Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker"

Transkript

1 BEK nr 312 af 21/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr N.391 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1056 af 26/09/2014 BEK nr 282 af 23/03/2015 Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker I medfør af 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 2. marts 2011, og efter de faglige udvalgs bestemmelse samt i medfør af 4, stk. 1, og 7, stk. 3, i lov nr. 578 af 1. juni 2010 om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. fastsættes: 1. Den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker omfatter uddannelser med funktions- og kompetencefællesskaber inden for følgende overordnede beskæftigelsesområde: Fødevareproduktion og madfremstilling og dertil relaterede serviceydelser, herunder salg samt kunde- og gæstebetjening. 2. Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Bager- og konditoruddannelsen, jf. bilag 1. 2) Detailslagter, jf. bilag 2. 3) Ernæringsassistent, jf. bilag 3. 4) Gastronom, jf. bilag 4. 5) Industrislagter, jf. bilag 5. 6) Mejerist, jf. bilag 6. 7) Receptionist, jf. bilag 7. 8) Tarmrenser, jf. bilag 8. 9) Tjener, jf. bilag 9. Stk. 2. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed (ny mesterlære) i den i stk. 1, nr. 6, nævnte uddannelse. 3. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 20 uger i de i 2, nr. 1-4, 7 og 9, nævnte uddannelser. Stk. 2. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 10 uger i de i 2, nr. 5, 6 og 8, nævnte uddannelser. 4. De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er, at eleverne kan: 1) vurdere og forarbejde almindelige råvarer til fødevarer under vejledning og 2) under vejledning arbejde i teams om løsning af faglige og praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med håndtering af fødevarer. Stk. 2. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag: 1) Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, 0,5 uge. 2) Hygiejne, 1 uge. 3) Informationsteknologi, niveau F, 2 uge. 4) Miljø, modul 1, 1 uge. 1

2 Stk. 3. De i stk. 2, nr. 1 og 2, nævnte grundfag skal være bestået. Stk. 4. Yderligere krav om kompetencemål, der er særlige for overgangen til skoleundervisning i det enkelte hovedforløb, er fastsat i bilagene til bekendtgørelsen. 5. Den i 2, stk. 1, nr. 3, nævnte uddannelse kan gennemføres med mulighed for opnåelse af generel studiekompetence (eux-bevis). Stk. 2. Særlige regler for uddannelsen tilrettelagt som eux-forløb er fastsat i bilag For uddannelserne og undervisningen gælder i øvrigt de regler, der er fastsat for erhvervsuddannelserne i almindelighed. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang mad til mennesker, ophæves, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Bestemmelserne i den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse finder fortsat anvendelse for elever, der er begyndt på en uddannelses grundforløb eller hovedforløb, således at eleven kan gennemføre henholdsvis grundforløbet eller hovedforløbet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler. Ministeriet for Børn og Undervisning, den 21. marts 2013 P.M.V. LARS MORTENSEN AFDELINGSCHEF / Nina Topp 2

3 Bilag 1 1. Uddannelsens formål og opdeling Bager- og konditoruddannelsen 1.1. Bager- og konditoruddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Produktion af et bredt sortiment af madbrød og små brødtyper, rullet bagværk, traditionelle kagetyper og flerdagsbagværk, som indgår i et til en hver tid gældende bagerisortiment, herunder at kvalitetsvurdere og vejlede i forhold til indhold, holdbarhed, opbevaring og salg. 2. Produktion af et bredt sortiment af store og små kagetyper, festkager til mærkedage samt konfekture, desserter og rullet bagværk, som indgår i et til en hver tid gældende konditorisortiment, herunder at kvalitetsvurdere og vejlede i forhold til holdbarhed, opbevaring og salg Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer Uddannelsen indeholder følgende trin 1, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 1. Brødbager (trin 1 i specialet bager). 2. Kagekonditor (trin 1 i specialet konditor) Uddannelsen indeholder følgende trin 2, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 1. Brødbager med profil (trin 2 i specialet bager). 2. Kagekonditor med profil (trin 2 i specialet konditor) Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer: 1. Bager (trin 3), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. 2. Konditor (trin 3), niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v Uddannelsens trin 1, brødbager eller kagekonditor, varer 2 år og 1 måned, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 8 uger Trin 2, brødbager med profil eller kagekonditor med profil, varer 9 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 4 uger Trin 3, bager eller konditor varer 9 måneder. Skoleundervisningen på hovedforløbet varer 6 uger Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1. Skoleundervisningen på hovedforløbet for uddannelsens trin 2 og trin 3 opdeles i et antal skoleperioder med mellemliggende praktikperioder. Varigheden af skoleperioderne bestemmes af skolen i samråd med det lokale uddannelsesudvalg, således at de bedst mulige faglige omstændigheder for uddannelsen tilgodeses og vekseluddannelsesprincippet fastholdes Elever, der er uddannet som henholdsvis bager eller konditor, og som ønsker begge specialer, kan gennemføre den resterende uddannelse på 2 år. 3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet 3.1. De særlige kompetencemål, eleven skal opfylde for at påbegynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleven kan: 1. Præsentere fødevarer og betjene kunder/gæster i forskellige service- og salgssituationer under vejledning, 3

4 2. inddrage kendskab til fødevarers sundhedsmæssige og naturfaglige egenskaber og disses betydning for individet, virksomheden og samfundet i forbindelse med enkel fødevareproduktion og madfremstilling svarende til niveauet i grundfagene Sundhed og Naturfag, niveau F, 3. anvende korrekte råvarer, materialer, værktøjer, udstyr og arbejdsmetoder ved udførelse af simple og veldefinerede arbejdsopgaver samt udføre arbejdet ergonomisk korrekt, 4. formulere sig mundtligt og skriftligt på dansk i arbejds- og uddannelsesmæssige sammenhænge svarende til niveauet i grundfaget Dansk, niveau F, 5. under vejledning anvende grundtilberedningsmetoder og produktionsformer samt udføre egenkontrol på baggrund af specificerede kriterier, 6. indkøbe og forarbejde råvarer, sammensætte og tilberede enkle produkter, måltider og menuer under vejledning, herunder inddrage grundlæggende viden om økonomi, tidsforbrug, ergonomi og arbejdsmiljø, 7. begynde at anvende de mest almindelige udtryk til at forklare mad og råvarer, sensorisk samt kulinarisk kvalitet, 8. anvende grundlæggende arbejdsteknikker inden for dejtilberedning, raskning og ovnpasning til fremstilling af traditionelle store og små brødtyper samt rullede deje og 9. under vejledning anvende grundlæggende arbejdsteknikker som piske- og røremetoder til fremstilling af halv- og helfabrikata samt fremstille simple, traditionelle små og store kagetyper, desserter og festkager Den afsluttende grundforløbsprøve skal være bestået. 4. Kompetencemål for hovedforløbet 4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit , er, at eleven kan: 1. Arbejde i teams samt bidrage til løsning af produktionsmæssige opgaver, 2. vise kreativitet samt lyst og evne til at lære nye ting og tage ansvar, 3. vælge korrekte materialer, arbejdsmetoder, værktøj og udstyr samt vælge og opmåle råvarer i forhold til produktionsmæssige opgaver, 4. fremstille rørte og piskede produkter til halvfabrikata, indlægs- og fyldningsmasser selvstændigt, 5. fremstille traditionelle og trendsættende mad - og småbrød selvstændigt samt assistere ved produktion og færdiggørelse af rullede deje, 6. producere bagerprodukter efter gældende bestemmelser om hygiejne og egenkontrol samt betjene og renholde maskiner og udstyr efter gældende sikkerhedsforskrifter, 7. erkende egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring, 8. udarbejde produktkalkulationer, prisfastsætte medgåede driftsomkostninger og under vejledning udarbejde basale regnskaber under anvendelse af it, 9. rådgive salgspersonale i forhold til gældende hygiejne- og mærkningsregler samt emballering, opbevaring, salg og prissætning, 10. producere bager- og konditorprodukter under hensyntagen til virksomhedernes og kundernes krav om ernæring og fødevaresikkerhed, miljø og arbejdspladssikkerhed, 11. udvikle og kreere produkter i forhold til forbrugerønsker samt til mærkedage og events, 12. selvstændigt planlægge, producere og kvalitetsvurdere et bredt sortiment af madbrød og små brødtyper, traditionelle kagetyper og flerdagsbagværk, som indgår i et til enhver tid gældende bagerisortiment, 13. selvstændigt planlægge, producere og dekorere et bredt sortiment af wienerbrød, butterdej samt specielle morgenmadsprodukter og halvfabrikata, herunder anvende køle- og fryseteknikker til opbevaring af disse, 4

5 14. redegøre for lovgivningsmæssige krav i forhold til opstart af egen virksomhed, herunder krav om egenkontrol og arbejdspladsvurdering, 15. fremstille traditionelle store og små kagetyper, der indgår i et konditorsortiment selvstændigt, samt assistere ved fremstilling af rulledeje, 16. producere bager- og konditoriprodukter efter gældende bestemmelser om hygiejnekontrol samt betjene og renholde maskiner og udstyr efter gældende sikkerhedsforskrifter, 17. selvstændigt planlægge, producere og kvalitetsvurdere et bredt sortiment af små og store kagetyper, festkager og desserter, som indgår i et til enhver tid gældende konditorsortiment, 18. planlægge, producere, anrette og præsentere et bredt sortiment selvstændigt inden for traditionelle fest- og bryllupskager, kreere nye kagetyper og dekorationsmateriale og 19. selvstændigt planlægge og producere et passende sortiment af kager og specialprodukter Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 7, gælder for alle trin i bageruddannelsen Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 8, 9 og 19, gælder for brødbager med profil og kagekonditor med profil Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr og 19, er gældende for det afsluttende trin i uddannelsen til bager Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 4, 7, 15 og 16, gælder for alle trin i konditoruddannelsen Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 10, 11, 14 og 17 19, er gældende for det afsluttende trin i uddannelsen til konditor. 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 6. Bedømmelse og beviser mv Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin Den afsluttende prøve i sidste skoleperiode i trin 1, brødbager eller kagekonditor, og trin 2, brødbager med profil eller kagekonditor med profil, består af et praktisk orienteret projekt og en mundtlig eksamination. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Prøven afholdes, når eleven opfylder øvrige forudsætninger for udstedelse af skolebevis, jf. afsnit Opgaven ved det afsluttende projekt stilles af skolen i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsens trin 1 eller Projektet tager udgangspunkt i område- og specialefag og løses inden for en varighed af 0,5 uge, heraf afsættes én dag til den praktiske del af projektet Den mundtlige eksamination har en varighed af 20 minutter inklusiv votering. Der medvirker en censor, som udpeges af skolen Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige eksamination Den afsluttende prøve i trin 3 består af en skriftlig prøve i sidste skoleperiode og af en svendeprøve som afholdes af det faglige udvalg efter afslutning af skoleperioden.. 5

6 Opgaven, ved den skriftlige prøve, der tager udgangspunkt i områdefag og specialefag, stilles af skolen i samråd med en opgavekommission nedsat af det faglige udvalg. Bedømmelsen foretages af eksaminandens lærer, der er eksaminator og af en censor udpeget af fagligt udvalg Opgaven løses inden for 2 timer uden brug af hjælpemidler Prøven skal bestås. Skolen skal tilbyde elever, der ikke består prøven, en ny prøve, eventuelt efter supplerende skoleundervisning Praktikvirksomheden indstiller eleven til svendeprøve ved fremsendelse af praktikerklæring til det faglige udvalg Svendeprøven tager udgangspunkt i en praktisk opgave og består af en dags produktion samt en mundtlig redegørelse for produktionen. Svendeprøven løses inden for 7 timer og er mundtlig, skriftlig og praktisk. Til den mundtlige besvarelse må der ikke anvendes hjælpemidler Det faglige udvalg udarbejder den praktiske opgave med udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsen. Det faglige udvalg sender opgaven til virksomheden og eleven senest 7 dage før svendeprøvedagen. Som forberedelse til svendeprøven, skal eleven udarbejde en produktionsredegørelse med produktionsvejledninger, recepter og kalkulation. Produktionsredegørelsen indgår som eksaminationsgrundlag. Praktikvirksomheden vejleder eleven i forbindelse med forberedelse af svendeprøven Den enkelte elevs svendeprøve bedømmes af 2 skuemestre, en fra arbejdsgiverside og en fra arbejdstagerside udpeget af det faglige udvalg. Hver skuemester giver én karakter Den endelige karakter for svendeprøven er gennemsnittet af skuemestrenes karakterer. Karakteren afrundes til den nærmeste karakter på karakterskalaen. Det faglige udvalg meddeler skolen resultatet af svendeprøven Hvis eleven ikke består svendeprøven, skal det faglige udvalg tilbyde en ny svendeprøve, eventuelt efter supplerende praktikuddannelse For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af alle områdefag samt beståkarakter i hvert af de bundne specialefag i hovedforløbet. Øvrige fag skal være gennemført efter reglerne om faget For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, brødbager eller kagekonditor, eller trin 2, brødbager med profil eller kagekonditor med profil, skal den afsluttende prøve være bestået For elever, der afslutter uddannelsen med trin 3, bager eller konditor, skal både den skriftlige prøve og svendeprøven være bestået Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1 eller trin 2, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Uddannelsesbeviset påføres resultatet af den afsluttende prøve. For elever, der afslutter med trin 1 eller trin 2, påføres karakteren efter afsnit 6.4. på uddannelsesbeviset. For elever, der afslutter med trin 3, påføres karaktererne for bestået skriftlig prøve og svendeprøve efter afsnit 6.5. på uddannelsesbeviset Det faglige udvalg kan påtegne uddannelsesbeviset (svendebrevet) om tildelt udmærkelse med betegnelserne: bestået, bestået med ros, bronze-, sølv- eller guldmedalje Klager i forbindelse med en svendeprøve kan indgives til det faglige udvalg inden 2 uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Det faglige udvalg beslutter, om der skal ske ombedømmelse eller gives tilbud om omprøve. Eleven skal orienteres om klagefristen. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder tilsvarende anvendelse for det faglige udvalgs afgørelser. 6

7 Bilag 2 1. Uddannelsens formål og opdeling Detailslagter 1.1. Uddannelsen til detailslagter har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Behandling af kød. 2. Produktion, eksponering og salg af detailslagterprodukter og måltidsløsninger i slagterforretninger, delikatesseforretninger, fiske- og vildtforretninger og supermarkeder Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer Uddannelsen indeholder følgende trin: 1. Detailslagteraspirant, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. 2. Detailslagter, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer: 1. Butik, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. 2. Delikatesse, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. 3. Fisk og vildt, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. 4. Slagtning, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v Uddannelsens trin 1, detailslageraspirant, varer 2 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 9 uger. Trin 2 varer 1 år og 6 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 6 uger Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1, og i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet 3.1. De særlige kompetencemål, eleven skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleven kan: 1. Præsenterer fødevarer og betjene kunder/ gæster i forskellige service- og salgssituationer under vejledning, 2. inddrage kendskab til fødevarers sundhedsmæssige og naturfaglige egenskaber og disses betydning for individet, virksomheden og samfundet i forbindelse med enkel fødevareproduktion og madfremstilling svarende til niveauet i grundfagene Sundhed og Naturfag, niveau F, 3. anvende korrekte råvarer, materialer, værktøjer, udstyr og arbejdsmetoder ved udførelse af simple og veldefinerede arbejdsopgaver samt udføre arbejdet ergonomisk korrekt, 4. formulere sig mundtligt og skriftligt på dansk i arbejds- og uddannelsesmæssige sammenhænge svarende til niveauet i grundfaget Dansk, niveau F, 5. under vejledning anvende grundtilberedningsmetoder og produktionsformer samt udføre egenkontrol på baggrund af specificerede kriterier, 6. indkøbe og forarbejde råvarer, sammensætte og tilberede enkle produkter, måltider og menuer under vejledning, herunder inddrage grundlæggende viden om økonomi, tidsforbrug, ergonomi og arbejdsmiljø, 7. opskære og udbene grise og kalvekød til salg i butik under vejledning og 8. fremstille forskellige pølsemagerivarer under vejledning. 7

8 3.2. Den afsluttende grundforløbsprøve skal være bestået. 4. Kompetencemål for hovedforløbet 4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit , er, at eleven kan: 1. Detailopskære og kvalitetsvurdere almindeligt forekommende detailslagterprodukter og anvende disse til produktion og salg af måltidsløsninger, 2. eksponere, markedsføre og sælge detailslagterprodukter og måltidsløsninger til forskellige kundegrupper med rutine, 3. inddrage viden om samfundets, virksomhedernes og kundernes krav om fødevaresikkerhed, sundhed, miljø, arbejdspladssikkerhed og økonomi i planlægning, produktion og salg af detailslagterprodukter og måltidsløsninger, 4. anvende informationsteknologi til kommunikation, talbehandling og ernæringsberegning, 5. arbejde i teams omkring løsning af driftsopgaver i detailslagtervirksomheder. 6. udarbejde basale regnskaber og kalkulationer som redskab til økonomistyring i detailslagtervirksomheder, 7. detailopskære og kvalitetsvurdere almindeligt forekommende detailslagterprodukter samt specialprodukter inden for de enkelte specialers fagområde og anvende disse til produktion og salg af måltidsløsninger, 8. tage mindre beslutninger om arbejdsprocesser og kunderelationer, herunder i begrænset omfang ledelse af opgaveløsning og af kolleger, 9. vise begyndende kreativitet i udarbejdelse af produkter og måltidsløsninger, 10. arbejde i teams omkring løsning af driftsopgaver i detailslagtervirksomheder samt analysere og løse faglige problemer selvstændigt eller som del af et team, 11. eksponere, markedsføre og sælge detailslagterprodukter og måltidsløsninger til forskellige kundegrupper selvstændigt og 12. slagte grise og kreaturer samt opskære og partere disse selvstændigt Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 6, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 7, gælder for alle specialer på uddannelsens trin Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 8 11, gælder for uddannelsens specialer butik, delikatesse samt fisk og vildt Kompetencemålene i afsnit 4.1, nr. 10 og 12, gælder for uddannelsens speciale slagtning. 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen 5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser Mellem skoleperioderne i hovedforløbet sender skolen skriftlige opgaver (brancheopgaver) til eleven. Opgaverne besvares af eleven, inden eleven begynder på den efterfølgende skoleperiode. 6. Bedømmelse og beviser mv Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin Som en del af sidste skoleperiode i uddannelsen på trin 1, detailslagteraspirant, afholder skolen en afsluttende prøve. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Der medvirker en censor, som udpeges af skolen Prøvens formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål i uddannelsens trin 1. 8

9 Prøven består af et praktisk orienteret projekt, der indgår som eksaminations- og delvist bedømmelsesgrundlag i en afsluttende mundtlig eksamen. Prøvens indhold tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Projektet varer 0,5 uge med normal arbejdstid, mens den mundtlige eksamen har en varighed af 20 minutter pr. elev Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation Som en del af sidste skoleperiode i uddannelsens trin 2, detailslagter, afholder skolen en skriftlig eksamen. Opgaven udarbejdes af skolen og tager udgangspunkt i målene for skoleundervisningen. Prøven har en varighed af 2 klokketimer. Der medvirker en censor, som udpeges af skolen Efter afslutning af den sidste skoleperiode i uddannelsen på trin 2, detailslagter, afholder det faglige udvalg en afsluttende prøve i form af en svendeprøve Svendeprøven består af forskellige discipliner inden for uddannelsens mål og løses inden for en varighed af 14 arbejdstimer. Svendeprøven er en praktisk orienteret prøve, hvori der indgår mundtlig overhøring. Elevens svendeprøve bedømmes af 2 skuemestre, en fra arbejdsgiverside og en fra arbejdstagerside udpeget af det faglige udvalg Hver skuemester giver én karakter for hver disciplin. Karakteren for en disciplin er gennemsnittet af de to skuemestres karakterer. Karakteren for svendeprøven er gennemsnittet for karaktererne for de enkelte discipliner. For at bestå svendeprøven skal eleven have bestået hver enkelt disciplin For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag og områdefag i hovedforløbet. For elever, der gennemfører trin 2, skal hvert enkelt specialefag og den skriftlige eksamen, nævnt i afsnit være bestået. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget. Eleven skal have besvaret de skriftlige opgaver, der er nævnt i afsnit 5.2. og opgavebesvarelserne skal være godkendt af skolen For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, detailslagteraspirant, skal prøven som fastsat i afsnit 6.2. være bestået For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2, detailslagter med speciale, skal prøven som fastsat i afsnit være bestået Hvis eleven ikke består svendeprøven, skal det faglige udvalg tilbyde eleven en ny svendeprøve, eventuelt efter supplerende praktik- eller skoleophold, eller såfremt eleven kan godtgøre, at vedkommende på grund af sygdom eller af anden gyldig grund ikke har kunnet møde eller gennemføre opgaverne til svendeprøven Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen Karakteren for den afsluttende prøve fremgår af uddannelsesbeviset Eleven kan indgive klage til det faglige udvalg inden to uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Det faglige udvalg træffer afgørelse, om der skal ske ombedømmelse eller gives tilbud om omprøve, eller om klagen ikke kan tages til følge. 9

10 Bilag 3 1. Uddannelsens formål og opdeling Ernæringsassistent 1.1. Uddannelsen til ernæringsassistent har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Sammensætning og tilberedning af velsmagende og ernæringsmæssig korrekt mad i et køkken på f.eks. sygehus, plejehjem, ældrecenter, kantiner/cafeer, skoler (højskoler, efterskoler, landbrugsskoler, folkeskoler), dag- og døgninstitutioner, leve- og bomiljøer, modtagekøkkener, kaserner, fængsler, kursuscentre og selvstændig virksomhed. 2. Kombination af viden om sundhed, fødevarer, ernæring, diætetik, hygiejne og egenkontrol samt miljø i forbindelse med planlægning, udførelse, dokumentation og kvalitetsvurdering af de arbejdsopgaver, der er forbundet med udøvelsen af mad og måltider under hensyntagen til produktionsformen samt forebyggelse og sundhedsfremme. 3. Planlægning, strukturering og gennemførelse af produktionen ergonomisk korrekt ud fra givne økonomiske vilkår, anretning og servering af mad til forskellige brugergrupper, ansvar for hygiejne og egenkontrol samt kvaliteten af maden. 4. Anvendelse af mundtlig og skriftlig kommunikation til at skabe et godt arbejdsmiljø og fremme samarbejdet med kolleger og brugere, være fleksibel og udviklingsparat samt have indsigt i egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer Uddannelsen indeholder følgende trin: 1. Ernæringshjælper, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. 2. Ernæringsassistent, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Uddannelsen afsluttes med specialet: Ernæringsassistent, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v Uddannelsens trin 1, ernæringshjælper, varer 1 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 10 uger. Trin 2 varer 1 år og 6 måneder. Skoleundervisningen på hovedforløbets trin 2 varer 20 uger Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i 1 skoleperiode med omkringliggende praktikperioder for elever på trin 1, og i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet 3.1. De særlige kompetencemål, eleven skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleven kan: 1. Præsentere fødevarer og betjene kunder/gæster i forskellige service- og salgssituationer under vejledning, 2. inddrage kendskab til fødevarers sundhedsmæssige og naturfaglige egenskaber og disses betydning for individet, virksomheden og samfundet i forbindelse med enkel fødevareproduktion og madfremstilling svarende til niveauet i grundfagene Sundhed og Naturfag, niveau F, 3. anvende korrekte råvarer, materialer, værktøjer, udstyr og arbejdsmetoder ved udførelse af simple og veldefinerede arbejdsopgaver samt udføre arbejdet ergonomisk korrekt, 10

11 4. formulere sig mundtligt og skriftligt på dansk i arbejds- og uddannelsesmæssige sammenhænge svarende til niveauet i grundfaget Dansk, niveau F, 5. under vejledning anvende grundtilberedningsmetoder og produktionsformer samt udføre egenkontrol på baggrund af specificerede kriterier, 6. sætte fremstilling af måltider og gæste-/ kundebetjening i forhold til dansk og international tradition og udvikling under vejledning, 7. indkøbe og forarbejde råvarer, sammensætte og tilberede enkle produkter, måltider og menuer under vejledning, herunder anvende kendskab til kvalitet, kalkulation, tidsforbrug, ergonomi og arbejdsmiljø og 8. begynde at anvende de mest almindelige udtryk til at beskrive mad, råvarer, sensorisk samt kulinarisk kvalitet Den afsluttende grundforløbsprøve skal være bestået. 4. Kompetencemål for hovedforløbet 4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit , er, at eleverne kan: 1. Tilberede velsmagende og ernæringsmæssig korrekt mad med begyndende rutine og udføre de praktiske funktioner, der er forbundet med tilberedning, anretning og servering af mad, 2. vælge og anvende de korrekte tilberedningsmetoder, produktionsmetoder, råvarer, materialer, værktøj og udstyr i forhold til en given opgave med begyndende rutine, 3. anvende de mest almindelige udtryk til at beskrive madens eller råvarers kulinariske og sensoriske kvalitet, 4. kombinere viden om fødevarer, mad og sundhed i forbindelse med begyndende måltidsplanlægning, kalkulation, indkøb og kvalitetsvurdering, 5. fremstille mad under hensyntagen til hygiejne og egenkontrol, miljø, økologi, arbejdspladssikkerhed, tid, økonomi og kvalitet med begyndende rutine, 6. arbejde i teams og yde service til kunder, brugere eller borgere, 7. udføre de praktiske funktioner, der er forbundet med planlægning, kalkulation, indkøb, tilberedning, anretning og servering af ernæringsmæssig korrekt mad selvstændigt i virksomheden, herunder diætmad samt vurdere og dokumentere madens ernæringsmæssige kvalitet, 8. udvælge, vurdere og anvende den mest hensigtsmæssige kombination af tilberedningsmetoder, produktionsformer, råvarer, materialer, værktøj og udstyr i forhold til den givne produktion og udvikling af nye opgaver, 9. inddrage og vurdere madens sensoriske egenskaber og medvirke i kvalitetsvurdering- og udvikling ved tilberedning, produktion, anretning og servering af maden, 10. selvstændigt udføre og aktivt indgå i udviklingen og dokumentationen af hygiejne og egenkontrol, 11. inddrage viden om ergonomi, arbejdspladssikkerhed, miljø, tid og økonomi i udvikling af et godt arbejdsmiljø, 12. medvirke til at forbedre praksis ved at reflektere over egne og andres handlinger og kommunikation ud fra et etisk og fagligt begrundet standpunkt, 13. skærpe sin nysgerrighed og lyst til at lære og indgå i forandringsprocesser, udvikle færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk samt handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer, 14. udføre mundtlig og skriftlig faglig formidling, rådgivning og vejledning for brugere, kunder eller borgere, nye kolleger og elever og 15. anvende engelsk i arbejdssituationer Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 6, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen 11

12 4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 7 15, gælder for uddannelsens trin Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen 5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 6. Bedømmelse og beviser mv Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, ernæringshjælper, afholder skolen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Eleven udarbejder et praktisk orienteret projekt, der indgår som eksaminationsgrundlag og delvis bedømmelsesgrundlag i en mundtlig eksamination. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og personlige kompetencer i uddannelsen. Projektet tager udgangspunkt i områdefag og specialefag Skolen tilrettelægger forløbet af projektet i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Projektet løses indenfor en varighed af 0,5 uge med normal arbejdstid, mens den mundtlige eksamination varer 20 minutter pr. elev. Der medvirker en censor, som udpeges af skolen Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. Prøven skal være bestået Skolen orienterer det faglige udvalg om resultatet af de gennemførte prøver Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 2, ernæringsassistent, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Ved bedømmelse af den afsluttende prøve medvirker eksaminator og én censor (skuemester), der udpeges af fagligt udvalg Formålet med den afsluttende prøve er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencer og tager udgangspunkt i kompetencemålene for hele uddannelsen. Den afsluttende prøve består af en praktisk prøve og en mundtlig prøve. Den praktiske prøve består af en selvvalgt opgave og en bunden opgave Den afsluttende prøve begynder med udlevering af en skriftlig opgave i 4. sidste skoleuge. Den skriftlige besvarelse skal afleveres senest 7 skoledage efter udlevering og indholdet tilrettelægges af skolen i samråd med en opgavekommission nedsat af det faglige udvalg Den skriftlige besvarelse udarbejdes med afsæt i en helhedsorienteret opgave, der tager udgangspunkt i områdefag og bundne specialefag. Eleven kan desuden inddrage grundfag og valgfri specialefag. Ved besvarelsen skal eleven vise evne til at kombinere teori og praktik. Den skriftlige besvarelse indgår som eksaminationsgrundlag og delvist bedømmelsesgrundlag til den mundtlige prøve. Den skriftlige besvarelse skal indeholde elevens materiale og dokumentation til den praktiske prøve, jf. afsnit I den sidste skoleuge afsættes to dage til den praktiske og den mundtlige prøve. Den mundtlige prøve afholdes dagen efter den praktiske prøve. Den praktiske prøve varer 4 timer, eksklusiv rengøring og inklusiv votering. Den mundtlige prøve gennemføres individuelt og varer 20 minutter, inklusiv votering Den praktiske prøve består af en selvvalgt opgave, som eleven har indarbejdet i den skriftlige besvarelse. Den selvvalgte opgave består af tilberedning og anretning af en ernæringsrigtig menu. Derudover består den praktiske prøve af en bunden opgave. Den bundne opgave består af tilberedning af en ret med fokus på grundtilberedningsmetoder. Elevens arbejdstid til udførelse af den bundne opgave varer indtil 30 minutter. Eleven får den bundne opgave ved lodtrækning ved prøvens start Den mundtlige prøve består af en dialog på grundlag af den skriftlige besvarelse. 12

13 6.4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karakterer for alle grundfag og områdefag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået beståkarakter i hvert enkelt specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget Ved bedømmelsen af den afsluttende prøve gives én karakter for den praktiske prøve og én karakter for den mundtlige prøve For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2, ernæringsassistent, skal den afsluttende prøve være bestået. For at bestå den afsluttende prøve skal henholdsvis den praktiske og den mundtlige prøve være bestået. På uddannelsesbeviset påføres karakteren for den praktiske prøve og karakteren for den mundtlige prøve Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. Uddannelsesbeviset påføres resultatet af den afsluttende prøve. For elever, der afslutter med trin 1, ernæringshjælper, påføres karakteren efter afsnit på uddannelsesbeviset. For elever, der afslutter med trin 2, ernæringsassistent, påføres karaktererne for bestået afsluttende prøve efter afsnit 6.5 og på uddannelsesbeviset Elever, der afslutter uddannelsens trin 2, kan opnå udmærkelsen sølv eller guld. Kriterierne for udmærkelserne omfatter resultaterne af den afsluttende prøve, jf. afsnit 6 i uddannelsesordningen for uddannelsen. Hvis eleven opnår udmærkelse, påtegner det faglige udvalg uddannelsesbeviset hermed. 7. Eux-forløb 7.1. Et eux-forløb, jf. 5, omfatter alle uddannelsens kompetencemål og fag For eux-forløb gælder endvidere følgende: 1. Uddannelsen varer 3 år og 9 måneder inklusiv grundforløbet, der varer 40 uger. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 60,7 uger. 2. Hovedforløbet er opdelt i mindst 2 skoleperioder vekslende med mindst 2 praktikperioder For at begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleverne opfylde målene for følgende grundfag: 1. Dansk C. 2. Fremmedsprog (engelsk) C. 3. Fysik C. 4. Kemi C. 5. Matematik C. 6. Samfundsfag C. 7. Teknologi C I hovedforløbet skal eleverne gennemføre følgende fag: 1. Dansk A, jf. htx-bekendtgørelsen. 2. Engelsk B, jf. htx-bekendtgørelsen. 3. Fysik B, jf. htx-bekendtgørelsen. 4. Fødevareteknologi B, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser. 5. Kemi B, jf. htx-bekendtgørelsen. 6. Matematik B, jf. htx-bekendtgørelsen. 13

14 7. Teknikfag B Proces, levnedsmiddel og sundhed, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser Den enkelte elev vælger ét af følgende valgfag i hovedforløbet: 1. Erhvervsøkonomi C, jf. valgfagsbekendtgørelsen. 2. Innovation C, jf. valgfagsbekendtgørelsen. 3. Kulturforståelse C, jf. valgfagsbekendtgørelsen. 4. Tysk fortsættersprog C, jf. valgfagsbekendtgørelsen Ud over grundforløbsprøven og de i afsnit 6 anførte prøver gælder følgende krav om prøver for elever på eux-forløb: 1. Én prøve i et grundfag i grundforløbet efter udtræk blandt alle elevens grundfag med prøve. 2. Seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt gymnasiale fag. Hvis en elev har aflagt prøve i samfundsfag C i grundforløbet, jf. nr. 1, reduceres antallet til fem. 3. Én større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser. 4. Én mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser I alle gymnasiale fag gives afsluttende standpunktskarakterer, der udtrykker graden af den enkelte elevs opfyldelse af målene for faglig viden, indsigt og metode i den pågældende læreplan ved afslutningen af faget. Der udarbejdes en undervisningsbeskrivelse for det enkelte fag i overensstemmelse med reglerne herom i htx-bekendtgørelsen Opgaven efter afsnit 7.6., nr. 3, og projektet efter afsnit 7.6., nr. 4, udarbejdes i sidste skoleperiode. Prøver efter afsnit 7.6., nr. 2-4, afholdes tidsmæssigt i overensstemmelse med den relevante gymnasiale eksamenstermin Projektet efter afsnit 7.6., nr. 4, udarbejdes i Teknikfag B - Proces, levnedsmiddel og sundhed og mindst ét fag fra erhvervsuddannelsens område- eller specialefag efter elevens valg. Projektet kan herudover udarbejdes i et yderligere fag efter elevens valg, såfremt eleven ønsker dette. Projektet kan tilrettelægges sammen med erhvervsuddannelsens afsluttende prøve. Tilrettelæggelsen kan medføre, at elevens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før aftaleperiodens ophør Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen skal sikre den synergi mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål, herunder fag, og de gymnasiale fag efter afsnit 7.4., og den progression, som er forudsat ved udformningen af kravene til indholdet i grundforløbet og hovedforløbet, jf. afsnit 7.3., 7.4. og afsnit Fordelingen af uddannelsestiden skal foretages sådan, at fag på A-niveau altid afsluttes til den relevante gymnasiale eksamenstermin ved afslutningen af forløbet Uddannelsestiden for gymnasiale fag efter afsnit 7.4. og 7.5., der er fastsat i reglerne for den gymnasiale undervisning, omfatter den samlede lærerstyrede elevaktivitet på skolen, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, herunder faglig og metodisk vejledning. Begrebet omfatter dog ikke elevernes forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil Omfanget af det skriftlige arbejde i gymnasiale fag opgøres i elevtid. Elevtiden, der er fastsat i reglerne for den gymnasiale undervisning, er den forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver. 14

15 Indholdet i de enkelte gymnasiale fag er baseret på en bestemt uddannelsestid, jf. afsnit , der dog ved den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen skal afkortes på baggrund af gennemførte grundfag i grundforløbet og kompetencer, som eleverne opnår fra undervisning i erhvervsuddannelsen i øvrigt, til de i afsnit angivne timer, jf. dog afsnit Elevtiden, jf. afsnit , afkortes forholdsmæssigt Grundfag, der er angivet i afsnit 7.3., indgår beregningsmæssigt med det samme antal timer som det tilsvarende fag efter den gymnasiale læreplan Uddannelsestiden angivet i antal timer henholdsvis før og efter afkortning, jf. afsnit , for fag m.v. på gymnasialt niveau er: Dansk A (260/170). Engelsk B (210/135). Fysik B (190/90). Fødevareteknologi B (200/100). Kemi B (190/90). Matematik B (285/140). Teknikfag B Proces, levnedsmiddel og sundhed (210/80). Større skriftlig opgave (25/25). Eksamensprojekt (25/25). Valgfag: Erhvervsøkonomi C (75/75). Innovation C (75/75). Kulturforståelse C (75/75). Tysk fortsættersprog C (75/75) Elevens valgfri specialefag fra erhvervsuddannelserne skal samlet kunne give skolen grundlag for at afkorte undervisningen i gymnasiale fag med yderligere 25 timer, medmindre den enkelte elev har valgt tysk fortsættersprog C som valgfag. 15

16 Bilag 4 1. Uddannelsens formål og opdeling Gastronom 1.1. Uddannelsen til gastronom har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Madfremstilling i køkkener, selvbetjeningsrestauranter, kantiner, cafeer, hotel- og restauranter og diner transportable. 2. Anvendelse af råvarer, tilberedningsmetoder, arbejdsmetoder, værktøj og udstyr i forhold til en given opgave. 3.Miljø- og sikkerhedshensyn, ressourceanvendelse, arbejdsplanlægning, organisering og samarbejde Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer Uddannelsen indeholder følgende trin: 1. Gastronomassistent, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. 2. Gastronom, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring Uddannelsens trin 2 afsluttes med et af følgende specialer: 1. Kok, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. 2. Smørrebrødsjomfru, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. 3. Cater, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. 2. Uddannelsens varighed og struktur m.v Uddannelsens trin 1, gastronomassistent, varer 1 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 10 uger. Trin 2 for specialet kok varer 2 år og 3 måneder, for specialet smørrebrødsjomfru 1 år og 6 måneder og for specialet cater 1 år og 4 måneder. Skoleundervisningen i trin 2 for specialet kok varer 17 uger, for specialet smørrebrødsjomfru 14 uger og for specialet cater 12 uger For elever, der har afsluttet nedenfor nævnte uddannelser, afkortes praktiktiden i gastronomuddannelsen med specialet kok som følger: 1. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen tjener, afkortes praktiktiden med 15 måneder. 2. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen gastronom med specialet smørrebrødsjomfru, afkortes praktiktiden med 14 måneder. 3. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen gastronom med specialet cater eller erhvervsuddannelsen detailslagter med specialet delikatesse, afkortes praktiktiden med 12 måneder. 4. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen ernæringsassistent, afkortes praktiktiden med 9 måneder. 5. For elever, der har afsluttet uddannelsen køkkenleder, afkortes praktiktiden med 8 måneder. 6. For elever, der har afsluttet trin 1 i erhvervsuddannelsen tjener eller erhvervsuddannelsen detailslagter med specialet butik eller specialet fisk og vildt, afkortes praktiktiden med 6 måneder. 7. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelserne receptionist, hotel- og fritidsassistent eller bager og konditor, afkortes praktiktiden med 3 måneder For elever, der har afsluttet nedenfor nævnte uddannelser, afkortes praktiktiden i gastronomuddannelsen med specialet smørrebrødsjomfru som følger: 1. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen detailslagter med specialet delikatesse, afkortes praktiktiden med 18 måneder. 16

17 2. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen gastronom med specialet kok eller specialet cater, afkortes praktiktiden med 15 måneder. 3. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen ernæringsassistent, afkortes praktiktiden med 9 måneder. 4. For elever, der har afsluttet uddannelsen køkkenleder, afkortes praktiktiden med 8 måneder. 5. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen tjener eller erhvervsuddannelsen detailslagter med specialet fisk og vildt, afkortes praktiktiden med 6 måneder. 6. For elever, der har afsluttet trin 1 i erhvervsuddannelsen tjener, afkortes praktiktiden med 4 måneder. 7. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelserne receptionist, hotel- og fritidsassistent, bager og konditor eller detailslagter med specialet butik, afkortes praktiktiden med 3 måneder For elever, der har afsluttet nedenfor nævnte uddannelser, afkortes praktiktiden i gastronomuddannelsen med specialet cater som følger: 1. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen gastronom med specialet smørrebrødsjomfru eller specialet kok, afkortes praktiktiden med 15 måneder. 2. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelserne hotel- og fritidsassistent, ernæringsassistent eller detailslagter med specialet delikatesse, afkortes praktiktiden med 12 måneder. 3. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen tjener eller uddannelsen køkkenleder, afkortes praktiktiden med 8 måneder. 4. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelsen detailslagter med specialet fisk og vildt, afkortes praktiktiden med 6 måneder. 5. For elever, der har afsluttet trin 1 i erhvervsuddannelsen tjener, afkortes praktiktiden med 6 måneder. 6. For elever, der har afsluttet erhvervsuddannelserne receptionist, bager og konditor eller detailslagter med specialet butik, afkortes praktiktiden med 3 måneder. 3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet 3.1. De særlige kompetencemål, eleven skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er, at eleven kan: 1. Præsentere fødevarer og betjene kunder/gæster i forskellige service- og salgssituationer under vejledning, 2. inddrage kendskab til fødevarers sundhedsmæssige og naturfaglige egenskaber og disses betydning for individet, virksomheden og samfundet i forbindelse med en enkel fødevareproduktion og madfremstilling svarende til niveauet i grundfagene Sundhed og Naturfag, niveau F, 3. anvende korrekte råvarer, materialer, værktøjer, udstyr og arbejdsmetoder ved udførelse af simple og veldefinerede arbejdsopgaver samt udføre arbejdet ergonomisk korrekt, 4. formulere sig mundtlig og skriftlig på dansk i arbejds- og uddannelsesmæssige sammenhænge svarende til niveauet i grundfaget Dansk, niveau F, 5. under vejledning anvende grundtilberedningsmetoder og produktionsformer samt udføre egenkontrol på baggrund af specificerede kriterier, 6. sætte fremstilling af måltider og gæste-/ kundebetjening i forhold til dansk og international tradition og udvikling under vejledning, 7. modtage, indkøbe og bestille varer under vejledning med tilhørende budgettering og prisberegning med tilhørende grundlæggende principper for markedsføring, 8. klargøre og yde gæstebetjening under vejledning i forbindelse med enkle serveringsformer inden for restaurationsområdet, 17

18 9. foretage almindelig portionering og anretning til selvbetjening samt gæstebetjening inden for cafeteria- og kantineområdet under vejledning og 10. under vejledning indkøbe og forarbejde råvarer, sammensætte og tilberede enkle produkter, måltider og menuer under hensyntagen til sensorik og kvalitet Den afsluttende grundforløbsprøve skal være bestået. 4. Kompetencemål for hovedforløbet 4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit , er, at eleven kan: 1. Vurdere råvarer, 2. anvende de korrekte råvarer, materialer, arbejdsmetoder, værktøj, og udstyr i forhold til en given opgave, 3. udføre arbejdet under hensyntagen til hygiejne, miljø, arbejdsmiljø, arbejdspladssikkerhed, tid, økonomi og kvalitet, 4. tilberede fastfood, varme, lune og kolde retter ud fra korrekte grundtilberedningsmetoder og i henhold til regler om hygiejne og virksomhedens egenkontrolprogram til servering i selvbetjeningsrestauranter, kantiner, cafeer, hoteller, restauranter og diner transportable, 5. planlægge, tilberede og anrette menuer ud fra ernæringsmæssige hensyn og foretage ernæringsberegning med baggrund i gældende lovgivning, 6. tilpasse sig arbejdet og samarbejdet i køkkenet i de almindeligste forretningstyper og følge disses udvikling, 7. arbejde i teams samt bidrage til udviklingen af arbejdet, 8. udvise kreativitet samt lyst og evne til at lære nyt og tage ansvar, 9. være fleksibel og indgå i samarbejde med kollegaer, kunder og andre interessenter, uanset etnisk baggrund, 10. formulere sig mundtlig samt vurdere og forstå idéer og synspunkter, 11. analysere og løse faglige problemer selvstændigt eller som del af et team, 12. erkende egne lærings- og motivationsmæssige styrker og svagheder som grundlag for livslang læring, 13. betjene virksomhedens kunder og gæster under hensyntagen til nationalitet, 14. tage et medansvar for, at gæsterne føler sig velkomne og får en god oplevelse, 15. betjene og gæsteforklare om menuer og madkulturer samt anvende almindeligt forekommende fagtekster af erhvervsmæssig relevans på engelsk, 16. forholde sig til, hvilken betydning de enkelte medarbejderes funktion og organisatoriske placering har for virksomhedens daglige drift, innovation og lønsomhed samt bidrage til et godt arbejdsmiljø, 17. bestemme, beskrive, indkøbe, kvalitetsvurdere samt placere almindeligt anvendte råvarer og halvfabrikata, 18. bestemme og kvalitetsvurdere råvarer, herunder halv- og helfabrikata, 19. klargøre, tilberede og anrette grundsortimentet i selvbetjeningsrestauranter og kantiner, 20. udføre salg og gæstebetjening med selvstændighed og begyndende rutiner, 21. placere det almindeligt forekommende sortiment af mad og drikkevarer m.v. i salgsområder, 22. udarbejde enkle salgs- og markedsføringsmaterialer på engelsk, 23. udføre almindelig renholdelse, 24. klargøre, tilberede og anrette køkkenets grundrepertoire, 18

19 25. sammensætte og tilberede selskabsmenuer, beregne vareforbrug og udarbejde kalkulationer med selvstændighed og begyndende rutine, 26. komponere, opskriftsætte og tilberede forskellige retter af sæsonvarer med begyndende kreativitet, 27. arbejde med såvel á la carte- som selskabsbestillinger, 28. arbejde med smørrebrøds-, buffet- og selskabsbestillinger, 29. klargøre, tilberede og anrette køkkenets grundrepertoire, beregne vareforbrug samt udarbejde kalkulationer med selvstændighed og begyndende rutine og 30. komponere, opskriftsætte, tilberede og anrette forskellige former for smørrebrød, morgenanretninger, kolde og lune retter og buffeter med begyndende kreativitet og ved anvendelse af sæsonvarer Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 13, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen Kompetencemålet i afsnit 4.1., nr , gælder for uddannelsens trin 2, alle tre specialer Kompetencemålet i afsnit 4.1., nr. 17, gælder alene for uddannelsens trin 2, specialerne kok og smørrebrødsjomfru Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr , gælder for uddannelsens trin 2, specialet cater Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr , gælder for uddannelsens trin 2, specialet kok Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr , gælder for uddannelsens trin 2, specialet smørrebrødsjomfru. 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen 5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 6. Bedømmelse og beviser mv Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, gastronomassistent, afholder skolen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Eleven udarbejder et praktisk orienteret projekt, der indgår som eksaminationsgrundlag og delvis bedømmelsesgrundlag i en mundtlig eksamination. Projektets formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og personlige kompetencer i uddannelsen. Projektet tager udgangspunkt i grundfag og områdefag Skolen tilrettelægger forløbet af projektet i samråd med det lokale uddannelsesudvalg. Projektet løses indenfor en varighed af 0,5 uge med normal arbejdstid, mens den mundtlige eksamination varer 20 minutter pr. elev. Der medvirker en censor, som udpeges af skolen Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation. Prøven skal være bestået Skolen orienterer det faglige udvalg om resultatet af de gennemførte prøver Som en del af den sidste skoleperiode i gastronomuddannelsen med specialet kok, specialet smørrebrødsjomfru eller specialet cater, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse Svendeprøven består af en praktisk del og en mundtlig del. Opgavernes indhold tilrettelægges af skolen efter samråd med en opgavekommission nedsat af det faglige udvalg I specialerne kok og smørrebrødsjomfru begynder svendeprøven med, at eleven trækker et opgavekort. Opgavekortet trækkes i sidste skoleuge, dagen før afviklingen af prøven. Når opgavekortet er 19

20 trukket, afsættes der 4 timer til forberedelse af den praktiske del og den mundtlige del af prøven, som afvikles dagen efter. Under forberedelsen udarbejder eleven materiale, der skal indgå i den praktiske del og den mundtlige del af prøven. Forberedelsen foregår på skolen. Der afsættes én dag til afvikling af prøven. Den mundtlige del af prøven afholdes umiddelbart efter den praktiske del I specialet cater begynder svendeprøven med, at eleven trækker et opgavekort. Opgavekortet trækkes i sidste skoleuge, dagen før afviklingen af prøven. Når opgavekortet er trukket, afsættes der 4 timer til forberedelse af den praktiske del og den mundtlige del af prøven, som afvikles dagen efter. Under forberedelsen fremstiller eleven en række materialer, herunder markedsføringsmateriale, der skal indgå i den praktiske del og den mundtlige del af prøven. Forberedelsen foregår på skolen. Der afsættes én dag til afvikling af prøven. Den mundtlige del af prøven afholdes umiddelbart efter den praktiske del Den praktiske del af prøven i specialerne kok og smørrebrødsjomfru består af 2 opgaver i køkkenproduktion, en bunden opgave og en delvis fri opgave. Prøven har en varighed af 3 timer og 30 minutter. Opgaverne tager udgangspunkt i en udleveret råvarekurv Den praktiske del af prøven i specialet cater består af 2 opgaver i køkkenproduktion, en bunden opgave og en delvis fri opgave. Prøven har en varighed af 2 timer og 45 minutter. Opgaverne tager udgangspunkt i en udleveret råvarekurv Den mundtlige del af prøven i specialerne kok og smørrebrødsjomfru består af spørgsmål og dialog med udgangspunkt i råvarekurvens indhold og den praktiske opgaveløsning samt en dialog om emner fra områdefag og bundne specialefag. Den mundtlige del af prøven i specialerne kok og smørrebrødsjomfru har en varighed af 20 minutter Den mundtlige del af prøven i specialet cater består af spørgsmål og dialog med udgangspunkt i råvarekurvens indhold og den praktiske opgaveløsning samt en dialog om emner fra områdefag, bundne specialefag og markedsføringsmaterialet. Den mundtlige prøve i specialet cater har en varighed af 30 minutter Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af såvel den praktiske del som den mundtlige del af prøven. Den praktiske del vægter med 75 %, den mundtlige del med 25 %. Der gives én karakter for den samlede præstation, som meddeles eleven umiddelbart efter prøvens afslutning For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle fag i hovedforløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, gastronomassistent, skal den afsluttende prøve være bestået For elever, der afslutter gastronomuddannelsens trin 2 med specialet kok, specialet smørrebrødsjomfru eller specialet cater, skal svendeprøven være bestået Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen For elever, der afslutter med trin 1, påføres resultatet af den afsluttende prøve. For elever, der afslutter med trin 2, påføres resultatet af svendeprøven Elever, der afslutter uddannelsens trin 2, kan opnå udmærkelsen bronze, sølv eller guld. Kriterierne for udmærkelserne omfatter resultatet af den afsluttende prøve og karakterer for dele af skoleundervisningen, jf. afsnit 6 i uddannelsesordningen for uddannelsen. Hvis eleven opnår udmærkelse, påtegner det faglige udvalg uddannelsesbeviset (svendebrevet) hermed. 20

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til bager og konditor BEK nr 452 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.15T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 209 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom BEK nr 441 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.79T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 236 af

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 18. maj 2016. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til detailslagter. 13. maj 2016. Nr. 419.

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 18. maj 2016. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til detailslagter. 13. maj 2016. Nr. 419. Lovtidende A 2016 Udgivet den 18. maj 2016 13. maj 2016. Nr. 419. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til detailslagter I medfør af 4, stk. 2, og 38, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent BEK nr 454 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.93T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1655 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tjener BEK nr 434 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.14T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fotograf

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fotograf BEK nr 468 af 16/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.85T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fitnessinstruktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til fitnessinstruktør BEK nr 295 af 23/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.88T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Generel tekstdel Uddannelsesordning for uddannelsen til, udstillings og Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af det faglige udvalg for teater, udstillings og uddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for social- og sundhedshjælpere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for social- og sundhedshjælpere Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for social- og sundhedshjælpere Overgangsordning for elever, der færdiggør 3. skoleperiode via tidligere uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb BEK nr 1279 af 03/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 064.47S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1228 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Slagterfagets Fællesudvalg har i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve PAU

Ramme for afsluttende prøve PAU Ramme for afsluttende prøve PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Smørrebrød og catering

Smørrebrød og catering Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Smørrebrød og catering 3. skoleperiode (7 uger) block Beskrivelse af smørrebrød og catering. (3. niveau) læringsaktiviteterne på 3. skoleperiode i uddannelsen for

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Bager/ Konditor

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Bager/ Konditor Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Bager/ Konditor Til bekendtgørelsens kapitel 1 Uddannelsens formål og opdeling Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af det Faglige Fælles Udvalg

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato 1. august 2011 Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i maritime håndværksfag

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen i maritime håndværksfag BEK nr 329 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.57T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Væksthusgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Uddannelsesordning for uddannelsen til Bager og Konditor Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Bager- Konditor- og Møllerfagene i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk designer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teknisk designer BEK nr 273 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tandklinikassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tandklinikassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: Den 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 292 af 28. marts 2015 om erhvervsuddannelsen til. 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til detailslagter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til detailslagter BEK nr 442 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.02T.541 Senere ændringer

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Tandklinikassistent, 2008

Tandklinikassistent, 2008 Formål med uddannelsen Assistance ved enhver form for tandbehandling i samarbejde med tandlæge, tandplejer og klinisk tandtekniker. Selvstændig afrydning, radiologisk assistance, administrative opgaver

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedelsesdato: 1.juli 2013 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2010 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 606 af 04/06/2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktionsgartner Udstedelsesdato: 24. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktionsgartner Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Produktionsgartner Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 853 af 11/07/2011 om uddannelserne

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i tjeneruddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i tjeneruddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i tjeneruddannelsen Uddannelsen til tjener er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning og praktikuddannelse.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Ny uddannelse til operationstekniker

Ny uddannelse til operationstekniker Ny uddannelse til operationstekniker Introduktion SOSU C deltager i udviklingen af en ny uddannelse til operationstekniker. Uddannelsen er etableret i Region Hovedstaden. Uddannelsen er en erhvervsuddannelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til sikkerhedsvagt

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til sikkerhedsvagt BEK nr 267 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

1. PRØVER I GRUNDFAG PÅ GRUNDFORLØB 1 OG

1. PRØVER I GRUNDFAG PÅ GRUNDFORLØB 1 OG Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på Esnord Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

EUX på social- og sundhedsuddannelsen To modeller for EUX

EUX på social- og sundhedsuddannelsen To modeller for EUX EUX på social- og sundhedsuddannelsen To modeller for EUX 17-10-2013 Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Social- og Sundhedsskolen Fyn Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 390 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.75T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser

Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Undervisningsministeriet den 21. september 2011 Sagsnr. 108.534.021 Udstedelsesdato: 25. maj 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Dyrepasser Udstedt af Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser i

Læs mere

Eksamensreglement HG 2013-2014. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2013-2014. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2013-2014 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til serviceassistent

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til serviceassistent BEK nr 294 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 30. august 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.35T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 257

Læs mere

Eksamensreglement for

Eksamensreglement for Eksamensreglement for HG 2016 Indholdsfortegnelse 1. Mundtlig eksamen 3 2. Caseeksamen 3 2.1 Casearbejdsdag 3 2.2 Caseeksamination 3 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen 4 2.4 Eksaminators

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør BEK nr 365 af 01/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.24T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 271 af

Læs mere

Lokal undervisningsplan eux Uddannelsesniveau Roskilde Handelsskole

Lokal undervisningsplan eux Uddannelsesniveau Roskilde Handelsskole Lokal undervisningsplan eux Uddannelsesniveau Roskilde Handelsskole Indhold: Grundforløb 1 (GF1) Grundforløb 2 (GF2) Studieforberedende år Oversigt over eux forløbet: Oversigt over GF 1 uger GF 2 uger

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser BEK nr 455 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.18T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer BEK nr 347 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.07T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Studieplan Marketing studieretning Grenaa Handelsskole 2009-2012

Studieplan Marketing studieretning Grenaa Handelsskole 2009-2012 Marketing studieretning Grenaa Handelsskole 2009-2012 1 Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i 2. til 6. semester i din klasse (fra afslutningen af grundforløbet til og

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 PAU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for December 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skov- og naturtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til naturtekniker Udstedelsesdato: 22. maj 2012 Udstedt af Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 1118 af 22/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling,

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrislagter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industrislagter BEK nr 243 af 09/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen BEK nr 270 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Svendeprøveopgaven Den Selvvalgte opgave Den bundne opgave

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gastronom BEK nr 1774 af 21/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/14006 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik BEK nr 202 af 09/03/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 043.03J.261 Senere ændringer til

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper BEK nr 238 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker REGLERNE OM ERHVERVSUDDANNELSERNE: Skov- og naturtekniker. Få overblik over uddannelsen her på skolens hjemmeside. http://www.sl.life.ku.dk/uddannelse/skovognaturtekniker/uddannelsen.aspx Fra grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Uddannelsesordning for uddannelsen til maskinsnedker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for maskinsnedkeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014

Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014 [Bilag 17] Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN 2016 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Ernæringsassistent Indhold 1. Fagets formål og profil... 2 1.1 Fagets formål... 2 1.2 Fagets profil... 2 2. Faglige mål og fagligt indhold... 3 2.1. Faglige mål... 3 2.3 Fagligt

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang dyr, planter og natur BEK nr 330 af 11/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j. nr. 137.54K.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker BEK nr 269 af 15/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til dyrepasser BEK nr 457 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.00T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 219 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen i henhold

Læs mere

Social og sundhedsskolen Syd Prøvebestemmelser

Social og sundhedsskolen Syd Prøvebestemmelser Social og sundhedsskolen Syd Prøvebestemmelser Indledning Formålet med prøvebestemmelserne er at samle gældende regler for alle prøver i uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kosmetiker BEK nr 290 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.66T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1637

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Tjener Vejledende uddannelsestid 20 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Kok. 2. skoleperiode (10 uger)

Lokal Undervisningsplan for hovedforløb. Kok. 2. skoleperiode (10 uger) Lokal Undervisningsplan for hovedforløb Kok 2. skoleperiode (10 uger) Beskrivelse af læringsaktiviteterne på 2. skoleperiode i kokkeuddannelsen (3. niveau) 27. juli 2016 1 Kok, 2. skoleperiode. Der undervises

Læs mere

Evalueringsstrategi og eksamensplan

Evalueringsstrategi og eksamensplan hhx-uddannelsen 2015-2016 Evalueringsstrategi og eksamensplan Indhold Intern evalueringsstrategi... 3 1. Evaluering af den enkelte elev... 3 Faglige kompetencer... 3 Almene og personlige kompetencer...

Læs mere

2011 1år Studieordning. STUDIEORDNING for det etårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1år Studieordning. STUDIEORDNING for det etårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1år Studieordning STUDIEORDNING for det etårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr. 1204 af

Læs mere

Evalueringsplan for HHX

Evalueringsplan for HHX Evalueringsplan for HHX Evalueringsplanen beskriver, hvordan Handelsgymnasiet Ribe gennemfører både den løbende evaluering af den enkelte elev og en evaluering af planlægningen og gennemførslen af undervisningen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter BEK nr 478 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.83T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling. Læring & Leg. Innovation, sundhed & pædagogik EUX

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling. Læring & Leg. Innovation, sundhed & pædagogik EUX Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik EUX Udarbejdes i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. detailslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. detailslagter Uddannelsesordning for uddannelsen til detailslagter Udstedelsesdato: Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 329 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Mad

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til eventkoordinator BEK nr 231 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse 2014

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse 2014 Prøvevejledning redigeret april 2014 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse 2014 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere