medvirke aktivt til elevernes overholdelse af skolens ordens- og oprydningsregler, samt udarbejde klassespejl. Kontoret Her kan du få hjælp og svar på næsten alt! Har du spørgsmål vedrørende SU, skema, fravær, plaster, valgfag og meget mere, så er der hjælp at hente her. Kontoret ligger lige til venstre for hovedindgangen. Ledelsen Ledelsen sørger for, at klassen holdes orienteret om aktiviteter på skolen (møder, arrangementer, personaleændringer mv.) på StudyNet og ved SMS Legater Legater, der er specielt rettet mod skolens elever, vil blive meddelt på elevopslagstavlerne. Dette gælder også legater for elever, der ønsker at videreuddanne sig i udlandet. Ansøgninger indkaldes i april måned. For at komme i betragtning skal man helst have modtaget bekræftelse på skoleophold eller lignende i udlandet. Man kan dog også søge, hvis man kun mangler endelig bekræftelse. Legathåndbøger findes på studievejlederkontoret. Hvis du får legater til uddannelsesformål, kan du søge hos SU om at få dit fribeløb hævet tilsvarende.

9 LOP OP-kontoret (praktikservice praktikservice) Praktikservice har bl.a. til formål at hjælpe elever, der ønsker at få en elevplads efter endt uddannelse på skolen. Vi har kontakt til mange lokale virksomheder, som vi hjælper med at finde den rigtige elev. Hvis du har brug for råd og vejledning i forbindelse med at søge elevplads f.eks. hjælp til at skrive en ansøgning og/eller CV at finde relevante jobannoncer at kontakte en virksomhed at forberede jobsamtalen - så er du altid velkommen til at kontakte Jeanette Gosvig, som sidder på kontoret ved siden af lokale 1. Søger du elevplads? så husk også løbende at tjekke ledige elevstillinger på Lærerne Selv om lærerne alle er forskellige, er der nogle fællestræk. De er først og fremmest faglærere. Hver lærer har kun få fag. Det er altså specialister, der kommer til klasserne med hvert sit fagområde og fagsprog. Lærerne koncentrerer sig primært om det faglige arbejde, men de arbejder sammen om din klasse, så du kan være sikker på, at de er meget opmærksomme på klassemiljøet og har føling med hver enkelt elev i klassen. Microsoft Outlook Microsoft Outlook er skolens kommunikationssystem. Du kan via din skol sende/modtage post, finde beskeder og informationer fra dine lærere, kontoret mm. Morgensamling Cirka en gang om måneden eller efter behov - holder vi morgensamling i kantinen eller salen kl Formålet med samlingerne er at give informationer fra ledelse og elevråd og at have socialt samvær med hinanden. Mødepligt Der er mødepligt til alle timer. Lærerne registrerer alt fravær elektronisk. Ved sygdom skal du telefonisk underrette skolen snarest muligt (telefonerne åbner kl. 7.45). Alt fravær er i princippet ulovligt. Men du kan jo skulle til begravelse, til behandling på sygehuset, til session, køreprøve eller er fraværende pga. sygdom. Alt fravær skal du indskrive i fraværssystemet. Ved for højt fravær kigger vi på dine meddelelser i fraværssystemet. Du kan først skrive i fraværssystemet, når lektionen har været afholdt, og læreren har ført protokol. Ved længerevarende sygdom skal vi have skriftlig dokumentation.

10 Skolen vurderer i hvert enkelt tilfælde niveauet på dit fravær. Som hovedregel er et fravær, der er større end 10 % for stort. Om der skal iværksættes sanktioner afhænger af en konkret vurdering. Dit fravær indgår også i vurderingen af, om du skal til eksamen på særlige vilkår. Det betyder, at du skal til eksamen i alle fag (se også studie- og ordensreglement). Parkering Du bedes parkere på parkeringspladserne ved skolen. Psykologordningen Skolen har en psykolog tilknyttet. Hvis du har personlige problemer, kan din studievejleder henvise dig til en række samtaler med psykologen. Rejseregler Ekskursioner: Ekskursioner omfatter rejser af maksimalt 3 skoledages varighed i Danmark, Norden og Europa. Maksimal pris er kr. 2000,-. Turens indhold skal have relation til undervisningen, og minimum 80 % af klassens/holdets elever skal deltage. Ringe tider Ringe tiderne er delt op i 2 hold, der skiftes til jul. HG, FIØK2. år, ADØK HH, HØK, FIØK1.år Rygepolitik Der må ikke ryges på skolen. Det er tilladt at ryge på de af skolen anviste områder udenfor. Det er ikke tilladt at ryge udenfor skolens hovedindgang eller på trappeafsatser. Sikkerhed Tradium har, som loven kræver, en sikkerhedsorganisation. Arbejdet i denne organisation består bl.a. i:

11 at udarbejde regler/instrukser i tilfælde af brand at drage omsorg for, at tekniske installationer er i orden at det fysiske miljø i det hele taget lever op til de regler, som gælder for en skole af vores slags. Skader på p personer og ting Hvis du på skolen kommer til skade eller får personlige ejendele ødelagt, kan du henvende dig på kontoret. Et evt. erstatningsansvar for skolen afgøres efter gældende ansvarsregler. Hvis du forårsager skade på andre personer eller ting, herunder skolens lokaler, inventar og bøger skal du straks melde det på kontoret. Du vil kunne blive gjort ansvarlig, dvs. erstatningspligtig efter gældende regler (Se under punktet forsikring ). Skemaændringer Skemaændringer vil forekomme i løbet af året. Du vil altid kunne se dit aktuelle skema på web-adressen eskema.tradium.dk (uden www foran), hvor du skal bruge dit eget login. Smitsomme sygdomme Du bør meddele, hvis du har fået en smitsom sygdom, bl.a. røde hunde og fåresyge. Øvrige elever orienteres ved opslag om, at der er en smitsom sygdom på skolen, så de kan være opmærksomme på evt. symptomer. SMS-system Du kan tilmelde dig vores sms-system på selvbetjening.tradium.dk. Du vil så kunne modtage informationer, og evt. aflysninger af lektioner via sms. Snyd Se under punktet Afskrift. Studierejser Studierejser omfatter fagrelaterede studierejser af 5 skoledages varighed. Rejsemål og priser afhænger af studierejsens formål og indhold, som på forhånd skal godkendes af skolens ledelse. Minimum 80 % af klassens elever skal deltage, før studierejsen kan gennemføres. Der vil ofte være et øvre loft for antal deltagere i forbindelse med fx udvekslingsrejser. Her vil studieaktiviteten for den enkelte elev være udslagsgivende i udvælgelsen. På alle årgange er der desuden mulighed for ekskursioner og fagrelaterede studierejser efter de ovenfor nævnte regler. Studievalg Nordjylland Det regionale vejledningscenter Studievalg Nordjylland gennemfører i løbet af skoleåret informations- og vejledningsaktiviteter i forhold til videreuddannelse i samarbejde med skolen. Studievalgsvejleder Vita Schou kan træffes på mail. eller tlf eller mobil Se desuden opslag med træffetider på skolens kontor. Læs mere om studievalg Nordjylland på Du vil høre nærmere om arrangementerne, der også fremgår af skolens aktivitetsoversigt. Du kan finde information om alle videregående uddannelser i Danmark på Uddannelses- Guiden.dk

12 Studievejledning Hver klasse har tilknyttet en studievejleder, hvis opgave er: at vejlede dig om løsning af personlige og sociale problemer at vejlede dig om støttemuligheder under uddannelsen at vejlede dig om valgfag og fagkombination med henblik på senere uddannelses- og erhvervsmuligheder Hvis du i dagligdagen har brug for vejledning, kan du kontakte din personlige studievejleder. Studievejledernes faste træffetider står på informationsskærmene, men føler du, at du har behov for en længere samtale, kan du også aftale et tidspunkt uden for den normale kontortid. Du vil hvert år komme til en samtale med din studievejleder med henblik på at fastlægge mål for din gennemførelse af uddannelsen. Studievejlederne har naturligvis tavshedspligt! StudyNet Studynet er et internet-baseret informations- og e-læringssystem. Lærerne i de enkelte fag opretter klasser for deres fag på StudyNet, og du kan her bl.a. finde undervisningsmateriale, lektionsplaner og oversigter over afleveringsopgaver. Ledelse og administration vil også benytte StudyNet til at give vigtige informationer til dig. Du har altså pligt til jævnligt at checke på StudyNet, om der er lagt informationer til dig. Du finder StudyNet på adressen: Støtteforanstaltninger (Specialpædagogisk støtte) Hvis du er hæmmet pga. fysisk handicap, stærk ordblindhed el. lign., eller hvis du pga. længerevarende sygdom er dårligere stillet end dine klassekammerater, er der visse muligheder for støtteforanstaltninger (feks. ekstraundervisning, specialbyggede borde og stole, tekniske hjælpemidler). Tal med din studievejleder. SU - Statens Uddannelsesstøtte SU (statens uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp du kan få, mens du er under uddannelse. For at få SU er der en række betingelser der skal være opfyldt. Du skal være fyldt 18 år. Du kan få SU fra kvartalet efter, du bliver 18 år Din uddannelse skal være SU godkendt (HG og HHX er godkendte uddannelser) Du skal være dansk statsborger Du skal være studieaktiv. Det er skolen, der afgør om du er studieaktiv Du må ikke samtidig få anden offentlig støtte Der er en grænse for, hvor meget du må tjene ved siden af SU en Du taster selv din ansøgning For at søge om SU skal du bruge et nem-id. Det kan du anskaffe dig via her søger du også om SU. Det er vigtigt, at du søger om SU til en ungdomsuddannelse, samt at du finder den rigtige afdeling på Tradium. Når du har tastet din ansøgning, går der normalt 2 4 uger, før pengene er til rådighed på din Nemkonto.

13 Hvor meget kan du få Du får et fast beløb hver måned. Størrelsen på dit stipendium er afhængig af, dine forældres indkomst (hvis du er under 20 år) og om du er udeboende eller bor sammen med dine forældre eller én af dem. Har du spørgsmål De fleste spørgsmål om SU kan du få besvaret ved at gå ind på adressen Går du på HG eller HH, skal du se under ungdomsuddannelser. Har du særlige problemer med SU, eller problemer med udbetaling af SU, så henvend dig til skolens kontor. Sygdom Bliver du pludselig syg, kan du henvende dig på kontoret, der vil hjælpe dig med hjemtransport. Blandt skolens elever vil enkelte i løbet af skoletiden blive akut syge. I nogle tilfælde kan det medføre, at eleven besvimer, får krampe eller andre ubehageligheder. I disse tilfælde opfordrer vi jer til at tage situationen med ro og undgå enhver form for panik - lad kompetente folk overtage den syge elev. Langt de fleste pludseligt opståede sygdomme er heldigvis forholdsvis ufarlige og harmløse. Ved en rolig optræden er I alle med til at gøre det nemmere for både den syge elev og for jer selv. Forbindingskasse m.m. findes på kontoret. Se også under punktet mødepligt. I Studie- og ordensreglementet er reglerne vedr. fravær og sygdom nærmere beskrevet. Telefon I forbindelse med projektarbejder mm. vil du til tider få behov for at skulle i telefonisk kontakt med fx virksomheder, offentlige myndigheder o.l. Til dette formål kan du benytte elevtelefonen på biblioteket. Du må kun ringe fra telefonen, hvis dit opkald har noget med undervisningen at gøre! Der skal tastes 0 for at ringe eksternt. Temadage Der er temadage på alle årgange på Handelsskolen. Det er dage, hvor undervisningen er flerfaglig, og der arbejdes i nogle tilfælde på tværs af klasserne. Dagene er skemalagte, og der er mødepligt, da undervisningen indgår i pensum. Lærerne vil i god tid informere dig om indholdet i temadagene. Transport Elever på HH og HG kan søge om at få rabat på transport. Du kan få rabat ved køb af periodekort på strækningen mellem din bopæl og din skole, i den periode du er under uddannelse. Det periodekort du køber med rabat kalder vi et uddannelseskort. Du kan bruge uddannelseskortet til bus og tog. Betingelser Du skal opfylde nogle krav, for at du kan få rabat:

14 Du skal gå på en ungdomsuddannelse (HG eller HH) Du må ikke samtidig gå på en videregående uddannelse Du må ikke samtidig kunne få tilskud til transport efter andre ordninger Du må ikke være i lønnet praktik eller i aktivering på en produktionsskole Du skal være studieaktiv. Det er skolen, der afgør, om du er studieaktiv Din uddannelse eller dit undervisningsforløb er tilrettelagt som heltidsundervisning Du skal selv taste din ansøgning. Du er tidligst berettiget til støtte fra den dag, du taster din ansøgning i selvbetjeningssystemet på Når du har tastet ansøgningen, vil den blive sendt elektronisk til skolen. Vi skal herefter godkende, at du er indskrevet på uddannelsen. Du må regne med op til to ugers sagsbehandlingstid, fra du har tastet din ansøgning, til du modtager en godkendelse fra SU-styrelsen. Herefter må du regne med en vis leveringstid, før du får dit uddannelseskort fra trafikselskabet. Det er derfor vigtigt, at du søger i god tid, så du når at få dit uddannelseskort før skolen starter. Tyverier Der kan desværre forekomme tyverier. Efterlad derfor aldrig penge eller andre værdigenstande i klasselokalet. Skolen erstatter ikke mistede genstande. Uddannelsesleder HG Uddannelsesleder på HG er Helle Søborg Pedersen, der har kontor på gangen bagved administrationen. Uddannelsesleder HHX Uddannelsesleder på HHX er afdelingsforstander Poul Erik Lund, Som har kontor til venstre når du kommer ind i administrationen. Udmeldelse Du kan på ethvert tidspunkt blive udmeldt af skolen. Inden udmeldelsen bedes du kontakte din studievejleder samt underskrive en udmeldelsesblanket på kontoret. Hvis du er under 18 år, skal den forsynes med din værges underskrift. Bøger skal afleveres til Erik Luxhøj på biblioteket. Vikardækning på ungdomsuddannelserne Skolen bestræber sig på, at der sættes vikarer på flest mulige af de timer, hvor lærere kan være forhindrede i at gennemføre undervisning på grund af sygdom, deltagelse i kurser, mv. Ved lærerfravær kan der skelnes mellem 2 hovedgrupper af fravær: Fravær der er forudsigeligt, det vil sige tilfælde, hvor læreren eksempelvis er på kursus eller deltager i studierejser m.v. har skolen mulighed for følgende: Omplacering af klassens lektioner, således at der opstår så få mellemtimer som muligt for eleverne De aflyste lektioner genlæses, når læreren vender tilbage Læreren har mulighed for at planlægge undervisningsaktiviteter, som ikke er direkte lærerstyrede i denne periode

15 Fravær som opstår pludseligt - typisk ved sygdom. Skolen vil den første fraværsdag typisk vælge at: Aflyse ydertimer fx morgentimer, via sms Sørge for vikardækning hvor det er muligt Omplacere klassens lektioner, således at der opstår så få mellemtimer som muligt for eleverne Afgørelsen af, hvornår der skal indsættes vikardækning, træffes af skolen. Afgørelsen træffes ud fra en vurdering af det pædagogiske udbytte, som eleverne vil opnå ved ordningen.

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016

Velkommen. til Cphbusiness Søerne 2015-2016 s Velkommen til Cphbusiness Søerne 2015-2016 Velkommen til Cphbusiness Søerne Cphbusiness Søerne ligger mellem søerne og HC Ørstedsparken i Nansensgade med mange cafeer og små butikker. Afdelingen er Cphbusiness

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Elevhåndbog EUD. Skol 201

Elevhåndbog EUD. Skol 201 Elevhåndbog for EUD 2015 2016 Elevhåndbog EUD KNORD - Frederikssund Skol leåret 201 15 2016 0 Indholdsfortegnelse Velkommen til Handelsskolen København Nord, Frederikssund... 2 Nøglepersoner i din dagligdag

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

ABC om IBC. IBC Handelsgymnasiet. Aabenraa

ABC om IBC. IBC Handelsgymnasiet. Aabenraa ABC om IBC IBC Handelsgymnasiet Aabenraa 2015-2016 A ABC om IBC Her en liste over stort og småt, som er relevant for dig, når du går på Handelsgymnasiet (HHX) på International Business College Aabenraa,

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST

UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST CPH WEST HG Ishøj ELEVHÅNDBOG 2014-2015 UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST 03 - Velkommen 04 - Kort om skolen 05 - Vores værdier 06 - Praktiske oplysninger fra A til Z 13 - Ordensregler 15 - Kalender Velkommen

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Studie- og ordensregler HHX

Studie- og ordensregler HHX Studie- og ordensregler HHX Indholdsfortegnelse 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 3 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 3 1. Ansvarlighed... 3 2. Samarbejde... 3 3. Tillid... 3 4. Ordentlighed...

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve

Når du skal bruge tolk på uddannelsen Center for Døve Når du skal bruge tolk på uddannelsen Tegnsprogstolk fra på uddannelsen Betaling af tolkningen: Tegnsprogstolk til uddannelse betales oftest af SUstyrelsen. Der kan dog være andre muligheder kontakt os

Læs mere

Elevhåndbog for Landbrugsskolen & Gartnerskolen på Selandia 2007

Elevhåndbog for Landbrugsskolen & Gartnerskolen på Selandia 2007 Elevhåndbog for Landbrugsskolen & Gartnerskolen på Selandia 2007 Velkommen til Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse, Landbrugsskolen & Gartnerskolen, Jernbjerggaard. Alle på Landbrugsskolen

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole Opdateret september 2012 Handelsgymnasiet Opdateret september 2012 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk Erhvervsuddannelser Elevinformation 2011-2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelser...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg

Læs mere

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk Elevinformation 2012/2013 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg og elevråd...6

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015

Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensregler på Gefion Gymnasium pr. 1. august 2015 Studie- og ordensreglerne er skolens adfærdsregler. Reglerne gælder for elever på Gefion Gymnasium i skoletiden og kan desuden bringes i anvendelse,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. studie- og ordensregler 2013/2014. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING studie- og ordensregler 2013/2014 eucnord.dk Indholdsfortegnelse Et godt miljø... 1 Omgangstone... 1 Oprydning... 1 Mødepligt... 1 Fri for undervisning... 2 Skriftlige opgaver...

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING 2014/2015 eucnord.dk INDHOLD Introarrangementer HH1... 4 Lektiecafé... 5 Aktivitetsdag... 7 Fredagscafé... 8 Elevrådsfester... 9 Gæsteforelæsere... 11 Wii... 13 Julehygge...

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Åbent Læringscenter. Informationshæfte WWW.AH.DK

Åbent Læringscenter. Informationshæfte WWW.AH.DK HG Åbent Læringscenter Informationshæfte WWW.AH.DK Hvad er Åbent Læringscenter? Åbent Læringscenter på Aalborg Handelsskole er en fleksibel læringsmetode, som tager højde for dine individuelle læringsbehov.

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Informationsmøde kommende elever 2013

Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 06.06.2013 Årgang 2013 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Per

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk Information til dig, der skal til caseeksamen Casevirksomhed DT Group 2011-2012 www.dtgroup.dk Indhold Caseeksamen i de merkantile grundfag... 3 Casevirksomheden... 3 Casehistorien... 3 Casearbejdsdagen...

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE TILMELDING TIL SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Navn: vil gerne optages som elev på Skyum. Når du bliver optaget som elev på Skyum Idrætsefterskole får du samtidig en opkrævning på 500,-. Beløbet er et rent indskrivningsgebyr,

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere