DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE"

Transkript

1 DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 5 VERSION 4.0 UDGIVELSESDATO UDARBEJDET SOST, BEKT KONTROLLERET HLE, SLAR GODKENDT SOST

4

5 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 5 INDHOLD 1 Resumé 7 2 Indledning 12 3 Metode og datagrundlag 13 4 Priser for forskellige vejledningstilbud 15 5 Effekt af de forskellige vejledningstilbud Målgruppe 1: Dagpengemodtagere Målgruppe 2: Kontanthjælp match Målgruppe 3: Kontanthjælp match Øvrige undersøgelser for målgruppe 3: KT match Udvikling i forsørgelsesstatus Udvikling i matchkategori Opdeling af målgruppe 3 efter antal uger med ledighed op til start - målgruppe Gruppen af personer 'Uden tilbud' 32 8 Sammenligning med Jobindsats 34

6 6 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP BILAG Bilag A Data til beregning af pris pr. borger på en given aktivitet 36 Bilag B Pris pr. uge for aktiviteter 37 Bilag C Metode for udregning af effekter 38 Bilag D Baggrundskarakteristika 40 Bilag E Bilag F Bilag G Udvikling i forsørgelsesstatus for målgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 47 Udvikling i matchgruppe for målgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2 48 Forløb opdelt efter ledighedsgrad under målgruppen for målgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere match 2 49

7 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 7 Formål Datagrundlag og metode 1 Resumé Det primære formål med denne rapport er at give et billede af gennemsnitsprisen pr. deltager i udvalgte vejledningstilbud i Ballerup Kommune, og prisen pr. selvforsørgende 26 uger, at efter borgeren har deltaget i de udvalgte vejledningstilbud, og dermed hvor mange selvforsørgende Ballerup Kommune får pr. investeret krone i de enkelte tilbud. Målet er at opnå et mere nuanceret billede af effekten af de enkelte tilbud, og et bedre grundlag at træffe beslutning om, hvilke vejledningstilbud, der eventuelt skal ændres eller fravælges fremover. Rapportens datagrundlag omfatter borgere, som har deltaget på et vejledningstilbud udbudt af følgende tre udbydere i perioden 1. januar 2012 til 31. maj 2013: Jobcenter Ballerup Ballerups Kompetencecenter Anden aktør. Herudover indgår borgere, som har været på en passiv kontanthjælps- eller dagpengeydelse så længe, at de burde have været startet i et forløb. De forskellige vejledningstilbud er opdelt i tre forskellige målgrupper: Målgruppe 1: Dagpengemodtagere Målgruppe 2: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 1 Målgruppe 3: Kontanthjælpsmodtagere matchgruppe 2. Hovedresultaterne for disse tre grupper er beskrevet nedenfor. Målgruppe 1: Dagpengemodtagere For gruppen af dagpengemodtagere har vi analyseret fire vejledningstilbud: Integro U30 Integro O30 AOF O30 Rebound O30. Analysen viser, at den gennemsnitlige udgift pr. deltager de første seks måneder efter start stort set er ens, uanset hvilket af de fire tilbud der er tale om. Udgiften beløber sig i alle fire tilfælde til ca kr., jf. figuren nedenfor. I dette tal er både medregnet den pris kommunen betaler for vejledningstilbuddet og kommunens udgifter til forsørgelse. Tages der højde for antallet, der bliver selvforsørgende 26 uger efter projektafslutning, er der derimod stor forskel på, hvor meget Jobcenter Ballerup får ud af udgifterne til de enkelte tilbud. Beregningerne tyder således alt andet lige på, at Jobcenter Ballerup får flest selvforsørgende 26 uger efter projektafslutning pr. investeret krone, såfremt de vælger Integro U30. Dette tilbud er imidlertid alene rettet mod unge under 30 år, jf.

8 8 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP figurerne nedenfor. Er målgruppen over 30 år får Jobcenter Ballerup flest selvforsørgende pr. investeret krone, såfremt de vælger Rebounds vejledningstilbud. Konkret har Jobcenter Ballerup således fået 43 selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning for hver en mio. kr. Jobcentret har brugt på tilbuddet Rebound O30 i den belyste periode, mod kun 31 borgere for hver en mio. kr. Jobcentret har investeret i AOF O30. Andelen, der er kommet i beskæftigelse 13 uger efter projektafslutning, er til gengæld en smule større blandt de borgere over 30 år, der har deltaget i AOF O30 end blandt de borgere, der har deltaget i enten Rebound O30 eller Integro O30. At det forholder sig således, kan skyldes, at der blandt de borgere, der har deltaget i AOF O30 i den belyste periode, er flere mænd samt flere, som har en kortere ledighedsperiode bag sig end blandt de borgere over 30 år, der har deltaget i de to andre tilbud Integro U30 Integro O30 AOF O30 Rebound O30 Pris pr. selvforsørgende - 26 uger efter slut Udgifter pr. deltager et halvt år efter start 50% 40% 10% 0% Integro U30 Integro O30 AOF O30 Rebound O30 Selvforsørgelsesgrad - 13 uger efter slut Selvforsørgelsesgrad - 26 uger efter slut Målgruppe 2: Kontanthjælp (match 1) Vores analyse dækker to vejledningstilbud for den gruppe af borgere på kontanthjælp, der tilhører matchgruppe 1: Grantoftegaard og Træ og Byg. De to tilbud minder meget om hinanden, hvad angår sammensætningen af deltagerne - alder, etnicitet, ledighed før start og varighed. Der er dog den store forskel, at tilbuddet Træ og Byg alene henvender sig til mænd, mens der er en lige kønsfordeling blandt de borgere, der har deltaget i tilbuddet Grantoftegaard. Den gennemsnitlige udgift pr. deltager ligger for begge tilbud på ca kr. 6 måneder efter forløbsstart, hvilket er lavere end for målgruppe 1. Årsagen til denne forskel er bl.a., at kontanthjælpsydelsen er lavere end dagpengeydelsen. Prisen pr. selvforsørgede, målt 26 uger efter forløbsafslutning, er cirka dobbelt så høj for Grantoftegaard som for Træ og Byg. Konkret er 12 personer blevet selvforsørgende 26 uger efter projektafslutning for hver en mio. kr., Jobcenter Ballerup har investeret i vejledningstilbud hos Træ og Byg i den belyste periode, mod 7 blandt de borgere der har deltaget i forløb hos Grantoftegaard. Betragtes andelen, der er blevet selvforsørgende efter kun 13 uger, er der derimod ikke den store forskel mellem de to tilbud.

9 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP % % 0 Grantoftegaard Træ og byg 0% Grantoftegaard Træ og byg Pris pr. selvforsørgende - 26 uger efter slut Udgifter pr. deltager et halvt år efter start Selvforsørgelsesgrad - 13 uger efter slut Selvforsørgelsesgrad - 26 uger efter slut Målgruppe 3: Kontanthjælp (match 2) Hvad angår kontanthjælpsmodtagerne i matchgruppe 2, kan de have deltaget i et af følgende fem vejledningstilbud: Columbus, Grantoftegaard, Jobslusen, SMS og Ung i Fokus. Målgruppen for disse fem tilbud er relativt forskellige. F.eks. retter tilbuddet Ung i Fokus sig imod personer først i 20'erne med en relativt kort ledighed bag sig, mens TUCJOB retter sig mod indvandrerkvinder med en lang ledighed bag sig. Da der ikke er nogen af deltagerne i TUCJOB, som er blevet selvforsørgende 26 uger efter endt aktivering, er dette tilbud ikke belyst nærmere. Den gennemsnitlige udgift pr. deltager i de første 9 måneder 1, efter borgeren er startet på et tilbud, varierer fra kr. for Ung i fokus til kr. for Grantoftegaard. Der blev samlet set brugt 7,7 mio. kr. på tilbud til denne målgruppe i den belyste periode. Heraf gik 75 %, svarende til 5,8 mio. kr., til tilbuddene Grantoftegaard og Jobslusen, hvor henholdsvis 9 og 13 % af deltagerne var selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning i den belyste periode. De resterende 1,9 mio. kr. blev anvendt til tilbuddene Colombus og SMS, hvor 27 % blev selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning. Som disse tal indikerer, er der betydelig variation i prisen pr. selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning på tværs af tilbuddene. Prisen er højest for Grantoftegaard, næsthøjest for Jobslusen, tredjehøjest for SMS, næstlavest for Columbus og lavest for Ung i fokus. En beregning viser, at for hver én mio. kr. Jobcenter Ballerup har brugt på tilbuddene Grantoftegaard og Jobslusen, er 2 personer blevet selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning, mens det tilsvarende tal for tilbuddene Colombus og SMS er henholdsvis 5 og 4. Sammenlignet med de øvrige to målgrupper er andelen, som er blevet selvforsørgende 26 uger efter projektafslutning, relativ lille. 1 Måleperioden er her ændret fra 6 til 9 måneder, fordi den gennemsnitlige varighed pr. forløb er betydelig længere for målgruppe 3 end for de to andre målgrupper. Tilbuddet med det højeste gennemsnitlige varighed er for målgruppe 3 på 122 dage, mens den for målgruppe 1 og 2 ligger på henholdsvis 15 og 48 dage

10 10 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP For målgruppe 3: kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 gør det sig gældende, at både prisen pr. selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning og de gennemsnitlige udgifter pr. deltager de første 9 måneder, fra borgeren starter på et tilbud, er lavest for Ung i fokus. Dette tilbud er også kendetegnet ved den højeste selvforsørgelsesgrad både 13 og 26 uger efter forløbsafslutning. De dyreste tilbud, målt som pris pr. selvforsørgende 26 uger efter forløbsafslutning, er Grantoftegaard, Jobslusen og ikke mindst TUCJOB, hvor ingen af deltagerne er blevet selvforsørgende 26 uger efter projektafslutning % 10% 0% Pris pr. selvforsørgende - 26 uger efter slut Udgifter pr. deltager et 9 mdr. efter start Selvforsørgelsesgrad - 13 uger efter slut Selvforsørgelsesgrad - 26 uger efter slut Konklusion Uanset eventuelle forskelle mellem målgruppernes baggrundskarakteristika og betydningen heraf for selvforsørgelsesgraden er der ingen tvivl om, at beregninger af de enkelte aktiveringstilbuds omkostningseffektivitet er et vigtigt input i den løbende opfølgning på de enkelte aktiveringstilbud, omend det samtidigt er vigtigt at huske at holde progressionsmålet for de enkelte tilbud for øje, når effektiviteten vurderes. Det anbefales derfor, at Jobcenter Ballerup fremover supplerer de gængse effektmål i form af tal for andelen af selvforsørgende med tal for prisen pr. selvforsørgende et valgt antal uger efter projektafslutning, og at disse tal primært anvendes til at sammenligne tilbud mellem nogenlunde sammenlignelige målgrupper og/eller som indikator for udviklingen i de enkelte tilbuds omkostningseffektivitet over tid. Indikatoren kan, som indikeret, ikke stå alene, men kan give et mere nuanceret billede af effekten af de enkelte tilbud og/eller af den samlede aktiveringsindsats overfor en bestemt målgruppe i en afgrænset periode, og dermed et bedre grundlag for at træffe beslutning om, hvilke aktiveringstilbud, der bør indgå i Jobcenter Ballerups tilbudsportefølje. Det anbefales endvidere, at Jobcenter Ballerup anvender prisen pr. selvforsørgende, som et af flere input i forbindelse med vurderingen af kvaliteten af de enkelte tilbud. Eksempelvis bør det forhold, at en investering på en million kroner i vejledningstilbud til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 kun resulterer i, at mellem 2 og 5 af deltagerne efterfølgende bliver selvforsørgende, give anledning til en drøftelse af indholdet af tilbuddet, herunder målet med tilbuddet. Selvom denne målgruppe alt andet lige typisk har andre problemer end manglende beskæftigelse,

11 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 11 så bør så lav en selvforsøgelsesgrad pr. investeret krone give anledning til en drøftelse af, om pengene er givet rigtigt ud.

12 12 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 2 Indledning COWI har gennemført en analyse af henholdsvis den gennemsnitlige pris pr. deltager i udvalgte vejledningstilbud og prisen pr. selvforsørgende. Analysen forholder sig til tre elementer som angivet i figuren nedenfor: Figur 2-1 Analysens tre elementer med afsæt i fire aktivitetskategorier Karakteristika hos borgere Aktivitetskategori Pris for aktivitet Effekt af aktivitet Rapporten består af tre kapitler foruden denne introduktion og det forgående resumé: Kapitel 3 Metode og datagrundlag: En beskrivelse af metoden bag kapitel 5 Kapitel 4 Priser for forskellige vejledningstilbud: En beregning af prisen pr. aktiveret person/fuldtidsperson fordelt på aktiviteter Kapitel 5 Effekt af de forskellige vejledningstilbud: En beskrivelse af karakteristika og effekt af de enkelte tilbud for tre forskellige målgrupper: Målgruppe 1 Dagpenge Målgruppe 2 Kontanthjælp (match 1) Målgruppe 3 Kontanthjælp (match 2) Kapitel 6 Øvrige undersøgelser for målgruppe 3 Kapitel 7 Beskrivelse af effekten for personer 'Uden tilbud' Kapitel 8 Sammenligning med data fra jobindsats: En sammenligning mellem resultater fra denne analyse og data fra jobindsats

13 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 13 3 Metode og datagrundlag Til at beskrive baggrundskarakteristika og måle effekten, er der anvendt data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens (AMS) forløbsdatabase DREAM. I den version af DREAM, der var tilgængelig for denne opgave, var det muligt at finde oplysninger frem til uge 35 i For hvert enkelt af de forløb, der bliver beskrevet herunder, er det således muligt at undersøge forskellige baggrundskarakteristika som f.eks. køn, alder og etnicitet. Derudover giver DREAM databasen mulighed for at undersøge, hvilke offentlige ydelser borgeren på det enkelte forløb har været på, i perioden efter forløbet er sluttet. Idet effektmålingen i nærværende rapport vedrører forløb i stedet for personer, indebærer det, at en person godt kan være på flere forskellige forløb og således optræde flere gange i analysen. Dette gør, at man ikke nødvendigvis kan sige noget om kausaliteten (at det er deltagelse på et bestemt tilbud, der medfører selvforsørgelse), især hvis man altid starter med at sende en person i et bestemt tilbud. Placering i målgrupper Hvert af de forløb er placeret i en af de tre målgrupper på baggrund af offentlig ydelse og matchkategori. Denne placering er primært sket på baggrund af tilbuddets type. Hvis et specifikt tilbud kun henvender sig til kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2, blev alle forløb, der er tilknyttet dette tilbud, placeret i målgruppe 3 kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2. I Bilag B findes en komplet liste over, hvilke tilbud der er i hver kategori. Der var dog mange tilbud, som ikke entydigt henvendte sig til en af de tre målgrupper. F.eks. tilbydes tilbuddet 'Grantoftegaard' både til målgruppe 2 (kontanthjælpsmodtagere match 1) og målgruppe 3 (kontanthjælpsmodtagere match 2). For samtlige forløb på tilbud, hvor målgruppen ikke er entydig, er tilbuddene blevet knyttet til en målgruppe ud fra følgende kriterier: Hvis tilbuddet henvendte sig til både personer på dagpenge og personer på kontanthjælp, blev den status, som personen havde i startugen, valgt. Hvis status i startugen ikke var enten kontanthjælp eller dagpenge, er status i ugen før start valgt. Hvis hverken status i startugen eller status i ugen før start var kontanthjælp eller dagpenge, er dette forløb ikke medtaget i analysen. Hvis tilbuddet henvendte sig til både matchgruppe 1 og matchgruppe 2, blev den matchgruppe, som personen havde ultimo i kvartalet før start, valgt. Hvis status i denne uge var ukendt eller matchgruppe 3, blev forløbet ikke medtaget. Samlet set blev 34 forløb ikke medtaget på grund af dette.

14 14 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP Samlet set blev 43 forløb sorteret fra pga. tvivl om arten af den offentlige ydelse. Hovedparten (30) af disse var selvforsørgende, så hvis disse var medtaget, havde de forskellige tilbud sandsynligvis fået en større andel selvforsørgende. Derudover blev 34 forløb sorteret fra, da matchkategorien enten var ukendt, eller den ikke var entydig. Dermed blev antallet af forløb reduceret fra forløb til forløb. Inden for hver målgruppe blev hvert forløb inddelt efter, hvorvidt det tilbud, de var tilknyttet, var et eksternt tilbud, et internt tilbud eller et tilbud, der er tilknyttet Jobcenter Ballerups Kompetencecenter. De 426 forløb hos tilbuddet 'Vejviseren' er efter aftale med Ballerup Kommune ikke medtaget i den resterende del af rapporten. Foruden de aktive forløb var der desuden 141 personer 'Uden tilbud', der har været på en passiv form for enten kontanthjælp eller dagpenge i så lang en periode, at de burde være startet i et forløb. For disse borgere blev der estimeret en forventet startdato på baggrund af den metode, der er beskrevet i Bilag C. Effektmålingsperiode For at kunne måle effekten af et forløb er det et krav, at der er data tilgængeligt i hele den periode, som man ønsker at analysere effekten i. Hvis man ønsker at analysere effekten 13 uger efter slut, og den sidste uge i datasættet er uge 35 i 2013, er det således nødvendigt, at forløbet slutter senest i uge 22. Tilsvarende skal et forløb senest slutte i uge 9, for at det kan lade sig gøre at analysere effekten 26 uger efter slut. Til at vurdere udviklingen i selvforsørgelse over tid er det valgt at undersøge andelen af selvforsørgede i henholdsvis 4, 13 og 26 uger efter slut. Som det fremgår af tabellen nedenfor, medfører dette, at det kun er muligt at måle effekten på 788 forløb. De resterende 450 forløb slutter alle efter uge 9 i 2013, hvor der ikke er mulighed for at måle på effekten 26 uger efter forløbet er afsluttet. Tabel 3-1 Antal aktiverede forløb fordelt på aktivitetsudbyder og målgruppe og som har oplysninger omkring offentlig forsørgelse i 13 uger efter slut Målgruppe Ekstern Intern 2 Kompetencecenter Total (i tilbud) 'Uden tilbud' Dagpenge Kontanthjælp match Kontanthjælp match Målgruppe total Intern refererer til at tilbuddet udbydes af Ballerup Kommune.

15 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 15 4 Priser for forskellige vejledningstilbud Dette kapitel indeholder en beregning af prisen pr. aktiveret borger/fuldtidsperson fordelt på aktiviteter. I Bilag A findes en beskrivelse af datagrundlaget for beregningerne, som bygger på oplysninger om borgere, der har været i et vejledningstilbud i Ballerup Kommune i perioden fra d. 1. januar 2012 til d. 31. maj Som det fremgår af Tabel 4-1, er den gennemsnitlige pris for et vejledningstilbud kr. De dyreste tilbud er SMS på Kompetencecenteret ( kr.), det eksterne tilbud Grantoftegaard ( kr.) og Columbus på Kompetencecenteret ( kr.). De billigste tilbud er de eksterne kurser Integro O30 (1.914 kr.) og Integro U30 (1.981 kr.). Der er stor variation i både længden og ugeprisen for de forskellige tilbud. De tre dyreste kurser pr. uge er det eksterne kursus Grantoftegaard samt de to kurser Columbus og Træ og Byg på Kompetencecenteret. De billigste vejledningstilbud pr. uge er de eksterne tilbud TUCJOB og Integro. Priserne er leveret af Jobcenter Ballerup, og det er i rapporten antaget, at de er direkte sammenlignelige. Se Bilag B for en nærmere angivelse af pris pr. uge, type, match og ydelse for de forskellige tilbud. Tabel 4-1 Priser for de forskellige vejledningstilbud, der tilbydes i Ballerup Kommune Hold Pris pr. uge Antal forløb Gns. varighed (dage) Samlet varighed (uger) Samlet pris (DKK) Pris pr. forløb (DKK) Integro U AOF U Rebound U Integro O AOF O Rebound O TUCJOB Ung i fokus Jobslusen Columbus Træ og byg SMS Grantoftegaard Total

16 16 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP Ved udregning af pris pr. selvforsørgende i det efterfølgende afsnit er den samlede pris pr. tilbud baseret på en pris pr. uge, som Jobcenter Ballerup har leveret for hvert tilbud. Listen med ugepriser fremgår også af Tabel 4-1. Det er antaget, at priserne for de interne og de eksterne tilbud er sammenlignelige. Det vil sige, at der for både de interne og de eksterne tilbud er taget højde for lønomkostninger og andre omkostninger forbundet med at drive det enkelte tilbud. Ugepriserne er således antaget at være et udtryk for kostprisen for det enkelte tilbud. Ved udregning af udgifter til offentlig forsørgelse er der på baggrund af Beskæftigelsesministeriets takstkatalog anvendt følgende gennemsnitspriser for de forskellige målgrupper: Dagpengemodtagere kr./uge. Den er beregnet som gennemsnittet af personer under 25 år (2.005 kr./uge) og over 25 år (3.645 kr./uge). Kontanthjælpsmodtagere kr./uge. Den er beregnet som gennemsnittet af personer under 25 år (1.560 kr./uge) og over 25 år (2.425 kr./uge). Der er desuden lavet den antagelse, at hvis en person ikke er selvforsørgende, svarer udgifterne til offentlig forsørgelse til ovenstående satser. Der tages således ikke højde for, at den enkelte person kan være på f.eks. sygedagpenge i en enkelt uge. Der er heller ikke taget højde for, om det er kommunen eller staten, der afholder de offentlige udgifter.

17 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 17 5 Effekt af de forskellige vejledningstilbud I dette kapitel beskrives baggrundskarakteristika og effekt for de enkelte tilbud. Ved tolkning af effekterne af de forskellige tilbud og beslutninger om fremadrettede handlinger er det vigtigt at skele til pris, antal borgere på forskellige typer tilbud samt karakteristika hos deltagerne under vejledningstilbuddene. Af diskretionshensyn vises et tilbud kun, hvis der er minimum 10 forløb. På baggrund af den metode, der er beskrevet i kapitel 3, analyseres effekten i afsnit 5.1, 5.2 og 5.3 for følgende tre målgrupper: Målgruppe 1: Dagpengemodtagere Målgruppe 2: Kontanthjælp matchgruppe 1 Målgruppe 3: Kontanthjælp matchgruppe Målgruppe 1: Dagpengemodtagere I udregningen af effekten af denne målgruppe indgår 324 vejledningsforløb, der opfylder de kriterier, som er beskrevet i metodeafsnittet i kapitel 3. Nedenfor er baggrundskarakteristika og udviklingen i selvforsørgelsesgraden for denne målgruppe beskrevet Baggrundskarakteristika Der er en mindre overvægt af mænd blandt dagpengemodtagereforløbene. De tre eksterne tilbud til borgere over 30 år har en gennemsnitsalder på år, mens tilbuddet Integro U30 har en gennemsnitsalder på 28 år. Hver tredje deltager i tilbuddene til borgere over 30 år er indvandrer, mens halvdelen af deltagerne i tilbuddet Integro U30 er indvandrere. Den gennemsnitlige ledighedsgrad 3 år før start er mellem 54 og 62 %. En uddybning af disse karakteristika findes i Bilag D Selvforsørgelsesgrad I dette afsnit beskrives selvforsørgelsesgraden for de forløb, som er beskrevet i foregående afsnit. Selvforsørgelsesgraden beskrives 4, 13 og 26 uger efter slut med henblik på at vise udviklingen over tid. Udvikling i selvforsørgelsesgrad målt efter slut Af Figur 5-1 fremgår det, at selvforsørgelsesgraden en måned efter slut varierer mellem 6 % hos Integro U30 og 12 % hos Integro O30. Tre måneder efter slut er selvforsørgelsesgraden på henholdsvis 17 % og 23 %. Et halvt år efter slut er selvforsørgelsesgraden i tilbuddene Integro U30 og Rebound O30 højere end i tilbuddene Integro O30 og AOF O30.

18 18 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP Selvforsørgelsesgraden stiger således over tid, men jo længere tid, der går efter at forløbet er slut, jo mere usikkert er det, i hvilket omfang selvforsørgelsen kan tilskrives deltagelsen i forløbet eller andre forhold. Hertil kommer, at jobcentret i den mellemliggende periode har udbetalt en eller anden form for overførselesindkomst til de pågældende, og dermed har haft yderligere udgifter pr. person i den pågældende periode. Dette aspekt kigger vi nærmere på i næste afsnit. Figur % 45% 40% 35% 25% 15% 10% 5% 0% Selvforsørgelsesgrad henholdsvis 4, 13 og 26 uger efter slut - dagpenge 44% 38% 26% 23% 18% 17% 12% 6% 7% 18% 9% Integro U30 Integro O30 AOF O30 Rebound O30 4 uger efter slut 13 uger efter slut 26 uger efter slut Note: Der er i alt 324 'aktive' forløb med oplysninger 26 uger efter slut, hvoraf 20 forløb (6 Træ og Byg, 1 Grantoftegaard, 8 AOF U30, 5 Rebound U30) er sorteret fra, idet der er færre end 10 forløb tilknyttet vejledningstilbuddet. Pris pr. selvforsørgede Pris pr. selvforsørgende: Dagpengemodtagere Nedenfor i Tabel 5-1 fremgår prisen pr. selvforsørgende 26 uger efter slut pr. tilbudstype. I dette afsnit refererer begreberne 'selvforsørgelsesgrad' og 'pris pr. selvforsørgende' til statussen 26 uger efter, at et forløb er slut. I tolkningen af priserne skal der tages højde for forskellighederne i karakteristika for forløbene på tværs af vejledningstilbud som beskrevet i afsnit Pris pr. selvforsørgende er for hvert enkelt tilbud beregnet på følgende måde: (Samlet pris for tilbuddet + samlet udgift til off. forsørgelse i forløbsperioden) / (antal selvforsørgende 26 uger efter slut). Som det fremgår af Tabel 5-1, er der en betydelig variation i prisen pr. selvforsørgende på tværs af vejledningstilbud. For alle 'Aktive', som inkluderer alle vejledningstilbud uanset antal forløb pr. tilbud, er prisen pr. selvforsørgede kr. Det tilbud med den laveste pris pr. selvforsørgende er Integro U30, hvor det i gennemsnit koster kr. pr. selvforsørgende. I de tre eksterne tilbud til personer over 30 år koster det mellem og kr. pr. selvforsørgende.

19 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP 19 Tabel 5-1 Pris pr. selvforøgende pr. tilbudstype - dagpengemodtagere Integro U30 Integro O30 AOF O30 Rebound O30 Alle 'Aktive' Antal forløb Gns. varighed pr. forløb (dage) Gns. pris pr. forløb (i kr.) Gns. udgift til offentlig forsørgelse Samlet pris (i kr.) Selvforsørgelsesgrad 26 uger efter slut 44 % 30 % 26 % 38 % 31 % Pris pr. selvforsørgende Note 1: Der er i alt 324 'aktive' forløb med oplysninger 26 uger efter slut, hvoraf 20 forløb (6 træ og byg, 1 Grantoftegaard, 8 AOF U30, 5 Rebound U30) er sorteret fra, idet der er færre end 10 forløb tilknyttet vejledningstilbuddet. Note 2: Priserne er afrundet til nærmeste 100 kr. Udover prisen pr. selvforsørgende er der for hvert tilbud udregnet den samlede udgift til forsørgelse i 26 uger efter personen er påbegyndt et forløb. Det ses, at det billigste tilbud er Integro U30. Hvis man havde taget højde for, at kontanthjælpssatsen for personer under 25 år er lavere, så vil forskellen mellem tilbuddene have været endnu større. Der er kun små forskelle mellem de tre tilbud til personer over 30 år. Dvs. at selvom både Rebound O30 og Integro O30 har en højere selvforsørgelsesgrad efter 26 uger, så har AOF O30 klaret sig lige så godt, hvis man ser over hele perioden et halvt år efter slut. Tabel 5-2 De samlede udgifter pr. deltager i perioden fra 1 til 26 uger efter et forløb er påbegyndt Integro U30 Integro O30 AOF O30 Rebound O30 Antal selvforsørgende uger 4,8 4,4 4,3 4,5 Antal uger på offentlig forsørgelse 21,2 21,6 21,7 21,5 Gns. pris pr. forløb Gns. udgifter til off. Forsørgelse Samlede udgifter pr. deltager Opsamling Tilbuddet med den laveste pris pr. selvforsørgende er Integro U30. Men ud af de fire tilbud er dette tilbud det eneste, der henvender sig til personer under 30 år.

20 20 EFFEKTANALYSE AF AKTIVITETSUDBYDERE FOR JOBCENTER BALLERUP For de tre tilbud til personer over 30 år er Rebound O30 forløbet med den højeste andel selvforsørgende 26 uger efter slut, mens Integro O30 er det forløb med den laveste pris pr. selvforsørgende. Det sidste tilbud, AOF O30, har den laveste selvforsørgelsesgrad og den højeste pris pr. selvforsørgende. I forhold til de to andre O30 forløb er andelen af mænd højere hos AOF O30, og den gennemsnitlige ledighedsgrad 3 år før start lidt lavere hos AOF O30. Konklusionen er derfor, at hvis man udelukkende fokuserer på andelen af selvforsørgende et halvt år efter slut, så skal man sende dagpengemodtagere over 30 år på tilbud hos Integro eller Rebound i stedet for AOF. Men hvis man kigger på de samlede omkostninger til offentlig forsørgelse et halvt år efter slut, så er der kun små forskelle mellem de tre tilbud. Fokuseres udelukkende på selvforsørgelsesgraden efter 13 uger, så bør man i stedet sende dagpengemodtagerne på tilbud hos AOF. Nr Tilbud Andel selvforsørgede efter 26 uger 1 Integro U30 44% 2 Rebound O30 38% 3 Integro O30 30 % 4 AOF O30 26 % 5.2 Målgruppe 2: Kontanthjælp match 1 I udregningen af effekten af denne målgruppe indgår 83 vejledningsforløb, der opfylder de kriterier, som er beskrevet i metodeafsnittet i kapitel 3. Nedenfor er baggrundskarakteristika og udviklingen i selvforsørgelsesgraden for denne målgruppe beskrevet Baggrundskarakteristika Som det fremgår af bilag D, er der en ligelig kønsfordeling blandt deltagerne hos Grantoftegaard, mens samtlige deltagere hos Træ og Byg er mænd. I begge tilbud har deltagerne været ledige i halvdelen af den treårige periode, der ligger op til start Selvforsørgelsesgrad I dette afsnit beskrives selvforsørgelsesgraden for de forløb, som er beskrevet i foregående afsnit. Selvforsørgelsesgraden beskrives 4, 13 og 26 uger efter slut med henblik på at vise udviklingen over tid. Udvikling i selvforsørgelsesgrad målt efter slut Som det fremgår af Figur 5-2, er der kun to tilbud, som opfylder kravet om, at der er minimum 10 forløb i det enkelte tilbud. Både 4 uger og 13 uger efter slut er andelen af selvforsørgende % blandt deltagerne i de to tilbud. Et halvt år efter, at forløbet er slut, er hver tredje deltager hos Træ og Byg selvforsørgende, mens det kun er hver femte blandt deltagerne hos Grantoftegaard.

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 4. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE ARU 3. december 29 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Arbejdsmarkedsforvaltningen Jobcenter Sagsbehandler: Anne-Mette Thordal-Christensen Afrapportering på 1-dagesplanen På Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 1. august

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Analyse af 18-29-årige

Analyse af 18-29-årige Beskæftigelsesregion Syddanmark Analyse af 18-29-årige med fokus på modtagerne af kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse Rapport Juni 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune

Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forvaltningsrevision på beskæftigelsesområdet Syddjurs Kommune Bilag 1 til revisionsberetning nr. 21 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 RESUME... 3 2 FORMÅL... 4 3 METODE OG DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Sammenligning på revalideringsområdet

Sammenligning på revalideringsområdet Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/6 2014 modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Afdækning af jobparate kontanthjælpsmodtagere i København, Høje-Taastrup og Lolland. Karakteristika, barrierer, indsatser og behov

Afdækning af jobparate kontanthjælpsmodtagere i København, Høje-Taastrup og Lolland. Karakteristika, barrierer, indsatser og behov 15 Afdækning af jobparate kontanthjælpsmodtagere i København, Høje-Taastrup og Lolland Karakteristika, barrierer, indsatser og behov 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1.

Læs mere

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre

Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Tsunamivarsel i de kommunale jobcentre Antallet af forsikrede ledige med under ét års varighed er fordoblet siden sidste år, og antallet af forsikrede ledige med under 13 ugers ledighed er steget med ikke

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1

Opfølgningsrapport for Fredericia - Side 1 Opfølgningsrapport for - Side 1 Klynge : Aalborg - Albertslund - Brøndby - - København - Odense - Svendborg - Aarhus Uddannelsesgrad. (Ministermål 1) Tilgang til førtidspension (Ministermål ) 1 1 1 1 1

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere

De langvarige kontanthjælpsmodtagere A R B E J D S P A P I R De langvarige kontanthjælpsmodtagere Trine Filges Marts 2000 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk De langvarige kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige

Tidlig indsats i Frederikshavn Kommune for forsikrede ledige Denne rapport omhandler tidlig indsats for forsikrede ledige i Frederikshavn Kommune. Målgruppen for indsatsen har været nyledige dagpengemodtagere over 30 år. Rapporten beskriver resultater og erfaringer

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 16:00-17:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard

Læs mere

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige

Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber for ledige KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Inklusion og Beskæftigelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektevaluering af Jobcenter Københavns jobklubber

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2011 November 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Universitetsvej 2, DK 4000

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi Økonomien i et refusionssystem Nyt refusionssystem og effektiv indsats på overfor personer på langvarig offentlig forsørgelse herunder personer med barrierer i forhold til tilbagevenden og/eller fastholdelse

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Status for indsatsen under Akutpakken

Status for indsatsen under Akutpakken Jobcenter Aabenraa Dato: 9.1.212 Sagsnr.: 12/43739 Dok.nr.: 17 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Status for indsatsen under Akutpakken - En kvantitativ status for indsatsen Indhold Baggrund... 3 Antal

Læs mere

Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev. - Halvårsstatus

Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev. - Halvårsstatus 11 Globaliseringsindsatsen i Kolding, Vejen og Haderslev - Halvårsstatus 1kv kv kv kv 1kv9 kv9 kv9 kv9 1kv1 kv1 kv1 kv1 kv11 kv11 1kv kv kv kv 1kv9 kv9 kv9 kv9 1kv1 kv1 kv1 kv1 kv11 kv11 Halvårsstatus

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring

Ungeanalyse. En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter. Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Ungeanalyse En analyse af ungegruppen i Roskilde Jobcenter Udarbejdet af Henriette Roth og Frederik Düring Indledning Målet med målgruppeanalysen har været at få et overblik over ungegruppen i Roskilde

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Vejledning om opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud for a-dagpengemodtagere

Vejledning om opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud for a-dagpengemodtagere Vejledning om opfyldelse af minimumskrav til jobsamtaler og aktive tilbud for a-dagpengemodtagere Baseret på lovgivningen i 2011. For 2012 udarbejdes en revideret vejledning Holmens Kanal 20 Postboks 2150

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT

Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Langvarigt ledige fleksjobvisiterede udviklingstendenser på ledighedsydelse NOTAT Af konsulent Jean-Pierre Morel, CABI, Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats, marts 2010 Langtidsledigheden stiger Kampen

Læs mere

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Analyse 27. april 2012

Analyse 27. april 2012 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Resultatopfølgning NOTAT Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden i KMD A-refusion Afregning

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune

Beskæftigelsesindsatsen i Randers Kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesindsatsen i Kommune Oversigter med status for arbejdet med ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen i 7 og 8 samt indsatsen på sygedagpengeområdet Ministerens

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Evaluering af Voksen-TAMU

Evaluering af Voksen-TAMU Evaluering af Voksen-TAMU Januar 2004 Når viden skaber resultater Evaluering af Voksen-TAMU Januar 2004 Indhold Side 1. Resumé og konklusion... 1 2. Indledning... 5 2.1 TAMU s aktiviteter... 5 2.2 Undersøgelsens

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014

Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august 2014 Kvartalsvis afrapportering til ØU fra Arbejdsmarked om udviklingen i ledigheden og den beskæftigelsesmæssige indsats august Indledning Jobcentret orienterer kvartalsvis Økonomiudvalget om udviklingen indenfor

Læs mere