DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE"

Transkript

1 DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 5 VERSION 4.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET SOST, BEKT KONTROLLERET HLE, SLAR GODKENDT SOST

4

5 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 5 INDHOLD 1 Resumé 7 2 Indledning 12 3 Metode og datagrundlag 13 4 Priser for forskellige vejledningstilbud 15 5 Effekt af de forskellige vejledningstilbud Målgruppe 1: Dagpengemodtagere Målgruppe 2: Kontanthjælp match Målgruppe 3: Kontanthjælp match Øvrige undersøgelser for målgruppe 3: KT match Udvikling i forsørgelsesstatus Udvikling i matchkategori Opdeling af målgruppe 3 efter antal uger med ledighed op til start - målgruppe Gruppen af personer 'Uden tilbud' 32 8 Sammenligning med Jobindsats 34

6 6 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP BILAG Bilag A Data til beregning af pris pr. borger på en given aktivitet 36 Bilag B Pris pr. uge for aktiviteter 37 Bilag C Metode for udregning af effekter 38 Bilag D Baggrundskarakteristika 40 Bilag E Bilag F Bilag G Udvikling i forsørgelsesstatus for målgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 47 Udvikling i matchgruppe for målgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 48 Forløb opdelt efter ledighedsgrad under målgruppen for målgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere match 2 49

7 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 7 Formål Datagrundlag og metode 1 Resumé Det primære formål med denne rapport er at give et billede af gennemsnitsprisen pr. deltager i udvalgte vejledningstilbud i Ballerup Kommune, og prisen pr. selvforsørgende 26 uger, at efter borgeren har deltaget i de udvalgte vejledningstilbud, og dermed hvor mange selvforsørgende Ballerup Kommune får pr. investeret krone i de enkelte tilbud. Målet er at opnå et mere nuanceret billede af effekten af de enkelte tilbud, og et bedre grundlag at træffe beslutning om, hvilke vejledningstilbud, der eventuelt skal ændres eller fravælges fremover. Rapportens datagrundlag omfatter borgere, som har deltaget på et vejledningstilbud udbudt af følgende tre udbydere i perioden 1. januar 2012 til 31. maj 2013: Jobcenter Ballerup Ballerups Kompetencecenter Anden aktør. Herudover indgår borgere, som har været på en passiv kontanthjælps- eller dagpengeydelse så længe, at de burde have været startet i et forløb. De forskellige vejledningstilbud er opdelt i tre forskellige målgrupper: Målgruppe 1: Dagpengemodtagere Målgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 1 Målgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2. Hovedresultaterne for disse tre grupper er beskrevet nedenfor. Målgruppe 1: Dagpengemodtagere For gruppen af dagpengemodtagere har vi analyseret fire vejledningstilbud: Integro U30 Integro O30 AOF O30 Rebound O30. Analysen viser, at den gennemsnitlige udgift pr. deltager de første seks måneder efter start stort set er ens, uanset hvilket af de fire tilbud der er tale om. Udgiften beløber sig i alle fire tilfælde til ca kr., jf. figuren nedenfor. I dette tal er både medregnet den pris kommunen betaler for vejledningstilbuddet og kommunens udgifter til forsørgelse. Tages der højde for antallet, der bliver selvforsørgende 26 uger efter projektafslutning, er der derimod stor forskel på, hvor meget Jobcenter Ballerup får ud af udgifterne til de enkelte tilbud. Beregningerne tyder således alt andet lige på, at Jobcenter Ballerup får flest selvforsørgende 26 uger efter projektafslutning pr. investeret krone, såfremt de vælger Integro U30. Dette tilbud er imidlertid alene rettet mod unge under 30 år, jf.

8 8 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP figurerne nedenfor. Er målgruppen over 30 år får Jobcenter Ballerup flest selvforsørgende pr. investeret krone, såfremt de vælger Rebounds vejledningstilbud. Konkret har Jobcenter Ballerup således fået 43 selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning for hver en mio. kr. Jobcentret har brugt på tilbuddet Rebound O30 i den belyste periode, mod kun 31 borgere for hver en mio. kr. Jobcentret har investeret i AOF O30. Andelen, der er kommet i beskæftigelse 13 uger efter projektafslutning, er til gengæld en smule større blandt de borgere over 30 år, der har deltaget i AOF O30 end blandt de borgere, der har deltaget i enten Rebound O30 eller Integro O30. At det forholder sig således, kan skyldes, at der blandt de borgere, der har deltaget i AOF O30 i den belyste periode, er flere mænd samt flere, som har en kortere ledighedsperiode bag sig end blandt de borgere over 30 år, der har deltaget i de to andre tilbud Integro U30 Integro O30 AOF O30 Rebound O30 Pris pr. selvforsørgende - 26 uger efter slut Udgifter pr. deltager et halvt år efter start 50% 40% 10% 0% Integro U30 Integro O30 AOF O30 Rebound O30 Selvforsørgelsesgrad - 13 uger efter slut Selvforsørgelsesgrad - 26 uger efter slut Målgruppe 2: Kontanthjælp (match 1) Vores analyse dækker to vejledningstilbud for den gruppe af borgere på kontanthjælp, der tilhører matchgruppe 1: Grantoftegaard og Træ og Byg. De to tilbud minder meget om hinanden, hvad angår sammensætningen af deltagerne - alder, etnicitet, ledighed før start og varighed. Der er dog den store forskel, at tilbuddet Træ og Byg alene henvender sig til mænd, mens der er en lige kønsfordeling blandt de borgere, der har deltaget i tilbuddet Grantoftegaard. Den gennemsnitlige udgift pr. deltager ligger for begge tilbud på ca kr. 6 måneder efter forløbsstart, hvilket er lavere end for målgruppe 1. Årsagen til denne forskel er bl.a., at kontanthjælpsydelsen er lavere end dagpengeydelsen. Prisen pr. selvforsørgede, målt 26 uger efter forløbsafslutning, er cirka dobbelt så høj for Grantoftegaard som for Træ og Byg. Konkret er 12 personer blevet selvforsørgende 26 uger efter projektafslutning for hver en mio. kr., Jobcenter Ballerup har investeret i vejledningstilbud hos Træ og Byg i den belyste periode, mod 7 blandt de borgere der har deltaget i forløb hos Grantoftegaard. Betragtes andelen, der er blevet selvforsørgende efter kun 13 uger, er der derimod ikke den store forskel mellem de to tilbud.

9 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP % % 0 Grantoftegaard Træ og byg 0% Grantoftegaard Træ og byg Pris pr. selvforsørgende - 26 uger efter slut Udgifter pr. deltager et halvt år efter start Selvforsørgelsesgrad - 13 uger efter slut Selvforsørgelsesgrad - 26 uger efter slut Målgruppe 3: Kontanthjælp (match 2) Hvad angår kontanthjælpsmodtagerne i matchgruppe 2, kan de have deltaget i et af følgende fem vejledningstilbud: Columbus, Grantoftegaard, Jobslusen, SMS og Ung i Fokus. Målgruppen for disse fem tilbud er relativt forskellige. F.eks. retter tilbuddet Ung i Fokus sig imod personer først i 20'erne med en relativt kort ledighed bag sig, mens TUCJOB retter sig mod indvandrerkvinder med en lang ledighed bag sig. Da der ikke er nogen af deltagerne i TUCJOB, som er blevet selvforsørgende 26 uger efter endt aktivering, er dette tilbud ikke belyst nærmere. Den gennemsnitlige udgift pr. deltager i de første 9 måneder 1, efter borgeren er startet på et tilbud, varierer fra kr. for Ung i fokus til kr. for Grantoftegaard. Der blev samlet set brugt 7,7 mio. kr. på tilbud til denne målgruppe i den belyste periode. Heraf gik 75 %, svarende til 5,8 mio. kr., til tilbuddene Grantoftegaard og Jobslusen, hvor henholdsvis 9 og 13 % af deltagerne var selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning i den belyste periode. De resterende 1,9 mio. kr. blev anvendt til tilbuddene Colombus og SMS, hvor 27 % blev selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning. Som disse tal indikerer, er der betydelig variation i prisen pr. selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning på tværs af tilbuddene. Prisen er højest for Grantoftegaard, næsthøjest for Jobslusen, tredjehøjest for SMS, næstlavest for Columbus og lavest for Ung i fokus. En beregning viser, at for hver én mio. kr. Jobcenter Ballerup har brugt på tilbuddene Grantoftegaard og Jobslusen, er 2 personer blevet selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning, mens det tilsvarende tal for tilbuddene Colombus og SMS er henholdsvis 5 og 4. Sammenlignet med de øvrige to målgrupper er andelen, som er blevet selvforsørgende 26 uger efter projektafslutning, relativ lille. 1 Måleperioden er her ændret fra 6 til 9 måneder, fordi den gennemsnitlige varighed pr. forløb er betydelig længere for målgruppe 3 end for de to andre målgrupper. Tilbuddet med det højeste gennemsnitlige varighed er for målgruppe 3 på 122 dage, mens den for målgruppe 1 og 2 ligger på henholdsvis 15 og 48 dage

10 10 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP For målgruppe 3: kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 gør det sig gældende, at både prisen pr. selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning og de gennemsnitlige udgifter pr. deltager de første 9 måneder, fra borgeren starter på et tilbud, er lavest for Ung i fokus. Dette tilbud er også kendetegnet ved den højeste selvforsørgelsesgrad både 13 og 26 uger efter forløbsafslutning. De dyreste tilbud, målt som pris pr. selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning, er Grantoftegaard, Jobslusen og ikke mindst TUCJOB, hvor ingen af deltagerne er blevet selvforsørgende 26 uger efter projektafslutning % 10% 0% Pris pr. selvforsørgende - 26 uger efter slut Udgifter pr. deltager et 9 mdr. efter start Selvforsørgelsesgrad - 13 uger efter slut Selvforsørgelsesgrad - 26 uger efter slut Konklusion Uanset eventuelle forskelle mellem målgruppernes baggrundskarakteristika og betydningen heraf for selvforsørgelsesgraden er der ingen tvivl om, at beregninger af de enkelte aktiveringstilbuds omkostningseffektivitet er et vigtigt input i den løbende opfølgning på de enkelte aktiveringstilbud, omend det samtidigt er vigtigt at huske at holde progressionsmålet for de enkelte tilbud for øje, når effektiviteten vurderes. Det anbefales derfor, at Jobcenter Ballerup fremover supplerer de gængse effektmål i form af tal for andelen af selvforsørgende med tal for prisen pr. selvforsørgende et valgt antal uger efter projektafslutning, og at disse tal primært anvendes til at sammenligne tilbud mellem nogenlunde sammenlignelige målgrupper og/eller som indikator for udviklingen i de enkelte tilbuds omkostningseffektivitet over tid. Indikatoren kan, som indikeret, ikke stå alene, men kan give et mere nuanceret billede af effekten af de enkelte tilbud og/eller af den samlede aktiveringsindsats overfor en bestemt målgruppe i en afgrænset periode, og dermed et bedre grundlag for at træffe beslutning om, hvilke aktiveringstilbud, der bør indgå i Jobcenter Ballerups tilbudsportefølje. Det anbefales endvidere, at Jobcenter Ballerup anvender prisen pr. selvforsørgende, som et af flere input i forbindelse med vurderingen af kvaliteten af de enkelte tilbud. Eksempelvis bør det forhold, at en investering på en million kroner i vejledningstilbud til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 kun resulterer i, at mellem 2 og 5 af deltagerne efterfølgende bliver selvforsørgende, give anledning til en drøftelse af indholdet af tilbuddet, herunder målet med tilbuddet. Selvom denne målgruppe alt andet lige typisk har andre problemer end manglende beskæftigelse,

11 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 11 så bør så lav en selvforsøgelsesgrad pr. investeret krone give anledning til en drøftelse af, om pengene er givet rigtigt ud.

12 12 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 2 Indledning COWI har gennemført en analyse af henholdsvis den gennemsnitlige pris pr. deltager i udvalgte vejledningstilbud og prisen pr. selvforsørgende. Analysen forholder sig til tre elementer som angivet i figuren nedenfor: Figur 2-1 Analysens tre elementer med afsæt i fire aktivitetskategorier Karakteristika hos borgere Aktivitetskategori Pris for aktivitet Effekt af aktivitet Rapporten består af tre kapitler foruden denne introduktion og det forgående resumé: Kapitel 3 Metode og datagrundlag: En beskrivelse af metoden bag kapitel 5 Kapitel 4 Priser for forskellige vejledningstilbud: En beregning af prisen pr. aktiveret person/fuldtidsperson fordelt på aktiviteter Kapitel 5 Effekt af de forskellige vejledningstilbud: En beskrivelse af karakteristika og effekt af de enkelte tilbud for tre forskellige målgrupper: Målgruppe 1 Dagpenge Målgruppe 2 Kontanthjælp (match 1) Målgruppe 3 Kontanthjælp (match 2) Kapitel 6 Øvrige undersøgelser for målgruppe 3 Kapitel 7 Beskrivelse af effekten for personer 'Uden tilbud' Kapitel 8 Sammenligning med data fra jobindsats: En sammenligning mellem resultater fra denne analyse og data fra jobindsats

13 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 13 3 Metode og datagrundlag Til at beskrive baggrundskarakteristika og måle effekten, er der anvendt data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) forløbsdatabase DREAM. I den version af DREAM, der var tilgængelig for denne opgave, var det muligt at finde oplysninger frem til uge 35 i For hvert enkelt af de forløb, der bliver beskrevet herunder, er det således muligt at undersøge forskellige baggrundskarakteristika som f.eks. køn, alder og etnicitet. Derudover giver DREAM databasen mulighed for at undersøge, hvilke offentlige ydelser borgeren på det enkelte forløb har været på, i perioden efter forløbet er sluttet. Idet effektmålingen i nærværende rapport vedrører forløb i stedet for personer, indebærer det, at en person godt kan være på flere forskellige forløb og således optræde flere gange i analysen. Dette gør, at man ikke nødvendigvis kan sige noget om kausaliteten (at det er deltagelse på et bestemt tilbud, der medfører selvforsørgelse), især hvis man altid starter med at sende en person i et bestemt tilbud. Placering i målgrupper Hvert af de forløb er placeret i en af de tre målgrupper på baggrund af offentlig ydelse og matchkategori. Denne placering er primært sket på baggrund af tilbuddets type. Hvis et specifikt tilbud kun henvender sig til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2, blev alle forløb, der er tilknyttet dette tilbud, placeret i målgruppe 3 kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2. I Bilag B findes en komplet liste over, hvilke tilbud der er i hver kategori. Der var dog mange tilbud, som ikke entydigt henvendte sig til en af de tre målgrupper. F.eks. tilbydes tilbuddet 'Grantoftegaard' både til målgruppe 2 (kontanthjælpsmodtagere match 1) og målgruppe 3 (kontanthjælpsmodtagere match 2). For samtlige forløb på tilbud, hvor målgruppen ikke er entydig, er tilbuddene blevet knyttet til en målgruppe ud fra følgende kriterier: Hvis tilbuddet henvendte sig til både personer på dagpenge og personer på kontanthjælp, blev den status, som personen havde i startugen, valgt. Hvis status i startugen ikke var enten kontanthjælp eller dagpenge, er status i ugen før start valgt. Hvis hverken status i startugen eller status i ugen før start var kontanthjælp eller dagpenge, er dette forløb ikke medtaget i analysen. Hvis tilbuddet henvendte sig til både matchgruppe 1 og matchgruppe 2, blev den matchgruppe, som personen havde ultimo i kvartalet før start, valgt. Hvis status i denne uge var ukendt eller matchgruppe 3, blev forløbet ikke medtaget. Samlet set blev 34 forløb ikke medtaget på grund af dette.

14 14 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP Samlet set blev 43 forløb sorteret fra pga. tvivl om arten af den offentlige ydelse. Hovedparten (30) af disse var selvforsørgende, så hvis disse var medtaget, havde de forskellige tilbud sandsynligvis fået en større andel selvforsørgende. Derudover blev 34 forløb sorteret fra, da matchkategorien enten var ukendt, eller den ikke var entydig. Dermed blev antallet af forløb reduceret fra forløb til forløb. Inden for hver målgruppe blev hvert forløb inddelt efter, hvorvidt det tilbud, de var tilknyttet, var et eksternt tilbud, et internt tilbud eller et tilbud, der er tilknyttet Jobcenter Ballerups Kompetencecenter. De 426 forløb hos tilbuddet 'Vejviseren' er efter aftale med Ballerup Kommune ikke medtaget i den resterende del af rapporten. Foruden de aktive forløb var der desuden 141 personer 'Uden tilbud', der har været på en passiv form for enten kontanthjælp eller dagpenge i så lang en periode, at de burde være startet i et forløb. For disse borgere blev der estimeret en forventet startdato på baggrund af den metode, der er beskrevet i Bilag C. Effektmålingsperiode For at kunne måle effekten af et forløb er det et krav, at der er data tilgængeligt i hele den periode, som man ønsker at analysere effekten i. Hvis man ønsker at analysere effekten 13 uger efter slut, og den sidste uge i datasættet er uge 35 i 2013, er det således nødvendigt, at forløbet slutter senest i uge 22. Tilsvarende skal et forløb senest slutte i uge 9, for at det kan lade sig gøre at analysere effekten 26 uger efter slut. Til at vurdere udviklingen i selvforsørgelse over tid er det valgt at undersøge andelen af selvforsørgede i henholdsvis 4, 13 og 26 uger efter slut. Som det fremgår af tabellen nedenfor, medfører dette, at det kun er muligt at måle effekten på 788 forløb. De resterende 450 forløb slutter alle efter uge 9 i 2013, hvor der ikke er mulighed for at måle på effekten 26 uger efter forløbet er afsluttet. Tabel 3-1 Antal aktiverede forløb fordelt på aktivitetsudbyder og målgruppe og som har oplysninger omkring offentlig forsørgelse i 13 uger efter slut Målgruppe Ekstern Intern 2 Kompetencecenter Total (i tilbud) 'Uden tilbud' Dagpenge Kontanthjælp match Kontanthjælp match Målgruppe total Intern refererer til at tilbuddet udbydes af Ballerup Kommune.

15 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 15 4 Priser for forskellige vejledningstilbud Dette kapitel indeholder en beregning af prisen pr. aktiveret borger/fuldtidsperson fordelt på aktiviteter. I Bilag A findes en beskrivelse af datagrundlaget for beregningerne, som bygger på oplysninger om borgere, der har været i et vejledningstilbud i Ballerup Kommune i perioden fra d. 1. januar 2012 til d. 31. maj Som det fremgår af Tabel 4-1, er den gennemsnitlige pris for et vejledningstilbud kr. De dyreste tilbud er SMS på Kompetencecenteret ( kr.), det eksterne tilbud Grantoftegaard ( kr.) og Columbus på Kompetencecenteret ( kr.). De billigste tilbud er de eksterne kurser Integro O30 (1.914 kr.) og Integro U30 (1.981 kr.). Der er stor variation i både længden og ugeprisen for de forskellige tilbud. De tre dyreste kurser pr. uge er det eksterne kursus Grantoftegaard samt de to kurser Columbus og Træ og Byg på Kompetencecenteret. De billigste vejledningstilbud pr. uge er de eksterne tilbud TUCJOB og Integro. Priserne er leveret af Jobcenter Ballerup, og det er i rapporten antaget, at de er direkte sammenlignelige. Se Bilag B for en nærmere angivelse af pris pr. uge, type, match og ydelse for de forskellige tilbud. Tabel 4-1 Priser for de forskellige vejledningstilbud, der tilbydes i Ballerup Kommune Hold Pris pr. uge Antal forløb Gns. varighed (dage) Samlet varighed (uger) Samlet pris (DKK) Pris pr. forløb (DKK) Integro U AOF U Rebound U Integro O AOF O Rebound O TUCJOB Ung i fokus Jobslusen Columbus Træ og byg SMS Grantoftegaard Total

16 16 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP Ved udregning af pris pr. selvforsørgende i det efterfølgende afsnit er den samlede pris pr. tilbud baseret på en pris pr. uge, som Jobcenter Ballerup har leveret for hvert tilbud. Listen med ugepriser fremgår også af Tabel 4-1. Det er antaget, at priserne for de interne og de eksterne tilbud er sammenlignelige. Det vil sige, at der for både de interne og de eksterne tilbud er taget højde for lønomkostninger og andre omkostninger forbundet med at drive det enkelte tilbud. Ugepriserne er således antaget at være et udtryk for kostprisen for det enkelte tilbud. Ved udregning af udgifter til offentlig forsørgelse er der på baggrund af Beskæftigelsesministeriets takstkatalog anvendt følgende gennemsnitspriser for de forskellige målgrupper: Dagpengemodtagere kr./uge. Den er beregnet som gennemsnittet af personer under 25 år (2.005 kr./uge) og over 25 år (3.645 kr./uge). Kontanthjælpsmodtagere kr./uge. Den er beregnet som gennemsnittet af personer under 25 år (1.560 kr./uge) og over 25 år (2.425 kr./uge). Der er desuden lavet den antagelse, at hvis en person ikke er selvforsørgende, svarer udgifterne til offentlig forsørgelse til ovenstående satser. Der tages således ikke højde for, at den enkelte person kan være på f.eks. sygedagpenge i en enkelt uge. Der er heller ikke taget højde for, om det er kommunen eller staten, der afholder de offentlige udgifter.

17 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 17 5 Effekt af de forskellige vejledningstilbud I dette kapitel beskrives baggrundskarakteristika og effekt for de enkelte tilbud. Ved tolkning af effekterne af de forskellige tilbud og beslutninger om fremadrettede handlinger er det vigtigt at skele til pris, antal borgere på forskellige typer tilbud samt karakteristika hos deltagerne under vejledningstilbuddene. Af diskretionshensyn vises et tilbud kun, hvis der er minimum 10 forløb. På baggrund af den metode, der er beskrevet i kapitel 3, analyseres effekten i afsnit 5.1, 5.2 og 5.3 for følgende tre målgrupper: Målgruppe 1: Dagpengemodtagere Målgruppe 2: Kontanthjælp matchgruppe 1 Målgruppe 3: Kontanthjælp matchgruppe Målgruppe 1: Dagpengemodtagere I udregningen af effekten af denne målgruppe indgår 324 vejledningsforløb, der opfylder de kriterier, som er beskrevet i metodeafsnittet i kapitel 3. Nedenfor er baggrundskarakteristika og udviklingen i selvforsørgelsesgraden for denne målgruppe beskrevet Baggrundskarakteristika Der er en mindre overvægt af mænd blandt dagpengemodtagereforløbene. De tre eksterne tilbud til borgere over 30 år har en gennemsnitsalder på år, mens tilbuddet Integro U30 har en gennemsnitsalder på 28 år. Hver tredje deltager i tilbuddene til borgere over 30 år er indvandrer, mens halvdelen af deltagerne i tilbuddet Integro U30 er indvandrere. Den gennemsnitlige ledighedsgrad 3 år før start er mellem 54 og 62 %. En uddybning af disse karakteristika findes i Bilag D Selvforsørgelsesgrad I dette afsnit beskrives selvforsørgelsesgraden for de forløb, som er beskrevet i foregående afsnit. Selvforsørgelsesgraden beskrives 4, 13 og 26 uger efter slut med henblik på at vise udviklingen over tid. Udvikling i selvforsørgelsesgrad målt efter slut Af Figur 5-1 fremgår det, at selvforsørgelsesgraden en måned efter slut varierer mellem 6 % hos Integro U30 og 12 % hos Integro O30. Tre måneder efter slut er selvforsørgelsesgraden på henholdsvis 17 % og 23 %. Et halvt år efter slut er selvforsørgelsesgraden i tilbuddene Integro U30 og Rebound O30 højere end i tilbuddene Integro O30 og AOF O30.

18 18 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP Selvforsørgelsesgraden stiger således over tid, men jo længere tid, der går efter at forløbet er slut, jo mere usikkert er det, i hvilket omfang selvforsørgelsen kan tilskrives deltagelsen i forløbet eller andre forhold. Hertil kommer, at jobcentret i den mellemliggende periode har udbetalt en eller anden form for overførselesindkomst til de pågældende, og dermed har haft yderligere udgifter pr. person i den pågældende periode. Dette aspekt kigger vi nærmere på i næste afsnit. Figur % 45% 40% 35% 25% 15% 10% 5% 0% Selvforsørgelsesgrad henholdsvis 4, 13 og 26 uger efter slut - dagpenge 44% 38% 26% 23% 18% 17% 12% 6% 7% 18% 9% Integro U30 Integro O30 AOF O30 Rebound O30 4 uger efter slut 13 uger efter slut 26 uger efter slut Note: Der er i alt 324 'aktive' forløb med oplysninger 26 uger efter slut, hvoraf 20 forløb (6 Træ og Byg, 1 Grantoftegaard, 8 AOF U30, 5 Rebound U30) er sorteret fra, idet der er færre end 10 forløb tilknyttet vejledningstilbuddet. Pris pr. selvforsørgede Pris pr. selvforsørgende: Dagpengemodtagere Nedenfor i Tabel 5-1 fremgår prisen pr. selvforsørgende 26 uger efter slut pr. tilbudstype. I dette afsnit refererer begreberne 'selvforsørgelsesgrad' og 'pris pr. selvforsørgende' til statussen 26 uger efter, at et forløb er slut. I tolkningen af priserne skal der tages højde for forskellighederne i karakteristika for forløbene på tværs af vejledningstilbud som beskrevet i afsnit Pris pr. selvforsørgende er for hvert enkelt tilbud beregnet på følgende måde: (Samlet pris for tilbuddet + samlet udgift til off. forsørgelse i forløbsperioden) / (antal selvforsørgende 26 uger efter slut). Som det fremgår af Tabel 5-1, er der en betydelig variation i prisen pr. selvforsørgende på tværs af vejledningstilbud. For alle 'Aktive', som inkluderer alle vejledningstilbud uanset antal forløb pr. tilbud, er prisen pr. selvforsørgede kr. Det tilbud med den laveste pris pr. selvforsørgende er Integro U30, hvor det i gennemsnit koster kr. pr. selvforsørgende. I de tre eksterne tilbud til personer over 30 år koster det mellem og kr. pr. selvforsørgende.

19 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 19 Tabel 5-1 Pris pr. selvforøgende pr. tilbudstype - dagpengemodtagere Integro U30 Integro O30 AOF O30 Rebound O30 Alle 'Aktive' Antal forløb Gns. varighed pr. forløb (dage) Gns. pris pr. forløb (i kr.) Gns. udgift til offentlig forsørgelse Samlet pris (i kr.) Selvforsørgelsesgrad 26 uger efter slut 44 % 30 % 26 % 38 % 31 % Pris pr. selvforsørgende Note 1: Der er i alt 324 'aktive' forløb med oplysninger 26 uger efter slut, hvoraf 20 forløb (6 træ og byg, 1 Grantoftegaard, 8 AOF U30, 5 Rebound U30) er sorteret fra, idet der er færre end 10 forløb tilknyttet vejledningstilbuddet. Note 2: Priserne er afrundet til nærmeste 100 kr. Udover prisen pr. selvforsørgende er der for hvert tilbud udregnet den samlede udgift til forsørgelse i 26 uger efter personen er påbegyndt et forløb. Det ses, at det billigste tilbud er Integro U30. Hvis man havde taget højde for, at kontanthjælpssatsen for personer under 25 år er lavere, så vil forskellen mellem tilbuddene have været endnu større. Der er kun små forskelle mellem de tre tilbud til personer over 30 år. Dvs. at selvom både Rebound O30 og Integro O30 har en højere selvforsørgelsesgrad efter 26 uger, så har AOF O30 klaret sig lige så godt, hvis man ser over hele perioden et halvt år efter slut. Tabel 5-2 De samlede udgifter pr. deltager i perioden fra 1 til 26 uger efter et forløb er påbegyndt Integro U30 Integro O30 AOF O30 Rebound O30 Antal selvforsørgende uger 4,8 4,4 4,3 4,5 Antal uger på offentlig forsørgelse 21,2 21,6 21,7 21,5 Gns. pris pr. forløb Gns. udgifter til off. Forsørgelse Samlede udgifter pr. deltager Opsamling Tilbuddet med den laveste pris pr. selvforsørgende er Integro U30. Men ud af de fire tilbud er dette tilbud det eneste, der henvender sig til personer under 30 år.

20 20 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP For de tre tilbud til personer over 30 år er Rebound O30 forløbet med den højeste andel selvforsørgende 26 uger efter slut, mens Integro O30 er det forløb med den laveste pris pr. selvforsørgende. Det sidste tilbud, AOF O30, har den laveste selvforsørgelsesgrad og den højeste pris pr. selvforsørgende. I forhold til de to andre O30 forløb er andelen af mænd højere hos AOF O30, og den gennemsnitlige ledighedsgrad 3 år før start lidt lavere hos AOF O30. Konklusionen er derfor, at hvis man udelukkende fokuserer på andelen af selvforsørgende et halvt år efter slut, så skal man sende dagpengemodtagere over 30 år på tilbud hos Integro eller Rebound i stedet for AOF. Men hvis man kigger på de samlede omkostninger til offentlig forsørgelse et halvt år efter slut, så er der kun små forskelle mellem de tre tilbud. Fokuseres udelukkende på selvforsørgelsesgraden efter 13 uger, så bør man i stedet sende dagpengemodtagerne på tilbud hos AOF. Nr Tilbud Andel selvforsørgede efter 26 uger 1 Integro U30 44% 2 Rebound O30 38% 3 Integro O30 30 % 4 AOF O30 26 % 5.2 Målgruppe 2: Kontanthjælp match 1 I udregningen af effekten af denne målgruppe indgår 83 vejledningsforløb, der opfylder de kriterier, som er beskrevet i metodeafsnittet i kapitel 3. Nedenfor er baggrundskarakteristika og udviklingen i selvforsørgelsesgraden for denne målgruppe beskrevet Baggrundskarakteristika Som det fremgår af bilag D, er der en ligelig kønsfordeling blandt deltagerne hos Grantoftegaard, mens samtlige deltagere hos Træ og Byg er mænd. I begge tilbud har deltagerne været ledige i halvdelen af den treårige periode, der ligger op til start Selvforsørgelsesgrad I dette afsnit beskrives selvforsørgelsesgraden for de forløb, som er beskrevet i foregående afsnit. Selvforsørgelsesgraden beskrives 4, 13 og 26 uger efter slut med henblik på at vise udviklingen over tid. Udvikling i selvforsørgelsesgrad målt efter slut Som det fremgår af Figur 5-2, er der kun to tilbud, som opfylder kravet om, at der er minimum 10 forløb i det enkelte tilbud. Både 4 uger og 13 uger efter slut er andelen af selvforsørgende % blandt deltagerne i de to tilbud. Et halvt år efter, at forløbet er slut, er hver tredje deltager hos Træ og Byg selvforsørgende, mens det kun er hver femte blandt deltagerne hos Grantoftegaard.

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 2015 Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. MÅLGRUPPEN I PROJEKTET OG AFGANGSRATER TIL JOB ELLER UDDANNELSE...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2011 EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE EVALUERING AF 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Dato 2011-09-23 Udarbejdet af JOAB, DVHA, MAHR

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

HURTIGT I GANG 07:10 EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE

HURTIGT I GANG 07:10 EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE 07:10 Brian Krogh Graversen Bodil Damgaard Anders Rosdahl HURTIGT I GANG EVALUERING AF ET FORSØG MED EN TIDLIG OG INTENSIV BESKÆFTIGELSESINDSATS FOR FORSIKREDE LEDIGE 07:10 HURTIGT I GANG Evaluering af

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige

Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Jacob Nielsen Arendt og Iben Bolvig Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Teknisk rapport Potentialeberegning af beskæftigelse for udsatte ledige Teknisk rapport kan hentes fra hjemmesiden

Læs mere

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover Undersøgelse 2013 GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Statusrapport på beskæftigelsesindsatsen 2011. Statusrapport på. beskæftigelsesindsatsen. Overledigheden i Københavns Kommune

Statusrapport på beskæftigelsesindsatsen 2011. Statusrapport på. beskæftigelsesindsatsen. Overledigheden i Københavns Kommune Statusrapport på 2011 beskæftigelsesindsatsen Overledigheden i Københavns Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord ved Morten Binder... 3 1. Arbejdsmarkedssituationen i København... 4 Beskæftigelsessituationen

Læs mere

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet

April 2012 Afrapportering. Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet April 2012 Afrapportering Analyse af uddannelsespålæg Anvendelse og effekter af redskabet Indholdsfortegnelse Resumé og forslag 3 Resultater af analysen 3 Deloittes forslag til en styrket anvendelse af

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere