DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE"

Transkript

1 DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 5 VERSION 4.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET SOST, BEKT KONTROLLERET HLE, SLAR GODKENDT SOST

4

5 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 5 INDHOLD 1 Resumé 7 2 Indledning 12 3 Metode og datagrundlag 13 4 Priser for forskellige vejledningstilbud 15 5 Effekt af de forskellige vejledningstilbud Målgruppe 1: Dagpengemodtagere Målgruppe 2: Kontanthjælp match Målgruppe 3: Kontanthjælp match Øvrige undersøgelser for målgruppe 3: KT match Udvikling i forsørgelsesstatus Udvikling i matchkategori Opdeling af målgruppe 3 efter antal uger med ledighed op til start - målgruppe Gruppen af personer 'Uden tilbud' 32 8 Sammenligning med Jobindsats 34

6 6 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP BILAG Bilag A Data til beregning af pris pr. borger på en given aktivitet 36 Bilag B Pris pr. uge for aktiviteter 37 Bilag C Metode for udregning af effekter 38 Bilag D Baggrundskarakteristika 40 Bilag E Bilag F Bilag G Udvikling i forsørgelsesstatus for målgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 47 Udvikling i matchgruppe for målgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 48 Forløb opdelt efter ledighedsgrad under målgruppen for målgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere match 2 49

7 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 7 Formål Datagrundlag og metode 1 Resumé Det primære formål med denne rapport er at give et billede af gennemsnitsprisen pr. deltager i udvalgte vejledningstilbud i Ballerup Kommune, og prisen pr. selvforsørgende 26 uger, at efter borgeren har deltaget i de udvalgte vejledningstilbud, og dermed hvor mange selvforsørgende Ballerup Kommune får pr. investeret krone i de enkelte tilbud. Målet er at opnå et mere nuanceret billede af effekten af de enkelte tilbud, og et bedre grundlag at træffe beslutning om, hvilke vejledningstilbud, der eventuelt skal ændres eller fravælges fremover. Rapportens datagrundlag omfatter borgere, som har deltaget på et vejledningstilbud udbudt af følgende tre udbydere i perioden 1. januar 2012 til 31. maj 2013: Jobcenter Ballerup Ballerups Kompetencecenter Anden aktør. Herudover indgår borgere, som har været på en passiv kontanthjælps- eller dagpengeydelse så længe, at de burde have været startet i et forløb. De forskellige vejledningstilbud er opdelt i tre forskellige målgrupper: Målgruppe 1: Dagpengemodtagere Målgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 1 Målgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2. Hovedresultaterne for disse tre grupper er beskrevet nedenfor. Målgruppe 1: Dagpengemodtagere For gruppen af dagpengemodtagere har vi analyseret fire vejledningstilbud: Integro U30 Integro O30 AOF O30 Rebound O30. Analysen viser, at den gennemsnitlige udgift pr. deltager de første seks måneder efter start stort set er ens, uanset hvilket af de fire tilbud der er tale om. Udgiften beløber sig i alle fire tilfælde til ca kr., jf. figuren nedenfor. I dette tal er både medregnet den pris kommunen betaler for vejledningstilbuddet og kommunens udgifter til forsørgelse. Tages der højde for antallet, der bliver selvforsørgende 26 uger efter projektafslutning, er der derimod stor forskel på, hvor meget Jobcenter Ballerup får ud af udgifterne til de enkelte tilbud. Beregningerne tyder således alt andet lige på, at Jobcenter Ballerup får flest selvforsørgende 26 uger efter projektafslutning pr. investeret krone, såfremt de vælger Integro U30. Dette tilbud er imidlertid alene rettet mod unge under 30 år, jf.

8 8 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP figurerne nedenfor. Er målgruppen over 30 år får Jobcenter Ballerup flest selvforsørgende pr. investeret krone, såfremt de vælger Rebounds vejledningstilbud. Konkret har Jobcenter Ballerup således fået 43 selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning for hver en mio. kr. Jobcentret har brugt på tilbuddet Rebound O30 i den belyste periode, mod kun 31 borgere for hver en mio. kr. Jobcentret har investeret i AOF O30. Andelen, der er kommet i beskæftigelse 13 uger efter projektafslutning, er til gengæld en smule større blandt de borgere over 30 år, der har deltaget i AOF O30 end blandt de borgere, der har deltaget i enten Rebound O30 eller Integro O30. At det forholder sig således, kan skyldes, at der blandt de borgere, der har deltaget i AOF O30 i den belyste periode, er flere mænd samt flere, som har en kortere ledighedsperiode bag sig end blandt de borgere over 30 år, der har deltaget i de to andre tilbud Integro U30 Integro O30 AOF O30 Rebound O30 Pris pr. selvforsørgende - 26 uger efter slut Udgifter pr. deltager et halvt år efter start 50% 40% 10% 0% Integro U30 Integro O30 AOF O30 Rebound O30 Selvforsørgelsesgrad - 13 uger efter slut Selvforsørgelsesgrad - 26 uger efter slut Målgruppe 2: Kontanthjælp (match 1) Vores analyse dækker to vejledningstilbud for den gruppe af borgere på kontanthjælp, der tilhører matchgruppe 1: Grantoftegaard og Træ og Byg. De to tilbud minder meget om hinanden, hvad angår sammensætningen af deltagerne - alder, etnicitet, ledighed før start og varighed. Der er dog den store forskel, at tilbuddet Træ og Byg alene henvender sig til mænd, mens der er en lige kønsfordeling blandt de borgere, der har deltaget i tilbuddet Grantoftegaard. Den gennemsnitlige udgift pr. deltager ligger for begge tilbud på ca kr. 6 måneder efter forløbsstart, hvilket er lavere end for målgruppe 1. Årsagen til denne forskel er bl.a., at kontanthjælpsydelsen er lavere end dagpengeydelsen. Prisen pr. selvforsørgede, målt 26 uger efter forløbsafslutning, er cirka dobbelt så høj for Grantoftegaard som for Træ og Byg. Konkret er 12 personer blevet selvforsørgende 26 uger efter projektafslutning for hver en mio. kr., Jobcenter Ballerup har investeret i vejledningstilbud hos Træ og Byg i den belyste periode, mod 7 blandt de borgere der har deltaget i forløb hos Grantoftegaard. Betragtes andelen, der er blevet selvforsørgende efter kun 13 uger, er der derimod ikke den store forskel mellem de to tilbud.

9 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP % % 0 Grantoftegaard Træ og byg 0% Grantoftegaard Træ og byg Pris pr. selvforsørgende - 26 uger efter slut Udgifter pr. deltager et halvt år efter start Selvforsørgelsesgrad - 13 uger efter slut Selvforsørgelsesgrad - 26 uger efter slut Målgruppe 3: Kontanthjælp (match 2) Hvad angår kontanthjælpsmodtagerne i matchgruppe 2, kan de have deltaget i et af følgende fem vejledningstilbud: Columbus, Grantoftegaard, Jobslusen, SMS og Ung i Fokus. Målgruppen for disse fem tilbud er relativt forskellige. F.eks. retter tilbuddet Ung i Fokus sig imod personer først i 20'erne med en relativt kort ledighed bag sig, mens TUCJOB retter sig mod indvandrerkvinder med en lang ledighed bag sig. Da der ikke er nogen af deltagerne i TUCJOB, som er blevet selvforsørgende 26 uger efter endt aktivering, er dette tilbud ikke belyst nærmere. Den gennemsnitlige udgift pr. deltager i de første 9 måneder 1, efter borgeren er startet på et tilbud, varierer fra kr. for Ung i fokus til kr. for Grantoftegaard. Der blev samlet set brugt 7,7 mio. kr. på tilbud til denne målgruppe i den belyste periode. Heraf gik 75 %, svarende til 5,8 mio. kr., til tilbuddene Grantoftegaard og Jobslusen, hvor henholdsvis 9 og 13 % af deltagerne var selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning i den belyste periode. De resterende 1,9 mio. kr. blev anvendt til tilbuddene Colombus og SMS, hvor 27 % blev selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning. Som disse tal indikerer, er der betydelig variation i prisen pr. selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning på tværs af tilbuddene. Prisen er højest for Grantoftegaard, næsthøjest for Jobslusen, tredjehøjest for SMS, næstlavest for Columbus og lavest for Ung i fokus. En beregning viser, at for hver én mio. kr. Jobcenter Ballerup har brugt på tilbuddene Grantoftegaard og Jobslusen, er 2 personer blevet selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning, mens det tilsvarende tal for tilbuddene Colombus og SMS er henholdsvis 5 og 4. Sammenlignet med de øvrige to målgrupper er andelen, som er blevet selvforsørgende 26 uger efter projektafslutning, relativ lille. 1 Måleperioden er her ændret fra 6 til 9 måneder, fordi den gennemsnitlige varighed pr. forløb er betydelig længere for målgruppe 3 end for de to andre målgrupper. Tilbuddet med det højeste gennemsnitlige varighed er for målgruppe 3 på 122 dage, mens den for målgruppe 1 og 2 ligger på henholdsvis 15 og 48 dage

10 10 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP For målgruppe 3: kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 gør det sig gældende, at både prisen pr. selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning og de gennemsnitlige udgifter pr. deltager de første 9 måneder, fra borgeren starter på et tilbud, er lavest for Ung i fokus. Dette tilbud er også kendetegnet ved den højeste selvforsørgelsesgrad både 13 og 26 uger efter forløbsafslutning. De dyreste tilbud, målt som pris pr. selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning, er Grantoftegaard, Jobslusen og ikke mindst TUCJOB, hvor ingen af deltagerne er blevet selvforsørgende 26 uger efter projektafslutning % 10% 0% Pris pr. selvforsørgende - 26 uger efter slut Udgifter pr. deltager et 9 mdr. efter start Selvforsørgelsesgrad - 13 uger efter slut Selvforsørgelsesgrad - 26 uger efter slut Konklusion Uanset eventuelle forskelle mellem målgruppernes baggrundskarakteristika og betydningen heraf for selvforsørgelsesgraden er der ingen tvivl om, at beregninger af de enkelte aktiveringstilbuds omkostningseffektivitet er et vigtigt input i den løbende opfølgning på de enkelte aktiveringstilbud, omend det samtidigt er vigtigt at huske at holde progressionsmålet for de enkelte tilbud for øje, når effektiviteten vurderes. Det anbefales derfor, at Jobcenter Ballerup fremover supplerer de gængse effektmål i form af tal for andelen af selvforsørgende med tal for prisen pr. selvforsørgende et valgt antal uger efter projektafslutning, og at disse tal primært anvendes til at sammenligne tilbud mellem nogenlunde sammenlignelige målgrupper og/eller som indikator for udviklingen i de enkelte tilbuds omkostningseffektivitet over tid. Indikatoren kan, som indikeret, ikke stå alene, men kan give et mere nuanceret billede af effekten af de enkelte tilbud og/eller af den samlede aktiveringsindsats overfor en bestemt målgruppe i en afgrænset periode, og dermed et bedre grundlag for at træffe beslutning om, hvilke aktiveringstilbud, der bør indgå i Jobcenter Ballerups tilbudsportefølje. Det anbefales endvidere, at Jobcenter Ballerup anvender prisen pr. selvforsørgende, som et af flere input i forbindelse med vurderingen af kvaliteten af de enkelte tilbud. Eksempelvis bør det forhold, at en investering på en million kroner i vejledningstilbud til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 kun resulterer i, at mellem 2 og 5 af deltagerne efterfølgende bliver selvforsørgende, give anledning til en drøftelse af indholdet af tilbuddet, herunder målet med tilbuddet. Selvom denne målgruppe alt andet lige typisk har andre problemer end manglende beskæftigelse,

11 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 11 så bør så lav en selvforsøgelsesgrad pr. investeret krone give anledning til en drøftelse af, om pengene er givet rigtigt ud.

12 12 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 2 Indledning COWI har gennemført en analyse af henholdsvis den gennemsnitlige pris pr. deltager i udvalgte vejledningstilbud og prisen pr. selvforsørgende. Analysen forholder sig til tre elementer som angivet i figuren nedenfor: Figur 2-1 Analysens tre elementer med afsæt i fire aktivitetskategorier Karakteristika hos borgere Aktivitetskategori Pris for aktivitet Effekt af aktivitet Rapporten består af tre kapitler foruden denne introduktion og det forgående resumé: Kapitel 3 Metode og datagrundlag: En beskrivelse af metoden bag kapitel 5 Kapitel 4 Priser for forskellige vejledningstilbud: En beregning af prisen pr. aktiveret person/fuldtidsperson fordelt på aktiviteter Kapitel 5 Effekt af de forskellige vejledningstilbud: En beskrivelse af karakteristika og effekt af de enkelte tilbud for tre forskellige målgrupper: Målgruppe 1 Dagpenge Målgruppe 2 Kontanthjælp (match 1) Målgruppe 3 Kontanthjælp (match 2) Kapitel 6 Øvrige undersøgelser for målgruppe 3 Kapitel 7 Beskrivelse af effekten for personer 'Uden tilbud' Kapitel 8 Sammenligning med data fra jobindsats: En sammenligning mellem resultater fra denne analyse og data fra jobindsats

13 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 13 3 Metode og datagrundlag Til at beskrive baggrundskarakteristika og måle effekten, er der anvendt data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) forløbsdatabase DREAM. I den version af DREAM, der var tilgængelig for denne opgave, var det muligt at finde oplysninger frem til uge 35 i For hvert enkelt af de forløb, der bliver beskrevet herunder, er det således muligt at undersøge forskellige baggrundskarakteristika som f.eks. køn, alder og etnicitet. Derudover giver DREAM databasen mulighed for at undersøge, hvilke offentlige ydelser borgeren på det enkelte forløb har været på, i perioden efter forløbet er sluttet. Idet effektmålingen i nærværende rapport vedrører forløb i stedet for personer, indebærer det, at en person godt kan være på flere forskellige forløb og således optræde flere gange i analysen. Dette gør, at man ikke nødvendigvis kan sige noget om kausaliteten (at det er deltagelse på et bestemt tilbud, der medfører selvforsørgelse), især hvis man altid starter med at sende en person i et bestemt tilbud. Placering i målgrupper Hvert af de forløb er placeret i en af de tre målgrupper på baggrund af offentlig ydelse og matchkategori. Denne placering er primært sket på baggrund af tilbuddets type. Hvis et specifikt tilbud kun henvender sig til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2, blev alle forløb, der er tilknyttet dette tilbud, placeret i målgruppe 3 kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2. I Bilag B findes en komplet liste over, hvilke tilbud der er i hver kategori. Der var dog mange tilbud, som ikke entydigt henvendte sig til en af de tre målgrupper. F.eks. tilbydes tilbuddet 'Grantoftegaard' både til målgruppe 2 (kontanthjælpsmodtagere match 1) og målgruppe 3 (kontanthjælpsmodtagere match 2). For samtlige forløb på tilbud, hvor målgruppen ikke er entydig, er tilbuddene blevet knyttet til en målgruppe ud fra følgende kriterier: Hvis tilbuddet henvendte sig til både personer på dagpenge og personer på kontanthjælp, blev den status, som personen havde i startugen, valgt. Hvis status i startugen ikke var enten kontanthjælp eller dagpenge, er status i ugen før start valgt. Hvis hverken status i startugen eller status i ugen før start var kontanthjælp eller dagpenge, er dette forløb ikke medtaget i analysen. Hvis tilbuddet henvendte sig til både matchgruppe 1 og matchgruppe 2, blev den matchgruppe, som personen havde ultimo i kvartalet før start, valgt. Hvis status i denne uge var ukendt eller matchgruppe 3, blev forløbet ikke medtaget. Samlet set blev 34 forløb ikke medtaget på grund af dette.

14 14 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP Samlet set blev 43 forløb sorteret fra pga. tvivl om arten af den offentlige ydelse. Hovedparten (30) af disse var selvforsørgende, så hvis disse var medtaget, havde de forskellige tilbud sandsynligvis fået en større andel selvforsørgende. Derudover blev 34 forløb sorteret fra, da matchkategorien enten var ukendt, eller den ikke var entydig. Dermed blev antallet af forløb reduceret fra forløb til forløb. Inden for hver målgruppe blev hvert forløb inddelt efter, hvorvidt det tilbud, de var tilknyttet, var et eksternt tilbud, et internt tilbud eller et tilbud, der er tilknyttet Jobcenter Ballerups Kompetencecenter. De 426 forløb hos tilbuddet 'Vejviseren' er efter aftale med Ballerup Kommune ikke medtaget i den resterende del af rapporten. Foruden de aktive forløb var der desuden 141 personer 'Uden tilbud', der har været på en passiv form for enten kontanthjælp eller dagpenge i så lang en periode, at de burde være startet i et forløb. For disse borgere blev der estimeret en forventet startdato på baggrund af den metode, der er beskrevet i Bilag C. Effektmålingsperiode For at kunne måle effekten af et forløb er det et krav, at der er data tilgængeligt i hele den periode, som man ønsker at analysere effekten i. Hvis man ønsker at analysere effekten 13 uger efter slut, og den sidste uge i datasættet er uge 35 i 2013, er det således nødvendigt, at forløbet slutter senest i uge 22. Tilsvarende skal et forløb senest slutte i uge 9, for at det kan lade sig gøre at analysere effekten 26 uger efter slut. Til at vurdere udviklingen i selvforsørgelse over tid er det valgt at undersøge andelen af selvforsørgede i henholdsvis 4, 13 og 26 uger efter slut. Som det fremgår af tabellen nedenfor, medfører dette, at det kun er muligt at måle effekten på 788 forløb. De resterende 450 forløb slutter alle efter uge 9 i 2013, hvor der ikke er mulighed for at måle på effekten 26 uger efter forløbet er afsluttet. Tabel 3-1 Antal aktiverede forløb fordelt på aktivitetsudbyder og målgruppe og som har oplysninger omkring offentlig forsørgelse i 13 uger efter slut Målgruppe Ekstern Intern 2 Kompetencecenter Total (i tilbud) 'Uden tilbud' Dagpenge Kontanthjælp match Kontanthjælp match Målgruppe total Intern refererer til at tilbuddet udbydes af Ballerup Kommune.

15 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 15 4 Priser for forskellige vejledningstilbud Dette kapitel indeholder en beregning af prisen pr. aktiveret borger/fuldtidsperson fordelt på aktiviteter. I Bilag A findes en beskrivelse af datagrundlaget for beregningerne, som bygger på oplysninger om borgere, der har været i et vejledningstilbud i Ballerup Kommune i perioden fra d. 1. januar 2012 til d. 31. maj Som det fremgår af Tabel 4-1, er den gennemsnitlige pris for et vejledningstilbud kr. De dyreste tilbud er SMS på Kompetencecenteret ( kr.), det eksterne tilbud Grantoftegaard ( kr.) og Columbus på Kompetencecenteret ( kr.). De billigste tilbud er de eksterne kurser Integro O30 (1.914 kr.) og Integro U30 (1.981 kr.). Der er stor variation i både længden og ugeprisen for de forskellige tilbud. De tre dyreste kurser pr. uge er det eksterne kursus Grantoftegaard samt de to kurser Columbus og Træ og Byg på Kompetencecenteret. De billigste vejledningstilbud pr. uge er de eksterne tilbud TUCJOB og Integro. Priserne er leveret af Jobcenter Ballerup, og det er i rapporten antaget, at de er direkte sammenlignelige. Se Bilag B for en nærmere angivelse af pris pr. uge, type, match og ydelse for de forskellige tilbud. Tabel 4-1 Priser for de forskellige vejledningstilbud, der tilbydes i Ballerup Kommune Hold Pris pr. uge Antal forløb Gns. varighed (dage) Samlet varighed (uger) Samlet pris (DKK) Pris pr. forløb (DKK) Integro U AOF U Rebound U Integro O AOF O Rebound O TUCJOB Ung i fokus Jobslusen Columbus Træ og byg SMS Grantoftegaard Total

16 16 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP Ved udregning af pris pr. selvforsørgende i det efterfølgende afsnit er den samlede pris pr. tilbud baseret på en pris pr. uge, som Jobcenter Ballerup har leveret for hvert tilbud. Listen med ugepriser fremgår også af Tabel 4-1. Det er antaget, at priserne for de interne og de eksterne tilbud er sammenlignelige. Det vil sige, at der for både de interne og de eksterne tilbud er taget højde for lønomkostninger og andre omkostninger forbundet med at drive det enkelte tilbud. Ugepriserne er således antaget at være et udtryk for kostprisen for det enkelte tilbud. Ved udregning af udgifter til offentlig forsørgelse er der på baggrund af Beskæftigelsesministeriets takstkatalog anvendt følgende gennemsnitspriser for de forskellige målgrupper: Dagpengemodtagere kr./uge. Den er beregnet som gennemsnittet af personer under 25 år (2.005 kr./uge) og over 25 år (3.645 kr./uge). Kontanthjælpsmodtagere kr./uge. Den er beregnet som gennemsnittet af personer under 25 år (1.560 kr./uge) og over 25 år (2.425 kr./uge). Der er desuden lavet den antagelse, at hvis en person ikke er selvforsørgende, svarer udgifterne til offentlig forsørgelse til ovenstående satser. Der tages således ikke højde for, at den enkelte person kan være på f.eks. sygedagpenge i en enkelt uge. Der er heller ikke taget højde for, om det er kommunen eller staten, der afholder de offentlige udgifter.

17 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 17 5 Effekt af de forskellige vejledningstilbud I dette kapitel beskrives baggrundskarakteristika og effekt for de enkelte tilbud. Ved tolkning af effekterne af de forskellige tilbud og beslutninger om fremadrettede handlinger er det vigtigt at skele til pris, antal borgere på forskellige typer tilbud samt karakteristika hos deltagerne under vejledningstilbuddene. Af diskretionshensyn vises et tilbud kun, hvis der er minimum 10 forløb. På baggrund af den metode, der er beskrevet i kapitel 3, analyseres effekten i afsnit 5.1, 5.2 og 5.3 for følgende tre målgrupper: Målgruppe 1: Dagpengemodtagere Målgruppe 2: Kontanthjælp matchgruppe 1 Målgruppe 3: Kontanthjælp matchgruppe Målgruppe 1: Dagpengemodtagere I udregningen af effekten af denne målgruppe indgår 324 vejledningsforløb, der opfylder de kriterier, som er beskrevet i metodeafsnittet i kapitel 3. Nedenfor er baggrundskarakteristika og udviklingen i selvforsørgelsesgraden for denne målgruppe beskrevet Baggrundskarakteristika Der er en mindre overvægt af mænd blandt dagpengemodtagereforløbene. De tre eksterne tilbud til borgere over 30 år har en gennemsnitsalder på år, mens tilbuddet Integro U30 har en gennemsnitsalder på 28 år. Hver tredje deltager i tilbuddene til borgere over 30 år er indvandrer, mens halvdelen af deltagerne i tilbuddet Integro U30 er indvandrere. Den gennemsnitlige ledighedsgrad 3 år før start er mellem 54 og 62 %. En uddybning af disse karakteristika findes i Bilag D Selvforsørgelsesgrad I dette afsnit beskrives selvforsørgelsesgraden for de forløb, som er beskrevet i foregående afsnit. Selvforsørgelsesgraden beskrives 4, 13 og 26 uger efter slut med henblik på at vise udviklingen over tid. Udvikling i selvforsørgelsesgrad målt efter slut Af Figur 5-1 fremgår det, at selvforsørgelsesgraden en måned efter slut varierer mellem 6 % hos Integro U30 og 12 % hos Integro O30. Tre måneder efter slut er selvforsørgelsesgraden på henholdsvis 17 % og 23 %. Et halvt år efter slut er selvforsørgelsesgraden i tilbuddene Integro U30 og Rebound O30 højere end i tilbuddene Integro O30 og AOF O30.

18 18 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP Selvforsørgelsesgraden stiger således over tid, men jo længere tid, der går efter at forløbet er slut, jo mere usikkert er det, i hvilket omfang selvforsørgelsen kan tilskrives deltagelsen i forløbet eller andre forhold. Hertil kommer, at jobcentret i den mellemliggende periode har udbetalt en eller anden form for overførselesindkomst til de pågældende, og dermed har haft yderligere udgifter pr. person i den pågældende periode. Dette aspekt kigger vi nærmere på i næste afsnit. Figur % 45% 40% 35% 25% 15% 10% 5% 0% Selvforsørgelsesgrad henholdsvis 4, 13 og 26 uger efter slut - dagpenge 44% 38% 26% 23% 18% 17% 12% 6% 7% 18% 9% Integro U30 Integro O30 AOF O30 Rebound O30 4 uger efter slut 13 uger efter slut 26 uger efter slut Note: Der er i alt 324 'aktive' forløb med oplysninger 26 uger efter slut, hvoraf 20 forløb (6 Træ og Byg, 1 Grantoftegaard, 8 AOF U30, 5 Rebound U30) er sorteret fra, idet der er færre end 10 forløb tilknyttet vejledningstilbuddet. Pris pr. selvforsørgede Pris pr. selvforsørgende: Dagpengemodtagere Nedenfor i Tabel 5-1 fremgår prisen pr. selvforsørgende 26 uger efter slut pr. tilbudstype. I dette afsnit refererer begreberne 'selvforsørgelsesgrad' og 'pris pr. selvforsørgende' til statussen 26 uger efter, at et forløb er slut. I tolkningen af priserne skal der tages højde for forskellighederne i karakteristika for forløbene på tværs af vejledningstilbud som beskrevet i afsnit Pris pr. selvforsørgende er for hvert enkelt tilbud beregnet på følgende måde: (Samlet pris for tilbuddet + samlet udgift til off. forsørgelse i forløbsperioden) / (antal selvforsørgende 26 uger efter slut). Som det fremgår af Tabel 5-1, er der en betydelig variation i prisen pr. selvforsørgende på tværs af vejledningstilbud. For alle 'Aktive', som inkluderer alle vejledningstilbud uanset antal forløb pr. tilbud, er prisen pr. selvforsørgede kr. Det tilbud med den laveste pris pr. selvforsørgende er Integro U30, hvor det i gennemsnit koster kr. pr. selvforsørgende. I de tre eksterne tilbud til personer over 30 år koster det mellem og kr. pr. selvforsørgende.

19 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 19 Tabel 5-1 Pris pr. selvforøgende pr. tilbudstype - dagpengemodtagere Integro U30 Integro O30 AOF O30 Rebound O30 Alle 'Aktive' Antal forløb Gns. varighed pr. forløb (dage) Gns. pris pr. forløb (i kr.) Gns. udgift til offentlig forsørgelse Samlet pris (i kr.) Selvforsørgelsesgrad 26 uger efter slut 44 % 30 % 26 % 38 % 31 % Pris pr. selvforsørgende Note 1: Der er i alt 324 'aktive' forløb med oplysninger 26 uger efter slut, hvoraf 20 forløb (6 træ og byg, 1 Grantoftegaard, 8 AOF U30, 5 Rebound U30) er sorteret fra, idet der er færre end 10 forløb tilknyttet vejledningstilbuddet. Note 2: Priserne er afrundet til nærmeste 100 kr. Udover prisen pr. selvforsørgende er der for hvert tilbud udregnet den samlede udgift til forsørgelse i 26 uger efter personen er påbegyndt et forløb. Det ses, at det billigste tilbud er Integro U30. Hvis man havde taget højde for, at kontanthjælpssatsen for personer under 25 år er lavere, så vil forskellen mellem tilbuddene have været endnu større. Der er kun små forskelle mellem de tre tilbud til personer over 30 år. Dvs. at selvom både Rebound O30 og Integro O30 har en højere selvforsørgelsesgrad efter 26 uger, så har AOF O30 klaret sig lige så godt, hvis man ser over hele perioden et halvt år efter slut. Tabel 5-2 De samlede udgifter pr. deltager i perioden fra 1 til 26 uger efter et forløb er påbegyndt Integro U30 Integro O30 AOF O30 Rebound O30 Antal selvforsørgende uger 4,8 4,4 4,3 4,5 Antal uger på offentlig forsørgelse 21,2 21,6 21,7 21,5 Gns. pris pr. forløb Gns. udgifter til off. Forsørgelse Samlede udgifter pr. deltager Opsamling Tilbuddet med den laveste pris pr. selvforsørgende er Integro U30. Men ud af de fire tilbud er dette tilbud det eneste, der henvender sig til personer under 30 år.

20 20 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP For de tre tilbud til personer over 30 år er Rebound O30 forløbet med den højeste andel selvforsørgende 26 uger efter slut, mens Integro O30 er det forløb med den laveste pris pr. selvforsørgende. Det sidste tilbud, AOF O30, har den laveste selvforsørgelsesgrad og den højeste pris pr. selvforsørgende. I forhold til de to andre O30 forløb er andelen af mænd højere hos AOF O30, og den gennemsnitlige ledighedsgrad 3 år før start lidt lavere hos AOF O30. Konklusionen er derfor, at hvis man udelukkende fokuserer på andelen af selvforsørgende et halvt år efter slut, så skal man sende dagpengemodtagere over 30 år på tilbud hos Integro eller Rebound i stedet for AOF. Men hvis man kigger på de samlede omkostninger til offentlig forsørgelse et halvt år efter slut, så er der kun små forskelle mellem de tre tilbud. Fokuseres udelukkende på selvforsørgelsesgraden efter 13 uger, så bør man i stedet sende dagpengemodtagerne på tilbud hos AOF. Nr Tilbud Andel selvforsørgede efter 26 uger 1 Integro U30 44% 2 Rebound O30 38% 3 Integro O30 30 % 4 AOF O30 26 % 5.2 Målgruppe 2: Kontanthjælp match 1 I udregningen af effekten af denne målgruppe indgår 83 vejledningsforløb, der opfylder de kriterier, som er beskrevet i metodeafsnittet i kapitel 3. Nedenfor er baggrundskarakteristika og udviklingen i selvforsørgelsesgraden for denne målgruppe beskrevet Baggrundskarakteristika Som det fremgår af bilag D, er der en ligelig kønsfordeling blandt deltagerne hos Grantoftegaard, mens samtlige deltagere hos Træ og Byg er mænd. I begge tilbud har deltagerne været ledige i halvdelen af den treårige periode, der ligger op til start Selvforsørgelsesgrad I dette afsnit beskrives selvforsørgelsesgraden for de forløb, som er beskrevet i foregående afsnit. Selvforsørgelsesgraden beskrives 4, 13 og 26 uger efter slut med henblik på at vise udviklingen over tid. Udvikling i selvforsørgelsesgrad målt efter slut Som det fremgår af Figur 5-2, er der kun to tilbud, som opfylder kravet om, at der er minimum 10 forløb i det enkelte tilbud. Både 4 uger og 13 uger efter slut er andelen af selvforsørgende % blandt deltagerne i de to tilbud. Et halvt år efter, at forløbet er slut, er hver tredje deltager hos Træ og Byg selvforsørgende, mens det kun er hver femte blandt deltagerne hos Grantoftegaard.

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 15. november 2013 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad November 2013 Jobcenter Bornholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 27. februar 2014 Kvartals-overblik Selvforsørgelsesgrad Februar 2014 Jobcenter Hørsholm Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7-9, 4000 Roskilde

Læs mere

Selvforsørgelsesgrad

Selvforsørgelsesgrad Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 6. februar 2013 Kvartals-overblik Februar 2013 Jobcenter Slagelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 3/2014 Indledende kommentarer Hermed følger den tredje resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 1.OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYN BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 4. kvartal 8 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Notat. LOs undersøgelse om Jobcentrenes performance. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. LOs undersøgelse om Jobcentrenes performance. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget LOs undersøgelse af Jobcentrenes performance LOs undersøgelse om Jobcentrenes performance LO har udsendt en undersøgelse, der ser på hvordan jobcentrene

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN 15. august 2008 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN AE s beregninger viser, at hver tredje forsikrede ledig ikke påbegyndte deres første aktiveringsforløb

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER BILLUND BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune

1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 1.Overordnet billede af unge på offentlig forsørgelse i Frederiksberg Kommune 08. november Sagsbeh: ToNi, ThRa Sagsnr.: /0055360 Dokumentnr.: Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Økonomi- og Administrationsstaben

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER VARDE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb

Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild. Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb Metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere i Rebild Supplerende DREAM-dataanalyse, 3 mdr. efter endt forløb 1. Analyse af jobeffekter efter 3 måneder Dette notat skal ses som supplement

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn

Opfølgningsrapport September 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn Opfølgningsrapport Udarbejdet i september 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Denne tidligere indsats svarer samlet set til omkring færre passive uger om året.

Denne tidligere indsats svarer samlet set til omkring færre passive uger om året. Analyse Aktivering af unge forsikrede ledige I denne analyse undersøges varigheden af de ledighedsforløb, som går forud for aktivering af unge forsikrede ledige under 30 år, og sandsynligheden for at disse

Læs mere

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Juni 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i juni 2008 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune

Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Sekretariat Jobcentret Sagsbehandler: Mathilde Kragh Jensen Sagsnr. 15.00.00-A00-3-17 Dato:31.3.2017 Statusnotat: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Horsens Kommune Beskæftigelsesudvalget har jf.

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse

Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Analyse af forsørgelsesgrupper: Ikke vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Indledning I Jobcenter Middelfarts Beskæftigelsesplanen er et af fokuspunkterne, at udarbejde en analyse

Læs mere

LO s jobcenterindeks og indikatorer

LO s jobcenterindeks og indikatorer Sagsnr. 08-436 Den 12. juni 2017 LO s jobcenterindeks og indikatorer LO s jobcenterindeks er udarbejdet for at kunne give et øjebliksbillede af jobcentrenes aktive indsats målt på forskellige indsatsområder,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika

EU-borgere i Køge Kommune. Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 2 EU-borgere i Køge Kommune Kortlægning af antal, udvikling og karakteristika 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvikling i antallet af EU-borgere... 4 3. Karakteristika... 6 4. Arbejdskarakteristika...

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

R E S U L T A T R E V I S I O N

R E S U L T A T R E V I S I O N Jobcenter Randers R E S U L T A T R E V I S I O N 2 0 1 0 Side 1 af 9 INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. SAMMENFATNING...3 3. MINISTERMÅL...3 3.1 Arbejdskraftreserven...3 3.2 Sygedagpengeforløb over 26 uger...4

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Effekt af indsatser. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr P Dato:

Effekt af indsatser. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr. 15.00.00-P05-4-13 Dato:14.05.2014 Effekt af indsatser Baggrund Indførslen af resultatbaseret styring på beskæftigelsesudvalget område

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for UDKAST Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 Frederiksværk-Hundested Oktober 2007 Side 1 af 28 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE 16-64 ÅRIGE, 1. KV. 2017 Udvikling, pct. ift. 1. kv. 2014

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 1. kvartal 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket Fakta om økonomi Februar 217 6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket I perioden 214-216 var der en markant stigning i flygtningetilstrømningen, hvilket har lagt et stort pres på integrationsindsatsen

Læs mere

Kvantitativ evaluering af nytteindsatsen 2014

Kvantitativ evaluering af nytteindsatsen 2014 Kvantitativ evaluering af nytteindsatsen 2014 RAPPORT 29.maj 2015 J.nr. 2015- Viden og Analyse/NNI og CHF Indhold 1. Sammenfatning... 1 2. Introduktion... 4 2.1 Rapportens opbygning... 5 3. Brugen af nytteindsats

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD. 1. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER MARIAGERFJORD 1. kvartal 2008 Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN 3 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft,

Læs mere

Undersøgelse af Jobcenter København

Undersøgelse af Jobcenter København Undersøgelse af Jobcenter København - Bilag E: Resultatrevision for Jobcenter København, 1. kvartal 2007 Juni 2007 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune November 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune November 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune November 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Randers Kommune

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Randers Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Randers Kommune 29. april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 RESUME... 3 2 FORMÅL... 3 3 METODE OG DATAGRUNDLAG... 4 4 ANALYSE...

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012.

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Antallet af dagpengemodtagere er faldet fra juli til august. Dette følger den generelle udvikling for året. På kontanthjælpsområdet er niveauet

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER ODENSE BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 2. kvartal 9 Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Beskæftigelsesministeren har udmeldt tre særlige indsatsområder og tilhørende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2007.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt tre særlige indsatsområder og tilhørende mål for beskæftigelsesindsatsen i 2007. Notat Jobcenter Arbejdsmarkedspolitisk sekretariat Tolderlundsvej 2, 5. sal 5000 Odense C Tlf. 66131372 Fax E-mail JobcenterSAF@odense.dk Statistik vedr. ministerens mål for beskæftigelsesindsatsen for

Læs mere