Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf Version august 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesbog. Social- og Sundhedsassistent. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. Version august 2011"

Transkript

1 Uddannelsesbog Social- og Sundhedsassistent Version august 2011 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf

2 UDDANNELSESBOGEN INDHOLDSFORTEGNELSE: side Velkommen til Social- og sundhedsskolen... 3 Sådan bruger du bogen... 4 Oplysninger om uddannelsen... 5 Din personlige uddannelsesplan... 6 Kontaktlærersamtale... 6 Skema til kontaktlærersamtalen... 7 Oversigt over uddannelsen... 9 Praktikuddannelsen Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk støtte og Læsecafe Samtykkeerklæring Retningslinier for opgaveskrivning Problemløsningsmodellen Mål for studiepraktik Ordensregler Mødepligt og tilstedeværelse Fremmøde og registrering af fravær Hjemmearbejde og opgaveaflevering Praktiske forhold IT og brug af skolens udstyr Forholdsregler ved overtrædelse Side 2 af 35

3 Velkommen Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Med denne uddannelsesbog ønsker vi dig velkommen på Social- og Sundhedsskolen. Vi håber, at du vil føle dig godt tilpas i hverdagen på skolen, og at du bliver glad for den uddannelse, du har valgt. Skolen og praktikstederne vil bidrage til, at du får nogle gode, udviklende og lærerige måneder, mens du er under uddannelse, og vi forventer, at du vil være aktiv og nærværende - såvel fagligt som socialt. Uddannelsesbogen er et samarbejdsredskab mellem dig, praktikvejlederne og lærerne. Vi vil gerne opfordre dig til at være åben og fremme dialogen, Vi lægger op til, at vi sammen er ansvarlige for, at du når de uddannelsesmæssige mål. Du er altid velkommen til at spørge, hvis der er områder du er usikker på eller står tvivlende overfor. Velkommen til samarbejdet. Side 3 af 35

4 Sådan bruger du bogen Uddannelsesbogen er dit redskab gennem hele din uddannelse. Du får bogen udleveret ved påbegyndelsen af skoleundervisningen. Bogen er arbejdsredskab under hele forløbet, hvor der løbende indsættes nye oplysninger, når det er relevant. Uddannelsesbogen skal, sammen med Elevplan, sikre, at du har overblik over hele dit uddannelsesforløb, og skal fungere som et samarbejdsredskab for dig, skolen og praktikken. Uddannelsesbogen skal indeholde: dine uddannelsesmæssige stamoplysninger, din personlige uddannelsesplan, relevant materiale i forhold til uddannelsen Hvad angår skolens værdigrundlag og pædagogiske principper henvises til skolens hjemmeside : Side 4 af 35

5 Oplysninger om uddannelsen Uddannelsen består i teoridelen af områdefag, specialefag, grundfag og valgfag. Områdefagene bidrager til at give eleverne generel og specifik erhvervskompetence. Specialefagene skal give eleverne en specifik erhvervskompetence på højeste faglige niveau. Grundfagene dansk, naturfag og engelsk er almendannende fag, som støtter op om områdefagene. Grundfagene gennemføres på niveauer. De normale niveauer for SSA uddannelsen er ifølge uddannelsesordningen: Dansk C-niveau Naturfag C niveau Engelsk D- niveau (C- niv. svarer til HF fællesfag, D niv. svarer til et trin over 10.kl. udvidet E niv. svarer til 10. kl. udvidet ) Det er vigtigt at niveauerne er rigtige. Hvis der er tvivl om niveauerne er de rigtige, skal du tale med din kontaktlærer, faglærer eller uddannelsesvejleder. Engelsk kan fravælges. Det har dog konsekvenser for dit videre uddannelsesforløb, hvis du påtænker videreuddannelse. Side 5 af 35

6 Din personlige uddannelsesplan. Kontaktlærersamtale: Formål med kontaktlærersamtalen: Ved begyndelsen af uddannelsen får du tildelt en kontaktlærer. Du og kontaktlæreren udarbejder i fællesskab en skriftlig plan for uddannelsesforløbet skemaet Kontaktlærersamtalen kan benyttes. Der arbejdes med Elevplan og derfor skal du også lave din elevplan elektronisk. Du og din kontaktlærer er ansvarlige for at følge op på denne plan i teoriperioderne. Du og din praktikvejleder er ansvarlige for at følge op på planen i praktikperioderne. Kontaktlærersamtalen har som formål: at sikre overblik over hele uddannelsesforløbet samt for det aktuelle forløb, som eleven befinder sig i, at eleven gennem et samarbejde med læreren støttes med individuel vejledning i processen med den personlige uddannelsesplan og uddannelsesbogen, at sikre, at læringen foregår i et ansvarligt fællesskab med andre, at sikre, at undervisningsmiljøet giver plads til individuelle muligheder, at medvirke til, at eleven er aktiv og medansvarlig i sin egen uddannelse, arbejder i denne læreproces med refleksion over egen læringsstil samt forholder sig til processen og indholdet heri. Skemaet på næste side kan anvendes til at fastholde elementerne fra kontaktlærersamtalerne. Side 6 af 35

7 Din personlige uddannelsesplan (kontaktlærersamtale) Elevnavn: Hold: Periode: Elevens personlige mål med uddannelsen: Elevens faglige og personlige læringsmål: Faglige læringsmål: Personlige læringsmål i forhold til: Grundfag: Sociale kompetencer: Områdefag: Lærings- og udviklings kompetencer: Hvordan målene opnås næste side. Side 7 af 35

8 Hvordan opnås de faglige og personlige læringsmål: Valg af specialefag: (Der skal vælges 2 forskellige specialefag igennem udd.) Valg af valgfag: Hvordan bruges evt. fritagelsestimer: Andet: Underskrift elev: Dato for samtalen: Læreren som har deltaget i samtalen: Side 8 af 35

9 Oversigt over uddannelsen - hovedforløb trin 2: Herunder kan du se hvordan social- og sundhedsassistentuddannelsen er bygget op. Varigheden af de enkelte teori- og praktikmoduler er ca.: Social- og Sundshedsassistent Trin2 i hovedforløbet Teori 1 10 uger Praktik 1 14 uger Teori 2 7 uger Praktik 2 14 uger Teori 3 7 uger Praktik 3 14 uger Teori 4 8 uger Samlet er uddannelsen 1 år og 8 måneder. På nedenstående figur kan du se hvilke prøver og standpunktsbedømmelser der er undervejs i uddannelsen. Skolevejledning er en vejledende standpunktsafgivelse så du som elev ved lidt om hvor du standpunktsmæssigt befinder dig. ( 77 i H.bek.) Valgfri specialefag (2 fag af 1 uges varighed) og timerne ligger i teori 1 og teori 3 perioderne. Fagene afsluttes med bestået/ikke bestået. Side 9 af 35

10 Praktikuddannelsen Det er praktikstedet i kommunen eller regionen, hvor du er ansat, der har ansvaret for gennemførelsen af praktikuddannelsen, samt stiller vejledning til rådighed. På praktikstedet forefindes uddannelsesmaterialer. Tilrettelæggelse af praktikuddannelsen Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. Elevens personlige uddannelsesplan: Praktikuddannelsen tager udgangspunkt i din personlige uddannelsesplan og anvendes som et meningsfuldt redskab i dit daglige arbejde. Uddannelsesbogen er et samarbejdsredskab mellem dig, læreren og praktikvejlederen. Læringsmiljø i praktikken. Praktikuddannelsen tilrettelægges i overensstemmelse med uddannelsesplanens intentioner samt mål for praktikuddannelsen, i samarbejde med eleven, og ud fra pædagogiske overvejelser og lokale muligheder indenfor godkendte praktiksteder. Vejledning I praktikperioden tilknyttes du en vejleder, ligeledes vil der på praktikstedet være en praktik ansvarlig. Vejledningen tilrettelægges således, at den understøtter din måde at tilegne dig færdigheder, viden og holdninger på inden for uddannelsens område. Side 10 af 35

11 Uddannelsesvejledning Mens du er under uddannelse, er uddannelsesvejlederne en del af dit netværk. Ved uddannelsesvejlederne kan du få oplysninger om videreuddannelse og om de muligheder du har for at dygtiggøre dig, f.eks. gennem deltagelse i valgfrie fag og kurser. Du kan også henvende dig til en uddannelsesvejleder, hvis der opstår problemer undervejs i dit uddannelsesforløb. Det gælder både i praktik- og teoriperioderne. Du kan få kontakt med en uddannelsesvejleder ved at henvende dig personligt, telefonisk, gennem din kontaktlærer eller skolens sekretariat. Uddannelsesvejlederne ved Social- og Sundhedsskolen Fredericia Horsens: Fredericia afdeling: Ulla Reimer: Lisbet Sørensen: Åbningstider: se skolens hjemmeside Telefon: se skolens hjemmeside Horsens afdeling: Mona Langvold: Jørgen Søndergaard: Åbningstider: se skolens hjemmeside Telefon: se skolens hjemmeside Praktik i udlandet Elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen har mulighed for at komme i praktik i udlandet. Nærmere oplysninger om dette fås hos uddannelsesvejlederne. International koordinator: Mona Langvold Side 11 af 35

12 Specialpædagogisk støtte og Læsecafé I Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser (lbk. 510 af 19/ ) 29 står der: Til elever der har behov for det, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Det betyder, at Social- og Sundhedsskolen tilbyder dig hjælp, hvis du har læse-, stave- og skrive-vanskeligheder. Eleverne er til enhver tid velkomne til at kontakte læsevejlederne. Henvendelse kan ske til Fredericia/Vejle: Susanne Frederiksen Horsens: Marlene Troldtoft A. Mål. Målet med denne indsats er: at du kan tilegne sig den nødvendige teoretiske viden for at forstå og bestå den uddannelse, du er i gang med. at du får den nødvendige støtte og vejledning i brug af hjælpemidler og metoder både i dagligdagen og ved de obligatoriske prøver. B. Opsøgning. Læsevejlederen besøger hver ny klasse umiddelbart efter at den er startet på skolen. Læsevejlederen informerer om skolens tilbud som kan være - lektiehjælp - lydbøger - dispensationer, evt. forlænget eksamenstid mm. - case på bånd - hæfte med grammatiske øvelser mv. Side 12 af 35

13 Du tilbydes en individuel samtale med læsevejlederen, hvis du har læse-, stave- og skriveproblemer. På baggrund af denne samtale vurderer læsevejlederen, hvilken form for hjælp du har behov for. Du kan få en samtale med læsevejlederen hvis: - du har problemer med at skrive og stave, - du i den første tid på skolen oplever, at det er svært at læse, huske og forstå stoffet. - du finder ud af, at du har vanskeligheder, fordi du ikke tidligere i samme omfang har haft brug for at læse, notere og skrive opgaver. Du er velkommen til at kontakte læsevejlederne som informerer dig om aktuelle tilbud om støtte. Side 13 af 35

14 Samtykkeerklæring Til brug på Social- og Sundhedsskolen. Undertegnede elev på Social- og Sundhedsskolen giver hermed tilladelse til, at skolen videregiver oplysninger om de forhold, som har betydning for uddannelsens gennemførsel i uddannelsens teoriperioder til min(e) praktikansvarlige og praktikstedets uddannelseskoordinator. Oplysningerne sendes fra skolen til: Ansættelsessted: Adresse: Att.: Dato: Underskrift: Hold: Side 14 af 35

15 Retningslinier for opgaveskrivning Side 14 af 36

16 Indledning Formålet med disse generelle retningslinier er at give eleverne på Social- og Sundhedsskolen. nogle regler for opgaveskrivning, som kan anvendes såvel under uddannelsen som senere. Principperne for en god opgave er enkelthed, klarhed og overskuelighed. Følg meget nøje de retningslinier/vejledninger du får af din lærer. Tænk på, at det skal være let for læseren at læse og forstå opgaven. Læseren har ikke den samme viden, som du har. Start altid med at gemme dit dokument. Gem evt. også dit dokument på en diskette. (Kan købes på kontoret). Formelle krav til opgaven Opgaven skal afleveres i A4-format og skrives på pc med en læsevenlig skrifttype. I mange retningslinier/vejledninger for opgaveskrivning er der angivet et maksimalt sidetal. Forside, indholdsfortegnelse, kildeangivelse og bilagsmateriale tæller ikke med i dette sidetal. En normalside på Social- og Sundhedsskolen indeholder 2100 tegn med mellemrum. Antal tegn kan aflæses i Word med Funktioner, Ordoptælling. Forside Alle forsider skal indeholde: Holdbetegnelse. Opgaveskriverens/-skrivernes navn/e. Udarbejdelsestidspunkt og år. Social- og Sundhedsskolen (Fredericia- eller Horsens afdeling). Faglærer/kontaktlærer. Forbeholdserklæring (* se bagside) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen skal give læseren et overblik over opgavens indhold. Indholdsfortegnelsen skal indeholde hovedoverskrifter med tilhørende sidetal. Kilde- og litteraturliste Hvis du anvender bøger, artikler, pjecer eller andet skriftligt materiale i din opgave, skal disse være opført under kildeangivelse. Hvis du bruger et citat, dvs. afskrift fra bøger, artikler, pjecer eller andet skriftligt materiale, skal dette anføres med citationstegn. Eks.: Aktivitet, motion og sund kost kan f.eks. forebygge overvægt og evt. slidgigt, som kan være meget smertefuldt. (Møller, 1999; s. 109). Side 15 af 35

17 Hvis du anvender andre kilder end bøger, som f.eks. radio, tv eller Internettet skal du, når det er muligt, angive navn på afsender, navn på udsendelsen og dato for, hvornår den har været sendt. Du kan medtage bilag i begrænset omfang. Disse skal i givet fald nummereres og anbringes sidst i opgaven. Du skal i opgaveteksten henvise til det nummererede bilag. Eksempel på litteraturliste Bog: Artikel: Videobånd: Lov: Møller, Kirsten; Svanekier, Inger Vibeke; Carstensen; Lisa (1999): Social- og sundhedshjælper bind 1, Munksgaard, 4. udgave Husted, Birthe og Skriver, Ruth (2000): Sygeplejersker og assistenter, Sygeplejersken nr. 30 Diabetesforeningen (1992): Aldersdiabetes, Mediehuset, Svendborg LOV nr. 343 af 16/5/2001: Lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Internet: Nielsen, Steen Baagøe (1998): Mænds professionelle omsorg en prosjektbeskrivelse, rapport fra en nordisk mannsforskningsworkshop Lysebu, mars 1998 (http://www.mannsforskning.no/publikasjoner/lysebu/nielsen.php3). (Set d. 21. december 2002) Må opgaven bruges i undervisningen? Hvis din opgave må offentliggøres til brug i undervisningen på Social- og Sundhedsskolen, så skriv det på forsiden. Kriterierne for de skriftlige opgaver: Det er vigtigt, at du er opmærksom på kriterierne for den skriftlige opgave. Skal opgaven eksempelvis laves individuelt, betyder det at det er dig selv, der skriver opgaven. Enslydende opgaver, opgaver trukket ned fra Internettet og diverse opgavecentraler er ikke individuelle opgaver. Omgåelse af reglerne beskrevet i kriterierne til skriftlige opgaver, kan i yderste konsekvens betyde, at du ikke kan få lov til at fuldføre uddannelsen. Er du i tvivl om kriterierne for opgaven skal du henvende dig til din faglærer. Forbeholdserklæring ( som skrives på forsiden.): Denne opgave er udarbejdet af en elev/elever ved Social- og Sundhedsskolen. Opgaven er ikke rettet eller kommenteret fra skolens eller praktikstedets side. Opgaven er udtryk for elevens/elevernes egne synspunkter, der nødvendigvis ikke deles af skolen eller praktikstedet. Kopiering, citering eller anden gengivelse af opgaven eller dele af den, er kun tilladt med elevens/ elevernes skriftlige tilladelse (Jævnfør gældende dansk lov om ophavsret). Opgaven er fortrolig og betragtes som et internt aktstykke og er således ikke omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen. Side 16 af 35

18 Problemløsningsmodel Formål Vejledning SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT Side 17 af 35

19 Problemløsningsmodel Side 18 af 35

20 Problemløsningsmodel Forord. Anvendelse: Problemløsningsmodellen anvendes både i social- og sundhedsuddannelsen og fremgangsmåden også i det fremtidige arbejde. Den kan anvendes, som metode, til - på en dynamisk og systematisk måde - at løse mange forskellige opgaver inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet. Udgangspunkt: Problemløsningsmodellen tager udgangspunkt i; overvejelserne bag social- og sundhedsuddannelsernes indhold og struktur, formålet med social- og sundhedsuddannelserne samt Social- og Sundhedsskolens værdigrundlag. Faktorer som vægtes højt i anvendelsen af modellen er borgerinddragelse, motivation, respekt, ansvarsbevidsthed, helhedssyn, ligeværd, tværfaglighed, egenomsorg, forebyggelse og etik. Vejledninger til problemløsningsmodellen: Der anvendes én og samme model på uddannelsernes forskellige niveauer. Der er udarbejdet vejledninger til modellen: - én vejledning til social- og sundhedshjælperuddannelsen, - én vejledning til social- og sundhedsassistentuddannelsen. Vejledningerne lægger op til en stigende sværhedsgrad, mere sammensatte opgaver, fordybelse og selvstændighed gennem uddannelsernes niveauer, således at opmærksomheden øges i retning af faglig tænkning og handling. Side 19 af 35

21 Vejledning Social- og sundhedsassistentuddannelsen Problemløsningsmodellen bruges som udgangspunkt for den proces, der i praksis foregår imellem borgeren og dig. Det er en systematisk model, ud fra hvilken du i praksis tænker og handler fagligt. Forløbet gennem de forskellige faser i problemløsningsmodellen er en dynamisk proces, som ofte sker meget hurtigt efter hinanden og gentages undervejs i samarbejdet med borgeren. I alle faser i processen er det vigtigt, at du gør dig etiske overvejelser i forhold til at handle forsvarligt. I uddannelsens teoriperioder anvender du modellen til at løse opgaver (f. eks. ud fra en case), i uddannelsens praktikperioder anvender du modellen til at løse problemer/opgaver med borgeren, i det fremtidige samarbejde anvender du også problemløsningsmodellen i dit samarbejde med borgeren og med samarbejdspartnere. Nye data om borgeren vurderes hele tiden, og kan derfor føre til nye mål og handlinger. Alle uddannelsens fag indgår, når du anvender modellen. 1. DATAINDSAMLING Data er de oplysninger, du indsamler om borgeren for at kunne planlægge og udføre opgaverne på bistands-, pleje-, og omsorgsområdet. Dataindsamlingen skal give et helhedsbillede af borgeren og består af borgerens livshistorie og nuværende situation. Data: kan f. eks. indsamles ved at du: taler med borgeren, observerer borgeren, taler med pårørende, indhenter nødvendige oplysninger hos samarbejdspartnere, søger andre kilder på din arbejdsplads. Livshistorie: hvordan har livet formet sig for borgeren, og hvordan har borgerens funktionsniveau været? hvilke skelsættende begivenheder har der været, som har betydning for borgerens situation? Nuværende situation: angiver borgerens nuværende funktionsniveau (f. eks. fysisk, psykisk, socialt og kulturelt). Side 20 af 35

22 2. DATAANALYSE En proces, hvor du fagligt overvejer data, og hvilken betydning, de har og kan få for borgerens sundhed og det forebyggende arbejde. Inddrag samarbejdspartnere efter behov. Herudfra begrunder du fagligt borgerens ressourcer, aktuelle problemer, potentielle problemer. 3. PRIORITEREDE PROBLEMER På baggrund af dataanalysen prioriterer du de problemer, du vil arbejde videre med. Her skal du være bevidst om dit ansvar og din kompetence. Du overvejer og begrunder ud fra følgende spørgsmål: Er det et problem, borgeren giver udtryk for? du har observeret? du ud fra din viden, erfaring og teoretiske overvejelser kan se, vil opstå? der er realistisk at arbejde med ud fra borgerens situation? Du begrunder fagligt: hvorfor du vælger netop de problemer, hvorledes du vil prioritere problemerne. 4. MÅL I samarbejde med borgeren og med udgangspunkt i de prioriterede problemer opstiller du ét eller flere mål. Målene skal være: realistiske i forhold til borgeren, problemet, dit ansvar og din kompetence, konkrete og objektive i forhold til, hvad borgeren skal nå frem til, at enhver forstår det samme ved målene, målbare, det skal være muligt at afgøre, om målet/målene er helt eller delvist nået indenfor den angivne tidsramme. Side 21 af 35

23 5. HANDLING Enhver handling består af en planlægningsdel og en udførelsesdel: a) Planlægning: Du planlægger sammen med borgeren, hvilke handlinger du vil udføre for at de opstillede mål nås. I planlægningen af de handlinger, du vil udføre, må du fokusere på de ressourcer, du ønsker at anvende eller styrke. Handlingerne begrundes fagligt. Overvejelser, der kan indgå i planlægningen: hvad skal borgeren gøre? hvad er din opgave? hvorfor vil du gøre det? hvordan vil du gøre det? hvornår skal det gøres? b) Udførelse: Du redegør for, hvordan de planlagte handlinger udføres i praksis. 6. EVALUERING. I evalueringen tager du udgangspunkt i de planlagte og udførte handlinger samt målet/målene. Der indgår såvel produkt som proces. Ved produkt forstås, om målet er helt eller delvist nået, ved proces forstås måden, hvorpå målet er nået. Du vurderer og begrunder fagligt de udførte handlinger ud fra følgende spørgsmål: nåede borgeren og du målet/målene og hvordan? hvis ikke, hvad var medvirkende til, at målet/målene ikke blev nået? hvilke ændringer/handlinger vil du foreslå fremover? hvordan har borgeren/samarbejdspartnerne deltaget i forløbet? hvordan har borgeren/samarbejdspartnerne oplevet forløbet? hvad har du lært? hvad skal du arbejde videre med? Hvis målet/målene ikke blev nået, må du starte processen igen ud fra evalueringen. Side 22 af 35

24 Forberedelsesmateriale til praktikstederne om studiebesøg i social- og sundhedsassistenternes psykiatripraktik Formålet med studiebesøgene er at kvalificere eleven til overgangen mellem teori og praktik, herunder at, skabe sammenhæng mellem teori og praktik eleven får mulighed for i højere grad at relatere teoriundervisningen til praksis fremme elevens afklaring med hensyn til personlig uddannelsesplan /forventningssamtale eleven bliver kendt med miljøet, får afmystificeret eventuelle fordomme og får dæmpet eventuel følelse af usikkerhed eleven får stimuleret sin nysgerrighed eleven får oplevelser og billeder af praktisk virkelighed idet der tages udgangspunkt i at der: på det overordnede niveau beskriver, at sammenhængen mellem teoriundervisningen og praktikuddannelsen blandt andet sikres ved at der skabes bro mellem skole og praksis i forhold til kultur, arbejdsfællesskab, holdninger og regler. på det udførende niveau beskriver, at sammenhængen mellem teoriundervisningen og praktikuddannelsen blandt andet sikres ved at der samarbejdes omkring afvikling af studiedage i praksis under teoriforløbet. Form Vi forestiller os, at eleverne modtages af en vejleder. Vejlederen og eleverne aftaler indbyrdes, hvordan dagen skal tilrettelægges og forløbe for at formålet kan opfyldes så optimalt som muligt, og således at hverdagen på stedet kan forløbe som planlagt. Vejleder og elev at aftale, hvor tæt et følgeskab, der skal være i løbet af dagen. Eleverne beskriver sine konkrete oplevelser i dagbogs/logbogsform. Disse beskrivelser vil løbende blive inddraget i undervisningen. Vi vil sætte pris på, at eleverne ved dagens slutning sammen med vejlederen får mulighed for at få deres oplevelser sat i en faglig sammenhæng. Side 23 af 35

25 Ordensregler og almindelige bestemmelser Hovedbekendtgørelse nr af : Skolen skal fastsætte ordensregler for elever i skolens erhvervsuddannelser. Skolen skal informere eleverne om ordensreglerne senest ved undervisningens begyndelse. Skolen informerer endvidere det lokale uddannelsesudvalg om reglerne. Ordensreglerne skal til enhver tid udøves og er tænkt med udgangspunkt i skolens bærende pædagogiske værdier, såvel som i skolens generelle værdigrundlag. Mødepligt og tilstedeværelse Uddannelsesregler og begrebet uddannelsesaktivitet LBK nr. 510 af 19/05/2010 Gældende (Erhvervsuddannelsesloven) 49. En uddannelses gennemførelse forudsætter, at eleven deltager i skoleundervisning, således som det bestemmes af vedkommende skole i overensstemmelse med reglerne for uddannelsen Hovedbekendtgørelsens 65: Eleverne skal deltage i den enkelte erhvervsuddannelses skoleundervisning i overensstemmelse med reglerne for uddannelsen og elevens personlige uddannelsesplan Et godt undervisnings- og uddannelsesmiljø er vigtigt for et godt uddannelsesforløb. Dette er du som elev på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens med til at skabe med din tilstedeværelse på skolen. For at skolen kan give dig den bedst mulige uddannelse, har du mødepligt til den skemalagte undervisningstid. Det vil sige, at du skal møde til tiden både om morgenen og efter pauser. Skolen er dog klar over, at der kan opstå situationer, hvor din tilstedeværelse ikke er mulig. Alle former for fravær medregnes dog som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og om fraværet er velbegrundet. Det vil sige, at også fravær som følge af bus forsinkelser, sygdom, læge- og tandlægebesøg, køretimer m.v. samt ferie og fridage uden for skolens ferieplan medregnes som fravær. Har du fravær, på grund af sygdom, fødsel eller andre særlige forhold, der medfører, at du ikke er uddannelsesaktiv, og hvor skolen kan være bekymret for, om du kan nå uddannelses målene, indkaldes du til en omsorgssamtale med din kontaktlærer og uddannelsesvejleder, hvor der lægges en handlingsplan for, hvad der skal til, for at du kan nå uddannelsesmålene. Side 24 af 35

26 LBK nr 983 af 27/07/2007 Gældende (SU-loven) 2. Uddannelsessøgende kan efter ansøgning få uddannelsesstøtte, når de 1) opfylder de betingelser, der er nævnt i 2 a, 2) er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, 3) er fyldt 18 år, 4) er studieaktive og 5) ikke får anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne, bortset fra stipendium efter afsnit II. At være uddannelsesaktiv indebærer ikke blot, at du skal møde til undervisningen, men også at du afleverer de stillede hjemmeopgaver til tiden og i det omfang, skolen har fastsat, og med den kvalitet i besvarelsen, der forudsættes som minimum. At være uddannelsesaktiv indebærer også, at du er aktiv i timerne og aktiv i projektarbejde. Du har mødepligt til den skemalagte undervisningstid. Du skal møde til tiden både om morgenen og efter pauser, da du som elev på Grundforløb eller som ansat elev på Hovedforløb har en ugentlig arbejdstid på 37 timer (gennemsnitlig 30 ugentlige lektioner på skolen, resten forberedelsestid). Er du under 25 år, og elev på Grundforløbet, kontaktes kommunens Ungdomsvejledning ved et fravær der betyder, at du vil få vanskeligt ved at nå målene for uddannelsen. Er du over 18 år, og modtager Statens Uddannelsesstøtte, er det en betingelse for at modtage SU, at du er uddannelsesaktiv, dvs. deltager i obligatorisk undervisning og prøver og afleverer opgaver m.v. efter de regler, der gælder for uddannelsen. Elevrådsarbejde, herunder deltagelse i møder, råd og bestyrelser der vedrører skolen, betragtes ikke som fravær. Som elev på hovedforløbet er du omfattet af almindelige regler og rettigheder for medarbejdere på ansættelsesstedet. Side 25 af 35

27 Fremmøde og registrering af fravær Hovedbekendtgørelsens 42, stk. 3: Skolen skal føre løbende registrering af elevernes fravær, herunder om fraværet har haft lovlig grund. Skolen skal underrette den eventuelle praktikvirksomhed om registreringen senest ved skoleopholdets afslutning. Skolen skal til stadighed være i besiddelse af en oversigt over den enkelte elevs samlede fravær Hovedbekendtgørelsens 66: Eleverne kan være fraværende fra undervisningen ved sygdom og af andre lovlige grunde, der er dokumenteret efter skolens nærmere retningslinier herfor. Stk. 2. Skolen kan i særlige tilfælde efter elevens anmodning bevilge en kortvarig undervisningsfrihed, hvis skolen skønner, at eleven kan nå uddannelsens mål. For elever med uddannelsesaftale træffes afgørelsen efter forhandling med praktikvirksomheden Sygemelding / fravær Hold skolen og dine klassekammerater underrettet ved fravær. Det er dit ansvar, at fravær meldes til skolen, til din ansættelseskommune og dit praktiksted. I skoleperioderne skal du melde alt fravær via registrering i Elevplan. (Kun i særlige tilfælde ved at ringe til skolen) Samtidig skal du melde fravær til din arbejdsgiver, hvis du som Grundforløbselev har en uddannelseskontrakt med en arbejdsgiver. (ansættelseskommune/ region) Hvis du har brug for at være væk fra undervisningen i nogle dage i træk, skal du også huske at kontakte din kontaktlærer og evt. din praktikvejleder på forhånd. Du vil løbende kunne følge med i fraværsregistreringerne. Det er dit ansvar at følge med i din egen fraværsregistrering og du skal reagere med det samme, hvis du opdager fejl i registreringen. Det betyder, at du skal henvende dig til den lærer, du havde i den lektion, hvor du mener, der er sket en fejl. Henvendelsen skal ske senest tre dage efter den pågældende lektion. Undervisning i tilfælde af snestorm, uvejr eller lignende: Som hovedregel aflyses undervisningen ikke på grund af dårligt vejr. Hvis undervisningen aflyses, gives der besked om dette til Danmarks Radio P4 Trekanten P4 Østjylland med henblik på at aflysningen kan læses op mellem kl samt vil være at finde på DR s hjemmeside (www.dr.dk. under regionerne). Side 26 af 35

28 Hjemmearbejde og opgaveaflevering Grundfag: Bek. Nr af Naturfag, bilag 17: 1) Prøven tager sit udgangspunkt i elevudarbejdet dokumentation for to emner. Eleven fremlægger dokumentationen skal være godkendt af læreren for at eleven kan indstilles til eksamen. Trin 1: Bek. Nr. 149 af Bilag 3, 6.6. For at elever på trin 1 kan aflægge den afsluttende prøve, j.f. pkt. 6.2, skal hvert områdefag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser skal være mindst beståkarakteren. Ingen af karaktererne må være karakterskalaens laveste karakter. Derudover skal eleverne have bestået grundfaget naturfag Niveau E, og hvert af de valgfri specialefag skal være bedømt bestået. I praktikerklæringen for sidste praktikperiode skal den heri indeholdte standpunktsbedømmelse være Godkendt, inden eleven kan gå op til den afsluttende prøve Du skal være aktiv og medansvarlig for din egen uddannelse. Det hjemmearbejde og de opgaver, der knytter sig til det enkelte fag, skal udføres og afleveres til den fastsatte tid. Manglende aflevering af opgaver kan medføre, at den personlige uddannelsesplan må ændres. Som udgangspunkt foregår undervisningen på skolen. Dog kan der, ved projektarbejde og lignende arbejdsformer, i forbindelse med problemformulering/opgavebeskrivelse laves en individuel aftale om, hvor du udfører arbejdet. Af aftalen skal fremgå, hvor arbejdets konkrete udførelse finder sted, herunder obligatorisk vejledning, kildesøgning, institutionsbesøg. Trin 2: Bek. Nr. 149 af Bilag 3, 6.7. For at elever på trin 2 kan aflægge den afsluttende prøve, j.f. pkt. 6.2., skal hvert områdefag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser skal være mindst beståkarakteren. Ingen af karaktererne må være karakterskalaens laveste karakter. Derudover skal eleverne have bestået grundfaget naturfag, og hvert enkelt valgfri specialefag skal være bedømt bestået. Standpunktsbedømmelse for hver enkelt praktikperiode skal være Godkendt, inden eleven kan gå op til den afsluttende prøve Side 27 af 35

Uddannelsesbog. Grundforløbet. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. ver. Jan2010

Uddannelsesbog. Grundforløbet. Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200. ver. Jan2010 Uddannelsesbog Grundforløbet ver. Jan2010 Social- og Sundhedsskolen Fredericia - Horsens tlf. 79 211 200 Velkommen Velkommen til Social- og Sundhedsskolen. Med denne uddannelsesbog ønsker vi dig velkommen

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 RYGNING OG RUSMIDLER... 4 2.3 RESPEKT FOR SKOLENS INVENTAR OG

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Det generelle afsnit Gældende fra den 1. januar 2013 2 Indhold 1.0 Indledning... 1 1.1 Praktiske oplysninger... 1 1.2 Pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Kontaktlærer Du får som elev på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens en kontaktlærer, som vil

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens

Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Samlet beskrivelse af fastholdelsestiltag for Social- og Sundhedsskolen Fredercia-Vejle-Horsens Uddannelsesvejledere Social- og Sundhedsskolen har 4 uddannelsesvejledere 2 i Fredericia og 2 i Horsens.

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Som elev på Svendborg Erhvervsskole, skal du overholde nogle helt generelle ordensregler for hverdagen. Reglerne bygger på en grundtanke om, at du viser hensyn og tænker dig om,

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Social- og sundhedshjælper. er det dig?

Social- og sundhedshjælper. er det dig? Social- og sundhedshjælper er det dig? 2 Uddannelse til social- og sundhedshjælper Er du interesseret i en spændende uddannelse, er Høje-Taastrup Kommune stedet. Du vil være blandt dygtige kolleger og

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1 Indholdsfortegnelse: Ikke hj 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 1.3 Lærerkompetencer samt ressourcer og udstyr.... 3 1.4 Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse....

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik

Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Studie- og ordensregler for brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Brugere af Peqqissaanermik Ilinniarfik Med brugere af huset menes elever, sygeplejestuderende, kursister, eksterne undervisere og medarbejdere

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE

hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE hæfte om praktik for Pædagoguddannelsen, Campus Storstrøm Nykøbing F. og Vordingborg Praktikleder: Jørn-Erik Rasmussen mail: jsm@ucsj.dk, tlf. 7248 2822 Praktiksekretær: Lene Vedsted

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØB 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne

Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Referat af møde i Lokalt uddannelsesudvalg for social og sundhedsuddannelserne Mandag den 2. februar 2009 kl. 13.00 15.00 på social og sundhedsskolen syd. Medlemmer: Alice Andersen FOA formand Tom Svendsen,

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål...

Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2. Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2. Personlige og faglige læringsmål... Hvorfor en personlig uddannelsesplan?...2 Aftaler om brug af den personlige uddannelsesplan...2 Personlige og faglige læringsmål...3 Skabelon - personlige og faglige læringsmål....5 Reflektere....6 Refleksion

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2

Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Procedure for prøvetidsforløb. Social- og sundhedselever på trin 1 og 2 Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Vejledning til elevplan for elever

Vejledning til elevplan for elever Det her er en introduktion til, hvordan du som elev bruger Elevplan. Det er vigtigt at du øver dig dagligt i at logge på Elevplan, så du bliver fortrolig med at bruge den. I denne vejledning kan du få

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund

3: Skolegang og uddannelsesbaggrund Ansøgning til Social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) 1: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere