Historisk læsning. Dansk 2. Semester 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk læsning. Dansk 2. Semester 2009"

Transkript

1 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem.2009 Historisk læsning Dansk 2. Semester 2009 Opgaveformulering. Analyse og karakteristik af: H.A. Brorson : Op! all den ting, som Gud har gjort. Johannes Ewald : Rungsteds Lyksaligheder. Schack von Staffeldt: Indvielsen. Med fokus på naturen og individets rolle som optakt til romantikken og det moderne menneske, samt perspektivering til perioden og forfatterne.

2 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem.2009

3 Lisbeth Bitsch Dansk Historisk - Historisk Læsning Læsning 2. Sem.2009 Dansk 2. Sem Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 1.1 Definition af formuleringen H.A.Brorson : Op! all den ting som GUd har gjort! 2.1 Perioden Pietismen Forfatteren Analyse og karakteristik Hvor ses naturen og individet i teksten og hvordan? 3 3. Johannes Ewald : Rungsteds Lyksaligheder. En Ode. 3.1 Perioden - romantikken i opløb Forfatteren Analyse og karakteristik Hvor ses naturen og individet i teksten og hvordan? 6 4. A.W. Schack von Staffeldt : Indvielsen. 4.1 Perioden den tidlige romantik Forfatteren Analyse og karakteristik Hvor ses naturen og individet i teksten og hvordan? Sammenfatning Noter Litteraturfortegnelse Bilag.

4 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem Introduktion. Udgangspunkt for opgaven tages i analysen af de tre lyriske tekster: Op! All den ting som Gud har gjort, Rungsteds Lyksaligheder og Indvielsen. Analysen laves som baggrund for en yderligere karakteristik af teksterne med henblik på perspektivering til forfatterne og perioden. Fokus lægges på naturen og individets rolle; her undersøger jeg, hvordan teksterne kan ses som en optakt til Romantikken og det moderne menneske. 1.1.Definition af formuleringen. Med naturen menes, som udgangspunkt, den helt konkrete fysiske natur, som vi oplever den udenfor med planter og dyreliv, skov og hav. Og hvordan naturen igennem teksternes perioder ændrer rolle i forhold til individet. Med individets rolle menes jeg-et. Jeg har valgt at kalde det individ og ikke digter-jeg, da digter-jeg-et først bevidstgøres gennem perioden, som jeg senere vil vise. Med det moderne menneske, mener jeg mennesket som individ, der selv søger efter mening livet igennem. Ved romantikken forstår jeg perioden i dansk litteratur mellem ca En periode, hvor et af de vigtigste temaer er visionen om verden som en sammenhængende helhed jvf. filosoffen Heinrich Steffens ( ) og hans forelæsninger i København En af de centrale tanker er forestillingen om naturen som en evolutionskæde, der ombefatter alle organismer, uanset om man er en slumrende plante, et menneske eller endnu bedre en kunstner, så ligger ånden og venter på at komme til bevidsthed - den stræber efter det og længes. Målet er en genforening med den guddommelige ånd på et højere plan. En af vejene til denne genforening, går via poesien. I denne teori har både natur og individ en helt anden plads i forhold til hinanden og sig selv, end i perioden optil. Alligevel kan en udvikling iagttages, ved at undersøge nogle af de lyriske tekster, der præsenteres gennem århundredet op til romantikken. 1

5 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem.2009 Ved gennemgangen og analysen af de tre tekster, starter jeg med en kort teksthistorisk perspektivering til den aktuelle periode, samt en kort biografisk gennemgang af den enkelte forfatter. I analysen og karakteristikken sættes fokus på natur og individ. 2. H.A. Brorson ( ) Op! All den ting som Gud har gjort (1739) 2.1. Perioden Pietismen ( ).Bevægelsen i pietismen går indad fra udvendighed til inderlighed. Fokus er på det enkelte menneskes forhold til Gud. Der er tale om en dyrkelse af længslen efter mødet med Gud - eller især Jesus. Med inderligheden som udgangspunkt, må digtningen i denne periode nødvendigvis tage afsæt i menneskets følelsesliv. Det er dog svært at afgrænse pietismen som en litterær periode, fordi den helt konkret er en vækkelsesretning med omvendelsen som formål. Politisk har pietismen især stor indflydelse i Danmark i perioden , hvor Chr.VI. regerer. Man må ikke se bort fra, at Brorson skriver under denne institution, - en enevældig pietistisk kongemagt. En anden retning i denne periode er rationalismen, hvor fornuften er i fokus. I Danmark kan man se Holberg som repræsentant for denne retning. Fælles for de to - pietismen og rationalismen - er dog oplysningstiden som udgangspunkt, med det enkelte individ i centrum. Det er her, der åbnes mod en ny tid og ændring af individets plads i sin omverden. 2.2.Forfatteren H.A. Brorson ( ) Bevægelsen i Brorsons forfatterskab går indad - som i pietismen. Som præst skriver han under kirken og kongemagten som institution, hvilket naturligvis sætter sit præg. Og salmerne i Troens rare Klenodie ( 1739), hvor Op! All den ting som GUd har gjort er trykt, udtrykker da også pietismens tankegang. Brorsons egen længsel som individ og det inderlige forhold til Gud styrkes i takt med at han når gennem livet og de kriser det giver. Hans eget digter-jeg udvikles mere og mere, som det bl.a. kommer til udtryk i hans seneste digte f.eks. Svanesang(Udk.1765)(1). Også på denne måde åbner, ikke kun pietismen, men også Brorsons tekster, for en ny placering af individet i sin omverden. 2.3.Analyse og karakteristik Tema. Op! All den ting som GUd har gjort - det gennemgående tema for salmen er, som udtrykt her i salmens første vers, en lovprisning af skaberværket. Naturen bruges salmen igennem som et 2

6 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem.2009 direkte spejlbillede af Guds storhed og skaberkraft, set i forhold til det enkelte menneskes lidenhed og ubetydelighed i forhold til dette. Naturen mimer Guds storhed. Genren er en salme - den er udkommet i en salmebog. Men den bærer også salmens typiske præg med strofer, rim og vers, der er stramt metrisk organiseret til at synges. Endvidere indeholder den en del modsætningsfigurer (2) især i de første tre strofer som en del af salmens struktureringsprincip og for at vise en forskel mellem det guddommelige og det jordiske. Stilistisk gøres brug af apostrofer og exclamatio i de første strofer ( 1. og 3.), for at markere begyndelsen af besyngelsen. Dette efterfølges af midterstroferne med interrogatio ( 4.,6,.7.,8.,9.,10.,11.,samt del af 12.) for at vise individets stumhed i forhold til skaberværket,- et individ, der ikke har ord til endog at svare, som udtrykt i strofe 12.: Hvad skal jeg sige? Mine ord/ Vil ikke meget sige;. I strofe 12,3, startes med apostrofen O GUd! ;en afsluttende besyngelse af Gud og et budskab til menneskene, om at overgive sig til hans storhed og lov, hvilket fortsættes salmen ud, afsluttende med exclamatio Halleluja - tænkt som et hyldestråb fra hele menigheden. Endelig kommer svaret fra Gud; den eneste, der har ordet og svaret amen Hvor ses naturen og individet i teksten og hvordan? Ved analyse af salmen, med blikket vendt mod naturen, oplever man en opremsning af al slags natur, startende i strofe 4,1, hvor jeg-et undrer paa naturen, helt fra Det mindste græs. I de følgende strofer akkumuleres naturens storhed, som afspejler og bekræfter skaberværket; både skove og dale, blomstrende enge, hav samt dyrevrimlen, beskrives som underfulde. F.eks. 7,1 som tusind harpe-strenge. På samme måde fortsætter opremsningen af det underfulde og hæver sig op til himlen og universet i strofe 10 og 11, hvor solen og stjernerne nævnes. Her skal man dog nok medtænke en dobbeltbetydning, idet strofe 10 og 11 også kan læses figurativt, som det guddommelige og himlen. Naturen er så at sige placeret overalt på jorden; lige meget, hvor man vender blikket, møder man Guds aftryk også når man ser op i universet. Ved analyse af salmen med blikket på individet, oplever man jeg-et som synsvinkel fra strofe 4,1: Det mindste græs jeg undrer paa,. Her er jeg-et ikke kun et personligt jeg, men taler også alment for individet - man. Pietismens personlige inderlighed og følelse spores i den undren over naturen, som kommer til udtryk i strofe 4; man undres jo over noget underfuldt, noget 3

7 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem.2009 ubegribeligt nemlig naturen som aftryk af Gud. Individet er placeret på jorden, hvor han ser naturen omkring sig ; Hvad skal jeg sige, naar jeg gaar/blant blomsterne i enge. Den personale deiksismarkør jeg fortsætter som synsvinkel gennem resten af stroferne, på nær strofe 15, hvor den personale markør er vor. Men det indbefatter også det enkelte jeg, idet den sidste strofe, som før nævnt, er en samlet fælles hyldest til Gud. Det er i forbindelse med synsvinkelen interessant at bemærke, at Brorson bruger blikket som en slags lyskaster ud på forskellige emner i naturen, via verber som : giennemkiger, seer( 4 gange), kige, opkige alle er verber i stroferne, hvor naturen besynges og beskrives konkret. På denne måde kastes læseren/salmesangeren med ud i de forskellige lokaliteter, som beskrives. Endvidere er blikket en indgang til individets personlighed og sjæl synet er den sans, som drager omverdenen ind i det enkelte menneskes sind. Ved at bruge denne effekt, får Brorson udtrykt inderlighed og subjektivitet på samme tid. En lille åbning mod dialog med naturen. Individ og natur. Op! All den ting som GUd har gjort! Placerer altså individet som en beskuer af naturen på jorden. Han står og belyser skaberværket med sit blik. Det skaberværk, der viser, hvor stor Gud er. Det skaberværk, der sætter det enkelte individ i en position, hvor han kun kan følge Guds lov. Endnu er individet ikke aktivt kun beskuende og besyngende. Men følelsen er der og inderligheden - den følelse, som kommer fra det subjektive individ. Den følelse og inderlighed, som lægger uanet afstand til barokkens salmeverden og Kingo, men som rækker hånden ud mod Ewald, der lader den løbe ind i sine årer med de sprudlende Bække i Rungsteds Lyksaligheder. 3. Johannes Ewald ( ): Rungsteds Lyksaligheder: En ode (1775) 3.1 Perioden romantikken i opløb. Romantikken tager tilløb her i slutningen af 1700-tallet. Den gør sig klar til at ændre de opfattelser af kunst og kunstneren, som var i perioden op til. Hvor kunstens formål før har været at efterligne, - efterligningsæstetik, sættes fokus nu mere på kunstneren som det inspirerede subjekt, der giver sit udtryk gennem kunsten. Et subjektivt udtryk, vil altid i stor grad afspejle følelser, kunstnerens egne personlige følelser i oplevelsen følelsesæstetik. Følelsesæstetikken, der er barn af 1700-tallet, ser ikke kunstneren som en efterligner, men som en inspireret skaber, de i værket giver udtryk for en subjektiv oplevelse (3). Nu ( fra ca.1740-erne ) gør nye strømninger, fra bl.a. tysk litteratur, sit indtog med f.eks. Göethe Den unge Werthers lidelser (1774). Her er der tale om romaner ( særligt brevromanen), her blot 4

8 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem.2009 nævnt som eksempel på, at følelsen nu sættes på landkortet. I slutningen af 1700-tallet er begge kunstæstetiske opfattelser til stede endnu, både den klassicistisk inspirerede(4) og den nye følelsesorienterede men den følelsesæstetiske vinder frem og får overtaget, efter Steffens forelæsninger Forfatteren Johannes Ewald ( ) Pietismen er Ewalds baggrundsbase, da det er dette miljø han er opvokset i, med en pietistisk præst som far. Herefter, er Ewalds liv en stor vandring op og ned, mellem kriser både følelsesmæssigt og i det praktiske liv. Hans liv præges, helt konkret, af alkoholmisbrug, psykiske nedture og den omvælten det naturligvis giver sig udslag i. Et sådant levnedsforløb, sammensat med digterens geni, kan jo kun udløse genial digterkunst. En kunst, der ikke kan isolere kunstens udtryk fra subjektet. Ewald har pietismens baggrund, den retoriske stil med sig og romantikken i sig. Derfor lever og virker han perfekt i den brydningstid, hvori han skriver. Til at give den ny jegfølelse fuldgyldig kunstnerisk form krævedes imidlertid et menneske med specielle forudsætninger og vilje til uforbeholdent at stille sig til rådighed for de psykiske processer, det involverede. I dansk digtning bliver denne person Johannes Ewald( ). (5). Der er nu gjort plads, til en digter, som skriver på baggrund af digteren som institution. Jeg-et træder frem Analyse og karakteristik Tema. Hvor Rungsted indhegner den reeneste Lyst;/Der fylder Camoenen mit Bryst. Odens tema præciseres her i strofe 4,7-8; Digteren Ewald får sit poetiske kald,via Camoenen musen, i naturen omkring Rungsted. Oden igennem, præsenteres læseren, for det natursceneri, der indgiver Ewald digterinspirationen, og døber ham som formidler af digterkunsten. Naturen og det guddommelige virker mere og mere ind i mennesket - snart digteren - Ewald, som oden skrider frem. Til slut, er han fyldt op klar til at formidle sangen, så den Udbredes i Menniskets Bryst.- (8,8). Genren har Ewald selv defineret i titlen; nemlig en Ode. Ved dette valg af genre, i titlen, lægger Ewald sig til en klassisk digtform; der er formet som en ceremoniel henvendelse til en person, et abstrakt begreb eller en genstand (6) altså et digt lavet til en bestemt lejlighed. Her den bestemte hændelse, som Ewald udtrykker gennem oden. Den anaforiske brug af stedsadverbiet 5

9 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem.2009 hvor (10 gange), giver den effekt, ikke kun at akkumulere naturens sceneri, men sætter også læseren i en nærmest meditativ tilstand, fordi man, ved gentagelsen, fastholdes af rytmen, der nærmest suger læseren ind, i både naturens og individets/digter-jeg-ets pulsslag. Dette giver netop læseren en oplevelse, af en ceremoniel henvendelse. Stil. Udover rytmen og dens væsentlige funktion, som før nævnt, bruges tankestregen flere gange, og i hver strofe. Enten bruges den til slut, efter et vers, eller om en indskudt sætning. Et punktum får aldrig lov at afslutte et vers så sættes en tankestreg efter. Effekten er, at oden læses som et sammenhængende hele; de 7 strofer afsluttes af en tankestreg. Men strofe 6, hvor digter-jeg-et for alvor rammes af inspirationen i sjælen, afsluttes med udråbstegn; Da raste den mægtige Klang! dette med desto større virkning, fordi udråbstegnet indikerer fuld stop her sker der noget vigtigt. Derudover er tankestregerne en slags indgangsbroer til digterens tanker og følelser; det er her tvivl og refleksioner kommer til syne, fordi de ikke er eksplicitte, man ser kun broen stregen. Læseren fastholdes også til teksten, på denne måde, fordi han hviler på tankestregen - med digteren og digtet. På denne måde kan tankestregen også siges at være en bro til læserens bevidsthed. Tankestregen er i øvrigt kendetegnende for Ewald - tydeligt udtrykt i Levnet og Meeninger ( ). En anden stilfigur, der er værd at nævne, er alliterationen, dette fordi, den også forstærker og fastholder rytmen i digtet. F.eks. i strofe 5,8-9: Der voxte min Sang; og den undrende Skov/Gav Gienlyd af Skaberens lov.-. Her bruger Ewald genialt alliterationen, til både at fastholde rytmen, men også til at fremsige/vise budskabet; nemlig, at nu skal digteren til at give lyd - sang, en Gienlyd, ud fra den inspiration, der er i naturen. Dette kommer så også helt eksplicit til udtryk, for i fremsigelsen af Giv Gienlyd udsiges jo netop det ekko, som er digterens projekt Hvor ses naturen og individet i teksten og hvordan? Allerede her,i analysen, støder man på et problem; man kan nemlig ikke analysere naturen og individet særskilt, som hos Brorson. Som man føres gennem oden, opdager man, som analytisk læser, at naturen synliggør ånden i digter-jeg-et og at digter-jeg-ets ånd er synlig i naturen. Men så er vi jo tæt på romantikken? Ja, den nærmer sig, Ewald trækker den ned som digterinspirationen. Og læseren følger med i processen, som den sker. 6

10 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem.2009 Ved analyse af oden, med tanken vendt mod naturen, oplever man straks at blive placeret in medias res midt i naturen, med digteren og oden. Allerede fra strofe 1., hvor præpositionen I fastlægger odens omdrejningspunkt; naturen og det vågnende jeg. For yderligere fastholdelse af omdrejningspunktet, bruges hvor anaforisk, f.eks Hvor Sangersken bygger sin Rede. De følgende strofer, præsenterer læseren, for naturens gennembrud i digteren, via en mængde naturbilleder. Eksempler: I strofe 1: Her beskrives, med figurativt sprog, digterens slumrende jeg, der snart skal vækkes; alene anvendelsen af participiumsformerne Quiddrende, sprudlende, følende, eensrislende, viser en igangværende proces, der Snart dysse, snart vække/camoenernes Yndling, den følende Skiald. Denne strofe har karakter af anslag optakt; snart sker det. I strofe 3, bliver jeg-et direkte overstrømmet af naturen Hvor skiærtsende Bølger/beskvulper den Vandrer, hvis Øye, her, er et helt andet aktivt jeg, end hos Brorson. Her er der tale, om en Vandrer altså et jeg, der er i bevægelse og søger Og forsker og kiender den Fremmedes Flag. Indtil han, i strofe 4,6, får Hviile og er klar til at blive forløst og sat fri. I strofe 6, rammes digterens sjæl endegyldigt af den guddommelige inspiration, som Gav Gienlyd af Skaberens Lov i strofe 5,1. Med Jeg første gang eksplicit, som første ord i strofen, ved man nu for hvem, der sker noget Jeg saa dine Throner,. Endvidere markeres hvad, der sker for jeg-et og hvornår Opflammede Siælen da voxte min Sang!/Da raste den mægtige Klang (6,7-8). Desuden bruges apostrofe/exclamatio: O Almagt! som både er en venden sig til Gud den almægtige, men også kan være et udtryk for digterens aha-oplevelse af øjeblikket. Fra nu af, er der ingen anaforisk brug af hvor, for nu ved vi både, hvem, hvor, hvad og hvornår. Fra strofe 6, bruges derfor apostrofer og exclamatio nu skal sangen ud. I strofe 7, oplever man nu en nærmest apostrofisk strofe, direkte henvendt til Gud. Jeg-et er født og kan synge digte. Din Godhed, o Fader! saa sang jeg og Fryd/brød Læbernes bævende Lyd.- Den før bævende lyd er nu forvandlet til kunst forbindelsen er skabt mellem digter-jeg og Gud,via naturen. I strofe 8 er digter-jeg-et klar til at leve og digte. Hele strofen handler om ham selv, det ses på de personale markører Hans og ham, ligesom strofens første vers; Lyksalige digter, fastsætter 7

11 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem.2009 fokus. Ewald er klar til venlige Pligter, som udøves med Friehed, fordi han er gudsbenådet ; Himle forsamles omkring ham så gudsbenådet, at han har frihed til, helt alene, at driste sig ud i digtningen på egne præmisser frisat. Ewald skriver kun ud fra sig selv og sine erfaringer, til Menniskets Bryst. Nu burde oden være slut det hele er fuldbragt og digter-jeg-ets enorme ego klar til arbejdet af Lyst. Men så kommer strofe 9. Der kan minde om en slags meta-tekstlig kommentar. Og alligevel er denne strofe vigtig. Her vender den frie digter sig fra oden og sig selv, med en apostrofisk henvendelse til læseren veninden med ordet Siig! altså fortæl mig. Fortæl mig, om min digterkunst ; min Camoene, kan røre dit hjerte; udbrede sin Fryd i dit Hierte?. Og han gentager, for at være sikker på, at beskeden når frem; O siig mig, Veninde!/Kan Sangens Gudinde,/Med smeltende Toner belønne det Skiød,/Hvoraf min Lyksalighed flød? Frit oversat til nutidssprog: Sig mig kære læser, kan min digterinspiration ( Sangens Gudinde )og oden jeg skrev ( smeltende Toner ), fortælle godt nok ( belønne ), om den natur ( det Skiød ), hvor jeg fik digterkunsten som gave,( Hvoraf min Lyksalighed Flød ).(7) Denne sidste henvendelse er vigtig, fordi den netop er beviset på, at digteren nu er frisat, til kun at digte fra sit eget jeg og til læseren. Digteren er løsrevet og sårbar. Digteren er nu skønt gudsbenådet alene. Individ og natur. Rungsteds Lyksaligheder viser altså individets udvikling til frigjort digter-jeg i en proces, som vist i analysen. Hele denne udvikling foregår i samspil med naturen, hvor digteren får sin inspiration. Naturen synliggør digterinspirationen for ham, og han, som digter, bruger naturen i sine billeder i digtet (8), til at synliggøre den åndelige udvikling hos ham selv. Brugen af det figurative sprog om bevidstgørelsen, viser, at følelsesæstetikken er kommet på banen. Ewald skriver med opfattelsen af, at naturen indeholder det guddommelige her på jorden; - det er den, der gav ham inspirationen, den er hans redskab. Hans digterprojekt er, at trække det guddommelige ud af naturen, ned på jorden og føre det videre via kunsten. Ewald står således et andet sted en Brorson han er trådt ud af sin tid og et stort skridt nærmere romantikken. Stedet hvor naturen og individets samspil udvides til symbiose. Stedet, hvor Staffeldt kan sidde på Pynten og længes tilbage til sit udgangspunkt. 8

12 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem A.W. Schack von Staffeldt ( ) Indvielsen (1804) 4.1. Perioden den tidlige romantik.verden er i bevægelse i tiden op til 1800-tallets og romantikkens begyndelse. Den store revolution ( Frankrig 1789) er et historisk paradigmeskrift; den er katalysator for enorm intellektuel bevægelse. En bevægelse som fortsætter helt op igennem det 19.årh. Europa sættes i revolution og individet i situation, i forhold til institutionen. En sådan ændring af magtbalancen, sender sine dønninger ud i hele den omliggende verden og influerer naturligvis også på litteraturen. En litteratur, der allerede op gennem 1700-tallet har formuleret en mulig ny situation for individet. I Frankrig er det Rousseaus ( ) tanker om det enkelte individs værd i sig selv; bl.a. gennem opdragelsesromanen Èmile(1762). I England ses Edward Young( ) tanker om digtningens plads i Conjectures on Original Composition (1759); digtningen skal være original, naturen kan bruges som forbillede, ikke andre værker. Både individ og natur er i bevægelse op til romantikkens begyndelse. I Danmark - begrænser revolutionen sig, her omkring det 19.årh.s. begyndelse, til det held vi havde, da filosoffen Heinrich Steffens ( ) i 1802 begav sig til København og holdt sine forelæsninger. Den filosofi, som Steffens havde tilegnet sig hos Schelling var først og fremmest en vision af verden som en sammenhængende helhed, en organisme og Mennesket var indføjet i den store organisme og kunne nærme sig dens væsen fra to sider: naturens og bevidsthedens (9). En sådan vision om verden, lægger op til to forskellige udgangspunkter, set fra det enkelte individ; enten er man i balance og dermed nærmest ét med naturen den monistiske tanke. Eller, man er i ubalance og dermed splittet fra helheden, som er det, man stræber efter dualisme. For Staffeldt, er splittelsen hans skæbne. Derfor skriver han, ikke kun på basis af det mere overordnede,romantiske begreb, men lægger sig klart op af en ren opfattelse af verden som skilt i to dele en fænomenernes og en idéernes verden. Udsprunget af Platons( ) oprindelige teori om denne(10). Fremme i romantikken, kaldes den for nyplatonismen Forfatteren - A.W. Schack von Staffeldt ( ) Staffeldt kan man ikke læse uden om, selvom han egentlig ikke hører til under dansk romantik. Staffeldt har den tyske baggrund med sig op til Danmark, hvor han egentlig skal gøre militær 9

13 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem.2009 karriere som officer. I stedet for at bruge sin officersuddannelse, ender han på en fem år lang dannelsesrejse gennem Europa, hvor han bliver bekendt med den romantiske tankegang gennem Schiller og Schelling. Det er den inspiration han skriver på, da han i 1804 udgiver sin første digtsamling Digte(1804) og som giver hans digte det klare nyplatoniske udtryk, bygget på den universalromantiske tankegang i denne periode. En tankegang, hvor natur og ånd er indeholdt i hinanden, hvor visionen gik ud på at nå den højere mening. Fokus er på længselen efter at nå den virkelige verden. De centrale begreber er længsel og anelse ( Ahnung ). Staffeldt har et relativt kort forfatterskab sikkert på grund af den manglende succes i samtiden. Han bruger resten af sit liv som embedsmand og dør i I Danmark skiller han sig fra sin samtidige - Oehlenschläeger, der var direkte påvirket af Steffens og dennes forelæsninger, som han deltog i. Oehlenschläeger skrev på et mere gennemskueligt sprog, der alligevel udtrykte den panteistiske ånd i naturen, som Steffens havde talt om. Dette ses f.eks. i Aladdin (Poetiske skrifter 1805). Staffeldt er koncentreret om sin egen personlige digter-anelse og længsel. Derfor har han også umiddelbart svært ved at nå ud til læseren i kollektivet. Hvis læseren derimod lader sit eget subjektive læser-jeg tage imod digtet, hvilket jo netop er en af pointerne i perioden; at læseren læser for sig selv og ikke i kollektivet ja så kommer Staffeldts digte ud og rammer læseren som en lysstråle, på samme måde som Staffeldt selv blev ramt af den i Indvielsen Analyse og karakteristik Indvielsen titlen fastsætter temaet fra begyndelsen; her er tale om en indvielse i noget nyt, nemlig digterens modtagelse af kaldet digtningen. Her beskrives digterens fødsel ;individets forvandling til digter-jeg. Digteren får digterkunsten overrakt Harpen mig rakte (2,4) og jeg-et er ramt af digterkraftens idé ; en idé, der åbner døren til en ny verden Da rundt en anden natur det blev; (3,1). Nu opvakt af musen, føler den nyfødte digter imidlertid ikke den samme lettelse og glæde som Ewald gjorde dengang i Rungsted, men tværtimod en dyb længsel efter den verden, som er blevet åbenbaret for ham Dog brænder mig Kysset, jeg kiender ei Fred/Førend jeg drager Himlene ned (4,5-6) 10

14 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem.2009 Indvielsen udkom i Digte(1804) genren er defineret her. Ligesom opdelingen i strofer og vers med rim og rytme, ikke lader tvivl om denne. Stilistisk gøres en del brug af figurativt sprog, hvilket også falder godt i tråd med Staffeldts meget abstrakte univers i særdeleshed og romantikkens brug af symboler og metaforer i almindelighed. Besjælingen af naturen er repræsentativt for denne romantiske tankegang digtet igennem. Et eksempel er verbalmetaforen Himlene smilte (1,2), allerede i første strofe; den kommende anelse øjnes ved Staffeldt her forklares en snarlig bevægelse fra himlen og ned det kommende digterkald og den efterfølgende forvandling af jeg-et(11). Brugen af tempus er også et træk, som kan nævnes. Preteritum bruges de første tre strofer, til at udtrykke det skete for digteren har jo skrevet digtet, efter han har fået kaldet. Preteritum afløses først inde i 4. Strofe, hvor de sidste fire vers udtrykker digter-jeg-ets følelse, der hvor han er lige nu; Jorden et Fængsel; (4,2). Efter dette vers, ændres til præsens Vel lindrer ved Anelse, Drøm og Sang (4,3), der fortsættes strofen ud. Dog afsluttes i digtets sidste vers med tidsadverbiet Førend,- der fungerer som en futurum, forstået på den måde, at den præciserer digter-jeg-ets fremtidige projekt, der ikke afsluttes Førend jeg drager Himlene ned. På denne måde viser tempusbrugen digtets udvikling Hvor ses naturen og individet i teksten og hvordan? Jeg sad på Pynten ved Sundets bred, (1,1) digtet placerer således jeg-et i position til forvandling fra første strofe, med deiksismarkørerne jeg og på. Individet er blevet til et jeg om end ikke kaldet endnu - fra første ord i digtet. Positionen, siddende på pynten, er hverken fugl eller fisk - jeg-et er ikke i kontakt med den nye verden, som han skal se men naturen omkring ham gør sig klar til at gå i aktion; Himlene smilte (1,2) og Bølgerne hvilte (1,4). Jeg-et sidder på spring og efter at have set himlen smile, ser han nu med længsel i Dybet ned, (1,3) det romantiske nøgleord længsel er i brug. Dybet kan ses metaforisk for det, som længselen rettes efter, nemlig en dybere verden og virkelighed end Sundets bred kan tilbyde. Med tidsadverbiet Da udtrykkes en ny handling for nu kastes digter-jeg og læser ind i forvandlingens lys; nemlig solnedgangen Da hælded Solen til havets Bryst. Strofen viser et endnu ufødt digterjeg, som er adskilt fra naturen og digtningen endnu. Men i strofe 2 sker der noget. Det sker brat der skabes en forbindelse, her i solnedgangens sidste stråler, Og brat fra Skyen en Strengeleg/Anelsen vakte (2,1-2). En metaforisk beskrivelse af 11

15 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem.2009 lyrikkens og anelsens gennembrud via Strengeleg et billede på lyren; harpen; lyrikken. Romantikkens nøgleord nummer to Anelsen optræder også her i vækkelsesøjeblikket. Musen er forbindelsesleddet en slags lyrisk engel, der overrækker Harpen altså digterkraften. Men ikke nok med det; for digteren fødes ved et brændende Kys, som er et slags brændemærke, der ikke kan returneres ligesom et givet kys én gang er givet; som et bid taget af et æble; det kan ikke sættes på igen. Et kald kan ikke tilbagevises, når det én gang er modtaget. Fra da af vil verden altid være anderledes. Dette vækkelsesøjeblik strækkes i øvrigt af Staffeldt, ved at bruge verber i participium; Brændende, nedsynkende, luende stærke verber, som bruges metaforisk for at vise kaldets enorme styrke.(12) I anden del af digtet er kaldet er modtaget. Og verden er anderledes. Da rundt en anden natur det blev; (3,1). Den nyfødte digter kan, med sit jeg, pludselig høre Vindene talte og Aanderne kaldte. Jeg-et er i dialog med naturen og mærker Et Hierte slå i alt ånden i naturen. For at fuldende det hele, mærker jeg-et nu også sit eget nye digter-jeg i alt I Alt mig vinked min egen Gestalt (3,6). Månen er fremme, natten nærmer sig, med muligheder for fantasiens udfoldelse..og indgang til en ny virkelighed. Men, således med anelsen som redskab i sin Gestalt, føler Staffeldt og digter-jeg-et nu for alvor en længsel - i strofe 4. For anelsen har åbnet for en vækkelse af hele digter-jeg-et, som et jeg, der i virkeligheden hører en anden verden til Dog brænder mig Kysset (4,5). En sandhed, der nu ses i erkendelsen af,at Jorden et Fængsel ikke er den sande verden. Nu kan han kun stræbe og længes op til Himlene og via kunsten drage dem ned. Individ og natur.i Indvielsen bliver naturen altså en del af jeg-et og omvendt. Men Staffeldt bruger ikke naturen så konkret- som et redskab og udgangspunkt, som Ewald. For Staffeldt er naturen en indgang til en dybere og mere metafysisk verden. Staffeldt bruger nemlig naturbeskrivelsen som et springbræt til at beskrive følelsen i kaldsøjeblikket. Dette ses f.eks. ved, at han ikke bruger naturen direkte metaforisk. Forstået på den måde, at når han skriver Bølger ja, så mener han bølger; derimod er det besjælingen af naturen via verberne, brugt metaforisk, der er hans stilistiske greb, f.eks. Vindene talte. Her vises nemlig, at det er en anden natur, end den konkrete, som hans kald giver adgang til: At ane det som Vindene siger, derhenne hvor Aanderne kaldte. Der hvor hans længsel vender sig mod - Dybet. På denne måde kan man 12

16 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem.2009 ikke tale om frisættelse af jeg-et, som hos Ewald, tværtimod defineres jeg-et fanget i den dennesidige verden, en verden man kun kan stræbe efter at blive opløftet fra. Hos Staffeldt ses anelsen som en vej ind i bevidstheden og intuitionen, som det også ses i Aftenhøitid(1804). Digter-jeg-ets projekt er at drage himlene ned, formidle digtergaven videre via kunsten, indtil den endelige forening med det højeste, sådan som det fremgår i Liljen og Dugdraaben (1808) Jeg Himmelen afspeile maa,/beruse mig i Ætherblaa,/Vidt over Jordens Høie. (3,3-6). En repræsentation af det himmelske i det jordiske, som også ses hos Baggesen( ) i Himlen i Draaben (1791), men som jordfæstes med Grundtvig( ) i den senere romantik med Et jævnt og muntert, virksomt Liv paa Jord (1839) og med Øiet, som det skabdes, himmelvendt (1,5) altså med udgangspunkt i den jordiske verden. 5. Sammenfatning Efter karakteristik af de tre tekster og undersøgelse af naturen og individet rolle som optakt til romantikken, ser man således naturens rolle ændre sig, fra en mimen Guds storhed hos Brorson, over en begyndende afspejling af menneskets sind hos Ewald og til en ophøjet plads, som indgangsdøren til en højere bevidsthed hos Staffeldt. Man kan ikke sætte de tre tekster i direkte forlængelse af hinanden, som dominobrikker i en proces. Men, man kan pege på deres naturforståelse, som brikker i et puslespil, der danner et billede af den litterære udvikling, som ses i optakten til romantikken. En optakt som til gengæld fint sættes i skabelon med Indvielsen. Individets rolle træder dog mere og mere i karakter. Brorson lader subjektet opleve naturen ved at kaste lys over den med blikket. Et blik der åbner for en senere sanselig brug af naturen, som den ses hos Ewald, hvor individet bliver til digter-jeg og frisættes ved naturens og Guds hjælp. Individet er nu rykket ud i naturen, der,skønt den beskues og sanses, også har en aktiv rolle med jeg-et; jeget modtager kraften via naturen den mere isolerede position af individet fra Brorson er brudt, - her er det essentielle, at Ewald skriver med sig selv som institution. Den isolation vi ser hos Staffeldt er derimod bevidstheden om, at jeg-et oprindelig hører til i en højere natur. Hos Staffeldt er man ikke i tvivl om, at digter-jeg-et skriver subjektivt med det kunstneriske geni og idéernes verden som institution derfor splittelsen. Balancen opnås, når digteren er i sin institution - det er Staffeldt ikke. Denne splittelse og krise rækker ikke kun frem mod, men også hen over romantikken og mod det moderne menneskes søgen efter mening i tilværelsen. 13

17 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem.2009 Noter: 1. Svanesang (1765) - en mængde salmer skrevet sidst i forfatterskabet. Da den analyserede tekst umiddelbart ligger længere fra de næste to tekster, har jeg set på dette sene værk, men kun skimmet enkelte salmer. Det er mit umiddelbare indtryk, at Brorson her er mere subjektiv, via sin brug af de retoriske spørgsmål og udråb; det virker mere dialogisk og stærkere personligt end den nærværende tekst, som bruges til analysen. 2. Om modsætninger, se bilag A og C tekstanalyse. 3. Hovedsporet Dansk litteraturs historie. Jens Anker Jørgensen m.fl. Gyldendal 2005 s Repræsenteret ved f.eks. Johan Hermann Wessel( ). 5. Hovedsporet Dansk litteraturs historie. Jens Anker Jørgensen m.fl. Gyldendal 2005 s Gads litteraturleksikon. Henrik Rasmussen m.fl. Gads Forlag 2005 s Hvem er veninden? Se bilag T tekstanalyse. 8. Om figurativt sprog, se bilag T tekstanalyse. 9. Hovedsporet Dansk litteraturs historie. Jens Anker Jørgensen m.fl. Gyldendal 2005 s Religon/ Livsanskuelse. Finn Stefánson m.fl. Gyldendal 1985 s Om verbalmetaforer, se bilag V tekstanalyse. 12. Om stærke verber, se bilag V tekstanalyse. 14

18 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem.2009 Litteratur H.A. Brorson : Op! all den ting som GUd har gjort, Troens rare Klenodie(1739) trykt I Danske litterære tekster fra 1700-tallet, Syddansk Universitetsforlag Johannes Ewald : Rungsteds Lyksaligheder. En Ode (1775), Adresseavisen (1775) trykt i Danske litterære tekster fra 1700-tallet, Syddansk Universitetsforlag Schack von Staffeldt : Indvielsen, Digte (1804) trykt i Danske litterære tekster , Syddansk Universitetsforlag Sekundær litteratur Ulla Albeck : Dansk Stilistik, Gyldendal, Ole Birklund Andersen : 1700-tallets brevkultur og romanen. Trykt i Historisk læsning, kompendie, efterår 2008, Anja Pedersen. Jens Anker Jørgensen m.fl. : Hovedsporet Dansk litteraturs historie, Gyldendal, Jette Lundbo Levy : Følsomhed, sentimentalisme, præromantik. Trykt i Historisk læsning, kompendie, efterår 2008, Anja Pedersen. Klaus P. Mortensen (red.): Litteraturens Stemmer, Gads Forlag, Henrik Rasmussen m.fl. : Gads Litteratur Leksikon, Gads Forlag, Bo Kampmann Walther : Roser og himmelduer, Hans Adolph Brorson, Salmer og digte. Trykt i Læsninger i dansk litteratur , Povl Schmidt m.fl., Odense universitetsforlag,

19 Lisbeth Bitsch Dansk - Historisk Læsning 2. Sem

20 Titel: Op! all den ting som GUd har gjort. Strofe Rim markører Stilfigurer Figurativt sprog Andet 1 Op! All den ting, som GUd har gjort, Hans herlighed at prise, Det mindste hand har skabt, er stort, Og kand hans magt bevise Enderim på 1.og 3. vers og på 2. og 4. vers. Apostropfe: Op!, for at vise besyngelsen af Guds skaberværk, som nu begyndes. Modsætning. Det mindste hand har skabt er stort, for at forstærke effekten i 4. vers ; at bevise Guds magt. A 2 Gik alle konger frem i rad, I deres magt og vælde, De mægted ey det mindste blad, At sætte paa en nælde. Enderim på 1.og 3. vers og på 2. og 4. vers. Modsætning: Konger i magt og vælde de store, der ikke mægter at skabe det mindste blad paa en nælde. På denne måde bliver den jordiske ( og konger og magtforhold i denne) verden via modsætningen den mindste mod Gud.

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 I. Analyse og fortolkning af Chr. B. Tullin: En Maji Dag...side 1 Form side 1 Komposition side 2 Sproglig karakteristik. side 6 Jeg et...side 7 II. Teksthistorisk

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

Rapport over udviklingsprojekt i demensarbejdet. Klovnen som kommunikationsmetode - Der kom en rød næse forbi

Rapport over udviklingsprojekt i demensarbejdet. Klovnen som kommunikationsmetode - Der kom en rød næse forbi Rapport over udviklingsprojekt i demensarbejdet Klovnen som kommunikationsmetode - Der kom en rød næse forbi Demenskoordinator Lene Mosegaard Fredensborg-Humlebæk Kommune marts 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mere end Rester. En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab

Mere end Rester. En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab Mere end Rester En analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til realismebegrebet og Helle Helles tidligere forfatterskab II En analyse af Helle Helles roman Rødby-i forhold til realismebegrebet og Helle Hellese

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden Professionsbacheloren 2011 Af: Esben Brøgger Mikkelsen 30280604 Opgavens

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. 16 tanker om barndom fra Rousseau til Broström. Jette Rantorp

F O A F A G O G A R B E J D E. 16 tanker om barndom fra Rousseau til Broström. Jette Rantorp F O A F A G O G A R B E J D E 16 tanker om barndom fra Rousseau til Broström Jette Rantorp Illustration: Otto Dickmeiss Tekst og ide: Jette Rantorp Grafisk tilrettelægning: Joe Anderson Tryk: FOAs trykkeri:

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere