REFERAT. 22. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. 22. ordinære møde i. Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland"

Transkript

1 REFERAT 22. ordinære møde i Det Centrale Videreuddannelsesråd for Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland Dato: 30. april 2014 Sag: Kvalitet og Udvikling Team Kvalitet Alléen Sorø Tid og sted Onsdag d. 2. april 2014 kl CUK mødelokale, indgang 8, 1. sal Slagelse Sygehus, Ingemannsvej 18, 4200 Slagelse Medlemmer Psykiatrien Vicedirektør Søren Rask Bredkjær Ledende stabsoverlæge Jørgen Elefsen Nystrup Roskilde og Køge sygehuse Vicedirektør Teis Andersen Uddannelsesansvarlig overlæge Toke Seierøe Barfod Holbæk Sygehus Vicedirektør Knut Borch-Johnsen Uddannelsesansvarlig overlæge Jørgen T Iversen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Vicedirektør Vagn Bach Uddannelsesansvarlig overlæge Karen Skjelsager Nykøbing F. Sygehus Sygehusdirektør Arne Cyron Uddannelsesansvarlig overlæge Anne Højlund Molzen Yngre Læger Reservelæge Anna Kovalova Reservelæge Sarah Bube Praktiserende læger Praktiserende læge Helge Madsen, Korsør Praktiserende læge Gunver Lillevang, Roskilde Region Sjælland - Primær Sundhed Specialkonsulent Lise Åkerman Region Sjælland Center for Udvikling og Kompetence Uddannelseschef Camilla Bruun Region Sjælland Kvalitet og Udvikling Sundhedsfaglig chef Preben Cramon (formand) Lægelig konsulent Ole Terkelsen Konsulent Line W. Dalsgaard Uddannelsessekretær Lisbet Garmann -. Side 1

2 Mødepunkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Dagens Tema 3. Indkomne punkter 4. Øvrige punkter 5. Meddelelser og orientering fra Region Sjælland - Kvalitet og Udvikling, - Primær Sundhed og - Center for Uddannelse og Kompetence (CUK) 6. Meddelelser fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst 7. Meddelelser fra Sundhedsstyrelsen 8. Orientering fra virksomhederne - sygehusene og psykiatrien - almen praksis - Yngre læger 9. Næste møde 10. Eventuelt Deltagende som suppleant: YL Asbjørn Kørvel-Hanquist, Kvalitets- og udd.chef Karen Marie Lyng Afbud: Arne Cyron, Vagn Bach, Knut Borch-Johnsen, Toke Seierøe Barfod, Sarah Bube, Anna Kovalova. Side 2

3 1. Godkendelse af dagsorden Mødepunkt 1 a Godkendelse af dagsorden Mødedagsorden udsendt onsdag 26. marts Velkomst og præsentation bordet rundt v/ Preben Cramon. YL fremmøde v. ny suppleant, Asbjørn Kørvel-Hanquist. Fremsættelse af punkter til pkt. 10 eventuelt. Til godkendelse og efterretning. 2. Dagens tema Velkomst og præsentation bordet rundt, herunder til CUK konsulenterne Martin Bodekær Larsen og Bénédicte Sales, som deltog under dagsordenens pkt. 2 og 3. Yderlige punkter til dagsorden (punkt 10 - eventuelt). - Akkreditering på sygehusene i juni måned - er der nogle udfordringer omkring dette ift. LVU. - Sundhedsplatformen. Mødepunkt 2 a CUK s organisering og virke Oplæg om CUK og CUK som leverandør af kurser under den lægelige videreuddannelse og hvad dertil hører. Herefter rundvisning i simulationslokalerne i CUK Slagelse v/uddannelseschef Camilla Bruun og konsulenterne Martin Bodekær Larsen og Bénédicte Sales. Til inspiration. Overordnet præsentation af CUK v. Camilla Bruun. Præsentation af den lægelige videreuddannelse v. Martin Bodekær Larsen og Bénédicte Sales. Der blev stillet forslag om, at et kommende emne i Forum for UAO og LO kunne være en drøftelse af, hvordan effekten af kurserne for de yngre læger, opleves af afdelingerne. 3. Indkomne punkter Mødepunkt 3 a Bilag 3 a Uddannelse af vejledere og tutorer På CVUR mødet d. 19. september 2013 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som fik til opgave at nytænke indhold, form og omfang af den fremtidige uddannelse af vejleder og tutorer i Region Sjælland. Arbejdsgruppen har fremsendt forslag til form og indhold, hvor der peges på udvikling af et grundkursus, et specialespecifikt overbygningskursus evt. for henholdsvis tutorer i almen praksis og for kliniske specialer på sygehusene samt et specifikt kursus for UAO. KU indstiller, at arbejdsgruppens oplæg drøftes, og at der evt. træffes beslutning. til CVUR vedr. uddannelse af vejledere og tutorer Side 3

4 Rådet besluttede, at CUK udarbejder en behovsanalyse ift. at afdække behovet for grundkursus og behovet for brush up kurser. Det var ønsket, at kurset tog afsæt i model 1 af hensyn til andre væsentlige opgaver for vejlederne og af hensyn til motivationen for deltagerne. Kursusbeskrivelser for henholdsvis grundkursus og brush up kursus fremlægges til endelig godkendelse for rådet i september Ligeledes fremlægges dimensionering med afsæt i behovsanalysen samt budget for det fremlagte forslag. Ved godkendelse i september 2014 vil de nye kurser kunne blive afholdt fra 1. kvartal Kompetencevurdering indgår i det nye kursustilbud. Det var vurderingen at tilbud om specialespecifikke overbygningskurser for UAO og kliniske vejledere på sygehusene for nogle specialer forudsætte et samarbejde med Region Hovedstaden. CUK undersøger dette. Det skønnes ligeledes relevant, at kurser for uddannelsesansvarlige sker i samarbejde med Region Hovedstaden. CUK undersøger dette. 4. Øvrige punkter Mødepunkt 4 a Placering af akutblok i AM blokforløb På CVUR mødet d. 19. september 2013 blev bloksammensætningen for den nye målbeskrivelse for Almen Medicin med virkning fra 1. januar 2014 godkendt. Herudover blev det besluttet, at der i en overgangsperiode accepteres variation i bloksammensætningen af hensyn til en glidende implementering/udfasning i de berørte sygehusafdelingen. Status på denne variation i bloksammensætning er, at af de opslåede H-forløb med start i foråret 2014, slutter 9 ud af de 23 forløb (6 i nord og 3 i syd) i akutafdelingen, mens det for de opslåede H- forløb til besættelse i efteråret 2014 er 7 ud af 22 forløb (5 i nord og 2 i syd), der slutter i akutafdelingen. Der skal i bloksammensætningen ske en dialog med psykiatrien omkring sammensætning og koordinering af forløb. KU ønsker en drøftelse af: 1) Hvorfor er sammensætningen ikke tilrettelagt som aftalt? 2) Har de enkelte sygehuse individuelle hensyn, der skal varetages? 3) Hvad er tidshorisonten for, hvornår planen er implementeret? Sygehusledelserne redegjorde for, at en rullende tilpasning er nødvendig, og at vurderingen pt. er, at planen først er implementeret endelig i KU følger implementeringen. Mødepunkt 4 b Uddannelsesprogrammer ny målbeskrivelse AM Med baggrund i den nye målbeskrivelse for Almen Medicin, skal alle uddannelsesafdelinger med almenmedicinske uddannelsesforløb udarbejde/tilpasse afdelingens uddannelsesprogram. Sygehusledelserne er orienteret om denne opgave i efteråret Side 4

5 - se yderligere under pkt. 6. KU indstiller, at sygehusledelserne indsamler og fremsender uddannelsesprogrammerne til KU seneste ultimo maj 2014, hvorefter: 1) KU fremsender uddannelsesprogrammerne til de relevante sundhedsfaglige råd mhp. regional kvalitetssikring og ensartethed, 2) At uddannelsesprogrammerne efterfølgende sendes til godkendelse i de respektive uddannelsesråd, 3) Og at de godkendte uddannelsesprogrammer herefter lægges på nettet, på Rådet besluttet, at 1) spunktet fjernes. 2) At uddannelsesprogrammerne indsamles af sygehusledelserne, som sender dem til KU. KU sørger for fremsendelse til godkendelse i AMUR i Uddannelsesråd Øst. 3) Rådet godkendte, at de godkendte uddannelsesprogrammer slutteligt lægges på Gunver Lillevang gjorde opmærksom på, at hun gerne hjælper med at udarbejde uddannelsesprogrammerne, såfremt afdelingerne har brug for bistand. Mødepunkt 4 c Revision af kandidatdelen af Lægestudiet ved KU Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet indfører fra efterårssemesteret 2015 en ny studieordningen for kandidatdelen af lægestudiet. Medicinstuderende der bliver uddannet efter den nye ordning kan således forventes at blive kandidater fra sommeren Denne nye studieordning indebærer bl.a., at den obligatoriske kliniske undervisning reduceret til fordel for: - Et 5. semester på kandidatdelen der kan opbygges af valgfrie aktiviteter, herunder forskning, kliniske udlandsophold, kurser på andre uddannelser og kliniske valgfag. - nye eller modificerede kurser i bl.a. klinisk farmakologi/terapi og patientsikkerhed. Region Sjælland har tidligere skriftligt overfor bestyrelsen for Københavns Universitetshospital udtrykt bekymring for de mulige konsekvenser for kvaliteten af de kommende lægers kliniske færdigheder. Regionen/Det Centrale Videreuddannelsessekretariat vil sammen med Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse - Øst være i løbende dialog med Universitetet om studieordningen og sammen med relevante faglige fora vurdere om ændringerne kan få konsekvenser for organiseringen af videreuddannelsen. Side 5

6 Bilag 4 c Det indstilles, at CVUR drøfter de planlagte ændringer, herunder mulighederne for eventuelt at modtage medicinstuderende, der ønsker et klinisk ophold som valgfri aktivitet på 5 semester 1) Information til kliniske undervisere om den nye kandidatstudieordning i medicin. 2) Diagram - ramme for 2015-kandidatstudieordningen. Rådet mente, at håndteringen af det præ-graduate ligger udenfor rådets område, men konstaterede at den nye studieordning kan blive et problem, regionen må forholde sig til i fremtiden. 5. Meddelelser og orientering fra Region Sjælland (KU, PS og CUK) Mødepunkt 5 a Kurser til yngre læger i rationel farmakoterapi Rådet besluttede på sidste møde d. 19/9 2013, at afholde 2 pilotarrangementer om rationel farmakoterapi for yngre læger et i nord og et i syd. Arrangementerne blev afholdt d. 12/12 i Regionshuset og d. 7/1 på Roskilde Sygehus, og begge arrangementer forløb godt og blev efterfølgende evalueret godt. Der er på baggrund af pilotarrangementerne planlagt 2 nye eftermiddagsarrangementer i henholdsvis maj og november måned Kurserne vil som pilotforløbene være frivillige og afholdes udenfor almindelig arbejdstid. Kurserne arrangeres i samarbejde mellem KU og CUK og undervisningen varetages af overlæge Stig Ejdrup Andersen, Klinisk Farmakologisk Enhed, farmaceut Kirsten Schæfer og overlæge Ellen Holm, Nykøbing Falster Sygehus. Mødepunkt 5 b Klinisk Basisuddannelse runde Mødepunkt 5 c Region Sjælland fik ved Sundhedsstyrelsens udmelding af dimensioneringen for KB runde tildelt i alt 55 uddannelsesforløb. De af stabene og PUK sammensatte forløb er herefter indberettet til basislaege.dk jfr. tidsfristen d. 4. marts Efter senere fravalg og udskydelse lander Region Sjælland på i alt 51 KB forløb. Evaluer.dk og Logbog.net Projektet følger tidsplanen i store træk og projektgruppen har siden december 2013, sammen med udvalgte testpersoner, været i gang med dels testning dels opstart af de første almenmedicinske uddannelseslæger og tutorer i logbog.net. I henhold til projektets kommunikationsplan vil projektets Styregruppe i løbet af foråret 2014 sende yderligere information ud til sygehusledelser, afdelingsledelser, UAO mfl. vedrørende de enkeltes roller i forhold til projektimplementeringen og den fremtidige drift. - se yderligere under pkt. 6. Bilag 5 c Logbog.net status med tidsplan marts 2014 Side 6

7 Mødepunkt 5 d Opslag, besættelse og registrering af uddannelsesforløb KU opfølgning jfr. status givet på møde i Sundhedsforum 20/ pågår stadigvæk og løbende i forhold til de enkelte sygehuse. Kontinuerlige opslag og besættelse af Introduktionsstillingerne uden slip er fortsat regionens mål. Næste opfølgning ved CVUR møde i september Mødepunkt 5 e Mødepunkt 5 f Danske Regioner / SST Evaluer.dk statistikmodul Det udarbejdede udkast og prisoverslag fra Dansk Telemedicin vedr. etablering af et Evaluer.dk baseret statikmodul til overblik og opgørelse af besatte/ ubesatte uddannelsesstillinger, blev tiltrådt på Sundhedsdirektørmødet d. 31. januar Frigivelse af læger med opnået merit Læger, der er i et hoveduddannelsesforløb, kan opnå merit for delelementer i uddannelsen, hvis de tidligere har haft klassificerede ansættelser der svarer til et af elementerne i hoveduddannelsesforløbet. Der kan i særlige tilfælde også opnås merit for ansættelser i udlandet m.v. Der opnås ikke automatisk merit, der skal i hvert enkelt tilfælde søges merit i de regionale råd. Hvis der opnås merit betyder det udelukkende at lægen ikke skal kompetencevurderes i det pågældende uddannelseselement. Lægen får således ikke orlov fra det uddannelseselement, der er givet merit i. Hvis lægen ønsker orlov skal den pågældende søge afdelingen om dette. Såvel afdelingerne som de uddannelsessøgende læger, bør være opmærksom på ovenstående forhold. Meddelelsespunkterne 5a 5f tages til efterretning. Punkt 5.c: Det blev besluttet, at proceduren for fordelingen af KBU stillinger fremover er: at der i tilfælde af et samlet lige antal KBU stillinger fortsat vil ske en lige deling af stillinger mellem syd og nord, mens der ved et samlet ulig antal stillinger vil blive foretaget en regional vurdering i KU ift. placering af stillingerne. KU udarbejder og fremsender orienteringsbrev til sygehusledelserne om den fremadrettede procedure. Punkt 5f.:Det blev besluttet at præcisere, at drifthensynet vejer tungest ift. evt. frigivelse af uddannelseslægerne fra afdelingerne. Man har ikke krav på orlov som yngre læge. Rådet ønsker om muligt en tilføjelse i ansættelseskontrakten om, at der ikke kan påregnes merit i ansættelseskontrakten. Kræver undersøgelse i KHR. De øvrige punkter blev taget til efterretning. Side 7

8 6. Meddelelser fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst Mødepunkt 6 a / orientering Emner / Meddelelser fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst m.v. Fireårs reglen Fireårs reglen, der betyder at yngre læger skal have ansøgt og fået hoveduddannelsesforløb senest fire år efter første KBU ansættelse, er i skrivende stund ved at blive ændret til en femårs frist. Der foreligger et beslutningsforslag til ændring af bekendtgørelsen om uddannelse af speciallæger. Såfremt dette bliver vedtaget i folketinget inden mødet, fremsendes yderligere information. Herudover skal der gøres opmærksom på 9. Stk. 2 i bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse, hvor der står: Tilmelding til den kliniske basisuddannelse kan uden nærmere begrundelse udskydes i op til 2 år efter afsluttet kandidateksamen. Det påhviler lægen selv at holde sig underrettet om tidsfrister for tilmelding. Denne regel kan give uhensigtsmæssige udsving i antallet af besatte KBU forløb i Regionen. Såfremt antallet i et periode bliver lavere end forventet, kan det blive nødvendigt at regulere fordelingen af KBU forløbene. Deltidsansættelse På baggrund af konkrete henvendelser skal der erindres om, at 12 i bekendtgørelse af uddannelse af speciallæger giver mulighed for at man kan blive uddannet til speciallæge på nedsat tid når særlige forhold taler for dette. Deltidsansættelse skal dog udgøre mindst halvdelen af arbejdstiden i en fuldtidsansættelse og ansættelsestiden skal forlænges tilsvarende. Logbog.net / opdaterede uddannelsesprogrammer I forbindelse med indførelsen af den nye logbog.net skal specialernes målbeskrivelser tilpasses Sundhedsstyrelsens skabelon. Afdelingerne skal udarbejde lokalt tilpassede uddannelsesprogrammer for hvert af de specialer, hvori der tilbydes uddannelse på afdelingen og der skal udarbejdes individuelle uddannelsesplaner. Såvel afdelingen som den uddannelsessøgende læge er medansvarlig for at sidstnævnte effektueres. Logbogen bliver det værktøj, der skal anvendes til at dokumentere, at den uddannelsessøgende læge opnår de relevante kompetencer, der er nedfældet i uddannelsesplanerne, og logbogen skal også anvendes som dokumentation overfor SST i forbindelse med autorisation. Der skal derfor såvel på afdelingerne som i praksis skabes mulighed for, at såvel de uddannelsessøgende læger som UAO, tutorer m.v. har mulighed for og tid til at benytte logbogen. Såfremt den uddannelsessøgende læge - uanset årsagen - ikke opnår de beskrevne kompetencer under opholdet på afdelingen, er afdelingen/sygehuset/praksis forpligtet til at forlænge ansættelsen. Hvis Side 8

9 det viser sig, at der ikke er progression i kompetenceudviklingen i et eller flere uddannelsesforløb, skal det derfor indskærpes, at der sættes ind med nødvendige tiltag så tidligt som muligt i forløbet. Diverse Doris Østergaard er udnævnt til professor i medicinsk uddannelse og simulation. Meddelelserne blev taget til efterretning. Præciseringer til sagsfremstillingen er markeret med rødt. Til orientering er den tidligere fireårsregel med virkning fra d. 11. april 2014 ændret til femårsregel. 7. Meddelelser fra Sundhedsstyrelsen Mødepunkt 7a Inspektorrapporter 1) Neurologisk afd. Næstved, 3. juni 2013 inkl. opfølgning 9 punkter ud af 16 blev vurderet som tilstrækkelig, 6 som behov for forbedringer og én som utilstrækkelig. Ingen punkter blev vurderet som særdeles god. Såvel uddannelsesrådet som det Regionale Råd har udtrykt stærk bekymring for kvaliteten af uddannelsen på afdelingen. Afdelingen har i februar 2014 fremsendt en handleplan for sikring af supervision, forskning og struktureret undervisning. 2) Arbejdsmedicinsk klinik Slagelse, 23. oktober punkter ud af 15 blev vurderet som behov for forbedringer mens de 8 øvrige fordeler sig mellem tilstrækkelig og særdeles god. Der er aktuelt ingen uddannelsessøgende læger på afdelingen. Der er planlagt et opfølgende besøg i ) Anæstesiologisk afd. Roskilde, 12. november 2013 Inspektorerne bedømmer 2 som Særdeles god og 13 temaer scores som Tilstrækkelig, og et tema (sundhedsfremmer) som Behov for forbedringer. 4) Anæstesiologisk afd. Næstved, 26. november 2013 Inspektorerne bedømmer alle 16 uddannelsestemaer som Tilstrækkelig (6) eller Særdeles god (10) Bilag 7 a 5) Anæstesiologisk afd. Nykøbing F, 9. december 2013 Inspektorerne bedømmer 14 ud af 16 uddannelsestemaer som enten Tilstrækkelig (12) eller Særdeles god (2) samt 2 som Behov for forbedringer (Introduktion og Konferencernes læringsværdi). 6) Børneafdelingen Roskilde, 13. december 2013 Inspektorerne bedømmer 14 ud af 16 uddannelsestemaer til Tilstrækkelig, mens Akademiker og Forskning vurderes til Behov for forbedringer. Til kommentering /efterretning. Sundhedsstyrelsens kommentarer og link til inspektorrapporter jfr. Side 9

10 ovenfor Rådet drøftede de fremsendte inspektorrapporter/handleplaner og tog dem til efterretning med følgende bemærkninger: 1) Næstved/Slagelse mangler tilbagemelding fra det Regionale Råd ift. neurologisk afdeling. KU følger op. 2) Ingen bemærkninger. 3) Teis Andersen fortalte, at der sker en opstramning på Anæstesiologisk afd. i Roskilde. 4) Ros til Næstved Anæstesiologisk afd. 5) Anne Molzen tager behov for forbedringer ift. scoring på introduktion og konferencernes læringsværdi med hjem. 6) Der er plads til mindre forbedringer, hvilket der vil blive set på. Men ellers ros. 8. Orientering fra virksomhederne, almen praksis og Yngre læger Mødepunkt 8 a Sygehus Holbæk, Roskilde-Køge, Slagelse-Næstved, Nykøbing F. Psykiatrien Almen praksis Yngre læger Referat Taget til efterretning. 9. Næste møde Mødepunkt 9 a Næste møde Næste ordinære møde afholdes iht. mødeplanen for 2014, torsdag d. 4. september 2014 kl Dagsordenspunkter til dette møde skal være fremsendt til KU senest torsdag d. 21. august Sidste planlagte møde i 2014 afholdes d. 2. december Til efterretning. Taget til efterretning. Flere medlemmer af rådet gav udtryk for, at de ikke kan deltage i mødet d. 2/ Medlemmerne blev opfordret til i så fald at afslå den udsendte Outlook invitation eller give besked til KU snarest muligt, således KU kan vurdere behovet for en ændring af mødeplanen. 10. Eventuelt Mødepunkt 10 Eventuelt - Akkreditering på sygehusene i juni måned evt. udfordringer ift. lægelig videreuddannelse. I arbejdet med kvalitetsmålene for den kommende årsrapport, skal sygehusene være obs. på akkrediteringen. - Sundhedsplatformen. Der er udpeget medlemmer. - Udpegning af nyt medlem til CVUR. Da Karen Skjelsager ikke længere har uddannelsessøgende læger, skal der udpeges en ny repræsentant for de uddannelsesansvarlige overlæger for Slagel- Side 10

11 se, Ringsted og Næstved. KU kontakter sygehus ledelsen ift. udpegning af nyt medlem. Det indstilles, at punkter drøftes. Punkter blev drøftet og taget til efterretning. Side 11

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate

Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate Side 1 af 18 i medicinsk uddannelse Kirsten Holm & Ole Weis Bjerrum i samarbejde med øvrige Postgraduate kliniske lektorer, den Pædagogisk Udviklende Funktion, Region Øst og Kbh. Universitet sept. 2008.

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN

VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN VEJLEDNING FOR INSPEKTORORDNINGEN 2007 Vejledning for Inspektorordningen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Inspektor; Kvalitetssikring; Kvalitetsudvikling;

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse

Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Kortlægning af lægers arbejdsopgaver og arbejdstilrettelæggelse Slutrapport Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger 7. februar 2012 Implement Consulting Group P/S Tel +45 4586 7900 CVR 32767788 Slotsmarken

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER

BILAG - DEL I. SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER BILAG - DEL I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN - status og perspektivering: BILAG FRA ARBEJDSGRUPPER 2012 Bilagsfortegnelse Bilag 1. Den nordiske overenskomst og EU-direktiv 2005/36/EF 3 Bilag 2. Udvikling i antal

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH)

Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Uddannelsesprogram for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Onkologi Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital (AUH) Godkendt den 1. marts i DRRLV Klinisk

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Årsrapport 2013 PKO a

Årsrapport 2013 PKO a Årsrapport 2013 PKO a Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 4 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling... 5 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling... 6 Holbæk

Læs mere

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25

INDHOLDSLISTE. Side 2 af 25 BESLUTNINGER Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karin Friis Bach Formand Flemming Pless Næstformand Annie Hagel Rådsmedlem Leila

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland

Uddannelsesprogram for. for. hoveduddannelsen i psykiatri. Region Hovedstaden. Region Sjælland Uddannelsesprogram for for hoveduddannelsen i psykiatri Region Hovedstaden og Region Sjælland Uddannelsesforløb Region Sjælland Region Hovedstaden Bloknr. Neurologi Psykiatri 1 ½ år Næstved Sygehus 1½

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde Den 6. december 2010 Tid: Tirsdag den 14. december 2010 kl. 10.00 18.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker.

Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Regionshospitalet Randers Anæstesiologisk afd. Referat fra URSARN-møde den 11.09.08, kl. 09.00 11.30 på Hotel Comwell, Rebild Bakker. Tilstede: Max Powey, Berit Bjerre Handberg, Jesper Hedegaard, Christine

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Vestsjællandshospital, Holbæk Gyn

Læs mere